Page 1

PROXECTO DE TRABALLO POR COMPETENCIAS. VIAXE NO TEMPO

Xustificación

Escollemos este proxecto: Viaxe no tempo, porque:Pensamos que pode ser moi motivador para o alumnado.Serve para englobar os aspectos do currículo relacionados coa historia.Permite globalizar distintas áreas dentro deste proxecto.

Competencias básicas traballadas

Competencia social e cidadá -

Coñecer, a grandes liñas, as principais etapas da historia.

-

Apreciar e respectar o Patrimonio artístico e cultural propio.

-

Valorar o intecambio de puntos de vista.

-

Ter unha actitude respectuosa nas relacións cos demais.

-

Comezar a valorar criticamente a información.

Competencia cultural e artística -

Considerar as manifestacións culturais e artísticas como parte do patrimonio dos pobos.

Competencia aprender a aprender -

Saber utilizar diferentes formas de información.


-

Fomentar a aprendixe autónoma.

-

Ser cooperador e solidario.

Competencia para a autonomía e iniciativa persoal -

Organizar e distribución de tempos e tarefas do proxecto.

-

Coidar a presentación do proceso e facer unha exposición colectiva dos resultados.

-

Buscar o acordo e integrar diferentes puntos de vista para lograr resultados.

Competencia dixital e tratamento da información -

Realizar procuras de información utilizando buscadores.

-

Recuperar e almacenar información de diversas páxinas web.

Competencia lingüística -

Sacar e diferenciar o principal do accesorio de textos lidos.

-

Ler en público de modo axeitado en exposición aos demais.

-

Argumentar e rexeitar opinións e ideas.

-

Escribir unha biografía respectando o seu formato.

Competencia matemática -

Usar os símbolos matemáticos básicos (números romanos)

Metodoloxía.

Nesta unidade didáctica seguiremos un enfoque metodolóxico por proxectos e de aprendizaxe cooperativa. Xa que tanto o alumnado coma o profesorado se está iniciando en este tipo de traballo, todas as sesións estarán bastante dirixidas polas docentes, dando certa marxe de liberdade nalgúns apartados.


O proxecto realizarase principalmente na área de Coñecemento do Medio, con algunha incursión das áreas de Lingua Galega, Matemáticas e Educación Artística para facilitar a realización dalgunhas actividades necesarias para conseguir unha visión global do tema.

Partiremos destas fases na secuencia do proxecto: 

Elección do tema (o

tema principal estará elixido

polo

profesorado, procurando dar máis liberdade no desenvolvemento grupal) 

Planificación dos pasos a seguir (alumnado e docentes)Búsqueda de información (alumnado asesorado por docentes e familias)Tratamento

de

información

(alumnado

asesorado por docentes) 

Elaboración de índice (alumnado asesorado por docentes)Elaboración do dossier con todo o material (docentes coa colaboración do alumnado)Avaliación (individual, grupal e docente)

Para a realización deste proxecto o alumnado traballará individualmente, en parellas e en grupos de catro (excepto un grupo que será de 3). Os grupos formaranse procurando a máxima heteroxeneidade. Unha vez formados os grupos buscarán cinco coincidencias entre todos os membros e tres teimas, para elixir un nome relacionado co anterior. Traballarán individualmente naquelas actividades que esixan búsqueda de información, reflexión propia, asentar conceptos, ... En

parellas

naqueloutras

que

impliquen

chegar a

unha primeira

confrontación de ideas e chegar a acordos previos aos grupais.

A colocación do alumnado na aula permitirá que en calquera momento se poida ir cambiando dun tipo de agrupamento (individual, parella, pequeno


grupo) con facilidade, permitindo en todo momento a libre circulación polo espazo.

O papel das docentes será de orientar, motivar e asesorar ao alumnado en todo momento. Buscarase a implicación e colaboración da familia na realización dalgunhas actividades. Cada alumno e alumna irá formando un dossier con todas as actividades realizadas individualemente , en parella ou grupo. Os proxectos que realice cada grupo fotocopiaranse ao final para que cada un deles teña o que realizaron os demais. Encadernanse os traballos para que cada neno e nena teña o traballo completo.

Xa que o alumnado non está afeito a buscar información en enciclopedias, na aula crearase un recuncho de historia onde estarán libros de textos de distintas editoriais e cursos facilitados pola profesora e outro material bibliográfico que se buscará na biblioteca ou que traerá o

alumnado

das

súas

casas.

Presentamos os libros de texto porque cremos que lles poden resultar máis fácil para localizar a información introducindo

que

precisen,

progresivamente

enciclopedias, libros consulta, ... aínda que tamén estarán na aula para aquel alumnado que poida acceder a el. Ter en conta que na aula temos un alumno co altas capacidades.


ACTIVIDADES A continuación presentamos as actividades principais que se realizarán neste proxecto.

1ª Actividade: Motivación – Determinación dos coñecementos previos

Presentaremos imaxes de distintas épocas históricas no taboleiro da clase de xeito desordenado. A continuación daremos a cada alumno e alumna unha serie de preguntas nun folio que contestarán individualmente: - Que é a historia? - Quen e cando se descubriu o lume? - Coñeces o nome dalgún emperador romano? - Sabes se hai castelos en Galicia? En que localidades? De que época son? - Quen e cando se descubriu América? - Que inventos coñeces? Sabes quen os descubriu? - O ano 1930 , de que século é? Unha vez que contesten individualmente, colocaranse por parellas para facer un primeiro resumo das respostas previo á unión do grupo. O portavoz lerá as respostas dadas. A mestra escribiraas no encerado.

2ª Actividade. Que é a historia? A propia historia e a propia liña do tempo. Grupo. Individual.

Seguindo o mesmo plan de traballo, presentamos a palabra HISTORIA escrita en gran tamaño en cartolina e propoñemos que cada grupo busque o significado desa palabra e os escriban nunha ficha que facilitamos. Debate e aclaración ao grupo. Propoñerase ao alumnado que pensen na súa propia historia e indicando os feitos máis importantes da súa vida. En grupo debatirán sobre os momentos que cren que deberían indicar. Posteriormente farase un debate para concretalos entre todos e todas. Propoñerlles que sitúen cronolóxicamente eses feitos. Introducir o concepto de liña do tempo. Dar ficha conceptual e con exemplos. Cada alumno e alumna elaborará a súa propia liña do tempo na casa buscando a colaboración da familia para situar os feitos no tempo.

3ª Actividade. Asociamos os anos aos séculos correspondentes. Área de matemáticas.

Dar a cada alumno/a unha ficha con dúas ringleiras de casiñas: unha con anos e outras cos séculos nos que se sitúan desordenados. Cada un deberá unir ano con século correspondente. Posteriormente debater no grupo e chegar a unha proposta única. Debater en gran grupo. Inducir o método para poder asociar ano con século. Ficha individual de consolidación. Corrección polo compañeiro/a da dereita.


4ª Actividade.A liña do tempo.

5ª Actividade. Elaboración do mapa conceptual do proxecto.

Entregaranse a cada alumno seis imaxes das épocas que nos interesa traballar, co nome de cada unha e a época na que se sitúa desordenadas. Deberán unir cada imaxe, co nome e a època. Posteriormente, debatirano coas parellas e nos grupos. Unha vez que o teñan realizado definitivamente, cada grupo autocorrexirase consultando en distintos libros de texto que teñamos na aula. Despois a profesora aclarará dúbidas para situar definitivamente cada época no momento axeitado, elaborarase unha primeira liña do tempo. A profesora presenta o traballo que deben realizar en grupo para facilitar o coñecemento das distintas épocas históricas: Viaxe no tempo. Seguindo a secuencia de traballo: individual – parella – grupo, cada grupo deberá indicar que épocas (consultando os libros de textos podemos traballar e que aspectos debemos tratar en cada unha. Así elaboraremos o mapa conceptual que cada alumno/a copiará nunha ficha.

VIAXE NO TEMPO

6ª Actividade. Estudo dun aspecto ao longo das épocas históricas fixadas. Grupo

É POCA

A mestra distribuirá cada un dos temas (modo vida, desprazamentos-medios transporte, inventos, construcións, personaxes históricos, manifestacións artísticas) entre os grupos. Cada grupo deberá ir analizando o aspecto que lle corresponda utilizando o material que considere. Baixarase a biblioteca a buscar material bibliográfico, propoñerase que traian calquera libro que teñan na casa sobre o tema, irase a aula de informática a buscar información, imaxes, ... Crearase o Recuncho da historia na aula. Cada grupo realizará un índice do traballo que supervisará a profesora. Unha vez feito comezarán a traballar en distintas sesións. O traballo deberán ir plasmándoo en folios utilizando o medio que desexen (escrito manualmente, ordenador, ...)


7ª Actividade. Facemos biografías. Área de lingua. Individual – parella – grupo.

8ª Actividade. Biografías de personaxes históricos. Área de lingua. Parella.

9ª Actividade. Facemos mosaicos. Área de educación plástica. Parella.

A partir da pregunta que é unha biografía? Recolleranse as ideas, propoñerase que busquen no dicionario o seu significado. Aclaración grupal. Ler unha biografía dalgún personaxe coñecido. Darlla a cada neno e nena para que individualmente a analicen e indiquen os aspectos que se van tratando. Debater en parella e despos en grupo. Debate en gran grupo cos portavoces Aclaradas as dúbidas, propoñer que cada un/unha realice unha autobiografía utilizando a liña do tempo elaborada. Corrección polo compañeiro/a da dereita no grupo. O equipo encargado dos personaxes históricos propoñerá doce. Cada parella escollerá un para realizar unha biografía sobre el. Unha vez feitas uniranse para facer un libriño con elas.

Propoñer a realización dun mosaico. O grupo encargado das manifestacións artísticas explicará o que é e en que época se sitúan. Cada parella realizará un nunha cartolina utilizando o material que desexe. Actividade previa: Que é un museo? Que é un museo arqueolóxico? Onde está o máis próximo á localidade? Que hai alí? Daráselles individualmente unha ficha con estas preguntas para que leven a casa e intente contestar coa colaboración da familia. Posteriormente na clase debateran as respostas en grupo. Debate a nivel da clase.

10ª Actividade. Visitamos un museo. Individual – Grupo. Colaboración familia.

11ª Actividade. Elaboramos carta de solicitude de visita ao museo. Área de Lingua. Parellas - grupo.

12ª Actividade. Expoñemos o traballo realizado. Grupo

Indicar que imos ir visitar un museo próximo: Museo de Melide. Como nos debemos comportar nun museo? Primeiro individualmente e despois en grupo facer unha listaxe coas normas que debemos cumprir nunha visita a un museo. Facer resumo global. Buscar información sobre el na aula de informática. O día da visita por parellas deberán cubrir unha ficha con información que deben recabar. Primeiro por parellas e despois cada grupo elaborarán unha carta. Recollendo as suxestións de cada grupo escribirase unha da clase onde asinarán todos e todas. Cada grupo expoñerá o traballo realizado utilizando a metodoloxía, material, recursos, ... que desexe co asesoramento da profesora. Todo o material fotocopiarase para que cada neno e nena teña todos os traballos no seu dossier.


13ª Actividade. Elaboración de preguntas. Grupo.

14ª Actividade. Sesións de avaliación. Individual – grupo profesora.

Cada grupo elaborará unhas preguntas sobre o seu traballo para facer ao restos dos compañeiros e compañeiras.

As sesións de avaliacións faranse: - Contidos: Xogo de preguntas elaborado polos grupos aos grupos // Proba individual elaborada pola mestra. - Completar os cuestionarios de avaliación recollidos no apartado correspondente.

CEIP DE CURTIS. A CORUÑA. JUSTO LEMA.

Viaxe no tempo  

Trabajo por proyectos elaborado por el orientador del CEIP de Curtis donde se trabajan las distintas competencias básicas.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you