Page 1

г|_о\мЁк

РоктпА|т5

@jlaplaza®

3:[[у 5но\мЁ[!_

5гАксн Рпг55


Р1тзг ршБ1ББе4 1п

6геа:

5еатсБ Ртезз \{{е]1:уоо6,

[шпБт|63е

:]:1;!:д:::..:

!1!1Ё

,' \ег]пе

Р)уе'1,,

шЁ[

,60.,у

п|::;|;.

Ра9а

$,

[;],]11,$,

*{,!,:,'\

:

1!}..

]ц ..;

80сгп (24

х

5

51ге]1й1а

,',

{,!,*,,'',

:; ;11:,;;.,...


|её!сат!оп 1

4е41сасе сБ1з

Боо[ со гпу

тмоп4ег[ц1 ра!епс$' тмБо 9ате гпе гпу з[|11з; со гпу БшзБап6 ап4 гмго вопэ [ог а11 сБе1г $шррог1; ап6 1о гпу тмБо1е {агп|1у {ог а11сБе]г 1оуе

ап4 епсошга3егпеп[.


\иАтБРсо[ошР г[оуБР

1т5

РоР

]_!_у

5ношг!_!_


--}

€оп[сп /1

,/

1п*го*шс*|ош 6 \г\[}та* уош

|

о

шсс*

8гат'т!ш6 10

(о}ошу 18 1Рс}тш1цшсз 26 [{9}т[ аш* я}та0е 34 1А1}т1&е

Ё}отмегз

3

8

Ра!ш&{ш9 [1отшсгя !ш 0е&а|}

42

Ра1пЁ|п9 1еаусв {ш *е*а1} 48 1

Ра|п&|ш9 з*ехтзя {ш *е*а|} 0

оттзров1[!ош

5$

Рго'}ес*з 66 51|ррег Фгс}т10 6в

6гееп 6о00сзз [11у в6

Розев 10о Ре1р}т|п|цгп 776

1ш*ех 12 8

5

6


1п|го0шс[|оп [

Б',"

]',"/, !,'.й.,6 ал! ра!п!|.Ё. !1у '1*'у, 1з|{[|л9 [л а сотпег о[ гпу 9гап/рагеп[з'1;й.,9

сагпе |пЁо

еаг1!ев!- гтегпог]ез аге о{

.''- ',!

/''йп9

шБа{еуег

1'"'/,. от аэ1з|п9 {1'е р"ц"ш'1 чпев1|оп, '*}''ъ вБ'11 1 !,'.*?'. А+}'"''9Б 1 я+ш{;е] {''1'1,'{ /".;9', ;{ т агп {о[а11у !опев[ п.|4т "те''ш'11у *у."1{ 1*'я ет". т".11у-|пЁетеэ{е{, ]п 1|'" 1тпа$е оп р'р", '''1у '''8 *Б" ехесш!|оп ..'| 1"'''1{ !ев|6п ,''/ й,!" Ё1'?ь"', ]1м.ав 1Бе '{1[, '1+[".'9}' /тайп9 апЁ |11т+та+|'', Ёев|3п 1 1'-."Ё.

0псе

'{11'"

тпатт|"{, ..,,1 ехрес||тт$ гпу {|тв1

'й[у

1

,п'{," 1}'"

"ь'а 1пу сатеет !о ра|п1|п$, я*[ {те-вшррог[ ".'{ ?Бе Атя{-эцБ]ес* 1.Б'." *', 1/у {.'#*[" '{ ''-'у

{,ес]я|оп [о сБап9е

Б.''Б'п! 1 Бе9ап 1о ра|п!. 9''/Ё''. 1Б'.'я}. '',!+}'";;;; ' 8#", ;, .,'"."''{,1 ра|п!|п9 1 ц": "..", '.,''ь"а-!'" ь"]""й]? ' р'..;''' п,1'|"Б ,',* {|тес{в -у 1;{". [1'" {'*"'я 1 ра|п[ {''',' -..'у /;#"'"п1 яоштсев. Ё.|е''{,в .'{

"'-"

{тотп {Бе|т 9ат!епв, .''] 1 ,.9..1'. сепЁте. *Б''" 1 Ё''!"п р'|п[ '''8 "теп1..а11у '." [Б" ап{, |пи|пв|с Беаш|у |пвр|те +Б''']Б +1'е !п.1

,'"|61'Бо.''я гпе '{Ё"., '#". сшв{огпег а! {те {1от|в'|',

'''"в {''-

-}'''" ,1''р", "'1'',, а {1с+а+е{ ра|п{|п9;я

'{

-", ..'/

аБош{ й1}л

*,["

'

*}'"',

..'{, ,''" {'.п {'о.''

в1-е1оБ

|1ве1{ та1}лет

'''' '

р1апЁв-

Бу |1'"

.'-р,.;11'''.'1

-",

"ь; "',}

^''о["Бо'!

1 Бее ап |тт:а9е !}:а+ ехс]1ев гпе 1 по1е |{ ]оп:т: от |Ё 1а!ет 1п *те .й{;'. 1 *,'1*те 1]оп,"т

{''-

'1",,ув

а р!о!о9тарБ; р1'о+,9т'рБ. .1+", +1'" я}''{"

..'/

"'1''. +' *''!. рБ''^'"{"'"''"" &',,' '''Б1""Ё ' '.1';"1' 1 атт: по1 а Бо1ап|в1, .''! т 1'"* !т|е{, 1о .рр1у ЁБ" соттес1 '1+1т'..91' Бо!ап|са11еггпв пгБегеу". *Б;в ]в {|твъ ап{, #Ё*"'+ , Б,'| ''"."''.у] |п1епвф ,{

ап{ ате +Б"'"!''"

+}'"

''

,'

.''{, 1 Б..." 1зер! *те шве о{ вс|епЁ{|с 1етгп|по1о9у Ёо а тп|п|тт:шгп. Ра|п1|п9 ассшта1е"роЁта]1я о{ {1'-"', 1а1зев ргас!1с" - -;Бе* а{йсе |я !о /'у, ;{ ;+ ;в {от оп1у {еп тп|пш1ев. Ё'"}' ,1-"+.Б ра|п* ог 8.'"-'"ц "..". а9 *"11 ра|п!|г:$ й11 |пс'е'в" у'.'. ,Б;-1|Ё;"в. )о по1 Ё1ттоп. ра|пЁ|п$

'..у '{ у''',

я&{,|ея ап/ау

"''.{!!"псе

- 1''|

Б'.1-

', у'.', оует 1}:егп {'' {"-

',

гпопЁ}:я' {|гпе ап{

' 1''* уошт ра|п11п9 Б..," |г.'рт'те/. [{ у'' 1'," [Бе 0о'". уо, г' р.йс,'|;1Б уош аге -,'! [1*"!у го [""! йзр1'"! "}'''* ,''"""''|,'] ]'!" +;.''" !, ,+,!у +Б" {'*,", Бе{оте уош в1ат{ райЁй6. '''Ё р''!',"" ' рай11п9, ..'{, -'|" в1-фс1'ев ь {.-/|'Ёв" у','..# пл{+}: |+в апа1отт:у. у":'*'1

Б"

*-''#

Бу

\7а1етсо1оцт |в а сБа11еп9|п9 гпе/|штп, Бп{ уошт

й1 9''*

1''.'" ."Б;",."1

опсе

.''{

".'1!.'.1,в',, ,.'.""..{,'1 *.'1'"',

уо11 "'.'{|{,".'"" ' "'.'р1" '{ со-р1"[еЁ а со|пе1 о{ а ра|п[|п9 !Ба1 п.ав в1-р1" {] уе1 -,3|с.11у "хес.'Ё" .".1|'н". Р1'". я!а:{|п9 Бш{ |п й,1"'"'1,,'. |

,

'-'11

атпошп1

'{

{,о по{

-.["

р'йъ;''9, '{,йв"'.+.']"й, 1|.")1'1 |п '{р'..,'|!в 1|{е, +т'"ь"++", 5&]еп1в'

с1'" Б"в+;тта1ет|а1в

11те :тта|ег|а1в |}:е Бе+ъет +1те

по! Б"Б.у" |п 1[е

]оБ.

-.1"."'1]''',

оатпе

уау а9 ат*|в1в' уа1етсо1от',.ч, ,"'1|'Ё|с со1оштв .''{ |".'{, !о 1оо1- {''11.

,сш.11у рш| уош о# ра|п[|п9 5сат+;п9

1Бош9[

дй; ;;

,ь{ '.'! Р'', ''', ",''й| ;.'

ч.'.|'*'''',"'

-.,

Б.,'}'", Б" ''8 .Б",рв.Б1е "'', й*'"*|"я: ош!, 1 п.'''1! Б*'у Б.,.Б, опе 9о'1 9оо8 р;"й ,{ Б;9Б ,.'Ё {['"е в'п'11 '''" +''Бй агЁ1я!в'

ч"."1щ р'р",

()тпатпеп[а| с|эетц 6!оззотп

'. ;ь'у

-'|"'"'1',,", ;., +]!" рт|гпац р'р", Б"{''" |.'.'"'!''9 |'' "'1'.'''. '''в" '11 а:то{1тет в1'е"Ё {.,'.' . {,|#"'еп1 Ё,.Ё''*''11, ,''-' й1 {й] +ь" -'''.,{]ф'''"'. ь" теа7у рарет {таЁ вш|!в уош, 6 я+,* ра|п+!п9 !1'-", рог|га1!в. '.'1 у',, ''1 Ртас11яе й+}л +Беве

..'{

'{

.'р

*Б"


!г!з !г!6асеае 15 х 25стп (6 х 10!'п)

[ 0аце по ё;{{!сш!ту ёес!ё!щ тш|эа[ [!оооет [о ра'п[. Фп зее!п3[Бе тф|с [!оьоет, [ атп {!|!е'ё тш1'тБ ёе!/дБт. ! ]п !Буе оц!тБ т|эас [!оооет. 1 |эауе [о ра!пт 1т; ! Бауе [о сар[ите ![з 6еаи[у; 1 йауе [о трап[ [Ба[ {!.*"'{т ]з тцБа[ ёт!оез'тиу ра1пт!п9; аз а !ап*зсаре-!а)п[ет.1в ёт!уеп [о сар[цте а !й!з ёез!те 1с ёо ]йзт1се. з[ипп!п9 о!есо, от а роп[а][ ат[]з[ ]в !пзр/теё 6у а \еаис/{и! {асе'

,*


\мьа[ уоц псс0 Ра!е11е {оо4 сопта|пег {ог всог1п9 тту тшБез о[ ра|пт тпа[ев а {апсавс1с ра1е11е. | пзе6 тБе 1:4 ап4 тБе 1 тмаз 6е1п3 есопотп!са1, Бпт потм 1 |п|т1а11у Бесашзе |1 ав тБе рш441ев о{ ра|пт вргеа4 астасБе6 1о агп чш|те 1

шве а р1авс|с 116

ошттмоп4ег{ш11у.

йапу

со1ошгз 1оо[ с1-те затте'игБеп 6гу, зо |т |з 9оо4 то а1тмауз 1ау с1тетт ошт |п тБе ватте ог6ег во 1Бас ргаст|се {|п6 тБетп еаз|1у. 11те аггап8ешеп| о[ со1оцгв |п уоц сап пу о\мп ра1е$е |з в1то:мп оп ра9е 18.

Бгцз!"тез | гесотпттеп6 шв|п3 а

гоцп4

ваБ1е БгшзБ.

йозт

Бгшв1тез

1тауе ап а4ечша{е ро|пт ап4 3оо6 Бап41|п9 чша1|с|ез, в1тт|1аг со БгшвБ А Бе1о:м. 1Б|в 1в а \о. 6 БгшзБ, тмБ|с[ |в эш|таБ1е {ог гповс турез о[ {отмег ра|пт|п3. | шве а \о. 4, а \о. 6 ап6 а \о. 12 тп|хе4-{!Бге БгшвБ (аБоте' 1е{с) 1[ 1 пее6 со соуег а 1аг9е агеа.

11те туре о[ Бгцэ1т т1та1

1

регвопа11у шве (Бгшв1т Б Бе1отм)

Бав а вшрегБ ро|пс тБат [еерэ 1тз э1таре ап4 |з сараБ1е о{ ра|пс|п9 тегу {|пе 4ета|1 зшс1-т ав Ба|гз. 1т а1зо [то16з а 1аг3е апошп1 о{ ра|пт зо |с |в |6еа1 {ог 1ау|п3 тмазБев, ап4 уош

сап ра|п1 {ог зотте т|гпе Бе{оге 1там|п3 со ге1оа4

т1те БгшвБ.

Репс!!з шзе а 3оо4 чша11гу, вБагр, ЁБ репс11, с1тош91т уош сап а1во шзе а {1пе' госагу репс|1. А1тмауз тмог[ тм|г| а зБагр 1

репс|1 ог уошг 4гатм|п9 тм|11 арреаг с1шттву ап4 уош пот Бе аБ1е со 4гатм 1п вц{{1с|епс 4ета|1.

тм111

Рарег

Ёгазег

|п тпу ехрег|епсе, с}те чша11су о{ тБе рарег сап 1-тауе а 1тш9е '$7Беп Бшу|п8 рарег' е[{ест оп т1те гезш1|э о{ уошг ра1пс1п3. тпу а4т|се |з то Бшу опе зБее{ ас а ||гпе. 1(еер а по1е |п уошг 41агу ог в[ессББоо[ о{ г1те гпа[е ап4 тме|3}тс о{ т1те

рарег' апё

т1теп

1Б|э тмау уош о{ра1пс|п3.

цзе а гшББег репс|1 егазег, тмБ!сБ уош сап сшг |пго а ро1пт {ог ассшга1е егав|п3. }4апу о{ гпу втш6еп{в ш$е а рцс1у гшББег, тмБ1с1т |в розз|Б1у 9епс1ег оп 1Бе рарег. 1

|т :таг[з ош1 о{ сеп {ог рег{ог:папсе. [1п4 с1те г|3Бг рарег {ог уошг вц1е

9|те

тм|11

1п сБе тпа]ог|ту о{ тпу ра|пс|п3в

1

цзе а

з1131тс1у

о#-

рарег, 100 рег сеп| со!|оп' !тос ргеззе4 ат 6009втт (3001ь) |п тме|3Бт. А 3оо6 тме131тт о{ рарег 1о цэе тмБеп осаг1|п9 ошт тмоц14 Бе 3003згп (1401ь). 1-]зе т}ле з|4е о{ тБе рарег оп тм}т1с1т с1те тмасеггпаг[ |в с1еаг1у геа4аБ1е. 1 |тауе

тмБ|1е

{ошп6 сБат оп

с1т1в

в|6е о{ тБе рарег 1Бе ргосевз о{ 1ау|п3 тпоге рге41стаБ1е ап6 тБеге{оге

тме1-1п{о-тме1 31азев 1в {аг

гпоге 5шссе55[ш1.

!гпроггапг го ттепг!оп, гпапу рарег5.

..,.,,.,'..'.

1г |з

Ботмеуег. гБаг чш!тБ

еврес|а11у 1тот ргевэе4, Бот}т

о[ тБе рарег сап Бе

в|4ев '':,.

цзе4.

'.1!

.

$

,,

:

.,.-.


5са|ре! [п!{е А

Ра[п1з

[п|[е |з шзе[ц1 {ог тмБеп 1 агп цпаБ1е то {|п4 гпу в1тагрепег, ап4 1 а1во шзе |с [ог всгар|п3 ошс репс|1 ||3Б1|9[:сэ ат тБе еп6 о{ а ра|пс|п9 (зее ра3е 30). вса1ре1

гаЁБег 1Бап Б1ос[з; 1 {ошп6 гпузе1[ всгшББ1п9 с[те Б1ос[э сгу|п3 со 11[с епош9Б со1ошг оп |о гпу Бгшв1т' ап6 4агпа9|п9 гпу Бгшз[т 1п с1те ргосезз.

/!\аз|<!п3 {!ш!6 1 шэе гпаз[|п9 {1ш16 гаге1у, Бшт тмБеп 6о шзе |с 1 арр1у 1с [гогп а {1пе арр1|са1ог 6отс1е, ог шз|п3 ап о14 ра1птБгшз[т. )о пос шве уошг Беэ1 БгшвБ аз 1т:пау 9е1 4агпа3е4. &шБ

]

тмаэ1т|п3-шр 1|чш14 |пто с1те Ба|гв

Бе{оге 6|рр|п3 т}те Бгшэ}т |пто {1ш14,

ап4 а&ег шзе

тмаэ}: с1те

с1-те

БгцвБ

ош| |п с1еап \масег.

:!\а9п!{у!п8 8[а55

1[еер а гпа3п|[у|п3 11тове 1|ттез

всш4у

91авз 1тап6у {ог :мБеп | геа11у пее4 то

т[е 6еса|1в о{ а {1отмег.

\:!а1ег ро1 1

шзе а 1аг3е

рос {ог тмасег,

[111е6 со

тБе

сор. 1Б|в а11отмв гпе то ра1пс [ог а 1оп9ег рег|о6 тм1тБоцт 1тау1п9 то сБап3е 1ье \ма1ег.

([1с]':еп {оше[ 1о

9ес г|4 о[ ехсевз \масег {гогп 1пу

ра|птБгшвБ, 1 4аБ |с оп а го11 о{ [1тсБеп !отме1. €ошоп с1о1Б сап а1зо Бе шве6. 1 шэе р1а|п тм1т1се 1отме1, аз т[:е |п[ {готп а ра1сегп пау согпе ош1

оп уоцг ра!пг1п3 ![ уош шзе 1г го гпор цр а \ма1ег вр111. )о по! шзе 1о11е! рарег а5 |с 4|в|пте9гасеэ соо еаз11у.

\о1ебоо( 1а1тмаув са[[у а вгпа1|

з[етс}тБоо[

посеБоо[ ог

!ос 4отмп по|ез {гогп ех|1Б|с!опз ог в[ессБ оБ!ессз ог |гпа9ез 1 зее агошп6 тпе. тм1с}т

гпе.

1

Апу |6еаз оп согпроз!с!оп аге гесог6е6 {ог шзе Бас[ 1п гпу зсш6|о. 1 а1во [еер а гесог4 о[ со1ошгз ап4 6еса|1з о{ р1апсз 1 оБэегуе '|п 1Бе {]е14'. Рог с[л!э ршгрозе 1 тмош14 а1зо

1а[е оц1 тм|сБ тте а згпа11 ра4 о[ Босргезэе6 рарег ап4 а сгате11|п3 ра|пт1п9 [1с.

А1тмауз шве аг1|в[з' тмасегсо1оцг$, еуеп |{ уош аге а ра1п!з гезш1[ |п роог со1ошг гп|х1п3 ап4 реггпапепсу. 1ош тм|11 тмапт уошг ра|п| то вргеа4 ап4 {1отм Беашс|[ш11у ап6 по1 {а6е, ап4 т}л1з сап оп1у Бе асБ!еуе4 тм1сБ 9оо4 чша11ту р13гпеп1з. Аг!1з1з' тма1етсо1ошгв тм|11 а1эо 1азс а 1оп9 с!гпе. 1 по'иг шзе ЁшБез

Бе9|ппег ог з1ш4епс. €Беар


-.' '..'--{ '

..,

!/-::*.-

.'/ -,''- *' _"-.-а*;:х_'."1з'

'._.,

'.ч.

'!!"'.. 1

*р(а1^г1п8 .г\

{:$'..1

''

,'

"'.,-.,-,,|"

.\\|/ьеп

1 1эе3|п 6гатм|п3 а {1отмег 111[е со тмог[ зсга|31т1 оп |о сье тма|егсо1ошг рарег. 1-|зша11у, 1 тмош14 а|теа4у Бауе 4гатмп оцс {ье 6ев|3п {ог с1те {1п|вБе4 ра|пс1п3 |п гпу посеБоо[, зо |1 |в ]швт а гпассег о{ {|п6|п9 с}:е г13}лс ап31е [ог с1те {1отмег ап4 4га:м|п9 |с 1|3Бс1у |п тБе

}}

.,1-..:.,,.

,/.

''.

':" '.

соггес1 ро51с1оп.

{_)зе а з}тагр, ЁБ репс!1 ог а {|пе' го|агу репс11 ап6 Бауе а репс|1 егазег ог рш1су гцББег то Бап4. 1гу пот со тпа[е {оо гпапу гп!в{а[ев, ап4 4о пос ега$е 1ьеш шпт|1 уош }:ауе [|п1в1те4 уошг 6гатм1п8 1о ргеуепс сБе рарег {гогп Бе|п9 4а:та9е6 Бу ехсево1те гшБ6|п3 ошс. оо по1 рге$$ тоо }:аг6 тм|тБ уошг репс|1 ог уош тм|11 $соге |ье рарег. 11т|о тм111 а1во гпа[е с1те репс11 11пев

!1""

"-..] )

[таг4ег 1о гепоуе. Фп1у 4гатм сБе ошс1|пе ог з|1Бошетсе о{ с1те {1отмег; тБе ра|пс тм111 ргот16е ра1Ёегп ап6 6ета11. 1оо ттапу репс11 1|пез тм|11 Бе 41#|сш1г 1о гшБ ош| ап4 тм|11 соп[шве уош тм}:еп 1ау1п9 с1те тмав1тез. Бе{оге уоц 5|аг1 со 4гатм, са[е с|гпе со всш4у тБе 0отмег. 1{ |т |в а в1гпр|е {1отмег, сошпЁ с1те реса1з ап4 зее 1тотм сБе {1отмег 1теа6в аге !о1пе4 то с1те в1егп. 1Б|з сап Бе ап еп119Бсеп!п3 ргосезв. Фп с1ове 1пврест1оп уош тм111 {|п4 сБас 0отмегэ аге {аг гпоге 1п{г1сасе1у 6еса!1е6 тБап ог13|па11у уош тБош3Бс, ап4 аге еуеп 1поге Беашс|{ш1 с}тап уош [1гзт регсе1те4 тБетп со Бе.

Фпсе уош цп6егв1ап4 |ье 5сгшссшге о{ а {1о:мег уош тм111 Бе Бестег аБ1е то 6гатм 1с, ап4 со сБоове Ботм Бевс 1о согпро5е уошг ра|пт|п9 (зее 58).

[оо[

ат т1те 0отмег {готп

с1те Бевс

\,. ',,1 |?,\. \: 1' \'-.'-:. ч] ; '] !.. ,|' ,.1, ::.';]'':"\' ..-.-,--.

ра3е

а11

1

61#егепс ап31еэ' ап4 сБоозе 1Бе опе т[лас се11з

зсогу; с}те опе 1ьа1 Бевс зБотмв о#

сцгуе5 ап4 3готмв.

с1те {1отмег'в

-'.}' !

вБаре ап4 Ботм |г

'.

!..

:',..'

г''

!.,..:

]:

,,-]

]:,..

:

.,.

|

.1. ;

-".:,

/,"

!

\

1п т/ое зтшёу оп ||эе |е{т [ !эаое з|эотрп |оцо у!етрз о{ [|:е затпе а!6е!!а зртф. !йе {ат !е{т-!эап7 ёгатш/п3 Баз [оо тпапу [!отлетв

{ас!п3 атоау, !еао/п3 [оо /папу

[!оооет з[етпз ]п тйе оп/ёё!е о[ з[иёу.!0е Бо[[отп !еа{ !з {отевй от[

епеё, опё

а!т|э

''-_....

',.. ,::-.:.:,.''''-:\

{.-.::..

т!,эе

ои9Б

/п[етез[)п3, тБе ётато!п3 ёоеэ по[ рот[(ау тйе р!апт /п [|эе упов[ оез[|эе|/с тшау. 7|эе тфБт-|:апё ётато!п9 з|эоъцз |Бе затпе {|оъоетз {тотп тБе з)ёе' !еап)п3 асоау [топо апё {ас!п3 т0е о/етлет, апё т0е !еа[ /з а[ а [ат тпоге 3тосе{и! ап3!е.

.

':

.-


*

ъвь*1&::

1о рго6шсе ап ассшга1е ра|пс|п3, 1о оее,

1с |з еззепс1а1

со Бе аБ1е

ап4 со герго4шсе' рас1егп. Рашегп оссцг$

1Бе с1гсш1аг аггап8е1пеп1 о[ реса1з агошп4 (1те сеп|ге о{ а 4а|ву; с1те тмау |1те в{аттепз 9го'ил агошп6 а сеп1га1 р1зт|1; тБе Б1еп4 о[ со1ошгз оп а сш1|р _ а11 с1теве {оггп а ра{сегп тм1т|сБ уош тм111 \мап! со реса1

етег1.тм}теге |п па1шге.

герго6шсе 1л уошг ра!пг|п3.

7Бе 0уастз |гаце! атоцпё [Бе саг4ооп 0еа4 з|эоарп гф!эт !п а з|!та| ра|!еуп' [}зе *!щопа! !!пез [о Бе!р 'тш!с!э т!эе з!ас'!'п3 о{ тБетп. (!Бе {!осоетз ате соп[а!пеё сц!тБ!п []эе 0гас[з апё азсепё аз !Бе р!апт тпа[штез.)

а 0отмег 1таз а рагс1сш1аг1у сотпр1ех 5[гшссцге' 11[е тБе сБгувап11тегпшгп гпау Бе 4|[{|сш1с со $ро1 апу $ог| о[ растегп |п сБе аггап9егпеп1 о[ 1|э ап4 зо оп. 11 1в еввепс1а1 |Ба1 уош {|п6 ап еаз|1у гесо9п1заБ1е з1агпепв ре|а1э, с}те 0отмег сБас тм|1] }те1р уош 1оса|е уошг ров|г|оп а$ уош ра!пс. 1 тм|сБ|п ро|пт {1п4 !с з1гпр1ег |о $!аг1 Бу 4гатм1п3 сБе з|1Боцесте о[ сБе {1отмег с1теп тмог[ 1[

6е1отм, |с

оц1тмаг4в {гогп а ро|пс |п с}те сеп!ге.

!Бе ра!п[}щ а!эоуе [ооР е!3|эт !оп3 ёауз [о ра!пт. !Бе !еауез !эаё [о 6е

ра/'птеё {/тз[ аз т|эеу т.о!!те| 7и!сР!у.


*ужхж$жж5 $$ж\&$жуж Бе1п3 аБ1е 1о зее с}те Бав|с зБаре о[ а 0отмег тм111 1те1р уоц 1о 4гатм |с. 1п

сБе {о11отм|п9 зсш4!ез 11тауе 4гатмп 1п с1те Баз]с 8еогпесг1с эБарез о{ с[те 0отмегз. \оггпа11у сБезе тмоц14 пос {оггп раг1 о{ гпу 4гатм|п9 - сБ|э |в ршге1у ап ехегс1эе |о э1тотм уош оуега11 э}таре о[ еас1т [1отмег.

[еер

1{

с1те

уош

|п тт|п4 тм}т|1е уош аге в[ессБ|п9, ;1 \м|11 Бе1р уош ас}:|еуе гпоге геа1|з{1с 6|гпепз1опз |п с1т|в в1таре

уошгра|пс|п9.

!Б!в хапсеёезсБ!а (са!!а |!!у) |эоз опе !аще !е[а! (зрасйе) [|эа[ тога!з атоип].

[о стеа[е а сопе зБаре. !|эе !|р о{ тБе з!а[|эе ех[епёз оис о{ тБе сопе з|эаре. '$/|:еп 4гатц!'п9 |отшетз !/Ре т|эБ, рау саге{и! а[[еп[/оп [о [|эе сито|л3 её3ез. '$/Беп

ра|.п[' тБе ооау уои соп1е [0езе ситуез |эе!рз то тБе !ф0т {а!!з оп 'о ёе{/'пе тБе !п!ет!'ог з!асе. Аз [йе {!оъоет /па[ите5' тБе !!р о[ тБе зра[Бе сит!з [итс|эет 6асА.

',,,.'

!Б1з 9ет6ета, !п сотптпоп тц!тБ ос!эег ёа!ву-!!Ае {!отоетз, !з с]тсц!аг ]п зБаре, [/эете[оте трБеп ![ !з у!етреё |готп с|эе з!ёе ![ стеа[ез ап е!!/рзе. Р!отретз !!Ае [|эБ ате еаз!ет то ра!'пт 1{ уои ётаоо [|эе пе4а[!ие 5расе5 6е[ооееп [Бе !е[а!з (зее ра3е 17 {от а ё/зсизз!оп о{ пе9а[!ое зрасе).

]г}з [аАез а [т/ап9и!ат {оттп. [т Баз [Бгее !ат9е рета!з (ъо|т1сБ ате астиа!!у ве!а!з [Ба[ тезетп6!е рета|з) оц!с|э а 6г!3!эс уе!!отш [!азБ. Фп тор о{ [Безе ате [Бтее !а!тз о[ рета!з ап4 тБгее з/п3!е опез, ъо|э/сБ стеа[е а весопё [т/ап9и!ат ра[[етп 5ире(;тпро5её оп [|эе [}гз[.

!|э/з


7Б]з Ретцу]ап !!!у Баз а з[ат-вБа!е7. апап8е/пеп' о{ рета!з _ [ьоо [г!ап3!ез зирет!тпрозеё ]п орро;;'е ё|уес!/опз, {огтп!п3 а [о[а! о{ з!х реса!в. !Б1з ''--\-арреа[3 /пе [о 6е а оец со?п?поп з|эаре !.п а|! 'з)аез 'о о{ {!оооет.

,'

ате тпаёе шр о[ тосаз о{ сгшпарет-з|эареё [!отлетз.-$/Беп ра!пт!п7 пт.апу-{!отрегеё з'етпз ![ )з !.тп!ойап[ [о [аЁе по[е о{ [ье з/аез о{ [Бе ореп епёз о{ тБе {!отоегз, апё с|эе ап3!ев о{ [Бе [!отшетз, [о а||отр зи{{!с/епт 5расе {ог [ье/п. . Ртеез|ав

рефсс еха|пр|е о{ а 0е!!-вБареё сотпез {топо то}тБ/п т|эе [!осоег аз [|эе 6азе о{ сБе 0е!! {а4ез 1п со!оцт. !Бе реса|з ате {шзеё !п[о а [ц6ц!ат 5[п1с[!/ге тц|э]!е тБе [ор её9ез тетпа]п 5ерата[е апё сшг! 0асР. 7|эе сатпрапи!а !з а

{1отоет. [фс


*$ *Р:;'\ч$'{::"\\:

ь;*

[п

[|э!з аттап4е/пеп[ !|эе [/р о[ т|эе сеп[та! !еа{ /в ро/пт/п3 з[та!3Бт ёотшп !п[о [Бе сеп[те о{ [|эе з[еоп'-$/0еп ра)п[её, [Бе ро/п[ тр]!! 6е !оз[.

{ }\:*х

0гатм1п9 1еауез |з ап еззепЁ1а1 рагт о{ рго6шс1п9 зцссеэз{ш1 {1отмег ра|пт|п9з. 1-еауез аге |шз1 ав |гпрог1апс аэ с}те {1отмег5' еуеп |[ тБеу аге по| с1те {осшв; с1теу {гагпе ап6 согпр!егпепг тБе {]ошег.

!7Беп зетс|п3 ош! со 4гатм 1Бе 1еатез, по1|се |1те аггап9егпепс апа Ботм сБеу БгапсБ {гогп сье 5сегп. Ато16, 1{уош сап, {огеэБогтеп|п9 а 1еа{

зо тБа1 |с сцтв 1Бе зсегп |п

[ла1[.

!п

[|эе аттап9е/пеп| оп тБе тф!эт, еасй !еа{ Баз а р!еаз!п9 [отпо. |ои сап 5ее тье ипёетз/ёез о{ тБе |еаоез, Ботл тйеу ситое, ап4 /эоъо тБеу |о!п [|эе з[еуп.

[Беге аге гпапу таг|ас1оп$ оп сБе

аггап9е4 а1оп3 а з1етт. [а!е а#есс 1тотм уош 4ес|6е со ап9|е

тмау 1еауеэ аге

|о зсш6у с1те р1апт уош аге ра|пс|п9; сБе р1апс оп |1те рарег. 11гпе

|т тм|11

:,

! ,/г

....

.-.-. ' '

.

.

,'

-.,),,',--: .-1

:;"--1! '4

:

.*_-

."..1:'.,' '-

_ .-_:] !-

,1

,

:}: " '''-, .:

!:!-,- -: |

].,, !! :

''

17ете [йе !еауез ате аттап9её /п !а!тв. 7йе ттдо !ат3ет !еаоез ате рет[о!!ате (сирреё атошпа тБе 6азе о{ тБе зтегп). 17ете |Бе !еауез аге атгап9е4 а![етпа[е!у, т'о]тБ а згпа!! !еа{ 0иё ат еос|э !еа{ ах/!.


1п с[ле 4гатм|п3$

оп сБ!э ра9е

1еа{ тц1с[: еас}: уе1п

1 Бауе эБо:цп а }товса !п4|сасе6 6у а в|п31е репс|1 1|пе.

0гатм!п3 с}те [|гэс 1еа{ (1еа( А) !в [а|г1у всга|3[:с[огтмагё, Бшс еуеп 5о 1 а1тмауз {о11отм с1теэе ) загпе в|гпр1е всерэ, 111шзсгасе6 Бу 1еа{ Б. Б1гэс 4гатм сБе гп|ёг|Б !п опе сопс!пшоцв репс!1 11пе {гогп с[:е Баве о{ сБе 1еа[ со сье с1р. [}:еп 6гатм сБе [аг е69е о[ с}ле 1еа{ 1п

опе соп{пцошэ 1!пе ав с[тош9Б

с[ле 1еа[

\меге сгап$рагепс. Р|па11у 4гатм сБе е49е пеагев| {о уош 1п опе 1|пе, {}теп егаве сБе зесс1опв о{ сБе репс|1 1]пе с[лас аге по 1оп9ег гечш1ге6 (!п41сасе6 Бу с}:е

4оссе6 1!пе). 1}те в[ла6е6 агеа |з с[:е цп6егз16е о[ с}ле 1еа[, ап4 [|те агеа1е[с цпв[та6е4 1в с}:е сорз14е о[ сБе

ап6 уошг 1еа[ 4гатт1п9в тм|11 Бе вшссезэ{ц1. \еа{ € 1з {огев}тогсепе6. |с |э еэзепс|а1 сБас с}:е

1еа[. Ро11отм сье$е $|ер8 а1тмауэ

гп]6г|Б 1з 6гатмп |п а сопс!пцош5 сшгуе; сБе 4гатм|п9 тм|11 а1тмауз 1оо[ тмгоп3.

1{ 1с 1з

Бго1<еп


Ргаъм!п3 1тм!з{е6 ап6 сшг!е6 [еауез 1[теэе сурез о[ 1еауев аге Бевс 4гатмп тм|тБ а11 с1те е6яез согпр!е{е, аь з[тотмп 6у тБе што 4гатм!п3з оп } гь;' р'3.. ть. 9гееп 1|пез герге5епс сБе рагсв о[ сБе 4гатм1п9 сБас гегпа|п оп сБе рарег' тм[т11е сБе ге6 1|пез геРге$еп1 с1тоэе сБас пее6 со Бе егазе6 Бе[оге ра|пс|п9' 0гатм|п9 с1те 1еа{ е49ез |п с1т|з [азБ|оп [еерв уошг еуе {осшзе6 оп сБе {оггп о{ сБе 1еауев апё с}:еге{оге

\'

ассцга|е 6гатм|п9. А11 сБе 1|пев тм|11 сцгуе ап4 |\м|$с а1 {Бе соггес{ ап91е ап4 1п сБе г|9Бс 6|гес1|оп, ап4 сБе {|п!э1теё р|с1шге гевц1сз |п а гпоге

тм|11

Бе сопт1пс|п31у ассшга{е

ап4

геа1|эс1с.

т !!

/!

,, '\


*6ж*&жФ $р'ж€*& (о {егпопв(га|е пе3а{те о{сеп ге{егге4 со Бу агс|эсз Бш{

4гатм1п9з Бе1отм аге 1п Бохев

1Б!э сопсерс

ргорег1у. \е9ас|те эрасе 1э сБе врасе [п ап4 агоцп6 а вБаре ог оБ|есс. 1}:е врасев аге

[у ехр1а1пе4

{о вее |п с}:е,6!а9гагпв оп с[те г|3[:с Бе1отм, :ц}леге

пе9а|!те э[ларев }:ауе Бееп з[ла6е4. 1{уош 4гатм

зБарез

с}ле

пе9ас1те в[:арев, уош сап о{|еп рго6шсе а [аг гпоге ассцгасе 6гатм1п9 о{ сБе роз|с1те в}:аре _ с}:е {1отмег _ с[лап |{ уош всш6у с[те ров!с1те э}:аре а1опе. 1}:!в |з Бесашве уошг

6га1п 4оеэ пос гесо8п|$е с}:е пе9ас!те в1тареэ ап4 гпа[ев по аввшгпрс1опв аБо!с тт[:ас с[:еу з}:ош16 1оо[ 11[е. !оц аге {огсе4 со сопсепсгасе [лаг4ег ап6 со оБвегуе гпоге с1еаг1у.

\е3а11ме з[арез


.#фйёфо

€о1ошг

7]тап]итпц;й!те

,,,-#.ж';

\\[/ьеп

1 [1гвс Бе3ап \масегсо1оцг ра!пс1п9 | зош3Бс с1те а6у|се о{ осБег агт|всз ап4 аз а гевш1с о[ сБас 4ете1оре4 а Баз|с ра1етсе о[ со1ошгв :мБ|с1т 1 1тауе Бееп Бш114|п9 оп апё ге{|п1п3 еуег з|псе.

!9

ш*ъч,

;ф']

!*;,!11/:'::1;"

€аёуп!аатп

'|,'.

!етпоп

/!1у з!х 5аз!с рг!пагу со!ошг5

,-'щш:

""{,,

;;ъ%," \

€аётп/иуп

уе!!осо ра|е €аётп/ипа

€аётп!цтп уе!!осо ра!е

!етпоп

@

(а*тп/ипз о/ап8е

€аётп!шуп

ж те4 ёеер

Ретлпапеп| гозе

ж

Регупапеп[ тозе

€еги!еап

Б!ие [опе

А!]хаг!п ст]тпзоп

€аёуп/иоп

теё

ёеер

1 а:п а1тмаув 1гу;п8 ошс пе'иг со1ошгз ап6 а44|п3 сБегп со тпу ра1есте. 1Беге аге пц1!егоц5 9ш|6ев оп 1Бе гпаг[ег со сБоов|п3 ап4 гп|х|п9 со1ошгз, Бшт | тБ|п[ т1-те Бесс а4у|се |э то [еер |т з|ттр1е ап4

.]

ехрег!ттеп1 аз ттшс1т ао розз!Б1е со1ошг, 1Бе ттоге соп{|4епт уош

- ![е тм111

:поге уош ргаст|зе тп|х1п9 Бе тмБеп уош $!агс со

ра|пс 11отмегз. 1Бе со1ошгв 1Бас аге сшггеп11у |п тпу ра1етсе аге з|ттр1у т1тове тм|т}:

|ш!паст!ёопе теё

ехрег|ттепте4 ап4 асБ|еуе6 с}те Бевс гезш1|з. [ау|п3 ошс со1оцгз оп уошг ра1е1{е 1пау 5ее1п шп1гпрог1апс, Бшт 1с |з еззепг1а1 со [по:м тм1теге еас[т со1ошг |в. 1 3гошр а11 с1те 61цез оп опе з|4е' а11 с1те ге4з оп сБе отБег э|4е ап4 тБе уе11о:мв а1оп9 т1те тор. 7Бе осБег 1тцез аге р1асе6 а1оп3 тБе Бо1[отт, |еат1п9 р|епту о{ зрасе |п сБе тт!66]е {ог:п1х|п3. :м1т|сБ 1 1тате с1те

(.]]ттатпаг/пе у/о!е[

[4аиуе

|

м |:::|

,|.,.:#

€о\а|т 6!ие

& ,=."*

Ртепс|э и![таупат]пе

''ю

&


1}:еге веегпз со Бе по ра1пс 1Ба| |з а сгце рг|гпагу; еас1т сопса|пз а 1|тс1е о[ апо|Бег, [ог ехагпр1е сегц1еап Б1ше топе |з а соо1 Б1ше сопса1п|п9 зогпе уе11отм, ап6 Ргепс1т ш1{га:паг|пе |в а'игаггп Б1це с1тат соп1а1пз зогпе ге4. |с |з сБеге{оге Безс со с1тоове а гап8е о{ рг|гпаг|ев ап4 весоп6аг|ез {гогп тм1т|с1т 1о гп|х о1}тег со1ошгэ. ![]с1т т1те ]п[|п1се гап9е о{ гп1хев 11тезе тм|11 ргот|4е, т1теге |з швша11у по пее4 {ог со1оцгэ. €оттр1егпепсагу

|1те еагс1т

со1ошгв аге орроз|!ез, {ог ехагпр1е с1те орроз|се о{ т}те рг|гпагу

со1ошг уе11отм !з ршгр1е, сгеа{е4 Бу гп1х|п3 Б1ше ап4 ге4 1п ечша1 агпоцп1з. 1п па[цге, уош $ее согпр1еттеп1агу со1ошгв шве6 со атпат1л3 е#есс. ]Б1п! о{ а ршгр1е 1г1з тм|т}: а [1аэ1т о{ уе11отм, ог 6г131тс ге4 Бегг1ев а9а|пзт 6еер 9гееп 1еауев.

ч

г!сБ отап9е-теё.

!йе [опе

о{ а со!оит !з о{теп оует!ооРе4 соБеп опе ]з петр [о

ра!пт!п3.

!опе

/з тйе те!а|!це

апё ![ сап Бе а![етеё 0у аёё!п3 й!х/п9

саёпо)оспо

!егпоп апё саёпо!цпо

ге4 4еер стеа[е5 а !фБт

гап9е о[ со!оигз {ог т|эе аё*]т!оп о{ а 0т/9!эт [ап9ет!пе отап8е.

ь.

{ \

жг-

1|а|ет [о тБе уп]х - [Бе апоте тра[ет уои аёё' т/эе !!9Бтег [!эе'[опе' Боец

Ртепсй и![таупат!пе.

Ргепсй и![гап'уат!пе п'у!хе4 ъо!тй саёуп!иуп ге4.

4еер стеа[ез а ёеер, ёи!!

ригр!е. 1 !п|тоёцсеё ?паице, ц![татпат!пе

ш!о!ет

ап4 4и!паст!ёопе

1па8еп[а [от а [и!! гап9е

о{ ритр!ез.

ате сгеа[её {тотп уе!!отш апё 0!це. 5ее !а3е 25 [от а {и!!ет *евст/р[!оп о[

€теепз

тп1х)п7 ятееп5'

А гап9е о[ теп}ац

|эшез


&$*ж$ж6 жж$жжуж #жу €&жжежуж 1Беге 1э а гпуг|а4 о[ со1ошгз со Бе гп|хе6 тм[теп ра|пс|п9 {1отмегз. Буеп |{ уоц 8гошр с}:егп |псо Бцеэ зшсБ ав р!п&в ог Б1шев, уоц аге шп1|[е1у со [1п4 сило [1о:цегз с}:ас гечш1ге ехасс1у с}:е загпе Б1еп6. [п с1тезе всш6|ев 1 }тауе 4езсг|Бе4 с[:е уаг|оцв со1ошг

гп1хез ! Бауе шэе6 [ог еасБ [1отмег. 5огпе Бауе Бееп Б1еп6е6 оп со \мес рарег''ил}тегеав осБегв Бауе Бееп 1а16 оуег еасБ ос}лег, еасБ 1ауег Бе1п3 а11отме6 со 4гу сБогоп9}:1у Бе[оге апо|}:ег 31аае |з арр11е4.

Атмауз ргасс|ве гп1х1п3 с}ле со1оцгз [1гзс, сБеп сгу с1тегп ошс оп а р1есе о[ зсгар рарег Бе{оге арр1у|п9 с1тегп со уошг ра1п{1п9. &егпегпБег со а11отм с[:егп то 6гу аэ

тпаЁегсо1оцгз [а6е со шр со {1{су рег сепс ра1ег сБап тм}:еп ЁБеу аге тме[.

1о ауо|4

1ау1п9 соо гпапу тмавБеэ

ап6 оуегтп'ог[1п9 уошг

р|с(шге' сгу со гп|х а со1оцг с[тас тц}теп 6гу |э ав с1ове |о сБе геа1 0отмег'з со1оцг аз розз|Б1е.

# ш{

#

стеа[е [|э/з !епооп са!!а !}|у | цвеё саётп)цпо уе!!ото ра|е апё саётп]тлтп !етпоп оуег!а!ё тц]т|э а !ф|ат тоаз|э о{ гп!ё-[ опе (Ртеп с|э и|[г атп ат!п е' са4уп]цпо уе||ои.: ра!е апё са4тп1цтп теё ёеер; зее рще 14).

ж ш

# м{]

Рот

[|э)з

зап[еёезсй]а'Аауес 6о||',

1

цзеё саётп!'ипо уе!!ота ра!е тш1т|э са4тп!штп те4 ёеер !а]ё !псо ]т 'срБ!!е [|эе оцаз| тшаз зс/.!! тре', оует!а)ё ц;!}Б ра!е тшазБез о[ !'ф|эс уееп (са7.тп!.штп уе!!отш ра!е ап4 сеги!еап 0!ие топе).

!Бе со!оштз о{ сБезе {геев!аз тшете стеа[её ив!п9 саёпо/шпт уе!!ооо ра|е уп!хеё тц]тБ а тоисБ о{ саётп!цтп геё ёеер, то!т|э е!т|эет а|!хат!п сг!тпзоп ог рег/папеп[ гозе |а!ё 1п!о [Бе 3!азе трБ)!е 1с тцаз в[]'!! ц;е[.


€ хаппе тозез [ Рот [Безе ёе!!сате е тп!хе4 ретгпапеп[ (о5е тр][|э а зпоа!! аупоип[ о{ саё'гп!итп уе!!отл ра!е. ра!е рат| о[ тБе реса! !з о{ тп !ё6тееп (Р гепс |э и|

а !фйт

!Бе

ъоаз|э

! га лпа г! пе, сеги!еап 6!ие !опе апё саёпо!игп !етпоп) тп!хеё ср]т!э а ра!е ъоазй о{

Ретупапеп[ тозе тп!хе4 ъо]'т/э а!!аат!п ст!упзоп ьцаз изеё [о сгеа[е [|э/з оат!еуа[её ти!!р; [от тБе ёатАет зес!!опз а !!тс!е Ртепс|э ш![таупат]пе траз аё7.её [о [|эе п'о]х.

! ра!псеё т|э!з атпац|!!з из1'п3 а тп/х о{ реггпапеп[ тозе апё 4и!паст!ёопе теё @ 9оо4 5[(оп8 тп!.х о{ [|эезе ттло со!оштз 9/оез а ёеер, т!сй р/п|).

|и!паст/ёопе п|а8еп[а уп!'хе4

!|эе уп]хез {от тБ!з апе?попе ате и![татпат]пе у]о!е[ ап4 а!]аат!п

!1-[опе (Р ге пс|э и ||гатпа г] пе' саётп/'игп уе!!ооо ра!е ап4 саётп!итп геё ёеер; зее !а9е 14)'

тп

!|эе з[ипп!п7

риф|е о{ тйе

!т!з тоаз

сгеа[е4 из!п3 и![татпат/пе у]о!е[ апё со0а!т [э!ие !а]'ё /п|о а ъоа[ег 9!ахе, ап4 тБе Бф|э!ф|эсз !/{те| ошт.

рет?папеп| то5е

шзе4.

тр!сБ {ог тБ!з

'ца5 Р!пА'. Рот сБе хап[еёезсй/а'|из[у

ёеер со!ошт а[ [ье [ор о{ тБе зра[Бе, РтепсБ и![татпаг!пе ъцаз а44её. Ас /тз 6аве а зупа!! атпоип[ саётп/'ипа теё ёеер ьоаз уп!хеё т'о!тБ т!'эе тпа8еп[а

апё регтпапеп[ то5е.

ст'!псзоп то!т|э !!3|этет ъоаз|эез о{

?паи|е апё со0а!т 6!ие. !Бе 11еер со!оит о{ тБе сеп[те /з тпаиуе апё !пёфо ъо/'тБ а т'цаз|э о{ ретгпапеп[ тозе апё ?паш1)е 0еБ!.п4'


,!

з ч

[Бе со]оцт о{

тБ!з йепоетоса!]]з сраз

сгеа[е4 0у 6!епё1щ са4тп!цтп те4 ёеер ап4 а!!аат!п ст'!тпзоп оп [о а 1.ца[ет 3!аае. 7Бе ст]псзоп тоаз 4.атАепеё 0у аёё! п9 Р гепсБ ц![ гаупа г! пе.

1 ,1

!|э1з 3ет6ета !з а [аБш!оиз

!оз[0ох

те4. | стеа[е4 /.с 0у тп!х|п7 саёуп1цоп теё ёеер т.о)т|э 4и!'паст1ёопе теё.

1 цзеё саёуп1цтп теё

ёеер тп!хеё тр]тй

рет|папеп' то5е [о стеа[е [|эе ст|;!

теё о[ т|э!з атпац!!!'з. Рог [|эе !п[ет'!'от зБаёев ! аёёеё а !!ст!е 7?1аиуе.

1)

й

': €

*

.;

; щ

|

* !{

' ш у;

:, :;

ф :,.1

1|!

;1

,:

.;.

* :1

!! |:

! тп!хеё со6а!с 6!ие

тр/'[|э

тпаите {от

[Б /з а9а! ап[|:из. Ртепс|э и![таупат]'пе ъца' а44её [о [|эе тп]х [отпат4в [Бе 0азе о{ еас|э [|отоет.

€ 6а!т 6!це 6!епёеё ту!сБ а зупа!! о а/поип[ о{ тпаиое тцаз изеё [о стеа[е [|эе ёе!]сасе 6!ие о{ тБе пас].уе 6!ие0е!!.

!Б!з

ёе!р|:!п1итп {еа[штез /.п [Бе

рто|ес| з[аг[!п3оп ра8е 1]6. [гепс|э 'ьс!|татпат!пе сцаз

тп]хе] тц!|Б

4и}паст!ёопе ?па8еп[а апё |а]ё'сц![|э а т,оавй о[ со6а!с 0!ие.


1

шзеё сас|тп!уу1п

отап8е со!тБ а!!хау/п

ст!швоп !а!ё !п{о ![ ![,ь/!е [Бе траз|э шаз зт!|! сце! |о ра!п[ !!э!з [|еп,оетоса!!!з {и!оа' Рог тБе ип7етз/4е о{ т!эе рета!з 1 изеё а ра!е соаз/э о{ са7по/итп отап8е апс1

Рот тБ!э отап8е втте|!тз!а [ изе] а тп!х о{ са7по!итп о[ап8е апё са4тп!итп |етпоп оп а тое| 3!азе апё !1{теё оит тБе /э/1Б!фБтв.

тп]ё'[опе

7Бе 7еер отап8е о{ тБезе €Б!пезе

!ап|етпз ораэ стеа[ес1 из!п3 а тоаз!о о{ ре[?папеп| уозе ап4 саёпо!итп уе!!ото ра!е со'тп[э/пе{ тц![]э апотйет !фБт 3!ахе о[ саётп!и'тп отап3е.

$ее рще 14).

'#' ж]' ::,. 1!;

'+ "1,

:

.}л !1" .Ё

1!аё!о|!'6тееп 5[ат' соете а !фт {тез/о уееп {аё!п3[о ш,ь/[е' тье !!эезе

уееп /з сети]еап !э!ие топе тп!хе4 ш1|Б сас|тп!итп !еэпоп апё а Б!пт о[ РтепсБ ц![уатпат!пе.

Аз тБе !оп3/{!отитп !!!у тпа|игез

{тотп 6иё то {!оъоет /| уе|а!пз а ёе!/сате [э!из|э о{ ра!е уееп. 1 тп!хеё сетц!еап

!э!ие [опе тр!|Б саётп!цтп уе!!ото ра!е ап4 а |оисй с;{ саётп!итп теё 4еер

[йеп тца[етес1 !| 11отцп |о а !а!е 3!а<е.

7Б]з атитп !!!у Баз а ёеер, {тез!э 9[ееп а[ тБе |эазе о{ тБе зрат!эе. 1 цзеё а тп/х о[ Ртепс!э и![гатпат!пе т.о!т]э сас1па!ипо |епооп апё саётп!итп уе!!ото ра!е.


фё* \;,"ъ$$ *т.**1#1

*

* {.:

Р

..4} ';Ё*#*}.},

}и1|х|п9 ассцгасе 8гееп5 |з сБе зесге1 {о ра|пс1п9 Беашс|{ц1 1еауев. А гпуг1а4 о[ 8гееп5 сап Бе ас}т1еуе6 тм1тБ а тегу 1|гп|те4 ра1есте. 1 шзе оп1у са6гп|шгп уе11отм

ра1е, са4гп|шгп 1егпоп, РгепсБ ш11гагпаг|пе ап4 сегш1еап Б1це топе. 1Бе Беашч о{ тБе {1гзт с1тгее со1оцгв 1в сБас сБеу 1![с о# с1те рарег {а|г|у е#огт1езв1у, зо |с |в еав1ег 1о геса1п агеав о{ 113}:т ап4 ге{1есг|оп. 1 Бауе {ошп4 сБас в|тпр1у Бу а441п9 а 1оцсь о{ са4гп1шгп ге4 4еер 1о апу 3гееп гпа[ез 1с арреаг 1поге па!шга1. 1псегевс1п31у, [ Бате а1зо пос|се6 0Ба| тме а11 вее 3геепз 4|#егепс1у. !7|т}т тБ|з |п гп1п6, 1 а1:маув те11 гпу в|ш4еп1в со 1ау тБе 1еа{ пехт со сБе|г ра1пс|п3 со с1тес[ тБас сБе гп]х с1теу аге шв|п3 1з аз с1ове аз розв|Б1е со сье па{цга1 3гееп.

Ратв!а

|ароп!са

Р|эоттп/итп


аге ехагпр1ев о[ п|пе 61#егепс 9гееп$' а11 тм|сБ а Баве о{ са6гп1шгп уе11отм ра1е гп|хе4 тм1сБ 41#егепс согпБ1пас|опв о{ РгепсБ ш11гагпаг1пе, сегц1еап Б1ше 1опе ап6 са4гп|шгп ге6 4еер. БасБ о{ с1теве 9геепз Баз а {ш11 гап9е о{ 1опев сгеа1е4 в1гпр1у Бу а441п3 1поге \масег. 1 1тате гереасе6 сБе ехегс1зе тм!с1т са6тп|шгп 1егпоп 1п 1еауез А то Р. Бе1отм

€аёуп!итп уе!!оса ра!е гп/хеё ъц!тБ а !]тт!е РтепсБ и![татпат/пе.

Ап е4иа! тп!х

о{ Ртепс|э и![гатпат/пе

апё саётп!иуп

уе!!отш ра!е'

Ап е4иа! тп!х

о[ Ртепс0 и![таупат]пе апё саёуп!иуп уе!!отш ра!е сш/'тБ а !!ст!е са|гп]и'уп теё ёеер'

4 €аёуп/штп уе!!оъо ра!е тп!хеё

оц/[Б сегш!еап

0!ие [опе.

5 €аёгп/итп уе!!осо ра!е тп!хеё то!тБ з!!3Бт!у тпоте сетоо!еап 6!це [опе апё а !/'сс!е саё.тп]итп теё ёеер. €а*тп]игп уе!!осо ра!е тш!тй а !!ст!е сети!еап 6!ие [опе ап4 а [оисй о{ саёгп/итп те4 ёеер.

€аёуп!штп уе!!ото ра!е ап4 ап е4иа| тп!х о[ сегш!еап 0|ие [опе апё РтепсБ и][таупат/пе'

€аётп!иуп уе!!отш ра!е тш!тБ а [оцс|э о{ сети!еап 6!ие !опе апё Ртепс|э ц||таупат!пе.

А гп]х

о{ сети|еап 6!ие [опе, РгепсБ и![татпат!пе, саёпо!иуп уе!!отш ра!е апё саётп!штп теё 4.еер'

А

€аётп'!'итп !етпоп тп/хеё тл)тБ РгепсБ и![таупат!пе, сети!еап 0!ие [опе апё са].тп/'иуп теё ёеер'

Б

€аётп]итп !етпоп оп|хе4тр/[|э ецеп 4иап[![!ез о[ Ргепс|э и![гагпат'!пе апё саёуп]шуп теё ёеер'

(

(аётп]тцтп ]егпоп тп]хеё тр!тБ а ]]тт!е РтепсБ и!'татпат'!'пе апё сегц!еап 6!це топе.

|

А 0!епё

о[ саётп!итп !етпоп ап4 з!'!.7Бт!у тпоте

Ртепс|э и![татпат]пе.

ЁА

!фБт тп/х о{ РтепсБ и![гатпат/пе ап4 саётп!иуп !етпоп.

Р

(егш!еап 6!це [опе тр!т|э а |!тт|е тп]'х о| РтепсБ ш|[таупат]пе апё са].тп!иуп !еупоп.


1ёс}тп|чцс5 п 1Беве ра9еэ 1 Бауе 4е:попс1гате6 зогпе о{ т1те [шп4атпепса1 тес1тп|чшев тБат | шзе. Ргаст|ве ап6 гпаэ1ег 1Безе сесБп|чшев Бе[оге уош $1аг1 уошг {1отмег ра|пг1п9з, ап4 уош аге {ат

ттоге 11Ре1у со зцссее4.

гшз1-т, ап4 а1тмауз а11отм сБе |псег{ег|п3 тм|сБ а тмаз[л тмБ11е |т |з зргеа4|п3, вест1|п3 ап6 4гу|п9 тм|11 гезц1с |п а гпезэу {|п|зБ. Ргаст|ве 4га39|п3 тБе ра|пт шэ|п3 ]шзт |\мо ог 1}тгее з1го[еэ ап4 тБеп

1Бе

ттмо 3о14еп гц1ез аге 1гу по1 |о

со1ошг 1о вргеа4 патшга11у. €опвтапс1у

1еат|п9 |т то 4гу.

11т|з |з 1}ле ргосевв Бу тмБ1с1т | Бе9|п а11 тпу ра|пг|п3з. Р|гзс 1 91аае оуег с!те рарег :м|сБ с1еаг тмасег ап4 т1теп

1

ра!пт оп сор о{ с1те 91аае. 1Б|в гезш1св |п тБе ра|п1 5ргеаа|п9 патшга11у асговв {Бе рарег гатБег с1-:ап |тпгпе6|ате1у воа[|п3 !п со |1, ап4 |т }таз а зо[с га1Бег 1Бап а Баг4 е63е. Апос1тег аётап1а9е 15 1ьа1 пмо ог 1поге со1ошгв сап Бе арр1|е6 а{ опсе) а11отм1п9 уош го Б1еп4 1Бегп оп т1те рарег Бе[оге с1теу 4гу. Аз тБеге 1э а 1ауег о[ тмасег Бебмееп рарег ап4 ра|пт 1т арр1у

т1-те

гпшсБ еа5|ег 1о 1|{т ог ттор шр ра1пс тм|т}: а с1еап, 6аттр

Бгцз1т. 1Б1з сес}тп1чше 1в а1зо шзе4 со сгеа1е агеа$ о{

119!лт.

)горр!п3 !п со!ошг !,

(еер

8е3! п 5у саге{ш !у арр!у! п3 а с!еагтма1ег 3!а:е' !

п3

1[:е

3!а:е

ра1| о{ ига1ег, зо а гпеззу 3!а:е ми! ! 3!ме а гпеззу {1 п !з|, ап6 !{уош ра: п1 омег1[':е репс1! !:пез1[:еуии!!! 6е 6!бсц11то гегпоуе. \|'т7ог(оп опе

ми!т| п тБе !

з|аре уош аге

ра! п1;

1!'':е

!

1

{о! !оми т|_:е

1

ре1а!

2.

1[':е ра! п1 хм!

1Б|в сесБп|чше 1пуо1уев 1оа6|п3 уошг 1эгшзБ тм|сБ ра|пс зо с}:ат 1с {ее6з еаз11у о[[ с}те БгшзБ оп 1о 1ье тмет рарег. 1т 1в шве6 то сгеасе а во{с' па1шга1 тмавБ о{ со1ошг.

огз|аре а1а1!гпе,

\//А!1е

11':е

3!а:е

!з з1!

аз1!-:е

!!

мие1,

3!а:е ёг!ез чо!с(1у.

6гор

!п 1|:е

со1ошг'

1|е

ра!п1и:!!! {ее6

геа6!!у о{[15е бгоз[': оп1о1]':е рарегзо амо!6 арр!у!п31оо пшс[: ра!п1а{1|!з з1а3е. \{!т| 1!':!з ре1а!, тме ииап1{|е со!ошг1о{аёе 1ои:аг6з

1['':е

3'

5ргеа61|е со!оцг6очмп1Бе ра!п1!п31охмагёз1|е базео{1бе {гогп 1[':е мие1 е63е ре1а!. )о 1| !з ии!1Б а с!еап, 6агп р бгшз|. 5хмеер

о{1}'.:е ра!

п{1оииаг6з 1|е 11ом:ег сеп1ге.

сеп1ге о{1|е |ои:ег, зо а6ё 1|е со|ошг а11|е 1!р'

1


.' _'._ .'. -". ( .'к6 "ч. . _. _].": о :;,;.: ;...'. \ф&$;{-*ч5'. '.:

!'

)гор

{Б!з

!п а

зесоп6 со!ошг

со!ошгзраг!п3!уми!1|

хм}':!!е

1|е

{1гз1

со!ош г

!з з1!![

уие1. [-.]зе

2.

!/!1Б

а с1еап,

агеаз ап6 5]епё

1шз11[те 1!р о{1Бе 6гоз!':.

!.

-ша! !у 6

о{со!оц

г, хм[т !е !

з1!!!уие1 цзе а

с!еап' 6агпр 6гц5п апа саге{ш! !у эхмеер

ш

р 1!':е

!пи/ап1еа ра!п11о гемеа1

2. \}'/ог(чо1с[!у Б!3|!!3Б1з, а5

1': !3!'.т1

!{1Беге аге гпапу

опсе1ье ра!п1!з

пау ргоме !гпрозз!6!е{о !![о#. €{еап1Бе 5шеер

6гцз!-:

огуо|.-.] \м!!!

уош ргем!ооз[у

Бебмееп еас!':

геарр!у1}':е со!ошг

гегпоуе6 е!5еи/ьеге.

3. $/Беп

!!{т!п3

ра!пто#тАе рарег' {бе

6гцз!'т гпшз16е 6г!ег1Бап1!':е ра!п{е6

зо{ба1

!1

рарег а6зогбз{Бе ра!п1.

!31.:Б

у

6гг;5п, 5и/еер {гогп

1иго со!ошгз1о3е1Бег,

|ам!п9арр1!е6а

миаз1': 1{ 1з

м!

11',:е

11':е ра!е 1о

1|е

6аг!<


$ ;*ж*ху$ухж ч}"}} *х$жк*ж *\*.чъ{ :* [ауег|л391а:ев 1з сБе ргосевз тм1тегеБу опе тмаэ1т о[ со1ошг 1в 1а|4 оуег апо|Бег. 1Бе [|гвс со1оцг Баз со Бе 4гу ог с1те весоп4 тмазБ тм|11 шр5е1 ог 11{с сБе {!гэс тмазБ. )еса|1в зцсБ аз уе|пз ап6 вшг{асе гпаг[1п3з сап Бе зап6тм|сБе4 Бестмееп сБе 1ауегэ о{ со1оцг. 1Б|з во{сепэ с1те 4еса11 ап4 3|тез |с а 1поге пасцга1 арреагапсе. 1 сгу пос |о рц1 оп гпоге сБап с}тгее 1ауегз о{ со1ошг, а$ сье гпо{е 1ауегв уош 1тате, с1те гпоге уо1ас|1е тБе ра1пс, ап4 сБеге 1з а 4ап3ег о[ оуег-

тмог[1п9 сБе ра1пс|п9.

!.

соп

А[ег 1бе

{1гз1тмазБ о{со!ошг

р!е1е!у ё г!е6, 3!а:е омег1Бе 1ор

['':аз хм11[:

с!еагуиа1ег.

2.

Арр!уазесоп6 со|оцгап0 зхмеер !{3еп{!ум;Беге пее6её.

сап !!*ош1зогпе

4.

о{1[',т!з

со!ошг{о геуеа!{}'':е со]оцг 6епеа11'':.

Арр1у6е{а!| шз!п36уБгшзБ!п3ап6

[ас!п3ра9е).

а6еерегге6 (зее1|е

!оц

3.

о{1|е 9!а:е п опе 6 гес[|оп, {гогп базе ассеп1ша1ез 6охм{Бе ре1а[ сшгмез ап6 г!рр[ез. А!!оми1Б!з |!{[ ош1 раг1з

5. Арр!у

а !3|1 со!оц !

!

г

оуег1!":е 1о{а!

!

!у 6

у

1!

р. 1

хмаз|: то

миог[, 1!'те а!гп

|!'':е1опез ап6 зап6тм!с|11',:е 6е1ап!з Бе{:пееп !ауегз о{ра!п1.

ш

[':!з

п !{у


тес1тп|чше |з шзе6 со сгеасе ра1сегп ап4 техсшге. 11 6опе опсе с[:е Бас[3гошп4 со1оцг 1тав Бееп арр11е6 ап6 |э согпр1есе1у 6гу. А всеа4у }тап4 |в гечш|ге4 {ог сБ!з тесБп1чше, ап6 |{ пее4в зогпе ргасс|се 1о ас[:|еуе сопт|пс1п9 гезц1сз. 11т|в сес1тп|чше тмог[з Бетсег тм|тБ со16-ргезве6 (\ос) ог гош31т рарег, во уош сош16 ргас1|эе тм|с[: Беау|ег рарег ап4 рго8ге53 оп 1о Бо(ргевве6 а5 уош 6есогпе шоге согпре|еп1.

11т1в |в

,1'

:

А с|озе !ооА ат

|";

!'

['4

а[е

а {а! г!у ёаг!< гп !х ии!11':

1

цз1 а !1|!е !

апу ехсезз ра!п15у 6а66!п3 !1оп абзог5еп1 рарег, [[:е 5гшз| з|оц16 5е|а1!епеё 1о

ша1ег. [оа6 1[:е 6гцзБ ап6 гегпоуе

зерага1е 1[те |а! гз

2.

тБе ёау!/!у з]эотцз |эот.ц тБе Ба/гз о{ с|:е

Бтиз|э ате зр!ауеё ои[ тБе рарет [о ас|э/еуе а

А

з! !3[-т1!у

уош арр!у1[':е ра!п{{о1|е рарег, еп6 о{{Бе 6гцз[:. Фп!узогпе

{а1[еп 1Бе о{1[:е

ра!п13оез оп1о{Бе рарег1о

сгеа1е1ех[г;ге.

17етпетоса]]]з' Ртапз [7а!з'

4ц тп/х о[ геё ётщ3её астозз па[и(а!, БтоЁеп ра[|етп о[ ое/пз'

апё а


1п [|эе !а!п!!п3 оп [|эе !е[т, [ изеё ёц 6тшз|т!п3 [от с|эе ро!!еп' Р/тз[ ёо[ оп т|эе

ра!п[ ив!п9 а з[топ3 тп!х о[ те4

а!!!!'её тр]т0

т|эе т!р о{ т|эе Бтцз|э.

!Бе

0азе со!оит о[ [Бе з[атпепз тпиз[ 0е тота!!у ёц !эе{оте 4о1щ [й!з от !|эе ёе!а!!з ьо!|| [э|ит. [аРе уоиг |!тпе оп [Б!з, апё изе а тпа3п!{у!.п9 3!азз !{

песе55ац. Фпсе /з сотпр!ете!у

т|э/в

!ауег о{ со!оит згпа!! ёо|з

ёц, арр!у

о[ уе!!ооо оует [0е тор то Б!9!э!!1|эт тБе теё ро!!еп.

0з!щ т/эе уец [;р о{ [йе 6гизБ, [Безе та]зе] тоатЁ!п85 оп т|эе зит{осе о{ тБе !е|а!з тшеге ра/птеё оп |о а 4ц 6асЁуошпё, апё а зтпа!! зйаёоъц арр!!её [о еасБ опе.'8//тБош[ [0е аё*!т]'оп о{ т!эезе т/пу з|эа11оъоз, [|эе |Бтее-ё!п'оепз/опа! арреатапсе о{ т|: е тпатЁ'1'п9в тцои!ё 0е !озт.

11т1з сес1тп|чше ]з шве6 1о сгеа1е вгпа1| з1тагр

|пуо1уез всгар|п9 атмау с1те ра|пг го геуеа1 с1те рарег шп6егпеась' вогпе 4атта3е |о сье рарег 1в 1пеу1саБ1е. 1с зБоц14 с1теге[оге оп1у Бе 4опе 1т191т1191тсз.

Аз

опсе 1Бе ра|пт|п9

€еп[!у

|в {|п1вБе4.

5с(аре о[{ тБе ра/'пс тш/'тБ [ье [;р о[ а зса!ре| [о стеа[е тБе |э11|э!ф|эт'


--"--__--_--_--

йав[|п9

{1ш14 ]з шзе{ц1 |{

уош

тм|з1т

1о ге1а|п агеа5 о{

\йБеп арр1|е4 со 4гу рарег !т рго1ес15 сьа1 рарег. рагт о{ т1-те рарег {готт а11 \ма8ье5 о{ со1ошг. Фп1у :мБеп тБе ра|пт|п3 |з соттр1ете1у 6гу сап с1"те ттав[|тт3 {1ш|4 Бе геттоуе6. ! {|п4 |т тмог[в :ме11 [ог {1пе 6еса11в 1|[е зтаттепв, {|пе 51е1т5 ог Бо1ез |п 1еауез. 1 сгу пот со ш5е |1 {ог 1'т131т1|31-ттв аз |. 1еауез а тегу Баг4 ош|1|пе. тм1т|те

,€! ::..,.

аФ''+ .,:

,!1

{-;цчд11";|$згм :1чщ,,'-.""..".'чн.:,'

'

Арр1у15е

гпаз1<п3{1ш!6 1о с

соп':р!е{е!у (1|!з

1а!<ез

еап'

6

у

абоо1{уе {о1еп

рарег. [еаме ;1то 5е{оге

п':1пш1ез)

арр!у п3ра!п1.

ё:-

#'

-

..-'4.

!-: -

.':.|

:!'

..*ь1*-|

, ';

-

|ау1!':е ра

бгшз|1оо

,.

.,,

1!'

':'-*#_ "" )

:.13' ..."..- ,..1:,'!'

2'

;"

п1

!.:аг6

,::"!

оуег1пе паз!<!п311ш!6' 1а!<е саге по1{о ёга31|е

огуо!

гпау а!51о63е{[:е гпаз!<!п3{1ш!с1'

3.

\&[:еп 1|е ра!п1

-

!!эе з[а'упепз оп [!,э!з теё ап7 со!э![е атпац!!]з треуе тпазРеё ои[ Бе[оте [Бе {!оьоегз тлеге ра!п[её.

согпр е{е!у

6

гу, гц5 о[1|:е

гпаз!<1п3{1 о

6 шз!п9

уо;г{1п3ег1!рз (;115е ра!п1!з емеп з!!3[:11уи:е1' 1|е рарег гпау|еаг).


$*гжжщ*&*ж$жж *ж$жжу 1[л1з всш4у э1тотмв Ботм

уоц сап |псепв1ф со1ошг |п

!|э !з 6еаит!{и! 4ау !/!у, [7етпетоса!!!з

{и!оа, уоъоз о/3отоиз!у !п тпу {топ[ 3агёеп. !ои Баце оп!у опе 4ау !п тр/о]с| то ра!п[ [|эе {!отоет 0е{оге !т

$(а8е5.

6е9/пз [о то/![, 5о уоц |таое [о !а!п[

\п,-

{азс. Рот [Б'!.з согпроз![/оп, 1 атгап9её тооо о{ тБе !еауез !п а ]эеап з|эаре аз 1

!оуе [йеве [!оъоетз зо тпцсБ.

ш !

.

Ра!п| а!1егпа1е рей!з о{1!":е

1!":егп1о

2. Арр!у

со!ошг1о

а!! 1!":е

ре1а[з

ап6 а!!оиг1Бегп1о6у 1!-:огош36!у. Регпоме 1Бе репс!! !!пез ап6 !ауоп

а66!|!опа!со!оцг аз аи:е13!а:е.

3.

[!па!!у, 9!ме еас1'': ре1а! а

51гоп8егогап8е 9!а:е ап6 а!!оми !11о 6у. Арр!у6е{а!!, ап6 !аз|!узАа6омг.

6у.

6 гаиип {1охмег

ап6

а!

!оми


]..т':;::;'н,'

--' ;] тЁэ1г,1;1;.'|Ё'


[|вь| ап0 ( )

э1та0с

1та6отмз аге по1 згг|сс1у ассерсаБ1е 1п сга6|с|опа1 Босап1са1

|11'''т.'с|'пэ, Бш| 1п гпу отмггра|пс|п9в 1 |пс1ш6е 1Бегп тмБегеуег розз!Б|е. 11теу 91те 6ерс1т со а ра|пс|п9 |п ап 1пз{ап[, ап4 1п гпапу савев |[теу аге а [цп4атпеп1а1 раг( о[ тБе согпров|с|оп. 5шп113Бт сБап9ез сопз1ап!1у тБгош9Бошс с1те 4ау, оо сБе зБа4отмэ с1тап9е аэ тмау с}те вБарез о{ сБе з1та6о\м$ аге соп5сап1 ап4 еаз|ег со ра1пс. ] цве а 50тмасс Ба1о9еп ап31е 1агпр.

1!'те п[6-1опе 1Бе Бав|с гп1х

п!х [ог

гпу вБа6оцлз ]з а гп14-1опе гп|х о{гтмо рагсв Ргепс[т ш11гагпаг1пе |о опе рагт са4гп!шгп ге6 4еер со опе рагс са4гп1шгп уе11отм ра1е. 1[те гп|хев э1тотмп Беге Бауе рго9гезз|те1у гпоге \^/а1ег а66е6 то тБегп ав уош

глоуе {гогп

1е{т

1 шзе

а11

со г|3[-тг.

5!!ррет

отс|э /'ё

(рарБ 1ореё1!итп)

20 х 10стп (8 х 12!п)


*$ж6 ж&ж*ж&жж

3ч!п бу гла[!п3амиа1еу гп!6-1опе гп!х 1з|!пдо{1иго раг|з [гепсБ ц!{гагпаг!пе, раЁса6гл!шгп ге6 ап6 опе раЁ п!шп уе!!ои: ра[е. }гамиа !!3Б1ош1!!пе з!.:а6о:м, ап6 арр!у ап емеп 9!а:е о{

оуег1бе эБа6её агеаз,

2.

5!г1Бе гп!6_1опе гп!ххме!!

со!оцгэ Бауе зе1[!е6

!п

сазе1Бе

ош1, апё арр!у аъмазБ

о{со1оцг оуег16е 3!а:е. [ау1Бе апё емеп аз розз!б!е1о ауо!6 |!пез арреаг|п3аз !|6г|еэ. }о по13о 6ас[<оуег

миаэБ аз {!а1

3.

(огпр1е1е а!|1бе з[а0оуие6 агеаз ап0

а[[оми1[е ра!п{1о

ёу1Богош3[[у' Рш6

ош1а11

1|е репс!!|!пез.

апуо{1!'те ра!п1е6 агеаз 6е{оге1Беуаге 6у, о1Бегиг!зе1Бе угазБ хм]!! Бесогпе цпеуеп ап6 ра{с[ту.

Арр1уа зесопё с1еаг3[а_ае о{миа1егемеп!у омег1бе э['та6оиг. зшге1[а1уош гпа1сБ 1Бе з|аре о{1Бе з6а6очм ргес!зе!у.

5.

[ау оп 1Бе зБаёоу; гп!х, сгеа1!п3 ёаг[ег агеаз хмБеге пееёе6.

асБ!еуе гпоге 6ер{Б о{со!ошг, гереа{ з1ерз 4 апё 5.

!Бе сопср!етеё

|

уои ра}пс}п7. рте{ет уоиг зБаёотц [о |эаше а во{! её3е, арр!у [Бе ра!п[ [о 1!е' раре[. !|э)з тпе[0оё }з !езз ргес!зе, 0и[ тпау 6е пооге зц]са6|е {от уоит ра!п[!щ.


&ужж*$жж жу$жж ж$ $$5&* ---

.

ра!п1{о 9!ме 1Бе гпргезз!оп о{!!3[т1. !1 !з ёи1 согпрагеё хм|1[1Бе рарегапё !еамез1[":е ра!п1!п9 !оо[!п9{!а1. !пз1еа6, !

1

гаге!у арр!у

ми!':!1е

!

!

2.

Ё!пег агеаз о{

|еге,

{['те

!!3['т1

сап 5е !1е6 ]

Бгцз[ !з':м!д!е6'

ош1 хм!{[ 1Бе ро!п1

з!!3!.:{!уигБ!!з1 !![!п31о

о{а 6гцз[.

рго6шсе1ех1шге

!!*ош11Бе ра!п1оп1Бе раЁз о{{Бе{оуиегии6еге1Бе !!3[т1!з Б!11!п3 !{ !о геуеа[1Бе игБ!1е рарег шпёегпеа1Б. 1Б|з рго6цсез а зо*ег' гпоге !:{е!1[е, е#еФ.

--- &жж ж$хж*ж 1}ле 4ерсБ о[ з}ла4отм арр1!е6 |о а 0отмег

ёереп6в оп с[:е 1псепз1ц о[

119[лс

сБе вагпе гп|4-сопе гп!х ав 6евсг|Бе6 оп {а111п9 !роп гпа1п со1оцг, ог а сошсБ о{ апу со1оцг {1отмег'з о{ с[:е вогпе Бцс тм|сБ ра3е 34 1п. 1 швша11у арр1у с}ле зБа6отмз савс гп|хе4 0отмег, со с}:е оп 1з ге[1ессе6 сБас {опе ап6 4еса11. 1Беу шп1ф сБе арр1у1п8 а[сег а еп6 о{ ас с[ле Бу 119}тс ра1пс1п9, |с. 1}ле з}та4отм со1оцг

1ауегз ап6 9!те 6ерс}: со с[:е ра|пс1п3. Фпе ехсерс|оп со с}:|з |э уе11отм {1отмегз, со 'ш1т|с}: 1 арр1у а11 с}:е в[ла4отцв 1п 111ас Бе[оге 1ау1п3 оп сБе уе11отм сопе.

Арр1у зБаёохмэ

!п

м;а1еу !ауегз, ап6 зо*еп

1Бе{пп!з[её е63езхм!1А ас1еап, 6агпр Бгшз[т.

фр!у1п7 з|аа4отрз [о Ае[а!.!з, зцс|э аз л[ап1еп5 апё та]зеё поатА!'п3в, !пзсап[!у !фв [Бе ра!'пт}щ апё ргоёисез а [|этее-ё]тпепз)опа! е|[ес[.


:!.

,]|Ф**$*&*Р$я*:$$$*$$$$$!}&:1}},.$}**!..}&*Ф}$}$.!}8$}8**$}}$$}$$*&}._$}!:}!8&:

||!ас Рагго{ 20 х 30стп (8 х 12/'п) а ра|п['пу о{ тБе оп!у сш!/р то 6!оогп /п гпу 3атёеп. 7Бе !е[а!з саи3Бт т|эе !ф|:с \е'аит!{ш!|у, ап4 1 ра/пте7' }т тц'ть о 5[топ8 зБаёотц [о с/еа[е пэоте 4гатпа.

!|э!з

!'з


\шь||с Ёотдгсг5 ]

1оте ра|пт|п3:м1т|се {1отмегз. 1-|1|ез а[е1т|у {атошг|{е; еасБ вса9е о{тБе|г |1{е сус1е 1тав |сэ отмп шп|чше с1тагассег|зс|св тм}т|сБ аге а 1оу {о ра|п1 - аз Бш4в тБеу аге в|ттр1е ап6 е1е9ап1, ап4 тм1теп |п [ш11 Б1оогп 4е119Бс{ш1 ра1Ёегп5 аге сгеасе4 Бу т|е агеав о{ 119Бс ап4 в1та4отм. 1|е а|гп 1в {о сар[шге с[:е тм1т1се о[ тБе рарег тм1с|т!п а рас1егп о{ вцБс1е вБа4отмз тм1сБошс с}:е шве о{ тм1т|се ра|пс. [п вотте 113}тт тБе эБа4отмв сап Бе тегу 4аг[. 1Беве гпцвс Бе ехесш{е6 тм1Ё1т саге со ауо|4 сБе ра1пс|п9 Бесогп|п9 тоо

|

Беату _ 1п г1-т!з сазе, 1езз !з гпоге. Рог зогпе, с}те 6е9гее о{ вшБс1еу гечш|ге4 со ра1пс тмБ|те 0отмегв оп а тмБ11е Бас[9гошп6 гпау 6е 4|всопсегс|п3. Бшс с1т|в !з ехасс1у тмБас 1 1оуе аБошт с1теве рогсга1тв. Рог гпе, тм1т|се {1отмег$ рогсгау са1гппезз, сгапчш111|ту ап6 ршг|су.

'$7}:еп

1 [:ате согпр1есе4 а ра|пс1п3 о{ апосьег р|ссшге.

тм}т|се {1очгегз 1

|гпгпе6|асе1у \мап1 Ёо $са(с


Ё: ,.

у. !

:1{

;1|!,;

!,:'#

.!,#

€аза

31апса 0реп1п3 80 х 60стп (12 х 24!'п)

[ сйозе [о ра;п[ тй1з !!|у |п ап атсБ а5 ;[ орепеа. 1 т|э!п| тБе 6асА о{ [йе орепеё [!отшег !з [йе тпоз[ 6еаит/{и! т!ето.

[.: ,.


&&$ж$ж6 ж$жж*жкжу *жжжж 1о

ра1пс тм}т|се 0о'легв 1 Бе91п:м1с[л а гп& о{ с[лгее рг1гпагу со1ошгз тм1т1сБ 1 сБе гп16-|опе. 1с 1в а Б1еп4 о{ гтмо рагсв РгепсБ ц1{гагпаг1пе со опе рагс са4гп1цгп уе11отм ра1е ап4 опе раг! са6гп|цгп ге4. 11т1в !з гпу з|аг|ег рш661е о{ ра!пс. 1 с}теп гпа[е веуега1 осБег рш461ев о{ ра1пс тц]с}: зцБс1е сБап9еэ !о гпассБ сБе со1оцгв 1 сап вее |п с1те [1отмег. 1 Бе9!п Бу сарсшг|п9 с}ле гповс 6евсг1рс|те з}:а6отмэ {1гэс ап4 с1теп арр1у бгсБег 91ааев о{ сБе з[ла6отм гп|х |о сгеасе 4еерег з[ла6отмв. 1}:е гп!хез зБотмп Бе1отм аге с[:е опез 1 сгеа1е6 со ра1пс с[:е тм}:|те 111у ас сБе Боссогп о{ сБе ра9е. Бас}т опе сап Бе гпа4е 113Бсег Бу а66|п3 \^/асег.

са11

1

]у[]ё-топе

2 ]|[!.ё-сопе |!из !еттпапеп[ го$е 3 ]у[]ё

оп е р !из

с

аётп !итп

уе!!ота ра!е ]|1].ё.-сопе

р!из сети!еап 6!ше [опе

апё саёпо!ипо !етпоп

]у1!ё-сопе р|из а !/[т!е тпоге

Ртепс0 и!'татпат!пе

[/!!цпо сапё!ёцуп

1о ра|пс сБе тм}т|се 111у Бе1отм 1 {1гзс 6гетм сБе 1|1у, сБеп арр1|е4 сБе гпа1п зБа6отм гп|хез оп [о а 3\ате о{ с1еаг \масег. \й}л!1е еас}: з}:а4отм тмав зс111 тмес 1|{се4 ошс сБе 1т191т1131тс$' сьеп рш. оп 9епс1е вБа6еэ о{ ра1е уе11отм ап4 р1п[

Бе{оге гегпот1п9 а11 с1те репс11 1|пеэ. 5сгеп8сьеп;п8 $о1пе о{ с1те з1та4отмэ.

{|п|в}л, 1

сгеасе6 6гагпа Бу

1


1|п3 а пм]'':!1е агшп 1}тауе эБотмп сБе зса9ев |п ра1пс|п3

7апсеёезс|!а

[е агшгп |1|у,

. 1}:е 1|1у 1э сгеагпу тмБ|се ас сор о[с[ле эрасБе (с}:е {1о:мег'в

сцгуе4 реса1) ап6 а

Беашс1[ш1,

[геэБ 9гееп ас сБе Баэе.

}гаиг

а з!гпр!е оц1!!пе о{1[те

{оигег.

п]х1[е гп]ё-1опе ап6 опе ог1иио ро6ё!ез иг!1[ з!!3|1!у гпогехма1ег.

6!а:е 1Бе зес|!опз опе а1а1!гпе апё !ау 1[те з|,:аёоуиз

{о сгеа1е

}4!х а !:3Б13гееп

ггп.

о{сегц!еап б!ше1опе

саёп!шгп уе!!охм ра1е, ап6 3!а:е омег [!гз[ёум;азБезиг!{|': миа1ег. |ау1Бе !!3|1 оп 1о1Бе1!р ап6 1Бе 6азе, з1еег|п9 3еп1!у ир{Бе зра16е. }гор !п зБа6охм гп!хшБ!!е 1Бе {1очмег !з э{!!]

[![

ош1 апу ме!пз

Б!па! !у, п':!х з!!3Б1!у

ог

!'т!3Б!!3[1з

апё а!!охм

з{гоп9ег со!ошгз,

[гепсБ ц]1гагпаг!пе1о1[е 3гееп ап6 1Бе гп!6_1опе. 6!а:е1Бе еп1!ге иг!1Б ига1ега3а!п

ап6, шз!п3{[е{!р о{

БгизБ, ра!п1 оп {[е{1пе 3гееп ме!пз 1!пу3геуме!п!п91оьмагёэ1[:е1!р о|


Ра|п||п3 |п 0сЁа|1

[1отдгег5

.[Б. ехчш|в!ге 4|мегв|су о{ 0отмегв рге5еп[$ сБе агт|в1 тм1сБ а с}та11еп9|п3 аггау 1 о[ гесБп1чце$ то тпа5сег. 1 тБ!п[ о{ |т аэ ттаг[-гпаР|п3; шэ|п9 сБе БгшэБ !п а

таг|есу о[ тмауз со тт|тп|с па{шге. Ргерага1|оп ап4 оБзегуа!1оп аге с1те [еу со $шссе5$. Бе[оге уош 5сагс со ра|п1, зсш4у тБе р1ап1'в 4еса|1з саге{ш|1у, ![ песе55агу шз1п9 а тта9п!{у|п3 91азв. Рагп|1!аг|эе уошгве1[ тм|сБ |тв ра1Ёегпз ап4 гпаг[1п3з, 1гасе 1Бе 51а1!еп5 Бас| то тБе|г Базе ап4 оБзегуе с1те сехтшге о{ т|е $1е1п' 1еауе$ ап6 реса1в. €опс!пце {о оБвегуе сБе р1апс саге{ш11у тмБ11е уош аге ра|пс1п3; а1тмауз ра1пс тм}тас уоц $ее, пос тмБа1 уош сБ|п[ уол ои9Б[ 1о $ее. !е|п|п3 сап Бе арр1|е4 4шг|п9 сБе арр11сас1оп о{ тБе 1ауегв о[ со1оцг. 5шг{асе 4ета|1э, 11ке 5сапеп$, апс}тегз, с}логпз ап4 Ба|гз, з[:оц14 Бе а44е4 ас сБе 1а5с 5са8е о[ ра|пт|п9 зо с1тат сБеу аге пот 4|втшгБе4 Бу сБе тмав}тев.

!|э!з апетпопе йаз 6еаит!{ш|, {|пе ое/пз оп [0е рета!з тшБ!сБ ате 9епт!у арр!!е| Бе[тцееп 3!ахез. !|уе сеп[ге о{ т|эе [!оъоет '!.з соуетеё !п т!пу уеу-6!ие Ба]гз апё виттоцпйеё 0у в[атпепз то/[|э [!пе [!'!атпептв апё зее4-з|эареё ап||эетз. !|эе зо{т . сеп[та! рагс о{ тБе [!отшег !з ехеси[её {!тз[ апё [|эе з[аптепз [Беп !а!'п[е| атоип]. апё !п {топт о{ !т.


$*жж*Фужж

жж* *жгрж$ж

51агпепв ап6 сагре1з аге сБе герго4шсс1те рагсв о{ с1те 0о'тмег ап4 сБеу тагу '!7|сБ са11, [|пе зсагпепв пос|се {|гзс {1те со]ошг тБеп тБе тм!4тБ о{ Бш9е1у |п {оггп. еас}т рагс. 5[етс}т Ё1тегп ош! 119Б|у ап4 тБеп ра|п! сБе реЁа1з агошп6 сБегп (уош гпау тм|зБ [о шзе гпаз[|п9 0ш14). Регпоуе с[е репс|1 1]пез ап6 ра|пт с}тегп |п саге{ш11у шз|п9 зшБс1е тмаэ1тев арр1|е6 тм|с}: сБе с!р о{ а \о. 4 Бгцв1т. '![1с[т 6епзе1у рас[е4 $|а1пеп5, шзе гпав[|п9 0ц!6 тм}теге ровэ|Б1е (вее рще 31). Арр1у а тмаз1т о{ сБе Бас[9гошп4 со1ошг, ап4 :м1теп &у шве а 5Ёгоп8 гп1х о{ ра|пт со саге{ш11у 1ау

оп

с1те 4еса|1тм1сБ

сБе т|р о{ а ]'{о. 4 БгцзБ.

!0е ро!!еп оп [0е

тцаз ёо[[е4.

оп

!!.!у апт|эегз (!е{т)

тц![|э

а т}сБ гп/х о{

саётп/иуп отап8е.

!йе сеп[те

о{ с0е ес0/пасеа (т!3!эс)

те4и!теё /папу арр|;са[!опз о{ зтпа!! а/поцп[5 о{ 1п[епзе со!оиг.

ж'ж;****# 1Беэе э1тоц14 Бе ра1псе4 оп сотмаг4в с1те еп6 о{ тБе ра1пс|п9, ]шэс Бе{оге с1те шп|{у1п9 тмаз}т. [-]зе сБе тегу т|р о{ а \о. 4 БгшзБ ап4 цзе 1191тс, зтмеер|п9 эсго[ев. \4а[е вшге сБеу сарег сотмаг4в

с1те

еп4.

!|эе {/пе уе!пз оп [Бе ]т]з рета! (!е{т) |эе!р то ёезсг'!.0е тйе рета!'з 3еп[|е сцтуе. €ооё о6зетуа[]оп /в те4ш/геё [о о\[а!п [Бе согтес[ ]'!.тест!оп апё {апп!'п3 о{ [Бе ое!пз.

!Б!в тпеё]п!!!а 6иё

(т/3|эс)

Баз зи6с!е

ше/пз' ооБ!сБ зБотл ир !птеттп![[еп[|у.

!Беу |эе!р то ]]!шзтгате [|эе сопсауе па[и(е о[ тБе |ощ/'сцё!'па! эес[}опз о{ тБе 6цё.


$жж*жуж 1Бе Ёех1цге о{ реса1з 1п гпапу сазез |в 4е{1пе6 Бу с}те 1131тс. 1фсгоп3ег сБе 1т19[л119Бсз, с1те ттоге 91овэу ог тмаху тБе реса1э тм|11 аРреаг то Бе\А во&ег' гпоге с1псе4 1т13Б113Бт 3|тез сБе реса1з а 4е1|саЁе, 1пас

арреагапсе. Фтег\Рр|п3 ра1е

сап рго4шсе а 1гап5рагеп| е{{есс. Апу га|ве4 4ета11 тм|гБ з}:!4отм сопуеу а гош9Б-сех1цге6 вшг{асе (вее ра9е 30).

тмав1тео

тм|11

Аз тБе ти!/р рета!з (!е[т) сштое !пто

[Бе 6шё, т|эе!т тБ]сР, ъоаху зит{асез са[с|э [|эе !)7йт. !|эе 5[топ8 |эфБ!ф|эт

ассеп!ца[е5 [|:е!т [ех[ите апё з!эаре.

7|:е зо[т' тпа[ !е[а!з о[ тБе 9!аё/'о!/ (т/3йт) !эаое по з[топ9' 6г!.9|:! Бф!э!фБтз,6шт с0е со!оитз /п з|эаёотц ате 3!иеп а ёеерет !п|епз![у.

$8жу&$жж$ 1{

ап4 арр1у 1с 4гу Бгшз1т1п9 ттетБо6. 1гу со гпах|гп1ве сБе гпаг[-

а [1отмег Баз 6|зс|псс гпаг[1п9з, гп|х с1те со1ошг гечш|ге4

саге{ш11у.

ша[!п3

0о по| цзе

аБ111ту о{ с}те

с1те

БгцвБ 1о сгеа1е

11те

соггесс вБарез.

!|эе ё!зт!'пст гпатР!п9з оп т!'э]з Ретио|ап !;!у (!е{с) Бауе зтпоо[|э апё с!еап з|эарев' !ош сап стеа[е [|эезе зйарез 0у из!'п3 т|эе ро!пт о{ тБе 6гив|э апё арр!у!п3 [|эе ра!пт !/д6йу а[ {'!тз[, тБеп риз0!п3 ёотцп а !!тт!е 0е{оте !ф!'п7 т|эе 0тизБ ир а[ [|эе епё'

!|л/з отсБ]ё (т!дйт) |эаз ёе[/п!се пааг|!п9з атоип4 с|эе !!р. [ зопое['!.тпез {1п4 !т Бе!р[и! [о те!а[е [|эе зБарез [о

о\/ес[з - тйас тоау 1 [!пё [Бепо еаз]ет [о !!!шз[та[е апё тпар ои[.

{агп!!1'аг


Ра!п{!п3

1[':е

з1апепз ап0 сагре[ о{ ап апагу!![з

11те агпагу11|з }:аз 1аг3е, згпоос1т $[агпеп$ 9готм|п9 агоцп6 а сеп|га1 сагре1. 1[те 51а1пеп$ $ерага1е в119Бт1у ав с1те {1отмег 1пасцге$. 5ест|опз о{ с1те реса1 Бе}т|п6 аге т1з|Б1е, ап4 1 {|п6 1с еаз1ег {о ра|пс сБезе |п Бе{оге ра|пс|п9 сБе всагпепв. Апу гп|пог гп1вса[ев сап |Беп Бе ра|псе4 оуег. | цзе а \о. 4 заБ1е Бгшз1т {ог ра1пс1п9 тегу згпа11 4еса11з.

1

.

3е3|п 6у

6еБ|пё {[те з1агпепз. \А/Аеп

ра! п{!п3 п 1[':е ре1а! !

ёу,3!а:е опе

1!':е ре1а!

з1агпеп а1а{!гпе уг!{А ига1егапё !ауоп1|.:е со!ошг

!пгпе6!а1е!у. ['1а[е{Бе з1агпепз ра!ег1оигаг6з{|е1!рз. \\/Б!!е1бе ра!п1!з з1!!!иге1, апё шз!п3{6е теу1!р о{{Бе бгшзБ, 6га3 аёаг[ег 1опе 6охмп е!{[тегэ|ёе о{еас[.т з1агпеп1о сгеа1е !!3Б1ап6 з!":а6е.

А!!

2.

}4а[еаз1гопдеггп!х

э1гепд1Аеп 1бе со!оцг оп 1Ае ,

!Бе рапп{{о

согпр!е1е!у

ра(!сш!аг!уагоцпё

6аг[ег

{[те|г 6азе. А!!охм

т|эе 5[а/пеп5

3. А6ё

|а]

апё

т!эе

!еп ро! !еп {о 1Бе з1агпепз апё сагре1 из!п3 а{а! г!у з{гоп3 ап6 са6гп!шгп уе!!оми ра!е арр1!е6 шз!п3

гп!хо{1!1ап!цгпчмБ]1е 1Бе

саще! тпарреё !п.

бгоз[!п3 гпе1Боё.


А60!п3 уе!пз 1о 1[те апагу!!!з бш0 Бе9|п ра|пт|п3, зтш4у тБе рассегп о{ с1те ме!пз. Ргасгщ асБ!ет1п3 гБе тБе уе1пз а[[ег сотгесс:м|4тБ о{ уе|п шв|п3 тБе т|р о{ уошг БгцвБ. 1 шзша1!у с[ле {1гвт ог зесоп4 тмавБ о{ со1ошг, тБеп тмБеп сБеу аге то(а\1у 6гу 91а:е омег с[:е сор о{ с1тетт со $о{|еп тБе е49ев.

Бе{оге уош

!,

ф|у

['41хуошг со!ошгз {а!г!у м:е1

зо1|а11|еу

Ра!п11|е 3гееп ме!пз 31!0е асгозз 1[е рарег. оп1|е 6ц6 шз!п31|':е меу1!р о{1[:е Бгшз|' 'ш

д1!п3' !1з1!3|11у аз уошг бгцз}'':1гауе!з 0ошп {гоп 11':е 1!р о{1|:е бц6 1о !1з базе'

4'

\А/]':еп 1Бе уе!пз аге

6у,

ра!п1!п31|е Бш6 6у !ау|п3оп

о{со!оцг'

соп1|пше

ех|га3!а:ез

2'

р!п!<ме!пз оп1|е бш6. А3а!п, 'и:!33!е'1Бе

€оп1!пцехм1тА1Бе

ра(о{16е 6гцз| ап6 !{[ !1 згпоо1|!у о#1Ае рарег аз уош геас[': ||е ег6 о[еасБ уе!п' р:п!<

!

3. А66 6аг[ о{1Бе бо6. гез1 о{1!':е

р!п[хмаз1':ез1охмаг6з 1|е базе

5о[еп 1БезечмазБез !п1о1Бе 6ц6 иг!{|

а

с!еап, 6агпр бгшз|,


Ра|п

?т9 1сау 5 |п

0с|а|1

щ


а цлоп6ег[ш1 аггау о[ 1еауеь го ра!пг. тагу!п3 6гагпас|са11у |п з1таре, в|ае, со1ошг ап6 сехЁшге. 1Бе [о[ вшг[асе 6еса11 уош 1пс1ш4е |п уошг ра|пс|п9 1в 1о регоопа1 с1то1се, Бцс 1 [1п6 сБе те1п|п9, 5ро|$ ог |з

гп аге шзша11у ]ш$1

1оо Беацс|{ш1 |о 13поге.

рог!га1сз' сБе {шпс{1оп о{ тБе 1еауез 1э то гпеп| 1Бе [1отмегз, ап6 уош з1тош14 сопро5е уош{ тм1с1т сБ|в 1п гп|п4. 1-]зе с1те 1еауез {о с[еа!е а о{ 6гагпа ог е1е3апсе; [о епБапсе с}:е сопе о[ уошг [пс1ш4е а11 тБе 1еауез уоц сап зее' етеп {1тове с1те {1отмегэ. 1Безе сап Бе ра1псе4 1п 1евэ 4ета11 Бцс

[п 0отмег

31те уошг р1ссшге 4ерс[т. Ав 1еауез о{сеп эшгу|уе г с[тап с1те Б1оогпз' 1Беу сап Бе ра|псе4 |п а{сег уош

сотпр1ете4 сБе {1отмегв ап4 Бш6з, сБош31т сБ|в 1з пос а ап4-{азс гц1е.

сап Бе сас[1е4 |п $!а8е$. 51аг1 с1те 119Бс. )оез сБе 1еа{ зБ1пе ап4 1тауе а 91овэу г1се' ог |з 1с гпас? 11те 119Бс [а11|п3 оп а 1еа{ сап с|гпез оБ1|сегасе сБе 6еса|1, ап4 ас о{Бег с|тпез 11 сап |с. Арр1у сБе 1т13Б119Бсз |п сБе [|гз1 тмаэ}:, ап6 т[:еве 1тауе Бееп евсаБ1|в1те6 а44 с[те уе1пв ап6 з. 11тезе сап сьеп Бе 3|атеё оуег 1о Б1еп6 с[:егп |п 1с1т т1те Бас[9гошп4 ап4 гпа[е тБегп аРреа| 1поге па1цга1. Аз

тц1с1т

{1оилегэ, 1еауев

уошг ра1пс!п3, 1[у со сар|шге с1те еззепсе о{ сБе 1еатез, гпа[е с}:егп аз геа1|вс|с аз ровв|Б1е, ап4 еп|оу сБе шау с[еу гпа[е уошг 0отмег рогсга||з согпе со 11[е. 1п


!|эе со!оит о{ т|э!з еиса!у|[из !еа{ ъоаз стеа[е4. из!п3 а зтпа!! а1поцп[ о{ тшй!те тц!т!э сети!еап 6!ие [опе ап4 саётп!итп уе!!отш ра!е. А4ё !п [|эе ое)пз из!п3 [Бе затпе уееп'со1тБ о !!тт!е Ргепс|э и![тапоат!пе аёёеё то /т. Р!па!!у, !ау а !/тт!е тц|]|е оп [ор [от тБе сБа!Ёу 6!оотп.

Арр!у

т|эе [!тзс

3|аае о[ теё то [Б]з йешс|эета

ап4 тБеп !![т ош[ !0е !фБт. Ра!пт оп [Бе йтР уе!'пз апё 4и!'сЁ|у 3!аае ооег ъо![Б ъца[ет [о зо{[еп т!.эетп.-{{'Беп ёц, 6и!|4. ир [ье со!оит тц/!Б опе о/ 11|о !ауегз ооет [Бе [ор. !еа{

!|эе /оу !еа{ Баз а ёе!!сате уе!п з[тцс[иге [Ба[ стеа[е5 !эеатт-зйареё ра[[етп;' 7|эе уе!пз Бесотпе ех[тетпе!у [!пе [отоатёв т|эе её3е о{ сБе

апё аге зогпе[!поез |![1'сш!т [о зее аз [!эе !еа{ ёатРепз оо/сБ ще. |!'у/ёе тйе !еа{ /п[о !еа{

зес!!опз {от ра!п!!щ _ тБ/'з оц!!! пааРе ![ !езз !п[/тп!*ат!п9. Фп [Бе ипёетз!ёе, [Бе уе!пз з[апё ртоиё о{ тБе зшг{асе. Аё4 а !!'ст!е зБаёотр [о тБе з!ёе о[ тБе ое!п тБат ]з аъоау [топо тйе !ф|эт

-=----

БотБ тйе |!!у !еа{ апё [Бе оаг!е9а[её |эоз[а !еа[ йаое е!оп3а[её, рата!!е! ое/.п!'п3.

фр!у

тБе

ра!п[ а!оп3 опе

о{ тБе уе/п апё зо[теп !с !п[о [|эе |тфБ!ф|эт. [еауе а зтпа!! з!асе {от тйе уе!п [Бат [арет; а[!)ау то тБе [!р. з!'4.е

ассеп|иа[е

[61з {еатите.


Рог тБе

[1г$1 $1а8е

о{ сБ|з \еа{ (5тасйуз 6уаап[!па) цзе а гп1х о[ Ргепс}:

уе11отм ра1е 4горре4 оп 1о а мтет 3\аъе со сгеасе а1оп3 с1те гп14г|Б Бу 11{с1п3 оцс сье ра|пс |в геса|пе6 11те Б13}т119Бс сех{шге. ц$е [ье вагпе гп|х о{ 9гееп ап4 арр1у пехс 5са8е Рог с1те |с |в зс!11 тмес. тм1т!1е {1те ра{сегп оп сБе 1еа[. 11те {|па1 {о11отм1п9 5шоке$' [та|г-11[е 1п 11сс1е со1оцг Б1ше 1опе ап4 арр1у сБе сегш1еап гп1хе6 тм|сБ тм1т|се с|сап1цгп |з со ц$е зса9е

ц1сгагпаг|пе ап6 са6гп1шгп

ра|пс тм|сБ тБе тегу с|р о{ а

\о.

с1те

4 БгцвБ !о сгеа1е сБе зо{с, Ба|гу зшг{асе.

оп сБе г|3Бс, с1те [|гзс $1а8е |5 !о 3|аъе т1те 1еа{ в1таре 1п ап6 арр|у а||тастп сг|гп5оп гп|хе6 тм1с1т РгепсБ ш1{гагпаг|пе а1оп9 БосБ е69ео. 1[ле весоп6 зса3е |з !о 3|ате а3а1п тм|сБ \ма{ег 1ьеп 1ау оп а тмаэ1т о{

Рог сБе 1оп3, сБ|п 1еа{ ша|ег

{опе гп|хе6 тм1с}т са4гп|цгп уе11отм ра1е. [|{т оц1 сье Б19Б119Бс 1п сеп1ге. Р1па11у, арр1у {|пе 1|пез о[ с1те вагпе 9гееп Бш[ тм1тБ а Б|пт о{ Ргепс1т ц1сгагпаг|пе. А1отм |}теве (о 4гу, сБеп арр\у а {|ла| 9\ате о[ сБе вагпе гп|х ап6 се[ц1еап Б1це

{!те

во[|еп || сотмаг6в сБе Б131т113Бс.

:

ра/пт!п7 тБ!з |эо!!у !еа{, зси4у !ье ра[[е[п, соип[ [йе ро|.п[в, ап4 йаш !т а5 ассита[е!у с.5 уои сап.

Бе{оте

уои с|эеп арр!у [Бе ра!п[ уои зрепё !езз [!упе о6зето'!'п9 апё

$/йеп

сап

шо(е [,тпе 6!епё!щ апё тпоо!п9 [|эе со!оит атоипё.'$/отР [тотп [Бе !о!п[ йсо тйе 0оёу о{ тйе |еа{'

ёарр!е4 зР!уптп'!'а !еа{, арр!у сБе !фйс уе!!оъо-уееп 6азе [Беп, ъцйеп /[ !з ёц, !ау а тша[ет 9!ахе апё стеа[е !а[[етп' 5ро[ оп |Бе 9тееп

Рот

[|э!з

!Бе

{!тзт 5[а8е о{ [ь|; оат!е9ате4. Бо!!у !еа{ /в то !ау а !а!е тоаз0 о{ уе|!ото, [Беп !а!п[ ]п [Бе уе/пз. Бе[ъцееп еас|э ое}п, !а1п[ оп [Бе ёатА уееп апё !![с

ои[ [|эе |эфБ!!9|эт.-8Беп 4ц, изе ёагРет тп1хев о{ уееп [о ра!п[ !п [Бе ёагЁ уееп ра'[етп апё з|!тп ёотрп [|эе уе]пз.


8*$жж !е1пз, сБош3Б {шпсс|опа1, сгеа|е Беашс![ш1, |п1г|сасе рассегп5 !п сопсгаз{|п9 со1ошгз ЁБас аге а !оу со ра|пс. ФБэегуе сБегп саге[ц11у Бе{оге ап6 4шг|п3 уошг ра1п||п9, са[|п9 посе о{ с1те|г 4|гесс1оп ап4 ге1ас|уе тм14с1тз. РегпегпБег: а1тмауэ оБзегуе тм[лас уош $ее' по[ тмБас уош

сБ|п[

ош9}лс со Бе с1теге. ра1пс оп уе1пэ шв1п3 сБе с|р о{ а 1.{о. 4 за61е Бгцв1т. 1 гпар ош| |Бе гпа1п уе1пз {|гзс ап4 сБеп БгапсБ оц| [гогп сБегп тм1с1т вгпа11ег, {!пег уе1пз. 1[ уош саппо{ асБ|еуе а {1пе, сопс1пшошз 1|пе, согпр1есе еас1т уе|п |п эесс1опв. [|{с уошг Бгшз1т о#:м1сБ а 9епс1е $\меер рагшуау а1оп9 сБе 1

те!п, с}теп геарр1у !с |п а з|гп|1аг 1паппег ап4 тм|сБ а эгпа11 агпоцп[ о{ отег1ар со еп5шге а зеагп1еэз !о1п. Ререас а1оп9 с1те 1еп3с}т о{ с1те уе|п. (1Б|э сес1тп1чше |з 6егпопвсгасе4 оп ра3е 54.)

&жж$ ужжж$жжж 1о асБ!еуе согпр|еге ассшгасу

!п

4гатм|п9' ог {о герго6шсе а уошг рагт1сш1аг1у согпр1ех те|п [п3 Рас|егп' 1с гпау Бе розэ|Б1е |о 1а[е а 1еа{ гшББ|п3 ап4 тмог[ {гогп с}лас. \ос а|1 1еауез аге зш1саБ1е {ог с[т1з _ $о1пе аге соо зо{с ог |оо 6е11сасе _ 6шс |{ уошг 1еа{ 1э зсшг4у епош3Б то 1еа{

тм1сБзсап4 с[:е гшББ1п9 ргосевв,

ье ех.гепе1у

ъ

1{

сап

цзе{ш1.

[ау с}те 1еа{ оп а эБеес о{ пе\м5рарег' р1асе ггас!п3 рарег ог _-=-'-с|звше рарег оуег {ье сор о{ |с ап4 гшБ 3епс1у Бшс [1ггп1у отег сБе {ор тм|сБ а эо{с, Б1шпс, ЁБ репс|1.

Р/'сс|эет

р!апт


|!3ш[аг!а

50 х 70соп (20 х 28!п)

!0е уе!пз ате [|эе 'тпоз[ !Бе !ащет !еаоез ршсАеу о{ !фБс-. 0п [0е зтпа!!ег,

рап о[ тБе |1'1и!ат!о р!апт. 6е[тцееп !Бе уе/пз [о стеа[е !осАе[з{!ассет !еауез [|эе !/7Бт йаз 6!еасБе] ойт с0е уе]пз оп [ье иррет зит{асе' 6ит з|э!пез с0тои90 [о теуеа! [|эе 6еаит!{и! р!'пР 6!шзБ о{ с|эе ое!пз 6епеа[Б. з[т1Р/п3


".1 : 11|:

ф,,,,. !{уочг уоц ра|пс1п$

со г!3Бс.

|

.

Арр1у1Бе11гз1тмаз5 шз!п3а1аг3е, гошпё

заб]е ог гп!хе6_115ге 6гцз|.

|еге,

!

|:ауе

ра!п|е6 опе з!6е о{1|е !еа{6аг]<ег1|ап 1[-:е о1|егб11ом',!п315е з|а6оми!п3 оп 15е !еа[

2'

0з!п3 а

\о'

(еер

6 6гцзА, ра!п1!п 1|е рага!!е! ме1пз ап6 г163ез' !1!з

|ап6 {ог1|е {ц|! !еп9|: о{т|е !еа{, зо зтмеер1|е бгшз| а!оп3{гогп 1Бе 5азе1Аеп 3еп1!у !1{| 11о{{а6ош1 ё!б1со!{1о

а з1еа6у

1':а!6мауа{оп3.

4.

3.

€огпр!е1е {Бе уе!пз

{гоп'':

1|е сеп{ге о{{5е {еа{то 1|е 1!р'

Арр!у1и,,о{1п!зА1п33!а:ез

е63е о{1|е

!еа{хм!11':

а

\о'

о1гп!6-3гееп, ап6 согпр|е1е1Бе1огп

4 бгцз|:'


ж&$ &жж\#&ж

2.

[ог1[:е1:пу !еауез а11Бе1ор о{{бе

з1егпз, цзе а з1гоп3 гп!х о{{гезБ 3гееп апу ра!п1е6 з1га!3Б{оп 1о 6у рарег. [!* ош1 Б!9Б!!3Б1з' Ёог1!':е Бас[з о{1Бе !аг3ег !еамез,

!ауоп а 3!а_ае1Бе рарег:м!11': уиа1егап61Беп 1!3А1миаэБ

А3а!п, 3ч1п 6у ра!п{!п31Бе з{егпэ апё гп|ёгпбз о{а \о' 6 6гшз[-:.

1Бе !еауез шэ!п3{Бе1пр

[ог1!"те 1орз о1{['те

!еауез, !ау

а

с!еаг

!п а г!сБег3гееп. |!* \:!Беп 1Бе ра1п1 !з 6у, гшБ

3!а:е ап6 6гор {Бе [:!3[!!3Б1з. {!':е

4. А66 6гцэА,

зцг[асе 6е1а![з шз!п31Бе т!р

зцс!'т

аз{Бе1Б!п

т|е гп!ёг!6 апё

1['те

з!"та6оми.]из1

о{т|е 6епеа1А

з!епёегуе|пз.

репс|! !!пез.

!Бе согпр!есе4

Арр!у апо1БегчмазА о{со!оцг, ап6 со!оцгхмБеге пее6её.

|еауез

!!*

о{Бг!3Б13гееп омег1Бе1ор.

ош11Бе !'т!3[т!13Б1з.


Ра|п||п9 э[сгпэ |п 0с|а|1 ]

[13ш!ат!а 5[е/п5 ате а !оое/у ёатР р!пР-теё' 7Бе [опе сБап9ев а!оп3 с|эе!т !еп9тБ, ап4. тБе епте!ор/'щ !еа[ ]о!пз сигое ап4 !фБтеп аз [Беу сатс|э тБе |!9Бт.

!х!ет/пе 5|,еп15 ате !оп3

апё з!епёет,

!арет/п7 [оъцатёз [Бе |7о'сшетз апё сито1п9 оец з!фБт!у {тотп тБе 6азе'

Атпац!!/з 5[е/п5 ате !ат9е апё

{!ез|эу

апё Бауе а |эо!!от.у сеп[{е. 7йеу йаое тец [/пе, !ата!!е! ое!п/п7 апё а зо{с 0!оогп.

1оте 1оп3-в|егпгпе4 {1о:мегз. 11теу зш|т гпу согпров|т|опв ап4 1 еп!оу -|*те зшБг1е уаг1ат|опэ |п со1ошг сгеа1е6 Бу зБа4отм ап4 сБе гоцп6пезз о[ {1те '107Беп (о гпа1пса|п а сопс1пшошз Б|91т1131тс э{етт. ра|пс1п9 а 5[е1п, |т 1з |гпроггапг ас а 1|гпе, Ра|п| а зесс1оп 1сз 1еп9с}т. а1оп3 3\ат|л3тм1с1т тмасег Бе{оге рш(г|п3 оп {1те со1оцг. 1а[е сБе 91аае Беуоп4 тБе рагт уош аге ра1пс1п9 [о еп$шге с}те ра|пт Б1еп4в веагп1езз1у тм|с1т тБе пех1 весс|оп. Рог с1те згпоо1Б е69ез о[ с1те з|егпз |т |з

зБагр 1|пез. 1Богпэ, зера1з, 1та|гз ап6 1еа{ !о|пв вБоц14 Бе ра|пте4 1п ав ап 1псг|пз|с рагс о{ 1Бе втегп ап4 по{ а64е4 1п ав

еззеп{1а1 {о ас1т1еуе с1еаг, а{сегсБош91тсв.


/\

Ё1 \ ч

{!.!.:}|*!*1*чсчу9*{**{ё|},:']]:|]}*:.&]]:8:||}${$$*{_]**|1:Ф}}-]$$}$$}$,$$*$}!$1$*}|}:|1.*.1

Агцпз

хм!1б

*ъфь. '

"]

|еауез

50 х 70спо (20 х 28!п)

!йезе атцпо !!!!ез уото тре!! }п тпу 9аг4еп ап41 ра!пт а !ос о[ т!эетп. [ рап!сш|аг!у !!'Ре тБе _ !еаоез 6е{оте сБе] ореп, апё тБе !эефБ[ ап4 е!е3апсе о{ сБе 5[е/п5 т|эе!г сотпр!е/пеп!ац си/уе5 а!!отц пое [о стеа[е 4упатп!с сотпроз|'[|юпз.


€огпРоэ|||оп 1-\огпроз!г!оп

!з т}.:е гпозг |гпрогтапг е!ептеп{ о[ а ра|пг|п9. [г 6гатмз 1п ]оо1< с|озег ог }-таг4ег. Аз ап агг|вг,

\,*,;гБе еуе ап6 1поуе$ гБе у!ешег со {

.'-р''.

гпу {1отмег рог{га1|5 1п тмауз сБас аге аевсБес|са11у а1г о{ шпрге41ссаБ|1|ц аБошс сБегп. 1 1![е р|ссшгез 'тме|3Бсе4' а1 с1те Базе во сБат сБе |гпа9е з|св :ме11 |п опе со Бе з1|3Бс|у Бу 9|т|п9 сБе |11шзсгас1оп 1поге 5расе асБ|еуе4 1Б|з сап Бе роз|с!оп. а11отм|п9 1гпа9е, агошп4 с1те уош тБе 0ех1Б|11ц со а4]шзс |сз ге1ас1уе гпошп1е4 ап4 [гагпе4. 1с |в ров|с1оп тм1теп Бу т}те з!ттр1е а66|с|оп о{ а а1зо Бе ас}т1еуе4 сап ![е131тс1п9 сехс, тмБ|с1т гпау {огтп рагс о{ вогпе о1Бег ог с|с1е, 4евсг1р1|оп в13пасшге, 1теге _ оп1у 1Бе гпозс о{ тмагп1п9 Бш| а тмог4 ош1$е1. {гогп с1те с1те 6ев|3п 11[е со

р1еаз|п9 ует Бате ап

со рго{|с1епс са1113гар1тег з}лоц16 ашегпрс со а44 тмг|с1еп сех1 ог а с1с1е тм1с}: 4опе, вогпет|гпез сБ|з Ба41у о{ зеез ехагпр1еэ о[сеп с1те|г тмог|. Фпе | Бате тмогсБ1езз. гпа[е ап о|Бегтм1эе тм111 гп1вса[ев, тп1т1сБ 9оо4 ра1пс|п9 4ете1оре4 а 1таБ]с о[ |пс1ш6!п3 а репс|1 1|пе 1п гпапу о{ гпу ра1пт1п9о (зее' {ог ехагпр1е, ра3е 113). 11т|в ог|31па11у сагпе аБошс ав а тмау о{ {|п1зБ!п3

о# сБе в|егпз Бц1 1тав потм Бесогпе вогпесБ|п9 о{ а з!9пасшге :паг[ тм|т1т|п гпшсБ о{ гпу тмог!. 1}:е ргосезв Бу тмБ|сБ 14ез13п гпу согпров|с1опэ Бе9|пз йс1т |пзр|гат|оп {гогп с[ле тмог16 агоцп6 гпе. 1в[етсБ 16еав ап4 |гпа3ез 1п а посеБоо[ ап4 ге{ег |о |с:мБеп 4ев13п|п9 гпу ра1пс|п3в |п сБе эсш4|о. \а{шге о[|еп пее6з по а$$|$!апсе 1п аггап31п3 а согпроз1с|оп' ап4 ргот16ез гпе :м|й а рег{есс1у согпрове4 р1апс $о тБас а11 1 Бауе |о 6о |з со р1асе |с агс1эт|са11у оп тБе рарег. !оц пее4 со 6ес]4е {гогп с}:е ош{зе| шБа1 уош тм|зБ то {пс1ш4е 1п уошг сБе Бп1Б ог р1стшге. !ош гпау 6ес|4е !о ра1пс по1 ]шз1 11те 0отмег, Бшт а1во [1отмегв с}тас {о1|а3е ог осБег (вее а44|п9 83), гоос ра9е рег1тарз согпр1егпеп1 уошг вшБ]есс. ]ош а1зо пее4 со сопз|4ег ас тмБ1с1т э{а9е |п ЁБе Бш4 ог р1апс'э 11{е сус1е уош тм1э}т со ра1пс |1, {ог ехагпр1е а с19Бс1у с1ове6 тм|сБоцс тм|тБ ог 1с Бе ап4 в1тош16 0отмег, а {ш11у орепе4 ра|псе4 1гпрег{есс|опв? 1 вогпес1гпев сБоове со зБотм ттапу т1етмз, ог 6|#егепс 1|{е $са8е$, о{ сБе эагпе р1апс ог {1отмег ([ог ехагпр1е' ра8е$ 38*39). 1п гпу ра|пс|п9, 1 сгу а1тмаув со сарсцге ап !гпа3е о{ сБе {1отмег {тотел

уоц тмоц14 |{ уош тмеге са[|п3 а р}:ото9гарБ, со сгеа[е а о[ |с с1тас |э а {а|с[т{ш1 герго6псс1оп о[ с}те 1!т|п9 р1апс. \{у а1гп !з рогсга1Ё сБе Ёо сарсцге р1апс'з езвепс1а1 Беашсу, ап4 | {ее1 1 сап оп1у 6о сБ|з 1{ 1 1п {1гпе, а5

1оуе с1те {1отмег 1 агп ра1пс!п9. '$7Ба1еуег уошг арргоасБ, согпроэ|1|оп |з [цп4агпеп1а1 со а {|п1вБе4

ап6 аезс1тет|са11у р1еав|п9. 3е91п Бу в[ессБ|п9 о[ с1те р1с1шге Бе{оге уош рцс репс11 со рарег. уегв1опэ зеуега1 вгпа11 оц! 6оо4 р1апп1п8 ргеуепс5 уош гпа[|п9 гп|вса[ез ап6 Бат1п3 |о ц5е ап ега$ег оп (1те 6е11сате зшг{асе о[ уошг рарег. А 9оо4 с|р 1з со 4гатм сБе {1ошег оп то в[есс[т|п9 рарег {|гвс ап4 с}:еп сгасе оуег сБе 4га:м1п3. ]ош сап 1Беп

р1стшге арреаг1п9 согпр1е[е

ров|с|оп сБе сгас|п9 ассшга[е1у оп уо1}г тмасегсо1ошг рарег Бе[оге

сгапв{егг|п9

1с.


[ог а эег|еэ о[ со 91те ап ]11швсгас|оп ап оуега11 вБаре. 1Б|э 9|тез ше а сьегпе. в[ессБ1п9 шр Бу 1 зсагс 1ог 1Бе пех{ зег|ез. рл],;'в{ :мБ1сБ о{сеп 1еа4з со пеи/ |4еаз Безс. тБегп тм1сБ1п уаг1оцз эБарез ап6 вее тм}т|сБ 6ев|3п вш!св |ь.

111[е

['й..,


€огпроз|т|оп |з пос |швт аБошт с1те аггап8егпепс о{ т1те [1отмегэ' |1 |з а1зо |гпрог1ап1 со сопв14ег тм1теге уош р1асе уошг |тта9ез оп 1Бе рарег. !ош пее6 со а11отм а согп[огсаБ1е агпошп| о[ зрасе агошп4 сБе |гпа9е {ог гпошпс1п3 ап4 {гагп1п3, :м|с[ в1131тс1у 1!оге 5расе а{ сье ьо{соп 11тап а| 1Бе {ор. 11т|з ргетепсз с1те ра|пт|п9 [готп 1оо[|п9 аз с1тош9Б |т |з {а11|п3 оцс о{ с}:е пошп1. '\\/йеп

ра!пт!пт а з1п?!е 6!оотп, тБ!пР а!эоц[ тБе оуега!! зБаре ап4' з1ае о[ т/эе

{}п/зБеё ра/пт!п3. 1{ уои 7.гато

тБе {!отшет /п [Бе сеп|те о{ а !ат9е зБеет о{ рареу а !от о[ тБе рарет то!!! 6е сраз[её со!эеп уош сц[ /[ ёосоп

{от [татп/п3.

()пе

тшау то ро;,['оп а з!п3!е {!отлет !з |о р!асе [Бе !пза9е !п а сотпет о{

[йе з/эее[ о[ рарет апё регБарв зйот|еп [йе з[епо. 7Бе !тпа3е тш!!! [Беп 6е а п'оге |э!еаз|п9 з!ае ап] зБаре {от [татп!п3.

1{

уои ате ратп[!п7 а !оп3ет-з[епотпе7

{!осоет, [ц йаоо!п3 /[ [о опе з!ёе о{ [Бе зБее| о{ рарет |о суеа[е а [а!!, патто!'!) !!с|иге. Бит 6е сате{ш! по{ [о 5тат[

уоит ра!пт!п3 |оо пеат

т!эе е49е

о{ тБе рарег' а5 5о1пе о[ сБе !опа9е тпау 6е !озт !эепеатБ []эе тпоип[.

|таъц а !!3Б[' 7оттеё, репс/! !/пе атоипё |Бе ош[з/ёе о{ [/эе р)стите то

ёе{!пе тБе её3е о{ т!эе {татпе' апё тетп!пё уои по[ [о ра;п[ 6еуоп7

'о !т.


1|гее €а!!аз

чмп1[':

|еауез

50 х 70стп (20 х 28!п)

!йезе аап[еёезс|э1а Бауе е!е9ап[, з!о[[её !еаоез тБа[ ! Бауе сгоззеё 6е|э!пё [Бе [Бгее, ртоиё апё етес[ [!оъоетз [о зо[[еп [|эе сотпров![!оп'


Р!п[ €а!!аз !п а &оиг 50 х 70суп (20 х 28!'п) _ 9еп[|е с'!/уе; о[ с|эезе са!!а |!!у з[еупз | а[ [Бе 6о[[отп, стеа[!п7 !![[|е стозэев !!Ре Ропоап пц/пега!5.

! !оуе

т|эе

агтап3её [|эеуп зо с/оат тБеу стоззе4 оуег


6]а6!о!! чм!1| 6газзез

50 х 70стп (20 х 281п) !|эезе тц|э]те 7!аё/'о!! йаое т!3!'| !еатез, зо [ аёёеё зогпе ап ипи5иа!' е!е9ап[ сотпроз/[/оп.

зо{тег {о!!а7е [о с(еа[е


' ,.'н, л, д;'

':

д

!

-,

,.::.

.;;',

#*,


\:;'1

,1'

|

+!.

[оп3!{!огшгл [!!!ез 80 х 60стп (12 х 24!'п)

!Б|в ра!'п[/п7 [ооА" 7и|;е зотпе [/тпе [о р!ап' [ !/'Ре со с|э!.пР о{ сйе !/'!!ез а5 а уоир о{ реор!е а|! сБатт!щ ап7. !ооР/п7 атоипё. !|эе а0тирт тлау [Бе !!с[иге [/п/з|эез а[ [|эе 6азе оп а зттаф|э[ репс!! !}пе /в зо[тепеё 6у опе от [т.цо !еауез трБ!сБ стовв тБе |}пе апё

стеа[е !поте ёерс|э ап4 /по|еп1еп[ /п [Бе р1.с[шге'


Ргчсс[э г|Б"." {'1!''

1

[',-,, з1ер-Бу-э{ер рго!ес{в о{ {ош.ч"у

];#е'е'г [1','".'. БасБ р''!"с! |пс[,'!,ез

.'',

Ёес}:п|чшев *1'|"Б, опсе тттаЁ{ет"{,

{1'*", у',', Б'.." Б"",,.

.Б''в"

"'.."'"{ -''''-'"{"'".'сев Ёо '{

1о ра|пЁ.

!!Ё''"11у

|п тт:оте ]"*.11

Б"

"{ ' "'йф 1''а'у

'рр1;"/

с"с}'''|ч&рв .'в"1 |п !Бе Б''1а, .''/

.11 +}'"

"1'"'.1'ете

*1'"'" .'"-"'''ц. {"+,*е[ ,. р,'';Б1" |тт тпу ехр1апа{|опэ 1 }''.," Ёт]е{, {о Б" 'в *[.а| {о ]о а[ еасБ з{а9е, ;"'с1,]{"е_гБ+!+ре ап! ап9[е а[

'Б;.1-'

г'

Б"1] +Б" оп/11

11теве

ате $|меп

Б*'[, '''] т,Б,;.[ ."1""Р&*р'.!о шве [}тезе {1''"'.,

ра1л{!п9 уошг .''{ тп]х .'1','', {}:аЁ ате !гше, *о

!'ш

п.1';.1,

,''{

шзе. 1[

-;*", '=*$ф ''-'1у уоФ?:Ёф1п"".'. т|!* ,.

г.'ау !а1з" веуета1 8"щ +Б!-р'"щ1#:Ё р'о!""{, !.'.1''!;;|..;--; *{11 $е"{ +, фф у'*'' {1'*", |п 9оо8 €.'+ {1от,.{р *;11}}#+ф'9ет |{ {Беу ,те 1ееръ с''1,

Ё','" у,''

"'''8|{1''.. '11:

,.;&"

в{.'е{,

;'

'

#Ё.]*$.,ь,$-#Ё';'

+й"

Ё 11те

{.;!9"

'''".'';9Ё+.

А

.,'+

еп{, о{ 1}ле в!егп 1п!о а

соп!а1п|п9 т'а1ег во !1та[

11те

и1+. 1{

1:ч,;"цеЁ_+.' :]]]]::''Ё:,.:

:;,

.;.

5|!ррет ()гс|э]ё, ра9е 68


.{,]|1}}!!

,,,:!!]::::

.|:

Ре!рБ|п!илп' ра8е 116


51|ррсг Фгсь10 бц сап Бшу з1|ррег огсБ|6в [гогп 9аг4еп сепсге5 ап4

{1ог1всз

|отмаг4з €}лг!зсгпаз с|гпе. 1 саппо1 гез!вс сБеве {апс1{ш1 {1отмегз _ тБе]г г!сБ со1ошг|п9 ап6 ехос|с, тме11-4е[1пе6 {оггп тта[е сБегп |4еа1 вшБ|ессз {ог ра|пг|п3. 11те патте 'в1!ррег огсБ|4' со1пе$ {гогп т1те в1таре о{ с1те рошсБ-зБаре4 рета1

(Бе

11р) ап4 зш!сз т[тетп рег{есс1у. 1}те {1отмегв 1азт [ог 6аув' зо тБеге |з р1епц о{ г!тте го рег{есг уошг ра1пг|п9. Рог тБ|з согпроз|т|оп 1 сБозе стмо р1апсз - опе {ш11у орепе4 ап4 опе ве:т|-

- ап4 р1асе6 1Бе гоо!з 1п а !-з1таре сопта1п!п9 6аг[. Бе{оге уош Бе31п 1о ра|п1, 3атБег |о9ес1тег а11 т1те ечш1р1пепс уош пее4, ап4 гп|х уошг Бав1с со1оцгв (1|все4 оп с1те г!9|т) рг|ог 1о 3|ап1л3. орепе4

&{а[ег1а1з 5[':ее1

о[

[':о1_ргеззе6 ииа{егсо!ошг

рарег, 50 х 5[':агр,

|3

60сп (20 х

24лп)

репс!!

Репс!! егазег ог ршф гшб6ег Репс!! з|агрепег &о!] о{ абзогбеп{ [!1с!.:еп {ои;е! 5са1ре!

5а6!е ра!п!бгшзАез, \о. 4 апё. \о' 6' ии!{[': ех[га {1пе ро! \А/а[егсо|оцг ра!пБ !п сг!гпзоп, са6гп!огп

а[!

са6п!шгп ге6 6еер, са0й!{!й

уе!!охм ра!е, сегш!еап 6!це 1опе

[гепс!'т ш!1гагпаг!пе, !п6!3о, гпашуе' реггпапеп1 го5е аг

1!1ап!шгп

ии|!1е

.,г:;

Баз|с гпйез 8оз!с

р!п|<

сг!гпзоп, регпапеп1 го5е, пас]уе ап6 а !!ш|е а11таг1а

[гепс{": ш!1гагпаг!пе Боз!с !ф[лс 3гееп са6гп!шгп уе1!оиг ра!е ап6 сегц!еап б!ше 1опе 3озтс ёогР 3гееп саёгп]шгп уе!!охм ра!е, [гепс[т ц!1гагпаг!пе, сегш!еап б!ше {опе ап6 са6гп!цгп ]егпоп


/:.;{5*|\ ,""{

1, \

"л{ ]'\]

.'.**"..'...'.'\

{*":::;"

сАе оц|!тпе.

}гауи1[те ош1[!пе о{1[те {очмегз (!![е а з!!Боше{[е) хм!1Б а з!.:агр,

1ош сап а!эо ёгаиг ёаг}<

ап6

тм!!!

!п

зогпе 6е1а!!з, 6ш1оп!у !{1[еу аге 1о 6е

1[теге{оге 6е соуегеё Бу1|е ра!п1.

|8

|оу[ п9 о

с|

2. )ес!ёе

ео г шо|е г 9!

оте'

игА!с| 1!омиег уои

иг!з[':

с!еагуиа1ег оуег опе раг| о{!1.

1о ра!п1

€Боозе

{1

гэ1,

1Беп !ау

а

9!а:е о{

а раг| о{1Бе {}оуиег1Ба1

аз уош хм!!! Бе !ау!п91[те

р!п[хмаз|

{1гз1. [..)зе

рге6огп!пап11у р!п[, \о. 6 6гцэБ апё 6е саге{ц!1о з1ауми!1Б!п1Бе репс!!ош{!!пе.

[оу п9 !

3'

т|'ле [; гзт р п!< т

а

ш оз[л'

[ау амиаз|т о{1Бе 6аз!с р!п[ гп!х оуег 1|е с|еаг:ма1ег9!а:е тмА!1е !1 !з з|! !! м;е1. ]Б!з !з

[поцмп аз1Ае хме1-!п1о_мие1 1есБп|чше

(зее рще 26). 1о сгеа{е Б!3Б!!3Б1з ап61о соп1го! {бе зргеаё о{со!оцг, шзе а с!еап,

ёапр бгшзБ1о

!![ош11Бе ра!п1. !7'Беп{Бе

со!оцгоп {6е{1гз1эБаре Баз 6г!е6, а6615е с!еагмиа1ег3!а-:е1о1Бе пех!опе ап6 гереа1 ргосезз шп1!!уош Баме согпр!е1е6 а!!1Бе р!п[ раЁз о{1Бе{оуиег.

1|':е


Ф \л/Б|!е

Б|епё 6агпр

'-']'|,]1 '}ф:;с*"

'

_-

у!1

1""г

4'

,-._'!

]

[оутп9тАе |ш| 3геел шоз|. Р.ереа1з1ерз 2 ап6 3 {ог1|":е 9гееп ра(з о{1!.те {1ои:ег шз!п31[те 6аз!с !:3|19гееп гп!х. А 6е{оге, опсе еас[": з['таре Баз 6г!е6, арр!у1|е с!еаг3!а:е о{тма1ег{о1[те пех[ зАаре, {о!!отме6 6у1Ае со!оцгуиаз['':.

А!!оуи 1Безе

{|гз1

3|ааез 1о

6

у,

Бш:[ётп9шр

[|е !оуегз'

5'

[ау апо1Аег9!а:е о{хма1ег оуег1!':е

1Бе

зесопё со!оцг' 3!еп6

{1

гз1

со!ошг ап6 арр|у

1!''те1м;о со!ошгз1о3е1!',:егхмБеге

1[:еу гпег3е. А!!охм еас[''т тмазБ 1о

6у,

1Аеп соп1!пше1о арр!у

1|!п !ауегз о{со!оцгуиазБез. \А/беп{Ае{1гз1{охмег'з

3!а:ез аге{1ппзБеё, а!!ом; !{{о

пп!1!а!

6у.

Ро[ п|!п9 [Ае

зесопё

| ошег,

6. \(|:еп1БехмазБез

аге а6зо!ш{е!уёу

гш6 ош1{Бе репс!! гпаг[з агоцп61[е ра!п1е6

{!оигег. Ра|п11['те зесоп6 {|оу;ег

!п 1|":е

запе

миау. \(Беге1|е{]оигег |аз аигБ!1е её3е,

!еаме оп{Бе репс!!оц1!!пе шп{!!1!':е з|а6ошз |':аме 6ееп арр!!её.


7.

зера1з ап6 бо6 шз:п31Бе зап':е

Ра!п1{}.:е гегпа!п!п9{1охмегз,

1есБп!чшез аз

ап6

а !!{1!е

3-6 ' [ог1|е зера!з, а6ё Бгепс|: ц!1гаптаг!пе

з1ерз

са6гп|огп ге61о

м:а1ег31а:е 1|11!емиау1о

з1егп'

!п

1[':е

баз|с !!3513гееп г:!х' [ау!пд а с1еаг

арр!у1Бе со!оог. )га31|е 9]а:е 6ои:п 1|е з1егп а амо!6 а Багё !!пе 6е1и:ееп11':е зера1з ап6 6ц6 ап61]-:е {1гз1,

[!{| оц11[-:е

1':

!3б !3[-:1з хм1{| а 6агп р, 1

с!еап бгцз5.

-71

|ФР 0

]|1|

А!игауз тмог[ уошг ра!п(!п3

Бапёе6), ап6

||"

"

'$н"".

/,

,

',_

ш.1('!

",Ё

'ш.

д|1

];1

]

\,

\{1

]

'

{: ;!

;

ц.$

:1; ? ] $; 1]]г

Рс'пЁ'п8 |ье 5|еп5'

3.

регглапеп1 го5е, гпа{]уе, [гепс| ц !1гагпаг! пе ап6 са6гп|цгп уе!1отм ра!е{ог1[-:е з1егпз. А3а!п шз!п31|е м;е1-|п1ои:е11ес|п!чое, 3!а:е 1Бе з1егпз ми!1| миа1ег апё 1Аеп ра!п11|егп |4 а!<е а гп !х о{

а !!1[!е

'

ёом;п опе з|6е о{1|е з1егп зо 1[:а1 !1 !з 6!ее6!п31омиаг6з1|е сеп1ге, 1|еп гереа1оп1!'':е о1[.:егз!6е, Рга3 1Бе ро!п1о{а с!еап, з|!3Б1!у 6агпр бгшз| 6оиип 1!':е сеп{ге о{1|е 51а( бу !ау|п3

а з1гоп3 ииаз|:

з1егп 1о сгеа1е а !!{[{1:е

[-.:

!3!',: !!3[-,:1.

'(ош гпау Баме 1о ёо 1|

зеуе

га}

1!гпез 1о

ра!п1о[.

Ф

\етег соп{а!п

!!с[<уоцг 6гцз}п -:

ро!зопоц5соп

Аёётп9|ех|-аге [о ||е з[еглз' 9. (!зе 1|е 6у бгшзБ!п31ес[-:п!чше (зее ра3е 29) 1о а66 1ех[0ге 1о 1!.:е

[ 1

з1егпз.


3о/!ё:п9 шр т|е !оуегз' !

0.

51а(1о бц{!6 ор{Ае !ауегз оп1[:е

{1омиегз' 51аЁ! п3ии!1[: {Ае {1омие г,

{о !у !

орепе6

арр!у а с!еаг3!а:е 6ом,,п 1|е сеп1ге

о{1[те !!р, и:Аеге 1[:е |!3|1

!':1|з 11'

Ра:п1оп а

г!с|ег гп!х о{1[:е баз!с р!п[, {о!!ои:!п91!':е сшгме о{1[е ре1а!, ап6 ёгад!п31Ае ра!п1!п{о 1Бе хме1

1..:|3!-:!!3Б1.

)о1|е

загпе

тм!1}':

{Ае

3гееп {гогп ;п6егпеа1| ' 5о[еп апу е63ез о{1!',:е тмаз| у',!1| а с!еап, 6апр бгшзА 1о ас[.:!еуе азо{| б!еп6.

Арр!у п9 тАе зо (о се ёето [

!

!

. А66

т

!'

зопте г:оге Ёгепс| ц!1гаглаг!пе1о

1|е 6аз!с р!п[ гп!х (т!-т!з гпа[ез !т6аг[егап6 гпоге ршгр!е), ап6 оз!п315е меу1!р о{1|е бгшз| з1а(1о арр!у1[':е

т|е

!!р

{|пе зо г{асе ме! п !пд 1о

о{т|е{1ои:ег' (Ёог ра1егуе!пз, цзе а

гпоге у/а1е? м/аз[':.) [[':е ме!пз с|ап3е {гогп ге61о 3гееп аз1[-.:еу3о гошпё

11':е ре1а!,

зо

з1а(тм!1| 1|е 6аг(ег р!п[ гп!х ап6 {1п!зБ м,,!1[: 1|е баз1с!!3Б{3гееп'

5о[ел|п9 с|е ие|пз. !

2'

\|'/|еп15еме!пз аге 6у!п3, зо{|еп

1|егп 6у гпо!з1еп!п91|егп |гз1 ап6 1!3Б1!у

6аб5!п31Бег:

абзогбеп1

хм!1!-т

[!1с[':еп 1отме!'

а

1|':еп

р!есе о{з1гоп3,


фр!у п9 о ш п т[т п9шоз[:' 3. \:!Беп{бе зцг[асе ёе1а!! Баз 6г!е6, цэе !

т

амеу

бгцзБ з|го[еэ1о арр!у о{ёаг[<

р!

ра!е, емеп

п[ омег1[е 6аг[ег агеаз о{

1|е{!омиег. 5о*еп 1Бе !еаё!п3 е63е о{1Б!з чмаэ['т чм!1}"т хма1ега5 [!31т1!3Б1.

уош арргоасБ 1Бе

9/Аеп 1[е 0аг[

р!п[<миаэБ !з

ёу,

гереа1у/!1ь1ье 3гееп. [Б!зхм!!! зо1еп апё оп!{уа!!1Бе 6е1а!!, апё уош сап гереа11Бе а3а!п опсе

!1

ёу1о сгеа1е гпоге

!прас| апё а6ё'ёгагпа'.

8ш1!ё шр аз гпшс[:

со!ошгаз уош пее6,

€опт!пш!п9|о !

4.

о4ё зшфосе ёесот!'

Арр!у1Ае

п'та!п

3гееп ме!пэ1о1Бе 1ор

ре1а!, шз!п31Бе баз!с !!3Б13гееп гп!хапё

{Бемеу1!ро{1Бе БгцзА.

[

5.

Аё61!':е р!п[ме!пз !п1|е5агпец/ауц5!п31Бе гп!хшзе6

! !, соп1!пш п3 {гоп 1Ае еп6з о{1Бе 3гееп ме! пз..] шз1 6у,3!а:е омег1|егп чм!1Б с]еагига1ег-1['т!зхм![!сгеа1е !

!п з1ер

6ебге {[:еу а

Б!ее6 о{

со!оцгагоцп6 еасА ме!п. 1о ргемеп11[те ра!п1{гогп{Бе р!п[ме!пз гшпп!п3 !п1о еасБ о1|ег, ра|п1а!{егпа1еме!пз, {Аеп 3о бас[апё ра!п1 1Беопез !п_бе1уиееп.


!

6.

\А/|еп

6у'

3о омег1|:е сеп1ге о{1|е

ме!пз а3а!п м:!1Б а з1гоп3егсо1ошг1о

з1геп$|еп1|епт шр. [!зе1[':е загпе со1ошг уош шзеё !п з{ер ! ! .

!

7'

Рог1|е 1хмо з!епёег ре1а!з оп е!1|ег з!6е

о{1!-':е {1охмег, бш!10 шр

1|е со!ошг 6у !ау!п33!а:ез о{1|е баз!с !!3!':13гееп ап6 баз!с р!п[. 5о{|еп хмт1Б

аге

с!еаги:а1ега5

ёц

,

уо(.] ра!п11ом;аг6з

ра!п1 !п 1|е 3гееп уе!пз хм!1|

1|е 11':е

[-т!9[':!!3[-т|'

\&|еп

1['':езе

3!а:ез

{!р о{1|е бгшз| шз!п3 а гп!х о{

са6гп|шгп уе!1оии ра!е, сегс!еап б!ше1опе ап6 са6гп!цгп !егпоп' 5о[еп 1[:е уе!пз а11|е базе о{1Бе ре1а! шз!пд а с!еап, 6агпр бгшз|.

!3,

Ра!п11|е га|зе6 зро1зоп{}':е ре1а|з

шз!п3 а{а!г!у1!-:!с[,

сг!гпзоп ап6 Ёгепс|

6аг[

згпа!!6о1о{хм[т!{е рарег еас!'т

гппх о{а[!:аг!п

ш!1гагпаг!пе.

опе

!п

|еауе а

1Бе сеп1ге о{

{ог1[-:е Б!3Б1!3|1.


1

9.

1Бе

€огпр!е1е1!':е 1!р

згпа!! ре1а! !у!п3

Бе|!п6

шз!п31Ае1|р о{1[:е бгшз!-:. Ё]гз161ос[

1Ае ра!е со!оогз шз!п3 !!3Б1хмаз|'':ез о{{|е баз|с 1!3|1дгееп гп!х апё а !13[':131а:е о{

тп

реггпапеп1гозе,1|еп

п',:ар !п 1бе 6е1а!!з

з1геп$1'.:еп1!'':е хмаз1-':ез аз

20.0з!п3агп!хо{а!!ааг!псг!гпзопап6РгепсБц]1гагпаг!пе,аё61[теуе!пзапёзро1з1о1[''те сеп1ге о{1Бе |охмег ыз!п31Бе меу1!р о{1!":е Бгшз[:. Арр!у1!':е ра!п1 !п згпа!! ра1сБез 1о з1геп$!.теп1[те со!оцгзуи['':еге пееёе6. 5о[еп1|е е63езхм!1['': ас!еап, 6агпр бгшз[:. 0з!п3 а

\о.

4 бгцзБ ап6

а з{гоп3, {а!г!ухме1гп!х

ц]1гагпаг|пе, ра!п1!п 1Бе !':а!гз 1ор1о 6о1[огп, {огеасА [та!г.

оп1|е

ре1а1з

о{саёгп!шп геё 6еер ап6 Ёгепс[':

ап6 з1еп шз!п3аз!п3!е' !!3[":1з1го[<е,3о!п3{гогп

гечш!ге6.

ап6


2

]

.

бц0,

Ра!п11[те6аг!<р!п[ап63геепуе!пзоп1|е

игог[! п3 6охмп 1Ае бц6 шз!п31Бе

1!

1Бе 3гееп, цзе а гп|х о{саёгп!шгп уе!!оми ра!е,

ц!1гагпаг|пе ап6 а

6

у'

[гепсА

са6гп!цп ге6 6еер, [ог1|те 6аг[ег р!п[ п!х (зее з1ер ! ! ).

!!ш!е

р1п[, шзе 1Бе

\А/|еп 1Аеу аге

[ог

р о{1Ае 6гцз[:.

гпа!<е

а:ма1еу

гп !х

о{са6гп шгп !

са6гп!огп уе!1отм ра!е, сегц!еап 6!це1опе ап6 а !!{[!е ге6 6еер, ап6 6гщ1Б!з ииаз!': !!3Б1!уомег1[теи:|о!е Бц6. 1!':!з зо[епз1Беуе!пз ап6 6{еп6з1|егп

!п хм!1[:

1|е гез1о{1Ае р!апт. \(Б!!ет|е уиаз|: !з з1!!!хме1, ёгор !п а !!1[|е гпоге р!п[ ог3гееп 1о з1геп$[еп 1!',:е со!оцг. А661Бе !-:а!гэ аз 6е{оге.

22. Аё61Бе па!п

уе]п{о1Бе омау

(1!_:е

з1егп_!!(е з1гш-шге1о:ппп3

1|е{охмег1о1|е гпа!п з{егп) шз1п311':е 6аз!с р!п[ гп!х ап6 а ёаг[ег гп!хо{РгепсБ ш!1гапаг!пе ап6 а!ц:аг!п сг|гпзоп хм!1Б а1оцсБ о{ са6гп!шп уе!1отм ра!е.'(ош гпау пее61о 3о оуег1|':!з{хм!се 1о 3е111',:е г13Б16ер1| о{со!оцг.

сгеа1е а Б13|!!3|1, !![ ош1{5е ра!п1{гогп !1 шз!п91Бе1!р о{а6агпр бгоз|.

1|':е

сеп{ге о{1[те уе|п 6у а3!1а1!п3

23'

6

!аае 1Бе 1ор

е63е о{1Бе омау м;!1| с!еаги:а1ег, 1|еп арр!у1!':е

баз!с р!п[ гп1х{о1|е е63е' 1[:е ра!п1зБош16 6!еп6 !п1о1Ае з{егл ап6 1оо гпцс!':, гпор !1 шр хм!{}': 21ме а'{отау'е63е 1о 1Ае р!п[. !{ !1 зргеаёз а

с!еап Бгшз|. \оми 6о

1[те эагпе {ог1!'':е !о:мег

е6де о{1Бе омау.


Ф, Ёог еасБ сБе !оса! геа!!з(!с

!

[ | }

]

ра( са6 п! шп ге6

6еер' опе ра:1 са6гп !огп

уе! !оми ра!е, ап6

оь'.'".''"{о!!ухмБеге1|е т[е зБа6оми гп !х,

зБа6оигз{а!!, 1Беп арр!уахма1еуигаз[ о{

зо1еп п31|:е е63ез !

ии!1[':

а

с!еап, 6агп р бгшзБ.

1, 6 !аае

]

арр!у!п3тБе з|:а6охм, ап6

]

т|е е63е о{т|:е тм|

|1е

ра(

о{1А е

{!

ои;е

г

иг!1б у,:а1е г бе{о

ге

зо[еп еас| арр!!са{!оп о{1Бе з|эаёои; п!х

!пто1|е {1отмег шз! п3 а с!еап,

*:еп гшб

] *--

]

ра(з

[гепсБ ш!{гагпаг!пе.

!

|

1шо

6агпр

Бгшз[':. А! !о:м{о 6 у1!":огош3!': !у,

оштт|е оепс!! гпаг[з.

','''"

..

''1|е

баз!с

!

!3!':1

3гееп

1о 1Бе

зБаёохм

гп !х,

апё арр|у

з[а6ои;то1[те !пэ!6ез о{т[:е{оииег шз!п31Бе 6гоз| !!3Б1!у.

!

! ] я,.,ди.,;,9

! !

[Р:е со!оцгз' 1[':е 3гееп оп 1!':е 1иио {Б! п ре1а!з 1о ![1бе! г 6г!3|{пезз, гпоге Баз!с !!3|13гееп гп!хш!1|т а !]1[!е ЁгепсБ

25. 5тепд:пеп ап6 а66 а |!ш!е

]

!йе согпр!есеё

{!отшегз ап4. з[етпз

ж [-"'"'"''1|езера!з


т'Р А!тмауз ра!пс :мБ!сБ сБеу аге 3готм!1':9' со г13Бс ог 1ор [о

Ротп[тп9[Ае !еотез'

26' Ёог1|е !еауез а11Ае 5азе о{1|е р1ап1, шзе ||е баз!с !!3Б13гееп гп]хап6 {|-:е 6аг[3гееп гп!х' 8е9!п бу арр!у!п3 !еамез

шз!

п3 а

\о'

а

с!еаг3!а:е о{и:а1ег оуег а!!1|е

6 6гцз|, саге{ш

!

[еер!

п3 иг1т[:; п

1Бе репс!}ои1!!пе. \^/|!!е !1;з з1!1]хме1, а66 а 6ас[3гошпё м:азБ о{1|е баз!с 6аг[3гееп гп|х.

27.

$/|:!!е11'.:е6аг!<3геепхмаз!':!зз1]!!и:е1,цзеас!еап,6агпр5гшз|1о!!{|оц11|е

|_:13|!!3Б1з (1{1|е

чш!с!<!у).

6ас[3гооп6 и:аз|т !з1оо 6у,

\{|еп 1|огош9|!у 6у,

!1и:!!!

гшб ош11|е репс11

23.

Арр}у

!еауе бгцзб

гпаг!<з,

зом:ог[

гпаг(з.

а

с!еаги:а1ег3!а:е, 1[:еп

гп!х о{реггпапеп1 гозе ап6

Ё

ми!1| а

гепс1'':

ц!|гагпаг!пе, а661|е р!п[1опе а11|:е 5азео{

1|е !еауез.


29' Аёё

1!'.:е

уе!пз шз1п315е 6аг!<3гееп

п;х' а':ё зо1еп 1[':е

т!-,:епт

бу 6га9д!')8 оуег

1ор тм!1[ а с!еап, з1!3!':11ухме1бгшз|.

3

0'

3]ос!< п 1}-:е !еа{ ра1{е гп оп 1Бе о рре г !еа{зш г{асе шз; п3 :

6аг(3гееп п!хми!1Б

3

1

. 1оа661|е 61ос[

азгпа!1

апо;п1о{1п6:3о аё6е61о

1|е

!1.

раЁегп1о1}':е 1еа{цп6егз!6е,

!п 1}-:е

з|арез ап61Беп б1о11Беп

арргох!гпа1е!у1еп зесоп6з абзогбеп1 рарег. ]Б!з

тм!!!

!а1егии!1!-.: а

р!есе о{

гпа(е1|е ра{[егп 1оо[

{ас]её апё гпоге па1шга!.

щ


32, 0псе1Бе ра1|егп оп1[:е шррег зцг[асе Баз 6г!е6, арр!уа !!3['т1, еуеп игаэ['': о{1Бе Баз|с !!3|13гееп гп!х, {1гз1оуегопе Ба!{о{1[:е ]еа{апё 1!зеп оуег1!":е о1|тег.

опе 6|ге6!оп оп!у, ап6 омегуошгхмог[. 1Б!з зо[епз1Бе гпаг[<з ап6 3!мез1Бегп а гпоге па1шга! арреавпсе.

$/ог[чш!с[!у,

!п

амо|ё 3о!п3 Бас[

33.

]огпа!п1а|п{|ез[':|пеоп[ье1орьа!{о{1!':е!еа{,1а]<е1}':еигаз!'':6охмп1оуиаг6з1|е 1|еп бгшзБ !п1о{||з агеахм!1!'т а с!еагмиа1ег3!а:е.

!':!9Б!!3!-:1е6 агеа,

34. 51геп$|еп

1['':е

ра1|егп хм|1Б апо1[:ег

!ауег о{со|ошг, шз!п9 а гп!х о{са6гп!цп уе!!охм ра!е, !п6:3о ап6 а1оцс| о{са6п!цп ге6 6еер, апё а!|очм 11|о 6у, &е6е{1пе1Бе

е63е о{1|е !еа{тм!16 а згпа!] агпошп1о{1Бе 6аг[дгееп гп!х, ап6 арр!уа{1па!, со!оцге0 шп|1у!п3и:аз[т омег1Бе1ор о{1Бе мг[:о!е шз!п3 а хма1еу гп!х о{1Бе Баз!с !!3!':г3гееп'


3 5. |!з! п3 1|':е Баз!с зБаёоуи гп1х (зее ра3е 34) хм!1Б а 1оцс['т о{ 3гееп, арр!узБа6оуиз1о Бо1Б !еа{зцг[асез шз!п31Бе загпе {ес[п!чшез аз 6езсг!6е6 !п з1ер 24. А{1ег:маг6з, з|геп$Беп1Бе

р!п(а11Ае Базе о{{[.;е !еауез цз|п3а згпа!! агпоцп1о{а!!:аг|п сг!гпзоп арр1!е6 оз!п96у 6гшзА!п3(зее ра3е 29).

7Б е Ба[-{/п!.з|эеё

ра1пс1щ зБотш!п9 сотпр!есеё |еа{.

с|эе

м


Ротпт'!п9|'Ае гоо|з опё Бог|'.

36. [ог1|е

гоо1з ап6 6аг]<, цзе а гп!хо{са6гп!шгт уе!!оии ра!е ап6 [гепсб ц 11гагтаг1 пе {ог1Ае 8гееп гоо1з, ап6 ре ггпапеп1 гозе,

са6гп!шгп уе!!отм ра!е ап6 [гепс| ц!1гагпаг]пе{ог15е бгохмп гоо1з ап61[':е баг!<. [!3|1еп ог6аг<еп {[езе гт!хез аз гечш!ге6 '

[!гз1

арр!уа с!еаг31а:е, 1Беп !ауа3гееп ог 5гои:п м:аз[: оуег1!-':е 1ор' [1[

ош1 апу |13|!!3[:ъ'

'1;,рт:;н_

-

1.1,|:ш'''

,1-];Ё'.: :::э|

,)'

!

,{]

!,-!' .

"'1'|

1:

37. [ог1|е

ёе1а!]з оп

загпе бгои:п пт!хи:!1|

1!-,:е

гоо1з, ;зе 1|е

а ]1тт]е

гпоге Ёгепс[:

о!1гаптаг!пе а66е61о !11о пта!<е ![ёаг!<ег,

ап6 арр!у;з!п91!':е1р о{а

\о'

4 бгцз|'

5о{|еп 1|е её3ез о{1|е 6аг[ег1опез

ми;1}-:

а

с!еап, 6агпр бгшзБ, ап6 !<еер6а|<еп!п3{|:е гп!х[цге шп1 а!!{|е6е1а 1о11':е

з

р!есез о{5аг['

[|л|з,||п9сошс|ез' 3

0. А6ё

а !]|1!е а!!:аг!п сг1гпзоп 1о1;1ап!шгп ми|!те

ап6 ;зе 1| з 1о

ра!п1 !п 1[:е 5а!гз{Ба1аге оп а 6аг!< бас[3гошпё, {ог ехагпр!е и:|еге 1!,:е {тмо з1е гпз сгозз'

3

9' [о

3!ме а'ииаху' 1оо[ 1о {|е {1отмегз, сгеа1е

!-:

!3| !3|1з бу 3еп1 !

у

зсга1сА1п3 зогпе о{1!',:е ра п1о#тм11!',: а зса!ре11о геуеа11Беи:Б!1е

рарег шп6егпеа1А (зее ра3е 30)

т"Р

'.

1Б|э гпцз( Бе сБе ]азЁ аз уош Баме ёагпа39Ё сап'с Ра!пс

''".*]1|111

|ауе бееп а66её


!й е сопор

!

ет е ё р

а!п[!п7


1иио 5!!ррег Фгс[!6з 60 х 80стп (24 х 12!п)

!Б!з з!!ррег отс|э/.ё'сцаз [|эе [1гзт о{ а зег/ев о{ ра'!п[1'п7з /п оцй]сБ ! стоззе4 ['0о 5[е/п5. [ еп!оуеё тБе {аст [Ба[ ]п еасй !а!п[!п9 ! сгеа[е4 а пеоо з|эа!е. !|э!з согпров]т]оп а]!оъцеё тпе [о ра/п[ 0ос|э т|эе {топс апё тБе 6асА о{ т0е {!от.оет.


['4ц!1!_[!охмеге6 5!!ррег Фгс{:!6з

60 х 80стп (21 х 32/п)

!|э/з опи!т/-|!отцете] огсй/ё 9аое т!зе |о 1папу о!етшз о{ тйе {!оъоет, апё тБе р!апт сштое4 \еаит/[и!!у [о сгеа[е ап !п| етез! !п9 с о/п ро;![ ! оп.

ж


[|1

г€ соп$1$[ $ аЁ

сье |оР'

с|гпе тцБеп сшс, ЁБош9Б {1те 9гееп аге БеэЁ 1<ерс 1п'\масег' Бшс 1 о{сеп

ог сос!оп тмоо1 ап6 веа1е4

тм|с[т

[еер

шап8рагеп1

1 агп }лап41|п9 с[:егп 4шг1п9 ра1пс|п3. [1[е в}:аёу, ёагпр агеаз |о 8го\ц |п, с1ове со \масег' $цссе$$ 1п [|п61п9 а врос |п гпу 9аг4еп тм1теге сБеу тм|11 0о:мегз аге зо 9гапё, са1.\ ал4 е1е9ап! с}тас з|гпфйв* |оп |э еээепс|а1. 1п с}:1э рго|есс 1 Бауе сБовеп со сго$$ с!уо

гв

ап6

ф со9есБег:м!сБ га#|а. ['.. у'т' Бе91п со ра|пс, 3асБег Ёо9есБег а11 с[:е ечш!ргпепс уоц пее4, ап6 г Баз1с со1ошгв (11все6 оп сБе г|9[:с) рг1ог со 3|ат|л9.

}и1а[ег|а1я 5Бее1 о{ Бо1-ргеззеё ига1егсо1ошг рарег, 55 х 70сгп (22 х'20!п).:,,:!! 5Аагр,

Ё3

репс!!

Репс!! егазег ог ршф гцбБег

Репс!! з[тагрепег &о!! о{ а6зогБеп1 [!1сБеп 1оиге|

\о.

ап6

!2 гошп6 гп!хеё-$5ге

\о;

бгшзБез

6 апё

\о.

цм|1[]

!_еп9{Б о{ гаЁ|а'!|

\А/а{егсо!ошг 6а{

!егпоц;:6|(р!цр са0гл]шгп уе!|омл: Б[ш'е 1опе; Ёгёт -,

Бгоштп9[[';е ош[|тпе. [

.)

гацм1уио !3Б{ ош1! пез о{1[е {!охмег, !

ап6 {ас!п3

)гачм

!п

!п

1[е

!

опе омег|арр!

о1Бег

1[е орроз!1е ё|гес|!оп, 1о сгеа1е1Бе согпроз!{1оп. га#|а Бочм чмБеге {Бе 1иго з1егпз сгозз. !зе а зБагр,

по11о ргезз1оо Баг6 оп16е рарег, ап6 1Бе уе!пз -1Беэе иг! ! Бе ра! п1е6 !(гееБап6.

Ё3 репс!!. Р,егпегпБег по1 ёгачм !п

п3 1[те

!

\

\

ёо

!о01дФ.:тпс,

ре

4

,


[оу!п9 о с!ео г шо|ег

9[

оае'

2' Арр!уас!еаг3!а:е1о1Бе

!оигеграп1о{1!':езра1Бе шз!пда

гоцп6 Бгцз1'':. [''1а[е зцге1|е уиа1ег

арр!!е6 емеп{у омег1|:е

\о'

|оутп9тАе|тгзтшозР:' !

2

зцйсе,

по рш66!ез. 6!а:е оп!у опе з|:аре а1а1!гпе, бе!п3 саге{ш!1о [еертм!1[!п 1|е репс!! оо1!!пе. 51а(тм!1[1Бе 6ас@гошп6 {1омиег. !ш!с[<!у гпоме оп {о з1ер 3 5е{оге 1|е 3!а:е 6 г!ез.

ш!1!':

[ф! п9 оо{' [Ае т е : пз о

4'

\:!Б!!е 1|е ра|п1

п

ё |

!з з1!|!

т

!!{[

оо1 а Б!3Б!!3Б1 шзпп9 а с!еап, з[!3|11у

6апр, \о. 6 6гцзб. (1Бе ра!п1БгшзБ гпцз{ Бе 6 г!ег1Бап 1|е игазБ ш[еп !!{[!п3ош1уе1пз ап6 Б!3А!!3|:1з.) |1{1оц11!':еуе!пз цз!п3{|е{!р о{ 1Бе бгцз|':.

€[еап1Бе

бгцзБ 6е1игееп еасБ !![, о1!":егтм!зеуошми!!!

геарр!у1!':е ра!п1е!зехмбеге. А!!отм1[':!з11оигег{о

$/!':1!е1[.:е 3!а:е

!з з1!{!

тме{ ап6 соп11пш!п3иг]1|

1|е

\о,

!

2 бгцзБ,

!аухмаз[:ез о{1|е{у/о 8гееп гп!хез, з1а(!п3м;!{Б 1Бе ра!егхмаз[з' €га6оа!!у !ау оп со!оцг, ап6 :мог[1Бе1иио со!ошгз1о3е{!'':егм;Беге 1!":еу 1!',:е

б!еп6. \А/ог[6отмпхмаг6з, {гогп 1[те1ор о{1Бе ра!п1!п31о

Бо{|огп.

Р о! пт!

9А! т 9Ав'

тме1,

3.

п9 тАе

5. Арр!у

ге9гош

пё [! ошег.

а с!еаг 3!а.:е о{хма1ег{о 16е

зесопё {охмег апё

!ау оп

{5е

6г!п3!п31[е ра!п16оуип1Бе з1егп1о1Бе ро!п1а1игб!с| 1Бе1хмо з{егпз сгозз. \{б!!е1Бе з1егп !з з1!!!иге1, ра!п1 {|е 6аг[ег3гееп а!оп31бе е63ез о{1!':е з1егп шз!п3 а \о. 6 бгцз|. {м/о8гееп гп!хез,

1!":!з{!гпе

6у.

ш


6'

Ро!пт!п9тАез[епз'

\(Беп иг!1А

а

1Бе {оге3гошп6 {1омиег

у;а1ег1Бе з1егп

\о'

!

2 6гцзБ, апё

6у, 3!а:е

о{1}':е {1гз111омиег шэ!п3 !ау

оп 1Ае 3геепз иэ!п3

1Бе загпе гпе1Боё аз 6е{оге (зее з1ер 3). !-еауе1Бе па1шга1 [п!3[!|3|16оигп16е сеп1ге о{1!':е з1егп, !!1!п3 ош1апу

песеззаухм!1[:

€Бап3е1о

а

а

\о.

зргеа6!п3 ра!п1

!{

с!еап, 6агпр бгнэБ. 6 6гцзб ап6 аё6 тБе

ёаг[<ег3гееп а1оп3еасА з!ёе о{{Бе з1егп, аз !п з{ер

5.

7.

\{Беп1Б|з э1егп |з6у, ра|п1!п1Бе !о:мег зес|!оп о{1Бе{оге3гошп6 {1омиег'з з1еп.

1

1

{

1

; !

п 1:! !!'!

!!

|т!

;[ |1

8. 5сгел9|еп|п9 [|е со|ошг. \г!Беп1Бе ра!п1!з1!.тогош3Б!уёу, 1о сгеа1е а

п!6-8гееп.

6ас!чгошп6{!отмег,16еп

[-)зе а

\о.

гшБ ош11Бе репс!! !!пез.

|ауоп1Бе гп!6_9гееп.

1о !![ оц11[е Б!3Б!!8|1з апё ме!пз.

}4!х1Бе1иго9гееп гп!хез1о3е1['тег

6 5гцзБ 1о а66 ас!еагииа{ег3!а:е1о1Бе1!р о{1Ае

)гщас!еап, ёагпр 6гиэБ1Бгош3|{Беии,азБ


1

)1

9.

Ра!п1|п1|е1!ро{1|е{оге9гоцп6{оуиег!п1[''тезапеииау,

у/а1егапа !!{1!п3оо11[е

["т!3А!!3!":1з

оз!п3ас[еап, 0агпр

Бгшз!":.

о{з|":а6оиг бу !ау!п31|е ёаг[<ег3гееп гп!х а!оп91!.':е её3е

[ау!п3со!ошг!п1оас!еаг3!ааео{ \&Б|]е1[!з

о{11..;е

иге1,

6гор

!п

ап агеа

1!р.

] 0. 5тап1о 6ш!16 ор 1Бе со[ошг оп 1[е {оге3гошп6 {]оииег. 6 !а:е {|'.те !ои;ег ра1о{1|:е 5ра1ье м/;1ь и/а1ега3а!п,1Беп !ауоп а 6аг[3гееп и;аэ|. Ауо]6 ]оз!п31Бе |":!3Б!!3Б1а!оп31Бе её3е 6у ра!п1!п3 а!гпоз11о

|Бе е63е, 6ц1 по1оуег

!1.

] ! . Рог{Ае |о]6е6 раЁ о{1[те зра1[те оп 1Бе !е{[_Бап0 з!6е о{1Бе {]оигег, гп!х амеумиа1еухмазБ о{сегш!еап 6]це1опе ап6 а{оцс| о{ са6гп!шгп уе![охм ра!е. 0з!п9 а \о. 6 5гцьБ, |ау !п 1Бе миаз[т омега

с!еаг3!а:е о{хма1ег. [|[ оц11Бе [т!3Б|!3|Б, 1Аеп з1геп$Беп 1Бе гп!х бу !!{[!е гпоге сегц]еап Б[це1опе ап6 арр!у !1{о1!^:е 6аг[ег

а66!п3 а

агеаз ап6 уе!пз о{1Бе {о16 тмБ!|е 1|е !!3Б1миазБ

[еерз1Ае [!пез зо*,

!з з1!!|

6аглр. [|:!ь


Аё ]

ё!

2.

