Page 1


part 3 str. 382–602


Manuální nastavení stupňů šedi Nastavení

stupňů

šedi je snadno

dostupné a snadno se s ním pracuje. Když ale obraz šedi, nelze

převedete

měnit

na

stupně

nastavení Vibrance

takřka

V manuálním režimu máte na panelu Grayscale

neomezenou svobodu při hledání vhodného namíchání kanálů pro fotografii, na které při

právě

pracujete. Tady

začíná větší

opravdová

(živost) a Saturation (sytost), což

zábava , protože

je škoda, protože tyto jezdce také

nad tím , jak se tmavé či světlé barvy převedou na stupně šedi.

mohou vzhled černobílé konverze ovlivnit. Ale není to problém

V následující ukázce se mi

v

případě,

že použijete techniku

oblohy a

manuálním nastavení máte

oblaků. Všimněte

podařilo

kontrolu

maximalizovat kontrast

si , že jsem nastavil jezdce Aqua chtěl ,

odbarvení snímku pomocí panelu HSL, popsanou v záběru této

a Blue na záporné hodnoty, protože jsem

kapitoly.

oblohu ještě vylepšil zkombinováním studenějšího vyvážení bílé

barvy

převedly

na tmavší šedé tóny. Také si

s nastavením na panelu Grayscale. stupně

šedi je vždy

dobré zkoušet je

ovlivněný

při

aby se tyto

všimněte ,

Nezapomeňte ,

že

jak jsem převod

na

nastavením vyvážení bílé, takže je

hledání nejlepší kombinace

různě měnit,

jak

je popsáno v následujícím postupu.

1.

V tomto

příkladě

jsem na panelech Basic a Tone Curve

optimalizoval barvy a tóny snímku. Vlevo je barevný originál a vpravo převodem ,

KAP ITOLA 7

UMĚNf ČERNOBfLÉ FOTOGRAFIE

verze

vytvořená

automati ckým

která zdaleka nebyla tak dramatická, jak bych si

představoval .

382

č ernobílá


2.

Na tomto obrázku je tentýž snímek poté, co jsem nastavení jsem na

některých jezdců

tlačítko

změnil

na panelu Grayscale. Klikl Nástroj p ro úpravu tónové

pro cílené úpravy tažením v obraze

(zakroužkováno), umístil kurzor na skalisko a táhl myší nahoru , aby se

označené

kurzor na oblohu a táhl

barvy

dolů,

zesvětlily.

Pak jsem umístil

aby se obloha ztmavila

kontrastnější. Všimněte

a mraky byly černobílá

verze tím pádem byla

Grayscale

m ůžete

za pnout ta ké

klávesa mi Ct rl+Alt +Sh ift+G a pak jej vypnout klávesami Ctrl+AIt+Shift+ N.

si , že jsem také

posunul jezdec Temp, aby bylo vyvážení bílé a

k ř ivky

tažením v obrazu na pa nelu

studenější

kontrastnější.

Tip k použitíjezdců pro míchání kanálů Chcete-Ii jezdce

vytvořit

dramatické

vzájemně

černobílé

konverze,

posuňte

dál od sebe a zkuste vždy posouvat dva

jezdce spolu. Já jsem posunul jezdce Aqua a Blue doleva. Tím vznikl a

silnější

zamračené

převodu

na

kontrast

opačných

oblohy. V následující

stupně

barev teplých ska l

části

je ukázáno, jak

šedi v Lightroomu použít

při

ještě extrémnější

nastavení.

AD OBE PHOTO SH OP L1G HT ROOM 2

383


Černobílý infračervený efekt Nyní se podívejte, co se stane, když před převodem na stupně šedi nastavíte extrémní vyvážení bílé. Následující technika tvorby infračerveného

efektu dokládá, jak moha různými způsoby lze

snímky v Lightroomu

1.

Původní

kreativně převést

ideální pro ukázku

černobílého infračerveného

mírné ztmavení trávy.

KAPITO LA 7

stupně

šedi.

verze snímku venkovské zahrady s různou zelení -

pouze vyladil tonalitu a ve spodní

384

na

UMĚNí Č E RNOBílÉ FOTOGRAFIE

části

efektu. Zde jsem

aplikoval

přechod

pro


2.

Abych

vytvořil

napodobeninu

černobílé infračervené

fotografie, nejprve jsem upravil vyvážení bílé, aby barevná verze byla o posunul

něco studenější,

úplně

a pak jsem jezdec Tint (odstín)

doleva, abych barvy posunul k zelené , tedy

aby zeleň měla co nejjasnější barvu (ale bez toho , že by došlo k

oříznutí detailů) .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

385


3.

Pak jsem klikl na

část

Grayscale panelu HSL/Color /

Grayscale, aby se snímek důležité

zmínit, že k

převedl

vytvoření

na

plného

stupně

šedi. Je

infračerveného

efektu ,

jak jej vidíte zde , jsem nastavil jezdce Yellow a Green na maximum a jezdec Aqua na 50. Také jsem upravil nastavení na panelu Basic.

Především

Recovery na 100, což pomohlo zachovat

386

KAP ITO LA 7

detaily

listů .

vytvořil

efekt

UMĚNf (ERNOBfLÉ FOTOGRAFIE

některá

jsem nastavil jezdec některé

jemné

Jezdec Clarity jsem nastavil na -100 , abych měkké

kresby a dodal snímku jemnou

zář .


4.

Nakonec jsem na panelu Split Toning přidal efekt děleného tónování. Světlům jsem dodal teplý odstín a stínům mírně

modrý. Pro tento snímek fungovalo dobře zde

znázornění

nastavení. Kdybych tento efekt

chtěl

aplikovat

i na jiné snímky, uložil bych je jako přednastavení. Hlavní věc

je zesvětlit zeleň extrémním nastavením jezdce Tint

v kombinaci se

znázorněným

nastavením na panelu

Grayscale a záporným nastavením jezdce Clarity (zřetelnost) . Ostatní tonální nastavení asi bude potřeba doladit snímek od snímku.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

387


Doladění černobílých snímků Panel Split Toning (dělené tónování) Vytisknout neutrální fotografii by

neměl

být problém , pokud máte

dobrý profil tiskárny, nebo pokud používáte kombinaci tiskárny a Obrázek 7.6

Panel Split Toni ng.

inkoustů speciálně určených nemělo

Ani by

perfektně

dobře

záležet, jak

Pokud je snímek

k tisku

" černobílý ", měli

černobílých

fotografií.

máte zkalibrovaný monitor. byste být schopni

vytvořit

neutrální výtisk, bez ohledu na to , jak snímek vypadá nemůžete

na monitoru. Pokud

dosáhnout dokonale neutrálního

tisku , může být problém v profilu tiskárny, nebo pokud používáte potřebují vyčistit.

inkoustovou tiskárnu, tiskové hlavy možná Obrázek 7.7 Výběr barev otevřete kli knutím na vzorek ba rvy. Pro odebrání nového vzorku barvy (právě zvole ná barva j e ta se světlejším oh ran i čením) k li kněte na barevnou škálu spektra (nebo kdeko liv na pracovní plochu).

Nastavení

děleného

pro snímky, které

tónování (obrázek 7.6) je

předtím

nichž chcete

přidat nějaký

měnit

světel

odstín

anebo

byly

převedené

na

určeno hlavně

stupně

šedi a do

barevné tónování. Jezdci Hue lze stínů

a jezdci Saturation

následně

upravovat sílu tónování. Když při posouvání jezdců Hue podržíte Alt , zobrazí se náhled se zesílenou sytostí, abyste lépe viděli , jaký odstín aplikujete , aniž byste museli zvyšovat nastavení

Pro odebrán í vzo rku bare v

n ě kde

z obrázku ne bo libovolné ho místa okna Lightroomu, otev řete barvy,

k li kn ěte

podržte

výb ě r

na barevnou šká lu,

t l ačítko

myši a

zajed~e

Saturation . V Lightroomu 2 je nový

výběr

barev (obrázek 7.7),

kde lze zvolit odstín a sytost v jednom kroku. Pro klikněte

Otevře

na barevné

se

výběr

políčko

můžete

barvy

vedle High lights nebo Shadows. můžete

barev, kde

výběr

kliknout kdekoliv na škálu

kurzore m na vybrané místo na

barev, nebo

obrazovce.

i odkudkoli z pracovní plochy (pokud celou dobu podržíte stisknuté světel

a

tlačítko

stínů ,

barvu odebrat ze snímku , a dokonce

myši). Ve

takže

Když podržíte Alt a kli knete ve

barevnými body. Ve spodní

výbě r u

můžete

ba rev na vzorky ba rev

nalevo vedle porovná n í barvy a po, uložíte

prá vě

p ře d

vybra nou barvu

jako nové nastave ní vzorku . Pokud budete chtít nastaven í jednoho nebo všech

vzorků

obnovit,

p říslu š n é po líč ko t la č ít ke m

myši a

klikn ěte

na

vzorku p ravý m

p ří kazem

Reset Th is

Při

části výběru

poloha

těmito dvěma

barev je jezdec, kterým

světel

a

stínů.

práci na panelu Split Toning nejsou žádná

pravidla, jaké kombinace barev se mají použít. vybrat kontrastní barvy, barvu pro

o možnostech

KAPITOLA 7

vyznačená

Balance na panelu Split Toning se dá doladit vyvážení mezi barevným tónováním

obnovíte vybraný vzorek (resp.

388

barev je

posoudit rozdíl mezi

upravit sytost, aniž by se změnil odstín . Jezdcem

Swatch (resp. Reset Alt Swatches) všechny vzo rky).

výběru

můžete

světla.

UM tNf LE RNOs fLÉ FOTOGRAFIE

např.

předepsaná Někdy

modrou pro stíny a

Následující ukázky vám poskytnout

děleného

tónování.

je dobré

nějakou

teplou

představu


1.

Tato fotografie byla

převedená

na

stupně

šedi v Lightroomu

pomocí nastavení na panelu Grayscale.

2.

Otevřel

jsem panel Split Toning a v novém

výběru

barev

jsem zvolil teplý sépiový odstín pro světla a studenou barvu pro stíny. Nakonec jsem nastavil

střední dělící

bod jezdcem

Balance .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

389


Dělené tónování barevného snímku

Nastavení na panelu Split Toning dobře funguje i na barevné snímky. Pokud chcete svým snímkům dodat trochu nezvyklý vzhled , můžete použít následujíc postup tvorby efektu cross procesu v Lightroomu. Tyto efekty lze velmi snadno

obměňovat

a své oblíbené si můžete uložit jako přednastavení.

1.

Standardní verze barevného snímku před aplikováním zvláštních efektů . Má normální expozici a byl zpracovaný při výchozím nastavení obrazu .

390

KAP ITOLA 7

UMtNf (ER NOBfLt FOTOGRAFI E


2.

Tento barevný efekt jsem vytvořil jednoduchou úpravou nastavení na panelu Split Toning. V tomto

příkladě

jsem

se pokusil napodobit typický vzhled snímku zpracovaného cross procesem. Nastavil jsem žlutý odstín pro světla a azurovo-modrý odstín pro stíny. Pokud bych snížil sytost jezdci Saturation , efekt by byl mírnější. Také jsem trochu změnil

vyvážení bílé, abych zdůraznil azurovo-modré

zbarvení stínů.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

391


Odbarvení obrazu pomocí panelu HSL převést

V Lightroomu je možné také

méně zřejmou

všechny jezdce v odbarvíte a

barevné snímky na nebarevné

metodou . Když na panelu HSL nastavíte

č ásti

vytvoříte

Saturation na - 100 ,

úpln ě

tím snímek

ve rzi ve stupních šedi . Je to skoro stejné,

jako když na pane lu Basic posunete jezdec Saturation

úp l n ě

doleva, ale hlavní rozdíl je v tom, že nastavení jezd ce Saturati on přebíjí

nastavení ostatních jezdců pro úpravu barev a ty jsou pak nefunkč ní ( krom ě jezd c ů

prakticky

barevného šumu a kalibrace). barvy na panelu Develop , což přednost před

jezdce v č ásti

č ásti

odbarvení obrazu pomocí ke všem ostatním nastavením

mů ž e

být

důvod

dát této

metod ě

otevřete

pane l HSL a nastavte všechny

Saturation na -100 (viz obrázek 7.8 ). Jezdce

Luminance

Prozatím

potla č ení

pou žitím pane lu Grayscale .

Postup je následu jící: v

Př i

p ř ístup

panelu HSL ale máte plný

pro vyvážení bílé ,

ješt ě

nenastavujte, to

doporu č uji říd i t

udělát e pozd ěji .

se radou u obrázku 7.9 a uložit toto

nastaven í HSL jako nové

přednastavení.

jsem navrhoval, abyste si

před nastavení uspořádal i

takže zde

doporu č uji

složky pro

černobílá

Na kon ci Kapitoly 6

toto nastavení uložit do přednastavení ,

HSL

do složek,

nějaké

zvláštní

jako je složka HSL

Black & White na obrázku 7.9 . Obrázek 7.8

Pan el HSL se vše mi

j ezdci v č ásti Sa turation nasta ve nými na - 100.

Pruet N&m4 I HSl Graysu.!t

Falder

( MSt I laek •

WI'IIte

o Aulo Tone

O IuItT_

8""'~

O Hj9hh9l1ttlte<~

O ~MU.on O Vibr~e

O fl •• ....,...

@!COIO!'Adjunm,"u

O txpow,.

O lladOlpP/II9

Q lrl9htllu.

o

O SplttTonl"9

Cortlfut

O VlgllttW Q l#IlCOI'l'1ICtlOlI O ~(-<fQp

o LoWComttioru O l'·int

D O-Milenu O ~MlI;educnOll

0 \.1.1<11''''''11« O ""'~

o

OIrOtNtlc AIM ITIIIOI'I

Obrázek 7.9 Při ukl ádá ní HSL nastavení pro od ba rvení snímku, j ako je to na ob rázku 7.8, zaš krtn ě te pouze položku Colo r Adj ustm ents, jak je znázorně n o zde.

392

KAPITO LA 7

UM t Nf Č ERNOs fL É FOTOGRAFIE


4 HSL převod na stupně šedi Při

převodu

HSL

přednastavení

HSL v se

části

POZNÁMKA potřeba

šedi je

(světlost).

Luminance

části

převod

protože

stupně

na

můžete

Luminance

Můžete

na panelu Grayscale.

použít k stejně

zesvětlení při

jako

nebo

úpravách

použít nástroj pro cílenou úpravu příslušné tlačítko

N ě kte ří č ten áři

HSL metodu

as i

vě d í,

p řevodu

že jsem

p rosazoval

kv ů li nižšímu výskytu šumu ve

výsledných

černob í lých

snímcích. Ale

od Light roomu verze 1.4 z ůst á vá p ř i normálním

p řevodu

pomocí panelu

Grayscale aktivn í nastavení redukce šumu, takže by to j iž

nem ě l

být

p roblém.

Luminance, nebo stisknutím kláves Ctrl+Alt+Shift+L. můžete

Vypnout jej je

Hue (odstín)

šedi nijak neovlivní.

tažením v obraze. Aktivujte jej kliknutím na části

části

S jezdci v

ztmavení specifických barev snímku,

v

použít uložené

z obrázku 7.9 a pak nastavit jezdce na panelu

neobtěžujte ,

Jezdce v

stupně

na

příklad

klávesami Ctrl+Alt+Shift+N. Na obrázku 7.8

panelu HSL po nastavení

jezdců

v

části

Pokud chcete, uložte si celkové HSL nastavení obrazu jako

před nastavení.

Luminance.

černobílého

případě klikněte

V tom

na

tlačítko

plus na panelu Presets a použijte nastavení z obrázku 7.9 . Možná si zatím stejných

říkáte ,

výsledků

že je tento postup , kterým dosáhnete

jako s panelem Grayscale, při

Ale , jak jsem už zmínil ,

poněkud rozvláčný.

použití panelu Grayscale jsou jezdce některý

Vi brance (živost) a Saturation nedostupné. Když na z nich kliknete,

přepnete zpět

přepnutí zpět

to

černobílou těchto

konverzi nijak neovlivní. To je škoda, protože pomocí dvou

jezdců

a proto

lze

černobílou

doporučuji

můžete

do barevného režimu a

jimi upravit barevný obraz, ale po

konverzi

potenciálně hodně

upravit,

používat tuto HSL okliku, dokud se tohle nezmění. Při

omezení v Lightroomu

odbarvení snímku na panelu

HSL lze jezdec Saturation na panelu Basic použít k nastavení světlosti .

síly aplikovaných úprav

Když tedy nastavíte jezdec

Saturation na vyšší hodnotu , zesílí se efekt nastavení na panelu HSL v k jemnějšímu se zdá být

části

doladění

opačný

než

efektu. Je zajímavé , že jeho účinek

převodu

na

jezdce Saturation.

někdy některé

nastavení jezdce Vi brance vypadají po

jezdců

Luminance. Jezdec Vibrance lze použít

stupně

barvy

účinek

Při

nižším

(např.

modrá)

šedi tmavší. Tato metoda

převodu

se asi hodí spíše pro tvorbu kontrastních

snímků,

kde chcete výrazně ztmavit oblohu . Neřekl bych , že je

nutné používat ji ve všech vyžadují tento alternativní typická ukázka

převodu

případech ,

přístup.

na

protože ne všechny snímky

Na následující

stupně

černobílých

straně

je

šedi , pro který je tato metoda

odbarvení na panelu HSL vhodná.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

393


1.

U této fotografie jsem na panelu Basic a dalších panelech provedl jen

2.

několik

úprav.

Takto fotografie vypadala po

převodu

na

stupně

šedi nastavením

všech jezdců na panelu HSL v části Saturation na -100.

394

KAP ITO LA 7

UMĚNf ČERNOBfLÉ FOTOGRAFIE


3.

Na panelu HSL v

části

Luminance jsem nastavil jezdce

Aqua, Blue a Purple na záporné hodnoty (ztmavení) a jezdce Orange, Yellow a Green na kladn é hodnoty

4.

(zesvětlení) .

Pak jsem konverzi doladil snížením nastavení jezdce Vibrance,

čímž

se obloha

ještě

víc ztmavila.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

395


8

Ostření a redukce v

sumu Jak naplno využít ostření při pořízení snímku a redukci šumu na panelu Detail

Je mnoho vstupní

důvodů, proč

zostření. Při převodu světla,

buňky snímače,

dat se

je nutné na snímek aplikovat

změkčí

a

při

které dopadá na následném zpracování digitálních

detaily hran, které by

normálně

byly ostré.

Také je možné, že objektiv vašeho fotoaparátu není sám o sobě

moc "ostrý". Trocha vstupního zostření po pořízení snímku je nutná, aby na monitoru vypadal dostatečně ostrý, ale ne můžou

přeostřený.

Když se zostření v této fázi přežene, vzniknou obrazové artefakty, které se při dalších

úpravách obrazu

ještě

zvýrazní. Vstupní

zostření

by se

tedy mělo aplikovat pouze na raw soubory a v malé míře. Jde o to trefit tu správou rovnováhu, potlačit měkkost raw obrazu a vyhnout se problémům, které by v této fázi mohlo způsobit přeostření.

Tato kapitola popisuje

důležitost

vstupního

zostření

digitálních snímků, a způsoby potlačení šumu. Vysvětluje, jak fungují jezdce pro zostření obrazu na panelu Detail, a radí, která nastavení použít, aby snímky byly výraznější

a

zřetelnější.

ostřejší,


Zostření snímku Některé

programy pro zpracování

raw snímků aplikují zostření potají, takže raw snímky, které v nich otevřete,

vypadají

ostřejší

než

v jiných programech . Jiné programy, jako je Lightroom, neskrývají, že se aplikuje jistá míra

zostření,

a máte

možnost tuto funkci vypnout nastavením jezdce Amount (míra) na nula.

ve fotoaparátu

Než se podíváme na nové nastavení bych

stručně

Filtr

popsat princip vstupního

konečného zostření

výstupního,

Doostřit

a od

těch

jsme

ostření

zostření

zostření,

nezměnil.

víc chápat a

a jak se liší od

pro publikování.

je ve Photoshopu od raných

dob se moc

naučili

dnů

jeho existence

Jak Photoshop dospíval , začali se filtr

Doostřit

lépe používat.

Za svého života autor a Photoshop guru Bruce Fraser grafickému

průmyslu

měl

v Lightroomu ,

udělal

ostření

velkou službu svým výzkumem

ve Photoshopu. Jeho postupy pro optimální vstupní a výstupní zostření

a

při

nám pomohly pochopit, jak

jeho

Bruceův

přípravě

úpravách snímku zostření.

pro tisk aplikovat vhodnou míru

výzkum a texty také ovlivnily vývoj nastavení

vstupním

příznačné

zostření

pro

jde o to , aby obraz nebyl tak

víceméně

ostření

později.

v Lightroomu. Ale o tom více Při

při

měkký,

což je

všechny digitální snímky. Pokud fotíte

v raw formátu, vaše snímky dorazí do Lightroomu neupravené a

jistě

budou

potřebovat

jistý

stupeň zostření.

importované fotografie v JPEG formátu , budou

Pokud jsou předem zostřené

již z fotoaparátu . Nastavení na panelu Detail je tedy raw originály nebo snímky v jiném formátu, které zostřené

(viz

část

určené

ještě

pro

nebyly

"Výchozí nastavení panelu Detail " na další

straně).

Hlavním cílem vstupního

zostření

je opravit

ostrost snímku z aparátu. Ostrost byste posuzovat

při

398

KAPITOLA 8

vedlo k

na monitoru

zobrazení 1: 1. Jde jen o to , aby snímek vypadal

ostrý na obrazovce. Nechcete jej Obrázek 8.1 Na panelu Detail je nyní náhled, který lze v kontextové nabídce (po pravém kliknutí myší) nastavit na zobrazení 1:1 nebo 1:2.

nedostatečnou

měli

problémům při

přeostřit,

protože by to

retušování ve Photoshopu . Nastavení na

panelu Detail (obrázek 8.1) je navržené tak, abyste typu

ostření měli

co

největší

hran a ploché tonální oblasti

OSTŘENí A REDUKCE SUMU

později

kontrolu a zůstaly

zostřily

při

tomto

se pouze detaily

co nejvíc zachované.


Výstupní zostření zostření

Výstupní

se provádí vždy až nakonec,

tiskem. Volí se v nabídce Print Sharpening

těsně před

(zostření

pro tisk) na

panelu Print Job (tisková úloha) v modulu Print. Lightroom vám ale na monitoru neukáže, jak výstupní způsob ,

zostření

vypadá . Jediný

jak je posoudit, je udělat zkušební výtisk. Požadovaná

míra zostření před tiskem záleží na mnoha faktorech , např. na způsobu

tisku , velikosti výtisku , rozlišení tiskárny a typu papíru .

Lightroom

naštěstí při

tisku používá technologii firmy Pixel

Genius™ Photokit Sharpener™, takže vše probíhá automaticky. Tato

část

zostření

je celá o vstupním

zostření

a o nových nastaveních pro

obrazu a potlačení šumu v Lightroomu .

Výchozí nastavení panelu Detail Při

výchozím nastavení se na snímek neaplikují žádné úpravy

na panelu Detail , pokud není v raw formátu. Raw snímky vždy vyžadují jistý

stupeň zostření

a

potlačení

šumu , zatímco JPEG

soubory jsou již přiostřené a odšuměné z fotoaparátu (viz "Raw straně

nebo JPEG " na či

PSD by také

neměly

242) . Ostatní pixelové formáty jako TIFF vyžadovat úpravy na panelu Detail

(pokud samozřejmě nepracujete s nezostřeným naskenovaným snímkem). Pokud již byl snímek chcete , je

zostřit

zostřený ,

poslední

jej po importu do Lightroomu

výchozí nastavení

zostření

věc,

ještě

kterou

víc. Proto je

pro všechny obrazové formáty

kromě

raw vynulované . Obrázek 8.2 Panel Presets v Modul Develop obsahuje dvě před nastavení

Přednastavení zostření Nejjednodušší je asi

začít

přednastavení zostření ,

zostření.

použitím jednoho ze dvou nových

která najdete na levém postranním

panelu Preset (přednastavení) v modulu Develop (obrázek 8.2 ). Před nastavení

jsou dostupná také na panelu Quick Develop

v modulu Library.

Stačí

si vybrat, které z nich se pro daný

snímek hodí víc. Tato

před nastavení

výchozí bod , když se

učíte ,

také

představují

jak v Lightroomu

ostřit.

dobrý

Použijte

jedno z nich a pak nastavení dolaďte na základě poznatků , které získáte ve zbytku této kapitoly.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

399


Přednastavení Sharpen

V této

části

- Portra;ts (Zostření - Portréty)

se dozvíte, jak fungují jednotlivé jezdce a jaké určité

kombinace nastavení se nejlépe hodí pro a pro které se nehodí.

Nejdřív

před nastavení zostření,

typy fotografií

se ale podíváme na

dvě zmíněná

která se nacházejí na levém postranním

panelu Lightroom Presets

(přednastavení

Lightroom). Na

obrázku je můj portrét pořízený Sethem Resnickim , zobrazený ve velikosti 1:2 . před nastavení zostření

Přirozeně

před zostřením

Obrázek 8.3

KAPITOLA 8

něj

rozhodl aplikovat

Sharpen - Portraits. Toto nastavení jezdců pro

je vhodné pro portréty mužů i žen, nebo pro kterýkoliv

snímek , kde chcete

400

jsem se na

O ST ŘE N r A REDU KCE $UM U

zostřit důležité

detaily

(oči

a rty) , ale chcete

ochránit "hladké" oblasti (pleť). Možná tento efekt

Ukázka použití

před nastavení

Sharpen - Portraits.


• budete chtít zesílit jezdcem Amount. A také možná budete chtít nastavit jezdec Masking na vyšší hodnotu, pokud vypadají

příliš

čím

hrubé -

p l eťové

tóny

vyšší nastavení maskování, tím víc se

zachovají hladké tonální ob lasti. Přednastavení Sharpen

Druhé

před nastavení,

Landscapes

- Landscapes (Zostření - Krajiny)

kte ré

(Zostření

můžete

použít je Sharpen -

- Krajiny). Toto nastavení

zostření

je

nejv h odněj ší

objektů .

Do této kategorie spadá mnoho

jezdců

pro

pro snímky, kde je množství detailních druhů

fotog rafií a na

obrázku 8.4 jsem toto

přednastavení

použil na snímek budovy

na skalním útesu . Toto

před nastavení

je v

všechny fotografie , kde je

Obrázek 8.4

hodně

pods t atě

vhodné pro

jemných hran .

Ukázka použi t í před nastavení Sharpen - Landscapes.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

401


Obě dvě před nastavení,

skvělý způsob, Sice je

skvělé,

že jsou v Lightroomu

k dispozici nastavení t onality, která umožň uj í vytáhnout více

zostření dělají .

i ke

zvýrazn ě n í

zostřením začít

stručně

uvedli , poskytují

a jak dosáhnout maxima

z nových možností bez toho, že byste se

detailů

ze st í nů , ale dochází p ři tom

jak se

která jsme si

příliš

zajímali o to , jak

v Lightroomu funguje a co jednotlivé jezdce

přesně

šumu. Mnozí

výrobci fotoaparát ů jsou si dobře vědom i probl é mů

se šumem ve

Snímek pro testování zostření

stínech a snaží se jej zakrýt j ejich ztmavením . Také

některé

pro zpracování raw

programy

soubor ů

aplikují

jako výchozí úpravu tónovou k ř ivku

pro ztmaven í

st ín ů.

Pokud

používáte nastavení tónové

k řivky

v Lightroomu k vyta žen í detail ů ve stínech, dávejte si na šum pozor. Po takové

úpravě

je vždy dobré stíny

zblízka prohlédnou a zkontrolovat, zda není

pot řeba potla č it

jasový

Abych vám mohl lépe připravil

aby na

vysvětlit,

jak jednotlivé jezdce fungují,

jsem testovací snímek, který byl

něm

bylo možné sledovat

v Lightroomu . Tento snímek si Lightroom-Newscom, kde je

pečlivě

některé klíčové

můžete

článek

o

navržený tak , aspekty

ostření

stáhnout na adrese ostření

v Lightroomu

1.1 nebo na adrese uvedené dole u obrázku 8.5. Snímek na

obrázku 8.5 byl

speciálně

navržený pro testování

oku a okolní pleti uvidíte výsledek

ostření.

zostření portrétů ,

Na

kde je

anebo barevný šum (viz strany

4 11 - 417 ).

Obrázek 8.5 Ukázkový obrázek používaný v této sekci můžete stáhnout na http:// photoshopnews.com/stories/images/sharpen-test.jpg . V případě prob lému zkuste http://photoshopnews.com/index.php 7s=sharpen-test.jpg nebo adresu uvedenou na hoře v textu.

402

KAP ITOLA 8

O STŘ EN í A REDU KCE ŠUMU


cílem

zostřit

řasy,

detaily, jako jsou

a vyhnout se umožňuje

pleti . Textura v pravém dolním rohu objektů ,

zostření

zkoušet

textury

zostření

u nichž chcete zvýraznit jemné detaily. Na pře křížených

č árách můžete

sledovat účinek změny nastavení poloměru

zostření.

Posouzení zostření při zobrazení 1:1 Jediný

způsob

jak

náležitě

posoudit vstupní

zostření

je

prohlédnout si snímek ve velikosti 1:1. Na panelu Detail se objeví výstražný trojúhelník (zakroužkováno na obrázku 8 .6 ), pokud je snímek zobrazený v jiném

měřítku

než 1: 1. Když na tento

trojúhelník kliknete , zobrazí se snímek ve velikosti 1: 1. Můžete jej posouvat tažením myši. Když kliknete na šipku napravo na panelu Detail ,

otevře

se v

něm

okno s náhledem (obrázek

8. 7 ). Tímto náhledem se také můžete pohybovat tažením , nebo

Obrázek 8.6 Výstražný trojúhelník značí, že je snímek zob razený v menší velikosti než 1:1. Když na trojúhelník kliknete, snímek se zobrazí ve velikosti 1: 1.

kliknutím na zaměřovací křížek aktivujte nástroj, kterým můžete v hlavním a ty se

okně

ukazovat na oblasti snímku , které vás zajímají,

okamžitě

zobrazí v náhledu 1:1 na panelu . Chcete-Ii toto

místo zachovat v náhledu ,

klikněte

na

ně.

Zostření jasové informace Zostření

v Lightroomu se aplikuje pouze na jasovou informaci

fotografie. Barvy se je

dobře,

při

aplikování

vždy odfiltrují. To

protože jinak by se zvýraznily barevné artefakty. Ve

Photoshopu se používá technika režimu , kde

samostatně zostří

umožňuje zostřit

převedu

kanál

RGB snímek do Lab

L-světlost.

jasovou informaci , aniž by se

informace. Lightroom ostření

zostření

dělá něco

Tato technika zostřila

podobného: odfiltruje

i barevná při

barvy. Proto může být užitečné prohlédnout si snímek

při

nastavování míry zostření v jasovém režimu. Podržte

při

posouvání jezdce Amount na panelu Detail klávesu Alt.

Vyzkoušejte si, že se stisknutou klávesou Alt můžete posoudit i ú č inek ostatních jezdců na panelu Detail. Tento náhled ve stupních šedi není dostupný, pokud si snímek neprohlížíte ve velikosti 1: 1 nebo ve

větším

zobrazení.

Obrázek 8.7 Když kliknete na trojúhe ln ík vpravo (zakroužkován vpravo), zobrazíte/skryjete na panelu Detail okno s náhledem a nástrojem (zakroužkován vlevo), kterým můžete v hlavním okně rychle zvolit oblast zobrazenou v náhledu.

A D OBE PHOTO SH OP LIGHTROOM 2

403


Jezdec Amount (míra)

1.

při

Pro zobrazení náhledu v tomto režimu jsem

posouvání

jezdcem Amount podržel Alt. Čím vyšší hodnota Amount, tím Zde

zn á zorněn é

náhledy ve stupn ích

šedi se v hlavn ím

okn ě

zobrazí

pouze pokud je sníme k ve vel ikosti 1:1 nebo

větší. Nicmén ě

náhled na

panelu Deta il lze ve stupních šedi zobrazit vždy, p rotože je vždy ve vel ikosti 1:1 nebo 1:2, bez ohledu na vel ikost zobrazení v hlavn ím

okn ě.

zostří.

víc se obraz filtru

D oostřit

(žádné

ve Photoshopu.

zostření)

vyznačené) .

Tento jezdec funguje jako jezdec Míra

Hodnota 150

nastavení pro zeslabení

nastavit hodnotu O

zostření ,

které je

značně přesahuje dříve

nastavení O-100, ale má to málokdy budete

Můžete

až 150 (maximální

svůj důvod: můžete

zostření

potřebovat

(popíšu je

červeně

možné

použít

později) .

nastavit Amount, míru

I když

zostření

až na 150, poskytuje to více prostoru k manévrování. Zde vidíte , jak snímek vypadal

404

KAPITOLA 8

OST Ř EN f A REDUKCE $UMU

při

výchozím nastavení 25.


,

2.

Když Amount zvednete na hodnotu 100, všechny detaily budou vypadat

ostřejší.

Jezdec Amount je sám o

nešetrný nástroj, ale díky rozložení

zostření

v Lightroomu

nově přidané

a filtrovat halo kolem hran je

výjimečné . Důležité

Cílem je dodat raw snímku náhledu 1: 1 byly patrné

je

chybějící

nějaké

sobě

dost

možnosti upravit ostření

zostření nepřehnat.

ostrost, aniž by na

artefakty.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

405


Jezdec Radius

1.

(poloměr)

V tomto a následujícím kroku jsem

opět

abych izoloval efekt jezdce Radius

(poloměr ).

má a

větší

příliš

efekt na úzké hrany, jako je

Všimněte

si také

detaily bude

KAPITOLA 8

OSTŘENf A REDUKCE SUMU

např.

Malý

poloměr

plot na snímku ,

neovlivní detaily s jemnými obrysy, jako jsou účinku

Z toho vyplývá , že

406

podržel klávesu Alt ,

č asto

např.

nízkého

poloměru

na

křížící

řasy.

se

č áry.

pro snímky architektury s mnoha

nejlepší nastavit

poloměr

nižší než 1,0


i

2.

Zde jsem jezdec Radius nastavil na maximální hodnotu. Všimněte

si, jak se halo

ostrosti jemným

rozšířilo

detailům .

poněkud rozmazaně ,

a že již nedodává tolik

Halo kolem hran plotu vypadá

ale je více patrné

a zornice. Proto se vyšší nastavení většinou

s

zostření řas

poloměru

než 1,0

hodí spíše pro fotografie, na nichž je

měkkými

obrysy,

např.

hodně detailů

pro portréty.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

407


Jezdce na panelu Detail Začneme dvěma

(míra) a Radius zostření.

zostření:

hlavními nastaveními

(poloměr).

Tyto jezdce

Jak jsem již zmínil,

můžete

určují

jezdci Amount

sílu a rozsah

si stáhnout snímek na

obrázku 8.5, importovat jej do Lightroomu a postupovat podle zde popsaných

kroků.

Následující obrázky jsem

pořídil při

stisknuté klávese Alt , když jsem jednotlivými jezdci posouval.

1.

V tomto kroku byl jezdec Detail nastavený na nulu jsem

při

jeho posouvání držel klávesu Alt, abych

izolovaný efekt tohoto nastavení). halo kolem hran skoro

přičemž potlačené

408

KAPITOLA 8

OSTŘENí A REDUKCE ŠUMU

nulovém nastavení je

úplně potlačené.

nastavení jezdce Detail se jezdce Radius lze

Při

středním

výrazně zostřit

(opět

viděl

Kombinací nízkého

až vysokým nastavením

detaily, jako jsou

oči

halo nezasahuje do hladké pleti.

a

řasy,


, Zmírnění zostření Další dva jezdce na panelu Detail slouží k nastavení

jezdců

doladění účinku

Amount a Radius.

Jezdec Detail Jezdec Detail zostření

"chytře"

omezuje rozsah hala a

na oblasti hran. To pak

Amount , takže hrany budou nápadné halo. hodnotě

2.

Při

umožňuje

ostřejší,

soustředí

tak

nastavit vyšší hodnotu

aniž by kolem nich bylo

nulovém nastavení je halo

potlačené

nejvíc,

při

100 se halo nijak neomezí.

Když je jezdec Detail nastavený na maximum , nijak omezené. obraz

zostří

v

Při

zostření

není

tomto nastavení jezdce Amount a Radius

podstatě stejně ,

jako by to

udělal

filtr

Doostřit

ve Photoshopu .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

409


3.

Když je jezdec Detail nastavený na hodnotu oběma

extrémy, je

zaměřit

na oblasti , které je

na

dříve

použité

vidět ,

jak se pomocí potřebují

něj

někde

mezi

zostření

nejvíc. Když se podíváte

přednastavení zostření,

uvidíte, že pro

portréty je vhodné nižší nastavení 20, protože se tak zabrán í zostření

jemných oblastí pleti.

omezené detailů.

410

KAP ITOLA 8

OSTŘENf A REDUKCE 5UMU

méně ,

což je

Při

vhodnější

vyšším nastavení je halo pro

zvýraznění

jemných


Význam

černobílého vysvětlit,

Nyní bych mohl jednotlivých při

náhledu zostření

jezdců

pro

v l astně černobí l é

co

ostření

náhledy

ukazují. Jak jsem již uvedl , když

posouvání jezdce Amount podržíte Alt , zobrazí se

náhled celkového

účinku

úč i nku

nastavení všec h

jezdců

jasovou informaci snímku. Když ale podržíte Alt

pro

při

přesný

zostření

na

posouvání

jezdců

Radius a Detail , uvidíte jiný druh náhledu , protože efekt

těchto

nastavení se zobrazí

Co to znamená?

izolovaně .

Zkušenější

že je to trochu (ale ne

řeknu,

uživatelé pochopí lépe, když

přesně)

jako dupli kátní vrstva pozadí

po aplikování filtru Horní propust (High Pass). Ve Photoshopu se používá technika

ostření , při

níž se na kopii vrstvy pozadí

aplikuje filtr Horní propust, ten najde obrysy obrazu, a pak se režim prolnutí této vrstvy

přepne

aplikování filtru Horní propust je

na

P řekrýt

většina

(Over lay). Po

obrazu, kde nejsou

obrysy,

středně

středně

šedé ob lasti neovlivní vzhled snímku , zatímco

šedá, a když nastavíte režim prolnutí na

a tmavší oblasti zvýší ostrost

obrysů.

Radius a Detail v Alt režimu v obrysů

jako na samostatné

náhled

účinku jezdců

Náhledy

světle j ší

účinku jezdců

podstatě znázorňují zvý r aznění

ostřící vrstvě.

Vidíte samostatný

Amount, Radius a Detai l

nastavení druhých dvou

P řekrýt ,

při

stávajícím

jezdců.

Jezdec Masking (maskování)

POZNÁMKA

Jezdec Masking slouží k finálnímu omezení síly

zostření.

Tato

Také bych

měl

zmínit, že když

př i

funkce byla inspirovaná prací Bruce Frasera o technikách

podržíte Alt

ostření

Masking, zobrazí se maska, která

ve Photoshopu. Chcete-Ii se o jeho technikách vstupního

a výstupního

ostření dozvědět

víc ,

doporučuji

jeho knihu Real

omezuje

zost řen í.

World Image Sharpening with Adobe Photoshop CS2 , vydanou

p řed stavit ost řící

porozumění

si ná hled

zost ření

Základní koncept je následující: na

základě

ost řící

vrstvy.

obsahu snímku se

maska, která chrání oblasti , které nechcete nevytvoří

jako

vrstvu nad obrazem a náhled

masky jako masku této

starších verzích Photoshopu).

jezdec Masking nastavíte na nulu ,

Pro

tomuto ná hledu je nejlepší

nakladatelstvím Peachpit Press (tyto techniky jsou platné i ve

vytvoří

posouván í jezdce

zostřit.

Když

se žádná maska

a zostření se aplikuje naplno. Čím vyšší nastavení, tím více oblastí bude

chráněných.

Maska se

vytvoří

na

snímku; oblasti s vysoce kontrastními hranami

zák l adě

obsahu

zůstanou

bílé (zde

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

411


se

zostření

projeví v plné síle) a plošší oblasti snímku s

detaily jsou tmavé

(čím

Zpracování masky je

tmavší, tím

méně

se

zostření

poměrně náročná výpočetní

pokud používáte starší

počítač,

úloha, takže

aktualizace náhledu

být pomalá, Na moderním, rychlém

počítači

méně

projeví), může

byste ale

neměli

pozorovat žádné zpomalení,

1.

V tomto

příkladě

jsem nastavil jezdec Masking na 55

a podržel jsem Alt, aby se zobrazil náhled masky, Znovu připomínám,

že náhledy s klávesou Alt fungují, jen pokud

je snímek zobrazený ve velikosti 1:1 nebo oblasti , jako je chráněné

pleť, začínají

být

při

černých

bude zcela

potlačeno

projeví v závislosti na stupni šedé,

KAPITOLA 8

OSTŘENr A REDUKCE $UMU

větší,

Plošší

středním

maskou - v bílých oblastech bude

viditelné, v

412

tomto

nastavení

zostření plně

a v šedých se


2.

Když jezdec Masking nastavíte na maximální hodnotu 100, budou plošší tonální oblasti kontrastní obrysy.

Při

chráněné

více a

zostří

se vysoce

tomto extrémním nastavení se

zostření

aplikuje pouze v bílých oblastech masky. Černé části jsou před zostřením

více se v ní

zcela

zostření

chráněné, čím světlejší

oblast je, tím

projeví.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

413


Manuální úprava zostření Když už máte

představu ,

se , jak je použít v praxi k

1.

co jednotlivé jezdce zostření

dělají ,

podíváme

snímku .

V tomto kroku jsem jezdce na panelu Detail nastavil optimálně

pro zostření oblastí jemných detailů. Jezdec

Radius jsem nastavil na 0,7 aby se kolem hran (jako je pletivo plotu)

vytvořilo

malé halo , a jezdec Detail na 70 ,

což omezí ztlumení halo. Jezdec Amount jsem nastavil na 33 , aby

pěkně

vynikly jemné detaily, a jezdec Masking

jsem nastavil na nulu , takže maskou.

414

KAPITOLA 8

OSTŘENf A REDUKCE $UMU

zostření

nebylo nijak limitované


2.

Ve druhém kroku jsem jezdce nastavil měk č ích obrysů

optimálně

řas

bylo širší halo, ale

zároveň

nastavil jezdec Detail na 20, abych rozsah halo poloměru

má na

zostření

zostření uhlazenější.

Jezdec Masking jsem posunul až na 85, aby se pouze oblasti , které to nejvíc řasy. Všimněte

potřebovaly,

zostřily

tzn. detaily oka

si , že jezdec Amount jsem nastavil na 45 ,

což je vyšší hodnota než výchozích 25, ale to je že je

jsem

potlačil.

stále vliv, ale jezdec

Detail halo hezky omezil , aby byl efekt

a

zostření

kolem oka. Jezdec Radius jsem nastavil

na 1,5, aby kolem Nastavení

pro

zostření výrazně

a Masking , takže je

omezené nastavením

potřeba

trochu

přidat

kvůli

jezdců

na

tomu ,

Detail

intenzitě .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

415


Redukce šumu Stejně

jako ost řen í m ůžete ú či nek

potlačen í

šumu posoudit pouze p ři

zobrazen í 1:1 nebo

v ě t ším .

Pokud fotíte kvalitním digitálním fotoaparátem

při

standardním

(nízkém) nastavení ISO, nemusíte si se šumem ve snímku moc dělat

starosti . Ale ne všechny fotoaparáty jsou stejné a

některé

snímače šumí, obzvlášť při vyšším nastavení ISO. Šum ve snímku

se (zjednodušeně) dělí na jasový a barevný. U hodně zašumě­

POZNÁMKA Redukce šumu v Lightroomu 2 možná není ta k

p ů sob ivá

j ako

v programech Noise Ninj a nebo Noiseware, ale

rozhodně

ve verzi 1.

je lepší než

ných

snímků může

jemně

být

vidět

elektronické zrno , které vypadá jako

kropenatý vzor. Jasový šum lze vyhladit pomocí jezdce

Luminance

(světlost)

na panelu Detail. Jeho výchozí nastavení

je O a můžete jej zkusit posunout na hodnotu 5 až 20 . Jít výš než na 50 by nemělo být nutné vyjma extrémních případů . Díky vylepšením od Lightroomu verze 1.1 se mnohem lépe bílé skvrny ve stínech . Barevný šum je

odstraňují

většinou nápadnější .

Zbavíte se jej pomocí jezdce Color (barvy) , který můžete v pří­ padě potřeby

nastavit až na maximální hodnotu 100.

to ale u každého který narazíte.

zašuměného

P ři potláčení

Nedělejte

snímku s vysokou hodnou ISO, na

barevného šumu se

rozostří

barevné

kanály (především modrý). Pokud jsou v modrém kanálu důležité detaily, mohli byste snímky vypadají

skončit

hůř,

s rozmazaným snímkem ;

některé

když se pokusíte odstranit všechen barevný

šum vysokým natavením jezdce Color (barvy) . Na obrázku 8.8

416

KA PITOLA 8

vidíte , jak se obraz

může

Obrázek 8.8 Pozor na může rozmazat.

příliš

OSTŘEN r A REDU KCE $UMU

rozmazat.

vysoké nastavení jezdce (olor, protože se tím obraz


Tento snímek byl pořízený při 1600 ISO fotoapa rátem Canon EOS před úpravou a vpravo verze po nastavení jezdce Luminance na 50 a jezdce Color na 100. Tím se odstranil skoro všechen barevný šum a většina jasového šumu. Při vyšším nastavení jezdce Luminance by se šum vyh lad il ještě víc, ale snímek by pak mohl být neostrý. Obrázek 8.9

4000. Vlevo je verze

Namísto nastavování jezdce pro potlačení

šumu pro každý snímek

zvlášť, může

být

vhodnější

uložit

si výchozí nastavení obrazu pro specifický fotoaparát a nastavení ISO, jak je popsáno v Kapitole 6 na

Tipy pro redukci šumu

stranách 368 - 369.

Může

vám to

pomoci celý proces zautomatizovat

Poznejte svůj fotoaparát a to , jak snímač reaguje na r ůzné

a nebudete muset vytvá řet

světelné

mnoho

podmínky. Někte ré fotoaparáty si ve slabém osvětl ení

zbyte č ně

před nastavení.

vedou lépe než ji né: je potřeba se rozhod nout mezi focením se středním

nastave ním ISO a dlou hým čase m , nebo s vysoký m

nastavením ISO a krátkým při

čase m .

Jako altern ativu focení

vysokém ISO zvažte použití stativu nebo stabi lizovaných

objektivů.

V

případě problé m ů

se šu mem

dopo ru čuji

odstran it

nejdřív barevný šum jezdcem Color a pak jezdcem Luminance jemné artefakty jasového šumu (obrázek 8.9 ). Nezapo m eňte, že

vyh lazení šu mu je na úkor ostrosti obrazu! Neb u ďte paranoidní, pokud jde oš um. Není protože

př i

důvod

snažit se jej bezezbytku odstran it,

tisku se ledacos ztratí.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

417


9

Propojení s Photoshopem Jak přimět Lightroom a Photoshop k harmonické spolupráci

Nejlepší je dívat se na vztah mezi Lightroomem a Photoshopem tak, že Lightroom budeme brát jako nástroj na zpracování velkého počtu obrázků v katalogu a Photoshop jako program , ve kterém strávíte více prací na jednotlivých fotografiích. I když jsou v

některých

a Lightroom shodné , je

času

funkcích Photoshop , Camera Raw zřejmé ,

že hlavním nástrojem pro

retušování a úpravu ve vrstvách bude Photoshop. Otázka je , jak co nejefektivněji tyto programy propojit. V této kapitole vám ukážu několik způsobů , jak vzít obrázky z Lightroomu a upravit je ve Photoshopu a také jak používat modul Export ke zpracování jednoho obrázku

či

celé dávky

fotografi í. Také vám ukážu , jak zařadit některé z rutinních úloh ve Photoshopu přímo do procesu exportu .


P.OZNÁMKA

Otevírání obrázků ve Photoshopu

K dispozici jsou dva formáty,

Zatím jsem se

u kterých je možno nastavovat vlastnosti kopírování: TIFF a PSD. Formát TIFF je z univerzálnější.

obrázek se

těchto

dvou ten

jen úpravám proveditelným v Lightroomu

s po užitím nastavení Develop mod ulu.

Nezapomeň t e ,

že všechny

úpravy v Li ghtroom u jsou nedestruktivní. Katalog obsahuje zd rojové obrázky, které jsou vždy zac hovávány v jejich

TI FF obsahuje

sloučenými

vě n ova l

vrstvami

a je schopný uchovat všechny

původním

stavu, m ůže tedy existovat jen jeden orig in ál každého obrázk u z katalog u. Úp ravy jso u pak je n vi rtu ální kopie anebo uložené

vlastnosti fotky z Photoshopu, jako vrstvy, cesty (výběry) a efekty

momentky. Pokud ale budete chtít upravovat zd rojový fotku mimo

použité na vrstvách. Formát PSD má

Li ghtroom , musíte ho vyk res lit jako pixe lový obrázek.

výhodu v

čase

otvírán í a ukládání

fotky a komprese je efektivnější.

máte ve

většinou

Musíte se ale ujistit, že

P ř edvolbách

Nastavení Edit in Photoshop

(Preferences)

Photoshopu ve Zpracován í

souborů

(File Handling) zapnuté nastavení Maximalizovat kompatibilitu souborů PSD (Maximize PSD compatibility); to aby Lightroom rozeznal soubor

předvoleb

Nejp rve se podívej te se do

(Edit > Prefere nces)

a zvo lte Extern al Editi ng (obrázek 9.1 ). Exist ují dva

způsoby,

jak

upravit ob ráze k z katalog u mim o Li ghtroom. Zák ladní fu nkce Edit (Ctrl +E) vyk res lí origi nální snímek jako pixe lový ob rázek, aniž př i da l a

do katalog u jeho kopi i nebo coko li ji ného.

U dě l á

tak

s vrstvami PSD. Nastavení barevného

by

prostoru je omezeno na ProPhoto

jedním ze dvou způsobů. V horní část i okna Externa l Editing je

RGB, Adobe RGB a sRGB. Hloubku

zob razen externí prog ram, ve kte rém úprava

barev můžete nastavit na 16 bitů

p r obě hn e.

Bude to

na kanál, což vám umožní zachovat maximální množství informací (tolik, kolik je Lightroom schopný zvládnout) . 8bitové nastavení sn íží barevnou hloubku na 256 úrovní na kanál a umožní

vytvářet

mnohem

Edtt1lAdoIM~J'X)t'CS)

Rle format

PSQ =-- - - - ,I"'.J

11i·bol ProPhotoRGt udl.!1Iool,,,,,.ncMdchol«flIr beltp......... ''''II ...<tII

r,

(l)Iordtt.l~I'O'()II\I,.i9h~.PSOQln"l.,litl'lklt:'!IINIlTlff

rtspea 10 IMUd,U. v~atn WlMn ........,'\1 fro fll

~'J

I ProPhoto RG! l it Dtpth : I 16 bits/compontnt

ColOf Sp.IlCC!.:

~

PtI_~,

pt...,..

u... tO ..14"" "Mu,m.ze C~p.ltJb,I'I'{~_1It 1'tI000liltop

f.lllur. 10 do '0 Will rtwl! je II'MIIU tfUl

i...

u,/ltlot bf: rud tll(

ll9l1troom

Resolullon : 80:;.0_ _ _ _...I

men ší soubory pro editaci a je také podporováno naprostou

~

většinou

ostatn ích aplikací. Další informace o barevném prostoru a barevné

CU5 10m

-,,"ddJj<O~II.~ ApptIC,"~

Fle f~

hloubce najdete na str. 439.

Edit ln Photoshop CS3 PSO

••••••••••••"

pres;~milmmmmiÍĎl ~Vf: Current Senings

;u

New Preset. ..

~~:::::e:~:E.d~;I~nl:':::~cs~;:;:~

.

CoIorsP'o~~~~~~~-_ _ _ _" " '_ _""_~-"" BIt Depth

16 bks/compoMnt

Re~oIutlon . , 300

Compre-sslon: ",N::: O" :::-...-:= ==

Na obrázku 9.1 si

můžete

všimnout,

že lze uložit nastavení z Additional External Editor. Uložená nastavení se _ _ _ _- ' Sta"Nwmber

1

pak zobrazí v podnabídce "Edit in " v nabídce Photo menu. uložit

různá

Můžete

si tak

nastavení pro exporty

do konkrétních edito rů a to jak pro TIFF tak pro PSD, což se

420

KAPITOLA 9

může

hodit.

Obrázek 9.1 Nastavení pro úpravu v externím programu si můžete upravit v nabídce Edit> Preferences. Zvolte Additional External Editor a nastavte File format (formát souboru), Color Space (barevný prostor) a Bit Depth (barevná hloubka). Toto nastavení pak budete používat při úpravách origin álního obrázku ve Photoshopu nebo jiném programu.

PROPOJEN f S PHOTOSHOPEM


nejnovější

počítači

verze Photoshopu , kterou na

máte. Volby pod

tímto názvem vám umožní nastavit základní formát souboru , RGB prostor a barevnou hloubku. Toto nastavení se použije , kdykoli

'Ntlallo[dlt

o Edit a Copy wlth Ughtroom Adjustments

stisknete kombinaci Ctrl+E, pro úpravu originálního obrázku otevřete

ve Photoshopu. Pokud bude fotka , kterou takto formátu raw a vy budete mít 4.4.1 nebo

novější)

verzi, pak se objeví dostanete na

výběr

novější),

ve Photoshopu. Pokud nemáte

upozornění

ve pak se

(přesto otevřít

- možná, že

i starší verze Camera Raw přečte vaše nastavení) anebo "Render using Lightroom " (vykreslit pomocí Lightroomu) . Lightroom pak vytvoří

kopii zdrojového obrázku a

přidá

~ ~

>l Stack.withorlginal

nejnovější

jako na obrázku 9.2. Zde

"Open Anyway"

"

e Edit Orlglnal

verzi Camera Raw (tedy

pro Photoshop CS3 (nebo

otevře přímo

obrázek

nejnovější

QEdlt a Copy

jí do katalogu.

Obrázek 9.3 Pokud otevřete fotku v jiném formátu než v rawu pomocí příkazu Edit in Photoshop, budete moci zvolit Edit Original (čímž fotografii otevřete, an iž byste ji vložili do katalogu) anebo některou možnost úpravy kopie, Edit Copy, zobrazené tady na obrázku.

The Camera Raw plug-in belng used by Photoshop is of an earller lIersion than Ughtroo m. Somt ~hlroom .djuJtmlfnu mav not bc vlsible ln Photoshop untU the Camer.. Raw up4altd. 5u<:h ;lIn I.IpdAlt will be provIded ln tne future.

o Don't show agaln

pl\l~Hn

Is

POZNÁMKA Pokud

~ ( Render using Líghtroom ) • ()pen Anyway •

otevřete

obrázek

Edit in Photoshop,

příkazem

otevře

se

s takovým nastavením barevného

Obrázek 9.2 Pokud nemáte nejnovější verzi Camera Raw pro Photoshop CS3 anebo používáte starší ver zi Photoshopu, uvidíte tento dialog, když budete chtít ve Photoshopu upravovat raw snímek.

Jestliže jste se rozhodli takto

otevřít

snímek, který není raw,

můžete

otevřete přímo

a automaticky ji standardně

budete chtít vytvářeli

přidá

přímo,

snímek, který obsahuje vrstvy anebo se jedná o už kopii

původní

fotky. Chcete-Ii

vytvořit

často

aniž byste

kopii . Tato funkce se tedy hodí, pokud chcete

se obrázek uloží do

stejné složky jako je originál a to

do katalogu jako kopii Lightroom vám

ve Photoshopu obrázek

v okamžiku, kdy se rozhodnete obrázek z Photoshopu uložit. Standardně

kopii zdroje

nabízí možnost Edit Original , a to protože velmi otevřít

na záložce

se však dostane ke slovu jen

zdrojový obrázek. Nebo otevře

přednastaveních

External Editing. Formát obrázku

upravovat kopii originálu , Edit Copy s anebo bez úprav

provedených v Lightroomu. Lightroom

(Resolution), jaké máte nastaveno v

zobrazí se vám okno jako na obrázku 9.3 , ve kterém máte možnost Edit Original -

prostoru (Color Space), bítové hloubky (Bit Depth) a rozlišení

v takovém formátu (File Format), jaký máte nastavený (uložený soubor se ale

nepřidá

do katalogu) .

otevřít

vytvořenou

kopii originálu , a až tu

pak dále upravovat, zvolte možnost Edit a Copy (ignorujete ale veškeré úpravy provedené v Lightroomu). Dále Edit Copy with Lightroom Adjustments ,

můžete

čímž otevřete

zvolit

JPEG , TIFF

nebo PSD soubor se všemi úpravami použitými v Lightroomu. Pokud tedy používáte vlastnosti z Lightroom Develop k JPEG , TIFF nebo PSD obrázků,

obrázků

úpravě

a chcete upravovat kopie

těchto

pak je toto vaše volba .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

421


To nejlepší na funkci Edit in Photoshop je, že vám umožní 8

otevřít

obrázek z katalogu Lightroomu , aniž byste museli pokaždé

Edit. Copy wl lh lightroom AdJU$tI'Mfl U

'"

vytvářet

dlt a CopV

kopii . To za

předpokladu ,

Photoshop CS3 nebo

novější

že máte Camera Raw pro

a otevíráte raw soubor, nebo se

o raw nejedná (JPEG, TIFF nebo PSD), ale na snímek nebyly aplikovány žádné úpravy v modulu Develop v Lightroomu . Jakm ile takto způsobem Podobně ~Stlckwlthorig;n ..1

~~

a

otevřete

pokud

přepsat

obrázek z katalogu Li ghtroomu tímto můžete

ve Photoshopu , otevřete

ho uložit, jak jen budete chtít.

jiný obrázek než raw,

můžete

originál v katalogu Lightroomu , anebo

ho uložit

můžete

uložit

novou verzi snímku do stejné složky k originálu . Obrázek 9.4 Obrázek 9.4 Toto okno se zobrazí, pokud budete upravovat raw obrázek a stisknete Ctrl+E, spustíte tedy funkci Edit in Photoshop. Jediná možnost, ktero u máte k dispozici je upravit překreslenou verzi fotky s úpravami z Lightroomu. Možnost"Stack w ith original" automaticky uloží novou ve rzi k původnímu obrázku.

ukazuje možnost Edit Photo s Adobe Photoshop CS3 .

Nastavení Edit in External Editor Druhá

část

v nastavení External Editing vám umožní vybrat jakýkoli

grafický bitmapový program jako "Additional External Editor" . Stačí

kliknout na

tlačítko

Choose a grafický editor vybrat.

to být jakýkoli bitmapový editor jako

například

Elements nebo Zoner Photo Studio anebo to

Může

Adobe Photoshop může

být

k l idně

stejná verze Photoshopu , kterou máte vybranou o kousek výš. V okn ě Edit in External Editor Ať

(obrázky 9.4 a 9.6) je možné př e psat

veškerá nastaven í form átu,

barevn é ho prostoru i bitové hloubky, kte ré jste zvolili v

předvolbá ch

zá ložce Externa l Editing.

na

už zde zvolíte jakýkoli program , zobrazí se vám jako jedna

z možností, pokud

otevřete

nabídku Photo a zvolíte Edit in. Nový

původním příkazem

program se zobrazí hned

(obrázek 9.5). Rozdíl mezi způsobem

otevřením

tkví v tom , že když se vám

(jako to na obrázku 9.4 a 9.6 ), obrázku a tuto kopii pak

přidá

chcete upravit jeden nebo více

Edit in Photoshop

obrázku z katalogu tímto otevře

okno Edit Photo

vytvoří zároveň

kopii originálního

do katalogu Lightroomu . Pokud obrázků

z katalogu Lightroomu

ve Photoshopu pomocí funkce Additional Editor,

stačí

obrázek

či

obrázky vybrat a v nabídce Photo zvo lit Edit in Adobe Photoshop anebo použít klávesovou zkratku Ctrl+Alt+E. V okamžik u, kdy vyberete raw obrázek a zvolíte Edit in Additional Editor, zobrazí se okno jako na obrázku 9.4. V této situaci máte k dispozici jedinou možnost: Edit a Copy with LightroorTI Adjustments. Tím vrstvami a ten

422

KAP ITOLA 9

vytvoříte

otevřete

editoru ).

