Page 1

สรุปแหล่ งฝึ กงาน ปี การศึกษา 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ชื่อบริษัทและที่อยู่

1

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 433 สุ คนธสวัสดิ์ ลาดพร้ าว ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ 10230 โทร. 02-553-8888 ต่อ 5212 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม 242/15 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร.034243-053 โทรสาร.034-250-803 ส่วนบริ การลูกค้ าจังหวัดสระบุรี บมจ.ที โอที 209 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรี ยว อ. เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.036-221322 โทรสาร.036-221-299 บริ ษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด 364/1 หมู-่ ถ.ศรี อยุธยา แขวงถนน พญาไท ราชเทวี กทม. 10400 โทร.02617-2444 ต่อ 1823 โทรสาร.02-6172444 ต่อ 1887 บริ ษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด 943 หมู-่ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร.02-617-2444 ต่อ 1823 โทรสาร.02-617-2444 ต่อ 1887 สานักงานบริ การลูกค้ า กสท เพชรบุรี 8 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.บ้ านหม้ อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-425-574 โทรสาร.032-426-479

2

3

4

5

6

น.ศ.ที่ลงะทะเบียน 83 คน

นักศึกษาที่เข้ าฝึ ก

ระยะเวลาที่เข้ าฝึ ก

หมายเหตุ

น.ส.ชมพูนทุ กิตติจารุ ภกั ดี นายชลเทพ โพธิไทรทอง นางทิชากร บุญเอีย่ ม

1 เม.ย.-31 พ.ค. 56

11/09/55

นายอรรคชัย เทศมี

18 มี.ค.- 3 พ.ค.56

11/09/55

นางสาวพริ มา สร้ อยสังวาลย์ นางสาวภักธิรา ลาประวัติ

1 เม.ย. – 24 พ.ค.56

11/09/55

นางสาวสรารัตน์ เทศสลุด นางสาวตรี นชุ พรหมพฤกษ์

18 มี.ค. – 3 พ.ค.56

20/09/55

นายชนาธิป ศรี สขุ นายณฐกร เวชรักษ์

18 มี.ค. – 3 พ.ค.56

20/09/55

นางสาวกมลดา เรื องอร่ าม

18 มี.ค.-3 พ.ค.56

26/09/55

นายจักริ น

โพธิ์ทอง

รวม 12 คน

เหลือ 71 คน

05/01/55 26/09/55


ที่

ชื่อบริษัทและที่อยู่

7

บริ ษัท เด็กดี อินเตอร์ แอคทีฟ จากัด723 อาคารศุภาคาร ชัน้ 4 ห้ อง 4B01-4C01 และ C03 ถ.เจริ ญนคร แขวงคลองต้ น ไทร คลองสาน กทม. 10600 โทร.02860-1142 โทรสาร. 02-286-1143 8 บริ ษัท กะหลิมเบย์วิว จากัด 36/1 ถ. พระบารมี ต.ป่ าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 81500 โทร. 076-618-123 โทรสาร. 076-618-111 9 บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด 111 หมู่ 3 ถ.แจ้ งวัฒนะ ทุ่งสองห้ อง หลักสี่ กทม. 10210-0299 โทร.02-831-3220 โทรสาร. 02-831-3221 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400 โทร.02-250-5500 โทรสาร 02-250-5511 11 บริ ษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จากัด 151 ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กทม. 10230 โทร.02509-9000 ต่อ 1205 โทรสาร. 02-509-9073

12 บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอมพิวติ่ง แอนด์ เน็ตเวอร์ กกิ ้ง จากัด 102 ถ. วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจกั ร กทม. 10900 โทร.02-272-3111 ต่อ 102 โทรสาร 02-272-2115 13 ศูนย์บริ การลูกค้ า ทีโอที สาขา นครราชสีมา 186 ถ. สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 70000 โทร.044-353-789 โทรสาร.044-353-988

น.ศ.ที่ลงะทะเบียน xx คน

นักศึกษาที่เข้ าฝึ ก

ระยะเวลาที่เข้ าฝึ ก

หมายเหตุ

นางสาวณัฐภรณ์ วัฒนบรรเจิด

1 เม.ย.- 31 พ.ค. 56

1/10/55

นางสาววณัฐฐา รัตนปทุมวงศ์

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

16/10/55

นางสาวมุทิตา นาคตะ นางสาวถิราภรณ์ เวชกิจ นางสาวเมสินี แปลมูลตรี นางสาวสุริยฉาย พุทธะรา

