Page 1

รายงาน เรื่ อง องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี จากแหล่งการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ

จัดทําโดย 1.นาย นวพล 2.นาย ศุภวิทย์ 3.นายจตุพรชัย 4.นางสาวจุฑามณี 5.นางสาว วราภรณ์

เพิม่ พูนผล โตปาน ครึ้ มค้างพลู โพธิรุด พุทธสุ ด

เลขที่ 1 (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) เลขที่ 3 (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) เลขที่ 5 (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) เลขที่ 7 (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) เลขที่ 8 (อังกฤษ-ฝรั่งเศส)

นําเสนอ คุณครู อาํ นาจ พรหมใจรักษ์ โรงเรี ยนกัลยาณวัตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 25 ขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ


คํานํา ข้อมูลชุดนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา เทคโนโลยี และ สารสนเทศ รหัสวิชา ง 31102 เป็ นการรวบรวมข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามเว็บเว็บต่างๆ เพื่อให้ผศู ้ ึกษาหาความรู ้เกี่ยวรับเกี่ยวระบบสารสนเทศ กลุ่มของเราหวังว่า ข้อมูลชุดนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ า อ่าน หรื อ ศึกษา ข้อมูลของเรา ไม่มาก ก็ น้อย ถ้ามีขอ้ ผิดพลาด ประการใด กลุ่มของข้าพเจ้า ต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี


องค์ ประกอบของระบบสารสนเทศ 1.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เป็ นระบบที่ช่วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่ อสาร ระบบสารสนเทศประกอบด้วย •

1.2.1 ฮาร์ ดแวร์ (hardware) หมายถึง ตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น คียบ์ อร์ ด (keyboard) เมาส์ (mouse) จอภาพ (monitor) จอภาพสัมผัส (touch screen) ปากกาแสง (light pen) เครื่ องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) เครื่ องพิมพ์ (printer) ฮาร์ ดดิสก์ (hard disk) รวมทั้ง อุปกรณ์สื่อสารสําหรับเสื่ อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าเป็ นเครื อข่าย เช่น โมเด็ม (modem) และ สายสัญญาณ 1.2.2 ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง โปรแกรมหรื อชุดคําสั่ง ( instruction ) ที่ใช้ควบคุมการ ทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้ทาํ งานตามคําสัง่ ของผูใ้ ช้ โดยทัว่ ไปโปรแกรม หรื อชุดคําสั่งจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่คือ

ซอฟต์ แวร์ ระบบ ( system software ) หมายถึง ชุดคําสั่งที่ทาํ หน้าที่ควบคุมการทํางานของเครื่ อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และทําหน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่างผูใ้ ช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบแบ่งออกเป็ น 1) ระบบปฏิบตั ิการ(Operating System: OS) เป็ นซอฟต์แวร์ ท่ีหน้าที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์และ ซอฟต์แวร์ ท้งั หมดภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ดังรู ปที่ 1.5 โดยจะทําหน้าที่ดูแลและจัดหาให้ฮาร์ ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ที่ติดตั้งอยูท่ าํ งานประสานกันอย่างเป็ นระบบ ตัวอย่างระบบปฏิบตั ิการ เช่น วินโดวส์ (windows) ลิ นุกซ์ (Linux) และแมคโอเอส (mac OS) ดังรู ปที่ 1.6 2) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utilities program) เป็ นโปรแกรมที่ช่วยเสริ มการทํางานของคอมพิวเตอร์ หรื อช่วยโปรแกรมใช้งานอื่นๆ ให้มีความสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น เช่นโปรแกรมที่ใช้ใน การจัดเก็บข้อมูล (file manager) โปรแกรมที่ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น เช่น (back and restore) โปรแกรมที่ ใช้ในการบีบอัดแฟ้มข้อมูล (file compression) และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดพื้นที่ของดิสก์ (disk defragmenter)


