Page 1


อาศิรวาท

พันเทพฤๅเทียบแก้ว หมื่นมนุษย์ฤๅเดชมี นารายณ์เลิศราศี พระอวตารโปรดแคว้น ทรงธรรม์พฤทธิ์เพริศพ้อง บุญพระบารมีดล สามโลกเลื่องลือยล ยอพระเกียรติเกริกฟ้า งามราชธรรมสถิตถ้วน สายทิพย์เมตตาริน เพลาร้อนผ่อนโลกผิน เจริญพระราชกิจเกื้อ บดินทรเดชาเสกสร้าง เชลงทิพย์อักษรสวรรค์ เทิดองค์พระทรงธรรม์ พูนพิพัฒน์สวัสดิ์แผ้ว

จักรี ราชเอย เปรียบแม้น เสมอศักดิ์ ฤๅพ่อ ร่มหล้าราวสวรรค์ พระภูมิพล ดิลกหล้า พระยศยิ่ง เฟื่องด้าวแดนสยาม ธรณิน หลั่งเอื้อ เพ็ญสุข เสมอนา กล่อมเกล้ากรุณา วลีสรรค์ สฤษฏ์แพร้ว ทรงพระ- เจริญแล เนื่องฟ้านิรันดร์สมัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายชวิน พงษ์ผจญ ร้อยกรอง นักเรียนบดินทรเดชารุ่นที่ 38


ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สงวนลิขสิทธิ์ C โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data สาคร มงคล. ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี).--กรุงเทพฯ : บริษัท, 2554. 272 หน้า. 1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี). 2. โรงเรียนมัธยมศึกษา. I. ชื่อเรื่อง 373.22

เลขที่มาตรฐานสากลประจำ�หนังสือ ISBN 978-974-496-904-0

บรรณาธิการบริหาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นับว่า เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใน ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี รวมไปถึง ศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังสอนเยาวชนของประเทศ ให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์แบบ เปีย่ มด้วยความรู้ ความสามารถ และความดีงาม ทีป่ รากฏแก่สายตาของสังคมไทยและสังคม โลกอย่างสมศักดิ์ศรีและมีเกียรติตลอดมา ในปี 2554 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ ก่ อ ตั้ ง มาครบ 40 ปี ซึ่ ง ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ผลิตบุคลากรที่ทำ� คุณประโยชน์ให้แก่สงั คมและประเทศชาติหลากหลายสาขา วิชาชีพ สมตามเจตนารมณ์ของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) ขุ น พลแก้ ว ผู้ เ ป็ น สมุ ห นายกคู่ บั ล ลั ง ก์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “สงครามครา นี้ทำ�ให้ข้านึกถึงโรงเรียน โรงเรียนสอนความเป็นคน ข้า

อยากให้โลกนี้มีโรงเรียนสอนคนยิ่งกว่ามีสงคราม ข้าจึง อยากให้มีโรงเรียนไว้ดัก ไว้ป้องกันความชั่วของมนุษย์ ให้สอนคนตั้งแต่เล็กๆ ให้รู้จักมนุษยธรรม คุณธรรม” ประกอบกับโรงเรียนจะถือกำ�เนิดขึ้นมาไม่ได้หากปราศจาก ความเสี ย สละอั น ยิ่ ง ใหญ่ ข อง คุ ณ หญิ ง นครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) ผู้บริจาคที่ดินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ของเยาวชนไทย นับแต่นั้นมาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น สถาบันการศึกษาชัน้ แนวหน้าของประเทศไทย ด้วยนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ความมุ่งมั่นของ คณะครู ความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน และการทุ่มเท แรงกายแรงใจของบุคลากรทุกคน สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รู้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ อ ย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู้ จั ด ทำ �


หนังสือ “ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)” เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์อันภาคภูมิใจ ของชาวบดินทรเดชาทุกคน โดยเริ่มตั้งแต่การเติบโตทาง การเรียนการสอนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เกร็ดความรู้ต่างๆ ของโรงเรียน รวมไปถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การพัฒนา การเรียนการสอนของคณะครู ความสำ�เร็จของนักเรียน ปัจจุบัน และความรู้สึกของนักเรียนเก่าที่ยังมีความผูกพัน อย่างมั่นคงในสายสัมพันธ์ของความเป็นลูกบดินทรเสมอมา ในนามของสมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และช่วยเหลือให้หนังสือเล่มนีเ้ สร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ทั้งอดีตผู้บริหาร ทายาทสกุลสิงหเสนี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนปัจจุบัน และนักเรียนเก่าทุกคน รวมถึง สมาคมผู้ปกครองและครูบดินทรเดชา เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และชมรมครูเก่า

บดินทรเดชา ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่าง ดียิ่งตลอดมา ท้ายที่สุดขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำ� หนังสือของสมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่ได้มุ่งมั่นและทุ่มเททำ�งานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ เพือ่ สร้างหนังสือเล่มประวัตศิ าสตร์ของชาวบดินทรทุกคนจน สำ�เร็จเป็นที่น่ายินดี จากปรัชญาที่ว่า “ลูกบดินทร เป็นผู้ประพฤติดี และมีความรู้” ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นลูกบดินทร ที่ แ ท้ จ ริ ง ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและมี ความรู้ความสามารถ กอปรกับใช้ความรู้ความสามารถนั้น สร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน เพื่อเผยแผ่ชื่อเสียงเกียรติยศ และปณิธานของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป นางรัตนา เพ็ชรวิจิตร บรรณาธิการบริหาร นายกสมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


อนุสรณ์สถาน จากผลงานและคุณความดีทปี่ รากฎต่อประเทศชาติ ทำ�ให้อนุชนรุน่ หลังสร้างอนุสรณ์สถานขึน้ เพือ่ เคารพสักการะ และระลึกถึงพระคุณของท่านหลายแห่ง ดังนี้ - เมืองอุดงมีชัย ประเทศเขมร - วัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสามปลื้ม) - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 - วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ยโสธร - ค่ายบดินทเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กองกำ�กับการ ตำ�รวจตะเวนชายแดนที่ 11 อ.มะขาม จ.จันทบุรี - ค่ายพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) กองกำ�กับการตะเวนชายแดนที่ 12 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว - ค่ายบดินทรเดชา กรมทหารราบที่ 16 อ.เมือง จ.ยโสธร

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็น แม่ทพั คนสำ�คัญยิง่ คนหนึง่ ของกองทัพไทยในยุครัตนโกสินทร์ เป็ น แบบฉบั บ ของวี ร บุ รุ ษ นั ก รบไทยชั้ น เยี่ ย ม ซึ่ งได้ ทำ � การรบอย่างโชกโชน จนสามารถป้องกันพระราชอาณาเขต ไทยภาคบูรพาไว้ได้ เป็นบรรพบุรุษนักรบไทยผู้หนึ่งซึ่งได้ จารึกเกียรติประวัติอันสูงสุดไว้ในแผ่นดิน เป็นตัวอย่าง ของคนไทยที่รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิต มี ค วามกล้ า หาญ เข้ ม แข็ ง เฉี ย บขาด และมั่ น คง สร้างความเกรงขามให้แก่ประเทศเพือ่ นบ้าน อาทิ ลาว เขมร และญวณ อย่างเป็นที่กล่าวถึงกันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน สมควรแก่การเป็นตัวอย่างของอนุชนคนไทย เหล่าทัพและ ผู้นำ�หน่วยกำ�ลังทั้งหลายโดยแท้

