Page 3

Hitélet / Ünnep

2013. március 7.

XVI. Benedekért Szerdán, 27-én Novák István plébános atya szentmisét mutatott be a barátok templomában a hivatalából távozó pápa tiszteletére. A templom elsősorban diákokkal telt meg, de felnőttek is nagy számban részesei voltak az ünnepi aktusnak. Fényárban úszott a templom, amikor a szentmisét celebráló atya, Taczman András diakónus és a minisztránsok bevonultak az oltár elé. Őszentsége fényképe, pápaságának dátuma (2005-2013) és a Köszöntjük a Szentatyát felirat fogadta a megjelenteket. Novák István először a tanulókat, majd a megjelent felnőtteket köszöntötte, majd avatott szavakkal emlékezett meg Szent Péter helytartójának tevékenységéről. Megfogalmazta óhaját, hogy a jeles személyiség minél tovább velünk maradhasson, és imájával segítse a világ katolikusait hitük megtartásában, erősítésében. Krisztus helytartója mindig is fontos szerepet töltött be a hívők életében. Vatikán, az állam ugyancsak segítette a világi hatalmakat az igazság, a békés élet érvényre juttatásában. Kérte az Urat a bíborosi bölcsesség érvényre jutásában, hogy Krisztus új helytartója majd érvényre tudja juttatni a krisztusi igazságot, a katolicizmus milliárdnyi hívének boldogulása érdekében. Sokan áldoztak, a tanulók jelentős része is. A mise több részletében idézték a nyugállományba vonuló XVI. Benedek pápa tevékenységét, tevékenységének jelentőségét. Mintha egy picit ünnepélyesebben hangzottak volna az ismert imafordulatok, szavak. A szentmise végén szívből csendültek fel a pápai himnusz akkordjai is…

3. oldal

Hét Krisztusért adott élet emlékére Értük mutatott be főpapi szentmisét, Ternyák Csaba egri érsek váro­sunk ferences templomában március harmadik napján 17 órai kezdettel. Egyházi tisztségviselők, számos jászsági és egyebütt tevékenykedő atya vonult be a templomba, és az érsek atya áldást osztott. • farkas • Elsőként Palásty Marcell, a katolikus iskola növendéke köszöntötte meleg szavakkal az érsek atyát, majd a ferencesek nevében mondott kedves szavakat a ferencesek nevében Peregrin atya. Szavai az üdvözlésen kívül kifejezte a ferences hitet és látásmódot is. Novák István plébános igazgató avatott szavakkal köszöntötte az érsek atyát, majd Pócs János országgyűlési képviselőt, Szabó Tamás polgármestert, országgyűlési képviselőt és minden megjelentet. Örömmel számolt be arról, hogy a Jászok Egyesülete, a KDNP és a KÉSZ helyi szervezete emléktábla állításával örökítette meg a hét vértanú, Kriszten Rafael, Károlyi

Bernát, Lukács Perbált, Kovács Kristóf, Kiss Szaléz, Hajnal Zénó, Körösztös Krizosztóm emlékét. Valamennyiüknek volt közük városunkhoz, Kovács Kristóf pedig városunk szülötte volt. Valamennyien 1944 és 1954 között adták életüket hitükért, azaz a nemzeti szocialisták és a kommunisták áldozatai voltak. Boldoggá avatásuk most van folyamatban, posztulátoruk Peregrin atya. Elsősorban értük szólt az ima és az ének. Értük idézték meg, hogy városunk ötven szerzetes ellátásáról gondoskodott, és erre épült az emléktábla állítása is. Az érsek atya prédikációjában a hit lényegét taglalta úgy, hogy a vértanúk mindvégig jelen voltak példamutató magatartásukkal, életáldozatukkal. A legnagyobb áldozat meghozatalához kitartás, mély meggyőződés kellett mindig, akkor is. Az érseki okfejtés fontos összetevője volt a megtérés, amely az isteni szándék egyik alapvető tényezője. Megállapította, hogy Istenünk a bűnösök védője, megmentője. Ebből fakad az isteni igazságosság alapvető faktora, az irgalom. Ennek természetes követ-

Kétség és ámulat az imaházban „Ha Ön azt hiszi, azt fogom mondani, a hit boldoggá tesz, csalódni fog. Nem ígérem, hogy ha Istenben bízik, akkor ezen túl mindig boldog lesz. Mégis, a két dolognak köze van egymáshoz…” Ennél jobb reklámszöveget is el tudnék képzelni. Az evangelizáció azonban nem a reklámról szól, hanem az igazság minél szélesebb körű ismertetéséről. A rossz híreké épp úgy, mint maga az evangéliumé, a „jó híré”. • Sándor Eliza • Az előbbi idézet a ProChrist nyolcnapos evangelizációs rendezvénysorozat kezdőalkalmán hangzott el március 4-én, hétfőn. A stuttgarti Porsche Arena-ból élőben közvetített rendhagyó istentiszteletet Európában több mint ezer helyen sugározzák, köztük 72 magyarországi helyszínen, melyek egyike a jászberényi Baptista Imaház. A ProChrist ökumenikus szelleme jegyében a magyarországi védnökök között majdnem minden hazai történelmi egyház és szabadegyház képviselteti magát. Az ismert amerikai prédikátor, Billy Graham által húsz éve indított nagyszabású rendezvénysorozatot 2-4 évente rendezik. Az előadások témái minden alkalommal mások – idén a Kétség és ámulat összefoglaló címet kapták – azonban mindig olyan kérdéseket boncolgatnak, amelyekkel élete során minden ember szembesül. Ennek megfelelően az idei első alkalmon nem kevesebbre vállalkoztak, mint hogy megfejtsék: „Hol találjuk a boldogságot?” Amint a sugárzás megkezdődött, a kis imaház bensőséges légköréből egy egészen más világba csöppentünk. A többezer férőhelyes aréna az utolsó székekig megtelt hitük megújítására vágyó keresztényekkel és Isten iránt érdeklődő nem hívő személyekkel. A kórus örömteli, tánccal is kísért dicsőítődala, melyet egy vonósokból, fúvósokból, gitárosból és dobosból is álló zenekar kísért, Dávid király zsoltárát juttathatják eszünkbe: „Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dob és hárfakísérettel!” A magával ragadó zenei intrót egy rövidfilm követte, melyből megismerhettük a fia-

talkorú bűnelkövetők társadalomba való visszaintegrálásával foglalkozó Seehaus intézetet, majd egy rövid interjú erejéig a színpadra hívták az intézet vezetőjét, Tobias Mercklet is. A rendezvénysorozatnak ugyanis a zenei vonulat és az előadások mellett a személyes bizonyságtételek is szerves részét képezik. Ezután nem volt más hátra, mint az est évről évre ismétlődő főeseménye: Ulrich Parzany evangélikus lelkész előadása. Ez azonban most nem így történt. Ulrich Parzanyt egy hirtelen fellépő vérkeringésprobléma miatt ugyanis kórházba kellett szállítani. Az előadást végül a német lelkész és újságíró Steffen Kern tartotta, aki két órával korábban még mit sem sejtett erről. Az est témája összecsengett ezzel. „Senki sem fizetett elő a szerencsére és a boldogságra. Ezt Ulrich Parzany rosszulléte is példázza.” – mondta el Kern. A boldogságot számtalan helyen kereshetjük, és meg sokszor meg is találjuk. Az emberi kapcsolatok, a személyes siker, társadalomban betöltött szerepünk megtalálása – mindezek boldoggá tesznek, a baj azonban az, hogy egyúttal a bánat és a csalódás forrásaivá is válnak olykor. Senki sem kerülheti el a veszteségeket, a szenvedést, a halált. Ezért fontos, hogy a kétségbeesés és a boldogság közötti folyamatos ingadozás helyett nyugalmat találjunk Isten ígéretében, mely arról szól, hogy egykoron mindez véget érhet. Végül arra bátorított mindenkit, hogy fogadják el az Úr meghívását a kegyelemre és az Istennek átadott életre, és forduljanak saját akaratukból Krisztushoz. Erre reflektálva szólalt meg az előadás végén a Jesus zu dir kann ich so kommen wie ich bin (Jézus, hozzád úgy jöhetek, ahogy vagyok) című dal. Felemelő és megerősítő élmény volt ez a másfél órás alkalom, s az imaházból mindannyian feltöltődve távoztunk. Aki azonban az eddigi alkalmakról lemaradt, az még jövő hétfőig bármelyik nap részese lehet 18 órától a Bercsényi út 45. szám alatt. A hátralevő alkalmak témái (sorrendben): „Mi segít, ha a szenvedés megkeserít?”; „Enyém, tiéd, senkié – kinek az Istene?”; „Mitől értékesek az értékeink?”; „Mi történik, ha meghal a szeretet?”; „Eltékozoljuk a jövőt?” Mind hívőknek, mind a témák iránt érdeklődőknek érdemes elmenni.

kezménye a könyörületesség, a szerető Isten léte. A szerető Isten meghozta legnagyobb áldozatát az emberiségért, hiszen saját fiát áldozta mindannyiunkért. A megváltás ténye ebben gyökerezik. Istenünk tehát a szeretet és az öröm alkotója és megtestesítője. A tilalom helyett a szeretet képviselője, az elvesztés helyett a megtérés lehetőségét ajánlotta, teremtette meg a földi embernek. Imádkoznunk kell az egyházért. A Szentlélekhez kell fordulnunk azért, hogy a bíborosok méltó egyént választhassanak Szent Péter utódjául. Mindehhez fontos kívánalom, hogy higgyünk a szeretetben. Csak a szeretet mentheti meg a világot. A szentmise valamivel ünnepibbnek tűnt a szokásosnál. Az egyes mozzanatok valamivel telítettebbek voltak. Ehhez bizonyosan hozzájárult az is, hogy egyes ima- és énekszövegek követhetőek voltak valamennyiünk számára. A misezáró főpapi áldás után felhangzott a magyar és székely himnusz. Végezetül Novák atya köszönetet mondott az érsek atyának a szentmise bemutatásáért, a három szervezetnek az emléktáblaért. A hívek az emléktábla elé vonultak. Mentükben nagyböjti énekeket énekeltek. Eztán egy szép szavalat (Orbán Ágnes) és egyéb műsorszám hangzott el az erősáramú római katolikus iskola növendékeinek az előadásában. Baginé Szalka Eszter tanárnő és Nagy Zoltán tanár úr gondozta a műsort mindannyiunk örömére. Az érsek atya megáldotta és felszentelte az emléktáblát. Befejezésül felhangzott a régi magyar himnusz Boldogasszony Anyánk…). Ezután a szeretetotthon prefektóri­ umában asztalhoz ültek a vendégek, és

dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője méltatta a táblaállítás jelentőségét Idézte Szánthó Konrád emlékét, majd meleg szavakkal mondott köszönetet azoknak, akik lehetővé tették az emlékállítást. Külön kiemelte a Suba házaspár és Novák István atya fáradozását, valamint Vargáné Deme Katalin munkálkodását. Zárásként megköszönte egyházmegyénk és az érsek atya segítségét, majd megragadta az alkalmat,hogy érsekünket meghívja a június végén sorra kerülő jász világtalálkozóra. Hangsúlyozta, hogy eddig minden világtalálkozó koronája volt a főpapi szentmise. Ezután érsekatya vezetésével asztali áldást mondtunk, majd finom vacsora következett. Mindeközben tartalmas beszélgetések folytak, de a derű is kísérője volt a baráti együttlétnek. A vacsora végeztével újra ima következett, majd az érsek atya mindenkitől búcsút vett…

Új évf. 2. év, 10. szám  

2013. március 7.

Új évf. 2. év, 10. szám  

2013. március 7.

Advertisement