Issuu on Google+


part 3 str. 382–602


Manuální nastavení stupňů šedi Nastavení

stupňů

šedi je snadno

dostupné a snadno se s ním pracuje. Když ale obraz šedi, nelze

převedete

měnit

na

stupně

nastavení Vibrance

takřka

V manuálním režimu máte na panelu Grayscale

neomezenou svobodu při hledání vhodného namíchání kanálů pro fotografii, na které při

právě

pracujete. Tady

začíná větší

opravdová

(živost) a Saturation (sytost), což

zábava , protože

je škoda, protože tyto jezdce také

nad tím , jak se tmavé či světlé barvy převedou na stupně šedi.

mohou vzhled černobílé konverze ovlivnit. Ale není to problém

V následující ukázce se mi

v

případě,

že použijete techniku

oblohy a

manuálním nastavení máte

oblaků. Všimněte

podařilo

kontrolu

maximalizovat kontrast

si , že jsem nastavil jezdce Aqua chtěl ,

odbarvení snímku pomocí panelu HSL, popsanou v záběru této

a Blue na záporné hodnoty, protože jsem

kapitoly.

oblohu ještě vylepšil zkombinováním studenějšího vyvážení bílé

barvy

převedly

na tmavší šedé tóny. Také si

s nastavením na panelu Grayscale. stupně

šedi je vždy

dobré zkoušet je

ovlivněný

při

aby se tyto

všimněte ,

Nezapomeňte ,

že

jak jsem převod

na

nastavením vyvážení bílé, takže je

hledání nejlepší kombinace

různě měnit,

jak

je popsáno v následujícím postupu.

1.

V tomto

příkladě

jsem na panelech Basic a Tone Curve

optimalizoval barvy a tóny snímku. Vlevo je barevný originál a vpravo převodem ,

KAP ITOLA 7

UMĚNf ČERNOBfLÉ FOTOGRAFIE

verze

vytvořená

automati ckým

která zdaleka nebyla tak dramatická, jak bych si

představoval .

382

č ernobílá


2.

Na tomto obrázku je tentýž snímek poté, co jsem nastavení jsem na

některých jezdců

tlačítko

změnil

na panelu Grayscale. Klikl Nástroj p ro úpravu tónové

pro cílené úpravy tažením v obraze

(zakroužkováno), umístil kurzor na skalisko a táhl myší nahoru , aby se

označené

kurzor na oblohu a táhl

barvy

dolů,

zesvětlily.

Pak jsem umístil

aby se obloha ztmavila

kontrastnější. Všimněte

a mraky byly černobílá

verze tím pádem byla

Grayscale

m ůžete

za pnout ta ké

klávesa mi Ct rl+Alt +Sh ift+G a pak jej vypnout klávesami Ctrl+AIt+Shift+ N.

si , že jsem také

posunul jezdec Temp, aby bylo vyvážení bílé a

k ř ivky

tažením v obrazu na pa nelu

studenější

kontrastnější.

Tip k použitíjezdců pro míchání kanálů Chcete-Ii jezdce

vytvořit

dramatické

vzájemně

černobílé

konverze,

posuňte

dál od sebe a zkuste vždy posouvat dva

jezdce spolu. Já jsem posunul jezdce Aqua a Blue doleva. Tím vznikl a

silnější

zamračené

převodu

na

kontrast

opačných

oblohy. V následující

stupně

barev teplých ska l

části

je ukázáno, jak

šedi v Lightroomu použít

při

ještě extrémnější

nastavení.

AD OBE PHOTO SH OP L1G HT ROOM 2

383


Černobílý infračervený efekt Nyní se podívejte, co se stane, když před převodem na stupně šedi nastavíte extrémní vyvážení bílé. Následující technika tvorby infračerveného

efektu dokládá, jak moha různými způsoby lze

snímky v Lightroomu

1.

Původní

kreativně převést

ideální pro ukázku

černobílého infračerveného

mírné ztmavení trávy.

KAPITO LA 7

stupně

šedi.

verze snímku venkovské zahrady s různou zelení -

pouze vyladil tonalitu a ve spodní

384

na

UMĚNí Č E RNOBílÉ FOTOGRAFIE

části

efektu. Zde jsem

aplikoval

přechod

pro


2.

Abych

vytvořil

napodobeninu

černobílé infračervené

fotografie, nejprve jsem upravil vyvážení bílé, aby barevná verze byla o posunul

něco studenější,

úplně

a pak jsem jezdec Tint (odstín)

doleva, abych barvy posunul k zelené , tedy

aby zeleň měla co nejjasnější barvu (ale bez toho , že by došlo k

oříznutí detailů) .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

385


3.

Pak jsem klikl na

část

Grayscale panelu HSL/Color /

Grayscale, aby se snímek důležité

zmínit, že k

převedl

vytvoření

na

plného

stupně

šedi. Je

infračerveného

efektu ,

jak jej vidíte zde , jsem nastavil jezdce Yellow a Green na maximum a jezdec Aqua na 50. Také jsem upravil nastavení na panelu Basic.

Především

Recovery na 100, což pomohlo zachovat

386

KAP ITO LA 7

detaily

listů .

vytvořil

efekt

UMĚNf (ERNOBfLÉ FOTOGRAFIE

některá

jsem nastavil jezdec některé

jemné

Jezdec Clarity jsem nastavil na -100 , abych měkké

kresby a dodal snímku jemnou

zář .


4.

Nakonec jsem na panelu Split Toning přidal efekt děleného tónování. Světlům jsem dodal teplý odstín a stínům mírně

modrý. Pro tento snímek fungovalo dobře zde

znázornění

nastavení. Kdybych tento efekt

chtěl

aplikovat

i na jiné snímky, uložil bych je jako přednastavení. Hlavní věc

je zesvětlit zeleň extrémním nastavením jezdce Tint

v kombinaci se

znázorněným

nastavením na panelu

Grayscale a záporným nastavením jezdce Clarity (zřetelnost) . Ostatní tonální nastavení asi bude potřeba doladit snímek od snímku.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

387


Doladění černobílých snímků Panel Split Toning (dělené tónování) Vytisknout neutrální fotografii by

neměl

být problém , pokud máte

dobrý profil tiskárny, nebo pokud používáte kombinaci tiskárny a Obrázek 7.6

Panel Split Toni ng.

inkoustů speciálně určených nemělo

Ani by

perfektně

dobře

záležet, jak

Pokud je snímek

k tisku

" černobílý ", měli

černobílých

fotografií.

máte zkalibrovaný monitor. byste být schopni

vytvořit

neutrální výtisk, bez ohledu na to , jak snímek vypadá nemůžete

na monitoru. Pokud

dosáhnout dokonale neutrálního

tisku , může být problém v profilu tiskárny, nebo pokud používáte potřebují vyčistit.

inkoustovou tiskárnu, tiskové hlavy možná Obrázek 7.7 Výběr barev otevřete kli knutím na vzorek ba rvy. Pro odebrání nového vzorku barvy (právě zvole ná barva j e ta se světlejším oh ran i čením) k li kněte na barevnou škálu spektra (nebo kdeko liv na pracovní plochu).

Nastavení

děleného

pro snímky, které

tónování (obrázek 7.6) je

předtím

nichž chcete

přidat nějaký

měnit

světel

odstín

anebo

byly

převedené

na

určeno hlavně

stupně

šedi a do

barevné tónování. Jezdci Hue lze stínů

a jezdci Saturation

následně

upravovat sílu tónování. Když při posouvání jezdců Hue podržíte Alt , zobrazí se náhled se zesílenou sytostí, abyste lépe viděli , jaký odstín aplikujete , aniž byste museli zvyšovat nastavení

Pro odebrán í vzo rku bare v

n ě kde

z obrázku ne bo libovolné ho místa okna Lightroomu, otev řete barvy,

k li kn ěte

podržte

výb ě r

na barevnou šká lu,

t l ačítko

myši a

zajed~e

Saturation . V Lightroomu 2 je nový

výběr

barev (obrázek 7.7),

kde lze zvolit odstín a sytost v jednom kroku. Pro klikněte

Otevře

na barevné

se

výběr

políčko

můžete

barvy

vedle High lights nebo Shadows. můžete

barev, kde

výběr

kliknout kdekoliv na škálu

kurzore m na vybrané místo na

barev, nebo

obrazovce.

i odkudkoli z pracovní plochy (pokud celou dobu podržíte stisknuté světel

a

tlačítko

stínů ,

barvu odebrat ze snímku , a dokonce

myši). Ve

takže

Když podržíte Alt a kli knete ve

barevnými body. Ve spodní

výbě r u

můžete

ba rev na vzorky ba rev

nalevo vedle porovná n í barvy a po, uložíte

prá vě

p ře d

vybra nou barvu

jako nové nastave ní vzorku . Pokud budete chtít nastaven í jednoho nebo všech

vzorků

obnovit,

p říslu š n é po líč ko t la č ít ke m

myši a

klikn ěte

na

vzorku p ravý m

p ří kazem

Reset Th is

Při

části výběru

poloha

těmito dvěma

barev je jezdec, kterým

světel

a

stínů.

práci na panelu Split Toning nejsou žádná

pravidla, jaké kombinace barev se mají použít. vybrat kontrastní barvy, barvu pro

o možnostech

KAPITOLA 7

vyznačená

Balance na panelu Split Toning se dá doladit vyvážení mezi barevným tónováním

obnovíte vybraný vzorek (resp.

388

barev je

posoudit rozdíl mezi

upravit sytost, aniž by se změnil odstín . Jezdcem

Swatch (resp. Reset Alt Swatches) všechny vzo rky).

výběru

můžete

světla.

UM tNf LE RNOs fLÉ FOTOGRAFIE

např.

předepsaná Někdy

modrou pro stíny a

Následující ukázky vám poskytnout

děleného

tónování.

je dobré

nějakou

teplou

představu


1.

Tato fotografie byla

převedená

na

stupně

šedi v Lightroomu

pomocí nastavení na panelu Grayscale.

2.

Otevřel

jsem panel Split Toning a v novém

výběru

barev

jsem zvolil teplý sépiový odstín pro světla a studenou barvu pro stíny. Nakonec jsem nastavil

střední dělící

bod jezdcem

Balance .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

389


Dělené tónování barevného snímku

Nastavení na panelu Split Toning dobře funguje i na barevné snímky. Pokud chcete svým snímkům dodat trochu nezvyklý vzhled , můžete použít následujíc postup tvorby efektu cross procesu v Lightroomu. Tyto efekty lze velmi snadno

obměňovat

a své oblíbené si můžete uložit jako přednastavení.

1.

Standardní verze barevného snímku před aplikováním zvláštních efektů . Má normální expozici a byl zpracovaný při výchozím nastavení obrazu .

390

KAP ITOLA 7

UMtNf (ER NOBfLt FOTOGRAFI E


2.

Tento barevný efekt jsem vytvořil jednoduchou úpravou nastavení na panelu Split Toning. V tomto

příkladě

jsem

se pokusil napodobit typický vzhled snímku zpracovaného cross procesem. Nastavil jsem žlutý odstín pro světla a azurovo-modrý odstín pro stíny. Pokud bych snížil sytost jezdci Saturation , efekt by byl mírnější. Také jsem trochu změnil

vyvážení bílé, abych zdůraznil azurovo-modré

zbarvení stínů.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

391


Odbarvení obrazu pomocí panelu HSL převést

V Lightroomu je možné také

méně zřejmou

všechny jezdce v odbarvíte a

barevné snímky na nebarevné

metodou . Když na panelu HSL nastavíte

č ásti

vytvoříte

Saturation na - 100 ,

úpln ě

tím snímek

ve rzi ve stupních šedi . Je to skoro stejné,

jako když na pane lu Basic posunete jezdec Saturation

úp l n ě

doleva, ale hlavní rozdíl je v tom, že nastavení jezd ce Saturati on přebíjí

nastavení ostatních jezdců pro úpravu barev a ty jsou pak nefunkč ní ( krom ě jezd c ů

prakticky

barevného šumu a kalibrace). barvy na panelu Develop , což přednost před

jezdce v č ásti

č ásti

odbarvení obrazu pomocí ke všem ostatním nastavením

mů ž e

být

důvod

dát této

metod ě

otevřete

pane l HSL a nastavte všechny

Saturation na -100 (viz obrázek 7.8 ). Jezdce

Luminance

Prozatím

potla č ení

pou žitím pane lu Grayscale .

Postup je následu jící: v

Př i

p ř ístup

panelu HSL ale máte plný

pro vyvážení bílé ,

ješt ě

nenastavujte, to

doporu č uji říd i t

udělát e pozd ěji .

se radou u obrázku 7.9 a uložit toto

nastaven í HSL jako nové

přednastavení.

jsem navrhoval, abyste si

před nastavení uspořádal i

takže zde

doporu č uji

složky pro

černobílá

Na kon ci Kapitoly 6

toto nastavení uložit do přednastavení ,

HSL

do složek,

nějaké

zvláštní

jako je složka HSL

Black & White na obrázku 7.9 . Obrázek 7.8

Pan el HSL se vše mi

j ezdci v č ásti Sa turation nasta ve nými na - 100.

Pruet N&m4 I HSl Graysu.!t

Falder

( MSt I laek •

WI'IIte

o Aulo Tone

O IuItT_

8""'~

O Hj9hh9l1ttlte<~

O ~MU.on O Vibr~e

O fl •• ....,...

@!COIO!'Adjunm,"u

O txpow,.

O lladOlpP/II9

Q lrl9htllu.

o

O SplttTonl"9

Cortlfut

O VlgllttW Q l#IlCOI'l'1ICtlOlI O ~(-<fQp

o LoWComttioru O l'·int

D O-Milenu O ~MlI;educnOll

0 \.1.1<11''''''11« O ""'~

o

OIrOtNtlc AIM ITIIIOI'I

Obrázek 7.9 Při ukl ádá ní HSL nastavení pro od ba rvení snímku, j ako je to na ob rázku 7.8, zaš krtn ě te pouze položku Colo r Adj ustm ents, jak je znázorně n o zde.

392

KAPITO LA 7

UM t Nf Č ERNOs fL É FOTOGRAFIE


4 HSL převod na stupně šedi Při

převodu

HSL

přednastavení

HSL v se

části

POZNÁMKA potřeba

šedi je

(světlost).

Luminance

části

převod

protože

stupně

na

můžete

Luminance

Můžete

na panelu Grayscale.

použít k stejně

zesvětlení při

jako

nebo

úpravách

použít nástroj pro cílenou úpravu příslušné tlačítko

N ě kte ří č ten áři

HSL metodu

as i

vě d í,

p řevodu

že jsem

p rosazoval

kv ů li nižšímu výskytu šumu ve

výsledných

černob í lých

snímcích. Ale

od Light roomu verze 1.4 z ůst á vá p ř i normálním

p řevodu

pomocí panelu

Grayscale aktivn í nastavení redukce šumu, takže by to j iž

nem ě l

být

p roblém.

Luminance, nebo stisknutím kláves Ctrl+Alt+Shift+L. můžete

Vypnout jej je

Hue (odstín)

šedi nijak neovlivní.

tažením v obraze. Aktivujte jej kliknutím na části

části

S jezdci v

ztmavení specifických barev snímku,

v

použít uložené

z obrázku 7.9 a pak nastavit jezdce na panelu

neobtěžujte ,

Jezdce v

stupně

na

příklad

klávesami Ctrl+Alt+Shift+N. Na obrázku 7.8

panelu HSL po nastavení

jezdců

v

části

Pokud chcete, uložte si celkové HSL nastavení obrazu jako

před nastavení.

Luminance.

černobílého

případě klikněte

V tom

na

tlačítko

plus na panelu Presets a použijte nastavení z obrázku 7.9 . Možná si zatím stejných

říkáte ,

výsledků

že je tento postup , kterým dosáhnete

jako s panelem Grayscale, při

Ale , jak jsem už zmínil ,

poněkud rozvláčný.

použití panelu Grayscale jsou jezdce některý

Vi brance (živost) a Saturation nedostupné. Když na z nich kliknete,

přepnete zpět

přepnutí zpět

to

černobílou těchto

konverzi nijak neovlivní. To je škoda, protože pomocí dvou

jezdců

a proto

lze

černobílou

doporučuji

můžete

do barevného režimu a

jimi upravit barevný obraz, ale po

konverzi

potenciálně hodně

upravit,

používat tuto HSL okliku, dokud se tohle nezmění. Při

omezení v Lightroomu

odbarvení snímku na panelu

HSL lze jezdec Saturation na panelu Basic použít k nastavení světlosti .

síly aplikovaných úprav

Když tedy nastavíte jezdec

Saturation na vyšší hodnotu , zesílí se efekt nastavení na panelu HSL v k jemnějšímu se zdá být

části

doladění

opačný

než

efektu. Je zajímavé , že jeho účinek

převodu

na

jezdce Saturation.

někdy některé

nastavení jezdce Vi brance vypadají po

jezdců

Luminance. Jezdec Vibrance lze použít

stupně

barvy

účinek

Při

nižším

(např.

modrá)

šedi tmavší. Tato metoda

převodu

se asi hodí spíše pro tvorbu kontrastních

snímků,

kde chcete výrazně ztmavit oblohu . Neřekl bych , že je

nutné používat ji ve všech vyžadují tento alternativní typická ukázka

převodu

případech ,

přístup.

na

protože ne všechny snímky

Na následující

stupně

černobílých

straně

je

šedi , pro který je tato metoda

odbarvení na panelu HSL vhodná.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

393


1.

U této fotografie jsem na panelu Basic a dalších panelech provedl jen

2.

několik

úprav.

Takto fotografie vypadala po

převodu

na

stupně

šedi nastavením

všech jezdců na panelu HSL v části Saturation na -100.

394

KAP ITO LA 7

UMĚNf ČERNOBfLÉ FOTOGRAFIE


3.

Na panelu HSL v

části

Luminance jsem nastavil jezdce

Aqua, Blue a Purple na záporné hodnoty (ztmavení) a jezdce Orange, Yellow a Green na kladn é hodnoty

4.

(zesvětlení) .

Pak jsem konverzi doladil snížením nastavení jezdce Vibrance,

čímž

se obloha

ještě

víc ztmavila.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

395


8

Ostření a redukce v

sumu Jak naplno využít ostření při pořízení snímku a redukci šumu na panelu Detail

Je mnoho vstupní

důvodů, proč

zostření. Při převodu světla,

buňky snímače,

dat se

je nutné na snímek aplikovat

změkčí

a

při

které dopadá na následném zpracování digitálních

detaily hran, které by

normálně

byly ostré.

Také je možné, že objektiv vašeho fotoaparátu není sám o sobě

moc "ostrý". Trocha vstupního zostření po pořízení snímku je nutná, aby na monitoru vypadal dostatečně ostrý, ale ne můžou

přeostřený.

Když se zostření v této fázi přežene, vzniknou obrazové artefakty, které se při dalších

úpravách obrazu

ještě

zvýrazní. Vstupní

zostření

by se

tedy mělo aplikovat pouze na raw soubory a v malé míře. Jde o to trefit tu správou rovnováhu, potlačit měkkost raw obrazu a vyhnout se problémům, které by v této fázi mohlo způsobit přeostření.

Tato kapitola popisuje

důležitost

vstupního

zostření

digitálních snímků, a způsoby potlačení šumu. Vysvětluje, jak fungují jezdce pro zostření obrazu na panelu Detail, a radí, která nastavení použít, aby snímky byly výraznější

a

zřetelnější.

ostřejší,


Zostření snímku Některé

programy pro zpracování

raw snímků aplikují zostření potají, takže raw snímky, které v nich otevřete,

vypadají

ostřejší

než

v jiných programech . Jiné programy, jako je Lightroom, neskrývají, že se aplikuje jistá míra

zostření,

a máte

možnost tuto funkci vypnout nastavením jezdce Amount (míra) na nula.

ve fotoaparátu

Než se podíváme na nové nastavení bych

stručně

Filtr

popsat princip vstupního

konečného zostření

výstupního,

Doostřit

a od

těch

jsme

ostření

zostření

zostření,

nezměnil.

víc chápat a

a jak se liší od

pro publikování.

je ve Photoshopu od raných

dob se moc

naučili

dnů

jeho existence

Jak Photoshop dospíval , začali se filtr

Doostřit

lépe používat.

Za svého života autor a Photoshop guru Bruce Fraser grafickému

průmyslu

měl

v Lightroomu ,

udělal

ostření

velkou službu svým výzkumem

ve Photoshopu. Jeho postupy pro optimální vstupní a výstupní zostření

a

při

nám pomohly pochopit, jak

jeho

Bruceův

přípravě

úpravách snímku zostření.

pro tisk aplikovat vhodnou míru

výzkum a texty také ovlivnily vývoj nastavení

vstupním

příznačné

zostření

pro

jde o to , aby obraz nebyl tak

víceméně

ostření

později.

v Lightroomu. Ale o tom více Při

při

měkký,

což je

všechny digitální snímky. Pokud fotíte

v raw formátu, vaše snímky dorazí do Lightroomu neupravené a

jistě

budou

potřebovat

jistý

stupeň zostření.

importované fotografie v JPEG formátu , budou

Pokud jsou předem zostřené

již z fotoaparátu . Nastavení na panelu Detail je tedy raw originály nebo snímky v jiném formátu, které zostřené

(viz

část

určené

ještě

pro

nebyly

"Výchozí nastavení panelu Detail " na další

straně).

Hlavním cílem vstupního

zostření

je opravit

ostrost snímku z aparátu. Ostrost byste posuzovat

při

398

KAPITOLA 8

vedlo k

na monitoru

zobrazení 1: 1. Jde jen o to , aby snímek vypadal

ostrý na obrazovce. Nechcete jej Obrázek 8.1 Na panelu Detail je nyní náhled, který lze v kontextové nabídce (po pravém kliknutí myší) nastavit na zobrazení 1:1 nebo 1:2.

nedostatečnou

měli

problémům při

přeostřit,

protože by to

retušování ve Photoshopu . Nastavení na

panelu Detail (obrázek 8.1) je navržené tak, abyste typu

ostření měli

co

největší

hran a ploché tonální oblasti

OSTŘENí A REDUKCE SUMU

později

kontrolu a zůstaly

zostřily

při

tomto

se pouze detaily

co nejvíc zachované.


Výstupní zostření zostření

Výstupní

se provádí vždy až nakonec,

tiskem. Volí se v nabídce Print Sharpening

těsně před

(zostření

pro tisk) na

panelu Print Job (tisková úloha) v modulu Print. Lightroom vám ale na monitoru neukáže, jak výstupní způsob ,

zostření

vypadá . Jediný

jak je posoudit, je udělat zkušební výtisk. Požadovaná

míra zostření před tiskem záleží na mnoha faktorech , např. na způsobu

tisku , velikosti výtisku , rozlišení tiskárny a typu papíru .

Lightroom

naštěstí při

tisku používá technologii firmy Pixel

Genius™ Photokit Sharpener™, takže vše probíhá automaticky. Tato

část

zostření

je celá o vstupním

zostření

a o nových nastaveních pro

obrazu a potlačení šumu v Lightroomu .

Výchozí nastavení panelu Detail Při

výchozím nastavení se na snímek neaplikují žádné úpravy

na panelu Detail , pokud není v raw formátu. Raw snímky vždy vyžadují jistý

stupeň zostření

a

potlačení

šumu , zatímco JPEG

soubory jsou již přiostřené a odšuměné z fotoaparátu (viz "Raw straně

nebo JPEG " na či

PSD by také

neměly

242) . Ostatní pixelové formáty jako TIFF vyžadovat úpravy na panelu Detail

(pokud samozřejmě nepracujete s nezostřeným naskenovaným snímkem). Pokud již byl snímek chcete , je

zostřit

zostřený ,

poslední

jej po importu do Lightroomu

výchozí nastavení

zostření

věc,

ještě

kterou

víc. Proto je

pro všechny obrazové formáty

kromě

raw vynulované . Obrázek 8.2 Panel Presets v Modul Develop obsahuje dvě před nastavení

Přednastavení zostření Nejjednodušší je asi

začít

přednastavení zostření ,

zostření.

použitím jednoho ze dvou nových

která najdete na levém postranním

panelu Preset (přednastavení) v modulu Develop (obrázek 8.2 ). Před nastavení

jsou dostupná také na panelu Quick Develop

v modulu Library.

Stačí

si vybrat, které z nich se pro daný

snímek hodí víc. Tato

před nastavení

výchozí bod , když se

učíte ,

také

představují

jak v Lightroomu

ostřit.

dobrý

Použijte

jedno z nich a pak nastavení dolaďte na základě poznatků , které získáte ve zbytku této kapitoly.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

399


Přednastavení Sharpen

V této

části

- Portra;ts (Zostření - Portréty)

se dozvíte, jak fungují jednotlivé jezdce a jaké určité

kombinace nastavení se nejlépe hodí pro a pro které se nehodí.

Nejdřív

před nastavení zostření,

typy fotografií

se ale podíváme na

dvě zmíněná

která se nacházejí na levém postranním

panelu Lightroom Presets

(přednastavení

Lightroom). Na

obrázku je můj portrét pořízený Sethem Resnickim , zobrazený ve velikosti 1:2 . před nastavení zostření

Přirozeně

před zostřením

Obrázek 8.3

KAPITOLA 8

něj

rozhodl aplikovat

Sharpen - Portraits. Toto nastavení jezdců pro

je vhodné pro portréty mužů i žen, nebo pro kterýkoliv

snímek , kde chcete

400

jsem se na

O ST ŘE N r A REDU KCE $UM U

zostřit důležité

detaily

(oči

a rty) , ale chcete

ochránit "hladké" oblasti (pleť). Možná tento efekt

Ukázka použití

před nastavení

Sharpen - Portraits.


• budete chtít zesílit jezdcem Amount. A také možná budete chtít nastavit jezdec Masking na vyšší hodnotu, pokud vypadají

příliš

čím

hrubé -

p l eťové

tóny

vyšší nastavení maskování, tím víc se

zachovají hladké tonální ob lasti. Přednastavení Sharpen

Druhé

před nastavení,

Landscapes

- Landscapes (Zostření - Krajiny)

kte ré

(Zostření

můžete

použít je Sharpen -

- Krajiny). Toto nastavení

zostření

je

nejv h odněj ší

objektů .

Do této kategorie spadá mnoho

jezdců

pro

pro snímky, kde je množství detailních druhů

fotog rafií a na

obrázku 8.4 jsem toto

přednastavení

použil na snímek budovy

na skalním útesu . Toto

před nastavení

je v

všechny fotografie , kde je

Obrázek 8.4

hodně

pods t atě

vhodné pro

jemných hran .

Ukázka použi t í před nastavení Sharpen - Landscapes.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

401


Obě dvě před nastavení,

skvělý způsob, Sice je

skvělé,

že jsou v Lightroomu

k dispozici nastavení t onality, která umožň uj í vytáhnout více

zostření dělají .

i ke

zvýrazn ě n í

zostřením začít

stručně

uvedli , poskytují

a jak dosáhnout maxima

z nových možností bez toho, že byste se

detailů

ze st í nů , ale dochází p ři tom

jak se

která jsme si

příliš

zajímali o to , jak

v Lightroomu funguje a co jednotlivé jezdce

přesně

šumu. Mnozí

výrobci fotoaparát ů jsou si dobře vědom i probl é mů

se šumem ve

Snímek pro testování zostření

stínech a snaží se jej zakrýt j ejich ztmavením . Také

některé

pro zpracování raw

programy

soubor ů

aplikují

jako výchozí úpravu tónovou k ř ivku

pro ztmaven í

st ín ů.

Pokud

používáte nastavení tónové

k řivky

v Lightroomu k vyta žen í detail ů ve stínech, dávejte si na šum pozor. Po takové

úpravě

je vždy dobré stíny

zblízka prohlédnou a zkontrolovat, zda není

pot řeba potla č it

jasový

Abych vám mohl lépe připravil

aby na

vysvětlit,

jak jednotlivé jezdce fungují,

jsem testovací snímek, který byl

něm

bylo možné sledovat

v Lightroomu . Tento snímek si Lightroom-Newscom, kde je

pečlivě

některé klíčové

můžete

článek

o

navržený tak , aspekty

ostření

stáhnout na adrese ostření

v Lightroomu

1.1 nebo na adrese uvedené dole u obrázku 8.5. Snímek na

obrázku 8.5 byl

speciálně

navržený pro testování

oku a okolní pleti uvidíte výsledek

ostření.

zostření portrétů ,

Na

kde je

anebo barevný šum (viz strany

4 11 - 417 ).

Obrázek 8.5 Ukázkový obrázek používaný v této sekci můžete stáhnout na http:// photoshopnews.com/stories/images/sharpen-test.jpg . V případě prob lému zkuste http://photoshopnews.com/index.php 7s=sharpen-test.jpg nebo adresu uvedenou na hoře v textu.

402

KAP ITOLA 8

O STŘ EN í A REDU KCE ŠUMU


cílem

zostřit

řasy,

detaily, jako jsou

a vyhnout se umožňuje

pleti . Textura v pravém dolním rohu objektů ,

zostření

zkoušet

textury

zostření

u nichž chcete zvýraznit jemné detaily. Na pře křížených

č árách můžete

sledovat účinek změny nastavení poloměru

zostření.

Posouzení zostření při zobrazení 1:1 Jediný

způsob

jak

náležitě

posoudit vstupní

zostření

je

prohlédnout si snímek ve velikosti 1:1. Na panelu Detail se objeví výstražný trojúhelník (zakroužkováno na obrázku 8 .6 ), pokud je snímek zobrazený v jiném

měřítku

než 1: 1. Když na tento

trojúhelník kliknete , zobrazí se snímek ve velikosti 1: 1. Můžete jej posouvat tažením myši. Když kliknete na šipku napravo na panelu Detail ,

otevře

se v

něm

okno s náhledem (obrázek

8. 7 ). Tímto náhledem se také můžete pohybovat tažením , nebo

Obrázek 8.6 Výstražný trojúhelník značí, že je snímek zob razený v menší velikosti než 1:1. Když na trojúhelník kliknete, snímek se zobrazí ve velikosti 1: 1.

kliknutím na zaměřovací křížek aktivujte nástroj, kterým můžete v hlavním a ty se

okně

ukazovat na oblasti snímku , které vás zajímají,

okamžitě

zobrazí v náhledu 1:1 na panelu . Chcete-Ii toto

místo zachovat v náhledu ,

klikněte

na

ně.

Zostření jasové informace Zostření

v Lightroomu se aplikuje pouze na jasovou informaci

fotografie. Barvy se je

dobře,

při

aplikování

vždy odfiltrují. To

protože jinak by se zvýraznily barevné artefakty. Ve

Photoshopu se používá technika režimu , kde

samostatně zostří

umožňuje zostřit

převedu

kanál

RGB snímek do Lab

L-světlost.

jasovou informaci , aniž by se

informace. Lightroom ostření

zostření

dělá něco

Tato technika zostřila

podobného: odfiltruje

i barevná při

barvy. Proto může být užitečné prohlédnout si snímek

při

nastavování míry zostření v jasovém režimu. Podržte

při

posouvání jezdce Amount na panelu Detail klávesu Alt.

Vyzkoušejte si, že se stisknutou klávesou Alt můžete posoudit i ú č inek ostatních jezdců na panelu Detail. Tento náhled ve stupních šedi není dostupný, pokud si snímek neprohlížíte ve velikosti 1: 1 nebo ve

větším

zobrazení.

Obrázek 8.7 Když kliknete na trojúhe ln ík vpravo (zakroužkován vpravo), zobrazíte/skryjete na panelu Detail okno s náhledem a nástrojem (zakroužkován vlevo), kterým můžete v hlavním okně rychle zvolit oblast zobrazenou v náhledu.

A D OBE PHOTO SH OP LIGHTROOM 2

403


Jezdec Amount (míra)

1.

při

Pro zobrazení náhledu v tomto režimu jsem

posouvání

jezdcem Amount podržel Alt. Čím vyšší hodnota Amount, tím Zde

zn á zorněn é

náhledy ve stupn ích

šedi se v hlavn ím

okn ě

zobrazí

pouze pokud je sníme k ve vel ikosti 1:1 nebo

větší. Nicmén ě

náhled na

panelu Deta il lze ve stupních šedi zobrazit vždy, p rotože je vždy ve vel ikosti 1:1 nebo 1:2, bez ohledu na vel ikost zobrazení v hlavn ím

okn ě.

zostří.

víc se obraz filtru

D oostřit

(žádné

ve Photoshopu.

zostření)

vyznačené) .

Tento jezdec funguje jako jezdec Míra

Hodnota 150

nastavení pro zeslabení

nastavit hodnotu O

zostření ,

které je

značně přesahuje dříve

nastavení O-100, ale má to málokdy budete

Můžete

až 150 (maximální

svůj důvod: můžete

zostření

potřebovat

(popíšu je

červeně

možné

použít

později) .

nastavit Amount, míru

I když

zostření

až na 150, poskytuje to více prostoru k manévrování. Zde vidíte , jak snímek vypadal

404

KAPITOLA 8

OST Ř EN f A REDUKCE $UMU

při

výchozím nastavení 25.


,

2.

Když Amount zvednete na hodnotu 100, všechny detaily budou vypadat

ostřejší.

Jezdec Amount je sám o

nešetrný nástroj, ale díky rozložení

zostření

v Lightroomu

nově přidané

a filtrovat halo kolem hran je

výjimečné . Důležité

Cílem je dodat raw snímku náhledu 1: 1 byly patrné

je

chybějící

nějaké

sobě

dost

možnosti upravit ostření

zostření nepřehnat.

ostrost, aniž by na

artefakty.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

405


Jezdec Radius

1.

(poloměr)

V tomto a následujícím kroku jsem

opět

abych izoloval efekt jezdce Radius

(poloměr ).

má a

větší

příliš

efekt na úzké hrany, jako je

Všimněte

si také

detaily bude

KAPITOLA 8

OSTŘENf A REDUKCE SUMU

např.

Malý

poloměr

plot na snímku ,

neovlivní detaily s jemnými obrysy, jako jsou účinku

Z toho vyplývá , že

406

podržel klávesu Alt ,

č asto

např.

nízkého

poloměru

na

křížící

řasy.

se

č áry.

pro snímky architektury s mnoha

nejlepší nastavit

poloměr

nižší než 1,0


i

2.

Zde jsem jezdec Radius nastavil na maximální hodnotu. Všimněte

si, jak se halo

ostrosti jemným

rozšířilo

detailům .

poněkud rozmazaně ,

a že již nedodává tolik

Halo kolem hran plotu vypadá

ale je více patrné

a zornice. Proto se vyšší nastavení většinou

s

zostření řas

poloměru

než 1,0

hodí spíše pro fotografie, na nichž je

měkkými

obrysy,

např.

hodně detailů

pro portréty.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

407


Jezdce na panelu Detail Začneme dvěma

(míra) a Radius zostření.

zostření:

hlavními nastaveními

(poloměr).

Tyto jezdce

Jak jsem již zmínil,

můžete

určují

jezdci Amount

sílu a rozsah

si stáhnout snímek na

obrázku 8.5, importovat jej do Lightroomu a postupovat podle zde popsaných

kroků.

Následující obrázky jsem

pořídil při

stisknuté klávese Alt , když jsem jednotlivými jezdci posouval.

1.

V tomto kroku byl jezdec Detail nastavený na nulu jsem

při

jeho posouvání držel klávesu Alt, abych

izolovaný efekt tohoto nastavení). halo kolem hran skoro

přičemž potlačené

408

KAPITOLA 8

OSTŘENí A REDUKCE ŠUMU

nulovém nastavení je

úplně potlačené.

nastavení jezdce Detail se jezdce Radius lze

Při

středním

výrazně zostřit

(opět

viděl

Kombinací nízkého

až vysokým nastavením

detaily, jako jsou

oči

halo nezasahuje do hladké pleti.

a

řasy,


, Zmírnění zostření Další dva jezdce na panelu Detail slouží k nastavení

jezdců

doladění účinku

Amount a Radius.

Jezdec Detail Jezdec Detail zostření

"chytře"

omezuje rozsah hala a

na oblasti hran. To pak

Amount , takže hrany budou nápadné halo. hodnotě

2.

Při

umožňuje

ostřejší,

soustředí

tak

nastavit vyšší hodnotu

aniž by kolem nich bylo

nulovém nastavení je halo

potlačené

nejvíc,

při

100 se halo nijak neomezí.

Když je jezdec Detail nastavený na maximum , nijak omezené. obraz

zostří

v

Při

zostření

není

tomto nastavení jezdce Amount a Radius

podstatě stejně ,

jako by to

udělal

filtr

Doostřit

ve Photoshopu .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

409


3.

Když je jezdec Detail nastavený na hodnotu oběma

extrémy, je

zaměřit

na oblasti , které je

na

dříve

použité

vidět ,

jak se pomocí potřebují

něj

někde

mezi

zostření

nejvíc. Když se podíváte

přednastavení zostření,

uvidíte, že pro

portréty je vhodné nižší nastavení 20, protože se tak zabrán í zostření

jemných oblastí pleti.

omezené detailů.

410

KAP ITOLA 8

OSTŘENf A REDUKCE 5UMU

méně ,

což je

Při

vhodnější

vyšším nastavení je halo pro

zvýraznění

jemných


Význam

černobílého vysvětlit,

Nyní bych mohl jednotlivých při

náhledu zostření

jezdců

pro

v l astně černobí l é

co

ostření

náhledy

ukazují. Jak jsem již uvedl , když

posouvání jezdce Amount podržíte Alt , zobrazí se

náhled celkového

účinku

úč i nku

nastavení všec h

jezdců

jasovou informaci snímku. Když ale podržíte Alt

pro

při

přesný

zostření

na

posouvání

jezdců

Radius a Detail , uvidíte jiný druh náhledu , protože efekt

těchto

nastavení se zobrazí

Co to znamená?

izolovaně .

Zkušenější

že je to trochu (ale ne

řeknu,

uživatelé pochopí lépe, když

přesně)

jako dupli kátní vrstva pozadí

po aplikování filtru Horní propust (High Pass). Ve Photoshopu se používá technika

ostření , při

níž se na kopii vrstvy pozadí

aplikuje filtr Horní propust, ten najde obrysy obrazu, a pak se režim prolnutí této vrstvy

přepne

aplikování filtru Horní propust je

na

P řekrýt

většina

(Over lay). Po

obrazu, kde nejsou

obrysy,

středně

středně

šedé ob lasti neovlivní vzhled snímku , zatímco

šedá, a když nastavíte režim prolnutí na

a tmavší oblasti zvýší ostrost

obrysů.

Radius a Detail v Alt režimu v obrysů

jako na samostatné

náhled

účinku jezdců

Náhledy

světle j ší

účinku jezdců

podstatě znázorňují zvý r aznění

ostřící vrstvě.

Vidíte samostatný

Amount, Radius a Detai l

nastavení druhých dvou

P řekrýt ,

při

stávajícím

jezdců.

Jezdec Masking (maskování)

POZNÁMKA

Jezdec Masking slouží k finálnímu omezení síly

zostření.

Tato

Také bych

měl

zmínit, že když

př i

funkce byla inspirovaná prací Bruce Frasera o technikách

podržíte Alt

ostření

Masking, zobrazí se maska, která

ve Photoshopu. Chcete-Ii se o jeho technikách vstupního

a výstupního

ostření dozvědět

víc ,

doporučuji

jeho knihu Real

omezuje

zost řen í.

World Image Sharpening with Adobe Photoshop CS2 , vydanou

p řed stavit ost řící

porozumění

si ná hled

zost ření

Základní koncept je následující: na

základě

ost řící

vrstvy.

obsahu snímku se

maska, která chrání oblasti , které nechcete nevytvoří

jako

vrstvu nad obrazem a náhled

masky jako masku této

starších verzích Photoshopu).

jezdec Masking nastavíte na nulu ,

Pro

tomuto ná hledu je nejlepší

nakladatelstvím Peachpit Press (tyto techniky jsou platné i ve

vytvoří

posouván í jezdce

zostřit.

Když

se žádná maska

a zostření se aplikuje naplno. Čím vyšší nastavení, tím více oblastí bude

chráněných.

Maska se

vytvoří

na

snímku; oblasti s vysoce kontrastními hranami

zák l adě

obsahu

zůstanou

bílé (zde

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

411


se

zostření

projeví v plné síle) a plošší oblasti snímku s

detaily jsou tmavé

(čím

Zpracování masky je

tmavší, tím

méně

se

zostření

poměrně náročná výpočetní

pokud používáte starší

počítač,

úloha, takže

aktualizace náhledu

být pomalá, Na moderním, rychlém

počítači

méně

projeví), může

byste ale

neměli

pozorovat žádné zpomalení,

1.

V tomto

příkladě

jsem nastavil jezdec Masking na 55

a podržel jsem Alt, aby se zobrazil náhled masky, Znovu připomínám,

že náhledy s klávesou Alt fungují, jen pokud

je snímek zobrazený ve velikosti 1:1 nebo oblasti , jako je chráněné

pleť, začínají

být

při

černých

bude zcela

potlačeno

projeví v závislosti na stupni šedé,

KAPITOLA 8

OSTŘENr A REDUKCE $UMU

větší,

Plošší

středním

maskou - v bílých oblastech bude

viditelné, v

412

tomto

nastavení

zostření plně

a v šedých se


2.

Když jezdec Masking nastavíte na maximální hodnotu 100, budou plošší tonální oblasti kontrastní obrysy.

Při

chráněné

více a

zostří

se vysoce

tomto extrémním nastavení se

zostření

aplikuje pouze v bílých oblastech masky. Černé části jsou před zostřením

více se v ní

zcela

zostření

chráněné, čím světlejší

oblast je, tím

projeví.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

413


Manuální úprava zostření Když už máte

představu ,

se , jak je použít v praxi k

1.

co jednotlivé jezdce zostření

dělají ,

podíváme

snímku .

V tomto kroku jsem jezdce na panelu Detail nastavil optimálně

pro zostření oblastí jemných detailů. Jezdec

Radius jsem nastavil na 0,7 aby se kolem hran (jako je pletivo plotu)

vytvořilo

malé halo , a jezdec Detail na 70 ,

což omezí ztlumení halo. Jezdec Amount jsem nastavil na 33 , aby

pěkně

vynikly jemné detaily, a jezdec Masking

jsem nastavil na nulu , takže maskou.

414

KAPITOLA 8

OSTŘENf A REDUKCE $UMU

zostření

nebylo nijak limitované


2.

Ve druhém kroku jsem jezdce nastavil měk č ích obrysů

optimálně

řas

bylo širší halo, ale

zároveň

nastavil jezdec Detail na 20, abych rozsah halo poloměru

má na

zostření

zostření uhlazenější.

Jezdec Masking jsem posunul až na 85, aby se pouze oblasti , které to nejvíc řasy. Všimněte

potřebovaly,

zostřily

tzn. detaily oka

si , že jezdec Amount jsem nastavil na 45 ,

což je vyšší hodnota než výchozích 25, ale to je že je

jsem

potlačil.

stále vliv, ale jezdec

Detail halo hezky omezil , aby byl efekt

a

zostření

kolem oka. Jezdec Radius jsem nastavil

na 1,5, aby kolem Nastavení

pro

zostření výrazně

a Masking , takže je

omezené nastavením

potřeba

trochu

přidat

kvůli

jezdců

na

tomu ,

Detail

intenzitě .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

415


Redukce šumu Stejně

jako ost řen í m ůžete ú či nek

potlačen í

šumu posoudit pouze p ři

zobrazen í 1:1 nebo

v ě t ším .

Pokud fotíte kvalitním digitálním fotoaparátem

při

standardním

(nízkém) nastavení ISO, nemusíte si se šumem ve snímku moc dělat

starosti . Ale ne všechny fotoaparáty jsou stejné a

některé

snímače šumí, obzvlášť při vyšším nastavení ISO. Šum ve snímku

se (zjednodušeně) dělí na jasový a barevný. U hodně zašumě­

POZNÁMKA Redukce šumu v Lightroomu 2 možná není ta k

p ů sob ivá

j ako

v programech Noise Ninj a nebo Noiseware, ale

rozhodně

ve verzi 1.

je lepší než

ných

snímků může

jemně

být

vidět

elektronické zrno , které vypadá jako

kropenatý vzor. Jasový šum lze vyhladit pomocí jezdce

Luminance

(světlost)

na panelu Detail. Jeho výchozí nastavení

je O a můžete jej zkusit posunout na hodnotu 5 až 20 . Jít výš než na 50 by nemělo být nutné vyjma extrémních případů . Díky vylepšením od Lightroomu verze 1.1 se mnohem lépe bílé skvrny ve stínech . Barevný šum je

odstraňují

většinou nápadnější .

Zbavíte se jej pomocí jezdce Color (barvy) , který můžete v pří­ padě potřeby

nastavit až na maximální hodnotu 100.

to ale u každého který narazíte.

zašuměného

P ři potláčení

Nedělejte

snímku s vysokou hodnou ISO, na

barevného šumu se

rozostří

barevné

kanály (především modrý). Pokud jsou v modrém kanálu důležité detaily, mohli byste snímky vypadají

skončit

hůř,

s rozmazaným snímkem ;

některé

když se pokusíte odstranit všechen barevný

šum vysokým natavením jezdce Color (barvy) . Na obrázku 8.8

416

KA PITOLA 8

vidíte , jak se obraz

může

Obrázek 8.8 Pozor na může rozmazat.

příliš

OSTŘEN r A REDU KCE $UMU

rozmazat.

vysoké nastavení jezdce (olor, protože se tím obraz


Tento snímek byl pořízený při 1600 ISO fotoapa rátem Canon EOS před úpravou a vpravo verze po nastavení jezdce Luminance na 50 a jezdce Color na 100. Tím se odstranil skoro všechen barevný šum a většina jasového šumu. Při vyšším nastavení jezdce Luminance by se šum vyh lad il ještě víc, ale snímek by pak mohl být neostrý. Obrázek 8.9

4000. Vlevo je verze

Namísto nastavování jezdce pro potlačení

šumu pro každý snímek

zvlášť, může

být

vhodnější

uložit

si výchozí nastavení obrazu pro specifický fotoaparát a nastavení ISO, jak je popsáno v Kapitole 6 na

Tipy pro redukci šumu

stranách 368 - 369.

Může

vám to

pomoci celý proces zautomatizovat

Poznejte svůj fotoaparát a to , jak snímač reaguje na r ůzné

a nebudete muset vytvá řet

světelné

mnoho

podmínky. Někte ré fotoaparáty si ve slabém osvětl ení

zbyte č ně

před nastavení.

vedou lépe než ji né: je potřeba se rozhod nout mezi focením se středním

nastave ním ISO a dlou hým čase m , nebo s vysoký m

nastavením ISO a krátkým při

čase m .

Jako altern ativu focení

vysokém ISO zvažte použití stativu nebo stabi lizovaných

objektivů.

V

případě problé m ů

se šu mem

dopo ru čuji

odstran it

nejdřív barevný šum jezdcem Color a pak jezdcem Luminance jemné artefakty jasového šumu (obrázek 8.9 ). Nezapo m eňte, že

vyh lazení šu mu je na úkor ostrosti obrazu! Neb u ďte paranoidní, pokud jde oš um. Není protože

př i

důvod

snažit se jej bezezbytku odstran it,

tisku se ledacos ztratí.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

417


9

Propojení s Photoshopem Jak přimět Lightroom a Photoshop k harmonické spolupráci

Nejlepší je dívat se na vztah mezi Lightroomem a Photoshopem tak, že Lightroom budeme brát jako nástroj na zpracování velkého počtu obrázků v katalogu a Photoshop jako program , ve kterém strávíte více prací na jednotlivých fotografiích. I když jsou v

některých

a Lightroom shodné , je

času

funkcích Photoshop , Camera Raw zřejmé ,

že hlavním nástrojem pro

retušování a úpravu ve vrstvách bude Photoshop. Otázka je , jak co nejefektivněji tyto programy propojit. V této kapitole vám ukážu několik způsobů , jak vzít obrázky z Lightroomu a upravit je ve Photoshopu a také jak používat modul Export ke zpracování jednoho obrázku

či

celé dávky

fotografi í. Také vám ukážu , jak zařadit některé z rutinních úloh ve Photoshopu přímo do procesu exportu .


P.OZNÁMKA

Otevírání obrázků ve Photoshopu

K dispozici jsou dva formáty,

Zatím jsem se

u kterých je možno nastavovat vlastnosti kopírování: TIFF a PSD. Formát TIFF je z univerzálnější.

obrázek se

těchto

dvou ten

jen úpravám proveditelným v Lightroomu

s po užitím nastavení Develop mod ulu.

Nezapomeň t e ,

že všechny

úpravy v Li ghtroom u jsou nedestruktivní. Katalog obsahuje zd rojové obrázky, které jsou vždy zac hovávány v jejich

TI FF obsahuje

sloučenými

vě n ova l

vrstvami

a je schopný uchovat všechny

původním

stavu, m ůže tedy existovat jen jeden orig in ál každého obrázk u z katalog u. Úp ravy jso u pak je n vi rtu ální kopie anebo uložené

vlastnosti fotky z Photoshopu, jako vrstvy, cesty (výběry) a efekty

momentky. Pokud ale budete chtít upravovat zd rojový fotku mimo

použité na vrstvách. Formát PSD má

Li ghtroom , musíte ho vyk res lit jako pixe lový obrázek.

výhodu v

čase

otvírán í a ukládání

fotky a komprese je efektivnější.

máte ve

většinou

Musíte se ale ujistit, že

P ř edvolbách

Nastavení Edit in Photoshop

(Preferences)

Photoshopu ve Zpracován í

souborů

(File Handling) zapnuté nastavení Maximalizovat kompatibilitu souborů PSD (Maximize PSD compatibility); to aby Lightroom rozeznal soubor

předvoleb

Nejp rve se podívej te se do

(Edit > Prefere nces)

a zvo lte Extern al Editi ng (obrázek 9.1 ). Exist ují dva

způsoby,

jak

upravit ob ráze k z katalog u mim o Li ghtroom. Zák ladní fu nkce Edit (Ctrl +E) vyk res lí origi nální snímek jako pixe lový ob rázek, aniž př i da l a

do katalog u jeho kopi i nebo coko li ji ného.

U dě l á

tak

s vrstvami PSD. Nastavení barevného

by

prostoru je omezeno na ProPhoto

jedním ze dvou způsobů. V horní část i okna Externa l Editing je

RGB, Adobe RGB a sRGB. Hloubku

zob razen externí prog ram, ve kte rém úprava

barev můžete nastavit na 16 bitů

p r obě hn e.

Bude to

na kanál, což vám umožní zachovat maximální množství informací (tolik, kolik je Lightroom schopný zvládnout) . 8bitové nastavení sn íží barevnou hloubku na 256 úrovní na kanál a umožní

vytvářet

mnohem

Edtt1lAdoIM~J'X)t'CS)

Rle format

PSQ =-- - - - ,I"'.J

11i·bol ProPhotoRGt udl.!1Iool,,,,,.ncMdchol«flIr beltp......... ''''II ...<tII

r,

(l)Iordtt.l~I'O'()II\I,.i9h~.PSOQln"l.,litl'lklt:'!IINIlTlff

rtspea 10 IMUd,U. v~atn WlMn ........,'\1 fro fll

~'J

I ProPhoto RG! l it Dtpth : I 16 bits/compontnt

ColOf Sp.IlCC!.:

~

PtI_~,

pt...,..

u... tO ..14"" "Mu,m.ze C~p.ltJb,I'I'{~_1It 1'tI000liltop

f.lllur. 10 do '0 Will rtwl! je II'MIIU tfUl

i...

u,/ltlot bf: rud tll(

ll9l1troom

Resolullon : 80:;.0_ _ _ _...I

men ší soubory pro editaci a je také podporováno naprostou

~

většinou

ostatn ích aplikací. Další informace o barevném prostoru a barevné

CU5 10m

-,,"ddJj<O~II.~ ApptIC,"~

Fle f~

hloubce najdete na str. 439.

Edit ln Photoshop CS3 PSO

••••••••••••"

pres;~milmmmmiÍĎl ~Vf: Current Senings

;u

New Preset. ..

~~:::::e:~:E.d~;I~nl:':::~cs~;:;:~

.

CoIorsP'o~~~~~~~-_ _ _ _" " '_ _""_~-"" BIt Depth

16 bks/compoMnt

Re~oIutlon . , 300

Compre-sslon: ",N::: O" :::-...-:= ==

Na obrázku 9.1 si

můžete

všimnout,

že lze uložit nastavení z Additional External Editor. Uložená nastavení se _ _ _ _- ' Sta"Nwmber

1

pak zobrazí v podnabídce "Edit in " v nabídce Photo menu. uložit

různá

Můžete

si tak

nastavení pro exporty

do konkrétních edito rů a to jak pro TIFF tak pro PSD, což se

420

KAPITOLA 9

může

hodit.

Obrázek 9.1 Nastavení pro úpravu v externím programu si můžete upravit v nabídce Edit> Preferences. Zvolte Additional External Editor a nastavte File format (formát souboru), Color Space (barevný prostor) a Bit Depth (barevná hloubka). Toto nastavení pak budete používat při úpravách origin álního obrázku ve Photoshopu nebo jiném programu.

PROPOJEN f S PHOTOSHOPEM


nejnovější

počítači

verze Photoshopu , kterou na

máte. Volby pod

tímto názvem vám umožní nastavit základní formát souboru , RGB prostor a barevnou hloubku. Toto nastavení se použije , kdykoli

'Ntlallo[dlt

o Edit a Copy wlth Ughtroom Adjustments

stisknete kombinaci Ctrl+E, pro úpravu originálního obrázku otevřete

ve Photoshopu. Pokud bude fotka , kterou takto formátu raw a vy budete mít 4.4.1 nebo

novější)

verzi, pak se objeví dostanete na

výběr

novější),

ve Photoshopu. Pokud nemáte

upozornění

ve pak se

(přesto otevřít

- možná, že

i starší verze Camera Raw přečte vaše nastavení) anebo "Render using Lightroom " (vykreslit pomocí Lightroomu) . Lightroom pak vytvoří

kopii zdrojového obrázku a

přidá

~ ~

>l Stack.withorlginal

nejnovější

jako na obrázku 9.2. Zde

"Open Anyway"

"

e Edit Orlglnal

verzi Camera Raw (tedy

pro Photoshop CS3 (nebo

otevře přímo

obrázek

nejnovější

QEdlt a Copy

jí do katalogu.

Obrázek 9.3 Pokud otevřete fotku v jiném formátu než v rawu pomocí příkazu Edit in Photoshop, budete moci zvolit Edit Original (čímž fotografii otevřete, an iž byste ji vložili do katalogu) anebo některou možnost úpravy kopie, Edit Copy, zobrazené tady na obrázku.

The Camera Raw plug-in belng used by Photoshop is of an earller lIersion than Ughtroo m. Somt ~hlroom .djuJtmlfnu mav not bc vlsible ln Photoshop untU the Camer.. Raw up4altd. 5u<:h ;lIn I.IpdAlt will be provIded ln tne future.

o Don't show agaln

pl\l~Hn

Is

POZNÁMKA Pokud

~ ( Render using Líghtroom ) • ()pen Anyway •

otevřete

obrázek

Edit in Photoshop,

příkazem

otevře

se

s takovým nastavením barevného

Obrázek 9.2 Pokud nemáte nejnovější verzi Camera Raw pro Photoshop CS3 anebo používáte starší ver zi Photoshopu, uvidíte tento dialog, když budete chtít ve Photoshopu upravovat raw snímek.

Jestliže jste se rozhodli takto

otevřít

snímek, který není raw,

můžete

otevřete přímo

a automaticky ji standardně

budete chtít vytvářeli

přidá

přímo,

snímek, který obsahuje vrstvy anebo se jedná o už kopii

původní

fotky. Chcete-Ii

vytvořit

často

aniž byste

kopii . Tato funkce se tedy hodí, pokud chcete

se obrázek uloží do

stejné složky jako je originál a to

do katalogu jako kopii Lightroom vám

ve Photoshopu obrázek

v okamžiku, kdy se rozhodnete obrázek z Photoshopu uložit. Standardně

kopii zdroje

nabízí možnost Edit Original , a to protože velmi otevřít

na záložce

se však dostane ke slovu jen

zdrojový obrázek. Nebo otevře

přednastaveních

External Editing. Formát obrázku

upravovat kopii originálu , Edit Copy s anebo bez úprav

provedených v Lightroomu. Lightroom

(Resolution), jaké máte nastaveno v

zobrazí se vám okno jako na obrázku 9.3 , ve kterém máte možnost Edit Original -

prostoru (Color Space), bítové hloubky (Bit Depth) a rozlišení

v takovém formátu (File Format), jaký máte nastavený (uložený soubor se ale

nepřidá

do katalogu) .

otevřít

vytvořenou

kopii originálu , a až tu

pak dále upravovat, zvolte možnost Edit a Copy (ignorujete ale veškeré úpravy provedené v Lightroomu). Dále Edit Copy with Lightroom Adjustments ,

můžete

čímž otevřete

zvolit

JPEG , TIFF

nebo PSD soubor se všemi úpravami použitými v Lightroomu. Pokud tedy používáte vlastnosti z Lightroom Develop k JPEG , TIFF nebo PSD obrázků,

obrázků

úpravě

a chcete upravovat kopie

těchto

pak je toto vaše volba .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

421


To nejlepší na funkci Edit in Photoshop je, že vám umožní 8

otevřít

obrázek z katalogu Lightroomu , aniž byste museli pokaždé

Edit. Copy wl lh lightroom AdJU$tI'Mfl U

'"

vytvářet

dlt a CopV

kopii . To za

předpokladu ,

Photoshop CS3 nebo

novější

že máte Camera Raw pro

a otevíráte raw soubor, nebo se

o raw nejedná (JPEG, TIFF nebo PSD), ale na snímek nebyly aplikovány žádné úpravy v modulu Develop v Lightroomu . Jakm ile takto způsobem Podobně ~Stlckwlthorig;n ..1

~~

a

otevřete

pokud

přepsat

obrázek z katalogu Li ghtroomu tímto můžete

ve Photoshopu , otevřete

ho uložit, jak jen budete chtít.

jiný obrázek než raw,

můžete

originál v katalogu Lightroomu , anebo

ho uložit

můžete

uložit

novou verzi snímku do stejné složky k originálu . Obrázek 9.4 Obrázek 9.4 Toto okno se zobrazí, pokud budete upravovat raw obrázek a stisknete Ctrl+E, spustíte tedy funkci Edit in Photoshop. Jediná možnost, ktero u máte k dispozici je upravit překreslenou verzi fotky s úpravami z Lightroomu. Možnost"Stack w ith original" automaticky uloží novou ve rzi k původnímu obrázku.

ukazuje možnost Edit Photo s Adobe Photoshop CS3 .

Nastavení Edit in External Editor Druhá

část

v nastavení External Editing vám umožní vybrat jakýkoli

grafický bitmapový program jako "Additional External Editor" . Stačí

kliknout na

tlačítko

Choose a grafický editor vybrat.

to být jakýkoli bitmapový editor jako

například

Elements nebo Zoner Photo Studio anebo to

Může

Adobe Photoshop může

být

k l idně

stejná verze Photoshopu , kterou máte vybranou o kousek výš. V okn ě Edit in External Editor Ať

(obrázky 9.4 a 9.6) je možné př e psat

veškerá nastaven í form átu,

barevn é ho prostoru i bitové hloubky, kte ré jste zvolili v

předvolbá ch

zá ložce Externa l Editing.

na

už zde zvolíte jakýkoli program , zobrazí se vám jako jedna

z možností, pokud

otevřete

nabídku Photo a zvolíte Edit in. Nový

původním příkazem

program se zobrazí hned

(obrázek 9.5). Rozdíl mezi způsobem

otevřením

tkví v tom , že když se vám

(jako to na obrázku 9.4 a 9.6 ), obrázku a tuto kopii pak

přidá

chcete upravit jeden nebo více

Edit in Photoshop

obrázku z katalogu tímto otevře

okno Edit Photo

vytvoří zároveň

kopii originálního

do katalogu Lightroomu . Pokud obrázků

z katalogu Lightroomu

ve Photoshopu pomocí funkce Additional Editor,

stačí

obrázek

či

obrázky vybrat a v nabídce Photo zvo lit Edit in Adobe Photoshop anebo použít klávesovou zkratku Ctrl+Alt+E. V okamžik u, kdy vyberete raw obrázek a zvolíte Edit in Additional Editor, zobrazí se okno jako na obrázku 9.4. V této situaci máte k dispozici jedinou možnost: Edit a Copy with LightroorTI Adjustments. Tím vrstvami a ten

422

KAP ITOLA 9

vytvoříte

otevřete

editoru ).

Nově otevřen ý

,, -edit" a

zároveň

PROPOJEN f S PHOTOSHOPEM

bitmapový obrázek se

sloučenými

ve Photoshopu (nebo jiném bitmapovém obrázek bude mít u jména

se tento nový obrázek

přidá

připojeno

do katalogu


li

..

Metadata

View

Help

Window

B

..> XR

Open ln loupe Show ln Finder Show in Falder in Ubrary Lock to Second Monitor

fr X"> Edit in Adobe Photoshop CS3 ... Edit ln Adobe Photoshop CS3 ...

..

Stacking Crtato Vlrtual Copy Set Copy as Master

X'

XE \:XE

Ed it in Photoshop CS3 TIFF

Rotato Left (COO Rotate Right (00 Fllp Horizontal Flip Vortical

Obrázek 9.5 Ať už zvolíte jako externí editor jakýkoli program, zobrazí se vždy pod základní volbou Edit in Photoshop v podnabídce Edit in menu Photo anebo můžete funkci vyvo lat stiskem kláves Ctrl+Alt+E. Můžete také použít uložená přednastavení, jak ukazuje obrázek 9.1.

Open as Smart Object in Photoshop ... Merge to Panorama in Photoshop ...

Xl

Xl

Mergt to HOR in Photoshop ...

Open as Layers in Photoshop ...

EIIII___ Lightroomu jako nová fotka. Jméno závisí na nastavení v

okně

External Editing (obrázek 9 .1 ). Pokud jste v Template (šablona) nic nevyplnili a ponechali Custom settings, použijí se -edit. Pokud budete k

příponě

také

-edit

změnit

vytvářet

o [elit .. Copy with Ughlroom AdJuslment! Q Edit • COpy

více kopií stejného obrázku, bude

přidáváno číslo

(-edit2 , -edit3 atd.). obrázků

nastavení pojmenovávání kopií

kopii pojmenovat sami . Od

přípony

CSl

Wklt10 Ed,t

teď

už si

můžete

......

Edit Orlglnal

Můžete

anebo si

fotku upravovat,

jak jen budete chtít. Až budete hotovi , obrázek uložte a

zavřete.

C"

$.,.ce

""oI'tMMGN:iI

',101!,"'-16~~

Jakmile obrázek ve Photoshopu uložíte, náhled v Lightroomu se aktualizuje a zobrazí

právě

provedené

změny. ;tSI~(k Wlth ofigina/

Jestliže zvolíte obrázek v jiném formátu než raw (JPEG , TIFF) nebo již existující kopii

vytvořenou

funkcí Edit in, zobrazí se

stejné okno jako na obrázku 9.6 s tím, že budete mít všechny možnosti. V

podstatě

jako kdyby jste zvoli li

původní

Můžete

máte na

výběr

otevření

již existující -Edit

kopie , ještě ji ve Photoshopu upravit a zase vytvářet

můžete při

zavřít

aniž byste

při

další kopie. Jediný opravdový rozdíl

mezi funkcí Ctrl+E a Ctrl+Alt+E je v tom , že obrázkem

stejné možnosti

Edit in Photoshop (Obrázek 9.3).

použít jakoukoli metodu k

tom museli pokaždé

přístupné

při

práci s ne-raw

použití funkce Edit in External Editor

Obrázek 9.6 Pokud v Lightroomu zvolíte obrázek v jiném formátu než rawa použijete funkci Edit in Adobe Photoshop (Ctrl+AIt+E), budete mít k dispozici všechny možnosti nastavení editace. Můžete vytvořit kopii originálního obrázku s úpravami z Lightroomu, upravovat kopii bez aplikovaných úprav anebo upravovat přímo originál taktéž s aplikovanými úpravami.

upravovat obrázek v jiném programu než je Photoshop a také můžete změnit

standardní nastavení ukládání. Pokud ja ko externí program pro

Chápu, že shrnutí, které jsem zde poskytl, se může zdát poněkud

komplexní, ale je to jen tím , že jsem

všechny možné výsledky, ke kterým se

chtěl

můžete

úpravu nezvolíte Photoshop ne bo

popsat

dostat, pokud se

rozhodnete upravit fotku ve Photoshopu. Postup na následujících stránkách vám ukáže, jak je

vlastně

Photoshop Elements, nemu sí být možnost použít form át PSD sa moz řejm ě

k dispozici.

úprava ve Photoshopu

jednoduchá.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

423


Jak použít nastavení externího editoru

(dtOngi",t

. c~r. lfI~

Filt

'Of~

I TVF

ill

CoIorSI*•. , .........~

I«~ ' ''~~ J09

Ruolut>O!l l

tl

I

St.( k witkori9; n~

1.

Z filmového pásu

(výběru)

jsem vybral raw obrázek a použil

funkci Additional External Editor (Ctrl+Alt+E) , č ímž jsem vytvořil

kopii , kterou budu upravovat ve Photoshopu .

Všimněte

si , že jsem zatrhl možnost Stack with originál. Tím

zajistím , že se kopie

2.

vytvoří

tam , kde je zdrojový snímek.

Kopie originální fotografie se a já jsem tak mohl bez

otevřela přímo

problémů

ve Photoshopu

retušovat. Jakmile jsem byl

hotov, soubor jsem uložil pomocí Soubor> Uložit.

424

KA PITO LA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM


3.

V Lightroomu si můžete všimnout, že úpravy provedené ve Photoshopu jsou

vidět

jak ve filmovém pásu, tak

v náhledu. Kopie byla přidána do stejné složky v jaké je zvýrazněná

originál a je

i zde ve filmovém pruhu, kde je

na ní odkazováno jako na 2. obrázek ze dvou ve stejném zásobníku.

Whiltto (dit

O Edit. Copywith Ughtroom MJu,tmenu

O Edit • Copy

e

[,jít

O'iginaJ

../: Sluk wrth origínal

4.

Pokud bych

chtěl

obrázek znovu upravit ve Photoshopu ,

mohl bych použít buďto Ctrl+E nebo Ctrl+Alt+E, čímž se zobrazí okno Edit Photo a v

něm

bych vybral Edit Original.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

425


Photoshop jako dodavatel pro Lightroom Je skvělé, že v modulu Develop je k dispozici tolik různých nástrojů . Jistě

si vzpomenete na pár způsobů jak vytvořit

zajímavé

černobílé

laděním.

Otázka, kterou si můžete položit, je: "Kdy tyto úpravy

obrázky

či

obrázky s jiným barevným

aplikovat?" Řekněme , že chcete z fotky udělat černobílou , ale také chcete fotku upravit ve Photoshopu. Je lepší fotku nejprve změnit na černobílou v Lightroomu a poté použít funkci Edit

in Photoshop? To by

jistě

šlo, ale jakmile budete mít fotku

černobílou a vyretušovanou , neexistuje způsob , jak se vrátit

k barevné verzi. Z mého pohledu je vždy lepší nejprve provést retušování ve Photoshopu a až poté se vrhnout na úpravy v Lightroomu , kde budete pracovat s novým obrázkem , který jste získali z Photoshopu . Hlavní problém je samozřejmě fakt , že při práci ve Photoshopu nevidíte, jak bude fotka na konci vypadat. Nicméně

přechod

1.

následující postup by vám mohl pomoci

s raw fotografií a její virtuální kopií, kterou

převedl

na

č ernobílou

a aplikoval efekty Split Tone

a Vignette . Vznikne tak verze , kterou vidíte zde .

426

KAP ITOLA 9

tento

mezi Lightroomem a Photoshopem.

Začínáme

jsem

vyřešit

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM


2.

Pokud bych mám

dvě

chtěl

nyní upravit tuto fotografii ve Photoshopu ,

možnosti . Mohl bych vybrat virtuální kopii a zvolit

Photo > Edit in Photoshop. Ale jak jsem psal metoda

zna č ně

omezí mé možnosti.

dříve ,

Edít ~ Copy with Ug huoom AdJustmenu

tato

Předpokládejme ,

klient se na poslední chvíli rozhodne, že se mu

YmlttfJlídi1

8

že

černobílá

verze nelíbí. Já preferuji vytvořit nejprve optimalizovanou verzi · Cotrv~OptJ.olls

barevné fotografie a úpravu ve Photoshopu pak provést na základě

nastavení této verze . To

udělám

stiskem Ctrl+Alt+E.

*'1

Filef.ol'm.w ! T'fFF

cotot'~(t: ~fOft(lI;

I!tOtpth· I 14"/~1

4~

~J

~ SQck 'lllith orlginoll ~GI'I~MllIC

O lukT~

oo ......• o FíIIUgt\t

o-

O Str~AAglt

~SI:IIltT(Io\'Iing

HlglIUgftt bc~

O ~l llatiO

B~!itnruu

O llloKkO/PIIII'I9 O lr'l1lhtnoen

~lo!n s COfTtťflon

O Conb",m

ePost-<loP

O TOMCUI'Yt

0 """1'(

0_

...

POZNÁMKA Při

3.

Ale jak je možné upravit fotku ve Photoshopu a vidět ,

jak vypadá její černobílá verze? Zvolte virtuální kopii,

verzi s "efektem " a

nově vytvořenou

-edit kopii .

Klikněte

tomto postupu si dejte pozor,

aby fotka s "efektem" byla nejvíce

zároveň

na

vybraná. Poznáte ji tak, že má kolem sebe Toto je

světlejší rámeček .

důležité,

protože chcete

"Sync settings ", č ímž otevřete okno Synchronize Settings,

synchronizovat efekty z "nastavení

ve kterém můžete vybrat jen ty vlastnosti , které potřebujete

efektů"

k

vytvoření č ernobílého

efektu.

obrázku do verze

upravované ve Photoshopu.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

427


4.

nahoře

Na obrázku

si

všimněte ,

že jsem synchronizoval

efekty Grayscale, Split Tone a Vignette z virtuální kopie napravo s

...

~

nově vytvořenou

verzí z Photoshopu nalevo.

~

O idA iI; Capy ..,," l,.,,~Adl »SU'llt'f1U O ldA . Ccpr

5.

Pokračoval

jsem

příkazem

Edit in Photoshop v nabídce

Photo a zvolil jsem Edit Original. Pokaždé, když toto otevře

se mi

pracovat na

428

KAPITOLA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM

původní plně

udělám ,

optimalizovaná verze a umožní mi

barevné verzi snímku.


