Page 1

ทส. /2555

คณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบงาน (ภายใน) “กิจกรรมรายวิชาโครงการ แนะนาคณะวิชาฯ งานเพชรบุรียิ้มได้” จัดในวันที่ 25-26 มกราคม 2556 ประกาศแจ้ง ตามระเบียบการประชุมแผนกิจกรรม คณะกรรมการนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 คณะกรรมการนักศึกษา(ภายใน) ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ด้ว ยคณะกรรมการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยศิล ปากร ได้ดาเนินการจัดประชุมแผนกิจกรรมคณะวิชา (ภายใน) และได้รับแจ้งจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ถึงโครงการจากรายวิชา โครงการ จึงได้ดาเนินการติดตามผลเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรม และสื่อต่างๆในส่วนของนักศึกษา** ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม “กิจกรรมรายวิชาโครงการ แนะนาคณะวิชาฯ งานเพชรบุรียิ้ม ได้” (จัดในวันที่ 25-26 มกราคม 2556 นี้ ) จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในกลุ่มผู้รับผิดชอบ** เป็นไปตามกิจจะลักษณะ ที่ถูกต้อง จึงได้เห็นสมควรให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แจ้งรายละเอียดกิจกรรม สิ่งของต่างๆที่จะขอจากคณะวิชา และ รายละเอียดงบประมาณ ให้ทราบต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมรายวิชาโครงการ แนะนาคณะวิชาฯ งานเพชรบุรียิ้มได้ (จัดในวันที่ 26 มกราคม 2556) ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

มายฮาร์ท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ICT#08 อ.ฉายสิริ พัฒนถาวร

และกลุ่มผู้รับผิดชอบ 3 กลุ่มย่อย โทร. 081-6055508

หมายเหตุ : เป็นโครงการที่ คณะกรรมการ นศ. ติดตามผลเรื่องกิจกรรมของ นศ.

**เนื่องจากกาหนดการจัดกิจกรรมนี้ ตรงกับโครงการ ซาริ่มเกมส์ที่ได้เคยประกาศให้ นศ.ชั้นปีที่ 2 รับผิดชอบ ดังนั้นในส่วนของโครงการนี้ อาจต้องให้ นศ.ชั้นปีที่ 3 ดาเนินการชั้นปีเดียว เนื่องจาก นศ.ชั้นปีที่ 1-2 บางส่วน ต้องไปเข้าร่วมโครงการ ซาริ่มเกมส์ ที่ทับแก้ว ในวันเดียวกัน


- (2) -

ทั้งนี้ จึงประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้ทราบ และดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการของคณะวิชา ให้ บุคคลภายนอกรับทราบต่อไป จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

( นายสรายุทธ รอดสัมฤทธิ์ ) ประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

CommitteeAssigned_PhetchburiSmile55  
Advertisement