Java Creative Cafe Menu

Page 1

យ�ើងមានបំ រ� ើកាហ្វេបែបអាមេរ ិកកាំងជាមួយរសជាតិបែបខ្មែរ! ចាវា គឺជាភាសាតំបន់ សំ ដ�ៅដល់ កាហ្វេ ដែលឈ្មោះនេះហ�ើយ បានក្លាយជាចំណុចចាប់ផ្តើមនៃរ�ឿងរបស់ យ�ើង។ កំ​ំ ឡុ​ុងឆ្នាំ​ំ��២០០០ យើ�ើងបា​ានបើ�ើកហា​ាងនេះ�ះជា​ាលើ�ើកដំ​ំ បូ​ូង ដោ�ោយមា​ានក្រុ�ុមកា​ារងា​ារតូ​ូចមួ​ួយ ពោ�ោលគឺ​ឺមា​ានបុ​ុគ្គគលិ​ិក តែ�ប្រាំ�ំ�ពី​ីរនា​ាក់​់ប៉ុ​ុ �ណ្ណោះ�ះ��។ កា​ាលគ្រា�នោះ�ះ� ា យើ�ើងបា​ានផ្តតល់​់សេ�វា​ាកម្មមលក់​់ កា​ាហ្វេ�េ និ​ិងដុ​ុតនំ​ំ បុ័​័�ងដោ�ោយផ្ទា​ា�ល់​់ ដៃ�ភ្លា​ា�មៗផងដែ�រ។ ក្រោ��ោយមក យើ�ើងបា​ានបង្កើ�ើត � មុ​ុខម្ហូប ូ� រា​ាប់​់ចា​ាប់​់ពី​ីអា​ាហារពេ� ា លព្រឹ�ឹក រហូ​ូតដល់​់ អា​ាហារពេ� ា លល្ងា​ាច � ដោ�ោយព្យា​ា�យាមធ្វើ ា �ើ�យ៉ា​ា�ង ណា​ារក្សា​ា�រសជា​ាតិ​ិដើ�ើមនៃ�ម្ហូ​ូ�បទាំ​ំ�ងនោះ�ះ�។ ចុ​ុងភៅ�ៅរបស់​់ យើ�ើងចម្អិ​ិ�នមុ​ុខម្ហូ​ូ�បនី​ីមួ​ួយៗ យ៉ា​ា�ងសម្រិ�ិតសម្រាំ�ំ�ងជា​ាមួ​ួយនឹ​ឹង គ្រឿ��ឿងផ្សំ​ំ�មា​ានបន្លែ�ែ និ​ិងផ្លែ�ែឈើ�ើស្រ�ស់​់ៗប្រ�ចាំ​ំ�ហា​ាងផ្ទា​ា�ល់​់ ។ WE SERVE AN AMERICAN DINER STYLE MENU WITH CAMBODIAN FLAVORS! “JAVA” IS A SLANG FOR COFFEE AND THAT’S WHERE OUR STORY BEGINS. IN 2000 WE OPENED OUR FIRST LOCATION WITH A SMALL TEAM OF SEVEN SERVING FRESH COFFEE AND BAKED GOODS. SINCE THEN WE’VE EXPANDED OUR MENU FROM BREAKFAST TO DINNER, WHILE STAYING TRUE TO OUR FOOD PHILOSOPHY. WE MAKE EVERY DISH IN OUR KITCHEN FROM ONLY FRESH INGREDIENTS.

ទីតាំង៖

LOCATIONS:

ទួ លគ�ោក ផ្លូ​ូ�វលេ�ខ៣៣៧ ផ្ទះ​ះ�២០A ០៧៧ ៦៥៧ ៥៧០

TOUL KORK 20A STREET 337 +855 (0)77 657 570

ទួ​ួ លទំ​ំ ពង ផ្ទះ​ះ�លេ�ខ៥៣ ផ្លូ​ូ�វលេ�ខ៤៦៨ ០៧៧ ៨៧៣ ៩៣៩

TOUL TOM POUNG 53 STREET 468 +855 (0)77 873 929

ប�ើករ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម�៉ោង៧ព្រឹក ដល់ ម�៉ោង ៩យប់

Open everyday 7am - 9pm

WWW.JAVACREATIVECAFE.COM

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT)

ប្រាក់ រ�ៀល អាចប្រែប្រួលតាមអាត្រាប្តូរប្រាក់ ជាក់ស្តែង!

Prices include 10% VAT Khmer Riel prices may change according to the exchange rate.


ភី​ីកូ ូ ឡូ ូ PICC OLO

NO

កា​ាហ្វេ�ចា េ ាវ៉ា​ា� ១ពែ�ង

A CUP OF JAVA

T AI UL ÉA កាហា ហេអូ​ូ ឡឡេ CAF

សុី ូ ីណូ​ូ CAPPUCC ពូ ា កា I


4

កា​ាហ្វេ�ចា េ ាវ៉ា​ា�១ពែ�ង

A C U P O F JAVA

កា​ាហ្វេ�េនៅ�ៅហា​ាងចា​ាវ៉ា​ា�ត្រូ�វូ បា​ានលា​ាយយ៉ា​ា�ងល្អិ​ិ�តល្អអន់​់បំ​ំ ផុ​ុត ដែ�លគ្រា�ាប់​់កា​ាហ្វេ�េទាំ​ំ�ងនោះ�ះ� ត្រូ�ូវបា​ាននាំ​ំ�ចូ​ូលពី​ីចំ​ំ កា​ារធម្មមជា​ាតិក្នុ​ុ� ិ ងប្រ�ទេ�សឡា​ាវ វៀ�ៀតណា​ាម និ​ិងថៃ�។ ពួ​ួកយើ�ើងតែ�ងលី​ីងគ្រា�ាប់​់កា​ាហ្វេ�េថ្មី​ី�ៗជា​ារៀ�ៀងរា​ាល់​់ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយនេះ�ះជា​ាមូល ូ ហេ�តុ​ុដែ�ល អាចឱ្យល�ោកអ្នកក្រេបរសជាតិកាហ្វេដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ បំ ផុត។ តម្លៃ�ៃថែ�ម អេ�ស្ព្រេ��េសសូ​ូ មួ​ួយសត +១ ដុ​ុល្លា​ា�រ | + ៤២០០ រៀ�ៀល OUR JAVA COFFEE BLEND IS SOURCED FROM FAIR TRADE ORGANIC FARMS IN LAOS, VIETNAM AND THAILAND. THEN ROASTED FRESH DAILY SO YOU CAN GET THE BEST CUP OF JAVA. EXTRA SHOT OF ESPRESSO +1.00 | +4,200R

ចា​ាវ៉ា​ា�អេ�ស្ព្រេ��េសសូ​ូ តម្លៃ�ៃអេ�ស្ព្រេ��េសសូ​ូតូច ូ តម្លៃ�ៃអេ�ស្ព្រេ��េសសូ​ូធំ​ំ

JAVA ESPRESSO ២.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៨,៤០០ រៀ�ៀល

៣.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១២,៦០០ រៀ�ៀល

Single Double

2.00 | 8,400R 3.00 | 12,600R

CAFFE AMERICANO: HOT OR COLD

កា​ាហ្វេ�អា េ ាមេ�រិ ិកា​ាណូ​ូ: ត្រ�ជា​ាក់​់ ឬក្តៅ�ៅ�

Java espresso topped with hot water, served with fresh or condensed milk Single 2.50 | 10,500R Double 3.50 | 14,700R

តម្លៃ�ៃកា​ាហ្វេ�េអាមេ�រិ ា ិកា​ាណូ​ូតូ​ូច

PICCOLO

ចា​ាវ៉ា​ា�អេ�ស្ព្រេ��ស េ សូ​ូ មា​ានទឹ​ឹកក្តៅ�ៅ�នៅ�ៅលើ�ើ លា​ាយជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោស្រ�ស់​់ ឬផ្អែ�ែមខា​ាងក្រៅ��ៅ តម្លៃ�ៃកា​ាហ្វេ�េអាមេ�រិ ា ិកា​ាណូ​ូធំ​ំ

កា​ាហ្វេ�ភី េ កូ ី ឡូ ូ ូ

២.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១០,៥០០ រៀ�ៀល

៣.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៤,៧០០ រៀ�ៀល

ចា​ាវ៉ា​ា�អេ�ស្រ្ពេ��ស េ សូ​ូ លា​ាយជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោស្ទី​ី�មនៅ�ៅក្នុ​ុ�ងកែ�វតូ​ូច តម្លៃ�ៃកា​ាហ្វេ�េភី​ីកូ​ូឡូ​ូតូច ូ តម្លៃ�ៃកា​ាហ្វេ�េភី​ីកូ​ូឡូ​ូធំ​ំ

២.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១០,៥០០ រៀ�ៀល

៣.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៤,៧០០ រៀ�ៀល

កា​ាហ្វេ�កា េ ាពូស៊ី ូ ី�ណូ​ូ: ក្តៅ�ៅ� រឺ ឺ ត្រ�ជា​ាក់​់

ចា​ាវ៉ា​ា�អេ�ស្រ្ពេ��ស េ សូ​ូ លា​ាយជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោស្ទី​ី�មនៅ�ៅក្នុ​ុ�ងកែ�វកណ្តា​ា�ល តម្លៃ�ៃកា​ាហ្វេ�េកា​ាពូស៊ី​ី�ណូ ូ ូ តូ​ូច តម្លៃ�ៃកា​ាហ្វេ�េកាពូ ា ស៊ី​ី�ណូ ូ ូ ធំ​ំ

កា​ាហ្វេ�អូ េ ូ ឡេ� ក្តៅ�ៅ� រឺ ឺ ត្រ�ជា​ាក់​់

៣.២៣ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៣,៧០០ រៀ�ៀល ៤.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៧,៩០០ រៀ�ៀល

ចា​ាវ៉ា​ា�អេ�ស្រ្ពេ��ស េ សូ​ូ លា​ាយជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោក្តៅ�ៅ�នៅ�ៅក្នុ​ុ�ងកែ�វធំ​ំ ៣.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៤,៧០០ រៀ�ៀល

កា​ាហ្វេ�ឡា េ ាតេ� ក្តៅ�ៅ� រឺ ឺ ត្រ�ជា​ាក់​់

ចា​ាវ៉ា​ា�អេ�ស្រ្ពេ��ស េ សូ​ូសូ​ូលា​ាយជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោស្ទី​ី�ម ៣.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៤,៧០០ រៀ�ៀល

Java espresso with steamed milk in a small cup Single 2.50 | 10,500R Double 3.50 | 14,700R

CAPPUCCINO: HOT OR COLD

Java espresso with steamed milk in a medium cup Single 3.25 | 13,700R Double 4.25 | 17,900R

CAFÉ AU LAIT: HOT OR COLD

Java espresso and hot milk in a large cup

3.50 | 14,700R

CAFFE LATTE: HOT OR COLD

Java espresso with steamed milk in a large cup 3.50 | 14,700R

A CUP OF JAVA

A fresh cup of coffee from Wild Honey Arabica Blend (Thailand) brewed in a siphon pot that makes an aromatic and full-bodied coffee that is still light in texture. It’s a slow-brew and can take up to 5 minutes. Served with fresh or sweet milk 3.25 | 13,700R

កា​ាហ្វេ�េស្រ�ស់​់មួ​ួយកែ�វឆុ​ុងគ្រា�ាប់​់កា​ាហ្វេ�េទឹក ឹ ឃ្មុំ​ំ��អា​ារ៉ា​ា�ប៊ី�កា ី ា (ថៃ� នៅ�ៅក្នុ​ុ�ងពែ�ងស៊ី​ី�ហ្វូ​ូ�ន ធ្វើ�ើ�ឱ្យយរសជា​ាតិអា ិ រ៉ូ​ូា ម៉ា​ា� � និ​ិងកា​ាហ្វវនៅ�ៅតែ�មា​ានលក្ខខ ណៈ​ៈស្រា�ាលស្រ�ទន់​់ ។ វា​ាជា​ាកា​ារឆុ​ុងបែ�បយឺ​ឺតៗ ដែ�លអា​ាចប្រើ��ើរយៈ​ៈពេ� លរហូ​ូតដល់​់ ប្រាំ�ំ�នា​ាទី​ី។ កា​ាហ្វេ�េនេះ�ះលា​ាយជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោស្រ�ស់​់ ឬទឹ​ឹកដោះ�ះ�គោ�ោផ្អែ�ែម ៣.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៣,៧០០ រៀ�ៀល

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT) | Prices include 10% VAT

កា​ាហ្វេ�ចា េ ាវ៉ា​ា�១ពែ�ង


5

ឡា​ាតេ�ទឹ​ឹកកក (ផ្អែ�ែម)

I C E D ( S W E E T ) L AT T E S

ឡា​ាតេ�ទឹក ឹ កករបស់​់ ហា​ាងយើ�ើង ត្រូ�ូវបា​ានបង្កើ�ើត � ឡើ�ើងដោ�ោយក្រ�ឡុកកា​ា ហ្វេ�េអេ�ស្ព្រេ��ស េ សូ​ូពី​ីរសត ុ និ​ិងតែ�ឡា​ាតេ�ទឹក ឹ កកឆុ​ុងភ្លា​ា�មៗ ហើ�ើយយកមកក្រ�ឡុក ដើ�ើ ម្បី ី�ឱ្យយកា​ា ន់ ់ តែ�មា​ា ន រសជា​ា តិ ឆ្ងា ិ ា �ញ់​់ និ​ិងមា​ានគ្រី�ីមផង។ ុ យើ�ើងតែ�ងតែ�ធ្វើ�ឡា ើ� ាតេ�ទឹក ឹ កកឱ្យយមា​ានរសជា​ាតិផ្អែ�ែម ិ ប៉ុ​ុ �ន្តែ�ែលោ�ោកអ្ននកអា​ាចកំ​ំ ណត់​់ ជា​ាតិផ្អែ�ែមតា ិ ាមចំ​ំណង់​់ ចំ​ំ ណូ​ូលចិ​ិត្តបា ត ាន។ OUR ICED LATTES ARE MADE WITH A DOUBLE SHOT OF ORGANIC ESPRESSO OR FRESHLY BREWED TEA THEN SHAKEN FOR BETTER FLAVOR AND CREAMY TEXTURE. OUR ICED LATTES ARE MADE SWEET, SO PLEASE LET US KNOW YOUR PREFERRED SWEETNESS LEVEL.

