Issuu on Google+

PROXECTO DE TRABALLO POR COMPETENCIAS. VIAXE NO TEMPO

Xustificación

Escollemos este proxecto: Viaxe no tempo, porque:Pensamos que pode ser moi motivador para o alumnado.Serve para englobar os aspectos do currículo relacionados coa historia.Permite globalizar distintas áreas dentro deste proxecto.

Competencias básicas traballadas

Competencia social e cidadá -

Coñecer, a grandes liñas, as principais etapas da historia.

-

Apreciar e respectar o Patrimonio artístico e cultural propio.

-

Valorar o intecambio de puntos de vista.

-

Ter unha actitude respectuosa nas relacións cos demais.

-

Comezar a valorar criticamente a información.

Competencia cultural e artística -

Considerar as manifestacións culturais e artísticas como parte do patrimonio dos pobos.

Competencia aprender a aprender -

Saber utilizar diferentes formas de información.


-

Fomentar a aprendixe autónoma.

-

Ser cooperador e solidario.

Competencia para a autonomía e iniciativa persoal -

Organizar e distribución de tempos e tarefas do proxecto.

-

Coidar a presentación do proceso e facer unha exposición colectiva dos resultados.

-

Buscar o acordo e integrar diferentes puntos de vista para lograr resultados.

Competencia dixital e tratamento da información -

Realizar procuras de información utilizando buscadores.

-

Recuperar e almacenar información de diversas páxinas web.

Competencia lingüística -

Sacar e diferenciar o principal do accesorio de textos lidos.

-

Ler en público de modo axeitado en exposición aos demais.

-

Argumentar e rexeitar opinións e ideas.

-

Escribir unha biografía respectando o seu formato.

Competencia matemática -

Usar os símbolos matemáticos básicos (números romanos)

Metodoloxía.

Nesta unidade didáctica seguiremos un enfoque metodolóxico por proxectos e de aprendizaxe cooperativa. Xa que tanto o alumnado coma o profesorado se está iniciando en este tipo de traballo, todas as sesións estarán bastante dirixidas polas docentes, dando certa marxe de liberdade nalgúns apartados.


O proxecto realizarase principalmente na área de Coñecemento do Medio, con algunha incursión das áreas de Lingua Galega, Matemáticas e Educación Artística para facilitar a realización dalgunhas actividades necesarias para conseguir unha visión global do tema.

Partiremos destas fases na secuencia do proxecto: 

Elección do tema (o

tema principal estará elixido

polo

profesorado, procurando dar máis liberdade no desenvolvemento grupal) 

Planificación dos pasos a seguir (alumnado e docentes)Búsqueda de información (alumnado asesorado por docentes e familias)Tratamento

de

información

(alumnado

asesorado por docentes) 

Elaboración de índice (alumnado asesorado por docentes)Elaboración do dossier con todo o material (docentes coa colaboración do alumnado)Avaliación (individual, grupal e docente)

Para a realización deste proxecto o alumnado traballará individualmente, en parellas e en grupos de catro (excepto un grupo que será de 3). Os grupos formaranse procurando a máxima heteroxeneidade. Unha vez formados os grupos buscarán cinco coincidencias entre todos os membros e tres teimas, para elixir un nome relacionado co anterior. Traballarán individualmente naquelas actividades que esixan búsqueda de información, reflexión propia, asentar conceptos, ... En

parellas

naqueloutras

que

impliquen

chegar a

unha primeira

confrontación de ideas e chegar a acordos previos aos grupais.

A colocación do alumnado na aula permitirá que en calquera momento se poida ir cambiando dun tipo de agrupamento (individual, parella, pequeno


grupo) con facilidade, permitindo en todo momento a libre circulación polo espazo.

O papel das docentes será de orientar, motivar e asesorar ao alumnado en todo momento. Buscarase a implicación e colaboración da familia na realización dalgunhas actividades. Cada alumno e alumna irá formando un dossier con todas as actividades realizadas individualemente , en parella ou grupo. Os proxectos que realice cada grupo fotocopiaranse ao final para que cada un deles teña o que realizaron os demais. Encadernanse os traballos para que cada neno e nena teña o traballo completo.