Nově otevřen ý

,, -edit" a

zároveň

PROPOJEN f S PHOTOSHOPEM

bitmapový obrázek se

sloučenými

ve Photoshopu (nebo jiném bitmapovém obrázek bude mít u jména

se tento nový obrázek

přidá

připojeno

do katalogu


li

..

Metadata

View

Help

Window

B

..> XR

Open ln loupe Show ln Finder Show in Falder in Ubrary Lock to Second Monitor

fr X"> Edit in Adobe Photoshop CS3 ... Edit ln Adobe Photoshop CS3 ...

..

Stacking Crtato Vlrtual Copy Set Copy as Master

X'

XE \:XE

Ed it in Photoshop CS3 TIFF

Rotato Left (COO Rotate Right (00 Fllp Horizontal Flip Vortical

Obrázek 9.5 Ať už zvolíte jako externí editor jakýkoli program, zobrazí se vždy pod základní volbou Edit in Photoshop v podnabídce Edit in menu Photo anebo můžete funkci vyvo lat stiskem kláves Ctrl+Alt+E. Můžete také použít uložená přednastavení, jak ukazuje obrázek 9.1.

Open as Smart Object in Photoshop ... Merge to Panorama in Photoshop ...

Xl

Xl

Mergt to HOR in Photoshop ...

Open as Layers in Photoshop ...

EIIII___ Lightroomu jako nová fotka. Jméno závisí na nastavení v

okně

External Editing (obrázek 9 .1 ). Pokud jste v Template (šablona) nic nevyplnili a ponechali Custom settings, použijí se -edit. Pokud budete k

příponě

také

-edit

změnit

vytvářet

o [elit .. Copy with Ughlroom AdJuslment! Q Edit • COpy

více kopií stejného obrázku, bude

přidáváno číslo

(-edit2 , -edit3 atd.). obrázků

nastavení pojmenovávání kopií

kopii pojmenovat sami . Od

přípony

CSl

Wklt10 Ed,t

teď

už si

můžete

......

Edit Orlglnal

Můžete

anebo si

fotku upravovat,

jak jen budete chtít. Až budete hotovi , obrázek uložte a

zavřete.

C"

$.,.ce

""oI'tMMGN:iI

',101!,"'-16~~

Jakmile obrázek ve Photoshopu uložíte, náhled v Lightroomu se aktualizuje a zobrazí

právě

provedené

změny. ;tSI~(k Wlth ofigina/

Jestliže zvolíte obrázek v jiném formátu než raw (JPEG , TIFF) nebo již existující kopii

vytvořenou

funkcí Edit in, zobrazí se

stejné okno jako na obrázku 9.6 s tím, že budete mít všechny možnosti. V

podstatě

jako kdyby jste zvoli li

původní

Můžete

máte na

výběr

otevření

již existující -Edit

kopie , ještě ji ve Photoshopu upravit a zase vytvářet

můžete při

zavřít

aniž byste

při

další kopie. Jediný opravdový rozdíl

mezi funkcí Ctrl+E a Ctrl+Alt+E je v tom , že obrázkem

stejné možnosti

Edit in Photoshop (Obrázek 9.3).

použít jakoukoli metodu k

tom museli pokaždé

přístupné

při

práci s ne-raw

použití funkce Edit in External Editor

Obrázek 9.6 Pokud v Lightroomu zvolíte obrázek v jiném formátu než rawa použijete funkci Edit in Adobe Photoshop (Ctrl+AIt+E), budete mít k dispozici všechny možnosti nastavení editace. Můžete vytvořit kopii originálního obrázku s úpravami z Lightroomu, upravovat kopii bez aplikovaných úprav anebo upravovat přímo originál taktéž s aplikovanými úpravami.

upravovat obrázek v jiném programu než je Photoshop a také můžete změnit

standardní nastavení ukládání. Pokud ja ko externí program pro

Chápu, že shrnutí, které jsem zde poskytl, se může zdát poněkud

komplexní, ale je to jen tím , že jsem

všechny možné výsledky, ke kterým se

chtěl

můžete

úpravu nezvolíte Photoshop ne bo

popsat

dostat, pokud se

rozhodnete upravit fotku ve Photoshopu. Postup na následujících stránkách vám ukáže, jak je

vlastně

Photoshop Elements, nemu sí být možnost použít form át PSD sa moz řejm ě

k dispozici.

úprava ve Photoshopu

jednoduchá.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

423


Jak použít nastavení externího editoru

(dtOngi",t

. c~r. lfI~

Filt

'Of~

I TVF

ill

CoIorSI*•. , .........~

I«~ ' ''~~ J09

Ruolut>O!l l

tl

I

St.( k witkori9; n~

1.

Z filmového pásu

(výběru)

jsem vybral raw obrázek a použil

funkci Additional External Editor (Ctrl+Alt+E) , č ímž jsem vytvořil

kopii , kterou budu upravovat ve Photoshopu .

Všimněte

si , že jsem zatrhl možnost Stack with originál. Tím

zajistím , že se kopie

2.

vytvoří

tam , kde je zdrojový snímek.

Kopie originální fotografie se a já jsem tak mohl bez

otevřela přímo

problémů

ve Photoshopu

retušovat. Jakmile jsem byl

hotov, soubor jsem uložil pomocí Soubor> Uložit.

424

KA PITO LA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM


3.

V Lightroomu si můžete všimnout, že úpravy provedené ve Photoshopu jsou

vidět

jak ve filmovém pásu, tak

v náhledu. Kopie byla přidána do stejné složky v jaké je zvýrazněná

originál a je

i zde ve filmovém pruhu, kde je

na ní odkazováno jako na 2. obrázek ze dvou ve stejném zásobníku.

Whiltto (dit

O Edit. Copywith Ughtroom MJu,tmenu

O Edit • Copy

e

[,jít

O'iginaJ

../: Sluk wrth origínal

4.

Pokud bych

chtěl

obrázek znovu upravit ve Photoshopu ,

mohl bych použít buďto Ctrl+E nebo Ctrl+Alt+E, čímž se zobrazí okno Edit Photo a v

něm

bych vybral Edit Original.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

425


Photoshop jako dodavatel pro Lightroom Je skvělé, že v modulu Develop je k dispozici tolik různých nástrojů . Jistě

si vzpomenete na pár způsobů jak vytvořit

zajímavé

černobílé

laděním.

Otázka, kterou si můžete položit, je: "Kdy tyto úpravy

obrázky

či

obrázky s jiným barevným

aplikovat?" Řekněme , že chcete z fotky udělat černobílou , ale také chcete fotku upravit ve Photoshopu. Je lepší fotku nejprve změnit na černobílou v Lightroomu a poté použít funkci Edit

in Photoshop? To by

jistě

šlo, ale jakmile budete mít fotku

černobílou a vyretušovanou , neexistuje způsob , jak se vrátit

k barevné verzi. Z mého pohledu je vždy lepší nejprve provést retušování ve Photoshopu a až poté se vrhnout na úpravy v Lightroomu , kde budete pracovat s novým obrázkem , který jste získali z Photoshopu . Hlavní problém je samozřejmě fakt , že při práci ve Photoshopu nevidíte, jak bude fotka na konci vypadat. Nicméně

přechod

1.

následující postup by vám mohl pomoci

s raw fotografií a její virtuální kopií, kterou

převedl

na

č ernobílou

a aplikoval efekty Split Tone

a Vignette . Vznikne tak verze , kterou vidíte zde .

426

KAP ITOLA 9

tento

mezi Lightroomem a Photoshopem.

Začínáme

jsem

vyřešit

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM


2.

Pokud bych mám

dvě

chtěl

nyní upravit tuto fotografii ve Photoshopu ,

možnosti . Mohl bych vybrat virtuální kopii a zvolit

Photo > Edit in Photoshop. Ale jak jsem psal metoda

zna č ně

omezí mé možnosti.

dříve ,

Edít ~ Copy with Ug huoom AdJustmenu

tato

Předpokládejme ,

klient se na poslední chvíli rozhodne, že se mu

YmlttfJlídi1

8

že

černobílá

verze nelíbí. Já preferuji vytvořit nejprve optimalizovanou verzi · Cotrv~OptJ.olls

barevné fotografie a úpravu ve Photoshopu pak provést na základě

nastavení této verze . To

udělám

stiskem Ctrl+Alt+E.

*'1

Filef.ol'm.w ! T'fFF

cotot'~(t: ~fOft(lI;

I!tOtpth· I 14"/~1

4~

~J

~ SQck 'lllith orlginoll ~GI'I~MllIC

O lukT~

oo ......• o FíIIUgt\t

o-

O Str~AAglt

~SI:IIltT(Io\'Iing

HlglIUgftt bc~

O ~l llatiO

B~!itnruu

O llloKkO/PIIII'I9 O lr'l1lhtnoen

~lo!n s COfTtťflon

O Conb",m

ePost-<loP

O TOMCUI'Yt

0 """1'(

0_

...

POZNÁMKA Při

3.

Ale jak je možné upravit fotku ve Photoshopu a vidět ,

jak vypadá její černobílá verze? Zvolte virtuální kopii,

verzi s "efektem " a

nově vytvořenou

-edit kopii .

Klikněte

tomto postupu si dejte pozor,

aby fotka s "efektem" byla nejvíce

zároveň

na

vybraná. Poznáte ji tak, že má kolem sebe Toto je

světlejší rámeček .

důležité,

protože chcete

"Sync settings ", č ímž otevřete okno Synchronize Settings,

synchronizovat efekty z "nastavení

ve kterém můžete vybrat jen ty vlastnosti , které potřebujete

efektů"

k

vytvoření č ernobílého

efektu.

obrázku do verze

upravované ve Photoshopu.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

427


4.

nahoře

Na obrázku

si

všimněte ,

že jsem synchronizoval

efekty Grayscale, Split Tone a Vignette z virtuální kopie napravo s

...

~

nově vytvořenou

verzí z Photoshopu nalevo.

~

O idA iI; Capy ..,," l,.,,~Adl »SU'llt'f1U O ldA . Ccpr

5.

Pokračoval

jsem

příkazem

Edit in Photoshop v nabídce

Photo a zvolil jsem Edit Original. Pokaždé, když toto otevře

se mi

pracovat na

428

KAPITOLA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM

původní plně

udělám ,

optimalizovaná verze a umožní mi

barevné verzi snímku.


6.

Mezi tím

zpět

v Ligthroomu se

můžete

kdykoli podívat,

jak vypadá kombinace úprav z Photoshopu s barevným nastavením z Lightroomu . Musíte si ale zapamatovat, že je nutné obrázek ve Photoshopu ukládat, až pak se vám zpřístupní

7.

Je

jeho náhled v Lightroomu .

něko l ik způsobů

jak se

používáte Mac a jeho pak si

můžete

přepnout

mezi programy. Pokud

nejnovější ope rační

systém Leopard ,

dovolit mít separátní plochy a na každé mít

jeden program . Jestl iže máte k dispozici dva monitory, pak můžete

mít na každém z nich jeden z

programů .

Při

použití dvou monitorů je možné,

že budete muset k aktualizaci kliknout na jiný sn ímek, pak se vrátit k p ů vodnímu snímku a donutit tak Lightroom, aby obrázek zm ě nam i

p řekreslil

se

z Photoshopu.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

429


Další úpravy ve Photoshopu Jednou z nevýhod zpracovává ní

S t ej n ě

panoramatických fotek v Líghtroomu

také

je, že jste vždy nuceni otevírat originální snímky v plném Pokud jen t ř í č i čtyř

vytvá ř íte

panoráma ze

fotek, není to až takový

problém . Pokud ale vět š í

m ěří tku .

množství

potřebujte

snímků,

spojit

možná se

vá m bude hodit následující postup, který

mě nauč i l

Merge to Panorama

se

př í mo

(s l oučit

ve Ph otoshopu , Li ghtroom

na

někt eré

funkce Ph otos hopu:

do panorámy), Merge to HOR

(s l o u či t

do HOR ) a Open as Layers

(otevřít

př ík azy

po užívají stejn é nastave ní jako

jako vrstvy). Tyto

příkaz

Ed it in Photoshop

a umožní vám upravit fotku mi mo Light roo m, bez

přidání

kopie do katalog u. Metoda Merge to HOR zpracuje vyb rané so ubory a

lan Lyons:

pří m o

jako upravování fotek

u možň uj e př i po jit

otevře

ve Ph otos hop u ok no

S l o u č it

do HOR , v

něm

1. Vyberte obrázky, které chcete

můžete

spojit do panoramatu a zvolte

vyb rané ob rázky do jedi ného so uboru ve Ph otoshopu , každý

Photo > Edit in > Open as Layers

jako samostatnou vrstvu. Tyto vrstvy pak

in Photoshop. Tím

vytvo ř íte

jediný

obrázek ve Photoshopu, kde každý snímek leží na jedné

vrstvě .

můžete

Photoshopu pak

Ve

zvolit Obraz

> Velikost obrazu a zmenšit velikost

obrázku

třeba

na 50% (a

poměr

zachovat

samozřejm ě

uk ládat 32bitový HOR formát. Open as Layers umístí

uspořádat převádět

s

ba l íčky.

můžete

automaticky

a pokud máte Extended verzi Photoshopu ,

můžete

na Smart Object (inte ligentní objekt) nebo pracovat Abyste získali

představ u

o tom , jak tyto funkce pracují,

na následujících stránkách je postup, jak

vytvořit

panoramatický

ob rázek s pomocí Photoshopu. Následuje ukázka spojení dvou

stran) .

2. Zvolte všechny vrstvy: Ctrl +AIt+A.

s n í m ků

3. V menu Úpravy zvolte

složený ob rázek ve Photoshopu.

jako inte li gentn í objekt (Smart object) a

vytvořit

tak

Automaticky zarovnat vrstvy. Tím otevřete

stejnojmenné okno, které

'"

má stejné možnosti jako na obrázku u kroku 2. Tento fotky

správně,

p ř íkaz

poskládá

~-"

-.,.

"''''-

...-....

_.:..>

--

~~~

~~-'

Zača l

fotografií, kte ré poslouží

ale aniž by se zabýval

jejich prolnutím. 4. Nyní zvolte z nabídky Úpravy p ř íkaz

Automaticky prolnout vrstvy.

Tak aplikujete základní maskování vrstev jako v kroku 4. Abyste si všechno usnadnili, doporučuji

si výše popsaný postup

uložit jako akci ve Photoshopu a spustit ji pokaždé, když budete potřebovat

spojit více fotek

v panoráma. Akci

můžete

použít

hned poté, co v Líghtroomu použijete

příkaz

Open as layers in

Photoshop.

1.

k

jsem v Lightroomu

tvorbě

výběrem

panoramatické ho obrázku. V nabídce Photo > Edit

in Photoshop jsem zvol il Merge to Panorama in Photoshop.

430

KAP ITOLA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM


..... ~~eR~ s ------------

toyout

Au to

C ~ oose:

The C.. mer. R_ pluv-1n ~n!iJ Uted by Photolhop " ol an larli~ wrsion 1han Ughtroom.

two or mor~ files to me:fgf: jnto II

So-.utt-.od,...~

panoram .. USll!:

o Ptn pective

to.

",~,"~""""t

~~

lrowSf: ...

Frome:_060 709_0108. 0NC Frome_060709_0309.DNG Frome_060709_0310.DNG Frome_060709_0311. DNG Frome_060709_0312 .0NG

O Cy!indrju .l

__

C_r.. hwphoq ... hupokwcl . SudI .... ~wi.be~l"lM

:1

! FIIe.

Remow

Frome_060709_0111. 0NC Frome_060709_0J14.0NG

Frome_060709_031S.DNG

o Reposítion Oni.,.

Frome_060 709_0 316.DNG FrorT'If~_060709_0317 , O N G

Frome_060709_0 J18 .DNG

o

POZNÁMKA

From~060709_0319 . DN G

InterJ ctrvt Layout

Těžko říct ~ Blend images toge:ther

jestli se jedná o bug, ale

možnosti "Merge to" (sloučení) nebo "Open as Layers"

(otevřít

jako

vrstvy) jsou k dispozici pouze v režimu

2.

Pokud používáte Camera Raw starší než 4.4.1, uvidíte ok no s varováním jako zde . V tomto

př í padě

Photoshop CS3 a zobrazilo se okno

jsem po užil k

S l o u čení

o t evře n í

fotog rafií

(Photomerge). Kliknu l jsem na OK a spusti l tak proces

Library Grid. Nicméně pokud se nacházíte v režimu Library Loupe anebo v modulu Develop, můžete se k těmto funkcím dostat pomocí kontextové nabídky na filmovém pásu.

v automatickém módu .

3.

V závislosti na po č íta č e)

se

počtu obrázků

může

(a

samozřejmě

výkonu vašeho

stát, že tento proces chvi lku potrvá Ale

jakmile bude vše hotovo,

měli

byste

vidět

pano ramatickou

fotku jako je tato a vy maskované vrstvy.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

431


Otevření snímku jako

1.

Začali

jsme se

Inteligentní (Smart) objekt

dvěma

jednoho obrázku , ale

fotkami , které chceme spojit do zároveň

zachovat možnost upravit

nastavení z modulu Develop Lightroomu i ve Photoshopu.

Zak rouž kovaná je iko na signalizující, že se jedná o miniaturu inteligentního objektu (Smart Object).

2.

Já jsem

začal výběrem

fotografie budovy a v nabídce Photo >

Edit in Photoshop vybral Open as Smart Object in Photoshop. Tím jsem

vytvořil

Object) v

miniatuře ,

vrstvu s ikonou inteligentního objektu (Smart u této vrstvy jsem upravil velikost plátna,

použil na ní masku , kterou jsem zakryl oblohu . Pomocí dvojkliku na tuto vrstvu bych mohl upravit nastavení provedená v modulu Develop za pomoci Camera Raw.

432

KAPITO LA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM


3.

I druhý snímek jsem k prvnímu;

přidal

otevřel

jako Smart Object a

přetáhl

se jako nová vrstva s inteligentním objektem

(Smart Object) pod vrstvu snímku budovy. Také tuto vrstvu jsem byl schopný dvojklikem

4.

otevřít

pro úpravu v Camera Raw.

Zde je vidět výsledný obrázek: obě vrstvy zůstaly v původním stavu a

obě

jsou dále editovatelné v Camera Raw.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

433


Export z Lightroomu Pokud chcete

p řeskočit

okno Export

a použít poslední použité nastaven í, sta čí

stisknout Ctrl+AIt+Shift+ E.

umožňuje

Funkce Fi le > Export

exportovat jednu nebo více

fotografií z Lightroomu jako hotové soubory, což vám dovolí exportovat kopie

originálů

ve formátech jako DNG , TIFF, PSD

nebo JPEG. Ale to není vše. Máte plnou kontrolu nad nastavením exportu, jako ,.UgtnroomrnMU

IkIfnfllli-Siztd./PlCl, Export to ONG

1",,"" S Conwrt to CMYI( Conl aa

New Folder

můžete upřesnit,

.• ~:::~=and.~IOlmport

~et~!::!iiJ.!\iJiij,j Delete

ElcJXln CMYk llH l~

Export... Import...

JP[G twolftoM lharpen

kam se budou soubory ukládat. Také

jestli začlenit do procesu nějakou akci , která

se po exportu provede , přednastavení.

.... u"""

například

můžete

K exportu

si tak

souborů

File položku Export anebo

vytvořit několik

exportních

z Lightroomu zvolte v nabídce

st i skněte

Ctrl+Shift+E,

čímž otevřete

okno Export.

jP[C NI ......1f1ooc ~pen

1........;.....-.......""""'"...........

I'SO upon

Přednastavení

""'U","

( PlUiI-ln M;r,nager... )

Okno Export má

exportu

část

Presets, která už obsahuje

nastavení, která vám pomohou

začít. Například

některá

nastavení For

E-mail umístí JPEGy do složky nazvané "To E-mail" na ploše. Obrázek 9.7

Pokud kliknete pravým a vyvoláte kontextové menu, můžete před nastavit vlastnosti Exportu.

tlačítkem

Další před nastavení jsou například Export to DNG a Burn FullSized JPEGs. Tuto sekci také vlastního

které

může

Ask what to do

kontextového menu (obrázek 9.7 ).

Choose a nf!'W njunt for che txported ftle

menu použít k updatu

OW:rwrltt WITHOUT WARNING

Exlstlng Fil

přednastavení,

můžete

některých

využít k

být

vytvoření

zpřístupněno

Například můžete

a uložení

pomocí kontextové

nových uživatelských nastavení.

.r Skip ________________J

~

Obrázek 9.8

Nabídka Existing Files.

Cíl exportu Volba Export Location umožní exportovat do zdrojové

POZNÁMKA

či

jiné

složky. Pokud zvolíte jinou, než zdrojovou složku, tato se uloží

Možnost "Overwrite without wa rning " ( p ř epsat bez

upozorn ě n í)

i pro další exporty,

můžete

tedy obrázky posílat

například

do

příkladu

je velmi riskantn í, protože obrázky,

složky "Moje obrázky" automaticky. V ukázkovém

kte ré tato možnost ovl ivn í, jsou

zvolil možnost "For E-mail ", která posílá exportované obrázky

originály form átu JPEG, TIFF

do složky For E-mai l na ploše. Pokud chcete obrázky zároveň

a PSD. Řekn ě me, že jste zvolili p řednasta ve n í "For

nyní budete

E-Mail ". Pokud

pokra čovat, m ůžete

skon či t

tak, že se origináln í JPEG

p řepíš e

obrázke m v n ízkém rozlišen í

a s velm i vysoko u kompresi. Ta ké s vrstvam i p řepíše

slou č enou

ukládat do katalogu Lightroomu , stačí zatrhnout možnost Add to this Catalog

verzi.

(př i dat

do tohoto katalogu). Nabídka Existing

Files (stávající soubory) (obrázek 9.8 ) vám možnosti:

můžete

se) - pak se

riskujete, že se TIFF nebo PSD

jsem

zpřístupňuje

další

nechat nastaveno "Ask what to do" (dotázat

při zjištění

obrázku se stejným jménem v cílové

složce Lightroom zeptá, co dál. Pokud zvolíte "Choose a new name for exported file " (zvolit nový název exportovaného souboru), Lightroom po vás bude chtít v

434

KAPITOLA 9

PROPOJE NI S PHOTOSHOPEM

případě

kolize soubor


přejmenovat. Můžete

zvolit Overwrite without warning

bez varování) a stejnojmenný soubo r se názvů

s

přepíše

(přeskočit)

se neobjeví. Další možností je Skip

-

(přepsat

a žádná zpráva při

kolizi

k exportu nedojde. Obrázek 9.9 ukazuje okno Export

před nastavením

To E-mail.

Export Export 6 selected photos to:

Prent: I

.. Llghtroom Presets Burn Full - Sized JPECs

Export 10 DNG For (-Mall

1[.=:2t I '"

:1

Files on Disk -:'-=-=-"0--=

=

I

Export Loca'lon

... User Preseu

Export To :

tOx8 InkJet output book expon

I Specme fald.,

:i • ( Choo...... )

Folder : IUsers/m.artln_evenl ng/Desktop

Bur" to DNG

8

Convert to CMYK: Contact

Pu' ln Subfolder:

ITO E- Mail

O Add to Thi. Catalog

Convert to PSD and .auto im port Exlstlng Flles :

Export as DNG

I.

Export CMYK TIFF 300ppi Export TIFFs JPEC A4 + halftone sharpen

I Stack with OrlginaJ

t Askwhat to do

:J

I

File Naming Templa.te:

i Filename

."r"'_.

i :~

JPEC halftone sharpen Custom Text

PSO export

I

PSOre import

Ex.mpl.

~~~

TI FF export

Forma!: Color Spac.:

Start Number:

I

_MG_3240.JP9

I ':l :)

I JPEG

I sRGB

Qvality :

"'" 'é""" ["Sol

I

I

I'"

~ Resize to Fit:

! Widlh /fo Height

w:f64OI H:

I.

:1

~ f ph"eJs

;.

O

Oon'[ Enlarg e

Re solut.ion:

f7211 phcels per inch :1

.,I

Oa.upul Sharpenlng

O Sharpen For:

I.

II

Image Sizing

Ma.ttt! Paper

-

:)

Amoun.: ~~~ard_____

-

~:...

I

Me:ta.data

15§ Minim ize: Embe dded Me[adala 'VI"

Write Keywords as Ughtroom Hierarchy

O Add Copyrighl Walermark

I.

After Export :

c::::E::J

Remove

I

I

Post-Proc::e:ssing

~

Show in Finder

.

Application : Choose an appfjcahon.,.

(

( P1ug-in Manager... )

1:1 ~'\

Cancel ) (

Export )

Obrázek 9.9 Okno File > Export s předvolbou To E-mail. Můžete si zde nastavit svoje vlastní předvolby a tlačítkem Add (zakroužkováno vlevo dole) je přidáte k výběru předvoleb.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

435


Export do jedné složky Pokud zvolíte možnost "Same folder as original photo " (stejná složka jako originál snímku) v poli Export To (obrázek 9.10), získáte možnost exportovat obrázek odvozený z originálu

v katalogu, například TIFF verzi raw zdrojového snímku , přímo do složky k originálu a přidat tak tuto kopii do katalogu, V tom

případě

máte

s originálem ve připomenutí

ještě

možnost seskupit odvozený obrázek

formě balíčku

práce s

balíčky

(Stack with Original), Pro vraťte

se

na stranu 114,

1-. Expon Location i; I

Export To: { Samo falder os origl ••1 piloto

Folde r: /Users/martfn_evenlng/Oesktop

O Put ln Subfolder:

To E-Ma,1

Add to Thl. C.t.log Exl5llng Fil."

g

Stack with Orlgln.1

I Ask wh., to do

Obrázek 9.10 Okno Export Locations nastavením pro vytvoření odvozeného ob rá zku, který se pak př id á zpět do katalogu a seskupí s originálem,

1.

Na prvním obrázku vidíte, že jsem vyfiltroval snímky

v katalogu a vybral jen zdrojové raw obrázky s ohodnocením čtyřmi hvězdami.

436

KAPITOLA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM


C: ":"'::::M~_ =''' ::C~C::~;--~ ~6MltCl.,.,PhclttN<10 ... "rIAI· S;H6.JP(Ca FItes on DIsk "-~DN<

fokHr

"'''10 DNe

fUUrfi/l'I1i<tll\._ "9fOtd'lop

O

COfIW"toC~It.COllll1!:1

hportllJDNe Export CNYK llH JOOpp ú:ponllrh Jf'[CM .,. 1'IaIhCInt5hNpell

P\oI In SIoIbIOUIf!r

rsorOlClI,

~ Md 10 Thllo Clltll,log

COIIVt!nlol'SDll/IdlllAO lmp.on

[,!,Inlngnlts

~ 51l!(.k wlm Orlgltlal

I ~""todo

~

, '" n .. s:e.n lngs

.ftGP\l.II\oMIoNlPf"

rQIfftM. I MO

PSD .. ",pon

., II

lIn ...pon

......

2.

Použil jsem fotografií s

příkaz

o.:.olE~I\I •

Ctrl+Shift+E k exportu zobrazených

předvolbou

"PS D reimport ", která používá

nastavení podle obrázku 9.10.

3.

Jak můžete vidět, exportované soubory se přidaly do katalogu a seskupily s jejich raw originály do

balíčku

(stack) .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

437


Pojmenování a nastavení souborů Pokud chcete , aby si soubory zachovaly

nynější

jméno, nechejte

v položce File Naming nastaveno filename. Pokud ale chcete exportované soubory nějaký

odlišující znak , jako

File Settings si

i

nějak

exportuje. Na

můžete

výběr

odlišit od třeba

originálů , můžete přidat

_email nebo _kopie. V sekci

nastavit v jakém formátu se soubor

je JPEG , PSD, TIFF nebo DNG. Na obrázku

9.9 můžete vidět jezdce nastavení kvality JPEGu , který funguje

pro všechny JPEG exporty. Pokud zvolíte jako výstupní formát DNG, uvidíte nastavení formátu DNG jako na obrázku 9.11 .

I ...

File Se:uings

1...... :)

Format: I, -O_N_G_

_ _ _ _....

~

File Extenslon:

!: J

JPEG Preview: ; Medium Size Image Conversjon Method: ( PreseNe Raw Image

~:)

Optlon.s: ~ Compre.ssed (Iossle.ss)

O

Embed Origi".1 Raw File

Obrázek 9.11 Pokud v kolonce Format zvolíte DNG, uvidíte stejné možnosti nastavení jako zde. Jsou to stejná nastavení jako při ukládání souboru v Camera Raw při volbě formátu Digitální negativ.

Ukládání jiných formátů než raw jako DNG Ano,

stejně

jako

můžete

uložit raw jako DNG, je možné uložit

jako DNG i jiný než raw obrázek. Jednou z výhod je, že ve formátu DNG

můžete

kombinovat XMP data a informace

o pixelech. Nevýhodou je, že pokud takto uložíte JPEG , o výhodu komprese , je to TIFF anebo PSD -

něco

zvětšíte

velikost obrázku

téměř

jako na

normální nekomprimovanou verzi (DNG aplikuje pouze úroveň

komprese). Je také

přijdete

jako ukládat JPEG ve formátu

důležité

střední

upozornit, že pokud budete

konvertovat JPEG na DNG , neznamená to, že by bylo možné získat

zpět původní,

zdrojový raw snímek. Toto je

nedorozumění ,

které vzniklo kdesi na internetovém fóru, a já musím

zdůraznit ,

že jakmile konvertujete raw do TIFFu nebo JPEGu , už nikdy z nich nelze získat zpátky

438

KAPITOLA 9

PRO POJ ENI S PHOTOSH OP EM

původní

raw fotku!


, Nastavení obrázku

POZNÁMKA

Až do teď byly všechny fotky v katalogu zpracovávány ve režimu RGB Lightroomu , při exportu ale můžete zvolit režim prostoru barev exportované fotografie. Na výběr máte sRGB, Adobe RGB (1998) anebo ProPhoto RGB . Pokud exportujete snímky kvů l i

Nikdy

nem ů žeme říct,

pro obrázky

S

vět š inou

barev nou hloubku a kvůli

například

ve Photoshopu. ProPhoto RGB

zítra.

tv ů rci

a grafici

spol éhají na 16bitovou

další úpravě , zvolíte nejspíš Adobe RGB anebo ProPhoto RGB.

informací pro úpravy

přijd e

vysokou hloubkou

barev. Dnes se filmoví

Adobe RGB je většinou nejbezpečnější volba, protože zachová barvy tak, jak jste zvyklí je vidět na monitoru a přenese co nejvíc

co

Byly časy, kdy nikdo n ev i d ě l d ů vod

n ě kdy

i

vět ší,

speciálním efektům. A nové

technologie vám umožní se pak na takovéto filmy

či

obrázky d ívat na

širokoúhlých displejích.

je v mnoha ohledech lepší volbou než Adobe RGB, protože má mnohem

větší

víceméně

škálu barev a je

identický s barevným

režimem Lightroomu. ProPhoto RGB režim vám zajistí, že veškeré barvy zachycené v originálním rawu , zůstanou v obrázku i nadále,

už je váš monitor je

či

není schopen zobrazit.

Z tohoto důvodu se jedná o oblíbené nastavení pro nejlepší tisk , kde chcete dosáhnout co nejpřesnějších a nejlepších barev. Nevýhodou ProPhoto RGB je, že pokud chcete všechny barvy tak, jak jsou , musíte jej správou barev. Pokud

otevřete

otevřít

vidět

v aplikaci se

ProPhoto RGB v programu ,

který tento prostor barev nerozpozná (jako například většina webových

prohlížečů)

anebo pokud bude správa barev vypnutá ,

barvy mohou vypadat prostě hrozně. Adobe RGB nebude také vypadat nějak valně, ale ProPhoto RGB bude vybadat podstatně hůř!

Pokud jste obeznámeni se správou barev a máte ji ve

Photoshopu zapnutou , bude pro vás nejlepší používat Adobe RGB nebo ProPhoto RGB. Pokud vás

některá

informací straší anebo nevíte, co znamená,

předchozích

z

mě l i

byste se nejspíš

držet sRGB; a já bych určitě doporučil držet se sRGB pokud exportujete do JPEGu , který je určen pro web nebo jako náhled klientovi (zvláště pokud nevíte, jak dobře má zákazník zvládnutý color management), nebo e-mailu pro

třeba

přátele . Minimálně

jen

připravujte

je sRGB to

obrázky do

nejvhodnější

a

nejmíň

problémové nastavení pro obrázky použité na webu . Barevnou hloubku můžete nastavit na 16 bitů či na 8 bitů . Jeden z důvodů , proč se většina profesionálů přiklání k 16bitovému nastavení, je, že můžete plně využít zachycených barev a aplikovat základní barevné úpravy, místo toho , abyste tyto barvy zahodili použitím 8bitové nastavení a pak celý obrázek upravovali .

A DOBE PHOTO SHO P Ll G HTR OOM 2

439


V Lightroomu (a toto platí pro všechny úpravy

POZNÁMKA

vždy

Nastavení Resize to Fit

může

použito ke zmenšení či

zvětšení

být

pixelové velikosti exportovaného obrázku. Pokud necháte Don't Enlarge můžete

políčko

(nezvětšovat)

prázdné,

použít funkci Resize to Fit

k uložení zvětšenin.

V

16bitovém

prostředí

rawů)

pracujete

a je jedno s jakou barevnou hloubkou

budete obrázek exportovat. Takže v této

části

využíváte výhody

zachování původně zachycených barev. Proto není volba 8bitové hloubky v této fázi

nutně

volba, která by snímek

poničila .

myslíte, že 16bitové nastavení vám umožní zachovat více

Pokud si odstínů

a umožní další lepší práci s barvami , zvolte 16bitové nastavení.

Pokud ale Don't Enlarge zaškrtnete, bude velikost snímku upravena na

Velikost obrázku

požadovanou výstupní pixelovou velikost pouze v

případě,

že jste

zadali hodnoty menší, než je stávající velikost. Pakliže je zdrojový snímek menší než zadaná velikost, soubor se

V sekci Image sizing (velikost obrázku) (obrázek 9.12) máte velikost exportovaných fotografií, pakliže nemáte

v nastavení File Format zvolen DNG nebo Original Image . Existuje

uloží beze změny velikosti.

změnit

možnost

vybrat

několik

možností: zaškrtnete-Ii Resize to Fit,

způsob změny

můžete

velikosti a zadat hodnoty v pixelech. Lze

zvolit Width & Heigh a velikost snímku se upraví tak , aby se vešel

POZNÁMKA Vím, že

někteří

do zadaného obdélníka (W,

lidé jsou stále

zmatení z významu rozlišení souboru. Rozlišení, které nastavíte v

políčku

Resolution, neovlivní v žádném případě počet pixelů

souboru.

Nastavení hodnoty Resolution v pixelech na palec

(či

pixelech

na centimetr) pouze znamená, že při

zobrazení nebo tisku v tomto

rozlišení, by

rozměry

poměru

změní

šířka

x H, výška) se zachováním

stran. Pokud zvolíte Dimensions, exportovaný obrázek

velikost přesně na zadané hodnoty i za cenu změny

poměru

stran fotky. Můžete také zvolit, jestli se má velikost

nastavit podle delší (Long Edge)

či

kratší (Short Edge) strany,

což může být vhodné pro sadu , v níž jsou snímky na výšku i na šířku.

Nastavení Resolution vám umožní

v pixelech na palec

či

změnit

rozlišení obrázku

pixelech na centimetr.

obrázku

v palcích (nebo centimetrech) odpovídaly v pixelech

rozměrům

děleno

obrázku

• Llahtroo<n PrUtU ItirnFull -Sl l~JP(C;J

zadanou hodnotou

rozlišení (Resolution).

lOli81nkjelolllOllt

JPEC;h.tt\-o""hvpe., PSDellloort 1'SD~ l mll'Jrt

TlFF

~lIPOtt

( P(ug-In Manager••. )

Obrázek 9.12 Image Settings.

440

KAP ITOLA 9

PROPOJENí S PHOTOSHOPEM

Zde je poh led na okno Export, ve kterém můžete si, že ostatní pane ly lze minima lizovat.

Vš i mněte

vidět

nastavení


Kdy použít interpolaci? Ve Photoshopu máte

př i změně

zvolit metodu interpolace. Je

velikosti obrázku možnost

například doporučeno

metodu bikubickou hladší, když obrázek

zvětšuje ,

zvo lit

V Lightroomu žádná z

těchto

ostřejší.

možností není. Místo toho je jak

v Lightroomu , tak v Came ra Raw použita metoda "Lanczos Nicméně zůstává

kernel ".

zvětšování obrázků . před

Existuje řada digitálních fotografů , kteří stojí

nutností snímky

zvětšit ,

aby vyšli

Jedna z otázek se týká vstupního vstupní

zostření

na exportovaný, v TIFFu

Zaprvé

či

vstříc

zostření.

a poté , až budete obrázek

také interpolaci? Nebo byste způsoby.

zvětšený

můžete

měli

vstupní

obrázek?

zákazníkovu

přání.

pořádku

použít

Je v

zvětšovat,

zostření

Můžete

s vznikem halo efektu u

okrajů,

pokud se jednalo o opravdu velké redukce. Problém byl v interpolaci obrazu a v Lightroom 2 byla tedy i nterpolace vylepšena, aby se tomuto problému

p řede š lo.

použít dvěma

například

ostření ,

ostřit

anebo

pomocí

Photokit Sharpener™ Jak

na obrázku 9.13 , mezi těmito dvěma způsobu je

viditelný rozdíl. Interpolace obrázku , který byl nejprve v Lightroomu

uživatelé, že

redukci velikost mají problém

po užít až

postupovat

exportovat velký obrázek do Photoshopu a zde externího modu lu, jako je

p ři

verze Lightroomu

n ě kte ří

reimportovat interpolovaný obrázek

PSD do Lightroomu a až pak aplikovat

můžete vidět

při

otázka, kdy použít interpolaci

p ředchoz í

se ozývali

a naopak,

pokud obrázek zmenšujete, je dobré zvo lit bikubickou

U

může

mít za následek

zvětšení

efektu

zostřen

zostření

do takové míry, že jevy způsobené ostřením začnou být příliš zřete l né .

Pokud budete nejprve interpolovat a až poté

dostanete mnohem

jemnější

ostřit ,

výs ledek.

Obrázek 9 .13 Levá část obrázku byla nejprve zostřena v lig htroom u a až poté zvětšena za pomoci interpolace na dvojnásobek své původní ve li kosti. Pravá pů l ka byla původně nezostřená, při exportu byla zvětšena na dvoj násobek své ve likosti a poté reimportována a zostřena s použitím stejného nastaven í jako část levá. Obrázek je zde ve 100% ve likosti.

ADOBE PH OTOSHOP LlGHTROOM 2

441


Je

POZNÁMKA Je dobré si

uvědomit,

že nemusíte

mít obrázek s velkým rozlišením, abyste získali dobrý výsledek tisku. Klienti

většinou

rozlišení 300 ppi je

při

tvrdí, že

řešením

pro

vše od malých novin až po velké billboardy. Pravda je, že pro tisk časopisu většinou dostačuje

200-250 ppi. Více

těžké

se rozhodnout, protože tisk oběma přístupy.

velký rozdíl mezi

pixelů

rozlišení

nemusí vždy

zajistit lepší kvalitu .

100% velikosti ukázal říci,

že obrázek

9.13 byl původně 5000 px široká fotka z 16megapixelového zvětšen

fotoaparátu a byl poté při

pixelů

rozlišením 200

zvětšení? Většinou při

pixelů .

na 10000 často

použijete takto extrémní

exportu používám interpolaci spíše těmto problémům

u zmenšování, takže se

vyhýbám . Ale pokud

fotíte fotoaparátem s malým senzorem nebo

Zostření

postačovalo

To by

na palec k tisku na papír více než

1 m široký. Otázka tedy zní, jak

v exportní fázi opravdu

POZNÁMKA

při

Je dobré

potřebujete

hodně zvětšit , proveďte

fotku

si vlastní test.

pro tisk

Autor knih o Photoshopu a guru

Output Sharpening , výstupní

digitální grafiky Bruce Fraser, pracoval

společně

s Mikem Skurskim

a Jeffem Schewem na doplňku Pixel Genius Photokit

Sharpener~

pro Photoshop. Kód použitý pro inkoustové tiskárny a obrázků

společnost

Adobe pro použití

v Lightroomu, kde ho

můžete

Print Job

můžete

nalézt v

Output Sharpening. Je účelem zostření

okně

Print, použít

v modulu Print a také při exportu.

můžete

Export (obrázek 9.14) v sekci

důležité zdůraznit ,

že tato nastavení jsou

pro tisk na inkoustové

znamená? Místo používání

na monitoru koupila

tiskem je novinkou

v Lightroomu 2 a stejné možnosti jako v modulu Print v sekci

zde za

zostření

zostření před

tiskárně .

různých nástrojů zostření

Co to

v modulu

toto nastavení použít pro snímek až v okamžiku

exportu. Řekněme například , že máte fotografie , které chcete tisknout z Photoshopu nebo pomocí samostatného RIPu . Pokud použijete Output Sharpening soubory budou zdrojových

krásně

snímků.

při

ostré a

exportu z Lightroomu , vaše

připraveny

V sekci Sharpen For

k tisku bez

(zostřit

ovlivnění

pro) si

vybrat mezi Screen Output (výstup na obrazovku,

můžete

například

pro

web nebo prezentaci) a výstupem pro inkoustovou tiskárnu na lesklý (Glossy), skute č ně

či

matný (Matte) papír. Nastavení jsou

pouze pro výstup na monitor nebo na inkoustovou

tiskárnu , a ne standardní rastrové budete stále muset umožňuje

určena

ostřit

zařízení ;

pro ofsetový tisk

až ve Photoshopu . Nastavení Amount

zvolit mezi Low, Standart a High.

Původní

nastavení,

které používal Bruce Fraiser (více v poznámce vlevo) , bylo označeno

jako Standard. Možnosti Low a High vám jednoduše

umožní efekt

zostření poněkud

zeslabit

či

zesílit.

II T Output Shupe"lno

g

5<:reť: n

Low

Sharpen Fo

Amou Clossy

P~ per

.. Metadata

Obrázek 9.14

442

KAPITOLA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM

Nastavení Output Sharpening,

Hlgh


Metadata

POZNÁMKA

Možnost Minimize Embedded Metadata (minimalizovat vložená metadata)

umožňuje

exportovat obrázky bez

obvyklých informací, jako jsou

možnost Add Copyright Watermark,

přítom n osti

napřík l ad klíčová

p ři d á

slova. Tato

úplně

skrýt. Další volbou je Write Keywords

klíčová

na jiném

použitá

klíčová

údaj z položky Copyright z Metadat jako symbol autorských práv (toto

slova budou vždy zapsána do souboru XMP

se zachováním jejich hierarchie i v otevřen

roh ů

neplatí p ř i exportu do DNG ).

As Lightroom Hierarchy - to je standardní nastavení, které zajistí, že

se na jeden ze spodních

obrázku malý vodoznak obsahující

možnost se hodí, pokud chcete omezit množství informací na minimum anebo je

Pokud je v sekci Metadata zaškrtnuta

počítači

případě,

že bude obrázek

s Lightroomem, kde jsou možná

slova neznámá anebo mají jinou hierarchii.

Řekněme například , že máte dva počítače, které sdílejí stejný

slovník, což znamená, že oba mají stejno u hierarchii slov. Pokud byste exportovali obrázek z jednoho

k l íčových

počítače

a poté ho importovali v druhém , pak nebude mít nastavení Write Keywords As Lightroom Hierarchy žádný vliv, protože klíčové

je hierarchie každé si , že

hovořím

o

běžném

(všimněte

slovo rozpoznána i tak

exportu a importu a ne o funkci

Export/Import v katalogu). Ale pokud bude tato volba vypnutá a druhý

počítač

nebude mít stejný slovník, budou

klíčová

slova

zobrazena jako jednoduchý seznam bez rozpoznané hierarchie. Pokud se stane , že budete používat

klíčová

slova z hierarchie

Ca/ifornia > USA> P/aces, tato hierarchie pak bude zachována

tak dlouho, pokud

počítač,

tuto hierarchii anebo máte

na který budete fotku importovat, zná př i

exportu zaškrtnuto Write Keywords

As Lightroom Hierarchy. Pokud zaškrtnuto nebude,

klíčová

slova

budou exportována jako jednoduchý seznam Ca/ifornia, USA, P/aces.

Post-Processing Sekce Post-Processing je mocný nástroj okna Export. Umožní vám na konci procesu zobrazit snímek v nebo Finderu),

případně

zvolené aplikaci.

Můžete

ji

otevřít

prohlížeči

(Exploreru

ve Photoshopu nebo jiné

si zde nastavit

třeba

i vypálení

souborů

na CD/DVD. Toto jsou standardní nastavení, pokud ale budete číst

dále, zjistíte, jak

před připravit některé

akce Photoshopu

a spustit je ihned po exportu.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

443


Přidání Obrázky

m ůžete

Nastavení post-processingu v modulu Export vám umožní

zkopírovat také tak,

že je chytnete a přetáhnete na nové místo (nebo například na droplet Photoshopu) . Mějte ale na

paměti,

že

nastavení či úpravy se takto

nějakou

nemusí

přesunout

V

s obrázkem.

přetáhnete

121-MG-, ..,-[d".",. r

~

II

r T

I!.:l

mlse

T

f:J

Orop~t actlons

Image Slze

~ r

17SIpl Coated 350 ppl

~ r

.... lOOPPl- sharpen

Mefg, VIslble

~ r

.... lOOPP'l- sharpen A4

Conwrt to 'rofik

~ r

... CMYK output for ContKI:

~ .&Ib/Ch_nel

téměř

~ .

~

"".n

+=r I!a.

převodu

obrázku z RGB na CMYK,

zostření

a konverzi formátu . Je to

rutinní operace , kterou byste možná

1lOftlo

p

na konci exportu.

chtěli

exportovaných z Lightroomu do Photoshopu.

tuto sekvenci upravit

1<1

do samotné operace

Pokud budete postupovat podle následujících

na

~

-=-~

r

příkladů

souborů

IiiiI

§i

měla proběhnout

jednoduchou akci

používat u

ikonu dropletu .

, ..,-

přímo

je nahrát si ve Photoshopu

následujících krocích si ukážeme, jak ve Photoshopu

jen jeden z

Droplet je malá aplikace zajišťující dávkové provedení vybraných akcí

I

udělat,

která bude zahrnovat nezbytné

POZNÁMKA

I

rutinní operace

akci, která by

několika

vytvořit

I

některé

integrovat

exportu. Vše, co musíte

některá

na souborech, které

akce po exportu

kroků, můžete

na jakoukoli opakovanou

činnost.

-

.... Canvert 10 CMY1C- 1OOppi "'"

.... Conwrt to CMYK-l00ppi

~ r

T

IlTU.ge Slze

~

T

Piul

~nius

~I :

~ H~ftone

Ruolutlon: 117.795 per cm

1111 II IJSI I li

ElfUl:

~

PhOIOKil Output ShMpe.ner

~ 17Slpi

Output Sharpeneu"

Coated 35a ppt"

Merge Vlsíble

~ r

T

Convtrt 10 Profne (Urre"t dacument

To Profil. : "ContadBook- WorldPrlnt "

Intent: re.lattve coloril'Tlf!ní c W1th Black Point Compensa,tlon

~

-

I-

T

ConwrtMode

Depth: II

· 1 · r ~ I CJ Il IiI19

1.

Ukáži vám

.• .. -.

podrobněji

postup, jak

vytvořit

ve Photoshopu

droplet, malou aplikaci, kterou umístíte do složky Export Actions Lightroomu. Obsah této složky se zobrazuje v seznamu After Expo rt v

části

Export.

Otevřel

jako akci: upravil jsem rozlišení ppi na správnou

jsem obrázek ve Photoshopu a nahrál

hodnotu , použil automatické a

KAPITOLA 9

okně

příkazy

sloučil

444

Post-Processing v

zostření

pro nové rozlišení,

všechny vrstvy a obrázek konvertoval do CMYKu

převedl

PROPOJENr S PHOTOSHOPEM

do 8bitového režimu .

si


Cru.te Oroph!t

~Oropletln ( Chaos.... ) G5-M&ln-HO; Us~ ;m&rtinewnin9: ..• :Adobe:Ll9htroomExport AcbOnsConwrtCMYK-Conuct

Play

~

Set; í Oropkt actlot'l$

"'tlon· ~ (MYl< """"

:

(O, (_ocl

J

~ ~

I

=m

O Ow:rride Mton "Open" Commands O Indude AlI Subfolders O Suppreu Mk Optn Options Ot.úogs ~ 5Yppress CoIor 'ProfUl! W&_m_'n.:;. '_ ' _ _ _ _ _ _ __ Destlnl.llOn , ~ And~

Choost

o Ovtrride Action "S.Ivt As" Commands 'Fle~ar"irt9 EXl.mpll! MyFi 1!.9t l»<ume -'m. I

~

+1

~.

,to • on

++

~

+'1---------------

$tl.rtln9 senA!_ ~

~,billty

W,,'wtows

&rors: ( St.op For Erron [

2.

t

"n_"__-:-_

Ml.c 0_5___

:1

ConwnCMYK -Contact

s.a~As

Ikona dropletu

V okam žiku , kdy jsem

měl

akci

vytvoř e nou ,

uložil jsem ji jako

droplet. Ve Photoshopu v nabídce Soubor pod Automaticky jsem zvolil

Vytvořit

droplet (Automate > Create Droplet)

a aplikoval nastavení zobrazen é zde. Droplet jsem uložil do složky Adobe \ Lightroom \ Export Actions (viz krok 3). V sekci Cíl (Destination) jsem zvolil Uložit a protože k

urč ení

zavřít

(Save and Close) ,

místa, kam se budou obrázky ukládat, budu

pou žívat funk ci Export a je

zbyt eč n é vytváře t

jinou složku.

Export Aulons

Adobe Ughuoom l.ias CMYK-A04

3.

Jak jsem zmínil v

před c hozím

kroku , droplet musí být uložen

ve složce Export Action s. Musíte

přejít

do složky (C:)\U sers\

(Jméno_uživatele) \ Application data\Adobe\Lightroom a uložit droplet do složky Export Actions. (Pro Windows Vista je cesta Users\(Jméno_uživatele)\AppData\Roaming\ Adobe\Lightroom \ Export Actions .)

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

445


" PreJ1tl

~~ ~'""" ~~ ~H ~U~~~ ~~~-

Iu," rul1 - Slud JPEw

Rfn on Disk

&.portlo[)NG

Fort- 1oUlI lOdlnk./'rIQUtpi.lI

book export 84.!rn t oONC; ConVCrt to PSI) and IUlo Import Ellport u DNC Export (MYl( TJrF 3000pi .. f ll .~ml",

JPEGM .. l\atftoMln.... 1Xn JP(Gh.alftonesh,rpM

PSOu",", PSOre.mPOtt

nrruPQft .1~ SI:r.Ing

~

Rultc 10 Fk:

=.:..:_=..:.=_ =::;g -,---= .

~ ",......

~Oon'ltnl.lf1il'

ltuoh"lon~ I ""... ,.,1ftdI

!t

ll> Oulput SMl pI!"l", L"" .... tad«l •

... 'o$I-l'roc:e u1nt

Opt" ln Adobe PhOtoshop eS3 O~n

ln Adobe PhOloshoo CU

Ope" ln OIM. Apphallott •••

( PlU9-i" Manag:l!r... )

lOx'Jnk,lltt 300PP'1- .... n.lftone.lwpen 300PPl - ~ftOf'eJhllrpe"

3001"Pl- lwIlftOl'lC

1~I'pC!n+CMYIC

Adotrc Ughtloom &l11S Cton'lC-M

(;o to f.I<port.fol:tJons Folder Now

4.

Nyní jsme

připraveni

vytvořeného V případě, že aplikace, kterou chcete v rámci Post-Processingu použít, není uložena ve složce Export Actions, můžete

ji vyhledat pomocí tlačítka

Choose. Toto výběrem (otevřít

tlačítko

aktivujete

Open in Other Application

v jiné aplikaci) ze seznamu

After Export.

použít

předpřipravenou

akci za pomoci

dropletu . V Lightroomu jsem vybral fotografie ,

které chci zpracovat a z nabídky File jsem zvolil Export. Otevřelo

se okno jako na obrázku . V Export Location jsem

nastavil , aby se

vytvořila

nová složka s názvem CMYK TIFFs.

V sekci File Settings jsem nastavil TIFF jako formát souboru a kompresi zvolil None. U Image settings je celkem jedno, jaký režim RGB zvolíte, protože konvertovat na CMYK. A

stejně

konečně

budete

později

fotky

v sekci Post-Processing

jsem ze seznamu After Export zvolil

předem připravený

droplet uložený ve složce Export Actions. Jakmile jsem toto vše hotovo, V tomto

případě

pomocí

tlačítka

přišel čas

uložit nastavení jako

měl

předvolbu .

jsem celé nastavení procesu exportu uložil Add (zakroužkováno) panelu Presets jako

Convert to CMYK: Contact, protože je to akce , kterou budu používat ke knize .

446

KAPITOLA 9

PROPOJENí S PHOTOSHOPEM

změně

velikosti a konverzi fotek pro tisk v této


CMYK TIFFs

Nastavení ukázané zde a použité pro tuto publikaci si

můžete

kdykoli

upravit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám . Doporučuji doubletree-vlew,Uf

tisk

vytvořit

tím nastavením, jaké Můžete

tak

si pro každý

nový droplet s

vytvořit např.

přednastavených

přesně

potřebujete .

balík

operací pro

každého klienta .

6 ItW'lS, HO.49 CS avolilOlble

5.

Vše , co zbývá

udělat ,

je kliknout na Export a Lightroom už

vezme všechny vybrané TIFFy a exportuje je do složky na udělá

ploše a

to následujícím postupem podle zadaných

hodnot v obrázku v kroku 4: Velikost

obrázků

bude

při

21 cm x 21 cm

změněna

rozlišení 350

zachovají všechna metadata a úvodní

část

exportu hotová,

Exportované soubory se

tak , aby se vešly do pole pixelů

klíčová

přijde

otevřou

na

na palec. Také si slova. Jakmile bude řadu

post-processing.

ve Photoshopu a instrukce

uložené v dropletu se spustí, aplikují na každý obrázek, který se

vzápětí

To v

uloží

podstatě

zpět

do složky CMYK TIFFs.

shrnuje posloupnost všech operací u

exportu z Lightroomu s obrázku je

vidět

přidaným

běžného

dropletem . Ve složce na

šest finálních fotek, které byly

exportovány z Lightroomu jako obrázky

úspěšně

připravené

k použití

v rámci této knihy.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

447


Zásuvné moduly pro export

POZNÁMKA Několik

lidí vytvo ř ilo různé zásuvné

moduly (plug-ins) pro funkci Export. Jédním z nich je Jeffrey Friedl, který vytvořil

modul Flickr Export ukázaný

V

okně

Export si

můžete

nastavit

připoj ení nějakého

modu lu (p lug-inu), ty se dají stáhnout z K instalaci modulu části

stačí

kliknout na

r ůzných

t l ačítko

na obrázku 9.16. Tento zásuvný

spodní

modul si můžete stáhnout společně

manager zobrazený na obrázku 9.16.

zásuvného

stránek.

Plug-in Manager ve otevřete

okna Export (obrázek 9.15 l. tím

Pl ug-in

s dalším i pro Zenfolio a Smugmug z tohoto blogu : http://regex.info/ blog/ 2008-04-02/ 779. Možná se také budete chtít podívat na ~Tl d. _ /DI'Ulpt.lon

Mog rify od Timothy Armese: http://

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Tl11.:

timothyarmes.com / lr2mogrify.php.

~lrct

(on"'" W

CMYI(.

pr'IofIf't' lor , ... SOOItCl c.~

COm_,

~oom _~iI.IO ~ ~

prioo11y hl

'" h 2nd ).6 .th

I~e

IMk. nodrl

...

C09't'N.1I'If

C-rttol"SO."d."lIo l"'Pon

"udl".

(Jo;poor1l.lDH(;

jobldlnl"W,

"do

[)o:POftCMYKTlHJOOppI

\I1"tr'ledfll, ....... (I, lnl,lt.edl

jf'(C;"" .. ""JflDnlflhUlXn

jf'rGhalho",-III".pen

Pokud kliknete na dvojšipku

PSDeKj)(In

Dt:scrlptlon: 5ot1t(, ptlofity lor lhe U\llmoom metld"'" 10 lit IIMd '"lhe Iml'il! dnc.lpllo!I.t Filek,.