6.

Mezi tím

zpět

v Ligthroomu se

můžete

kdykoli podívat,

jak vypadá kombinace úprav z Photoshopu s barevným nastavením z Lightroomu . Musíte si ale zapamatovat, že je nutné obrázek ve Photoshopu ukládat, až pak se vám zpřístupní

7.

Je

jeho náhled v Lightroomu .

něko l ik způsobů

jak se

používáte Mac a jeho pak si

můžete

přepnout

mezi programy. Pokud

nejnovější ope rační

systém Leopard ,

dovolit mít separátní plochy a na každé mít

jeden program . Jestl iže máte k dispozici dva monitory, pak můžete

mít na každém z nich jeden z

programů .

Při

použití dvou monitorů je možné,

že budete muset k aktualizaci kliknout na jiný sn ímek, pak se vrátit k p ů vodnímu snímku a donutit tak Lightroom, aby obrázek zm ě nam i

p řekreslil

se

z Photoshopu.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

429


Další úpravy ve Photoshopu Jednou z nevýhod zpracovává ní

S t ej n ě

panoramatických fotek v Líghtroomu

také

je, že jste vždy nuceni otevírat originální snímky v plném Pokud jen t ř í č i čtyř

vytvá ř íte

panoráma ze

fotek, není to až takový

problém . Pokud ale vět š í

m ěří tku .

množství

potřebujte

snímků,

spojit

možná se

vá m bude hodit následující postup, který

mě nauč i l

Merge to Panorama

se

př í mo

(s l oučit

ve Ph otoshopu , Li ghtroom

na

někt eré

funkce Ph otos hopu:

do panorámy), Merge to HOR

(s l o u či t

do HOR ) a Open as Layers

(otevřít

př ík azy

po užívají stejn é nastave ní jako

jako vrstvy). Tyto

příkaz

Ed it in Photoshop

a umožní vám upravit fotku mi mo Light roo m, bez

přidání

kopie do katalog u. Metoda Merge to HOR zpracuje vyb rané so ubory a

lan Lyons:

pří m o

jako upravování fotek

u možň uj e př i po jit

otevře

ve Ph otos hop u ok no

S l o u č it

do HOR , v

něm

1. Vyberte obrázky, které chcete

můžete

spojit do panoramatu a zvolte

vyb rané ob rázky do jedi ného so uboru ve Ph otoshopu , každý

Photo > Edit in > Open as Layers

jako samostatnou vrstvu. Tyto vrstvy pak

in Photoshop. Tím

vytvo ř íte

jediný

obrázek ve Photoshopu, kde každý snímek leží na jedné

vrstvě .

můžete

Photoshopu pak

Ve

zvolit Obraz

> Velikost obrazu a zmenšit velikost

obrázku

třeba

na 50% (a

poměr

zachovat

samozřejm ě

uk ládat 32bitový HOR formát. Open as Layers umístí

uspořádat převádět

s

ba l íčky.

můžete

automaticky

a pokud máte Extended verzi Photoshopu ,

můžete

na Smart Object (inte ligentní objekt) nebo pracovat Abyste získali

představ u

o tom , jak tyto funkce pracují,

na následujících stránkách je postup, jak

vytvořit

panoramatický

ob rázek s pomocí Photoshopu. Následuje ukázka spojení dvou

stran) .

2. Zvolte všechny vrstvy: Ctrl +AIt+A.

s n í m ků

3. V menu Úpravy zvolte

složený ob rázek ve Photoshopu.

jako inte li gentn í objekt (Smart object) a

vytvořit

tak

Automaticky zarovnat vrstvy. Tím otevřete

stejnojmenné okno, které

'"

má stejné možnosti jako na obrázku u kroku 2. Tento fotky

správně,

p ř íkaz

poskládá

~-"

-.,.

"''''-

...-....

_.:..>

--

~~~

~~-'

Zača l

fotografií, kte ré poslouží

ale aniž by se zabýval

jejich prolnutím. 4. Nyní zvolte z nabídky Úpravy p ř íkaz

Automaticky prolnout vrstvy.

Tak aplikujete základní maskování vrstev jako v kroku 4. Abyste si všechno usnadnili, doporučuji

si výše popsaný postup

uložit jako akci ve Photoshopu a spustit ji pokaždé, když budete potřebovat

spojit více fotek

v panoráma. Akci

můžete

použít

hned poté, co v Líghtroomu použijete

příkaz

Open as layers in

Photoshop.

1.

k

jsem v Lightroomu

tvorbě

výběrem

panoramatické ho obrázku. V nabídce Photo > Edit

in Photoshop jsem zvol il Merge to Panorama in Photoshop.

430

KAP ITOLA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM


..... ~~eR~ s ------------

toyout

Au to

C ~ oose:

The C.. mer. R_ pluv-1n ~n!iJ Uted by Photolhop " ol an larli~ wrsion 1han Ughtroom.

two or mor~ files to me:fgf: jnto II

So-.utt-.od,...~

panoram .. USll!:

o Ptn pective

to.

",~,"~""""t

~~

lrowSf: ...

Frome:_060 709_0108. 0NC Frome_060709_0309.DNG Frome_060709_0310.DNG Frome_060709_0311. DNG Frome_060709_0312 .0NG

O Cy!indrju .l

__

C_r.. hwphoq ... hupokwcl . SudI .... ~wi.be~l"lM

:1

! FIIe.

Remow

Frome_060709_0111. 0NC Frome_060709_0J14.0NG

Frome_060709_031S.DNG

o Reposítion Oni.,.

Frome_060 709_0 316.DNG FrorT'If~_060709_0317 , O N G

Frome_060709_0 J18 .DNG

o

POZNÁMKA

From~060709_0319 . DN G

InterJ ctrvt Layout

Těžko říct ~ Blend images toge:ther

jestli se jedná o bug, ale

možnosti "Merge to" (sloučení) nebo "Open as Layers"

(otevřít

jako

vrstvy) jsou k dispozici pouze v režimu

2.

Pokud používáte Camera Raw starší než 4.4.1, uvidíte ok no s varováním jako zde . V tomto

př í padě

Photoshop CS3 a zobrazilo se okno

jsem po užil k

S l o u čení

o t evře n í

fotog rafií

(Photomerge). Kliknu l jsem na OK a spusti l tak proces

Library Grid. Nicméně pokud se nacházíte v režimu Library Loupe anebo v modulu Develop, můžete se k těmto funkcím dostat pomocí kontextové nabídky na filmovém pásu.

v automatickém módu .

3.

V závislosti na po č íta č e)

se

počtu obrázků

může

(a

samozřejmě

výkonu vašeho

stát, že tento proces chvi lku potrvá Ale

jakmile bude vše hotovo,

měli

byste

vidět

pano ramatickou

fotku jako je tato a vy maskované vrstvy.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

431


Otevření snímku jako

1.

Začali

jsme se

Inteligentní (Smart) objekt

dvěma

jednoho obrázku , ale

fotkami , které chceme spojit do zároveň

zachovat možnost upravit

nastavení z modulu Develop Lightroomu i ve Photoshopu.

Zak rouž kovaná je iko na signalizující, že se jedná o miniaturu inteligentního objektu (Smart Object).

2.

Já jsem

začal výběrem

fotografie budovy a v nabídce Photo >

Edit in Photoshop vybral Open as Smart Object in Photoshop. Tím jsem

vytvořil

Object) v

miniatuře ,

vrstvu s ikonou inteligentního objektu (Smart u této vrstvy jsem upravil velikost plátna,

použil na ní masku , kterou jsem zakryl oblohu . Pomocí dvojkliku na tuto vrstvu bych mohl upravit nastavení provedená v modulu Develop za pomoci Camera Raw.

432

KAPITO LA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM


3.

I druhý snímek jsem k prvnímu;

přidal

otevřel

jako Smart Object a

přetáhl

se jako nová vrstva s inteligentním objektem

(Smart Object) pod vrstvu snímku budovy. Také tuto vrstvu jsem byl schopný dvojklikem

4.

otevřít

pro úpravu v Camera Raw.

Zde je vidět výsledný obrázek: obě vrstvy zůstaly v původním stavu a

obě

jsou dále editovatelné v Camera Raw.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

433


Export z Lightroomu Pokud chcete

p řeskočit

okno Export

a použít poslední použité nastaven í, sta čí

stisknout Ctrl+AIt+Shift+ E.

umožňuje

Funkce Fi le > Export

exportovat jednu nebo více

fotografií z Lightroomu jako hotové soubory, což vám dovolí exportovat kopie

originálů

ve formátech jako DNG , TIFF, PSD

nebo JPEG. Ale to není vše. Máte plnou kontrolu nad nastavením exportu, jako ,.UgtnroomrnMU

IkIfnfllli-Siztd./PlCl, Export to ONG

1",,"" S Conwrt to CMYI( Conl aa

New Folder

můžete upřesnit,

.• ~:::~=and.~IOlmport

~et~!::!iiJ.!\iJiij,j Delete

ElcJXln CMYk llH l~

Export... Import...

JP[G twolftoM lharpen

kam se budou soubory ukládat. Také

jestli začlenit do procesu nějakou akci , která

se po exportu provede , přednastavení.

.... u"""

například

můžete

K exportu

si tak

souborů

File položku Export anebo

vytvořit několik

exportních

z Lightroomu zvolte v nabídce

st i skněte

Ctrl+Shift+E,

čímž otevřete

okno Export.

jP[C NI ......1f1ooc ~pen

1........;.....-.......""""'"...........

I'SO upon

Přednastavení

""'U","

( PlUiI-ln M;r,nager... )

Okno Export má

exportu

část

Presets, která už obsahuje

nastavení, která vám pomohou

začít. Například

některá

nastavení For

E-mail umístí JPEGy do složky nazvané "To E-mail" na ploše. Obrázek 9.7

Pokud kliknete pravým a vyvoláte kontextové menu, můžete před nastavit vlastnosti Exportu.

tlačítkem

Další před nastavení jsou například Export to DNG a Burn FullSized JPEGs. Tuto sekci také vlastního

které

může

Ask what to do

kontextového menu (obrázek 9.7 ).

Choose a nf!'W njunt for che txported ftle

menu použít k updatu

OW:rwrltt WITHOUT WARNING

Exlstlng Fil

přednastavení,

můžete

některých

využít k

být

vytvoření

zpřístupněno

Například můžete

a uložení

pomocí kontextové

nových uživatelských nastavení.

.r Skip ________________J

~

Obrázek 9.8

Nabídka Existing Files.

Cíl exportu Volba Export Location umožní exportovat do zdrojové

POZNÁMKA

či

jiné

složky. Pokud zvolíte jinou, než zdrojovou složku, tato se uloží

Možnost "Overwrite without wa rning " ( p ř epsat bez

upozorn ě n í)

i pro další exporty,

můžete

tedy obrázky posílat

například

do

příkladu

je velmi riskantn í, protože obrázky,

složky "Moje obrázky" automaticky. V ukázkovém

kte ré tato možnost ovl ivn í, jsou

zvolil možnost "For E-mail ", která posílá exportované obrázky

originály form átu JPEG, TIFF

do složky For E-mai l na ploše. Pokud chcete obrázky zároveň

a PSD. Řekn ě me, že jste zvolili p řednasta ve n í "For

nyní budete

E-Mail ". Pokud

pokra čovat, m ůžete

skon či t

tak, že se origináln í JPEG

p řepíš e

obrázke m v n ízkém rozlišen í

a s velm i vysoko u kompresi. Ta ké s vrstvam i p řepíše

slou č enou

ukládat do katalogu Lightroomu , stačí zatrhnout možnost Add to this Catalog

verzi.

(př i dat

do tohoto katalogu). Nabídka Existing

Files (stávající soubory) (obrázek 9.8 ) vám možnosti:

můžete

se) - pak se

riskujete, že se TIFF nebo PSD

jsem

zpřístupňuje

další

nechat nastaveno "Ask what to do" (dotázat

při zjištění

obrázku se stejným jménem v cílové

složce Lightroom zeptá, co dál. Pokud zvolíte "Choose a new name for exported file " (zvolit nový název exportovaného souboru), Lightroom po vás bude chtít v

434

KAPITOLA 9

PROPOJE NI S PHOTOSHOPEM

případě

kolize soubor


přejmenovat. Můžete

zvolit Overwrite without warning

bez varování) a stejnojmenný soubo r se názvů

s

přepíše

(přeskočit)

se neobjeví. Další možností je Skip

-

(přepsat

a žádná zpráva při

kolizi

k exportu nedojde. Obrázek 9.9 ukazuje okno Export

před nastavením

To E-mail.

Export Export 6 selected photos to:

Prent: I

.. Llghtroom Presets Burn Full - Sized JPECs

Export 10 DNG For (-Mall

1[.=:2t I '"

:1

Files on Disk -:'-=-=-"0--=

=

I

Export Loca'lon

... User Preseu

Export To :

tOx8 InkJet output book expon

I Specme fald.,

:i • ( Choo...... )

Folder : IUsers/m.artln_evenl ng/Desktop

Bur" to DNG

8

Convert to CMYK: Contact

Pu' ln Subfolder:

ITO E- Mail

O Add to Thi. Catalog

Convert to PSD and .auto im port Exlstlng Flles :

Export as DNG

I.

Export CMYK TIFF 300ppi Export TIFFs JPEC A4 + halftone sharpen

I Stack with OrlginaJ

t Askwhat to do

:J

I

File Naming Templa.te:

i Filename

."r"'_.

i :~

JPEC halftone sharpen Custom Text

PSO export

I

PSOre import

Ex.mpl.

~~~

TI FF export

Forma!: Color Spac.:

Start Number:

I

_MG_3240.JP9

I ':l :)

I JPEG

I sRGB

Qvality :

"'" 'é""" ["Sol

I

I

I'"

~ Resize to Fit:

! Widlh /fo Height

w:f64OI H:

I.

:1

~ f ph"eJs

;.

O

Oon'[ Enlarg e

Re solut.ion:

f7211 phcels per inch :1

.,I

Oa.upul Sharpenlng

O Sharpen For:

I.

II

Image Sizing

Ma.ttt! Paper

-

:)

Amoun.: ~~~ard_____

-

~:...

I

Me:ta.data

15§ Minim ize: Embe dded Me[adala 'VI"

Write Keywords as Ughtroom Hierarchy

O Add Copyrighl Walermark

I.

After Export :

c::::E::J

Remove

I

I

Post-Proc::e:ssing

~

Show in Finder

.

Application : Choose an appfjcahon.,.

(

( P1ug-in Manager... )

1:1 ~'\

Cancel ) (

Export )

Obrázek 9.9 Okno File > Export s předvolbou To E-mail. Můžete si zde nastavit svoje vlastní předvolby a tlačítkem Add (zakroužkováno vlevo dole) je přidáte k výběru předvoleb.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

435


Export do jedné složky Pokud zvolíte možnost "Same folder as original photo " (stejná složka jako originál snímku) v poli Export To (obrázek 9.10), získáte možnost exportovat obrázek odvozený z originálu

v katalogu, například TIFF verzi raw zdrojového snímku , přímo do složky k originálu a přidat tak tuto kopii do katalogu, V tom

případě

máte

s originálem ve připomenutí

ještě

možnost seskupit odvozený obrázek

formě balíčku

práce s

balíčky

(Stack with Original), Pro vraťte

se

na stranu 114,

1-. Expon Location i; I

Export To: { Samo falder os origl ••1 piloto

Folde r: /Users/martfn_evenlng/Oesktop

O Put ln Subfolder:

To E-Ma,1

Add to Thl. C.t.log Exl5llng Fil."

g

Stack with Orlgln.1

I Ask wh., to do

Obrázek 9.10 Okno Export Locations nastavením pro vytvoření odvozeného ob rá zku, který se pak př id á zpět do katalogu a seskupí s originálem,

1.

Na prvním obrázku vidíte, že jsem vyfiltroval snímky

v katalogu a vybral jen zdrojové raw obrázky s ohodnocením čtyřmi hvězdami.

436

KAPITOLA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM


C: ":"'::::M~_ =''' ::C~C::~;--~ ~6MltCl.,.,PhclttN<10 ... "rIAI· S;H6.JP(Ca FItes on DIsk "-~DN<

fokHr

"'''10 DNe

fUUrfi/l'I1i<tll\._ "9fOtd'lop

O

COfIW"toC~It.COllll1!:1

hportllJDNe Export CNYK llH JOOpp ú:ponllrh Jf'[CM .,. 1'IaIhCInt5hNpell

P\oI In SIoIbIOUIf!r

rsorOlClI,

~ Md 10 Thllo Clltll,log

COIIVt!nlol'SDll/IdlllAO lmp.on

[,!,Inlngnlts

~ 51l!(.k wlm Orlgltlal

I ~""todo

~

, '" n .. s:e.n lngs

.ftGP\l.II\oMIoNlPf"

rQIfftM. I MO

PSD .. ",pon

., II

lIn ...pon

......

2.

Použil jsem fotografií s

příkaz

o.:.olE~I\I •

Ctrl+Shift+E k exportu zobrazených

předvolbou

"PS D reimport ", která používá

nastavení podle obrázku 9.10.

3.

Jak můžete vidět, exportované soubory se přidaly do katalogu a seskupily s jejich raw originály do

balíčku

(stack) .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

437


Pojmenování a nastavení souborů Pokud chcete , aby si soubory zachovaly

nynější

jméno, nechejte

v položce File Naming nastaveno filename. Pokud ale chcete exportované soubory nějaký

odlišující znak , jako

File Settings si

i

nějak

exportuje. Na

můžete

výběr

odlišit od třeba

originálů , můžete přidat

_email nebo _kopie. V sekci

nastavit v jakém formátu se soubor

je JPEG , PSD, TIFF nebo DNG. Na obrázku

9.9 můžete vidět jezdce nastavení kvality JPEGu , který funguje

pro všechny JPEG exporty. Pokud zvolíte jako výstupní formát DNG, uvidíte nastavení formátu DNG jako na obrázku 9.11 .

I ...

File Se:uings

1...... :)

Format: I, -O_N_G_

_ _ _ _....

~

File Extenslon:

!: J

JPEG Preview: ; Medium Size Image Conversjon Method: ( PreseNe Raw Image

~:)

Optlon.s: ~ Compre.ssed (Iossle.ss)

O

Embed Origi".1 Raw File

Obrázek 9.11 Pokud v kolonce Format zvolíte DNG, uvidíte stejné možnosti nastavení jako zde. Jsou to stejná nastavení jako při ukládání souboru v Camera Raw při volbě formátu Digitální negativ.

Ukládání jiných formátů než raw jako DNG Ano,

stejně

jako

můžete

uložit raw jako DNG, je možné uložit

jako DNG i jiný než raw obrázek. Jednou z výhod je, že ve formátu DNG

můžete

kombinovat XMP data a informace

o pixelech. Nevýhodou je, že pokud takto uložíte JPEG , o výhodu komprese , je to TIFF anebo PSD -

něco

zvětšíte

velikost obrázku

téměř

jako na

normální nekomprimovanou verzi (DNG aplikuje pouze úroveň

komprese). Je také

přijdete

jako ukládat JPEG ve formátu

důležité

střední

upozornit, že pokud budete

konvertovat JPEG na DNG , neznamená to, že by bylo možné získat

zpět původní,

zdrojový raw snímek. Toto je

nedorozumění ,

které vzniklo kdesi na internetovém fóru, a já musím

zdůraznit ,

že jakmile konvertujete raw do TIFFu nebo JPEGu , už nikdy z nich nelze získat zpátky

438

KAPITOLA 9

PRO POJ ENI S PHOTOSH OP EM

původní

raw fotku!


, Nastavení obrázku

POZNÁMKA

Až do teď byly všechny fotky v katalogu zpracovávány ve režimu RGB Lightroomu , při exportu ale můžete zvolit režim prostoru barev exportované fotografie. Na výběr máte sRGB, Adobe RGB (1998) anebo ProPhoto RGB . Pokud exportujete snímky kvů l i

Nikdy

nem ů žeme říct,

pro obrázky

S

vět š inou

barev nou hloubku a kvůli

například

ve Photoshopu. ProPhoto RGB

zítra.

tv ů rci

a grafici

spol éhají na 16bitovou

další úpravě , zvolíte nejspíš Adobe RGB anebo ProPhoto RGB.

informací pro úpravy

přijd e

vysokou hloubkou

barev. Dnes se filmoví

Adobe RGB je většinou nejbezpečnější volba, protože zachová barvy tak, jak jste zvyklí je vidět na monitoru a přenese co nejvíc

co

Byly časy, kdy nikdo n ev i d ě l d ů vod

n ě kdy

i

vět ší,

speciálním efektům. A nové

technologie vám umožní se pak na takovéto filmy

či

obrázky d ívat na

širokoúhlých displejích.

je v mnoha ohledech lepší volbou než Adobe RGB, protože má mnohem

větší

víceméně

škálu barev a je

identický s barevným

režimem Lightroomu. ProPhoto RGB režim vám zajistí, že veškeré barvy zachycené v originálním rawu , zůstanou v obrázku i nadále,

už je váš monitor je

či

není schopen zobrazit.

Z tohoto důvodu se jedná o oblíbené nastavení pro nejlepší tisk , kde chcete dosáhnout co nejpřesnějších a nejlepších barev. Nevýhodou ProPhoto RGB je, že pokud chcete všechny barvy tak, jak jsou , musíte jej správou barev. Pokud

otevřete

otevřít

vidět

v aplikaci se

ProPhoto RGB v programu ,

který tento prostor barev nerozpozná (jako například většina webových

prohlížečů)

anebo pokud bude správa barev vypnutá ,

barvy mohou vypadat prostě hrozně. Adobe RGB nebude také vypadat nějak valně, ale ProPhoto RGB bude vybadat podstatně hůř!

Pokud jste obeznámeni se správou barev a máte ji ve

Photoshopu zapnutou , bude pro vás nejlepší používat Adobe RGB nebo ProPhoto RGB. Pokud vás

některá

informací straší anebo nevíte, co znamená,

předchozích

z

mě l i

byste se nejspíš

držet sRGB; a já bych určitě doporučil držet se sRGB pokud exportujete do JPEGu , který je určen pro web nebo jako náhled klientovi (zvláště pokud nevíte, jak dobře má zákazník zvládnutý color management), nebo e-mailu pro

třeba

přátele . Minimálně

jen

připravujte

je sRGB to

obrázky do

nejvhodnější

a

nejmíň

problémové nastavení pro obrázky použité na webu . Barevnou hloubku můžete nastavit na 16 bitů či na 8 bitů . Jeden z důvodů , proč se většina profesionálů přiklání k 16bitovému nastavení, je, že můžete plně využít zachycených barev a aplikovat základní barevné úpravy, místo toho , abyste tyto barvy zahodili použitím 8bitové nastavení a pak celý obrázek upravovali .

A DOBE PHOTO SHO P Ll G HTR OOM 2

439


V Lightroomu (a toto platí pro všechny úpravy

POZNÁMKA

vždy

Nastavení Resize to Fit

může

použito ke zmenšení či

zvětšení

být

pixelové velikosti exportovaného obrázku. Pokud necháte Don't Enlarge můžete

políčko

(nezvětšovat)

prázdné,

použít funkci Resize to Fit

k uložení zvětšenin.

V

16bitovém

prostředí

rawů)

pracujete

a je jedno s jakou barevnou hloubkou

budete obrázek exportovat. Takže v této

části

využíváte výhody

zachování původně zachycených barev. Proto není volba 8bitové hloubky v této fázi

nutně

volba, která by snímek

poničila .

myslíte, že 16bitové nastavení vám umožní zachovat více

Pokud si odstínů

a umožní další lepší práci s barvami , zvolte 16bitové nastavení.

Pokud ale Don't Enlarge zaškrtnete, bude velikost snímku upravena na

Velikost obrázku

požadovanou výstupní pixelovou velikost pouze v

případě,

že jste

zadali hodnoty menší, než je stávající velikost. Pakliže je zdrojový snímek menší než zadaná velikost, soubor se

V sekci Image sizing (velikost obrázku) (obrázek 9.12) máte velikost exportovaných fotografií, pakliže nemáte

v nastavení File Format zvolen DNG nebo Original Image . Existuje

uloží beze změny velikosti.

změnit

možnost

vybrat

několik

možností: zaškrtnete-Ii Resize to Fit,

způsob změny

můžete

velikosti a zadat hodnoty v pixelech. Lze

zvolit Width & Heigh a velikost snímku se upraví tak , aby se vešel

POZNÁMKA Vím, že

někteří

do zadaného obdélníka (W,

lidé jsou stále

zmatení z významu rozlišení souboru. Rozlišení, které nastavíte v

políčku

Resolution, neovlivní v žádném případě počet pixelů

souboru.

Nastavení hodnoty Resolution v pixelech na palec

(či

pixelech

na centimetr) pouze znamená, že při

zobrazení nebo tisku v tomto

rozlišení, by

rozměry

poměru

změní

šířka

x H, výška) se zachováním

stran. Pokud zvolíte Dimensions, exportovaný obrázek

velikost přesně na zadané hodnoty i za cenu změny

poměru

stran fotky. Můžete také zvolit, jestli se má velikost

nastavit podle delší (Long Edge)

či

kratší (Short Edge) strany,

což může být vhodné pro sadu , v níž jsou snímky na výšku i na šířku.

Nastavení Resolution vám umožní

v pixelech na palec

či

změnit

rozlišení obrázku

pixelech na centimetr.

obrázku

v palcích (nebo centimetrech) odpovídaly v pixelech

rozměrům

děleno

obrázku

• Llahtroo<n PrUtU ItirnFull -Sl l~JP(C;J

zadanou hodnotou

rozlišení (Resolution).

lOli81nkjelolllOllt

JPEC;h.tt\-o""hvpe., PSDellloort 1'SD~ l mll'Jrt

TlFF

~lIPOtt

( P(ug-In Manager••. )

Obrázek 9.12 Image Settings.

440

KAP ITOLA 9

PROPOJENí S PHOTOSHOPEM

Zde je poh led na okno Export, ve kterém můžete si, že ostatní pane ly lze minima lizovat.

Vš i mněte

vidět

nastavení


Kdy použít interpolaci? Ve Photoshopu máte

př i změně

zvolit metodu interpolace. Je

velikosti obrázku možnost

například doporučeno

metodu bikubickou hladší, když obrázek

zvětšuje ,

zvo lit

V Lightroomu žádná z

těchto

ostřejší.

možností není. Místo toho je jak

v Lightroomu , tak v Came ra Raw použita metoda "Lanczos Nicméně zůstává

kernel ".

zvětšování obrázků . před

Existuje řada digitálních fotografů , kteří stojí

nutností snímky

zvětšit ,

aby vyšli

Jedna z otázek se týká vstupního vstupní

zostření

na exportovaný, v TIFFu

Zaprvé

či

vstříc

zostření.

a poté , až budete obrázek

také interpolaci? Nebo byste způsoby.

zvětšený

můžete

měli

vstupní

obrázek?

zákazníkovu

přání.

pořádku

použít

Je v

zvětšovat,

zostření

Můžete

s vznikem halo efektu u

okrajů,

pokud se jednalo o opravdu velké redukce. Problém byl v interpolaci obrazu a v Lightroom 2 byla tedy i nterpolace vylepšena, aby se tomuto problému

p řede š lo.

použít dvěma

například

ostření ,

ostřit

anebo

pomocí

Photokit Sharpener™ Jak

na obrázku 9.13 , mezi těmito dvěma způsobu je

viditelný rozdíl. Interpolace obrázku , který byl nejprve v Lightroomu

uživatelé, že

redukci velikost mají problém

po užít až

postupovat

exportovat velký obrázek do Photoshopu a zde externího modu lu, jako je

p ři

verze Lightroomu

n ě kte ří

reimportovat interpolovaný obrázek

PSD do Lightroomu a až pak aplikovat

můžete vidět

při

otázka, kdy použít interpolaci

p ředchoz í

se ozývali

a naopak,

pokud obrázek zmenšujete, je dobré zvo lit bikubickou

U

může

mít za následek

zvětšení

efektu

zostřen

zostření

do takové míry, že jevy způsobené ostřením začnou být příliš zřete l né .

Pokud budete nejprve interpolovat a až poté

dostanete mnohem

jemnější

ostřit ,

výs ledek.

Obrázek 9 .13 Levá část obrázku byla nejprve zostřena v lig htroom u a až poté zvětšena za pomoci interpolace na dvojnásobek své původní ve li kosti. Pravá pů l ka byla původně nezostřená, při exportu byla zvětšena na dvoj násobek své ve likosti a poté reimportována a zostřena s použitím stejného nastaven í jako část levá. Obrázek je zde ve 100% ve likosti.

ADOBE PH OTOSHOP LlGHTROOM 2

441


Je

POZNÁMKA Je dobré si

uvědomit,

že nemusíte

mít obrázek s velkým rozlišením, abyste získali dobrý výsledek tisku. Klienti

většinou

rozlišení 300 ppi je

při

tvrdí, že

řešením

pro

vše od malých novin až po velké billboardy. Pravda je, že pro tisk časopisu většinou dostačuje

200-250 ppi. Více

těžké

se rozhodnout, protože tisk oběma přístupy.

velký rozdíl mezi

pixelů

rozlišení

nemusí vždy

zajistit lepší kvalitu .

100% velikosti ukázal říci,

že obrázek

9.13 byl původně 5000 px široká fotka z 16megapixelového zvětšen

fotoaparátu a byl poté při

pixelů

rozlišením 200

zvětšení? Většinou při

pixelů .

na 10000 často

použijete takto extrémní

exportu používám interpolaci spíše těmto problémům

u zmenšování, takže se

vyhýbám . Ale pokud

fotíte fotoaparátem s malým senzorem nebo

Zostření

postačovalo

To by

na palec k tisku na papír více než

1 m široký. Otázka tedy zní, jak

v exportní fázi opravdu

POZNÁMKA

při

Je dobré

potřebujete

hodně zvětšit , proveďte

fotku

si vlastní test.

pro tisk

Autor knih o Photoshopu a guru

Output Sharpening , výstupní

digitální grafiky Bruce Fraser, pracoval

společně

s Mikem Skurskim

a Jeffem Schewem na doplňku Pixel Genius Photokit

Sharpener~

pro Photoshop. Kód použitý pro inkoustové tiskárny a obrázků

společnost

Adobe pro použití

v Lightroomu, kde ho

můžete

Print Job

můžete

nalézt v

Output Sharpening. Je účelem zostření

okně

Print, použít

v modulu Print a také při exportu.

můžete

Export (obrázek 9.14) v sekci

důležité zdůraznit ,

že tato nastavení jsou

pro tisk na inkoustové

znamená? Místo používání

na monitoru koupila

tiskem je novinkou

v Lightroomu 2 a stejné možnosti jako v modulu Print v sekci

zde za

zostření

zostření před

tiskárně .

různých nástrojů zostření

Co to

v modulu

toto nastavení použít pro snímek až v okamžiku

exportu. Řekněme například , že máte fotografie , které chcete tisknout z Photoshopu nebo pomocí samostatného RIPu . Pokud použijete Output Sharpening soubory budou zdrojových

krásně

snímků.

při

ostré a

exportu z Lightroomu , vaše

připraveny

V sekci Sharpen For

k tisku bez

(zostřit

ovlivnění

pro) si

vybrat mezi Screen Output (výstup na obrazovku,

můžete

například

pro

web nebo prezentaci) a výstupem pro inkoustovou tiskárnu na lesklý (Glossy), skute č ně

či

matný (Matte) papír. Nastavení jsou

pouze pro výstup na monitor nebo na inkoustovou

tiskárnu , a ne standardní rastrové budete stále muset umožňuje

určena

ostřit

zařízení ;

pro ofsetový tisk

až ve Photoshopu . Nastavení Amount

zvolit mezi Low, Standart a High.

Původní

nastavení,

které používal Bruce Fraiser (více v poznámce vlevo) , bylo označeno

jako Standard. Možnosti Low a High vám jednoduše

umožní efekt

zostření poněkud

zeslabit

či

zesílit.

II T Output Shupe"lno

g

5<:reť: n

Low

Sharpen Fo

Amou Clossy

P~ per

.. Metadata

Obrázek 9.14

442

KAPITOLA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM

Nastavení Output Sharpening,

Hlgh


Metadata

POZNÁMKA

Možnost Minimize Embedded Metadata (minimalizovat vložená metadata)

umožňuje

exportovat obrázky bez

obvyklých informací, jako jsou

možnost Add Copyright Watermark,

přítom n osti

napřík l ad klíčová

p ři d á

slova. Tato

úplně

skrýt. Další volbou je Write Keywords

klíčová

na jiném

použitá

klíčová

údaj z položky Copyright z Metadat jako symbol autorských práv (toto

slova budou vždy zapsána do souboru XMP

se zachováním jejich hierarchie i v otevřen

roh ů

neplatí p ř i exportu do DNG ).

As Lightroom Hierarchy - to je standardní nastavení, které zajistí, že

se na jeden ze spodních

obrázku malý vodoznak obsahující

možnost se hodí, pokud chcete omezit množství informací na minimum anebo je

Pokud je v sekci Metadata zaškrtnuta

počítači

případě,

že bude obrázek

s Lightroomem, kde jsou možná

slova neznámá anebo mají jinou hierarchii.

Řekněme například , že máte dva počítače, které sdílejí stejný

slovník, což znamená, že oba mají stejno u hierarchii slov. Pokud byste exportovali obrázek z jednoho

k l íčových

počítače

a poté ho importovali v druhém , pak nebude mít nastavení Write Keywords As Lightroom Hierarchy žádný vliv, protože klíčové

je hierarchie každé si , že

hovořím

o

běžném

(všimněte

slovo rozpoznána i tak

exportu a importu a ne o funkci

Export/Import v katalogu). Ale pokud bude tato volba vypnutá a druhý

počítač

nebude mít stejný slovník, budou

klíčová

slova

zobrazena jako jednoduchý seznam bez rozpoznané hierarchie. Pokud se stane , že budete používat

klíčová

slova z hierarchie

Ca/ifornia > USA> P/aces, tato hierarchie pak bude zachována

tak dlouho, pokud

počítač,

tuto hierarchii anebo máte

na který budete fotku importovat, zná př i

exportu zaškrtnuto Write Keywords

As Lightroom Hierarchy. Pokud zaškrtnuto nebude,

klíčová

slova

budou exportována jako jednoduchý seznam Ca/ifornia, USA, P/aces.

Post-Processing Sekce Post-Processing je mocný nástroj okna Export. Umožní vám na konci procesu zobrazit snímek v nebo Finderu),

případně

zvolené aplikaci.

Můžete

ji

otevřít

prohlížeči

(Exploreru

ve Photoshopu nebo jiné

si zde nastavit

třeba

i vypálení

souborů

na CD/DVD. Toto jsou standardní nastavení, pokud ale budete číst

dále, zjistíte, jak

před připravit některé

akce Photoshopu

a spustit je ihned po exportu.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

443


Přidání Obrázky

m ůžete

Nastavení post-processingu v modulu Export vám umožní

zkopírovat také tak,

že je chytnete a přetáhnete na nové místo (nebo například na droplet Photoshopu) . Mějte ale na

paměti,

že

nastavení či úpravy se takto

nějakou

nemusí

přesunout

V

s obrázkem.

přetáhnete

121-MG-, ..,-[d".",. r

~

II

r T

I!.:l

mlse

T

f:J

Orop~t actlons

Image Slze

~ r

17SIpl Coated 350 ppl

~ r

.... lOOPPl- sharpen

Mefg, VIslble

~ r

.... lOOPP'l- sharpen A4

Conwrt to 'rofik

~ r

... CMYK output for ContKI:

~ .&Ib/Ch_nel

téměř

~ .

