Page 1

EXAMEN DE VECTORS PER 2A BTX CIENTÍFIC - TECNOLÒGIC Nom i cognoms: .....................................................…………………………......... Curs: 2n A BTX Data: Divendres, 11 de Gener de 2013 (1) (1’5 punts) Donats els vectors (a) Estudia si són linealment dependents o linealment independents. (b) En cas de ser linealment dependents troba una combinació lineal entre ells. (2) (1’5 punts) Calcula, en funció d’ generats pels vectors: (a) (b)

quan correspongui, la dimensió dels subespais vectorials

(3) (1’75 punts) Donats els vectors: (a) Comprova que són base de l’espai vectorial (b) Busca les coordenades del vector

: en la base

(4) (1’75 punts) Fes servir el producte escalar de vectors per contestar les següents preguntes: (a) Quin és el valor d’ per al qual els vectors ortogonals. (b) Quin angle formen entre sí els vectors

són

(5) (1’5 punts) Donats els vectors : (a) Busca un vector que sigui perpendicular a tots dos alhora. (b) Quina és l’àrea del paral·lelogram que generen. (6) (2 punts) Calcula el(s) valor(s) d’ vectors és igual a 17 unitats3.

per al qual el volum del paral·lelepípede generat pels

Examen vectors espai (11/01/2013)  
Examen vectors espai (11/01/2013)  

Examen vectors espai (11/01/2013)