T1Hexpom

ptlottrť

SOVItCE

C.ptlon

vybrat jeden ze standardních

Jobilknt>l'ier

zásuvných modul ů anebo p ři pojit

"'"

n ějaký

hl

~~~

cOPY"'..... Hudll,..

\I.n~.I"fll ..1\aITOe

1I..IM,IMdj

nový.

2nd Jrd 41h

.~~c--

(zakroužkována), budete si moct

• :c,~:~r;-:,~::''''' =''::::::::::::''''_______ .....:=-:=.::..=::..:~I!J o

( 'I)K. · sr.,.rlttd. tlOClos.lnClI'Ott5..,"uded"

8

AlIowIOt..~dby

8"'bIoc:

The · "ftrylr... l·ofIM" I~. TYPl ol I~I

8

PhoCOI

O frlendfr-oty 8~1.

II- ~

o Frlwl

O Mode.m

f. -~,

O r.1l'l1y

,",

O No_elM

O lteWkttd

o 5(.'Hnlhou o 01'- WtfCGlI'.'oIUr"Io"I e«"'

o HI<It theM: 1""9t$ from f1k Vi publl<. Huch 'luoIutlotlv.llHloracO<1l I"mlllcUll ,J,$tl "'Ike ..

Ofl"

100 f ,...,eJt.PI1lnd• •

J

dll ...... n when "M,,,,,,,,u lmlMdded Meuld.UI" iJ (h~ ...d

lit

Ut. Meu.dll' MCI_

( Plug-in MI.n&get" " )

Obrázek 9.15

Příkl ad

zásuvného modulu Flickr Export v

ok n ě

Export

" Lightroom Plug-in Manager

,.tIt

1000n l lltlrl"'. IW"I"9 / OeikI09/ f'llcl!r- jfricdU,plug'"

( Showln"""'tt )

~-ln"'lllhOlTOOIJ ~

O Retoadpl\lIl -I"OI1U(heKport

~ ... 0'111"001,," l09 10 F~"

Obrázek 9.16

448

KAPI TOLA 9

PROPOJENf S PHOTOSHOPEM

1'I\I9-ln .vll ~bk I No d i'""OJllc llteJUo;U

Plug-in manager v Lightroomu.


Export obrázků z katalogu na CD či DVD Pokud chcete exportovat obrázky tak

u č init přímo

standardní

v

okně

přímo

Export. V tomto

přednastavení

na CD případě

či

DVD,

můžete

jsem použil

Li ghtroomu Export to DNG . Kliknutím

na titulní panel (pod textem Export XY se lected photos to :) se zobrazila nabídka, ze kte ré jsem vybra l Files on CD/ DVD (soubory na CD/ DVD). Po jako uživatelské

úp r avě

přednastavení

nastavení jsem si vše uloži l

Obrázek9.17 Pokud zvolíte "Burn the exported images to d isc", můžete si vybrat, která mechani ka pos louží k vypálení obrázků na médi um. Pak stačí kliknout na Burn.

Burn to DNG . klrn Swnm

S tímto nastavením se fotografie nejprve konvertují na DNG

Vou hiM! r.q~u.d to bur" 1 14 . MB ol dala, whkh will nolll!. on 1M dn.e: VOU hrl. inuned. VOlI will nud _ ~ diu: 10 INmlJloftheÓilu..

a umístí na plochu do složky nazvané DNG . Lightroom poté automati cky spustí vypalovací aplikaci (jako

třeba

ope r a č ního

systému

tu na obrázku 9.17 ) a upozorní vás, že je

vypalovat. Pokud máte k dispozici více než jedn u

př i p r aven

vypa l ovačku ,

umožní vám vybrat si, kte rou chcete použít. Jakm il e tak klikněte můžete

na Burn (vypálit) a

otevře

u č i n ít e ,

se vám okno , ve kterém

disk pojmenovat (obrázek 9.18 ). Obrázek 9.19 ukazuje

okno Export se zásuvným modulem Fi les on CD/ DVD.

Obrázek 9.18 V tomto okně může te nastavit jméno disku. Po kud chcete vypál it da ta o větš í vel ikosti než je ve likost místa na disku, Lightroom vás automaticky upozorní a nastaví pálení na více disků.

Pokud na disku není dostatek místa k vypálení všech soubo r ů , Lightroom vás o tom informuje a umožní vám vypálit na více disků .

V

příkladu

zde jsem

chtěl

vypalovat ko lem 8 GB dat, ale

protože jedno DVD má pouze asi 4,5 GB, Li ghtroom automaticky rozdě l í

data na sady ve likosti pod le ve likosti

média a

za č ne

aktuá l ně

vložené ho

data vypalovat (a kontrolovat) , ke každému

dalšímu popisku disku pak

přidá pořadové č íslo .

Obrázek 9.19 Okno Export s použitím vytvořeného uživatelského před nastavení Burn to DNG.

lum r.1I1 - 51Hd JI'I:CI bponto DNe

...

bportTo~ 1 5peaf\c'loIóer

lOd lnkjeclMltpul

F~,~ ;::':nm:~::~Inr= I :Ot""" ' "_'''_____"..;:a-s ;(= , ,,:;:..,) o Add to TlII, Cau.~

COIWentoCM't'K. ConlKI Conwn to PSe and lili" Import úpOn,s ONG

Ex lstH'l9 I1lu

1;Uk 'llltN1 tG do

ExportC!04YKTlrF1OOpp!

ExponTlrfl

' .

f1I<11N.1. ml "1l

.lf'(GM ... h.alftonesklrptln jlP[ChlJftoneiharpen 1I'50.xport 1I'50rtl"'P(ll1

l1FFupoot\ ~.:

.. OutplllSha' JMl n11tf

( Plug-In Manager..

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

449


10

Tisk Jak získat perfektní výsledky a efektivně pracovat v modulu Print

Digitální tisk urazil od prvních bylo pouze pár tisk z

počítače

dnů

Photoshopu, kdy

fotografů přesvědčených, soupeřem

bude jednou

že digitální

vyvolávání fotek,

dlouhou cestu. Graham Nash a Mac Holbert z Nash Editions byli předvedli,

výstupní

průkopníky

digitálního tisku a jako první

že inkoustová tiskárna

zařízení

pro fotografie z

může

být použita jako

počítače

s použitím

kvalitního papíru. V následujících letech byli fotografové průlomů můžete

svědky několika

v oblasti technologií a cen . V dnešní

době

si

koupit kvalitní fototiskárnu za pár tisíc. Bohužel je

stále dost lidí zmateno ze všech možných nastavení tisku a z toho, že správa barev jim "nechce Naštěstí

vám

může znatelně ulehčit

z Lightroomu . Pro

začátek

fotky rozvrženy na stránce. obrázků

a

zařadit

si

si

zobrazit, jak budou vytvořit

je do fronty na tisk, nebo

do režimu rychlého tisku a pro indexový tisk, tisk

vytvořit

"kontaktů".

fungovat".

život modul Print

můžete

Můžete

pořádně

skupiny

můžete přejít

jednoduše nastavení

A nejlepší ze všeho je,

že jakmile zvládnete všechna nastavení,

můžete

jako šablonu, která zrychlí a zefektivní váš tisk.

si je uložit


Příprava

POZNÁMKA Tiskové šablony omezí některých parametrů

přenastavování

tisku a také

experimentování s rozložením můžete

ji používat na

výběry obrázků . Stačí tlačítko přidají

Modul Print (tisk)

obrázků

na stránce. Jakmile si ustálíte návrh šablony,

tisku

různé

kliknout na

pro t isk a vybrané obrázky se

do fronty k tisku .

Modul Print (obrázek 10.1 ) poskytuje kompletní kontrolu nad tiskem a zobrazuje náh led začneme

od horní

části ,

buď

rozvržení tisku:

obrázků

vybraných k tisku . Když

pane l Layout Engine nabízí volbu

rozvržení Contact SheetjGrid , nebo Picture

Package. Následující panel Image Settings

může

být použit

k nastavení toho , jak se mají obrázky na stránku poskládat. Jestli je Nezapomeňte,

že vždy

můžete

anebo

natočit ,

určení okrajů

použít panel Collections v modulu

k

Library k uložení kolekce pro tisk se

začínalo ,

šablonou .

aby lépe zaplnily plochu ,

třeba přidat rámeček .

rámečků

a velikosti

je pro vás

či zvětšit

Panel Layout

můžete

oříznout

a

použít

pro obrázky. Aby se vám lépe

připraveno několik

šablon . Ty jsou v levém okně

postranním panelu Template Browser a jejich ukázka v Preview se zobrazí, pokud

přes

šab lonu

přejedete

myší.

Panel Rulers , Grid & Guides (Guides) nastavuje viditelnost Tla č ítka

pro tisk jsou

popsána dále, ale v umožní

otevřít

podrobn ěji

podstatě

vám

okno, ve kterém si

pak nastavíte požadované vlastnosti tisku. Tla čítko Print One je dob rá

pravítek a různých vodítek. Panel Overlays vám umožní přidat Můžete

k tisku informace. přidat

vaše logo, nebo

v

něm například

obyčejný

text , jako

například čísla

volba, pokud víte, že nastavení t isku

mů žete

Job vám umožní nastavit, jak mají být stránky

okno s nastaven ím t isku a rovnou spustí tisk.

dokument stránek.

Pokut používáte modul Print k indexovému tisku (kontakty),

je správné; toto

tla č ítko p řeskočí

tištěný

na

potřeba

přidat

ke snímku

změnu

okna pro

další informace o souboru . Panel Print vytištěny

(není

ve likosti obrázku , protože nástroje

Page Setup a Print Reso lution v pane lu Print Job jsou vše , co potřebujete) .

Možnost Oraft Mode Printing je

skvělá

pro rychlé

tisky, protože využívá velké JPEG náh ledy (které už Lightroom vyrenderoval). Vzh ledem k tomu , že náhledy jsou již hotové , proces tisku je

téměř

okamžitý. Je-Ii Oraft Mode Printing vypnut,

pracuje Lightroom s originálním obrázkem a vy rozlišení, tak i výstupním tiskárny

úroveň zostření.

zařízení

případně

Pokud kliknete na

i

Správu barev

můžete

mů žete

zvolit jak

ponechat na

vo lbou Managed by Printer, nebo vybrat profil včetně záměru tlačítko

reprodukce .

Page Setup zcela vlevo dole ,

otevřete

si okno pro nastaven í tiskárny a vlastností tisku , včetně volby druhu papíru a dalších možností spec ifických pro typ tiskárny. Tato nastavení se uloží jako

součást

protože to redukuje možnost

šab lony, což je

případné

příjemné ,

chyby. A nakonec

kliknout na jedno z tlačítek Print vpravo a spustit tisk .

452

KAP ITOLA 10 TISK

stačí


iii

r

Panel Image Settings obsahuje základní nastavení úpravy tisku.

Panel Layout slouží k nastavení okrajů, rámečků a velikosti buněk.

vstupu do systémového okna nastavení tisku.

Obrázek 10,1

standardní spuštění tisku.

Pohled na modul Print.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

453


Panel Image Settings Image Settings

zpříst u pňuje některá

zák ladní nastavení toho ,

jak budou vybra né obrázky rozloženy na stránce (obrázek 10.2 ). Pokud je zvolena možnost Zoom to Fill , celý je beze zbytku Obrázek 10.2 Image Settings slouží k volbě ve li kosti i polohy obrázku v rámečku, opakování téhož snímku na stránce a vo l bě tloušťky i barvy okraje.

oříz n e .

takto

obrázkem a obrázek se pod le toho

Jak uvidíte v následujících krocích, obrázky, které byly

oříznuty, můžete

v

rámečcích

Rotate to Fit automaticky

natočí

tažením posouvat. Možnost

obrázek tak , aby

optimálně

"zapad l" do rá m ečk u . Napřík l ad pokud budete tisknout indexové tisky (kontakty)

Kliknutím na barevné políčko

vyplněn

rámeček

obrázků

na

šířku

i na výšku, budete asi chtít

mít všechny obrázky ve stejné ve likosti (podívejte se na krok přístupné

vyvoláte dialog Stroke Border, ve

4). Nastaven í Repeat One Photo Per Page je

kterém můžete nastavit j inou než

stránka, na kterou tisknete , obsahuje více než jeden

před nastavenou černou

a vy chcete všechny tyto

barvu

okraje.

rámečky

5 ukazuje použití této funkce na

1.

nastaveno není.

KA PITO LA 10

TISK

zap lnit jedinou fotografií. Krok

šab l oně

2 x 2.

Obrázky pro tisk byly vybrány z filmového pásu v modulu Print s použitím šablony s

454

pokud

rámeček

uspořádáním

2 x 2. Nic jiného


2.

V tomto

případě

byla použita šablona 2 Wide (2 široké)

s nastavením Zoom to Fill. Dva obrázky nyní pokrývají celou plochu rámečků beze zbytku .

3.

Se zapnutým Zoom to Fill, můžete s obrázky pracovat a upravit jejich obrázku,

umístění.

můžete

Pokud myší uchopíte náhled

s ním pohybovat a vybrat tak lepší

výřez.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

455


4.

Funkce Auto-Rotate to Fit se

natočí

případě

zaru č uje ,

že všechny obrázky

tak , aby co nejlépe vyplnily

rámeček .

V tomto

jsou dva na výšku orientované obrázky otočeny, aby

co nejlépe vyplnily na

šířku

orientované

ráme č ky

šablony

2 Wide .

5.

V tomto

případě

jsem zvolil možnost Repeat One Photo Per

Page , což zaplní všechny obrázkem . Zde je

456

KAP ITO LA 10

TISK

třetí

rámečky

strana ze

jedné stránky stejným

čtyř.


Panel Layout v módu Contact Sheet/Grid K di spozici jso u zaměří m e

d vě

nastave ní Layo ut En gi ne, nejprve se

na nastavení, která jsou

příst u p n á,

pokud se zvo líte

režim Contact Sheet/ Gri d. Můžete zde nastavit, jak budou obrázky

umís t ě n y

přehled

o tom , jak tato fu nkce funguje. Vši mn ěte si, jak nastave ní

na stránce a projitím šabl on získáte ryc hlý

na obrázku 10.3 ovl i vňu j e rozvrže ní na obrázku 10.4. Také si všimně t e , že nastave ní o kr aj ů má před n ost p ře d nastave ním rámečků

a jejich meze r mezi nimi. Jakmi le

změ n íte

nastavení

okraje (margin) , rozmě r y rá m ečků se mu př i z p ůsobí.

Leh margin (levý okraj)

Cell width (šířka buňky)

Horizontal cell spacing (vodorovná mezera mezi buňkami)

Right margin (pravý okraj)

Top margin (horní okraj)

Obrázek 10.3

Cell height (výška buňky)

Rychlý, ale

Pa nel Layout En gine

méně přesný, způsob

jak upravit okraj nebo posunout pomocnou linku, je kliknout na příslušný

prvek v ploše obsahu

ručně

přetáhnout . Všimněte

a

Vertical cell spacing (svislá mezera mezi buňkami)

ji

že pokud takto

změníte

si,

rozvržení

(anebo použijete jezdce v panelu Layout) obrázek v přizpůsobí

rámečku

se

vašim změnám . Pokud

je důležité, aby měl obrázek na stránce

určitou

konkrétní velikost,

je lepší použít panel Layout, protože ten umožňuje mnohem p řesnější nastavení zadáním číselné hodnoty.

....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....-

Obrázek 10.4

Bottom margin (dolní okraj)

Po ložky na stránce j sou nastavite lné na pane lu Layou t.

ADOBE PHOTOSHOP L1GHTROOM 2

457


Nastavení panelů Layout a Guides Pravítka můžete zviditelnit zaškrtnutím položky Ru lers v panelu Guides (nebo stiskem Ctrl+R). Jednotky, které pravítka zobrazují, můžete

nastavit v panelu Layouts (obrázek 10.5). vybrat si

můžete palce, centimetry, milimetry, body (points) anebo picy.

Mřížka

a rámečky

K přesnému umístění obrázku je důležité nejprve nastavit okraje. Pokud chcete obrázek vycentrovat ,

ujistěte

se , že jsou okraje

stejné, a co je ještě důležitější - uvnitř potisknutelné plochy stránky. Uvnitř okrajů je plocha s mřížkou, Page Grid. Pokud je nastavena na 1 x 1, na stránce se vytiskne jediná fotka. Pokud chcete na stránce vytisknout více obrázků , stačí , když upravíte počet řádků

(Rows) a sloupců (Columns). Jezdce Height

(výška) a Width

(šířka)

vymezují velikost úplně

napravo,

v nastavení Cell Size (velikost

rámečku

rámeček

buňky)

pro snímek. Pokud budou jezdce

bude mít

největší

možnou velikost.

Každá změna okrajů (Margins), vyvolá změnu velikosti buněk . Funkce Cell Spacing (mezera mezi Obrá zek 10.5

Nahoře

na panelu Layout můžete nastavit zobrazované jednotky.

tehdy, pokud má

mřížka

buňkami)

více než jednu

je dostupná jen

buňku .

Toto nastavení

má přednost před nastavením Cell Size . Pokud se vrátíte zpět k obrázku 10.4, můžete se podívat, že jsem u mřížky 2 x 2 použil vertikální a horizontální mezeru širokou 0,64 cm. Nastavení v panelu Guides vám umožní zobrazit vodítka a pomocné linky,

Pokud j e zatržena volba Di me nsions, Lightroom zobrazí t iskové obrá zku . Zobrazí fyzické ka žd ého

rá me č ku ,

rozm ěry

rozm ěry

a pokud nebude

vybrána možnost Print Resolut ion

abyste si mohli stránku

ještě

lépe rozvrhnout a

Rulers zobrazíte pravítka, Page Bleed

připravit.

vyznačí světle

šedou

barvou ob last, kde není možné tisknout, a položky Margins and Gutters (okraje a mezery) a Image Cells (buňky obrázků) vám ráme č ky.

v panelu Pri nt Job, zobrazí se ta ké

umožní zobrazit okraje , linky a

rozl išen í, ve kterém se snímek

(zobrazit vodítka) pak skryje nebo zobrazí všechny výše

vytiskne. Je

dopo r u č eno

vypínat

Pomocí

položky. Následující

příklady

Volba Show Guides zmíněné

ukazují, jak tyto funkce pracují.

funkci Print Resolution a nechat Lightroom rozlišen í automaticky vypočítat,

abyste

m ěli

kontrolu nad

kva litou výsledn ého tisku.

1. Na náhledu stránky jsou je a

červenou) , půl

ty

vidět

ohraničují

okraje (vystínoval jsem

tisknutelnou plochu

dvěma

centimetry od spodního , levého a pravého okraje

papíru a dvěma centimetry od horního. Výška rámečku je nastavena na maximální možnou , což je 25 ,2 cm . Ale protože je obrázek omezený 33 centimetry maximální není celá výška

458

KAP ITOLA 10

TIS K

rámečku zaplněna .

š ířky ráme č ku ,


2.

Na obrázku dole zůstaly okraje beze změny, ale velikost rámečku byla

změněna

na velikost A4, tedy 21 cm x 29,7 cm. Protože je

zatržena možnost Dimensions v panelu Guides, jsou v levém horním rohu obrázku zobrazeny rozměry i spočítané rozlišení tisku .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

459


Tisk více rámečků

POZNÁMKA Při změně

a

nastavení Page Setup

změnách

velikosti stránky se

může měnit

i nepotištitelná plocha

stránky, Page Bleed, a

může

být

i nesymetrická. Je to proto, že

některé

u

širší nepotisknutelný okraj

n ě které

aplikace

strany stránky. Některé

neumožňují

posunout

buňkami,

Ce ll Spacing .

S její pomocí můžete upravit mezeru mezi jednotlivými rámečky. Nastavení ve likosti bu n ěk a mezer mezi nimi je vzáj emně propojené: když upravíte jedno,

tiskárny vyžadují z technických důvodů

Pokud je mřížka nastavena tak , že vytváří větší počet rámečků , máte možnost nastavit mezeru mezi

vytvoři l

10.6 jse m rámečky

standardní

změní

mřížku

se i druhé. Na obrázku

3 x 3 s mezerami mezi

0,5 cm, jak pro vert ikální, tak pro horizontální

směr.

obrázek, který chcete mít na stránce

Nastavení Ce ll Spacing ovlivnilo nastavení Ce ll Size. Takže

vycentrovaný, tak aby se tento

nezapomeňte ,

pokud

změníte

jednu možnost,

změníte

i druhou .

posun eliminoval. V Lightroomu se zapnutým zobrazením Page Bleed

Všimněte

si , že nastavení Keep Square (čtvercový rozměr) není

můžete

zatrženo.

Občas

nastavit okraje

přesně,

aby váš obrázek byl vždy

tak

správně

vycentrován .

se pro indexové tisky hodí mít tuto možnost

zatrženou , protože tak zajistíte, že ob rázky orientované na výšku i na

šířku

budou

vyt i štěny

ve stejné vel ikosti.

Šablona s více rámečky je ideální pro indexové tisky (kontakty) vytvořených Místo indexového tisku pomocí volby Contact sheet/ Grid z modulu Print,

můžete

použít tisk jako PDF

z okna Print (více na do PDF má vám

několik

například

inkoust,

v

některé

stran ě

480) . Tisk

výhod. Pokud by

průběhu

tisku došel

tiskárny pak za č ínají

tisk znovu od první strany. Místo toho,

můžete vytvořit

vytisknout Acrobat, v

například

němž

si

PDF a to pak

pomocí Adobe

můžete

nastavit

tisk jednotlivých stránek. Další výhodou je, že PDF známým nebo

můžete

zákazníkům

poslat e-mailem,

aby si obrázky prohlédli anebo sam i vytiskl i.

z ve lkého množství obrázků . A pokud je vybráno

více ob rázků , než se vejde na jednu st ranu , pak se vytvoří další stránky se stejnou šablonou a na ty se umístí zbývající obrázky. vytvořit

Je možno na

paměti,

tolik stránek, kolik je

zapotřebí ,

ale

mějte

že nastavení v Print Job ovlivní to, jak dlouho bude

trvat vykres lení obrázků . Pro rychlé vytištění indexových tisků doporuču j i

vždy používat Draft Mode Printing v panelu Print

Job. Pokud máte tuto možnost zašk rtnutou, Lightroom pracuje s vysoce kvalitními náhledy, které by již

mě l y

být vykreslené .

Říkám, že by měly být vykres lené, protože je to něco , co byste mě l i

zkontro lovat, než

začnete

nová fotografie , Li ghtroom

tisknou!. Kdykoli je importována

okamžitě

vygeneruje miniaturu , dále

standardní náh led a poté náhled ve vysoké

kvalitě

v

měřítku

1: 1. Pokud jste právě importovali velké množství fotografií, může chvilku trvat, než Li ghtroom vygeneruje všechny náh ledy, a do té dOby může vést nastavení Draft Mode Prin ting k pixelovatým zobrazen ím (p rotože byly obrázky zatím vykres leny jen jako miniatury). Proto je dobré se v modulu Prin t přesvědčit ,

před

tiskem rychle

zda jsou všechny obrázky již vykresleny ; pokud

uvidíte v pravém horním rohu obrázku varován í (je ukázáno na obrázku 10.6), Lightroom

460

KAPITOLA 10

TISK

ještě

danou fotograf ii zpracovává


'4

Obrázek 10.6 Příklad šab lony s mřížkou 3 x 3 s nástroji pro rozvržení stránky (panel Layout), nastavením zobrazovaných informací o souboru na panelu Overlays a zobrazeným filmovým pásem (Win dows> Panels > Show Filmstrip).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

461


Panel Layout Engine můžete

Na tomto panelu se

rozhodnout mezi možností

indexového tisku - Contact sheet/Grid, tj . více

různých snímků

ve stejné velikosti na jedné stránce, nebo Picture Package, jeden snímek, třeba i

několikrát

na jedné stránce. Tato volba bude mít

dopad i na ostatní panely v modulu Print (obrázek 10.7 ). Zatím jsme pracovali jen s nastaveními z Contact SheetjGrid , ale nyní předvedeme

si

například

i nastavení vlastní režimu Picture Package. Ten

svoje vlastní

před nastavení,

která jsou dostupná

na levém panelu Template Browser. Jak šablona vypadá, odhadnout i z

čísel

v závorce.

Např.

šablona

označená

můžete

,, (1) 4 x 6,

(6) 2 x 3" je zobrazena na obrázku 10.8. Podstata tohoto režimu několik ,

je v tom , že vám umožní zobrazit na jedné stránce i

rozdílně

velkých verzí téhož

obrázků. Můžete

například

tak

vytisknout více variací fotografií na jeden arch papíru , což je lepší, než tisknout dva nebo více celých

setů

fotek .

Pane/Image Settings Zde se nachází nastavení Photo Border a Inner Stroke Border

každého kolem

(tloušťka vnitřního rámečku)

(tloušťka

Photo Border

(šířka

okraje sn ímku)

na rozdíl od Stroke

lemu) v režimu Contact Sheet/ Grid . Jezdcem

můžete

rámečku

vytištěného

nastavit

šířku

"bílého " okraje

a jezdcem Inner Stroke nastavíte

uvnitř tloušťku

linky

snímku.

Panel Rulers, Grid & Guides Možnosti zobrazení jsou obdobné jako u panelu Guides. Volba Grid umožní vypnout

či

zapnout barevnou

mřížku

Vedle je nastavení Snap , kterým upravujete posouvaného myší, bud' na nebo

rámečku mřížku

přichytávání

přichytávání

nebo jeho hrany, které

(Grid) , nebo na

na pozadí.

můžete přetahovat

rámečky, buňky

(Cells ),

vypnete (Oft).

PanelCells Při

Obrázek 10.7 Pokud je vybrána možnost Picture Package Layout Engine, uvidíte nastavení zobrazená zde.

462

KAPITOLA 10

TISK

vybraném Picture Package na panelu Layout Engine

klikněte

v panelu Cells na Clear Layout (vymazat rozložení). Nyní

mů ž ete

na prázdnou stránku s

rozměry ráme č ků .

do 8 x 10

placů ,

přidávat

nové

rámečk y

pomocí tla čít e k

Jeji ch velikosti jsou v rozmezí 2 x 2,5 palce

tedy od 5 x 7,5 cm do 13 x 18cm.


Obrázek 10.8

Zde je

v i dět

j ak vypadá st ránka s použitím šablony (1) 4 x 6,

(6) 2 x 3.

Můžete

Edit

použít

vytvořit

další

buňky

přednastavené

velikosti anebo si pomocí

vlastní (obrázek 10.9). Takto jste schopni

Page Setup (obrázek 10.10). Pokud chcete můžete

přeskládá rámečky

rámečky

tak , jak si myslí, že je nejlepší. Lightroom

vám umožní co nejsnazší

řezání

šetří

fotek .

místem

Může

pokud se budete snažit nacpat na stránku co nejvíce Lightroom vás nechá už nebude

na stránce

zkusit kliknout na Auto Layout. Ten

bere jako nejlepší možnost tu, které co nejvíce zároveň

přidat

na stránku tak, aby co nejlépe odpovídali nastavení

naaranžovat lépe,

a

příkazu

ještě

vystříhávání

jeden

vytvořit ,

se stát, že

rámečků ,

ale je možné , že pak

fotek tak jednoduché. Ale i tak je Auto

Layout vynikajícím nástrojem na úsporu papíru . Další možností je chytnout nastaven í

buňku

a

ručně

přichytávání

všechny obrázky. Nyní

ji

přetáhnout.

Zde nejspíš

upotřebíte

Snap, umožn í vám totiž vyrovnat můžete

pěkně

použít nástroje jako Zoom to

Fill , Rotate to Fill a Photo Border k

umístění

vašich fotografií do

Obrázek 10.9

Můžete vytvořit nový

rozměr rámečku,

když kliknete v okně s nastavením velikosti buněk na šipku a zvolíte Edit (velikosti zde jsou v palcích).

ráme č ků .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

463


Obrázek 10.10

Zde je

vidět vytvoření

nově vytvořených rámečků.

Ty

můžete

nové prázdné stránky, na které je již myší přetáhnout, kam jen chcete.

několik

Obrázek 10.11 Pokud přidáte příliš mnoho rámečků, přetečou na další stránku. Také můžete kliknout na tlačítko New Page a tím přidáte novou prázdnou stránku.

464

KAPITOLA 10

TISK


Pokud budete již nebude

přidávat

stačit , přidá

rámečky přesunou

kliknout na

tlačítko

stránku a na tu si

tolik nových

rámečků ,

že na

stránka

se nová stránka, na kterou se tyto

(jako na obrázku 10.11 ). Další možností je New Page,

můžete

chtít stránku odstran it,

čímž přidáte čistou

nachystat další

k li kněte

na

prázdnou

rámečky.

červený křížek

Pok ud budete

v jejím rohu.

Jako Cut Guides můžete

(o řezové značky)

v režimu Picture Package

zvolit bud' linky pro oříznutí, Unes, nebo

p ř ímo ořezové značky,

Crop

Marks. V režimu Contact Sheed/Grid máte k dispozici pouze nastaven í Crop Marks na panelu Overlays

PanelOverlays Tento panel můžete vidět

zapnuté

umožňuje přidat

řekneme

na

něko l ika

dalších stránkách . Jednou z hezkých vlastností tohoto panelu je funkce Cut Guides pro

oříznutí.

(ořezové značky)

Page Options.

se však vztahují k nastavené

na stránku vlastní podpis (jak

na obrázku 10.11 ). Více si

volbě

při

Značky m ř ížce,

Page Grid, a vytisknou se pouze tehdy, pokud na

na stránce bude

místo.

s možností zobrazit linky

I když možná linky v náh ledu neuvidíte, pokud

budete tato funkce zap nuta, na stránce se vytisk nou pomocné linky, podle kterých budete moci obrázky oříznout. I když je tato funkce jen v režimu Pictu re Package, hodí se také jediné fotografie jako

napřík l ad

na obrázku 10.12.

končí

začíná nepotiš t ěná

poznat, kde okraj fotky

a

při

tisku

Občas

není

plocha, a je

pak mnohem jednodušší takovýto obrázek pod le linek

oříznout.

Obrázek 10.12 Zde je vidět příklad použití linek (Lines) v nastavení Cut Gu ides protože orámují fotku, které by byla jinak obtížná na vystř ih nutí.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

465


Panel Overlays Panel Overlays

umožňuje

nastavit

různé

informace, které se

vytisknou na stránce (Obrázek 10.13 ). Pokud je zatržena možnost Identity plate

(identifikační

její náhled a zobrazí se vám Edit,

otevřete

chalkboard

mezi

vytvořením

Ma ln Identity Plate

loga. Po

,f MEP Ltd

můžete

stylového jména nebo

přidáním

kliknout na

Pokud zvolíte

Můžete

Identity Plate Editor pro úpravy.

zavření

průhlednosti

tabulka),

několik přednastavení.

si vybrat

editoru použijte nastavení Opacity k

upřesnění

příkladu

a Scale pro velikost tabulky. V ukázkovém můžete

jsem nastavil Scale na 40 %, ale pro nastavení i tažení jednoho z

rohů výběru.

kliknutím na

tlačítko

manipulovat

přímo

Také

můžete

Rotate. Abyste mohli s

třeba

grafiky,

logo

použít

natočit

identifikační

tabulkou

tažením myší, nesmí být zapnutá žádná

z voleb Render on every image nebo Print behind image. Pokud chcete použít z Obrázek 10.13 Panel Overlays (překrytQ s možností výběru nebo editace identifikační tabulky.

rámečků,

identifikační

tabulku,

jako logo, na každý

vyberte možnost Render on every image. Volbu

s názvem Print behind image grafických

např.

rámečků ,

můžete

použít k

jak ukazují následující

vytvoření různých

příklady.

1. Jestliže je zatržena volba Identity Plate (identifikační tabulka) , můžete

466

KAPITOLA 10

TISK

aktuálním nápisem

překrýt tištěnou

stránku.


Identity Plate Editor

Un.l styltd texl identity pl.lu

~=~

O Use .I gr.tphiul idtnhfY pl.ltt

___--!):I (

"gul.r

:)

~ Custom

Barvu

2.

Pokud chcete změ nit nastavení Identity Pl ate, kl i k n ěte na náhled na pane lu Ove rl ays (přek rytí) (obrázek 10.13) a zvo lte Edit. Objeví se ok no Identity Pl ate Editor a vy si zde můžete

nastavit jiný text, font i je ho ve likost. Poku d bud ete

můžete

upravit také

zaškrtnutím Override Color (nahradit barvu) na panelu Overlays

(překrytí)

a

výběrem

barvy v okně, které se otevře po kliknutí na barevný obdélníček

chtít zm ě n i t barvu písma, kli k n ěte na barevn ý čtve re če k

vpravo od položky Override

a vybe rte si barvu z palety ope rač níh o systému .

Color (nahradit barvu) .

tMuItH,Ep~ Ptlyrrf ó- - - - - - - - - - - - -o- - - - - - - - - - - - ..Q

3.

Mu sí být vyp nuty o b ě vo lby, Ren der on every image i Print beh in d image, abyste mohl i p řetá hn o u t rámeče k s textem pod fotog rafii a zm ě n i t jeho ve li kost. Stře d nápisu jse m srovnal na

s tř e d

fotog rafi e.

Můžete

imitovat vodoznak tak,

že vložíte na snímek text a snížíte hodnotu Opacity (krytí).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

467


Jak přidat k tisku fotografický rámeček Na první pohled není hned jasné, že jako Identity Plate (identifikační

tabulku)

můžete

vložit jakýkoli obrázek .

za to nejspíš omezená plocha náhledu v editoru tabulky (je zobrazen u druhého kroku na Navíc se objeví varovná hláška, přesáhnout

výšku 57

mají nahradit

pixelů

identifikační

předešlé

upozorňující

být takto omezeni. Na

můžete

stránce) .

na to , že nesmíte

- to platí jen pro grafická loga, která

tabulku v levém horním rohu okna

Lightroomu. Pro tisk a jiné použití neexistuje měli

Může

identifikační

příklad

důvod, proč

identifikační

pomocí

byste

tabulky

na tištěné snímky vložit firemní logo nebo naskenovaný

podpis, aniž byste se museli obávat o jeho zobrazení. Loni mi

můj

kamarád Sean McCormack ukázal následující postup,

jak vložit pomocí panelu Overlays V

příkladu

(překrytí)

zde jsem použil naskenovaný

použít obrázek, nebo si jeden namalovat

~

;"Ior"'''

grafický

rámeček.

rámeček , můžete třeba

ale

ve Photoshopu .

: IOpaclty: ~

, Lod_ ~

Fil!: 10/r,lli

lQl]--~

'D IIK'",~..

Q

.' 1.

V tomto kroku jsem upravil

.~

rámeček

Tento obrázek je sken okrajové Střední část

i

filmového

poloprůhlednou

políčka

masku pro

části

ve Photoshopu. filmu Polaroid™

jsem skryl maskou a

částečné

skrytí

přidal

okrajů .

Tento obrázek jsem uložil jako PSD , ale také jako PNG se sloučenými

468

KAP ITOLA 10 TISK

vrstvami.


Identity PI.te Editor

o

Use a styled text identity plate

Use a graphlcal Identity plate

( (1ur Image )

: Pol.mask-2

2.

V Lightroomu na panelu Overlays jsem klikl na náhled Identity Plate a zvolil Edit. V

okně

editoru jsem

"Use a graphical identity plate " a klikl na Zvolil jsem

vytvořený

filmu a okno editoru

přepnul

tlačítko

Locate File .

soubor PNG s vymaskovaným uzavřel

na

políčkem

kliknutím na OK.

MElogo JSchewe CR

MEltd George Jardlne Prlnt Info MEP Polamask Soltblack-mask ../ Polamask-2

3. Novou tabulku Identity Plate jsem přizpůsobil velikosti obrázku připraveného k tisku .

ADOBE PHOTOSHOP L1GHTROOM 2

469


Page Options Sharpening into vám prozrad í jen, jaká

ú roveň ost řen í

byla použita

(Standard, High, Low), ale už vám neřekn e,

jestli pro lesklý (Glossy)

či

matný papír (Matte).

Tato nastavení vám umožní v režimu Contact Sheet j Grid na

tištěnou

že

přidání

stránku

p ř i dá

st raně

o tisku , což se

může

umožní

hodit, pokud testuje

označit tištěné

například

ostření.

stránky

myslím ,

fotky (i když

465 jsou lepší). Nastavení Page

ke na spodnímu ok raji stránky

tiskárn y, profily a metody

Jeden bod (ve významu po int) nen í

drobnosti . Já si

výborně pomůže při ořezu

Cut Guides popsané na Info

POZNÁMKA

užitečné

Crop Marks

přidat

několik různá

informací nastavení

Vo lba Page Numbers vám

čís l y.

obrazový bod (ve významu pixel). Jeden bod (point) je 1/72 palce, tj. asi 0,35 mm. Tlou šfka

čáry

0,2 bodu

odpovídá asi 0,07 mm . P ři rozli šení 300 ppi jste schopni vytisknout minimáln í tloušfku linky 25,4 / 300

Na obrázku 10.14 jsem fotografii , proto jsem lépe.

Tl oušťku

orámování

Pokud ale používáte

linky zvýšit, jinak se může vytisknout

ujistět e

vůbec

nebo se také

nemusí vytisknout.

v

KAPITO LA 10 TISK

můžete

nejtenčí

pro tisk

hodně svět l ou

černý rámeček

(pomocí panelu

zvo lit mezi 0,2-20 body (point ).

možnou

se, že tisknete v rozl išení

t l oušťk u

minimálně

lemující linky,

300

pixelů

na palec,

opačném případě raděj i t l oušťku po n ěk u d zvětšete.

Obrázek 10.14

470

tenký

Image Settings) , protože s tímto orámováním obrázek vypadal

= 0,08 mm, proto je lépe tloušfku p řeru š ovaně, k ři vě ,

připravoval

přidal

Page Options pa nelu Overlays

v režimu Co ntact Sheet/Grid.


Obrázek 10.15 Informace o fotografii mohou být přiloženy ke každé fotografii tištěné v režimu Contact Sheet/Grid. V tomto případě jsem klikl na nabídku Photo Info v panelu Overlays a zvoli l šablonu připravenou stejně jako na obrázku 10.16.

".,.-

Photolnfo

't!!-=---c-______ f ~nw-

Nastavení Ph oto Info vám u možň u je přiřadit pod rámeček každé

'i)~t

G!!!D

; I~

. -.. .. co

z fotografií informace o ní (obrázek 10.15). Z nabídky si vybe rte , které po ložky chcete zob razit, na možností, jako je Title (název)

či

výběr

máte

řady běžných

Date (datum). Vo lbou Edit

otevřete okno Text Template Editor (obrázek 10.16), ve kterém můžete

z rozbalovacích seznamů vybrat vhod né položky.

Uživatelský text (Custom Text) se

přebírá

z pole Custom text

z pane lu Overlays - musíte ho tedy napsat před vstupem do editoru. Volný text ale

můžete

psát

přímo

v

okně

Examp le.

Tato funkce má mnoho užití, h l avně díky tomu, že máte tolik možností, jaké informace u obrázku zobrazit. Pokud například vytváříte

album fotografií, můžete ke každé přidat technická data

o jejím pořízení. Pokud posíláte katalog klientovi, bude patrně stačit

jméno, titulek, velikost, případně informace o autorských

právech.

Obrázek 10.16 Text Template Editor můžete použít k vytvoření šablon pro Photo Info. Zobrazené položky přidáte přímo tlačítkem Insert. Jinou položku přidáte rozbalením seznamu a výběrem položky. V poli Example můžete hodnoty mazat, ale i dopisovat vlastní text.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

471


Nastavení tisku - Page Setup Ještě před

zahájením samotn ého tisku a nejlépe

nastavením , č ásti

doporu č uji

levého panelu .

kliknout na

Otevře

tla č ítko

ještě před

jeho

Page Setup v dolní

se vám okno Page Setup pro Mac

zobrazené na obrázku 10.17 a pro PC na obrázku 10.18. Hlavním nastaven ím je vol ba tiskárny, ve li kost papíru a jeho orientace. Velikost papíru (Paper Size) bude

ovlivněna

volbou

vo l bě

papíru .

tiskárny a dal ší možnosti budou zase záviset na

Řada nastavení závisí na konkrétním modelu tiskárny, některá

jsou ale obecná. - Pdnt

formOlt for' ( EPSON Stylus Pro 4800 CPSON SPro _800 t21.

Paper Síze: ~ Super,6,3 I 8

:.

32 .39 by 48.)0 cm

Onentonon

[!l!J ..

Scille.~

Obrázek 10.17 Pokud kliknete na tlačítko Page Setup v verzi Lightroomu pro Mac, zobrazí se dia logové okno Page Setup podobné tomu, které vidíte na obrázku. Můžete zde zvo lit tiskárnu, vybrat případně i formát papíru, zvolit jeho orientaci. Políčko Sca le dovoluje zvě tšit nebo zmenšit velikost výstupu. Jako vhodnější ale považuji ponechat zde před nastavenu hodnotu 100 % a velikost tištěného obrázku nastavit raději na panelu Layout (pro Contact Sheet/Grid) nebo na panelu Cells (pro režim Picture Package). Další podrobnější nastavení tiskárny můžete provést po zavření tohoto okna kliknutím na tlač ítko Print Settings vpravo vedle Page Setup.

472

KAPITOLA 10

TISK


;

Name:

I~

Status:

Ready

iH I

~~álll!

PlOperties...

EPSON Stylus Pro 4800 Ty"" Where: useOO1 Commenl p",,"

Síze: SOUlce

Orienlalion

1 ~3 ~}~~15 ~

~~

I

tv ]

Manual Feed

Obrázek 10.18

O Portrait

[AJ

Pokud kl iknete na

0 L m:s:c~

t l ačítko

Page Setup v PC verzi Lightroomu,

otevře se okno zob razené zde. Můžete zde nastavit tiskárnu, velikost a orientaci

papíru (svisle, Portrait, nebo vodorovně, Landscape). Jakm ile budete mít nastaveno, klikněte na OK a okno zavřete.

Hlavním rozdílem mezi PC a Mac verzí je , že u PC verze kliknout

přímo

na

tlačítko

Properties vedle

výběru

můžete

tiskárny, což

vám umožní nastavit volby tisku . Nemusíte tedy toto okno zavírat a klikat na

tlačítko

Print Settings.

Rozlišení tisku V Lightroomu není

zapotřebí měnit

velikost obrázku

Poté co nakonfigurujete nastavení v Page Setup,

kvů l i

můžete

tisku. se

rozhodnout, jaké rozlišení pro tisk použít nastavením v panelu Print Job . V závislosti na vámi zvoleném rozlišení, Lightroom přepočítá

obrázek a

buďto

ho

zvětší

nebo zmenší tak, aby

pixelová velikost odpovídala nastavené vel ikosti tisku.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

473


Panel Print Job Správa barev Nastavení Co lor Management vám a

pokročilé

zpřístupňuje

nastavení tisku. Nejjednodušší

jednoduché

způsob

je nechat

profil nastavený na Managed by Printer (spravovaný tiskárnou) (obrázek 10.19 ) a kliknutím na

okno pro nastavení tisku. V

tlačítko

podstatě

Print Settings

otevřete

jen zkontrolujete, jestli

je vybrána správná tiskárna (stejná jako v nastavení vzhledu stránky Page Setup) a zvo líte zák ladní nastavení tisku, zejména druh papíru anebo kvalitu tisku.

Nejdůležitější

je zkontrolovat

(pokud máte zapnutou funkci Managed by Printer) jestli je v panelu Advanced Print Properties zatržena možnost ICM. Až budete mít vše nastaveno, Obrázek 10.19

kl i kněte

na Save a nastavení uložíte.

Panel Pri nt Job.

Tisk v Lightroomu Bez ohledu na to , které metoda tisku je použita, celá tisková Lidé se

ča s to

nemohlo

ptají, jestli by Adobe

p ř ij ít

s

n ějakým

lepším

správcem tisku . Ale je tu problé m, který an i Adobe an i o statn í výrobci nedokážou

p ře kona t .

správce tisku je dán

Inte rface

opera č n ím

systémem. Lightroom vá m cest u t rošku usnadn í, ale vždy, kd yž kli knete na Page Set up, Print Setti ng anebo

tla čítko

v rukou

Print, jste na prosto

opera č n í ho

systé mu.

proběhne

úloha

Lightroom

vždy

věděl ,

stej n ě.

Nejprve nastavíte Page Setup, aby

kterou tiskárnu chcete použít a na jak velký

papír chcete tisknout. Dále pro tuto tiskárnu nastavíte vlastnosti věděla ,

tisku , aby tiskárna kliknout na

t l ačítko

jak má data zpracovat. Pak už

Print, které vás

předá

Print (Tisk), kde máte možnost nastavit st ránky k tisku,

případně ještě

nebo její nastavení. Anebo

počet

kopií, vybrat

zkontrolovat vybranou tiskárnu

můžete

které ce lou tuto pos lední fázi

můžete

do posledního okna

použít

přeskočí.

tlačítko

Print One,

Následující kroky ukazují,

jak nastavit tisk pro tiskárnu Epson R 1900. Nastavení tiskárny bude

různé

hodn ě

model od modelu , v

některých případech

podobné. Je škoda, že neexistuje

popis nastavení tisku ; v obrátit na manuál k

případ ě

tiskárně .

nějaký

více , jindy

univerzální

nouze vám nezbude, než se

Tiskové

ovladače

výrobci tiskáren a ti se musí držet v mezích

jsou ale

vytvářeny

ur č ených opera č ním

systémem . Ani Microsoft, ani Apple se nejsou schopni (ochotni) dohodnout na

spole č ném

postupu . Možná vás

že jakmile budete mít vše hotovo, a použít ho

příště

můžete

alespoň potěš í,

si své nastavení uložit

jako šablonu . Tak se vyhnete zd louhavému

nastavování tiskárny pokaždé, když budete chtít tisknout.

474

KAP ITOLA 10

TI SK


MAC: správa barev řízena tiskárnou

POZNÁMKA Jednoduchý postup tisku by

Prlnter ~sPhotoA 19~

8

PreselS I St.ndard

některé pokročilé ovladače

u::::::J ~ Colf,ued

Coplu P~es

Alt

O F,om

II

ID '

společný

postup bude

pro

používaných tiskáren. Já

P.tperHandllrtg Cover Pilgt

I když

poskytují

rozsah možností, zde uvedený

větší

~

" ~yout

většinu

osobně

využívám toto nastavení především

Scheduler

lil

1

měl

postačovat většině fotografů .

N

pro indexový tisk (tisk

Color M~il9f:ment Roll P~er Option ElCpilnsion

Před nějakým časem

Extenslon Settlngs

dodávané s

kontaktů) .

byly profily

většinou

inkoustových

tiskáren dobré pouze k tomu, abyste získali barevný výtisk v

kvalitě,

která pouze

vzdáleně

odpovídala tomu, co jste mohli vidět

na

řádně

zkalibrovaném

monitoru. Dnešní

1.

Pomocí tl ačítka Print Settings otevřete ok no pro nastavení

běžně

dostupné

inkoustové tiskárny však dosahují vysoké kvality barevného tisku

vlastností tiskárny, zde je to Epson Styl us Photo R 1900.

a jejich profily

Je "dobré" zvolit zde stej nou tiskárn u, jakou jste vybra li

papíry

v dialog u Page Setup,

barevné tisky. Pokud tedy používáte

určené

umožňují

pro standardní

mnohem

tiskárnu bez uživatelských

věrnější

profilů,

dosáhnete i při tomto jednoduchém pracovním postupu dobré výsledky, Printe( : USOH Stykn Photo R1900 Pfesets

! SUndM'd

COPle5·

u::::::J ~

:18

i když budete omezeni pouze na

:1

perceptuální

Colliilted

P.lges SAJI

OF"",, ~ IO j

PrintSeuin".

-

převod

mezi barevnými

prostory (Perceptual rendering intent) . (Viz také Volby reprodukce

1

~

barev

Pilge Seru" l-;s.-t..o::==:;~=======:"--'."A '4 fil Medl" Type. : Epton Premium Clonv

později

v kapitole.)

§4

:1

CollY : Color

Mod.; O Automatk

8 Advanced Prfrn Quality.

Ph,::0I:::0:..::"::.,:""::-_ _ _ _0= "

t..:'

f'i!lHighSDeI!d

Na 64bitových systémech se

D Mlrrorlnwge "'fl".,tD'lt.ll

může

projevit

s 32bitovými

při

tisku problém

ovladači ,

které nejsou

kompatibilní. Jednou z možností je updatovat

ovladače

bitů ,

můžete

nebo

běžet

ve 32bitovém módu . V

novějších

2.

Zaměř ím

se pouze na zásad ní nastavení. V sekc i Print

Settings, jsem vyb ral typ méd ia od povídající papíru , na který budu tisknou t, nastavil jsem barevný (Color) tisk , a zvoli l mód tisku jako Advanced , při kterém jsme moh l zvol it

m ěl y

případě

tiskáren by ovladače již

kompatibilní se

tiskáren na 64

nechat lightroom

měly

být,

případně

by

objevit jejich update verze,

problém

může

být s

některými

staršími modely.

vysokou kvalitu tisku, Photo RPM ,

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

475


POZNÁMKA Nastavení vzhledu stránky (page

Pfl"ter: : EPSON Stylu~ Photo Rl900

Setupl a vlastností tiskárny (Print

PrUtU' ~ Standard

settingsl jsou uložena jako

součást

Coplts

aktuálního tiskového nastavení.

Pagts '

Pokud toto nastavení uložíte jako

A11

O from ·~ to:~

o Color Controls

společně

eColorSync

se všemi ostatn ími nastaveními. Později

CI

[!=:::J ~ Collated .~ Color Management

tiskovou šablonu, nastavení tiskárny i vzhledu stránky se uloží

'clEl

O 0« (No Color AdJustmfnt)

si ukážeme, jak se dá

modifikovat stávající šablona novým nastavením .

POZNÁMKA Použijete-Ii pro správu barev postup zde uvedený, je

důležité

Colo rSync nebo

řízení

nastavit

pomocí

3.

Dále jse m vybral nastave ní sekce Co lor Management viz obrázek. S tímto

ICM . Určitě nebudete nastavovat

ov l adačem ukončil

jsem zvo lil

možnosti jako "živé barvy, g raf

Ce lé nastavení jsem

nebo grafika" (Vivid, Charts and

a vráti l se do modu lu Print Lightroomu.

přep i nač

kliknutím na

ColorSync.

tlačítko

Save

Graphicsl, a také ne "No color adjustment". Pokud je nabídnuta volba barevného prostoru, bezpečně

zvolíte sRGB nebo lépe

PC: správa barev řízena tiskárnou

Adobe RGB.

Pnnter

Nome:

ov

EPSON Slylu, Pholo R1900 Serie,

Properties ...

Reocly Slolus: Type: EPSON SlyIu, Photo R1 900 Serie, Where: US BOO2 Commenl: Paper Síze: Source:

OriertaiJon O Porlrait

A3 297 x 420 mm

[AJ o Land,cape

Sheel

Network,.,

1.

Nejprve jsem kl iknul na

t l ačít ko

Print Setti ngs (vlastnosti

tisku) v levém pane lu modu lu Print.

Všimněte

si , že okno

je stejné jako to, které se objevilo, když jsem kl ikl na Page Setup (vzhled stránky). Na PC kteréko li z těchto dvou

476

KAPITOLA 10 TISK

t l ačítek .

můžete

v

podstatě

kliknout na


4

POZNÁMKA Pokud si koupíte inkoustovou tiskárnu, nainstalujete s potřebným

o Dralt

o'''''

O TeKt&lmape

O Photo

PaperOpbons

obvykle i řadu tiskových

® BestPhoto

doporučená

Prl"ltOptlOl'l$

o PhotoEmance 0GIon ~ o Reverse Ordef o Prl"lt Pr8VI8W

'3

Source; j Sheet

Type: I Epron PrerrU'n GIo,sy $ize A3297x420mm ® Bordert

tiskárny.

pro

média pro daný typ

Například

pro Epson tiskárnu

získáte profily pro vybrané Epson tisková média. Pokud budete chtít

O Bordedeu

Inkl~

ovladačem

profilů

tento seznam Onenlabon

rozšířit, můžete

zkusit

vyhledat na stránkách výrobce nové,

rlllllll

aktualizované a

doplněné

profily.

Jinou možností je nechat si

HOWloBuy

připravit

vlastní profil pro konkrétní papír - to je ovšem práce pro odborníka a obvykle poměrně

drahá záležitost (v tisících

Kč) .

2.

Klinul jsem na Properties (vlastnosti) a

otevřelo

se nové

okno. Zde jsem zvolil nejlepší kvalitu tisku a mnou používaný papír. Dále jsem

otevřel

záložku Advanced.

Dříve

by bylo nezbytné mít

skutečně právě

vlastní profil

připravený

pro vaši tiskárnu a zcela

konkrétní médium . Dnes díky pokroku v technologii a vysoké kvalitě

profil

o ColO< C",,"""

Ep$onPremilrnGlon y

; A3297 I< 420 mm

3

O B",de<~"

Port,..

® Land.,...

kvalitu výstupu pro

určitou

tiskárnu a konkrétní médium .

~ ~

®Bo<d."

oOllenl:~ion

ověřit

-----rl ~<>Em.nc.

=tVl

, PhoIoRPM

pro jiný "kus" téhož

modelu tiskárny. Vždy je však nutné

CoIor Management.

:3cl

tiskáren je možné použít

vytvořený

--

DOff(N oCoIor~stment)

d;r:rč;IBi!'>

"""'=~ =IEC61966-l1 "'==---" Irl;RGB Inlent

Prri Optoos

o Reverse Ordef eJGbs. eJ Hq,Speed

~3 ~)

DG,_'" DEdgeSmooIl-Ono

Dp,"'p,......

[CUSicmS~ ~

Prrter

SPR1~

tlačítka

Print nebo Print

One dokud nebudete mít nastaveny volby v Page Setup (nastavení

O S""' .. " of....

Irn Beset Defauh I I Technic~1 Suppott I

3.

Neklikejte na

Descf~ion

Ep$Oll Premiun Glossy

stránky) . Tisk byste

o Show trn

SCleet'I

jedině

fifst

měli spouštět

po nastavení těchto možnosti.

Zde jsem zvolil ICM správu barev a ICM Mode jsem nastavil ICM Basic. V Printer Profile jsem zvolil EPSON standard a správce tisku tak vybere vhodný profil. Pokud je ale zaškrtnuta možnost "Show all profiles ", můžete si vhodný profil pro použitý papír vybrat sami . Potvrdil jsem OK a jednou OK a vrátil jsem se

zpět

ještě

do modulu Print.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

477


Tisk Nejefektivn ěj š im zp ů sobem,

jak se

Jakmile budete mít nastaveno jak Page Setup (vzhled stránky)

obejít systé mová nastaven í tisku, je

tak Print settings (vlastnosti tisku) , budete nejspíš chtít poslat

použít funkcí Prínt Dne. Tak zajistíte,

data

že budete používat jen volby nastavené v Lightroomu bez vlivu r ů zných

externích

faktorů .

přímo

Lightroom

do ti skárny. Pokud zvolíte možnost Print One, přeskočí

Alte rn ativou je

systémové okno pro tisk (poznámka vlevo ).

t l ačítko

Print, které vám

j eště

zobrazí nastavení

ti sku (obrázky 10.20 a 10.21 ). Veškerá nastavení budou stejná, jako jste

předtím

zadali. Pak už

Printa,.

sta č í

!

potvrdit OK a tisknout.

EI'SON Stylus Photo R.l900

:.

PrUtu. (SUncard CClplU Pilgu:

G

:,

(!==:J f"1 CoH.\ted Afl

Or,em' ~

<o. 1-:::-J :j

I: j

Kliknutím na Print na Mac se znovu otevře systémový tiskový dialog. Nastavení Presets by mělo být na Standard; poté k l ikněte na Print.

Obrázek 10.20

""EPS -""ON-,S..:.. """ ",_ .;..o,-R..;,;l9:XJ ~S,,,-~;.;..'_ SIaM

Pendlf'lO deletion; 1 docunents watbng

Type'

EPSON SI,l4JsPnotoR1DlSenes

....v

I

Properhe,

USBOO2

O Print to lie

Comment. COPIOS

Obrázek 10.21 Použití tlačítka Print (tisknout) na PC otevře znovu systémové okno Print s tím samým nastavením, které jste zadali dříve. Není důvod provádět jakékoli změny, prostě klikněte na OK a tisk se spustí.

478

KAPITOLA 10

TISK


Režimy tisku Když necháte nastavený standardní výstup , Lightroom bude

číst

data z originálních obrázků a upraví je při procesu tisku tak , aby odpovídaly zadaným požadavkům. Takto zaji stíte nej lepší ať

možnou kvalitu tisku,

už je ve likost tisku jaká chce. Pokud

ale zpracováváte ve lké množství fotek, může nějakou tu dobu trvat , než Lig htroom

načte

všechna data a upraví obrázky.

Pokud je zatržený režim Oraft Mode Printing (t isknout v hrubém režimu), Lightroom použije náh ledy obrázků . Výhodou je, že čas

do zahájení tisku je v

obrovský, pokud tisknete

podstatě například

nulový. Rozdíl pak

může

být

sto fotek na deseti stranách .

V tomto režimu Lightroom vezme ty náhledy, které jsou zrovna k dispozici. Pokud jsou zatím vygenerovány jen standardní náhledy, použije je. Možná není od

věci

zajít do modulu

Librarya zvolit Library > Previews > Render 1: 1 pro vykres lení plnohodnotných náh l edů . Oraft Mode je perfektní kdykoli potřebujete

chcete mít

rychle vytisknout raději

výsledek co

větší

množství fotek . Ale pokud

nejkva l itnější ,

není tato možnost

Obrázek 10.22 Zde je panel Print Job s nastaven ím ostřením na Standard pro lesklý povrch. A dá le vidíte rozl išení tisku.

dobrou volbou , budete totiž chtít mít možnost nastavit správu barev a fotky

doostřit

(obrázek 10.22 ).

Zostření před tiskem Přirozeným

doprovodným efektem

při

tisku, je

určitá

ztráta

ostrosti fotografií. Abychom se tomuto prob lému vyhnuli , je dobré obrázky

před

tiskem lehce

přeostřit. Všimněte

si , že

když v nastavení Print Job zvolíte Sharpening , nebudete

vidět

v náhledu žádný rozdíl , Lightroom totiž toto ostření použije až při tisku , aby zajistil , že

vytištěná

fotka bude tak ostrá, jak ji vidíte

na monitoru. Lightroom 2 používá

úplně

nový proces

zostření.

Díky spolupráci s Pixe l Genius, mohl být do Lightroomu proces Photokit Sharpener™ Vše, co musíte

udělat,

zařazen

je nastavit,

Lightroom automaticky změní vel ikost

tiš t ě ných

Výsledek by n ě kd e

opt i m á ln ě m ě l

v rozmezí 180 - 480

palec, ne ní žádný

důvod

ležet p ixel ů

na

upravovat

Print Resolution . Vlastn ě je vá m dopor uč eno,

to

ned ě lat ,

pokud se

nedostanete mimo toto rozmezí. Lightroom dokáže sám

zost ř it

obrázky v rozmezí rozlišen í 180 až

zda tisknete na matný (Matte) nebo lesk lý (Glossy) povrch,

480

a nastavit úroveň zostření , ať již jako standardní (Standard), nízké

Lightroom, aby

(Low) , nebo vysoké (High).

dat na velikost

nastave nou v l ayout panelu .

pi xelů

na palec a je lepší nechat p ř i šel

s optimáln im

rozlišen ím a mírou ostrost i.

ADOBE PHOTO SHO P LIGHTROOM 2

479


16bitový výstup Data obrázku jsou

normálně

některé nejmodernější

nyní

umožňují

tiskárny, jako

možnost

tiskem.

například

tisk i v 16 bitech. V Lightroomu

možnost 16 Bit Output. V neměl

nastavena na tisk v 8 bitech ,

vidět

Někteří říkají ,

době ,

Canon ipf5000, stačí

zaškrtnout ještě

kdy píši tuto knihu, jsem

porovnání mezi 8bitovým a 16bitovým zbytečnost.

že 16bitové nastavení je

tvrdí, že rozdíl vidí. V této fázi tedy

nemůžu říct ,

Vzhledem k tomu , že 16bitová technologie je v

Jiní

kdo má pravdu . rozkvětu,

je

rozumné , že Lightroom obsahuje možnost v ní tisknout , ale já nebudu

Obrázek 10.23 Obráze k ukazuj e pane l Print Job v režim u t isku do JPEGu (Pri nt to: JPEG Fi le). Vš i mněte si zvýraz n ěných položek File Resolution a Custom File Dimensions. Zvýraznění vám ř í ká, že je můžete upravit.

si spousta lidí

řekne, proč

je

ještě

a nebudu si

kupovat zbrusu novu tiskárnu.

Tisk do JPEGu Možnost Print to JPEG File (tisknout do souboru JPEG) je k dispozici v panelu Print Job a nastavení této volby je na obrázku 10.23. Tato funkce byla zavedena kvůli častým přáním zákazníků ,

mít možnost uložit soubory

Jak už jste

měli

vytvořit Určitě

spěchat

možnost

přímo

z modulu Print.

v této kapitole, je velmi snadné

vidět

indexové tisky (kontakty),

přidat

popisy, nastavit okraje

a rámečky a další. No a s funkcí Print to JPEG file , můžete

tu možnost tisknout jen jako JPEG

vytisknout vše , co jste

a ne i jako TIFF. No, nekomprimovaná

do tiskárny.

vytvořili ,

do JPEGu namísto posílání dat

tisková data mohou být velmi popravdě,

velká a

pokud nastavíte

JPEGu nejvyšší kvalitu, je velmi nepravděpodobné,

že byste

viděli

artefakty komprese.

V režimu Print to JPEG máte k dispozici mód Draft pro hrubý tisk , který

můžete

stránky s

několika

či

použít k rychlému vygenerování obrázku obrázky a ty pak poslat e-mailem známým

zákazníkovi , aby se mohli podívat na vaši práci. Pokud

není zapnutý mód Draft, máte k dispozici možnosti S výstupem v můžete

podobě

JPEGu,

soubor poslat na jiný

několika důvodů. Můžete například

uvolnit anebo

pracoviště

můžete

s ostatními,

hlavního

počítače,

soubory sdílet

kteří

které jsme popisovali

přesně

dříve .

si je pak budou

také moci vytisknout.

aplikovanou na výstupní soubor. Jak je položku Resolution (rozli šení)

můžete

vidět

můžete

také upravit

můžete

zvolit jeden ze

rozměry tří

rozměry

společně

můžete

typů:

TISK

sRGB, Adobe

s dalšími vlastními profily

zvolit

nejvhodnější záměr

reprodukce (Rendering Intent option), více na

KAPITO LA 10

souboru),

JPEG obrázku. Ve správci barev

základních RGB

RGB nebo ProPhoto RGB ,

z obrázku 10.23,

upravit. Pokud zatrhnete

i možnost Custom File Dimensions (vlastní

(viz vedlejší strana). Dále

480

ty stejné

Jezdec JPEG

quality (kvalita JPEG) vám umožní nastavit míru komprese počítač

a vytisknout ho tam . To je praktické z

zostření,

straně

484 .


Vlastní tiskové profily Nejjednodušší tisk je s pomocí funkce Draft Mode anebo prostě obyčejný

tisk s

moderní inkoustové

přidaným zostřením.

Pokud tisknete na

tiskárně , můžete očekávat

Pokud ale chcete získat

skvě l é

dobré výs ledky.

výs ledky, bude lepší, když

nenecháte Lightroom nastavovat správu barev automaticky. Toho dosáhnete tak , že pro Profile zvolíte možnost Managed by Printer (profil: spravovaný tiskárnou) a zvolíte profil z rozba lovací nabídky.

Měli

byste použít

vytvořený speciálně

ukazují, jak jsem

předpřipravený

profil anebo profil

pro vaši tiskárnu . Obrázky 10.24 a 10.25

změnil

profil správy barev. Tím získám nové

Pro 4800 IF-SCottonHW_PH_ BK Pro 4800IF-WGlo5S_PH_BK Pr04BOO PGP Pr04800 PG PP

možnosti pro samotný tisk (více na straně 484) .' Pokud necháte

raději

Lightroom aby za vás nastavi l správu

barev, musíte nastavit jinak vlastnosti tisku. Pokud

například

zvolíte standardní profil dodaný s tiskárnou , Media Type (typ okně

média) v dialogovém

pro nastavení tisku musí odpovídat

zvolenému profilu . Pokud zvolíte jiný profil , musíte také zajistit, aby nastavení v Lightroomu odpovídala nastavením profi lu. To nejdůležitější

je, že nastavení ColorSync/ICM

zmiňované dříve ,

musí být nastaveno na No Co lor Management nebo Managed by application (bez správy barev nebo chcete vyhnout dvojí Choos~

'Oo

správě

řízeno

apl ikací) , protože se

Obrázek 10.24 Kliknete-Ii na menu Profile (profil) v pane lu Print job (tisková úloha), můžete si zvo li t svůj vlastní profi l tisku. Rozbalovací nabídku s profily si můžete nastavit tak, aby ukazova la jen ty profily, které chcete používat. K úpravě k likn ěte na Other (jiný) a upravte nabídku s využitím okna podle obrázku 10.25.

barev.

proflles to .lppelt in Cultom Proflle POP\lP

J

HP91BOO-EpsonHWM

IUbt.lry/COlorSvnC/Ptoflles/HP9 1800-EpsonHWM.k"C

HP9180JP-5moothH

jUbrMY/ColorSvnc /Profllu/HP9180. FP-SmoothHW-Ol0907.kc JUbruyJColooyncJProflles/HP9180.FibrapnnLglouy-f.ic:c JUbr&ry/ColorSync/Prollles/HRIog-7600.220101.kc ,[

O

Hf'9180_Fibr~rinl..91

O

~-1600-220107

n Pktro-210606

iPrO -4800

/librMV/ColorSync/Profllts/Pictro-210606

-4800 tf-SCotton /Ubruy/ColorSvnc/Profllu( Pro .. 800 IF·SCotto"HW "'-SK.ke If-SCotton IUbriilry/ColorSync/Ptofllu/Pro UOO IF-SCottonHW.PH.BK.kc Pro -4800 If-WClou.". /Ubtlry/ CoIofSvnc / Profl lu /Pro -4800 IF-WClou.PH.SIUcc Pro

i

O O

Pr04800 ARMP.MK Pr0'4800 ARMP.PI( Pr04&OO Et.~P_MK II Pr04800 EMP_PIC.

O

IlIbr.lryJPrrnttrs/EPSON/ln~tPrlnttrlICCProfltu/Pro"800 ... /Ubr.lIY/Prinltfi /E PSON/l nl!,jt:tPrlnttr/ICCProflltl / Pro4BOO. /lIbrlry/Pnnt.rI/EPSON/lnki*tPrlnt.r/ ICCProfiln/Pr04800. /LlbrMV/ Prlnlerl/EPSONflnkjt:tPrlntt:r/ICCProfUu/Pro4800 .

.

/Ubriry/ Prlnttfi/EPSON/lnkjt:tPrlnt.r/ ICCProflles/ Pro4800. /Llbriry/PrlnttrI/EPSON/lnkj.tPrlnt.r/ICCProflles/Pro4 800. IlIbrary IPti nttfi /EPSON/lnkj. tPrI nt.r / ICCProfi I. sl Pr04 BOO. IUbriry/Prl nttr5/EPSON/ln~t:t Prlnter/ICCProfll. s/Pro04BOO.

/Llbrity/Printlfl/EPSON/lnk,jt:tPrlnt.r/ICCP,ofllu/Pr04BOO. /Llbrlry/Prlnterl/EPSON/lnlo;jttPrlnttr/ICCProfll.I/Pro4 800. Illhr",."/Print"tlfpc;()N /ln ll: ll'tPrlntl'rll("("Prtlf!II'( /Pm4ROO.

Obrázek 10.25 Zde je vidět výpis různých tiskových (případně zobrazovacích) profilů. Dostanete se sem volbou Others (jiný) v men u Profi le. V nabídce Profile se zobrazí pouze položky, které zaškrtnete.

ADOBE PHOTO SHOP LIGHTROOM 2

481


MAC: správa barev řízena Lightroomem

PrUtU COpltl

SunO.fd

u::::::J!VI

COIt,ted

'''liti SAlI

OF,om

1

10

1

ll."",

ColorMau:hln" PljMlrHandllng

Vl

COYt,1'I1/4I

N

1 J~:~~t:u~~:!~!".!,."~..-t~~ Page Uvout knl""

1.

Postup nastavení je zcela stejný jako v Printer ".

Začněte tlačítkem

případě

"Managed by

nastavení tisku (Print Settings);

otevřené

dialogové okno je zde zobrazeno s rozbalenou nabídkou všech nastavení pro Epson 4800. J8

Prlnter : [!'SON 5tytus Pro <1800

;

Prf:sets~

H

(opiu

--

[r:::J ~ CoHated

Pagfs SAlI Q From

1

:4 I

luic:

Advanc:td CoIor Se:ttlngs }

p.ave Setup, : Roll P~r Premlum Clonv Photo P;a~

Media Type

I

Color: Color Color Sen/ngs

:

j

Off (No CojOf AdJustment)

Pflnt Qu.,htv

.

SuperPhoto - 2880dpi

/'

!OJ\HlghSp..d Q fllpHoti:r:ontal

Finen Detail

2.

Znovu opakuji , že nastavení správy barev (Color Management) je velmi důležité . Jako médium jsem zvolil Premium Glossy Photo Paper.

Připomínám ,

že tomu musí odpovídat vybraný profil ,

nastavený na panelu Print Job (tisková úloha); v tomto Premium Glossy profile

při

případě

tedy

použití standardního tiskového profilu

dodaného Epsonem. V nastavení Color Settings potom zvolím Oft (No Color Adjustment), tj. bez nastavení barev, čímž zajistím ,

že tiskárna neprovede správu barev. Pro jiné tiskárny se označení

řízeno

v

lišit,

např. může

být uvedeno Managed by application ,

aplikací apod. Zcela určitě vypněte veškerá "vylepšení" tisku

podobě např.

"živých " barev apod. , které váš model tiskárny

nabízet. Po tomto nastavení Print v Lightroomu.

482

KAPITOLA 10

TISK

může

klikněte

může

na Save a vrátíte se do modulu


PC: správa barev řízena Lightroomem Pokud si chcete

vytvořit

vlastní

tiskový profil, musíte nejprve vytisknout cílový obrázek bez Std:U$

Pending deletlOtl; 1 docurnenl:$ III'-'ttino

Type

EPSONSlylus- P,04800

Where"

USBOOl

správy barev a uložit nastavení použitá

o P,n to rlle

Commert

na

svůj

tisku (jak je popsáno

při

těchto

stránkách). Až budete

profil používat,

ujistěte

se, že

veškerá nastavení jsou stejná jako

0 A1

při přípravě

profilu .

Pokud chcete získat profily

přímo

pro vaši tiskárnu, nejlepší volbou je kontaktovat specialistu v oboru

1.

Klikněte

na

tlačítko

Setup) vlevo dole a K li kněte

pro nastavení vzh ledu stránky (Page otevře

se hlavní okno správce ti sku.

na Properties (vlastnosti) vpravo ved le vo lby

tiskárny a

otevře

správy barev, který vám poskytne testovací obrázky a navede vás k tomu, jak je vytisknout. Uvědomte

se okno Printer Properties.

si ale, že k tisku

testovacích

obrázků nemůžete

použít Lightroom . Testovací (Ul rent Settjngs

soubory jsou dodávány bez profilu a Lightroom

Media Type:

Pferrun SerNgIo$s Photo Papef PTinl Qualit, leve4: lEVEl5 (Male Qu. Plín! Qualit,: S ~o· 288OlI1 44~ High 5peed: Color:

On Cob'

Me6a Type :

OH

CoIoI" :

Page Layoul

O,ienlation: Ratale 1BO":

Off

Minol Image:

,

....==EJ ==S __...v...

PaperCcriig

~=O LC ';.;:Q", uaII :o·y,--_ _ _ _

předpokládá ,

případně

Off

převede

Vše co

potřebujete vědět,

bez správy barev, bez

-:g ~LA=329~7~'='20:;::mm=====::;':.v::~ [M~feed

50U1ce :

Oll

Size "

do svého

nativního RGB prostoru.

z Photoshopu (kde je

Mode :

Paper Settngs

profilu a bez PrintableAlea. UserD efined.

D BOfdedeu

je, že

otevřete přiřazeného

převodu).

Ale okno

pro tisk bude stejné, jaké používá Lightroom.

Nezapomeňte

nastavení uložit, abyste je Cart"dgeOptoo

D PTintPrevtew

že jsou

Adobe RGB a

testovací obrázky musíte tisknout

A3 297 I( 420 mm

Job Settings:

v sRGB,

automaticky je

lij I eu.tomSet",",

~Glossv PhotoPapef CoIor

P,'" Qu.oiIy ,

L..mc.".

Copie. : Size:

511veIDeI

MediaSett:ngt

M~Feed

Soulc e: Cent%d:

EJ

Select Sdtng : [ClIun Settngs

si tedy později

mohli použít i v Lightroomu .

Pt-do 81ack . T5641!T5651

C~or COlfeclion

ICM

Colol Adjustment:

Drivef lCM (Basic)

M ode:

R.... Ooloub('(J

II

Show Set....,

II

I VersIOt"l6.50 Nezapomeňte,

0AMays show ClIlen< SeUings

že i v

případě

PC

musí souhlasit typ média nastavený

2.

V tomto

okně můžete

zvolit správný typ papíru, kvalitu tisku

a nastavit No Co lor Adjustments (žádné nastavení barev) v sekci Mode. Pro jiné tiskárny se

může označení

může

být uvedeno Managed by application ,

apod .

Klikněte

dvakrát na OK a

modul Print, kde přeskočíte

můžete

zvolit

vraťte

např.

systémové okno tisku a

se

lišit,

řízeno

zpět

např.

aplikací

ve vlastnostech tisku (na obrázku v korku 2 je to Media Type: Premium Glossy Photo Paper) s profilem nastaveným na panelu Print Job (tisková úloha) .

tiskového

funkci Print One, kterou

přímo

tisknete.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

483


Volby reprodukce barev řízena

Kdykoli zrušíte možnost Managed by Printer (správa barev svůj

tiskárnou) a zvolíte záměru

nastavení

vlastní profil tisku, máte

dvě

možnosti

reprodukce (Rendering intent): perceptuální

nebo relativní (obrázek 10.26). Bohužel , Lightroom neposkytuje náhled toho , jak bude výs ledek vypadat , takže se musíte rozhodnout sami , který z nich použít. Relativní barev

(přesněji

převede

relativní colorimetrická) metoda

převodu

všechny barvy zdrojového obrázku na nejbližší

ekvivalent v rámci rozsahu barev (gamutu) barevného prostoru , který odpovídá zvolenému tiskovému profilu , a

současně ořízne

barvy, které padnou mimo gam ut tohoto tiskového barevného prostoru. Perceptuální

převod

mapuje barvy zdrojového obrázku především

do gamutu tiskového prostoru tak , aby se zachovaly Obrázek 10.26 Pokud nezvolíte správu ba rev v t iskárně (Managed by pr inter) můžete urč i t záměr reprodukce, Rende ring Intent. Nabídka zahrnuje dvě možnosti: pe rceptuální a rela tivní.

p.oZNAMKA Pokud porovn áte mat ný pap ír

vztahy mezi barvami . převedou

na

Nejjasnější

nejjasnější

barvy ve zdrojovém obrázku se

tisknutelné barvy v tiskovém barevném způsobem přiřadí

prostoru a ostatní barvy se odpovídajícím barvám dvěma

jasné, Při

uvnitř

plně

převodu

je

nejvýraznější ,

saturované barevné detaily, metodě

relativní

perceptuálním

těmito

tiskového barevného prostoru . Rozdíl mezi

metodami

budou

převodu

nejjasnější

pokud porovnáte

např.

barvy

na snímku

květin.

oříznuty, při

budou lépe zachovány a

vytištěny.

p ro tiskárn u j ako je Epson 7600 a nejlepším lesklým papírem pro

Někdo

tiskárnu ja ko je Epson 2400, uvidít e

snižovat sytost i těch barev, které leží v gamutu tiskové prostoru barev. V těchto situacích může relativní metoda dávat lepší

velký rozdíl v barevnosti.

poukazuje na to, že perceptuální metoda má tendenci

výsledky.

Někdo říká ,

v tisku lépe, je to tím , že nebyly

plně

v modulu Develop (vyvolávání).

Osobně

obě

převod

že pokud perceptuální

vypadá

využity možnosti úprav jsem

přesvědčen ,

že

metody jsou použitelné. Pro obrázky bez velkých ploch

jasných barev obvykle používám relativní metodu, zejména

při

tisku na lesklá média a na nových modelech tiskáren , které mají velmi ve lký rozsah tištitelných barev, gamut. starší inkoustové tiskárny ale na

některých

Některé ,

zejména

papírech (matové

papíry) nedosahují takového gamutu. S relativní metodou pak

může

být

v oblastech

zřetelné ořezaní

stínů .

s perceptuálním zejména u

484

KAP ITOLA 10 TISK

převodem

snímků

barevného rozsahu , zejména

Proto se mi v takových s

případech

zdá, že

dosahuji lepšího tonálního rozložení,

převahou

tmavých barev.


1 Ukládání vlastní šablony Poté, co jste nastavili vlastní rozložení stránky, Page Setup (vzhled stránky) a Print Settings (vlastnosti tisku), můžete si celé nastavení uložit jako šablonu. V panelu Template Browser (proh lížeč

šablon) (obrázek 10.27 )

čímž přidáte

klikněte

na

značku

plus,

aktuální nastavení jako šablonu . Nové nastavení

si pojmenujte. Pokud budete chtít šablonu vymazat , vyberte ji a

klikněte

na symbol minus.

Pokud budete chtít ni kliknout pravým

některou tlačítkem

Settings (aktualizovat podle

ze šablon aktualizovat,

stačí

na

myši a zvolit Update with Current současného

nastavení).

Obrázek 10.27 K uložení nastavení tisku jako před nastavené šablony, klikněte na tlačítko se symbolem plus (+) a pojmenujte nově vzniklou šablonu. Můžete aktualizovat existující šablonu tak, že na ní kliknete pravým t l ačítkem a zvolíte možnost Update with Current Settings (aktualizovat podle současného nastavení) .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

485


11

Prezentace vaší práce Příprava

I

přes

prezentace a galerie na webu

popularitu

tištěných

fotografií je dobré se na chvilku

zastavit a zamyslet se nad tím, kolik z skutečnosti

si ve svůj

a

vytisknete. Byly

pořízených

časy,

fotografií

kdy lidé vzali

film z fotoaparátu, nechali si ho ve fotolabu vyvolat

současně udělat

fotografie z celého filmu. V dnešní

době

fotografuje stále více lidí digitálními fotoaparáty, a když vám chtějí

ukázat fotky z dovolené,

jejich

počítači,

většinou

si je prohlídnete na

nebo vám je pošlou e-mailem,

případně

je

nasdílejí na internetu. Poslední kapitola tedy bude o prezentaci vašich fotek tak, aby vypadaly co nejlépe nejen na vašem monitoru . Modul Web v Lightroomu vám

pomůže vytvořit

jednoduchou

webovou stránku s prezentací vašich fotek. Jakmile vytvoříte

svou první galerii a umístíte (uploadujete) ji na

internet,

můžete

k ní jednoduše

Ale nejprve se podíváme, jak slideshow, kterou

přidat

další nové snímky.

vytvořit pěknou

můžete přehrát

na svém

prezentaci,

počítači,

nebo

ji exportovat a použít jako pracovní prezentaci na jakémkoli jiném

počítači .


Modul Slideshow (prezentace) Kdykol i spu st íte

ne p ři p ravenou

preze ntaci (sl ideshow). bude pou žita aktuál ní šablona.

umožňuje

Modul Slideshow (prezentace) (obrázek 11.1 ) vám vytvořit

obrázků: buďto

dva druhy prezentace z vašich přímo

prezentaci

jako

v Lightroomu anebo ji vyexportovat jako JPEG

nebo PDF. Prezentaci si

můžete

pustit

přímo

v modulu

Slideshow, ale můžete také spustit nepřipravenou prezentaci kdykoli v modulu Library, Develop

či

Print stiskem Shift+Enter.

ukončit , stiskněte

Kdykoli chcete prezentaci

Escape.

V panelu Slideshow Options (volby prezentace) nastavíte vzhled obrázků,

(rámečku)

je zde i nastavení Stroke Border

a Cast

Shadow (vrženého stínu). Panel Layout (rozvržení) je podobný tomu z modulu Print (tisk), jsou zde podobné nástroje a okrajů.

si zde také nastavit velikost

je shodný s tím v modulu Print, přidat

můžete

si zde k prezentaci

můžete

(překrývající

text),

můžete přidat

jakýkoli text , ten

průhlednost.

naformátovat a zvolit i jeho

Backdrop (pozadí)

můžete

nastavit barvu pozadí,

(wash efektu), také

můžete

jako pozadí vybrat

z filmového pásu. Panel Titles (titulky) a

můžete (překrytí)

logo, podpis anebo hodnocení. Pokud povolíte možnost

Text Overlay si

Také panel Overlays

závěrečnou

Na panelu

přechodu

některý

umožňuje přidat

obrazovku a pomocí editoru

obrázek úvodní

identifikačních

tabulek

(Indentity Plate) do nich vložit text, logo nebo jinou grafiku. Panel Playback duration) Stejně

(přehrávání)

snímků

jako

i

většina

umožní nastavit dobu trvání (Slide

přechodů ,

nebo vybrat hudební doprovod. modulů,

ostatních

i nastavení prezentace

se dá uložit jako šablona pomocí Template Browser šablon) kliknutím na panelu

nástrojů

ještě předtím,

se

tlačítko

můžete

se symbolem +. Ovládacími prvky na

podívat, jak bude prezentace vypadat

než kliknete na

Play (spustit).

vysvětlil

již ve

(kolekce)

můžete

zvolit Create Slideshow

(vytvořit

novou kolekci. Tuto kolekci

můžete

vytvoříte

modulu , jako můžete

například

čtvrté

tlačítko

Jak jsem a tím

(prohlížeč

kapitole , v panelu Collections prezentaci) vybrat i v jiném

Library, Print nebo Web. Vaší prezentaci

snadno exportovat jako PDF anebo po jednotlivých

snímcích jako soubory JPEG pomocí odpovídající volby exportu v nabídce Slideshow (Prezentace), nebo stisknout Ctrl+J pro export do PDF,

488

KAPITOLA 11

PREZENTACE VA $f PRÁCE

či

Ctrl+Shift+J pro export do JPEG.


Template Browser (prohlížeč šablon) zobrazuje seznam dostupných šablon.

Obrázek 11.1

Hlavní nastavení modulu Slideshow.

prezentace.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

489


Úprava vzhledu prezentace

POZNÁMKA Na panelu n á stroj ů si m ůžete

V okně obsahu se zobrazuje náhled prezentace s

vybrat, které obrázky se použijí

vybran ým snímkem . Obrázek můžete změnit pomocí kurzorovýc h šipek nebo odpovídajícími tla č ítk y v panelu nástrojů (obrázek

(Use) v prezentaci. K dispozi ci jsou možnosti AII Filmstrip Phot os (ve škeré fotky z filmového pásu ), Selected Photos (jen vybran é fotky) a Flagged Photos vlaj eč kou ) .

( ozn ačen é

11.2 ) a samozřejmě pomocí filmového pásu . Pokud dojde

k

nějakým změnám

změny

nastavení prezentace v pravém panelu ,

se zobrazí v náhledu . Prvky jako vodítka, vložené texty

apod . v náhledu jsou aktivní a jejich

přetažením

i nastavení odpovídajících ovládacích Jako v každém modulu, pomocí klávesy T.

můžete

panel

Obrázek 11 .2 V okně obsahu se zobrazuje nastavení prezentace.

490

KAP ITOLA 11

právě

PREZENTACE VAŠr PRÁCE

prvků

nástrojů

aktuálně

se

mění

v pravém panelu . skrýt

či

zobrazit

vybraný snímek podle


Panel Layout (rozvržení) Panel Layout nastavením vodící linky. přes n é

umožňuje

okrajů.

POZNÁMKA

upravit vzh led a

umístění

Obrázek 11.3 ukazuje

Můžete

je upravit pomocí

hodnoty v panel u. To pak

kurzo rovým i klávesam i nahoru a

jezdců

upravit

rá m eček

kurzorem, objeví se jezdec, kterým též Všimněte

označené

upravit

změníte

(mají plný

na obrázku 11 .3 jsem jednotně

může

řekneme později

v této kapitole.

stlačeným

čís l em

najedete

hodnotu nastavit.

si , že u každého z j ezdců je možnost zatrhnout svázání

s ostatními. Pokud pak i ostatní

s

můžete

proporcích monitoru . To

mít za následek jiný výstup stejné prezentace na různých monitorech . Jak se tomuto problému vyhnout si

Jedno stisknutí klávesy

posune linku o jednu jednotku , stisknutí klávesy se Shiftem o deset jednotek. Pokud na

Proporce prezentace závisí na

anebo zadáním

může t e přes n ěj i do l ů.

snímku

če rveně zvý r azněné

políčka

stejně

čtvereček před

označ il

šířku okrajů.

a zobrazit pomocí

jed nu hodnotu, nastavíte

jezdcem) . Napřík l ad levý a pravý ok raj, abych mohl

Vodítka

může t e

kdyko li skrýt

Sh ow Guides (zobrazovat vodítka)

v panelu Layout (rozvržení) anebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+H . Jak jsem již zmínil, nastavení vodicích linek provést i jejich tažením

přímo

můžete

v náhledu prezentace.

Obrázek 11 .3 Nastavení okrajů. Všim n ěte si, že když jsem najel myší na číse ln ou hodnotu, objevi l se malý jezdec, kterým můžu nastavit hodnotu okraje.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

491


Panel Options (volby)

POZNÁMKA Pokud zvolíte možnost Cast Shadow (vržený stín), vaše fotky budou mít kolem sebe malý stínek. Tato funkce má režim prolnutí nastaven na Multiply (násobit), takže dosáhnete jen

vytvoření

Nemůžete

stín nebo třeba

tmavšího stínu.

tedy

vytvořit světlejší

zářivý

okraj, odpovídající

režimu prolnutí Screen (závoj)

apod.

Můžete

ale upravit to, jak

Nyní se podívejme na to , jak jsou na slajdech zobrazeny Zoom to Fill Frame všimnout, fotka je celý prostor snímku v

a Angle (úhel).

rozsah prolnutí

stínu s pozadím: při hodnotě O bude stin tvrdý, bude tvořen tmavým obdélníkem.

Při

hodnotách se bude stín zeslabovat

směrem

vyšších

postupně

od obrázku.

Význam ostatních položek je zřejmý. V plné

kvalitě

přetahovaný

se stín vykreslí, až

jezdec pustíte.

V následujícím

můžete

příkladu

na obrázcích

umístěna uprostřed rámečku.

rámečku

můžete přetažením

a

(poloměr)

rámečku)

do

Pokud možnost

Zoom to Fill Frame zaškrtnete, každý obrázek bude pokrývat

Opacity (krytí), Offset (posun), Poloměr určuje

(zvětšit

v panelu Options (volby) je možnost

není tato možnost zatržena, a jak si

bude stín vypadat, pomocí jezdců Radius

Nahoře

jednotlivé fotografie.

rámečku .

můžete

můžete

si vybrat , jak se má postupně

rozměr

ale na

výřez.

šířku,

případě oříznutí

zvlášť.

polohu

ořezávání

Jinými slovy,

který snímek. Zobrazte si

rámečku přetáhněte

Snímky budou

nemohou být

vždy vyplní

paměti ,

V

změnit

automatické

oříznout

a myší je v

zobrazoval správný výšku, nebo na - jeden

změní

Tento trik

ho nastavit pro každý snímek

snímky

Mějte

patřičně oříznut.

a bude

myší obrázek posunout a

oříznuty

oříznuty

rozměr rámečku

tak , aby se vždy

v obou

buď

na

směrech

a druhý se

ořízne.

že tato nastavení se smažou , jakmile

vyberete novou sadu fotek. Tato úprava má tedy smysl jen tehdy, pokud chcete prezentaci exportovat jako PDF V

příkladech

čímž

jsem

JPEG .

jsem zaškrtl i možnost Stroke Border

přidal světle

1 pixel široký,

můžete

20 obrazových k li kněte

či

bodů).

na barevné

(rámeček) ,

šedý rám (v ukázkách používám

rámeček

ale jeho velikost nastavit v rozsahu 1 až Pokud chcete

políčko

a

otevře

změnit

barvu

rámečku,

se vám paleta s kapátkem ,

jako ta na obrázku 11.4, a v ní vyberte , nebo zadejte pomocí složek RGB

či

HSL, vhodnou barvu.

obrázcích 11.5 a 11.6.

Obrázek 11 .4

492

KAPITOLA 11

PREZENTACE VASf PRÁCE

Okno pro

výběr

barev.

Příklady

jsou zobrazeny na


Panel Options (volby) s viditelnými linkami. Nechal jsem zatrženou možnost Stroke Border (rámeček) a upravil nastavení stínu.

Obrázek 11.5

V tomto příkladu jsem zatrhl také možnost Zoom to Fill Frame (zvětšit do rámečku), takže obrázek nyní zaplňuje celou plochu rámu. Obrázek je na výšku oříznut a přetáhl jsem ho myší tak, aby byl zcela viditelný spodní okraj snímku. Obrázek 11.6

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

493


(překrytí)

Panel Overlays Po

u místění

obrázku a nastavení

obsah. Na panelu Overlays Plate

(identifikační

nabídku a vybrat

okrajů můžete přidat

(překrytí) můžete

tabulka) , kliknutím na její náhled

některou

z

další

zaškrtnout Identity

před připravených

otevřít

šab lon anebo

vytvořit

tabulku novou kliknutím na Edit (upravit). Pomocí

jezdců

pod náhledem

(Scale),

případně

Image).

I dentifikační

můžete

upravit krytí (Opacity) a velikost

umístit tabulku za obrázek (Render behind tabu lku

můžete přetahovat

myší, nebo

vybrat a posouvat kurzorovými šipkami ; samozřejmě pouze v rozmezí okrajů . Můžete zaškrtnout hodnocení hvězdičkami (Rating Stars) a nastavit i jejich barvu a ve likost. Každý z

objektů

můžete

střed

upravit tažením jednoho z jeho

strany. Volba Text Overlays

(překrývající

rohů , případně

text)

i všechen ostatní text , mimo hodnocení a

překryje

identifikační

Na obrázku 11.7 je tato vo lba zatržena, což vám název souboru , který jsem umístil na

střed

za

obrázek tabulky.

umožňuje vidět

pod obrázek. Volba

Shadows vám zase umožní nastavit pro každý objekt vržený stín . Práci s texty se budu identifikační

věnovat později , dříve

si ukážeme použití

tabulky (Identity Plate) (obrázek 11.8 a 11.9 ).

Obrázek 11.7 Pane l Over lays (p ř ekrytí) můžete využit k přidání informací - hodnocení, identi fikace nebo vlastního textu .

494

KAP ITO LA I I

PREZENTACE VA ší PRÁCE

řady doplňujících


Vytvoření vlastní identifikační tabulky

Obrázek 11.8 Klikněte na náhled identifikační tabulky (Identity Plate) v panelu Overlays (překryt8 a z nabídky vyberte uložené nastavení, nebo zvolte Edit (upravit). V editoru napište nový text, nebo ze seznamu vlevo dole vyberte některý uložený a upravte jej. Z téhož seznamu můžete zvolit Save as (uložit jako) a uložit jako novou předvolbu pro identifikační tabulku.

".htyP~AI •..

N/lme:

.MEP-text

Obrázek 11.9 Místo textové verze tabulky (Use a styled text identity table, použít textovou identifikační tabulku) můžete kliknout na přepinač Use a graphica l identity plate a použít grafickou identifikační tabulku.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

495


Přidání překrývajícího V sekci Text Overlays

(překrývající

text) v panelu Overlays můžete

( p řekryt í)

upravit jednotlivé atributy

textu : nastavit text, barvu a hodnotu krytí.

přidat překrývající

Pokud chcete Text to Slide otevře

textu

(přidat

Edit (upravit) pro

výb ě r

obsahu textu, zmenšete nebo zcela skryjte pravý postrann í panel.

na

tlačítko

Add

pole pro zadání textu . Jakmile po napsání textu stisknete můžete

kliknutím na symbol O otevřít seznam

dostupných položek jako datum tlačítko

klikněte

Enter, text se zobrazí jako nový objekt na náhledu . Místo psaní vlastního textu

Pokud nevidíte

text ,

ke snímku text) (obrázek 11 .10) a vpravo se

otevřete

či

jméno souboru.

Výběrem

Text Template Editor (editor tiskových

předloh)

zobrazený na obrázku 11.11 a 11.12 . Zde můžete

vybrat a

přidat

na obrázek

různé

údaje, popisky a poznámky

a jejich kombinace . Na obrázku 11.11 je v ukázce

přidán

vlastní

text "Date of Shoot " (datum snímku ) a za něj vložen odpovídaj ící Velikost textu upravíte tažen ím obdélníka textové ho objektu.

údaj z metadat. Textové informace přidat

můžete

obsah . Objekt také

496

KAP ITOLA 11

v editoru , nebo

nové textové objekty. Stávající objekt vyberete kliknutí

a jeho obsah Obrázek 11.10 Zde jsem přidal obyčejný textový objekt. Můžete použít různé druhy ukotvení k vyrovnání a umístěn í textu.

můžete řetězit

upravit

buď

v editoru , nebo

můžete natočit

o 90

stupňů

změnit

pomocí

jeho

tlač ítek

pod le obrázku 11 .10. Pokud chcete objekt odstranit, vyberte ho kliknutím a

PREZENTACE VA $í PR ÁCE

stiskněte

Delete .


Obrázek 11.11 Pokud chcete přidat další typ textového objektu, klikněte na tlačítko pro výběr obsahu (obrázek 11.10) a vyberte jeden z přednastevných, nebo klikněte na Edit a vytvořte a uložte si vlastní textovou položku, která bude následně dostupná v nabídce.

1-__________

•• ____ _____"

~T.~,~'T"'.m~~"~.~~"~o,

~

"

ElIamplt Dlltofshoo'l PIIi,WV 12. 2005

Text Tem !'TUtl

I.,,,..,,."'.,,,,'' ' -____- i

T!xt Templue Editor ~-"'--1

/I,

ř w.bslc.

lnmple

C::"hOO. ""'.'-____. ____..... I f~.1M

:t~

! Oog'NllfII~,",

:, ~

TlttI. C~lion

" Dllt(Mo",h00. YVYY> DltllYYYYhtMOD)

(°"""511'1,

Dl't(YYYV) D.u('(Y') DatteM_h)

~ ~

Cttllor,lobTltlt

""'10' A6drns CrUto·(1tV C,ulor5tllt'P'rOYlfltt (rntorl'ostalCQde

Dllt (MotIj Dalt (104M;)

[),1IIt(OOI

CrtlltorCountry ('U,lorF'tloM

DlltU ... I~1\I

H_

('ulorE·M.,1 " C.utorWtbme

1041l'1li'.

Setone!

Delcflp!lonWrntr

IP'TCSubj«tCode: Iflltllecll,/alCenr.

cu......

Sctn. Loc:auon ISO COlJntryCodt

Hudll... Oty

~~ l.'

SU't/P,OYInc:t

<mp....

~ ~ ~

"ú~urt

roc:.:.Ile"lllh roulle"5llh1Smm IrlghU'wusV~ut

EJCposurell,u 5ubj.KIDhIMOCt ISOSPf~IW\lng

G!!!) ~ G!!!)

Auh Expos ... rtf'r09~m M,UtfllI9 M O\k

Dlte TlIM Orlgin.1 M~1tt C;~."'!!!.

~

Modtl Anin

Software

Country

Iobld ••II.n ••

....tilvOe bllll9

IIJghuU$ageTtn'n

Copyright Info UU

Obrázek 11.12 Zde je několik příkladů okna editoru textů. Nalevo je aktuálně vybraná položka pro vložení data (je v bloku Numbering, číslování), u které můžete nastavit různé možnosti zobrazení dat a časů. Uprostřed jsou informace získatelné z bloku IPTC data (zde Creator Website, autor webové stránky). A napravo je přehled položek, které můžete vybrat v bloku EXIF, např. Exposure (expozice).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

497


Kotvení objektů Berte to jako

redakčn í

poznámku pro

vaše pobaven í: trvalo mi

neskuteč n ě

dlouho, než jsem pochopil, k čemu toto kotven í je. Až jsem to pochopil, p řepsal

jsem celý

p ů vodn í

text do

Body kotvení slouží k

prezentace. S jejich pomocí

můžete

zobrazoval vždy na stejném

místě , např.

rohům

m ě nit

že pokud máte mů žete

jeho ve likost tažením

okraj ů

objektu. Pamatujte na to, aby text byl

dostateč n ě

velký a

na man itoru.

objektů

okně

v

ukotvit text tak , aby se vždy nad

obrázku, bez ohledu na formát obrázku. Texty a

středům

požadovaný Nezapome ň te,

textových

středem

můžete

ukotvit

vh ledem k rohům a středům stran okna prezentace, nebo k

podoby, kterou zde vidíte.

vybrá n textový objekt,

umísťování

dob ře č itelný

posuňte

můžete

stran každého obrázku. Nejprve

překrývající

na požadované místo ,

přidruží

i

otočte. Alternativně

k nejbližšímu kotevnímu

znázorněnému větším čtverečkem

(obrázku) nebo ve

středu

strany

na tento kotevní bod a nitkový vůči

případně

použít kurzorové klávesy v kombinaci s klávesou Shift

pro velikost posunu. Text se bodu

přidejte

text a nastavte jeho atributy. Potom text

v rohu

rámečku

rámečku

(obrázku).

kříž přetáhněte

kterému chcete text ukotvit. Polohu textu

Klikněte

na kotevní bod , můžete

pokud ale chcete zachovat stávající kotevní bod ,

upravit,

uzamkněte

ho

kliknutím - bude žlutý - jinak se vždy vybere nejbližší bod.

1.

Do prezentace jsem vložil vybranou textovou položku (zde název obrázku). Text jsem pomocí zahnutých šipek pro otáčení

snímku

otočil

a myší

přisunul

k levé

straně

obrázku

a zarovnal k dolnímu okraji. Automaticky se vybral kotevní bod odpovídající

právě

levému spodnímu rohu obrázku.

Abych moh l upravit polohu textu bez náhodné

změny

kotevního bodu , uzamkl jsem ho kliknutím - bod je žlutý.

498

KAPITOLA II

PREZENTACE VASf PRÁCE


3.

Podobným

způsobem

by bylo možné umístit text

jméno autora nebo copyrightovou poznámku) snímku , vždy na stejné místo ,

např.

pod

střed

(např.

přímo

do

horní strany

snímku . Nastavením nižší hodnoty krytí (Opacity) a volbou bílé barvy textu lze

například vytvořit

efekt vodoznaku.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

499


Panel Backdrop (pozadí) Nezapomeňte,

že všechny

změny

provedené v Lightroomu, a tedy i ty, které

uděláte při

můžete

návrhu prezentace,

vrátit pomocí příkazu

M ůže t e

si

přizpůsobi t

Wash (barva

i pozadí ce lé preze ntace. Nastavení Color

přechodu)

stačí

případně

vám umožní,

pozadí (Background Color), vytvořit

různá

i s použitím barvy

barevná schémata

Edit > Undo (Úpravy > Zpět) nebo

a poté už

jednodušeji stiskem Ctrl+Z.

výs led ný efekt. Do pozadí můžete vložit i obrázek.

je n pomocí Opacity (krytí) a Angle (úhel) upravit Nestačí

však jenom zapnout Background Image (obraz pozadí), musíte přetá h nout

obrázek

z filmového pásu na plochu prezentace.

Zašk rtnutím dáváte pouze pokyn , zda se obrázek na pozadí má po užít, nebo ne. Obrázek pozadí přetá hn ete tř i

ob rázek ji ný.

Můžete

změníte

tím , že na plochu

kombinovat dohromady všechny

položky, jak ob rázek pozadí, tak barvu pozadí i barvu

přechodu,

navíc s možností sn ížit jejich krytí.

Nezapomeňte

také ,

že veške rá nastavení, tedy i vo lby panelu Backdrop (pozadí), si může t e

uloži t jako

Můžete

si tedy

před nastavenou

šablonu pro budou cí použití.

vytvořit několik různých

Template Browser

(prohlížeč předloh)

pozadí a uložit si je do

v levém postranním panelu

k dalším použitím. V následujících krocích je vyt voř i t r ůz n é

1.

Standardní barva pozad í je barvu chci .

KAPITOLA I I

PREZENTACE VASr PRÁCE

jak

efekty pozadí.

č erná ,

v nastavení Background

Color (ba rva pozadí) si ale z palety

500

něko l ik přík l adů ,

můžu

vybrat jakoukoli


2.

Pokud je zatržena možnost Color Wash (barva přechodu), je možné barevný přechod s barvou pozadí (nebo černou).

3.

Nakonec jsem do pozadí přidal i obrázek přetažením fotky přímo z filmového pásu na plochu náhledu nebo na ukázku u volby Background image (obraz pozadí). Zde jsem také nastavil průhlednost fotky.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

501


Jak vytvořit neobvyklé pozadí

1.

Vymyslel jsem

několik kroků ,

které vám pomohou

udělat

si představu o tom, jaký potenciál má Lightroom ve tvorbě různých návrhů prezentací. Nejprve jsem ve Photoshopu vytvořil

obrázek "prázdné " staromódní televize. Nebudu

zacházet do detailů tvorby tohoto objektu , ale chtě l bych vás upozornit na plochu v pravém horním rohu bývalé obrazovky, která obsahuje jemné odlesky okolí. Až bude v této

dutině

obrázek, budou odlesky

vidět

lépe.

Irmgt Size

r

Pixel Oimensions: 8.28M

Width : 1208~

I : pixel. ';1JI --I : pixel. r;I

Height: '-1 13:':9-=2

I

Auto ...

Document Size: - - - - - - - , Width: 173.38

I ~ cm

Height: r.1 4g:-:.1:-:-1- ' ]

:-crn

I : pi.els/lneh P I ~--.:.~===-~

Resolutlon : 1 72

o Seale Styles

~ Constrain Proportlons

15!! Resample Image: ~ Bieubic (boS! for smooth gradients)

2.

.;

I

V nabídce Obraz ve Photoshopu jsem použil okno Velikost obrazu a nastavil velikost obrázku tak, jak vidíte zde. To by mělo stačit

502

KAPITOLA II

PREZENTACE VAsr PRÁCE

pro prezentaci na třiceti palcovém monitoru .


'"

3.

Dále jsem zvolil vhodné pozadí pro prezentaci , v tomto případě

fotografii tapety. V modulu Develop (vyvolávání) jsem

upravil parametry vinětace po oříznutí tak , aby se okraje ztmavily a

4.

zůstal

jen

světlý střed uvnitř

V modulu prezentace (Slideshow) jsem

snímku.

přetáhl

snímek tapety na ukázku

obrázku pozadí na panelu Backdrop (pozadí) a nastavil jej tím jako pozadí.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

503


]f=0-.O,,",O :.;. · _ _ _.......:;;: ldentity Plate Editor

o

Use a styled text Identity plate

e

Plate As ...

Save Idend

J

Hame: "TV overtay/ Use a gr.aplucallden t'ry

pI.ne

~~

....................~