1 เม.ย. – 24 พ.ค. 56

12/11/55

1. นางสาวสิริรัตน์ สมาน 2. นางสาวสาธิตา สิงคมาศ นางสาวเกศมณี รักษา (งานพัฒนา ข้ อมูลท่องเที่ยว กองข่าวสารท่องเที่ยว)

18 มี.ค.-3 พ.ค. 56

4 /12/55

นายธัชชัย วงค์สภุ า นางสาวนรี รัตน์ สุพานิช

1 เม.ย. - 17 พ.ค. 56

27/09/55

นายวรรณพงษ์ ฉาวเกียรติ

1 เม.ย. 31 พ.ค. 56

12/10/55

นางสาววิชดุ า จ๋าพิมาย

1 เม.ย. 24 พ.ค. 56

09/ 11/55

เหลือ xx คน

12/11/55

รวม 25 คน

(1-2 ฝึ กกลุม่ งาน สารสนเทศการตลาด สานัก IT)


ที่

ชื่อบริษัทและที่อยู่

14 บริ ษัท นิภา เทคโนโลยี จากัด 72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชัน้ 4 ห้ อง 401-402 ถ.เจริ ญกรุ ง บางรัก บางรัก กทม. 10500 โทร.02639-7878 โทรสาร 02639-7744 15 บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 ถ.เพชรเกษม หนองค้ างพลู หนอง แขม กทม.10160 โทร.02-444-2783-5 โทรสาร 02-444-2786 16 บริ ษัท รถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน) 189 ถ.พระราม 9 ห้ วยขวาง ห้ วยขวาง กทม. 10300 17 บริ ษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) 283 สีลม สีลม บางรัก กทม. 10500 โทร. 026771535 โทรสาร 02-677-1870 18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง 9/1 หมู่ 1 ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 73620 โทร. 034-339140-5 โทรสาร 034-339150 19 บริ ษัท ปูนซิเมนต์เอเชีย จากัด (มหาชน) 22/124 ถ.พระราม 9 บางกะปิ ห้ วย ขวาง กทม. 10320 โทร.02641-5600 โทรสาร.02203-0177 20 สานักงานการประปานครหลวงสาขา สมุทรปราการ 27 หมู่ 4 ถ.สุขมุ วิท ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02384 3065 โทรสาร 02-384-3065