1!'':е

п9

сБ

е 9г ее п гп о г|! п

3з'

6!аае1Бе !ппегра(о{1Бе зра1|е оп

{оге3гошпё {охмег

!п 1!'':е

5агпе \мау

(зее з1ер ! ! ). }4а[е а з1гоп9 гп!х о{ са6гп1шгп уе!!охм ра!е, са6гп!огп 1егпоп, сегш !еап 6!це 1опе апё Ёгепс!'':

\{А!1е 1[:е 31а:е

ц

!1гагпаг|пе'

з1!!!6агпр, озе1[:]з гп!х1о

1|е1!р о| ра!п1!п 1!-:е 3гееп ра{[егп!п3' а 6 5гцзБ {ог{1пе гпаг[!п3з, {1а1[еп!п3 !1 |'-]зе

\о,

о!11о сгеа1е \м!6ег гпаг[з, аз з|:очмп

]п

1Бе

р!с[шге бе!оми.

!

3. 6]а:е1|е

гегпа|п6его{15е1ор ра(о{

ап6 ра!п1 !1{о!!отм!п3{[:е гпе1Боё шзе6 !п з{ер ! 2. А!!оми1Бе3!а:е1о 6у.

1!':е {1ои:ег,

5ггеп9|ел|л9 сАе 9гееп гпог|!п9з' 1

4.

Арр!уапо1Бегмиа{ег31а:е,

1[':еп

цзе

1|е загпе 3гееп гп!х ап6 1}',:е \о. 6 6гцзБ 1о ёаг[еп {[:е 3гееп гпаг[!п3з. Ра]п1 оцбшаг6з 1отмаг6з1|е е63е о{1|е зра1|е, 1!эетма1ег 3!а:е а!!омиз1Бе паг[!п3з1о з[ау зо{|ап6 па1шга! !оо[!п3. Арр!у а 6аг[<ег гп|х1о1['.;е агеаз

ш

1!":а1{а!! !п1о

з|а6охм.


!

5.

оп

Ра!п11|е 1ппеграг[о{1Бе зра1[':е

1}'':е

!п 1Бе

зап:е

а3!а:е ап61|еп !ау

!п 1!':е

6ас!<3гооп6 {1ои:ег

тмау _ арр!у

3гееп

гпаг[<|п3з.

!

6.

€огп р!е1е

о{16е бас[3гош п6 {1ом,'е

1]'':е гез1

г 1п 1}'':е

загпе хмау'

Бот|ётп9 шр |Ае со!оцг' 1

7.

3ц!16

шр1Бесо1ошгоп1Ае !омиегра(зо{15е

{оге9гошп6 {1отмег.

[-)

зтп3 а

\о.

!

2 6гшз|:, 3!а'ае

ёоуип 1Бе сеп1ге о{1!',:е{оу,:егхм|1Б и:а1ег' [Беп, и:]1| т1'.:е !3|1ег 3гееп гп !х, 1ау а тмаз}': е!1[ег з!ёе о{ !

1Бе

|:13Б!

!3|{1о п{епз!!{[-:е со1ош г. !

:/ !"


{

9шт|тптп9т!';ете!пз' !

9.

|.]зе а

\о.

4 БгшзА1ооц1]!пе1|еуе!пэ оп1Бе шрреграЁо{1Бе

Бас(3гошп6 {!отмег шз!п31Бе ёаг(9гееп гп!х. }о1Б!з Бу р!ас!п31Бе ра!п1оп 5о1Б з!ёез о{еас[: уе!п, ап61Беп зо*еп!п3 !{оп еас}-: з!ёе ми!{А

а6агпр 6гшзБ. Ауо!61оо гпшс|т зБагр 6ей!!

па{шга1 [!3Б!!3Б1 Б!еас[тез

!

3.

3ш !ё !

ш

р

1|е со!оц

г

!п

агеазмиБеге а

!1оф.

оп 1Бе гегпа!п!п3 раг|з о{1[:е {!оигегз апё

оп 1Бе з1егпз. [ог1Бе з1егпз, а66 а

!!1!1е

ЁгепсБ ц!1гагпаг!пе1о1Бе

гп!х1о з1геп9{|еп 1Ае со!оцг.

20.

Фц{! !пе {Бе уе!пз оп 1|е 1оге3гошп6 {1охмег !п 1Бе эагпе игау,

1пс!шё!п31[:е1!р о{1[е зра{Бе. 5о[еп1Ае{1пегме!пз

6агпр 6гоз[т 3еп1!у омег1Бе{ор о{{Бегп,

!|эе сопар!етеё уе!пз оп еас|э |!о'сшег

5у 6гад!п3 а


||е з|епз.

А4ё!п9т['те уе,л5 |о 21

'

[ог1[''те з1егпз, гп|х а !аг3е

6!цез,

чшап1!1у о{1Бе 1хмо

уе!!отмзап6 а !!1|!е 0еер. !э!п31!':е

бмо

са6гп!цгп ге6

1пр

бгшзБ, ра|п1оп 1!'':е

о|а

\о. 4

уе!пз. ['1а(е1Бе

пес[ о{1Бе {1охмег, игБеге те|пз со!!!6е,

{['':е

арреаг ёаг[ег. \\/[! !е

уош аге з1геп$!'':е

п

|

п31Бе

ме!

пз,

зБагреп шр1Бе е63е о{1Бе з1егп а1 1Бе

загпе1!гпе.

!|эе рап!у сошр!е[еа ра/п[!п9

22. Ёгпр|:аз!зе

1|":е згпа!

!

3гееп

шз!

п3 а

\

о. 6 6гцз!.т. (-]зе а

са6п!цш !егпоп ап6

ра( о{{[е {оге3гошп6

{о!ё оп 1Бе шррег

{1омиег Бу3!а_а!п3 11м;11Б с1еагтма1ег,

1Беп а66!п3 аёаг[егхмаз| о{

гп !х о{

а Бпп1о{са6гп!цгп

Ёгепс[

ц

[1гагпаг!пе, ..+1.1,"1::.

геё 6еер.

23' }аг(еп1Бе 1['те

!ппег

эш

ра1[егпзоп

г{асез о{еас|'т

зра1|:е шз|п3 а

\о.

6 бгцэ|т

(зее з1ер !2). 0зе{}:е ёаг[ 3гееп гп!х.'\\/т33!е' 1Бе 6гозБ з[!3Б1!у аз уош хмог}<1о 9!ме а гпоге

геа! !з1|с $п!зб.

паг[зиг!1!':

5о*еп 1Бе

аёапр бгшз|, ап6

соп[!пце ёаг[еп|п31Бе ме!пз.


74'

Арр|у!п7сБе шпф!п9шоз| |о

1о я[геп$Беп

1|":е

з{егпз, арр!у а

|Ёле

эо[,

з{егпз. шпп{у!пд:маз[': о{а

6аг[3гееп

п!хо{!пё!3о, саёгп!шгп уе!!оми ра!е, саёгп!огп ге6 ёеерапё сегц|еап 6]це1опе. Ё1гя| !ау а с!еаг3!а:е Бу змиеер!п3 а ёапр 6гшз!":9еп1!у а1оп31|е з1егп.

[Беп,

уг!1А 1[те

\о.

6

эагпе 6гцзБ, гцп 1Бе

6аг[3гееп ёомип е!{Бегз!6е зо1Ба11Ае со!оцг 6!епёэ !п1о1Бе сеп1ге, !еам!п9а па1шга! А!3[т!!3Б16оуип1Бе гп!ё6!е о{1Ае з1егп.

!Бе

сопор|етеё з!етпз

А4

ё п9 т

25.

т[-т

е з[:о ё отв'

€огпр!е1е1Бе

зра1Без 6уа6ё!п3апу

{!па[, зБагр эБа6охмз шз|п31Бе

арргорг!а1е

6ер1А о{хмазБ. 1о сгеа1е зБаёоуиз, п!х гп!ё-1опе со!оцго{[гепсБ ш!1гагпаг!пе, са6гп!шгп уе!!оми ра!е апё са6гп!цгп геё 6еер !п 1Ае га1!о о{{уио Б!ше 1о опе ге61о

опе уе|1охм, \(а1ег6омгп 1}'те гп!хап6 а66 А!пт о{тБе ра!е 3гееп гп!х. Арр[у1[е м;аз[: |о 1[е зБа6е6 рагБ о{1Бе р!ап1з шз!п9 а

\о.

[!

!

\о.

6

[огзгпа!!егагеаз. |ау !1меу3еп1!у омег1[те 6е1а!!з, апё цзеас[еап, ёагпр 6гшзБ{о эо1еп

!'1

2 5гшэБ {ог !аг3ег агеаз ап6 а

а

{[":е

е69ез.


26.

[-.]зе 1}':е

запе, 1Бош3Б гпоге хма1еу, гп !х {ог1[те зБа6охм оп 5о[еп 1Ае е69ез о{1Бе з|:а6о:м:м!|Б а

1Ае !п1ег]ог о{1|:е зра1|:е'

с!еап,6апр 6гшз|:.

27.

5[тагреп

\о.4

6пр!ет!п9тАеР[с[цге' 20. €опр!е1е1Бе {1оигегз бу арр!у!п3

а |!3Б1, гл

!6-3гееп,

шп

!!!п3

шазА и:[',:еге1Ае со!оцг пееёэ э1геп$Беп!п3 ап6 зо[еп!п31Бе

е69ез и:!1Б а ёагпр 6гшзБ,

А661бе зАа6оуи п!х шзе6

сгеа1е з[та6очмуиАеге1Бе{]оигег5 сго55

оуег.

!п з1ер

8гееп

251о

6гцзБ.

1!":е

е63ез о{1[:е зра1|:ез

шз!

п3 {Бе 1!р

о{а


Бауе Бееп ра!п1!п3.::

[!^'е

го$о

Бохм'

29. Ёог1!':ега#1а,гпа[еагп!хо{реггпапеп1гозеапёсаёгп!шгпуе!!отмра|е.0з!п3а\о.4 6гшз1.:, гпар !п{[:е га#|а шз!п3 а |!3Б1м;азБ. Ёог1!':е

раЁз1[':а{аге

ц!{гагпаг!пе. А уоо !ау1Бе со!оцгаои/п, !!*ош1апу Б!9Б1!3!'.:1з \{!":еп1Бе ра!п1|з согпр!е1е!уёу, гшб ош11Бе репс!! !!пе.

30.

!'4а[е

а

з1гоп3ег гп!х о{1Бе загпе со!ошгз, ап6 цзе

иг6еге1|'':е со!оцг !п1епз!{1ез агоцпё 1Бе ]<по1ап6

!п

!п з!":а6охм,

хм!1!':

аёё

а !!Ё!е

Ёгепс|:

ёагпр БгшзБ.

а с!еап,

1[":!з

{6е сгеаэез

о{1|:е га{|а.

3

!

.

гпоге [гепсБ ц!1гагпаг!пе1о{Бе гп|х1о гпа[е а ап6 {о!ёз, р!п[у-3геу1опе, ап6 арр!у !11о1!''те зБа6е6 агеаз

А66 а

поге

!!11!е

аз Бе{оге.

!йе сотпр!етеё ра!п[1щ

(орроз!се)


[ !

!


6гееп 6оё6езз

!п а &отм 80 х 60стп (32 х 24/п)

!Бе [!орру, ситуеё

|/рз оп тБе

з!а[|эез о{ т|эезе 6тееп 6оёёезз !!!!ез соп[та5[ тше!! ъц!'тБ тБе те7!тпеп[а! зту!е о[ тБе з[етпз. Бу з!'эоъо/п7 тБе {|отоетз ас а!! ё/[{етеп[ ап3!ез, [ йауе !паёоег[еп[!у стеа[её а со|про5]['оп !п срБ/'сБ т|еу !ооР аз /{ с0еу ате та!Р!'п9 тц/[|э опе апо[!эет.


Ро5е5 [

Бош3}тг |Б1в гове ат гБе

Ёагпр|оп €ошг1 0о:мег вБотм. 11оуе |св з1гпр1е, о14ореп чш|се {азс ап6 {а4е ам,ау чш|с[1у, зо 1

-|-{аз1т1опе0 арреа1. 11те Б1оогпз

1с 6е{оге 1 р1апте6 1с оц1 {о ауо16 с}:е тм|п4 Б1отм|п9 с1те реса1в атмау. РегпегпБег тБат сБе ореп {1отмег5 ас |ье тор тм|11 !еп6 |о 4|е зоопег с1тап сБове пеаг 1Бе Баве аз т}:еу аге т1те о16езт.

ра1псе4

!7ог1<1п3, аз }:19Б1|3Бсз.

1

6о,

!ош сап

ап4 ап4 1тмав

1п сБе зсш4|о с1тап3ез сБе 1псепз!су о{ з}та6отмз

$ее 1поге 6еса|1

цп4ег а

Бг13}тс, агс1[|с|а1 1131тс

сБеге{оге аБ1е то ра|п1 с1те р1ап{ а{ уаг1ошз 11[е вса3ез ап4 то еттрБаз|зе 4еса11в ап4 зБа6отмв !Ба! ате 1евз аррагеп1 ош1в|6е, 1п па.шга1 4ау1!3Бс.

&{а[ег|а1я 5|ее1 о[ !"то1_ргеззе6 и,,а1егсо!оцг рарег, 60 х 40сгп (24 х !61п) 5!':агр,

|3

репс!!

Репс!! егазег ог р01|у гшббег Репс![ з[тагрепег &о!! о{ абзогбеп1 [<!1с|еп 1ои:е!

5аб!е ра!п1бгцз[':ез, \о, 4 ап6 \о. 6, и;!1[": ех[га {|пе ро! |еп31Б о{

га#1а

1!е0 !п а

б<

\(а{егсо[ошг ра!п1з !п а{1. сг!гпзоп, са6п!цгп [егпоп,

са6п!цгп ге6 6еер, са6й!цп

уе!!оии ра!е, сего!еап б!ше

[гепс}.: ц!1гагпаг!пе,

гозе ап6 чо!пасг!6опе

Бав|с гпйез Р:п|<

реггпапеп1 гозе апё са6гп!шгп уе!!охм ра!е Бгт9[-':т- 9гееп са6гп|цгп уе!!оии ра[е ап6 сегц!еап 6!це 1опе

Бог!<ег 9гееп

3гееп гп!х ии!1| [гепс[: ш[1гапаг!пе ап6 а [т!п1 о{ бг!3[:1

са6гп!цп ге6 6еер

|гойп9тАе оот!!пе' ! . )гау;1|есогпроз!1!оп шз!п3азБагр

|8

репс!!.


[оу!п9сАе|гз[шозАез'

2

ап6

3е3!п бу гп!х!п31[:е1и;о 6аз!суиаз|ез-опе о{реггпапеп1 гозе са6п!огп уе!!оми ра!е апё1Бе о1|тего{са6гп|цгп !егпоп. 51а6п3

ш|1Б1|'.:е !е{1_!':ап6

{о:мег, цзе а

\о.

6 бгшз!':1о !ау а с!еаг3!а:е о{

ша1ег1о опе о{1Бе ре1а1з, апё а згпа!] агпоцп1о{саёп!цгп !епоп пеаг{[те сеп{ге о{1[:е{ои;ег, \{1":!!е1Бе 3!а:е пз з{!]!мие1, ёгор !п 1!":е

р!п[. 6еп1!у гпоме1Ае ра!п1агошп6. 1о з!'тохм1!':е сцгуе о{1[те ре1а!, 1![оц1со]оцгцз1п3аз!!3[т1!у6агпр Бгшз[{о сгеа1е |^:!3|!!3Б1з.

3.

Ра] п{

а!1егпа1е ре{а!з

!

п 1|":е

загпе хмау.

А

еас!": ре1а! 6 г!ез,

гш

б

оо11[е репс!! !|пез.

4. Фпсе1|езе агеёц,

ра!п11Бе гегпа!п!п3 ре{а!з. [!":!з1есБп!чше Бе!рз ргемеп1и:е1 ра!п{{гогп зргеа6!п31о а6]асеп1 ре1а!з апё

зро!!!п31|е 9еп1!е и:аз|ез.


5.

€огпр!е1е

а1!{Ае ре1а!з'

\&Беп уош ра!п1

1[е !ом;ег ре1а!з, а6ё гпоге р!п[1о1Бе гп!х 1о з|геп$Беп 1Бе1опе. \}'7'Беп уош Баме {!п!зАе6,

6. }еереп !еээ

1|е её3ез апё {о!ёз о{1[:е ре1а!з шэ!п3

м;а1еу р|п[ гп!х,

а

а!

!отм1Бе ра!п{1о

6

у1Богош3Б!у.

з{гоп3ег,

9!а_а!п9хм!1Б хма1ег1Бе агеаэ уои хм!эБ 1о

ра!п1{1Ё.

Ро/п|/п9йез[опелз.

7. 5йЁ

ра!п1!п3 !п 1Бе з1агпепз. [-/зе а гп !х о{са6гп !шгп уе! !омг ра!е, а

саёгп!шп геё ёеер апё [гепсБ ш!1гагпаг]пе1о гпа[е1Бе уе11отм{ог 1Бе ап1Бегз (1Бе1!рз о{1Бе з1агпепз). !\4ар1Безе !п {|гз[, шз!п3 аига1еу !!1|!е

гп!х ап6 а

\о.

4 6гцзБ. Рог1Ае {![агпеп1з (16е з1егпз о{!Бе з1агпепз) шзе реггпапеп1гозе. Ра!п11Бегп оп оз!п3]шь1

а гп!хо[са6гп!шгп !егпоп ап6

1Бе1!р о{1Бе бгшз|.


3.

!"1а[е а

6аг(ег

гп !х о{

[гепс|'т ц!1гагпаг!пе,

Реггпапеп1 го5е апё саёгп!цп уе!!ом; ра!е{ога6ё!п3 6е1а! 1о 1|е ц п6 е гз|6 е о{ еас}т з1агп еп. )аг[е п 1Бе !

меу сеп1ге о{1[:е з1агпеп с]цпрхм!1}': азгпа!!апоцп1 о{а!!:аг|п сг!пзоп.

9. }е{1пе еас| ап1|ег 6уаё6!п3азгпа!! агпоцп1 о{зБа6оми, [-]зе а гп!х о{ [гепс[т ц!1гагпаг!пе, саёгп!шгп уе!!охм ра!е апё са6гп!шгп геё 6еер.

фр!утщз['оёошз' | 0' Арр!у зАаёомгз

шз!

п9 а миа{еу гп!ё_1опе гп!х о{

[гепсБ

ц!{гагпаг!пе, са6гп|шгпуе!!омг ра!е ап6 саёгп|шгп геё 6еер (зее 3 5). [!гз1 цзе а \о. 4 6гшзБ {о 3|а:е 1Бе агеачмБеге 1[е

рще

зБа6охм !!ез, {|:еп арр!у{Бе гп!ё-1опе. 5о{|еп1Бе е63ез иг!1Б а с!еап, ёагпр,

\о.

6 6гшз1':.


!

[

.

Ра!п11Ае зБа6о:мз о{1Бе з1агпепэ

шз!п91|е загпе п!6_1опе гп!х ап61Бе1!р о{ а

Аё 4 !

2.

!

п9

е

зш фо

!п

тет п

т

рарег.

п9,

з1ер ! 0 ап6 а6ё а

реггпапеп1гозе1о гпа[е гп!х. Ра|п1 оп 1|е ме!пз

а ра!е,

меу

3еп1!е зхмеерэ хм!1!":1!":е1!р о{а

А66

се

4 6гцзБ. Ра!п11Бегп оп 1о

Рог1Бе 6е!!са1е эцг[асе уе!пз, ииа1ег

6о:мп 1[е п!ё-|опе аз !!{[!е

т|-т

\о.

эгпа[! агеаз о{а

мга1еу

!!3Б1[у шэ!п3

\о.

4 БгшзБ.

6аг[ег гп!х о{р!п[1о

1[те ре1а!{о!ёз

ап6 сгеазез.

3.

! 51геп$Беп шр 1[е р!п& бу !ау!п3 а ра|е р!п]<:мазБ оуег1Бе ре1а!з шз!п31Бе Баз!с р|п[гп!х. |!{1ош11[те [т!3А!!3Б1зиг!{Б а с!еап, 6агпр БгшзБ.


Ротп|тп9[[:е боёз'

! 4. [ог1Бе 6шёз, уошми!![ пее6{огпа[е1[те1ьмо Баз!с3гееп п!хез, ап6 азгпа!! ршё6!е о{а1|таг1псг!гпзоп. 0з!п3а \о. 4 6гшзБ, 6е3!п буа66!п3ас!еаг3!а:е1о еас[т зера! а11Бе 6азе о{ ![:е бц6,1Беп 6гор !п 1!":е бг!3[:13гееп, |!* оот !_:[3Б[!3Б1зхм!1!": а

с!еап, 6агпр 5гшз!":.

!

6.

€огпр!е1е1|е

!

5.

)е{1пе

1!':е

бгп

о{1Бе 6ш6 ии!16

1!":е

ёаг[ег 8гееп гп!х. 6 !а:е

!|

у;а1ег, ап61|еп 6гор |п{Бе 3гееп ап6 а66 а1оцсБ о{а!|:аг!п сг!гпзоп 1о 1|е з1егп бе{оге !1 6г!ез.

тм!1!':

3гееп ра(з о{а!!1Бе 6ц6з оп

о{1Бе ра|п1!п3, 1Беп гп!ха

!!1[!е

чш!пасг!ёопе ге6

1!":е

иг!1А

!е{[-Бап6 з!6е

реггпапеп1

гозе {ог1Бе !ппег ре1а!з. 8есацзе 1Безе агеа5 аге 5о 5гпа!!, ра!п1оп 6у рарегапё цзе а \о.4 6гцзБ. [!гз1 пар !п1['те !ппег раЁз о{

6аг(егагеаз аё6её 1о !{, [_еауе а

{[те Бц6,1!''теп чм!'т!!е1[е ра!п1 !з з1!!!:ме1з1геп$|теп1!''те

шз!п31[':е загпе гп!хуи!1Б а !!1||е а!!ааг!п сг!гпэоп

Богёег агошп6 1Бе е63ез гегпа!п6его{1|е бц6з'

1А!п иг[т!1е

о{1!":е зера!з. &ереа{{ог1!":е

!

7.

0з!п31Бе1!ро{1Бе

\о.

4 6гцз|':, а66 |п1Бе{1пе

апё эшг{асе{ех|шге) из!п31[':е 6аг[3гееп згпа!!эро1о{р|п[1о{!":е1!р апё

а{[':!п

гп!х.

ёе1а:1з

(|а!гз

1о еасБ зера! а6ё а

3гееп !!пе 6охмп

1[те

сеп1ге.


!

9.

Рот п[! !

6.

3е3!п 6у !ау!п3ас!еагииа1ег3|а"ае

\о.

3[а:е

!э з|!

[!

ше{ 6е{|пе 1Бе зегга1е6

е63е о{1Ае !еа{шз!п31Бе загпе 3гееп гп!х

п9 [Ае гпо|п |есуез.

аз!п3!е [еа{шз!п3а

20.

€оп1!пце !ау!п3{Бе!гз13!а-ае, 1|еп

ииБ! !е 1Бе

6 6гцзБ.

апё

омег

1[':е 1!р

о{а

\о.

4 6гцз[з.

Рц1

]п

1Бе гп!6г!6 оз!п31!':е бг!3Б13гееп

гл!х. \|'7'Аеп 1[та1

ёу

гпаг[ош11Ае зеё!опз

Бе1у,,ееп 1Бе уе!пз, апё зо{|еп 1|егп

|п

|Бе !еа{шз!п3ас[еап, 6агпр Бгшзб.

}гор1Бе

ёаг[ег3гееп гп]х агошп6 1[е А;8ь!!8п15. |!п ош1 апу [!3Б!!3|1з 1!':а1

аге [оз1у,:!1[

а с]еап,

6агпр 6гшзБ.

2

]

. $/Беп

ЁгепсБ

ц

1[пе !еа{!з

ап6 ра!п1 !п 1!":е \о.4 бгцзБ.

22. }/Беп

6у,

а66 а1ошс|: о{

!1гагпаг!пе 1о1|е 6г!3!'т1 3гееп гп!х {1

пе ме!пз шз!п31!'.:е

1!

р о{1Ае

{Бе ме!пз аге согпр1е1е, 3|а:е омег{Бе !е#иг!1Б а шп!!|п3

6аг[ег3гееп гп!х1о 6аг[еп 11":е1опе бе1ииееп 1!'.:е уе!пз, }а[е саге{о ргезегме1бе Б!3Б!!3[{з' Ра|п1а1!1Бе !еамез !п1Бе1ор мгаэ!":

о{1Бе

!е[-Бап6 раг1 о{1[те

[4еапхмБ!]е, гпар

!п

р!с[ш ге !п 1Бе эагпе м":ау

апё

а!!отм 1Бегп 1о

6у.

1Бе шп6егз!6ез о{16е [еамез шз!п31Бе 5аз!с 6г!3|1

3гееп гп!хии!1б азгпа]!1оцсБ о1саёгп!шгп ге6 ёеер а66её1о !1. |еауе1Беэе 1о ёуми[:!!е уош соп1!пце чм!1!':1Бе шррег !еа1зшг[асез.


€опр|

23.

Р,е1ц гп 1о 1Бе {|гз1 !еа{,

аёё а

1Ае Бг:3[13гееп гп!хапё !ауа3]а:е

ет!п9 тА е шрр ег ! ео[ зш

!!{|!е

гпоге сегц]еап

оуег1БемгАо]е

!еа{,

6!

(о сез,

це 1опе 1о

амо!6!п3апу

!.;!3[:!!3Бъ. 8!епё !п агошпё 1Ае [::3Б!!3Бтз игЁБ ас!еап, 6агпр бгшэБ.

Арр!у1Бе ёаг(3гееп гп|х !п1Бе 5агпеи/ауопсе1Ае{!гз13!а:е

ёу.

24. А! !охм{|е ра!п1{о 6 у, {[еп а6ё 1оцс[:ез о{а! !:аг!п сг!гпзоп {о 1Бе !еа{з1егп ап61Бе1!рз о{1[е зегга1!опз а!оп31Бе её3е о{{Бе !еа[, 5о*еп1Ае ра!п1!п{о1Бе

!еа{чм!1Б

25.

!-оо[

ас!еап,6агпр

саге{ш !у !

\о.

6 6гцэБ.

омег1Бе согп р!е1её !еа{апё

э|геп3{Беп шр1Бе уе!пз ап6 апу о1Бег агеаз тмБеге

песеззау. €оглр!е1е1Бе

гегпа!п!п3 !еамез !п1Бе

5агпе\мау.


€опр!ет! п9 сАе !ошег ео[ !

26'

\&ог1<!п3

зш

27.

фосез'

пои:оп1|е шп6егз!6ез о1{бе !еамез, з1геп$|:еп

1безе шр шз!п31|е 6г!3}-:т3гееп гп!х.

)аг[еп а!оп3еас|

)аг[<еп{[:е п':!хуи!1|

а !!1!!е

[гепс| ц!1гапаг!пе, апё аё6

!пт!':е

зг;г{асе 6е1а!!з'

з!6е о{

1|е гп|ёг!Б'

23. \\/|еп ё у, а

а66 гпоге са6

п':

!

шгп уе! !ом; ра1е 1о 1[:е гп !х

ап6

1ау

шп!{у!п3ииаз[т оуег1!':е и:!.:о!е о{1|е !оигег !еа{зцг[асе' !пс!ш6!п3

1Бе гп!6г!Б.

29.

5тгеп$1':еп

а66 а

!!1[1е

ш

р 1Бе

зегга[е6 е63ез

ми!1Б 1Ае

а!1:аг!п сг!гпзоп 1о1Бе1!рз аз Бе{оге'

6аг[ег 3гееп

гп !х

ап6


Ро!п[!п9|[ле з|еглз сл0 зпс// 1есуез. 3

0.

}4ар

!

п

1Бе з1егпз ап6 згпа! ! |еауез

|

п 1Бе

1ор 1е{[-Бапё

6г!3!'т13гееп гп1х. $/!":!!е{[те раг| о{11.:е ра!п1!п3 шз!п31[те з1!!!тме1, аё6 эБаёохмз1о1Бе з{егп Бу 6горр!п3 !п ап

ра!п1|з о!!ме 3гееп гп!х

о{са6п!цгп !егпоп, Ёгепс!'т ц!1гагпаг!пе апё а !:1|!е са6гп!огп ге6 ёеер. .,;1;,:.:

.:]:',,

ж

чм:!Ёь#а' Бан{г1€4.? о!ьеЁ',Ё1!а

3

]

.

€оп{!пцегпарр!п3!п1!':езгпа!!!еауез, ёу гегпоуе а!!{['':е репс!! !!пез.

1Беп миБеп

А66{!'.:е р!п[ агеаз1о1["те з1егпз шэ!п31!":е Баз!с

р!п}<

гп!х арр!!е6 1о

1!р

рарегм;!1| 1['те \о. 4 Бгцз!':.

о|а

32.

6[а:е1}'.:е з1егп ап6 цзе1!-,:е о!!ме 3гееп

гп!х (зее з1ер 30) 1о а66 гпоге з|а6оиг 1о е!1!-:егз!ёе,

1|е

!!3[:1.

6ереп6!п3оп 1|е ё|гес|!оп о{ 6у' а6ё а !!Ё1е гпоге

$/!":еп

сегц!еап Б!це1опе1о1[:е гп!х1о гпа[е а 6!ше-3гееп, ап6 арр1у1Б!з о{1Бе з1егп.

\(Беп 1Бе

1о 1[:е о{!':ег з|ёе

ра!п1

апу шпмиап1её репс|! гпаг[<з,

6у, гегпоме


Ро:п|;п9 оп сАе ||оглз.

33.

[ауа с!еаг3!аае о{хма1егоуег1['':е гепа!пёег о{1[':е з1егпз, 1[':еп арр!у{[е 6г!3Б13гееп гп!х. $/[:!!е1|е э1егп !з з1!!! ёап':р, арр!у1Бе о!!ме 3гееп гп!х (э1ер 30) 1о

опе з!ёе{о сгеа{е зБаёоуи. \^/Аеп

!1 !з

ёу

гегпоте апу шпхмап1е6 репс!! гпаг[э. Ра!п1 оп 1Ае 1Богпз шз!п31|':е баз!с р!п[ п!х. [)зе 1Бе загпе гл!х {ог1!":е 1ошсБеэ о{ р!п[ оп 1Бе з{егпз,

34.

Рог1!":е зБаёохмз оп 1Бе цп6егз!6е о{

1Бе 1Богпз, гп!х а !!{[!е 3гееп !п ми!{Б 1[те р!п[.

3

5.

€оп1!пце

гпарр!п3 !п{[е гегпа!п|п3

!еауез, у;ог[!п31оигагёз1[е 5о{[огп о{ 1Бе ра!п{п3, Фп1!":е цп6егз!6ез, !![оц11Бе ме|пз

\о.4

€оп1!пце1о

Бц!16 шр1[':е !ауегз о{3гееп оп 1!":е

!еауеэ 1о асБ!еме 1Бе г!3Б11опе.

ми11Б

1Ае ро!п1 о{а с!еап,

бгцзБ.

6апр


3

3.

Фц{]]пе 1Бе зегга1е0 е63ез о{1Бе !еауез шз!п3

сг!гпзоп, 1|:еп а66 а шп!{у!п3хмаз| о{са6гп!шгп

Б!це1опе апё

а !!{|!е

са6гп!цгп ге6 6еер{о1[течмБо!е

6ом;п1Беуе!пз !{{|еуаге1оо

37. Аёё

а !!{1!е [гепс[": ц!|гагпаг|пе1о1[':е бг!3[т13гееп гп!х,

ап6 !ау

шз!п3 а

з!

!3Б1!у ёаг[<ег3гееп.

згпа!!агеаэ о{3!аае !п-6е1шееп 1Беуе!пз. 5о*еп 1!':егп !п1о1Бе !еа{ шз!п3а

39'

\о.

6 бгцз!":.

€оп1|пцера!п1пп31Бер!ап1,тмог[!п3{гогп[е*1ог!3|1ап6{гогп1ор1о6о{|огп.

€огпр1е1е1Бе

г!3Б{_Бапё з!6е о|1Бе ра!п1!п3{о!!отм1п31[':е загпе ргосе6шге аз{!":е !е[,

{1п!з['т!п31[те гпа!п {!о:мег{|гз|, {[еп1Бе Бц6з, !еауез апё з1егп5 а5 уоц рго9гезз 6омиптмагёз.

а!

!:аг!п

!епоп, сегц]еап

ми!0е 6у ра!п1!п3 шр

!еа{. 5!!гп

с1озе1о1Беп


!Бе

[/'п/'з6её

рап

о{ т|:е ёез!3п

ра!п[!п7. !Бе сцгуеё репс!! !!пе {оггпз апё а!зо {татпев [йе з!3па[иге.


[}':гее &озез

40 х 50сгп (16 х 20!п) !|:}з ра|пт|п3 6т|п3з ои[ т|эе ртошё па[ите о[ сБезе зтта!3!'э!-з[епотпеё 0!ооупв. ои[уо1,ц еас|э о[|эет. !|эеу !ооР" а!упоз[ аз /[ т|эеу ате [ц1п7


&озез 40 х 50стп (16 х 20!п) сотпроз/[!оп ц.,а5 [о Бф|э!ф!эт тБе гатп0!!п9 па|и(е о{ [!'эе тозез, тр|э/сБ аге зееп 0ете ризй1'п3 [йе!т соау {отсоатёз, етпет9/п3 тг/итпрБапт!у оп [ье ра8е.

7Бе ]п[еп[!оп о{

с|э!з


рс1р}т|п|ц1т} '[Б.

ап6 с1те ]етме1-11[е чша1|су о{ |св Б1це {ог а \масегсо1ошг ра|пс1п9. 1 1оуе са11 эшБ]есс {1',"егв гпа[е |с а тмоп6ег[ц1 гпе со ра1п| 1с! 11те 0отмегз 1аз1 а са11е4 со Б1оогпз, ап6 с[т|з [1о:мег роз1с|те1у 1о ра1пс с1те т1тегп чш|с[1у аз 1с |з зс111 а4у|эаБ1е сшс, Бцс [оп9 с1гпе тм1теп

1

4е11саге пагшге о{ с}:е 4е1рБ|п1шгп

с}:еу аге

!п

с1те

тегу 4е1|сасе. )е1рБ|п1шгп Б1оогпэ аге

1асе 5ц1п1пег. 5шррогс с}:е 0отмег

тмес оаэ|в, ог апсБог 'йй'а{ег а$ 1т131т

шзша11у ауа11аБ1е со Бшу

уош аге ра|пг!п3 |г |п гпе4|шгп-з!7еуа3е тм!с1т сБе

тм1т11е

|с со тБе в16е о{ а

аз ровэ|Б1е.

&{а[ег|а1з 5бее1 о{ [о1-ргеззеё хма1егсо!оцг рарег, 30 х 75сп"т (!2 х 30!п)

5багр,

|3

репс!!

Репс!! егазег ог рш!|у гцббег Репс!! з[':агрепег &о!! о{ а6зогбеп1 [!1с[':еп {охме!

\о. 4 гошпё заб1е 5гшз| ех|га {!пе ро!п1 \{а1егсо]осг

и;п1Б

ра!п{з- !п,

!епоп, саёп]шп

ге6.

са6гп!шгп уе!!оии

1опе, соба!1 б!ше, о!1гагпаг!пе, гпацуе чш1пасг|6опе па3еп1а

Баэ|с гпйеэ ',:]:

Бог!<.

Б|це

Ёгепс[': ш!1гагпаг!пе ап6 чш!пасг!6опе па3еп1а [!3|тт Б!ше

соба|т Б!це Бг!3Ёт 9гееп са6гп!шгп уе1!оии ра!е ап6 Б!ц;е 1опе

БогР 9гееп

Ргепс[

ш!1гагпаг!пе, са6п!шгп

уе!!охм ра!е, сегш!еап 6!ше 1опе ап6

а {ошс|: о[ са6гп1шгп ге6 6еер


5&е|с||п9 ||е ош|/|ле'

1'

8е3!п буз[е1с|!п3ош1уошгр1ап1'

8есацзе 1|е {!ои,,егз аге меу 6е{!са{е, {Беу гтау с|ап9е 6шг!п31Бе1!пе уои аге ра!п1!п9,

зо (еер уошг 6гаи:!п3 аз !оозе аз розз!б|е'

|оу/п9сАе {тгзсшозА.

2'

8е9!п 5у гпа(!п91и:о рш66|ез о{1[-:е Баз|с 6]це гп:хез' 3есацзе 1Бе р!ап1!з ме7

!оп3ап6 паггои:, уош гпау{1п6 !1еаз:ег1о

1шгп уошг ра!п11п3 з!6еииауз ап6 уиог!<{гогп

1ор !е[1о ьошогп г!3|1. |5а{и:аууош п

о1

[':

ауе {о еап !

{о г:маг6 з

1о ра!п{{1':е1ор

{1

оуе г уо

п_.:

ра(о{1|е

г

мио

г|<

р|ап1'

[ауа с!еагша1ег3!а:е оп опе ре1а! о{1|е уош и,,!з}-: 1о ра1п1, 1[:еп 6 гор 1|е

гз1 {1оииег

6аг!<

б!це гп!х !п1о1Бе сеп1ге о{1|е ре1а| ап6 1|е !!3|1 61ше агошп6 1Бе е63е'

3.

8е{оге

1[':е ра1п1

6г!ез, |![ ош1 апу ге{1е-!опз ог |!3| !3|1з !

оз!п3 а с!еап 6агпр 6гоз1з. €оп1!пше '

1|еп уи|:еп 1|езе аге

ог|уе глоге |омиегз

!п

|[':е

ра|п1!п3а{1егпа1е ре1а!з,

ра!п11|:е опез ]п-бе1уиееп. Ра!п1{оцг

1|е запе м:ау, гпом{п3 ёом:п 1омиаг6з бо1[оп: о{1|е р!сш ге'


Ро!п[тп9[Аез|шв. 4. [ог1Безршгз, цзе1ииомиа1е7гп!хез а6ш!!, ра!е3гееп гп!хо{ са6гп!шгп уе!!отм ра!е ап6 а Б!п1о{соба!1 б!це, ап6 гпацуе. Ё!гз13!а:е 6гор !п1[те{у':о п!хез, а!!оии!п31|егп1о

1Бе агеауи]1[ уиа1ег,1[еп

б!еп6 {гее!у. |!{| ош1апу |!3[!!3|{з аз1|е ра!п1!з 6у:п3, апё :п

ёгор

!!3|1егап6 ёаг[ег6а6з о{со!оцг1о сгеа1е1ех[цге бе{оге

!1

6г1еэ согпр!е1е!у.

|'1оуе {гогп {1охмег1о {1ои:ег, уау!п31[',:е 6!шез 1о гпа1с| 1['':е

{ои:егз

о1Бегэ

хм!!!

-

зогпе

и,:!!!

пее6 гпоге о{1|е 6аг[ б!ше гп!х

1['те

уи!":![з1

гечш!ге гпоге о{1|е !!3Б1 5!ше. &шб ош{1[те репс!! !!пез

мибеп1!':е|гз{уиазб

6у.

|;1

1опе о{

Р о пт! п9 тА е тА тл 5[егп5. т

5' А

уош рго8ге55 асго5з 1!':е ра! п1!п3, з1а(1о

1Ба11о!п 1Бе{!оуиегз1о1|е гпа!п з1егп. а !!1|!е са6гп!шгп ге6

ёеер аё6е61о

е63ез о{1Бе з1егпз, а66 а 6аг(еп

Р о птт т

6.

1[',:е

!!1!!е

!1.

ра!

п1{бе

1[-:]п

[ог1!':е з[:а6омиз а!оп31[':е

ЁгепсА ш!1гагпаг!пе1о1[те гп!х1о

тмазБ.

п9 тАе

гп

о|л з|егп.

Ра!п11Бе гпа!п з1егп !п1Бе загпеигауаз1Бе1Б!п з1егпз.

1|е{1гз{3геепз аге

апё ёгор

!п

€оп1!пце1о

з1егпз

!зе1!':е бг!3А13гееп гп!хми!1Б

ёу,

!ау апо{Бегс!еагмиа1ег3!а_ае

\{|еп

6оигп 1|е з1егп

зро1з о{1Бе 6аг[ег3гееп1о сгеа1е1Бе гпаг[!п3з. 6ц!!6 шр1Бе со!ошгоп1Бе з1егпз Бу

3гееп зБа6ои:з.

а6ё!п36аг[ег


Аёё!п9сБе ёетот|з.

7.

п!х' ра!п1оп1Бе 3гееп зро1 оп 1Бе шпёегз!6е о{еасБ ре1а!, пеаг1Бе1!р. 5о*еп 1Бе е63ез хм!1!': а ёагпр |.!э!п9а 6г!3Б{3гееп

бгцз!':, апё рш1!зогпе о{1Бе8гееп бас[< !п1о 1Бе ре1а! аз уоц 6о1[:!з.

3.

[ог1}:е сеп1гез о{1Бе {охмегз,

{|

гз1

а66

а уе! !охм 6! шз!': шз!п3

са6гп!шгп уе!!оми ра!е.1Б!зиг!!! 6есогпет[':е 6аз!з{ог{['те уе[[о:м !':а!гз !п 1Бе сеп1ге о{еас|т {1охмег' Арр!у{!':е ра!п1 !п1Бе загпе миау аз1['те

3гееп зро1з -11гз1

9.

[_.]зе

гпацуе{о ра!п1 !п1Бе сеп1га| ра(о{

{!'те {!оииегз

згпа!!,

агошпё

{[':е

уе!!охм Б!цэ!":.

{еа{Беу 6гцзБ з1го(ез

уг!1Б

1!р о{1Бе 6гшзБ, ра1п1!п3{гогп

{|е

[_.,]зе

меу

1!":е уе!!оми ош1и:аг6з, {о сгеа1е1!":е !',:а|гз.

рш{ 6охмп а !!1[!е ра!п1,

ап61Беп зо[еп 1|е е69еэ'


!

0. А6ё

1[те

ап6 зро1

!

!

.

а

!!11[е

гпоге са6гп!цп ге6 6еер1о

Бг!3Б13гееп гп!х1о гпа[е а6ш!!3гееп, !п

1|е ап1Бегэ.

}4а[еаи",а1еу, ра!е, !!!ас_дгеугп!хшз!п3гпашме ап6 а ]!1[!е о||Бе 6ш!!3гееп п!х, апё ёе{1пе1Бе

э1агпеп {|!агпеп1з (1Бе я[егпз о{1[е з1агпепз) шэ!п3 {1пе

з1го[ез о{1[те{!р о|1|е БгшзБ.

! 2. 3ш|16 шр1!':е зцп{асе 6е1а!! оп 1Бе ре1а!з оз!п3 со6а[Б!ше. Ра!п1оп 1Бе уе!пз ап0

зо[еп 1Бегп уи!1А а 6агпр 6гшэ[': чмБеге песеэзау. 1Безе уе!пз аге уеу{1пе, зо шзе 1Бе1!р о{1Бе 6гшзБ ап6 арр!у еасА опе !п а з!п3[еэхмеер.


5сге п 1

9с!-; е п [ п

9

т[: е со / о ц г з'

3. !/|еп 6 у,

з{гепд1|еп ор

ас{еагмиа1ег31а:е б1ше

4.

ап6

(зее з1ер 2)'

8ц]]6 шр

а

1[.:е

со]оц гз о{еас[: {1ом,,ег бу арр!у!п3

соп6!па1]оп о{1Бе 6аг( б{це п|хап6 со6а[

оп 1бе

6ас[з о{1|:е ре1а{з -1Бе ме!пз ап6 -уи!1| а ра!е миазБ о{гпа!уе, ап6 з1геп$[:еп 1|е со!оцгаз ]п з1ер ! 3. А66 з|а6ои:з 1о 1бе 51егп5 оз!п31|е баз!с з}.та6ом,, гп]х !

1[':е ёе1а||

{о16з

(зее ра3е 34).

1

5'

€оп1!пше

ра!п1!п31|е гегпа|п6его{1бе

р1ап1!п 1Бе зап.:е миау, 3га6ша{!умиог[!п3

уоогшау 6ошп 1оуиаг6з {Бе 6аэе.


Ротп[!п9[Ае !еотез,

6.

!

6аэ!с 6аг( 3гееп гп!х . Арр!у а с!еаг миа1ег д!а:е 1о ||е{1гэ1 !еа{уош хм!зБ 1о ра!п1,1Беп миБ]!е !1 !з з1!!!м;е1 !ау оп 1Бе 3гееп !

[4а(е

шр 1[те

гп!х, !еат!п3ас!еагагеамг!1[

зо*е69ез{ог1Ае Б!3А!!3[1.

7'

8г!3Б1еп 1Бе гп!х 6у а66 !п3 эогпе саё

гп! ц

п

!егпоп ап6 сегц!еап

Б!це1опе{о а6ё а !!ш!е гпоге со!оцг1о1Бе !еа{, \([теп [ау!п3оп1Б!з со!оцг !еауе !![!е зрасеэ{ог1Беуе!пз. 0э!п3ас!еап, 6агпр бгшзА, рш![ а !!{[1е

со!ошг ёочмп п1о1[':е !

!

6.

Б!31

:!!3[1.

€оп|!пше

Бш!!6!п3шр1Бесо1ошга!оп3

1Бе !еа{уи!1Б1Бе загпе бг!3Б13гееп гл!хуош шэеё !п э1ер ! 7. Ра!п1

!п

{Бе зрасез е!1Бег

з!6е о{1Бе уе!пэ. \:!Беп1Бе ра|п1!з 6у, 6ш!!6 шр1Бе 3гееп 1опез у;!1[': поге !ауегз, 6аг[<еп!п91бе !еа{1охмаг6з1Бе1!р ап6 1['те

6азе.


!

9. А6ё

а !|1!е зБаёоуи 6охмп 1[-:е з!6ез о{1Бе ме! пз !

шз!

6аг[<3гееп гп!х. [-)зе1[е загпе 6аг(дгееп 1о з1геп$Беп

з!6ез о{1|:е

п3 1!":е 1!'':е

!еа{.

20.

\^/беп 1|е !еа{

!з 6

у,

гпа[е

а

хма1еу

гп !х

о{{Бе баз!с бг!3Б1

3гееп апё 3!а:е оуег1|ехм|о1е !еа{' 6га33!п3азгпа!! агпоцп1оуег |Бе [:!3[-т[!3А1.

2

!

.

€огпр!е1е

1Бе гегпа!

22.

п

!

п3 !еамез

Ра!

!п {[''те

загпе миау

п{{[е 16!п з1егпз 1Ба1]о!п 1|е !еауез апё

{!оигегз1о1Бе гпа|п з1егп шз!п3{5е бг!3Б13гееп гп!х шзе6 !п з1ер ! 7, ап6 ёаг[еп1Бе з!6ез шз!п31Бе

3гееп гп!х. 51аг| бу3!а_а!п3чм!1!'т с!еагига1ег1Беп

6аг[

ёгор

!п

[[:е3геепз.


23.

цп6егпеа1| о{1Бе !еамез, шэе а ра!ег' !езз м!бгап13гееп опе озе6 оп 1!":е шррег зц4асез. [ог1А!з, гпа[е ахма1еу п!х о{са6п!цгп уе!!охм ра!е апё [гепс!'': ц!1гагпаг]пе. Рог1!',:е

{1'':ап {!":е

25' п!х

24'

[ог1!':е гпа!п з1еп, п!х ор а Бг!3Б1, з1гоп33гееп о{сегц!еап

Б!ше1опе, са0гп|шгп уе!!ои; ра!е ап6 Ргепс!": ц!1гагпаг!пе. 6!а:е1!':е з1егп и:!1!': с1еагуиа1ег{1гз1, 6гащ!п31Бе 3!а:е 6отмп 1Бе з1егп, ап6 [Беп арр!у

поге со!оцгоп

1!'-:е

з]6е1Ба1!з аигау{гогп 1Ае

\^/Беп1|е ра!п1!з6у, арр!у1[':езапе а{1пе !!пе а!оп311':е е63е пеагез1

1п

1Ае !|3А1.

5о*еп !1оп1}:е Б!3!-:!!3Б1з!6е,

1еам!п3а 6г!3А1сеп1ге1о1}-:е з{егп. Аз еасА

3!а:е ёг!ез, {ау оп апо1Бег3!аае Аауе асА!еуе6 1[те ёез! ге6 1опе, 5|-.]ге

оп1!!

уош

гпа[<1п3

уо|.] ге1а!п 1!":е Б!3А!!3Б1 бу !!{[!п3 ош1

апу з1гау!п3 ра!п1.

26.

€оп1!

п

це

ра! п1!

п31Бе гегпа!пёег о{1Бе р!ап1

!

п

15е загпе игау

1!3Б1.


!йе согп|!е[её ра/пт!п7


.,

"!8?#?',*;

А9арапт|эиз Бауе т|эе гпоз[ тропёет[и|, сито!п3 з[егпз' !Бе {!о'тлет Беа4 !з соопр!!са[её 6и[ тре!! тоот[|э ра!п[!п4' 5тагт тл]тБ тБе [отооатё-{ас/п3 {!оъоегз апё тоотР [от'цатёз с0е БасР.


6!аё!о!!5ргау

60 х 80суп (24 х 32!п)

€!аё]о|! аге поа3п/{!сеп[ !!ап[з,

то!тБ тБе!т зо[т, ое!ше[у {!оъоетз апё зБатр, з!ф|эс|у {!итеё |еауез. ! еп/оу ехрет!'гпеп[}п7 тр/с|э тБезе {!оьоетз ]п пеьц' 7упагп!с сотпроз![!опз.


1п0сх а3арапсБшз 22,126

з1, 46, 47, 56

агпагу11!э 21',22,

апе1попе 2],42 ап{}легв 42, 44, 1'02, 103, 1'20 Баг|<.68,82 Б1епё1п3 20, 26, 27, 51, 7

]]8

6, 87,94, \07,

5

6, 70, 72,

1еа[гшБ6|п9в 52 1еатев 10, \\ 14_16,3\,42,48_55,

$ошгсе8 (о[ {1отмегз) 6

26,27,28, з6 \\Бс !2, 1з, 26, 34-з7, з8, 49, 5з

1.02,1,03, 104,120

зсегпо 14'

113Бт

зсге1|ттта

56,57

1|{с1п9

ошс

эошгсе 34

113ш1аг1а 1111ев

53,56

1з,20,21,22,2з, з2,38-39, 40, 41', 44, 50, 57, 1, 6, 1'2,

29, 61, 62, 64-65,86-99

Б1шеБе11з 22 Бгас{з 11 6ш4в 23, 38, 44, 47, 49, 58, 71, 76, 104, ]05,111 Бц1Бв 58

гпаг[|п9в 28,30, з6, 42, 45,90,

сагпрапш1а 13

гпав[|п9 [1ш|4 9, 31,44

сагре1в

гп14-сопе 20, 21', 23, 34,

1апсегпв 23 сБгузапсБегпшгп 11 со1ошг 6,18_25 €1т1певе

4о41,66

согпров|с1оп

91,118

9

41,94,9 5, 10з, 104

6,9,

10,

,

з2,34, 56,

57, 58-65, 68, 84, 85, 86, 99, 1.15,127

з

5, 36, 40,

4е1р1т|п|шгп 22, 116_12-5

посеБоо[ 6,9,\0,58

отагу 42,76

4горр|п91п со1ошг 26 4гу Бгшз[:1п3 28,29, з0, 45, 46, 71.,8]

ра|псБгшэБеэ 6,9 ра1еше 8,18,24 рарег 8, 10, 29,38, 58, 60 ра||егп (рассегп|п9) 10, 11, 29, 38, репс11в 8, 10 Регшу|ап 111у 45

42' 1'02, 120 0о:мег зБареэ 10, 1'2-1'з, 45 {11агпепсэ

{оггп 6,1'6,41 [геев|аз 1'3,20

з

5, 40, 41,

46,47,49, 50,51, 55, 56 105,1]9

1т19}л119Бсв

5!, 56,7 5,76, 82,

9, 21', 23, 27, з0, 40, 41,

45,49,50, 51, 55, 56 ьо5са5 15,24,50 |пзр|гас|оп 6,58

|г|веэ 7, 12, ]9, 21, 44

1'2,\3,21,2з,28,

з0, з2,37,44, 45

врасБе 12, 23, 41', 86, 87, 89, 90, рБосо3гар}лз 6 р|эс|1 11

2з,45,6з,127

Ба1гз 8, 42,

рета1в 10, 11',

91,92,93,94,95,99

3егБега 12,22

3\ат|л3 20, 26, 28, з2,

6, 9

всц4еп1з'тма|егсо1оцгв 6

42,49,5\,79,80,90,9з

есБ|ласеа 5,44 егазег 8, 10

91а4|о11

агс1з1в' тма1егсо1ошгз

ро11еп

з0,44,46

га1зе4 зросз

74,75

ге{1ес|оп 24,|\7 гоосв 58,68,82 говез 21' 100_115 зса1ре1

[п|[е 9, 30' 82

всгасс}:|п9 о[{ 30,82 вера1в 56, 71,77,1'05

зБа4е 34_37,46

э}:а6отлг 30, з2, 34, з 5, з6, 37,

404],45

11, 21', з7 , 45

шп1[у|п3 тмавБ 44,

1'06,1'о8,

тм1т|се

ра|пс 8,9, 18

69,86, \оо

1Богпв 42,56,1'1'0 1опе 19, 25,з6, 56,102, 1"06,1'10,

\\\

7з,80,94,95,

\ме|-;п.о-\ме1 8, 26, 69,

\0,28,30,31, з2,з6,42_ 47,48-55,56-57 4га:м|п9 6, \0_17, з5, 41, 51, 60,

6еса|1 8'

26-зз, 42, 66, 101

сех1шге 6, 29, з6, 42, 45, 49, 51, 71, 105,1,1,8

те|пз 15, 28, 29, 41, 42, 44, 47, 49, 50,5'|,52_5з' 54,56

пе8ас|уе $расе$ 12,17 пег|пе 3, 56

оБзегуа{1оп 1'0, 16, 42, 44, 50 огсБ|4в 24, з4,45, 68-85

6ев|3п 10, 58, 59, ]13

55, 56-57, 60

118,124

гпошп1|п9 ап4 [галп|п3 58, 60

, 1'8, 19_25

з\, 42,

зсгеп9с1теп|п9 со1ошг з2,46, 5 5 ${гшс1шге (о{ а [1отмег) 10, 11

сш11рв

гп!4г|Б 15,51,55, 106, 108

44,46

со1ошг гп|х|п3

гла9п!{у|п9 3|авз 9, з0, 42

з0,31, з6,42, 44,46,

23

сес1тп|чшев

гпе4|п|11а 44

саг6ооп}леа4 11

зршгв 118 51агпеп$ 1'1,

38,

0отмегэ 38_41

7 1


|11у 5}:отме11'з

ехчш|з]се ап0 сесБп|са11у

БЁ11|апс тма|егсо1ошт {1отмег рог|га|гз аге Беашс|[ц11у ргезепсе4 1айз}т1у 111цзггасе4

оп

|п

с}т|з }т|3}:1у

Боо[. Рас[е0

|п[оггпа||те,

тм|с}:

|п[оггпас|оп

6.гатм|п3 ап6. ра|пг|п3 сес}тп|чшез, со1ошг гп!х!п3

ап0 согпроз|с|оп'

]с ]з

ап |пуа1шаБ1е зоцгсе о[ |6еаз

ап6. |пзр|таг|оп [от апуопе тмБо \мапс5 со 4ете1ор с}те|т {1отмег

ра|пс|п3 з}|11з' тмБес}тег ог по| с}теу

Бауе апу ргейош5 ехрет|епсе.

шк д17.99 ш$ $35.00 1$вш-1 15вш-1

3

в оок гком 5едпсн Рквээ

0

1-в4448-о66-6

978-1 -84448-о66-1

,||ш!шш]шшшшш|, м.зеагсьрге55.соп

flower portraits  
flower portraits  
Advertisement