~~~~ :)

5.

Otevřel

jsem panel Overlays

(identifikační

(překrytí) ,

tabulka) a klikl na náhled. Z

jsem vybral jsem Edit (upravit) a editor

identifikační

otevřel

otevřené nahoře

se

identifikační

tabulku)

a pomocí

tlačítka

vytvořený

ve Photoshopu. Nedbejte na varování o velikosti

obrázku , která by klikněte

Locate File (najít soubor) vybral obrázek nemě l a

být

větší

než 57

pixelů , prostě

na OK a uložte si toto nastavení.

Obrázek z

identifikační

tabulky se zobrazil

úrovni . Snímek z filmového pásu je nyní tapetou a televizí.

Důležité

úplně

umístěn

je nastavit velikost

tabulky tak , aby televize zabírala skoro celý

504

KAP ITOLA 11

nabídky zobrazený

tabulky. Zaškrtl jsem Use a gprahical

identity plate (použít grafickou

6.

zaškrtl Identity Plate

PREZENTACE VA ší PRÁCE

na nejvyšší mezi

identifika č ní

rámeček .


7.

V panelu Layout (rozvržení) jsem upravil vodící linky pro okraje a umístil snímek tak , aby se

právě

vešly na

"obrazovku " televize. Je potřeba dávat pozor na různé formáty

snímků

- na výšku i na

šířku

- aby se beze zbytku

vešly do vymezeného prostoru .

8.

Zde je ukázka z hotové prezentace, ve které se různé fotografie promítaly na virtuální televizi .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

505


Panel Titles (titulky)

POUZE PRO MA(

přidat

začátek

Možnosti editoru pro úpravu

Panel Titles (titulky) vám umožní

identifika č n í

prezentace jeden slajd navíc - pokud zaškrtnete možnost Add

tabulky jsou velmi

omeze né, proto textu používat

doporu č uji

n ějaký

což uvidíte v následujícím Více

řá dk ů mů žete

MACu, na PC s textem na

k úpra v ě

Identity Plate

externí editor, p ří kladu .

1,1 Style. fo ~

nastavit barvu jejího obsahu , jde-Ii o text, a

pozad í.

3

r,

r.

upravit i

několik

dalších

můžete

zvolit barvu

pozadí.

JE ....

r

můžete

a na konec

nastavení: můžete si upravit velikost identifikační tabulky, můžete

text obrá zkem

pr ů hledném

tabu lku)

jejich obsah. Panel Titles (titulky) vám poskytuje

použít pouze na

nah raďte

(přidat identifikační

na

~

~ J I Spocing

..

r.

~

r.

~

I~

t,o 't

The A _ Photoshop Ughlroom 2.0 8 _ pIloto.hoot

Mod.ls: Yullya @ Zon • . Lucy @ Booklngs, Kelly @ Zon. The Adobe PhotOlhop Ughtroom 2.0 Boo6I: photo ahoot

Makeup: Camllla Pascuocl CIoIh•• Styllng: HarTIel Conerlll Halr: Torry Calvert

L

I End credits

,i

1.

K

vytvoření závěrečného

a napsal

několik řádků ,

text zarovnal na ident i fikační

2.

KAP ITOLA 11

řádek

jsem

udělal tu č ný

Text jsem zkopíroval do okna editoru

Na úvodní slajd jsem použi l standardní logo slajd jsem umístil

obrázku je

vidět příklad

PR EZENTACE VA Sr PRÁCE

v

a celý

tabulky a vše uložil jako novou tabulku .

závěre č ný

přejde

506

střed .

slajdu , jsem použil textový editor

první

závěrečné

společnosti

předem vytvořené

a na

titulky. Na

toho , jak poslední fotka z prezentace

titulky.


Panel Playback (přehrávání) připravenu

Když už máte celou prezentaci jsou v ještě

pořádku ,

než tak

krůček

jste už jen

učiníte ,

od

a všechna nastavení

přehrání

prezentace . Ale

navštivte panel Playback a nastavte si dobu přechodu mezi snímky

zobrazení každého slajdu a také dobu

(obrázek 11.13 ). Pokud chcete , aby prezentace probíhala co nejrychleji , zkuste nastavit nižší Mějte

ale na

paměti ,

že rychlost

čas

zobrazení slajdu i

přehrávání

přechodu .

ovlivněna

je také

velikostí originálních fotek a tím , jestli už byly všechny vykresleny paměti ,

do

a

samozřejmě

Order (náhodné náhodně

také konfigu rací vašeho

můžete

Pokud budete chtít ,

pořadí) ,

v dolní

části

počítače .

zaškrtnout Random

pak se budou snímky zobrazovat

anebo možnost Repeat (opakovat) a pak se bude spouštět

prezentace

neustále dokola v

nekonečné smyčce .

Pro MAC: pokud je zatržena možnost Soundtrack (hudba),

Lightroom vyhledá software

umožňující přehrát

MP3 a dá vám

vybrat z hudební knihovny v rozbalovacím menu (obrázek 11.14). Na

počítači

několik různých

mám všechny své MP3 a již jsem si

kompilací pro

různé

vytvořil

prezentace (obrázek

11.15). Mohu vybrat konkrétní seznam MP3 a pustit jej do pozadí k promítané prezentaci . Pro PC: pok ud zatrhnete Soundtrack (hudba), k li kněte na tlačítko

Slideshow selection (seznamy stop) a vyh ledejte složku , která obsahuje soubor ve formátu MP3, který budete chtít na pozadí prezentace. Na PC je tento soubor

přehrát, např.

potřeba

mít aplikaci , která umí

To_ M bt

" '" " '"

455

~AlITl\olHThlno,Th,lll'lH:oc....

O O O

lIDf,nct

O

liIIl~pllUp

O

~Olrot.rou9t

AI. I

MW rk

,

I

!!<AIH"he,

M Swfn~,""nol.lot

O

!llClnoIN/SIIysc:r~

O

II l2

!I Skyu';lper !lT'I(k02

o

II

I!!ITr,l(k05

U

!I!I Suod""'PM

9

Refresh Playflst fmm ITones .( Ubrary Musle Movies Pod<:asts PartyShuff1e 90's Musle Recently Added Recentty Played Top 25 Most Played Bl'and New Heavles - This 15 AcidJazz Camllla Compllatlons DI«o Kandl Gym

Win dowsMed ia Player nebo jinou .

0'07 '

..

přehrávat

Obrázek 11 .13 Pane l Playback (zde je vidět možnost se zapojenými dvěma mon itory).

" " O

lrolod NIt'W"He.wlcs

CoIdbu9

S!CA'.... h\ 500 lI"kGI'iIP<t 5'01 ThcKilkrs

"" .....

509 2·25 bzorll9N 100" SigurlM ,OS Vl rIou$ArtlsU

'" no.

'"U.

.M'"

Undtrworid IJ,n~nlj.iI.1(

FaJthltH

" _m o " o

""o o o

"

o

ThiJ 1$ AUd Jazz ThlJllAcIdJUl Tourlll StupIdS,upldS\up/Id Hol Flus tlMMuslc Up ....... /9h1

~tblyrjun

h,Culrvrc Soundphllu DubbnoblU

"" ..." "

f~,hl .uLK.kloMIM

o o o o o

o o o o o O

r,.n,e Ac.ld Jnz AcldJ,,uz

Add Jur: Alr.rlW1lVt" AJUrNllw:& Al~r ...... ~.

AJu .....'Ivw;&

Compflatlons Prlme selectlon Slldeshow selectlons Stud io I

Obrázek 11.14 Jak budete vytvářet nové seznamy stop, budete pak muset obnovit seznam i v panelu Playback, jedině tak uvidíte nově vytvořené listy v nabídce.

Allt""tiw." AJUrNllYW:&

Ambltnl Amblt:n\

" ",,,,, Dolnu

iTunes od Applu jsou pro Pc.

Obrázek 11.15

volně

stažitelný

program dostupný jak pro Mac, tak

14*91 1 t.un.,&2.6N1

Program iTunes s vybraným seznamem skladeb na MAC.

Nejnovějš í

verzi najde vždy

na www.apple.eom/ itunes/ .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

507


Přejít na první snímek

Spustit

přehrávání

Náhled a spuštění Nyní už nic nebrání

spuštění

V nabídce Play (spustit)

klikněte

prezentaci) nebo použijte Předchozí

případně postačí

rohu ,

Následující

přehrání

prezentace (obrázek 11.16). na Run Slideshow (spustit

tlačítko

Play (spustit) v pravém dolním

stisknout klávesu Enter. Pokud zvolíte

na celé obrazovce, monitor ztmavne a

k zobrazení prvního slajdu , respektive na

přejde

vytvořenou

plynule

úvodní

obrazovku . Pokud budete chtít prezentaci zastavit, stiskněte klávesu Esc. Pozastavit přehrávání

Obrázek 11.16

Při

prohlížení náhledu

Pokud se chcete podívat jen na rychlý náhled celé prezentace v

okně

Lightroomu ,

klikněte

(Preview) prezentace máte k dispozici

tla č ítka

prvky ovládání prezentace v režimu Play i Pause.

pak pustí jen v náhledovém

Play (spustit) ,

na

můžete

tlačítko

Preview (náhled) vedle

použít i Alt+Enter). Prezentace se

okně.

Výhodou je, že se prezentace

spustí mnohem rychleji (v závislosti na velikosti obrázků) a také ji

můžete

ovládat pomocí

11.16). Také směrových

a

při

jeho

tlačítek

můžete přeskakovat

šipek.

Při

opětovném

Obrázek 11.17

v panelu

nástrojů

(obrázek

mezi obrázky stiskem

stisku mezerníku se prezentace pozastaví stisku se

opět

spustí.

Pokud se chcete podívat. jak vaše prezentace vypadá

a nepotřebujete ji vidět na celém monitoru, stiskněte tlačítko Preview (náhled) - zakroužkováno. Prezentaci zmůžete kdykoli zastavit stiskem mezerníku nebo tlačítka

508

KAPITOLA 11

Pause (II).

PREZENTACE VA~r PRÁCE


Navigace mezi fotografiemi prezentace Stejně

jako

můžete

používat

tla č ítka

v panelu

POZNÁMKA

nástrojů , můžete

se mezi fotkami vybranými do prezentace posouvat šipkami se stisknutým Ctrl.

Samozřejmě můžete

směrovými

použít šipky bez

Pokud cncet e ve kterémkoli modulu Ligntroomu spustit

nepřipravenou

prezentaci, stiskněte Ctrl + Enter.

Ctrl k posunu mezi fotkami ve filmovém pásu, ale se stisknutým Ctrl

zůstane

zachovám váš předešlý výběr .

Výběr snímků

pro prezentaci

V modulu Slideshow (prezentace) je nastavení, které vám pomůže

vybrat fotky pro vaši prezentaci (pokud je ve fi lmovém

pásu více než jedna fotografie). Tato možnost je v panelu nástrojů

(obrázek 11.18) a

stejně

tak v nabídce Play (spustit)

(obrázek 11 .19 ). Pokud zaškrtnete Use AII Filmstrip Photos

(všechny fotografie ve filmovém pásu), v prezentaci se

přehrají

všechny snímky z aktuálního filmového pásu a první fotografií bude ta, která je nyní vybrána. Pokud je vybráno Use Selected Photos (vybrané fotografie),

přehrají

se jen ty fotky, které jsou

vybrány. A možnost Use Flagged Photos přehraje ozna č ení

(označení

jen ty snímky z filmového pásu , které mají

vlajkou) přiřazeno

vlajkou .

Obrázek 11 .18 Možnosti výbě r u fotografií - všechny, vybra né nebo označené vlajkou - v pruhu nástrojů.

Lighlroom

Flle

Edil

Slideshow

View Window Run Shdeshow

Help

Pause Slideshow End Slideshow

~

Go 10 Nexl Slíde

X~

Go to Previous Sllde

X-

Conte"t

o->

...

f' • ./ U Use Selecled Pholos Use Flogged Pholos

Obrázek 11 .19 Nabídka Play > Content (Spustit> Obsa h) v modu lu Slideshow (Prezentace) s možností výběru fotog rafií - všechny, vybrané nebo označené vlajkou.

ADOB E PHOTO SHOP LlGHTROOM 2

509


Panel Template Browser (prohlížeč šablon) Po nastavení vlastností prezentace

můžete

vybrat Slideshow

> Save Slideshow Settings (Prezentace> Uložit nastavení prezentace) nebo jednoduše Ctrl+S, abyste rychle aktuální vytvoření

nastavení uložili - a to bez nyní

označíte některou

rozdílný vzhled ,

můžete

předloh,

ze stávajících následně

se

předlohy.

šablony,

abyste si porovnali

příkazem

kdykoli

Slideshow

předchozí

> Revert Slideshow Settings (Prezentace> Obnovit nastavení prezentace) vrátit k poslednímu

Pokud

dočasně

uloženému

rozložení prezentace (viz poznámka redakce na okraji vlevo) . Pokud projdete celý postup nastavení prezentace, je vhodné si toto nastavení uložit jako novou šablonu pro další použití.

Klikněte na tlačítko se symbolem (prohlížeč předloh)

Browser

zadejte název šablony,

av

případně

ukazuje šablonu, kterou jsem

G v záhlaví panelu Template

následně otevřeném okně

i její

vytvořil

umístění.

na

Obrázek 11.20

několika předchozích

stránkách této kapitoly a kterou jsem uložil jako Custom layout-2. Pokud

přejedete

myší - bez kliknutí - nad seznamem předlohy ,

šablon , zobrazí se náhled (Preview) prezentace podle nad kterou se Obrázek 11.20 Temp late Browser (proh l ížeč šab lon) a náh led označené šab lony. Poznámka: Pokud uložíte nastavení prezentace, které obsahuje obrázek na pozadí, musí být tento obrázek přítomen v k ni h ovně, jinak se obrázek nezobrazí. Pokud však n apř. kolekci synchronizujete a obrázek opět importujete, neobnoví se jako pozadí prezentace automaticky.

jako v jiných modulech ,

panelu Template Browser můžete změnit

šablony

(prohlížeč předloh).

odstraníte

ev v záhlaví

Nastavení

nabídky po pravém kliknutí na název šablony vyberte položku Update with Current Settings (aktualizovat podle nastavení). Panel předloh

sadu

Pozn. redakce: Bohužel se mi tuto

předlohu

podle stávajícího nastavení: z místní

umožňuje vytvořit

vedle

současného

předdefinovaných

Lightroomu a samostatné složky vlastních uživatelských přidat

i další složky pomocí

příkazu

Template Folder (Prezentace> Nová složka

POZNÁMKA nepodařilo

Podobně

obrázkem.

nachází kurzor myši s nejvíce vybraným

tak, že ji označíte a kliknete na tlačítko se symbolem

nastavení

funkci

právě

snímků můžete

uložit,

podobně

jako

Slideshow > New

předloh) .

například

modulu , jako kolekce , které jsou dostupné z jiných

Vybranou

v tiskovém modulů.

zvládnout -

pokud upravim nastaveni, neni přikaz

pro

dočasné

uloženi aktivni.

Stane se aktivním až po

výběru

jiné šablony. I přes uložení nového nastavení, se po

příkazu

(Obnovit) vrátí "jakési" nastavení.

510

KAP ITOLA 11

Revert

předchozí

Export prezentace Prezentaci ale

můžete

můžete

zobrazit

ji také exportovat pro

Kompletní prezentaci

PREZENTACE VA~r PRÁCE

přímo

můžete

z

prostředí

spuštění

Lightroomu ,

z jiných

počítačů.

exportovat ve formátu Adobe PDF;


soubor v tomto formátu můžete prohlížet ve volně dostupné aplikaci Adobe Acrobat Reader (a

samozřejmě

programu , který dokáže PDF soubor zobrazit,

jakémkoli

např.

Adobe Acrobat Reader je

Apple

dostupný

Preview). Můžete exportovat samostatné JPEG slajdy a pro jejich promítání použít

např.

příkaz

přímo

otevřete

pomocí Ctrl+J. Tím

především

Slideshow > Export PDF

bodech s

přihlédnutím

rozměry

především

Například při

Readeru je

použití

poměru

přejete

poměru

pomocí Ctrl+O.

obrazovku)

přepne

zobrazení po

otevření

způsobu

na celou

souboru prezentace

z

přímo

použít zobrazení

na celou obrazovku a velmi vysokou kvalitu

vytvoření

samostatných JPEG

obrázků.

Pokud

e-mailu, bude vhodné použít menší

snímků:

zobrazovanou velikost prezentace

Slideshow > Export JPEG Slideshow (Prezentace

> Exportovat prezentaci do JPEG), nebo okně můžete

umístění

počítače, můžete

budete zasílat prezentaci pomocí

Jinou možností exportu je

prezentace

obrázků

i podle

distribuce prezentace.

z CD/DVD disku nebo

pomocí klávesy ESC.

V dialogovém

různé

Pokud budete prezentaci spouštět

a automaticky spustí prezentaci; do okna aplikace se vrátíte

příkaz

Ctrl+ 1.

pohled na

Nastavení komprese JPEG

v Adobe Acrobat Readeru do celoobrazovkového módu

použijte

Zvětšit

v prezentaci bude

k zaškrtnutí

přepnout

skutečné

obrázky můžete pomocí Ctrl+2 .

velikosti). Pokud kliknete na položku Screen (obrazovka) Políčko

stiskněte

K původnímu nastavení se vrátíte

zvolte některý z poměrů , který nabízí seznam Common Sizes nastaví se velikost podle vašeho monitoru.

zobrazení

zobrazit snímky ve

pixelové velikosti

4:3. Pokud si nejste jisti ,

Automatically show full screen (automaticky

v Adobe Acrobat

přednastaveno

na celou obrazovku . Pokud si

16:9. Toto nastavení však nebude vhodné pro klasický

(běžné

na www.adobe.com/

Při přehrávání

prezentace v obrazových

k velikosti monitoru .

monitor se stranami obvykle v

přímo

products/acrobat/).

dialog pro export do PDF (viz

širokoúhlého monitoru, byste mohli volit hodnoty v např.

pro

zvolíte název a místo uložení

souboru PDF. Jako další nastavíte vlastnosti exportu, jezdce Ouality (kvalita) a

volně

souborů

najít na stránkách www.amsoft.cz (nebo

Slideshow (Prezentace> Exportovat prezentaci do PDF) nebo obrázek 11.21), kde

PDF

Mac i pro Pc. Poslední verze můžete

Microsoft Powerpoint nebo Apple Keynote.

Pro export do PDF použijte

prohlížeč

stiskněte

shodně

nastavit

a velikost prezentace a

jako v

a vyšší kompresní

Ctrl+Shift+J. případe

především

poměr,

soubor, který bude nebyl

PDF

příliš

aby

přílohou

e-mailu,

velký.

kvalitu

obrázků. Slideshow to POf

Export Slideshow to JPECs

Save As:! Seascape~

Save As :Iseascapes Who,.: ! • Desktop Qua.Uty

----c::cr....

90

o Automat/u lly show tuli seru n

HelGht ~

Common slzn ::

lOl~x76a

:

lB

Whe,.:

I_ O.sktop

QuaUty

----c::Cb.... .--

:1 90

Wldth HelGht

t

1600

l200

Common slzes: , 1600x 1200

:J

Notu : Adobe .A.crobal 1nn51tlon5 use a ftxed speed. MUI1c 15 not sav~ ln POF SlIduhows.

Obrázek 11.21

Dialogová okna pro export prezentace do PDF a do JPEG.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

511


Modul Web

POZNÁMKA Ve Photoshopu existuje dlouhou dobu možnost

vytvořit

galerii, ale vždy pokud

mě překvapovalo,

uživatelů

jak málo

webovou

o její existenci.

