Page 1

Referències legislatives Norma bàsica LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 04/05/2006)

Currículum EDUCACIÓ INFANTIL REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 04/01/2007) DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. (DOCV 03/04/2008)  ORDRE de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre

l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil. (DOCV 25/07/2008)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria (BOE 08/12/2006) DECRET 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a laComunitat Valenciana. (DOCV 24/07/2007) ORDRE de 28 d’agost de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’horari de l’Educació Primària. (DOCV 07/09/2007) ORDRE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en educació primària. (DOCV: 19/12/2007)

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ORDRE de 16 de juliol de 2001 per la qual es regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres d’Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària. (DOCV 17/09/2001)

BATXILLERAT REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y fija sus enseñanzas mínimas.(BOE 06/11/2007) DECRET 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. (DOCV 15/07/2008) SANTIAGO ESTAÑÁN (2008)

1


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 05/01/2007) DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. (DOCV 24/07/2007) ORDRE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria. (DOCV 21/12/2007)  RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la qual s'autoritza un Programa experimental per a la prevenció de l'abandó escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació durant el curs 2007-2008 en els centres educatius que s'especifiquen (DOCV 15/01/2008)  RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2008, de la Secretaria Autonòmica d’Educació per la qual es convoca i regula el funcionament dels programes d’atenció extraordinària i reforç durant el mes de juliol dirigits a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO amb dificultats en les matèries que s’especifiquen en els instituts d’Educació Secundària de la Comunitat Valenciana (DOCV 02/05/08).  ORDRE de 29 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’horari de l’educació secundària obligatòria (DOCV 15/05/08).  ORDRE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació,per la qual es regulen les matèries optatives en l’educació secundària obligatòria (DOCV 12/06/08).  ORDRE de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el programa de diversificació curricular en l’educació secundària obligatòria. (DOCV 20/06/2008)  ORDRE de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana (DOCV 23/06/08).  RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2008, de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d’Educació, per la que es dicten instruccions per a l’autorització i l’accés als Programes de Qualificació Professional Inicial en centrespúblics, per al curs 2008/2009 (DOCV 23/06/08).

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

ORDRE de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria. (DOGV:29/06/1999) SANTIAGO ESTAÑÁN (2008)

2


ORDEN de 11 de julio de 2000, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se modifica el apartado 25 de la Orden de 18 de junio de 1999, por la que se regula la atención a la diversidad en la ESO. (DOGV 31/07/2000) ORDRE de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen educació secundària.(DOGV 14/04/2005)

LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE EDUCACIÓ ESPECIAL LLEI 13/1982, d'integració social dels minusvàlids. (BOE 30/04/1982) LEY 11/2003 de 10 de abril de la Generalitat sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad (DOGV 11/04/2003) LEY 27/2007, de 22 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. DECRET 39/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, d'ordenació de l'educació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials. (DOGV 17/04/1998) DECRET 227/2003, de 14 de novembre del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 39/1998, de 31 de març, d’ordenació de l’educació per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (DOGV 18/11/2003) LLEI 8/2008, de 20 de juny, de la Generalitat, dels Drets de Salut de Xiquets i Adolescents (DOCV 26/06/08). LLEI 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana (DOCV 10/07/08). SOBREDOTACIÓ INTELECTUAL REIAL DECRET 943/2003, pel qual es regula les condicions per a flexibilitzar la duració dels diversos nivells i etapesdels sistema educatiu per a alumnes superdotats intel·lectualment. (BOE 31/03/2003) ORDRE DE 14 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual es regulen les condicions i el procediment per a flexibilitzar excepcionalment la duració del període d’escolarització obligatoria de l’alumnat que té necessitats educatives especials derivades de condicions personals de sobredotació intel·lectual. (DOGV 05/08/1999) SANTIAGO ESTAÑÁN (2008)

