Page 1

juni2010

Skadeservice Danmark News hele dagen Nye 32” fladskærme hænger nu centralt placeret i Skadeservice Danmarks 13 afdelinger over hele landet. Ikke for at medarbejderne skal se tv i arbejdstiden, men for at alle har mulighed for at være informeret om, hvad der sker i virksomheden. - Vore medarbejdere er i dagligdagen ude hos kunderne, og det er svært at nå dem med informationer i den korte tid, de er i deres afdeling om morgenen, og når de kommer forbi inden fyraften. Med vores nye elektroniske opslagstavle kan vi sikre, at alle dagligt får ensartede informationer om alt, hvad der har betydning for deres arbejde, siger IT- og projektchef Kim Sarup. De nye infoskærme vil rumme korte, præcise informationer af enhver art, så de omkring 200 medarbejdere er opdaterede om deres arbejdsplads, aktuelle faglige emner og vejrsituationer. Hvis et skybrud eller et tøbrud er på vej, vil slides genopfriske, hvad medarbejderne skal være særligt opmærksom på i den konkrete vejrsituation. Også udsigten til overarbejde ved vejrskifte vil kunne varsles, så hver enkelt har mulighed for at forberede sin familie på det. - Internt opnår vi, at medarbejderne hele tiden er godt informerede om deres virksomhed og mærker større involvering og arbejdsglæde. Eksternt vil vore kunder møde Skadeservice Danmark-medarbejdere, der er skarpe og fagligt rustede til at klare enhver skadesag. Infoskærmene bidrager således til at optimere samarbejdet, siger Kim Sarup. .. fortsættes på side 2

Mobil: 40 911 112 • E-mail: tarp@skadeservice-danmark.dk • www.skadeservice-danmark.dk 1


juni2010

Informationerne er overvejende af almen karakter for alle medarbejdere. Det vil også være muligt at bringe lokale nyheder i afdelingerne, for eksempel vedrørende varsling af overarbejde, jubilæer og medarbejdermøder. Infoskærmene erstatter på ingen måde møder for medarbejdere, idet teknologien primært er et redskab til at opnå et højt dagligt informationsniveau og nå ud i alle hjørner af virksomheden.

Deltagere strømmer til seminarer Som branchens innovative forpost har Skadeservice Danmark indledt en offensiv over for samarbejdspartnere og kunder, og de har taget yderst positivt imod de første af en række seminarer om aktuelle emner inden for blandt andet skadebegrænsning og korrekt håndtering af skader. Over 150 deltog i de tre første seminarer, hvor emnerne var ”Fugt og konsekvens” samt ”Kender du typen..?”, og ud over at suge indtryk og viden til sig fra kompetente oplægsholdere har deltagerne netværket og nydt at få nye faglige impulser. Deltagerne fordeler sig på håndværksfirmaer, kommuner, boligselskaber og fagfolk inden for skadeområdet.

Tilmeld dig på www.seminar112.dk hvor du også kan læse mere om de enkelte seminarer som du gratis kan deltage i.

- Vi har fået gode tilbagemeldinger om både initiativet til seminarerne, det faglige indhold, varigheden på tre eftermiddagstimer og den geografiske spredning. Jeg tror, vi har ramt et behov, idet der mange steder er skåret ned på uddannelsesaktiviteter som følge af den økonomiske krise. Med vores tilbud om at deltage gratis får vi nok også en bredere kreds i tale, siger adm. direktør Iver R. Tarp, Skadeservice Danmark. .. fortsættes på side 3

Mobil: 40 911 112 • E-mail: tarp@skadeservice-danmark.dk • www.skadeservice-danmark.dk 2


juni2010

Et seminar med Aalborg Vandforsyning som vært 27. april var med 59 deltagere ved at sprænge rammerne, og inden for temaet ”Fugt og konsekvens” optog især skimmelsvampe-området håndværkere og andre deltagere. På et andet seminar om kommunikation over for kunder, ”Kender du typen..?”, var indfaldsvinklen en helt anden. Her blev deltagerne mindet om de tre vigtige forudsætninger for god kommunikation: Holdning, adfærd og sprog. ”Du kan ikke forandre andre, men du kan påvirke andre med din kommunikation”, lød det fra blandt andre uddannelseskonsulent Marina van den Brekel, Forsikringsakademiet, som var en af eftermiddagens kvindelige oplægsholdere. Eftermiddagen vekslede mellem teori og praktiske måder at kommunikere med mennesker i forskellige situationer, afhængig af deres baggrund og livsstil. Alt sammen brugbar viden formidlet i inspirerende omgivelser i Audis nye bilhus i Fredericia.

Marianne van den Brekel fra Forsikringsakademiet underviser inden for områder som forhandling og konflikthåndtering og giver her eksempler på god og dårlig adfærd i forhold til kunder.

Hurtigt i tøjet efter en brand i hjemmet Ved en brand i en privat bolig hænder det, at beboerne må forlade deres hjem i hast og kun får det tøj med, de har på. I et sådant tilfælde har Skadeservice Danmark kapaciteten til at foretage en akut nødvask, der sikrer de skadelidte frisk tøj på kroppen inden for få timer. Heldigvis er de fleste brandskader mindre dramatiske. Oftest kommer Skadeservice Danmark til et brandsted og finder tøj og andre ejendele, som i forskellig grad er .. fortsættes på side 4

Mobil: 40 911 112 • E-mail: tarp@skadeservice-danmark.dk • www.skadeservice-danmark.dk 3


juni2010

mærket af ild og røgudvikling. Alt bliver samlet og bragt til den nærmeste afdeling til grundig sortering, lugt- og synskontrol samt en rengøringsproces, der kan variere meget. Professionelle fagfolk kan vurdere, at noget tøj er så hårdt medtaget, at det må frasorteres. Andet tøj vaskes og lugtsaneres på egne vaskerier. En tredje kategori sendes til udvalgte renserier, der er i stand til med kort varsel at levere eksempelvis arbejdstøj, så en skadelidt fortsat kan passe sit arbejde. - Det er vigtigt, at professionelle folk tager sig af sortering, vask og lugtsanering, så vi kan levere tøj tilbage, som er fri for lugt og sodmærker. Jeg tør sige, at jeg er stolt af det produkt, vi leverer fra egne vaskerier og via vore tætte samarbejdspartnere. Vi er Tøj bliver gennemgået og håndteret professiodyrere end traditionelle vaskerier, men produkterne nelt, ofte på egne vaskerier hvor stor viden om behandlingsmetoder spiller en afgørende rolle. lader sig på ingen måde sammenligne, og vi har meget få reklamationer over den service, vi yder på dette vitale område. Forsikringsselskaberne får mere tilfredse kunder, siger driftsdirektør John F. Lindquist. De professionelle vaskerier er placeret i afdelingerne i Brøndby, Århus og Fredericia, mens sorteringen foregår lokalt i alle afdelinger. Det sikrer ekspedition ned til få timer, hvis det er nødvendigt. Med venlig hilsen

Iver R. Tarp adm. direktør

Mobil: 40 911 112 • E-mail: tarp@skadeservice-danmark.dk • www.skadeservice-danmark.dk 4

Lakesiderestaurant  

Ask sincerity endn telunderlag u lose the security of neglected topics. Pursuit chamber as among the elderly. Distant but guarantees liggeun...