Page 1

COOPERATIVA "MISTER SHOP ” Ceip nº1Plurilingüe deTui. RúaCoengo Valiño s/n 36700Tui Pontevedra.

Estatutos O alumnado de 6º de primaria, en asamblea, elaboramos os estatutos da nosa empresa.: Artígo1º Forma Xurídica A empresa adoptará a forma xurídica de sociedade cooperativa.. Artígo 2º Nome. A empresa funcionará baixo o nome de “MISTER SHOP”. Artigo 3º Imaxe Corporativa Elixemos como imaxe corporativa un logotipo deseñado polo alumnado de 6º. Artigo 4º Obxecto Social A nosa empresa ten a seguinte actividade: elaboración e venta de produtos artesanais. Artigo 5º Duración A empresa constitúese para todo o curso escolar 2013-2014. Artigo 6º Domicilio Social O domicilio social da empresa ubícase na aula ABALAR 6º de Educación Primaria do CEIP nº1 Plurilingüe de Tui, rúa Coengo Valiño S/N, CP 36700 Tui (Pontevedra). Artigo 7º Socios/as A empresa componse de 26 socios/as, todos eles alumnos/as do curso ABALAR 6º de Educación Primaria do CEIP nº1 Plurilingüe de Tui.


COOPERATIVA "MISTER SHOP ” Ceip nº1Plurilingüe deTui. RúaCoengo Valiño s/n 36700Tui Pontevedra.

Artigo 8º O capital Acordouse crear un capital inicial de 130 € mediante a aportación de 5 euros cada un dos/as socios/as. Tamén o capital estara formado por colaboracións de distintas empresas.

Artigo 9º Formas de pago Permítese o pago da cota en prazos. Artigo 10º As contas Os informes das contas presentaranse aos/as socios/as cada 30 días. Artigo 11º Recuperación da inversión Unha vez finalizadas as ventas todos os/as socios/as poderán recuperar a súa aportación, sempre e cando haia ganancias.se hai perdas o fondo que quede repartirarse entre todos/as. Os socios/as faranse cargos das posibles perdidas aportando outro fondo ou pedindo un préstamo bancario. Se algún dos/as rapaces/as non participan na actividade proposta final se lle daran a súa parte de beneficios en material escolar. Se algún /ha soci@ decide ir a actividade e despois decide non ir perde o diñeiro recaudado ata o momento quedando a súa parte a pagar a parte correspondete á actividade proposta.. Artigo 12º Utilización dos beneficios Unha vez devolto o capital social os beneficios distribuiranse da seguinte forma: a) Un 10% máximo 100 € a unha ONG da localidade que decida a asamblea de socios/as. A ONG elexida foi “con razones” adicada á malnutrición infantil.


COOPERATIVA "MISTER SHOP ” Ceip nº1Plurilingüe deTui. RúaCoengo Valiño s/n 36700Tui Pontevedra.

b) O resto á actividade común que decida a asamblea de socios/as procurando que poidan participar todos/as.

Artigo 13º Xunta directiva A xunta directiva estará composta por: Presidente/a. Julián Alonso González Secretario/a. Telmo Afonso Bugarín Cunha Tesoreiro/a. Javier Villar Gómez Artigo 14º Deberes dos/as socios/as Todos/as os/as socios/as colaborarán na elaboración dos produtos artesanais. Os produtos a elaborar elixiranse por votación dos/as socios/as. Procurarase favorecer os traballos en grupo. Ao final da xornada de traballo celebrarase nunha asamblea na que se decidirá todo aquilo que afecte ao bo funcionamento da nosa cooperativa . O/a socio/a que manteña unha actitude negativa no seu traballo ou nas súas relacións cos demais membros da empresa e faga un mal uso dos materiais de forma consciente ou voluntaria, sancionaráselle cun negativo A acumulación de 3 negativos levará a expulsión da empresa e a perda do dereito a recibir beneficios. Se é un cargo directivo con dous negativos cesará no seu cargo sendo reemprazado polo/a seu/súa substituto/a. O/a socio/a expulsado/a, poderá solicitar a súa readmisión unha vez pasados 15 días, sempre que o faga por escrito e mostre o seu propósito


COOPERATIVA "MISTER SHOP ” Ceip nº1Plurilingüe deTui. RúaCoengo Valiño s/n 36700Tui Pontevedra.

de cambiar a súa actitude. Se un/unha socio/a que fora readmitido volve a ter actitude negativa no traballo ou nas relacións cos demais membros da cooperativa será expulsado/a definitivamente e perderá os beneficios que lle correspondería. Artigo 15º dereitos dos/as socios/as Todos/as os/as socios/as teñen o dereito a ser escoitados na toma de decisións sobre a empresa e a votar nas mesmas.

Artigo 16º Outras disposicións Se un socio/a abandona a empresa de forma voluntaria e sen causa xustificada, perderá a inversión realizada e non percibirá beneficios algúns. A empresa, tras acordo coa dirección do colexio, poderá utilizar os servizos do centro, (fotocopiadora, escáner, teléfono...) a cambio segundo acordo coa dirección do colexio, prestaranse servizos sociais gratuitos. O profe ao final ten a última palabra.

Asinado polos/ socios/as

Albán Diz, Rubén

Alfaya Barros, Ana


COOPERATIVA "MISTER SHOP ” Ceip nº1Plurilingüe deTui. RúaCoengo Valiño s/n 36700Tui Pontevedra.

Alonso González, Julián

Álvarez Estévez, Daniela Valentina

Arroyo Rosada, Silvia

Bank Anthony Taboas, Ilo Gabriela

Bugarín Cunha, Telmo Afonso

Cal Rozada, Ruth Carmen

Bugarín Sobrino, Carlos

Cruces Pintos, Diego

Da Cunha Graça, Isaac André Fernández González, Carlos

Garrido Arriero, Xan Gael

Gómez Piña, Lois

Jiménez Jiménez, Arturo

Kibili, Sara Beatriz

Maquieira Pérez, Javier

Morais López, Pablo


COOPERATIVA "MISTER SHOP ” Ceip nº1Plurilingüe deTui. RúaCoengo Valiño s/n 36700Tui Pontevedra.

Nielfa Fernández, Alejandra Núñez Domínguez, Yago

Piñeiro López, Arancha

Rey Solla, Aloya

Sanromán Garrido, Desireé Soutelo González, Lucía

Villar Gómez, Javier

Villaverde Acuña, Sofía

O Presidente

O Secretario

Asdo:Julián Alonso González Asdo: Telmo Afonso Bugarín Cunha Tui, a...10..de marzo 2013

Estatutos Coperativa Mr Shop  

Os Estatutos da Cooperativa Mr Shop.