30 เมษายน 2514 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

28

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

29


2514 สร้างโรงอาหาร น้ำ�บาดาล ถนนและสะพาน เบื้องต้น

34

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

35


โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย

โรงเรียนของเราในอดีตที่ผ่านมาเป็นสถาบันหลัก ในทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศที่พัฒนาส่งเสริม ลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม เป็นรัฐมนตรี นักการเมือง ในทุกระดับ นักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ นักบิน นักแสดง ดนตรี ดารา ทหาร แพทย์เชีย่ วชาญ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร นักกีฬาทีมชาติ โดยเฉพาะวอลเลย์บอล ข้าราชการ นักวิจัยและในทุกสาขาวิชาและทุกอาชีพ ในอดีตและ ปั จ จุ บั น ความสามารถของนั ก เรี ย นในทางวิ ช าการได้ รับเหรียญรางวัลวิชาการโอลิมปิก นอกจากนี้ ร างวั ล โรงเรี ย นพระราชทาน แชมป์ วงโยธวาทิตระดับต่างประเทศ รางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่น การรับพระราชทานป้ายจากโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ ง มาจากพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี และการจัดละคร “สิงห์ทหารเสือ พระนั่งเกล้า” ยังยืนยัน ความโดดเด่น ความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน

252

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

253


ฝ่ายปกครองในตำ�นาน

อาจารย์ชูศักดิ์ ต.ศิริวัฒนา “เคยได้ ยิ น เด็ ก นั ก เรี ย นพู ด กั น ว่ า เราเป็ น คนดุ เป็ น คน เจ้าระเบียบ ในสมัยนั้นการเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครอง เราต้องดูแล เด็กนักเรียนโดยใช้ความจริง ทำ�ให้บางครั้งเราคิดว่าเราลงโทษ นักเรียนรุนแรงเกินไปหรือเปล่า แต่เวลาผ่านไปเราได้พบนักเรียน ทีเ่ ราได้เคยลงโทษ ทำ�ให้เราเข้าใจถึงคำ�ว่าครูจากการทีน่ กั เรียนคน นั้นบอกเราว่า...ไม่มีครูวันนั้น..คงไม่มีผมวันนี้...”

2515 จัดตั้ง คณะกรรมการนักเรียนชุดแรก

48

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


หลังจากเริ่มชีวิตราชการครูอยู่ที่โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาได้ 10 ปี อาจารย์เฉลิม สิงหเสนี ครูใหญ่ คนแรกของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และเป็น ผูบ้ ริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยูใ่ นขณะนัน้ ได้ชกั ชวน ให้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่ เ พิ่ ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น มาใหม่ โดยทางกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มอบหมายให้ โ รงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาเป็ น ผู้ ดู แ ล แต่ ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ปี นักเรียนของ บดินทรเดชา ได้อาศัยพื้นที่ในการเรียนการสอนอยู่ที่เตรียม อุดมฯ ซึ่งนักเรียนรุ่นแรกของบดินทรเดชา จบจากโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา “พอโรงเรียนได้กอ่ สร้างเบือ้ งต้นเสร็จ ซึง่ ตอนนัน้ มี เพียงตึก 1 หลังเดียว ด้านหน้าเป็นเสาธงและสนามบาสได้ ทยอยขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามา พร้อมทำ�พิธีเคลื่อนย้าย นักเรียนจากเตรียมอุดมฯ มาที่บดินทรเดชา ซึ่งการย้ายมา ครัง้ นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งลำ�บากมากนัก เพราะว่ามีรถของโรงเรียน อยู่แล้ว แต่ในปีนั้นย้ายมาเฉพาะ ม.ศ.4 และ ม.ศ.5 ส่วน ม.ศ.1-ม.ศ.3 ได้ย้ายในปีถัดมา” ช่วงแรกที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ อาจารย์เฉลิม สิงหเสนี เป็ น ครู ใ หญ่ แ ละยั ง ดำ � รงตำ � แหน่ ง เป็ น ผู้ ช่ ว ยผู้ อำ � นวย การของโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาอยู่ ตนเองซึ่ ง มี อ ายุ ราชการมากที่สุดในกลุ่มอาจารย์ที่ย้ายมาด้วยกัน จึงได้รับ ความไว้วางใจให้ดูแลกิจการด้านต่างๆ ของโรงเรียน ทั้ง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน โครงการอาหาร กลางวัน และงานทั่วๆ ไป ยกเว้นแต่งานด้านวิชาการ ซึ่ง จะมีผู้ช่วยฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดูแล สิ่งที่สร้างความประทับใจของการได้ย้ายมาอยู่ที่ บดินทรเดชาคือ กลุ่มอาจารย์ ในชุดแรกๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น อาจารย์ทบี่ รรจุใหม่ ไม่เคยทำ�งานทีไ่ หนมาก่อน จึงค่อนข้างมี ความรักและผูกพันกับโรงเรียนอย่างมาก และไม่วา่ อาจารย์ รุ่นพี่ทำ�อะไร ก็จะทำ�ตามไปในทิศทางเดียวกัน อาจารย์

สมัยนั้นจึงมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และประทับใจกับ นักเรียน ที่มีความตั้งใจเรียนกันอย่างจริงจัง ส่วนหนึ่งอาจ เป็นเพราะว่ายังมีระบบให้เรียนซ้�ำ ชัน้ นักเรียนทุกคนจึงตัง้ ใจ เรียนเพราะไม่อยากซ้ำ�ชั้น “อีกความประทับใจหนึง่ คือ หลังจากได้เป็นอาจารย์ ของบดินทรเดชาตั้งแต่ ปี 2514 จนถึง ปี 2535 รวม 21 ปี ได้ย้ายไปเป็นผู้อำ�นวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก และเกษียณอายุราชการที่นั่น ซึ่งวันที่เกษียณ นักเรียน เก่าบดินทรเดชารุ่นที่ 1 ซึ่งตนเองเป็นอาจารย์ประจำ�ชั้น ได้รวมกลุ่มพาไปทานข้าว นับเป็นสิ่งที่ประทับใจมาก” สำ�หรับหน้าที่ด้านฝ่ายปกครอง เป็นบทบาทหนึ่ง ที่นักเรียนรุ่นแรกๆ จดจำ�ได้ดี เพราะค่อนข้างเข้มงวด และความเข้มงวดนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้สังคมยอมรับใน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน ชนิดที่เห็นแค่ข้าง หลังก็รู้ว่าเป็นนักเรียนของบดินทรเดชา “แต่รู้สึกว่า การดูแลด้วยความเข้มงวด นักเรียน มั ก เกลี ย ดชั ง ซึ่ ง ในสมั ย นั้ น ถ้ า หากเรามี จิ ต วิ ท ยาใน การปกครองสักนิด สิ่งต่างๆ อาจจะดีกว่านี้ นักเรียนคง จดจำ�เราในภาพที่ดีๆ แต่เราใช้ความถูกผิดเป็นตัวตัดสิน และทำ�โทษ แม้จะเป็นการสั่งสอนว่าสิ่งที่ทำ�ลงไปดีหรือ ไม่ดี แต่บางครั้งก็อาจรุนแรงเกินไป มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ได้ท�ำ โทษนักเรียน แต่ท�ำ ไปแล้วก็รสู้ กึ เสียใจ ซึง่ นักเรียนคนนัน้ โกรธมากและจะเอาเรือ่ ง ตนเองจึง ได้เอ่ยคำ�ขอโทษนักเรียนคนนัน้ ทีห่ น้าเสาธง ต่อหน้านักเรียน ทั้งโรงเรียนว่า อาจารย์ยอมรับว่าได้ทำ�รุนแรงเกินไป ซึ่ง อาจไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง อาจารย์ขอโทษ เหตุการณ์ครั้งนี้ก็มี ผู้ปกครองเขียนหนังสือมาชมเชย” มีนักเรียนเก่าหลายคนที่มาพบภายหลัง ได้มา สารภาพและขอบคุณ ที่ได้ช่วยดูแล ว่ากล่าวตักเตือน ซึง่ ในขณะนัน้ ก็รสู้ กึ เสียใจทีบ่ างครัง้ ถูกลงโทษรุนแรงเกินไป และไม่ได้คิดโกรธเคืองอะไร”