~

"".n

+=r I!a.

převodu

obrázku z RGB na CMYK,

zostření

a konverzi formátu . Je to

rutinní operace , kterou byste možná

1lOftlo

p

na konci exportu.

chtěli

exportovaných z Lightroomu do Photoshopu.

tuto sekvenci upravit

1<1

do samotné operace

Pokud budete postupovat podle následujících

na

~

-=-~

r

příkladů

souborů

IiiiI

§i

měla proběhnout

jednoduchou akci

používat u

ikonu dropletu .

, ..,-

přímo

je nahrát si ve Photoshopu

následujících krocích si ukážeme, jak ve Photoshopu

jen jeden z

Droplet je malá aplikace zajišťující dávkové provedení vybraných akcí

I

udělat,

která bude zahrnovat nezbytné

POZNÁMKA

I

rutinní operace

akci, která by

několika

vytvořit

I

některé

integrovat

exportu. Vše, co musíte

některá

na souborech, které

akce po exportu

kroků, můžete

na jakoukoli opakovanou

činnost.

-

.... Canvert 10 CMY1C- 1OOppi "'"

.... Conwrt to CMYK-l00ppi

~ r

T

IlTU.ge Slze

~

T

Piul

~nius

~I :

~ H~ftone

Ruolutlon: 117.795 per cm

1111 II IJSI I li

ElfUl:

~

PhOIOKil Output ShMpe.ner

~ 17Slpi

Output Sharpeneu"

Coated 35a ppt"

Merge Vlsíble

~ r

T

Convtrt 10 Profne (Urre"t dacument

To Profil. : "ContadBook- WorldPrlnt "

Intent: re.lattve coloril'Tlf!ní c W1th Black Point Compensa,tlon

~

-

I-

T

ConwrtMode

Depth: II

· 1 · r ~ I CJ Il IiI19

1.

Ukáži vám

.• .. -.

podrobněji

postup, jak

vytvořit

ve Photoshopu

droplet, malou aplikaci, kterou umístíte do složky Export Actions Lightroomu. Obsah této složky se zobrazuje v seznamu After Expo rt v

části

Export.

Otevřel

jako akci: upravil jsem rozlišení ppi na správnou

jsem obrázek ve Photoshopu a nahrál

hodnotu , použil automatické a

KAPITOLA 9

okně

příkazy

sloučil

444

Post-Processing v

zostření

pro nové rozlišení,

všechny vrstvy a obrázek konvertoval do CMYKu

převedl

PROPOJENr S PHOTOSHOPEM

do 8bitového režimu .

si


Cru.te Oroph!t

~Oropletln ( Chaos.... ) G5-M&ln-HO; Us~ ;m&rtinewnin9: ..• :Adobe:Ll9htroomExport AcbOnsConwrtCMYK-Conuct

Play

~

Set; í Oropkt actlot'l$

"'tlon· ~ (MYl< """"

:

(O, (_ocl

J

~ ~

I

=m

O Ow:rride Mton "Open" Commands O Indude AlI Subfolders O Suppreu Mk Optn Options Ot.úogs ~ 5Yppress CoIor 'ProfUl! W&_m_'n.:;. '_ ' _ _ _ _ _ _ __ Destlnl.llOn , ~ And~

Choost

o Ovtrride Action "S.Ivt As" Commands 'Fle~ar"irt9 EXl.mpll! MyFi 1!.9t l»<ume -'m. I

~

+1

~.

,to • on

++

~

+'1---------------

$tl.rtln9 senA!_ ~

~,billty

W,,'wtows

&rors: ( St.op For Erron [

2.

t

"n_"__-:-_

Ml.c 0_5___

:1

ConwnCMYK -Contact

s.a~As

Ikona dropletu

V okam žiku , kdy jsem

měl

akci

vytvoř e nou ,

uložil jsem ji jako

droplet. Ve Photoshopu v nabídce Soubor pod Automaticky jsem zvolil

Vytvořit

droplet (Automate > Create Droplet)

a aplikoval nastavení zobrazen é zde. Droplet jsem uložil do složky Adobe \ Lightroom \ Export Actions (viz krok 3). V sekci Cíl (Destination) jsem zvolil Uložit a protože k

urč ení

zavřít

(Save and Close) ,

místa, kam se budou obrázky ukládat, budu

pou žívat funk ci Export a je

zbyt eč n é vytváře t

jinou složku.

Export Aulons

Adobe Ughuoom l.ias CMYK-A04

3.

Jak jsem zmínil v

před c hozím

kroku , droplet musí být uložen

ve složce Export Action s. Musíte

přejít

do složky (C:)\U sers\

(Jméno_uživatele) \ Application data\Adobe\Lightroom a uložit droplet do složky Export Actions. (Pro Windows Vista je cesta Users\(Jméno_uživatele)\AppData\Roaming\ Adobe\Lightroom \ Export Actions .)

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

445


" PreJ1tl

~~ ~'""" ~~ ~H ~U~~~ ~~~-

Iu," rul1 - Slud JPEw

Rfn on Disk

&.portlo[)NG

Fort- 1oUlI lOdlnk./'rIQUtpi.lI

book export 84.!rn t oONC; ConVCrt to PSI) and IUlo Import Ellport u DNC Export (MYl( TJrF 3000pi .. f ll .~ml",

JPEGM .. l\atftoMln.... 1Xn JP(Gh.alftonesh,rpM

PSOu",", PSOre.mPOtt

nrruPQft .1~ SI:r.Ing

~

Rultc 10 Fk:

=.:..:_=..:.=_ =::;g -,---= .

~ ",......

~Oon'ltnl.lf1il'

ltuoh"lon~ I ""... ,.,1ftdI

!t

ll> Oulput SMl pI!"l", L"" .... tad«l •

... 'o$I-l'roc:e u1nt

Opt" ln Adobe PhOtoshop eS3 O~n

ln Adobe PhOloshoo CU

Ope" ln OIM. Apphallott •••

( PlU9-i" Manag:l!r... )

lOx'Jnk,lltt 300PP'1- .... n.lftone.lwpen 300PPl - ~ftOf'eJhllrpe"

3001"Pl- lwIlftOl'lC

1~I'pC!n+CMYIC

Adotrc Ughtloom &l11S Cton'lC-M

(;o to f.I<port.fol:tJons Folder Now

4.

Nyní jsme

připraveni

vytvořeného V případě, že aplikace, kterou chcete v rámci Post-Processingu použít, není uložena ve složce Export Actions, můžete

ji vyhledat pomocí tlačítka

Choose. Toto výběrem (otevřít

tlačítko

aktivujete

Open in Other Application

v jiné aplikaci) ze seznamu

After Export.

použít

předpřipravenou

akci za pomoci

dropletu . V Lightroomu jsem vybral fotografie ,

které chci zpracovat a z nabídky File jsem zvolil Export. Otevřelo

se okno jako na obrázku . V Export Location jsem

nastavil , aby se

vytvořila

nová složka s názvem CMYK TIFFs.

V sekci File Settings jsem nastavil TIFF jako formát souboru a kompresi zvolil None. U Image settings je celkem jedno, jaký režim RGB zvolíte, protože konvertovat na CMYK. A

stejně

konečně

budete

později

fotky

v sekci Post-Processing

jsem ze seznamu After Export zvolil

předem připravený

droplet uložený ve složce Export Actions. Jakmile jsem toto vše hotovo, V tomto

případě

pomocí

tlačítka

přišel čas

uložit nastavení jako

měl

předvolbu .

jsem celé nastavení procesu exportu uložil Add (zakroužkováno) panelu Presets jako

Convert to CMYK: Contact, protože je to akce , kterou budu používat ke knize .

446

KAPITOLA 9

PROPOJENí S PHOTOSHOPEM

změně

velikosti a konverzi fotek pro tisk v této


CMYK TIFFs

Nastavení ukázané zde a použité pro tuto publikaci si

můžete

kdykoli

upravit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám . Doporučuji doubletree-vlew,Uf

tisk

vytvořit

tím nastavením, jaké Můžete

tak

si pro každý

nový droplet s

vytvořit např.

přednastavených

přesně

potřebujete .

balík

operací pro

každého klienta .

6 ItW'lS, HO.49 CS avolilOlble

5.

Vše , co zbývá

udělat ,

je kliknout na Export a Lightroom už

vezme všechny vybrané TIFFy a exportuje je do složky na udělá

ploše a

to následujícím postupem podle zadaných

hodnot v obrázku v kroku 4: Velikost

obrázků

bude

při

21 cm x 21 cm

změněna

rozlišení 350

zachovají všechna metadata a úvodní

část

exportu hotová,

Exportované soubory se

tak , aby se vešly do pole pixelů

klíčová

přijde

otevřou

na

na palec. Také si slova. Jakmile bude řadu

post-processing.

ve Photoshopu a instrukce

uložené v dropletu se spustí, aplikují na každý obrázek, který se

vzápětí

To v

uloží

podstatě

zpět

do složky CMYK TIFFs.

shrnuje posloupnost všech operací u

exportu z Lightroomu s obrázku je

vidět

přidaným

běžného

dropletem . Ve složce na

šest finálních fotek, které byly

exportovány z Lightroomu jako obrázky

úspěšně

připravené

k použití

v rámci této knihy.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

447


Zásuvné moduly pro export

POZNÁMKA Několik

lidí vytvo ř ilo různé zásuvné

moduly (plug-ins) pro funkci Export. Jédním z nich je Jeffrey Friedl, který vytvořil

modul Flickr Export ukázaný

V

okně

Export si

můžete

nastavit

připoj ení nějakého

modu lu (p lug-inu), ty se dají stáhnout z K instalaci modulu části

stačí

kliknout na

r ůzných

t l ačítko

na obrázku 9.16. Tento zásuvný

spodní

modul si můžete stáhnout společně

manager zobrazený na obrázku 9.16.

zásuvného

stránek.

Plug-in Manager ve otevřete

okna Export (obrázek 9.15 l. tím

Pl ug-in

s dalším i pro Zenfolio a Smugmug z tohoto blogu : http://regex.info/ blog/ 2008-04-02/ 779. Možná se také budete chtít podívat na ~Tl d. _ /DI'Ulpt.lon

Mog rify od Timothy Armese: http://

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Tl11.:

timothyarmes.com / lr2mogrify.php.

~lrct

(on"'" W

CMYI(.

pr'IofIf't' lor , ... SOOItCl c.~

COm_,

~oom _~iI.IO ~ ~

prioo11y hl

'" h 2nd ).6 .th

I~e

IMk. nodrl

...

C09't'N.1I'If

C-rttol"SO."d."lIo l"'Pon

"udl".

(Jo;poor1l.lDH(;

jobldlnl"W,

"do

[)o:POftCMYKTlHJOOppI

\I1"tr'ledfll, ....... (I, lnl,lt.edl

jf'(C;"" .. ""JflDnlflhUlXn

jf'rGhalho",-III".pen

Pokud kliknete na dvojšipku

PSDeKj)(In

Dt:scrlptlon: 5ot1t(, ptlofity lor lhe U\llmoom metld"'" 10 lit IIMd '"lhe Iml'il! dnc.lpllo!I.t Filek,.

T1Hexpom

ptlottrť

SOVItCE

C.ptlon

vybrat jeden ze standardních

Jobilknt>l'ier

zásuvných modul ů anebo p ři pojit

"'"

