Page 1

Núm 3. Febrer 2011

Butlletí d’Informació Grup ecologista del Baix Llobregat-Garraf, federat a Ecologistes en Acció

Seguim lluitant per protegir el Delta del Llobregat de l’especulació L’Ajuntament de Viladecans s’ha proposat no donar-nos descans amb les seves polítiques agressives al medi ambient al Delta del Llobregat. Recordareu que anteriorment s’havia proposat la urbanització de 30 Ha amb el projecte conegut com Barça Parc, on es pretenia la construcció de 12 camps de futbol, un hotel i zones d’esbarjo, en una zona especialment sensible per a l’equilibri ecològic de les zones humides del delta. Va haver de ser el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat en un informe realitzat el 29 de març i que misteriosament del qual ningú no havia tingut notícies fins a finals del mes d’agost del 2010, que concloïa dient de manera molt clara: “es considera que la proposta de la present Modificació puntual no és compatible amb la preservació dels Valors d’aquest entorn ... “ Tot i aquest informe encara vam poder escoltar al ple de l’ajuntament del 30 de setembre que el tema del Barça Parc no està tancat, que no es diu enlloc que no es pot construir i que tot depèn del que vulgui fer el Barça, ja que el conveni amb el club blaugrana continua en vigor. Per tant, hem d’estar atents al que pugui succeir en un futur vista la obsessió destructiva per part de l’Ajuntament esmentat sobre aquest espai natural.

petició al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per a una modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM). El 14 de desembre es va fer pública la nova resolució per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge sobre aquest nou projecte: no és compatible amb la preservació dels valors i els requirements ambientals d’aquest entorn ... Aquest nou projecte anomenat Parc del Delta de Viladecans volia convertir 217 Ha, al voltant del Camí de les Filipines (el rebatejat Camí del Mar), just a l’altre costat de l’autovia C-31 on es volia fer el Barça Parc, en equipaments comunitaris (152 ha) i zones d’instal·lacions turístiques i de lleure (5,7 ha dedicades al comerç, 12,7 Ha a hotels i 13,7 Ha al sector terciari). Són molts els punts que el departament ha tingut en compte per arribar de nou a la mateixa resolució que en el projecte del Barça Parc, entre els quals cal destacar:

• La presència de la reserva natural del Remolar-Filipines i la seva zona d’influència. L’extrem nord de l’àmbit d’actuació d’aquests projectes es troba inclòs al Parc Agrari del Baix Llobregat i per tant protegit per un Pla especial amb protecció i millora. • La nombrosa presència d’àrees incloses a Recentment, ens tornaven a sorprendre amb una altra l’inventari de zones humides de Catalunya, entre elles la zona humida de Can Sabadell, anomenada Filipines Nord, que es troba dins de l’àmbit d’actuació. • La gran varietat d’hàbitats, alguns dels quals es troben catalogats com a hàbitats d’interès comunitari (HIC).

• La gran diversitat biològica que alberga aquest entorn, el qual representa una àrea de gran importància per a la fauna i en especial per als ocells. • Tot l’àmbit d’actuació es troba sobre l’aqüífer de la Vall Baixa i del delta del Llobregat, protegit pel Decret 328/1988. S’ha de tenir en compte que el

www.lesagulles.org 1

vwww.ecologistasenaccion.org


risc d’inundació del sector és extremadament alt davant immediat, quan diu que: atesa la seva condició d’espai naepisodis meteorològics adversos. tural protegit de reduïdes dimensions fa que l’actuació més convenient en aquest entorn sigui ampliar l’àmbit de pro• L’àmbit d’actuació seleccionat afecta l’espai natural protecció, enlloc d’aïllar-lo i encaixonar-lo. tegit PEIN i la xarxa Natura 2000 i condiciona severaÉs sorprenent per tot l’exposat, que a la memòria del proment la seva connectivitat ecològica i viabilitat. jecte presentada per l’Ajuntament es digui que: “només La connectivitat ecològica en aquesta zona és d’especial d’aquest manera Viladecans podrà recórrer amb garanties importància, tal com diu el mateix informe de la Generalial camí cap a la sostenibilitat”. No podem creure que aquestat: “actualment les zones humides del delta del Llobregat, tes paraules es deguin a la ignorància sinó més aviat a una presenten un fort aïllament ecològic. Aquests espais han de diferent valoració ambiental del territori en funció d’uns ingarantir l’existència d’una matriu coherent d ‘espais lliures teressos determinats. De la mateixa manera, ens sorprenen que permeti els moviments i la dispersió de les espècies de les suposades expectatives d’ocupació que s’aconseguirien la flora i de la fauna i el manteniment de la funcionalitat amb aquest projecte; que no s’enganyin els ciutadans, els dels ecosistemes i dels processos ecològics essencials”. En efectes de la destrucció del patrimoni natural a la llarga es les valoracions finals de la resolució de la Generalitat hi ha un punt important que esperem es pugui aplicar en un futur transforma normalment en més pobresa.

Figura 1: Identificació dels espais protegits per la legislació sectorial existents a l’entorn de l’àmbit d’actuació de la modificació puntual.

Campanya “Biodiversitat 2010 i més enllà” Durant els darrers mesos de 2010, el Grup Ecologista Les Agulles hem desenvolupat la Campanya “Biodiversitat 2010 i més enllà”, coincidint amb l’Any Internacional de la Biodiversitat (veure el butlletí núm . 2). L’exposició “Bio-dependents” ha estat exposada al Casal Sant Jordi de Gavà (del 8 al 19 denovembre), al Centre Cívic Can Massallera de Sant Boi (del 20 de novembre al 9 de desembre) i al vestíbul de l’Ajuntament de Castelldefels (del 13 de desembre al 8 de gener), en col·laboració amb les regidories de medi ambient d’aquests tres ajuntaments. A més, es van fer actes de presentació de l‘exposició i de l’Any Internacional. Aquest 2011 continuarà la campanya de difusió sobre la biodiversitat d’Ecologistes en Acció.

2


Projecte de restauració de dunes al litoral de Gavà L’acció del vent sobre les platges genera acumulacions de sorra que donen lloc a un dels hàbitats més severs que es coneixen, les dunes litorals. Tot i que a primera vista poden semblar erms, sense vida, en realitat hi trobem diversitat d’organismes adaptats a viure a les difícils condicions de falta d’aigua, excés de salinitat i d’insolació. Aquesta biodiversitat es veu amenaçada per la pressió de l’activitat humana sobre l’entorn: gran part de la superfície ocupada per aquests ecosistemes s’ha perdut, o es troba molt malmesa. Es calcula que la superfície ocupada pels sistemes dunars litorals a nivell europeu va disminuir en 35 anys (1960 a 1995) a un ritme de 30 ha/dia. És a dir, es com si es perdés la superfície de 30 camps de futbol CADA DIA! Els sistemes mediterranis són els que més han patit aquesta reducció, només queden un 20% de dunes intactes. Els principals motius de pèrdua d’aquests hàbitats són: • Degradació lligada a oci i turisme. • Construcció d’infraestructures. • Arribada d’espècies invasores, sovint provinents de jardins. • Reducció de la franja litoral, deguda a l’erosió i a la pujada del nivell del mar a causa del canvi climàtic. També aquesta pujada del nivell del mar ha portat a diferents municipis a substituir les dunes per dics artificials. • Les dunes i les platges són considerades fonts barates de sediments. • Per garantir la salut de les dunes s’ha de garantir la mobilitat dels sediments. La construcció de ports dificulta aquest moviment. • Es pensa que l’erosió de les dunes és un procés natural, i és cert, però no a la magnitud que s’està donant degut a la pressió antròpica. Al litoral de Gavà trobem una representació d’aquest ecosistema. Quan es va construir l’última fase del barri Gavà-Mar, a finals dels noranta, es va dur a terme la restaura-

ció del sistema dunar d’aquesta zona de la platja. Aquesta restauració va consistir en la regeneració de les dunes, la plantació d’espècies vegetals autòctones, i la col·locació de diferents passarel•les per arribar a la platja. Però amb el pas del temps l’estat de les dunes ha empitjorat. D’una banda, en desaparèixer la senyalització i les cintes de protecció perimetral, hi ha zones on s’està produint una entrada de públic, sobretot en època d’estiu que és quan hi ha més freqüentació de la zona. L’efecte del trepitg de les persones, juntament amb la presència d’animals domèstics com els gossos, estan erosionant alguns sectors de l’ecosistema, provocant danys tant a la fauna com a la flora. Un altre factor que amenaça la conservació d’aquest hàbitat és la proliferació d’espècies vegetals invasores. Algunes d’aquestes espècies són les que figuren al peu d’aquesta pàgina. Aquestes plantes, provinents de països de Sudamèrica o Sud-àfrica, competeixen amb les espècies mediterrànies per l’aigua i els nutrients, i sovint per l’espai, de manera que les desplacen, i poden arribar fins i tot a fer-les desaparèixer.

Projecte de Les Agulles amb l’Ajuntament de Gavà Per evitar que això passi, hem presentat a l’Ajuntament un projecte de restauració, consistent en l’eliminació d’aquestes espècies invasores, i la replantació d’espècies autòctones. Per dur-lo a terme necessitem de la vostra ajuda! Després d’una sessió informativa, dividirem el sistema dunar per sectors, i en grups eliminarem de forma manual la vegetació invasora. Retornem al litoral de Gavà el seu aspecte natural! Si voleu col·laborar en aquest projecte de voluntariat, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica: lesagulles@ecologistesenaccio.cat

3


Conservació de l’espai protegit de les Costes del Garraf

Fotografies del paisatge de les “Costes del Garraf” (esquerra) i del seu fons marí (dreta) on es pot observar la presència de Posidonia oceanica.

Al llarg dels anys, la zona marítima del Garraf ha patit una degradació progressiva degut a l’activitat humana (turisme, contaminació de les aigües, alteració de la línia de costa, pressió pesquera, ...). Es tracta d’una zona amb un alt valor ecològic, on s’hi poden trobar nombroses espècies, moltes d’elles protegides. Un exemple és la Posidonia oceanica, fanerògama marina (planta superior) endèmica del Mar Mediterrani que forma praderies submarines que proporcionen refugi i aliment a una elevada diversitat d’organismes, i a més, exerceix una important labor en la disminució de l’erosió de les platges. També hi ha una elevada presència d’aus marines migratòries, i és una zona de pas per a les tortugues marines i cetacis. Per tal d’evitar la pèrdua definitiva d’aquest espai tant valuós, l’any 2006 es va decidir incloure l’àrea marítima de les “Costes del Garraf” dins la Xarxa Natura 2000, també declarada com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Lloc d’Importància Comunitària (LIC). La seva extensió és de 26.474 ha i va des dels 0 als 40 metres de profunditat aproximadament, entre les poblacions de Cunit i Gavà. Actualment, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb col·laboració de l’entitat Acciónatura i la Fundación Biodiversidad, estan elaborant un Pla de gestió per a l’espai protegit de les “Costes del Garraf”. L’objectiu d’aquest pla és determinar la gestió

que s’ha de realitzar en aquest espai per aconseguir compatibilitzar la conservació del medi marí amb el desenvolupament sostenible local. Així, entre els mesos d’octubre i desembre de 2010 es van realitzar un conjunt de reunions entre diverses entitats (sector de la pesca, entitats ecologistes, d’educació ambiental, de recerca i empreses), obrint un procés de participació amb l’objectiu de realitzar propostes per al Pla de gestió. Un dels punts a destacar és la intenció d’arribar a acords amb els pescadors per tal que realitzin la seva activitat sense perjudicar l’entorn a protegir, així com la necessitat de donar a conèixer el valor paisatgístic de la zona mitjançant l’educació ambiental. D’altra banda, el pla de gestió permetrà l’elaboració d’estudis científics que aportaran un coneixement més tècnic de les característiques biològiques de la zona. El Grup Ecologista Les Agulles – Ecologistes en Acció hem participat activament en el procés de consultes socials per a el·laborar el Pla de Gestió, aportant les nostres consideracions, en taules de debat junt amb el sector de pesca professional, pesca recreativa, empresaris turístics o entitats científiques. Ara falta que l’administració acabi d’elaborar el Pla i l’aprovi oficialment. Considerem que l’elaboració d’aquest pla de gestió és una bona notícia per a la conservació d’aquest espai, però encara queda molta feina per a fer!

Figura 1: Situació de l’espai protegit de Costes del Garraf

Més informació sobre l’elaboració del Pla de Gestió al següent web: http://dev.accionatura.org/explora/projectes/arees-marines/ pla-de-gestio-costes-del-garraf/

4


Acció contra-consumista a Castelldefels El Grup Ecologista Les Agulles-Ecologistes en Acció va realitzar el diumenge 2 de gener una acció directa per a denunciar el consumisme d’aquestes dates nadalenques, i alertar a la població sobre les conseqüències socials i ambientals d’aquesta cultura que impregna la nostra societat. L’acció ha tingut lloc al centre comercial Ànec Blau de Castellfedels, que és un exemple de política comercial agressiva i totalment consumista. Està obert els 365 dies de l’any, i combina l’oferta de botigues de moda amb una zona de restauració i multicinemes. Amb aquest mega-centre comercial, tota la zona del Baix Llobregat sud està ja inundada d’aquestes instal·lacions. Cada municipi en té un, com a mínim (Ànec Blau a Castelldefels, Barnasud a Gavà, Vilamarina a Viladecans, Alcampo a Sant Boi, Carrefour a El Prat, El CorEl missatge que s’ha explicat a la ciutadania recull la te Inglés, Llobregat-centre i Splau a Cornellà, etc.). necessitat de reduir el consum per tal de reduir el nostre impacte sobre el planeta. Un impacte que està provocant la greu crisi ambiental (i també econòmica) actual, i que té en el Canvi Climàtic i la pèrdua de Biodiversitat els màxims exponents. Així mateix, s’ha fet incidència en la importància de tenir un consum crític i conscient, per a consumir responsablement, i d’han ofert multitud d’exemples i idees per tal de poder actuar de forma positiva en temes tan diversos com la roba, l’alimentació, l’ús d’aigua o energia o bé els transports. Els activistes han repartit informació als usuaris del centre comercial en l’accés al mateix, ja que la vigilància privada ha impedit l’entrada al recinte, d’una forma agressiva i desproporcionada, que ha estat resposta amb tranquil·litat i serenor per part del integrants de Les Agulles-Ecologistes en Acció. Podeu descarregar-vos el tríptic de consells contra el consumisme a la web: http://www.ecologistasenaccion.org/article19443.html

La ciutadania rebutja l’acord de Cancún La 16a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Nacions Unides pel Canvi Climàtic, reunida a Cancún el desembre de 2010, ha estat un altre fracàs, igual com ho va ser l’anterior a Copenhaguen. Ecologistes en Acció va fer una acció global a una desena de ciutats de tot l’Estat espanyol el passat 22 de gener, per a denunciar que la gravíssima irresponsabilitat dels Estats està provocant que es perdi un temps preciós necessari per a prendre les mesures que haurien de permetre salvar el clima d’una catàstrofe global. Avui, l’evidència científica és total. Cada any batem rècords de calor (el 2010 ha estat l’any més calent dels darrers 20, a escala global, encara que aquí ho hem notat menys). El més penós de la situació és que són els països més febles i empobrits qui patiran més les conseqüències del Canvi Climàtic, i això passa mentre el Nord ric seguim amb uns nivells de consum totalment insostenibles. Fins i tot, els rics i poderosos demostren la seva falta d’intel·ligència quan ignoren els informes que alerten que és més barat econòmicament invertir ara en mesures per a canviar el model energètic i frenar el canvi climàtic que haver de respondre en un futur proper als efectes de l’escalfament global.

5


Ecologistes en Acció a la Cimera mundial de la Biodiversitat

Del 18 al 30 d’octubre va tenir lloc a la ciutat de Nagoya (Japó) la 10a Conferència de les Parts de la Convenció de la Diversitat Biològica (CBD). Ecologistes en Acció va estar present a la cimera a través del membre de Les Agulles, Jaume Grau, que va representar a tota la Confederació ecologista. La tasca desenvolupada al Japó va incloure tres grans eixos: • Seguiment de les negociacions i informació a la ciutadania a través d’un bloc i un canal de TV per internet • Lobby de pressió sobre la delegació espanyola i de la Unió Europea • Contribució a crear xarxes d’organitzacions socials en defensa de la diversitat biològica. És molt important assenyalar que a l’informe presentat per la Convenció de la Diversitat Biològica “Perspectiva Mundial de la Biodiversitat” (www.cbd.int/gbo3) apareixen una allau de dades científiques que alerten de la situació dramàtica d’extinció d’espècies arreu del planeta, així com de la pèrdua accelerada dels serveis dels ecosistemes més essencials per a la vida al planeta. Avui, hi ha un consens científic total sobre la gravetat de la situació, i les Nacions Unides i els Estats que formen part del Conveni accepten que estem a punt d’entrar en “situacions de no-retorn” en què la degradació ambiental serà tan ràpida que resultarà impossible aturar aquests efectes devastadors encara que s’hi posin mesures. Les negociacions a Nagoya tenien 3 temes estrella: 1. Aprovació d’un Pla Estratègic 2020 per la Biodiversitat 2. Acord per al finançament de les accions necessàries per a complir el Pla Estratègic 3. Adopció del Protocol de Nagoya contra la biopirateria. Aquests 3 grans temes van ser tancats en una negociació d’última hora entre els països més poderosos, mentre que les dues setmanes anteriors van resultar en una altra sèrie d’acords sobre aspectes també molt rellevants (canvi climàtic i biodiversitat, drets dels pobles indígenes, biodiversitat i reducció de la pobresa, biodiversitat agrícola, biocumbustibles i biodiversitat, etc.).

un Pla Estratègic que manifesta la predisposició dels governs a afrontar la tragèdia de la pèrdua de biodiversitat, molt relacionada amb la pobresa al tercer món, i també és cert que el Protocol de Nagoya és un primer pas per tal d’acabar amb la biopirateria. També és interessant assenyalar que es va acordar una moratòria per a experiments per a modificar el clima a gran escala (“geoenginyeria”), i que es va decidir posar en marxa un Pannell Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES, equivalent al IPCC de Canvi Climàtic). Però al mateix temps, el Pla Estratègic va resultar un document poc ambiciós, segurament insuficient per a la gravetat de la situació, a més no es va fixar el sistema de finançament de les mesures que caldrà prendre (això es decidirà a la següent cimera el 2012) i el Protocol és molt feble legalment, pràcticament inaplicable. Per últim, assenyalar un altre aspecte positiu. Cada cop és més clar (i així apareix als documents), que les mesures “paliatives” que s’han provat fins ara per a frenar la degradació ambiental són insuficients. Els mateixos governs accepten ja que hi ha unes “causes subjacents” o “impulsors” responsables de la pèrdua de Biodiversitat. I aquestes causes són, bàsicament, els models de producció i consum. Això és una esperança per tal que, algun dia, els poderosos i governants reconeguin que hem ultrapassat els límits físics del planeta i que, per tant, el creixement continu és impossible Valoració i que cal reduir el nostre impacte, remodelant dràsticament La valoració d’Ecologistes en Acció dels resultats de laciel sistema. mera és agredolça. Podeu consultar els documents oficials dels resultats de Al costat positiu de la balança, és cert que es va acordar la cimera a: www.cbd.int/nagoya/outcomes

Vegeu els resums de la Convenció a www.caminoanagoya.blogspot.com i www.somosbiodiversidad.tv

6


L’Entitat Metropolitana afirma que recuperarà la Riera del Fangar, destrossada per unes obres denunciades pels ecologistes El fondo del Fangar consituïa un exemple excepcional de bosc de ribera tant per la seva localització, a tocar del massís de Garraf, com per la seva latitud. La singularitat biològica del fondo venia determinada especialment per la presència d’espècies molt rares en aquesta latitud com ara els avellaners. El que abans constituïa un fons selvàtic i densament poblat, amb una estructura hidràulica que retenia l’aigua i impedia les avingudes, ha quedat convertit en una espècie de pista neta de vegetació, on qualsevol pluja es pot convertir en perillosa torrentada. L’endegament de la riera, encarregat per l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient, ha comportat diversos extrems que els ecologistes denuncien, com ara: • La modificació de la llera de la riera, feta sense cap tipus de permís ni autorització per part de l’autoritat competent. • La destrucció de la font de l’Avellanosa, una font recuperada pels voluntaris del Grup Ecologista Quercus l’any 2005, i que ha quedat semisepultada pel fang i les restes procedents de les obres d’endegament. • La tala indiscriminada d’espècies vegetals singulars, com les avellanoses del fons del Fangar, que consituïen una comunitat biològica excepcional. • La destrucció i canvi d’emplaçament de fites de propietat. • L’afectació al patrimoni cultural, ja que s’han malmès infraestructures hidràuliques dels segles XIX i XX, com ara pous i rescloses de captació d’aigua.

L’actuació ha deixat una llera totalment desproveïda de vegetació on no només s’ha perdut la valuosa cobertura vegetal sinó que l’aigua ara circula a molta més velocitat rira avall. Aquest fet té dues conseqüències directes. D’una banda, l’aigua s’infiltra molt menys cap al subsòl, amb la conseqüent reducció de l’aportació d’aigua dolça cap al nivell freàtic, en un aqüífer, el del Delta del Llobregat, que ja pateix greus problemes per intrusió d’aigua salina del mar. El segon problema greu és l’erosió directa de les vessants de la vall del torrent. Es perdran quantitats importants de sòl fértil, que poden trigar anys o dècades a regenerar-se. L’erosió ja s’ha pogut començar a apreciar arran de les pluges del dia 23 de desembre a la nit, tal com pot apreciar-se a la foto: D’altra banda, hi ha un cert risc d’inundació al barri de Can Tries de Gavà, situat aigües avall del Torrent del Fangar, en episodis de grans avingudes per pluges torrencials. Després que denunciéssim els fets el Grup Ecologista Les Agulles - Ecologistes en Acció, el Grup Ecologista Quercus, la Unió Muntanyenca Eramprunyà i DEPANA, l’Entitat Metropolitana va reaccionar ràpidament. D’una banda va acceptar l’error en les obres i de l’altra va afirmar que es restituiria el dany provocat. Des de Les Agulles considerem una bona notícia l’anunci de mesures de restauració, però estarem atents per garantir que es fan correctament i seguirem insistint que cal una investigació que depuri responsabilitats, tant de l’empresa de les obres com dels responsables del projecte.

Una Àguila cuabarrada mascle, assassinada a l’Ordal per un caçador El passat 30 de desembre es va trobar a Torrelles de Llobregat un exemplar mascle d’Àguila Cuabarrada, un dels ocells més amenaçats d’extinció de casa nostra. Es tracta de la parella de la femella també morta a perdigonades fa 2 anys. Ara, a tota la zona del Garraf queden únicament dues parelles. El desconeixement per part de la població sobre la importància d’aquesta espècie, i la malícia d’alguns caçadors que la veuen com una competidora per les seves preses (conills i perdius) està portant l’espècie a una situació límit. Esperem que la investigació ajudi a trobar el responsable. I que les administracions es prenguin seriosament les seves obligacions de conservació. La col·laboració ciutadana per denunciar atemptats com aquest és vital.