Webové galerie jsou výborné, pokud chcete rychle

zpř ístupnit

fotografií na internetu. použít

například

kolekci

Můžete

galerii a umístit ji na web (obrázek 11.22). Modul Web

funguje tak, že použije náhledové obrázky a zatímco vy budete

ji využívalo,

vůbec věděli

Pomocí modulu Web v Lightroomu dokážete velmi snadno vytvořit

je

k ukázce fotografií,

nastavovat

různé

To , co uvidíte v náhledu obsahu, je to , co uvidíte, pokud galerii otevřete

ve webovém

prohlížeči.

okamžitě

galerie, Li ghtroom

názor klienta . Samozřejmě je

galerii na

abyste se s

přáteli

podělili

o vaše snímky

a rodinou.

z

základě výběru

vytříděného

některý

z

výběru

můžete

návrhů

nabídka

různých

trpělivosti

upravit a

si

šablon. S trochou

můžete

vytvořit

tyto šablony

si své vlastní

z filmového pásu.

různé

vlastnosti galerie.

můžete

můžete

některých částí

upravit barevné schéma

V panelu Appearance (vzhled) jsou dostupná nastavení, jako

počet řádků

a

sloupců

(Flash a HTML) upravit rozložení velmi Lightroom 2 je nyní dostupný také v 64bitové verzi. Bohužel

některé

komponenty modulu Web nejsou pro 64bitový režim optimalizovány, což znamená, že

pracovat

některé

funkce nemusí

úplně správně. Kvůli

tomuto používám v této kapitole

zvolit základní

v závislosti na zvoleném typu galerie),

např.

titul stránek a kontaktní údaje. V panelu Color Palette (paleta barev)

návrhy webových galerií.

různé

jako

vytvořit

vybrat flashovou nebo HTML

V panelu Site Info (informace o webu) údaje (jsou

Stejně

i zde

Airtight. Podle volby základního

typu, budete mít možnost nastavit V modulu Web v Lightroomu je velká

můžete

jednotlivých fotek, z kolekce fotografií,

katalogu anebo z

V panelu Engine (Modul) si galerii, nebo

jakoukoli vlastnost

upraví vzhled stánky.

v modulu pro prezentaci (S lideshow)

můžete

změníte

Když

na kterých zrovna pracujete, a získat také použít jen tak pro zábavu,

vytvářet.

vlastnosti galerie, on ji bude v pozadí

obrázků,

některá

miniatur, pro

galerie.

základní

některé

podrobně, včetně

typy

velikosti

nastavení vodoznaku nebo zobrazovaných informací.

Panel Image Info (informace o obrazu) vám umožní vybrat, které údaje se budou u každého obrázku z galerie zobrazovat. Panel Output Settings (nastavení výstupu) se používá k nastavení kvality

obrázků

zostření, můžete

a jejich velikosti,

zde

přidat

32bitovou verzi, abych ukázal

i vodoznak. Rozsah možných nastavení závisí na zvoleném

všechny možnosti tohoto modulu .

typu galerie;

Bude pak záležet na aktuálním stavu

galerie, nejvíce jste omezeni u galerií Airtight.

největší

"volnost" máte v

případě

HTML a flashové

64bitového Lightroomu, zda budete moci tyto funkce používat. Pokud

Posledním krokem je kliknout na

budete mít problémy,

webovou galerii do složky v

doporučuji

spustit 32bitovou verzi.

kontrolu) , nebo na web na na web

můžete

předem

můžete

počítači

postranním panelu dole. A

512

KAPITOLA 11

samozřejmě můžete

PREZENTACE VA~f PRÁCE

doporučuji

pro finální

zvolit Upload (odeslat) a nahrát galerii

zobrazit náhled

opakované použití.

(což

Export a uložit

nakonfigurovanou adresu.

Preview in Browser (náhled v si

tlačítko

přímo

v

prohlížeči),

podobně

Před umístěním

prohlížeči tlačítkem

které najdete v levém

jako v

případě

prezentace

všechna nastavení uložit jako šablonu pro


Nastavte kurzor na některou položku v panelu Template Browser (prohlížeč předloh) a na panelu Preview (náhled) se ukáže rozvržení této šablony.

Obrázek 11.22

Volby a nástroje modulu Web.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

513


Panel Engine (modul) f~irtiqht

i\utoVjewcr

I\irtiqhr F'ostcardViewer

Panel Engine se nachází v pravé sekci a nabízí

"'rt'ght SlmpleViewcr

stylů

několik různých

galerií, které jsou vypsány na obrázku 11.23.

Ughtroom FIash GalIery Liqhtroom HTML Gollerl

Lightroom HTML a Flash

Obrázek 11.23

Možnost vol by zák ladního typu webové galerie.

Lightroom HTML webová galerie je založena na kódované v HTML a umí

Adobe FllIsh Player Updmll r hls oontent req ulreS Adobe FllIsh Player 9 . Would you Ukll to Install n now?

s

dvěma úrovněmi

v

mřížce

vytvořit

šabloně

klasicky

jednoduchou webovou galerii

prohlížení. Miniatury

obrázků

jsou

umístěny

na hlavní stránce, a když na jeden z nich kliknete , větší

zobrazí se

pohled na celý obrázek na samostatné stránce

snímku , u kterého budou také informace Title (titul) a Caption (popis) . Pokud kliknete na velký obrázek, vrátíte se

II

Ves

standardní HTML kód , je to nejspíše ta Obrázek 11.24 o chybějícím Player.

zpět

na

náhled miniatur. Vzhledem k tomu, že tato galerie využívá

No

Okno informující přehrávači Adobe Flash

téměř

nejkompatibilnější

každý uživatel se bude moci podívat na galerii

v HTML.

Můžete

je velikost

u ní upravit

zvětšeného

několik

základních

volba,

vytvořenou

parametrů

jako

obrázku , zobrazení popisek a barevné

schéma, jinak už toho ale moc nenastavíte. Pokud máte zabalený panel Engine

Lightroom Flash galerie využívá ke svému

(Modul), aktuální typ galerie uvidíte

Flash

v záhlaví:

H-t.'L galer

~

..

.

L gr!rO::l!TI

Web

:

""

.

(dříve

přechody

v dnešní

Macromedia) , který

běhu

umožňuje např.

Adobe animované

mezi snímky a další. Stránky postavené na Flashi jsou době

způsobem ,

velmi v

módě.

Vypadají

jak prezentovat svou práci .

stránek však musí mít k dispozici

skvěle

a jsou výborným

Návštěvníci těchto

přehrávač

Adobe Flash Player

Když zvolíte tento režim , zobrazí se okno (obrázek 11.24), které vás varuje, že si máte nainstalovat

Je sice uvedeno pouze

označení

litle (titul) nebo Caption (popis),

upravit vzhled vaší galerie ,

ale místo nich můžete vložit i jiná

například

metadata. Kliknutím na

příslušnou

položku na panelu Image Info

nejnovější

například

zvolit styl zobrazení jako

Scrolling layout (rozvržení s rolováním) , kde je velká

fotografie zobrazena na jedné stránce s miniaturami, které se

(informace o obrazu) rozbalíte seznam

nachází v pruhu pod ní. Jiné nastavení je

přednastavených

(se stránkováním) s obrázkem v pravé

hodnot, nebo zvolíte

Edít (upravit) a v editoru textových předloh můžete vytvořit

naprosto

Adobe

Flash Player. Tento typ však nabízí mnohem více možností, jak

po skupinách na

několika

například

části

Paginated

okna a miniaturami

stránkách vlevo ; Left scrolling (vlevo),

umístěny

individuální popis obsahující jak

kde jsou miniatury

uživatelský text, tak i údaje z EXIFu

(prezentace) , kde nejsou zobrazeny miniatury, každý obrázek je

nebo IPTC dat.

na svislém pásu vlevo ; Slideshow

na samostatné strán ce a vy si je

můžete

projít jako prezentaci .

Rozdíly mezi HTML a Adobe Flash webovou galerií jsou následujících dvou stránkách .

514

KAPITOLA 11

PREZENTACE VAŠr PRÁCE

vidět

na


• HTML galerie

1.

Základní náhled na HTM L galerii se zobrazením

mřížky,

která obsahuje náhledy fotografií.

2.

Pokud na miniaturu kliknete,

přesunete

se na stránku, na které

je zobrazen jen vámi vybraný obrázek ve své

zvětšené podobě.

ADOBE PHO TOSHOP LIGHTROOM 2

515


Flash galerie

POZNÁMKA Gale rie Flash maj í č tyři základn í styly: Scrolling (s rolován ím, ukázaný zde), Paginated (se stránkován ím), Lett Scrolling (vlevo) a Slideshow (p rezentace). Ukázky jsou na obrázcích 11.43 a 11.47 dále v kapitole.

1.

Standardní styl Flash galerie s rolováním zobrazí velký obrázek s miniaturami pod ním . Pokud na miniaturu kliknete , zobrazí se ve lká

nahoře . Můžete

kliknout na

tlačítko

Slideshow (prezentace,

zakroužkováno) a spustíte tak režim prezentace.

2.

V režimu prezentace (Slideshow) automatické

516

KAP ITO LA 11

PREZENTACE VASr PR ÁCE

přehrátí

můžete

anebo používat

zapnout

směrové

klávesy.


Galerie AutoViewer Jiní dodavatelé

vytvářejí

další typy galerií pro Lightroom , je

možné si nahrát nový styl.

Například

galerie Airtight byly

zahrnuty do webového modulu Lightroomu . Můžete však nainstalovat jakékoli jiné , jako například Turning Gate zmíněný na stránce 520. Stejně jako u HTML a Flash galerií - pokud zvolíte některý z vámi nainstalovaných typů , dostupná nastavení se

změní

a budete moci volit a upravovat jiné hodnoty (obrázek

11.25).

Galerie AutoViewer vytvoří galerii ve stylu prezentace. Můžete u ní nastavit velikost rámečků , výplň a čas zobrazení snímku , barvu pozadí a rámečků . V panelu Output Settings (nastavení výstupu) můžete upravit velikost a kvalitu JPEG obrázků . Nicméně stejně

jako u ostatních stylů oceníte všechna nastavení,

až když kliknete na tlačítko Preview in Browser (náhled v prohlížeči) dole v levém postranním panelu . Obrázek 11.26 ukazuje , jak bude vypadat takováto galerie v prohlížeči.

Obrázek 11.25

Nastavení Airt ight

AutoViewer Gallery.

Obrázek 11.26

Náh led v prohlížeči na galerii ve stylu Airtight AutoViewer.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

517


Galerie PostcardViewer Tato galerie zajímavě využívá Flash k vytvoření galerie jako rozházených pohlednic, jak vidíte zde v režimu náh ledu v p roh l ížeči. Pod le ukázky na obrázku 11.27 můžete nastavit počet s l o up ců a parametry zvětšení pro malé náhledy a ve lké zvět še nin y. Na obrázku 11.28 je pak zob razen náh led ve

webovém p ro h lížeč i . Když jste v tomto náh ledu , můžete zkusit použít mezerník na přepnutí mezi miniaturami a velkým ob rázkem a směrové šipky k přesunu mezi jednotlivými po hl ed nicem i.

Obrázek 11 .27

Panel PostcardViewer.

Obrázek 11 .28

518

KAP ITOLA I I

PREZENTACE VASf PRÁCE

Dvě ukázky ga lerie ve stylu Postca rdView.


Galerie SimpleViewer Tato galerie je velmi podobná galerii Paginated (se stránkováním), ale

umo ž ňuje několik

funkcí jako

například přesnou

kontrolu nad

rozvržením miniatur. V panelu Appearance (vzhled) si můžete nastavit kvalitu ,

po č et sloupců stejně

a

řádků

jako velikost

a upravit ve likost

rámečků

obrázků

Settings (nastavení výstupu) . Obrázek 11.29 ukazuje toho , jak tato galerie vypadá v náhledu ve webovém Velké šipky jsou nejen stylové, ale

a jejich

a odsazení v panelu Output

plně funkční.

příklad

prohlížeči.

Na obrázku

11.30 jsou možná nastavení této galerie.

Náhled přes prohlížeč galerie SimpleView. Sipka na fotce vám na další fotku, zatímco šipka pod min iatu rami umožňuje přejít na další sadu fotek.

Obrázek 11.29

Obrázek 11.30

Panel SimpleViewer.

umožňuje přejít přímo

Styly externích tvůrců Adobe ulehčilo externistům práci na vlastních stylech . Samozřejmě

takovouto

"snadné " to bude nejspíš jen pokud víte , jak

věc

naprogramovat.

že spousta firem

vytvořila

nahrajete do Lightroomu ,

Přístup

Adobe ale vedl k tomu,

své vlastní styly galerií. Když si je přidají

Engine (Modul) a vy s nimi

se do

můžete

výběru stylů

pracovat

stejně

na panelu jako s

těmi

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

519


původními . Povšimněte

POZNAMKA

na

Pokud chcete vyzkoušet styly použité zde, navštivte stránky www.

některých

si např. galerie TTG , které se objevuje

screenshotech - jsou to styly, které jsem stáhnul

z webu TheTurningGate .net. Obrázek 11.31 ukazuje náhled na galerii TTG Polaroid™ a obrázek 11.32 náhled na TTG Selection.

theturninggate.net.

POZNAMKA Nezaměňujte

styly galerií

s šablonami galerií. K instalaci stylu galerie, jako je ta zde použitá, umistěte

styl galerie do složky

UsersluživatellAppDatalRoamingl AdobelLightroomlWeb Galleries pro Windows Vista, nebo do složky Documents and Settingsluživatell Aplication DatalAdobelLightrooml Web Galleries pro Windows XP. Musíte se ujistit, že skryté složky a soubory jsou

vidět,

a po nainstalování nového stylu restartujete Lightroom. Nová galerie pak bude ve výpisu v panelu Gallery.

Obrázek 11.31 TTG Pola roid~ Type I 1.2. V této webové galerii jsou fotky vytištěny jako z polaroidu a poházeny po stole. Jsou oř íznuty do čtvercového tvaru a můžete si je přesunout tam, kam chcete. Když na fotku kliknete, zobrazí se jej í zvětšená verze.

Obrázek 11.32 TTG Selection má spoustu praktických užití. Návštěvníc i stránek vytvořených pomocí tohoto stylu mohou označit ty fotky, které se jim líbí, vyplnit své jméno a e-mailovou adresu a pos lat vám komentáře na vaší emailovou adresu.

520

KAP ITOLA II

PREZENTACE VASf PRÁCE


, Panel Site Info (informace o webu) Nastavení stylu galerie vám poskytne základní strukturu stránek. Styl , který jste vybrali v panelu Engine (Modul), ovlivní rozsah a možnosti nastavení, která jsou dostupná na pane lu Site Info (informace o webu , obrázek 11.33),

případně

n ěk t erých

i na

dalších panelech. Site Title (titul webu) je nadpis v zobrazení. Pokud je zvolen liště

režim HTML, je Site Title také název stránky v horní prohlíže č e .

Collection Title (titu lek kolekce) je

stránky a pod titulem se také zobrazí. připravovat

vlastně

Napřík l ad

podtitul

pokud budete

stránku s fotografiemi ze svatby, bude hlavním

názvem nejspíš něco jako "Petrova svatba". Můžete si ale připravit několik

kolekcí s různými názvy, jedna může být ze

samotného ceremoniálu , jedna jen ze třeba

snímků

rod iny a další

z recepce . můžete

V Collection Oescription (popis kolekce)

zadat o

něco

delší popis obsahu galerie . Pokud zvolíte HTML galerii , zobrazí se tato informace hned pod Collection Title (popis kolekce) . Pokud je zvolena Flash galerie, zobrazí se tato informace jen tehdy, když

návštěvník

stránek zvolí

Photos (Zobrazení> O

těchto

příkaz

View > About these

Obrázek 11.33 Panel Site Info (informace o webu) slouží k přidání informací vztah ujících se k stránce s galerií. Pokud kliknete na trojúhelníčky vedle názvů, objeví se přeh l ed naposled použitých vlastností.

fotografiích) z nabídky vlevo pod

názvem webu , jak bylo ukázáno ve druhém kroku na stránce 516.

Všimněte

si , že stejná nabídka

umožňuje přepnout

režimu Slideshow (prezentace), i když to je nejspíš kliknutím

přímo

snadnější

na ikonu s obrázkem monitoru dole

vlevo vedle ovládacích

POZNÁMKA

do

uprostřed ,

tlačítek .

Do Contact Info (kontaktní údaje)

Možnost Identity Plate

Appea rance (vzhled ) pokud zvolít e styl Flash . Na

můžete

(i dentifi ka č n í

t abulka) se zobrazí v panelu straně

528 j e toho

o nastaven í a použit í Identity Plat e

zadat své jméno

mnohem více.

a poté použít Web or Mail Link (webová nebo e-mailová adresa) k zadání kontaktní adresy. Pokud chcete zadat e-mai l, musí být zadán ve standardním tvaru: mailto:e-mailová_adresa (bez mezery mezi mail a to),

např.

mai/to:knihy@zoner.cz. Pokud tuto části stránky

položku vyplníte , informace se zobrazí ve spodní

(HTML) anebo v pravém horním rohu (Flash). Pokud na tento odkaz

návštěvník

klient a on vám

klikne , automaticky se

může

napsat zprávu.

jiné stránky, kam bude

otevře

Můžete

jeho e-mailový

také zadat URL

návštěvník přesměrován . Nezapomeňte

ale , že musíte zadat celou URL adresu ,

v č etně

http://,

např.

tedy

http://www.zonerpress.cz.

ADO BE PHOTO SHO P LIGHT RO O M 2

5 21


Panel Color Palette (paleta barev) může

Panel Color Palette Možnosti v této

paletě

být použit k upravení vzhledu galerie.

budou jiné u stylu HTM L a u stylu Flash .

Obrázek 11.34 ukazuje panel palety barev ve stylu HTML (Ledově

s šablonou Ice Blue

modrá) zvolenou v

případě

je barva

rámečky

a popisy

šab lon, Template Browser. V tomto konkrét ním textu

tmavě

rámečků

Obrázek 11 .34 Pane l Colo r Palette pro Li ghtroom HTML Gallery.

modrá na šeříkově

jsou

světle

modrém pozadí,

modré;

(ozdobný prvek) se musíte

při úpravě

přepnout

prohlížeči

barvy Detail Matte

do detailního zobrazení

snímku . Obrázek 11.35 ukazuje

příklad

zobrazení Color Palette se

stylem Flash. Zde je nastavení pro šablonu Mossy Rock (Mechová skála) zvolené v případě

V tomto

proh l ížeči

jsou všechny texty

šab lon, Template Browser.

svět l e

šedé , pozadí,

hlavička

a menu jsou v rozdílných odstínech zelené . Header (záhlaví) je horní lišta, na které je název stránky a název galerie. Menu (nabídka) je pak lišta ležící

přímo

pod ní. Background (pozadí)

je celý zbytek plochy v galerii , Border

(rámeček)

je

ohraničení

ko lem hlavní fotografie a kolem panelu s miniaturami , a pomocí Obrázek 11 .35 Color Palette pro Lightroom Flas h Ga ll ery.

Controls (nastavení pozadí resp . ovládacích

prvků .

na monitoru a

popředí)

upravíte barvy všech

Nejlépe je orientovat se podle

připomínám,

že

některé

změn přímo

možnosti nastavení jsou

dostupné na MAC a nikol i na PC. Výběr barevného Obrázek 11 .36 Při volbě barvy pro ga leri i je vhodné nastavit HEX kódování ba rev, abyste moh li zadávat barvy bezpečně zobrazitelné na webu.

Je tolik

různých

Existuje celá

barevných možností - kterou z nich zvolit?

věda

Nejbezpečnější

o tom , které barvy se k

Většina fotografů

zm ě n íte

ponechat j e ště

barvu, a

p ů vodn í

chtě li

byste

nastave ní a stá le

jste v okn ě volby ba rvy, použijt e

roz p ů l e n é po líčko

vlevo je ba rva a ktuáln ě

vpravo

p ů vodn í

vybran á.

naho ře:

a vpravo

Kl i kn ěte

na levou

po lovinu a vrát íte se k p ů vodn í

522

KAP ITOLA II

barvě.

sobě

postup by byl zvolit jednu z

šablon anebo se držet tzv.

bezpečných

hodí.

před připravených

barev (obrázek 11.36).

se snaží používat spíše tlumené barvy, protože

jasné barvy mohou Pokud

tématu

odvádět

11.37 a 11.38 ukazují

pozornost od fotografií. Obrázky

některé

na panelu Temp late Browser

z šablon , které jsou dostupné

(prohlížeč

šablon). A podívejte se

i na novou technologii Adobe znavnou Kuler, což je v na této knize a sdílení

volně

různých

dostupná aplikace k

prací

průzkumu , přístupu

barevných schémat: http://kuler.adobe.com -

je to úžasná služba, která vám

PR EZENTACE VA Šr PRÁCE

době

může ušetřit

spoustu

času!


Obrázek 11.37

Sablona HTML "Dusk" (soumrak).

Obrázek 11 .38

Flash šablona "Warm Day" (teplý den).

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

523


Panel Appearance (vzhled) Panel Appearance (vzhled) nabízí

několik

dalších nastavení

vzhledu stránky (obrázek 11.39).

Nastavení vzhledu pro HTML galerie Mřížka

mřížky můžete

Pokud v

minimálně tři

musí mít

automaticky se posunou na další stranu. Pokud máte vytváříte

z ní celé webovou galerii , je vhodné

zaškrtnout Show Cell Numbers (zobrazit někdo

čísla.

Také si

můžete rámeček

něj

upravit

Pokud jednodušší

například

stínu (Add Drop shadow) nebo tenkého rámování

(Section Borders). Ve spodní Pages (stránky a barvu a Obrázek 11.39 Panel Appearance (vzh led) pro HTML ga lerii .

čísla buněk)

bude hledat konkrétní fotku, bude pro

ji najít podle přidáním

Velikost

galerii s více obrázky, než kolik je okének

uloženou kolekci a pak

tři řádky.

upravit kliknutím kamkoli do ní (obrázek 11.40).

vytváříte

mřížce ,

sloupce a

obrazů) .

Zde

části

panelu je nastavení Image

můžete

nastavit velikost obrázku

tloušťku rámečku. Vykřičník,

obrázku 11.39

značí ,

který je zakroužkován na

že tyto úpravy budou

vidět ,

až kliknete na

miniaturu a zobrazíte tak náhled stránky se snímkem .

POZNÁMKA Když poprvé

zvětšíte

náhledu, obrázek se

velikost

může

zdát zprvu

pixelovatý, ale nebojte. Jakmile Lightroom aktualizuje obrázky ve webové galerii, uvidíte korektní verzi všech

obrázků.

POZNÁMKA Šířka zvětšených obrázků může být

nastavena v rozmezí hodnot 300 až 2071

pixelů.

Obrázek 11.40

V tomto příkladu jsem nastavil v panelu Appearance (vzhled)

velikost mřížky 3 x 4.

524

KAPITOLA I I

PREZENTACE VAší PRÁCE


Nastavení vzhledu pro Flash galerie čtyři různé

Nastavení pro režim Flash má

druhy zobrazení

(obrázek 11.41 ). Standardní nastavení umístí na levou stranu

rolovací plochu s miniaturami a vybraný obrázek zobrazí vedle ní. Jednotlivé ob rázky anebo šipkou

můžete

vp r avo/dolů

vybrat kliknutím na jejich miniaturu

k posunu na další obrázek anebo

doleva/nahoru na obrázek

předchozí.

Také

můžete

použít

ovládání pro Slideshow (obrázek 11.42 ). Obrázek 11.43 ukazuje, jak vypadá vlevo

umístěné

pole s miniaturami. Další

nastavení Scrolling umístí miniatury do vodorovného pole v dolní části

a vybraný obrázek je zobrazen nad nimi (obrázek 11.44).

Paginated

rozdělí

zobrazí v pravé

min iatury na

části.

dvě

skupiny a vybraný obrázek

Miniatury jsou zobrazeny v levé

stránky (obrázky 11.45). Návrh stránky se

části

přizpůsobí

Obrázek 11 .41 Pa nel Appearance (vzhled) pro Flas h ga lerii.

ve li kosti

předchozí

další

plochy Content. Takto se bude chovat i finální verze galerie . Kdykoli

vytvoříte

galerii Paginated, jednotlivé

aktuální velikosti okna. Na obrázku 11.46 je

buňky

vidět

se

přizpůsobí

možnost Left

Scrolling . Slideshow Only zobrazí obrázky bez miniatur (obrázek 11.47 ).

zobrazit jako prezentaci

spustit prezentaci

Obrázek 11 .42 Ovládací prvky pro prohlížení v podobě prezentace.

V

čá sti

Appearance (vzhled) si

m ůžete

vybrat z několika p řed vol e b

pro velikosti miniatur i náhledových obrázk ů:

Small (mal é), Medium

( st ředn í),

Large (velké) nebo Ext ra

Large (velm i velké) . Podle

jsou

Small a Medium moc malé a nejsou p ř ílí š

k uŽítku . Pro velký obrázek

bych dopo r u č í I také spíše j ednu z možností La rge (velké) nebo Extra Large (velmi velké).

Obrázek 11.43

Flashová ga lerie s rozvržením Left Scrolling (vlevo).

A DO BE PHOTOS HOP Ll GHTRO O M 2

525


526

KAPITOLA II

Obrázek 11.44

Rozvržení Scrolling (s rolováním) ve flashové galerii.

Obrázek 11.45

Flashová galerie s nastavením Paginated (se stránkováním).

PREZENTACE VASf PRÁCE


Obrázek 11.46

Flashová galerie ve stylu Left Scrolling (vlevo).

Obrázek 11 .47

Zde je zvolena možnost Slideshow Only (pouze prezentace).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

527


Nastavení pro galerie Airtight Nastavení pro ostatní galerie je

většinou

pochopitelné

přímo

z názvu . Na obrázku 11.48 je panel Appearance (vzhled) pro galerii Airtight Postcard Viewer.

Obrázek 11.48 V režimu Airtight PostcardViewer můžete na panelu Appearance (vzhled) nastavit velikost zvětšení pro miniatu ru (tedy Distant, daleko) a zvětšený obrázek (Near, blízko).

Identity Plate (identifikační tabulka) Pokud upravujete flashovou galerii , máte k dispozici nastavení Identity Plate (identifikač ní tabulka) (obrázek 11.49). Ni c méně toto nastavení máte k dispozici i v režimu HTML, ale na panelu chalkboard MEP-newlogo TVOVerlay End credlts EndCredlts George Jardlne Ma jn Identity Plate Edit .•

Site Info (informace o webu) . Pokud se podíváte 495 ,

můžete

KAP ITOLA II

osvěžit

jak s

identifikační Při

na stránku

tabulkou (Identity Plate) práci v modulu Web je

jediná možná volba nastavení, zda chcete zobrazit identifikač ní tabulku (Identity Plate) v horní

č ásti

galerie zobrazit

či

ne. Na

rozdíl od modulu Slideshow (prezentace), zde nemáte k dispozi ci vržený stín ,

Obrázek 11 .49 Panel Appearance (vzh led) s nastavením Identity Plate.

528

si

pracovat a jak uložit nové nastavení.

zpět

PREZENTACE VA5f PRÁCE

či

možnost zvolit umístit.


Panel Image Info (informace o obrazu) Přidání titulu

a popisu

Panel Image Info (informace o obraze) vám umožní

přidat

vybrané informace o snímku do galerie pomocí sekcí Title (titul) a Caption (popis). U HTM L galerií je titu l (Title) zobrazen nad velkým obrázkem a popis (Caption) je pod obrázkem. U flashových galerií je titul pod obrázkem hned pod ním

tenčím

Pokud si budete chtít způsob

tučným

písmem a popis

písmem . vytvořit

vlastní nastavení, nejjednodušší

je kliknout na trojúhelník napravo od aktuálního

a zvolit vámi

chtěnou

vo lbu z rozbalovacího menu.

výběru

Napřík l ad

na obrázku 11.50 jsem zvo lil Custom Text (viz tip vp ravo) pro titu l (Title) a Equ ipment

(zařízení)

jako popis (Caption). Obrázek

11.51 ukazuje všechny možnosti nabídky pro vložení titulu (Title) a popisky (Caption).

Pro vložen í vlastn ího textu v anglické verzi použijte

p římo

volbu Custom

text z nabídky Title nebo Caption . V

če s kém

rozhraní budete muset

v nabídce použít volbu Upravit (a nikoli dostupnou Custom text) a potom vlastn í text > Vložit. Teprve

Obrázek 11.50 Panel Image In fo (i nformace o obrázku) s vyb ranou možností Custom text pro ti tul s tex tem, který se zob razí v rámečk u .

potom se

zp řístupn í

textové pole pro

psan í na panelu Infor mace o obrazu .

Alename Alename + EXIF Sequence Tltle Webslte

Edit.•

Obrázek 11.51 Výpis všec h možných nastavení pro popis. Já zde zvolil Equipment (zaříze n í).

ADOBE PHOTOSHOP LlGH T RO O M 2

529


Vlastní nastavení titulu a popisu Občas m ůže

trvat

než se obrázek v

aktualizuje. Proto p ř i úp ravě

sekund

doporu č uji

n ě kolik

mít

málo

V nabídky Web

zvolit Reload

( na č íst

můžete

znovu ) anebo

použít klávesovou zkratku Ctrl+R ke

spu ště n í

Když se rozhodujete, co vložit do máte na

obsahu

návrhu webu vyb raný

jen jeden nebo obrázků.

několik

č á sti

nuceného obnovení.

Ale lightroom neustále aktual izuje

výběr

rámečku

titulu nebo popisu,

z omezeného množství voleb. Pokud ale

zvolíte z rozbalovacího menu Edit (upravit) ,

otevře

se okno

(obrázek 11.52 ) editoru , totéž okno, kterým jsme se zabývali dříve

v modulu Slideshow (prezentace) a které vám umožní

vybrat

různé

položky z metadat pro titul i popisky, a navíc můžete přímo

je kombinovat s vaším vlastním textem, který zde napsat. Nastavení podle

obrázků

11.50 a 11.51 je

vidět

obrázky sám od sebe, takže byste

na obrázku 11.53. Je to standardní, lehce upravená HTML

t uto funkci nemusel i pot řebovat.

galerie. je v

Můžete vidět ,

rámečku

že text , který jsem vepsal jako titul (Title),

hned nad obrázkem, a popis (Caption) je

umístěn

pod fotografií a ukazuje jaký fotoaparát a objektiv jsem použil. Na obrázku 11.54

můžete vidět,

jak jsou

ve flashové galerii. Na obrázku 11.55 je

umístěny vidět ,

tytéž položky

jak jsem

nové nastavení v Text Template Editor (editoru textových a

přidal

PreSd.

:1

I Exttnded Info

Example : _MG_2712 • • EXposure ~ "s« OiU f I 10. ISO -400·

( J'I'C:N.rtIe

; j~

( 0ri9Ina! ftlen..".

u ~

""'mMn"'l

( '""- '(l)

*1 ( I" sen

( Da.lt (Monlh DO, YYYY)

; J~

I bpo$ur.

:1( :1(

)

OUFOr.1I

{ DimenSlOnl

{

DimenŮOflS

InMrt )

InMn )

:I ~

If'TC[)IIU,

ITl.. ( C~ptlOn

( c_....

: J~

==cm ( InMrt) :4( I"Mrl )

CI/11O'"

CustomTu t

( In~1t )

~~

Obrázek 11 .52

KAPITOLA II

předloh)

ho do seznamu v nabídkách na panelu informací

o obrazu (Image Info).

530

vytvořil

PR EZENTACE VASf PR ÁC E

Text Template Editor (ed itor textových

předloh).


Obrázek 11.53 Zde je vidět umístění informací v titulu a popisu v HTML galerii při použití nastavení z obrázku 11.50 a 11.51. Obě tyto položky jsem zvýraznil červeně.

Obrázek 11.54 Zde je vidět umístění informací s nastavením z obrázku 11.52 v režimu Flash. Opět jsem tyto položky zvýraznil červeně.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

531


Obrázek 11.55 ukazuje použití editoru textových Template Editor) k

vytvoření předlohy

otevřete

se okno editoru.

předlohy

je pak

klikněte

Můžete vytvořit buď

vaše vlastní nové

nastavení, nebo využít jako základ

některé

(před nastavení).

buď

před nastavení můžete

existující nastavení,

upravovat a

dop l ňovat ,

předpisu

konci symbol » (na MAC T ), uvedený symbol položky

změníte

otevřete

můžete

označte

Jedním kliknutím po ložku

u

některé

ji

změnit přímo

položky uvidíte na v zobrazení.

a druhým kliknutím na

seznam možných hodnot;

výběrem

TUl Temp!ilte Edl"'; I.'" - -_ _ _...,

h.

'''stl { Fll ttl.1lmeledlted)

~1_r.I'_~___ '''_PO'_W'____________

J I "'. . .

ElI l mpll FrolM_0607Q6-0076 . upasurt Jl!1I st( II ( ,90 . ISO

~

~

"PO'~'

....."" • oso ,,,,od .",,'.

...

---~

,f

==-rB ~ .j~ • • (~

----CustornT""

--

~

~

~

FoaIltrl9tll Foul Ltngtll lSmm Irig hlne uVahM! ElIpolure I IU ~bjt(t Dhl~nn.

1S05pttobllng Flu" Exposurt Pr09r~

....

]

CE!D

Dlmensicms Croppto

C09'/'fIgltt

jiné

předpisu .

aktuální nastavení

Tex t Tempb;le Editor

! Crutor Websh.

ale vždy

vlastní napsaný text nebo odstranit celý blok dat mezi {}

Pokud ale v poli zobrazení

I c.o-

na

na Edit (upravit) -

které vyberete ze seznamu Preset Existující

vidět

nabídku (pro jednu z položek

Tit le (titul) nebo Caption (popis)) a otevře

(Text

pro nabídky na panelu

informací o obrazu (Image Info). Použití obrázku 11.56. Nejprve

předloh

Ml l tring "'_

~

~ ~

CE!D

Da tl Tlmt OnginllJ

.....1

~

Se,...t Numbco" Anin Softw,uI

LA.,

~~

GPS "'lltude A.a1 11l9

Obrázek 11.55

Zde je vidět postup př i práci v editoru textových předloh (Text

Template Editor). Začal jsem rozba lením jednoho ze seznamů Image Name (název obrazu) a zvo lil Fi lename (název souboru). Tím jsem do předpisu přidal po ložku {FilenameJ ({Název souboru]). Napsa l jsem · Exposure: a přidal položku Exposure (expozice) z části EXIF Data. Dá le opět ve stejné sekci EXIF Data jsem vyb ral ISO Speed Rating (citlivost ISO). Pak jsem ze seznamu Preset (před nastavení) zcela nahoře zvoli l Save as New Preset (uložit aktuální volby jako nové před nastavení). Pojmenoval jsem novou předvolbu Fi lename+EXIF a klik l na Done (vytvořit). Nová předvo l ba se přidala do nabídek v pane lu Image Info (info rmace o obrazu).

532

KAP ITOLA I I

PREZENTACE VA 5f PRÁCE


Obrázek 11.56 Zde je vidět, jak se informace Captio n (popis) zo brazí v režim u HTML. Je to předvo l ba Filename+EXIF, kte rou jsem vytvoř i l v obrázku 11 .55.

Captlon Creator. Webslte CustomText Date of shoot

Dat_ EQulpment Exposure Extended Info Fllename + EXIF Fllename Sequence Tltle Webslte

Obrázek 11 :57 V této galerii j e použita šablona EXIF Metadata z před l oh Lightroomu. Tato šablona obsahuje již před nastavené informace, kte ré se zobrazí jako popis obrázku.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

533


Panel Output Settings (nastavení výstupu) Panel Output Settings (nastavení výstupu) (Obrázek 11 .58 ) se dá použít k úpravě a nastavení několika důležitých hodnot. Jezdec Quality (kvalita) obrázků .

umožňuje

nastavit velikost komprese

Obrázky, které se budou zobrazovat ve vaší webové

galerii , jsou všechno JPEG verze o r iginá l ů . JPEG používá ztrátovou kompresi za Obrázek 11.58 Možnost nastavení výstupní kvality.

účelem

výrazného zmenšení velikosti

souboru . Tak zajistí, že se JPEG obrázky stáhnou velmi rychle . Buď

budete mít ve lké soubory s obrázky ve vysoké kvalitě ,

nebo malé soubory s obrázky v nízké (až špatné)

kvalitě . Při

POZNÁMKA

nastavování tohoto jezdce může být potřeba dát Li ghtroomu čas

Nastaven í Standa rd Sharpen ing

nová data zpracovat.

použije na fot ku to, co je považová no za dobré nastaven í pro Pokud budete chtít m íň,

ostřen í.

ost ři t

víc nebo

použijte nastaven í High nebo

Lo w.

Sekce Metadata

umožňuje

vložit všechna metadata nebo jen

autorská práva. Funkce AII Metadata je dobrá, pokud chcete zajistit , aby s fotografií šly dál všechna metadata, jako informace EXIF a IPTC, která budou zachována v hlavičce souboru. Nevýhodou je, že obrázky budou o něco větší a nesmíte zapomenout, že se tím stanou tyto informace Pokud je vaším hlavním

záměrem

veřejně

dostupné .

udržet webovou galerii malou ,

a obrázky co nejrychleji stažitelné , zvolte možnost Copyright Only (pouze copyright) . Pokud zaškrtnete watermark

(přidat

políčko

vodoznak s copyrightem ),

přidá

Add Copyright se do levého

spodního rohu každého obrázku vodoznak . Sekce Sharpening přidané

(zostření) zpřístupňuje

začlenění

zostření

Photokit Sharpener do Lightroomu 2. Pokud je zatržena

možnost Sharpening ideální hodnotu zostření

nové technologie

do Lightroomu 2. Adobe pracovalo spolu s Pixel Genius na (zostření) ,

ostření

Lightroom automaticky

vypočítá

pod le finálního rozlišení výstupu . Toto

není shodné se zostřením v modulu Print. Postupy použité

zde jsou vyvinuty spec i álně pro počítačové monitory. Při práci neuvidíte žádné (náhled v

změny,

prohlížeči)

až dokud nekliknete na Preview in Browser

dole v levém postranním panelu, nebo galerii

neexportujete. Zpracování se prodlouží o ale když porovnáte

zostřené

na tom , že to za to stojí.

534

KAPITOLA 11

PREZE NTACE VA $f PRÁCE

a

původní

čas potřebný

ke

zostření ,

obrázky, jistě se shodneme


Náhledy na webové galerie Výhodo u práce v mod ulu Web je , že v přesnou

kromě zost ření)

uvidí uživatelé,

kt eř í

Al e i tak to nemusí být

se na váš web

vaše galeri e

pří m o

v

m ůžete

p ro h l ížeč i .

Preview in Browse r (náhled v na toto a

t l a č ítko

vytvoří

téměř

to, co

pod ívat. Je tu vždy

jiný mo nitor (podívejte náhled u

podívat, jak bude vypadat

Toho docílíte kl iknu tím na

p r o h l í žeč i )

kli knete, Li ghtroom

náh led v tom

přes n ě

Ni c m é n ě , kro m ě

se na poznámku dole na stránce) zobrazení obsahu se

př ijd o u

p ro hl ížeč ,

spousta neznámýc h: použitý část i

obsahu vid íte

verzi toho, jak bude vypadat vaše galerie na internetu

(snad jen

v

čás t i

p r o hl ížeči ,

t l ačít ko

(obrázek 11.59). Když

vytvoří dočasný

export galerie

kte rý máte nastave n jako

zák lad ní v systému . Obrázek 11.59 Tl ačítko Preview in Browser (náhled v prohlížeči) k vytvoření náhledu webové ga lerie ve webovém prohlížeči.

Vzhled obrázků v rezentacích a na webu Barvy v prezentaci Lightroom používá velmi rozsáhlý prostor RGB barev k uskutečnění všech možných operací, ale pro prezentaci promítanou na monitoru se musí barvy omezit na něco více universálního. Když vytvoříte prezentaci, Lightroom využije náhledy JPEG obrázků , které už vytvořil pro náhledy v knihovně . Tyto náhledy jsou většinou v režimu Adobe RGB a pro použití v prezentacích v tomto režimu také zůstanou . Adobe RGB je velmi vhodné k prohlížení na mon itoru , protože není náchylné na nejrůznější odchylky jak v barvách, tak v kontrastu.

prohlížeč

Jako webový který je

přednastaven

se zvolí ten,

v

operačním

systému; v Lightroomu není žádné nastavení, které by toto ovl ivnilo.

Jiné než raw soubory, renderované

Barvy v modulu Web

například

soubory jako

Když odesíláte obrázky na Web, šlapete většinou do neznáma. Je to způsobeno tím, že v okamžiku, kdy umístíte své fotky na web, nemáte žádnou kontrolu nad tím, jak si je ostatní zobrazí. Je asi správné předpokládat, že většina lidí je uvidí na nekalibrovaných monitorech. Některé webové prohlížeče , jako například Safari, jsou schopné upravit barevné zobrazení obrázků, většina to ale neumí. Proto modul Web zkonvertuje při exportu všechny snímky do prostoru sRGB, který je ideální volbou pro web.

TIFF, JPEG

nebo PSD používají svoje vlastní RGB nastavení pro

vytvoření náhledů .

Pokud je v sekci zpracování souborů v nastavení katalogu (Catalog Settings > File handling) nastavena kvalita zobrazení náhledu jako nízká nebo

střední

(low nebo Medium),

náhledy raw souborů budou v Adobe RGB. Pokud nastavíte vysokou kvalitu (High) budou v ProPhoto RGB.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

535


Export webové galerie Pokud chcete

vytvořit

galerii exportovat

či

stálý výstupu z modulu Web ,

můžete

uploadovat, odeslat, jako kompletní webové

stránky. Pokud zvolíte možnost exportovat, budete moci počítači,

kompletní galerii na vašem lokálním galerii

otevřít

v jakémkoli

prohlížeči ,

váš systém , a uploadovat web

vytvořit

což vám umožní

ne jen v tom , který využívá

manuálně

s pomocí jiného FTP

programu . Galerii exportujete stiskem Ctrl+J. stránky uložit galerie a

tlačítkem

Otevře

(například

klikněte

s FTP programy,

na

Export (obrázek 11.60) nebo

se okno , ve kterém si zvolíte , kam chcete na plochu). Vepište tedy jméno nové

tlačítko

můžete

si

pro uložení. Pokud umíte pracovat

následně

stránky na web poslat sami.

lB

SilVt As :IUghtroom booQ Where . :

1.

:1

Desktop

Pro uložení kompletní galerie na

počítač klikněte

na

tlačítko

Export. Poté vyberte cílovou složku a web do ní uložte. T l ač ít ka Expor t a Upload (exportovat a odes lat) se nacházejí ve spodní část i pravého postra nního panelu modu lu Web.

Obrázek' , .60

New Connectlon

Mi kl!

il new connection to

Host: User ID"

.'n

Passwo,d

thls FTP account

!www.marttnevenlng.com adm ln '1 . .-•• •- • •-•• - - - - - - - .

O !odd to Keycha!n Inde)C,html

Initial dirtctory:

-==:::-_ _--'

\LOme.... p

Non-stand;ard pan number-

Tryto connect Shoncuts

lIJ

tlmes.

~ « (.l n<el )

2. Složka, kterou jste zadali , obsahuje všechny prvky vašeho

webu. Galerii si prohlédnete i bez otevřením

připojení

souboru Index.html. Stránky

na internet

můžete manuálně

odeslat na web s pomocí externího FTP programu (obrázek vpravo). Nastavení závisí na tom, jaký program použijete, kam galerii nahráváte a jak je cílové místo nastaveno.

536

KAP ITO LA 11

PREZENTACE VA$í PRÁCE


Odeslání galerie na web Většinou ručně

POZNÁMKA

používáte Expo rt te hdy, pokud chcete st ránky

ještě

upravit, než je nahrajete na web , nebo pokud si chcete

galerii zachovat v offline případech můžete

podobě .

(www.ipswitch .com ) anebo FlashFXP

Ale ve všech ostatních

(www.flashfxp.com).

nastavit Li ghtroom tak, aby odes lal data na

web za vás v okamžiku, kdy kliknete na

t l ačítko

Existuje řada různých FTP p rogramů . Mám dobré zkušenosti s WSJ TP Pro

Upload . Nejprve

už použijete jakýkoli, budou

k navázáni propojen í FTP vést stejné

je nutno na pane lu Upload Settings (nastavení pro odesílání)

kroky. Budete muset zadat URL

upravit základní nastavení.

serveru, identifikaci uživatele (UID, user identifier) a heslo. Všechny tyto informace získáte od svého poskyt ovatele internetových služeb (za

předpokladu ,

ú čet

Book webslte Camnla slte Martin fvenlng slte New b<>ok webslte PSN

že váš internetový

poskytuje možnost k uploadu).

P.OZNÁMKA SFTP je zkratka pro Secure File

Edit••

Transfer Protocol a je to internetový protokol, který

1.

V panelu Upload Settings (nastavení pro odesílání)

klikněte

s daty a jejich

umožňuje

p ř esun

práci

pomocí

bezpe č ného p řenosu soubor ů.

na nabídku FTP Server a zvolte Edit (upravit). FTP FiIt TroUlsfer

Preset' Custom Serwr: www.martinevenlng .com

j

Username: Jadmin

Password :

==:oJ

l·.... ~ StOtl: pau.... ord ln j)(uet

Tne P<ln~d will be stCM"ed in p!iilm text.

Port.

2.

~

~: j

Pa.ssive. mode for data transfer,: : PassiVe

K vytvoření vlastního nastavení zadejte všechny informace nutné k byste

přístupu

měli

připoj i t,

na server. Pokyny, jak se k serve ru

mít k dispozici od vybraného poskytovate le

internetových služeb, providera. Na internetu

můžete

najít

jak možnosti placených služeb , tak i možnosti umístit - za určitých

je

podmínek - galerii na web zdarma. Na obrázku

příklad připojení ,

které využívám já. Je

třeba

zadat

adresu , na kterou se galerie nahraje , jméno uživatele a jeho

přístupové

heslo,

případně

lomítkem) , protokol, port a režim

cestu na serveru

(začíná

přenosu.

ADOBE PHOTO SHOP LIGHTROOM 2

537


eont\gln FTP F~. T. . . .

Když se

připojíte

prohlížeče

'-'!'.c. ""'.o.'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'-'-'I : jr.1

S.",,,P.th

pomocí webového

na zadanou internetovou

_ •

adresu, automaticky se bude hledat soubor s názvem index.htm

....... rylure-seledTon

.

J.ff

LRshoot

..

Do..

~

"2246"027"0

-132740.: . -132746 .. . -132746 .. . -132146 .. .

karrlet

219500700 213618780 227090280

nebo index.html. Pokud chcete hledání

nasměrovat

na

některý

Protocol ~

z podadresářů webu, musíte použít lomítko (I) před uvedením jména adresáře

a další za

port::(21I

Passive mode for data transrers :

Pa.=.;:;.: .,".:.........:.:c:..J :I

c;.:

adresářem,

pokud chcete zajistit, aby

prohlížeč

vyhledával soubory index.htm nebo index.html v zadaném podadresáři.

3.

Nemusíte si strukturu serveru pamatovat. na Browse (procházet) v přenosu

(konfigurace

okně

Stačí

kliknout

Configure FTP Transfer

data na FTP) Lightroom sám vyhledá

složky na serveru. Já jsem vybral složku LRshoot.

~

Pru

800k web,lte (edited) Book webslte

Úmilll.site Martin E..,enlng site

U

PSN Sa"'!: Current Settings

i.S

New Preset..•

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

" ....

Server Path : Ime/LRshoot Port: ~

ProtocOI :~

4.

V

okně

konfigurace si

Passive mode for datl. trans fers :

můžete

:I.;.P;:::"'::.:'''''--_:.J:J

všimnout , že se pole

Server Path (cesta serveru) automaticky aktualizovala. Nastavte i protokol , port a uložit jako připravte

budete

přednastavení

můžete

(Preset). Tato

i pro odesílání do jiných

během

této

si dané nastavení

činnosti

před nastavení

podadresářů .

anebo

při

si

Pokud

samotném uploadu

zažívat nějaké problémy s připojením, může za to být zodpovědný

firewall vašeho

se to stane, zkuste změníte některé

Preset

změnit

"xy" (aktualizovat

KAPITOLA 11

PREZENTACE VASf PRÁCE

nebo routeru. Pokud

přenosu

dat. Pokud

z nastavení, musíte se vrátit do seznamu

(přednastavení)

a kliknout na Update Preset

přednastavení

s nastavením hotovi ,

538

počítače

režim

klikněte

"xy"). Jakmile budete

na OK.


Pokud odesíláte soubory galeríe na svůj

stávající web, budle opatrní

na to, jaké jméno pro

umístění

zadaný

adresář

exístujícímu

adresáře

nové galerie;

by

neměl

adresáři

zadáte nově

odpovídat

na vašem

stávajícím webu . Není

např.

dobré

zvolit název "obrázky" protože je dost

5.

Vrátíte se

zpět

zatrhnout

políčko

k panelu Upload Settings. Zde

můžete

Put in Subfolder (umístit do podsložky)

můžete

určíte

základní

umístění

aktuálně

vybraném

přednastavení

odkazuje na /me/LRshoot, všechno , co musím část

zadat LRBook jako další lomítko, Lightroom ho v

vytvoři l ,

com/me/LRshoot/LRBook/.

je

adresy. Zde nemusíte použít

případě potřeby přidá

Celá adresa, kterou jsem

se

udělat,

nějakou

dobu

používáte, bude obsahovat složku adresářů,

a zde

specifikovat složky, kde budou případně jednotlivé

galerie . Protože v

možné, že váš web,

"obrazky". Snažte se používat názvy

a zadat název složky, který zkompletuji adresu serveru. V dialogu pro konfiguraci

dobře

zejména pokud ho již

automaticky.

která dávají dosti dobrou

záruku toho, aby byla jedinečná, např.

s

doplněním

data, názvu akce,

jména klienta apod. Lightroom vás sice bude varovat

před přepsáním,

ale osud vašeho webu by

neměl

záviset pouze na jednom chybném kliknutí na Continue

(pokračovat).

je www.martinevening.

Klikněte

na

tlačítko

Upload

a soubory galerie se nahrají do této složky na serveru .

The specifled destination already exists on the server. Would vou lib to contmue1 Some ftles on the server may be lost.

o Don 'r show again 6.

Jeden z

důvodů , proč

musíte vždy zadat novou adresu ,

je ten, aby se zabránilo

přepsání

starších

uploadů.

Pokud

zadáte jméno složky, která již existu je, Lightroom vás na to upozorní. Pokud však jen upravujete starší galerii a budete tedy pouze aktualizovat obsah galerie na serveru , je samozřejmě bezpečné

kliknout na Continue.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

539


806

Attu.h

Tento tip nesouvisí s Lightroomem, ale

před připravený

e-ma ilových zpráv mnoha

způsoby.

základní

přehled

poskytuji

včetně

být

Mohu do

Addrf:5S

Fonts

Color5

Ce:

užitečný

Subject: (

něj přidat

služeb, které základních sazeb,

nebo - jako v ukázce vedle -

HI Simon,

t řeba

Please eUek on the Unk below 10 see the mosl recen! photo collectlon:

odkaz na nový web nebo novou

htlpj_w.manJnewni"1l .co mll.BrlJlI!!Ii). B~

galerii, kterou jsem tam umístil.

Cheers,

Skvělé

je, že tyto údaje

odesláním

s..Vf: As DrJ,ft

To:

podpis může

C>

New Musage

n

libovolně

můžete před

Martin

modifikovat.

www.martinevenlng .com

7.

Nyní budete chtít

ur č it ě

dát lidem

stránku dostat. Nejjednodu šším

vědět ,

způsobem

pomocí e-mailu. Ale abyste si tuto práci připravit

jak se na vaši

si šablonu, velmi jednoduše za pomoci podpisu,

který se automaticky vloží do každé zprávy. že podpis se zapíše jako můžete

oěžný

vlastně

Když se

příjemce

otevře

stránka.

540

KAPITOLA 11

PREZENTACE VA$f PRÁCE

případě

ce lý text e-mailu a

potom jenom jméno adresáta a adresy - v ukázce je

Nezapomeňte ,

text na konec e-mailu a

ho doplnit nebo upravit. V tomto

místo podpisu uložil

8.

je poslat odkaz

ulehčili , doporučuji

přesné urče ní

jsem na

doplňuji

webové

vyznačeno če rveně .

emailu klikne na uvedený odkaz, automaticky

jeho webový

prohlížeč

a zobrazí se uvedená


Panel Template Browser (prohlížeč Velmi snadno se

může

vytvoření

stát, že k

spotřebujete hodně času

galerii

užitečné

předloh)

šablony pro webovou

a úsi lí. Je proto více než

si plody své práce uložit v panelu Template Browser

(proh l ížeč předloh)

(obrázek 11.61 ). K

klikněte na tlačítko se symbolem

8

přidání

předlohy

nové

anebo stiskněte Ctrl+N.

Zadejte jméno nové šablony. Šablonu můžete smazat klinutím na tlačítko

e, samozřejmě se odstraní pouze ta šablona, která je

aktuálně

vybraná.

Většinou

budete šablonu pro vaše použití jen lehce upravovat,

proto

stačí

na název šablony kliknout pravým

tlačítkem

a z rozbalovací nabídky zvolit Update with current settings (aktualizovat pod le

současného

názvy jednotlivých šab lon

nastavení). Jak budete

přejíždět

kurzorem , v

(náhled) se budou zobrazovat náhledy jejich ukázky vám

představí

okně

přes

Preview

uspořádání .

Tyto

použité barvy, rozvržení stránky a v levém

dolním rohu také typ galerie - HTM L nebo Flash . Pokud zvolíte nabídku Web> Save Web Settings (uložit nastavení webové galerie), nebo stisknete Ctrl+S, uložíte rychle aktuální nastavení, aniž byste

vytvářeli

novou šablonu . Naopak

- provedete·li nějaké změny, můžete se po krocích vrát it pomocí nabídky Web> Revert Web Settings (obnovit

předchozí

verzi

webových nastavení). Lightroom poskytuje jednoduchou cestu k uploadu galerie na webové stránky, nevýhodou ale je, že se soubory z webu nedají tak snadno odstranit.

Mějte

na

peníze a jeho velikost

může

být omezená,

limitu se mohou budete stále vašich

že místo na serveru stojí při překročení určitého

podmínky použití. Takže

potřebovat nějaký

souborů

nebudete

měnit

paměti ,

na webu ,

pravděpodobně

ten FTP program ke

například

k

Obrázek 11.61 Tem plate Browser (proh l ížeč šab lon) v modulu Web s výpisem všem šablon a s náhledem.

odstranění

správě

galerií, které již

potřebovat.

ADO BE PHOTOS HOP Ll GH TR OOM 2

541


Dodatek A Nastavení Lightroom Rezervoval jsem dodatek pro detailnější popis některých vlastností Lightroomu, včetně možností jeho přizpůsobení tak, aby více vyhovoval vašemu stylu práce. Tento Dodatek A rozebírá možnosti uživatelskěho nastavení Lightroomu . Nastavení můžete najít pod nabídkou Edit > Preferences (Úpravy> Předvolby), nebo přímo použít klávesovou zkratku Ctrl+, (čárka) . Zahrnul jsem i odkazy na dřívější části knihy.


General, všeobecná nastavení Začněme

s všeobecnými nastaveními (záložka General ,

všeobecné) a nastavením po

spuštění.

Pokud zrušíte zatržení

Show sp lach screen during startup (zob razit úvodní obrazovku Obrázek A.l

Lightroom splashscreen.

při spouštění

programu),

můžete

se vyhnout úvodní obrazovce

Li ghtroomu z obrázku A.1 . (Je to jen kosmetická záležitost, ale při

"náhodou" je na sp lashscreen jeden easter egg - pokud

zobrazené úvodní obrazovce stisknete R, zobrazí se alternativní sp lashscreen z obrázku A.2 . Dalším stiskem R se vrátíte k

Obrázek A.2 Alternativní Silvertone splashscreen .

původní

obrazovce. Pokud nainstalujete

přepnutí

nefunguje.) Když jste instalovali Li ghtroom ,

na

výběr

rozhraní , toto mě l i

jste

nastavení automatických aktuali zací. Pokud jste to

propásli ,

můžete zjišťování

Výběr

katalogu

aktualizací aktivovat zde.

Na záložce General (všeobecné) se bude zobrazovat

při spuštění

most recent catalog

(načíst

katalogů

české

se

můžete dočíst

kata l ogů

nastavení

I GeM...

Presttts

nastavit, který katalog

poslední katalog); o

na

straně

kl iknutím na

Sett.ln~w

můžete

Li ghtroomu, jako

Import

202.

t l ačítko

E)n~rnaJ Edltlng

např.

tvorbě

Load nových

Můžete přejít přímo

Go to Catalog Settings

FlIe Handllng

IntufKI!

l

IS!1 Show spl;uh scrl!!l!!n dunng startup @1' AuIOfNtlca11y chedc for updatu

P!l:1<w~~

''' 'm:;:;"'.;;;'".. :;;:.,..'''''--'-''-'-;:;;....;;:........'--'_=

Wh!!n nartlng tip uu thls cawog ' :<...:"""=.:;mc:;;;",;:..: '

( Rl!!set aU wa.mlng dialog' )

~St!ti"9S

Sem!! u.tdngs are catalog:; -s~~;:::;:~~ the Clta.!og Settll'l9S (onttnilnd.

(

Obrázek A.3

544

DODATEK A

NASTAVENf LlGHTROOMU

Co to Catalog Settings'

General, všeobecná nastavení.

do


(přejít

do nastavení katalogu) dole v

okně

General (všeobecné)

(obrázek A.3 ), kde můžete nastavit i zálohování katalogu

v Lightroomu nebo jeho optimalizaci. Pro více informací o

těchto

nastaveních navštivte kapitolu 5.

se

show again

některém

(příště

varovném

nezobrazovat),

obnovit kliknutím na

tlačítko

dokončení

úlohy) si

okně

můžete

zaškrtnete Don 't

jejich zobrazování

Reset all warning dialogs (obnovit

upozornění).

všechna

automatické úpravy kvalitě

přinejmenším

pro

nastavit přehrání zvuku při dokončení importu nebo

exportu. Pokud v

může vytvořit

ve velmi dobré

Nastavení zvuků a výzev v sekci Completion Sounds (zvuky při můžete

P.OZNÁMKA Nastavení automatické tónování

nově

a ukazuje

jako vhodné

importované fotografie.

Systém automatických úprav byl vylepšen oproti v

předchozí

některých případech

mohou být výsledky ne

přesto

plně

verzi,

však i

vyhovující. Ze zkušenosti

mohu

říci,

že snímky

běžných světelných

pořízené

za

podmínek

- krajiny, venkovní portréty, snímky

pořízené

s automatickým

nastavením expozice - budou po

Presets, přednastavení

úpravě

vypadat

pravděpodobně

lépe. Naopak fotografie v kontrolovaném

vytvořené

osvětlení,

jako jsou

zátiší, reklamní fotografie, ateliérové při

D AppIv ~to tone ..dJu~trMnts

portréty apod., nemusejí

~ Appty.auto gr.a~ mlX ~ conwrtlng to 9r~ysu.e

automatických úpravách dopadnout

foWc.e def.wtu specJk to (atMt.. ~.aI nlimbK

podle vašich

~ Můe dd.aulU sPKJllc to umera ISO settlng

představ.

Na tom, zda

automatické nastavení použít či

('"'.."'... "'"".."'..:::::...."'."'Dew=..."...,., ...... =.'"')

ne se musíte rozhodnout dle typu upravované fotografie a

o Store prenu wlth c.aulog

( Show Ughuoom

"uees Fo&der.,.

)

samozřejmě

podle zkušebního výsledku .

L.gtr.'OO'IIo.fa..IU

r--== ..=,_:::-;:"'::"""':-::I-="'= ....='-~ It.st~ Fn.~

( Rutotll!

Obrázek 4.A

l..ocaj

Templ'lles

Adjustmmt PreHtJ )

Nastaven í předvo l e b Li ghtroomu.