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

49


หนึ่งฟันเฟืองขับเคลื่อนบดินทร สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สิ่งที่สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ให้ ค วามสำ � คั ญ คื อ สายสั ม พั น ธ์ อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง ชาวบดิ น ทรเดชา ไม่ ว่ า ลู ก บดิ น ทรไปอยู่ ที่ ไ หนก็ ต าม เลือดบดินทรเดชาของเรา ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมไม่เคย เปลี่ยนแปลง

คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำ�นวยการ พ.ศ. 2533-2539

114

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พ.ศ. 2552 - 2554

รายนาม

รุ่นที่

นางรัตนา เพ็ชรวิจิตร นายกำ�ธร ตติยกวี นายราเมศวร์ ศิลปพรหม นายเกษม โพธิกุลชนันท์ นายนราพล โพธิ์สุวัฒนากุล รศ.ดร.ไพรัช ถิ่นธานี นายชัยรัตน์ พนมเชิง นายสุวิทย์ วิจิตรไกรวิน นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข นพ.ชนินทร์ สรรพาณิชย์า นายวิชาญ คุณวิโรจน์พาณิชย์ นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ นายวิชา พูลวรลักษณ์ ดร.ยิ่งปลิว ศุภกิตติวงศ์ นายนิรุทธ์ พนมเชิง นายสนิท เอกแสงกุล

1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5 6 8 2 6 6

ตำ�แหน่ง นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา อุปนายกสมาคม คนที่ 1 อุปนายกสมาคม คนที่ 2 เลขาธิการ

รายนาม

รุ่นที่

นางงามวไลย พหลโยธิน นางพรรณี ฑีฆวีรกิจ นายสรัณย์ธร ดวงกมลดีทัศน์ นายอวยชัย กิติวรรณประสาร นายปองคุณ สุภาวิตา นายครรชิต ตู้มณีจินดา ภก.จตุพร ทองอิ่ม ทพ.เกษม พินิจเบญจพล นายภัทร คุ้มบุญมี นายเชาวนิตย์ ทองมี นายชวลิต มโนวิลาส นายสมนึก ศิริจรัสวงศ์ นท.ธำ�รงประวัติ เชิดเกียรติกุล นายธนะ บุญญศิริกุล นายพงศ์ภวัน อะสีติรัตน์

4 7 16 16 33 12 19 3 5 7 9 10 11 14 22

ตำ�แหน่ง เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ นายทะเบียน กิจกรรม ปฏิคม วิชาการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

115


นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง ผู้อำ�นวยการ พ.ศ. 2544-2545

122

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


บ.ด.

3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก่อตั้งใน ปีกุน

สมาคมผู้ปกครองและครูบดินทรเดชา มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของโรงเรี ย น บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และลูกหลาน ให้ ป ระสบความสำ � เร็ จ และรวดเร็ วไม่ ต้ อ งรอ งบประมาณจากภาครัฐ เสริมภาพลักษณ์ให้กับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

121


พอเรียนจบ ม.ศ. 5 ผมก็เ ข้า มาอยู่ ที่เ ศรษฐศาสตร์จุฬาฯ แต่มีเหตุการณ์พลิกผลันกับตัวผมเกิดขึ้นก่อน ผมจึงเดินทางไปศึกษาต่อทีส่ หรัฐอเมริกา โดยเรียนวิศวกรรม ไฟฟ้า แต่ไม่ใช่ปัญหาสำ�หรับผมเลยเพราะผมชอบฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์เป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ส่วนเรือ่ งเศรษฐศาสตร์ นั้นจะออกแนวปรัชญาอยู่พอสมควรเนื่องจากยุคนั้นเป็น ยุคที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นอย่างมากของนักศึกษา เรียกได้ว่าเป็น “คนเดือนตุลา” ก็ว่าได้ หลังจากผมจบวิศวกรรมศาสตร์ด้วยเกียรตินิยม ผมจึงเริ่มทำ�งานที่อเมริกาเลย โดยเริ่มจากบริษัทที่ทันสมัย พอสมควร ทำ�ให้สว่ นของระบบการค้า อุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศของสหรัฐอเมริกา มีเทคโนโลยีมากมาย รวมถึง ดาวเทียมไทยคมของไทยเราด้วย จากนั้นผมได้พบรักกับ คนไทยด้วยกัน เธอไปเรียนและทำ�งานที่อเมริกาเหมือนกับ ผม เราแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกัน และประจวบกับตอน นั้นภรรยาผมต้องทำ�หน้าที่ดูแลคุณแม่ที่สูงอายุที่เมืองไทย เราทั้งคู่จึงกลับมาเมืองไทยตั้งแต่ตอนนั้นมา ผมเริ่ ม ทำ � งานที่ เ มื อ งไทยที่ ต ลาดสี่ มุ ม เมื อ งชื่ อ จีเอสเอส อิเล็กทรอนิกส์ และย้ายไปทำ�ที่บริษัททีทีแอนด์ ที ที่บางกระดี่ ดูแลเรื่องวิจัยและพัฒนา จึงต้องเดินทางไป สิงคโปร์ทุกเดือน เพื่อดูงานวิจัยและพัฒนาของเบลแล็บจึง เป็นศูนย์ที่มีชื่อเสียงมากอยู่ได้ประมาณ 1 ปี ผมจึงลาออก มาอยู่กับกลุ่มชินฯ

ความยากลำ � บากที่ ผ มได้ ผ่ า นพ้ น อุปสรรคมานับไม่ถ้วนนั้น ผมแปรเปลี่ยนเป็น ความขยันและต่อสู้ และความพยายาม ครูท่าน ฝากความหวังเอาไว้มากับรุน่ พีใ่ หญ่อย่างผมเพราะ ถือว่าเป็นรุ่นสร้างชื่อก็ว่าได้

2514 สร้างโรงอาหาร น้ำ�บาดาล ถนนและสะพาน

134

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


บ.ด.