Xa que o alumnado non está afeito a buscar información en enciclopedias, na aula crearase un recuncho de historia onde estarán libros de textos de distintas editoriais e cursos facilitados pola profesora e outro material bibliográfico que se buscará na biblioteca ou que traerá o

alumnado

das

súas

casas.

Presentamos os libros de texto porque cremos que lles poden resultar máis fácil para localizar a información introducindo

que

precisen,

progresivamente

enciclopedias, libros consulta, ... aínda que tamén estarán na aula para aquel alumnado que poida acceder a el. Ter en conta que na aula temos un alumno co altas capacidades.


ACTIVIDADES A continuación presentamos as actividades principais que se realizarán neste proxecto.

1ª Actividade: Motivación – Determinación dos coñecementos previos

Presentaremos imaxes de distintas épocas históricas no taboleiro da clase de xeito desordenado. A continuación daremos a cada alumno e alumna unha serie de preguntas nun folio que contestarán individualmente: - Que é a historia? - Quen e cando se descubriu o lume? - Coñeces o nome dalgún emperador romano? - Sabes se hai castelos en Galicia? En que localidades? De que época son? - Quen e cando se descubriu América? - Que inventos coñeces? Sabes quen os descubriu? - O ano 1930 , de que século é? Unha vez que contesten individualmente, colocaranse por parellas para facer un primeiro resumo das respostas previo á unión do grupo. O portavoz lerá as respostas dadas. A mestra escribiraas no encerado.

2ª Actividade. Que é a historia? A propia historia e a propia liña do tempo. Grupo. Individual.

Seguindo o mesmo plan de traballo, presentamos a palabra HISTORIA escrita en gran tamaño en cartolina e propoñemos que cada grupo busque o significado desa palabra e os escriban nunha ficha que facilitamos. Debate e aclaración ao grupo. Propoñerase ao alumnado que pensen na súa propia historia e indicando os feitos máis importantes da súa vida. En grupo debatirán sobre os momentos que cren que deberían indicar. Posteriormente farase un debate para concretalos entre todos e todas. Propoñerlles que sitúen cronolóxicamente eses feitos. Introducir o concepto de liña do tempo. Dar ficha conceptual e con exemplos. Cada alumno e alumna elaborará a súa propia liña do tempo na casa buscando a colaboración da familia para situar os feitos no tempo.

3ª Actividade. Asociamos os anos aos séculos correspondentes. Área de matemáticas.

Dar a cada alumno/a unha ficha con dúas ringleiras de casiñas: unha con anos e outras cos séculos nos que se sitúan desordenados. Cada un deberá unir ano con século correspondente. Posteriormente debater no grupo e chegar a unha proposta única. Debater en gran grupo. Inducir o método para poder asociar ano con século. Ficha individual de consolidación. Corrección polo compañeiro/a da dereita.


4ª Actividade.A liña do tempo.

5ª Actividade. Elaboración do mapa conceptual do proxecto.

Entregaranse a cada alumno seis imaxes das épocas que nos interesa traballar, co nome de cada unha e a época na que se sitúa desordenadas. Deberán unir cada imaxe, co nome e a època. Posteriormente, debatirano coas parellas e nos grupos. Unha vez que o teñan realizado definitivamente, cada grupo autocorrexirase consultando en distintos libros de texto que teñamos na aula. Despois a profesora aclarará dúbidas para situar definitivamente cada época no momento axeitado, elaborarase unha primeira liña do tempo. A profesora presenta o traballo que deben realizar en grupo para facilitar o coñecemento das distintas épocas históricas: Viaxe no tempo. Seguindo a secuencia de traballo: individual – parella – grupo, cada grupo deberá indicar que épocas (consultando os libros de textos podemos traballar e que aspectos debemos tratar en cada unha. Así elaboraremos o mapa conceptual que cada alumno/a copiará nunha ficha.

VIAXE NO TEMPO

6ª Actividade. Estudo dun aspecto ao longo das épocas históricas fixadas. Grupo

É POCA

A mestra distribuirá cada un dos temas (modo vida, desprazamentos-medios transporte, inventos, construcións, personaxes históricos, manifestacións artísticas) entre os grupos. Cada grupo deberá ir analizando o aspecto que lle corresponda utilizando o material que considere. Baixarase a biblioteca a buscar material bibliográfico, propoñerase que traian calquera libro que teñan na casa sobre o tema, irase a aula de informática a buscar información, imaxes, ... Crearase o Recuncho da historia na aula. Cada grupo realizará un índice do traballo que supervisará a profesora. Unha vez feito comezarán a traballar en distintas sesións. O traballo deberán ir plasmándoo en folios utilizando o medio que desexen (escrito manualmente, ordenador, ...)


7ª Actividade. Facemos biografías. Área de lingua. Individual – parella – grupo.

8ª Actividade. Biografías de personaxes históricos. Área de lingua. Parella.

9ª Actividade. Facemos mosaicos. Área de educación plástica. Parella.

A partir da pregunta que é unha biografía? Recolleranse as ideas, propoñerase que busquen no dicionario o seu significado. Aclaración grupal. Ler unha biografía dalgún personaxe coñecido. Darlla a cada neno e nena para que individualmente a analicen e indiquen os aspectos que se van tratando. Debater en parella e despos en grupo. Debate en gran grupo cos portavoces Aclaradas as dúbidas, propoñer que cada un/unha realice unha autobiografía utilizando a liña do tempo elaborada. Corrección polo compañeiro/a da dereita no grupo. O equipo encargado dos personaxes históricos propoñerá doce. Cada parella escollerá un para realizar unha biografía sobre el. Unha vez feitas uniranse para facer un libriño con elas.

Propoñer a realización dun mosaico. O grupo encargado das manifestacións artísticas explicará o que é e en que época se sitúan. Cada parella realizará un nunha cartolina utilizando o material que desexe. Actividade previa: Que é un museo? Que é un museo arqueolóxico? Onde está o máis próximo á localidade? Que hai alí? Daráselles individualmente unha ficha con estas preguntas para que leven a casa e intente contestar coa colaboración da familia. Posteriormente na clase debateran as respostas en grupo. Debate a nivel da clase.

10ª Actividade. Visitamos un museo. Individual – Grupo. Colaboración familia.

11ª Actividade. Elaboramos carta de solicitude de visita ao museo. Área de Lingua. Parellas - grupo.

12ª Actividade. Expoñemos o traballo realizado. Grupo

Indicar que imos ir visitar un museo próximo: Museo de Melide. Como nos debemos comportar nun museo? Primeiro individualmente e despois en grupo facer unha listaxe coas normas que debemos cumprir nunha visita a un museo. Facer resumo global. Buscar información sobre el na aula de informática. O día da visita por parellas deberán cubrir unha ficha con información que deben recabar. Primeiro por parellas e despois cada grupo elaborarán unha carta. Recollendo as suxestións de cada grupo escribirase unha da clase onde asinarán todos e todas. Cada grupo expoñerá o traballo realizado utilizando a metodoloxía, material, recursos, ... que desexe co asesoramento da profesora. Todo o material fotocopiarase para que cada neno e nena teña todos os traballos no seu dossier.


13ª Actividade. Elaboración de preguntas. Grupo.

14ª Actividade. Sesións de avaliación. Individual – grupo profesora.

Cada grupo elaborará unhas preguntas sobre o seu traballo para facer ao restos dos compañeiros e compañeiras.

As sesións de avaliacións faranse: - Contidos: Xogo de preguntas elaborado polos grupos aos grupos // Proba individual elaborada pola mestra. - Completar os cuestionarios de avaliación recollidos no apartado correspondente.

CEIP DE CURTIS. A CORUÑA. JUSTO LEMA.


Viaxe no tempo