Nastavení Develop Default (výchozí nastavení vyvolávání) Volba Auto Tone (aplikovat automatické nastavení

tónů)

v modulu Develop (vyvolávání) a Quick Develop (rych lé vyvolávání) modulu Library (knihovna) automaticky nastaví

expozici , dle

černé ,

mínění

jas a kontrast k

vytvoření

nejlepšího výsledku

Lightroomu. Zaškrtnutí Apply Auto Tone Adjustments

(aplikovat automatické nastavení

tónů) (Obrázek

4.A) tuto

ADOBE PHOTOSHOP L1GHTROOM 2

545


volbu nastaví jako základní nastavení. Další volbou je Apply auto grayscale mix when converting to grayscale

(při převodu

do stupňů šedi použít automatické míchání kanálů). Tuto volbu můžete

nechat zapnutou, protože tyto automatické úpravy jsou

obvykle dobrý

začáteční

bod . Automatický

převod

do

stupňů

šedi je svázán s jezdci Temp (teplota) a Tint (odstín) v panelu White Balance (vyvážení bílé) : změna těchto hodnot, na rozdíl od jiných, vede ke stupňů

změně

nastavení automatického

převodu

do

šedi .

Nastavení spojená s fotoaparátem Další př i

dvě

položky v Default Develop Settings (výchozí nastavení

vyvolávání) jsou spojeny s nastaveními popisovanými na str.

368-369. Zaškrtnete-Ii Make default specific to camera serial

number (změnit výchozí nastavení na specifické pro výrobní číslo

fotoaparátu) a Make default specific to camera ISO

settings

(změnit

výchozí nastavení na specifické pro nastavení

ISO fotoaparátu), můžete stanovit, zda budou tato nastavení upravována podle vašeho fotoaparátu

Tlačítko

Reset to Default

Settings (obnovit všechna výchozí nastavení vyvolávání) vrátí všechny

změny

v nastaveních do výchozího stavu.

Sekce umístění Když umíte exportovat fotky jako katalog, můžete zaškrtnout Store presets with catalog (uložit

přednastavení

s katalogem),

aby Lightroom ukládal nastavení specifická pro každý katalog. Toto je

užitečné,

počítače

když

přenášíte

knihovny

obrázků

z jednoho

do jiného, protože nemusíte ukládat svá nastavení

separátně .

Toto nastavení je otázka vaší osobní preference.

Také tu máme

t l ačítko

Show Lightroom Presets (zobrazit

složku přednastavení pro Lightroom), které vám ukáže složku s

přednastaveními

a její

umístění

na vašem

počítači .

Výchozí nastavení Lightroomu Skupina sedmi pozměněná

(obnovit

Obrázek A.S

t l ačítek

v této sekci

umožňuje

obnovit

nastavení v Lightroom . Restore Export presets

přednastavení

exportu) resetuje seznam používaný

Panel Keyword ing (zadávání k l íčových slov) ukazuje sekci

v d ialogu File > Export (strana 434).

Keyword Set (sada klíčových slov).

slov (modul Library, knihovna) (obrázek A.S ) Lightroom nabízí

546

DODATEK A

NASTAVEN í LlGHTROOM U

Při

zadávání

klíčových


několik

sad klíčových slov Outdoor Photography (fotografie

přírody),

file~

Templalf; Editor

Portrait Photography (portrét) a Wedding Photography

(svatební fotografie) (obrázek A.6 ). Každá sada obsahuje devět klíčových

slov. Tato slova si můžete upravit. Tlačítkem Restore

Keyword Set Presets (obnovit přednastavené sady klíčových slov, v českém rozhraní je ale uvedeno obnovit přednastavení sad klávesových zkratek!) vrátíte původní nastavení. :1

Presel ~ Ouldoor Photography

u nds-a

::;::s"'=ing~=====:1 F~Jt

Mauo

Flowt:"- & Pianu

-m...- ---=-- ""Wi""','d""Ufesu-m

r I -

---:

t Winter

Obrázek A.7 Editor šab lon názvů soubo r ů (F il ename Temp late Ed itor). Obrázek A.6

Dia logové okno Edi t Keyword Set (up rav it sadu

kl íčovýc h

slov). Te,Xt Template Editot

Tlačítko Restore Filename Templates (obnovit šablony názvů souborů)

vrátí všechny změny, které jste uložili , do původního

C'- ."'-" "'. """

005,.., . .. ,,,,

j

nastavení v editoru šablon názvů souborů (obrázek A.7 ), neovlivní to šablony, které jste vytvořili a přidali sami. Totéž platí pro Restore Text Templates (obnovit textové šablony) - vrátí se původní

- ..

nastavení, která byla pozměněna v editoru textových Tlačítko

pop-up nabídek a všechna nastavení nástrojů Adjustment brush

C5D

DllreTlmeOritiMl

Restore Local Adjustment Presets

(obnovit přednastavení lokálních úprav) resetuje nastavení

HI ~

"""1YYffl

:bpoI.-

šablon (obrázek A.B ), používaném v modulech Slideshow (prezentace) a Web.

1...... ·(1)

[Junt",,,,,,

úprav) a Graduated filter (přechodový filtr).

Na stránkách 187-189 jsem zmiňoval možné zmatení, jež může

~

G@

If"c o...

!"c.o: C09Yf"IIN

(štětec

I C5D

.I C5D

••l G@ G@ ~

být způsobeno používáním textových označení barevných visač ek ,

která nesouhlasí s textovými popiskami v Bridge, nebo jiným

systémem

označení

používaným jiným uživatelem Lightroomu.

Obrázek A.S Ed itor textových šablony (Text Temp late Editor).

Restore Color Label Presets (obnovit před nastavené barevné visačky)

resetuje popisky visaček na základní: Red , Yellow,

Green , Blue, Purple (červená , žlutá, zelená, modrá, nachová). V Lightroom 2 můžete uložit přednastavení filtru , který obsahuje nejen filtrování typu "jedna hvězdička a více ", ale i možnosti jako nastavení

při

filtrování podle metadat (strana 165). Restore

Library Filter Presets (obnovit před nastavení filtru knihovny) obnoví nastavení

filtrů

v

případě ,

že

nevhodně změníte

nebo

odstraníte výchozí nastavení.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

547


Nastavení importu 1 GeM~

PreHts

tmpon:

Exte,"~ Edidng

Ale ..... ndling

r-

Inlerf.ct!

~ Show Import d"Wog when a memory card Is detecll!d

O ~nore c:amera ~geM:rUed fot~( narnes when naming folders O TrUl JPEG flles nut to r1lW fUu as separale photOf

t

fit« Extenslon: dng JP[G

Ij

Pr."_ I Medium Si..

I: I

Image Convt!rsion Method : : Prf:HfW Raw lmage

:~

OptJons: l!1 Compreued (louless)

O Embed OrlglnA! Raw fll «

Obrázek A.9

Nastavení na zá ložce Import v Lightroom.

Když zaškrtnete Show Import dialog when memory card is detected (zobrazit dialog importu, když se detekuje

paměťová

karta) , bude dialog importu zobrazen pokaždé, když vložíte do

počítače paměťovou

kartu z fotoaparátu . Ignore camera

generated folder names when naming folders

(při

pojmenování

složek nebrat v úvahu názvy složek generovaných fotoaparátem )

vám pomůže zkrátit proces importu, pokud chcete všechno přesunout

z fotoaparátu

pokud jste použili fotky

skončit

Někteří

na

do jediné složky na

paměťovou

kartě

v

počítači ; např.

kartu ve více fotoaparátech mohly

různ ých

složkách.

fotografové používají schopnost fotoaparátu ukládat

JPEG obrázky

současně

s raw soubory. Ovšem

před

updatem

1.1 Li ghtroom považoval takové soubory za sdružené . Pokud je zaškrtnuto Treat JPEG files next to raw fi les as separate photos

(zpracovávat soubory JPEG ved le

souborů

RAW jako samostatné

fotografie), budou tyto soubo ry brány jako samostatné , jež bude nutné

zv l ášť

importovat. Dále Lightroom nepovažuje za sdružen é

jakékoli importovatelné soubory, které nejsou JPEG.

548

DO DATEK A

NASTAVEN f LlGHTROOMU

...


Nastavení DNG Je

několik

Můžete

míst kde

můžete

narazit na nastavení ukládání DNG .

je najít v možnostech nastave ní př i exportu , stejně jako

v modulu Li brary (k nihovna) v to DN G (Kni hovna>

P řevés t

příkaz u

Li brary > Co nvert Ph oto

Generování náhledu v plné velikosti u DNG souborů vám umožni je tisknout jinými programy i s renderovanými úpravami.

fotog rafi i do DN G) (obrázek A.10 ).

DNG nastavení na záložce Import se vztah uj e jen ke s ní mků m ,

POZNÁMKA

které importujete jako DN G.

Náhledy DNG jsou poplatné nastaven í

Conwn Photo to DNG

modulu Develop (vyvolávání) v době, kdy se

~ Onty conven R.tw tuu

o

Ot~e

vytvářejí.

Nebudou platné,

pokud se nastavení

onglnall .afte! su«euful conwrs.on

souboru jakkoli

editoru (pokud se nejedná o program

JPEG p,.t'lte:w: Mt:dJUm Slze

;

k DNG

nebo pokud

budete DNG prohlížet v jiném RAW

File[)j:tr.ns.lon:I~.... ~:::;::===;

I Image Convtt'IOI'I M.etnod: I PrIlHtYe &a.. Itr'I.ap

připojená

pozmění,

I

Bridge a nepoužívá

Optlon!lo: f!1 Compru'ect (IoSlo~ssl

nejnovější

Camera

Raw) . Lightroom nic neupraví. když

o Embed OngJna] Raw Flle:

otevírá nové DNG. protože vždy sestavuje náhledovou cache podle nastavení úprav, která jsou do DNG vložena . Pokud importujete DNG

Obrázek A.10 Dialog Convert Photo to DNG (převést fotografii do DNG) dovoluje stejné nastavení jako na záložce Import, navíc jsou zde vo lby Only convert raw fi les (převést pouze soubory RAW) a Delete origina ls after conve rsion (po úspěšném převedení vymazat originály).

První nastavení je pouze fo rm ální, můžete si vybrat, zda př í po n a

s vloženým náhledem a

přidruženými

soubory, Lightroom použije integrovaný náhled . Náhled bude eventuálně

upraven. ale původní

náhledy budou použity hned po importu.

soubor u bude malé dng nebo ve lké DN G. Další je ve li kost náh ledu - JPE G Preview (náh led JPEG). jež se dá nastavit na None (žádný). Med ium Size (střední) nebo Full size (p lná velikost). Pok ud chcete menší ve likost souborů, můžete vypnout tvorbu náh l edů, je likož víte, že DNG náh ledy jsou generovány znovu pokaždé , když je so ubor zpracováván. Můžete si vybrat tuto vo lbu , i pokud si myslíte, že nemá smysl uchovávat so u časný

náhled. Náh led

střední

velikosti je ideální volbo u pro

standardní prOC háze ní knihove n. Větši n a s n í m ků v k nih ovně jsou nejspíše náhl edy

s t řed ní

ve likosti. Ale pokud chcete

zahrnout do obrázku samot ného náhled v plném rozlišení, a na ve likosti so uboru vám nezáleží, můžete použít Full size preview (plná velikost). To se vyp latí, pokud chcete snímky prohlížet v jiné aplikaci (např. Microsoft Expression apod .). můžete pak DNG prohlížet pomocí náhl edu vygenerovaného Lig htroomem . To zname ná, že fo tog rafie zpracované jako DNG v Light roo mu budou v jiných aplikacích vypadat vždy

stejně.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

549


Nastavení DNG konverze Osobně

a

neobtěžuji

se

p ř ikl á dat

originální data. Ale

(raw soubo ry) si skladuji, tomu

t řeba

data

říkej te

poj istka . Ale v praxi jsem Alespo ň

zatím !

raw dat v původním "mozaikovém " formátu , nebo můžete zvolit Convert to Linear image, což

většinou

která

převeden í

p ůvodn ích

p ředstav ují

raw dat,

skončíte

DNG

s obrovskými soubory a navíc - tento proces dělat ,

protože

chtít zachovat raw data, ale

nutný, protože

uděláte při

některé

někdy

programy vyžadují z

stejně

budete

je tento postup určitých fotoaparátů

jen lineární DNG .

digit al izovaný

záznam hodnot j as ů v j ednotlivých bu ň kách

konverzi raw dat do

li neárního ob rázku (Lightroom to stejně dě l á při převádění dat konverzi ,

Lineárn í obraz znamená

udělá

do interního RGB prostoru) . Pokud tohle ovšem je nevratný. Nemá smysl tohle

(i nterpolaci) z

obrazu)

máte dvě volby. Můžete zvolit Preserve Raw Image k zachování

k tomu

p ůvodn í

j e je ště nemu sel použít.

převodu

U nastavení Image Conversion Method (metoda

nemám problém

konvertova t cokol i do DNG

senzoru, s ohledem na

použitou barev nou masku . Používá se t erm ín demosaici ng, odmozaikován í.

Dále máte k dispozici

dvě

volby:

přednastavena

je volba

Compressed (Ioss less) (komprimovaný

(bezeztrátově)) .

že konverze do DNG je bezztrátová, vy

nepř i jdete

To proto,

o žádná data

jak z obrázku , tak z metadat nebo jakéhokoli jiného tajného zdroje dat vloženého do originálního souboru z fotoaparátu . Soubory mohou být trochu menších velikostí (mám na mysli ve likost dat na disku), protože DNG konverze ve fotoaparátech je

méně

dokonalá ve srovnání s postupy, kterými disponuje

Lightroom . Tento proces je navíc

úplně

vratný.

Druhá volba , Embed Original Raw File (vložit

původní

soubor

RAW) vloží do DNG originální raw data, s možností obrácení procesu k získání raw dat. Nevýhodou je

větší

velikost

mluvíme tu až o dvojnásobku , protože skladujete

dvě

souborů ,

sady

raw dat v jedné fotce. Dává vám to ale možnost zpracovat data jiným softwarem,

např.

od výrobce vašeho fotoaparátu ,

protože originální verze bude uchována.

Například některé

aparáty Canon dovolují ukládat vlastní CR2 raw soubory s daty o

znečistění

senzoru , jež mohou být

čtena

a upravována jen

softwarem od Canonu. Pokud byste tedy DNG uložili bez vložení původního

datového souboru ,

přiš l i

byste o možnost zpracovat

tato data originálním , proprietárním softwarem výrobce .

550

DODATEK A

NASTAVEN f LlGHTROOMU


Externí úpravy

POZNÁMKA Když

otevřete

soubor pomoci

příkazu

Photo > Edit in > Edit in Photoshop

-1

Gentraf

Preseu

~maf Edltlng

Import

Fllt Handll";

(Fotografie > Upravit v programu

Interface :

> Upravit ve Photoshopu), budou

Ed, t.!!,A,dobt pttoIosl1opCSl

FlIe Format: Color Space:

Bit Depd'l,

I PSD

I: j

I ProPhoto RGB I 16 bits!component

;

I

~: )

16-0..1 ProPhoto RGtl, th, rltomm,ndtd c.hoi(;., lelr k,t IlfUII"tlng

colo, det.,I. 'rom Ughtroom. pse CIn 1M len tffIc:ie"l lhan Tlff wrt~ ,.,ptO to mlt~u Ulldlt.1 W~n "V'''9 rtOm Pflotothop, P'US' bt SUTI to Utl th. ""'.",mlze Compatlb,I,ty- opcoOn ln P'hotO$~D FaUur. 10 do 10 .... ,n ruult ln I",~U lhal Ulnl10t 1M rlld br llghtroom.

J

RuoluUon 1300

na

něj

aplikována nastavení

zvolená na záložce External Editing (externí úpravy) v sekci Edit in Adobe Photoshop (upravit v Adobe Photoshopu) . Nastavení File format je ale použito pouze tehdy, když

Preset.

obrázek po editování uložíte.

I Edit ln Photoshop C5J TIFF

Základní chování uloží upravený

Appllcatlon Adobe Photoshop eS)

ITlFF Color S~ce; ! ProPnoto RGB rite r orrnat

Bit Oepth: : 16

blts/co~ponent

:4 ;

16-bIt ~o RGI II Ih. rlc.omm.nd.d (.hOIU lot MU prtHtV·tIg colordetlll,ffomUghuoolft

soubor do stejné složky jako originál, ale nepřidá jej automaticky do

J

katalogu .

:)

Ruolutloll: 300

Compteulon: :o..:N;;; o;;.:; n''--''=:==:.!:~::J U Ed I [;d.Uw,t!yF,. NI,"''!SI 1\4G 0002· EdJI:P'#

V obrázku A.1 1 si

I

Template : Cul-tom Settings

všimněte,

že lze

nastavení dalšího externího editoru

""stom

(Additional External Editor) je možné uložit jako p ředvolbu . Tyto předvolby se zobrazují v nabídce Edit ln

Obrázek A.11

Záložka External Editing (externí úpravy).

(upravit v programu) v nabídce Photo (fotografie) nebo v místní nabídce

Na záložce Extern al Editin g (extern í úpravy) můžete upravit nastave ní pro ed itac i ve Ph otos hopu , nebo jin é externí apli kac i, např.

Ph otoshop El ements nebo Co rel Paint Shop Pro Ph oto.

Můžete

nastavit formát so uboru (File For mat) , barevný prostor

po pravém kliknutí na snímek. Navíc můžete

používat i

pro názvy

různá

nastavení

souborů , např. různá

pro

soubory TIFF a PSD pro různé externí editory.

(Co lor Space), bitovou hloubku (Bit Oepthl, rozlišení (Resolutionl, případně ,

je-Ii to možné, i

úroveň

komprese (Comp ression). Jak

je vysvě tl eno v kapi tole 9, otevírají se raw snímky z katalog u v nej n ovější instalované verzí Photoshopu, bez př i dán í ed itované kopie do katalog u. To samé platí, když použijete

n ě j ako u

Pokud v externím editoru oteviráte soubor raw, bude Lightroom očekávat

odpovídajíci verzi Camera

Raw. Pokud nebude k dispozici,

z rozšířenýc h možností editace, jako tře b a Merge to HOR (s l o u č it

nabídne možnost renderování raw

do HOR) apod.

souboru do bitmapové podoby

Je dů l ežité zde zmínit, že tato záložka je jed iné místo, kde můžete

V

pro zpracování v externím editoru .

nastavit formáty (barevný prostor, barevnou hloubku apod.) pro otevírání

ob rázků

v externích editorech. V obrázku A.11 byl zvolen

barevný prostor (Color space) ProPhoto RGB, použití 16bitové barevné hloubky pro každý kanál a uložení do formátu PSO pro úpravy ve Photoshopu.

případě

jiného než raw souboru

budete mít možnost zvolit, zda chcete pracovat s novou kopií i s p ř ípadnými j iž provedenými úpravami v Lightroomu, nebo bez nich,

či

zda upravovat

p římo

originální soubor (obrázek A.12) .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

551


V další """'ltO[(l,t

Edit ~ Copy Wlth Ughlroom AdjlJstrMnu

části

okna

nastavením a Edit a Copy

můžete

specifikovat výchozí nastavení

při

editování fotografií v jiném grafickém editoru . Rozdíl mezi tímto předchozím

editováním ve Photoshopu je ten , že

editovaná kopie se v tomto se rozhodnete

vytvořit

případě přidá

do katalogu.

Například.

nové editované verze ve formátu TIFF

a nastavením jako uvedeno výše (obrázek A.11) . Pokud použijete

.. CQl:lY f lkOPllo1U

nleF(M'm~I'~

nastavení dalšího editoru také pro Photoshop, ještě změnit

v dialogovém

okně ,

které se po

můžete

nastavení

volbě příkazu otevře

(obrázek A.12). ~St~ckw1lhorigin~1

Poslední volbou v

okně

je nastavení názvu souboru

úpravách, Edit Externally File Naming (názvy Obrázek A.12 Pokud použijete další externí editor můžete před nastavené parametry ještě změnit (formát souboru, barevný prostor apod.).

externích úpravách). -Edit ke každému

úpravách toto z

přednastavených

Lightroom automaticky

editovanému souboru,

přidával číslování

značení můžete

přidávat

Předtím

externě

při

externích

souborů při

při

přidával

dalších

za edit: -Edit1, -Edit2 . Nyní si

sami upravit.

možností nebo

Můžete vytvořit

zvolit

některou

šablonu, jež bude

datum za každý název editovaného souboru (obrázek

A.13 ).

Filename Template Editor

Preset: ~ Custom

Obrázek A.13

552

DODATEK A

NASTAVENf Ll GHTROOMU

Filename Template Editor (editor

předloh názvů souborů).


Nastavení manipulace se soubory Některé

Preferences : Gener.'

o Trut ',' as

Presets

Impon

Externaf Editlng

databáze a FTP systémy

mohou preferovat názvy flle H_ndling

Inttrfact

l

souborů ,

jež neobsahují mezery. Nap říklad, když já uploaduji fotky na ftp server,

I keyword Stp~lIr.tor

eurlotg ,mlK)" DI" ~ell fudklflJ lNudl.lIllvhtroom can 1"K09"llt dot, fOfWaró .Iuh. Ind bKksLuh "~nllfll ke'fMlld5 .. ktVWO'Cl h.UiI,,!'!!H "'Utad ol tI.It k~ •• TMYl.rlkll bar \I; ftltorn.Jltlllv A!I::09'Il.udu .. ".fvthYlep.ar.lltol

o Trut ',. AS .. keyword $ePitator

nemohu názvy s mezerami použít. Proto se tu hodí možnost nastavení When a file name has a space (Když je v názvu souboru mezera), protože si mů žete vybrat, čím mezeru automaticky nahradit.

~ M~lmum

Slu: 1.0

( "'''9< cae ...

GB

) Camera Raw cache je používána k ukládání náhledů souborů. Pokud velikost

paměti zvětšíte,

v ní možné ukládat

větš í

bude množství

náhled ů.

To znamená, že více

nedávno

otevřených náhledů

se

ukládá a jejich opakované prohlížení bude rychlejš í.

Obrázek A.14

Záložka Fi le Handling (zpracování souborů). běžných

Kdyby tak existovala shoda na sdílení metadat mezi

r ůzný mi

Adobe je

u rč i tě

krokem

metadat.

Pořád

ale existuje

dopředu při tvo r bě

pomůže vyřešit

formátu pro sdílení

něko l ik zád rh elů ,

narazit. Sekce Read ing Metadata A.14)

standardech pro

aplikace mi , Ope n Source XM P od

(načítání

na které

můžete

metadat) (obrázek

takové prob lémy. Pokud zašk rtnete Treat

,,-" as keywo rd separator a Treat ,,/" as keywo rd separator (interpretovat " " resp. ,,/" jako to Lightroomu lépe klíčových

Názvy

konvence v hierarchii

slov), umožní

značení

slov z jiných aplikací.

souborů,

způsobit

převést

oddě l ovač k l íčových

potíže

jež obsahují nepovolené znaky, také mohou při

importu do Lightroom. Treat the fol lowing

characters as illegal (zpracovat následující znaky jako nepovolené) vám a

působí

pomůže

definovat, kte ré znaky jsou neplatné

prob lémy; ty pak budou nah razovány - v po li Replace

illegal file name characters with (nah radit nepovo lené znaky v názvech

souborů) můžete určit , čím

nahrazovány,

budou neplatné znaky

např. pom l čkami.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

553


Nastavení rozhraní, Interface Pfeferences

1 Generill

Presets

Exte," ...1 Edltlng

Import

Fil! Handlln9

Panel End Mark: { Flourlsh (defAult)

:

I

Panel Font Slze: I Small (def.u!t)

:

1

I~«e !

ol Últa!og

:1 :1

Dim Level: ( ~ (defaolt)

..t Folden ol Coltectlons

Scree" Color.

S /II ~I HideAII

~(kg"Ou"d

_

_

Solo Mode

fil! COIOf :

Expand AU

• -m'!m,'ttg_'

I .u.ck (default)

OWrlAV Texture

! Medium Cr...,. (def.,uhl

:

i

~

t Hone

None ol F!ourlsh (default)

Small Flourlsh Box Fleur Leaf Atom Yin Yang Tattoo Ornament 1 Ornament 2 Orname nt 3 Ornament 4 Ornament 5

ISi:1 Show rAtlngs and plck$ ln fllmstrip

rs1 Show badges ln ftlmstnp

~ Show photos ln ntlvlgAtor on mouse-over

~ Show Im.-ge Info tooftlps ln "'msrrlp

o

Zoom (llcked point to

center

r5!1 Use typOgraphlc frlctlon:ti

Co to Pane l [nd Marks Folde r

Obrázek A.15 Můžete použít místní nabídky k rych lému p říst u pu k nastavení o rn amen t ů na konci pane lu.

Obrázek A.16

Záložka Interface (uživa telské rozhran0.

Panel end marks, zakončení panelu Jedná se o ornament na konci postranních Lightroomu. Do nastavení

panelů

zakončení panelů

v modulech

(panel end markl se

dostanete z místní nabídky z obrázku A.15 . Po pravém kliknutí na stávající ornament nebo

těsně

do podnabídky Panel End Mark

pod poslední panel

(zakončení panelů)

si váš PEM . Do tohoto nastavení se

můžete

dostat

jděte

a vyberte

přes

Edit>

Preferences > Interface > Panels > Panel End Mark (Úpravy> Předvolby>

Uživatelské rozhraní> Panely>

obrázek A.16 . Ornamenty

můžete

dává vizuální srovnání všech ze kterých si

můžete

Zakončení

panelu),

i vypnout. Obrázek A.17 vám

zakončení panelů

(panel end markl,

vybírat.

Vlastní ornament Chcete si

vytvořit

vlastní ornament jako

Je to celkem jednoduché. současného

a podkladové

5 54

DODATEK A

NASTAVENf LlGHTROOM U

Udělejte

ornamentu, abyste barvě. Vytvořte

zakončení

si screenshot

měli přehled

o

panelu?

nějakého

rozměrech

nový návrh ve Photoshopu


ve správné velikosti a na průhledné vrstvě. Uložte soubor jako PNG, který dovoluje použít

průhlednost. Jděte

do nastavení

uživatelského rozhraní (Interface), rozbalte seznam Panel End Mark

(zaKončení

Folder

(přejít

panelu) a

do složky

klikněte

jsou uloženy všechny ornamenty

v

prohlížeči souborů

na Go to Panel End Marks

zakončení panelů).

zakončení panelů ,

a vy tam vložte

nabídky nastavení, by se již

měl

Složka, ve které

svůj

obrázek.

se

otevře

Při otevření

váš ornament zobrazovat

v nabídce mezi ostatními.

Fleur

Leaf

Atom

Ying Yang

Tattoo

Ornament 1

Obrázek A.18 Toto je rozdíl mezi Small (nahoře) a Large (dole) fontem. Vš i mněte si, že nastavení La rge (ve lká) trochu zvětšuje i velikost Obrázek A. 17

Toto ukazuj e všec hna dostupná zako n če n í v Lightroomu.

panelů.

Velikost fontu panelů V poli Panel font Size (velikost písma

panelů)

máte na

výběr

ze

dvou variant: Sma" (malá), což je výchozí nastavení, nebo Large (velká). Pokud se podíváte na obrázek A.18 uvidíte, že rozdíl je vcelku subtilní. Velká velikost , Large,

učiní

fonty lépe

čitelné např.

na velké obrazovce, na které máte nastaveno velké rozlišení a pozorujete ji z větší vzdálenosti. Pokud změny

změníte

nastavení,

budou aplikovány až po restartu aplikace.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

555


Lights Out, vypnuté osvětlení

POZNÁMKA Příklad vidět

s

použití Lights Out

na

straně

různým

straně

34 a

můžete

p říklad

práce

nastavením pozad í na

16.

V sekci Light Out (vypnuté

osvětlení)

vzh led rozhraní pomocí Dim Level Color (barva obrazovky). umožňují vytvořit

i

barvy obrazovky,

můžete

Mějte

na

(úroveň zatemnění) paměti,

"světlé" prostředí.

použít

máte možnost upravit

Takže místo

světle

a Screen

že vám tato nastavení černé,

jakožto

šedou nebo dokonce

bílou.

Background,pozadí Sekce Background vám umožní upravit pozadí v Lightroom. V seznamu Fill Color

můžete

můžete

šedé,

si zvolit z

několika odstínů

nebo bílou . V Overlay Texture (textura

modulů

nastavit barvu

stejně

překrytí)

jako na si

výplně:

černou

můžete

vybrat

ze dvou nastavení: proužky, nebo žádná.

Nastavení filmového pásu V sekci Filmstrip (filmový pás) máte možnost zvolit zobrazování Show ratings and picks in filmstrip (zobrazit ve filmovém pásu hodnocení a vlajky) , Show badges in filmstrip (zobrazit ve filmovém pásu jmenovky) a Show toolstips in filmstrip (zobrazit ve fi lmovém pásu tipy s informacemi o obrazu) viz obrázek A.19 . Je zde i vo lba Show Photos in navigator on mouse-over (při přejetí

myší zobrazit fotografii v navigátoru). Když jsou

všechny tyto položky aktivní, máte

přístup

k funkcím modulu

Library (knihovna) i při práci v jiných modulech. Řekněme, že pracujete v modulu Develop (vyvolávání).

Můžete

použít filmový

pás k nahlédnutí na fi ltrované obrázky s jejich jmenovkami, hodnocením a nastavenými vlajkami. jednotlivé obrázky a

vidět

jejich

větší

Můžete

ukazovat myší na

náhledy v navigátoru, ve

vyskakovacích oknech se zobrazí informace o souboru, ikony na náhledech signalizují úpravy obrázku nebo metadat. Kliknutím na na

některou

z těchto ikon se dostanete

panelu pro práci s

klíčovými

např. přímo

do

slovy v modulu Library (knihovna),

kde můžete editovat klíčová slova. Kliknutí na ikony úprav se dostanete do modulu Develop (vyvolávání). Tyto možnosti nastavení vlastností filmového pásu z

něj dělají

nástroj pro správu fotografií v katalogu.

556

DODATEK A

NASTAVEN I LIGHTROOM U

velmi

užitečný


1

..

.t'; .

ObrázekA.19

".:111 rl ~ Jit

""~(

'-,;

rl JDI

m

je k dispozici i v míst n í nab ídce, kterou

otevřete

pravým kliknutím na

filmový pás.

Filmový pás v Lightroomu.

Dalšívolby Zoom clicked point to center

(při zvětšení

centrovat zobrazení

podle místa kliknutí) v režimu Lupu zobrazí

zvětšený

ta , že místo, na které kliknete se posune do

středu

obsahu . Když je volba vypnuta, fotka je na které jste klikli osobně

zůstane

považuji druhý

na svém

způsob

zoomu . Pro uživatele MAC

za

tak , že místo,

pod kurzorem myši;

logičtější

ovlivňuje

(používat typografické zlomky)

zvětšena

místě

snímek

plochy

a

užitečnější

chování

Use typographic fractions

způsob ,

jakým budou zlomky

zobrazovány v panelu Metadata. Když je zaškrtnuto, Lightroom používá typograficky správné zlomkové znaky nebo horní a dolní index.

Například

obrázek A.20 ukazuje jak je rychlost

závěrky

zobrazena s touto funkcí zapnutou a vypnutou. Na PC je místo toho možnost zvolit jiné vyhlazování písma.

Obrázek A.20 Zobraze ní panel u Metadata na levo ukazuje, jak je rychlost závě r ky zobraze na, když je volba Use Typog raph ic fractions vypnuto. Napravo je to samé zobraze no s funkcí zapnutou.

ADO BE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

557


DodatekB Nastavení Lightroomu

Tento dodatek poskytuje základní informace o nastaveních v Lightroomu . Jedná se například o možnosti šablon, katalogů a barevného režimu RGB . Rozhodl jsem se tato témata držet

odděleně,

a to

hlavně

protože nechci

zahlcovat předchozí kapitoly informacemi, které by mohly být rušivé . Toto je technická sekce zaměřená na více pokročilé uživatele, i když se snažím jednoduše, jak to jen jde.

vysvětlit

vše tak

Části tohoto dodatku jsou poskládány v určitém pořadí. Některé

informace mohou na čase ztratit svou hodnotu s tím, jak se bude Lightroom postupně vylepšovat a upgradovat. Pokud máte zájem o další informace

ohledně

specifických částí Lightroomu , nebo jen chcete prozkoumat další možnosti, pokračujte dál .


Volby a šablony Lightroomu Složka Application Data je ve Windows

standardně

zobrazení použijte v

skrytá. K jejímu

Soubor s nastavením Lightroomu

Průzkumníku

Nástroje > Možnosti složky > Zobrazení a

najděte

sobě

Tento soubor v

zde volbu, která

uc hovává všec hna nastavení. Soubor

Li ghtroom 2 preferences.agprefs se nachází na místn ím disku

povoluje zobrazit skryté soubory a složky.

C: \ Documents and setti ngs \ uživate l\ App li cati on Data\ Adobe \ Li ghtroom \ Preferences, viz i poznámka vlevo , (obrázek 8.1 ).

POZNÁMKA

Pok ud se prog ram nechová je

Na PC jsou ve Windows standardně p řípony souborů skryty. Abyste tedy mohli

v i dět p ř ípony

n ě c o špat n ě

správně

a vy máte

podezření ,

že

s nastavením , smažte tento soubor a Li ghtroom nový.

vytvoří př i příš t ím spušt ě ní

jako .lrtemplate

nebo .Ircat, musíte si zobrazování přípon zapnout.

POZNÁMKA Pozor - názvy

um ístění

lišit podle verze

MyDocl..l'llefll:s MyC~er

13 c.lt localDisk(C:)

se mohou

operačn í ho

~

Doclrnef'ts ~ Setti'lgs

Aiu-,

systému:

f:) Oef.... u-

místo C:\Documents and settings\

S

MartilEYeI'Wl9

_ Iii Ei AppIcation Data

uživatel\Application Data\Adobe\ Lightroom\Preferences můžete mít

Ei

_POF ~

C:\Users\uživatel\AppData\Roaming\ Adobe\Lightroom\Preferences apod . ExportActloos Export Presets

f::l Fjename Templat:es

2 objects (Disk free space: 66.3 GS)

~7.3KB

Obrázek B.1 Soubor Lightroom 2 preferences.agprefs se nachází na místním disku C\Documents and settings\uživatel\Application Data\Adobe\Lightroom\ Preferences.

:J

Desktop

Documen tl

Downloadl

Llbra ry

Logs

M ovle.

""ilr l

• •

Muslc Pleture.

_ _

PTlnters PubSub

• • • _

Rec.lp ts safari Seree" S;av.rs Sn.pz Pro X

.. ..

" Obrázek B.2 Preferences.

DODATEK B NASTAVENí LlGHTROOMU

Prereren cepanes

",.r'''''tnC~ 5

• Publlc . ~tn

560

~ Keyboa rd Layouts • Keychal n s • LaunchAgenls

.

com.adobe.Acrobat.Pro.pllst com.adobe.Adobe Help Vlewer.pllst

com.adobe.alm.ildobelmbund!e.pllsl com .adobe.aml.lnstaller.pllst com.,J,dobe.brldge2.pl rst com.adobe.lnOeslgn.p llst com.adobe.Llg tnroom .pllst

com.adobe.medlabrowser.pllst com.adobt.Ptl o tostlop.pllst com.ambroslasw,s napz.pllsl com.apple..Address800k.pllsl com.apple.AppleSh.reCUent.pUst

Uživatelé MAC OS X najdou soubor ve složce uživatel/Library/


Uložené nastavení šablon Pokud uložíte nastavení v kterémko li mod ul u Li ghtroom u, uložená šab lona se

standardně

Richard Earney provozuje webové stránky nazvané Inside Lightroom, kde

umístí na místní disk C:\

lze najit množství nastavení modulu

Documents and setti ngs\uživatel\ Application Data\Ad obe\ Lig htroom (obrázek B.3 ). V této složce je n ěkol ik podsložek,

Develop: http://inside-Iightroom.com/ index.php.

které obsahují všechny ul ože né informace (a také původ n í nastavení). Na obrázku B.3 jsem zvýrazn il složku Develop presets\User Presets, která obsah uje všech na uživatelské

POZNÁMKA

přednastave n í. Může t e

Pokud je vybráno nastavení

tyto soubo ry zkopírovat a dist ri buovat je

Store presets with catalog (uložit

jako vaše šablony, kte ré si ostatní uživatelé mohou nai nstalovat tak , že je

prostě

přednastavení

umístí do stejné složky.

s katalogem), popsané

na str. 546, zkopíruje se

při

exportu

katalogu složka s nastaveními do zadané složky katalogu, jak ukazují Edit

View

Favorites

Tool5

.p

Help

Seorch

Iit::r

obrázky B.5 a B.6.

!TI] .

Folde" ,

~EOSIDsMkIlI calibratlon

X

Calibration

~ Tone eurve - Ughtr ~ Tone (urve - Unear ~ Tone eurve - Mediu ~Tone (urve - Stro

Camera preset.s

Im!!Zero'd

if-;;~--,---------~-----'ř~ ~FrancesHunter·Ol

lm!! REAtone·Ol

My Documents My Computer

S 'Iii> loe.1 Disk (C:)

Cro55 Processino

17.49cB55076705e••927606ablf I Ba3 ba77f48629d04f59b96clb

Defaul settings Grayscale Black &. White

HSl Block & White Hue Shifts Imported Presets

Def ault User

Special effects

Martin EvenimJ

13

Split tonlnQ

Application Data

S

Temporary \:l Tone adjustments

Adobe S Adobe PDF

eluser Presets

a

Settings

._.DS_Store i!íI. DS_Store

C.tmeraRaw

CoIor 13

~ Antique Grayscale

lIghtroom

Im!!Cy.notype

S

~Direct Positive ~Grayscale Converslon ~SepiaTone

Obrázek B.3

Desktop

.

Oocuml!nu

eownlood.

Movtl!5

Muslc

Plcturu

• •

Pu~k Slftl

Obrázek B.4

My CompuI:e

36.3 KB

2B objects (Disk fr.. spate: 66.3 Ge)

Složka s předvolbami Lightroomu na Pc.

··· ·· ···

Acrobat Ustr Data

.. ~ •

.. ~ • AulUanU • Audio . Autosavt Informalion ..

.

cachts

calendan

CoIorPlckers

• • II •

ColorSync Composlllons Contf:xlu ... nu ltems

· ·· ..

AddrusSOOk ChronoSync DVOPI.l~r

eSeUe'OiItl!

ArefolC

• .

GPSPhotoUnktr Im.agtnomk

. ':' . 0.... .. '" .

·"

SyncServlces

"

· ··· · ··· ·

~=

·· ··· ·

. . .. .

Acrob.lt

• • • • •

Adobt POF Adobt Photoshop eS3 .. BrldOt03 caml!raRaw Colo<

Fl1enaml! Templaftl

.

FllttrPrutU

ESO

FTPPrf:St15

• •

Ktyword Stts Label PrutU

[)

Ubtl Stts UOhtroo .. .lstratlon

• • II •

ungulstlcs loOTrlnspon OnllneServ1cu

• • •

..-~ ... • •

II

I! Antlque Gr ... .Irtemplatl!

Ex.on Actlon. • Export Prestts .. Exttmal Editor PrtstU "

W•.

·

Collb ..tlon Cilmera prt5ftlli Crou Proctulng

CVV'lOtype.lrttmplau! Dd.iul! sfalngs

..

Graysu!t Black & Whltt

··

I I

Dlrect Posl...Inemplatl!

.. ~ I Graysc.~f .. .Irttmplatt • " • II •

HSL Slack &. Whltf: HutShlhs

··· · ·.. ··

Složka s předvolbami Lightroomu na MAC.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

561


Složka katalogu Všechna metadata si Lightroom drží v souboru katalogové databáze. Pokud ale v nastavení katalogu na záložce Metadata zvolíte

Když poprvé spustíte Lightroom , vytvoří se automaticky katalogová složka s názvem Lightroom ve složce Users\ uživatel\Pictures (resp. \Obrázky). V této složce bude databáze

Automatically Write Changes to XMP

catalogname.lrcat a Lightroom Previews.lrdata. Ta obsahuje

sidecar files (automaticky zapisovat

všechny miniatury a náhledy obrázků v knihovnách. Záložní

do XMP), všechna metadata

změny

se uloží také jako XMP záhlaví anebo

složky z

do doprovodného souboru, který je

svůj

spojený se snímkem.

Nezapomeňte

ale, že virtuální kopie, kolekce, balíčky

a snímky jsou uloženy jen

obrázků

B.5 a B.6 se objeví jen tehdy, až zálohujete

první katalog. Složka Backup je použita k záloze

databázových souborů . Ale nejprve se pojďme podívat právě na

dvě

uvedené databáze.

v centrální databázi. Pokud chcete vědět

o ukládání metadat a XMP

více, podívejte se na stránky 176 177 v kapitole 4.

Katalogové databáze Soubor catalogname.lrcat je zapsán s použitím formátu SQLite 3, což je robustní databázový formát, který uchovává všechna data knihovny a je snadno

Pokud

běží

více než jedna kopie

něm

Ukládají se v

přenositelný

mezi

různými

platformami .

informace o obrázcích z knihovny v Lightroomu

Lightroomu, uvidíte v katalogové

jako například metadata, nastavení Develop a ke které kolekci

složce soubor catalogname.lrcat.

soubor

lock (jako na obrázku B.5). 50ubor lock má za úkol zabránit ostatním uživatelům měnit

patří.

Podle toho , jak je vaše kolekce velká,

.

obrázky v tomto B.ackUps

.Ircat je s písmenem el" na

začátku,

jako LightRoom CATalog

v tomto

případě.

' UI-080408 DlUa Modlfied

SI",

01/05/2008

889.50 MB

Today

3.62 CB

LR-080408-2.lrc.at

Today

33 7 MB

~ l~-OB0408-2.lrut.IOd'

Today

Kind Fol~f

Adobe lIghuoom Daiti

Adobe: lIghtroom LlbrMy

' KB

Oocument ft

Obrázek B.S

Obsah katalogové složky na Mac OS X.

li htroom File

Edit

'Vl,ew

F~vorites

O B.ck - ..; t1

T00I5

18-

Cl Backups ---""~el lightroom 2 Catalog Previews.lrdata l!lUghtroom 2 Catalog X

cr; Desktop S

Help

,/) S.."h 1 0 F~d"S

Folders

O My Do<uments ~

My Music

~ light:room 2 C.!lt~.lrcat,lock

6il E:\ MyPictures Ange~C.!l

f:I Alta Irnported Photos

i:l Eyk.<e 115 tol)

Obrázek B.6

562

DODATEK B

i soubor

catalogname.ircat nabýt na velikosti.

uživatelském katalogu.

Přípona

může

NASTAVENf LlGHTROOMU

Katalogová složka na PC pod Windows.

j

My Computer


Pokud nainstalujete novou verzi Lightroomu nebo aktualizujete vytvořena úplně

starou, bude

nová databáze (obsahující všechny

informace) a stará databáze bude uložena do složky Backup. Pokud máte hlavní nastavení v Lightroomu zvoleno tak , aby automaticky zálohovalo databáze, ty se uloží do složky Backup. můžete

Pokud budete chtít ,

si nastavit i jinou složku, do které

zálohovat (obrázek B.7). Pokud se rozhodnete otestovat integritu databáze, uvidíte okno jako na obrázku B.8 . 8adt Up CaUlog

Obrázek B.8 V okně Backup Cata log máte možnost otextovat integritu aktuálního databázového soubo ru katalogu. V závis losti na jeho ve li kosti může kontrola trvat i něko li k minut. Pokud narazíte na chybu, můžete nahradit kata log poslední uloženou

zálohou ze složky Backup. Vou ho.. requele<l ,haf catalog bac:kups 1M! performed each time Lightroom i. run. ladwp Dfr«10~ fVohut'le.s.(Hbnty-HO/Ughtroom 2 FoIdn/010S.08-Qt~09

(c:ttoow ... )

~ TUl Ilrnllgtity o.f lhis. at.. tog

(

Quit

) ( IIM:lmp ~

Obrázek B.7 V nastavení katalogu na zá ložce General (všeobecné) můžete nastavit, jak často se má vytvářet záloha katalogu. Když pak přijde čas zálohování, zobrazí se okno, které vás na to upozorní. To vám dává možnost v ten okamžik zálohu vynechat, zrušit spuštění Lightroomu, nebo zá lohování spustit.

Obrázek B.9 zobrazuje

několik

starších katalogových

databází, které byly uloženy jako záložní kopie - v názvu složky je vždy

přesné

narazíte v

současné

integrity),

můžete

datum zálohy. Pokud z

databázi na problém

nějakého důvodu

(například při

testu

hlavní soubor catalogname.ircat nahradit

jedním ze zálohovaných. Proto je databázová složka jednou z

nejcennějších

s

finančním účtem.

databáze

občas

a

měli

byste ji opatrovat

Chovejte se k ní

zálohovat.

l!!

'11

S85.1 M8

Folde,

1.814

U/0<4/Zooa

28U M8

Foldlt

2001-05-Cl] 1214

01/05/2008

304.2 MB

F_,

01/05/2008

304 2 MS

Bac:kups

.

01-_

.,.

jako složku

nezapomeňte

....

,

l~

lJI:-OS0408-2IrUlt

Adobe Ughlroom Ubrilry

s.n~ngs

Tod..,

moKB

llt-08Q403-Z PrevítwS.lrd ..1.l.

lod..,

3.62GB

Adobe Ughtroom

LIt-080408-2.1ral

lod..,

337MB

Adobe Ughtroom Llbfuy

lOd~

<KB

Ughtroom

~ Ul-080404-2.lrQtJod:

Obrázek B.9

a

lod..,

. 2004-04~H

.II....

slušně

-_...

. .-

'''''' II

stejně

..kit, D~

""""".nt

Složka Lightroom s rozbaleným obsahem složky Backup.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

563


Pokud chcete zvolit nový katalog nebo chcete zkontrolovat, jestli je vybrána správná databáze, stačí mít

při

restartu Lightroomu

stisknutou klávesu Ctrl (obrázek 8.10). Když tak se okno Select Catalog příslušný

na

(výběr

soubor jmeno_katalogu.lrcat. Nebo

tlačítko

Create New Catalog

(vytvořit

můžete

- každý z nich pak

může

vytvořit

několik různých

Je to vhodné, když Lightroom na jednom

několik uživatelů

zobrazí

kliknout

nový katalog) a

tak nový katalog v nové složce. Je možné mít katalogů .

uděláte ,

katalogu) a to vám umožní vybrat

počítači

sdílí

mít vlastní katalog .

( /_./UIn..,..HO/lltII<n>om 2 _.,/0'0508-<.0_/0'0508-... ... ( Ch.ng.... )

f!J AlwaVS load mls atalog on swtup O Test integrlty o, th" calo9 NOh! : Ughtroom

C~talogs

'annOI be on nerwork volumes or ln rtacl wonty foMen .

( C(tlt. N... Cltolog ... )

~~ 1"·'""""" ~""" ~~;;;;:;;~~~--~,....._""':::':';;~......==;;:o;;04

·DE\lICES

~Kard0rM!4 .JcSMaln HO

;i Ubr.'Y-HD

.iiI_

UDIDhk "'SH"!l.EO EIlICofgeoul C5

.. --

Klnd (''''1'' ModJfIad t.,top.n..:l

... 'LAC[5

II DuklOJ!

m-__ I"I

Adobe UOlllroom Ubr...., 26/ 06 /20011. ,04 Todl.,."Ul7 Tod..,at

I)

31

11-

Obrázek 8.10 Select Catalog

Pokud při spu š tění Lightroomu stlačíte klávesu Ctrl, objeví se okno katalogu), ve kterém si můžete vybrat jiný katalog.

(výběr

Soubor Journal Soubor catalogname.lrcat-journal je můžete

dočasný

soubor, který

zahlédnout zatímco Lightroom při spuštění zpracovává

informace. Je to

důležitý

interní pracovní soubor, který se zobrazí

jen na chvilku a hned zas zmizí. Pokud se stane, že vám spadne počítač , rozhodně důležité

provedené

564

DODATEK B NASTAVENf LlGHTROOMU

soubor journal nemažte.

Může

obsahovat

informace, které pomohou navrátit data do poslední změny.


Data náhledů Soubor Previews.lrdata obsahuje všechny náhledy a miniatury. Na obrázku 8 .11 jsem použil místní nabídku k zobrazení obsahu tohoto souboru. Tento balíček má přes tři a půl GB a obsahuje velké množství *.Ir-preview.noindex souborů. Toto jsou miniatury a náhledy, které používá Lightroom. Velikost miniatur závisí na tom , jak nastavíte File Handling (zpracování souborů) v Catalog Settings (nastavení katalogu) (obrázek 8.12 ) a také Camera Raw cache (podívejte se na stranu 553). Pokud chcete udržet ve likost tohoto souboru na minimu, vyberte Automaticlly Discard 1:1 Previews (automaticky

odstraňovat

náhledy 1:1) a zvolte

buď

After One Day

anebo One Week (po jednom dni nebo po jednom týdnu). Pokud vám nevadí, že bude soubor ve lký, zvolte After 30 days nebo Never (po 30 dnech nebo nikdy). Volba záleží na vás, ale pokud máte na disku dostatek volného místa, zvolte delší interval, jinak bude Lightroom neustále zhotovovat náhledy 1: 1 pro

.

-

IV1.1"1,

.

~. oooo

····.. "",""'2 ··•• Ó

00007558-2627-47 ... 1Jr-prev1ew.nolndex

. OOOA •

ClA""

.

...Sf

OASA

.• OASe OA"C

: = :~!

většinu

fotografií. .r-.

Dt.~Modihd

Slu i. 1(j"d

II May 2008, 09,048 8 Aprl! 2008, 22~24 8 M.1Iy 2008, 22 :20

Foldu 700 KB

Falder Oocumenl

1 MAy 2008, 13:36 30 Apri1 2003, 14'36

Fofder

II May 2008, 10:"'0 l1AprI12008,12 :21 II Mlly 2008, 10:39 II May 2008, 10:38

Foldet

feldu Faldu

I I Mly 2008, 09;18 8 /\Pfl! 2008, 09:06 9 Apr!! 2008, 22: 18 15 Aprll 2008, 09:54

Folde, Foldu Folde, Foldu

Falde,

Get Info

Felde,

~ft

Compress "Adobe lightroom 2Duplicate Make Alias Qulck look ·Adobe Ughtroom 2" Copy -Adobe Ughtroom 2-

Obrázek B.ll

Zobrazení *.Ir-preview.nonindex

souborů

v soubo ru Lightroom

Previews.lrdata.

Clean Up Selectlon

Label:

More

• •

Sekce Fi le Handling (zpracování souborů) v Catalog Settings (nastavení katalogu).

Obrázek B.12

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

565


Zpracování miniatur

POZNÁM Kll Jedním z

problémů

s tvorbou

náhledů

spojených souborů

z raw

je ten, že raw soubory obsahují barevné náhledy fotoaparátem

při

a náhledy, které

vytvořené

fotografování,

vytvoří

Lightroom

budou zcela jistě vypadat jinak. Pokud fotíte v rawu, neexistuje způsob,

náhledu Je

jak dosáhnout stejného vytvořeného

samozřejmě

tím, že se

v Lightroomu.

možné argumentovat

vlastně

jedná pouze

o jinou interpretaci obrázku a není

Když jsou fotky poprvé importovány do Lightroomu, okno Import nabídne možnosti

vytvoření počátečních náhledů

má import obrázků do Lightroomu . Pokud jsou u obrázků náhledy,

předpokládá

nové náhledy jen u volba

například

obrázků,

které náhled nemají. Je to dobrá

pro import z fotoaparátu. Takovéto obrázky jsou

většinou dostačující

k

vytvoření představy

vypadá. Nenabízí ale mnoho JPEGy, které

vytvořil

detailů,

fotoaparát

o tom , jak fotografie

jedná se

při pořízení

většinou

budou pixelovaté, a barevné zobrazení se také se Lightroom dostane k upravení náhledu. Po

Tvorba náhledu a miniatur

může

chvíli trvat. Vše záleží na tom, s jak

a

vytvoří

škálu

zvětšení

vás nezdržoval. Ostatní snímky pak zpracovává za

standardní náhledy. Tyto náhledy

detailů při

velkým obrázkem pracujete a kolik

obrázek, se kterým pracujete, aby

poté, co importu

zobrazení v

části

zpřístupňují větší

obsahu nebo

v režimu Loupe (lupa). Poté Lightroom

kroku, kterým je

vytvoření

při

buď

použití

přejde

ke

třetímu

náhledu 1:1 (obrázek 8.14 ). Pokud je

zvolena možnost Embedded & Sidecar (vložený a Lightroom využije

běhu.

změní

skončení

zpracuje Lightroom vlastními interními postupy raw soubory

jich chcete zpracovat. Lightroom se snaží nejprve zpracovat ten

o malinké

snímku. Tyto náhledy

před

y modulu Develop (vyvolávání).

vytváří

se , že jsou v sRGB a Lightroom

to nic jiného, než úvodní informace tím, než se pustíte do úprav

(obrázek

8.13) . Možnost Minimal je nejrychlejší, protože nejvyšší prioritu

přidružený),

JPEG náhled uložený ve snímku nebo

v doprovodném souboru. To se hodí, pokud importujete fotografie již editované v Lightroomu (nebo jiném programu), můžete

totiž využít větších náhledů již přiložených k obrázku.

k'tfo~lion. to Apply

:::C,:::.. -__ "'::-T""_-:--...,-...,----,--:--,--= ...

Oevdop Settlngs: r.tc.;::"... MeUdata:

~

UK luk. If'TC

....

Obrázek B.13 náhledů.

566

DODATEK B

NASTAVENf LIGHTROOMU

Okno Import nabízí možnosti vytvoření nebo převzetí počátečních


Standardní náhled není vytvářen z jiných dostupných náhledů , ale je zpracován přímo z originálního obrázku . Lightroom načte data originálu a podle nastavení v Develop vytvoří miniatury a standardní

Možnost Embedded & Sidecar (vložený a

přidružený)

je

zvláště

náhled , neaplikuje na něj nastavení z panelu Detail (kvůli urychlení

vhodná pro formáty DNG, protože

celého procesu). Pokud je zvolena možnost 1:1 Initial Preview,

je u nich velká šance, že náhled byl

Lightroom načte kompletní obrazová data, vytvoří miniaturu,

již

standardní náhled a velký náhled 1:1 a aplikuje nastavení Develop

vytvořen.

náhled moc

případě

V takovém nezmění,

se

až jej bude

Lightroom zpracovávat.

(vyvolávání) včetně těch na panelu Detail. Výhodou tohoto nastavení je, že nebudete zaskočeni náhledem v nízkém rozlišení v jednom barevném režimu (verze převzatá z fotoaparátu) jen proto, aby se zakrátko stejně nahradili novou verzí v jiném barevném režimu

POZNÁMKA Kdykoli, když spustíte Lightroom, uloží se miniatury v nízkém rozlišení

(zpracované standardní velikost náhledu).

a

během

30 sekund se spustí

kontrola obsahu knihovny a projdou se všechny miniatury kvůli kvalitě. Lightroom se ujistí, jestli některá

nepotřebuje

z miniatur upravit, než

začne

s vytvářením náhledů 1:1. Také porovná miniatury s upravenými obrázky, jestli nedošlo k změnám.

Pokud ke

Lightroom

nějakým

změnám

opět vytvoří

došlo,

nejprve

standardní náhled a poté náhled 1:1.

Obrázek 8.14 Lightroom vytváří náhledy a miniatu ry různých kva li t. Pokud je zvolena možnost Minima l nebo Embedded & Sidecar (vložený a přidružený) (obrázek B.13), začne Lightroom úpravou již obsaženého náhledu a následuje tvorbou standardního náhledu a nakonec pak největšího náhledu 1:1.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

567


V Catalog Settings (nastavení katalog u)

můžete

Standard Previews size (standardní velikost Pokud je zvolena nízká nebo (Low nebo Medium) kvalita budou soubory cache

střední

náhledů ,

kompaktnějš í.

Stojí za zmínku, že náhledy v nízké a

střední kvalitě

8.15. Jak bylo mě li

monitor,

vysvět l e n o

nastavit

náhledů),

v kapitole 3, pokud máte

byste zvo lit možnost 2048

pracuj ete na laptopu, bude

st ač i t

1 024

pixe l ů ,

obrázek

tř i ceti palcový

pokud ale

p i xelů.

jsou zpracovány

v režimu Adobe RGB, a ve vysoké (High)

kvalitě

zpracovány v ProPhoto

lOH phtj!ls l .... Oplxe:ls

-=-

RGB. Vzhledem k tomu, že Lightroom

1680plxels

používá barvy prostoru ProPhoto v modulu Develop (vyvolávání), může

volba High (vysoká) zajistit

lepší barevnou konzistenci přechodu

při

mezi moduly Library

(knihovna) a Develop (vyvolávání).

Obrázek 8.15 Ve li kost n áh l edů můžete upravovat v sekci File Handling (zp racování soubo r ů) v Cata log Setti ngs (nastavení katalogu).

Nastavení obsahu Lightroomu

POZNÁMKA Pokročilejší

jsou si

uživatelé Lightroomu

j i stě vědomi

možnosti

odstranění některých modulů

z Lightroomu. Můžete se " hacknout" do programu a

některý

z

modulů

odstranit a program pak spustit naprosto může

běžným způsobem .

To ale

vést k několika problémům,

pokud

například

odstraníte modul

Aplikace Adobe Li ghtroo m je

App li cation postupujte pod le instrukcí uvedených v obrázcích

8.16 a 8.17 . Ve složce jsou další soubo ry a složky, které dohro mady

n apřík l ad

Export

v nabídce File (soubor) budou také vynechány.

t voří

ce lý Li ghtroom. Na obou obrázcíc h jsem ukázal

všec hny moduly. Nyní, když víte, kde se modu ly nacházejí, m ůžete

příkazy

upravit Li ghtroom odstraněním některého z nich. Pokud odstraníte soubo r SlideshowM odule ze složky na

obrázku 8 .16, Li ghtroom se (preze ntace).

P ři

otevře

bez modulu Slideshow

pohrávání si s kompone ntami programu se

mu síte mít na pozo ru , je snadné odstranit

či

poškod it kritické

soubo ry. Pok ud nebudete opatrní, jedi ným možným napravit

568

modulů:

Library (kni hovna), Develop (vyvo lávání), Sli deshow (p rezentace),

možnost vybrat prezentaci v nabídce modul exportu,

z jednotlivých

Print (tisk) a Web. Pokud chcete nakouknout do složky

Slideshow (prezentace), zmizí také Window (okna). Pokud odstraníte

tvořena

DODATEK B NASTAVENf LlGHTROOMU

způsobeno u

řešením

jak

škodu , by mohla být reinstalace programu!


..... "........ l

,...,

.....

-...

"""'"

!il O /ltiODcunertl

iil l /otf'COtrcIoA.. il c.oLoulOisk (C:) li 17a49c85!i07fi7'OSeu9216061b?f18e3 Ii 0 1wl7?f~lb

;:, "'"

ii O ~landSettInQI

o Q """, ii O Jr(1I! lil ~ ... Nes

.. ~OiMllliiliillili" Q ..... w

-...

"'' -" Obrázek B.16 Ve složce na místním disku (C)\Program Files\Adobe se nachází složka Adobe Lightroom. Zde se nachází ce lá aplikace Lig htroom spolu s programovým i soubory a modu ly.

Get I"fo Compress -Adobe Ughtroom 2" Oupliate Mů e Alias

Qu lck look 'Adobe Ughtroom Z'

Copy -Adobe: Ughtroom

r

Clun Up Selectio" Label:

x •

More

17 Apr Il 2008, lZ :34 30 Novemb ... Z007, 08: 18 1 Ap,II 2008, ZO:06 17 Aprll 2008, 12:34 1 Ap,II Z008, 19:39 30 Novemb ... 2007. 08:42

Fr atneworks Info.pllst

Cl

Moc:OS

..