10

การศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ, สาขาการเงินและการตลาด, สหรัฐอเมริกา (รางวัลเหรียญทอง) Middle Tennessee State University” USA (1st Class Honor) ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล ประวั ติ ก ารทำ � งาน ม.ค. 2554–ปั จ จุ บั น กรรมการผูจ้ ดั การ– ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ต.ค. 2552–ธ.ค. 2553 กรรมการผู้จัดการ ก.ค. 2550–ก.ย. 2552 Commercial Director (Sales & Marketing) บริษัท ไบเออร์สดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด พ.ศ. 2547–ปัจจุบัน คณะกรรมการการ วางแผนกลยุทธ์ระดับโลก, บริษัท ไบเออร์สดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน พ.ศ. 2549– ปัจจุบัน คณะกรรมการกลุ่มบริหาร, สมาคม การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย นักเรียนเก่าดีเด่น เรืออากาศเอก สันต์ วทานียเวช บดินทรเดชา รุ่น 22 ปริญญาตรี Avionics System Engineering University of Bristol นักเรียนทุน โรงเรียนนายเรืออากาศ นักบิน F-16

168

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


บ.ด.

9

ผู้อำ�นวยการทางศิลปะ สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา

สันติ จิตระจินดา

สันติ ที่ “มายาลัย” คือทีส่ นทนาและการสัมภาษณ์ ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้องลูกบดินทร ชื่อจริง “สันติ จิตระ จินดา” อาจฟังดูไม่คุ้นหู แต่ถ้าเราบอกว่าเขาคือ ผู้กำ�กับ การแสดงหนุ่มแห่ง “กลุ่มละครมายา” นักดูละครตัวยง หลายท่านคงร้อง อ๋อ! พี่สันติจบมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนหอวัง และมาสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4) ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เดิมที พี่สันติชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ต่อมาได้ค้นพบว่า การเรียนสายวิทย์ในประเทศไทยสมัยนั้น จบออกมาอย่าง มากคงเป็นได้เพียงช่างเทคนิคที่ดี (Good Technician) เท่านั้น เนื่องเพราะพี่สันติเห็นว่าการเรียนการสอนในสมัย ก่อนไม่เอื้อต่อการบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์ มีอยู่วันหนึ่งเขาได้ค้นพบเชิงประจักษ์กับตนเอง ว่ า จริ ง ๆแล้ ว ศิ ล ปะกั บ วิ ท ยาศาสตร์ นั้ น ไม่ แ ตกต่ า ง กั น โดยต่ า งเป็ น เรื่ อ งของการทดลอง,การค้ น พบและ การสร้างสรรค์ เพียงแต่มีวิธีการแสดงออกซึ่งผลลัพธ์ไม่

204

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เหมือนกันเท่านั้น พี่สันติจึงมาสอบเข้าสายศิลป์ฝรั่งเศสที่ บดินทรเดชา พี่สันติเรียน ม.ศ.4/1 และ ม.ศ.5/1 เพียง เทอมแรก จากนั้นสอบเทียบและสอบเอ็นทรานซ์เข้าเรียน ต่อในคณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สาขาวิทยุและโทรทัศน์ ย้อนกลับไปสมัยตอนเรียนทีบ่ ดินทรเดชา พีส่ นั ติท�ำ กิจกรรมมากมายกับชุมนุมวิทยาศาสตร์ ที่พี่สันติเข้ามาร่วม กิจกรรมก็โดยความบังเอิญแท้ๆ คือเผอิญเดินผ่านโปสเตอร์ ของชมรม ซึง่ เขียนบทกวีของอาจารย์ วิทยากร เชียงกูลเอา ไว้วา่ “จะสอยดาวสาวเดือนทีเ่ กลือ่ นฟ้า เอามาทำ�อาหารให้ คนไร้สนิ้ ฟันนภาทีเ่ ห็นออกเป็นชิน้ นำ�มาสินเย็บเป็นเสือ้ เผือ่ คนจน” พี่สันติเคยอ่านงานของ อ.วิทยากรมามาก ทำ�ให้คิด ว่าชมรมนี้มีคนอ่านบทกวีอย่างนี้ด้วยหรือ จึงตัดสินใจเดิน เข้าสู่ชมรมวิทย์ด้วยความสงสัยใคร่รู้ พี่สันติเล่าว่าพอเริ่ม มาอยูท่ ชี่ มรมวิทย์ งานแรกๆก็คอื คิดวิธกี ารทีจ่ ะทำ�ให้เพือ่ นๆ นักเรียนสนใจมาสมัครเป็นสมาชิกชมรมวิทย์กัน นั่นคือ


“เมื่อถึงวันประกวดจริง อาจเป็นเพราะตั้งใจมาก เกินไป หรือความตื่นเต้นก็ไม่รู้ จังหวะแรกที่โยนคทา ได้ ก้าวเท้าผิด ทำ�ให้จังหวะต่างๆ ของตัวเองผิดหมด หัวใจได้ สลายไปตัง้ แต่ตอนนัน้ แล้ว แต่กย็ งั ฝืนความรูส้ กึ เดินต่อจน จบการแสดง น้ำ�ตา อัดอั้นอยู่ข้างในตลอด พอการแสดงจบ นำ�วงกลับเข้าที่พัก น้ำ�ตาที่อั้นไว้ไหลออกมาหมด ร้องไห้ อย่ า งเดี ย ว เราเป็ น คนนำ � วง แต่ ทำ � ผิ ด พลาด ความรูส้ กึ ตอนนัน้ เหมือนฟ้าถล่มลงมา เพราะมันเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ น่าพลาดเลย ตอนนั้ น วงโยธวาทิ ต ของโรงเรี ย นบดิ ท รเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ยังไม่มีชื่อเสียง ไม่มีใครรู้จัก นั่นคือก้าว แรกของวงเรา ต่อมายุคหนึง่ ทีเ่ ราได้เป็นแชมป์ประเทศไทย และได้เป็นแชมป์โลก ภูมิใจที่ได้เป็นยุคเริ่มต้น” เมื่อนึกย้อนกลับไป มีแต่เรื่องราวดีๆ ให้จดจำ� เป็นเรื่องที่ทำ�ให้หัวเราะ อย่างตอนที่ร้องไห้จะเป็นจะตาย พอตอนนี้นึกย้อนกลับไป ก็กลายเป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งซึ่ง ทำ�ให้อมยิ้มอยู่เสมอเมื่อนึกถึง นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่ทำ� หรือการได้ ซ้อมวงทุกวัน ทำ�ให้ชีวิตได้ฝึกระเบียบวินัย รู้จักแบ่งเวลา จัดลำ�ดับความสำ�คัญให้กับชีวิตและได้เรียนรู้ที่จะทำ�อะไร หลายๆ อย่าง ให้ผ่านไปพร้อมๆ กันได้ ตรงนี้ถือว่าสำ�คัญ มาก เพราะการใช้ชวี ติ จริงในสังคม จะต้องประคับประคอง ทุกสิ่งในชีวิต ทั้งงาน ปัญหา และหลายๆ อย่าง ให้ได้ดี และให้ไปได้พร้อมๆ กันทั้งหมด 6 ปี ในบดินทรเดชา นอกจากจะหล่อหลอมให้เรา เป็นผูป้ ระพฤติดแี ละมีความรูแ้ ล้ว ยังทำ�ให้คน้ พบตัวเองได้ ง่ายขึ้น เพราะการที่ได้ทำ�กิจกรรมหลายๆ อย่าง มีเพื่อน หลากหลายกลุม่ สนิทสนมกับอาจารย์หลายท่าน ทำ�ให้โลก ทัศน์กว้างขึ้น “แม้ต้องทำ�กิจกรรมอย่างหนัก แต่ก็ไม่ลืมเลย ว่าหน้าที่หลักของเราคือการเรียน เพราะบรรยากาศทั้ง โรงเรียนไม่วา่ เพือ่ นๆ หรือรุน่ พี่ ได้มองไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ ทุกคนมีเป้า หมายในการเรียนทีช่ ดั เจน ซึง่ คิดว่าสิง่ นีค้ อื ตัวตนความเป็น ลูกบดินทร”

บ.ด.

26

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

197


ไม่มีข้อจำ�กัด ในการเข้าถึงจุดหมายของการรักษา

รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช “เป็นโชคชะตา ที่ทำ�ให้รู้จักบดินทรเดชาและได้เข้าเรียนที่ นี่ เพราะก่อนหน้านี้ เป็นเด็กต่างจังหวัด อยู่ชลบุรี เพียงต้องการมา เรียนกับพี่ที่กรุงเทพฯ แต่ทว่ามารู้จักกับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ด้วยคำ�แนะนำ�ของญาติจึงได้มาสอบเข้าเป็นลูกบดินทร รุ่นที่ 10 ตั้งแต่วันนั้น”

แรกนึกว่าสอบเข้าไม่ได้ เพราะข้อสอบยากมาก แต่ผลสอบออกมา ปรากฏว่าได้ ก็รู้สึกดีใจ ในขณะนั้นโรงเรียนมี 3 อาคาร ยังไม่มีรั้ว พื้นที่ส่วน ใหญ่ยงั เป็นทุง่ นา แต่กไ็ ด้น�ำ ขยะมาถมที่ เวลาเดินผ่านยังมีกลิน่ โชยมานิดๆ แต่ สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำ�ให้รู้สึกผิดหวังกับชีวิตการเรียนในกรุงเทพแต่อย่างไร หาก แต่เป็นเรื่องของวิชาการ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ที่ค่อนข้างยาก ขนาด ตนเองถือเป็นเด็กเรียนดีในระดับจังหวัด แต่พอมาเรียนที่บดินทรเดชา กลับ สอบตกเกือบทุกเทอม ขยันอย่างไรคะแนนก็ไม่ดีขึ้น จนเริ่มท้อกลับไปบอกพ่อ ว่าสูไ้ ม่ไหว นักเรียนทีบ่ ดินทรเดชาเก่งเหลือเกิน ท่านจึงบอกว่า “ทำ�ให้มนั เต็ม ที่ก็พอแล้วลูกแพ้ชนะไม่สำ�คัญ ขอให้ทำ�ให้มันเต็มที่” จึงกลับมาสู้ใหม่อีกครั้ง

186

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


ชีวิตที่ไม่ธรรมดา จากป่ามาเป็นนักธุรกิจพันล้าน

ประพจน์ พลพิพัฒนพงษ์ “หลังจากจบ ม.ศ.3 ที่โรงเรียนแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ก็ตั้งใจมาสอบเข้า ม.ศ. 4 ที่โรงเรียนในกรุงเทพ โดยมีเป้าหมาย คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพราะเป็นโรงเรียนซื่อเสียง แต่ทว่า ผลสอบที่ออกมา กลับติดที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งเลือกไว้เป็นอันดับ 2 แม้ในขณะนั้นยังไม่รู้เลยว่าโรงเรียนตั้งอยู่ ที่ไหน แต่ก็ไม่ได้นึกเสียใจ เพียงแค่สอบเข้ามาเรียนในกรุงเทพได้ ก็พอใจแล้ว” เมื่อเข้ามาเรียน ซึ่งใช้สถานที่เดียวกันกับโรงเรียนเตรียม อุดมศึกษา ก็ทำ�ให้เข้าใจได้ว่า บดินทรเดชาคงเป็นโรงเรียนน้อง หรือเป็นเครือเดียวกันกับเตรียมอุดมฯ แต่ก็มีหลายสิ่งที่ทำ�ให้รู้สึก ว่า บดินทรเดชาเป็นรองโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เช่น นักเรียน บดินทรเดชาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ไม่ได้ เหมือนเก่งน้อยกว่า และยิ่งมาใช้สถานที่ของเตรียมอุดมฯ ด้วย ยิ่งทำ�ให้ดูเหมือนเป็นรองในทุกด้าน ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

183


10 พญ.คุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน์

8 นอ.นพ.วรงค์ ลาภานันต์ บ.ด.

บ.ด.

3 รศ.นพ.ดำ�รัส ตรีสุโกศล บ.ด.

238

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


สูตรสำ�เร็จของนักเขียน คือ

การลงมือเขียน

วินทร์ เลียววาริณ

เจ้าของรางวัลซีไรต์ 2 สมัย ปี 2540 กับ ผลงานหนังสือทีช่ อื่ ว่า ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน และ ในปี 2542 กับผลงาน สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน นอกจาก นี้ยังมีงานเขียนอื่นๆ ให้ติดตาม เช่น ปีกแดง ตลาด อารมณ์ ฯลฯ

“งานด้านการเขียน ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยเรียน ม.ศ. 4 -ม.ศ. 5 ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพราะด้วยพื้น ฐานการชอบวาดรูป ประกอบกับชอบอ่านนิยาย ไม่วา่ เล่มไหนขอ ให้เป็นแนวนิยายอ่านหมด อ่านจนอยากเขียนเอง แต่กไ็ ม่มโี อกาส จึงได้เขียนเป็นนิยายภาพ หรือการตูนช่อง พร้อมเนื้อเรื่องส่งขาย โรงพิมพ์ ราคาเล่มละ 2 บาท ต่อมาได้เขียนนิยายพร้อมกับวาด รูป เรือ่ งผีตาโบ๋ ได้คา่ ต้นฉบับเล่มละ 400 ซึง่ เขียนได้อยูป่ ระมาณ 6-7 เล่ม ก็เลิกไป เพราะไม่ใช่แนวที่ชอบ” ย้อนกลับมาที่บดินทรเดชา ได้เข้ามาเรียน ม.ศ.4 เป็น รุ่นที่ 3 แต่เป็นรุ่นแรก ที่มาเรียนที่ลาดพร้าว ขณะนั้นมีอาคาร เพียงหลังเดียวตั้งอยู่กลางทุ่งนา โรงอาหารก็เป็นเพิงหมาแหงน การเดินทางเข้ามาเรียกได้ว่าค่อนข้างลำ�บาก ระยะทางเพียง 2 กิโลเมตร จากปากซอยเข้ามา เป็นถนนดินแดง ตลอดทางจึงมี แต่ฝุ่น หน้าฝนก็เละทั้งซอย ชนิดรถวิ่งเข้ามาไม่ได้ ก็ต้องใช้วิธี เดินมาเรียน สมัยนั้นโรงเรียนยังไม่พร้อมในหลายๆ ด้าน แต่สงิ่ ทีพ่ ร้อมทีส่ ดุ สำ�หรับบดินทรเดชาคือ อาจารย์และ ลูกบดินทรทุกคน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กทีม่ าจากต่างจังหวัด ทุกคน จึงมีความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจังในการเรียนมาก และในชีวิตไม่ เคยเห็นนักเรียนโรงเรียนไหนตั้งใจเรียนมากขนาดนี้ เรียนจริงๆ

บ.ด.

3

ไม่เคยทำ�เรื่องเหลวไหลเลย โดดเรียนก็ไม่เคย และครูก็ตั้งใจ สอน ส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพ คือสอนจริงจัง ตั้งใจถ่ายทอด ความรู้อย่างเต็มที่ และเท่าที่สังเกต การสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นเรือ่ งทีง่ า่ ยดายมาก และส่วนใหญ่สอบได้ตงั้ แต่จบชัน้ ม.ศ.4 เป็นการยืนยันเรื่องของมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงในสมัยนั้น หลังจากจบที่โรงเรียนบดินทรเดชา ก็ได้เข้าศึกษา ต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนัน้ ก็มไี ด้เดินทางไปทำ�งานประเทศสิงคโปร์ จากนัน้ ไปศึกษา ต่อและทำ�งานที่สหรัฐอเมริกา แล้วกลับมาทำ�งานด้านโฆษาที่ ประเทศไทย และกลายมาเป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ มีผลงาน มากมายให้ติดตาม “สูตรการเป็นนักเขียนง่ายมาก เป็นสูตรที่นักเขียน รุ่นพี่พูดอยู่เสมอ ซี่งเราก็ปฏิบัติตาม นั้นก็คือต้องลงมือเขียน ไม่มีสูตรอื่น ไม่มีทางลัด ลงมือเขียนอย่างเดียว อาศัยเขียนไป เรือ่ ยๆ พร้อมกับฝึกฝนตนเอง ซึง่ วิธกี ารฝึกฝนก็มหี ลายแบบ เช่น การอ่านหนังสือของนักเขียนที่มีคุณภาพ ก็จะได้เห็นมุมมอง การนำ�เสนอ เห็นวิธีการใช้ภาษาที่สวยงาม ทำ�ให้เราซึมซับสิ่ง เหล่านี้เข้าไป นอกจากนี้ยังฝึกฝนด้วยการเดินทาง ก็ทำ�ให้เห็น โลกกว้างขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องสังเกตและคิดตามไปด้วยถึงจะได้ สาระจากการเดินทาง แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้วก็ตอ้ งจบทีก่ ารลงมือเขียน การเขียนหนังสือเล่มแรก น้อยคนที่ถ่ายทอดผลงาน ออกมาให้ดีได้ ต่อให้อ่านหนังสือมากเป็นร้อยเป็นพันเล่มก็ตาม แต่สิ่งที่จะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จได้นั้นก็คือความพยายาม นั ก เขี ย นที่ ไ ม่ ป ระสบความสำ � เร็ จ ส่ ว นใหญ่ เพราะเลิ ก ล้ ม ความตั้งใจไปก่อน” ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

237


21 พ.ท.ศิวัตม์ รัตนอนันต์ บ.ด.

ทหารเสือของแม่ทัพสิงห์

16

บ.ด. น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร

21

บ.ด. พ.ต.ณัฐวุฒิ สังขปรีชา

ที่ได้อยู่บดินทรใหญ่ จึงมากขึ้นเป็นทวีคูณ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่มี การกำ�เนิดกีฬา 5 พระเกี้ยว ซึ่งเป็นความร่วมมือของโรงเรียนที่ใช้ ผู้กำ�กับการที่ 1 กองบังคับการตำ�รวจท่องเที่ยว มีหน้าที่ ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ ทั้งๆ ที่บดินทรเดชาตั้งขึ้นมาเพียงไม่ ดูแลความปลอดภัยให้กบั ประชาชนและนักท่องเทีย่ ว ทัง้ ชาวไทยและ กี่ปี ในเวลานั้นสังคมให้การยอมรับโรงเรียนและนักเรียนเก่าสูงมาก เทียบเท่ากับโรงเรียนที่มีอายุเป็น 100 ปี นับว่าเป็นจุดสูงสุดของ ต่างชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด “การสอบเข้ าโรงเรี ย นเตรี ย มทหาร ส่ ว นหนึ่ ง เพราะ บดินทรเดชา ทำ�ให้ภาคภูมิใจที่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่สำ�คัญยิ่ง” อยู่ไกล เพื่อให้คนใกล้ มีความสุข ความต้องการของครอบครัวแต่อีกส่วนคือเพื่อนๆ ที่บดินทรเดชาได้ พ.ท.ศิวัตม์ รัตนอนันต์ พู ด คุ ย กั นในเรื่ อ งของการสอบ แน่ น อนว่ า สนามสอบทุ ก สนามก็ หลังจากจบนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ได้ฝึกงานด้าน อยากลงไปทดสอบความสามารถ ด้วยมาตรฐานด้านวิชาการของ บดินทร ทำ�ให้การสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารสำ�หรับตนจึงไม่ยาก ทหารอยู่ 1 ปี จากนั้นได้ทุน ททบ.5 เรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ นัก และเท่าที่ทราบ รุ่นพี่ที่บดินทรเดชา แต่ละปีสอบเข้าโรงเรียน ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แล้วกลับมาประจำ�อยู่ เตรียมทหารได้พอๆ กับโรงเรียนชายล้วนที่มีการเตรียมพร้อมสำ�หรับ กรมทหารสื่อสาร จากนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศติมอร์ตะวันออก สอบเข้าโรงเรียนทหารมาเป็นอยางดี ตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำ�ให้โรงเรียน 1 ปี ล่าสุดไปทำ�หน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ทหาร ที่ประเทศซูดานอีก เหล่าทัพ รู้จักโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มากขึ้น” 1 ปี ปัจจุบันป็นรองผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 13 “สิง่ ทีท่ �ำ ให้ภาคภูมใิ จในการรับราชการทหาร ประการแรก คือการได้มาเป็นทหารในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับ สืบสวน สอบสวน หาความจริง พระราชทานกระบี่จากพระองค์ท่านซึ่งเป็นความภูมิใจหาที่สุดไม่ได้ พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม พนักงานสอบสวน ผู้ชำ�นาญการหรือสัญญาบัตร 2 ที่ ต่อมาคือภูมิใจที่ทำ�ให้พ่อแม่มีความสุข ปลื้มในหน้าที่การงานของ กองกำ�กับการ 2 กองบังคับการปราบปรามหรือที่ประชาชนเรียกว่า ลูกและมีความภูมิใจในหน้าที่ที่ช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อน กองปราบ ทำ�หน้าที่รับผิดชอบเหมือนตำ�รวจทั่วไป ที่พิเศษขึ้นมาก็ อีกความภูมใิ จหนึง่ คือการได้มาเป็นลูกบดินทร ทีม่ พี ระเกีย้ วเป็นศูนย์ คือต้องทำ�การสอบสวนคดีอาญา โดยพื้นที่ที่รับผิดชอบประจำ�คือใน รวมใจของชาวเลือดสีน้ำ�เงิน มีความรักใคร่กลมเกลียวและปรัชญา เขตกรุงเทพมหานครและมีอำ�นาจสอบสวนได้ทั่วประเทศ หากได้รับ ของโรงเรียนที่ว่าลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ ก็ยังคง ฝังใจและยังอยู่นความเป็นตัวตนของเราสืบไป” คำ�สั่งจากผู้บังคับบัญชา นักเรียนนายร้อยอังกฤษ “เมื่อครั้งเข้ามาเรียนที่บดินทรเดชา ช่วงนั้นถือว่าโรงเรียน พ.ต.ณัฐวุฒิ สังขปรีชา กำ�ลังก้าวขึ้นจุดสูงสุด เพราะมีการกำ�เนิดบดินทรเดชา 2 ขึ้นมา นั่น ระหว่างที่เป็นนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ได้มีการคัดเลือก หมายความว่าสังคมต้องการเข้ามาเป็นลูกบดินทรมากขึน้ ความภูมใิ จ

248

ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


16 พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง

22 พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม

บ.ด.