កា​ាហ្វេ�ឡា េ ាតេ�ទឹ​ឹកកក

COFFEE ICED LATTE

ចា​ាវ៉ា​ា�អេ�ស្រ្ពេ��ស េ សូ​ូ២សត ក្រ�ឡុកជា​ា មួយទឹ ួ ក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោផ្អែ�ែម និ​ិងស្រ�ស់​់ ុ បន្ថែ�ែមជាមួ ា យពពុះ​ះ�ទឹ ួ ក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោនៅ�ៅពី​ីលើ�ើ រើ​ើ�សរើ​ើ�សស្កករ៖ អត់​់ ស្កករ , ស្កករ៥០%, ស្កករ១០០% ៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៩០០ រៀ�ៀល

កា​ាហ្វេ�ឡា េ ាតេ�សលកា​ារា​ាមែ�លទឹ​ឹកកក

គ្រឿ��ឿងផ្សំ​ំ�រួ​ួមមា​ាន៖ ចា​ាវ៉ា​ា�អេ�សប៉្រេ��េ សសូ​ូ២សត ក្រ�ឡុកជា​ា មួយ ួ សល ុ កា​ារា​ាមែ�ល ទឹ​ឹកដោះ�ះ�គោ�ោស្រ�ស់​់ បន្ថែ�ែមជា​ាមួយពពុះ​ះ�ទឹ ួ ក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោនៅ�ពី ៅ ីលើ�ើ រើ​ើ�សរើ​ើ�សស្កករ៖ អត់​់ ស្កករ , ស្កករ៥០%, ស្កករ១០០% ៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៩០០ រៀ�ៀល

កា​ាហ្វេ�ឡា េ ាតេ�ដូ​ូងទឹ​ឹកកក

គ្រឿ��ឿងផ្សំ​ំ�រួ​ួមមា​ាន៖ ចា​ាវ៉ា​ា�អេ�ស្រ្ពេ��ស េ សូ​ូ២សត ក្រ�ឡុកជា​ា មួយគ្រី�ីមដូ ួ ង ូ ុ ទឹ​ឹកដោះ�ះ�គោ�ោស្រ�ស់​់ និ​ិងផ្អែ�ែម បន្ថែ�ែមជា​ាមួយពពុះ​ះ�ទឹ ួ ក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោនៅ�ៅពី​ីលើ�ើ រើ​ើ�សរើ​ើ�សស្កករ៖ អត់​់ ស្កករ , ស្កករ៥០%, ស្កករ១០០% ៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៩០០ រៀ�ៀល

Double shot of Java espresso shaken with sweet and fresh milk, topped with milk foam Choose sugar level: no sugar, 50%, 100% 4.50 | 18,900R

SALTED CARAMEL ICED LATTE

Double shot of Java espresso shaken with salted caramel, fresh milk, topped with milk foam Choose sugar level: no sugar, 50%, 100% 4.50 | 18,900R

COCONUT COFFEE ICED LATTE

Double shot of Java espresso shaken with coconut cream, sweet and fresh milk, topped with milk foam Choose sugar level: no sugar, 50%, 100% 4.50 | 18,900R

MATCHA ICED LATTE

Matcha green tea shaken with sweet and fresh milk, topped with milk foam Choose sugar level: no sugar, 50%, 100% 4.00 | 16,800R

តែ�បៃ�តងឡា​ាតេ�ទឹ​ឹកកក

គ្រឿ��ឿងផ្សំ​ំ�រួ​ួមមា​ាន៖ ម្សៅ�ៅ�តែ�បែ�តងធម្មមជា​ាតិក្រ� ិ ឡុកជា​ា មួយទឹ ួ ក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោ ុ ស្រ�ស់​់ និ​ិងផ្អែ�ែម បន្ថែ�ែមជា​ាមួយពពុះ​ះ�ទឹ ួ ក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោនៅ�ៅពី​ីលើ�ើ រើ​ើ�សរើ​ើ�សស្កករ៖ អត់​់ ស្កករ , ស្កករ៥០%, ស្កករ១០០% ៤.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៦,៨០០ រៀ�ៀល

កា​ាហ្វេ�េ ក្រ�ឡុក ុ

COFFEE SHAKES

កា​ាហ្វេ�េ ក្រ�ឡុក ុ

COFFEE SHAKE

ម្សៅ�ៅ�កា​ាហ្វេ�េក្រ�ឡុក ឹ ដោះ�ះ�គោ�ោស្រ�ស់​់ និ​ិងផ្អែ�ែម ុ លា​ាយទឹក បន្ថែ�ែមគ្រី�ីមនៅ�ៅពី​ីលើ�ើ ៤.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៦,៨០០ រៀ�ៀល

Frozen blend of coffee, sweet and fresh milk, topped with whipped cream 4.00 | 16,800R

ម៉ូ​ូ�កា​ា ក្រ�ឡុក ុ

Frozen blend of coffee, milk, and chocolate syrup, topped with whipped cream 4.25 | 17,900R

កា​ាហ្វេ�េក្រ�ឡុកលា​ា យ ទឹ​ឹកដោះ�ះ�គោ�ោ និ​ិងសូ​ូកូឡា ូ ាទឹក ឹ បន្ថែ�ែមគ្រី�ីមនៅ�ៅពី​ីលើ�ើ ុ ៤.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៧,៩០០ រៀ�ៀល

កា​ាហ្វេ�កា េ ារ៉ា​ា�ម៉ែ�ែល ក្រ�ឡុក ុ

ម្ស៉ៅ�ៅ��កា​ាហ្វេ�េក្រ�ឡុកលា​ា យជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ស្កករកា​ារ៉ា​ា�ម៉ែ�ែ លទឹ​ឹកដោះ�ះ�គោ�ោស្រ�ស់​់ ុ បន្ថែ�ែមគ្រី�ីមនៅ�ៅពី​ីលើ�ើ ៤.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៧,៩០០ រៀ�ៀល

ម៉ូ​ូ�កា​ា ក្រ�ឡូក ូ MOCHA SHAKE

MOCHA SHAKE

SALTED CARAMEL SHAKE

Frozen blend of coffee, homemade salted caramel, sweet and fresh milk, topped with whipped cream 4.25 | 17,900R

តែបៃតងឡាតេទឹកកក MATCHA ICED LATTE


6

តែ�ក្តៅ�ៅ� (ប៉ា​ា�ន់​់)

A CUPPA (TEA)

តែ�បា​ារាំ​ំ�ងអ៊ើ�ើ�លគ្រេ�េយ៍​៍ (ខ្មៅ�ៅ�)

TWG FRENCH EARL GREY (BLACK)

តែ�អង់​់គ្លេ�េសប្រេ�េកហ្វើ�ើ�ស(ខ្មៅ�ៅ�)

TWG ENGLISH BREAKFAST TEA (BLACK)

តែ�ខ្មៅ�ៅ� លា​ាយជា​ាមួយក្លិ​ិ� ួ នក្រូ�ូច និ​ិងក្លិ​ិ�នផ្កា​ា�ពោ�ោតបា​ារាំ​ំ�ងខៀ�ៀវ ៣.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១២,៦០០ រៀ�ៀល តែ�ខ្មៅ�ៅ�ឆុ​ុងបែ�បក្លា​ា�ស៊ិ​ិ�ក លា​ាយជាមួ ា យផ្កា​ា�ក្រ�អូ ួ ប ូ ឈ្ងុ​ុ�យ ៣.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១២,៦០០ រៀ�ៀល

តែ�ផ្កា​ា�ម្លិះ​ះ��ឃ្វី​ី�ន TWG (បៃ�តង) តែ�លា​ាយរសជា​ាតិផ្កា​ា�ម្លិះ​ះ�� ិ និ​ិងតែ�បៃ�តង

A black tea that has been delicately infused with citrus fruits and French blue cornflowers 3.00 | 12,600R A classic blended black tea, strong and full-bodied with light floral undertones 3.00 | 12,600R

TWG JASMINE QUEEN TEA (GREEN)

A blend of jasmine flowers and green tea resulting in a delicate profile 3.00 | 12,600R

៣.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១២,៦០០ រៀ�ៀល

តែ�បៃ�តង TWG ១៨៣៧ (បៃ�តង)

តែ�បៃ�តង ១៨៣៧ នៃ�តែ�ប្រ�ចាំ​ំ�ហា​ាងTWG មា​ានរសជា​ាតិស្រា� ិ ាលស្រ�ទន់​់ ហើ�ើយផ្តល់ ត ់ នូ​ូវរសផ្លែ�ែឈើ�ើក្រ�ហម និ​ិង កា​ារ៉ា​ា�ម៉ែ�ែ លជា​ាប់​់មា​ាត់​់ ៣.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១២,៦០០ រៀ�ៀល

TWG 1837 GREEN TEA (GREEN)

TWG Tea’s signature 1837 Green Tea has a light taste that leaves a delicious aftertaste of red fruits and caramel 3.00 | 12,600R

MINT TEA (HERBAL)

Fresh mint, cinnamon and anise

3.00 | 12,600R

តែ�ជី​ីអង្កា​ា�ម (ជី​ី)

ជី​ីអង្កា​ា�មស្រ�ស់​់ សំ​ំ បកឈើ�ើអែ�ម និ​ិងផ្កា​ា�ចន្ទទន៍​៍ ៣.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១២,៦០០ រៀ�ៀល

កូ​ូកា​ាកូឡា ូ ា

(កំ​ំ ប៉ុ​ុ ង � 33cl )

កូ​ូកា​ាកូឡា ូ ាគ្មា​ា�នជា​ាតិស្ក ិ រក (កំ​ំ ប៉ុ​ុ ង � 33cl )

សូ​ូដា​ា

(កំ​ំ ប៉ុ​ុ ង � 33cl )

សូ​ូកូឡា ូ ាទឹកដោះ�ះ ឹ �គោ�ោ ទឹ​ឹកក្រូ�ច ូ ឆ្មា​ា�រទឹ​ឹកកក ជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ស្កករ

ភេ�សជ្ជៈ​ៈ�

SOFT DRINKS

COKE ២.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៨,២០០ រៀ�ៀល

(33cl, can)

2.00 | 8,200R

ZERO COKE (33cl, can)

2.00 | 8,200R

២.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៨,២០០ រៀ�ៀល

SODA

(33cl, can)

2.00 | 8,200R

២.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៩,៥០០ រៀ�ៀល

CHOCOLATE MILK LIME JUICE

2.25 | 9,500R

២.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ |១១,៦០០ រៀ�ៀល

With sugar syrup

2.75 | 11,600R

PINK LIMENADE ៣.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១២,៦០០ រៀ�ៀល

ទឹ​ឹកក្រូ�ច ូ ឆ្មា​ា�រផ្កា​ា�ឈូ​ូកទឹកកក ឹ (លា​ាយទឹ​ឹកសេ�រ៉ូ​ូគ្រី� �ន ី ណា​ាឌៀ�ៀន)

ទឹ​ឹកក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រស្រ�ស់​់ លា​ាយទឹក ឹ សេ�រ៉ូ​ូ�គ្រី�ីនណា​ាឌៀ�ៀន ២.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១១,៦០០ រៀ�ៀល

សូ​ូដា​ាទឹក ឹ ក្រូ�ច ូ ឆ្មា​ា�រ

សូ​ូដា​ាលា​ាយ និ​ិងទឹ​ឹកក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រស្រ�ស់​់ និ​ិងទឹ​ឹកកកមក ជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ស្កករនៅ�ៅខា​ាងក្រៅ��ៅ ២.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១១,៦០០ រៀ�ៀល

Fresh lime juice with grenadine

LIME SODA

Fresh lime juice, sugar syrup and soda

PASSIONFRUIT SODA

Homemade passionfruit syrup and soda

3.00 | 12,600R 2.75 | 11,600R 3.50 | 14,700R

SWEET ICED TEA

Ceylon tea, with slices of lime and palm sugar syrup

2.75 | 11,600R

SWEET ICED LIME MINT TEA

Ceylon tea, with fresh mint, slices of lime and homemade mint syrup

3.00 | 12,600R

សូ​ូដា​ា និ​ិងផ្លែ�ែផា​ាសិ​ិន

ស៊ី​ី�រ៉ូ​ូ�ផា​ាសិ​ិនលា​ាយនឹង ឹ សូ​ូដា​ាធ្វើ�ផ្ទា ើ� ា �ល់​់ ក្នុ​ុ�ងហា​ាង ៣.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ |១៤,៧០០ រៀ�ៀល

តែ�ទឹ​ឹកកកផ្អែ�ែម

តែ�ឆុ​ុងសា​ាយឡុង ឹ កក ុ និ​ិងក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រចំ​ំណិ​ិត លា​ាយទឹក និ​ិងទឹ​ឹកស្កករត្នោ�ោ�តខា​ាងក្រៅ��ៅ ២.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១១,៦០០ រៀ�ៀល

តែ�ផ្អែ�ែមក្រូ�ច ូ ឆ្មា​ា�រទឹ​ឹកកក លា​ាយជី​ីអង្កា​ា�ម

តែ�ឆុ​ុងសា​ាយឡុង ួ ំ ណិ​ិតក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ និ​ិងទឹ​ឹក ុ និ​ិងជី​ីអង្កា​ា�មស្រ�ស់​់ ជា​ាមួយចំ ស៊ី​ី�រ៉ូ​ូ�ជី​ីធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុ​ុ�ងហា​ាងផ្ទា​ា�ល់​់ ៣.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១២,៦០០ រៀ�ៀល

សូ​ូដា​ា និ​ិងផ្លែ�ែផា​ាសិ​ិន PASSIONFRUIT SODA

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT) | Prices include 10% VAT


OTHIE MO

IT S

ផ្លែ​ែ កផ ទឹ​ឹកកក្រឡុ ុ

ឈឈើ ើ

RU F គគ្រប់ ់ មុខ ុ MIXED

SM OO TH

IE

ប្រេ កុ ប ទឹ​ឹកកក្រឡុ

ទឹក ឹ

ូ ចឆ្មា​ា​ារ MIN កក្រូ ឹ ក TA ទឹ ិ ង N និ

LIM E SMOOTHIE

SMOOTHIES

IN ីនសុី​ីប៊ូ​ូស VITAM

D

ទឹ​ឹកក្រ�ឡុក ុ

OST

ក ឡុ ុ ឹ កក្រ ទឹក

វីតា ី មី ា

Y RR

ី ឺរី ី VERY ប៊ឺ កុ វវែរី BE ឡុ ក្រ ក

BO

ំ ឃី​ី CH ង

KY N U

C

ំ ឃី ង ីមាំ

ក្រឡុក ុ ជី​ីអង្កា ទឹ​ឹកក ា ាម

ក ឡុ ុ

ចាំ

MO

NKE

ទឹ​ឹកកក្រ

Y

េក ហ្វឺ​ឺស ST A F K BREA


8

ទឹ​ឹកបន្លែ�ែ ផ្លែ�ែឈើ�ើ កៀ�ៀបស្រ�ស់​់

JUICES BLENDS

លេ�ឌី​ីប័ក ័

ឪឡឹ​ឹក ទឹ​ឹកក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ និ​ិងទឹ​ឹកស្កករ

LADYBUG ៣.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៥,៨០០ រៀ�ៀល

គល់​់ ស្លឹ​ឹ�កគ្រៃ�ៃក្រ�ឡុក ុ

Watermelon, lime juice and sugar

3.75 | 15,800R

LEMONGRASS CHILLER

គល់​់ ស្លឹ​ឹ�កគ្រៃ�� ទឹ​ឹកក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ និ​ិងស្កករ ជា​ាមួយអំ ួ ំ បិ​ិលជា​ាប់​់មា​ាត់​់កែ�វ ៣.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៤,៧០០ រៀ�ៀល

Lemongrass, lime juice and sugar, served in a salt-rimmed glass 3.50 | 14,700R

ផា​ាសិ​ិននេ�តផា​ាញអេ�បផល

Fresh passionfruit and pineapple juice blended with fresh mint 4.00 | 16,800R

ផ្លែ�ែផា​ាសិ​ិន និ​ិងទឹ​ឹកម្នា​ា�ស់​់កៀ�ៀប លា​ាយជា​ាមួយ ួ ជី​ីអង្កា​ា�មស្រ�ស់​់ ៤.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៦,៨០០ រៀ�ៀល

ទឹ​ឹកសា​ាឡា​ាដរ៉ុ​ុ�កកែ�តលា​ាយ

ទឹ​ឹកក្រូ�ូចពោ�ោធិ៍​៍សា​ាត់​់ និ​ិងក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រស្រ�ស់​់ច្រ�បា​ាច់​់ ជា​ាមួយប៉ោ�ោ�មខៀ� ួ ៀវ សេ�ឡេ�រី​ី និ​ិងស្លឹ​ឹ�កសា​ាឡា​ាដរ៉ុ​ុក � កែ�ត ៤.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៦,៨០០ រៀ�ៀល

ផ្លែ�ែឈើ�ើស្រ�ស់​់កៀ�ៀប

ផ្លែ�ែឈើ�ើស្រ�ស់​់កៀ�ៀបថ្មី​ី�ៗ (គ្មា​ា�នទឹ​ឹកកក និ​ិងគ្មា​ា�នស្កករ)

PASSIONATE PINEAPPLE ROCKET JUICE

Fresh orange and lime juice, with green apple, celery and rocket leaves 4.00 | 16,800R

FRESH JUICE

Served without ice or sugar Choose up to 3 fruits: Lime, Orange, Apple, Passionfruit, Pineapple, Carrot, Watermelon or Ginger (Please note that lime, passionfruit and ginger must be mixed with at least 1 other fruit) 4.00 | 16,800R

ក្នុ​ុ�ងមួ​ួយកែ�វអា​ាចជ្រើ��ើសរើ​ើ�សរសជា​ាតិលា ិ ាយបា​ាន ៣មុ​ុខ៖ ក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ក្រូ�ូចពោ�ោធិ៍​៍សាត់ ា ់ ប៉ោ�ោ�ម ផា​ាសិ​ិន ម្នា​ា�ស់​់ កា​ារ៉ុត � ុ ឪឡឹ​ឹក ឬ ខ្ញី​ី� (សូ​ូមចំ​ំណាំ​ំ�ថា​ា ផា​ាសិ​ិន ក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ និ​ិងខ្ញី​ី� ចាំ​ំ�បា​ាច់​់ត្រូ�ូវលា​ាយជាមួ ា យរ ួ ស ជា​ាតិផ្សេ�េ ិ ងៗទៀ�ៀត យ៉ា​ា�ងហោ�ោចណា​ាស់​់មួ​ួយផ្លែ�ែទៀ�ៀត) ៤.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៦,៨០០ រៀ�ៀល

ទឹ​ឹកក្រ�ឡុកផ្លែ�ែ ឈើ�ើគ្រ�ប់​់មុ​ុខ ុ

ផ្លែ�ែឈើ�ើតា​ាមរដូវូ កា​ាល យ៉ា​ា�អួ​ួរប្រ�ចាំ​ំ�ហា​ាងធ្វើ�ើ�ស្រ�ស់​់ៗ និ​ិងទឹ​ឹកស្កករត្នោ�ោ�ត ៤.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៦,៨០០ រៀ�ៀល

ទឹ​ឹកក្រ�ឡុក ី ី�ប៊ូ​ូ�ស ុ វី ីតា​ាមីនស៊ី

ម្នា​ា�ស់​់ ផា​ាសិ​ិន ទឹ​ឹកក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ទឹ​ឹកក្រូ�ូចពោ�ោធិ៍​៍សា​ាត់​់ យ៉ា​ា�អួ​ួរ និ​ិងទឹ​ឹកស្កករត្នោ�ោ�ត ៤.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៧,៩០០ រៀ�ៀល

ទឹ​ឹកក្រ�ឡុក ុ វែ�រី ីប៊ឺ​ឺ�រី ី

SMOOTHIES MIXED FRUIT SMOOTHIE

Seasonal fruits, homemade yogurt and palm sugar syrup

VITAMIN C BOOST

Pineapple, passionfruit, lime juice, orange juice, yogurt and palm sugar syrup 4.25 | 17,900R

VERY BERRY

Strawberry, blueberry, raspberry, yogurt and palm sugar syrup 4.25 | 17,900R

ស្រ្ត�តប៊ឺ​ឺ�រី​ី ប្លូ​ូ�ប៊ឺ​ឺ�រី​ី រ៉ា​ា�ស្ពពប៊ឺ​ឺ�រី​ី យ៉ា​ា�អួ​ួរ និ​ិងទឹ​ឹកស្កករត្នោ�ោ�ត ៤.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៧,៩០០ រៀ�ៀល

CHUNKY MONKEY

សូ​ូកូឡា ូ ា ចេ�ក ប៊ឺ​ឺ�សណ្តែ�ែ កដី​ី និ​ិងយ៉ា​ា�អួ​ួរ ៤.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៧,៩០០ រៀ�ៀល

BREAKFAST SMOOTHIE

ទឹ​ឹកក្រ�ឡុក ុ ចាំ​ំ�ងឃី​ីម៉ាំ​ំ��ងឃី​ី ទឹ​ឹកក្រ�ឡុក ុ ប្រេ�េកហ្វឺ​ឺ�ស

ផ្លែ�ែស្រ្ត�តប៊ឺ​ឺ�រី​ី ចេ�ក អូ​ូតមី​ីល សំ​ំ បកឈើ�ើអែ�ម យ៉ា​ា�អួ​ួរ និ​ិងទឹ​ឹកស្កករត្នោ�ោ�ត ៤.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៧,៩០០ រៀ�ៀល

ទឹ​ឹកក្រ�ឡុក ូ ឆ្មា​ា�រ ុ ជី​ីអង្កា​ា�មនិ​ិងទឹ​ឹកក្រូ�ច

ជី​ីអង្កា​ា�មស្រ�ស់​់ ទឹ​ឹកក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ យ៉ា​ា�អួ​ួរ និ​ិងទឹ​ឹកស្កករត្នោ�ោ�ត ៣.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៥,៨០០ រៀ�ៀល

4.00 | 16,800R

Chocolate, banana, peanut butter and yogurt 4.25 | 17,900R Strawberry, banana, oatmeal, cinnamon, yogurt and palm sugar syrup 4.25 | 17,900R

MINT AND LIME SMOOTHIE

Fresh mint, lime juice, yogurt and palm sugar syrup 3.75 | 15,800R

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT) | Prices include 10% VAT

គ្រឿ��ឿងក្រ�ឡុក ុ


ក្រេនប៊ឺរ ីក្រាណូឡា CRANBERRY GRANOLA

ប្រេកហ្វឺសបេហ្គោល BREAKFAST BAGEL

លីមិនក្រាស់សាលមិន អូ ម៉ ាលែត LEMONGRASS SALMON OMELET

អាហារ ពេលព្រឹក និងថ្ងៃ BRUNCH

អេកផ្លូរេនទីន EGGS FLORENTINE

ស្មូកហេម និងសុីថេកអូម៉ ាលែត SMOKED HAM AND SHITAKE OMELET ប៊ែរ ីគ្រីមឈីសហ្វ្រេន៍ថូស BERRY CREAM CHEESE FRENCH TOAST

ញ៉ ូយកបេហ្គែល NEW YORK BAGELS

គ្រីកអូ ម៉ ាលែត GREEK OMELET


10

អា​ាហារពេ� ា លព្រឹ�ឹក និ​ិងថ្ងៃ�ៃ

BRUNCH

ជម្រើ��ើសសម្រា�ាប់​់សុ​ុខភា​ាពល្អអ: ជួ​ួសឱ្យយញ៉ាំ​ំ��សា​ាច់​់ជ្រូ�ូកបី​ីជា​ាន់​់ ឬស្មូ​ូ�កហេ�ម ញ៉ ាំផ្លែឈ�ើស្រស់ ជំ នួសនៃអាហារពេលព្រឹក និងថ្ងៃ ថែ�មបា​ាយ +១.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | + ៤២០០ រៀ�ៀល

HEALTHY OPTION: REPLACE BACON OR SMOKED HAM WITH FRESH FRUIT FOR ANY OF OUR BRUNCH DISHES ADD RICE +1.00 | 4,200R

ផ្លែ�ែឈើ�ើតា​ាមរដូ​ូវកា​ាល និ​ិងយ៉ា​ា�អួ​ួ រធ្វើ�ើ�ក្នុ​ុ�ងហា​ាងផ្ទា​ា�ល់​់

SEASONAL FRUITS AND HOMEMADE YOGURT

ក្រេ�េនប៊ឺ​ឺ�រី ីក្រា�ាណូ​ូឡា​ា

CRANBERRY GRANOLA

៤.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៦,៨០០ រៀ�ៀល

ក្រា�ាណូ​ូឡា​ាដុត ុ លា​ាយជា​ាមួយនិ ួ ង ិ អូ​ូត ក្រេ��នប៊ឺ​ឺ�រី​ីក្រៀ��ៀម ដូ​ូង និ​ិងអា​ាល់​់មិ​ិន លា​ាយជា​ាមួយផ្លែ�ែឈើ ួ �ើ និ​ិងយ៉ា​ា�អួ​ួរធ្វើ�ើ�ផ្ទា​ា�ល់​់ ក្នុ​ុ�ងហា​ាង និ​ិងទឹ​ឹកស្កករត្នោ�ោ�ត ៥.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២២,១០០ រៀ�ៀល

Served with palm sugar syrup

4.00 | 16,800R

A crunchy homemade granola with oats, dried cranberries, coconut and almonds, served with fresh fruit, homemade yogurt and palm sugar syrup 5.25 | 22,100R

TWO EGGS, TOAST AND BACON

ពងមា​ាន់​់ពី​ីរគ្រា�ាប់​់ ជា​ាមួយ ួ នឹ​ឹងនំ​ំ បុ័​័�ងអាំ​ំ�ង និ​ិងសា​ាច់​់ជ្រូ�ូកបីជា ី ាន់​់ អា​ាចជ្រើ��ើសរើ​ើ�ស៖ ពងមា​ាន់​់វា​ាយម៉​៉ត់​់ ពងមា​ាន់​់ចៀ�ៀនឆ្អិ​ិន � ល្មមមសងខា​ាង ពងមា​ាន់​់ចៀ�ៀនឆ្អិ​ិន � ខ្លាំ​ំ��ងទាំ​ំ�ងសងខា​ាង ពងមា​ាន់​់ចំ​ំ ហុ​ុយ (ចំ​ំ ពោះ�ះ�អ្ននកតមសា​ាច់​់ ពួ​ួកយើ�ើងអា​ាចផ្តតល់​់ជូ​ូនផ្លែ�ែឈើ�ើស្រ�ស់​់ជំ​ំ នួ​ួសសា​ាច់​់ ជ្រូ�ូកបី​ីជា​ាន់​់បា​ាន) ៥.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២១,០០០ រៀ�ៀល

Choose: scrambled, over-easy, over-hard or poached (Make it ovo-vegetarian and we’ll replace the bacon with fresh fruit on the side) 5.00 | 21,000R

យកជា​ាមួយប៊​៊រ័​័និ ួ ង ិ ដំ​ំ ណា​ាប់​់

SMOKED HAM AND SHITAKE OMELET

ញ៉ូ​ូ�យកបេ�ហ្គែ�ែល មា​ានលា​ាយផ្លែ�ែឈើ�ើស្រ�ស់​់ យកជា​ាមួយគ្រី�ីមឈី​ី ួ ស

៤.០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៦,៨០០ រៀ�ៀល

៤.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៧,៩០០ រៀ�ៀល

ជាមួយលុក្ស (ត្រីសាលមិនលាយចូលជាមួយគ្រីមឈីស) ៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៩០០ រៀ�ៀល

ស្មូ​ូ�កហេ�ម និ​ិងស៊ី​ី�ថេ�កអូ​ូ ម៉ា​ា�លែ�ត

សា​ាច់​់ហេ�ម និ​ិងពងមា​ាន់​់វា​ាយចូល ូ គ្នា​ា� ជា​ាមួយនឹ ួ ង ឹ ឈី​ីសអេ�ម៉​៉ង់​់តា​ាល់​់ ផ្សិ​ិ�តក្រៀ��ៀម សា​ាឡា​ាដរ៉ុ​ុក � កែ�ដ និ​ិងនំ​ំ បុ័​័�ងមួ​ួយចំ​ំណិ​ិតនៅ�ៅខា​ាងលើ�ើ (ចំ​ំ ពោះ�ះ�អ្ននកតមសា​ាច់​់ ពួ​ួកយើ�ើងអា​ាចផ្តតល់​់ជូ​ូនផ្លែ�ែឈើ�ើស្រ�ស់​់ជំ​ំ នួ​ួសស្មូ​ូ�ក ហេ�មបា​ាន) ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

NEW YORK BAGELS

Served with fresh fruit With Butter + Jam 4.00 | 16,800R With Cream Cheese 4.25 | 17,900R With Lox (smoked salmon cream cheese) 4.50 | 18,900R Smoked ham omelet with Emmental cheese, shitake mushrooms, topped with rocket lettuce, and served with a thick slice of toast (Make it ovo-vegetarian and we’ll replace the smoked ham and add fresh fruit on the side) 6.25 | 26,300R

LEMONGRASS SALMON OMELET

Omelet with salmon fillet pan-fried with celery, cherry tomatoes and lemongrass, served with steamed rice (Make it ovo-vegetarian and we’ll replace the salmon and add fresh fruit on the side) 6.75 | 28,400R

GREEK OMELET

លី​ីមិនក្រា� ិ ាស់​់សា​ាលមិ​ិនអូ​ូ ម៉ា​ា�លែ�ត

Omelet filled with feta cheese, fresh basil, tomatoes, topped with romaine lettuce and kalamata olives tossed in a vinaigrette, served with a thick slice of toast and honey-mustard bacon (Make it ovo-vegetarian and we’ll replace the honey-mustard bacon with fresh fruit on the side) 6.25 | 26,300R

គ្រី�ក ី អូ​ូ ម៉ា​ា�លែ�ត

EGGS FLORENTINE

ពងមា​ាន់​់អូ​ូម៉ា​ា�លែ�តជា​ាមួយត្រី�ីសា ួ ាលមិ​ិន ចៀ�ៀនជា​ាមួយដើ� ួ មសឺ ើ ឺឡឺរី​ីឺ កូ​ូនប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ��តូ​ូច និ​ិងគល់​់ ស្លឹ​ឹ�កគ្រៃ�� មកជា​ាមួយបា ួ ាយស (ចំ​ំ ពោះ�ះ�អ្ននកតមសា​ាច់​់ ពួ​ួកយើ�ើងអា​ាចផ្តតល់​់ជូ​ូនផ្លែ�ែឈើ�ើស្រ�ស់​់ជំ​ំ នួ​ួសសា​ាច់​់ ត្រី�ីសា​ាលមិ​ិនបា​ាន) ៦.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៨,៤០០ រៀ�ៀល ពងមា​ាន់​់ចៀ�ៀនជា​ាមួយឈី​ី ួ សហ្វេ�េតា​ា បា​ាស៊ី​ី�លស្រ�ស់​់ ៗ ប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ�� និ​ិងសា​ា ឡា​ាដរ៉ូ​ូម៉េ�េ � នលា​ាយជា​ាមួយគ្រា ួ �ាប់​់អូ​ូលី​ីវទឹ​ឹកខ្មេះ�ះ� មា​ានសា​ាច់​់ជ្រូ�ូកបី​ីជា​ាន់​់ផ្អែ�ែម និ​ិងនំ​ំ បុ័​័�ងក្រា�ាស់​់នៅ�ៅពី​ីលើ�ើ (ចំ​ំ ពោះ�ះ�អ្ននកតមសា​ាច់​់ ពួ​ួកយើ�ើងអា​ាចផ្តតល់​់ជូ​ូន ផ្លែ�ែឈើ�ើស្រ�ស់​់ជំ​ំ នួ​ួសសា​ាច់​់ជ្រូ�ូកបី​ីជា​ាន់​់ផ្អែ�ែមបា​ាន) ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

អេ�កផ្លូ​ូ�រេ​េនទី​ីន

មា​ានពងមា​ាន់​់ពី​ីរគ្រា�ាប់​់ចំ​ំ ហុ​ុយ មា​ានផ្ទី​ី�ឆា​ា មា​ានទឹ​ឹកជ្រ�លក់​់ ហូ​ូលេ�នដា​ាយ សា​ាលា​ាដលា​ាយជាមួ ា យទឹ ួ ក ឹ ខ្មេះ�ះ�រួ​ួមគ្នា​ា�ដាក់ ា ់ ពី​ីលី​ីនំ​ំ បុ័​័�ងបេ�ហ្គោ�ោ�លអាំ​ំ�ង ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

ប្រេ�េកហ្វឺ​ឺ�សបេ�ហ្គោ�ោ�ល

នំ​ំ បុ័​័�ងបេ�ហ្គោ�ោ�លជា​ាមួយប៊័​័ ួ រ� អូ​ូម៉ា​ា�លែ�ត ឈី​ីសឆា​ាដា​ា សា​ាច់​់ហេ�ម សា​ាលា​ាដរ៉ុ​ុក � កេ�ដ អមជា​ាមួយសា ួ ាឡា​ាដលា​ាយទឹក ឹ ខ្មេះ�ះ�ប៉ោ�ោ�មសូ​ូស (ចំ​ំ ពោះ�ះ�អ្ននកតមសា​ាច់​់ ពួ​ួកយើ�ើងអា​ាចផ្តតល់​់ជូ​ូនផ្លែ�ែឈើ�ើស្រ�ស់​់ជំ​ំ នួ​ួសស្មូ​ូ�ក ហេ�មបា​ាន) ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

ី ��េន៍​៍ថូស ប៊ែ�ែរី ីគ្រី�មឈី ី សហ្វ្រេ ូ

នំ​ំ បុ័​័�ងក្រា�ាស់​់ចៀ�ៀនជា​ាមួយប៊ឺ​ឺ�រី​ីគ្រី�ីមឈី​ី ួ សនៅ�ៅខា​ាងក្នុ​ុ�ង បន្ថែ�ែមដោ�ោយស្កករអៃ�ស៊ី​ី�ង ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

Two poached eggs over sautéed spinach, a toasted bagel, topped with hollandaise sauce and served with an herb salad and apple cider vinegar dressing 6.25 | 26,300R

BREAKFAST BAGEL

Toasted bagel with butter, omelet, cheddar cheese, smoked ham and rocket lettuce, with an herb salad and apple cider vinegar dressing (Make it ovo-vegetarian and we’ll replace the smoked ham and add fresh fruit on the side) 6.25 | 26,300R

BERRY CREAM CHEESE FRENCH TOAST

Thick slices of French toast stuffed with berry cream cheese topped with icing sugar 6.25 | 26,300R

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT) | Prices include 10% VAT

មា​ានទឹ​ឹកស្កករត្នោ�ោ�ត


នំ​ំ បុ័​័�ងចៀ�ៀន CLASSIC FRENCH TOAST

នំ ស្កនល្ពៅ PUMPKIN-CRANBERRY SCONE

នំ រសជាតិកាហ្វេបុន COFFEE BUN នំ ស្កនក្រូចឆ្មា LEMON-CREAM SCONE

នំ​ំ ប៉​៉មកា​ារ៉ា​ា�ម៉ែ�ែលប្រៃ�ៃ APPLE PIE SCONE WITH SALTED CAAMEL

ផ្លែ�ែឈើ�ើស្រ�ស់​់ (ផ្លា​ា�ស់​់ផ្តូ​ូ�រតា​ាមរដូ​ូវកា​ាល) FRESH FRUIT

នំ​ំ ផ្អែ�ែម+ ម្ហូបបន្សំខាងក្រៅថែម BAKERY + SIDES

នំ​ំ ប័ុ​ុ�ងចៀ�ៀនជា​ាមួយ ួ ប៊័​័�រ និ​ិងដំ​ំ ណា​ាប់​់ THICK TOAST WITH BUTTER & JAM

ដំ​ំ ឡូងបា​ា រាំ​ំ�ងចៀ�ៀន ូ FRIES នំ សុីណាមិនរ៉ូល CINNAMON ROLL


12

នំ​ំ បុ័​័�ង និ​ិងនំ​ំ ផ្អែ�ែម

BAKERY

សូ​ូមមើ�ល ើ នៅ�ៅនំ​ំ ផ្អែ�ែមដែ�លមា​ានដា​ាក់​់តំា​ា �ងលក់​់ មា​ានច្រើ��ើនមុ​ុខដែ�លមា​ានរសជា​ាតិឆ្ងា ិ ា �ញ់​់ CHECK THE BAKERY DISPLAY FOR REGULAR SPECIALS

នំ​ំ ស៊ី​ី�ណា​ាមិនរ៉ូ​ូ ិ ល �

នំ​ំ ស្កកន (មា​ានប៊័​័�រ)

១.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៦,៣០០ រៀ�ៀល ២.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១០,៥០០ រៀ�ៀល

អា​ាចជ្រើ��ើសរើ​ើ�ស៖ ល្ពៅ�ៅ�ក្រេ��នប៊័​័រី​ី� គ្រី�ីមក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ប៉ោ�ោ�ម និ​ិងសលកា​ារ៉ា​ា�មែ�ល ២.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១០,៥០០ រៀ�ៀល

COFFEE BUN CINNAMON ROLLS SCONES (SERVED WITH BUTTER)

នំ​ំ បុ័​័�ងចៀ�ៀន

២.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១១,៦០០ រៀ�ៀល

� ង មកជា​ាមួយប៊័​័ ួ រនឹ ឹ ទឹ​ឹកស្កករផ្អែ�ែម

៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៩០០ រៀ�ៀល

សា​ាច់​់ជ្រូ�ូកបីជា ី ាន់​់

២.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១១,៦០០ រៀ�ៀល

(ផ្លា​ា�ស់​់ផ្តូ​ូ�រតា​ាមរដូវូ កា​ាល)

២.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១១,៦០០ រៀ�ៀល

ផ្លែ�ែឈើ�ើស្រ�ស់​់

ដំ​ំ ឡូងបា​ា រាំ​ំ�ងចៀ�ៀន ូ បា​ាយស

២.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១១,៦០០ រៀ�ៀល

2.50 | 10,500R

Choose: Pumpkin-Cranberry, Lemon Cream, Apple Pie with Salted Caramel 2.50 | 10,500R

ម្ហូ​ូ�បចា​ានតូច ូ បន្ថែ�ែម នំ​ំ បុ័​័�ងអាំ​ំ�ងជា​ាមួយ ួ ប៊័​័�រ និ​ិងដំ​ំ ណា​ាប់​់

1.50 | 6,300R

SIDES

THICK TOAST WITH BUTTER & JAM CLASSIC FRENCH TOAST

Served with butter and palm sugar syrup

2.75 | 11,600R

4.50 | 18,900R

BACON FRESH FRUIT

2.75 | 11,600R

(changes according to the season)

2.75 | 11,600R

FRIES STEAMED RICE

2.75 | 11,600R 1.25 | 5,300R

១.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៥,៣០០ រៀ�ៀល

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT) | Prices include 10% VAT

នំ​ំ រសជា​ាតិកា ិ ាហ្វេ�េ


ិកគិន សុីសរឈ ័ CHICKEN CAESAR BOWL

ផាំឃីន លេនធិល និងអាស្ប៉ារាហ្គាស PUMPKIN LENTIL AND ASPARAGUS BOWL

លែមឈិកកិន LIME CHICKEN BOWL

អុីដាម៉ ាមិ និងមីជប៉ុន EDAMAME AND SOBA NOODLE BOWL

សា​ាឡាដ ា សា​ាច់​់គោ�ោ GRILLED BEEF BOWL

ចា​ានគោ�ោម BOWLS


14

ចា​ានគោ�ោម

BOWLS

មកជា​ាមួយនំ ួ ំ បុ័​័�ងតូ​ូច SERVED WITH SOFT BREAD ROLL

អ៊ី​ី ដា � ាម៉ា​ា�មិ​ិ និ​ិងមី​ីជប៉ុ​ុ�ន

មី​ីជប៉ុ​ុ ន � ឆា​ាលាយជា ា ាមួយ ួ បន្លែ�ែបៃ�តង ឆៃ�ថា​ាវ សណ្តែ�ែ កបណ្តុះ​ះ�� ត្រ�សក់​់ កា​ារ៉ុត � ុ ម្ទេ�េសក្រ�ហម ផ្លែ�ែប៊័​័រ� (តា​ាមរដូវូ កា​ាល)ផ្សិ​ិ�តក្រៀ��ៀម សណ្តែ�ែ កឆា​ា ល្ងង ទឹ​ឹកខ្មេះ�ះ� ម្ទេ�េស ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

ផាំ​ំ�ឃី​ីន លេ�នធី​ីល និ​ិង អា​ាស្ប៉ា​ា��រា​ាហ្គា​ា�ស

បន្លែ�ែបៃ�តង កូ​ូនផ្ទី​ី� ទំ​ំ ពាំ​ំ�ងបា​ារំា​ា�ង ផ្លែ�ែត្រ�ប់​់វែ​ែង គ្រា�ប់ ា ់ ល្ពៅ�ៅ� មី​ីស្រួ�ួយតា​ាកា​ាលី​ីកា​ាតែ�ល ប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ��តូ​ូច និ​ិងផ្លែ�ែយ៉េ�េ ន ជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ខ្មេះ�ះ�ប៉ោ�ោ�ម ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

ិ ន ស៊ី​ី�ស័រឈិ ័ កគិ ិ

បន្លែ�ែបៃ�តង មា​ាន់​់ចៀ�ៀន មី​ីបំ​ំ ពង សណ្តែ�ែ កបា​ាយ សា​ាច់​់ជ្រូ�ូកបី​ីជា​ាន់​់ នំ​ំ បុ័​័�ងស្រួ�ួយបំ​ំពង និ​ិងឈី​ីសប៉ា​ា�ម៉ា​ា�សំា​ា �ងជា​ាមួយនឹ ួ ង ឹ ទឹ​ឹកជ្រ�លក់​់ ទី​ីគី​ីឡា​ា ស៊ី​ី�ស័​័រក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

លែ�មឈិ​ិកកិន ិ

មា​ាន់​់ចៀ�ៀនជា​ាមួយ ួ ជី​ីគ្រ�ប់​់មុ​ុខនិង ិ ទឹ​ឹកក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ បន្លែ�ែបៃ�តង មី​ីបំ​ំ ពង កា​ារ៉ុត � ុ ម្ទេ�េសក្រ�ហម ស្ពៃ�ៃក្តោ�ោ�បពណ៍​៍ ស្វា​ា�យ ផ្លែ�ែក្រូ�ូចថ្លុ​ុ�ង បង្គា​ា�រក្រៀ��ៀម មកជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ត្រី�ីកោះ�ះ�កុ​ុង ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

សា​ាឡា​ាដសា​ាច់​់គោ�ោ

EDAMAME AND SOBA NOODLE BOWL

Soba noodles, mixed greens and radish sprouts, cucumbers, carrots, red peppers, avocado (when in season), fried shitake mushrooms, pan-fried edamame, sesame chili vinaigrette 6.25 | 26,300R

PUMPKIN LENTIL AND ASPARAGUS BOWL

Mixed greens, baby spinach, grilled asparagus, eggplant, pumpkin, lentil, crispy tagliatelle, cherry tomato and beetroot salsa with apple cider vinaigrette 6.25 | 26,300R

CHICKEN CAESAR BOWL

Mixed greens, grilled chicken, crispy rice noodles, snap peas, bacon, croutons and parmesan cheese with tequila-lime Caesar dressing 6.25 | 26,300R

LIME CHICKEN BOWL

Grilled chicken with lime and fresh herbs, mixed greens, crispy rice noodles, carrots, red peppers, purple cabbage, pomelo and dried shrimp with Koh Kong sweet and spicy dressing 6.25 | 26,300R

GRILLED BEEF BOWL

Slices of roast beef, balsamic-grilled zucchini, shallots, mixed greens, cherry tomatoes, cucumbers, carrots, and bell peppers with creamy peppercorn dressing 6.25 | 26,300R

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT) | Prices include 10% VAT

សា​ាច់​់គោ�ោដុ​ុតបន្ទះ​ះ�តូ​ូចៗ ជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ខ្មះ​ះ�លា​ាយជា​ាមួយ ួ បន្លែ�ែដុ​ុតននោ�ោងបា​ា រំា​ា�ង ខ្ទឹ​ឹ�មក្រ�ហម សា​ាលា​ាដ ប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ��តូ​ូចៗ ត្រ�សក់​់ កា​ារ៉ុត � ុ ម្ទេ�េសប្លោ�ោ�ក នឹ​ឹងមកជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ ជ្រ�លក់​់ ផេ�បភើ�ើរខន ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល


ស៊ុ​ុ�បសណ្តែ�ែកឆិ​ិកផៀ�ៀ នឹ​ឹងលា​ាយស្លឹ​ឹ�កផ្ទី​ី� MOROCCAN CHICKPEA AND SPINACH SOUP សា​ាច់​់មា​ាន់​់ និ​ិងទំ​ំ ពាំ​ំ�ងបា​ារាំ​ំ�ងប៉េ�េស្តូ​ូ� CHICKEN AND ASPARAGUS PESTO TAGLIATELLE

ស៊ុបការ៉ុត និងល្ពៅ CARROT-PUMPKIN SOUP

ផ្លែ�ែត្រ�ប់​់វែ�ង និ​ិងឈី​ីសហ្វេ�តា េ ា EGGPLANT AND FETA TAGLIATELLE

បូឡណេស ូ BOLAGNAISE TAGLIATELLE

ស៊ុ​ុ�ប & ផា​ាស្តា​ា� SOUP & PASTA

ផ្សិ​ិ�តកា​ាបូនា ូ រ៉ា ា ា� MUSHROOM CARBONARA TAGLIATELLE


16

ស៊ុ​ុ�ប

SOUP

មកជា​ាមួយនំ ួ ំ បុ័​័�ងតូ​ូច SERVED WITH SOFT BREAD ROLL

ស៊ុ​ុ�បកា​ារ៉ុ​ុ�ត និ​ិងល្ពៅ�ៅ�

CARROT-PUMPKIN SOUP

ស៊ុ​ុ�បសណ្តែ�ែកឆិ​ិកផៀ�ៀនឹ​ឹងលា​ាយស្លឹ​ឹ�កផ្ទី​ី�

MOROCCAN CHICKPEA AND SPINACH SOUP

កា​ារ៉ុត � ុ កិ​ិនចូ​ូលគ្នា​ា�នឹ​ឹងល្ពៅ�ៅ� បន្ថែ�ែមគ្រី�ីមនៅ�ៅពី​ីលី​ី តូ​ូច ៤.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៩០០ រៀ�ៀល ធំ​ំ ៥.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២២,១០០ រៀ�ៀល ប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ��លា​ាយរសជា​ាតិហិ ិ ិល ឈើ�ើអែ�ម ម្សៅ�ៅ�ខ្ជូ​ូ�មិ​ិននឹ​ឹងអា​ាព្រី�ីកា​ាលា​ាយ ជា​ាមួយស្លឹ​ឹ� ួ កផ្ទី​ី�ស្រ�ស់​់ តូ​ូច ៤.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៩០០ រៀ�ៀល ធំ​ំ ៥.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២២,១០០ រៀ�ៀល

ផា​ាស្តា​ា�

A creamy blend of carrots and pumpkin, topped with cream Small 4.25 | 18,900R Large 5.25 | 22,100R A spicy tomato based soup with chickpeas and fresh spinach seasoned with chili, cinnamon, cumin and paprika Small 4.25 | 18,900R Large 5.25 | 22,100R

PA S T A

ផា​ាស្តា​ា�តា​ាលិ​ិអា​ាទែ�លដែ�លធ្វើ�ើ�ក្នុ​ុ�ងហា​ាងផ្ទា​ា�ល់​់ អមជា​ាមួយនំ ួ ំ បុ័​័�ងតូ​ូច និ​ិងកា​ារជ្រើ��ស ើ រើ​ើ�សទឹ​ឹកជ្រ�លក់​់ ។ ដ�ោយសារតែយ�ើងចម្អិនភ្លាមៗ ម៉្លោះហ�ើយគ្រប់ ទឹកជ្រលក់ ទាំងអស់ របស់ ផាស្តា អាចធ្វើដ�ោយគ្មានសាច់បាន។ យ�ើងអាចបន្ថែមបន្លែជូនចំ ព�ោះអ្នកតមសាច់។ HOMEMADE TAGLIATELLE PASTA SERVED WITH SOFT BREAD ROLL AND CHOICE OF SAUCE. SINCE IT IS COOKED FRESH, ALL OUR PASTA SAUCES CAN BE MADE VEGETARIAN. WE’LL REPLACE THE MEAT WITH EXTRA VEGETABLES.

ហា​ាងលា​ាយជាមួ ា យត្រ�ប់ ួ ់ វែ​ែង គ្រា�ប់ ា ់ អូ​ូលី​ីវ និ​ិងឈី​ីសហ្វេ�េតា​ា ខ្ទឹ​ឹ�មសបំ​ំ ពង

EGGPLANT AND FETA: our homemade tomato sauce with pan fried eggplant, kalamata olives topped with feta cheese, crispy garlic and basil 8.25 | 34,700R

សា​ាច់​់មា​ាន់​់ និ​ិងទំ​ំ ពាំ​ំ�ងបា​ារំា​ា�ងប៉េ�េស្តូ​ូ�៖ មា​ាន់​់ចៀ�ៀននិ​ិងទំ​ំ ពាំ​ំ�ងបា​ារំា​ា�ងជា​ាមួ​ួ

CHICKEN AND ASPARAGUS PESTO: grilled chicken and asparagus with homemade pesto cream sauce and topped with toasted pine nuts and parmesan cheese

និ​ិងបន្ថែ�ែមជី​ីបេ�ស៊ិ​ិ�លពី​ីលើ�ើ

៨.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣៤,៧០០ រៀ�ៀល

យគ្រី�ីមប៉េ�េស្តូ​ូ� និ​ិងផា​ាយណា​ាត់​់លី​ីងឈី​ីសប៉ា​ា�ម៉ា​ា�សំា​ា �ងនៅ�ៅពី​ីលើ�ើ (ចំ​ំ ពោះ�ះ�អ្ននកតមសា​ាច់​់ ពួ​ួកយើ�ើងអា​ាចផ្តតល់​់ជូ​ូនទំ​ំ ពាំ​ំ�ងបា​ារាំ​ំ�ងជំ​ំ នួ​ួសសា​ាច់​់

មា​ាន់​់បា​ាន)

៨.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣៤,៧០០ រៀ�ៀល

បូ​ូឡូណេ�ស៖ សា​ាច់​់គោ�ោកិ​ិន ននោ�ោងបា​ារំា​ា�ង និ​ិងប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ��តូ​ូចៗជា​ាមួយ ួ ូ

សូ​ូសប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ��ធ្វើ�ើ�ផ្ទា​ា�ល់​់ ប្រ�ចំា​ា �ហា​ាង និ​ិងឈី​ីសប៉ា​ា�ម៉ា​ា�សំា​ា �ងនៅ�ៅពី​ីលើ�ើ។

(ចំ​ំ ពោះ�ះ�អ្ននកតមសា​ាច់​់ ពួ​ួកយើ�ើងអា​ាចផ្តតល់​់ជូ​ូនផ្លែ�ែននោ�ោងបា​ារំា​ា�ងនិ​ិងប៉េ�េ ង ប៉ោះ�ះ��តូ​ូចៗជំ​ំ នួ​ួសសា​ាច់​់គោ�ោបា​ាន) ៨.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣៤,៧០០ រៀ�ៀល

ផ្ សិតកាបូណារ៉ ា៖ មកជាមួយគ្រីមជ្រលក់ ផ្សិត និងសាច់ជ្រូកបីជាន់

ពងមាន់ស និងបន្លែមឈីសប៉ាមេសំ ាងពីល�ើ

(ចំ​ំ ពោះ�ះ�អ្ននកតមសា​ាច់​់ ពួ​ួកយើ�ើងអា​ាចផ្តតល់​់ជូ​ូនផ្សិ​ិ�តជំ​ំ នួ​ួសសា​ាច់​់គោ�ោបា​ាន) ៨.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣៤,៧០០ រៀ�ៀល

(Make it vegetarian, we’ll replace the chicken with extra asparagus) 8.25 | 34,700R BOLOGNAISE: ground beef, zucchini and cherry tomatoes in our homemade tomato sauce topped with parmesan cheese

(Make it vegetarian, we’ll replace the beef with extra zucchini and cherry tomatoes) 8.25 | 34,700R MUSHROOM CARBONARA: creamy mushroom sauce with bacon, parmesan and egg yolk topped with parmesan cheese

(Make it ovo-vegetarian, we’ll replace the bacon with extra mushrooms) 8.25 | 34,700R

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT) | Prices include 10% VAT

ផ្លែ�ែត្រ�ប់​់វែ�ង និ​ិងឈី​ីសហ្វេ�តា េ ា៖ ទឹ​ឹកជ្រ�លក់​់ ប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ��ធ្វើ�ើ�ផ្ទា​ា�ល់​់ ប្រ�ចាំ​ំ�


សាំងវ ិច

SANDWICHES ម៉ ាសរូមហ្គ្រីលឈីស MUSHROOM GRILLED CHEESE

សា​ាច់​់មា​ាន់​់ចៀ�ៀន និ​ិងហុិ​ិ�ប៊ិ​ិ�កខិ​ិស ទឹ​ឹកអំ​ំពិ​ិលជ្រ�លក់​់ GRILLED CHICKEN AND HIBISCUS-TAMARIND SAUCE សាច់មាន់ច�ៀន និងឈីសប្រ៊ី GRILLED CHICKEN AND BRIE

ធូណាម៉េ ល TUNA MELT

សាច់គ�ោច�ៀន និងញាំ GRILLED BEEF AND COLESLAW


18

សាំ​ំ�ងវិ ិច

SANDWICHES

សាំ​ំ�ងវិ ិចជា​ាមួយដំ ួ ំ ឡូ​ូងចៀ�ៀន និ​ិងសា​ាលា​ាដ HOT SANDWICHES, SERVED WITH FRIES AND SIDE SALAD

សា​ាច់​់គោ�ោចៀ�ៀន និ​ិងញាំ​ំ� ដំ​ំ ណា​ាប់​់ខ្ទឹ​ឹ�មបា​ារាំ​ំ�ង ឈី​ីសឆេ�ដា​ា សា​ាលា​ាដ និ​ិងប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ�� ជា​ាមួយនំ ួ ំ បុ័​័�ងព្រី�ីយ៉ូ​ូ�ច ៦.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៧,៣០០ រៀ�ៀល

សា​ាច់​់មា​ាន់​់ចៀ�ៀន និ​ិងហ៊ិ​ិ�ប៊ិ​ិ�កខិ​ិស ទឹ​ឹកអំ​ំពិ​ិលជ្រ�លក់​់

សា​ាច់​់ទ្រូ�ូ ងមា​ាន់​់ប្រ�ឡា​ាក់​់ចៀ�ៀនជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ អំ​ំ ពិ​ិលទុំ​ំ�ជូ​ូរអែ�ម ម្ទេ�េសប្លោ�ោ�ក ជា​ាមួយនំ ួ ំ បុ័​័�ងហ្វ័​័�រកា​ាសា​ា សា​ាលា​ាដ ប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ�� និ​ិងឈី​ីសអ៊ី​ី�ម៉​៉ ងតា​ាល់​់ ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

ធូ​ូណា​ាម៉េ�េ ល

ត្រី�ីខកំ​ំ ប៉ុ​ុ ង � ជា​ាមួយម៉េ�េយ៉ូ​ូ�នេ� ួ ស ខ្ទឹ​ឹ�មបា​ារាំ​ំ�ង ផា​ាស្លី​ី� ជា​ាមួយឈី​ី ួ សឆេ�ដា​ា និ​ិងនំ​ំ បុ័​័�ងហ្វ័​័�រសា​ាកសៀ�ៀរ ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

សា​ាច់​់មា​ាន់​់ចៀ�ៀន និ​ិងឈី​ីសប្រ៊ី�ី�

ទ្រូ�ូ ងមា​ាន់​់ចៀ�ៀនជា​ាមួយឈី​ី ួ សប្រ៊ី�ី� ទឹ​ឹកខ្មេះ�ះ�បា​ាសា​ាមី​ីក សា​ាលា​ាដ ប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ�� មេ�យ៉ូ​ូ�នេ�ស ម៉ា​ា�សស្តា​ា�ត និ​ិងនំ​ំ បុ័​័�ងអា​ាល់​់ផា​ាញអាំ​ំ�ងពី​ីរជា​ាន់​់ ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

ម៉ា​ា�សរូ​ូមហ្គ្រី�ី�លឈី​ីស

អ៊ី​ី�មេ�នថលឈិ​ិស និ​ិងជី​ីគ្រី�ីមឈី​ីស ផ្សិ​ិ�តក្រៀ��ៀម ផ្ទី​ី� និ​ិងនំ​ំ បុ័​័�ងស ចៀ�ៀនជា​ាមួយប៊័​័ ួ រ� ៦.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៦,៣០០ រៀ�ៀល

GRILLED BEEF AND COLESLAW

Grilled beef with coleslaw, onion marmalade, cheddar cheese, lettuce and tomato served on a brioche bun 6.50 | 27,300R

GRILLED CHICKEN AND HIBISCUS-TAMARIND SAUCE

Grilled chicken breast marinated in a sweet and sour hibiscus-tamarind sauce spiced up with chili flakes, served on focaccia bread with lettuce, tomato and Emmental cheese 6.25 | 26,300R

TUNA MELT

Tuna with mayonnaise, onions and parsley topped with cheddar cheese, and toasted on focaccia bread 6.25 | 26,300R

GRILLED CHICKEN AND BRIE

Grilled chicken breast topped with brie cheese and balsamic-berry sauce, with lettuce, tomato, mayonnaise and mustard on two layers of toasted Alpine bread 6.25 | 26,300R

MUSHROOM GRILLED CHEESE

Emmental and herb cream cheese, shitake mushrooms and spinach on white bread, pan fried with butter 6.25 | 26,300R

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT) | Prices include 10% VAT

សា​ាច់​់គោ�ោចៀ�ៀន និ​ិងញាំ​ំ�


19

ប័​័រហ្គឺ​ឺ�រ

BURGERS ័ ប៊រហ្គឺរបន្លែ VEGETARIAN CHEESEBURGER

ក្លាស៊ីកឈីសបរហ្គឺរ ័ CLASSIC CHEESEBURGER

ម៉ ាស់រូម ឈីសបរហ្គឺរ ័ MUSHROOM CHEESEBURGER

ប៊ែខិន ឈីសបរហ្គឺរ ័ BACON CHEESEBURGER

ឈីកខិនខូរ៉េនដរប ័ រហ្គឺរ ័ ជាមួយហាន់នីបេកខិន CHICKEN CORIANDER BURGER WITH HONEY-MUSTARD BACON


20

ប័​័រហ្គឺ​ឺ�រ

BURGERS

នំ​ំ បុ័​័�ងព្រី�ីយ៉ូ​ូ�ចសំ​ំ រា​ាប់​់ធ្វើ�ើ�ប័​័រហ្គឺ​ឺ�រ ធ្វើ�ពី ើ� ហា ី ាងផ្ទា​ា�ល់​់ លា​ាបជា​ាមួយម៉ៃ�ៃយ៉ូ​ូ�នេ� ួ ស និ​ិងដំ​ំ ឡូ​ូងចៀ�ៀន ប័​័រហ្គឺ​ឺ�រសា​ាច់​់គោ�ោត្រូ�ូវបា​ានចម្អិ​ិន � យ៉ ាងឆ្អិនល្អ ប៉ ុន្តែប�ើអស់ ល�ោកអ្នកចង់ ញ៉ ាំបែបមិនសូវឆ្អិន សូមជម្រាបដល់ បុគ្គលិកទទួ លកុម្ម៉ ង់ របស់ ពួកយ�ើង បន្ថែ�ែមទឹក ឹ ជ្រ�លក់​់ គ្រី�ីមផ្សិ​ិ�ត +.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | + ៣២០០ រៀ�ៀល បន្ថែ�ែមសា​ាច់​់ជ្រូ�ូកបី​ីជា​ាន់​់ស្រួ�ួយ +.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | + ៣២០០ រៀ�ៀល បន្ថែ�ែមពងមា​ាន់​់ចៀ�ៀន +.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | + ៣២០០ រៀ�ៀល ALL BURGERS SERVED ON A HOMEMADE BRIOCHE BUN WITH MAYONNAISE, WITH FRIES THE BEEF BURGERS ARE COOKED WELL-DONE, IF YOU PREFER IT COOKED LESS PLEASE LET THE SERVER KNOW ADD CREAMY MUSHROOM SAUCE +.75 | 3,200R ADD CRISPY BACON +.75 | +3200R ADD A FRIED EGG +.75 | +3200R

ប៊័​័�រហ្គឺ​ឺ�របន្លែ�ែ

ផ្សិ​ិ�តកិ​ិន(ផ្សិ​ិ�តគ្រ�ប់​់មុ​ុខ ខ្ទឹ​ឹ�មស ខ្ទឹ​ឹ�មបា​ារំា​ា�ង ផា​ាញណា​ាត់​់និ​ិងតៅ�ៅហ៊ូ​ូ�) មា​ានម្ទេ�េសក្រ�ហមនៅ�ៅពី​ីលើ�ើ សា​ាលា​ាដអា​ាយប៊ើ�ើ�ក ប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ�� និ​ិងឈី​ីសអេ�ម៉​៉ង់​់តា​ាល់​់ ជា​ាមួយនំ ួ ំ បុ័​័�ងព្រី�ីយ៉ូ​ូ�ច ៧.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣១,៥០០ រៀ�ៀល

ី ក្លា​ា�ស៊ី​ី�កឈីសប័ រហ្គឺ​ឺ�រ ័

អា​ាចជ្រើ��ើសរើ​ើ�ស៖ ពងមា​ាន់​់វា​ាយម៉​៉ត់​់ ពងមា​ាន់​់ចៀ�ៀនឆ្អិ​ិន � ល្មមមសងខា​ាង ពងមា​ាន់​់ចៀ�ៀនឆ្អិ​ិន � ខ្លាំ​ំ��ងទាំ​ំ�ងសងខា​ាង ពងមា​ាន់​់ចំ​ំ ហុ​ុយ ៧.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣១,៥០០ រៀ�ៀល

ម៉ា​ា�ស់​់ រូ​ូម ឈី​ីសប័រហ្គឺ​ឺ�រ ័

សា​ាច់​់គោ�ោកិ​ិនជា​ាមួយ ួ ជី​ីគ្រ�ប់​់មុ​ុខ ផ្សិ​ិ�តក្រៀ��ៀមនិ​ិងក្រី�ីមសូ​ូស ឈី​ីសអេ�ម៉​៉ង់​់តា​ាល់​់ សា​ាលា​ាដអា​ាយបេ�ក និ​ិងប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ�� នំ​ំ បុ័​័�ងព្រី�ីយ៉ូ​ូ�ចនៅ�ៅខា​ាងលើ�ើ ៨.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣៥,៧០០ រៀ�ៀល

ប៊ែ�ែខិ​ិន ឈី​ីសប័រហ្គឺ​ឺ�រ ័

សា​ាច់​់គោ�ោកិ​ិនជា​ាមួយ ួ ជី​ីគ្រ�ប់​់មុ​ុខ សា​ាច់​់ជ្រូ�ូកបី​ីជា​ាន់​់ស្រួ�ួយ ឈី​ីសឆេ�ដា​ា សា​ាលា​ាដអា​ាយបេ�ក និ​ិងប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ�� នំ​ំ បុ័​័�ងព្រី�ីយ៉ូ​ូ�ចនៅ�ៅខា​ាងលើ�ើ ៨.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣៥,៧០០ រៀ�ៀល

ឈី​ីកខិនខូ ិ រ៉េ​េ�នដ័ ូ រប័ ័ រហ្គឺ​ឺ�រ ័ ជា​ាមួយ ួ ហា​ាន់​់នី​ីបេ�កខិន ិ

VEGETARIAN CHEESEBURGER

A mushroom patty (mushrooms, garlic, onion, pine nuts and tofu) topped with red peppers and Emmental cheese, iceberg lettuce and tomato, served on a brioche bun 7.50 | 31,500R

CLASSIC CHEESEBURGER

Minced beef patty with fresh herbs, topped with cheddar cheese, iceberg lettuce and tomato, served on a brioche bun 7.50 | 31,500R

MUSHROOM CHEESEBURGER

Minced beef patty with fresh herbs, topped with sauteed mushrooms in cream sauce, Emmental cheese, iceberg lettuce and tomato, served on a brioche bun 8.50 | 35,700R

BACON CHEESEBURGER

Minced beef patty with fresh herbs, topped with crispy bacon, cheddar cheese, iceberg lettuce and tomato, served on a brioche bun 8.50 | 35,700R

CHICKEN CORIANDER BURGER WITH HONEY-MUSTARD BACON

Minced chicken patty with fresh coriander, topped with Emmental cheese, baby spinach and honey-mustard bacon, iceberg lettuce and tomato, served on a brioche bun 8.50 | 35,700R

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT) | Prices include 10% VAT

សា​ាច់​់មា​ាន់​់កិ​ិនជា​ាមួយ ួ ជី​ីគ្រ�ប់​់មុ​ុខ និ​ិងឈី​ីសអេ�ម៉​៉ង់​់តា​ាល់​់ កូ​ូនផ្ទី​ី� សា​ាច់​់ជ្រូ�ូកបី​ីជា​ាន់​់ផ្អែ�ែម សា​ាឡា​ាដអា​ាយបេ�ក ប៉េ�េ ងប៉ោះ�ះ�� នំ​ំ បុ័​័�ងព្រី�ីយ៉ូ​ូ�ចនៅ�ៅខា​ាងលើ�ើ ៨.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣៥,៧០០ រៀ�ៀល


មុ​ុខម្ហូ​ូ�បចៀ�ៀន GRILLS សា​ាច់​់គោ�ោស្ទេ�េកជា​ាមួយ ួ សូ​ូសផ្សិ​ិ�តលា​ាយជា​ាមួយ ួ គ្រី�ម ី BEEF TENDERLOIN WITH MUSHROOM AND BRIE SAUCE

ត្រី�សា ី ាលមិ​ិន និ​ិងជី​ី ជា​ាមួយ ួ ទឹ​ឹកជ្រ�លក់​់អំ​ំ បិ​ិលម្រេ�េចក្រូ�ច ូ ឆ្មា​ា�រ SALMON WITH LIME-HERB SAUCE

សា​ាច់​់គោ�ោស្ទេ�េកជា​ាមួយ ួ សូ​ូសម្រេ�េចខ្ចី​ី� លា​ាយជា​ាមួយ ួ ស្រា�ាហម BEEF TENDERLOIN WITH RED WINE PEPPERCORN SAUCE ភ្លៅ�ៅ�មា​ាន់​់ដុ​ុតជា​ាមួយ ួ ហុី​ី�ប៊ី​ី�សកូ​ូល ទឹ​ឹកអំ​ំពិ​ិលទុំ​ំ� ROASTED CHICKEN THIGH WITH HIBISCUS-TAMARIND SAUCE

បាយឡកឡា ក់សាច់គ�ោ ុ LOK LAK


22

មុ​ុខម្ហូ​ូ�បចៀ�ៀន

GRILLS

មុ​ុខម្ហូបចៀ�ៀនមកជា​ា ូ� មួយនឹ ួ ង ឹ ដំ​ំ ឡូ​ូងបំ​ំ ពងនឹ​ឹងបន្លែ�ែឆា​ាជា​ាមួយប៊​៊រ័​័ម ួ កជា​ាមួយអំ ួ ំ បិ​ិលម្រេ��ចក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ថែ�មបា​ាយស ១.០០ | ៤២០០៛ GRILLED DISHES SERVED WITH FRIES, BUTTER FRIED VEGETABLES AND LIME S&P SAUCE ADD STEAMED RICE +1.00 | 4200R

មកជា​ាមួយដំ ួ ំ ឡូ​ូងបំ​ំ ពងនឹ​ឹងបន្លែ�ែឆា​ាជា​ាមួយប៊​៊រ័​័នឹ ួ ង ឹ អំ​ំ បិ​ិលម្រេ��ចក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ៩.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣៨,៩០០ រៀ�ៀល

ភ្លៅ�ៅ�មា​ាន់​់ដុ​ុតជា​ាមួយ ួ ហ៊ី​ី�ប៊ី​ី�សកូ​ូស ទឹ​ឹកអំ​ំពិ​ិលទុំ​ំ�

មកជា​ាមួយដំ ួ ំ ឡូ​ូងបំ​ំ ពងនឹ​ឹងបន្លែ�ែឆា​ាជា​ាមួយប៊​៊រ័​័នឹ ួ ង ឹ អំ​ំ បិ​ិលម្រេ��ចក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ៨.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣៤,៧០០ រៀ�ៀល

សា​ាច់​់គោ�ោស្ទេ�េកជា​ាមួយ ួ សូ​ូសម្រេ�េចខ្ចី​ីលា � ាយ ជា​ាមួយ ួ ស្រា�ាក្រ�ហម

មកជា​ាមួយដំ ួ ំ ឡូ​ូងបំ​ំ ពងនឹ​ឹងបន្លែ�ែឆា​ាជា​ាមួយប៊​៊រ័​័នឹ ួ ង ឹ អំ​ំ បិ​ិលម្រេ��ចក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ជ្រើ��ើសរើ​ើ�សកា​ារចម្អិ​ិន � សា​ាច់​់ ៩.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣៨,៩០០ រៀ�ៀល

សា​ាច់​់គោ�ោស្ទេ�េកជា​ាមួយ ួ សូ​ូសផ្សឹ​ឹ �តលា​ាយជា​ាមួយ ួ គ្រី�ម ី

មកជា​ាមួយដំ ួ ំ ឡូ​ូងបំ​ំ ពងនឹ​ឹងបន្លែ�ែឆា​ាជា​ាមួយប៊​៊រ័​័នឹ ួ ង ឹ អំ​ំ បិ​ិលម្រេ��ចក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ជ្រើ��ើសរើ​ើ�សកា​ារចម្អិ​ិន � សា​ាច់​់ ១០%, ៣៥%, ៥០%, ៧៥%, ១០០% ៩.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣៨,៩០០ រៀ�ៀល

បា​ាយឡុកឡា​ា ក់​់សា​ាច់​់គោ�ោ ុ

សា​ាច់​់គោ�ោឆា​ាជា​ាមួយសូ ួ ូសបា​ាប៊ី�ឃ្យូ​ូ ី មកជា​ា មួយបា ួ យ ា ស ដំ​ំ ឡូ​ូងបំ​ំ ពង ប៉េ�េ ង � ប៉ោះ�ះ��ខ្ទឹ​ឹ�មបា​ារំា​ា�ងនឹ​ឹងអំ​ំ បិ​ិលម្រេ��ចក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ៨.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៣៤,៧០០ រៀ�ៀល

SALMON WITH LIME-HERB SAUCE

Served with fries, butter fried vegetables and lime s&p sauce 9.25 | 38,900R

ROASTED CHICKEN THIGH WITH HIBISCUS-TAMARIND SAUCE

Served with fries, butter fried vegetables and lime s&p sauce 8.25 | 34,700R

BEEF TENDERLOIN WITH RED WINE PEPPERCORN SAUCE

Served with fries, butter fried vegetables and lime s&p sauce Choose how you would like your beef cooked: rare, medium-rare, medium, medium-well, well done 9.25 | 38,900R

BEEF TENDERLOIN WITH MUSHROOM AND BRIE SAUCE

Served with fries, butter fried vegetables and lime s&p sauce Choose how you would like your beef cooked: rare, medium-rare, medium, medium-well, well done 9.25 | 38,900R

LOK LAK

Sliced beef in BBQ sauce served with steamed rice, fried egg, fries, roasted tomatoes and onions, and lime s&p sauce 8.25 | 34,700R

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT) | Prices include 10% VAT

ត្រី�សា ី ាលមិ​ិនចៀ�ៀនជា​ាមួយ ួ ទឹ​ឹកក្រូ�ច ូ ឆ្មា​ា�រនឹ​ឹងជី​ី


បង្អែ�ែម

លេមិនខេក LEMON CAKE

DESSERTS

ប្រោននីហ្វាច់ FUDGE BROWNIE សូ​ូកូឡា ូ ា ឈី​ីប គូ​ូគី​ី CHOCOLATE CHIP COOKIE

កា​ារ៉េ​េ�មសូ​ូកូឡា ូ ា លី​ីលី​ី LYLY DARK CHOCOLATE ICE CREAM

វៃសូកូឡា ឈីសខេក WHITE CHOCOLATE CHEESECAKE

សូ​ូកូឡា ូ ាស គូ​ូគី​ី WHITE CHOCOLATE AND WALNUT COOKIE

ការ៉េម វ៉ ានីឡា លីលី LYLY VANILLA ICE CREAM

នំ ឃុកឃី សូកូឡា CHOCOLATE FUDGE COOKIE

កា​ារ៉េ​េ�មដូ​ូង លី​ីលី​ី LYLY COCONUT-GINGER ICE CREAM


24

បង្អែ�ែម

DESSERTS

កា​ារ៉េ​េ�ម LyLy ធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទា​ា�ល់​់ 150ml

អា​ាចជ្រើ��ើសរើ​ើ�ស៖ សូ​ូកូឡា ូ ាខ្មៅ�ៅ� វ៉ា​ា�នី​ីឡា​ា ឬ ដូ​ូងលា​ាយខ្ញី​ី� ៣.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១២,៦០០ រៀ�ៀល

ប្រោ��ោននី​ីហ្វា​ា�ច់​់

៣.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៣,៧០០ រៀ�ៀល

ប្រោ��ោននី​ីហ្វា​ា�ច់​់ និ​ិងកា​ារ៉េ​េ�មវា​ានីឡា ី ា 150ml

៦.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២៥,២០០ រៀ�ៀល

វៃ�សូ​ូកូឡា ូ ា ឈី​ីសខេ�ក និ​ិងទឹ​ឹកស៊ី​ី�រ៉ូ​ូផា � ាសិ​ិននៅ�ៅពី​ីលើ�ើ លេ�មិ​ិនខេ�ក

៤.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៧,៩០០ រៀ�ៀល

នំ​ំ រសជា​ាតិក្រូ� ិ ច ូ ឆ្មា​ា�រ អមជា​ាមួយស្កករអា ួ យស៊ី​ី� ា ង ៣.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៣,៧០០ រៀ�ៀល

LYLY HOMEMADE ICE CREAM 150ML

Choose: Dark Chocolate, Vanilla, or Coconut-Ginger 3.00 | 12,600R

FUDGE BROWNIE FUDGE BROWNIE WITH VANILLA ICE CREAM 150ML WHITE CHOCOLATE CHEESECAKE WITH PASSIONFRUIT SAUCE LEMON CAKE

Lemon cake topped with lemon icing

3.25 | 13,700R 6.00 | 25,200R 4.25 | 17,900R 3.25 | 13,700R

COOKIE

Choose: Chocolate Chip, White Chocolate and Walnut, or Chocolate Fudge 1.25 | 5,300R

នំ​ំ ឃុ​ុកឃី​ី

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT) | Prices include 10% VAT

អា​ាចជ្រើ��ើសរើ​ើ�ស ៖ នំ​ំ សូ​ូកូឡា ូ ាខ្មៅ�ៅ� សូ​ូកូឡា ូ ាស សូ​ូកូឡា ូ ាខ្មៅ�ៅ�សុ​ុទ្ធធ ១.២៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៥,៣០០ រៀ�ៀល


25

ស្រា�ាបៀ�ៀរអង្គគរ (ដបតូ​ូច)

ស្រា�ាបៀ�ៀរ

៣.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៤,៧០០ រៀ�ៀល

ស្រា�ាបៀ�ៀរឡា​ាវ (ដបតូ​ូច)

៣.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៤,៧០០ រៀ�ៀល

ស្រា�ា

ស្រា�ា ស

ស្រា�ា សូ​ូវី ីញ៉ុ​ុ�ងប្លលង់​់

៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៩០០ រៀ�ៀល

២២.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៩២,៤០០ រៀ�ៀល

វ៉ា​ា�ល រ៉​៉ក់​់ (ញូ​ូហ្សឺ​ឺ�ឡែ�ន) កំ​ំ ណត់​់ សម្គា​ា�ល់​់រសជា​ាតិ៖ិ ស្រា�ានេះ�ះមា​ានក្លិ​ិ�នក្​្ រអូ​ូបនៃ�ផ្លែ�ែប៉ែ�ែ សពណ៍​៍ ស pale lemon straw ជា​ាមួយនឹ ួ ង ឹ green hue ស្លឹ​ឹ�កជី​ីស្រ�ស់​់ ៗ ទំ​ំ ពាំ​ំ�ងបា​ាយជូរខ្មៅ ូ �ៅ� និ​ិង ថ្មមតូ​ូចៗ (ត្រ�ជា​ាក់​់) តម្លៃ�ៃមួ​ួយកែ�វ

តម្លៃ�ៃមួ​ួយដប

៥.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២១,០០០ រៀ�ៀល

២៤.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១០០,៨០០ រៀ�ៀល

ស្រា�ាក្រ�ហម

ស្រា�ា ម៉​៉ លប៊ែ�ែក

តម្លៃ�ៃមួ​ួយកែ�វ

3.50 | 14,700R

M. Chapoutier (France), tasting notes: fruity and easy drinking, with hints of soft spices Glass 4.50 | 18,900R Bottle 22.00 | 92,400R

SAUVIGNON BLANC

Wild Rock (New Zealand), tasting notes: fresh aromas of white peach, pale lemon straw with green hue, fresh green herbs, blackcurrant bush and wet river stones Glass 5.00 | 21,000R Bottle 24.00 | 100,800R

RED WINE MARIUS, GRENACHE-SYRAH

M. Chapoutier (France), tasting notes: fruits and spices, medium bodied and easy drinking Glass 4.50 | 18,900R Bottle 22.00 | 92,400R

៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៩០០ រៀ�ៀល

២២.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៩២,៤០០ រៀ�ៀល

អា​ាល់​់តា​ា វី​ីស្តា​ា� (អា​ាហ្សសង់​់ទី​ីន) កំ​ំ ណត់​់ សម្គា​ា�ល់​់រសជា​ាតិ៖ិ ស្រា�ា នេះ�ះមា​ានឈ្ងុ​ុ�យក្លិ​ិ�នផ្លែ�ែព្រូ�ូនខ្លាំ​ំ��ង សា​ារី​ីខ្មៅ�ៅ� និ​ិងជា​ាតិថ្នាំ ិ ំ ��ឈើ�ប្លែ�ែ ើ ក អមជា​ាមួយក្លិ​ិ� ួ នកា​ាហ្វេ�េ និ​ិងវ៉ា​ា�នី​ីឡា​ាពី​ីធុ​ុងឈើ�ើ តម្លៃ�ៃមួ​ួយដប