น.ศ.ที่ลงะทะเบียน xx คน

นักศึกษาที่เข้ าฝึ ก

ระยะเวลาที่เข้ าฝึ ก

หมายเหตุ

นางสาวปานทิพย์ ทะนิต๊ะ นายจีระศักดิ์ แก้ วลี นางสาวชลธิดา โมราบุตร

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

14/11/55

นายอธิชยั

18 มี.ค. – 9 พ.ค. 56

09-11-55

นางสาวพิชญ์สินี พันธ์วนิชดารง

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

09/11/55

นายรุ จิภาส วรรณดี

18 มี.ค. – 3 พ.ค.56

23 /11/55

นางสาววิชดุ า คงประจักษ์ นายณฐกมล งิ ้วทอง

16 มี.ค. 3 พ.ค. 56

นางสาวภัทราภรณ์ มานะศิลป์ ยกเลิก

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

15/11/55

นางสาวกชกร ศิวยางกูร

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

12 /11/55

เหลือ xx คน

12/11/55

ชื่นอารมย์

รวม 34 คน

19/11/55


ที่

ชื่อบริษัทและที่อยู่

21 บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) 1000 พหลโยธิน จอม พล จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 22 บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) 22/2 ถ. ราเมศวร ต.ประตูชยั อ.พระนครศรี ยธุ ยา จ.พระนครศรี อยุธยา 13000 โทร. 035 880001 โทรสาร 035 323250 23 บริ ษทั Indigy Co.,Ltd. 193/143 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กทม.10110 โทร.02 256 6000 โทรสาร 02 256 9559 24 บริ ษัท สนุก ออนไลน์ จากัด 252/1920 ถ.รัชดาภิเษก ห้ วยขวาง ห้ วยขวาง กทม. 10320 โทร.02 833 3000 โทรสาร. 02833 3113 25 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (งานเทคโนโลยี สารสนเทศ) 54 ถ.กาแพงเพชร 6 ตลาด บางเขน หลักสี่ กทม. 10210 โทร. 02576 6665 โทรสาร 02 576 6715 26 เขื่อนวชิราลงกรณ ต.ท่าขนุน อ.ทองผา ภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทร 034 599 077 ต่อ 2430 โทรสาร 034 599 077 ต่อ 2436 27 การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี 132/18 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บ้ านช่างหล่อ บางกอก น้ อย กทม.10700 โทร.02 878 5203 28 สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 666 ถ.บรมราชชนนี บางพลัด กทม. 10700 โทร 02 422 8901 โทรสาร 02 422 8902

น.ศ.ที่ลงะทะเบียน xx คน

นักศึกษาที่เข้ าฝึ ก

ระยะเวลาที่เข้ าฝึ ก

นางสาวอุรัสยา ยอดพิจิตร์

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

30/11/55

นางสาวธนพร นายณัฐพล

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

08/11/55

นางสาวฐิ ติพร ฐิ ติปัญญาทรัพย์ (ซ ้า8) 18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

20/11/55

นางสาวปณัฐกานต์ นางสาวนิรดา

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

07/11/55

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

07/11/55

คงสุข ชาตรี เวโรจน์

นางสาวสุณิสา

นายโสภณ

ทิพาพงศ์ แซ่ตนั

ปุราโส

โยคี

หมายเหตุ

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

30/11/55

นางสาวณัฐธิดา บุญผดุง

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

29/11/55

นางสาวกาญจน์กมล ตาดอยู่ นางสาวกรรณภัค เสือเหลือง

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

29 /11/55

เหลือ xx คน

12/11/55

รวม 45 คน


ที่

ชื่อบริษัทและที่อยู่

29 สานักงานบริ หารทรัยพยากรบุคล กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี ดุสิต กทม.10300 โทร/โทรสาร 02 243 3046 30 บริ ษัท มาร์ เวลิค เอ็นจิ ้น จากัด 719 KPN Tower ชัน้ 10 ถ.พระราม 9 ห้ วย ขวาง บางกะปิ กทม. 10310 โทร. 02717 1120-1 โทรสาร.02 318 3975 31 บริ ษัท สยามเน็ทเวอร์ ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จากัด 99/29 หมู่ 4 ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ ด จ. นนบุรี 11120 โทร.02 962 1233 โทรสาร 02 962 1300 32 บริ ษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) 283 สีลม สีลม บางรัก กทม. 10500 โทร. 026771535 โทรสาร 02-677-1870 33 ธนาคารออมสินสาขาย่อยแก้ งสนาม นาง 52 หมู่ 9 ถ.นิเวศรัตน์ ต.แก้ งสนามนาง อ.แก้ งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 โทร 044 975 487-8 โทรสาร 044 339 019 34 สานักงานเทศบาลเมืองชะอา 31 ถ.นราธิป ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120 โทร 032 433 721 โทรสาร 032 433 721 35 บริ ษัท วอลลุม่ พับลิชชิ่ง จากัด 64 สุขมุ วิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110 โทร. 02 255 6386-91 โทรสาร 02 255 6392

น.ศ.ที่ลงะทะเบียน xx คน

นักศึกษาที่เข้ าฝึ ก นายพงศ์ธร

โชติจรู ญพงศ์

ระยะเวลาที่เข้ าฝึ ก

หมายเหตุ

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

05/12/55

นางสาวอรวรรณ อภิเลปน์ นายสิทธิโชค โตศะศุข

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

07/01/56

นางสาวณัฐนันท์ สมประสงค์

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

28/12/55

นางสาวธัญลักษณ์ พิมสวรรค์

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

19/12/55

นางสาวบารมี วัฒนคุณานนท์

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

24/12/55

นางาสาวเบญจพร พุ่มไสว

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

16/01/56

นายศุภณัฐ

1 เม.ย. – 24 พ.ค. 56

04 /01/56

เหลือ xx คน

12/11/55

ติชะนะ

รวม 53 คน


ที่

ชื่อบริษัทและที่อยู่

36 บริ ษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอมมูนิเคชัน่ จากัด 72 ถ.เจริ ญกรุ ง บางรัก บางรัก กทม. 10500 โทร. 02 639 7888 โทรสาร 02 639 892 37 บริ ษัท แองโกล โพน เอ็ดยูเคชัน่ กรุ๊ ป จากัด 88 ถ.สีลม สุริยวงศ์ บางรัก กทม. 1050 โทร. 02 634 4055 38 บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สานักงาน ใหญ่ 89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้ งวัฒนะ ทุ่งสอง ห้ อง หลักสี่ กทม. 10210 โทร 02 575 8545 โทรสาร 02 574 9497 39 ส่วนบริ การลูกค้ าจังหวัดสงขลา บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) 336 ถ. ราษฎร์ อุทิศ ต.หาอใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-258-869 โทรสาร.074-258-870 40 ธนาคารกรุ งเทพ 2222 ถ.พระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10310 โทร.02 685 7855 โทรสาร 02685 7445 41 บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) 173 ถ. เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร.034-716613 โทรสาร.034-715-517 42 ฝ่ ายผลิติภณ ั ฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุ งไทย 10 ถ.สุขมุ วิท คลองเตย คลองเตย กทม. 10110 โทร. 02 208 8751 โทรสาร 02 256 8332

น.ศ.ที่ลงะทะเบียน xx คน

นักศึกษาที่เข้ าฝึ ก

ระยะเวลาที่เข้ าฝึ ก

หมายเหตุ

นางสาวพินชนก โมกขพันธุ์ ยกเลิก นายจิรายุทธ ขันทวี ยกเลิก ไปบริ ษัท การบินไทย จากัด

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

14/01/56

นางสาวพรรณทิพย์ ก่าแก้ ว

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

18/01/56

นายนวพล นายฉัตรพัฒน์ นายจักรกิสณ์

ลิ ้มละมัย คลังเพชร บุดดา

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

26/12/55

นายอนุวฒ ั น์

สุขริ นทร์

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

14/01/56

นางสาวชุลกี ร บุญสุขมาก

1 เม.ย. – 17 พ.ค. 56 81/12/55

นางสาวอาภาวรรณ แก้ วศิริ

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

16/01/56

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

17 /01/56

เหลือ xx คน

12/11/55

นายสุรสิทธิ

พูนสวัสดิ์

รวม 61 คน


ที่

ชื่อบริษัทและที่อยู่

43 บริ ษัท กรี นไซเบอร์ แอดวานซ์ จากัด อาคาร Soft ware Park ชัน้ 6 เขต อุตสาหกรรมซอร์ ฟแวร์ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี โทร. 02 962 1588 โทรสาร 02 660 3881 44 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง เสริ มสุขภาพ (สสส.) 99/8 ซ. งามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120 โทร. 02 343 1500 โทรสาร 02 343 1551 45 บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) ซอยชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร 10170 โทร. 02 422 9999 46 บริ ษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ฝ่ ายวิศวกรรมธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ อาคารบริ หาร 2 ชัน้ 3 99 หมู่ 3 ถ.แจ้ งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210-0298 โทร. 02 104 3183 47 บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) 89 ถ.วิภาวดี-รังสิต จอมพล จตุจกั ร กทม. 10900 โทร 02 545 1000 48 การประปาส่วนภูมิภาค 72 ถ.แจ้ งว วัฒนะ 1 หลักสี่ หลักสี่ กทม. 10210 โทร 02 551 8787-9 โทรสาร 02 552 6004 49 บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) 57 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330 โทร.02 785 8757 โทรสาร 02 785 8889

น.ศ.ที่ลงะทะเบียน xx คน

นักศึกษาที่เข้ าฝึ ก

ระยะเวลาที่เข้ าฝึ ก

นายถิรวัฒน์ พิณพาทย์ นายภาณุวฒ ั น์ จันตรี

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

22/01/56

นายประภัทร์ นายรัฐณรงค์

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

18/01/56

นางสาวพิมพิศา กระถินทอง

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

17/01/56

นายอนิรุจณ์ นายสุธี

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

17/01/56

ชาวหนองหิน พรหมทองดี

ธีรทองดี เวศน์ปฐม

หมายเหตุ

นายจิรายุทธ ขันทวี นางสาวพินชนก โมกขพันธุ์ นางสาวพัชรี แซ่ตนั ้

20 มี.ค. – 24 พ.ค. 56 08/02/56

นายฐานวัฒน์ ศิลากุล

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

นางสาวกชกร

18 มี.ค. – 31 พ.ค. 56 24 /01/56

สมใจ

รวม 73 คน

เหลือ xx คน

23/01/56

12/11/55


ที่

ชื่อบริษัทและที่อยู่

50 ฝ่ ายการคลัง กองกลาง สานักปลัด กรุ งเทพมหานคร 173 ถ.ดินสอ เสาชิงช้ า พระนคร กทม. 10200 โทร 02 221 2160 ต่อ 1278 51 บริ ษัท อีซูซุ ตังเซี ้ ยฮวด นครปฐม จากัด 76 หมู่ 1 ต.สระกระเทียม อ.เมือง จ. นครปฐม 73000 52 สานักงานการประปานครหลวงสาขา สมุทรปราการ 27 หมู่ 4 สุขมุ วิท ต. ปากน ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร/โทรสาร 02 384 3065 53 ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ 470 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร 02 299 8566 โทรสาร 02 270 1842 54 บริ ษัท เอ็มเอเอ็ม เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด 54 สุขมุ วิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110 โทร 02 260 0423 โทรสาร 02 260 0424 55 บริ ษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จากัด 154 ซ.ลาดพร้ าว 107 ลาดพร้ าว คลองจัน่ บางกะปิ กทม.10240 โทร. 02 731 0630 ต่อ 102-103 โทรสาร 02 731 3699 56 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยทรายอันเนื่อง มาจากพระราชดาริ 77 หมู่ 7 ต.สาม พระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120 โทร 032 593 252

น.ศ.ที่ลงะทะเบียน 105 คน

นักศึกษาที่เข้ าฝึ ก

ระยะเวลาที่เข้ าฝึ ก

หมายเหตุ

นางสาวเนตรชนก กลิ่นจันทร์

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

28/01/56

นางสาวชนิดา

แสงพลอยสุก

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

28/01/56

นางสาวกชกร ศิวะศิริยางกูร

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

12/11/55

นายสกุลกาญจน์ ทองคา นางสาวนตวรรณ ชัยมีแรง นางสาววราภรณ์ คงโท

1 เม.ย. – 13 พ.ค. 56 25/01/56

นายจิตตภู รักศิลป์ นายภาคภูมิ ปฐมพรวิวฒ ั น์

1 เม.ย. – 31 พ.ค. 56 29/01/56

นายพีรัช

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

ใจสุข

นางสาวสมฤทัย พูลลาภ

รวม 83 คน

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

เหลือ xx คน

31/01/56

04/02/56

12/11/55


ที่

ชื่อบริษัทและที่อยู่

นักศึกษาที่เข้ าฝึ ก

ระยะเวลาที่เข้ าฝึ ก

57 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 นางสาวกนกภรณ์ นาทอง หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130 โทร 02436 5314 โทรสาร 02 436 5391 58 บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด นายศุทธิกานต์ คล้ ายรักษา (มหาชน) ฝ่ ายอานวยการท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 333 ถ.เชิดวุฒากาศ ดอน เมือง กทม. 10210 โทร 02 132 5159 โทรสาร 02 132 5105

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

น.ศ.ที่ลงะทะเบียน 105 คน

รวม 85 คน

หมายเหตุ นศ.สาขา IT ธุรกิจทังหมด ้ จานวน 105 คน

หมายเหตุ 28/01/56

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56

05/02/56

18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56 1 เม.ย. – 13 พ.ค. 56 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 56 18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56 18 มี.ค. – 3 พ.ค. 56 เหลือ 20 คน

12/11/55 25/01/56 29/01/56 31/01/56 04/02/56 08/02/56

Business08  

แหล่งฝึกงาน B3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you