n ějaký

hl

~~~

cOPY"'..... Hudll,..

\I.n~.I"fll ..1\aITOe

1I..IM,IMdj

nový.

2nd Jrd 41h

.~~c--

(zakroužkována), budete si moct

• :c,~:~r;-:,~::''''' =''::::::::::::''''_______ .....:=-:=.::..=::..:~I!J o

( 'I)K. · sr.,.rlttd. tlOClos.lnClI'Ott5..,"uded"

8

AlIowIOt..~dby

8"'bIoc:

The · "ftrylr... l·ofIM" I~. TYPl ol I~I

8

PhoCOI

O frlendfr-oty 8~1.

II- ~

o Frlwl

O Mode.m

f. -~,

O r.1l'l1y

,",

O No_elM

O lteWkttd

o 5(.'Hnlhou o 01'- WtfCGlI'.'oIUr"Io"I e«"'

o HI<It theM: 1""9t$ from f1k Vi publl<. Huch 'luoIutlotlv.llHloracO<1l I"mlllcUll ,J,$tl "'Ike ..

Ofl"

100 f ,...,eJt.PI1lnd• •

J

dll ...... n when "M,,,,,,,,u lmlMdded Meuld.UI" iJ (h~ ...d

lit

Ut. Meu.dll' MCI_

( Plug-in MI.n&get" " )

Obrázek 9.15

Příkl ad

zásuvného modulu Flickr Export v

ok n ě

Export

" Lightroom Plug-in Manager

,.tIt

1000n l lltlrl"'. IW"I"9 / OeikI09/ f'llcl!r- jfricdU,plug'"

( Showln"""'tt )

~-ln"'lllhOlTOOIJ ~

O Retoadpl\lIl -I"OI1U(heKport

~ ... 0'111"001,," l09 10 F~"

Obrázek 9.16

448

KAPI TOLA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM

1'I\I9-ln .vll ~bk I No d i'""OJllc llteJUo;U

Plug-in manager v Lightroomu.


Export obrázků z katalogu na CD či DVD Pokud chcete exportovat obrázky tak

u č init přímo

standardní

v

okně

přímo

Export. V tomto

přednastavení

na CD případě

či

DVD,

můžete

jsem použil

Li ghtroomu Export to DNG . Kliknutím

na titulní panel (pod textem Export XY se lected photos to :) se zobrazila nabídka, ze kte ré jsem vybra l Files on CD/ DVD (soubory na CD/ DVD). Po jako uživatelské

úp r avě

přednastavení

nastavení jsem si vše uloži l

Obrázek9.17 Pokud zvolíte "Burn the exported images to d isc", můžete si vybrat, která mechani ka pos louží k vypálení obrázků na médi um. Pak stačí kliknout na Burn.

Burn to DNG . klrn Swnm

S tímto nastavením se fotografie nejprve konvertují na DNG

Vou hiM! r.q~u.d to bur" 1 14 . MB ol dala, whkh will nolll!. on 1M dn.e: VOU hrl. inuned. VOlI will nud _ ~ diu: 10 INmlJloftheÓilu..

a umístí na plochu do složky nazvané DNG . Lightroom poté automati cky spustí vypalovací aplikaci (jako

třeba

ope r a č ního

systému

tu na obrázku 9.17 ) a upozorní vás, že je

vypalovat. Pokud máte k dispozici více než jedn u

př i p r aven

vypa l ovačku ,

umožní vám vybrat si, kte rou chcete použít. Jakm il e tak klikněte můžete

na Burn (vypálit) a

otevře

u č i n ít e ,

se vám okno , ve kterém

disk pojmenovat (obrázek 9.18 ). Obrázek 9.19 ukazuje

okno Export se zásuvným modulem Fi les on CD/ DVD.

Obrázek 9.18 V tomto okně může te nastavit jméno disku. Po kud chcete vypál it da ta o větš í vel ikosti než je ve likost místa na disku, Lightroom vás automaticky upozorní a nastaví pálení na více disků.

Pokud na disku není dostatek místa k vypálení všech soubo r ů , Lightroom vás o tom informuje a umožní vám vypálit na více disků .

V

příkladu

zde jsem

chtěl

vypalovat ko lem 8 GB dat, ale

protože jedno DVD má pouze asi 4,5 GB, Li ghtroom automaticky rozdě l í

data na sady ve likosti pod le ve likosti

média a

za č ne

aktuá l ně

vložené ho

data vypalovat (a kontrolovat) , ke každému

dalšímu popisku disku pak

přidá pořadové č íslo .

Obrázek 9.19 Okno Export s použitím vytvořeného uživatelského před nastavení Burn to DNG.

lum r.1I1 - 51Hd JI'I:CI bponto DNe

...

bportTo~ 1 5peaf\c'loIóer

lOd lnkjeclMltpul

F~,~ ;::':nm:~::~Inr= I :Ot""" ' "_'''_____"..;:a-s ;(= , ,,:;:..,) o Add to TlII, Cau.~

COIWentoCM't'K. ConlKI Conwn to PSe and lili" Import úpOn,s ONG

Ex lstH'l9 I1lu

1;Uk 'llltN1 tG do

ExportC!04YKTlrF1OOpp!

ExponTlrfl

' .

f1I<11N.1. ml "1l

.lf'(GM ... h.alftonesklrptln jlP[ChlJftoneiharpen 1I'50.xport 1I'50rtl"'P(ll1

l1FFupoot\ ~.:

.. OutplllSha' JMl n11tf

( Plug-In Manager..

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

449


10

Tisk Jak získat perfektní výsledky a efektivně pracovat v modulu Print

Digitální tisk urazil od prvních bylo pouze pár tisk z

počítače

dnů

Photoshopu, kdy

fotografů přesvědčených, soupeřem

bude jednou

že digitální

vyvolávání fotek,

dlouhou cestu. Graham Nash a Mac Holbert z Nash Editions byli předvedli,

výstupní

průkopníky

digitálního tisku a jako první

že inkoustová tiskárna

zařízení

pro fotografie z

může

být použita jako

počítače

s použitím

kvalitního papíru. V následujících letech byli fotografové průlomů můžete

svědky několika

v oblasti technologií a cen . V dnešní

době

si

koupit kvalitní fototiskárnu za pár tisíc. Bohužel je

stále dost lidí zmateno ze všech možných nastavení tisku a z toho, že správa barev jim "nechce Naštěstí

vám

může znatelně ulehčit

z Lightroomu . Pro

začátek

fotky rozvrženy na stránce. obrázků

a

zařadit

si

si

zobrazit, jak budou vytvořit

je do fronty na tisk, nebo

do režimu rychlého tisku a pro indexový tisk, tisk

vytvořit

"kontaktů".

fungovat".

život modul Print

můžete

Můžete

pořádně

skupiny

můžete přejít

jednoduše nastavení

A nejlepší ze všeho je,

že jakmile zvládnete všechna nastavení,

můžete

jako šablonu, která zrychlí a zefektivní váš tisk.

si je uložit


Příprava

POZNÁMKA Tiskové šablony omezí některých parametrů

přenastavování

tisku a také

experimentování s rozložením můžete

ji používat na

výběry obrázků . Stačí tlačítko přidají

Modul Print (tisk)

obrázků

na stránce. Jakmile si ustálíte návrh šablony,

tisku

různé

kliknout na

pro t isk a vybrané obrázky se

do fronty k tisku .

Modul Print (obrázek 10.1 ) poskytuje kompletní kontrolu nad tiskem a zobrazuje náh led začneme

od horní

části ,

buď

rozvržení tisku:

obrázků

vybraných k tisku . Když

pane l Layout Engine nabízí volbu

rozvržení Contact SheetjGrid , nebo Picture

Package. Následující panel Image Settings

může

být použit

k nastavení toho , jak se mají obrázky na stránku poskládat. Jestli je Nezapomeňte,

že vždy

můžete

anebo

natočit ,

určení okrajů

použít panel Collections v modulu

k

Library k uložení kolekce pro tisk se

začínalo ,

šablonou .

aby lépe zaplnily plochu ,

třeba přidat rámeček .

rámečků

a velikosti

je pro vás

či zvětšit

Panel Layout

můžete

oříznout

a

použít

pro obrázky. Aby se vám lépe

připraveno několik

šablon . Ty jsou v levém okně

postranním panelu Template Browser a jejich ukázka v Preview se zobrazí, pokud

přes

šab lonu

přejedete

myší.

Panel Rulers , Grid & Guides (Guides) nastavuje viditelnost Tla č ítka

pro tisk jsou

popsána dále, ale v umožní

otevřít

podrobn ěji

podstatě

vám

okno, ve kterém si

pak nastavíte požadované vlastnosti tisku. Tla čítko Print One je dob rá

pravítek a různých vodítek. Panel Overlays vám umožní přidat Můžete

k tisku informace. přidat

vaše logo, nebo

v

něm například

obyčejný

text , jako

například čísla

volba, pokud víte, že nastavení t isku

mů žete

Job vám umožní nastavit, jak mají být stránky

okno s nastaven ím t isku a rovnou spustí tisk.

dokument stránek.

Pokut používáte modul Print k indexovému tisku (kontakty),

je správné; toto

tla č ítko p řeskočí

tištěný

na

potřeba

přidat

ke snímku

změnu

okna pro

další informace o souboru . Panel Print vytištěny

(není

ve likosti obrázku , protože nástroje

Page Setup a Print Reso lution v pane lu Print Job jsou vše , co potřebujete) .

Možnost Oraft Mode Printing je

skvělá

pro rychlé

tisky, protože využívá velké JPEG náh ledy (které už Lightroom vyrenderoval). Vzh ledem k tomu , že náhledy jsou již hotové , proces tisku je

téměř

okamžitý. Je-Ii Oraft Mode Printing vypnut,

pracuje Lightroom s originálním obrázkem a vy rozlišení, tak i výstupním tiskárny

úroveň zostření.

zařízení

případně

Pokud kliknete na

i

Správu barev

můžete

mů žete

zvolit jak

ponechat na

vo lbou Managed by Printer, nebo vybrat profil včetně záměru tlačítko

reprodukce .

Page Setup zcela vlevo dole ,

otevřete

si okno pro nastaven í tiskárny a vlastností tisku , včetně volby druhu papíru a dalších možností spec ifických pro typ tiskárny. Tato nastavení se uloží jako

součást

protože to redukuje možnost

šab lony, což je

případné

příjemné ,

chyby. A nakonec

kliknout na jedno z tlačítek Print vpravo a spustit tisk .

452

KAP ITOLA 10 TISK

stačí


iii

r

Panel Image Settings obsahuje základní nastavení úpravy tisku.

Panel Layout slouží k nastavení okrajů, rámečků a velikosti buněk.

vstupu do systémového okna nastavení tisku.

Obrázek 10,1

standardní spuštění tisku.

Pohled na modul Print.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

453


Panel Image Settings Image Settings

zpříst u pňuje některá

zák ladní nastavení toho ,

jak budou vybra né obrázky rozloženy na stránce (obrázek 10.2 ). Pokud je zvolena možnost Zoom to Fill , celý je beze zbytku Obrázek 10.2 Image Settings slouží k volbě ve li kosti i polohy obrázku v rámečku, opakování téhož snímku na stránce a vo l bě tloušťky i barvy okraje.

oříz n e .

takto

obrázkem a obrázek se pod le toho

Jak uvidíte v následujících krocích, obrázky, které byly

oříznuty, můžete

v

rámečcích

Rotate to Fit automaticky

natočí

tažením posouvat. Možnost

obrázek tak , aby

optimálně

"zapad l" do rá m ečk u . Napřík l ad pokud budete tisknout indexové tisky (kontakty)

Kliknutím na barevné políčko

vyplněn

rámeček

obrázků

na

šířku

i na výšku, budete asi chtít

mít všechny obrázky ve stejné ve likosti (podívejte se na krok přístupné

vyvoláte dialog Stroke Border, ve

4). Nastaven í Repeat One Photo Per Page je

kterém můžete nastavit j inou než

stránka, na kterou tisknete , obsahuje více než jeden

před nastavenou černou

a vy chcete všechny tyto

barvu

okraje.

rámečky

5 ukazuje použití této funkce na

1.

nastaveno není.

KA PITO LA 10

TISK

zap lnit jedinou fotografií. Krok

šab l oně

2 x 2.

Obrázky pro tisk byly vybrány z filmového pásu v modulu Print s použitím šablony s

454

pokud

rámeček

uspořádáním

2 x 2. Nic jiného


2.

V tomto

případě

byla použita šablona 2 Wide (2 široké)

s nastavením Zoom to Fill. Dva obrázky nyní pokrývají celou plochu rámečků beze zbytku .

3.

Se zapnutým Zoom to Fill, můžete s obrázky pracovat a upravit jejich obrázku,

umístění.

můžete

Pokud myší uchopíte náhled

s ním pohybovat a vybrat tak lepší

výřez.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

455


4.

Funkce Auto-Rotate to Fit se

natočí

případě

zaru č uje ,

že všechny obrázky

tak , aby co nejlépe vyplnily

rámeček .

V tomto

jsou dva na výšku orientované obrázky otočeny, aby

co nejlépe vyplnily na

šířku

orientované

ráme č ky

šablony

2 Wide .

5.

V tomto

případě

jsem zvolil možnost Repeat One Photo Per

Page , což zaplní všechny obrázkem . Zde je

456

KAP ITO LA 10

TISK

třetí

rámečky

strana ze

jedné stránky stejným

čtyř.


Panel Layout v módu Contact Sheet/Grid K di spozici jso u zaměří m e

d vě

nastave ní Layo ut En gi ne, nejprve se

na nastavení, která jsou

příst u p n á,

pokud se zvo líte

režim Contact Sheet/ Gri d. Můžete zde nastavit, jak budou obrázky

umís t ě n y

přehled

o tom , jak tato fu nkce funguje. Vši mn ěte si, jak nastave ní

na stránce a projitím šabl on získáte ryc hlý

na obrázku 10.3 ovl i vňu j e rozvrže ní na obrázku 10.4. Také si všimně t e , že nastave ní o kr aj ů má před n ost p ře d nastave ním rámečků

a jejich meze r mezi nimi. Jakmi le

změ n íte

nastavení

okraje (margin) , rozmě r y rá m ečků se mu př i z p ůsobí.

Leh margin (levý okraj)

Cell width (šířka buňky)

Horizontal cell spacing (vodorovná mezera mezi buňkami)

Right margin (pravý okraj)

Top margin (horní okraj)

Obrázek 10.3

Cell height (výška buňky)

Rychlý, ale

Pa nel Layout En gine

méně přesný, způsob

jak upravit okraj nebo posunout pomocnou linku, je kliknout na příslušný

prvek v ploše obsahu

ručně

přetáhnout . Všimněte

a

Vertical cell spacing (svislá mezera mezi buňkami)

ji

že pokud takto

změníte

si,

rozvržení

(anebo použijete jezdce v panelu Layout) obrázek v přizpůsobí

rámečku

se

vašim změnám . Pokud

je důležité, aby měl obrázek na stránce

určitou

konkrétní velikost,

je lepší použít panel Layout, protože ten umožňuje mnohem p řesnější nastavení zadáním číselné hodnoty.

....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....-

Obrázek 10.4

Bottom margin (dolní okraj)

Po ložky na stránce j sou nastavite lné na pane lu Layou t.

ADOBE PHOTOSHOP L1GHTROOM 2

457


Nastavení panelů Layout a Guides Pravítka můžete zviditelnit zaškrtnutím položky Ru lers v panelu Guides (nebo stiskem Ctrl+R). Jednotky, které pravítka zobrazují, můžete

nastavit v panelu Layouts (obrázek 10.5). vybrat si

můžete palce, centimetry, milimetry, body (points) anebo picy.

Mřížka

a rámečky

K přesnému umístění obrázku je důležité nejprve nastavit okraje. Pokud chcete obrázek vycentrovat ,

ujistěte

se , že jsou okraje

stejné, a co je ještě důležitější - uvnitř potisknutelné plochy stránky. Uvnitř okrajů je plocha s mřížkou, Page Grid. Pokud je nastavena na 1 x 1, na stránce se vytiskne jediná fotka. Pokud chcete na stránce vytisknout více obrázků , stačí , když upravíte počet řádků

(Rows) a sloupců (Columns). Jezdce Height

(výška) a Width

(šířka)

vymezují velikost úplně

napravo,

v nastavení Cell Size (velikost

rámečku

rámeček

buňky)

pro snímek. Pokud budou jezdce

bude mít

největší

možnou velikost.

Každá změna okrajů (Margins), vyvolá změnu velikosti buněk . Funkce Cell Spacing (mezera mezi Obrá zek 10.5

Nahoře

na panelu Layout můžete nastavit zobrazované jednotky.

tehdy, pokud má

mřížka

buňkami)

více než jednu

je dostupná jen

buňku .

Toto nastavení

má přednost před nastavením Cell Size . Pokud se vrátíte zpět k obrázku 10.4, můžete se podívat, že jsem u mřížky 2 x 2 použil vertikální a horizontální mezeru širokou 0,64 cm. Nastavení v panelu Guides vám umožní zobrazit vodítka a pomocné linky,

Pokud j e zatržena volba Di me nsions, Lightroom zobrazí t iskové obrá zku . Zobrazí fyzické ka žd ého

rá me č ku ,

rozm ěry

rozm ěry

a pokud nebude

vybrána možnost Print Resolut ion

abyste si mohli stránku

ještě

lépe rozvrhnout a

Rulers zobrazíte pravítka, Page Bleed

připravit.

vyznačí světle

šedou

barvou ob last, kde není možné tisknout, a položky Margins and Gutters (okraje a mezery) a Image Cells (buňky obrázků) vám ráme č ky.

v panelu Pri nt Job, zobrazí se ta ké

umožní zobrazit okraje , linky a

rozl išen í, ve kterém se snímek

(zobrazit vodítka) pak skryje nebo zobrazí všechny výše

vytiskne. Je

dopo r u č eno

vypínat

Pomocí

položky. Následující

příklady

Volba Show Guides zmíněné

ukazují, jak tyto funkce pracují.

funkci Print Resolution a nechat Lightroom rozlišen í automaticky vypočítat,

abyste

m ěli

kontrolu nad

kva litou výsledn ého tisku.

1. Na náhledu stránky jsou je a

červenou) , půl

ty

vidět

ohraničují

okraje (vystínoval jsem

tisknutelnou plochu

dvěma

centimetry od spodního , levého a pravého okraje

papíru a dvěma centimetry od horního. Výška rámečku je nastavena na maximální možnou , což je 25 ,2 cm . Ale protože je obrázek omezený 33 centimetry maximální není celá výška

458

KAP ITOLA 10

TIS K

rámečku zaplněna .

š ířky ráme č ku ,


2.

Na obrázku dole zůstaly okraje beze změny, ale velikost rámečku byla

změněna

na velikost A4, tedy 21 cm x 29,7 cm. Protože je

zatržena možnost Dimensions v panelu Guides, jsou v levém horním rohu obrázku zobrazeny rozměry i spočítané rozlišení tisku .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

459


Tisk více rámečků

POZNÁMKA Při změně

a

nastavení Page Setup

změnách

velikosti stránky se

může měnit

i nepotištitelná plocha

stránky, Page Bleed, a

může

být

i nesymetrická. Je to proto, že

některé

u

širší nepotisknutelný okraj

n ě které

aplikace

strany stránky. Některé

neumožňují

posunout

buňkami,

Ce ll Spacing .

S její pomocí můžete upravit mezeru mezi jednotlivými rámečky. Nastavení ve likosti bu n ěk a mezer mezi nimi je vzáj emně propojené: když upravíte jedno,

tiskárny vyžadují z technických důvodů

Pokud je mřížka nastavena tak , že vytváří větší počet rámečků , máte možnost nastavit mezeru mezi

vytvoři l

10.6 jse m rámečky

standardní

změní

mřížku

se i druhé. Na obrázku

3 x 3 s mezerami mezi

0,5 cm, jak pro vert ikální, tak pro horizontální

směr.

obrázek, který chcete mít na stránce

Nastavení Ce ll Spacing ovlivnilo nastavení Ce ll Size. Takže

vycentrovaný, tak aby se tento

nezapomeňte ,

pokud

změníte

jednu možnost,

změníte

i druhou .

posun eliminoval. V Lightroomu se zapnutým zobrazením Page Bleed

Všimněte

si , že nastavení Keep Square (čtvercový rozměr) není

můžete

zatrženo.

Občas

nastavit okraje

přesně,

aby váš obrázek byl vždy

tak

správně

vycentrován .

se pro indexové tisky hodí mít tuto možnost

zatrženou , protože tak zajistíte, že ob rázky orientované na výšku i na

šířku

budou

vyt i štěny

ve stejné vel ikosti.

Šablona s více rámečky je ideální pro indexové tisky (kontakty) vytvořených Místo indexového tisku pomocí volby Contact sheet/ Grid z modulu Print,

můžete

použít tisk jako PDF

z okna Print (více na do PDF má vám

několik

například

inkoust,

v

některé

stran ě

480) . Tisk

výhod. Pokud by

průběhu

tisku došel

tiskárny pak za č ínají

tisk znovu od první strany. Místo toho,

můžete vytvořit

vytisknout Acrobat, v

například

němž

si

PDF a to pak

pomocí Adobe

můžete

nastavit

tisk jednotlivých stránek. Další výhodou je, že PDF známým nebo

můžete

zákazníkům

poslat e-mailem,

aby si obrázky prohlédli anebo sam i vytiskl i.

z ve lkého množství obrázků . A pokud je vybráno

více ob rázků , než se vejde na jednu st ranu , pak se vytvoří další stránky se stejnou šablonou a na ty se umístí zbývající obrázky. vytvořit

Je možno na

paměti,

tolik stránek, kolik je

zapotřebí ,

ale

mějte

že nastavení v Print Job ovlivní to, jak dlouho bude

trvat vykres lení obrázků . Pro rychlé vytištění indexových tisků doporuču j i

vždy používat Draft Mode Printing v panelu Print

Job. Pokud máte tuto možnost zašk rtnutou, Lightroom pracuje s vysoce kvalitními náhledy, které by již

mě l y

být vykreslené .

Říkám, že by měly být vykres lené, protože je to něco , co byste mě l i

zkontro lovat, než

začnete

nová fotografie , Li ghtroom

tisknou!. Kdykoli je importována

okamžitě

vygeneruje miniaturu , dále

standardní náh led a poté náhled ve vysoké

kvalitě

v

měřítku

1: 1. Pokud jste právě importovali velké množství fotografií, může chvilku trvat, než Li ghtroom vygeneruje všechny náh ledy, a do té dOby může vést nastavení Draft Mode Prin ting k pixelovatým zobrazen ím (p rotože byly obrázky zatím vykres leny jen jako miniatury). Proto je dobré se v modulu Prin t přesvědčit ,

před

tiskem rychle

zda jsou všechny obrázky již vykresleny ; pokud

uvidíte v pravém horním rohu obrázku varován í (je ukázáno na obrázku 10.6), Lightroom

460

KAPITOLA 10

TISK

ještě

danou fotograf ii zpracovává


'4

Obrázek 10.6 Příklad šab lony s mřížkou 3 x 3 s nástroji pro rozvržení stránky (panel Layout), nastavením zobrazovaných informací o souboru na panelu Overlays a zobrazeným filmovým pásem (Win dows> Panels > Show Filmstrip).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

461


Panel Layout Engine můžete

Na tomto panelu se

rozhodnout mezi možností

indexového tisku - Contact sheet/Grid, tj . více

různých snímků

ve stejné velikosti na jedné stránce, nebo Picture Package, jeden snímek, třeba i

několikrát

na jedné stránce. Tato volba bude mít

dopad i na ostatní panely v modulu Print (obrázek 10.7 ). Zatím jsme pracovali jen s nastaveními z Contact SheetjGrid , ale nyní předvedeme

si

například

i nastavení vlastní režimu Picture Package. Ten

svoje vlastní

před nastavení,

která jsou dostupná

na levém panelu Template Browser. Jak šablona vypadá, odhadnout i z

čísel

v závorce.

Např.

šablona

označená

můžete

,, (1) 4 x 6,

(6) 2 x 3" je zobrazena na obrázku 10.8. Podstata tohoto režimu několik ,

je v tom , že vám umožní zobrazit na jedné stránce i

rozdílně

velkých verzí téhož

obrázků. Můžete

například

tak

vytisknout více variací fotografií na jeden arch papíru , což je lepší, než tisknout dva nebo více celých

setů

fotek .

Pane/Image Settings Zde se nachází nastavení Photo Border a Inner Stroke Border

každého kolem

(tloušťka vnitřního rámečku)

(tloušťka

Photo Border

(šířka

okraje sn ímku)

na rozdíl od Stroke

lemu) v režimu Contact Sheet/ Grid . Jezdcem

můžete

rámečku

vytištěného

nastavit

šířku

"bílého " okraje

a jezdcem Inner Stroke nastavíte

uvnitř tloušťku

linky

snímku.

Panel Rulers, Grid & Guides Možnosti zobrazení jsou obdobné jako u panelu Guides. Volba Grid umožní vypnout

či

zapnout barevnou

mřížku

Vedle je nastavení Snap , kterým upravujete posouvaného myší, bud' na nebo

rámečku mřížku

přichytávání

přichytávání

nebo jeho hrany, které

(Grid) , nebo na

na pozadí.

můžete přetahovat

rámečky, buňky

(Cells ),

vypnete (Oft).

PanelCells Při

Obrázek 10.7 Pokud je vybrána možnost Picture Package Layout Engine, uvidíte nastavení zobrazená zde.

462

KAPITOLA 10

TISK

vybraném Picture Package na panelu Layout Engine

klikněte

v panelu Cells na Clear Layout (vymazat rozložení). Nyní

mů ž ete

na prázdnou stránku s

rozměry ráme č ků .

do 8 x 10

placů ,

přidávat

nové

rámečk y

pomocí tla čít e k

Jeji ch velikosti jsou v rozmezí 2 x 2,5 palce

tedy od 5 x 7,5 cm do 13 x 18cm.


Obrázek 10.8

Zde je

v i dět

j ak vypadá st ránka s použitím šablony (1) 4 x 6,

(6) 2 x 3.

Můžete

Edit

použít

vytvořit

další

buňky

přednastavené

velikosti anebo si pomocí

vlastní (obrázek 10.9). Takto jste schopni

Page Setup (obrázek 10.10). Pokud chcete můžete

přeskládá rámečky

rámečky

tak , jak si myslí, že je nejlepší. Lightroom

vám umožní co nejsnazší

řezání

šetří

fotek .

místem

Může

pokud se budete snažit nacpat na stránku co nejvíce Lightroom vás nechá už nebude

na stránce

zkusit kliknout na Auto Layout. Ten

bere jako nejlepší možnost tu, které co nejvíce zároveň

přidat

na stránku tak, aby co nejlépe odpovídali nastavení

naaranžovat lépe,

a

příkazu

ještě

vystříhávání

jeden

vytvořit ,

se stát, že

rámečků ,

ale je možné , že pak

fotek tak jednoduché. Ale i tak je Auto

Layout vynikajícím nástrojem na úsporu papíru . Další možností je chytnout nastaven í

buňku

a

ručně

přichytávání

všechny obrázky. Nyní

ji

přetáhnout.

Zde nejspíš

upotřebíte

Snap, umožn í vám totiž vyrovnat můžete

pěkně

použít nástroje jako Zoom to

Fill , Rotate to Fill a Photo Border k

umístění

vašich fotografií do

Obrázek 10.9

Můžete vytvořit nový

rozměr rámečku,

když kliknete v okně s nastavením velikosti buněk na šipku a zvolíte Edit (velikosti zde jsou v palcích).

ráme č ků .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

463


Obrázek 10.10

Zde je

vidět vytvoření

nově vytvořených rámečků.

Ty

můžete

nové prázdné stránky, na které je již myší přetáhnout, kam jen chcete.

několik

Obrázek 10.11 Pokud přidáte příliš mnoho rámečků, přetečou na další stránku. Také můžete kliknout na tlačítko New Page a tím přidáte novou prázdnou stránku.

464

KAPITOLA 10

TISK


Pokud budete již nebude

přidávat

stačit , přidá

rámečky přesunou

kliknout na

tlačítko

stránku a na tu si

tolik nových

rámečků ,

že na

stránka

se nová stránka, na kterou se tyto

(jako na obrázku 10.11 ). Další možností je New Page,

můžete

chtít stránku odstran it,

čímž přidáte čistou

nachystat další

k li kněte

na

prázdnou

rámečky.

červený křížek

Pok ud budete

v jejím rohu.

Jako Cut Guides můžete

(o řezové značky)

v režimu Picture Package

zvolit bud' linky pro oříznutí, Unes, nebo

p ř ímo ořezové značky,

Crop

Marks. V režimu Contact Sheed/Grid máte k dispozici pouze nastaven í Crop Marks na panelu Overlays

PanelOverlays Tento panel můžete vidět

zapnuté

umožňuje přidat

řekneme

na

něko l ika

dalších stránkách . Jednou z hezkých vlastností tohoto panelu je funkce Cut Guides pro

oříznutí.

(ořezové značky)

Page Options.

se však vztahují k nastavené

na stránku vlastní podpis (jak

na obrázku 10.11 ). Více si

volbě

při

Značky m ř ížce,

Page Grid, a vytisknou se pouze tehdy, pokud na

na stránce bude

místo.

s možností zobrazit linky

I když možná linky v náh ledu neuvidíte, pokud

budete tato funkce zap nuta, na stránce se vytisk nou pomocné linky, podle kterých budete moci obrázky oříznout. I když je tato funkce jen v režimu Pictu re Package, hodí se také jediné fotografie jako

napřík l ad

na obrázku 10.12.

končí

začíná nepotiš t ěná

poznat, kde okraj fotky

a

při

tisku

Občas

není

plocha, a je

pak mnohem jednodušší takovýto obrázek pod le linek

oříznout.

Obrázek 10.12 Zde je vidět příklad použití linek (Lines) v nastavení Cut Gu ides protože orámují fotku, které by byla jinak obtížná na vystř ih nutí.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

465


Panel Overlays Panel Overlays

umožňuje

nastavit

různé

informace, které se

vytisknou na stránce (Obrázek 10.13 ). Pokud je zatržena možnost Identity plate

(identifikační

její náhled a zobrazí se vám Edit,

otevřete

chalkboard

mezi

vytvořením

Ma ln Identity Plate

loga. Po

,f MEP Ltd

můžete

stylového jména nebo

přidáním

kliknout na

Pokud zvolíte

Můžete

Identity Plate Editor pro úpravy.

zavření

průhlednosti

tabulka),

několik přednastavení.

si vybrat

editoru použijte nastavení Opacity k

upřesnění

příkladu

a Scale pro velikost tabulky. V ukázkovém můžete

jsem nastavil Scale na 40 %, ale pro nastavení i tažení jednoho z

rohů výběru.

kliknutím na

tlačítko

manipulovat

přímo

Také

můžete

Rotate. Abyste mohli s

třeba

grafiky,

logo

použít

natočit

identifikační

tabulkou

tažením myší, nesmí být zapnutá žádná

z voleb Render on every image nebo Print behind image. Pokud chcete použít z Obrázek 10.13 Panel Overlays (překrytQ s možností výběru nebo editace identifikační tabulky.

rámečků,

identifikační

tabulku,

jako logo, na každý

vyberte možnost Render on every image. Volbu

s názvem Print behind image grafických

např.

rámečků ,

můžete

použít k

jak ukazují následující

vytvoření různých

příklady.

1. Jestliže je zatržena volba Identity Plate (identifikační tabulka) , můžete

466

KAPITOLA 10

TISK

aktuálním nápisem

překrýt tištěnou

stránku.


Identity Plate Editor

Un.l styltd texl identity pl.lu

~=~

O Use .I gr.tphiul idtnhfY pl.ltt

___--!):I (

"gul.r

:)

~ Custom

Barvu

2.

Pokud chcete změ nit nastavení Identity Pl ate, kl i k n ěte na náhled na pane lu Ove rl ays (přek rytí) (obrázek 10.13) a zvo lte Edit. Objeví se ok no Identity Pl ate Editor a vy si zde můžete

nastavit jiný text, font i je ho ve likost. Poku d bud ete

můžete

upravit také

zaškrtnutím Override Color (nahradit barvu) na panelu Overlays

(překrytí)

a

výběrem

barvy v okně, které se otevře po kliknutí na barevný obdélníček

chtít zm ě n i t barvu písma, kli k n ěte na barevn ý čtve re če k

vpravo od položky Override

a vybe rte si barvu z palety ope rač níh o systému .

Color (nahradit barvu) .

tMuItH,Ep~ Ptlyrrf ó- - - - - - - - - - - - -o- - - - - - - - - - - - ..Q

3.

Mu sí být vyp nuty o b ě vo lby, Ren der on every image i Print beh in d image, abyste mohl i p řetá hn o u t rámeče k s textem pod fotog rafii a zm ě n i t jeho ve li kost. Stře d nápisu jse m srovnal na

s tř e d

fotog rafi e.

Můžete

imitovat vodoznak tak,

že vložíte na snímek text a snížíte hodnotu Opacity (krytí).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

467


Jak přidat k tisku fotografický rámeček Na první pohled není hned jasné, že jako Identity Plate (identifikační

tabulku)

můžete

vložit jakýkoli obrázek .

za to nejspíš omezená plocha náhledu v editoru tabulky (je zobrazen u druhého kroku na Navíc se objeví varovná hláška, přesáhnout

výšku 57

mají nahradit

pixelů

identifikační

předešlé

upozorňující

být takto omezeni. Na

můžete

stránce) .

na to , že nesmíte

- to platí jen pro grafická loga, která

tabulku v levém horním rohu okna

Lightroomu. Pro tisk a jiné použití neexistuje měli

Může

identifikační

příklad

důvod, proč

identifikační

pomocí

byste

tabulky

na tištěné snímky vložit firemní logo nebo naskenovaný

podpis, aniž byste se museli obávat o jeho zobrazení. Loni mi

můj

kamarád Sean McCormack ukázal následující postup,

jak vložit pomocí panelu Overlays V

příkladu

(překrytí)

zde jsem použil naskenovaný

použít obrázek, nebo si jeden namalovat

~

;"Ior"'''

grafický

rámeček.

rámeček , můžete třeba

ale

ve Photoshopu .

: IOpaclty: ~

, Lod_ ~

Fil!: 10/r,lli

lQl]--~

'D IIK'",~..

Q

.' 1.

V tomto kroku jsem upravil

.~

rámeček

Tento obrázek je sken okrajové Střední část

i

filmového

poloprůhlednou

políčka

masku pro

části

ve Photoshopu. filmu Polaroid™

jsem skryl maskou a

částečné

skrytí

přidal

okrajů .

Tento obrázek jsem uložil jako PSD , ale také jako PNG se sloučenými

468

KAP ITOLA 10 TISK

vrstvami.


Identity PI.te Editor

o

Use a styled text identity plate

Use a graphlcal Identity plate

( (1ur Image )

: Pol.mask-2

2.

V Lightroomu na panelu Overlays jsem klikl na náhled Identity Plate a zvolil Edit. V

okně

editoru jsem

"Use a graphical identity plate " a klikl na Zvolil jsem

vytvořený

filmu a okno editoru

přepnul

tlačítko

Locate File .

soubor PNG s vymaskovaným uzavřel

na

políčkem

kliknutím na OK.

MElogo JSchewe CR

MEltd George Jardlne Prlnt Info MEP Polamask Soltblack-mask ../ Polamask-2

3. Novou tabulku Identity Plate jsem přizpůsobil velikosti obrázku připraveného k tisku .

ADOBE PHOTOSHOP L1GHTROOM 2

469


Page Options Sharpening into vám prozrad í jen, jaká

ú roveň ost řen í

byla použita

(Standard, High, Low), ale už vám neřekn e,

jestli pro lesklý (Glossy)

či

matný papír (Matte).

Tato nastavení vám umožní v režimu Contact Sheet j Grid na

tištěnou

že

přidání

stránku

p ř i dá

st raně

o tisku , což se

může

umožní

hodit, pokud testuje

označit tištěné

například

ostření.

stránky

myslím ,

fotky (i když

465 jsou lepší). Nastavení Page

ke na spodnímu ok raji stránky

tiskárn y, profily a metody

Jeden bod (ve významu po int) nen í

drobnosti . Já si

výborně pomůže při ořezu

Cut Guides popsané na Info

POZNÁMKA

užitečné

Crop Marks

přidat

několik různá

informací nastavení

Vo lba Page Numbers vám

čís l y.

obrazový bod (ve významu pixel). Jeden bod (point) je 1/72 palce, tj. asi 0,35 mm. Tlou šfka

čáry

0,2 bodu

odpovídá asi 0,07 mm . P ři rozli šení 300 ppi jste schopni vytisknout minimáln í tloušfku linky 25,4 / 300

Na obrázku 10.14 jsem fotografii , proto jsem lépe.

Tl oušťku

orámování

Pokud ale používáte

linky zvýšit, jinak se může vytisknout

ujistět e

vůbec

nebo se také

nemusí vytisknout.

v

KAPITO LA 10 TISK

můžete

nejtenčí

pro tisk

hodně svět l ou

černý rámeček

(pomocí panelu

zvo lit mezi 0,2-20 body (point ).

možnou

se, že tisknete v rozl išení

t l oušťk u

minimálně

lemující linky,

300

pixelů

na palec,

opačném případě raděj i t l oušťku po n ěk u d zvětšete.

Obrázek 10.14

470

tenký

Image Settings) , protože s tímto orámováním obrázek vypadal

= 0,08 mm, proto je lépe tloušfku p řeru š ovaně, k ři vě ,

připravoval

přidal

Page Options pa nelu Overlays

v režimu Co ntact Sheet/Grid.


Obrázek 10.15 Informace o fotografii mohou být přiloženy ke každé fotografii tištěné v režimu Contact Sheet/Grid. V tomto případě jsem klikl na nabídku Photo Info v panelu Overlays a zvoli l šablonu připravenou stejně jako na obrázku 10.16.

".,.-

Photolnfo

't!!-=---c-______ f ~nw-

Nastavení Ph oto Info vám u možň u je přiřadit pod rámeček každé

'i)~t

G!!!D

; I~

. -.. .. co

z fotografií informace o ní (obrázek 10.15). Z nabídky si vybe rte , které po ložky chcete zob razit, na možností, jako je Title (název)

či

výběr

máte

řady běžných

Date (datum). Vo lbou Edit

otevřete okno Text Template Editor (obrázek 10.16), ve kterém můžete

z rozbalovacích seznamů vybrat vhod né položky.

Uživatelský text (Custom Text) se

přebírá

z pole Custom text

z pane lu Overlays - musíte ho tedy napsat před vstupem do editoru. Volný text ale

můžete

psát

přímo

v

okně

Examp le.

Tato funkce má mnoho užití, h l avně díky tomu, že máte tolik možností, jaké informace u obrázku zobrazit. Pokud například vytváříte

album fotografií, můžete ke každé přidat technická data

o jejím pořízení. Pokud posíláte katalog klientovi, bude patrně stačit

jméno, titulek, velikost, případně informace o autorských

právech.

Obrázek 10.16 Text Template Editor můžete použít k vytvoření šablon pro Photo Info. Zobrazené položky přidáte přímo tlačítkem Insert. Jinou položku přidáte rozbalením seznamu a výběrem položky. V poli Example můžete hodnoty mazat, ale i dopisovat vlastní text.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

471


Nastavení tisku - Page Setup Ještě před

zahájením samotn ého tisku a nejlépe

nastavením , č ásti

doporu č uji

levého panelu .

kliknout na

Otevře

tla č ítko

ještě před

jeho

Page Setup v dolní

se vám okno Page Setup pro Mac

zobrazené na obrázku 10.17 a pro PC na obrázku 10.18. Hlavním nastaven ím je vol ba tiskárny, ve li kost papíru a jeho orientace. Velikost papíru (Paper Size) bude

ovlivněna

volbou

vo l bě

papíru .

tiskárny a dal ší možnosti budou zase záviset na

Řada nastavení závisí na konkrétním modelu tiskárny, některá

jsou ale obecná. - Pdnt

formOlt for' ( EPSON Stylus Pro 4800 CPSON SPro _800 t21.

Paper Síze: ~ Super,6,3 I 8

:.

32 .39 by 48.)0 cm

Onentonon

[!l!J ..

Scille.~

Obrázek 10.17 Pokud kliknete na tlačítko Page Setup v verzi Lightroomu pro Mac, zobrazí se dia logové okno Page Setup podobné tomu, které vidíte na obrázku. Můžete zde zvo lit tiskárnu, vybrat případně i formát papíru, zvolit jeho orientaci. Políčko Sca le dovoluje zvě tšit nebo zmenšit velikost výstupu. Jako vhodnější ale považuji ponechat zde před nastavenu hodnotu 100 % a velikost tištěného obrázku nastavit raději na panelu Layout (pro Contact Sheet/Grid) nebo na panelu Cells (pro režim Picture Package). Další podrobnější nastavení tiskárny můžete provést po zavření tohoto okna kliknutím na tlač ítko Print Settings vpravo vedle Page Setup.

472

KAPITOLA 10

TISK


;

Name:

I~

Status:

Ready

iH I

~~álll!

PlOperties...

EPSON Stylus Pro 4800 Ty"" Where: useOO1 Commenl p",,"

Síze: SOUlce

Orienlalion

1 ~3 ~}~~15 ~

~~

I

tv ]

Manual Feed

Obrázek 10.18

O Portrait

[AJ

Pokud kl iknete na

0 L m:s:c~

t l ačítko

Page Setup v PC verzi Lightroomu,

otevře se okno zob razené zde. Můžete zde nastavit tiskárnu, velikost a orientaci

papíru (svisle, Portrait, nebo vodorovně, Landscape). Jakm ile budete mít nastaveno, klikněte na OK a okno zavřete.

Hlavním rozdílem mezi PC a Mac verzí je , že u PC verze kliknout

přímo

na

tlačítko

Properties vedle

výběru

můžete

tiskárny, což

vám umožní nastavit volby tisku . Nemusíte tedy toto okno zavírat a klikat na

tlačítko

Print Settings.

Rozlišení tisku V Lightroomu není

zapotřebí měnit

velikost obrázku

Poté co nakonfigurujete nastavení v Page Setup,

kvů l i

můžete

tisku. se

rozhodnout, jaké rozlišení pro tisk použít nastavením v panelu Print Job . V závislosti na vámi zvoleném rozlišení, Lightroom přepočítá

obrázek a

buďto

ho

zvětší

nebo zmenší tak, aby

pixelová velikost odpovídala nastavené vel ikosti tisku.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

473


Panel Print Job Správa barev Nastavení Co lor Management vám a

pokročilé

zpřístupňuje

nastavení tisku. Nejjednodušší

jednoduché

způsob

je nechat

profil nastavený na Managed by Printer (spravovaný tiskárnou) (obrázek 10.19 ) a kliknutím na

okno pro nastavení tisku. V

tlačítko

podstatě

Print Settings

otevřete

jen zkontrolujete, jestli

je vybrána správná tiskárna (stejná jako v nastavení vzhledu stránky Page Setup) a zvo líte zák ladní nastavení tisku, zejména druh papíru anebo kvalitu tisku.

Nejdůležitější

je zkontrolovat

(pokud máte zapnutou funkci Managed by Printer) jestli je v panelu Advanced Print Properties zatržena možnost ICM. Až budete mít vše nastaveno, Obrázek 10.19

kl i kněte

na Save a nastavení uložíte.

Panel Pri nt Job.

Tisk v Lightroomu Bez ohledu na to , které metoda tisku je použita, celá tisková Lidé se

ča s to

nemohlo

ptají, jestli by Adobe

p ř ij ít

s

n ějakým

lepším

správcem tisku . Ale je tu problé m, který an i Adobe an i o statn í výrobci nedokážou

p ře kona t .

správce tisku je dán

Inte rface

opera č n ím

systémem. Lightroom vá m cest u t rošku usnadn í, ale vždy, kd yž kli knete na Page Set up, Print Setti ng anebo

tla čítko

v rukou

Print, jste na prosto

opera č n í ho

systé mu.

proběhne

úloha

Lightroom

vždy

věděl ,

stej n ě.

Nejprve nastavíte Page Setup, aby

kterou tiskárnu chcete použít a na jak velký

papír chcete tisknout. Dále pro tuto tiskárnu nastavíte vlastnosti věděla ,

tisku , aby tiskárna kliknout na

t l ačítko

jak má data zpracovat. Pak už

Print, které vás

předá

Print (Tisk), kde máte možnost nastavit st ránky k tisku,

případně ještě

nebo její nastavení. Anebo

počet

kopií, vybrat

zkontrolovat vybranou tiskárnu

můžete

které ce lou tuto pos lední fázi

můžete

do posledního okna

použít

přeskočí.

tlačítko

Print One,

Následující kroky ukazují,

jak nastavit tisk pro tiskárnu Epson R 1900. Nastavení tiskárny bude

různé

hodn ě

model od modelu , v

některých případech

podobné. Je škoda, že neexistuje

popis nastavení tisku ; v obrátit na manuál k

případ ě

tiskárně .

nějaký

více , jindy

univerzální

nouze vám nezbude, než se

Tiskové

ovladače

výrobci tiskáren a ti se musí držet v mezích

jsou ale

vytvářeny

ur č ených opera č ním

systémem . Ani Microsoft, ani Apple se nejsou schopni (ochotni) dohodnout na

spole č ném

postupu . Možná vás

že jakmile budete mít vše hotovo, a použít ho

příště

můžete

alespoň potěš í,

si své nastavení uložit

jako šablonu . Tak se vyhnete zd louhavému

nastavování tiskárny pokaždé, když budete chtít tisknout.

474

KAP ITOLA 10

TI SK


MAC: správa barev řízena tiskárnou

POZNÁMKA Jednoduchý postup tisku by

Prlnter ~sPhotoA 19~

8

PreselS I St.ndard

některé pokročilé ovladače

u::::::J ~ Colf,ued

Coplu P~es

Alt

O F,om

II

ID '

společný

postup bude

pro

používaných tiskáren. Já

P.tperHandllrtg Cover Pilgt

I když

poskytují

rozsah možností, zde uvedený

větší

~

" ~yout

většinu

osobně

využívám toto nastavení především

Scheduler

lil

1

měl

postačovat většině fotografů .

N

pro indexový tisk (tisk

Color M~il9f:ment Roll P~er Option ElCpilnsion

Před nějakým časem

Extenslon Settlngs

dodávané s

kontaktů) .

byly profily

většinou

inkoustových

tiskáren dobré pouze k tomu, abyste získali barevný výtisk v

kvalitě,

která pouze

vzdáleně

odpovídala tomu, co jste mohli vidět

na

řádně

zkalibrovaném

monitoru. Dnešní

1.

Pomocí tl ačítka Print Settings otevřete ok no pro nastavení

běžně

dostupné

inkoustové tiskárny však dosahují vysoké kvality barevného tisku

vlastností tiskárny, zde je to Epson Styl us Photo R 1900.

a jejich profily

Je "dobré" zvolit zde stej nou tiskárn u, jakou jste vybra li

papíry

v dialog u Page Setup,

barevné tisky. Pokud tedy používáte

určené

umožňují

pro standardní

mnohem

tiskárnu bez uživatelských

věrnější

profilů,

dosáhnete i při tomto jednoduchém pracovním postupu dobré výsledky, Printe( : USOH Stykn Photo R1900 Pfesets

! SUndM'd

COPle5·

u::::::J ~

:18

i když budete omezeni pouze na

:1

perceptuální

Colliilted

P.lges SAJI

OF"",, ~ IO j

PrintSeuin".

-

převod

mezi barevnými

prostory (Perceptual rendering intent) . (Viz také Volby reprodukce

1

~

barev

Pilge Seru" l-;s.-t..o::==:;~=======:"--'."A '4 fil Medl" Type. : Epton Premium Clonv

později

v kapitole.)

§4

:1

CollY : Color

Mod.; O Automatk

8 Advanced Prfrn Quality.

Ph,::0I:::0:..::"::.,:""::-_ _ _ _0= "

t..:'

f'i!lHighSDeI!d

Na 64bitových systémech se

D Mlrrorlnwge "'fl".,tD'lt.ll

může

projevit

s 32bitovými

při

tisku problém

ovladači ,

které nejsou

kompatibilní. Jednou z možností je updatovat

ovladače

bitů ,

můžete

nebo

běžet

ve 32bitovém módu . V

novějších

2.

Zaměř ím

se pouze na zásad ní nastavení. V sekc i Print

Settings, jsem vyb ral typ méd ia od povídající papíru , na který budu tisknou t, nastavil jsem barevný (Color) tisk , a zvoli l mód tisku jako Advanced , při kterém jsme moh l zvol it

m ěl y

případě

tiskáren by ovladače již

kompatibilní se

tiskáren na 64

nechat lightroom

měly

být,

případně

by

objevit jejich update verze,

problém

může

být s

některými

staršími modely.

vysokou kvalitu tisku, Photo RPM ,

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

475


POZNÁMKA Nastavení vzhledu stránky (page

Pfl"ter: : EPSON Stylu~ Photo Rl900

Setupl a vlastností tiskárny (Print

PrUtU' ~ Standard

settingsl jsou uložena jako

součást

Coplts

aktuálního tiskového nastavení.

Pagts '

Pokud toto nastavení uložíte jako

A11

O from ·~ to:~

o Color Controls

společně

eColorSync

se všemi ostatn ími nastaveními. Později

CI

[!=:::J ~ Collated .~ Color Management

tiskovou šablonu, nastavení tiskárny i vzhledu stránky se uloží

'clEl

O 0« (No Color AdJustmfnt)

si ukážeme, jak se dá

modifikovat stávající šablona novým nastavením .

POZNÁMKA Použijete-Ii pro správu barev postup zde uvedený, je

důležité

Colo rSync nebo

ř��zení

nastavit

pomocí

3.

Dále jse m vybral nastave ní sekce Co lor Management viz obrázek. S tímto

ICM . Určitě nebudete nastavovat

ov l adačem ukončil

jsem zvo lil

možnosti jako "živé barvy, g raf

Ce lé nastavení jsem

nebo grafika" (Vivid, Charts and

a vráti l se do modu lu Print Lightroomu.

přep i nač

kliknutím na

ColorSync.

tlačítko

Save

Graphicsl, a také ne "No color adjustment". Pokud je nabídnuta volba barevného prostoru, bezpečně

zvolíte sRGB nebo lépe

PC: správa barev řízena tiskárnou

Adobe RGB.

Pnnter

Nome:

ov

EPSON Slylu, Pholo R1900 Serie,

Properties ...

Reocly Slolus: Type: EPSON SlyIu, Photo R1 900 Serie, Where: US BOO2 Commenl: Paper Síze: Source:

OriertaiJon O Porlrait

A3 297 x 420 mm

[AJ o Land,cape

Sheel

Network,.,

1.

Nejprve jsem kl iknul na

t l ačít ko

Print Setti ngs (vlastnosti

tisku) v levém pane lu modu lu Print.

Všimněte

si , že okno

je stejné jako to, které se objevilo, když jsem kl ikl na Page Setup (vzhled stránky). Na PC kteréko li z těchto dvou

476

KAPITOLA 10 TISK

t l ačítek .

můžete

v