3.50 | 14,700R

Alta Vista (Argentina), tasting notes: shows intense aromas of plum, black cherry and exotic spices, with notes of coffee and vanilla from the oak barrels Glass 4.75 | 20,000R Bottle 23.00 | 96,600R

ឆា​ាបពូ​ូទី​ីយេ�រ (បា​ារាំ​ំ�ង) កំ​ំ ណត់​់ សម្គា​ា�ល់​់រសជា​ាតិ៖ិ ស្រា�ានេះ�ះមា​ានជា​ាតិផ្លែ�ែឈើ ិ �ើ និ​ិងថ្នាំ​ំ��ឈើ�ើ ក្លិ​ិ�នស្រ�ទន់​់ ហើ�ើយងា​ាយស្រួ�ួលពិ​ិសា​ា តម្លៃ�ៃមួ​ួយកែ�វ

WINE

MALBEC

ស្រា�ា ម៉ា​ា�រ៉ូ​ូស �

តម្លៃ�ៃមួ​ួយដប

ANGKOR BEER (CAMBODIA) LAOS BEER (LAOS)

MARIUS, TERRET-VERMENTINO

ឆា​ាបពូ​ូទី​ីយេ�រ (បា​ារាំ​ំ�ង) កំ​ំ ណត់​់ សម្គា​ា�ល់​់រសជា​ាតិ៖ិ ស្រា�ានេះ�ះមា​ានរសជា​ាតិផ្លែ�ែឈើ ិ �ើ និ​ិងថ្នាំ​ំ��ឈើ�ស្រា� ើ ាលស្រ�ទន់​់ ដែ�លងា​ាយស្រួ�ួលពិ​ិសា​ា តម្លៃ�ៃមួ​ួយដប

WHITE WINE

ស្រា�ាម៉ា​ា�រូ​ូស ទើ�ើរេ​េ វើ�ើម៉​៉ង់​់ទី​ីណូ​ូ

តម្លៃ�ៃមួ​ួយកែ�វ

BEER

៤.៧៥ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២០,០០០ រៀ�ៀល

២៣.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ៩៦,៦០០ រៀ�ៀល

ី ម៉ា លី​ីមិនហ្រ្គា�ា�សឈី ិ លី ី ា �ហ្គា​ា�រី ីតា​ា LEMONGRASS CHILI MARGARITA

ផា​ាសិ​ិនមិន ិ ជូ​ូរ PASSIONFRUIT-MINT SOUR


26

ស្រា�ាលា​ាយ ក្លា​ា�ស៊ី​ី�ក ហ្វ្ស្រា�ា��រុំា​ា�� សា​ាម៉ែ�ែ និ​ិងកូ​ូកា​ា ស្រា�ា បូ​ូបន និ​ិង កូ​ូកា​ា

ស្រា�ាក្រ�ឡុក ុ

៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៥០០ រៀ�ៀល ៤.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៦,៤០០ រៀ�ៀល

៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៤០០ រៀ�ៀល ៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៤០០ រៀ�ៀល

ស្រា�ា ហ្គោ�ោ�លជិ​ិនសិ​ិកឺរឺ និ​ិង តួ​ួនិក ិ ស្រា�ាម៉ូ​ូ�ជិតូ ិ ូ

CLASSIC COCKTAILS

ស្រា�ា បូ​ូបន ហែ�បល (ជា​ាមួយ ួ សូ​ូដា​ា) ស្រា�ា វូ​ូតកា​ាសិ​ិកឺរឺ និ​ិង តូ​ូនិក ិ

COCKTAILS

៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៤០០ រៀ�ៀល

ស្រា�ារុំា​ា�� សា​ាម៉ែ�ែពណ៏​៏ស ទឹ​ឹកក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ជី​ីអង្កា​ា�ម ទឹ​ឹកស្កករ និ​ិង សូ​ូដា​ា ៥.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២០,៥០០ រៀ�ៀល

ម៉ា​ា�ហ្គា​ា�រី ីតា​ា

ទិ​ិគី​ីឡា​ា ទ្រិ�ិផលសិ​ិក ទឹ​ឹកក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ និ​ិង ទឹ​ឹកស្កករ ៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៤០០ រៀ�ៀល

SAMAI RUM & COKE BOURBON & COKE BOURBON HIGHBALL (WITH SODA) SEEKER VODKA & TONIC SEEKER GOLD GIN & TONIC MOJITO

4.50 | 18,500R 4.00 | 16,400R 4.00 | 16,400R 4.50 | 18,500R 4.50 | 18,500R

Samai White Rum, fresh lime, mint, sugar syrup and soda 5.00 | 20,500R

MARGARITA

Tequila, Triple Sec, fresh lime juice and sugar syrup 4.50 | 18,500R

HOUSE COCKTAILS LEMONGRASS CHILI MARGARITA

Tequila, Triple Sec, fresh lime juice, and sugar syrup with muddled lemongrass and chili 4.50 | 18,500R

PASSIONFRUIT-MINT SOUR

ស្រា�ាក្រ�ឡុកនៅ�ៅផ្ទះ​ះ� ុ

Seeker Vodka with homemade passionfruit syrup, fresh mint, and lime juice 5.00 | 20,500R

ី ម៉ា លី​ីមិនហ្រ្គា�ា�សឈី ិ លី ី ា �ហ្គា​ា�រី ីតា​ា

ទិ​ិគី​ីឡា​ា ទ្រី�ីផលសិ​ិក ទឹ​ឹកក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ និ​ិង ទឹ​ឹកស្កករ ជា​ាមួយ ួ គល់​់ ស្លឹ​ឹ�កគ្រៃ��និ​ិងម្ទេះ�ះ�ស្រ�ស់​់ ៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៤០០ រៀ�ៀល

ផា​ាសិ​ិនមិន ិ ជូ​ូរ

ស្រា�ា វ៉ូ​ូត � កា​ាសិ​ិកកឺ​ឺរជា​ាមួយទឹ ួ ក ឹ សៃ�រា​ាប់​់ផា​ាសិ​ិន ជី​ីអង្កា​ា�មស្រ�ស់​់ និ​ិងទឹ​ឹកក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ៥.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២០,៥០០ រៀ�ៀល

រ៉ា​ា�សប៊័​័�រី ី ម៉ុ​ុ�ជី​ីតូ​ូ

RASPBERRY MOJITO

Samai White Rum, homemade raspberry syrup, crushed mint, limes and soda 5.00 | 20,500R

GINGER WHISKEY SOUR

Jim Beam Bourbon, homemade ginger syrup and lime juice 4.50 | 18,500R

SALTED CARAMEL JAVATINI

Java Espresso, Seeker Coffee Liqueur, Seeker Vodka and homemade salted caramel 5.00 | 20,500R

ស្រា�ារុំា​ា�� សា​ាម៉ែ�ែពណ៏​៏សទឹ​ឹកសៃ�រា​ាប់​់ររ៉ា​ា�សប៊ឺ​ឺ�រី​ីធ្វើ�ើ�ក្នុ​ុ�ងហា​ាង ជី​ីអង្កា​ា�មបុ​ុក ក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រនិ​ិងសូ​ូដា​ា ៥.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២០,៥០០ រៀ�ៀល

ជី​ីនជ័រវី ័ ីស្គី​ី�សៅ�ៅវ័ ័រ

ជី​ីមប៊ី​ី�ម ទឹ​ឹកសៃ�រា​ាប់​់ខ្ងី​ី�ធ្វើ�ើ�ក្នុ​ុ�ងហា​ាងនិ​ិងទឹ​ឹកក្រូ�ូចឆ្មា​ា�រ ៤.៥០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ១៨,៤០០ រៀ�ៀល

ស្រា�ាលា​ាយចា​ាវា​ាទីនី ី ជា ី ាមួយ ួ សល់​់ កា​ារា​ាមែ�ល

រ៉ា​ា�សប៊័​័�រី ី ម៉ុ​ុ�ជី​ីតូ​ូ RASPBERRY MOJITO

ជី​ីនជ័រវី ័ ីស្គី​ី�សៅ�ៅវ័ ័រ GINGER WHISKEY SOUR

តម្លៃទាំងអស់ កាត់ពន្ធ ១០ % ( VAT) | Prices include 10% VAT

មា​ានកា​ាហ្វេ�េអេ�សហ្រេ��សសូ​ូ ស្រា�ាសិ​ិកកឺ​ឺរវូ​ូតកា​ានិង ិ សូ​ូសសល់​់ កា​ារាមែ� ា លធ្​្ វេី​ី�ផ្ទា​ា�ល់​់ ប្រ�ចាំ​ំ�ហា​ាង ៥.០០ ដុ​ុល្លា​ា�រ | ២០,៥០០ រៀ�ៀល


27

ទី​ីតាំ​ំ�ងនៃ�សិ​ិល្បៈ​ៈ�សហគមន៍​៍ ចា​ាវ៉ា​ា� បា​ានក្លា​ា�យជា​ាទី​ីកន្លែ�ែងដែ�លឈា​ានមុ​ុខគេ�លើ�ើ វ ិស័យ សិល្បៈសហសម័យន�ៅកម្ពុជា ដ�ោយយ�ើង បានដាក់តាំងពិព័រណ៍ សិល្បៈរាប់រយដង ផ្តល់ ទីតាំង សម្រាប់ រ�ៀបចំ កិច្ចពិភាក្សា កិច្ចសហការ និងការធ្វើ ពិស�ោធផ្សេងៗ។ យ�ើងដំ ណ�ើរការក្នុងនាមជា សហគ្រាសច្នៃប្រឌិត ដ�ោយប្រើប្រាស់ ធនធានដែល បានមកពីការលក់ កាហ្វេ និងស្នាដៃសិល្បៈ ផ្សេងៗទ�ៀត ដ�ើម្បីគាំទ្រកម្មវ ិធីសិល្បៈមិនរកប្រាក់ ចំ ណូល។

ភាពជាអ្នកដឹកនាំដ�ោយប្រឌិតញាណ យ�ើងពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមការងារយ�ើង ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍទេពក�ោសល្យ ជំ នាញគ្រប់ គ្រង និង សមត្ថភាពប្រើប្រាស់ នូវគំ និតច្នៃប្រឌិត។ តារាងមុខម្ហូប ឬមីនុយតាមរដូវកាលរបស់ យ�ើង ត្រូវបានរចនាដ�ោយចុងភ�ៅដ៏មានថ្វីដៃប្រចាំហាង ហ�ើយក្រុមការងារពួកគេបានជួយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ និង ផ្តល់ យ�ោបល់ ទ�ៀតផង។

ចូលរ ួមចំ ណែកជួយសហគមន៍ ចាវ៉ា បានបង្កើត កម្មវ ិធីហាត់ការ ដ�ើម្បីបណ្តុះ បណ្តាលបុគ្គលនូវជំ នាញ សម្រាប់ ការងារបុគ្គលិក ទូ ទ�ៅ។ ល�ើសពីន�ោះទ�ៅទ�ៀត យ�ើងបានចូលរួម សហការជាមួយ អង្គការមិត្តសំឡាញ់ យ៉ ាងទ�ៀតទាត់ ដ�ើម្បីជ្រើសរ� ើសបុគ្គលិកពីសហគមន៍ ដែលត្រូវគេ ម�ើលរំលង។

ចូលរ ួមចំ ណែកជួយបរ ិស្ថាន ចាវ៉ា បានតាំងចិត្តយ៉ ាងមុតមាំ ដ�ើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថ យការប្រើប្រាស់ ប្លាស្ទិចក្នុងការវេចខ្ចប់អ្វីៗដែលត្រូវ ខ្ចប់យកតាមខលួន ្ និងជំ រុញឱ្យប្រើប្រាស់ ទុ យ�ោក្រដាស និងប្រអប់ ជាតិក្រដាសដែលអាចរលាយបាន។

COMMUNITY ART SPACE JAVA HAS BEEN A LEADER IN THE CAMBODIAN CONTEMPORARY ART FIELD, HOSTING HUNDREDS OF EXHIBITIONS, AND PROVIDING SPACE FOR DIALOGUE, COLLABORATION AND EXPERIMENTATION. WE OPERATE AS A CREATIVE ENTERPRISE, USING RESOURCES OF THE CAFÉ BUSINESS AND ARTWORK SALES TO SUPPORT NON-PROFIT ART PROGRAMS.

CREATIVE LEADERSHIP WE EMPOWER OUR TEAMS TO DEVELOP THEIR TALENTS, MANAGEMENT SKILLS AND CREATIVE CAPACITY. OUR SEASONAL MENUS ARE DESIGNED BY OUR CHEFS AND REVIEWED BY THEIR PEERS.

CARING FOR COMMUNITY JAVA OFFERS AN INTERNSHIP PROGRAM TO TRAIN INDIVIDUALS, GIVING THEM SKILLS FOR REGULAR EMPLOYMENT. ADDITIONALLY WE WORK REGULARLY WITH FRIENDS-INTERNATIONAL TO HIRE EMPLOYEES FROM MARGINALIZED COMMUNITIES.

CARING FOR THE ENVIRONMENT WE HAVE MADE A COMMITMENT TO SIGNIFICANTLY REDUCE SINGLE-USE PLASTIC PACKAGING AND ALL OUR TAKE AWAY SUPPLIES AND STRAWS ARE BIO-DEGRADABLE.


28

WWW.JAVACREATIVECAFE.COM