3


AVALUACIÓ i INFORMES PSICOPEDAGÒGICS Ordre de l'11 de novembre de 1994, per la qual s'estableix el procediment d'elaboració del dictamen per a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials. (DOGV 18/01/1995) Ordre de 14 de febrer de 1996, per la qual es regula el procediment per a la realització per a l'avaluació psicopedagògica i el dictamen d'escolarització, i s'estableixen els criteris per a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials. ORDRE de 15 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual establix el model d'informe psicopedagògic i el procediment de formalització.(DOGV 31/05/2006) RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 1999, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es donen instruccions sobre les audiències als pares o tutors legals dels alumnes o de les alumnes, prèvies a l'adopció de determinades mesures d'atenció a la diversitat regulades per l'Ordre de 18 de juny de 1999. (DOGV 21/09/1999) PROGRAMES COMPLEMENTARIS ORDRE de 4 de juliol de 2001, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa. (DOGV 17/07/2001) ORDRE de 21 de novembre del 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determinen els criteris i procediments per a l'atenció hospitalària i domiciliària de l'alumnat que requerisca compensació educativa en educació primària i educació secundària obligatòria. (DOGV 26/12/2006) RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual s’establixen els criteris i el procediment per a l’autorització del funcionament durant el curs acadèmic 2008-2009, del Programa d’Acompanyament Escolar en col·legis públics d’educació primària i en instituts d’educació secundària i del Programa de Suport i Reforç a instituts d’educació secundària (DOCV 28/04/08). RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual s’establixen els criteris i el procediment per a l’autorització del funcionament durant el curs acadèmic 2008-2009, del Programa d’Acollida al Sistema Educatiu (PASE) en centres docents sostinguts amb fons públics que impartisquen educació primària o educació secundària obligatòria (DOCV 28/04/08). RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2008 de la directora general d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s’establixen criteris i el procediment d’autorització del programa experimental per a previndre i reduir l’absentisme i el fracàs escolar de l’alumnat en centres educatius de secundària durant el curs 2008-2009 (DOCV 09/07/08).

SANTIAGO ESTAÑÁN (2008)

4


SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS DECRETO 131/1994, de 5-7-1994, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional. (D.O.G.V. de 28/07/1994). ORDEN de 10-3-1995, por la que se determinan las funciones y se regulan aspectos básicos de funcionamiento de los servicios psicopedagógicos escolares del sector. (D.O.G.V de 15/06/1995). ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT DE CENTRES DECRET 233/1997, de 2 de setembre, de del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària. (DOGV 08/09/1997) DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d'educació secundària. (DOGV 08/09/1997) Ordre de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels centres docents que imparteixen ensenyaments del segon cicle d'Educació Infantil, Pre-escolar, Primària, General Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, mantinguts amb fons públics i que depenen de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. (DOGV 15/07/1992) RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2000, de les direccions generals de Centres Docents, d.Ordenació i Innovació Educativa, Política Lingüística i de Personal, que prorroga la Resolució de 21 de juliol de 1997, la Resolució de 20 de juliol de 1998, i la Resolució de 28 de juny de 1999, per la qual s.aproven instruccions per a l.organització i funcionament dels col·legis d.Educació Infantil i Primària per al curs 2000/2001 (DOGV 10/07/2000) RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2001, per la qual es prorroguen les anteriors i s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament del col·legis d'educació infantil i primària per al curs 2001/02. (DOGV 29/06/2001) RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la direcció general d’Ordenació i Centres Docents i de la direcció general de Personal, per la qual es dicten i s’aproven instruccions per a l’organització i funcionament dels col·legis d’Educació Infantil de segon cicle i col·legis d’Educació Primària per al curs 2008-2009 (DOCV 22/07/08). RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2000, de les direccions generals de Centres Docents, d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres d'Educació Secundària pel curs 2000-2001. (DOGV 10/07/2000) RESOLUCIÓ 15 de juny de 2001, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als instituts de secundària per al curs 2001/02. (DOGV 29/06/2001) RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008 de les direccions generals d’Ordenació i Centres Docents, d’Avaluació,Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als centres d’Educació Secundària per al curs 2008-2009 (DOCV 22/07/08).

SANTIAGO ESTAÑÁN (2008)

5

Referències Legislatives  

Adjunte un document de Santiago Sestanyan, Orientador de l'IES de el Districte Marítim de València que a més ha segut inspector, i em va pas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you