podstatě

kliknout na


4

POZNÁMKA Pokud si koupíte inkoustovou tiskárnu, nainstalujete s potřebným

o Dralt

o'''''

O TeKt&lmape

O Photo

PaperOpbons

obvykle i řadu tiskových

® BestPhoto

doporučená

Prl"ltOptlOl'l$

o PhotoEmance 0GIon ~ o Reverse Ordef o Prl"lt Pr8VI8W

'3

Source; j Sheet

Type: I Epron PrerrU'n GIo,sy $ize A3297x420mm ® Bordert

tiskárny.

pro

média pro daný typ

Například

pro Epson tiskárnu

získáte profily pro vybrané Epson tisková média. Pokud budete chtít

O Bordedeu

Inkl~

ovladačem

profilů

tento seznam Onenlabon

rozšířit, můžete

zkusit

vyhledat na stránkách výrobce nové,

rlllllll

aktualizované a

doplněné

profily.

Jinou možností je nechat si

HOWloBuy

připravit

vlastní profil pro konkrétní papír - to je ovšem práce pro odborníka a obvykle poměrně

drahá záležitost (v tisících

Kč) .

2.

Klinul jsem na Properties (vlastnosti) a

otevřelo

se nové

okno. Zde jsem zvolil nejlepší kvalitu tisku a mnou používaný papír. Dále jsem

otevřel

záložku Advanced.

Dříve

by bylo nezbytné mít

skutečně právě

vlastní profil

připravený

pro vaši tiskárnu a zcela

konkrétní médium . Dnes díky pokroku v technologii a vysoké kvalitě

profil

o ColO< C",,"""

Ep$onPremilrnGlon y

; A3297 I< 420 mm

3

O B",de<~"

Port,..

® Land.,...

kvalitu výstupu pro

určitou

tiskárnu a konkrétní médium .

~ ~

®Bo<d."

oOllenl:~ion

ověřit

-----rl ~<>Em.nc.

=tVl

, PhoIoRPM

pro jiný "kus" téhož

modelu tiskárny. Vždy je však nutné

CoIor Management.

:3cl

tiskáren je možné použít

vytvořený

--

DOff(N oCoIor~stment)

d;r:rč;IBi!'>

"""'=~ =IEC61966-l1 "'==---" Irl;RGB Inlent

Prri Optoos

o Reverse Ordef eJGbs. eJ Hq,Speed

~3 ~)

DG,_'" DEdgeSmooIl-Ono

Dp,"'p,......

[CUSicmS~ ~

Prrter

SPR1~

tlačítka

Print nebo Print

One dokud nebudete mít nastaveny volby v Page Setup (nastavení

O S""' .. " of....

Irn Beset Defauh I I Technic~1 Suppott I

3.

Neklikejte na

Descf~ion

Ep$Oll Premiun Glossy

stránky) . Tisk byste

o Show trn

SCleet'I

jedině

fifst

měli spouštět

po nastavení těchto možnosti.

Zde jsem zvolil ICM správu barev a ICM Mode jsem nastavil ICM Basic. V Printer Profile jsem zvolil EPSON standard a správce tisku tak vybere vhodný profil. Pokud je ale zaškrtnuta možnost "Show all profiles ", můžete si vhodný profil pro použitý papír vybrat sami . Potvrdil jsem OK a jednou OK a vrátil jsem se

zpět

ještě

do modulu Print.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

477


Tisk Nejefektivn ěj š im zp ů sobem,

jak se

Jakmile budete mít nastaveno jak Page Setup (vzhled stránky)

obejít systé mová nastaven í tisku, je

tak Print settings (vlastnosti tisku) , budete nejspíš chtít poslat

použít funkcí Prínt Dne. Tak zajistíte,

data

že budete používat jen volby nastavené v Lightroomu bez vlivu r ů zných

externích

faktorů .

přímo

Lightroom

do ti skárny. Pokud zvolíte možnost Print One, přeskočí

Alte rn ativou je

systémové okno pro tisk (poznámka vlevo ).

t l ačítko

Print, které vám

j eště

zobrazí nastavení

ti sku (obrázky 10.20 a 10.21 ). Veškerá nastavení budou stejná, jako jste

předtím

zadali. Pak už

Printa,.

sta č í

!

potvrdit OK a tisknout.

EI'SON Stylus Photo R.l900

:.

PrUtu. (SUncard CClplU Pilgu:

G

:,

(!==:J f"1 CoH.\ted Afl

Or,em' ~

<o. 1-:::-J :j

I: j

Kliknutím na Print na Mac se znovu otevře systémový tiskový dialog. Nastavení Presets by mělo být na Standard; poté k l ikněte na Print.

Obrázek 10.20

""EPS -""ON-,S..:.. """ ",_ .;..o,-R..;,;l9:XJ ~S,,,-~;.;..'_ SIaM

Pendlf'lO deletion; 1 docunents watbng

Type'

EPSON SI,l4JsPnotoR1DlSenes

....v

I

Properhe,

USBOO2

O Print to lie

Comment. COPIOS

Obrázek 10.21 Použití tlačítka Print (tisknout) na PC otevře znovu systémové okno Print s tím samým nastavením, které jste zadali dříve. Není důvod provádět jakékoli změny, prostě klikněte na OK a tisk se spustí.

478

KAPITOLA 10

TISK


Režimy tisku Když necháte nastavený standardní výstup , Lightroom bude

číst

data z originálních obrázků a upraví je při procesu tisku tak , aby odpovídaly zadaným požadavkům. Takto zaji stíte nej lepší ať

možnou kvalitu tisku,

už je ve likost tisku jaká chce. Pokud

ale zpracováváte ve lké množství fotek, může nějakou tu dobu trvat , než Lig htroom

načte

všechna data a upraví obrázky.

Pokud je zatržený režim Oraft Mode Printing (t isknout v hrubém režimu), Lightroom použije náh ledy obrázků . Výhodou je, že čas

do zahájení tisku je v

obrovský, pokud tisknete

podstatě například

nulový. Rozdíl pak

může

být

sto fotek na deseti stranách .

V tomto režimu Lightroom vezme ty náhledy, které jsou zrovna k dispozici. Pokud jsou zatím vygenerovány jen standardní náhledy, použije je. Možná není od

věci

zajít do modulu

Librarya zvolit Library > Previews > Render 1: 1 pro vykres lení plnohodnotných náh l edů . Oraft Mode je perfektní kdykoli potřebujete

chcete mít

rychle vytisknout raději

výsledek co

větší

množství fotek . Ale pokud

nejkva l itnější ,

není tato možnost

Obrázek 10.22 Zde je panel Print Job s nastaven ím ostřením na Standard pro lesklý povrch. A dá le vidíte rozl išení tisku.

dobrou volbou , budete totiž chtít mít možnost nastavit správu barev a fotky

doostřit

(obrázek 10.22 ).

Zostření před tiskem Přirozeným

doprovodným efektem

při

tisku, je

určitá

ztráta

ostrosti fotografií. Abychom se tomuto prob lému vyhnuli , je dobré obrázky

před

tiskem lehce

přeostřit. Všimněte

si , že

když v nastavení Print Job zvolíte Sharpening , nebudete

vidět

v náhledu žádný rozdíl , Lightroom totiž toto ostření použije až při tisku , aby zajistil , že

vytištěná

fotka bude tak ostrá, jak ji vidíte

na monitoru. Lightroom 2 používá

úplně

nový proces

zostření.

Díky spolupráci s Pixe l Genius, mohl být do Lightroomu proces Photokit Sharpener™ Vše, co musíte

udělat,

zařazen

je nastavit,

Lightroom automaticky změní vel ikost

tiš t ě ných

Výsledek by n ě kd e

opt i m á ln ě m ě l

v rozmezí 180 - 480

palec, ne ní žádný

důvod

ležet p ixel ů

na

upravovat

Print Resolution . Vlastn ě je vá m dopor uč eno,

to

ned ě lat ,

pokud se

nedostanete mimo toto rozmezí. Lightroom dokáže sám

zost ř it

obrázky v rozmezí rozlišen í 180 až

zda tisknete na matný (Matte) nebo lesk lý (Glossy) povrch,

480

a nastavit úroveň zostření , ať již jako standardní (Standard), nízké

Lightroom, aby

(Low) , nebo vysoké (High).

dat na velikost

nastave nou v l ayout panelu .

pi xelů

na palec a je lepší nechat p ř i šel

s optimáln im

rozlišen ím a mírou ostrost i.

ADOBE PHOTO SHO P LIGHTROOM 2

479


16bitový výstup Data obrázku jsou

normálně

některé nejmodernější

nyní

umožňují

tiskárny, jako

možnost

tiskem.

například

tisk i v 16 bitech. V Lightroomu

možnost 16 Bit Output. V neměl

nastavena na tisk v 8 bitech ,

vidět

Někteří říkají ,

době ,

Canon ipf5000, stačí

zaškrtnout ještě

kdy píši tuto knihu, jsem

porovnání mezi 8bitovým a 16bitovým zbytečnost.

že 16bitové nastavení je

tvrdí, že rozdíl vidí. V této fázi tedy

nemůžu říct ,

Vzhledem k tomu , že 16bitová technologie je v

Jiní

kdo má pravdu . rozkvětu,

je

rozumné , že Lightroom obsahuje možnost v ní tisknout , ale já nebudu

Obrázek 10.23 Obráze k ukazuj e pane l Print Job v režim u t isku do JPEGu (Pri nt to: JPEG Fi le). Vš i mněte si zvýraz n ěných položek File Resolution a Custom File Dimensions. Zvýraznění vám ř í ká, že je můžete upravit.

si spousta lidí

řekne, proč

je

ještě

a nebudu si

kupovat zbrusu novu tiskárnu.

Tisk do JPEGu Možnost Print to JPEG File (tisknout do souboru JPEG) je k dispozici v panelu Print Job a nastavení této volby je na obrázku 10.23. Tato funkce byla zavedena kvůli častým přáním zákazníků ,

mít možnost uložit soubory

Jak už jste

měli

vytvořit Určitě

spěchat

možnost

přímo

z modulu Print.

v této kapitole, je velmi snadné

vidět

indexové tisky (kontakty),

přidat

popisy, nastavit okraje

a rámečky a další. No a s funkcí Print to JPEG file , můžete

tu možnost tisknout jen jako JPEG

vytisknout vše , co jste

a ne i jako TIFF. No, nekomprimovaná

do tiskárny.

vytvořili ,

do JPEGu namísto posílání dat

tisková data mohou být velmi popravdě,

velká a

pokud nastavíte

JPEGu nejvyšší kvalitu, je velmi nepravděpodobné,

že byste

viděli

artefakty komprese.

V režimu Print to JPEG máte k dispozici mód Draft pro hrubý tisk , který

můžete

stránky s

několika

či

použít k rychlému vygenerování obrázku obrázky a ty pak poslat e-mailem známým

zákazníkovi , aby se mohli podívat na vaši práci. Pokud

není zapnutý mód Draft, máte k dispozici možnosti S výstupem v můžete

podobě

JPEGu,

soubor poslat na jiný

několika důvodů. Můžete například

uvolnit anebo

pracoviště

můžete

s ostatními,

hlavního

počítače,

soubory sdílet

kteří

které jsme popisovali

přesně

dříve .

si je pak budou

také moci vytisknout.

aplikovanou na výstupní soubor. Jak je položku Resolution (rozli šení)

můžete

vidět

můžete

také upravit

můžete

zvolit jeden ze

rozměry tří

rozměry

společně

můžete

typů:

TISK

sRGB, Adobe

s dalšími vlastními profily

zvolit

nejvhodnější záměr

reprodukce (Rendering Intent option), více na

KAPITO LA 10

souboru),

JPEG obrázku. Ve správci barev

základních RGB

RGB nebo ProPhoto RGB ,

z obrázku 10.23,

upravit. Pokud zatrhnete

i možnost Custom File Dimensions (vlastní

(viz vedlejší strana). Dále

480

ty stejné

Jezdec JPEG

quality (kvalita JPEG) vám umožní nastavit míru komprese počítač

a vytisknout ho tam . To je praktické z

zostření,

straně

484 .


Vlastní tiskové profily Nejjednodušší tisk je s pomocí funkce Draft Mode anebo prostě obyčejný

tisk s

moderní inkoustové

přidaným zostřením.

Pokud tisknete na

tiskárně , můžete očekávat

Pokud ale chcete získat

skvě l é

dobré výs ledky.

výs ledky, bude lepší, když

nenecháte Lightroom nastavovat správu barev automaticky. Toho dosáhnete tak , že pro Profile zvolíte možnost Managed by Printer (profil: spravovaný tiskárnou) a zvolíte profil z rozba lovací nabídky.

Měli

byste použít

vytvořený speciálně

ukazují, jak jsem

předpřipravený

profil anebo profil

pro vaši tiskárnu . Obrázky 10.24 a 10.25

změnil

profil správy barev. Tím získám nové

Pro 4800 IF-SCottonHW_PH_ BK Pro 4800IF-WGlo5S_PH_BK Pr04BOO PGP Pr04800 PG PP

možnosti pro samotný tisk (více na straně 484) .' Pokud necháte

raději

Lightroom aby za vás nastavi l správu

barev, musíte nastavit jinak vlastnosti tisku. Pokud

například

zvolíte standardní profil dodaný s tiskárnou , Media Type (typ okně

média) v dialogovém

pro nastavení tisku musí odpovídat

zvolenému profilu . Pokud zvolíte jiný profil , musíte také zajistit, aby nastavení v Lightroomu odpovídala nastavením profi lu. To nejdůležitější

je, že nastavení ColorSync/ICM

zmiňované dříve ,

musí být nastaveno na No Co lor Management nebo Managed by application (bez správy barev nebo chcete vyhnout dvojí Choos~

'Oo

správě

řízeno

apl ikací) , protože se

Obrázek 10.24 Kliknete-Ii na menu Profile (profil) v pane lu Print job (tisková úloha), můžete si zvo li t svůj vlastní profi l tisku. Rozbalovací nabídku s profily si můžete nastavit tak, aby ukazova la jen ty profily, které chcete používat. K úpravě k likn ěte na Other (jiný) a upravte nabídku s využitím okna podle obrázku 10.25.

barev.

proflles to .lppelt in Cultom Proflle POP\lP

J

HP91BOO-EpsonHWM

IUbt.lry/COlorSvnC/Ptoflles/HP9 1800-EpsonHWM.k"C

HP9180JP-5moothH

jUbrMY/ColorSvnc /Profllu/HP9180. FP-SmoothHW-Ol0907.kc JUbruyJColooyncJProflles/HP9180.FibrapnnLglouy-f.ic:c JUbr&ry/ColorSync/Prollles/HRIog-7600.220101.kc ,[

O

Hf'9180_Fibr~rinl..91

O

~-1600-220107

n Pktro-210606

iPrO -4800

/librMV/ColorSync/Profllts/Pictro-210606

-4800 tf-SCotton /Ubruy/ColorSvnc/Profllu( Pro .. 800 IF·SCotto"HW "'-SK.ke If-SCotton IUbriilry/ColorSync/Ptofllu/Pro UOO IF-SCottonHW.PH.BK.kc Pro -4800 If-WClou.". /Ubtlry/ CoIofSvnc / Profl lu /Pro -4800 IF-WClou.PH.SIUcc Pro

i

O O

Pr04800 ARMP.MK Pr0'4800 ARMP.PI( Pr04&OO Et.~P_MK II Pr04800 EMP_PIC.

O

IlIbr.lryJPrrnttrs/EPSON/ln~tPrlnttrlICCProfltu/Pro"800 ... /Ubr.lIY/Prinltfi /E PSON/l nl!,jt:tPrlnttr/ICCProflltl / Pro4BOO. /lIbrlry/Pnnt.rI/EPSON/lnki*tPrlnt.r/ ICCProfiln/Pr04800. /LlbrMV/ Prlnlerl/EPSONflnkjt:tPrlntt:r/ICCProfUu/Pro4800 .

.

/Ubriry/ Prlnttfi/EPSON/lnkjt:tPrlnt.r/ ICCProflles/ Pro4800. /Llbriry/PrlnttrI/EPSON/lnkj.tPrlnt.r/ICCProflles/Pro4 800. IlIbrary IPti nttfi /EPSON/lnkj. tPrI nt.r / ICCProfi I. sl Pr04 BOO. IUbriry/Prl nttr5/EPSON/ln~t:t Prlnter/ICCProfll. s/Pro04BOO.

/Llbrity/Printlfl/EPSON/lnk,jt:tPrlnt.r/ICCP,ofllu/Pr04BOO. /Llbrlry/Prlnterl/EPSON/lnlo;jttPrlnttr/ICCProfll.I/Pro4 800. Illhr",."/Print"tlfpc;()N /ln ll: ll'tPrlntl'rll("("Prtlf!II'( /Pm4ROO.

Obrázek 10.25 Zde je vidět výpis různých tiskových (případně zobrazovacích) profilů. Dostanete se sem volbou Others (jiný) v men u Profi le. V nabídce Profile se zobrazí pouze položky, které zaškrtnete.

ADOBE PHOTO SHOP LIGHTROOM 2

481


MAC: správa barev řízena Lightroomem

PrUtU COpltl

SunO.fd

u::::::J!VI

COIt,ted

'''liti SAlI

OF,om

1

10

1

ll."",

ColorMau:hln" PljMlrHandllng

Vl

COYt,1'I1/4I

N

1 J~:~~t:u~~:!~!".!,."~..-t~~ Page Uvout knl""

1.

Postup nastavení je zcela stejný jako v Printer ".

Začněte tlačítkem

případě

"Managed by

nastavení tisku (Print Settings);

otevřené

dialogové okno je zde zobrazeno s rozbalenou nabídkou všech nastavení pro Epson 4800. J8

Prlnter : [!'SON 5tytus Pro <1800

;

Prf:sets~

H

(opiu

--

[r:::J ~ CoHated

Pagfs SAlI Q From

1

:4 I

luic:

Advanc:td CoIor Se:ttlngs }

p.ave Setup, : Roll P~r Premlum Clonv Photo P;a~

Media Type

I

Color: Color Color Sen/ngs

:

j

Off (No CojOf AdJustment)

Pflnt Qu.,htv

.

SuperPhoto - 2880dpi

/'

!OJ\HlghSp..d Q fllpHoti:r:ontal

Finen Detail

2.

Znovu opakuji , že nastavení správy barev (Color Management) je velmi důležité . Jako médium jsem zvolil Premium Glossy Photo Paper.

Připomínám ,

že tomu musí odpovídat vybraný profil ,

nastavený na panelu Print Job (tisková úloha); v tomto Premium Glossy profile

při

případě

tedy

použití standardního tiskového profilu

dodaného Epsonem. V nastavení Color Settings potom zvolím Oft (No Color Adjustment), tj. bez nastavení barev, čímž zajistím ,

že tiskárna neprovede správu barev. Pro jiné tiskárny se označení

řízeno

v

lišit,

např. může

být uvedeno Managed by application ,

aplikac�� apod. Zcela určitě vypněte veškerá "vylepšení" tisku

podobě např.

"živých " barev apod. , které váš model tiskárny

nabízet. Po tomto nastavení Print v Lightroomu.

482

KAPITOLA 10

TISK

může

klikněte

může

na Save a vrátíte se do modulu


PC: správa barev řízena Lightroomem Pokud si chcete

vytvořit

vlastní

tiskový profil, musíte nejprve vytisknout cílový obrázek bez Std:U$

Pending deletlOtl; 1 docurnenl:$ III'-'ttino

Type

EPSONSlylus- P,04800

Where"

USBOOl

správy barev a uložit nastavení použitá

o P,n to rlle

Commert

na

svůj

tisku (jak je popsáno

při

těchto

stránkách). Až budete

profil používat,

ujistěte

se, že

veškerá nastavení jsou stejná jako

0 A1

při přípravě

profilu .

Pokud chcete získat profily

přímo

pro vaši tiskárnu, nejlepší volbou je kontaktovat specialistu v oboru

1.

Klikněte

na

tlačítko

Setup) vlevo dole a K li kněte

pro nastavení vzh ledu stránky (Page otevře

se hlavní okno správce ti sku.

na Properties (vlastnosti) vpravo ved le vo lby

tiskárny a

otevře

správy barev, který vám poskytne testovací obrázky a navede vás k tomu, jak je vytisknout. Uvědomte

se okno Printer Properties.

si ale, že k tisku

testovacích

obrázků nemůžete

použít Lightroom . Testovací (Ul rent Settjngs

soubory jsou dodávány bez profilu a Lightroom

Media Type:

Pferrun SerNgIo$s Photo Papef PTinl Qualit, leve4: lEVEl5 (Male Qu. Plín! Qualit,: S ~o· 288OlI1 44~ High 5peed: Color:

On Cob'

Me6a Type :

OH

CoIoI" :

Page Layoul

O,ienlation: Ratale 1BO":

Off

Minol Image:

,

....==EJ ==S __...v...

PaperCcriig

~=O LC ';.;:Q", uaII :o·y,--_ _ _ _

předpokládá ,

případně

Off

převede

Vše co

potřebujete vědět,

bez správy barev, bez

-:g ~LA=329~7~'='20:;::mm=====::;':.v::~ [M~feed

50U1ce :

Oll

Size "

do svého

nativního RGB prostoru.

z Photoshopu (kde je

Mode :

Paper Settngs

profilu a bez PrintableAlea. UserD efined.

D BOfdedeu

je, že

otevřete přiřazeného

převodu).

Ale okno

pro tisk bude stejné, jaké používá Lightroom.

Nezapomeňte

nastavení uložit, abyste je Cart"dgeOptoo

D PTintPrevtew

že jsou

Adobe RGB a

testovací obrázky musíte tisknout

A3 297 I( 420 mm

Job Settings:

v sRGB,

automaticky je

lij I eu.tomSet",",

~Glossv PhotoPapef CoIor

P,'" Qu.oiIy ,

L..mc.".

Copie. : Size:

511veIDeI

MediaSett:ngt

M~Feed

Soulc e: Cent%d:

EJ

Select Sdtng : [ClIun Settngs

si tedy později

mohli použít i v Lightroomu .

Pt-do 81ack . T5641!T5651

C~or COlfeclion

ICM

Colol Adjustment:

Drivef lCM (Basic)

M ode:

R.... Ooloub('(J

II

Show Set....,

II

I VersIOt"l6.50 Nezapomeňte,

0AMays show ClIlen< SeUings

že i v

případě

PC

musí souhlasit typ média nastavený

2.

V tomto

okně můžete

zvolit správný typ papíru, kvalitu tisku

a nastavit No Co lor Adjustments (žádné nastavení barev) v sekci Mode. Pro jiné tiskárny se

může označení

může

být uvedeno Managed by application ,

apod .

Klikněte

dvakrát na OK a

modul Print, kde přeskočíte

můžete

zvolit

vraťte

např.

systémové okno tisku a

se

lišit,

řízeno

zpět

např.

aplikací

ve vlastnostech tisku (na obrázku v korku 2 je to Media Type: Premium Glossy Photo Paper) s profilem nastaveným na panelu Print Job (tisková úloha) .

tiskového

funkci Print One, kterou

přímo

tisknete.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

483


Volby reprodukce barev řízena

Kdykoli zrušíte možnost Managed by Printer (správa barev svůj

tiskárnou) a zvolíte záměru

nastavení

vlastní profil tisku, máte

dvě

možnosti

reprodukce (Rendering intent): perceptuální

nebo relativní (obrázek 10.26). Bohužel , Lightroom neposkytuje náhled toho , jak bude výs ledek vypadat , takže se musíte rozhodnout sami , který z nich použít. Relativní barev

(přesněji

převede

relativní colorimetrická) metoda

převodu

všechny barvy zdrojového obrázku na nejbližší

ekvivalent v rámci rozsahu barev (gamutu) barevného prostoru , který odpovídá zvolenému tiskovému profilu , a

současně ořízne

barvy, které padnou mimo gam ut tohoto tiskového barevného prostoru. Perceptuální

převod

mapuje barvy zdrojového obrázku především

do gamutu tiskového prostoru tak , aby se zachovaly Obrázek 10.26 Pokud nezvolíte správu ba rev v t iskárně (Managed by pr inter) můžete urč i t záměr reprodukce, Rende ring Intent. Nabídka zahrnuje dvě možnosti: pe rceptuální a rela tivní.

p.oZNAMKA Pokud porovn áte mat ný pap ír

vztahy mezi barvami . převedou

na

Nejjasnější

nejjasnější

barvy ve zdrojovém obrázku se

tisknutelné barvy v tiskovém barevném způsobem přiřadí

prostoru a ostatní barvy se odpovídajícím barvám dvěma

jasné, Při

uvnitř

plně

převodu

je

nejvýraznější ,

saturované barevné detaily, metodě

relativní

perceptuálním

těmito

tiskového barevného prostoru . Rozdíl mezi

metodami

budou

převodu

nejjasnější

pokud porovnáte

např.

barvy

na snímku

květin.

oříznuty, při

budou lépe zachovány a

vytištěny.

p ro tiskárn u j ako je Epson 7600 a nejlepším lesklým papírem pro

Někdo

tiskárnu ja ko je Epson 2400, uvidít e

snižovat sytost i těch barev, které leží v gamutu tiskové prostoru barev. V těchto situacích může relativní metoda dávat lepší

velký rozdíl v barevnosti.

poukazuje na to, že perceptuální metoda má tendenci

výsledky.

Někdo říká ,

v tisku lépe, je to tím , že nebyly

plně

v modulu Develop (vyvolávání).

Osobně

obě

převod

že pokud perceptuální

vypadá

využity možnosti úprav jsem

přesvědčen ,

že

metody jsou použitelné. Pro obrázky bez velkých ploch

jasných barev obvykle používám relativní metodu, zejména

při

tisku na lesklá média a na nových modelech tiskáren , které mají velmi ve lký rozsah tištitelných barev, gamut. starší inkoustové tiskárny ale na

některých

Některé ,

zejména

papírech (matové

papíry) nedosahují takového gamutu. S relativní metodou pak

může

být

v oblastech

zřetelné ořezaní

stínů .

s perceptuálním zejména u

484

KAP ITOLA 10 TISK

převodem

snímků

barevného rozsahu , zejména

Proto se mi v takových s

případech

zdá, že

dosahuji lepšího tonálního rozložení,

převahou

tmavých barev.


1 Ukládání vlastní šablony Poté, co jste nastavili vlastní rozložení stránky, Page Setup (vzhled stránky) a Print Settings (vlastnosti tisku), můžete si celé nastavení uložit jako šablonu. V panelu Template Browser (proh lížeč

šablon) (obrázek 10.27 )

čímž přidáte

klikněte

na

značku

plus,

aktuální nastavení jako šablonu . Nové nastavení

si pojmenujte. Pokud budete chtít šablonu vymazat , vyberte ji a

klikněte

na symbol minus.

Pokud budete chtít ni kliknout pravým

některou tlačítkem

Settings (aktualizovat podle

ze šablon aktualizovat,

stačí

na

myši a zvolit Update with Current současného

nastavení).

Obrázek 10.27 K uložení nastavení tisku jako před nastavené šablony, klikněte na tlačítko se symbolem plus (+) a pojmenujte nově vzniklou šablonu. Můžete aktualizovat existující šablonu tak, že na ní kliknete pravým t l ačítkem a zvolíte možnost Update with Current Settings (aktualizovat podle současného nastavení) .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

485


11

Prezentace vaší práce Příprava

I

přes

prezentace a galerie na webu

popularitu

tištěných

fotografií je dobré se na chvilku

zastavit a zamyslet se nad tím, kolik z skutečnosti

si ve svůj

a

vytisknete. Byly

pořízených

časy,

fotografií

kdy lidé vzali

film z fotoaparátu, nechali si ho ve fotolabu vyvolat

současně udělat

fotografie z celého filmu. V dnešní

době

fotografuje stále více lidí digitálními fotoaparáty, a když vám chtějí

ukázat fotky z dovolené,

jejich

počítači,

většinou

si je prohlídnete na

nebo vám je pošlou e-mailem,

případně

je

nasdílejí na internetu. Poslední kapitola tedy bude o prezentaci vašich fotek tak, aby vypadaly co nejlépe nejen na vašem monitoru . Modul Web v Lightroomu vám

pomůže vytvořit

jednoduchou

webovou stránku s prezentací vašich fotek. Jakmile vytvoříte

svou první galerii a umístíte (uploadujete) ji na

internet,

můžete

k ní jednoduše

Ale nejprve se podíváme, jak slideshow, kterou

přidat

další nové snímky.

vytvořit pěknou

můžete přehrát

na svém

prezentaci,

počítači,

nebo

ji exportovat a použít jako pracovní prezentaci na jakémkoli jiném

počítači .


Modul Slideshow (prezentace) Kdykol i spu st íte

ne p ři p ravenou

preze ntaci (sl ideshow). bude pou žita aktuál ní šablona.

umožňuje

Modul Slideshow (prezentace) (obrázek 11.1 ) vám vytvořit

obrázků: buďto

dva druhy prezentace z vašich přímo

prezentaci

jako

v Lightroomu anebo ji vyexportovat jako JPEG

nebo PDF. Prezentaci si

můžete

pustit

přímo

v modulu

Slideshow, ale můžete také spustit nepřipravenou prezentaci kdykoli v modulu Library, Develop

či

Print stiskem Shift+Enter.

ukončit , stiskněte

Kdykoli chcete prezentaci

Escape.

V panelu Slideshow Options (volby prezentace) nastavíte vzhled obrázků,

(rámečku)

je zde i nastavení Stroke Border

a Cast

Shadow (vrženého stínu). Panel Layout (rozvržení) je podobný tomu z modulu Print (tisk), jsou zde podobné nástroje a okrajů.

si zde také nastavit velikost

je shodný s tím v modulu Print, přidat

můžete

si zde k prezentaci

můžete

(překrývající

text),

můžete přidat

jakýkoli text , ten

průhlednost.

naformátovat a zvolit i jeho

Backdrop (pozadí)

můžete

nastavit barvu pozadí,

(wash efektu), také

můžete

jako pozadí vybrat

z filmového pásu. Panel Titles (titulky) a

můžete (překrytí)

logo, podpis anebo hodnocení. Pokud povolíte možnost

Text Overlay si

Také panel Overlays

závěrečnou

Na panelu

přechodu

některý

umožňuje přidat

obrazovku a pomocí editoru

obrázek úvodní

identifikačních

tabulek

(Indentity Plate) do nich vložit text, logo nebo jinou grafiku. Panel Playback duration) Stejně

(přehrávání)

snímků

jako

i

většina

umožní nastavit dobu trvání (Slide

přechodů ,

nebo vybrat hudební doprovod. modulů,

ostatních

i nastavení prezentace

se dá uložit jako šablona pomocí Template Browser šablon) kliknutím na panelu

nástrojů

ještě předtím,

se

tlačítko

můžete

se symbolem +. Ovládacími prvky na

podívat, jak bude prezentace vypadat

než kliknete na

Play (spustit).

vysvětlil

již ve

(kolekce)

můžete

zvolit Create Slideshow

(vytvořit

novou kolekci. Tuto kolekci

můžete

vytvoříte

modulu , jako můžete

například

čtvrté

tlačítko

Jak jsem a tím

(prohlížeč

kapitole , v panelu Collections prezentaci) vybrat i v jiném

Library, Print nebo Web. Vaší prezentaci

snadno exportovat jako PDF anebo po jednotlivých

snímcích jako soubory JPEG pomocí odpovídající volby exportu v nabídce Slideshow (Prezentace), nebo stisknout Ctrl+J pro export do PDF,

488

KAPITOLA 11

PREZENTACE VA $f PRÁCE

či

Ctrl+Shift+J pro export do JPEG.


Template Browser (prohlížeč šablon) zobrazuje seznam dostupných šablon.

Obrázek 11.1

Hlavní nastavení modulu Slideshow.

prezentace.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

489


Úprava vzhledu prezentace

POZNÁMKA Na panelu n á stroj ů si m ůžete

V okně obsahu se zobrazuje náhled prezentace s

vybrat, které obrázky se použijí

vybran ým snímkem . Obrázek můžete změnit pomocí kurzorovýc h šipek nebo odpovídajícími tla č ítk y v panelu nástrojů (obrázek

(Use) v prezentaci. K dispozi ci jsou možnosti AII Filmstrip Phot os (ve škeré fotky z filmového pásu ), Selected Photos (jen vybran é fotky) a Flagged Photos vlaj eč kou ) .

( ozn ačen é

11.2 ) a samozřejmě pomocí filmového pásu . Pokud dojde

k

nějakým změnám

změny

nastavení prezentace v pravém panelu ,

se zobrazí v náhledu . Prvky jako vodítka, vložené texty

apod . v náhledu jsou aktivní a jejich

přetažením

i nastavení odpovídajících ovládacích Jako v každém modulu, pomocí klávesy T.

můžete

panel

Obrázek 11 .2 V okně obsahu se zobrazuje nastavení prezentace.

490

KAP ITOLA 11

právě

PREZENTACE VAŠr PRÁCE

prvků

nástrojů

aktuálně

se

mění

v pravém panelu . skrýt

či

zobrazit

vybraný snímek podle


Panel Layout (rozvržení) Panel Layout nastavením vodící linky. přes n é

umožňuje

okrajů.

POZNÁMKA

upravit vzh led a

umístění

Obrázek 11.3 ukazuje

Můžete

je upravit pomocí

hodnoty v panel u. To pak

kurzo rovým i klávesam i nahoru a

jezdců

upravit

rá m eček

kurzorem, objeví se jezdec, kterým též Všimněte

označené

upravit

změníte

(mají plný

na obrázku 11 .3 jsem jednotně

může

řekneme později

v této kapitole.

stlačeným

čís l em

najedete

hodnotu nastavit.

si , že u každého z j ezdců je možnost zatrhnout svázání

s ostatními. Pokud pak i ostatní

s

můžete

proporcích monitoru . To

mít za následek jiný výstup stejné prezentace na různých monitorech . Jak se tomuto problému vyhnout si

Jedno stisknutí klávesy

posune linku o jednu jednotku , stisknutí klávesy se Shiftem o deset jednotek. Pokud na

Proporce prezentace závisí na

anebo zadáním

může t e přes n ěj i do l ů.

snímku

če rveně zvý r azněné

políčka

stejně

čtvereček před

označ il

šířku okrajů.

a zobrazit pomocí

jed nu hodnotu, nastavíte

jezdcem) . Napřík l ad levý a pravý ok raj, abych mohl

Vodítka

může t e

kdyko li skrýt

Sh ow Guides (zobrazovat vodítka)

v panelu Layout (rozvržení) anebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+H . Jak jsem již zmínil, nastavení vodicích linek provést i jejich tažením

přímo

můžete

v náhledu prezentace.

Obrázek 11 .3 Nastavení okrajů. Všim n ěte si, že když jsem najel myší na číse ln ou hodnotu, objevi l se malý jezdec, kterým můžu nastavit hodnotu okraje.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

491


Panel Options (volby)

POZNÁMKA Pokud zvolíte možnost Cast Shadow (vržený stín), vaše fotky budou mít kolem sebe malý stínek. Tato funkce má režim prolnutí nastaven na Multiply (násobit), takže dosáhnete jen

vytvoření

Nemůžete

stín nebo třeba

tmavšího stínu.

tedy

vytvořit světlejší

zářivý

okraj, odpovídající

režimu prolnutí Screen (závoj)

apod.

Můžete

ale upravit to, jak

Nyní se podívejme na to , jak jsou na slajdech zobrazeny Zoom to Fill Frame všimnout, fotka je celý prostor snímku v

a Angle (úhel).

rozsah prolnutí

stínu s pozadím: při hodnotě O bude stin tvrdý, bude tvořen tmavým obdélníkem.

Při

hodnotách se bude stín zeslabovat

směrem

vyšších

postupně

od obrázku.

Význam ostatních položek je zřejmý. V plné

kvalitě

přetahovaný

se stín vykreslí, až

jezdec pustíte.

V následujícím

můžete

příkladu

na obrázcích

umístěna uprostřed rámečku.

rámečku

můžete přetažením

a

(poloměr)

rámečku)

do

Pokud možnost

Zoom to Fill Frame zaškrtnete, každý obrázek bude pokrývat

Opacity (krytí), Offset (posun), Poloměr určuje

(zvětšit

v panelu Options (volby) je možnost

není tato možnost zatržena, a jak si

bude stín vypadat, pomocí jezdců Radius

Nahoře

jednotlivé fotografie.

rámečku .

můžete

můžete

si vybrat , jak se má postupně

rozměr

ale na

výřez.

šířku,

případě oříznutí

zvlášť.

polohu

ořezávání

Jinými slovy,

který snímek. Zobrazte si

rámečku přetáhněte

Snímky budou

nemohou být

vždy vyplní

paměti ,

V

změnit

automatické

oříznout

a myší je v

zobrazoval správný výšku, nebo na - jeden

změní

Tento trik

ho nastavit pro každý snímek

snímky

Mějte

patřičně oříznut.

a bude

myší obrázek posunout a

oříznuty

oříznuty

rozměr rámečku

tak , aby se vždy

v obou

buď

na

směrech

a druhý se

ořízne.

že tato nastavení se smažou , jakmile

vyberete novou sadu fotek. Tato úprava má tedy smysl jen tehdy, pokud chcete prezentaci exportovat jako PDF V

příkladech

čímž

jsem

JPEG .

jsem zaškrtl i možnost Stroke Border

přidal světle

1 pixel široký,

můžete

20 obrazových k li kněte

či

bodů).

na barevné

(rámeček) ,

šedý rám (v ukázkách používám

rámeček

ale jeho velikost nastavit v rozsahu 1 až Pokud chcete

políčko

a

otevře

změnit

barvu

rámečku,

se vám paleta s kapátkem ,

jako ta na obrázku 11.4, a v ní vyberte , nebo zadejte pomocí složek RGB

či

HSL, vhodnou barvu.

obrázcích 11.5 a 11.6.

Obrázek 11 .4

492

KAPITOLA 11

PREZENTACE VASf PRÁCE

Okno pro

výběr

barev.

Příklady

jsou zobrazeny na


Panel Options (volby) s viditelnými linkami. Nechal jsem zatrženou možnost Stroke Border (rámeček) a upravil nastavení stínu.

Obrázek 11.5

V tomto příkladu jsem zatrhl také možnost Zoom to Fill Frame (zvětšit do rámečku), takže obrázek nyní zaplňuje celou plochu rámu. Obrázek je na výšku oříznut a přetáhl jsem ho myší tak, aby byl zcela viditelný spodní okraj snímku. Obrázek 11.6

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

493


(překrytí)

Panel Overlays Po

u místění

obrázku a nastavení

obsah. Na panelu Overlays Plate

(identifikační

nabídku a vybrat

okrajů můžete přidat

(překrytí) můžete

tabulka) , kliknutím na její náhled

některou

z

další

zaškrtnout Identity

před připravených

otevřít

šab lon anebo

vytvořit

tabulku novou kliknutím na Edit (upravit). Pomocí

jezdců

pod náhledem

(Scale),

případně

Image).

I dentifikační

můžete

upravit krytí (Opacity) a velikost

umístit tabulku za obrázek (Render behind tabu lku

můžete přetahovat

myší, nebo

vybrat a posouvat kurzorovými šipkami ; samozřejmě pouze v rozmezí okrajů . Můžete zaškrtnout hodnocení hvězdičkami (Rating Stars) a nastavit i jejich barvu a ve likost. Každý z

objektů

můžete

střed

upravit tažením jednoho z jeho

strany. Volba Text Overlays

(překrývající

rohů , případně

text)

i všechen ostatní text , mimo hodnocení a

překryje

identifikační

Na obrázku 11.7 je tato vo lba zatržena, což vám název souboru , který jsem umístil na

střed

za

obrázek tabulky.

umožňuje vidět

pod obrázek. Volba

Shadows vám zase umožní nastavit pro každý objekt vržený stín . Práci s texty se budu identifikační

věnovat později , dříve

si ukážeme použití

tabulky (Identity Plate) (obrázek 11.8 a 11.9 ).

Obrázek 11.7 Pane l Over lays (p ř ekrytí) můžete využit k přidání informací - hodnocení, identi fikace nebo vlastního textu .

494

KAP ITO LA I I

PREZENTACE VA ší PRÁCE

řady doplňujících


Vytvoření vlastní identifikační tabulky

Obrázek 11.8 Klikněte na náhled identifikační tabulky (Identity Plate) v panelu Overlays (překryt8 a z nabídky vyberte uložené nastavení, nebo zvolte Edit (upravit). V editoru napište nový text, nebo ze seznamu vlevo dole vyberte některý uložený a upravte jej. Z téhož seznamu můžete zvolit Save as (uložit jako) a uložit jako novou předvolbu pro identifikační tabulku.

".htyP~AI •..

N/lme:

.MEP-text

Obrázek 11.9 Místo textové verze tabulky (Use a styled text identity table, použít textovou identifikační tabulku) můžete kliknout na přepinač Use a graphica l identity plate a použít grafickou identifikační tabulku.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

495


Přidání překrývajícího V sekci Text Overlays

(překrývající

text) v panelu Overlays můžete

( p řekryt í)

upravit jednotlivé atributy

textu : nastavit text, barvu a hodnotu krytí.

přidat překrývající

Pokud chcete Text to Slide otevře

textu

(přidat

Edit (upravit) pro

výb ě r

obsahu textu, zmenšete nebo zcela skryjte pravý postrann í panel.

na

tlačítko

Add

pole pro zadání textu . Jakmile po napsání textu stisknete můžete

kliknutím na symbol O otevřít seznam

dostupných položek jako datum tlačítko

klikněte

Enter, text se zobrazí jako nový objekt na náhledu . Místo psaní vlastního textu

Pokud nevidíte

text ,

ke snímku text) (obrázek 11 .10) a vpravo se

otevřete

či

jméno souboru.

Výběrem

Text Template Editor (editor tiskových

předloh)

zobrazený na obrázku 11.11 a 11.12 . Zde můžete

vybrat a

přidat

na obrázek

různé

údaje, popisky a poznámky

a jejich kombinace . Na obrázku 11.11 je v ukázce

přidán

vlastní

text "Date of Shoot " (datum snímku ) a za něj vložen odpovídaj ící Velikost textu upravíte tažen ím obdélníka textové ho objektu.

údaj z metadat. Textové informace přidat

můžete

obsah . Objekt také

496

KAP ITOLA 11

v editoru , nebo

nové textové objekty. Stávající objekt vyberete kliknutí

a jeho obsah Obrázek 11.10 Zde jsem přidal obyčejný textový objekt. Můžete použít různé druhy ukotvení k vyrovnání a umístěn í textu.

můžete řetězit

upravit

buď

v editoru , nebo

můžete natočit

o 90

stupňů

změnit

pomocí

jeho

tlač ítek

pod le obrázku 11 .10. Pokud chcete objekt odstranit, vyberte ho kliknutím a

PREZENTACE VA $í PR ÁCE

stiskněte

Delete .


Obrázek 11.11 Pokud chcete přidat další typ textového objektu, klikněte na tlačítko pro výběr obsahu (obrázek 11.10) a vyberte jeden z přednastevných, nebo klikněte na Edit a vytvořte a uložte si vlastní textovou položku, která bude následně dostupná v nabídce.

1-__________

•• ____ _____"

~T.~,~'T"'.m~~"~.~~"~o,

~

"

ElIamplt Dlltofshoo'l PIIi,WV 12. 2005

Text Tem !'TUtl

I.,,,..,,."'.,,,,'' ' -____- i

T!xt Templue Editor ~-"'--1

/I,

ř w.bslc.

lnmple

C::"hOO. ""'.'-____. ____..... I f~.1M

:t~

! Oog'NllfII~,",

:, ~

TlttI. C~lion

" Dllt(Mo",h00. YVYY> DltllYYYYhtMOD)

(°"""511'1,

Dl't(YYYV) D.u('(Y') DatteM_h)

~ ~

Cttllor,lobTltlt

""'10' A6drns CrUto·(1tV C,ulor5tllt'P'rOYlfltt (rntorl'ostalCQde

Dllt (MotIj Dalt (104M;)

[),1IIt(OOI

CrtlltorCountry ('U,lorF'tloM

DlltU ... I~1\I

H_

('ulorE·M.,1 " C.utorWtbme

1041l'1li'.

Setone!

Delcflp!lonWrntr

IP'TCSubj«tCode: Iflltllecll,/alCenr.

cu......

Sctn. Loc:auon ISO COlJntryCodt

Hudll... Oty

~~ l.'

SU't/P,OYInc:t

<mp....

~ ~ ~

"ú~urt

roc:.:.Ile"lllh roulle"5llh1Smm IrlghU'wusV~ut

EJCposurell,u 5ubj.KIDhIMOCt ISOSPf~IW\lng

G!!!) ~ G!!!)

Auh Expos ... rtf'r09~m M,UtfllI9 M O\k

Dlte TlIM Orlgin.1 M~1tt C;~."'!!!.

~

Modtl Anin

Software

Country

Iobld ••II.n ••

....tilvOe bllll9

IIJghuU$ageTtn'n

Copyright Info UU

Obrázek 11.12 Zde je několik příkladů okna editoru textů. Nalevo je aktuálně vybraná položka pro vložení data (je v bloku Numbering, číslování), u které můžete nastavit různé možnosti zobrazení dat a časů. Uprostřed jsou informace získatelné z bloku IPTC data (zde Creator Website, autor webové stránky). A napravo je přehled položek, které můžete vybrat v bloku EXIF, např. Exposure (expozice).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

497


Kotvení objektů Berte to jako

redakčn í

poznámku pro

vaše pobaven í: trvalo mi

neskuteč n ě

dlouho, než jsem pochopil, k čemu toto kotven í je. Až jsem to pochopil, p řepsal

jsem celý

p ů vodn í

text do

Body kotvení slouží k

prezentace. S jejich pomocí

můžete

zobrazoval vždy na stejném

místě , např.

rohům

m ě nit

že pokud máte mů žete

jeho ve likost tažením

okraj ů

objektu. Pamatujte na to, aby text byl

dostateč n ě

velký a

na man itoru.

objektů

okně

v

ukotvit text tak , aby se vždy nad

obrázku, bez ohledu na formát obrázku. Texty a

středům

požadovaný Nezapome ň te,

textových

středem

můžete

ukotvit

vh ledem k rohům a středům stran okna prezentace, nebo k

podoby, kterou zde vidíte.

vybrá n textový objekt,

umísťování

dob ře č itelný

posuňte

můžete

stran každého obrázku. Nejprve

překrývající

na požadované místo ,

přidruží

i

otočte. Alternativně

k nejbližšímu kotevnímu

znázorněnému větším čtverečkem

(obrázku) nebo ve

středu

strany

na tento kotevní bod a nitkový vůči

případně

použít kurzorové klávesy v kombinaci s klávesou Shift

pro velikost posunu. Text se bodu

přidejte

text a nastavte jeho atributy. Potom text

v rohu

rámečku

rámečku

(obrázku).

kříž přetáhněte

kterému chcete text ukotvit. Polohu textu

Klikněte

na kotevní bod , můžete

pokud ale chcete zachovat stávající kotevní bod ,

upravit,

uzamkněte

ho

kliknutím - bude žlutý - jinak se vždy vybere nejbližší bod.

1.

Do prezentace jsem vložil vybranou textovou položku (zde název obrázku). Text jsem pomocí zahnutých šipek pro otáčení

snímku

otočil

a myší

přisunul

k levé

straně

obrázku

a zarovnal k dolnímu okraji. Automaticky se vybral kotevní bod odpovídající

právě

levému spodnímu rohu obrázku.

Abych moh l upravit polohu textu bez náhodné

změny

kotevního bodu , uzamkl jsem ho kliknutím - bod je žlutý.

498

KAPITOLA II

PREZENTACE VASf PRÁCE


3.

Podobným

způsobem

by bylo možné umístit text

jméno autora nebo copyrightovou poznámku) snímku , vždy na stejné místo ,

např.

pod

střed

(např.

přímo

do

horní strany

snímku . Nastavením nižší hodnoty krytí (Opacity) a volbou bílé barvy textu lze

například vytvořit

efekt vodoznaku.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

499


Panel Backdrop (pozadí) Nezapomeňte,

že všechny

změny

provedené v Lightroomu, a tedy i ty, které

uděláte při

můžete

návrhu prezentace,

vrátit pomocí příkazu

M ůže t e

si

přizpůsobi t

Wash (barva

i pozadí ce lé preze ntace. Nastavení Color

přechodu)

stačí

případně

vám umožní,

pozadí (Background Color), vytvořit

různá

i s použitím barvy

barevná schémata

Edit > Undo (Úpravy > Zpět) nebo

a poté už

jednodušeji stiskem Ctrl+Z.

výs led ný efekt. Do pozadí můžete vložit i obrázek.

je n pomocí Opacity (krytí) a Angle (úhel) upravit Nestačí

však jenom zapnout Background Image (obraz pozadí), musíte přetá h nout

obrázek

z filmového pásu na plochu prezentace.

Zašk rtnutím dáváte pouze pokyn , zda se obrázek na pozadí má po užít, nebo ne. Obrázek pozadí přetá hn ete tř i

ob rázek ji ný.

Můžete

změníte

tím , že na plochu

kombinovat dohromady všechny

položky, jak ob rázek pozadí, tak barvu pozadí i barvu

přechodu,

navíc s možností sn ížit jejich krytí.

Nezapomeňte

také ,

že veške rá nastavení, tedy i vo lby panelu Backdrop (pozadí), si může t e

uloži t jako

Můžete

si tedy

před nastavenou

šablonu pro budou cí použití.

vytvořit několik různých

Template Browser

(prohlížeč předloh)

pozadí a uložit si je do

v levém postranním panelu

k dalším použitím. V následujících krocích je vyt voř i t r ůz n é

1.

Standardní barva pozad í je barvu chci .

KAPITOLA I I

PREZENTACE VASr PRÁCE

jak

efekty pozadí.

č erná ,

v nastavení Background

Color (ba rva pozadí) si ale z palety

500

něko l ik přík l adů ,

můžu

vybrat jakoukoli


2.

Pokud je zatržena možnost Color Wash (barva přechodu), je možné barevný přechod s barvou pozadí (nebo černou).

3.

Nakonec jsem do pozadí přidal i obrázek přetažením fotky přímo z filmového pásu na plochu náhledu nebo na ukázku u volby Background image (obraz pozadí). Zde jsem také nastavil průhlednost fotky.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

501


Jak vytvořit neobvyklé pozadí

1.

Vymyslel jsem

několik kroků ,

které vám pomohou

udělat

si představu o tom, jaký potenciál má Lightroom ve tvorbě různých návrhů prezentací. Nejprve jsem ve Photoshopu vytvořil

obrázek "prázdné " staromódní televize. Nebudu

zacházet do detailů tvorby tohoto objektu , ale chtě l bych vás upozornit na plochu v pravém horním rohu bývalé obrazovky, která obsahuje jemné odlesky okolí. Až bude v této

dutině

obrázek, budou odlesky

vidět

lépe.

Irmgt Size

r

Pixel Oimensions: 8.28M

Width : 1208~

I : pixel. ';1JI --I : pixel. r;I

Height: '-1 13:':9-=2

I

Auto ...

Document Size: - - - - - - - , Width: 173.38

I ~ cm

Height: r.1 4g:-:.1:-:-1- ' ]

:-crn

I : pi.els/lneh P I ~--.:.~===-~

Resolutlon : 1 72

o Seale Styles

~ Constrain Proportlons

15!! Resample Image: ~ Bieubic (boS! for smooth gradients)

2.

.;

I

V nabídce Obraz ve Photoshopu jsem použil okno Velikost obrazu a nastavil velikost obrázku tak, jak vidíte zde. To by mělo stačit

502

KAPITOLA II

PREZENTACE VAsr PRÁCE

pro prezentaci na třiceti palcovém monitoru .


'"

3.

Dále jsem zvolil vhodné pozadí pro prezentaci , v tomto případě

fotografii tapety. V modulu Develop (vyvolávání) jsem

upravil parametry vinětace po oříznutí tak , aby se okraje ztmavily a

4.

zůstal

jen

světlý střed uvnitř

V modulu prezentace (Slideshow) jsem

snímku.

přetáhl

snímek tapety na ukázku

obrázku pozadí na panelu Backdrop (pozadí) a nastavil jej tím jako pozadí.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

503


]f=0-.O,,",O :.;. · _ _ _.......:;;: ldentity Plate Editor

o

Use a styled text Identity plate

e

Plate As ...

Save Idend

J

Hame: "TV overtay/ Use a gr.aplucallden t'ry

pI.ne

~~

....................~

~~~~ :)

5.

Otevřel

jsem panel Overlays

(identifikační

(překrytí) ,

tabulka) a klikl na náhled. Z

jsem vybral jsem Edit (upravit) a editor

identifikační

otevřel

otevřené nahoře

se

identifikační

tabulku)

a pomocí

tlačítka

vytvořený

ve Photoshopu. Nedbejte na varování o velikosti

obrázku , která by klikněte

Locate File (najít soubor) vybral obrázek nemě l a

být

větší

než 57

pixelů , prostě

na OK a uložte si toto nastavení.

Obrázek z

identifikační

tabulky se zobrazil

úrovni . Snímek z filmového pásu je nyní tapetou a televizí.

Důležité

úplně

umístěn

je nastavit velikost

tabulky tak , aby televize zabírala skoro celý

504

KAP ITOLA 11

nabídky zobrazený

tabulky. Zaškrtl jsem Use a gprahical

identity plate (použít grafickou

6.

zaškrtl Identity Plate

PREZENTACE VA ší PRÁCE

na nejvyšší mezi

identifika č ní

rámeček .


7.

V panelu Layout (rozvržení) jsem upravil vodící linky pro okraje a umístil snímek tak , aby se

právě

vešly na

"obrazovku " televize. Je potřeba dávat pozor na různé formáty

snímků

- na výšku i na

šířku

- aby se beze zbytku

vešly do vymezeného prostoru .

8.

Zde je ukázka z hotové prezentace, ve které se různé fotografie promítaly na virtuální televizi .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

505


Panel Titles (titulky)

POUZE PRO MA(

přidat

začátek

Možnosti editoru pro úpravu

Panel Titles (titulky) vám umožní

identifika č n í

prezentace jeden slajd navíc - pokud zaškrtnete možnost Add

tabulky jsou velmi

omeze né, proto textu používat

doporu č uji

n ějaký

což uvidíte v následujícím Více

řá dk ů mů žete

MACu, na PC s textem na

k úpra v ě

Identity Plate

externí editor, p ří kladu .

1,1 Style. fo ~

nastavit barvu jejího obsahu , jde-Ii o text, a

pozad í.

3

r,

r.

upravit i

několik

dalších

můžete

zvolit barvu

pozadí.

JE ....

r

můžete

a na konec

nastavení: můžete si upravit velikost identifikační tabulky, můžete

text obrá zkem

pr ů hledném

tabu lku)

jejich obsah. Panel Titles (titulky) vám poskytuje

použít pouze na

nah raďte

(přidat identifikační

na

~

~ J I Spocing

..

r.

~

r.

~

I~

t,o 't

The A _ Photoshop Ughlroom 2.0 8 _ pIloto.hoot

Mod.ls: Yullya @ Zon • . Lucy @ Booklngs, Kelly @ Zon. The Adobe PhotOlhop Ughtroom 2.0 Boo6I: photo ahoot

Makeup: Camllla Pascuocl CIoIh•• Styllng: HarTIel Conerlll Halr: Torry Calvert

L

I End credits

,i

1.

K

vytvoření závěrečného

a napsal

několik řádků ,

text zarovnal na ident i fikační

2.

KAP ITOLA 11

řádek

jsem

udělal tu č ný

Text jsem zkopíroval do okna editoru

Na úvodní slajd jsem použi l standardní logo slajd jsem umístil

obrázku je

vidět příklad

PR EZENTACE VA Sr PRÁCE

v

a cel��

tabulky a vše uložil jako novou tabulku .

závěre č ný

přejde

506

střed .

slajdu , jsem použil textový editor

první

závěrečné

společnosti

předem vytvořené

a na

titulky. Na

toho , jak poslední fotka z prezentace

titulky.


Panel Playback (přehrávání) připravenu

Když už máte celou prezentaci jsou v ještě

pořádku ,

než tak

krůček

jste už jen

učiníte ,

od

a všechna nastavení

přehrání

prezentace . Ale

navštivte panel Playback a nastavte si dobu přechodu mezi snímky

zobrazení každého slajdu a také dobu

(obrázek 11.13 ). Pokud chcete , aby prezentace probíhala co nejrychleji , zkuste nastavit nižší Mějte

ale na

paměti ,

že rychlost

čas

zobrazení slajdu i

přehrávání

přechodu .

ovlivněna

je také

velikostí originálních fotek a tím , jestli už byly všechny vykresleny paměti ,

do

a

samozřejmě

Order (náhodné náhodně

také konfigu rací vašeho

můžete

Pokud budete chtít ,

pořadí) ,

v dolní

části

počítače .

zaškrtnout Random

pak se budou snímky zobrazovat

anebo možnost Repeat (opakovat) a pak se bude spouštět

prezentace

neustále dokola v

nekonečné smyčce .

Pro MAC: pokud je zatržena možnost Soundtrack (hudba),

Lightroom vyhledá software

umožňující přehrát

MP3 a dá vám

vybrat z hudební knihovny v rozbalovacím menu (obrázek 11.14). Na

počítači

několik různých

mám všechny své MP3 a již jsem si

kompilací pro

různé

vytvořil

prezentace (obrázek

11.15). Mohu vybrat konkrétní seznam MP3 a pustit jej do pozadí k promítané prezentaci . Pro PC: pok ud zatrhnete Soundtrack (hudba), k li kněte na tlačítko

Slideshow selection (seznamy stop) a vyh ledejte složku , která obsahuje soubor ve formátu MP3, který budete chtít na pozadí prezentace. Na PC je tento soubor

přehrát, např.

potřeba

mít aplikaci , která umí

To_ M bt

" '" " '"

455

~AlITl\olHThlno,Th,lll'lH:oc....

O O O

lIDf,nct

O

liIIl~pllUp

O

~Olrot.rou9t

AI. I

MW rk

,

I

!!<AIH"he,

M Swfn~,""nol.lot

O

!llClnoIN/SIIysc:r~

O

II l2

!I Skyu';lper !lT'I(k02

o

II

I!!ITr,l(k05

U

!I!I Suod""'PM

9

Refresh Playflst fmm ITones .( Ubrary Musle Movies Pod<:asts PartyShuff1e 90's Musle Recently Added Recentty Played Top 25 Most Played Bl'and New Heavles - This 15 AcidJazz Camllla Compllatlons DI«o Kandl Gym

Win dowsMed ia Player nebo jinou .

0'07 '

..

přehrávat

Obrázek 11 .13 Pane l Playback (zde je vidět možnost se zapojenými dvěma mon itory).

" " O

lrolod NIt'W"He.wlcs

CoIdbu9

S!CA'.... h\ 500 lI"kGI'iIP<t 5'01 ThcKilkrs

"" .....

509 2·25 bzorll9N 100" SigurlM ,OS Vl rIou$ArtlsU

'" no.

'"U.

.M'"

Undtrworid IJ,n~nlj.iI.1(

FaJthltH

" _m o " o

""o o o

"

o

ThiJ 1$ AUd Jazz ThlJllAcIdJUl Tourlll StupIdS,upldS\up/Id Hol Flus tlMMuslc Up ....... /9h1

~tblyrjun

h,Culrvrc Soundphllu DubbnoblU

"" ..." "

f~,hl .uLK.kloMIM

o o o o o

o o o o o O

r,.n,e Ac.ld Jnz AcldJ,,uz

Add Jur: Alr.rlW1lVt" AJUrNllw:& Al~r ...... ~.

AJu .....'Ivw;&

Compflatlons Prlme selectlon Slldeshow selectlons Stud io I

Obrázek 11.14 Jak budete vytvářet nové seznamy stop, budete pak muset obnovit seznam i v panelu Playback, jedině tak uvidíte nově vytvořené listy v nabídce.

Allt""tiw." AJUrNllYW:&

Ambltnl Amblt:n\

" ",,,,, Dolnu

iTunes od Applu jsou pro Pc.

Obrázek 11.15

volně

stažitelný

program dostupný jak pro Mac, tak

14*91 1 t.un.,&2.6N1

Program iTunes s vybraným seznamem skladeb na MAC.

Nejnovějš í

verzi najde vždy

na www.apple.eom/ itunes/ .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

507


Přejít na první snímek

Spustit

přehrávání

Náhled a spuštění Nyní už nic nebrání

spuštění

V nabídce Play (spustit)

klikněte

prezentaci) nebo použijte Předchozí

případně postačí

rohu ,

Následující

přehrání

prezentace (obrázek 11.16). na Run Slideshow (spustit

tlačítko

Play (spustit) v pravém dolním

stisknout klávesu Enter. Pokud zvolíte

na celé obrazovce, monitor ztmavne a

k zobrazení prvního slajdu , respektive na

přejde

vytvořenou

plynule

úvodní

obrazovku . Pokud budete chtít prezentaci zastavit, stiskněte klávesu Esc. Pozastavit přehrávání

Obrázek 11.16

Při

prohlížení náhledu

Pokud se chcete podívat jen na rychlý náhled celé prezentace v

okně

Lightroomu ,

klikněte

(Preview) prezentace máte k dispozici

tla č ítka

prvky ovládání prezentace v režimu Play i Pause.

pak pustí jen v náhledovém

Play (spustit) ,

na

můžete

tlačítko

Preview (náhled) vedle

použít i Alt+Enter). Prezentace se

okně.

Výhodou je, že se prezentace

spustí mnohem rychleji (v závislosti na velikosti obrázků) a také ji

můžete

ovládat pomocí

11.16). Také směrových

a

při

jeho

tlačítek

můžete přeskakovat

šipek.

Při

opětovném

Obrázek 11.17

v panelu

nástrojů

(obrázek

mezi obrázky stiskem

stisku mezerníku se prezentace pozastaví stisku se

opět

spustí.

Pokud se chcete podívat. jak vaše prezentace vypadá

a nepotřebujete ji vidět na celém monitoru, stiskněte tlačítko Preview (náhled) - zakroužkováno. Prezentaci zmůžete kdykoli zastavit stiskem mezerníku nebo tlačítka

508

KAPITOLA 11

Pause (II).

PREZENTACE VA~r PRÁCE


Navigace mezi fotografiemi prezentace Stejně

jako

můžete

používat

tla č ítka

v panelu

POZNÁMKA

nástrojů , můžete

se mezi fotkami vybranými do prezentace posouvat šipkami se stisknutým Ctrl.

Samozřejmě můžete

směrovými

použít šipky bez

Pokud cncet e ve kterémkoli modulu Ligntroomu spustit

nepřipravenou

prezentaci, stiskněte Ctrl + Enter.

Ctrl k posunu mezi fotkami ve filmovém pásu, ale se stisknutým Ctrl

zůstane

zachovám váš předešlý výběr .

Výběr snímků

pro prezentaci

V modulu Slideshow (prezentace) je nastavení, které vám pomůže

vybrat fotky pro vaši prezentaci (pokud je ve fi lmovém

pásu více než jedna fotografie). Tato možnost je v panelu nástrojů

(obrázek 11.18) a

stejně

tak v nabídce Play (spustit)

(obrázek 11 .19 ). Pokud zaškrtnete Use AII Filmstrip Photos

(všechny fotografie ve filmovém pásu), v prezentaci se

přehrají

všechny snímky z aktuálního filmového pásu a první fotografií bude ta, která je nyní vybrána. Pokud je vybráno Use Selected Photos (vybrané fotografie),

přehrají

se jen ty fotky, které jsou

vybrány. A možnost Use Flagged Photos přehraje ozna č ení

(označení

jen ty snímky z filmového pásu , které mají

vlajkou) přiřazeno

vlajkou .

Obrázek 11 .18 Možnosti výbě r u fotografií - všechny, vybra né nebo označené vlajkou - v pruhu nástrojů.

Lighlroom

Flle

Edil

Slideshow

View Window Run Shdeshow

Help

Pause Slideshow End Slideshow

~

Go 10 Nexl Slíde

X~

Go to Previous Sllde

X-

Conte"t

o->

...

f' • ./ U Use Selecled Pholos Use Flogged Pholos

Obrázek 11 .19 Nabídka Play > Content (Spustit> Obsa h) v modu lu Slideshow (Prezentace) s možností výběru fotog rafií - všechny, vybrané nebo označené vlajkou.

ADOB E PHOTO SHOP LlGHTROOM 2

509


Panel Template Browser (prohlížeč šablon) Po nastavení vlastností prezentace

můžete

vybrat Slideshow

> Save Slideshow Settings (Prezentace> Uložit nastavení prezentace) nebo jednoduše Ctrl+S, abyste rychle aktuální vytvoření

nastavení uložili - a to bez nyní

označíte některou

rozdílný vzhled ,

můžete

předloh,

ze stávajících následně

se

předlohy.

šablony,

abyste si porovnali

příkazem

kdykoli

Slideshow

předchozí

> Revert Slideshow Settings (Prezentace> Obnovit nastavení prezentace) vrátit k poslednímu

Pokud

dočasně

uloženému

rozložení prezentace (viz poznámka redakce na okraji vlevo) . Pokud projdete celý postup nastavení prezentace, je vhodné si toto nastavení uložit jako novou šablonu pro další použití.

Klikněte na tlačítko se symbolem (prohlížeč předloh)

Browser

zadejte název šablony,

av

případně

ukazuje šablonu, kterou jsem

G v záhlaví panelu Template

následně otevřeném okně

i její

vytvořil

umístění.

na

Obrázek 11.20

několika předchozích

stránkách této kapitoly a kterou jsem uložil jako Custom layout-2. Pokud

přejedete

myší - bez kliknutí - nad seznamem předlohy ,

šablon , zobrazí se náhled (Preview) prezentace podle nad kterou se Obrázek 11.20 Temp late Browser (proh l ížeč šab lon) a náh led označené šab lony. Poznámka: Pokud uložíte nastavení prezentace, které obsahuje obrázek na pozadí, musí být tento obrázek přítomen v k ni h ovně, jinak se obrázek nezobrazí. Pokud však n apř. kolekci synchronizujete a obrázek opět importujete, neobnoví se jako pozadí prezentace automaticky.

jako v jiných modulech ,

panelu Template Browser můžete změnit

šablony

(prohlížeč předloh).

odstraníte

ev v záhlaví

Nastavení

nabídky po pravém kliknutí na název šablony vyberte položku Update with Current Settings (aktualizovat podle nastavení). Panel předloh

sadu

Pozn. redakce: Bohužel se mi tuto

předlohu

podle stávajícího nastavení: z místní

umožňuje vytvořit

vedle

současného

předdefinovaných

Lightroomu a samostatné složky vlastních uživatelských přidat

i další složky pomocí

příkazu

Template Folder (Prezentace> Nová složka

POZNÁMKA nepodařilo

Podobně

obrázkem.

nachází kurzor myši s nejvíce vybraným

tak, že ji označíte a kliknete na tlačítko se symbolem

nastavení

funkci

právě

snímků můžete

uložit,

podobně

jako

Slideshow > New

předloh) .

například

modulu , jako kolekce , které jsou dostupné z jiných

Vybranou

v tiskovém modulů.

zvládnout -

pokud upravim nastaveni, neni přikaz

pro

dočasné

uloženi aktivni.

Stane se aktivním až po

výběru

jiné šablony. I přes uložení nového nastavení, se po

příkazu

(Obnovit) vrátí "jakési" nastavení.

510

KAP ITOLA 11

Revert

předchozí

Export prezentace Prezentaci ale

můžete

můžete

zobrazit

ji také exportovat pro

Kompletní prezentaci

PREZENTACE VA~r PRÁCE

přímo

můžete

z

prostředí

spuštění

Lightroomu ,

z jiných

počítačů.

exportovat ve formátu Adobe PDF;


soubor v tomto formátu můžete prohlížet ve volně dostupné aplikaci Adobe Acrobat Reader (a

samozřejmě

programu , který dokáže PDF soubor zobrazit,

jakémkoli

např.

Adobe Acrobat Reader je

Apple

dostupný

Preview). Můžete exportovat samostatné JPEG slajdy a pro jejich promítání použít

např.

příkaz

přímo

otevřete

pomocí Ctrl+J. Tím

především

Slideshow > Export PDF

bodech s

přihlédnutím

rozměry

především

Například při

Readeru je

použití

poměru

přejete

poměru

pomocí Ctrl+O.

obrazovku)

přepne

zobrazení po

otevření

způsobu

na celou

souboru prezentace

z

přímo

použít zobrazení

na celou obrazovku a velmi vysokou kvalitu

vytvoření

samostatných JPEG

obrázků.

Pokud

e-mailu, bude vhodné použít menší

snímků:

zobrazovanou velikost prezentace

Slideshow > Export JPEG Slideshow (Prezentace

> Exportovat prezentaci do JPEG), nebo okně můžete

umístění

počítače, můžete

budete zasílat prezentaci pomocí

Jinou možností exportu je

prezentace

obrázků

i podle

distribuce prezentace.

z CD/DVD disku nebo

pomocí klávesy ESC.

V dialogovém

různé

Pokud budete prezentaci spouštět

a automaticky spustí prezentaci; do okna aplikace se vrátíte

příkaz

Ctrl+ 1.

pohled na

Nastavení komprese JPEG

v Adobe Acrobat Readeru do celoobrazovkového módu

použijte

Zvětšit

v prezentaci bude

k zaškrtnutí

přepnout

skutečné

obrázky můžete pomocí Ctrl+2 .

velikosti). Pokud kliknete na položku Screen (obrazovka) Políčko

stiskněte

K původnímu nastavení se vrátíte

zvolte některý z poměrů , který nabízí seznam Common Sizes nastaví se velikost podle vašeho monitoru.

zobrazení

zobrazit snímky ve

pixelové velikosti

4:3. Pokud si nejste jisti ,

Automatically show full screen (automaticky

v Adobe Acrobat

přednastaveno

na celou obrazovku . Pokud si

16:9. Toto nastavení však nebude vhodné pro klasický

(běžné

na www.adobe.com/

Při přehrávání

prezentace v obrazových

k velikosti monitoru .

monitor se stranami obvykle v

přímo

products/acrobat/).

dialog pro export do PDF (viz

širokoúhlého monitoru, byste mohli volit hodnoty v např.

pro

zvolíte název a místo uložení

souboru PDF. Jako další nastavíte vlastnosti exportu, jezdce Ouality (kvalita) a

volně

souborů

najít na stránkách www.amsoft.cz (nebo

Slideshow (Prezentace> Exportovat prezentaci do PDF) nebo obrázek 11.21), kde

PDF

Mac i pro Pc. Poslední verze můžete

Microsoft Powerpoint nebo Apple Keynote.

Pro export do PDF použijte

prohlížeč

stiskněte

shodně

nastavit

a velikost prezentace a

jako v

a vyšší kompresní

Ctrl+Shift+J. případe

především

poměr,

soubor, který bude nebyl

PDF

příliš

aby

přílohou

e-mailu,

velký.

kvalitu

obrázků. Slideshow to POf

Export Slideshow to JPECs

Save As:! Seascape~

Save As :Iseascapes Who,.: ! • Desktop Qua.Uty

----c::cr....

90

o Automat/u lly show tuli seru n

HelGht ~

Common slzn ::

lOl~x76a

:

lB

Whe,.:

I_ O.sktop

QuaUty

----c::Cb.... .--

:1 90

Wldth HelGht

t

1600

l200

Common slzes: , 1600x 1200

:J

Notu : Adobe .A.crobal 1nn51tlon5 use a ftxed speed. MUI1c 15 not sav~ ln POF SlIduhows.

Obrázek 11.21

Dialogová okna pro export prezentace do PDF a do JPEG.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

511


Modul Web

POZNÁMKA Ve Photoshopu existuje dlouhou dobu možnost

vytvořit

galerii, ale vždy pokud

mě překvapovalo,

uživatelů

jak málo

webovou

o její existenci.

Webové galerie jsou výborné, pokud chcete rychle

zpř ístupnit

fotografií na internetu. použít

například

kolekci

Můžete

galerii a umístit ji na web (obrázek 11.22). Modul Web

funguje tak, že použije náhledové obrázky a zatímco vy budete

ji využívalo,

vůbec věděli

Pomocí modulu Web v Lightroomu dokážete velmi snadno vytvořit

je

k ukázce fotografií,

nastavovat

různé

To , co uvidíte v náhledu obsahu, je to , co uvidíte, pokud galerii otevřete

ve webovém

prohlížeči.

okamžitě

galerie, Li ghtroom

názor klienta . Samozřejmě je

galerii na

abyste se s

přáteli

podělili

o vaše snímky

a rodinou.

z

základě výběru

vytříděného

některý

z

výběru

můžete

návrhů

nabídka

různých

trpělivosti

upravit a

si

šablon. S trochou

můžete

vytvořit

tyto šablony

si své vlastní

z filmového pásu.

různé

vlastnosti galerie.

můžete

můžete

některých částí

upravit barevné schéma

V panelu Appearance (vzhled) jsou dostupná nastavení, jako

počet řádků

a

sloupců

(Flash a HTML) upravit rozložení velmi Lightroom 2 je nyní dostupný také v 64bitové verzi. Bohužel

některé

komponenty modulu Web nejsou pro 64bitový režim optimalizovány, což znamená, že

pracovat

některé

funkce nemusí

úplně správně. Kvůli

tomuto používám v této kapitole

zvolit základní

v závislosti na zvoleném typu galerie),

např.

titul stránek a kontaktní údaje. V panelu Color Palette (paleta barev)

návrhy webových galerií.

různé

jako

vytvořit

vybrat flashovou nebo HTML

V panelu Site Info (informace o webu) údaje (jsou

Stejně

i zde

Airtight. Podle volby základního

typu, budete mít možnost nastavit V modulu Web v Lightroomu je velká

můžete

jednotlivých fotek, z kolekce fotografií,

katalogu anebo z

V panelu Engine (Modul) si galerii, nebo

jakoukoli vlastnost

upraví vzhled stánky.

v modulu pro prezentaci (S lideshow)

můžete

změníte

Když

na kterých zrovna pracujete, a získat také použít jen tak pro zábavu,

vytvářet.

vlastnosti galerie, on ji bude v pozadí

obrázků,

některá

miniatur, pro

galerie.

základní

některé

podrobně, včetně

typy

velikosti

nastavení vodoznaku nebo zobrazovaných informací.

Panel Image Info (informace o obrazu) vám umožní vybrat, které údaje se budou u každého obrázku z galerie zobrazovat. Panel Output Settings (nastavení výstupu) se používá k nastavení kvality

obrázků

zostření, můžete

a jejich velikosti,

zde

přidat

32bitovou verzi, abych ukázal

i vodoznak. Rozsah možných nastavení závisí na zvoleném

všechny možnosti tohoto modulu .

typu galerie;

Bude pak záležet na aktuálním stavu

galerie, nejvíce jste omezeni u galerií Airtight.

největší

"volnost" máte v

případě

HTML a flashové

64bitového Lightroomu, zda budete moci tyto funkce používat. Pokud

Posledním krokem je kliknout na

budete mít problémy,

webovou galerii do složky v

doporučuji

spustit 32bitovou verzi.

kontrolu) , nebo na web na na web

můžete

předem

můžete

počítači

postranním panelu dole. A

512

KAPITOLA 11

samozřejmě můžete

PREZENTACE VA~f PRÁCE

doporučuji

pro finální

zvolit Upload (odeslat) a nahrát galerii

zobrazit náhled

opakované použití.

(což

Export a uložit

nakonfigurovanou adresu.

Preview in Browser (náhled v si

tlačítko

přímo

v

prohlížeči),

podobně

Před umístěním

prohlížeči tlačítkem

které najdete v levém

jako v

případě

prezentace

všechna nastavení uložit jako šablonu pro


Nastavte kurzor na některou položku v panelu Template Browser (prohlížeč předloh) a na panelu Preview (náhled) se ukáže rozvržení této šablony.

Obrázek 11.22

Volby a nástroje modulu Web.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

513


Panel Engine (modul) f~irtiqht

i\utoVjewcr

I\irtiqhr F'ostcardViewer

Panel Engine se nachází v pravé sekci a nabízí

"'rt'ght SlmpleViewcr

stylů

několik různých

galerií, které jsou vypsány na obrázku 11.23.

Ughtroom FIash GalIery Liqhtroom HTML Gollerl

Lightroom HTML a Flash

Obrázek 11.23

Možnost vol by zák ladního typu webové galerie.

Lightroom HTML webová galerie je založena na kódované v HTML a umí

Adobe FllIsh Player Updmll r hls oontent req ulreS Adobe FllIsh Player 9 . Would you Ukll to Install n now?

s

dvěma úrovněmi

v

mřížce

vytvořit

šabloně

klasicky

jednoduchou webovou galerii

prohlížení. Miniatury

obrázků

jsou

umístěny

na hlavní stránce, a když na jeden z nich kliknete , větší

zobrazí se

pohled na celý obrázek na samostatné stránce

snímku , u kterého budou také informace Title (titul) a Caption (popis) . Pokud kliknete na velký obrázek, vrátíte se

II

Ves

standardní HTML kód , je to nejspíše ta Obrázek 11.24 o chybějícím Player.

zpět

na

náhled miniatur. Vzhledem k tomu, že tato galerie využívá

No

Okno informující přehrávači Adobe Flash

téměř

nejkompatibilnější

každý uživatel se bude moci podívat na galerii

v HTML.

Můžete

je velikost

u ní upravit

zvětšeného

několik

základních

volba,

vytvořenou

parametrů

jako

obrázku , zobrazení popisek a barevné

schéma, jinak už toho ale moc nenastavíte. Pokud máte zabalený panel Engine

Lightroom Flash galerie využívá ke svému

(Modul), aktuální typ galerie uvidíte

Flash

v záhlaví:

H-t.'L galer

~

..

.

L gr!rO::l!TI

Web

:

""

.

(dříve

přechody

v dnešní

Macromedia) , který

běhu

umožňuje např.

Adobe animované

mezi snímky a další. Stránky postavené na Flashi jsou době

způsobem ,

velmi v

módě.

Vypadají

jak prezentovat svou práci .

stránek však musí mít k dispozici

skvěle

a jsou výborným

Návštěvníci těchto

přehrávač

Adobe Flash Player

Když zvolíte tento režim , zobrazí se okno (obrázek 11.24), které vás varuje, že si máte nainstalovat

Je sice uvedeno pouze

označení

litle (titul) nebo Caption (popis),

upravit vzhled vaší galerie ,

ale místo nich můžete vložit i jiná

například

metadata. Kliknutím na

příslušnou

položku na panelu Image Info

nejnovější

například

zvolit styl zobrazení jako

Scrolling layout (rozvržení s rolováním) , kde je velká

fotografie zobrazena na jedné stránce s miniaturami, které se

(informace o obrazu) rozbalíte seznam

nachází v pruhu pod ní. Jiné nastavení je

přednastavených

(se stránkováním) s obrázkem v pravé

hodnot, nebo zvolíte

Edít (upravit) a v editoru textových předloh můžete vytvořit

naprosto

Adobe

Flash Player. Tento typ však nabízí mnohem více možností, jak

po skupinách na

několika

například

části

Paginated

okna a miniaturami

stránkách vlevo ; Left scrolling (vlevo),

umístěny

individuální popis obsahující jak

kde jsou miniatury

uživatelský text, tak i údaje z EXIFu

(prezentace) , kde nejsou zobrazeny miniatury, každý obrázek je

nebo IPTC dat.

na svislém pásu vlevo ; Slideshow

na samostatné strán ce a vy si je

můžete

projít jako prezentaci .

Rozdíly mezi HTML a Adobe Flash webovou galerií jsou následujících dvou stránkách .

514

KAPITOLA 11

PREZENTACE VAŠr PRÁCE

vidět

na


• HTML galerie

1.

Základní náhled na HTM L galerii se zobrazením

mřížky,

která obsahuje náhledy fotografií.

2.

Pokud na miniaturu kliknete,

přesunete

se na stránku, na které

je zobrazen jen vámi vybraný obrázek ve své

zvětšené podobě.

ADOBE PHO TOSHOP LIGHTROOM 2

515


Flash galerie

POZNÁMKA Gale rie Flash maj í č tyři základn í styly: Scrolling (s rolován ím, ukázaný zde), Paginated (se stránkován ím), Lett Scrolling (vlevo) a Slideshow (p rezentace). Ukázky jsou na obrázcích 11.43 a 11.47 dále v kapitole.

1.

Standardní styl Flash galerie s rolováním zobrazí velký obrázek s miniaturami pod ním . Pokud na miniaturu kliknete , zobrazí se ve lká

nahoře . Můžete

kliknout na

tlačítko

Slideshow (prezentace,

zakroužkováno) a spustíte tak režim prezentace.

2.

V režimu prezentace (Slideshow) automatické

516

KAP ITO LA 11

PREZENTACE VASr PR ÁCE

přehrátí

můžete

anebo používat

zapnout

směrové

klávesy.


Galerie AutoViewer Jiní dodavatelé

vytvářejí

další typy galerií pro Lightroom , je

možné si nahrát nový styl.

Například

galerie Airtight byly

zahrnuty do webového modulu Lightroomu . Můžete však nainstalovat jakékoli jiné , jako například Turning Gate zmíněný na stránce 520. Stejně jako u HTML a Flash galerií - pokud zvolíte některý z vámi nainstalovaných typů , dostupná nastavení se

změní

a budete moci volit a upravovat jiné hodnoty (obrázek

11.25).

Galerie AutoViewer vytvoří galerii ve stylu prezentace. Můžete u ní nastavit velikost rámečků , výplň a čas zobrazení snímku , barvu pozadí a rámečků . V panelu Output Settings (nastavení výstupu) můžete upravit velikost a kvalitu JPEG obrázků . Nicméně stejně

jako u ostatních stylů oceníte všechna nastavení,

až když kliknete na tlačítko Preview in Browser (náhled v prohlížeči) dole v levém postranním panelu . Obrázek 11.26 ukazuje , jak bude vypadat takováto galerie v prohlížeči.

Obrázek 11.25

Nastavení Airt ight

AutoViewer Gallery.

Obrázek 11.26

Náh led v prohlížeči na galerii ve stylu Airtight AutoViewer.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

517


Galerie PostcardViewer Tato galerie zajímavě využívá Flash k vytvoření galerie jako rozházených pohlednic, jak vidíte zde v režimu náh ledu v p roh l ížeči. Pod le ukázky na obrázku 11.27 můžete nastavit počet s l o up ců a parametry zvětšení pro malé náhledy a ve lké zvět še nin y. Na obrázku 11.28 je pak zob razen náh led ve

webovém p ro h lížeč i . Když jste v tomto náh ledu , můžete zkusit použít mezerník na přepnutí mezi miniaturami a velkým ob rázkem a směrové šipky k přesunu mezi jednotlivými po hl ed nicem i.

Obrázek 11 .27

Panel PostcardViewer.

Obrázek 11 .28

518

KAP ITOLA I I

PREZENTACE VASf PRÁCE

Dvě ukázky ga lerie ve stylu Postca rdView.


Galerie SimpleViewer Tato galerie je velmi podobná galerii Paginated (se stránkováním), ale

umo ž ňuje několik

funkcí jako

například přesnou

kontrolu nad

rozvržením miniatur. V panelu Appearance (vzhled) si můžete nastavit kvalitu ,

po č et sloupců stejně

a

řádků

jako velikost

a upravit ve likost

rámečků

obrázků

Settings (nastavení výstupu) . Obrázek 11.29 ukazuje toho , jak tato galerie vypadá v náhledu ve webovém Velké šipky jsou nejen stylové, ale

a jejich

a odsazení v panelu Output

plně funkční.

příklad

prohlížeči.

Na obrázku

11.30 jsou možná nastavení této galerie.

Náhled přes prohlížeč galerie SimpleView. Sipka na fotce vám na další fotku, zatímco šipka pod min iatu rami umožňuje přejít na další sadu fotek.

Obrázek 11.29

Obrázek 11.30

Panel SimpleViewer.

umožňuje přejít přímo

Styly externích tvůrců Adobe ulehčilo externistům práci na vlastních stylech . Samozřejmě

takovouto

"snadné " to bude nejspíš jen pokud víte , jak

věc

naprogramovat.

že spousta firem

vytvořila

nahrajete do Lightroomu ,

Přístup

Adobe ale vedl k tomu,

své vlastní styly galerií. Když si je přidají

Engine (Modul) a vy s nimi

se do

můžete

výběru stylů

pracovat

stejně

na panelu jako s

těmi

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

519


původními . Povšimněte

POZNAMKA

na

Pokud chcete vyzkoušet styly použité zde, navštivte stránky www.

některých

si např. galerie TTG , které se objevuje

screenshotech - jsou to styly, které jsem stáhnul

z webu TheTurningGate .net. Obrázek 11.31 ukazuje náhled na galerii TTG Polaroid™ a obrázek 11.32 náhled na TTG Selection.

theturninggate.net.

POZNAMKA Nezaměňujte

styly galerií

s šablonami galerií. K instalaci stylu galerie, jako je ta zde použitá, umistěte

styl galerie do složky

UsersluživatellAppDatalRoamingl AdobelLightroomlWeb Galleries pro Windows Vista, nebo do složky Documents and Settingsluživatell Aplication DatalAdobelLightrooml Web Galleries pro Windows XP. Musíte se ujistit, že skryté složky a soubory jsou

vidět,

a po nainstalování nového stylu restartujete Lightroom. Nová galerie pak bude ve výpisu v panelu Gallery.

Obrázek 11.31 TTG Pola roid~ Type I 1.2. V této webové galerii jsou fotky vytištěny jako z polaroidu a poházeny po stole. Jsou oř íznuty do čtvercového tvaru a můžete si je přesunout tam, kam chcete. Když na fotku kliknete, zobrazí se jej í zvětšená verze.

Obrázek 11.32 TTG Selection má spoustu praktických užití. Návštěvníc i stránek vytvořených pomocí tohoto stylu mohou označit ty fotky, které se jim líbí, vyplnit své jméno a e-mailovou adresu a pos lat vám komentáře na vaší emailovou adresu.

520

KAP ITOLA II

PREZENTACE VASf PRÁCE


, Panel Site Info (informace o webu) Nastavení stylu galerie vám poskytne základní strukturu stránek. Styl , který jste vybrali v panelu Engine (Modul), ovlivní rozsah a možnosti nastavení, která jsou dostupná na pane lu Site Info (informace o webu , obrázek 11.33),

případně

n ěk t erých

i na

dalších panelech. Site Title (titul webu) je nadpis v zobrazení. Pokud je zvolen liště

režim HTML, je Site Title také název stránky v horní prohlíže č e .

Collection Title (titu lek kolekce) je

stránky a pod titulem se také zobrazí. připravovat

vlastně

Napřík l ad

podtitul

pokud budete

stránku s fotografiemi ze svatby, bude hlavním

názvem nejspíš něco jako "Petrova svatba". Můžete si ale připravit několik

kolekcí s různými názvy, jedna může být ze

samotného ceremoniálu , jedna jen ze třeba

snímků

rod iny a další

z recepce . můžete

V Collection Oescription (popis kolekce)

zadat o

něco

delší popis obsahu galerie . Pokud zvolíte HTML galerii , zobrazí se tato informace hned pod Collection Title (popis kolekce) . Pokud je zvolena Flash galerie, zobrazí se tato informace jen tehdy, když

návštěvník

stránek zvolí

Photos (Zobrazení> O

těchto

příkaz

View > About these

Obrázek 11.33 Panel Site Info (informace o webu) slouží k přidání informací vztah ujících se k stránce s galerií. Pokud kliknete na trojúhelníčky vedle názvů, objeví se přeh l ed naposled použitých vlastností.

fotografiích) z nabídky vlevo pod

názvem webu , jak bylo ukázáno ve druhém kroku na stránce 516.

Všimněte

si , že stejná nabídka

umožňuje přepnout

režimu Slideshow (prezentace), i když to je nejspíš kliknutím

přímo

snadnější

na ikonu s obrázkem monitoru dole

vlevo vedle ovládacích

POZNÁMKA

do

uprostřed ,

tlačítek .

Do Contact Info (kontaktní údaje)

Možnost Identity Plate

Appea rance (vzhled ) pokud zvolít e styl Flash . Na

můžete

(i dentifi ka č n í

t abulka) se zobrazí v panelu straně

528 j e toho

o nastaven í a použit í Identity Plat e

zadat své jméno

mnohem více.

a poté použít Web or Mail Link (webová nebo e-mailová adresa) k zadání kontaktní adresy. Pokud chcete zadat e-mai l, musí být zadán ve standardním tvaru: mailto:e-mailová_adresa (bez mezery mezi mail a to),

např.

mai/to:knihy@zoner.cz. Pokud tuto části stránky

položku vyplníte , informace se zobrazí ve spodní

(HTML) anebo v pravém horním rohu (Flash). Pokud na tento odkaz

návštěvník

klient a on vám

klikne , automaticky se

může

napsat zprávu.

jiné stránky, kam bude

otevře

Můžete

jeho e-mailový

také zadat URL

návštěvník přesměrován . Nezapomeňte

ale , že musíte zadat celou URL adresu ,

v č etně

http://,

např.

tedy

http://www.zonerpress.cz.

ADO BE PHOTO SHO P LIGHT RO O M 2

5 21


Panel Color Palette (paleta barev) může

Panel Color Palette Možnosti v této

paletě

být použit k upravení vzhledu galerie.

budou jiné u stylu HTM L a u stylu Flash .

Obrázek 11.34 ukazuje panel palety barev ve stylu HTML (Ledově

s šablonou Ice Blue

modrá) zvolenou v

případě

je barva

rámečky

a popisy

šab lon, Template Browser. V tomto konkrét ním textu

tmavě

rámečků

Obrázek 11 .34 Pane l Colo r Palette pro Li ghtroom HTML Gallery.

modrá na šeříkově

jsou

světle

modrém pozadí,

modré;

(ozdobný prvek) se musíte

při úpravě

přepnout

prohlížeči

barvy Detail Matte

do detailního zobrazení

snímku . Obrázek 11.35 ukazuje

příklad

zobrazení Color Palette se

stylem Flash. Zde je nastavení pro šablonu Mossy Rock (Mechová skála) zvolené v případě

V tomto

proh l ížeči

jsou všechny texty

šab lon, Template Browser.

svět l e

šedé , pozadí,

hlavička

a menu jsou v rozdílných odstínech zelené . Header (záhlaví) je horní lišta, na které je název stránky a název galerie. Menu (nabídka) je pak lišta ležící

přímo

pod ní. Background (pozadí)

je celý zbytek plochy v galerii , Border

(rámeček)

je

ohraničení

ko lem hlavní fotografie a kolem panelu s miniaturami , a pomocí Obrázek 11 .35 Color Palette pro Lightroom Flas h Ga ll ery.

Controls (nastavení pozadí resp . ovládacích

prvků .

na monitoru a

popředí)

upravíte barvy všech

Nejlépe je orientovat se podle

připomínám,

že

některé

změn přímo

možnosti nastavení jsou

dostupné na MAC a nikol i na PC. Výběr barevného Obrázek 11 .36 Při volbě barvy pro ga leri i je vhodné nastavit HEX kódování ba rev, abyste moh li zadávat barvy bezpečně zobrazitelné na webu.

Je tolik

různých

Existuje celá

barevných možností - kterou z nich zvolit?

věda

Nejbezpečnější

o tom , které barvy se k

Většina fotografů

zm ě n íte

ponechat j e ště

barvu, a

p ů vodn í

chtě li

byste

nastave ní a stá le

jste v okn ě volby ba rvy, použijt e

roz p ů l e n é po líčko

vlevo je ba rva a ktuáln ě

vpravo

p ů vodn í

vybran á.

naho ře:

a vpravo

Kl i kn ěte

na levou

po lovinu a vrát íte se k p ů vodn í

522

KAP ITOLA II

barvě.

sobě

postup by byl zvolit jednu z

šablon anebo se držet tzv.

bezpečných

hodí.

před připravených

barev (obrázek 11.36).

se snaží používat spíše tlumené barvy, protože

jasné barvy mohou Pokud

tématu

odvádět

11.37 a 11.38 ukazují

pozornost od fotografií. Obrázky

některé

na panelu Temp late Browser

z šablon , které jsou dostupné

(prohlížeč

šablon). A podívejte se

i na novou technologii Adobe znavnou Kuler, což je v na této knize a sdílení

volně

různých

dostupná aplikace k

prací

průzkumu , přístupu

barevných schémat: http://kuler.adobe.com -

je to úžasná služba, která vám

PR EZENTACE VA Šr PRÁCE

době

může ušetřit

spoustu

času!


Obrázek 11.37

Sablona HTML "Dusk" (soumrak).

Obrázek 11 .38

Flash šablona "Warm Day" (teplý den).

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

523


Panel Appearance (vzhled) Panel Appearance (vzhled) nabízí

několik

dalších nastavení

vzhledu stránky (obrázek 11.39).

Nastavení vzhledu pro HTML galerie Mřížka

mřížky můžete

Pokud v

minimálně tři

musí mít

automaticky se posunou na další stranu. Pokud máte vytváříte

z ní celé webovou galerii , je vhodné

zaškrtnout Show Cell Numbers (zobrazit někdo

čísla.

Také si

můžete rámeček

něj

upravit

Pokud jednodušší

například

stínu (Add Drop shadow) nebo tenkého rámování

(Section Borders). Ve spodní Pages (stránky a barvu a Obrázek 11.39 Panel Appearance (vzh led) pro HTML ga lerii .

čísla buněk)

bude hledat konkrétní fotku, bude pro

ji najít podle přidáním

Velikost

galerii s více obrázky, než kolik je okének

uloženou kolekci a pak

tři řádky.

upravit kliknutím kamkoli do ní (obrázek 11.40).

vytváříte

mřížce ,

sloupce a

obrazů) .

Zde

části

panelu je nastavení Image

můžete

nastavit velikost obrázku

tloušťku rámečku. Vykřičník,

obrázku 11.39

značí ,

který je zakroužkován na

že tyto úpravy budou

vidět ,

až kliknete na

miniaturu a zobrazíte tak náhled stránky se snímkem .

POZNÁMKA Když poprvé

zvětšíte

náhledu, obrázek se

velikost

může

zdát zprvu

pixelovatý, ale nebojte. Jakmile Lightroom aktualizuje obrázky ve webové galerii, uvidíte korektní verzi všech

obrázků.

POZNÁMKA Šířka zvětšených obrázků může být

nastavena v rozmezí hodnot 300 až 2071

pixelů.

Obrázek 11.40

V tomto příkladu jsem nastavil v panelu Appearance (vzhled)

velikost mřížky 3 x 4.

524

KAPITOLA I I

PREZENTACE VAší PRÁCE


Nastavení vzhledu pro Flash galerie čtyři různé

Nastavení pro režim Flash má

druhy zobrazení

(obrázek 11.41 ). Standardní nastavení umístí na levou stranu

rolovací plochu s miniaturami a vybraný obrázek zobrazí vedle ní. Jednotlivé ob rázky anebo šipkou

můžete

vp r avo/dolů

vybrat kliknutím na jejich miniaturu

k posunu na další obrázek anebo

doleva/nahoru na obrázek

předchozí.

Také

můžete

použít

ovládání pro Slideshow (obrázek 11.42 ). Obrázek 11.43 ukazuje, jak vypadá vlevo

umístěné

pole s miniaturami. Další

nastavení Scrolling umístí miniatury do vodorovného pole v dolní části

a vybraný obrázek je zobrazen nad nimi (obrázek 11.44).

Paginated

rozdělí

zobrazí v pravé

min iatury na

části.

dvě

skupiny a vybraný obrázek

Miniatury jsou zobrazeny v levé

stránky (obrázky 11.45). Návrh stránky se

části

přizpůsobí

Obrázek 11 .41 Pa nel Appearance (vzhled) pro Flas h ga lerii.

ve li kosti

předchozí

další

plochy Content. Takto se bude chovat i finální verze galerie . Kdykoli

vytvoříte

galerii Paginated, jednotlivé

aktuální velikosti okna. Na obrázku 11.46 je

buňky

vidět

se

přizpůsobí

možnost Left

Scrolling . Slideshow Only zobrazí obrázky bez miniatur (obrázek 11.47 ).

zobrazit jako prezentaci

spustit prezentaci

Obrázek 11 .42 Ovládací prvky pro prohlížení v podobě prezentace.

V

čá sti

Appearance (vzhled) si

m ůžete

vybrat z několika p řed vol e b

pro velikosti miniatur i náhledových obrázk ů:

Small (mal é), Medium

( st ředn í),

Large (velké) nebo Ext ra

Large (velm i velké) . Podle

jsou

Small a Medium moc malé a nejsou p ř ílí š

k uŽítku . Pro velký obrázek

bych dopo r u č í I také spíše j ednu z možností La rge (velké) nebo Extra Large (velmi velké).

Obrázek 11.43

Flashová ga lerie s rozvržením Left Scrolling (vlevo).

A DO BE PHOTOS HOP Ll GHTRO O M 2

525


526

KAPITOLA II

Obrázek 11.44

Rozvržení Scrolling (s rolováním) ve flashové galerii.

Obrázek 11.45

Flashová galerie s nastavením Paginated (se stránkováním).

PREZENTACE VASf PRÁCE


Obrázek 11.46

Flashová galerie ve stylu Left Scrolling (vlevo).

Obrázek 11 .47

Zde je zvolena možnost Slideshow Only (pouze prezentace).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

527


Nastavení pro galerie Airtight Nastavení pro ostatní galerie je

většinou

pochopitelné

přímo

z názvu . Na obrázku 11.48 je panel Appearance (vzhled) pro galerii Airtight Postcard Viewer.

Obrázek 11.48 V režimu Airtight PostcardViewer můžete na panelu Appearance (vzhled) nastavit velikost zvětšení pro miniatu ru (tedy Distant, daleko) a zvětšený obrázek (Near, blízko).

Identity Plate (identifikační tabulka) Pokud upravujete flashovou galerii , máte k dispozici nastavení Identity Plate (identifikač ní tabulka) (obrázek 11.49). Ni c méně toto nastavení máte k dispozici i v režimu HTML, ale na panelu chalkboard MEP-newlogo TVOVerlay End credlts EndCredlts George Jardlne Ma jn Identity Plate Edit .•

Site Info (informace o webu) . Pokud se podíváte 495 ,

můžete

KAP ITOLA II

osvěžit

jak s

identifikační Při

na stránku

tabulkou (Identity Plate) práci v modulu Web je

jediná možná volba nastavení, zda chcete zobrazit identifikač ní tabulku (Identity Plate) v horní

č ásti

galerie zobrazit

či

ne. Na

rozdíl od modulu Slideshow (prezentace), zde nemáte k dispozi ci vržený stín ,

Obrázek 11 .49 Panel Appearance (vzh led) s nastavením Identity Plate.

528

si

pracovat a jak uložit nové nastavení.

zpět

PREZENTACE VA5f PRÁCE

či

možnost zvolit umístit.


Panel Image Info (informace o obrazu) Přidání titulu

a popisu

Panel Image Info (informace o obraze) vám umožní

přidat

vybrané informace o snímku do galerie pomocí sekcí Title (titul) a Caption (popis). U HTM L galerií je titu l (Title) zobrazen nad velkým obrázkem a popis (Caption) je pod obrázkem. U flashových galerií je titul pod obrázkem hned pod ním

tenčím

Pokud si budete chtít způsob

tučným

písmem a popis

písmem . vytvořit

vlastní nastavení, nejjednodušší

je kliknout na trojúhelník napravo od aktuálního

a zvolit vámi

chtěnou

vo lbu z rozbalovacího menu.

výběru

Napřík l ad

na obrázku 11.50 jsem zvo lil Custom Text (viz tip vp ravo) pro titu l (Title) a Equ ipment

(zařízení)

jako popis (Caption). Obrázek

11.51 ukazuje všechny možnosti nabídky pro vložení titulu (Title) a popisky (Caption).

Pro vložen í vlastn ího textu v anglické verzi použijte

p římo

volbu Custom

text z nabídky Title nebo Caption . V

če s kém

rozhraní budete muset

v nabídce použít volbu Upravit (a nikoli dostupnou Custom text) a potom vlastn í text > Vložit. Teprve

Obrázek 11.50 Panel Image In fo (i nformace o obrázku) s vyb ranou možností Custom text pro ti tul s tex tem, který se zob razí v rámečk u .

potom se

zp řístupn í

textové pole pro

psan í na panelu Infor mace o obrazu .

Alename Alename + EXIF Sequence Tltle Webslte

Edit.•

Obrázek 11.51 Výpis všec h možných nastavení pro popis. Já zde zvolil Equipment (zaříze n í).

ADOBE PHOTOSHOP LlGH T RO O M 2

529


Vlastní nastavení titulu a popisu Občas m ůže

trvat

než se obrázek v

aktualizuje. Proto p ř i úp ravě

sekund

doporu č uji

n ě kolik

mít

málo

V nabídky Web

zvolit Reload

( na č íst

můžete

znovu ) anebo

použít klávesovou zkratku Ctrl+R ke

spu ště n í

Když se rozhodujete, co vložit do máte na

obsahu

návrhu webu vyb raný

jen jeden nebo obrázků.

několik

č á sti

nuceného obnovení.

Ale lightroom neustále aktual izuje

výběr

rámečku

titulu nebo popisu,

z omezeného množství voleb. Pokud ale

zvolíte z rozbalovacího menu Edit (upravit) ,

otevře

se okno

(obrázek 11.52 ) editoru , totéž okno, kterým jsme se zabývali dříve

v modulu Slideshow (prezentace) a které vám umožní

vybrat

různé

položky z metadat pro titul i popisky, a navíc můžete přímo

je kombinovat s vaším vlastním textem, který zde napsat. Nastavení podle

obrázků

11.50 a 11.51 je

vidět

obrázky sám od sebe, takže byste

na obrázku 11.53. Je to standardní, lehce upravená HTML

t uto funkci nemusel i pot řebovat.

galerie. je v

Můžete vidět ,

rámečku

že text , který jsem vepsal jako titul (Title),

hned nad obrázkem, a popis (Caption) je

umístěn

pod fotografií a ukazuje jaký fotoaparát a objektiv jsem použil. Na obrázku 11.54

můžete vidět,

jak jsou

ve flashové galerii. Na obrázku 11.55 je

umístěny vidět ,

tytéž položky

jak jsem

nové nastavení v Text Template Editor (editoru textových a

přidal

PreSd.

:1

I Exttnded Info

Example : _MG_2712 • • EXposure ~ "s« OiU f I 10. ISO -400·

( J'I'C:N.rtIe

; j~

( 0ri9Ina! ftlen..".

u ~

""'mMn"'l

( '""- '(l)

*1 ( I" sen

( Da.lt (Monlh DO, YYYY)

; J~

I bpo$ur.

:1( :1(

)

OUFOr.1I

{ DimenSlOnl

{

DimenŮOflS

InMrt )

InMn )

:I ~

If'TC[)IIU,

ITl.. ( C~ptlOn

( c_....

: J~

==cm ( InMrt) :4( I"Mrl )

CI/11O'"

CustomTu t

( In~1t )

~~

Obrázek 11 .52

KAPITOLA II

předloh)

ho do seznamu v nabídkách na panelu informací

o obrazu (Image Info).

530

vytvořil

PR EZENTACE VASf PR ÁC E

Text Template Editor (ed itor textových

předloh).


Obrázek 11.53 Zde je vidět umístění informací v titulu a popisu v HTML galerii při použití nastavení z obrázku 11.50 a 11.51. Obě tyto položky jsem zvýraznil červeně.

Obrázek 11.54 Zde je vidět umístění informací s nastavením z obrázku 11.52 v režimu Flash. Opět jsem tyto položky zvýraznil červeně.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

531


Obrázek 11.55 ukazuje použití editoru textových Template Editor) k

vytvoření předlohy

otevřete

se okno editoru.

předlohy

je pak

klikněte

Můžete vytvořit buď

vaše vlastní nové

nastavení, nebo využít jako základ

některé

(před nastavení).

buď

před nastavení můžete

existující nastavení,

upravovat a

dop l ňovat ,

předpisu

konci symbol » (na MAC T ), uvedený symbol položky

změníte

otevřete

můžete

označte

Jedním kliknutím po ložku

u

některé

ji

změnit přímo

položky uvidíte na v zobrazení.

a druhým kliknutím na

seznam možných hodnot;

výběrem

TUl Temp!ilte Edl"'; I.'" - -_ _ _...,

h.

'''stl { Fll ttl.1lmeledlted)

~1_r.I'_~___ '''_PO'_W'____________

J I "'. . .

ElI l mpll FrolM_0607Q6-0076 . upasurt Jl!1I st( II ( ,90 . ISO

~

~

"PO'~'

....."" • oso ,,,,od .",,'.

...

---~

,f

==-rB ~ .j~ • • (~

----CustornT""

--

~

~

~

FoaIltrl9tll Foul Ltngtll lSmm Irig hlne uVahM! ElIpolure I IU ~bjt(t Dhl~nn.

1S05pttobllng Flu" Exposurt Pr09r~

....

]

CE!D

Dlmensicms Croppto

C09'/'fIgltt

jiné

předpisu .

aktuální nastavení

Tex t Tempb;le Editor

! Crutor Websh.

ale vždy

vlastní napsaný text nebo odstranit celý blok dat mezi {}

Pokud ale v poli zobrazení

I c.o-

na

na Edit (upravit) -

které vyberete ze seznamu Preset Existující

vidět

nabídku (pro jednu z položek

Tit le (titul) nebo Caption (popis)) a otevře

(Text

pro nabídky na panelu

informací o obrazu (Image Info). Použití obrázku 11.56. Nejprve

předloh

Ml l tring "'_

~

~ ~

CE!D

Da tl Tlmt OnginllJ

.....1

~

Se,...t Numbco" Anin Softw,uI

LA.,

~~

GPS "'lltude A.a1 11l9

Obrázek 11.55

Zde je vidět postup př i práci v editoru textových předloh (Text

Template Editor). Začal jsem rozba lením jednoho ze seznamů Image Name (název obrazu) a zvo lil Fi lename (název souboru). Tím jsem do předpisu přidal po ložku {FilenameJ ({Název souboru]). Napsa l jsem · Exposure: a přidal položku Exposure (expozice) z části EXIF Data. Dá le opět ve stejné sekci EXIF Data jsem vyb ral ISO Speed Rating (citlivost ISO). Pak jsem ze seznamu Preset (před nastavení) zcela nahoře zvoli l Save as New Preset (uložit aktuální volby jako nové před nastavení). Pojmenoval jsem novou předvolbu Fi lename+EXIF a klik l na Done (vytvořit). Nová předvo l ba se přidala do nabídek v pane lu Image Info (info rmace o obrazu).

532

KAP ITOLA I I

PREZENTACE VA 5f PRÁCE


Obrázek 11.56 Zde je vidět, jak se informace Captio n (popis) zo brazí v režim u HTML. Je to předvo l ba Filename+EXIF, kte rou jsem vytvoř i l v obrázku 11 .55.

Captlon Creator. Webslte CustomText Date of shoot

Dat_ EQulpment Exposure Extended Info Fllename + EXIF Fllename Sequence Tltle Webslte

Obrázek 11 :57 V této galerii j e použita šablona EXIF Metadata z před l oh Lightroomu. Tato šablona obsahuje již před nastavené informace, kte ré se zobrazí jako popis obrázku.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

533


Panel Output Settings (nastavení výstupu) Panel Output Settings (nastavení výstupu) (Obrázek 11 .58 ) se dá použít k úpravě a nastavení několika důležitých hodnot. Jezdec Quality (kvalita) obrázků .

umožňuje

nastavit velikost komprese

Obrázky, které se budou zobrazovat ve vaší webové

galerii , jsou všechno JPEG verze o r iginá l ů . JPEG používá ztrátovou kompresi za Obrázek 11.58 Možnost nastavení výstupní kvality.

účelem

výrazného zmenšení velikosti

souboru . Tak zajistí, že se JPEG obrázky stáhnou velmi rychle . Buď

budete mít ve lké soubory s obrázky ve vysoké kvalitě ,

nebo malé soubory s obrázky v nízké (až špatné)

kvalitě . Při

POZNÁMKA

nastavování tohoto jezdce může být potřeba dát Li ghtroomu čas

Nastaven í Standa rd Sharpen ing

nová data zpracovat.

použije na fot ku to, co je považová no za dobré nastaven í pro Pokud budete chtít m íň,

ostřen í.

ost ři t

víc nebo

použijte nastaven í High nebo

Lo w.

Sekce Metadata

umožňuje

vložit všechna metadata nebo jen

autorská práva. Funkce AII Metadata je dobrá, pokud chcete zajistit , aby s fotografií šly dál všechna metadata, jako informace EXIF a IPTC, která budou zachována v hlavičce souboru. Nevýhodou je, že obrázky budou o něco větší a nesmíte zapomenout, že se tím stanou tyto informace Pokud je vaším hlavním

záměrem

veřejně

dostupné .

udržet webovou galerii malou ,

a obrázky co nejrychleji stažitelné , zvolte možnost Copyright Only (pouze copyright) . Pokud zaškrtnete watermark

(přidat

políčko

vodoznak s copyrightem ),

přidá

Add Copyright se do levého

spodního rohu každého obrázku vodoznak . Sekce Sharpening přidané

(zostření) zpřístupňuje

začlenění

zostření

Photokit Sharpener do Lightroomu 2. Pokud je zatržena

možnost Sharpening ideální hodnotu zostření

nové technologie

do Lightroomu 2. Adobe pracovalo spolu s Pixel Genius na (zostření) ,

ostření

Lightroom automaticky

vypočítá

pod le finálního rozlišení výstupu . Toto

není shodné se zostřením v modulu Print. Postupy použité

zde jsou vyvinuty spec i álně pro počítačové monitory. Při práci neuvidíte žádné (náhled v

změny,

prohlížeči)

až dokud nekliknete na Preview in Browser

dole v levém postranním panelu, nebo galerii

neexportujete. Zpracování se prodlouží o ale když porovnáte

zostřené

na tom , že to za to stojí.

534

KAPITOLA 11

PREZE NTACE VA $f PRÁCE

a

původní

čas potřebný

ke

zostření ,

obrázky, jistě se shodneme


Náhledy na webové galerie Výhodo u práce v mod ulu Web je , že v přesnou

kromě zost ření)

uvidí uživatelé,

kt eř í

Al e i tak to nemusí být

se na váš web

vaše galeri e

pří m o

v

m ůžete

p ro h l ížeč i .

Preview in Browse r (náhled v na toto a

t l a č ítko

vytvoří

téměř

to, co

pod ívat. Je tu vždy

jiný mo nitor (podívejte náhled u

podívat, jak bude vypadat

Toho docílíte kl iknu tím na

p r o h l í žeč i )

kli knete, Li ghtroom

náh led v tom

přes n ě

Ni c m é n ě , kro m ě

se na poznámku dole na stránce) zobrazení obsahu se

př ijd o u

p ro hl ížeč ,

spousta neznámýc h: použitý část i

obsahu vid íte

verzi toho, jak bude vypadat vaše galerie na internetu

(snad jen

v

čás t i

p r o hl ížeči ,

t l ačít ko

(obrázek 11.59). Když

vytvoří dočasný

export galerie

kte rý máte nastave n jako

zák lad ní v systému . Obrázek 11.59 Tl ačítko Preview in Browser (náhled v prohlížeči) k vytvoření náhledu webové ga lerie ve webovém prohlížeči.

Vzhled obrázků v rezentacích a na webu Barvy v prezentaci Lightroom používá velmi rozsáhlý prostor RGB barev k uskutečnění všech možných operací, ale pro prezentaci promítanou na monitoru se musí barvy omezit na něco více universálního. Když vytvoříte prezentaci, Lightroom využije náhledy JPEG obrázků , které už vytvořil pro náhledy v knihovně . Tyto náhledy jsou většinou v režimu Adobe RGB a pro použití v prezentacích v tomto režimu také zůstanou . Adobe RGB je velmi vhodné k prohlížení na mon itoru , protože není náchylné na nejrůznější odchylky jak v barvách, tak v kontrastu.

prohlížeč

Jako webový který je

přednastaven

se zvolí ten,

v

operačním

systému; v Lightroomu není žádné nastavení, které by toto ovl ivnilo.

Jiné než raw soubory, renderované

Barvy v modulu Web

například

soubory jako

Když odesíláte obrázky na Web, šlapete většinou do neznáma. Je to způsobeno tím, že v okamžiku, kdy umístíte své fotky na web, nemáte žádnou kontrolu nad tím, jak si je ostatní zobrazí. Je asi správné předpokládat, že většina lidí je uvidí na nekalibrovaných monitorech. Některé webové prohlížeče , jako například Safari, jsou schopné upravit barevné zobrazení obrázků, většina to ale neumí. Proto modul Web zkonvertuje při exportu všechny snímky do prostoru sRGB, který je ideální volbou pro web.

TIFF, JPEG

nebo PSD používají svoje vlastní RGB nastavení pro

vytvoření náhledů .

Pokud je v sekci zpracování souborů v nastavení katalogu (Catalog Settings > File handling) nastavena kvalita zobrazení náhledu jako nízká nebo

střední

(low nebo Medium),

náhledy raw souborů budou v Adobe RGB. Pokud nastavíte vysokou kvalitu (High) budou v ProPhoto RGB.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

535


Export webové galerie Pokud chcete

vytvořit

galerii exportovat

či

stálý výstupu z modulu Web ,

můžete

uploadovat, odeslat, jako kompletní webové

stránky. Pokud zvolíte možnost exportovat, budete moci počítači,

kompletní galerii na vašem lokálním galerii

otevřít

v jakémkoli

prohlížeči ,

váš systém , a uploadovat web

vytvořit

což vám umožní

ne jen v tom , který využívá

manuálně

s pomocí jiného FTP

programu . Galerii exportujete stiskem Ctrl+J. stránky uložit galerie a

tlačítkem

Otevře

(například

klikněte

s FTP programy,

na

Export (obrázek 11.60) nebo

se okno , ve kterém si zvolíte , kam chcete na plochu). Vepište tedy jméno nové

tlačítko

můžete

si

pro uložení. Pokud umíte pracovat

následně

stránky na web poslat sami.

lB

SilVt As