นักเรียนนายร้อยไปศึกษาต่ายังโรงเรียนนายร้อยของต่างประเทศ ตนเองได้รับคัดเลือกให้ไปเรียนนายร้อยประเทศอังกฤษ คือโรงเรียน นายร้อยทหารบกแซนเฮิร์ทซ์ เรียนจบก็ได้ศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ จนจบปริญญาโท กลับมารับราชการที่กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่ 4 จากนั้นไปช่วยราชการค่ายฝึกไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีและ ย้ายเข้ามาเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลลจอมเกล้า สอนได้ 5 ปี ก็เข้าไปโรงเรียนเสนาธิการทหารบกและมารับราชการ ที่กรมยุทธการทหารบก ระหว่างนั้นก็ได้มีโอกาสเป็นทหารติดต่อ ประจำ�กองบัญชาการสหประชาชาติทกี่ รุงโชล ประเทศเกาหลีใต้ เป็น เวลา 1 ปี การได้ไปปฏิบัติการที่เกาหลีใต้รู้สึกภูมิใจที่มีโอกาส เป็น ผูแ้ ทนของกองทัพบก เป็นตัวแทนของกองทัพไทยไปปฏิบตั หน้าทีร่ ว่ ม กับสหประชาชาติ “วันทีเ่ ราสอบเข้าบดินทรเดชาได้ ญาติพนี่ อ้ งครอบครัวดีใจ กับการเข้ามาเรียนที่บดินทรของเรามาก ทั้งๆ ที่ในขณะนั้นตนเองไม่ รูส้ กึ อะไรมากนัก เมือ่ จบออกมาถึงเข้าใจว่าทำ�ไมการทีเ่ ราผ่านการเป็น ลูกบดินทรเดชามาผู้ใหญ่ถึงได้ภูมิใจ”

จรวดนำ�วิถี จากพื้นสู่พื้น ไม่มีพลาดเป้า น.ต.สันต์ วทานียเวช

หลังจากจบนักเรียนเรียนนายเรือได้มาเป็นต้นหนเรือหลวง ปราบปรปักษ์ ได้ไปสมทบเป็นต้นหนเรือหลวงราชฤทธิ์ ครั้งนั้นเป็น ความภูมิใจมาก เพราะได้มาฝึกยิงอาวุธปล่อยนำ�วิถี ทำ�ลายเรือรบ พื้นสู่พื้น โดยเป็นการฝึกจากเป้า ซึ่งก็ประสบความสำ�เร็จ หลังจาก นัน้ ก็เป็นนายทหารการอาวุธเรือหลวงอุดมเดช ได้มโี อกาศฝึกยิงอาวุธ ปล่อยนำ�วิถีนี้อีก ซึ่งถือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่ง เคยดำ�รงตำ�แหน่ง นายธงกองเรือภาคที่ 1 จากนั้นย้ายไปกองบัญชาการทหารสูงสุด

บ.ด.

รองเสนาธิการทหาร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีโอกาสรับใช้ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นนายธงของผู้บัญชาการทหารเรือถือว่าเป็น ตำ�แหน่งสูงสุดในระดับของชั้นยศนาวาเอก “สิ่งที่ต้องนึกถึงเมื่อพูดถึงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) คือท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตนได้ นับถือมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ หากผ่านไปอนุสาวรีย์ของ ท่านจะแวะสักการะอยูเ่ สมอ บางครัง้ ก็มพี วงมาลัยบ้างไม่มบี า้ ง ทัง้ นี้ เพราะสำ�นึกในพระคุณของท่าน ทีช่ ว่ ยให้มที ดี่ นิ มาสร้างเป็นโรงเรียน ให้เราได้เล่าเรียน” Gripen เครื่องบินใหม่ ไม่ใช่ใครจะบินได้

น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร ร.น.

หลังจากจบชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนนายเรืออากาศ ก็ได้ รับเลือกให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ 4 ปี จากนั้นกลับมาอยู่ กองสื่อสาร 6 เดือน แล้วสอบเข้าศิษย์การบิน ฝึกที่โรงเรียนการ บินกำ�แพงแสน เป็นนักบินขับไล่ โดยถูกส่งไปที่จังหวัดนครราชสีมา กองบิน 1 อยู่ฝูง 101 เครื่องบินฝึก L39 ใช้เครื่องนี้ฝึกอยู่ 1 ปี จากนั้นมีการสอบคัดเลือก ซึ่งตนเองก็ได้อันดับต้นๆ จึง ได้บิน F16 ประจำ�การอยู่ที่อำ�เภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ ปี 2546 กระทั่งถึงปี 2553 แต่ปัจจุบันได้ย้ายไปประจำ�การอยู่ที่ ฝูงบิน 701 จังหวัดสุราษฎธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการบิน เครือ่ งบิน Gripen ทีจ่ ะเข้าประจำ�การในปี 2554 นี้ และต้องไปฝึกบิน ที่สวีเดนด้วย “ส่วนใหญ่เด็กบดินทรเดชาค่อนข้างเป็นเด็กที่มีคุณภาพ มีความรูด้ แี ละประพฤติดี เป็นคุณสมบัตเิ หมาะทีจ่ ะเลือกให้เป็นนักบิน ทีม่ สี มรรถนะสูง ในฝูงเครือ่ งบินขับไล่มเี ด็กบดินทรเดชาอยูป่ ระมาณ 10 คน ซึง่ เป็นการการันตีคณ ุ ภาพของลูกบดินทร ทัง้ ในเรือ่ งของวิชา ความรู้ ระเบียบวินัยเป็นอย่างดี” ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

249


ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำ�กัด โดยราเมศวร์ ศิลปพรหม รุ่น 1 ร้านวัฒนาพานิช โดยนราพล โพธิ์สุวัฒนากุล รุ่น 1 Advanced Info Service Public Company Limited โดยวิเชียร เมฆตระการ รุ่น 1 อนุชา นาคาศัย รุ่น 6 บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำ�กัด โดยสมทรง มหิทธาฟองกุล รุ่น 6 Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd. โดยสุวรรณี ศรีธัญญะโชติ รุ่น 10 Siam Future Development Public Company Limited โดยนพพร วิฑูรชาติ รุ่น 10 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) บดินทรเดชา รุ่น 3 นักบินการบินไทย นักเรียนเก่าบดินทรเดชา บริษัท สเปเชียลตี่ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด โดยประพจน์ พลพิพัฒนพงษ์ รุ่น 1 บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) โดยอธิป พีชานนท์ รุ่น 4 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) Eason Paint PCL. โดยสนิท เอกแสงกุล รุ่น 6 บริษัท อารียา พร๊อพเพอร์ตี้ จก.(มหาชน) โดยวิวัฒน์ เลาหพูลรังษี รุ่น 6 บริษัท สยาม อลิเมนท์ แอดวานส์ จำ�กัด โดยธนะ รัตนสาร รุ่น 17 SCG Paper Public Company Limited โดยชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย รุ่น 3 บดินทรเดชา รุ่น 16 บริษัท สยามทิมเบอร์ จำ�กัด โดยวรนุช และวีรชัย เหล่าฤทธิไกร รุ่น 23 ราชันย์ ศศิรัตชพรชัย รุ่น 3 โรงพยาบาลเวชธานี โดยชาคริต ศึกษากิจ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดสักสยามอุตสาหกรรม โดย ดร.เจนนุช ว่องธวัชชัย รุ่น 7 นงลักษณ์ อนันทนันดร รุ่น 13 บดินทรเดชา รุ่น 16 ห้อง 12 ธนะ บุญญสิริกูล รุ่น 14 ดร.ยิ่งปลิว ศุภกิตติวงศ์ รุ่น 2 สุวิทย์ วิจิตรไกรวิน รุ่น 2 สมชัย วุฒิณรงค์ตระกูล รุ่น 2 พ.อ.นพ.วิโรจน์ อารีกุล รุ่น 2

266

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


เสกสรร ศรียานุวัตรกุล รุ่น 2 ประยูร ตั้งอนุรักษ์พงศา รุ่น 2 สกล ภัทรภูวดล รุ่น 2 เสรี ประเทืองธรรม รุ่น 2 พ.อ.ร.ศ.ดร.นพ.บุญเติม แสงดิษฐ รุ่น 2 ยุวดี พงษ์อัชฌา รุ่น 2 สมใจ บำ�รุงผล รุ่น 2 ผู้ช่วยศาตราจารย์เกศินี บูชาชาติ (โรจนนิล) รุ่น 4 กุลชลี สุเทพทวีวัฒน์ รุ่น 4 งามวไลย พหลโยธิน รุ่น 4 ศรกวี บูรณโชติ รุ่น 6 รุ่งโรจน์ โชติมงคล รุ่น 6 นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย รุ่น 6 ยอดพจน์ วงรักมิตร รุ่น 6 ดวงดาว มุกดาสนิท รุ่น 6 ชัชวาลย์ ศรีเปลี่ยนจันทร์ รุ่น 6 ปรัชญา สมะลาภา รุ่น 7 บริษัท กรุงเทพ เลเบิล จำ�กัด โดยยุทธนา เลี่ยวสมบูรณ์ รุ่นที่ 11 บริษัท สร้างสรรค์การโยธาและค้าวัสดุก่อสร้าง จำ�กัด โดยทัศนีย์ โสธรชัย รุ่นที่ 11 คลินิกหมอปืนเวชกรรม โดยธรรมรงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล รุ่น 11 นักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รุ่นที่ 11 ออตต้าเมโมเรียล จำ�กัด โดยน.สพ.วิโรจน์ จูรานุกูล รุ่นที่ 11 ชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข รุ่น 2 ชัยรัตน์ พนมเชิง รุ่น 2 พิมพ์ใจ วุฒิจริยกุล รุ่น 2 อรุณี เลิศสินไพศาล รุ่น 2 วีระ จิรจริยาเวช รุ่น 2 จันทนา ชูปรีชา รุ่น 2 วนิกุล จึงประเสริฐ รุ่น 2

นักบินการบินไทย นักเรียนเก่าบดินทรเดชา กัปตันพรพจน์ สุขสงวน รุ่น 3 กัปตันจินตนนท์ เตชะสวัสดิ์ รุ่น 7 กัปตันนพดล ยุทธศิลป์ รุ่น 11 กัปตันกันต์พิพัฒน์ เทพกาญจนา รุ่น 7 กัปตันปณิธาน มารมย์ รุ่น 11 กัปตันถิติวิมล ศิริปัญโญ รุ่น 9 กัปตันปิยะ ทองวิบูลย์ รุ่น 10 กัปตันสิทธะ วิเศษฤทธิ์ รุ่น 11 กัปตันอนุสรณ์ วรสินธุ์ รุ่น 5 กัปตันณนาวี กัลยาณมิตร รุ่น 10 กัปตันวิกรณ์ เบ็ญจพงษ์ รุ่น 10 กัปตันอภิลักษมิ์ เพิ่มผล รุ่น 13 กัปตันจุมพล สุดหล้า รุ่น 14 กัปตันสินนภ เทพรักษา รุ่น 14 กัปตันเชษฐพงษ์ อินทร์แก้ว รุ่น 11 กัปตันคมสิทธิ์ อุ่นเสนีย์ รุ่น 16 กัปตันประพัฒน์พงษ์ ขำ�สุนทร รุ่น 15 กัปตันโสภณ พิฆเนศวร รุ่น 16 กัปตันอภินัท สุนทรธัย รุ่น 16 กัปตันปรีชาพล ชุ่มเสนา รุ่น 18 กัปตันณรเศรษฐ์ รอดโพธิ์ทอง รุ่น 17 กัปตันทวีศักดิ์ จิรกุลชัยวงศ์ รุ่น 19 กัปตันทวีศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ รุ่น 15 กัปตันวรุตม์ กะปุกนาก รุ่น 20 นักบินปรเมศวร์ สุวรรณดุล รุ่น 12 นักบินเจษฎา ผ่องใส รุ่น 20 นักบินณัฐโชค เล็กมณี รุ่น 20 นักบินสหรัฐ รัตนละออง รุ่น 15 นักบินสุชาติ รัทยานนท์ รุ่น 11 นักบินชูพันธุ์ ธรรมาณิชานนท์ รุ่น 24 นักบินสัณทัศน์ อธิศจินดารัตน์ รุ่น 10 นักบินกรพรหม แสงอร่าม รุ่น 17 นักบินอนุรัช วิวัฒน์กุล รุ่น 16 นักบินดิเรกฤทธิ์ รักธรรม รุ่น 22 นักบินจิรวุฒิ ครองธานินทร์ รุ่น 26 นักบินไชย์สุพัชร์ มูลศรีแก้ว รุ่น 25 นักบินอัศวิน นาคะวิสุทธิ์ รุ่น 25 นักบินเกริกวิชช์ ดีวิเศษ รุ่น 25 นักบินมณฑล เลขาพันธ์ รุ่น 14 นักบินนริศ จองชัยสกุลเดช รุ่น 26 นักบินวฤนท์ ธรรมศิริ รุ่น 25 นักบินอลงกรณ์ ฐิตะภาส รุ่น 27 นักบินรัฐพล เนตรบารมี รุ่น 25 นักบินชัยยะนันท์ ศิริโชติชำ�นาญ รุ่น 25 นักบินวีระชัย จันทรเปารยะ รุ่น 13 นักบินยศยง จันทรวงศา รุ่น 28 นักบินธนกฤต รองอ่ำ� รุ่น 23 นักบินพิศลย์ มีแก้ว รุ่น 22 นักบินศุภชัย ศรีสงวน รุ่น 24 นักบินจุลดนัย เบสุวรรณ รุ่น 26 นักบินพลวัต อัศวรักษ์ รุ่น 28 นักบินพงศ์ธร การะรัมย์ รุ่น 24 นักบินลัญชกร กรรัตน์สกุล รุ่น 26 นักบินวรภณ เหมินทคุณ รุ่น 25 นักบินจิรัฎฐ์ ประพัฒน์พรกุล รุ่น 26 นักบินสมพล ไชยอรรต รุ่น 28 นักบินวีแดง นคินทร์บดี รุ่น 27 นักบินอานนทพัชร์ ปัทมาลัย รุ่น 30 นักบินณธน โพธิ์อุบล รุ่น 26 นักบินชาญณรงค์ คูหเพ็ญแสง รุ่น 26 นักบินภูมิสุข เตชะวิจิตรา รุ่น 28 นักบินกฤตนัย สมิทธิยาภากร รุ่น 28

ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

267


ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี  
ก้าวกล้า ที่ท้าทาย 40 ปี  

เพราะทุกเรื่องราว...ถูกเขียนโดยลูกบดินทร

Advertisement