Pl<glnfo !'Iuglns

tl

~ Export.agmodule ~ Import.agmodu le

lil Ubrary.agmodule

~ PrlntModule.agmodule ~ SlIdeshow.agmodu le

I.:J Web.agmodule lil XML.agtoolklt •

~

Data Modlfied

Rosou rces ScrlplS StartupScrlpts

30 30 30 30 30 30 30 17 17 17

I •

Novemb ... Z007, 08: 19 Novemb ... Z007, 08: 19 Novomb ... 2007, 08:19 Novemb ... Z007, 08:19 Novemb ... 2007, 08:19 Novemb ... Z007, 08:19 Novemb ... Z007. 08: 19 Ap rIl2008, lZ :34 Aprll 2008, lZ :34 Apr ll 2008, lZ :34

Obrázek B,17 Na systému Mac OS X můžete od ha lit obsah prog ramového bal íku Lightroomu buď pravým kliknu tím nebo Ctrl+kli knutí na ikon u Adobe Light room a vybráním příkazu Show Package Contents z vyvo lané nabídky. Tím otevřete samostatné okno složky a máte př ístup k programovým souborům a m od u lům.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

569


POZNÁMKA

RGB V Lightroomu

Mám tendenci mluvit o tom, že

Jak už jste nejspíš zjistili,

barevný prostor pro úpravy je Lightroom RGB,

ačkoli

toto

označení

není oficiální. Mark Hamburg navrhoval, že by

vhodnější

označení "zpotvořené

bylo

RGB" protože

tento prostor používá barevnost ProPhoto RGB, ale s gammou (tonální převodní křivkou)

1,0 namísto 1,8

(MAC) nebo 2,2 (PC).

Současně

používá Lightroom pro zobrazování stejný ProPhoto RGB prostor barev, ale s použitím křivky

převodní

tonální

sRGB. Melissa Gaul, QE

manager (manažer kvality) pro

V

Lightroomu neexistuje žádné

nastavení barevného režimu, jako je tomu Photoshopu. Je to z do Photoshopu v dobře

důvodu

době ,

například

kdy správa barev

pochopena. Bylo tedy nutné

ještě

začlenit

nebyla dost správě

nový, na ICC

barev postavený systém, který by však umožnil uspokojivě

ve

zavedení ICC systému správy barev

uživatelům

používat i jejich stávající pracovní postupy, které

nepoužívaly správu barev vycházející z ICC

profilů.

Je

potřeba

poznamenat, že barevný prostor RGB, který byl ve Photoshopu doporučován

značně

jako pracovní, byl

Lightroom byl od

konzervativní.

těchto okovů oproštěn

prostor barev jmenoval Melissa RGB,

se soubory v RGB , které mají vložen barevný profil. Protože

protože všechny RGB prostory barev

hlavní funkcí Lightroomu je úprava digitálních fotek , budou tyto

před

tím pojmenovávali muži!

obrázky

většinou

poslouží v

obrázků

režim RGB. To znamená, že černobílé

případě

barev a vyvážení bílé aparát Adobe Camera

o nastaveném vyvážení bílé). Pokud se stane, že importovanému

v Lightroomu využívá barevný i

ve formátu JPEG nebo raw (v tom

úpravě

pracuje

Raw, který odhadne interpretaci barev podle vložených informací

POZNÁMKA Veškeré zpracování

dnešních

fotografů

věci

Lightroom, navrhovala, aby se tento

že

většina

a není proto od

bezpečně předpokládat,

obrázky (ve stupních

RGB obrázku bude profil

chybět ,

Lightroom bude přiřadí

že se jedná o profil sRGB a ten mu také při

předpokládat , výpočty

pro další

úpravách.

šedi) jsou upravovány v režimu RGB a i konverze do

černobílé

Lightroom provádí

při

zpracování obrazu

výpočty

ve svém

ponechá data v RGB. To stejné

vlastním RGB prostoru, který využívá ProPhoto RGB

platí pro obrázky v režimu Lab - ty

ale pracuje s ttónová

jsou také

při úpravě

v Lightroomu

zkonvertovány do RGB (i když originál

zůstává

v Labu). Zatím není

plánována podpora režimu CMYK.

převodní křivkou

gam ma o

souřadnice ,

hodnotě

1,0.

Hodnota gamma 1,0 byla zvolena s ohledem na soubory raw, které mají gamma 1,0 a Lightroom tak s touto nativní hodnotou namísto

MAC nebo 2,2 pro PC. Zpracování raw hodnoty 1,0 je lepším použít může

přímo

řešením ,

používaných 1,8 pro souborů

s gam mou

protože Lightroom

může

data ze souboru a nemusí je transformovat. Tím

dosáhnout Lightroom

nejrůznějších

může provádět výpočty

běžně

podstatně jemnějších

úprav

při

nastaveních .

Koordináty ProPhoto popisují obrovský barevný prostor (tak velký, že obsahuje barvy neviditelné pro lidské oko) . Gamut (rozsah barev) ProPhoto RGB je aby pojal veškeré barvy, které

570

DO DATEK B

NASTAVENí LlGHTROOMU

rozhodně dostatečně

může

velký,

digitální fotoaparát


zachytit. To znamená, že RGB prostor v Li ghtroomu nikdy neořízne důležité paměti ,

režimu

barvy

při

zpracovávání.

že zpracování fotografií (některé

většinou

Mějte

POINAMKA

také na

probíhá v 16bitovém bitů)

specifické procesy využívají 32

Lightroom využívá 16bitovou barevnou hloubku ,

a protože

zůstanou

bitů

p rofil k

na kanál. Pokud zpracujete takovouto fotku v Lightroomu

s 16bitovou barevnou hloubkou , obrázek neztratí žádnou D ostatečná

p ř ipojen

profil, Lightroom

ho rozpozná, zachová originál v p ů vodním RGB nastavení a použije

typická digitální zrcad lovka zachytí rozsah až 12

informaci .

režimu RGB jako rawy. Pokud je u obrázku

zachovány všechny detai ly, které fotoaparát dokáže zachytit. Například

Jiné než raw ob rázky (JPEG, TIF apod .) jsou zpracovány ve stejném

( krom ě

barevná (bitová hloubka) zabrá ní jakýmkoli

histogramu

náhledů

v Lightroomu

modulu Develop) . Ale

Lightroom bude všemi

obavám z proužkování (band ing), které by se mohlo objevit

výpočtu

a zobrazení

výpočty

pokra čovat

se

ve svém vlastním

RGB prostoru. Pokud u obrázku

s ohledem na vzniklé "mezery" mezi sousedními barevnými

profil není, Lightroom

úrovněmi

že se j edná o sRGB a p řepoč ítá ho

přechodech .

v jemných

Musím

bezpečné

že

při

zpracování

nadměrně zdůrazňovány

v 8bitovém režimu bývaly tyto prob lémy a dnes považuji za naprosto

říct,

a

dostatečné provádět

p ředpokládá ,

do svého RGB prostoru. Lightroom nep ři řazuj e

originálu bez protilu

profil sRGB.

úpravy v prostoru ProPhoto RGB a to i v pouze 8bitové barevné hloubce. Ale

samozřejmě ,

když

můžete provádět

všechny

největší

zásadní úpravy s daty zaznamenaným i v co

hloubce a v co nejširším barevném prostoru , je to Ještě

ale

několik

slovo

převodní

Všechny digitální obrázky,

barevné

prostě

lepší.

funkci s lineární gammou.

už skeny nebo snímky z digitálního

fotoaparátu , obsahují data, která jsou lineární reprezentací světla

zachyceného senzo rem. Jak se intensita

senzor zaznamenává až uvidíte takto oko vidí

úplně

úměrně

pořízenou

fotografii,

jistě

jinak než senzor. Je to

například

schopni rozeznat tolik

nejtemnějších stínů

po

detailněj š í

popis práce

křivky

si stáhn ěte " Raw Capture,

Linea r Gamma and Exposure" napsaný Brucem Fraserem (www. adobe.com/digitalímag/ps_pro.html ).

svět l a zvětšuje ,

vyšší hodnotu - zní to logicky, ale si

kvůli

řeknete ,

nejsvětlejší

že lidské

tomu, že na rozdíl

od senzoru , naše oko kompenzuje zvýšenou jsem

Pro

v prostoru lineární gamma p řevodn í

úroveň

jasu . Proto

různých odstínů

body. Když se

tmavé , od

osvět l ení

zvýší

na dvojnásobek, naše oko nezaznamená dvojnásobnou hodnotu jasu Oko se adaptuje a eliminuje takovéto extrémy. Když se tedy podíváme na to , jak senzor zachytil obrázek, bude se nám zdát velmi tmavý, i když byla expozice nastavena pohledu , jakým vidí naše Jakmile je na

pořízená

oči,

perfektně.

K získání

musí snímek projít gam ma korekcí.

data aplikována

kř i vka

bude velmi blízkou reprezentací toho, co

gam ma, obrázek

můžeme vidět

vlastníma

očima .

ADOBE PHOTOSHOP LlGH T ROOM 2

571


Náhledy RGB

POZNÁMKA RGB obrázky mohou být exportovány s použitím ProPhoto RGB, Adobe RGB nebo sRGB. Barevný prostor ProPhoto RGB zachová všechny

Jak jsem

vysvětli l

na

st r aně

568, náhledy v mod ulu Library

(kni hovna) jsou JPE Gy v Adobe RGB anebo Pro Ph oto RGB a (mřížka)

využívají se pro zob razení Gride

nebo Loupe (lupa). souřadnice

barevné informace z původního

Mod ul Develop (vyvolávání) využívá stejné

obrázku po zpracování v Lightroomu.

jako ProPh oto RGB pro RGB prostor Li ghtroomu, ale s

To se hodí

při

tisku vysoce kvalitních

fotek.

bezpečnou

používaněj š í

volbou, pokud

převodní

sRGB. Proto náhledy v modulu Develop (vyvo lávání)

ukazují vždy

Adobe RGB je fotografy a je

kř i vko u

barev

s pole hli vě

právě

barvy

upravovaného ob rázku,

i když zpracování probíhá v barvách RGB prostoru Lig htroomu. můžete

posíláte fotky ostatn ím.

Mezi moduly Develop a Li brary

sRGB je standardizovaný RGB

v barvách, pokud je v

barevný prostor použitelný pro

nebo pokud z Li ghtroom u exportujete ob rázek s využitím Adobe

práci na webu, pro e-maily anebo pokud snímky posfláte lidem,

kteří

nepoužívají žádnou správu barev. Ve verzi Lightroom 2 můžete při

menším gamutem.

některého

oříznutí

obrázek využívající Adobe RGB

můžete

RGB. Pokud použij ete sRG B zaznamenat lehké

exportu do

k n i h ovně

rozeznat drobné rozdíly

v

něk t e r ých případech

barev, protože sRGB disponuje

z formátů

JPEG, PSD nebo TIF zvolit

vokně

Export při nastavení barevného prostoru možnost Other (jiný). To znamená, že můžete k exportu využít i jiný ICC profil, který máte

Tónová přenosová křivka Existují

jed n označ n é

výhody

proč

využívat práci s raw daty přenosovou křivkou .

v jej ich nativním prostoru s lineární

Když budete upravovat RGB obrázek v Li ghtroomu, bude

k dispozici.

docházet ke následujícímu: úpravy v modulu Develop zprac ují obrázek a výs ledné zobrazení využije RGB prostor

POZNÁMKA Slideshow (prezentace) zachovává RGB prostor

p ř i tvorbě

prezentace.

odpovídají ve lm i kř i vka

jejich nativní RGB prostor.

Webový modul na druhou stranu

konvertuje všechny obrázky do sRGB.

rozdělena

a zákl adní úpravy nebo nastavení tónové

originálů

o Adobe RGB a u jiných

Díky tomu budou data

odpovídající barevném RGB prostoru Li ghtroomu vyváže n ě

V tomto p řípadě p ůjde u raw formátů

pře n osovou křivkou.

náhl edu s sRGB

Jak jsem zmínil v kapitole 11 , modul

dobře

také slouží k

rozložení

vytvoře n í

tó n ů

křivky

přenosová

(sRGB

histogram u a barevných

výst upníc h hodnot zob razovaných v modul u Develop). To, co vidíte v histog ramu, je ProPh oto RGB s li neárn í gam mou a s ap li kovanou

pře n osovo u křivkou

Obrázek 8.18 ukazuj e sRGB

shodná s

kř i vko u

pořádně zvětšit,

2,2 gamma

aby byl

křivkam i. V š imn ě t e

si, že

odpovídající sRGB.

křivku (če rn á),

( r ůžová).

do b ře vidět kř i vka

která je sko ro

Tento graf jsem musel

drobný rozdíl mezi

sRGB

vzrůs t á

oběma

z O poněkud

pomaleji než čistá 2,2 gamma křivka , která zůstává podstatně déle

přimk nut a

k ose y. To

může

mít za následek

podání nejtmavších ob lastí snímku; sRG B je převo du tónů

572

DODATEK B

NASTAVEN f LlGHTROOMU

ve lmi bl ízkýc h

černé

poněkud

mé n ě

razantní

jiné při

z prostoru s li neární gammou.


.

O.' ~

'"

ol.

~

,...

Ol'

u,

0.1

M'

o...

x

Obrázek 8.18 Tento graf ukazuje porovnání křivek sRGB (černá) pro náhledy RGB v lightroomu (také známá jako Melissa RGB) s křivkou 2,2 gamma (růžová) a 1,8 gam ma (modrá). Přečtěte si popis v hlavním textu, který vysvětluje rozdíl mezi sRGB a 2.2 gamma. Vložený obrázek ukazuje zvětšenou oblast začátku grafu.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

573


Vyrovnání tónové křivky Obrázky 8.19 a 8.20 ukazuj í, proč je důležité použít pro RGB

náhledy v Lightroomu sRGB aplikují nastavené úpravy. upravujete 1,0 gam ma a

křivku ještě předtím ,

Nezapomeňte ,

křivka

odezvy

při

můžete

větší

Obrázek 8.19

změna

Blacks

efekt než stejná

podstatě

logičtější

(černé) změna

Problém s přímou úpravou

a

snadněji

všimnout asymetrické

práci s jezdcem Blacks. Všimli jste si

jak srovnatelná mnohem

že vždy v

sRGB je použita jen proto, že

nastavení v Develop jsou pak mnohem kontrolovatelné. Ale i tak si

než se na data

například ,

na levém konci vyvolá pravého konce stupnice?

při převodní křivce

s gamma 1,0 je

tóny jsou posunuty do levé části křivky (zde zobrazeno jako místo otáčení páky). Pokud budete chtít v gamma 1.0 udělat jemnou změnu v oblasti stínů, úprava mnohem více ov livní světlé body. Bude to, jako snažit se balancovat na kladině s posunutým těž i štěm.

v tom, že

střední

Obrázek 8.20 Když aplikujete sRGB křivku na lineární gamma data, jsou tóny rozloženy mnohem rovnoměrněji. Tak dostanete možnost upravit data s lineární gam ma 1,0 s vyšší přesností.

574

DODATEK B NASTAVENf LlGHTROOMU


Křivky v

Lightroomu a Photoshopu

Na první pohled to vypadá, že panel Tone Curve (tónová

Dal ší informace doporučuji čerpat

křivka)

z PDF

funguje

stejně

křivku

použijete tónovou obrázku, strmá

jako nástroj

křivka

Křivky

ve Photoshopu. Pokud

v Lightroomu k upravení barevného při

zvýší kontrast,

tom se také zvýrazní

učiníte

barvy. To stejné se stane, pokud tak

ve Photoshopu .

Ve Photoshopu můžete využít režim prolnutí Luminosity (nebo pokud používáte vrstvu úprav

Křivky, můžete (Světlost).

část

větši nou mén ě

vypadají

při

nepřirozeně

j iný m

v Lightroomu a Photoshopu. Já

v Lightroomu

Thomase Kno ll a by bylo snadné neovlivňovaly

několika

o rozdílech mezi křivkami

obrázku a neovlivní barvy. Je to

pokud nechcete ovlivnit barvy. I když se tato metoda občas

Mark p ři š el s velmi podrobným výzkumem . Došel k

jsem zjistil, že

To by

může

zdát

j sou

kři vky

saturované než

ty ve Photoshopu. Ale

velmi praktická technika a používá se ke zvýšení kontrastu , jako správná, obrázky

Landscape Webu : www.luminouslandscape.com/essays/Curves.shtml .

závě rům

nastavit režim

od Ma rka Segala

mě l o křivku

prolnutí této vrstvy na Luminosity použít pouze na jasovou

č lánku

publikovaného na Luminous

p ři nést saturovan ěj š í

ob č as

mohou

výsledek, takže

tím nepopírám Ma rkovu práci .

mdle. Podle

přeprogramovat křivky

tak , aby

barvy fotky, ale rozhodli se je takto nechat, protože

aplikaci jemného dosaturování barev dosáhnete výsledky

skoro jako z filmu. Křivky

v aplikaci Lightroom (resp. Camera Raw) fungují trošku

jinak než jejich že

křivky

protějšky

způsobeno

ve Photoshopu . Je to uzamčen

v Lightroomu mají

tím ,

odstín (hue lock). To

znamená, že při mapování původních hodnot RGB na tónovou křivku,

se

přiřadí

minimální a maximální hodnota (v lineárním umožněna změna

pracovním prostoru Lightroomu) a je Při

mapování

Křivky

středních

hodnot RGB

ve Photoshopu nemají odstín

silné úpravy projeví v

křivky, může

různých

Camera Raw

dojít k

zůstane

ovlivňují

posunům

pokud použijete

hodnot, které se

Křivky

Jak jsem

říkal, křivky

poněkud

saturují barvy, ale

neměla přestoupit

v Lightroomu sice křivky

při

znamená, že

při

křivky

zvýšení kontrastu křivky

použité

normálním režimu krytí (blíže viz str. 580). To použité v Lightroomu budou mít menší vliv

na barevné posuny a budou

věrněji

zobrazeny. Jak si to

otestovat? Následující kroky ukazují, jak jsem použil Photoshopu a

3°.

Lightroomj ACR jsou

o 1-2 % méně saturované než stejné

ve Photoshopu

Lightroomj

barvy také , jenže je kontrolována

maximální odchylka odstínu, která by

průměrně

odstín vždy stejný.

uzamčen ,

odchylkách v barvách.

odstínu.

vytvořil

můžete

křivky

ve

stejnou úpravu v Lightroomu.

A DOBE PHOTO SHOP Ll GHTROOM 2

575


1. Obrázek B.21

Zde j e vid ět křivka

K napodobení

účinku křivek

z Li ghtroomu ve Photoshopu

jsem si vytvoři l virtuální kopii barevného ob rázku a ten konve rtoval v Li ghtroomu do stupňů šed i. V tomto případě

ap likovaná v kroku 2.

jsem aplikoval a exportoval

křivku

dvě

pro vysoký kontrast (obrázek 8 .21 )

verze: jednu s neutrální lineární

křivkou

a jednu s kontrastní. ID ..' r-TUCtoltpl

1.1;

2.

llnur Tone CUNt

Obrázek bez

převodu

(Linear Tone Curve) jsem umístil do

vrstvy nad vrstvu s kontrastním snímkem (High Contrast Tone Curve). Poté jsem k ob rázku bez vrstvu úprav

křivky, vytvořil

skupinu z

převodu přida l

těchto

dvou vrstev

a nastavi l režim prolnutí skupiny na Difference (rozdíl). Nyní jsem musel

otevřít

nastavení

kř i vek

a

křivku

upravit

tak , aby odpovídala té z Lightroomu z kroku 1. Protože byl režim prolnutí nastaven na Difference - rozdíl , pokud budou přenosové křivky

576

DODATEK B NASTAVENI LlGHTROOMU

shodné , obrázek bude naprosto

černý.


H[gh

Vlastnosti obrázků a křivek budou

contrast.acv

specifické pro každý z RGB prostorů .

Jakmile jsem upravil křivku tak , že obrázek zčernal, uložil

3.

jsem ji jako

předvolbu

ProPhoto RGB.

Hi gh contrast.acv.

c."v.. Preset: \ Custom Channel : , RC'

V tomto příkladu jsem použil

P.OZNÁMKA

=:m

Poznámka redakce: Uvedený postup

I(..!j

bych

doporučil

modifikovat takto:

1. Na samostatné vrstvy ve Photoshopu vložte oba obrázky naho ře

Linear Tone Curve a dole High

Contrast Tone Curve.

Přidejte

další

samostatnou vrstvu, vyplňte ji bílou Output:

l"pUI

G ( UM

barvou a umístěte zcela dolů .

.

2. a

[/ 1,-1.'] (J ShowClippi~

Označte dvě

vytvořte

horní vrstvy s obrázky

z nich novou skupinu

vrstev. Režim prolnutí skupiny vrstev

Dtsp!ayQpt lo,Ui - - - - -

nastavte na Difference (rozdíl).

Nyní jsem byl schopen porovnat tentokrát barevný obrázek

4.

upravený v Lightroomu a jsem použil kapátko k

křivkami

výběru

ve Photoshopu. Poté

barev a

vytvořil

si tabulku

s hodnotami.

Označte

vrstvu s horním obrázkem

(lineární

přenosová křivka),

nastavte

její režim prolnutí jako Difference (rozdíl) a

přidejte

vrstvu úprav

s využitím spodní vrstvy jako

křivky

ořezové

masky. 3. Upravte tónovou křivku tak, abyste dostali zcela bílý (l) obrázek

o metodě porovnávání křivek V prvním kroku jsem pracoval s

a výslednou

černobílým

obrázkem , protože

jsem chtěl porovnat pouze výsledný jas obrázků upravených pomocí

křivek.

Jakmile jsem zjistil nastavení

křivky

ve

křivku

si uložte.

Dál je postup již stejný. Hlavní rozdíl je v tom, že pracujete s bílou plochou, na které jsou rozdíly lépe

vidět

než na

černé

ploše.

Photoshopu , které odpovídalo nastavení v Lightroomu , mohl jsem ji použít na jakýkoli

černobílý

výsledek jako v Lightroomu.

obrázek a dostal bych stejný

Všimněte

si, že jsem mohl v krocích

1 a 2 použít jakýkoli obrázek, který bych do

převedl

v Li ghtroomu

černobílé.

Když jsem poté

křivky

porovnat, jak stejná

aplikoval na barevný obrázek, mohl jsem

křivka

ovlivní barvy na fotografii. Potvrdil

jsem , že hodnoty jasu jsou vždy stejné (závisí na tom, jak se vám

podaří křivku

vytvarovat) ,

už jsem vybral kterékoli místo

na obrázku . To mi umožnilo hledat rozdíly jen v odstínu a sytosti barev.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

577


Obrázek 8.22 Na tomto obrázku je vidět porovnání mezi křivkou pro vysoký kontrast z Lightroomu (nahoře), křivkou z Photoshopu v režimu prolnutí Luminosity (světlost) (střední část) a křivkou v normálním režimu krytí (dole).

578

DODATEK B

NASTAVENf LlGHTROOMU


Výsledky srovnání

-x

HSB (Hue - odstín , Saturation - sytost, Brightness - jas) hodnoty z

bodů

R:

čísla

třemi

křivek.

metodami použití

63 77

~ 5:

B:

35

B:

1511

Ir.:r H :

odečet

A, B, C, a O na obrázku 8.22 využívají

hodnot HSB z Info panelu (obrázek 8.23 ) a jsou zaznamenány na obrázku 8.24. Tato

~ G:

H:

8-bil

mi umožní porovnat rozdíl mezi

W:

41

Hodnota Hue je ve stupních

80· 55% 30%

DoC" 16.6M/89.7M

na stupnici 0°-360° a hodnoty Saturation a Brightness jsou Cilek. and dra g to era5e to back9round color. Shlfl, Opl, .nd Cmd for

u,.

v procentech .

add ltional opuons.

Porovnáte li hodnoty Hue z Lightroomu s originálním obrázkem, zjistíte, že došlo jen k malým hodnoty z Photoshopu budou

občas měnit

při

velmi

změnám .

značně .

jsou pak hodnoty zachovány zcela Pokud nyní si , že u čísla.

přejdeme

křivek

U režimu

světlost

(Luminosity)

přesně.

k hodnotám S (Saturationl,

všimněte

z Lightroomu a Photoshopu jsou skoro stejná

V dalších testech , které jsem

z Lightroomu asi o jedno až normální.

Když se podíváte na

režimu normální prolnutí, hodnoty se

Občas

dvě

byly i vyšší, ale

Photoshopu s režimem

světlost

prováděl ,

čís la

Okno Info pro hodnot HSB z vybraných bodů v obrázku. Kli knutím kapátkem můžete přidat do obrázku nový vzo rkovací bod barvy, u kterého můžete zvolit, jaké hodnoty se mají zobrazovat. odeč ítání

však byly hodnoty

procenta nižší než u režimu většinou

nižší. Co je zajímavé na

(Luminosity) je to , že má

tendenci saturaci z fotky vysát , jak dokazují Porovnejte tato

Obrázek 8.23

čísla

občas

v tabulce .

s ostatními a uvidíte.

Sloupce B (Brightness) potvrzují, že hodnoty jasu jsou shodné jak ve Photosh opu v režimu Normal , tak v Lightroomu, ale hodnoty v režimu Luminosity jsou rozdílné. Původn! obrázek

Bod A (zelená)

---

Tónová křivka lightroom

li

rol

II

.,.

Tónová kfivka Photoshop (normálni reiim)

Tónová křivka Photoshop (Luminosity režim)

_ _ _I

80°

39%

37 %

78°

61 %

32 %

83°

62%

32 %

80°

46 %

31 %

232°

54 %

45 %

230°

77%

47 %

235°

78 %

47 %

232°

67 %

36 %

Bod C (tlutá 7)

43°

88 %

50 %

44°

98 %

57 %

35°

97 %

57 %

43°

89%

50 %

Bod O (tlutá 2)

46°

56 %

93 %

4r

59 %

99 %

56°

59 %

99 %

46°

38 %

99 %

Bod B(modrá)

Obrázek 8.24 Tato tabu lka ukazuje srovnání naměřených hodnot z bodů A, B, C a D v obrázku 8.20. Je zde v idět rozdíl mezi zpracováním v Lightroomu a Photoshopu s použitím režimu krytí Normal (normální) nebo Luminosity

(světlost).

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

579


Výsledek Je

určitě

velmi zajímavé zkoušet testovat rozdíly mezi naměřené

Lightroomem a Photoshopem a porovnávat ale nakonec

stejně

mezi výsledky

necháte porovnat výsledky vaše

může

být, jaký chce, ale já bych

z LightroomujCamera Raw je pořízená

přecejenom

o

oči.

Je zajímavé se podívat, co

přesně

aplikuje režim prolnutí Luminosity

něco hezčí.

rozumné se domnívat, že

křivka

část i

Data

prostě

Hue (odstín).

se stalo, když se na (světlost)

Rozdíl

že výstup

testem to trošku dokazují. Lightroom dokáže

lépe zachovat barvy, jak dokazuje posun v

Obrázek 8.25 Pokud chcete dosáhnout desaturovaného efektu, jaký poskytuje režim prolnutí světlost (Lum inosity) Photoshopu, stačí v Lightroomu upravit hodnoty Vibrance (živost) a Saturation (sytost). V pravé polovině je vidět obrázek zpracovaný ve Photoshopu a nalevo je snímek v Lightroomu s nastavenou Vibrance na -25 a Saturation na -15. 2ivost a sytost barev se vždy dají upravit, ale jasové charakteristiky budou vždy trošku jiné. V tomto případě je ve verzi Lightroomu vidět trochu více kontrastu než ve verzi z Photoshopu.

řekl ,

hodnoty,

křivku

ve Photoshopu . Je

ovlivní pouze

světelnou část

fotky a barevná složka

zůstane

přece

Pokud porovnáte režim Normal s režimem

napsal už

dříve!

zachována. Nakonec jsem to

krytí Luminosity, bude režim Luminosity mít trošku vybledlejší barvy. I když tedy zachová odstín, bude mít většinou

sytost. A i když se

někdy

vliv na

hodnoty nachází mezi hodnotami

z Lightroomu a hodnotami Photoshopu pro režim prolnutí křivky

Normal, mohou se hodnoty v režimu prolnutí Luminosity

(svět lost) občas i znatelně odchýlit. Co z toho tedy plyne? Že

režim prolnutí Luminosity hodnotu odstínu , ale

můžete

měli

byste si pohlídat hodnoty sytosti ,

které mohou kolísat a to nahoru i výsledkům

použít, pokud chcete udržet dolů

a nemusí odpovídat

samozřejmě

v režimu Normal. To

nemusí

nutně

znamenat problém. Nezáleží na tom , jestli je výstup rozdílný, ve Photoshopu si

můžete křivky

- pokud pracujete s vrstvami

úprav - kdykoli znovu upravit. Co by se mohlo hodit, by byl jezdec, který by nastavil

poměr

mezi režimem prolnutí Normal

a Luminosity Tak byste mohli nastavit

přesně ,

jak má

ovlivnit vzhled fotky. V Lightroomu je jednodušší použití

jezdců

řeknete ,

DODATEK B

NASTAVENf LlGHTROOMU

způsob

a to je

Vibrance (živost) a Saturation (sytost). Pokud si

že úprava

křivek příliš

oba jezdce posunout

580

křivka

dolů

zvýraznila barvy ve fotce ,

můžete

a barvy tak ztlumit (obrázek 8.25 ).


Ideální nastavení počítače pro Lightroom Volba ideálního

počítače

Poje m "megapixel" se za posledn ích p ět

záleží na tom , s jak velkými soubory

hodláte pracovat. V Lightroomu

můžete otevřít

soubory raw

v rozmezí 5 až 22 megapixe l ů. Čím větší soubor, tím větší nároky na váš

počítač .

určitě

Nejdůležitějšími

celkový bodů

obrazových

v obrázku. Pokud tedy bude

mít obrázek 6

megapixelů,

na který

(asi ) 6

berte v potaz ve likost

souborů .

konvertujete do 8bitové ho reži mu,

faktory budou procesor a velikost

paměti

RAM.

milion ů pixel ů

RGB s jednou

slou č enou

Slovíč ko "asi"

Minimálně

že

byste měli mít Pentium 4 s procesorem 1 GHz a 1 GB RAM pro běh na Windows XP se Service Pack 2. Lightroom je

optimalizován pro procesory Intel a z toho , co jsem zkoušel, dobře běží

na

novějších

Core 2 Duo

procesorech .

a pokud ho vrstvou,

bude mít (asi) 18 MB.

Dále velikost a rychlost pevného disku a typ grafické karty.

mohu tvrdit, že velmi

vždy odkazuje na

počet pi xelů ,

počítač,

Takže pokud budete hledat

nainstalovat Lightroom,

let mezi fotografy velm i rozšířil.

Počet magapi xelů

v

p ředpona

po č íta čové

znamená jednak to,

mega neznamená praxi

p řesn ě

1 000 000,

a le je to (2 10 )2 = 2 20 = 1 048576, a také to, že velikost souboru ne ní d á na pouze ob razovými daty, ale i řadou dalších vložených inform ací.

PaměťRAM Čím více operační paměti budete mít, tím lépe , protože ji

bude

spotřebovávat

i

operační

50 MB

něho

může

nepo č ítám

být využíváno

s dalšími , na

zdvojnásobíte velikost paměti přístupné

laptopů

urč i tě a l espoň

použije

různými

256 MB a dalších

utilitami . A to

paměť náročnějšími ,

paměti

aplikace.

paměti , operační

Pokud máte nainstalován pouze 1 GB systém z

běžící

systém a další

samozřejmě

aplikacemi . Pokud

na 2 GB, ztrojnásobíte tak velikost

pro Lightroom .

Mějte

na

paměti ,

že

většina

vás nepustí nad 3 GB. Pokud ale máte desktop, budete

nejspíš moci nainstalovat mnohem víc. Podle

některých uživatelů

je vidět velký rozdíl pokud používáte 4 GB a více na rychlých desktop počítačích - zvláště teď , když je k mání 64bitová verze Lightroomu a

může

tak

přistupovat

RAM , než kolik dovolovat

předchozí

k

větším objemům paměti

4GB limit.

ADOBE PH OTO SHOP Ll GHTROOM 2

581


Grafická karta Grafická karta nehraje zas tak zásadní roli pro celkový výkon potřebujte

Lightroomu. Velmi jednoduše -

takovou kartu, která je

schopná zobrazit nativní rozlišení monitoru počítač

barev, ale pokud

filmů, nepotřebujete

karet.

Například ,

při

nevyužíváte na hraní her nebo

paměti

Apple Mini nebo MacBook s procesory Core 2

operační paměti ,

paměti.

Dokud

nemusíte mít obavy z nedostatku zásadně

grafické karty, protože ta nebude nijak

ovlivňovat

střih

žádnou super moderních velmi rychlých

Duo využívají pro grafiku 64 MB systémové RAM máte dostatek

počtu

maximálním

výkon a rychlost práce v Lightroomu.

Pevné disky Standardně

vybírá Lightroom systémový disk jako místo, kam

ukládá soubory katalogu. Ukládají se (jak na PC , tak i MAC) do složky Pictures (nebo Obrázky apod. , podle verze OS) uživatele a obsahují veškerá metadata a

současně

náhledy a náhledy 1 :1. Velikost

těchto souborů

s tím , jak se budou

měnit

s ohledem na množství souborů

mazání

a

náhledů

katalogu omezit,

náhledů

1: 1 po

rozrůstat

s tím i standardní

si v

před nastaveních

nastavit

určité době. při výběru

disku

jsou typ interface , konfigurace disku , rychlost a velikost

vyrovnávací disky

narůstat

1:1. Pokud chcete velikost

můžete

Hlavními vlastnostmi, na které je dobré se zaměřit ,

bude

vaše katalogy, zejména

paměti. Začněme

většinou

z možností je

se

způsobem připojení.

používají rychlou ATA přidat

že spoléhat se

při

více interních

sběrnici ,

disků .

Interní

takže jednou

Ze zkušenosti vím ,

uložení pouze na interní disky není nejlepší

volbou. Dvakrát už se mi stalo , že mi "odešel " zdroj a já musel disky z

počítače

- pro

mě složitě

- fyzicky vyjmout a

jinam , abych z nich mohl data získat. Z tohoto

obrázků

mohli chtít mít všechny složky se soubory externím disku. Tím získáte vzít disk k jinému v práci tam. U

počítači,

některých

přenositelnost

jednoduše ho

stolních

a

a

byste

na rychlém

můžete

připojit

počítačů

přenést

důvodu

kdykoli

pokračovat

je však dnes již

stejně

jednoduché vyjmout i disk interní a proto se poslední dobou přikláním zpět přístup

582

k

DODATEK B NASTAVENf LlGHTROOMU

k interním

datům.

diskům ,

jejichž výhodou je velmi rychlý


Externí disky nabízejí několik druhů připojení. Měli byste se vyhnout USB 1, protože to dat.

Raději

značně

omezuje rychlost posílání

zvolte USB 2 nebo FireWire 400/800. Také

můžete

zakoupit Serial ATA (SATA) disky, které slibují velmi rychlé přenosové

kartu s

Rychlost a

rychlosti, ale k jejichž

příslušnou

otáček

číst. Většina

otáček

běhu

disků

pracuje s rychlostí 7200 většinou běží

za minutu. 2,5 palcové disky v laptopech otáček

i 2,5 palcové disky pracující

při

značně

PCI

disku souvisí s tím , jak rychle lze data zapisovat

3,5 palcových

na rychlostech 4200 a 5400 jsou

potřebovat

budete asi

redukcí.

drahé a

většinou

za minutu. Je možné sehnat

rychlostech 7200

otáček ,

ale ty

jsou nabízeny jako extra služba

při

koupi laptopu. Čím větší je vyrovnávací paměť disku , tím se sníží tlak na aktivitu disku a také zrychlí

přenos

dat.

Konfigurace ovladačů Je lákavé najít takové

řešení ,

všechna data na jednom

u kterého

můžete

místě. Například

skladovat

systém RAID , který

umožní skladovat velké množství dat jakoby na jednom disku. Velmi jednoduše: jedná se o systém, který jeden jediný a zrychlí tak

přenosovou

udělá

rychlost,

z více

zvětší

disků

najdete na internetu,

kapacitu

disky,

některá řešení

disků

i s RAID

terabajtů

Potřebujete minimálně

S RAID je možné uložit

RAID

dva

třeba

i

několik

hlučné

extrémně

a energeticky

je RAID ideální volbou , pro menší studia to Pojďme

systémů

se ale podívat na

některá běžná

a na to, jak ovlivní sestavu

počítače

Disks, tedy "vícenásobné diskové

drahé.

náročné.

může

pole nezávislých disků", ale dříve

Pro

být

nastavení pro

Pozn. redakce: RAID znamená Redundant Array of Independent

dat na jednu diskovou jednotku se zabudovaným

A nejen to, mohou být i velmi pohroma.

na

adrese: http://www.svethardware.cz.

se však již prodávají jako kompletní sestava

řadičem.

systémem zálohy. Takové systémy jsou však někoho

vytvořit

např.

kde vyhledejte "Pořiďte si RAID pole".

a vylepší jiné vlastnosti v porovnání s jedním médiem. Jak, to záleží na úrovni RAID, kterou zvolíte.

Pozn. redakce: Bližší informace i postup, jak RAID pole

se používalo Redundant Array of Inexpensive Disks, tedy "vícenásobné diskové pole levných

disků".

potřebu

digitální fotografie.

RA/DO S typem RAID O můžete spojit dva a více disků a vytvořit jedno velké médium. RAID O je vhodný, pokud požadujete co nejrychlejší spojení, protože rychlost se zvyšuje

proporcionálně

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

583


k

POZNÁMKA V dnešní dob ě je rozumn é koupit dostateč n ě

velký osobní

spoustou místa

uvn i t ř,

po číta č

se

které vám

umožní doinstalovat další a další intern í jednotky budete mít k

nap ř.

d i sků.

poč íta č,

p ů vodn ímu

Pokud

do kterého se

jednomu disku vejdou

další t ř i disky,

vytvo ři t

ú ložiště.

zapojených

m ůžete

vyšší

přístupovou

technologie se

d i sků .

Pokud máte

čtyři

je spojit

rychlostí než má jeden z

označuje

proužkování - data jsou postupně

technolog ií RAID O nebo RAID 1 a

počtu

200 GB disky čtyřikrát

a systém RAID O, výsledkem bude jednotka 800 GB a Tato

rozdělena

česky

na bloky, proužky a ukládána

na jednotlivé disky. Vypadá to jako dobrý nápad ,

pokud chcete zvýšit rychlost zápisu a když dojde k havárii jednoho z přijdete

disků .

jako striped RAID , striping ,

disků ,

čtení,

prob lém je v tom, že

ce lý systém se zhroutí a vy

o veškerá data.

tak jedno velmi rozsá hlé d i sků

Toto pol e

bude

ř ízeno

s peci áln ími utilitami pro správu RAID

RAID 7 a5

polí, obvykl e t o bude kombinace ovlada čů

vašeho

ve

vazbě

sbě rn i ci

desku a

RAI D 1 ukládá shodné kopie dat na záložní disk, jedná se o tzv.

dodaným i s vaším

počíta čem

na základn í

a d ále softwarem

opera č ního

systému.

RAID O) na úkor mezi vysokou

p řípadě

bezpe č nost i,

bezpeč nost í

(v

pole

a zá pisu dat.

totožně

zapíší i na disk druhý. Velkou výhodou disků

v systému selže , automaticky jsou

nahrazena daty ze záložního disku . RAID 1 tedy nabízí velmi

ne bo

bezpečnou

p řípad ě

k uchování vašich dat dvojnásobné úložné místo.

RAID 1) s jistým poklesem rychlosti p ři čten í

automaticky

je , že pokud jeden z

Musíte se rozhodnout me zi zrychlen ím systém u (v

mirroring , zrcadlení). Data, která se zapisují na jeden disk, se

metodu uchování dat. Nevýhodou je, že

potřebujete

Například

2 TB

místa v systému RAID 1 umožní uložit pouze 1 TB dat. Poslední dobou získává na Ten vyžaduje

minimálně tři

ekonomičtěji

a

znamená, že

můžete

bezpečněji

popularitě

disky a

systém RAID 5.

umožňuje

ukládat data

pomocí "parity striping ". V praxi to

využít celou kapac itu disku , sníženou o čtyř

kapacitu jednoho disku . Takže 2 TB v RAID 5 s použitím 500 GB

disků

povede k tomu , že budete mít k dispozici 1,5 TB

místa pro uložení dat. RAID 5 nabízí jak se pojistit proti se lhání jednoho z výhodu je

nevyhnutelně

nejekonomičtější

disků ,

možnost,

ale cenou za tuto

snížení rychlosti .

0+ 7 - zrcadlení a proužkování dohromady Další alternativou je použití RAID 0+ 1. Ten vyžaduje první dva jsou nastaveny na jsou k tomuto novému

běh

čtyři

disky -

v režimu RAID O a druhé dva

zvětšenému

disku zapojeny

způsobem

RAID 1. Data nahraná na rychlý disk RAID O jsou zálohována na discích RAID 1. Toto je systém , který je nutný ve firmách , kde je

zapotřebí

mít

přístup

na disk po celý den , sedm

Toto nastavení však také neposkytuje naprosto

584

DODATEK B

NASTAVEN f LlGHTROOMU

dnů

v týdnu .

bezpečn é


uložení dat, jak byste

očekávali.

Pokud se v jednom z

archivů

na zdrojovém disku objeví chyba, tato se "zálohuje " i na záložní může

disk. To pak o problému

vést ke

vůbec vědět.

ztrátě

ještě dříve,

dat

Jako naprosto

zálohování na separátní disky

oddělené

než budete

nejbezpečnější

považuji

od systému, na kterém

Když si budete vybírat systém na uchování dat, nevybírejte tak, aby vám vydržel na

věky.

co

dnes, ale tak, abyste

potřebujete

ho mohli za

pracujete.

nějakou

Vybírejte to, dobu podle

potřeby rozšířit.

Prostě jen

kupa disků

Existuje spousta

názorů

na to, jak uchovávat data. Z mého případech

pohledu je RAID systém dobrý, ale není ve všech ideálním

řešením.

Nejlepším

řešením

by bylo jedno velké RAID

pole, které by bylo schopno uchovat všechny vaše dokumenty v

bezpečí

na jedné jednotce. Znám pár lidí,

mají, a stojí je to dost

peněz

kteří

takový systém

a ani výdaje na energii nejsou malé;

a to všechno jen proto, abyste jednou za rok mohli najít fotku, kterou jste

pořídili někdy před

šesti lety.

Většinou nepotřebujete

otevírat soubory starší než jeden rok. Když se nad tím zamyslíte, soubory, se kterými chcete naskládat na označil

obyčejný

denně

pracovat, se dají

disk. To vede k

JBOD - "just a bunch of disks, můžete

S JBOD máte systém , který

které bych

prostě

jen kupa

kdykoli

rozšířit

je ekonomický a snadno udržovatelný. Já mám v Dále používám

tři

kanceláři tři

disků,

na kterých mám svoje starší

raw soubory, které se datují daleko do minulosti, a běží

se

jen

tři

disků ,

na které tyto disky zálohuji .

interní disky a

potřebuji

k práci.

externí 750 GB disky, na které zálohuji obsah

interních , a osm 250 GB

osm dalších

disků ".

o další disky,

potřebuji

750 GB interní disky, na kterých mám vše, co těch

klidně

řešení ,

občas,

nějaké

podívat na

na ten daný disk. JBOD

když zálohuji , i externí. Pokud

archivní fotky,

nemůže

samozřejmě

Většinu času

stačí

být nikdy tak

mi

přepnout

bezpečný

jako

RAID, ale pokud hledáte jednoduchý systém , jak uchovat vaše data,

vřele doporučuji.

rostou a k dispozici je

Ceny řada

nebo propojitelných jak

disků

stále klesají, jejich kapacity

externích jednotek

počítačovou

připojitelných

sítí, tak i pomocí USB.

Jejich cena je ve srovnání s cenou archivu fotografií v

podstatě

zanedbatelná.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

585


Zálohování

POZNAMKA Pokud zvolíte možnost na

Dříve

naplánování rozvrhu zálohování,

tam , kde je nutný neustálý

objeví se okno Back up library, pokaždé když bude zálohy.

Můžete

čas

vybrat

na

nastavit

spuštění

uloženy na

můžete

testu, který

Pro

zkontroluje, jestli v databázi není nějaká

chyba. Pokud se chyba najde,

dostanete možnost nahradit aktuální chybnou databázi

nějakou

disků

že zrcadlení

přístup

k

by se

datům .

mělo

používat

To ale není to

zálohovací strategie , K tomu

potřebujte

mít naplánované zálohy na sekundární disky, které by

umístění,

kam se má zálohovat, také

bezpečná

totéž jako

spuštění

naznačil,

jsem

starší.

bezpečném místě ,

kancelářské

Lightroom

použití

pravidelně

stačí

jako je

například

měly

být

ohnivzdorný sejf.

vzít externí disk, na který bude

data zálohovat.

Důležitou

vlastností je,

že si čas zálohy můžete nastavit sami , Pokud na hlavním disku například

vznikne problém,

pokud omylem smažete

nějaký

soubor, můžete soubor nahrát zpět ze záložního disku ještě

POINAMKA , Doporučuji

",

také v nastavení katalogu

před

tím , než dojde k aktualizaci zálohy, A protože máte data

na separátním disku, ten

může

být uložen daleko od vašeho

(Catalog Settings) nastavit na záložce

počítače,

Metadata a nastavit si Automatically

Ale dokud budou data uložena na médiu , ze kterého se dá

write changes into XMP (automaticky zapisovat změny do XMP). Tak přidáte

k souboru veškerá metadata

číst

v

Pravidelná záloha vám

a na které se dá

nebezpečí, Můžete Samozřejmě

zároveň

také

DVD,

(vyvolávání). Záloha tedy obsahuje

velmi bolestné , ale zajistíte si tak

v hlavním souboru knihovny Lightroomu.

dat -

alespoň

volbou v

na

poměru

jak vypalování, tak

nějakou

ochránit vaše data,

zapisovat, budou vaše data stále

nejdůležitější

a informace z modulu Develop i informace, které jsou k dispozici

pomůže

soubory zálohovat na

načítání

dat z DVD bude

poměrně bezpečné

dobu, DVD je také stále

cenajvýkon , Ale

občas

uložení

ještě

nejlepší

se podívejte i na to , jak

se vyvíjejí ceny v technologii Blu-ray, V sekci General (všeobecné) v Catalog Setting (nastavení katalogu) je možnost nastavit plánované zálohování hlavního katalogu Lightroomu , Velmi

doporučuji

protože tak získáte další možnost

tuto funkci využívat,

zabezpečení

vašich dat

(obrázek 8.26),

!ac!QJpOinluol'Y IVoIul'tlb,/U"".ry... HOftkP'tuOOď! l Fotd~I(JU"SQ8'"'01UI09 (0100" ..• )

ef re,t Itlt4!gri(y ol ~hb <<l!illov

Obrázek 8.26

586

DODATEK B

NASTAVENí L1GHTROOMU

Okno 8ack Up Catalog (zálohovat katalog).


Zálohovací software K zálohování můžete

můžete

použít

např.

použít

různé

programy. Na

operační

některé

(freeware) ,

systém

disků,

Některé

řadu

Většinou

dalších

Pro Windows můžete použít např. program (obian Backup (www. cobiansoft.coml, který dokáže poskytovat velmi univerzální služby.

jsou zda rm a

mají pro použití zdarma omezeny

funkce , jiné je nutno zakoupit. z hlavních

Mac

ChronoSync od Econ Technologies (www.

econtechnologies.com). Na internetu ale najdete vhodných pro váš

p l atformě

některé

si nastavím zálohování

jako je systémový disk a další dva , na kterých

uchovávám raw obrázky a soubory, na kterých zrovna pracuji .

A v okamžiku , kdy chci zálohovat , jen vyberu cílový disk a spustím proces zálohy. Zálohovací program mám nastaven tak , aby porovnal všechny soubory z disku , který zálohuji , se soubory na disku , na který chci zálohovat, a pak zkopíroval jen nové nebo změněné soubory. Také mám zatrženou možnost

pro smazání

souborů ,

toto nastavení

může

které již nejsou na zálohovaných discích;

být

i hotové práce uložené pro

vytváření

nebezpečné ,

samostatně ,

ale mám všechny originály

uvedený postup je

pracovní zálohy. Nastavení

napoprvé zabere

hodně času ,

ale

disků

později

určen

a kopírování dat

už bude celá záloha

trvat jen několik minut. Pokud necháváte jet počítač přes noc, můžete

si nastavit

čas

zálohy na

noční

hodiny, aby vás záloha

nezdržovala. .. RilW Rle disk

C>

:/ log

ItlghtT"rgel

RooI folder on "Jl.Jw IlIu·

"oot folder on °bw flle billdlup'

I)Irection

~.g-t;iJIJ

( ChooM ... )

! Stillndud :1 S Sync. DeJetlons Wh"n deletlng tUu Move to tras h

C] Simplified interface

Obrázek B.27

--

Synchr~iUt u",uttd

j:4

17/ 10/2006224 140 - j

Okno zá lohovacího programu ChronoSync.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

587


Rejstřík Symboly 1:1 Initial Preview 567 8bitová barevná hloubka 571 16 či 8bitový režim 49 64bitová verze Lightroomu 581 .lock 202 .lrcat 202 .Ircat katalog 205 .Ircat soubor 205

A abecední - seznam složek 75 - uspořádání složek 75 aberace 244 absolutní celoobrazovkový režim 27 ACR 4,5 - Calibrator 310 - modul 5 Acrobat Reader 511 Add - Copyright watermark 443,534 - Identity Plate 506 - order 67 - to Quick Collection 170 - to Selection 116 Additional External Editor 424 Adjustment Brush 36,227,254,276,320,330 Adjust to a specified date and time 132 Adobe - Acrobat Reader 511 - Bridge 43,58 - Camera Raw 4,5,8 - Flash Player 38, 514 - Lightroom Resources 17 - Photoshop Lightroom 41 - RGB 13,439,480,535,572 adresa 134 After Export 444 Airtight 512 - galerie 528 - PostcardViewer 38 akce po exportu 444 aktivní -filtr 106 - modul 41 - sada barevných visaček 104 - výběr 79 - snímků 95 - zachovat 140 Aktivovat - automatický import 60 -filtry 106 - malování 154 zrcadlový režim 82 aktualizace metadat více fotografií 139 aktualizovat - JPEG náhled 54 - metadata 207 - v katalogu 185

588

REJ STŘíK

- náhledy DNG a metadata 54 - podle současného nastavení 39, 85, 360, 485 AII 296 - Edges 305 - Photographs 74 - Photos 112 Always show 254 Amount 306,404 Angle 246 anglická klávesnice 19 Any - Flag 108 - Searchable Field 158 aplikování - klíčových slov 51 - ořezu 246 - předchozího nastavení 359 - vinětace po ořezu 29 aplikovat - automatické nastavení tónů 545 - nastavení 358 - na více snímků 234 - na všechny ostatní snímky ve výběru 353 - ostření 441 Appearance 512,524 Apperture 164 Application Data\Adobe\Lightroom 561 Apply Auto Tone Adjustments 545 archivace raw souborů 50 archivační

- katalog 213 - raw formát 54 arch papíru 462 artefakty jasového šumu 417 Ascend ing 67 As Lightroom Hierarchy 443 Aspect Ration 164 As Shot 235 ATA sběrnice 582 ateliér 23 atribut 107, 158, 161 Attribute 107, 112, 158, 161 audio soubor 190 Auto - Dismiss 259 - Hide & Show 26 -Import 23,60 - Mask 334, 338 Automaticallywrite changes into XMP 176,181 automatická - korekce 235 - korekce tonality 227 - korekce expozice 234 - maska 334,338 - úprava tonality 361 - výchozí korekce 328 automatické - dokončování slov 146 - maskování 334,336 - nastavení tonality 265 - synchronizace 325 - vyvážení bílé 235 - zpracování 66 automaticky - aplikovat na ostatní snímky 325 - odmítnout 259 - odstraňovat náhledy 1:1 565 - seskupit podle času pořízení 114,115

- smazat náhledy 1: 1 87 - ukládat 175 - zálohovat databáze 563 - zapisovat změny do XMP 176, 181 - zobrazit a skrýt 26 automatický - import 44,60 - snímků 63 - snímků do lightroomu 63 - odstín 235 - převod 379 Automaticlly Discard 1:1 Previews 565 Automatizované retušování 323 autor popisu 138 autorská práva 134 Auto -Show 254 -StackbyCapturetime 114-115 - 5ync 352 - Tone 234,545

B Backdrop 500 Background 556 - Color 500 -Image 500 Backup 562 - Catalog 218, 563 Backups 200 balíček

- rozbalit 115 - sbalit 114-1155 - zrušit 114 balíčky 114 banding 226 barevná - hloubka 13,420,421,439 - odezva snímače 310 - tabulka 261 - Color Checker 310, 311 - visačka 77 barevné - artefakty 403 -lemování 300,302,304,305 -téma 522 - visačky 35, 154 - v Bridge 105 barevný - kanál 242 - odstín 235 -prostor 13,374,421,551 - Lightroomu 13 - ProPhoto RGB 86 - snímku 228 - šum 260,298,416 barva 338 - neutrální 259 - obrazovky 34 - přechodu 500 - visaček 105, 189 -výplně 556 barvy 228 - a popis visaček 189 - pozadí 335, 500 - snímku 262 - v modulu Web 535 - v prezentaci 535


r

- visatek 105 Basic 36, 244, 256 baterie 66 Before/After 314 bezdrátové - focení 63 - jednotky pro plímý přenos snímků 63 - připojeni 63 bez - správy barev 481 - visatky 105 Bibble Pro 63 bílé skvrny ve stínech 416 bílý bod 229, 231, 262 Bit Depth 13, 420, 421 bitová hloubka 13, 421 Blacks 29,235,256,258,264,267,270,574 Blue/Yellow 304 botní panel 78 bod oříznutí stínů 290 bodový retušovací štětec 321 bracketing 282 Bridge 4, 5,43, 105, 139, 180,221,547 -C53 188 - přetáhnout složky 61 Brightness 235, 256, 265 Burn 449 - to DNG 449 By -date 51 - original folders 51 byl změněn 178

C cachování 71 Calibrating the display 228-233 Camera 163 -Calibration 244,310 -Control 63 - exposures 257 - model 133 - Raw 4,5, 179,227,256,354,356,575 - úpravy z lightroomu 2 227 Cancelling a crop 253 Candidate 90 Canon EOS 62, 133 - Utility 62,63 Caption 134, 165 Capture -One 4 - time 67, 186 Cast Shadow 488 Catalog 72,74 - Previews.lrdata 200 - Setting 146 - Settings 218 Catalog.lrcat 200,202 catalogname.lrcat 562 catalogname.lrcat-journal 564 CCD 257 - snímat 300 CD 449 celkový - jas 235 - kontrast 280 Cells 462 - Size 458 celoobrazovkový režim 28

citlivost ISO 164 Clarity 236,256,274,293,331,336 Clear - AII Suggestions lim 146 - Layout 462 - Quick Collection 170 clone 36, 164,227,320 clony 282 Close 246 CMOS 257 CMYK 8, 226, 266 - soubory 48 Cokin, filtr 342 Collapse -AIIStacks 115 - Stack 114 Collections 72 Color 244, 296, 331, 338 -Checker 310 - Label 110,111 - Labels 74 - Label Set 104, 187 - Management 39, 474, 482-483 - Palette 512,522 - Space 13, 421,551 -Wash 500 ColorChecker 261,31 1 Compact Cells 77 Compare 72,74,90 Completion Sounds 545 Configure FTP - File Transfer 38 - Transfer 538 Contact 134 -Info 521 - Sheet/Grid 452,457,462 Contains 158 -AII 159 Contrast 235, 256, 265 Convert - Photo to DNG 549 -to DNG 54 Copy Before's settings to After 316 Copying - develop settings 358 - settings 240-241 Copy - Name 128 - Photos to a new location 56 Copyright 72,143,534 -Info URL 143 - Only 534 - Status 143, 164 Copyrighted 143 Corel Paint Shop Pro Photo 551 Create - Collection 125, 172, 173 -Set 174 - Folder with New Catalog 213 - Keyword Tag 145 - inside .. 145 - Slideshow 173 - Virtual Copy 114 Creator 134, 164 Crop 241, 244, 254 - Frame 247 - Guide Overlay 251 - Marks 465 - Overlay 246

Crop Ratio 240 Cropped 131 cross proces 5, 372 CRT 228 - monitor 232 CS3 Creative Suite 188 Ctrl+Z 30 Custom - Aspect Ratio 240 - File Dimensions 480 - Filters 165 - Label 105, 188 - Name 52 - Text 52,471 Customizing Lightroom 568 Cut Guides 465

č tas mezi balítky 115 tasová zóna 132 tasově blízké snímky 153 tasový rozdíl mezi zónami 132 tas - pořízení 67 - závěrky 164 terné 29,234,235,256,258,574 ternobílá infračervená fotografie 385 ternobílé - konverze 5,378 - portréty s terným pozad ím 267 ternobílý 244, 338 - náhled zostření 411 terný bod 270 tervená/azur 304 tervené oti 326 tísla - jednotlivých klítových slov v sadě 151 - pro klítová slova 15 1 tíslování - souborů z fotoaparátu 52 - z fotoaparátu 52 tištění obrazu 241 ttetka karet 23,44 ttení/zápis nastavení XMP 179 ttvercový - rozměr 460 -tvar 164

o dálkové ovládání fotoaparátu 64,65 Darks 284,287 data zálohovat 586 Date 162 -Time 131 - Digitized 131 - Original 131 datum 72, 162 - posledních změn 85 - zálohy 563 Dávkové přejmenování 129 Default - Catalog 11 - Develop Settings 85, 546 Defringe 302,305 dělené tónování 29,244,37 1,38 1,388 Delete 117 - from Disk 117 - Rejected 117

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

589


denní světlo 261, 262, 310 Density 331 Descending 67 Description 139 - Collection 521 -Writer 138 Detail 244,300,341 detailní filtrování fotografií 157 detailní retušování 37 detaily - důležité 266 - hlubokých stínů 257 - obličeje 295 - ve stínech 257 - ve světlech 288 Develop 18,29,227,234,244,568 - Default 545 - Preset 164 - presets\User Presets 561 - rozhraní modulu 244 - Settings 23, 154 dialogové okno 3 - Create Collection 173 - pro import 61 - pro tisk 39 Digital Negative 9,54 digitální - fotoaparát 570 - fotograf 1 - objektivy 300 - tisk 451 - zrcadlovky 300 Dim Level 34 Discard 1:1 Previews 85 disk odpojený 68,75 DNG 9,40,47,54,549 - formát 54, 131 - Previews & Metadata 54 - soubory 117, 180 dočasná kolekce snímků 79 dodatečně měnit velikost označené cílové oblasti 322 Doesn't Contain 159 dojde k výpadku proudu 175 doladění

- kontrastu 295 - barev 296 Don't import new photos 217 Doostřit 404,409 dostupné náhledy 206 Draft 206 - Mode 481 - Printing 452,460 dramatické černobílé konverze 383 Droplet 444 druhy tisku 266 důležité detaily 266 - ve světlech 235 Duplicate import files 45 duplicitní klíčová slova 144 dva monitory 96 - nastavení zvětšení 98 DVD 449 dvě samostatná okna Lightroomu 96 dvoujádrový procesor 4 dynamický rozsah 255

590

REJSTŘfK

E Edit 37 - a Copy with Lightroom Adjustments 37 - Capture Time 132 - Externally File Naming 552 - in Adobe Photoshop 423 - in Application 37 - in External Editor 422 - in Photoshop 421,427,432 - Keyword Set 547 -menu 17-19 - Original 37 - Presets 135, 136 - Set 152 editor - předloh názvů souborů 52,53 - textových předloh 514 - tiskových předloh 496 editovat metadata pouze jediného snímku 140 efekt -Color 338 - děleného tónování 373 - polarizačního filtru 298 - zostření 415,442 efektivita práce 345 Eizo 228 e-mail 129, 521 E-Mail 142 e-mailová adresa 142,521 e-mailový klient 142 Embedded & Sidecar 45,87,566 Embed Original Raw File 550 Enable - Auto Import 60 - Filte 106 - Mirror Image Mode 82 - Painting 154 End 78 Ends With 159 Enter - Custom 240 - Custom Aspect Ratio 240 - Keywords 150 EOS Utility 64, 133 Epson printers 475-478,482-484 EXIF 55,72. 121, 126, 194 -editor 133 Expand AII Stacks 115 Expanded Cell Extras 77 export 419,434,443,536 - Actions 444,445 - as Catalog 203,208 - bez negativů 204 - do DNG 443 - JPEG Slideshow 511 - katalogu 12,203,207 - negative files 203,204,205,208 - prezentace 510 - selected photos on ly 208 - s náhledy 204 - snímku 225 - souborů negativů 203 - webové galerie 536 - z Lightroomu 434 exportované fotografie 56 exportovat 40 - a přidávat do existujícího katalogu 203 - bez negativů 206

- bez originálních negativů 204 - jako katalog 203 - jako PDF či JPEG 492 - katalog bez negativů 210 - klíčová slova 149 - na CD či DVD 449 - pouze vybraní snímky 208 - prezentaci do JPEG 511 - ve formátu Adobe PDF 510 - zdrojové soubory 204 Exposure 29,235,243,264 expozice 29,234,235,243,258,571 Expression Media 200 Extended 430 External Editing 551 - preferences 551-552 externě

- aplikované úpravy 355 - upravená metadata 178 externí - audio soubor 190 - disk 582 - přidružené soubory 128 - úpravy 551 Eye-One Match 232

F File - Format 13 - Handling 214 - Name 128 - Naming 45,52 - Type 162 Filename 158 - Template Editor 52 Fill 25,79,88 -Color 556 - Frame 492 - Light 4,235,256,264 film 300 filmový pás 21,88,108,109,556 Filmstrip 556 Filter 35, 108 - by Color Label 110 - by Copy Status 112 - by Rating 107 - Keywords 148 filtr 3,19 - aktivní 106 -Cokin 342 - knihovny 6,72,75, 106, 107, 120, 157 - na filmovém pásu 157 filtrované výběry snímků 116 filtrování 71,106,107,168 - a uspořádání snímků 189 - a vyhledávání fotografií 157 - fotografií 157 - na filmovém pásu 103 - na panelu nástrojů 100 - podle - barevných visaček 104, 110 - barvy visaček 189 - hodnocení 107, 109 - metadat 162,547 - podsložek 113 - snímků 35 - podle typu použitého objektivu 163 - virtuálních kopií 112


- zdrojových souborů 112 filtrovaný výběr 35 - snímků 187 filtrovat - klí~ová slova 148 - barevné vísa~ky 110 - hodnoceni 107 - ozna~enl snímků vlajkamí 108 - stavu kopíe 112 filtr přechodový 342 filtry - filmového pásu 120 - knihovny 110 Find 19,157 firemní logo 468 FireWire 62,583 - kabel 65 Fit 25, 79,88 Flag 77,156 -as Pick 100 Flaged 108 - On ly 100 Flagging 74 Flags/Picks 154 Flash 38, 514 - galerie 516, 525 fiashová nebo HTML galerie 512 Flash - Player 38 - režim 525 foceni - na zakázku 117 - širokoúhlým objektivem 300 Folders 69, 72, 75 For E-mail 40,434 formát - DNG 54 -GPX 195 - JPEG 242 - souboru 13 fotoaparát 163,546 - připojit k po~íta~i 62 fotoaparátem vytvořený náhled 84 fotograf 134, 164 fotografický ráme~ek 468 fotografie 37 - odbarvená 338 - prohlížet 31 - přírody 547 - v podsložkách 113 fototiskárna 451 Foveon 300 FTP 536 - File Transfer 38 - server 18 - Transfer 538 Full screen 18 fyzická kopie snímku 121 fyzické rozměry ráme~ku 458

G galerie - Airtight 512, 528 - AutoViewer 517 - Flash 516, 525 -HTML 515,524 - na webu 487 - na webu zdarma 537

- PostcardViewer 518 - SimpleViewer 519 gamma 229,570 - monitoru 230 gamut 255,484,572 . Gaul, Melissa 570 General 544 - Preferences 11,543-545 GIF 15 glamour fotografie 37,336 globální i lokálnl vinětace 308 Glossy 479 Google -Earth 129,191,193 -Maps 191,193 Goto - Catalog Settings 544 - Date 131 - Master 130 GPS 132 - metadata 191, 194 - souřadnice 191 GPSPhotoUnker 195 GPX formát 195 Graduated Filter 227,320,330,338,342 grafická - identifika~ní tabulka 15,495 - karta 582 grafický ráme~ek 468 graphicalldentity Plate 15 grayscale 234,244,296,371,376 Grayscale Mix 5 Gretag Macbeth ColorChecker 261, 311 Grid 19,24,74,78 - & Guides 462 - view 24-25 Group into Stack 114 Guides 458 guma 154,331

H halo 274,298,407,409,415 Hamburg, Mark vii,570 Has been changed 178 HDR 430 - modul 3 Headline 134 Heal 320 Healing 227 - brush 36 Help 17,41 - menu 17-18 hierarchie - klí~ových slov 144, 148 - systémových souborů a složek 75 Highlights 284 Histogram 255,264 historie 345 - snímky 346 - stavy 345 History 30,345 hladká pleť 408 hlavní - fotografie 112 - katalog 200 - okno 19 - soubor catalogname.ircat 563 hledání 19

- klí~ového slova 161 hledat snímky s klí~ovým slovem 124 hloubka, bitová 13 hluboké stíny 264 hlubší stíny 380 hodiny fotoaparátu 132 hodnocení 35,77, 100, 154, 156 - a vlajky 94 - fotografie 31 - hvězdi~kami 102 - je menší nebo rovno 109 - je rovno 109 - je větší nebo rovno 107, 109 - přidělit 77 - snímků 100 Home 78 horní panel 15, 26 Hromadné přidání metadat při importu 55 HSL 244,296 - převod 393 HSUbarva/stupně šedi 296 HSUColor/Grayscale 296 HTML 38,514 - a fiashová galerie 512 - galerie 515,524 hudba 507 Hue 244,296 hustota 331 hvězdi~ky 35, 77

Ch Change to file's creation date 132 Check AII 239, 241, 353 chemická ohnisková vzdálenost 300 Choose Files 48 chováni postranních panelů 26 chráněný copyrightem 143 Chromatic Aberration 300 chromatická aberace 244,300 chybějící fotografie 74

ICC profil 230 ICM 481 identifika~ní tabulka 14,468,495,521,528 Identity Plate 14, 18,468, 521, 528 Image -Info 529 - Settings 452,454,462 Implicitní klí~ová slova 150 import 548 - a export hierarchie klí~ových slov 149 - do Ughtroomu 61 - do složek ozna~ených podle data 51 - fotografií 43, 136 -odkazem 56 - přetáhnutím 57 - ze složek 56 - from Catalog 205, 207, 214 - New Photos 185 - new photos at their current location 214 importované soubory očíslované 52 importování - do Lightroomu 75 - fotografií odkazem 50 - fotografií zkopírováním 50 - souborů 190 importovat 23

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

591


- automaticky 23,60 - do katalogu 48 - fotografie 23 - zdisku 44 - ze zařízení 44 - nastavení z disku 357 - nové fotografie 185 - z katalogu 205, 207, 214 - z paměťové karty 43,62 Import - do lightroom 553 - Photos 23 - from Device 44 - from Disk 44 - preferences 547-549 - 5ettings from Disk 357 - seznamu klíčových slov 149 - snímků do počítače 8 - snímků ze složky v počítači 48 Include - all filmstrip photos 173 - available previews 203,204,205 - Develop settings in metadata inside JPEG 179 - Photos from Subfolders 113 Index Number 77 indexové tisky 460 indexový tisk 451,460 indikátor průběhu procesu 46 Info, Contact 521 informace - na panelu Metada při výběru více snímků 140 - o autorovi 134 - o autorských právech 471 - o obrazu 529 - o zařazení fotografie 134 - v záhlaví 91 Information 218 Info,Site 521 infračervený efekt 384 Initial Preview 87 inkoustová tiskárna 451 Inner Stroke 462 instalátor 10 Integrace lightroomu s Photoshopem 8 inteligentní kolekce 35,72, 174 Inteligentní (Smart) objekt 430,432 intensita - světla 571 - efektu 331 Interface 554,582 - preferences 554-558 International Press Telecornmunications Council 136 interpolace 44 1 interpolovaný obrázek 441 interpretovat •." resp ..!" jako oddělovač klíčových slov 553 Intersect with Selection 116 invertovaný výběr 111 IPTC 55, 126 -data 72 - Image 138 - informace 134 - metadata 121, 136, 164, 183 - položky 137, 183 - Status 138 Ircat-journal 564

592

REJ STŘfK

Is Empty 165 Isn't Empty 165 ISO 85,416 - nastavení 416 - Speed 164 iTunes 68

J jas 232,234,235,256,265 - snímku 290 jasový šum 416 JBOD 585 jemné - detaily 414 -obrysy 406 je prázdné 165 jezdce - pro korekci vad 300 - pro míchání stupňů šedi 378 - pro vyvážení bílé 378 jezdec Zoom 28, 83 Jiná visačka 110 jméno 471 - autora 133 - modelky a agentury 139 jmenovky v náhledech 77 Job 164 - Title 134 JPEG 5,8,40, 175,227 - formát 242 - náhled 54,452 - obsažený v DNG souboru 54 - soubory 242 just a bunch of disks 585

K kalibrace - barev 29 - fotoaparátu 244,310 - monitoru 228 kalibrační

- skript 310,311 - zařízení 229 kalibrátor 232 kalibrovat - a profilovat monitor 229 - monitor 229 kanál L-světlost 403 kanály 374 kandidát 90 katalog 43,72,74, 119,200,544,562 - aktualizovat 185 - export 12 - lightroomu 10, 199 - snímků 120, 199 - stávající 10,202 - velký 218 - výchozí 11,201 katalogizace - fotografií 119 - snímků 51 katalogizační programy 149 katalogy lightroomu 119 kategorie - klíčových slov 144, 149 - pro filtrování podle metadat 162 Keep Square 460 Keyboard & Mouse 78

Keywording 72, 144, 145, 146, 157 Keyword -list 72,144,146,148,161 - Set 152 - Suggestions 153 - Tags 150,157,161 Keywords 55, 145, 154, 162 - & Containing Keywords 150 klávesové zkratky 3, 17, 41, 72, 244 - pro sekundární okno 98 klíčová slova 5,45,55,68, 119, 121, 144, 154, 162 - a v nich obsažená klíčová slova 150 - implicitní 150 - přidat při importu snímků 145 - snímků pořízených krátce před a po označeném snímku 153 - symbol> 150 klíčové slovo - přidělit snímku 147 - změnit 146 klonovací razítko 36 klonování 227, 320 Klonovat 322 knihovna 18,71,72,568 Kodak 226 kolekce 35,72 - popis 521 kolorimetr 229 kolorování 338 kolorovat 371 - stíny a světla 244 kombinace - efektů 331 - nastavení 288 - nastavení efektů 332 - režimů 99 - různých kritérií 168 Kombinovaná pravidla pro vyhledávání 160 komerční tisk 226 kompaktní buňky 77 kompenzace - barevných posunů 263 - expozice 282 - úbytku světla 306 konektor 65 konfigurace - disku 582 - přenosu data na FTP 538 konfiikt metadat 177 kontakt 134 kontaktní údaje 521 kontextová nabídka 72 kontrast 232,234,235 - oblastí středních tónů 236,274 - optimální 266 - pleťových tónů 380 - středních tónů 294 kontrastní obrysy 413 kontrola nad tvarem křivky 293 konvence v hierarchii značení klíčových slov 553 konvertovat do CMYKu 444 kopie - hlavního katalogu 201 - zdrojového raw souboru 37 - zdrojového souboru 55,330 kopírování - dat 587 - katalogu 207 - nastavení obrazu 358


- souborů do určené složky 50 kopírovat nastavení z - po do před 316 - před do po 316 korekce - časové zóny 132 - chromatícké aberace 244,300 - lemování 303 - objektivu 306, 308 - vad 300 - vyvážení bílé 261,288 kořenová složka 113 kotevní bod 498 Kotvení objektů 498 krajiny 164 krytí, upravit 494 Křivka pro střední kontrast 285 Křivky v aplikaci Lightroom 575 křížící se čáry 406 Kuler 522 kupa disků 585 Kurzor nástroje - Painter 154 - rozprašovač 154 kvalita - náhledů 86 - obrazu 225 kvalitní tisk 39

L Lab 5,48,49,374 label 5,156,163 -Color 105 -Set 104 Labels 154 laptop 85 Large Caption 126 Layout 452,457,458,488,491 - Engine 452,462 LCD 228 - monitor 233 Left!Right 314 -Split 314 lemování, modro/fialové 301 Lens 163 - Correction 244, 306, 308 Levý panel 20 libovolné - nastaveni praporků 108 - prohledávatelné pole 158 Library 18,72,568 - Filter 6,72,75, 106. 107, 112. 120, 157 - Presets 547 - Filters 110 Library module Library View Options 111 Lightness 244 Lightroom 41 - Catalog.lrcat 200 - preferences.agprefs 560 - Resources 17 - restartovat 202, 209 - RGB 226 Lights 284 -Dim 34 -Ofl 34 Lights Out 34, 556 limit,4GB 581

LinearTone Curve 576 linky pro oříznutí 465 Live Docs 17 Load - Photos 196 - Track 195 LoadMytracks 194, 195 Local Corrections 241 .Iock 202 Location 127, 164 Locked 98 logo 14 - firemní 468 - Lightroomu 14 lokálně zvýšit kontrast středních tónů 340 lokální - korekce 36 - nastavení 241 - úpravy 36,288,330 lom světla 300 Long Edge 440 Loupe 19,25,74,79 Ircat 11 .Ircat 202 - katalog 205 - soubor 205 Irdata 87 L-světlost 403 Luminance 296, 416 Luminosity S80 lupa 79

M Mac 10,67 -OS X 9,58 Macintosh 229,230 Make - default specific to camera - ISO settings 85,546 - serial number 85,546 Managed by - application 481 - Printer 474,481 mapování středních hodnot RGB 575 margin 457 Masking 411 maskování 334, 411 Master Photos 112 Match Total Exposures 282 Matte 479 Maximalizovat kompatibilitu 49 - souborů PSD 420 mazací režim 332 mazání 6 - fotografií 117 měkké obrysy 407 měkkost štětce 331 měkký okraj 320 měnit

- velikost tažením okrajů objektu 498 - pořadí snímků 94 - tonalitu a barvy snímku 324 Merge to HDR 430 měřítka zobrazení 88 měřítko 260 metadata 45,47,55,68,73,75,77, 107, 126, 154,158 - Browser 73,75, 126, 158, 161

- Preset 55 - režimy zobrazení 126 - snímku nejsou aktuální 130 - Status 130, 178 - uložit do všech typů souborů 182 - v databází a v souboru synchronizovaná 177 - virtuálních kopií 350 metoda převod u ba rev 484 Microsoft Expression Media 200 Midpoint 306 míchání - barevných kanálů 244 - kanálů 376,383 - stupňů šedé 5 mikrofon 190 miniaturní náhledy 200 miniatury 19,21,84 minimální požadavky 4,9 Minimize Embedded Metadata 443 míra 306,404 - zostření 236 - ztmavení panenky 326 Missing Photos 74 místo 127, 164 - na disku 219 - na pevném disku 87 - pořízení fotografie 193 mixed 140 modely fotoaparátů 310 modrá obloha 307 modrá/žlutá 304 modré tóny 262 modro/fialové lemování 301 modrý kanál 416 modul 2 - Export 419 - Library 71 - pro export 448 -Web 38 monitor 9,96,228 - kalibrovat a profilovat 229 - nový profil 233 monochromatické interpretace 244 monochromatický 296 Move - Photos to a new location 56 -toTopofStack 114 MP3 507 mřížka 458 - miniatur 19,24,78

N na celou obrazovku 18 načíst

- metadata ze souboru 130,178,213,355 - snímky 62 -znovu 530 načítání metadat 553 nadpis 134 náhled 508 -1:1 87 - obnovení 74 - prezentace 490 - stránky 458 - v plné velikost 87 - v prohlížeči 534 - ve vysoké kvalitě 460

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

593


- vybraného snímku 74 - vytvořený fotoaparátem 84 náhledy 84, 85, 87 -1:1 565 - ve vysokém rozlišení 85 - DNG a metadata 54 - na webové galerie 535 - před a po 316 - v nízkém rozl išení 85 - v plné velikosti 87 - ve standardním rozlišení 85 - ve standardní velikosti 31 - vložené a přidružené 45 nahoře/dole 314 nahradit 217 - nepovolené znaky v názvech souborů 553 nahrát příkazy jako akci 444 nahrávat audio poznámky 190 nápověda 17,41 narovnání 246,247 nastavení 282, 283 - aplikovaná v Camera Raw 285 - automatického dokončování slov 146 - automatického importu 31 - barev 232 - barevné teploty 235 - barevných visaček 105 - data a času 132 - dělících bodů tonálního rozsahu 294 - expozice 227,257,266 - filmového pásu 556 -filtru 105 - identifikační tabulky 18 - importu 23 -150282,416 - jasu 229 - katalogu 146,218 - Lightroomu 543,559 - obrazu 85, 241 - zapsat do XMP 179 - obsahu Lightroomu 568 - počítače pro Lightroom 581 - praporků 108 - pro automatický import 23,65,67 - pro galerie Airtight 528 - pro odesílání 537 - převodu na stupně šedi 374 - resetovat 244 - rozhraní 554 - sloupců 162 - snímku synchronizovat s dalšími snímky 324 - specifické pro daný fotoaparát 369 - správy barev 2 - stínů 267 - stupňů šedi 382 - šablon 561 - štětce 331 - tisku 39,472 - titulu a popisu 530 - tonality 235 - tónů 235 -třídění 74 - uložit 20 - úprav 154 - velikosti -kurzoru 326 - miniatur 78 - výstupu 534 - vyvolávání 23

594

REJ STŘ f K

- vzhledu pro - Flash galerii 525 - HTML galerie 524 - záměru reprodukce 484 - zón tónové křivky 295 nastavit - bílý bod 229 - hodnocení 102 - jako zamítnuté 100 - velikost okrajů 488 - vlastní poměr stran 240 - výchozí nastavení 85 nástroj pro -lokální úpravy 227 - úpravu barev 296 - úpravu obrazu 36 - vyvážení bílé 259 Native White Point 231 nativní - bílý bod 229 - pracovní barevný prostor Lightroomu 13 natočit obrázek 454 Navigace mezi fotografiemi prezentace 509 Navigate 74 Navigator 74,83,88,91 navigátor 74 navrhovaná klíčová slova 153 navrhovat na základě naposledy zadaných hodnot 146 název 72 - audio souboru 190 - kolekce 108 - kopie 128, 130 - popis a místo pořízení 134 - složky v Lightroomu 68 - souboru 128, 158 - snímku 108 - virtuální kopie 128 názvy souborů při externích úpravách 552 nedestruktivní úpravy 330 negativ 204, 226 negative files 205,206 neimportovat nové fotografie 217 nejlepší dostupné náhledy 206 nejvíce vybraný snímek 30,78,89,241 není prázdné 165 neobvyklé pozadí 502 neoznačené a zamítnuté snímky 100 neoznačené vlajkou 100 neoznačeno 100 nepovolené znaky 553 nesou lad metadat 357 neuložená metadata 77, 177 Never Show 254 nevhodné pro další zpracování 71 New - Catalog 202 - Collection 125 - Metadata Preset 55 nikdy nezobrazovat 254 Nikon 63 - Capture 63 No Color Management 481 No Label 105,110 Noise Reduction 29 nonreflective highlights 256 Normal 27 nová kolekce 125 novinky o aplikaci 41

nový - katalog 56, 200, 202 - profil monitoru 233 numerically sensitive 186

o

obarvit buňky barvou visačky 111 obecné kolekce 172 objektiv 163 oblasti - hran 409 - přepálených světel 255 - slitých stínů 255 oblast zesvětlit nebo ztmavit 244 obličej 341 oblohu ztmavit 298 obnovení 234,235,243,256 - detailů světel 288 - detailů ve světlech a stínech 288 - nastavení 367 obnovit 246 - pozměněná nastavení 546 - propojení 69 - předchozí nastaveni prezentace 510 - před nastavené sady klíčových slov 547 - před nastavení exportu 546 - před nastavení filtru knihovny 547 - vše 235, 236 - všechna upozornění 545 obnovování světel 280 obrázek - exportovat velký 441 - interpolovaný 441 - použitý na webu 439 - před tiskem lehce přeostřit 479 - zvětšený 441 obrazová informace originálního zdrojového souboru 320 obrazový editor 43 obraz pozadí 500 obsah katalogu 94 - snímků 199 oči 340,408 odbarvená fotografie 338 odbarvení -obrazu 392 - snímku 164 odečet RG8 hodnot 259 Odeslání galerie na web 537 odhadování klíčových slov 153 odkazy na zdrojové soubory 206 odmítnutý snímek 117 odpojený, disk 68 odpovídající systémové složky 223 odstín 244,262,296 - a sytost 244, 296 odstranění

- červených očí 254,320,326 - chromatické aberace 303 - klíčových slov 148 - skvrn 36,227,241,254,320,325 - vad obrazu 323 - zbytků barevného lemování 305 Odstranit - fotografie z katalogu 117 - metada 350 - nepoužitá klíčová slova 148 - odkazz knihovny 117


- olemování 302, 305 - skvrny 225 - a flíčků 320 - snímek z výběru 89 - tuto dočasnou kolekci 74 - vinětaci 306 - z disku 117 odstraňovat náhledy 1:1 565 odznačit snímky bez označení 100 Offer suggestions from recently entered values 146 offiine nápověda 17 ohnisková vzdálenost 300 ohnutý levý dolní roh miniatury 128 ohodnocení hvězdičkami 71 okno -obsahu 19 - pro nastavení tiskárny a vlastností tisku 452 - sekundární % okraj 457 okruh vyhledávání 75 omezit výběr 100 Only convert RAW files 54 Opacity 494 opakované tahy štětce 331 opakované vyplňováni 135 Open - as Smart Object in Photoshop 432 - Catalog 207 operační paměť 581 opravit 227, 320 - katalog 176 - ubývání světla ve fotografiích 306 optimální - kontrast 266 - nastavení vyvážení bílé 235 Options 470 Organize 51 - by date 46 organizovat podle data 51 Original File Number 52 originální fotografie 225 ornament 554 ořez 29, 77, 254 ořezávat dovnitř snímku 250 ořezové značky 465 oříznout 225 - stíny 267 oříznutá světla 266 oříznuté kanály 255 oříznutí 240, 241 - s před nastavenými poměry stran 240 - světel 235, 266, 269 oříznutý 131 ostrost 29,405, 340 - obrazu 417 - vlasů 341 ostrý na obrazovce 398 ostření 397 - aplikovat 441 - portrétů 341 - v Lightroomu 402 osvětlení, vypnuté 556 osvětlit pozadí a popředí 306 otáčení 77 otazník 69 otazníky u složek 68 otevření v externím editoru 13 Otevřít

- katalog 202, 207 - poslední 202 - pro úpravu v Camera Raw 433 Other Label 110 otočení 154 otočení ořezu 246 Otočit miniaturu 77 Outdoor Photography 547 Output - Settings 534 - Sharpening 442 Overlay 244 Overiays 465, 494 - panel OverlayTexture 556 označené vlajkou 100

Pick 100 Picture Package 452,462 Pixel Genius 479 plátno 250 Play 508 Playback 507 pleť 297,336,400 pleťové tóny 297,336,340,380 plný rozsah tonálních informací 257 ploché tónové oblasti 340 plug-in 3 - Manager 448 PNG 15

označení

počet

- vlajkami 35 - schválených a zamítnutých snímků 100, 107 - snímku 100 - snímků 71,77,100 - vlajkami 108 - zamítnutých snímků 100 označit

- jako vybrané 31 - kritéria nespojitě 162 - více kritérií v jednom sloupci 162 - vlajkou 100

p Page - Down 78 - Options 465 - Setup 39,452,472,478 - Up 78 Painter 154 - kurzor 154 Paint Shop Pro Photo 551 paleta barev 512,522 paměťová karta 23,44,48,548 Panel - end marks 554 - Grayscale 393 - Keyword List 144 -levý 20 - Metadata 126 - v režimu AI! 129 - v režimu Minimal 127 - nástrojů 20,74 - pravý 20 - skrýt či zobrazit 20, 21 - skrytý 26 panely skrývat a otevírat 26 Paper Size 472 parametrická tónová křivka 284 páskování 226 Pentium 9 perceptuální metoda 484 Photo 37 - 80rder 462 -Info 471 Photokit Sharpener 441, 534 Photoshop 3, 7, 225,419, 551 - CS2 58 - CS3 227 - CS4 227 - Elements 551 - Lightroom 1

počáteční

- číslo 52 - náhledy 87 - hvězdiček 35, 108 - řádků a sloupců miniatur 512 - snímků v balíčku 114-115 - úrovní zaznamenaných senzorem 257 - výskytu klíčového slova 144, 145 počítač 9 podexponování 257 podexponovaný snímek 280 podkategorie 144 - klíčových slov 144 podle - data 51 - původních složek 51 podpis 468 podporované raw formáty 49 podsložky 117 podsvícení panelu 229 pohled na snímek zvětšit 83 pohyb po snímcích 91 pojmenování - před nastavení 367 - složek a souborů 55 - souborů 45,52, 119 polarizační filtr 298 pole disků 213 políčko pro vyhledávání 158 poloměr 406 poměr

- oříznutí 240 - stran 164,246 pomíchání přednastavení 364 po oříznutí 244 popis 134 - barevné visačky 189 - barevných visaček 187 - visaček 110, 188-189 popisky visaček 547 porovnání 72,90 - verzí před a po 314 porovnávání snímků 91 porovnávat verze před a po 316 port 537 Portrait Photography 547 portrét 164,336,341,407,547 pořadí

- přidání 67 - snímků 94, 187 - úprav 227 pořadové číslo 77 - v mřížce 77 pořízené bez odpálení blesku 117 poskytovatel internetových služeb 537

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

595


poslední - klíčová slova 151 - nastavení 352 Posouzení -snímků 314 - zostření 403 PostcardViewer, Galerie 518 Post-Crop 244 Post-Processing 443 postranní panel 26 postup práce 22 - typický 1 posunout - o určitý počet hodit (korekce

časové

zóny)

132 - v balíčku zcela nahoru 114 poškozené soubory při importu 47 poškození souboru 176 poškozený snímač 133 potlačení

- halo 408 - šumu 244,397 potlačit nežádoucí halo 298 použít - formát P5D 423 - grafickou identifikační tabulku 495 - interpolaci 441 - klíčové slovo 151 - před připravenou akci 446 použití - editoru textových předloh 532 - metadat 119,219 - na webu 439 - stativu 41 7 - textových označení barevných visaček 547 Powerpoint Sll pozadí 500, 556 - neobvyklé 502 - neutralizovat 334 - prezentace 500 práce na dvou monitorech 71,96 práce - s raw snímkem 227,243 - v režimu automatické synchronizace 325 pracovní - plocha 61 - postup 6,350 - pozice 134 - zálohy 587 prahový režim 267,270 prach na senzoru 36 pramínky vlasů 340 praporky 35 pravidla pro - vyhledávání 160 - zařazování snímků do inteligentní kolekce 174 Pravítka 458 pravý panel 20 Preferences 543 preferences.agprefs 560 Prepress v Evropě 228 Presets 85,345 Preview 508 - in Browser 534,535 Previews 85 Previews.lrdata 562,565 Previews.lrdata 87,205 Previous Import 74

596

REJ STŘ fK

prezentace 18, 19, 172, 487, 488, 568 - export jako PDF či JPEG 492 - náhled 490 - zastavit 508 prezentační portfolio 38 Print 18, 172,451,452,568 - Job 39,474 - One 39,478 - resolution 473 - settings 474,478 - to JPEG File 480 procesor 9 pro e-mail 40 profil - fotoaparátu 244 - chybějící 570 - pro použitý papír 477 - spravovaný tiskárnou 481 - standardní 481 - tiskový 39 - tisku 484 profilovat monitor 229 program - spadne 175 -zpomalení 218 prohledávání počítačového archivu 6 prohledávat obsah disků 43 prohlédnout vlastní portrét 82 prohlížeč 43 - předloh 510,541 prohlížení obsahu složek před importem 61 prohlížet - fotografie 31 - snímky v průběhu focení 64 Procházení fotografií na filmovém pásu 94 prolnout s obrazem v cílové oblasti 320 prolnutí Luminosity 580 Promote Subfolders 117 ProPhoto RGB 13,86,226,255,439,480,551, 570,572 propojení - mezi miniaturou a zdrojovým snímkem 69 - obnovit 69 prostor, barevný 13 protokol 537 proužková ní 584 provider 537 prozatímní kolekce 170 Pruh -filtru 19 - nabídek 18 Průsečík s výběrem 116 před a po 314 předchozí

- importované fotografie 74 - stavy rozhraní 27 před nastavená barvu okraje 454 před nastavení 85,345,360,545 - filtru 547 - metadat 137 - pro různá nastavení 150 368 - úprav obrazu 154 - vyvolávání 164 Předvolby 543 přeexponovaný snímek 278 přehled 72, 88 Přehrát audio soubor 129 přehrávání 507 - audio souborů 190

přechod

mezi Lightroomem a Photoshopem

426 přechodový filtr 342 přejít

- do nastavení katalogu 545 - do režimu oříznutí v modulu Develop 129 - na Google Earth 129 - na hlavní soubor 130 - na zdrojový soubor 129 přejmenování

- importovaných souborů 52 - snímků v katalogu 53 - souborů při importu 52 přejmenovat 173,222 - fotografie 52 - soubory 45 přejmenovávání 45 překrytí 494 - nástrojů 254 - oříznutí 244,246 - vodítky oříznutí 251 překrývající text 496 přenosová křivka 572 přenos

- snímků do počítače 63,67 - souborů na web 38 přeostřený 397 přeostřit 398 - před tiskem 479 přepal 264 přepálená světla 255 přepínání

- mezi Lightroomem a Camera Raw 356 - mezi moduly 95 - mezi režimy barev 235 přepínat

- mezi jednotlivými moduly 244 - mezi standardním a zvětšeným zobrazením 28 - zobrazení horního panelu 27 - zobrazení panelu 21 - zobrazení všech panelů 27 přepnutí do modulu 244 přepsat důležité informace 138 přerušený odkaz 75 přesné barvy 228 přesun a přejmenování složek 75 přesunout

- do nové složky 56 - výběry nebo celé složky 222 přesun

- složky či souboru 6 - složky 68 - souborů 68 přesycení 236 přetáhnout složky z Bridge 61 přetáhnout snímek či výběr snímků na klíčové slovo 147 převést

- barevné snímky na nebarevné 392 - barevný snímek na nebarevný 372 - fotografii do DNG 549 - fotografii do DNG 54 - na stupně šedi 338 - pouze soubory raw 54 převod

- do CMYK 8 - do DNG 47,50 - na stupně šedi 164


- nebarevného snímku

zpět

na barevný 367

převodní

- funkce s lineární gammou 571 - křivka gamma 570 převod

- obrazu na stupně šedi 296 - raw snímků 54 - z RGB na CMYK 444 přidáni

- klíčových slov do systému 144 - metadat při importu 55 - nové sady kolekci 174 - nové složky 222 - nových klíčových slov 144 - překrývajicího textu 496 přidat

- další sérii tahů 332 - do rychlé kolekce 170 - fotografie do katalogu bez přesunutí 56 - identifikační tabulku 506 - k výběru 116 - obecná metada 45 - překrývající text 496 - rámeček 452 - sadu kolekci 174 - vodoznak s copyrightem 534 přidávání nových úprav 332 přidávat do rychlé kolekce 170 přidělit

- hodnocení 77, 103 - více klíčových slov 144 Přidružené soubory .xmp 354 příkaz pro uložení souboru 175 přímé

- focení do počítače 62,63,67 - nahrávání 23 přímý

- import snímků při focení 62 - přenos snímků 63 - do počítače 67 připojení fotoaparátu k počítaČi 62 připojit fotoaparát k počítači 62 při přejetí myší zobrazit fotografii v navigátoru 556 přiřadit klíčové slovo snímku 147 přístup

- k datům 586 - k originálům 207 - na server 537 přístupové heslo 537 přítomnost nových snímků 223 přizpůsobit

- velikosti okna 28 - velikost zobrazení 88 PSD 5,8, 13,40, 175,227 Public Domain 143 PupilSize 326 Purge Unused Keywords 148 purpurové lemování 302 původní

- číslo souboru 52 - stav snímku 8

Q Quick - Collection 35,72. 74, 170 - Describe 127 - Develop 21, 72, 157, 234, 241, 545

R Radius 406 RAID 583 -O 583 -0+1 584 - 1 a 5 584 RAM 4,9,581 rámeček 452 - grafický 468 - oříznutí 247 rámečky 458 - zaplnit jedinou fotografií 454 Rating 35,74,77, 156 - is equal to 109 - is greater than or equal to 109, 107 - is less than or equal to 109 Ratings 154 raw 8 - formát 4,242 - shooting 241-242 - snímek 43,438 - soubory 5,37, 117, 179, 242 Reading Metadata 553 Read Metadata from File 130, 178, 185, 189, 213,355 Recovery 235,243,256,264 Red/Cyan 304 Red Eye Correction 254, 320, 326 redukce šumu 300,352,368,393,397,416 Refine Photos 100 reflexive highlights 266 Rejected 100 Rejected Photos Only 100 relativní colorimetrická 484 Relaunch 209 -and Optimize 218 Reload 530 Remove 117 - Entire Folder 117 - Red Eye tool - this Temporary collection 74 Rename 173,222 - Photos 52, 186 Render 1:1 87 - behind Image 494 - Standard-Sized Previews 205 Rendering intent 484 -option 480 Repair Catalog 176 Repeat One Photo Per Page 454 Replace 217 - ilfegal file name characters with 553 reprodukce barev 484 Reset 234, 246 - Alf 235,236 - warning dialogs 545 resetovat - křivku 286 - zvláštní efekty 364 Resize to Fit 440 Resolution 421,440 Resources 17 restartování programu 345 restartovat - a optimalizovat 218 - lightroom 202 Restore - Color Label Presets 547

- Export presets 546 - Keyword Set Presets 547 Retušovací - nástroje 320 - štětec 36 retušování 8,37,227,323 - obrazu 320 - portrétů 336 retušovat 322 - jinou oblast snímku 332 Revert Slideshow Settings 510 Review Status 104, 189 režim - automatického maskování 334 - automatické synchronizace 352 - Drah 206 - Flash 525 -Grid 98 - Heal 320 - malování 155 - na celou obrazovku 27 - prezentace 516 - prolnutí Luminosity 580 - přenosu 537 - přímého importu 23 - přímého nahrávání 23 - přímých úprav 244 - tažením 244 - zobrazení metadat 126 režimy zobrazení 74 RGB 5,49,228,535,570,572 - pracovní prostor 226 - prostor 40, 226 - snímek 374 Rotate 74 - to Fit 454 Rotation 154 rozbalení či sbalení jednotlivých palet 21 rozbalit - a sbalit balíček 115 - všechny balíčky 115 rozdělení

- klíčových slov do kategorií 148 - snímků podle zakázek 149 rozhraní 34 -lightroomu 4 - modulu Develop 244 - předchozí stavy 27 - uživatelské, skrýt 34 rozlišení 40,421,473 - obrázku 440 - pro tisk 473 - souboru 440 - tisku 459 rozložení - strá nky 485 - tónů 572 rozměry

- JPEG obrázku 480 - obrázku 440 -ořezu 77 - v pixelech 40 rozostření 340 rozpoznat červené oči 326 rozprašovač 154 - kurzor 154 rozsah - barev 484 - hala 409

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

597


- oblasti prolnutí 331 77 - volby 77 roztáhnout světla 264 rozvržení 488,491 - s rolováním 514 - tisku 452 rty 340 Rulers 458,462 rychlá kolekce 35,72, 74, 77, 124, 170 rych lé vyvolávání 21,72, 157,234,241,545 rychlost - bezdrátového přenosu dat 63 - sekven~ního focení raw 242 - vyhledávání snímků 175 - závěrky 282 rychlý popis 127 rozšířené buňky

Ř řasy 406,408

Aazení ~ísel 186 řízeno aplikací 481

S sada - barevných visa~ek 104 - instrukcí 320 - klí~ových slov 152 - visa~ek 104 - visa~ek změněna 188 Sady klí~ových slov 151 SATA 583 Saturation 236, 244, 256, 271, 296, 331, 338 Save - Current Settings as New Preset 165 - Metadata to File(sl 178 - Metadata to Files S4,148 - Web Settings 541 Saved Presets 234 sbalení jednotlivých palet 21 sbalit - a rozbalit balí~ek II S -balí~ek 114 - všechny balí~ky 115 Scale 260 Scan for Metadata updates 185 Screen Color 34 Scrolling layout 514 sdílet a spravovat katalogy 199 Secondary Display 96 sekundární okno 96, 98 sekvenční focení 63 Select 90 - Catalog 564 Selektivní ztmavení 298 senzor 257,571 Serial number 133 série tahů 332 sériové číslo fotoaparátu 85 Seřadit 67, 105 - podle barvy Či popisu visačky 105 seskupení snímků do trvalé kolekce 122 Seskupit 114 - celou složku snímků do balíčků na základě data a času jejich pořízení 114 - do balíčku 114 - všechny snímky 115 Sestupně 67

598

REJSTArK

sestupné/vzestupné řazení 186 Set - as Rejected 100 - Color Label 104 - Default Settings 85 - Rating 102 setřldit při přidání do katalogu 51 Settings 23 seznam - kllčových slov 72, 144, 146, 148, 161 - možných klíčových slov 153 - před nastavení 360 seznamy stop 507 Shadows 284 Sharpen - Landscapes 401 - Portraits 400 Sharpening 29,236,534 - Amount 236 Sharpness 331, 340 Shift by set number of hours (time zone adjustl

132 Shortcuts 41, 244 Short Edge 440 Show - all profiles 477 - badges in filmstrip 556 - Effect Buttons 331 - Effect Sliders 331 - Guides 491 - Header with Labels 77 -Import 548 -dialog - before importing 185 - when a memory card is detected 44, 548 - in Explorer 221, 223 -Info Overlay 91 - Lightroom Presets 546 - Loupe 260 - Metadata for Target Photo Only 140 - Photos in navigator on mouse-over 556 - Rating Footer 111 - ratings and picks in filmstrip 94 - toolstips in filmstrip 556 Shutter Speed 164 schémata přejmenovávání souborů 45 schválené 100 - a zamítnuté snímky 109 - či zamítnuté fotografie 100 - snímky 100, 109 schválený snímek 77, 100 Sidecar Files 128 síla efektu 331 SimpleViewer, Galerie 519 Size 320 skript ACR Calibrator 310 skrýt - panel 20 - snímky v podsložkách 113 - uživatelské rozhraní 34 skrytý panel 26 skrývat a odkrývat filtr 75 sledovaná složka 6,23,60,63 sledované složky v Bridge 60 Slideshow 18, 19,74, 172,488,568 - Options 488 - selection 507 slité stíny 255

sloučený

katalog 216

sloučit

- do HDR 430 -vrstvy 444 sloupce odebrat či přidat 162 složený RGB obraz 374 složka - přesun 68 - v katalogu Lightroomu 68 - v Lightroomu 223 složky 69,72,75 - fotografií 68 - označené podle data fotografování 51 - pro import do Lightroomu 61 slučování fotografií do balíčků 114 Smart - Collections 35,72, 174 - Object 430,432,433 smazání - nebo přesunutí složky 6 - nových souborů 47 - snímky trvale 117 - soubory na kartě 47 Snapshots 30,345,346 snímač 257 snlmek - barevný 234 - exportovat 225 - jako 320 - historie 316,350 - smazat 346 - nejvíce vybraný 89 - odbarvit 392 - odmítnutý 117 - odrazu slunce 302 - rozpůlit 314 - s chromatickou aberací 303 - schválený 77,100 - v katalogu 121 - z výběru odstranit 89 - zamítnutý 100 - zvětšovat a zmenšovat 88 snímky 345 - architektury 406 - bez označení 100 - bez označení praporkem 109 - historie 30, 346 - na výšku i na šířku 440 - označit jako schválené 117 - série expozičně srovnat 282 - s vysokým dynamickým rozsahem 3 - schválené 100 - synchronizovat 358 - trvale smazat 117 - uspořádat 186 - ve stupních šedi 48 - v katalogu 72 - zaregistrovat 143 - zvětšit 44 1 snížení - jasu 291 - kvality obrazu 225 snížit expozici 289 Solo Mode 25 sólo režim 25 Sort 67, 105, 186 - Criteria 74 - Direction 74 soubor


- audio 190 - .lrcat 218 - odstranit 6 - raw 37 - s databází poškozený 176 - s vrstvami 420 -xmp 128 soubory - JPEG 242 - přesun 68 - Raw 242 - se zachovanými vrstvami 203 - s vrstvami 49 Soundtrack 507 souřadnice, GPS 191 souvislý výběr snímků 78 spadne, program 175 specifické informace o snímku 134 specifický fotoaparát 368 specular highlights 256,266 spektrofotometr 229 SplitToning 29,244,371,381,388 Spojené státy 143 spojení mezi systémovou složkou a složkou v katalogu 68 spojitě označit kritéria 162 společné informace 140 spořiČ obrazovky 233 Spot Removal 36,227,241,254,320 správa barev 2,39,228,474 - řízena Lightroomem 482 - řízena tiskárnou 484 - v tiskárně 39 - podle metadat 120 správce tisku 474 správné vyvážení bílé 235 spravovat katalogy 199 sprej 155 spustit e-mailový program a vytvořit novou zprávu 129 spuštění

- prezentace 508 - programu II SQLite 3 562 sRGB 13,48,439,480,535,570,572

srovnání - expozice 282 - obrazu 247 stabilizovaný objektiv 417 stack 114 - with originál 424 Stacking 114 stahování z paměťové karty 67 standardní - a zvětšené zobrazení 28 - náhled 31,84,87,567 -profil481 - velikosti náhledů 85,567 - zvětšení 1:1 88 Standard - Preview Size 85, 86 - Sharpening 534 Standard-sized previews 31 starší verze Lightroomu 10 Start - Number 52 -With 159 stativ 417 status snímku 100

stávající katalog 10,202 stav - copyrightu 164 - historie 345,346 - metadat 130 - schválení 104, 189 stíny 264,267,284 - prosvětlit 291 stolnl - inkoustová tiskárna 266 - LCD 231 stopy prachu 325 Store presets with catalog 546 Straighten 247 - Tool 246 strmá křivka 292 Stroke Border 454,462,488 struktura složek na pevném disku 120 střední

- bod 306 - zesílení kontrastu 285 stupně šedi 5, 164, 234, 296, 372, 376 stupňovaný filtr 227,320,330,338,342 Survey 33,72. 74, 88 svatební fotografie 547 světelné podmínky 235 světelnost 231 světla 264, 284 světlé tóny 284 světlost 244, 296,416 - stínů 280 Sync 30 - Senings 239,241 synch nastavení 241 Synchronizace 30 -IPTe metadat 183 - metadat 130 - nastavení obrazu 352 - nastavení v Lightroomu 355 - obsahu složky 184 - s hlavním katalogem 77 - složek 184 Synchronize 183, 239 - Folder 184, 185 - Settings 239,241,427 synchronizovat 21,30 - nastavení 239, 241, 352 - nastavení snímků 356 - složku 355 - snímky 358 - všechna nastavení obrazu 241 systém - modulů 3 - ostření 133 systémové - dialogové okno pro tisk 39 - okno pro tisk 478 - složky 223 systémový disk 582 systém složek 119 sytě modrá obloha 307 sytost 236, 244, 256, 271, 296 - barev 296

šířka okraje snímku 462 štětec úprav 36,227,254,276,320,330 šum 29,393 - barevný 298 - jasový a barevný 416

T tabelátory jako oddělovače 149 tablet citlivý na tlak 331 tažení v obrazu 285 tématické sady klíčových slov 73 Temp 376 Temperature 235 Template Browser 452,510,541 teplota 376 testovací snímek 402 testování zostření 402 Text 158 textové - popisky 547 - vyhledávání 6 textový - objekt 498 - popis visačky 105 Text - Template Editor 496,532 - ukotvit 498 textura překrytí 556 Thumbnail - Badges 77 - processing 565 TIFF 5,8, 13,40, 175,227 - and PSD files 179 Time between Stacks 115 Tint 235, 262 - cells with label colors 111 tisk 18,266,417,451,452,568 - bez vstupu do systémového okna nastavení tisku 453 - do JPEGu 480 - kvalitní 39 - v Lightroomu 474 - více rámečků 460 tisknout - do souboru JPEG 480 - jednou 39 tisková úloha 39 tiskové - profily 229,230,481 - rozměry 458 Titles 506 titulek 471,506 tlačítka

- otáčení 77 - pro změnu sestupného/vzestupného řazení 186 - režimů zobrazení 74 tlačítko

- pro úpravu křivky tažením přímo v obraze 244 - pro zapnutí režimu úprav tažením v obraze 296 tlak pera 331 tloušťka

Š šablona 462 šipka pro vyvolání specifické akce 126 širokoúhlé objektivy 306

-lemu 462 - vnitřního rámečku 462 tmavé - oblasti 284

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

599


- tóny 284, 287 tonalita snímk 293 tonální - kontrast 36 - křivka 284 - rozsah 29,267,269,294 Tone - Control 235 - Curve 29,36,244,284,575 - panel 280-291 tónová křivka 29,36,227,244,284,572 ToolOverlay 254 Top/Bottom 314 - Split 315 Treat -.-' as keyword separator 553 -.I" as keyword separator 5S3 - JPEG files next to raw files as separate photos 548 - the following characters as illegal 553 Treatments 164 Treshold 256 trvalé smazání 6 třídění 74, 106, 187 - podle popisu visaček 189 - sady snímku 117 - snímků 6 - souboru 68 třídit podle vlastních visaček 105 tvar křivky 293 tvorba - koláží 8 - kolekce 172 tvorba - kreativních barevných efektů 298 - náhledů 46,71 - profilu 229 - virtuálních kopíí 350 tvrdost štětce 331 typ - a sériové číslo fotoaparátu 133 - fotoaparátu 19,55 - monitoru 231 - souboru 162 typický postup práce 1 typografické zlomky 557 typy metadat 121

U úbytek světla směrem okrajům snímku 306 ubývání světla ve fotografiích 306 údaje, kontaktní 521 úhel 246 Ukládání metadat do souboru 176 ukládat - automaticky 175 - JPEG obrázky současně s raw soubory 548 - metadata do souborů 176 ukončení programu 175 ukotvit, text 498 úloha 164 Uložení - nastavení - efektů 332 -filtru 102 - obrazu 360 - souboru 175 - vybraných stavů historie 346

600

REJSTŘfK

uložit - aktuální volby jako nové před nastavení 165 - detailní nastavení filtrování 165 - jako DNG 438 - jen do raw a DNG 182 - metadata do souboru 54, 148, 177 - nastavení 20 - pro filtrování 102 - webové galerie 541 - před nastavení s katalogem 546 - raw jako DNG 438 - uživatelské nastavení 12 -!iltrů 165 umístění 546 - ořezu 250 - souborů 219 - stávajícího katalogu 218 umístit tabulku za obrázek 494 Undo 30 Unflaged 108 - Photos Only 100, 108 Univerzální evropské 228 Unknown 143 Unsaved Metadata 77, 177 Update - DNG Previews & Metadata 54 - to Current Settings 85 - Update with Current Settings 39,360,485 Upload 537 - Settings 537 úprava - barev 5,29 - času pořízení snímku 132 - expozice 235 - křivky tažením vobraze 244 -obrazu 29 - tonality 5 - zřetelnosti 236 upravená verze snímku 37 upravit - barvy 225 - čas pořízení 132 - existující před nastavení metadat 136 - krytí 494 - okraj 457 - přednastavení l35, 136 - sadu 152 - sadu klíčových slov 547 - v programu 37 - vrstvy 226 úpravy - automaticky uložit do katalogu i do XMP 182 - barev 5 - nedestruktivní 330 - obrazu 5, 7, 258 - snímku 345 - ve Photoshopu 430 - všech vybraných snímků 80 - vypnout či zapnout 29 - zrušit 227 URL copyrightu 143 úroveň zostření 479 USB 2.0 62, 583 Use - a graphical identity plate 495 - typographic fractions 557 User -Order 187

- Presets 360 U.5. Library of Congress 143 uspořádání 51 - a katalogizace fotografií 119 - a třídění souborů 68 - podle času pořízení 186 - složek 75 - snímků v mřížce 24 - souborů 120 uspořádat 51 - podle barev visaček 189 - podle data 46 - podle popisu visaček 189 - snímky do složek 51 Uzamčení poměru stran 247 - ořezu 246 úzké hrany 406 Uživatelská - informační metadata 134 - kalibrace fotoaparátu 297 - přednastavení 244 uživatelské - filtry 165 - nastavení 12 - fotoaparátu 133 - rozhraní 26, 157 - Lightroomu 26 - tiskové profily 230 uživatelský !iltr 165

V vady v souborech 47 velikost 320 - a natočení ořezu 250 - cache souborů 85 - exportovaných fotografií 440 - fontu panelů 555 - hlavního okna 26 -i buněk zvětšovat Či zmenšovat 78 -i kurzoru 326 - kurzoru 322 - monitoru 85 - náhledů 85 - okrajů 488 - panenky 326 - papíru 472 - snímku 440 - stopy 331 - tisku 473 - vyrovnávací paměti 582 - zobrazení přizpůsobit 88 velké - JPEG náhledy 452 - popisky 126 velký - katalog 218 - náhled 1:1 567 věrnost zobrazených barev 228

verze - Lightroomu 10 - snímku 346 větší nebo rovno 107 Vibrance 4,236,256,271,293 View 67 Vignettes 244, 306 vinětace 244, 306 - po oříznutí 308 vinětaci vytvořit 308


vinětování

244,306 - přizpůsobující se ořezu 227 Virtual Copies 112 virtuální kopie 112,350 - snímků 158 visačky 154,156,163 - klíčových slov 150 - v Lightroomu a Bridge 110 vkládání metadat 139 vlajky 77, 154, 156 vlajky/výběry 154 vlastní filtr 165 vlastník fotoaparátu 133 vlastní - poměr stran 240 - portrét 82 - pořadí 187 - před nastavení 360 - ořezu 247 - úprav 244 - rozložení stránky 485 - rozměry souboru 480 - sada klíčových slov 152 -text 52 - visačka 188 vlastnosti tisku 478 vlevo/vpravo 314 vložené - a přidružené náhledy 45 - texty 490 vložení metadat do jiného snímku 183 vložený - a přidružený 87,566 - náhled 84 vložit - GPS metadata 194 - původní soubor RAW 550 vodítka 490 - nástrojů 254 - zobrazovat 491 volba druhu papíru 452 volby zobrazení knihovna 111 volně dostupný 143 vrstvy 226, 329 vstupní zostření 397,441 vše 296 všechny - fotografie 74 - okraje 305 všechny snímky 109, 112 všeobecná nastavení 544 všeobecné 544 výběr 79, 80, 90, 109 - aktivní 79 - barevného tématu 522 - fotografií 35 - invertovaný 111 - katalogu 564 - omezit 100 - snímků 71, 172 - na filmovém pásu 81 - pro prezentaci 509 - z různých zdrojů 170 - za pomoci etrl a Shift 109 výběry

- na základě barevných visaček 110 - podle zadaného textu 35 vybrat - flashovou nebo HTML galerii 512

- několik fotografií 80 - soubory 48 - více snímků 78 vyhlazení šumu 417 vyhledání a seskupení snímků 122 vyhledat - aktualizovaná metadata 185 - snímky 122 - snímky v databázi 120 vyhledávání 72, 75,106,121 - podle - atributů 161 - metadat 122,161,219 - názvu nebo data 19 - textu 160 - snímků 6,55, 175 - bez popisu 165 - souborů 6 - s prázdným textovým polem 165 vyhledávat 55 výchozí - katalog 11,201 - nastavení 85 - Lightroomu 546 - vyvolávání 85,545 - popis visaček 105 - před nastavení 244 - úpravy obrazu 84 vyjmout z výběru 78 Vykreslit náhledy ve standardní velikosti 205 vylepšení celkového kontrastu 288 vylepšit jas a kontrast 292 vymazat - rozložení 462 - rychlou kolekci 170 - všechny seznamy návrhů 146 - zamítnuté fotografie 117 vypálení souborů 449 vypálit 449 Vypínač 328 vyplnit světla 4,234,256 vypnout - či zapnout úpravy 29 - světla 34 - úsporný režim 233 vypnuté osvětlení 34,556 Vypustit náhledy 1:1 85 výrazné okraje 302 vyretušovat snímek 324 Vyrovnání tónové křivky 574 Vyrovnat celkovou expozici 282, 283 Vyřešit konflikt metadat 129 Výsledná hodnota expozice 282 výstup na obrazovku 442 Výstupní - zostření 399 - zostření před tiskem 442 výstup pro inkoustovou tiskárnu 442 výška sloupců s metadaty 161 vytváření pracovní zálohy 587 Vytvářet náhledy 1: 1 87 vytvoření

- nové složky 222 - počátečních náhledů 566 - profilu - fotoaparátu 310 - monitoru 233 Vytvoření vlastní identifikační tabulky 495 vytvořit

- klíčové slovo 145 - uvnitř... 145 - kolekce 125, 172 - kopii originálu 421 - náhledy 205 -1:1 87 - novou - složku 222 - zprávu 129 - prezentace 173 - Sada kolekcí 174 - složku s novým katalogem 213 - snímek historie 316, 346 - virtuální kopii 114 vyvážení - barev 230,296 - bílé 227,230,234,235,258,352,377,570 vyvážení tonality 288 vyvážit bílou 259 vyvolávání 18,29,227,234,244,568 vzestupné 67 vzestupného řazení 186 vzhled 512,524 - galerie 514 vzhled - prezentace 490 - stránky 476,478 vzorek barvy 388

W Wacom 331 Watched Folder 23, 60 Web 18,38, 172, 442, 487, 512, 535, 568 - or Mail Link 521 webová nebo e-mailová adresa 521 webové - fotogalerie 38 - galerie 18 - prohlížeče 535 - stránky 142 webový výstup 13 webu, informace o 521 Wedding Photograph 547 White - Balance 235, 260 - point 229-230 Windows 9 - Vista 64 bit 10 -XP 58,67 Write Keywords As Lightroom Hierarchy 443

X XMP 148,175 - soubor 128, 130,354

Z zadaná klíčová slova 77 zadání bílého bodu 229 zadávání klíčových slov 72,145,146,150,157 zahrnout - dostupné náhledy 203,204,210 - fotografie z podsložek 113 - všechny fotografie z filmového pásu 173 zachování kompatibility 226 zachovat vrstvy 203 základní 36, 256 - černobílé konverze 372 - úpravy obrazu 242

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

601


- zostření 236 zakončení panelu 554

zálohování 50,586-587 - dat na jiný disk 175 - hlavního katalogu 586 - katalogu 218 záložní - disk 584 - kopie 563 - snímků 47 zámek na panelu nástrojů 91 záměr reprodukce 480 zaměřovací křiž 320 zamítnuté snímky 77, 100, 109 zamítnuto 100 zamknutá 98 zápis nastavení XMP 179 zapisovat nastavení obrazu 179 zapnout úpravy 29 zapnutí režimu cílených úprav 296 zaregistrovat. snímky 143 zastavit, prezentaci 508 zásuvné moduly 3 Zásuvné moduly pro export 448 zaškrtnout vše 239,241,353 zatemnění 34 zavřít 246 záznam GPS 194, 196 zbytky barevného lemování 303,305 zdroj napájení 66 zdrojové - snímky 203 - soubory 203, 206 - filtrování 112 zdrojový soubor 130 zdůraznit detaily 275 zesílení kontrastu 285 zesvětlení 36,296 - či ztmavení obrazu 330 - tmavých oblastí 264 zesvětlit 238 - či ztmavit barvy 375 - nebo ztmavit oblast 244 - stíny 256 zkopírování - metadat 183 - nastavení nástroje 325 - nastavení obrazu 358 zkopírovat - katalog z hlavního počítače 208 - nastavení 358 - obraz ze vzorku 320 zlatý řez 246 změna

- na systémové úrovni 68 - názvu 6 - sestupného/vzestupného řazení 186 - velikosti zobrazení 28 - vzhledu miniatur 84 - zdroje světla 230 změnit

- barvu 338 - klíčové slovo 146 - na datum vytvoření souboru 132 - na určené datum a čas 132 - specifické barvy 296 - velikost nástroje 329 - výchozl nastavení na specifické pro nastavení ISO fotoaparátu 85,546

602

R EJ STŘ fK

- výchozí nastavení na specifické pro sériové číslo fotoaparátu 85 zmenšovat náhledy 71 změnu velikosti zobrazení 74 značení klíčových slov zjiných aplikací 553 znalost umístění souborů 219 znaménko větší nebo rovno 107 znovu spustit 209 zobrazení 67,74 zobrazení - filmového pásu 108 - klávesových zkratek pro klíčová slova 151 - miniatur 155 - nebo tisk 440 - obsahu složky 126 - ohodnocených snímků 103 - prostředí 34 - sekundárního okna 96 - úprav z Lightroomu v Camera Raw 354 - ve volitelném měřítku 88 zobrazí se zde hodnocení 77 Zobrazit 122 - automaticky 254 - barevnou visačku 111 - či skrýt panel 20 - dialog importu 44,548 - fotografie pořízené v tomto dnu 131 - jen schválené snímky 100 - jezdce efektů 331 -lupu 260 - metadata jen pro cílovou fotografii 140 - náhledy 45 - pruh filtru 122 - před importem dialog Import 185 - překrytí informací 91 - složku před nastavení pro Lightroom 546 - složku v Lightroomu 129 - snímky - se stejným datem 129 - s hodnocením 108 - ve stejné složce 220 - tlačítka efektů 331 - ve filmovém pásu - hodnocení a vlajky 94 - jmenovky 556 - ve filmovém pásu tipy s informacemi o obrazu 556 - záhlaví s popisy 77 - zápatí pro hodnocení 111 zobrazovat vodítka 491 zóna - stínů 294 - světlých tónů 295 Zoner 200 - Photo Studio 200 Zóny tónové křivky 286 Zoom 83 - to Fill 454,455 zostření 236, 300, 340, 534 - jasové informace 403 - Krajiny 401 - měkčích obrysů 415 - oblasti hran 409 - před tiskem 442,479 - snímku ve fotoaparátu 398 - úroveň 479 - vstupní 441 zostřit kanál L-světlost 403 Zpět 30

zploštění tónové křivky 275 zpomalení programu 218 zpracování 164 - jednoho obrázku 419 - miniatur 566 - obrazu 225, 226 - raw souborů 310 - snímků 85 - z určitého fotoaparátu 85 -souborů 214 zpracovat - následující znaky jako nepovolené 553 - soubory JPEG vedle souborů RAW jako samostatné fotografie 548 zpřesnit fotografie 100 zpřesňování

- výběru prostřednictvím filmového pásu 109 - výbéru prostřednictvím filmového pásu 109 zrcadlení 584 - disků 586 zrcadlové odlesky 256,266,268 zrcadlový režim 82 Zrušení úprav 323 zrušit - balíček 114 - ořez 247 - označení snímků 100 zřetelnost 236,256,274,293,336 Ztlumit světla 34 ztmavení 287, 296, 298 - obrazu 330 - panenky 326, 328 - při okrajích 307 ztmavit oblohu 298, 393 ztráta ostrosti fotografií 479 ztrátová komprese 534 zúžení výběru snímků 71 zúžit výběr 33 zvětšení

- na dvou monitorech 98 - obrazu 28 zvětšený obrázek 441 zvětšit 83 - do rámečku 492 - pohled na snímek 83 - snímky 441 zvětšovat a zmenšovat náhledy 71 zvuk 545 zvuky při dokončení úlohy 545 Zvýraznění upravené oblasti 336 zvýšení - kontrastu 291,292 - sytosti 258

ž žárovkové -osvětlení

310 261 živost 4,80,234,236,256,271,293 žluté tóny 262 světlo

LightRoom_part3  

LightRoom_part3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you