7


Les antenes, fora de Sant Pere de Ribes!! El Grup Les Agulles-Ecologistes en Acció del Baix Llobregat recolzem a la Plataforma “Antenes fora del casc urbà”, de Sant Pere de Ribes, en la seva lluita per exigir que les antenes base de telefonia mòbil s’instal•lin fora de nuclis poblats. El dissabte dia 11 de setembre del 2010, a la Sala Polivalent d’aquest municipi, es van dur a terme jornada reivindicativa sobre aquesta problemàtica. Es va projectar el documental, guanyador de molts premis a nivell internacional, Full Signal. La presentació d’aquest documental la va fer el nostre company Toni Oller, de l’àrea d’electropol•lució d’Ecologistes en Acció. Després de documental la Montse Ferrer, del grup ecologista Oikos Ambiental de Mataró, va fer una extensa exposició que va tractar des de les implicacions de les radiacions a la salut fins a com organitzar moviments per exigir la retirada d’antenes ja instal•lades. Una representant de Les Agulles va presentar el grup als assistents, ja que aquesta és la primera acció que duem a terme al municipi. La contaminació electromagnètica, és a dir, la produïda per les radiacions de les antenes de telefonia mòbil o les connexions wifi d’internet, entre d’altres, cada cop afecta a més persones. És un tema bastant desconegut, encara no hi ha molts estudis cientifics que demostrin com aquestes microones poden afectar a la salut humana, però sí que hi ha molts registres dels efectes que tenen. I no només sobre la salut humana, si no també sobre la d’altres espècies, tant animals com vegetals. El problema d’aquestes radiacions és que no estem exposats a elles puntualment, estem rebent aquestes ones les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, és una exposició constant. Precisament perquè el cos humà funciona en el seu conjunt com un camp electromagnètic, qualsevol camp electromagnètic extern pot interferir el seu funcionament i produir efectes biològics devastadors. A diferents municipis s’ha comprovat

que, quan s’instal•la una antena, el nombre de persones que acudeixen al metge per malalties que van des de dolors de cap fins a patologies més greus com tumors s’incrementa significativament. S’ha demostrat, mitjançant comparació d’electroencefalogrames, que una exposició prolongada afecta a l’activitat del nostre cervell. Disminueix la capacitat de concentració, s’incrementa la pèrdua de memòria, produeix mal de caps.... Són especialment sensibles les persones amb un sistema immunitari debilitat o en fase de desenvolupament (persones grans, malalts, nens...). L’extrem d’afectació el trobem als malalts d’una nova patologia, ja reconeguda per l’OMS, l’electrosensibilitat. Aquestes persones no toleren l’exposició a les radiacions, al poc temps de rebre aquestes ones d’alta freqüència comencen a patir els símptomes descrits amb anterioritat, però més acusats. Han d’adaptar les seves vides per tal d’estar protegits tot el temps. Les administracions publiques, des d’ajuntaments fins a ens a nivell europeu, s’han fet ressò d’aquesta problemàtica, i han dictat unes normes per tal de regular la instal•lació d’antenes de telefonia mòbil, tot i que aquesta normativa sovint no es compleix. Està prohibit instal•lar antenes a prop de centres escolars o residències d’avis, per exemple. Molts municipis s’estan mobilitzant per tal d’eliminar les antenes dels nuclis urbans, entre ells Sant Pere de Ribes. Les més de 50 persones que van assistir van quedar molt satisfetes per la informació rebuda. El missatge final de la jornada és que, si bé les radiacions afecten a la nostra salut, no ens hem d’espantar, hem de mirar d’estar informats, facilitar aquesta informació a les persones que comparteixen el nostre entorn, i exigir a les autoritats competents que actuïn conseqüentment.

Implica’t en la defensa del medi ambient. Per tu, pel nostre futur!

Fes-te soci del Grup Ecologista Les Agulles o fes una aportació econòmica per ajudar-nos: CCC: 1491 0001 20 1009475722 (Triodos Bank) Edita: Grup Ecologista Les Agulles - Ecologistes en Acció Contacte: lesagulles@ecologistesenaccio.cat CIF: G64680697. Inscrit al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 36374

8

Butlletí 3  

Butlletí núm 3, Grup Ecologista Les Agulles