3) โปรแกรมขับอุปกรณ์ หรื อดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ (device driver) เป็ นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อหรื อใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ดังรู ปที่ 1.8 4) โปรแกรมแปลภาษา เป็ นโปรแกรมที่ทาํ หน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสู งให้เป็ นรหัสที่อยูใ่ นรู ปแบบที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถทํางานได้ ดังรู ปที่ 1.9 ตัวอย่างตัว แปลภาษา เช่น ตัวแปลภาษาจาวา ตัวแปลภาษาชี

ซอร์ ฟแวร์ ประยุกต์ (application software) หมายถึง ชุดคําสัง่ ที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ทาํ งาน ตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ซอร์ ฟแวร์ ประยุกต์อาจเขียนขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น เบสิ ก (basic) ปาสคาล (pascal) โคบอล (cobol) ซี (C) ซี พลัสพลัส (C ++) และวาจา (Java) ซอฟต์แวร์ ประยุกต์แบ่งตามกลุ่ม การใช้งานได้ดงั ตารางที่ 1.1 •

1.2.3. ข้อมูล(date) ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้ อนข้อมูลเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยผ่าน อุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า เช่น คียบ์ อร์ ด และ สแกนเนอร์ (scanner) ข้อมูลต้องมีโครงสร้างใน การจัดเก็บที่เป็ นระบบเพื่อการสื บค้นที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ ในหน่วยความจํา (memory unit) ก่อนที่จะถูกย้ายไปเก็บที่หน่วยเก็บข้อมูล (storage unit) เช่น ฮาร์ ดดิสก์ และแผ่นซี ดี (compact Disc : CD) การป้ องกันข้อมูลเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ดังรู ปที่ 1.10

1.2.4 บุคลากร (people) บุคลากรเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญที่สุดของระบบสารสนเทศ ในที่น้ ี หมายถึงบุคคลากรที่เป็ นผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศ ดังรู ปที่ 1.11 บุคคลากรที่เป็ นผูพ้ ฒั นา ระบบสารสนเทศจะต้องมีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มี ประสิ ทธิ ภาพให้สามารถทํางานได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้ ง่ายและสะดวก ส่ วนผูใ้ ช้ ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้งานระบบ สารสนเทศและการ สื่ อสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องจึงเกิดสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์

1.2.5 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (procedure) ระบบสารสนเทศต้องมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานที่เป็ น ลําดับขั้นชัดเจน เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิ น เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการ


ทําสําเนาข้อมูลขั้นตอนการปฏิบตั ิเมื่อข้อมูลได้รับความเสี ยหาย หรื อเมื่อเครื่ อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เกิดการชํารุ ดเสี ยหาย ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการ รวบรวมและจัดทําให้เป็ นรู ปเล่ม ของคู่มือการใช้งาน องค์กรต่างๆ มีการลงทุนจํานวนมากในการจัดหาระบบสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อนํามาช่วยงานทั้ง ด้านการบริ หารและการจัดการงานทัว่ ไปขององค์กร โดยเน้นที่คุณภาพของระบบสารสนเทศและความ คุม้ ค่าในการลงทุน การใช้ระบบสารสนเทศจะเริ่ มจากการนําขย้อนมูลป้ อนเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบ คอมพิวเตอร์ จะทําการประมวลข้อมูลเหล่านั้น แล้วจึงส่ งผลลัพธ์ออกมาให้กบั ผูใ้ ช้ ผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศจะ นําสารสนเทศนั้นไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หากผลลัพธ์ที่ได้จาการ ประมวลผลไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ ก็ตอ้ งย้อนมาพิจารณาเริ่ มต้นที่ข้ นั ตอนการป้ อนข้อมูลใหม่อีกครั้งว่า ข้อมูลเข้า และขั้นตอนอื่นๆ มีความถูกต้อง สมบรู ณ์หรื อไม่ ดังรู ปที่ 1.13 รู ปที่ 1.13 กระบวนการประมวลผลข้อมูล และการใช้สารสนเทศ


https://sites.google.com/site/kruyutsbw/xngkh-prakxbอ้ างอิง Kruyutsbw. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ. 2555. https://sites.google.com/site/kruyutsbw/xngkh-prakxb (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 23 มิถุนายน 2557)

องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี