Page 1

Gazdaságunk - bizonytalanságok között

Vuics István kiállítása

A Jászok Egyesületének októberi rendezvényén dr. Dobák Miklós, a Budapesti Corvinus Egyetem intézetigazgatója tartott előadást.

Idén ünnepelné 100. születésnapját Vuics István, a tanítóképző egykori tanára. Emlékére a Jászkürt Fogadóban nyílt kiállítás.

Cikk a 3. oldalon

Beszámoló a 7. oldalon

Sándor Renáta a „sógoroknál” A tehetséges röplabdázóra nemcsak mi, berényi szurkolók figyeltünk fel, de a fővárosi klubok és az osztrákok is. Interjú a 8. oldalon

Jászkürt Új folyam 19. szám (XXIV./24)

Hogyan mondjam el neked…?

Hol és milyen idegen nyelvet tanulhatunk Jászberényben? A magyar lakosság alig 30%-a rendelkezik használható idegennyelv-ismerettel. Sajnos nyelvismeret terén mes�sze lemaradva kullogunk Európa után. Szeptember vége, október első fele a nyelvi kurzusok újraindításának, a vizsga-előkészítő tanfolyamok kezdésének ideje. A következőkben annak jártam utána, vajon Jászberényben milyen lehetőségei adódnak annak, aki nyelvtanulásra adja a fejét. • Kárpáti Márta • A nyelvtanulást nem lehet elég korán elkezdeni – vallja az a tábor, mely már néhány hónapos csecsemőjével ölében beül a gyermekangol tanfolyamra. Néhány évvel ezelőtt Berényben is nagy népszerűségnek örvendett az egyik ilyen nemzetközi nyelvsuli helyi megjelenése. Talán a gazdasági válság az oka, talán az, hogy az ide beíratott gyerekek nem beszélték rögtön perfekt az angolt, a diákok lassan elfogytak, és a nyelviskola kivonult városunkból. Így jobb híján, első lépésként a szülőknek meg kell elégedniük az óvodai játékos angol- vagy németórákkal. Folytatás az 5. oldalon.

Vendel-napi ünnepség a Gazdakörben A pásztorok védőszentjének napján, október 20-án tartotta ünnepi taggyűlését a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre, amelyen részt vett Jakab István a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, Budai Gyula államtitkár, Szabó Tamás és Pócs János országgyűlési képviselők is. • Gergely Csilla • A Ferences templomban, a Szent Vendel oldaloltáránál mutatott be szentmisét Demeter Mátyás atya, majd az ünneplő sokaság szokás szerint kivonult a város határában álló Szent Vendel szoborhoz. A Jászsági Hagyományőrző Egylet énekkel köszöntötte Besenyi Vendel helytörténeti kutatót és Tábi Vendelt. Bolla János jászkapitány köszöntőjében külön gratulált Besenyi Vendelnek, aki nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából a Honvédelemért kitüntető cím II. fokozatát kapta. A Jászberényi Gazdák és Polgárok Körének elnöke, Tamás Zoltán ünnepi taggyűlésre invitálta a megjelenteket az Árpád úti Gazdaköri székházba. A szépen megterített asztalok – melyet a messziről jött vendégek folyamatosan feltöltöttek –, lassan megteltek. Tamás Zoltán nyitotta meg a taggyűlést, és röviden összefoglalta a Gazdakör tevékenységeit, rendezvényeit. Folytatás a 3. oldalon.

2012. október 25.

Újság Jászberény város lapja

Megemlékezések a forradalom és szabadságharc évfordulóján

Ötvenhat éve történt… Reményteljes napok előzték meg. Már nyáron sejthettük, sejtettük, hogy valami rendkívüli történik, zajlik majd. Az Irodalmi Újság, de egyéb sajtótermékek is sugallták, hogy bekövetkezhet az igazság pillanata. Október 22-nek éjszakáján már szovjet tankok dübörgését véltük hallani a debreceni laktanyában. Azután zajlottak az események…november 4-ig. Akkor lettünk hadifoglyok, hogy november 7-én megszabadulhassunk a katonaruhától…Sok-sok emlék, tragikus pillanat, rettenetek sora…Minderre is emlékeztünk október 22-én és 23-án városunkban. • Farkas Ferenc • Kedden, 23-án a Ferences templom adott sajátos otthont az emlékezésnek, a főhajtásnak. Az ünnepi szentmisén megjelent a polgármester és a jászkapitány, valamint a képviselő-testület számos tagja. Cserkészek, diákok töltötték be a templom szentélyét is. A templombelső is új színt öltött. Piros, vörös virágok csokrát nemzeti színű szalaggal kötötték át. Természetesen cserkész olvasta a szentleckét is. Díszőrséget adtak, és a csapatzászlón gyászszalag figyelmeztetett a gyásznapra, november 4-ére. A szentmisét Szántó József apátblébános celebrálta, koncelebrált Taczman András diakónus. Prédikációjában felvázolta a választott nép sorsát, majd a hazaszeretet megfellebbezhetetlenségére hívta fel a figyelmet. Fontos a hazaszeretet annál is inkább, mert az nem egyéb, mint a családi szeretet meghosszabbítása. Megidézte Kapisztrán Szent János és Dugonics Titusz szellemét, nemzeti jelentőségét. A krisztusi szeretet hiánya súlyos nehézséget okoz, hiszen az összetartozás folyamatos lazulását jelenti. A sok-sok áldozó megújította magát a hitben a magyarság emléknapján, nemzeti ünnepén. A mise után az 56-os emlékmű lett az ünneplés színtere. Erdei Gábor vezette a tartalmas műsort. Köszöntötte a város polgármesterét, Szakali Erzsébetet, a megyei kormányhivatal főigazgatóját.

„Örülök annak, hogy az egész országban, illetve az egész magyarságban számos közösségnek megvolt és megvan a maga 1956-ja sok-sok sajátosságával…Jászberény polgárainak is megvolt és megvan a maga saját forradalma, amely integráns része az egész nemzet forradalmának.” – mondotta a moderátor.

Egy ötvenhatos arcél Vitéz Molnár István megjárta a szovjet frontot. 1956-ban sikerült elrejtőznie. A pufajkások azonban olyan körülményeket teremtettek hozzátartozói számára, hogy kénytelen volt felfedni hollétét. Kegyetlenül megverték, szinte szétverték a talpát. Övéi pokrócban vitték haza. Ma is számos rendezvényen megjelenik őrnagyi egyenruhájában, és élénken, dinamikusan beszél felfogásáról, elképzeléseiről. Kívánjuk, hogy a most kilencvenkét éves Molnár István még sokáig legyen a jeles események élő és hiteles szemtanúja… (Fenti képünkön…) A SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ünnepi műsorában veretes magyar próza, versek, népi dal és néptánc sajátos egysége hatásosan jelenítette meg a forradalmat és szabadságharcot Lehullott a három falevél címmel. A Szabó Lőrinc-i alapötlet alapján született egységes mű a hallgatóság örömére. Az első falevél úgy szólalt meg, hogy elénk tárultak az események, majd felhangzott az Egmont-nyitány, de a nézőkben ébren maradt az események sora a felkiáltó mondatok révén. A második falevél a kegyetlen harcot „láttatta”. A harmadik pedig a tragédiát: „…Nem sütött a nap. Hideg, sötét napok következtek…és a lehulló falevelek látták, hogy sok embert börtönbe zártak, hogy so-

kan vonatra szálltak…Halálbüntetés vagy börtön várt volna rájuk, ha itt maradnak.” Felcsendült az ősi bujdosódal…Felcsendül a remény is: „Új hont érlel a föld.”…És legyenek ismét dalos tavaszok, nyarak, s a nyarak ringassanak telt kalászokat…Legyenek ismét dalosak az ajkak.. Ó add meg sorsuk végre a magyarnak, hogy magyarok legyünk, ne pedig rabok!” Gyertyagyújtás, majd hitet sugárzó Esti ima… Hatásos, emlékidéző és reménykeltő szép műsort hallhatott a közönség. Húsznál is több koszorú vette körül az emlékművet, majd az LVG Férfikara megszólaltatta a Szózatot… Az ünnepi megemlékezés a városháza előtti téren folytatódott „Valamely nép

nagy erejű lesz, ha van eszménye, mely minden polgárban ugyanazokat az érzelmeket és gondolatokat és következésképp ugyanazokat a tetteket tudja előidézni. Ez a kijelentés mindenképpen 1956-ot juttatja eszünkbe…” Ezután következett Dégi András, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége (POFOSZ) országos elnökének ünnepi megemlékezése. Hangsúlyozta, hogy a Jászság, a vidék nagyon sokat tett 1956-ban. Sajnálatos, hogy a felnövekvő generációk hosszú időn át nem tudtak megbízható információkhoz jutni a dicsőséges napokról. Végezetül az összefogás elkerülhetetlenségét hangsúlyozta. Koszorúzás következett. Hat koszorú jelezte az utókor háláját a városháza falán is. Innen a Fehértói temetőbe vonultunk, ahol Szabó Róbert református lelkész és Szántó József apátplébános hirdetett igét, illetve mondott imát a kopjafával jelzett hősökért és áldozatokért. Majd vitéz Molnár István őrnagy emlékezett sorstársaira, és arra kérte a jövendő generációkat, ne feledjék azokat, akik meghozták a legnagyobb áldozatot. A SZIE diákjai nemzeti színű szalaggal virágot kötöttek valamennyi kopjafára. A hozzátartozók is koszorúztak, illetve virágot helyeztek el az emlékművön. Végül a Déryné Rendezvényházban városunk polgármestere fogadta azokat, akik sokat tettek a városért. Áttekintette a nap történetét és hozadékát. Hangsúlyozta a 2010-es Fidesz-győzelem jelentőségét, az ebből fakadó kilátásokat. A meghitt hangulatú beszélgetések a boldogulás lehetőségét rajzolták meg. Az ebéd után a POFOSZ elnöke két kitüntetést adott át. Szabó Tamás polgármester a Forradalmunk Világító Lángja Emlékérem kitüntetést vehette át, Balog János pedig a Szövetségi Kiskereszt tulajdonosa lett 56 emlékének ápolásáért. *** 22-én a Jobbik a Ferences templom közelében lévő ötvenhatos emlékműnél tartott megemlékezést. Budai Lóránt emlékezett Pongrácz Gergelyre, aki a Jobbikra hagyta a lyukas zászlót és az 56os forradalom és szabadságharc ügyét. A Jobbik 23-án is koszorúzott. Az 56-os emlékműnél és a városháza emléktábláján is elhelyezték koszorúikat.


Önkormányzat

2. oldal

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról Jászberény Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek akik, • hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, • illetve a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási tanulmányokat kívánnak kezdeni. A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www. jaszbereny.hu), ill. további információ érhető el a http://www.emet.gov.hu/ bursa-hungarica/aktualis/bursa-hungarica-palyazat-2013 elérési úton. Figyelem! Változás a pályázás rendjében! A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/ paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2012. november 23. A pályázatot Jászberény Város Polgármesteri Hivatalánál ( 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) kell benyújtani. További információ kérhető az 505-700-as telefonszám 148-as vagy 110-es mellékén Birinyi Jánostól vagy dr. Oszterhuber Rékától.

2012. október 25.

Bejárás a 9. körzetben Október 17-én, szerdán tartotta Bohárné Bathó Rozália önkormányzati képviselő bejárását és lakossági fórumát a 9. számú választókörzetben. A városvezetők a Kossuth Lajos és Dohány utca sarkáról indultak, ahol pozitív és negatív példával egyaránt találkozhattak. • gergely • A műanyag szelektív hulladékgyűjtőt kicserélték fémre, így már rendezett a környék. A Kossuth utca 109. és 118. számú lakótömbök megújultak, az önkormányzati tulajdonú udvarokon játékokat helyeztek el. Probléma azonban a csapadékvíz elvezetése, de nemcsak ezen a környéken. A Medve utca sarkán ös�szegyűlt lakók is a rossz csapadékvíz elvezetésre panaszkodtak. A Kossuth utca 77. számnál, a Vörösmarty utcánál egyirányúsítani szeretnék a forgalmat, mert nagyon rossz a kilátás a Kossuth utcára. Sokan összegyűltek a lakossági fórumra is, a Klapka György Szakközépiskola Kossuth úti tagintézményében. Bohárné köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt az elmúlt év tevékenységeiről a körzetben. Jelentős előrelépés történt a hűtőgépgyári lakótelep zöldterületeinek karbantartásában. Az Uszoda és a Fácán utca végén közmunkások segítségével felszámolták

az illegális hulladéklerakókat. Képviselői keretéből többek között a járdaépítés, a parlagfű-mentesítés, a szegélykövezés, a csapadékvíz-elvezetés, a sebességkorlátozó táblák kihelyezése, két térhatású gyalogátkelő felfestése és domború tükör kihelyezése valósult meg. A Kőkép és a Suba utcákat teljesen leaszfaltozták, a Tulipán és Sátor utcák felújítása zajlik. A Kisposta előtt a parkoló egyirányúsításával az autós közlekedés egyszerűbb lett, a gyalogos közlekedést felfestett elválasztó sáv teszi biztonságosabbá. A beszámolót követően a lakók fordultak a városvezetéshez kérdéseikkel, észrevételeikkel. A Gerle utcából többen is érkeztek, náluk a kövesút és a járda hiánya okoz bosszúságot évek óta. Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy évente 150 millió forintot szánnak az utakra, amelyek igen rossz állapotban vannak. Meg fogják vizsgálni, hogy melyek azok a földutak, ahol ideiglenesen útalapot tudnak kialakítani, amíg lesz elegendő keret az aszfaltozáshoz.

Jászberény Város Önkormányzata Humán Erőforrás Bizottsága A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata tájékoztatja a jászberényi, alattyáni és jászjákóhalmi lakosságot és vállalkozásokat, hogy a november 1-jei mindenszentek munkaszüneti nap miatt a kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi: - november 1-jén (csütörtök): A szállítás szünetel! - november 2-án (péntek): - jászberényi pénteki program szerinti szállítás, - jászjákóhalmai pénteki program szerinti szállítás, - november 3-án (szombat): - jászberényi csütörtöki program szerinti szállítás, - alattyáni csütörtöki program szerinti szállítás, - november 4-én (vasárnap): A szállítás szünetel! Kérjük a tájékoztatónk szerinti napon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig. Jászberényi VV Zrt. Kommunális Ágazata

Közterületi virágárusítás Tisztelt Kereskedők! Tisztelt Virágárusok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jászberényi Piac belterületén (Jászberény, Kossuth Lajos út 10-12.) megfelelő mennyiségű hely áll rendelkezésükre a Mindenszentek napja előtti virágkínálásra és árusításra. Felhívjuk a szíves figyelmüket az érvényben lévő 14/2012. (III.19.) számú önkormányzati rendelet III. fejezet 8.§ (1) bekezdés e) és k) pontjára, amely a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokkal foglalkozik, s úgy rendelkezik, hogy közterület-hasznosítási szerződés szükséges alkalmi árusításhoz, a halottak napjához kötődő virág, koszorú és kegyeleti tárgyak árusításához. Mivel nem adható közterület-hasznosítási hozzájárulás a közutak (járdák), parkolók nem közlekedés célú igénybevételére, ezért a virágárusítást kizárólag a piac belterületén szíveskedjenek megoldani a vásári és piaci szabályok betartásával. Azok a kereskedők, akik a piac előtti közterületen és járdán szándékoztak virágot árusítani, a fenn idézett rendelet értelmében ezt nem tehetik meg. Kérjük, szíveskedjenek mielőbb felvenni a kapcsolatot a Piac-felügyelőséggel (Jászberény, Kossuth Lajos út 10/12. Telefon: 57/411-033) A piac környékét rendszeresen ellenőrizzük, ezért kérjük a szabályok betartását! Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Piacfelügyelete

Pályázat üzlethelyiségre

Jászberény Város Önkormányzata pályázatot ír ki a tulajdonában lévő, Jászberény, Lehel vezér tér 29. szám alatti 93 m2-es üzlethelyiségre. A pályázati kiírás 2012. november 7. napjáig, hétfőtől péntekig 8 - 15 óra között a Jászberényi VV Zrt. ingatlankezelésén vehető át. Bővebb felvilágosítás az 57/503-280 telefonszámon Kovács Károlyné és Mócsa Nikoletta ingatlankezelőktől kérhető.

Nagy probléma ma a városban a csapadékvíz-elvezetés. El kell időnként fogadni, hogy a rendszer nem bír el a nagyobb terhelésekkel, − mondta Szabó Tamás. A víz elszikkadását az egyre több betonfelület sem könnyíti meg. Az egyik lakó közlekedést érintő kérdéseire a polgármester elmondta, hogy továbbra is szeretnék átalakítani a helyi közlekedést. Juhász Dániel alpolgármester hozzátette, hogy az elavult jászberényi hálózatot hurok rendszerben képzelik el, de ahhoz még sok lépést kell tenniük. A Nagykátai út és a Fémnyomó út kereszteződésénél a korábbi forgalmi rendet már többen kérték visszaállítani, de a Magyar Közút megvizsgálta, és helyénvalónak tartja a jelenlegi állapotot. Felmerült, hogy a Fémnyomó utcában található traffipaxot más, balesetveszélyesebb helyszíneken kellene alkalmazni. Halmai Ferenc rendőrkapitány válaszából kiderült, hogy annak idején éppen lakossági bejelentésre helyezték oda a sebességmérő berendezést. Eloszlatta azt a feltételezést, miszerint a traffipax csak pénzbehajtási eszköz, szerinte a megelőzésben van fontos szerepe. Az utóbbi két évben csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Az érdeklődők figyelmébe ajánlotta, hogy a Jászberényi Rendőrkapitányság honlapján közzéteszik a traffipax helyét. A kerékpárúttal kapcsolatban is érkeztek kritikai észrevételek, amiket a hamarosan épülő Hatvani úti kerékpárútnál szem előtt tudnak tartani. Kovács István, a város főkertésze biztosította a Rákóczi úti lakosokat, hogy a kőris facsemeték megerősödése után kivágják az elöregedett fákat. Néhányan pozitív észrevételeiknek adtak hangot, miszerint szépen megújult a főtér, kiegyenlítették a Kossuth úti kerékpárutat, és kézre kerültek a tolvajok. Az egyik lakó 15 méter magas fenyőfát ajánlott fel a városnak. Szabó Tamás polgármester arra kérte a lakosságot, hogy észrevételeikkel, ötleteikkel keressék körzetük képviselőjét, vagy juttassák el gondolataikat a véleményládákba.

Utak, járdák, parkok, közvilágítás A tavaszi alkalmat követően, ősszel is fórumra hívta a lakosságot Ferencvári Csaba, az 5. választókerület önkormányzati képviselője. Október 18-án, csütörtökön az Apponyi iskola egyik tantermében gyűltek össze az érdeklődők. Kérdéseikre Lányi László, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetője, valamint Tamás Zoltán, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke válaszolt. • munkatársunktól • Ferencvári Csaba beszámolójában elmondta, hogy az idei képviselői keretéből a Kórház utcában 260 méter hos�szúságban járda épült, a Szent László utca 8-16 számok előtt pedig új aszfalt burkolat, de jutott a keretből kátyúk javítására is. Az idei útfelújításokból az ötös választókörzetben a Kápolna és a Mária utcákat összekötő közben épül útburkolat és járda. Többen jelezték a Szentkúti téren álló kút vizének rossz minőségét. Itt a napokban történik a mintavétel és a bevizsgálás. A Szent László utcai társasházak udvarairól a rossz minőségű utcabútorokat elszállították és újabbakkal pótolták. Az Apponyi iskola melletti parkolóban kifogásolt műanyag

Kegyeleti hirdetések a város lapjában Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Fürdő u. 5-7.

szelektív hulladékgyűjtő konténereket a JVV Zrt. munkatársai beszállították, az új helyszinről napokon belül döntés várható. A napirenden három téma szerepelt: a Pesti utcai sportpálya sorsa, a kutyasétáltatás problémája és a közvilágítás bővítése a Szent László utcai társasházak mögött. A vártnál kevesebben érkeztek a változtatásokat kérő lakosok közül, így maradt idő egy-egy felvetés részletesebb megbeszélésére. Számos panasz érkezett a Pesti utcán lévő sportpályára, ahol esténként összegyűlnek a fiatalok és zajonganak. A környéken élők egy része parkolókat alakítana ki a helyén, míg vannak, akiket nem zavar a zaj. A jelenlévők szerint a meglévő értékeket meg kell őrizni. Alternatívaként a pálya körbekerítése lehet cél-

ravezető, ami napközben lenne nyitva. Sokan tartanak kutyát a társasházakban, és legtöbben a környékre viszik kedvenceiket. Sok kutyabarát visz magával zacskót, de van, aki nem foglalkozik a környezettel. A Szent László utca 12. előtti zöldterület felét lekeríthetnék a kutyasétáltatók számára. A Szentkúti templom kertjében is előfordulnak kutyasétáltatók. A zöldfelület bekerítésére már volt kezdeményezés, de nem egyeztek meg az érintettek. A kutyapiszok elterjedésére a város más részeiről is érkezett panasz A Szent László utca páros oldalán lévő zöldfelületekre elsősorban közbiztonsági szempontból közvilágítást helyeznek ki. Az egyik lakó kérésére a 13-15-ös társasháznál is bővítik a közvilágítást. Lányi László elmondta, hogy szeretnék lecserélni a közvilágítást energiatakarékos változatra. Az új rendelet alapján a társasházak falától négy méterig a lakástulajdonosok kötelesek rendben tartani a területet. Akik nem tartják be az előírást, bírsággal sújthatók.

Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik feledhetetlen halottunk,

Emlékezés

Sinka János

(1992-2010) halálának 2. évfordulójára

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték. Külön köszönet a jászladányi Szociális Intézmény dolgozóinak odaadó gondoskodásukért. Szerető húga, bátyja és családjaik.

fiunk

Muhari Ferenc

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Szüleid és testvéred

Engesztelő szentmise 2012. október 29-én, 18 órakor a Főtemplomban


Város

2012. október 25.

Gazdaságunk - bizonytalanságok között

A sikeres jászok sorozat vendégeként dr. Dobák Miklós, a Budapesti Corvinus Egyetem intézetigazgatója tartott előadást a fenti címmel a Jászok Egyesületének októberi rendezvényén a Pest megyei Megyeházán. • Bognár Mária • A világ megbolydult, a világgazdaságban nagy bizonytalanságok vannak – kezdte előadását dr. Dobák Miklós. Ezek befolyásolják Európát, ezen belül Magyarországot is. Két dolog rajzolódik ki erősen: egy értelmetlen növekedési kényszer, aminek a hozadéka ugyanakkor nem a társadalom, nem a kétkezi munkások jólétét biztosította, hanem a részvénytulajdonosok, a leggazdagabb vállalkozók zsebébe ment. Ebben sajnos Amerika az élen járt, meg is itta ennek a levét. Mostanra rájött a világ arra is, hogy a fejlődésnek fenntarthatónak kell lennie. A másik érdekes jelenség, hogy mintha kétféle világ lenne: van egyszer a valóságos, tényleges „reálvilág”, és van a spekulánsok világa. Ha belegondolunk, hogy Görögország a maga 10 millió lakosával és GDP-jével az Európai Unió kevesebb mint 2%-át adja, válsága mégis meg tudta, tudja rázni az egész világot. De mitől? Attól, hogy spekulánsok, befektetők, bankárok csináltak egy virtuális világot a világgazdaságból, amiben nem mindig a reálfolyamatok a meghatározóak. Mindez egy érdekes globális kihívás. Soros majdnem be tudta dönteni az OTP-t, a forintot, Magyarországot, mint ahogy a fontot is majdnem bedöntötte. Az EU közben bekerült egy őrült hajszába, amit a feltörekvő kínaiaktól, indiai-

aktól, Amerikától való félelem gerjesztett, és ez a versenyfutás kapkodáshoz vezetett. Ennek kis országként mi is részesei vagyunk. Orbán Viktor szerint kormánya két dologra tekint: a versenyképességre és a szabadságra. Ezt a kettőt nagyon nehéz egyszerre megvalósítani, kivált, hogy közben hazánk az egyik leginkább globalizált országgá vált: az export 75%-át multinacionális cégek termelik, az importot 4050%-ban multik hozzák be. Egy magyar bank megteremtésére irányuló próbálkozás is nehezen megy, a jelenlegi helyzetben a takarékszövetkezeteknek meg néhány magyar banknak a piaci részesedése már csupán 7%. Függőségünk különösen erős Németországtól: a magyar gazdaság 47%-ban tőle függ. Még szerencse, talán valamiféle nosztalgia folytán, a németek még mindig a legbarátságosabbak hozzánk, az amerikaiakkal, franciákkal összevetve. Ha a német gazdaság megmozdul, mi is megmozdulunk kicsit, és reméljük, hogy a németek nem adják fel. A továbbiakban dr. Dobák Miklós néhány közgazdasági fogalmat vett sorra. A költségvetési hiányt szerinte a magyar kormány nagyon jól kezeli. Az államadósságunk nagyon nagy, kialakulása még a hetvenes évektől kezdődött. A foglalkoztatottság terén nem állunk valami jól. Emberek közmunkára vonása

Jászkürt

nem innovatív jellegű, nem hoz azonnal eredményt. A mostani 6,2%-os infláció sajnos nagyobb, mint kellene. A fogyasztás visszaesett, nemcsak a lakossági, de a beruházásokra, a gazdaság növekedésére ható is. Az agráriumban jó kezdeményezéseket látunk, pl. a kereskedő maffiák kiiktatásával. A dinnyeprogram is sikeres volt – sajnos számos programot megtámad a Magyar Versenyhivatal. Az innovációval az a gond, hogy pl. ha azt Jászfényszarun a Samsung végzi, azt valahol Szöulban döntik el. A kis- és középvállalatok hozzáadott értéke Magyarországon a termékhez minimális. Az előadó ezután rávilágított arra a sajátos helyzetre, hogy miközben a mi helyzetünk romlott, más országok – hasonló feltételek között – állni tudták a sarat. Így a volt szocialista országok közül a vezető csoportból az üldöző bolyba kerültünk, a csehek és a lengyelek is előttünk vannak versenyképesség terén is. Vagy jobban csinálják nálunk, vagy kozmetikáznak – vélte. Az igazi baj azonban az, hogy nemigen kerültünk közelebb a mértékadó, fejlettebb országok, így Németország, Franciaország szintjéhez. De összehasonlíthatjuk magunkat például a finnekkel is, akik a II. világháború előtt nálunk szegényebbek voltak. Az lehetett a titkuk, hogy az országon belül összefogtak ? A kormányzat szempontjából az egyik legnagyobb dilemma az, hogy a mostani szituáció, a bizonytalan gazdasági környezet vajon ciklikus hatásként fogható-e fel, amiből majd egyszer ki lehet jönni, vagy pedig strukturális, vagyis tartósan fennmaradó hatásként, amit viszont csak a nagy rendszerekhez hozzányúlva lehet csak megváltoztatni. Végül az előadó felhívta a figyelmet a bizalom fontosságára: annak hiánya a legnagyobb gátja a beruházásoknak, melyek nélkül pedig nincs fejlődés. A viszonyoknak, például a hitelfelvételeknek kiszámíthatóaknak kell lenniük. Egy négyéves ciklus a gazdaságpolitika számára katasztrófa. Ha nincs kiszámítható napi politikai környezet, nincs kiszámítható gazdaságpolitika. Ezért ha jó gazdaságpolitikát akarunk, le kellene ülnie a „négy parlamenti vezérnek”, és egyezzenek meg már valamilyen közös platformban – fejezte ki véleményét a jászfényszarusi születésű előadó.

Újság Jászberény város lapja

Hirdessen a város lapjában! A szerkesztőség a korábbiaknál és a helyben megszokottnál alacsonyabb díjakkal számol, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakíthasson ki partnereivel. A kiszámíthatóságra és a tartós kapcsolatra alapozva alakítottuk ki könnyen áttekinthető kedvezmény-rendszerünket, amelyben egyetlen elem, a megjelenés gyakorisága szerepel. Már három – szerződésben vállalt – megjelenés esetén kedvezményes megjelenést biztosítunk. A kedvezmény sávosan bővül, és nem feltétele a közvetlenül egymást követő megjelenés.

Keressen bennünket, megtaláljuk az Önnek leginkább megfelelő keretes hirdetést vagy akár pr-megjelenési formát. Családi események hírelésében is állunk rendelkezésére. Nyitvatartás:

Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16; Pénteken 8-12; Szerdán nincs ügyfélfogadás. Ebédidő 12-12.30.

Elérhetőségek:

Jászberény, Fürdő utca 5-7. (a Malom mellett) berenyiujsag@gmail.com; 30/351-26-22, 57/502-622

A jövő heti Jászkürt Újságot Mindenszentek miatt már október 31-én szerdán keressék a postaládában.

3. oldal

Vendel-napi ünnepség a Gazdakörben Folytatás az 1. oldalról. Dr. Budai Gyula köszöntőjében beszélt az új földtörvényről, amely a helyben élő földműves családi gazdálkodók érdekeit fogja szolgálni. Az új földtörvény egyik legfontosabb komponense, hogy a termőföld tulajdonjogát csak helyben lakó földműves, természetes személy szerezheti meg. Másik fontos része, hogy jogi személyek – akár belföldi, akár külföldi gazdasági társaságok – a termőföld tulajdonjogát nem birtokolhatják, csak bérelhetik a termőföldet, haszonbérleti szerződés alapján. A törvény értelmében az államot minden föld vonatkozásában elővásárlási jog illeti meg, illetve a termőföldre vonatkozó adásvételi szerződést a hatóságnak jóvá kell hagyni. E nélkül a tulajdonjogot a nyilvántartásba nem jegyzik be. Elmondta, hogy Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából Kovács Béla Díjat adományozott három gazdának, ami a szakma elismerése is. Arra kérte a gazdákat, hogy legyenek továbbra is bizalommal, és keressék őket bátran egyéni problémáikkal is.

szegmense az új földtörvény. „Nemcsak arra törekedtünk, hogy a helyben lakó gazda vegyen földet, hanem hogy a helyben keletkezett jövedelem azoknál maradjon, akik azt megtermelik.” A piaci rendszer jó működéséhez szükséges a kereskedelem és a feldolgozóipar olajozott működése is. Ezért hozták létre a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát, amely teljesen új szervezet, ahol a termelők mellett ott van az élelmiszer-feldolgozó ipar, a vidékfejlesztés és a mikro-, kis- és közép-

Arra a kérdésünkre, hogy megvédhető-e a magyar föld a spekulánsoktól, azt válaszolta, hogy az új földtörvény ezt teremti majd meg. A moratórium lejártáig a magyarországi jogi helyzetet olyanná kell átalakítani, hogy a külföldiek ne, vagy csak nagyon kis mértékben tudjanak földet vásárolni. A törvény benyújtása előtt sok egyeztetést folytattak a gazdákkal. A következő felszólaló, Jakab István az előtte szóló mondatait fűzte tovább. „A mag jó földbe hullt.” Eljött az ideje, hogy megteremtsék a következő nemzedék számára az alapokat, aminek fontos

vállalkozásokat segítő hálózat is. Pócs János országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az új földtörvény megalkotásával többek között az volt a céljuk, hogy a mezőgazdaság legyen újra fenntartó, földművesnek lenni jelentsen ismét rangot. Szabó Tamás polgármester a fogyasztók oldaláról világította meg az új törvényt, amivel a stabilitás és egyenlő versenyfeltételek érhetők el. Vacsora előtt Szántó József apátplébános áldotta meg az ételt, majd közösen elmondták az étkezés előtti imát. A birkapörkölthöz helyi gazdák borát, pálinkáját és péksüteményét, pogácsáját fogyasztották.


Fórum

4. oldal

Városi egészségnap Október 26-án, szombaton három helyszínen várják az érdeklődőket az ingyenesen látogatható városi egészségnapra. A rendezvényt 9 órakor Szatmári Antalné, Jászberény Város Humán Erőforrás Bizottságának elnöke nyitja meg az Ifjúsági Házban, ahol a nap folyamán ingyenes szűrővizsgálatokat végeznek, az egészséges életmódhoz kapcsolódó játékos foglalkozásokat tartanak gyerekeknek, és termékbemutatókkal, vásárral is készülnek. A Bercsényi úti Sportcsarnokban 9 óra után 10 perccel közös torna indul, melyet a Trió Rádió is közvetít: Mozog az egész város! A csarnokban 13.30-ig fél óránként tartanak közös tornát, aerobikot és zumbát. Lehetőség nyílik külön-

féle sporteszközök kipróbálására, a Szent Erzsébet Kórház gyógytornászai izomállapot- és egyensúlyfelmérést végeznek. A délelőtt folyamán futball és kosárlabda bajnokságokat szerveznek 7-8. osztályos és középiskolás diákok részére. A városi könyvtár kamaratermében 9 órától Bogya Tünde, majd dr. Pető Katalin előadásait hallgathatják, 11 órától pedig a Megálló Csoport Alapítvány munkatársai tartanak prevenciós tréninget középiskolásoknak. Dr. Zacher Gábor 17 órától rendkívüli szülőértekezletre várja a szülőket, pedagógusokat egy szintetikus kor, szintetikus problémáiról szóló előadásával. A Gyermekkönyvtárban a Maci Ovi kiállítással és ÖKO játékokkal várja a kisebbeket.

A FIÓKA színes világa

Október 24-én, szerdán délelőtt benépesült a Bercsényi úti Ifjúsági Ház. A zsivajt azok az óvodás és általános iskolás gyermekek keltették, akik részt vettek a Jeles napok-ünnepi szokások című délelőtti eseményen. • b. é. • Mindez annak a pályázatnak az első „témanapja” volt, amelyet a Jászkerület Nonprofit Kft. nyert ebben az évben. A FIÓKÁ-ban (Foglalkozások Iskolák és Óvodák Kulturális nevelési Alapprogramjaihoz) résztvevő óvodák, iskolák a tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységüket színesíthetik, részesei lehetnek ennek köszönhetően különböző programoknak. Ennek első része volt a szerdai. Cél, hogy a Jászkerület Nonprofit Kft. tovább erősítse és bővítse közművelődési tevékenységét és színes, tartalmas programokat biztosítson a város oktatási és nevelési intézményei számára a meglévőkön kívül. Szerdán a Jeles napok-ünnepi szokások című népművészeti program indult útjára, mely a népművészeti műfajok közül a tánc, a zene, a kézművesség eszközeit használva, a dramatikus népszokásokat

véve alapul közvetíti a hagyományos értékeket a gyerekek felé. Minden alkalom más és más ünnepkört állít majd a középpontba a debreceni Pergő Együttes segítségével. A pályázatban számos témanap, vetélkedő és heti szakkör kapott még helyet. Lesz történelmi várrege sorozat, Beavató színház, Drogprevenciós nap, évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódó vetélkedők és játszóházak. Gál-Dobos Bea projektmenedzser, szakmai koordinátor köszöntötte a népes gyereksereget, nevelőiket, akik először a Debrecenből érkezett Pergő Együttes humoros műsorát láthatták a színpadon. A folytatásban volt táncház, valamint a városi könyvtárban kézműves foglalkozáson tehették próbára ügyességüket a fiatalok. A bizonyos időközönként lezajló események egészen 2014-ig tartanak majd, aminek a heti egyszeri csillagászati szakkör is a része, amely a városi könyvtár Csillagdájában működik.

Érettségi találkozó

Október 20-án tartották a 45 éves érettségi találkozójukat a Liska József Katolikus Erősáramú SZKI és Gimnáziumban a volt Kállai Évás gimnazisták. Az idő remek volt, a hangulat jó, a vacsora kiváló. Délután 14 órától éjszaka egy óráig tartott a nosztalgiázás, színezve egy kis nótázással is.

Utasi Hajnalka: Bor Lankán homokon dombon hegyoldalon napsugárban ejtőző zamata teljében fürdőző nemes szőlő hűtlen nyár őszéből szüretelt szerető kényeztető társ időnek megálljt intő hűs pince mélyén hordószerelemben tökéletessé érő bíborba árnyalt pohárban fénylő: ékkő

Borbás P. Zsuzsanna: Szüret a Jászságban

A bringázásról Szinte naponta hallani egy-egy halálos kimenetelű balesetről, amely a kötelező felszerelések megléte esetén elkerülhető lett volna. Mivel a Jászságban nagy népszerűségnek örvend e közlekedési forma, összegyűjtöttük, melyek is ezek. Először is el kell különíteni a kötelező és az ajánlott felszereléseket. Kötelező a fehér vagy kadmiumsárga színű folyamatos (tehát nem villogó!) fényt adó első lámpa és a piros színű, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható, folyamatos fényű hátsó lámpa. Szintén nem opcionális az egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverő, más néven prizma, valamint borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első keréken. Lakott területen kívül kötelező a fényvisszaverő ruházat, mely nagyban megkönnyíti a kivilágítatlan úton közlekedő járművek számára a biciklis időben történő felismerését. Szintén kötelező – bár az aktuális fényviszonyoktól független – felszerelés a csengő, valamint két, egymástól független fék, arra az esetre, ha az egyik váratlanul meghibásodna. A fent felsorolt felszerelések megléte kötelező. Ezeken felül célszerű a rendelet által ajánlott felszereléseket is beszerezni. Ilyenek a pedálon és a küllők között elhelyezett borostyánsárga színű prizmák, karos szélességjelző prizma (előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverővel), vis�szapillantó tükör, valamint sárvédő. De mindezen felszerelések sem védenek meg, amennyiben nem egészülnek ki a legfontosabbal: a közúti forgalom többi résztvevőjére odafigyelő, elővigyázatos közlekedéssel.

2012. október 25.

Szövetség és őszinte beszéd Képviselőként és civilként is úgy érzi Baráth László képviselő, eljött az idő, hogy erőteljesebben beleszóljon városunk irányításába: egészséges vitával, a törvényeken belüli befolyásolásolással és a lehetséges alternatívák felvázolásával. Ebben a szellemben a politikát a helyi sajtón keresztül kívánja az utcára, az emberekhez közel vinni. • munkatársunktól • Legutóbb – ugyancsak sajtótájékoztató során –, a polgármester kivételével lemondásra szólította fel a város fontosabb vezetőit. Ezúttal a közbiztonságról szólott. Alapkiindulása szerint a városunkban élő emberek szubjektív közbiztonságérzete romlott. Véleménye szerint az általánosan megfogalmazható cél a törvényenkívüliség megszüntetése, a törvényesség biztosítása. Véleménye szerint Jászberényben ehhez a törvényi és rendeleti háttér adott. A képviselő nem látja fekete-fehérben a helyzetet. Tetszettek neki például a diákoknak a közlekedéssel kapcsolatban szervezett programok, a több dimenziós átkelőhelyek felfestése, a radarkontroll felállítása, a városőrök és a rendőrök közös járőrözései, szórólapok terjesztése az idősek védelmére, a mezőőrök megjelenése, és egy egységbe vonása a közterület-felügyelőkkel. Kritizálta ugyanakkor, hogy a város miért éjjellátó készülékeket és használt számítógépeket adományozott a rendőrségnek. Hiányolta a rendszám-felismerést is tudó térfigyelő-rendszer kiépítését, vitatta a térfigyelő-kamerák telepítésének és áthelyezésének a koncepcióját, a neszűri és a Munkás utcai problémák kezelését. Nem értett egyet a jászberényi szórakozóhelyekkel és az alkoholárusítással kapcsolatos rendelet megalkotásával. Javaslatai sorában fontos helyen áll a Jászberényben működő három polgárőrség

egyesítése szakmailag korrekt vezetéssel, hogy a rendelkezésre álló erők összeadódjanak, az egyéb rendfenntartó szervezetekkel kiépíthető kapcsolat hatékonyabb legyen. Szükségesnek tartja a szomszédok egymásért mozgalom Jászberényre szabását és újraindítását. Véleménye szerint a közterület-felügyelet fejlesztése kívánatos lenne kvázi városi rendőrséggé. Baráth László szerint a város erősítse a rendeletalkotó és rendelet betartató készségét és képességét, és ezeket a képességeit nyíltan, és határozottan képviselje. Prioritásként kell kezelni a város bevezető útjaira rendszám-felismerő képességgel is rendelkező kamerák telepítését, ami nagy segítség lehet a város számára talán legveszélyesebb átutazó bűnözők távoltartására. A képviselő a közeljövőben újabb témákat kíván felvetni: a korrupció, a városfejlesztés, a képviselői eskü, a képviselő kötelező feladatai és bizottsági munka értelmezése, elemzése fókuszba állításával. Mindennek értelmét a képviselő abban látja, hogy szövetséget ajánl minden jászberényi embernek: „a közjót szem előtt tartva, kezdjünk beszélgetni néhány olyan kérdésről, fogalomról, melyek alapvetően vagy súlyosan befolyásolják napjainkat. Legyünk őszinték, vázoljunk fel alternatívákat. Remélem, hogy az általunk ily módon felvázolt javaslatok a városvezetés számára megkerülhetetlen véleménnyé, és ezen keresztül a problémák megoldásává válhatnak.”

Válasz Baráth László Úrnak Tisztelt Képviselő Úr! A Képviselő Úr szerint én soha nem voltam tagja az Összefogás Jászberényért Egyesületnek. Tulajdonképpen ki akarok lépni valahonnan, ahol benn sem voltam? Ezek szerint külső szemlélőként vettem részt az egyesület megalakításának összejövetelein? Kívülállóként kerültem a szavazólista élére, amit az egyesület javasolt és hagyott jóvá? Ezek után nincs más teendőm, mint megkövetni mindazokat a polgártársaimat, akik szavazataikkal megtiszteltek anno…, s kerültem a lista élére. Most

akkor tagja voltam az egyesületnek, vagy csak hallucinálok? Az én értékrendembe nem illeszkedik az effajta machináció. Ezzel a témát a magam részéről lezártnak tekintem. A következtetés levonását a Tisztelt Olvasóra bízom. Köszönöm a Képviselő Úr kissé megkésett gratulációját, jókívánságait. Azt kívánom, hogy képességeit jó és tisztességes ügy szolgálatában kamatoztassa sportszerű módszerekkel. Telek Béla SZIE ABK ny. művésztanár (x)


Iskola

2012. október 25.

Az agresszió és az érzékszervek A JKI Belvárosi Általános Iskola már jó ideje részt vesz Európai Uniós projektekben. Az egyik ilyen projektnek volt találkozója szeptember végén a németországi Linden városában. A találkozóra három tanár mellett négy tanuló utazott el. A magyar csoport nagyon jól szervezett találkozón vehetett részt, a német koordinátor iskola igazán kitett magáért. A munka részét jól ötvözték a tanulók közös programjaival, akik a csoportban dolgozás mellett közösen vettek részt szabadidős tevékenységeken is. A téma az iskolai agresszió, melynek vizsgálata immáron a második projektévnél tart. A közös facebook oldalra egyre több munka és információ kerül fel, a tanulók közös munkájának eredményeként. A szabadidejükben a diákok (mivel családoknál laktak) összebarátkoztak egymással, a német és a lengyel tanulókkal közös kiránduláson voltak Rüdesheimben és Wetzlarban a családokkal, amíg a tanárok a következő találkozó részleteit beszélték meg. A futballt szerető tanulók és tanárok közben a Hoffenheim-Hannover Bundesliga mérkőzést is megtekinthették. A találkozón részt vettek: Kovács Anita, Nagy Katalin, Kiss Attila tanárok valamint Petrik Helga, Kundrák Réka, Bakó Dávid és Bakó Máté tanulók.

A következő találkozónak a magyar iskola ad otthont 2013 márciusában Jászberényben. A másik projekttalálkozó a JKI Székely Mihály Általános Iskoláé volt október közepén Görögországban. Ide négy tanár utazott ki. A találkozó Athénban kezdődött, ahol találkoztak a spanyol, az olasz, a magyar és a görög tanárok. A főváros nevezetességeinek megtekintése után utaztak a tanárok Trikalába, ahol folytatták a már második projektévben folyó munkát az öt érzékszervről. A mostani találkozón a szaglás került előtérbe, sok anyagot hozva otthoni munkákból. A koordinátor intézmény (a spanyol iskola)

Baróti Dezsőre emlékeztek… Október 12-én pénteken elsősorban több mint ötven éve végzett magyar szakosok vettek részt azon az emléktábla-avató ünnepségen, amelyen megörökítették Baróti Dezső egyetemi tanár, dékán, rektor emlékét. A rektor élete a franciás stílus példája volt, s ennek következtében magunkkal hozhattuk ide a Jászságba is sajátos életvitelének igényét. Számos könyve jelent meg, amelyek jelzik, mit tett egy olyan szakember, aki a szegedi fiatalok körében tevékenykedett, és megélte a jeles mozgalom számos mozzanatát, lehetőségét. A szegedi

Óvodások a gyakorlóban Hagyományainkhoz híven ebben az évben is fogadtuk az első osztályba készülő óvodásokat. Közel 120 óvodás látogatott el a SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium intézményébe az Állatok Világnapjához kapcsolódó izgalmas akadályversenyre. Az apróságokat vidám zenés műsor fogadta, majd fáradhatatlanul vándoroltak állomásról állomásra, és lelkesen teljesítették a játékos feladatokat. A program végén lufi kutyust kaptak ajándékba a tanító néniktől, amivel boldogan indultak vissza az óvodájukba. Köszönjük az óvó néniknek, hogy elhozták kis óvodásaikat iskolánkba.

Visszaáll a rend Kedves olvasóink ne feledkezzenek meg arról, hogy szombat éjjel egy órával többet alhatunk. A téli időszámítás alapján ugyanis október 28-án, vasárnap hajnalban 3 óráról 2 órára állítjuk vissza az órákat.

bölcsészek szinte mindegyike vitt valamit abból, amit az akkori ifjúságnak nyújthatott. Felmutatta számunkra az ötvenes évek lehetőségeit és anomáliáit is. l956-ben védte az övéinek vallott egyetemistákat, és ezért később megaláztatásban volt része. Két évre börtönbe zárták, majd Párizsba ment, és a Sorbonne tanára lett. Visszatérése után a szegedi egyetem rehabilitálta. Az 1956-ban végzett évfolyam valamennyi találkozóján részt vett l994ben bekövetkezett haláláig. Az emléktábla avatóbeszédét az évfolyam egyik jeles tagja, Bihari József mondotta.

vezetésével zajlott a munka érdemi része, de természetesen a kis görög (mindössze 250 tanuló) iskola is minden tőle telhetőt megtett a zavartalan munka feltételeinek megteremtéséért. Jártak a pedagógusok Trikala zeneiskolájában is, ahol szinte egyedülálló feltételek vannak (kb. 120 tanterem, külön egy-egy tanulónak), megtekintették a Meteorákat a kolostoraikkal, megismerték Trikala nevezetességeit és az odaút során Thessaloniki szépségeit is. A találkozón részt vett Horváthné Dorozsmai Dóra, Lányi Lászlóné, Gattyán Annamária, Kiss Attila. A következő találkozó 2013 februárjában lesz az olaszországi Cento városában.

5. oldal

Hogyan mondjam el neked…?

Hol és milyen idegen nyelvet tanulhatunk Jászberényben? Folytatás az 1. oldalról. Ezek természetesen nem kötelezőek, aki szeretné, hogy csemetéje ízelítőt kapjon idegen nyelvből, az jelentkezhet a nyelvórákra, melyeket térítés ellenében, az oviba ellátogató pedagógusok tartanak. Az általános iskolák első három évében még szintén csak ismerkednek a nebulók a választott nyelvvel, mely városunkban az angol, illetve a német lehet. Kivételt képez a Nagyboldogas�szony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola. Két tannyelvű osztályaiban már elsőtől emelt óraszámban kapják a tanulók a német nyelvleckét. Általános tantervű iskolai osztályainkban, az alsó tagozat negyedik évfolyamától, amikor a gyerekek már többé-kevésbé tisztában vannak a nyelvtani fogalmakkal, elkezdődhet a komoly nyelvtanulás. Ekkortól már osztályzatot is kap a kisdiák, de nem csak az ötösért érdemes tanulni a nyelvet. Súlyos tízezreket spórolhat meg szüleinek az a szorgalmas gyerek, aki figyel az órán, és azután otthon, bármilyen fárasztó és unalmas is, bemagolja a szavakat. 10-14 éves diákok számára itt nincs lehetőség nyelvi kurzusra járni, a szülő kénytelen magántanárt keresni, ha baj van. A felzárkóztatás ára 1000 forintnál kezdődik tanóránként. A pedagógusok véleménye szerint a tananyagot el lehet sajátítani külső segítség nélkül is, de ehhez folyamatos tanulás szükséges. Más a helyzet a középiskolás korosztállyal, ők már gyűjtik a pontokat a felvételihez. Egy középfokú, ne adj isten, felsőfokú nyelvvizsga, belépőt jelenthet az áhított egyetemre. A Lehel Vezér Gimnáziumban lehetősége van a diákságnak az angol és a német mellett, francia és orosz nyelv elsajátítására is. A nyelvi előkészítő kurzuson, aki akar, egy egész évet szentelhet Shakespeare nyelvének alapos megismerésének. A SZIE gimnáziumában emelt szinten sajátíthatja el a tanulóifjúság az angolt, de német nyelvtanulásra is van lehetőség. A Terplán Zénó Szakképző Iskolában és a Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskolában angol és német nyelv tanulására van mód, sőt utóbbiban oroszra is. Ezekben az intézményekben, BME (Terplán), illetve ECL, DExam (Liska) nyelvvizsgát is tudnak tenni a diákok. A vizsgákra felkészítő tanfolyamokkal segítik tanulóikat a fent említett iskolák. A SZIE főiskolai karán szintén van

lehetőségük a hallgatóknak kedvezményes költségű angol vagy német vizsgaelőkészítő kurzuson részt venni, majd helyben Origo nyelvvizsgát tenni. A vechtai kapcsolatot minden iskolánk kihasználja. A cserediák-program nagyszerű lehetőség a nyelvgyakorlásra, egy idegen ország kultúrájának megismerésére. Azok számára, akik már kikerültek az iskolapadból, de munkájukból, még meg nem szerzett diplomájukból, vagy egyszerűen csak tanulási vágyukból fakadóan szükségük van idegen nyelv elsajátítására, rendelkezésére áll néhány nagyon jó, akkreditált nyelviskola. Valamennyien kis létszámú, 5-8 fős tanfolyamcsoportokkal működnek, nagy hangsúlyt fektetve a kommunikációra. Nyelvtanárok állítása szerint az élőbeszéd gyakorlása, a szituációs játékok sajnos kimaradnak az intézményi oktatásból. Nincs rá mód, hogy 25-30 tanulót minden órán megszólítsanak. Sokkal egyszerűbb szócetlit íratni, nyelvtant írásban kikérdezni. Így a gyerekeknek ritkán adódik alkalmuk élőszóban kipróbálni magukat. Gyakran előfordul az írásban kiváló nyelvtudással rendelkezővel, ha az utcán útbaigazítást kér tőle egy külföldi, jön a pánik, és azt is elfelejti, hogyan kell köszönni az évek óta tanult nyelven. A nyelviskolai tanfolyamokon beszédközpontú, egymásra épülő 50-100 órás modulokon keresztül tudnak a tanulók tovább lépni a következő szintre. A tanfolyamok 850-900 Ft/45 perc ártól elérhetők, és lehet intenzitást, szintet, esetleg speciális témára épülő kurzust választani. A szakértők a heti legalább 4x45 percet tartják hatékonynak. Egyes jászberényi és környékbeli nagy cégek is szerveznek nyelvtanfolyamokat, nyelvi továbbképzéseket munkatársaik számára. Ezek költségét a cég állja és beleszámít a munkaidőbe is. Akinek nem fér az idejébe a tanfolyam órarendje, vagy egyéni ütemben szeretne haladni, magánnyelvtanárnál lelhet megoldásra. Itt, Berényben, elsősorban angol és német nyelvtanárokat kereshet fel a tanulni vágyó, de olasz, spanyol, francia, sőt arab nyelvismerettel is gazdagodhat magántanári segítséggel. Lehetőségből tehát nincs hiány váro-sunkban, a többi csak elszántságunkon, időnkön és nem utolsósorban pénztárcánkon múlik.

Reg. sz.: 16-0008-05 Intézmény akkr. lajstromszám: AL-1283

Akkreditált nyelviskola, ahol garantált a minőség! Élmény a tanulás! www.derdiedas.hu

Nyelvvizsgák a Liskában Választható szintek: B1 (alapfok) B2 (középfok) C1 (felsőfok)

Választható vizsgatípusok: szóbeli írásbeli komplex (szóbeli + írásbeli)

Nyelvvizsgáinkra folyamatosan indítunk felkészítő tanfolyamokat vizsgáztató tanárokkal. Érdeklődni a 70/554 0329-es telefonszámon lehet.


Szabadidő

6. oldal

Kimutatta a foga fehérjét! Az év elején új taggal kiegészült jászberényi oroszlánok, őszre igazi „falkává” kovácsolódtak össze. Ebben nagy szerepe volt a csapat vezérének, Alfának, aki rendet téve a nőstények között, időnként bizony kimutatta a foga fehérjét! Fotó: Tóth Tibor

A Jász Trió TV műsora Október 25. (Csütörtök) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-17.30 Képújság 17.30-18.30 Szolnoktudás Egyeteme 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Berényi Hírmondó 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-23.00 Berényi Hírmondó Október 26. (Péntek) 06.00-08.00 Berényi Hírmondó 08.00-08.30 Épí-tech 08.30-09.00 Kutyafáját Tv 09.00-18.30 Képújság 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.30 Fényszaruról jelentjük 20.30-21.30 Berényi Hírmondó 21.30-22.00 Rock magazin 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Október 27. (Szombat) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.30 Fényszaruról jelentjük 08.30-09.00 Kulturális magazin 09.00-10.00 Berényi Hírmondó 10.00-16.00 Képújság 16.00-16.30 Kulturális magazin 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Apáti Hírmondó 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.00 Klip Mix

22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Október 28. (Vasárnap) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-09.00 Fényszaruról jelentjük 09.00-10.00 Kulturális magazin 10.00-10.30 Értékőrző 10.30-16.00 Képújság 16.00-16.30 Értékőrző 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-20.30 Kulturális magazin 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-21.30 Rock magazin Október 29. (Hétfő) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Kulturális magazin 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.30 Képújság 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.30 KOSÁRLABDA: Naturtex-SZTE-SZEDEÁK -Top Cop Security Jászberény 20.30-21.00 Berényi Pillanatok 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.30 Berényi Hírmondó Október 30. (Kedd) 06.00-07.30 KOSÁRLABDA: Naturtex-SZTE-SZEDEÁK -Top Cop Security Jászberény 07.30-08.00 Épí-tech 08.00-08.30 Kulturális magazin 08.30-18.00 Képújság

18.00-18.30 Épí- tech 18.30-19.00 Kutyafáját TV 19.00-20.00 Szolnoktudás Egyeteme 20.00-20.30 Épí-tech 20.30-21.00 Klip Mix 21.00-22.30 KOSÁRLABDA: Naturtex-SZTE-SZEDEÁK -Top Cop Security Jászberény Október 31. (Szerda) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Kívánság Batyu 19.00-20.30 Apáti Hírmondó 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-22.30 Apáti Hírmondó Berényi Hírmondó Heti hír-magazin CSÜTÖRTÖKÖN 19 órától A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is! Bővebb információ a képújságban! Lájkold facebook oldalunkat! www.facebook.com/jasztriotv Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@ triomedia.hu címre.

Ügyeletek Gyógyszertárak október 25. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 október 26. péntek Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 október 27. szombat Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 október 28. vasárnap Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban október 29. hétfő Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635

október 30. kedd Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban október 31. szerda Thököly Gyógyszertár november 1. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221304. Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap:

Jászkürt

Öten öt ajtón át − egy kanapéra Bernard megcsalja a feleségét egy Bubble nevű könnyűvérű nőcskével. Mielőtt zsebkendőért nyúlnánk, hogy osztozzunk a szegény Jacquelin fájdalmában, tudnunk kell, hogy a csinos fogorvos asszony sem tétlenkedett ezalatt, hanem viszonyt kezdett a fiatal színésszel, Roberttel. A szerelmi négyszöget már csak Viktor, a komornyik segítő szándéka bonyolítja tovább. • Sándor Eliza • Mindezt a Francia négyes, avagy négyen egy kanapén című felnőtteknek szóló pikáns vígjátékban tárta a jászberényi színházlátogató közönség elé a Gergely Theater október 21-én, vasárnap. Marc Camoletti komédiáját olyan közismert színészek előadásában tekinthettük meg, mint Gregor Bernadett (Jacquelin), Szabó Zsófi (Bubble), Németh Kristóf (Bernard), Szabó Máté (Robert), valamint Harsányi Gábor (komornyik). A szereposztás már önmagában is garantálta a sikert, s a színházat teljesen megtöltő közönségnek nem is kellett csalódnia. Nemcsak karakterük megformálásában, de az improvizáció területén is kiemelkedően teljesítettek. Erre szükség is volt, amikor a díszlet részét képező egyik ajtó meghibásodott, ám Németh Kristóf és Harsányi Gábor egy briliáns rögtönzéssel emelték be ezt az elemet a történetbe, melyet a közönség hangos tapssal díjazott. Gregor Bernadett alkalmazkodóképessége is próbára tétetett, amikor a darab végén Németh Kristóf egy váratlan szóviccel

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210-130) szám alatti rendelőben. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Sándor Eliza, Taczman Mária Fotó: Sárközi János; Tördelés: boommédia Kft. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

helyettesítette a Camoletti által írott szöveget. Az már csak hab volt a tortán, ahogy a szereplők eljátszottak a legismertebb magyar televíziós sorozatok címeivel, melyekben valamelyikében majd mindegyikük szerepelt. Nem mintha a darab önmagában nem lenne elegendő a közönség megnevettetésére. A válófélben levő ház ura és úrnője, akik nem tudnak megegyezni, melyikük költözzön el közös otthonukból, e helyett a nappali – s az ott található kanapé – közepén meghúzott demarkációs vonal mentén két részre osztják a házukat, már önmagában is komikus. Ám amikor mindkettejük szeretője – s leendő házastársa – is beköltözik, akkor válik a helyzet igazán bonyolulttá. Tettenérések és félreértések, na meg a híres zöld szemű szörnyeteg elengedhetetlen

Kis berényi ipartörténet A Múzeumi esték idei első előadását a Jász Múzeumban Kiss Erika újságíró és helytörténeti kutató tartotta a Fémnyomó és Lemezárugyár alapítására emlékezve. • f. f. •

8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221304

2012. október 25.

Az estet Bathó Edit igazgatónő vezette be. Hangsúlyozta, hogy a Jászság lakossága századokon át földművelődésből és állattenyésztésből élt. Emellett a kézművesség számított jelentős tevékenységnek. Móra Ferenc édesapja is itt próbálkozott a szűcsmesterség elsajátításával, de Kiskunfélegyházán szerezte meg a szükséges képzettséget. Csak a huszadik század közepén alakult ki a Jászságban olyan ipari központ, amely átírta a térség arculatát. Kiss Erika előadását vetített képek és számos termék tették élővé, emlékezetessé. A gyár hadiüzem volt, és ennek következtében titokzatosság vette körül. Minden munkafolyamat fegyveres őrök vigyázása mellett zajlott. A munka természetes menete nem könnyen viselte ezt a rendkívüli körülményt.

Apróhirdetés Eladó Jászberényben a Szövetkezet úton I. em. 2 szobás lakás. Tel.: 655-982. Eladó Jb. Váltó utcában 2 szoba összkomfortos családi ház, 709m2-es telken. Tel.: 57/415-077, 30/318-6279.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

• Születésnap • Házassági évforduló • Örömteli családi események

A szemléltetés során láttunk ágyúhüvelyeket, praktikus háztartási eszközöket a fazéktól a szifonig, de annak is szemtanúi lehettünk, hogy egy-egy ágyúhüvelyből milyen dísztárgy születhetett. Mindez nagyon tárgyszerű adatközlés jegyében bontakozott ki. A honvédségi katlan szemügyre vétele után elénk tárult a gyár két jelentős személyiségének alakja. László Károly és Gorjanc Ignác tevékenysége fémjelezte a majdani civil ipari tevékenység kibontakozását. A hűtőgépek és -berendezések polgárjogot nyertek, és a folyamatos tudatos szervező tevékenység eredményeként született meg az a szakembergárda, amely új arculatot kölcsönözhetett a Jászság legjelentősebb ipari üzemének. A maga korában is különleges eseménynek számított, hogy a miskolci egyetem egyik végzős csoportja tagjainak itt volt első munkahelyük.

Szálas krizantém előjegyezhető.

TERMELŐI ÁRAK! Cserepes krizantém, árvácskák többféle szín- és méretválasztékban kaphatók.

BARANYI KERTÉSZET Jászberény, Álmos u. 28. Telefon: 06-30/906-5501.

Nyitva:

mindennap, 9-18 óráig.

színrelépése, miközben Viktor, a komornyik megpróbál mindent megtenni „uram” és „asszonyom” kibékítése érdekében. A végén természetesen – ahogy az egy könnyed darabnál elvárható – minden jóra fordul, s a házaspár ismét egymásra talál. A második felvonás végére a közönség túl van egy körülbelül két órás folyamatos nevetésen, s a meghajló színészeket majdhogynem ugyanilyen hosszú tapssal jutalmazza. A díszlet ajtajain ki, majd – a továbbra sem halkuló taps hatására – újra és újra bevonuló színészek még ekkor is nevettettek. Egy mini ráadás-komédia részesei lehettünk: abban, hogy ki melyik ajtón át és kivel távozik, majd milyen arccal bukkan fel újra, a közönség követelésére körülbelül minden lehetséges verziót kimerítettek.

A hadi jellegű termelés is folytatódott. Varga Károly ennek útjait munkálta az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején. Forgó László és Heller László tevékenysége új fejezetet nyitott az üzem fejlődésében, de az itt dolgozó más mérnökök is igen jelentős eredményeket értek el nemzetközi szinten is. Mindezek révén született a Lehel Hűtőgépgyár, amely világszerte megbecsülést vívott ki a városnak, a Jászságnak és egész Magyarországnak. Az utókor megbecsüli az egykor nagy változást kiváltó korszak vezetőit. Ennek bizonysága, hogy a gyári lakótelepen László Károly és Gorjanc Ignác utcán is járnak az utódok. Az előadást számos hozzászólás követte. Varga Károly érzékeltette a a korabeli folyamatok természetét. Többen hangsúlyozták, hogy a gyár számos esetben nyújtott segítséget iskoláknak, szervezeteknek, a városnak.


Ajánló

2012. október 25.

Életkorok címmel nyílt kiállítás

Vuics István száz éve Vuics István, a Jászberényi Tanítóképző Intézet egykori tanára idén lett volna száz éves. A mestert és munkásságát a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria Életkorok című időszakos kiállítása wismerteti meg az érdeklődőkkel. A szombat délelőtt nyílt tárlat november 15-ig ingyen tekinthető meg a Jászkürt Fogadóban. Személyes okmányok, fényképek, meghívók és munkaeszközök egészítik ki azt a festmény- és grafika-együttest, amit a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria erre az alkalomra kölcsönzött különböző magánszemélyektől. A tárlatot egy zenés kisfilm teszi teljessé, amely azzal a céllal épült be a közönség elé tárt anyagba, hogy bemutassa azt a hosszú és megpróbáltatásokkal teli utat, amelyet a festőművész élete során bejárt. Vuics István ugyanis Tataházán, Baja mellett született. Édesapja, Vuity (Vuics) Menyhért bunyevác volt, édesanyja magyar. Nem voltak szegények, ám gazdagnak is csak annyira, hogy a háborúk után a családot kuláknak minősítsék és megfosszák vagyonától, megalázzák. Ez az oka annak, hogy rajzpedagógusi oklevelének megszerzését követően Vuics István nem kívánt Baján munkába állni, holott a későbbiekben belátta, számára ott lett volna a legideálisabb. Megszállott horgász volt ugyanis, ezért a Duna és a Sugovica partjára a nyári szünetekben vissza-visszatért. Új otthonát, Jászberényt nehezen szokta meg, főként az akkori embertelen rendszer kedvtelenítette el. Vuics Istvánról elsőként Leirer József, a kiállítás főtámogatója, a festő egyik bajai

rokona beszélt a megnyitón. Mivel az alkotó idős korára Bajára költözött, ott is hunyt el 2001-ben, művészi hagyatékának számos jelentős darabja a Leirercsalád tulajdonába és gondozásába került. Ennek a kollekciónak egy része is látható most Jászberényben. A szép számú jelenlévőt másodikként Tataháza polgármestere, Vörös István köszöntötte, akit a rendezvényre egy népes küldöttség is elkísért. Az elöljáró felmenőink és a gyökerek fontosságáról értekezett, Tataházáról, a soknemzetiségű Bácskáról, és arról, hogy bár sosem találkozott Vuics Istvánnal, az ünnepelt alkotó egyik képe irodájának falát díszíti, így naponta személyes és bensőséges kapcsolatban állnak. Harmadik felszólalóként mindenekelőtt kötelességemnek éreztem megmagyarázni, miért lett olyan a tárlat, amilyen, picit intim, de jellemzőinket (szó szerint is) tükröző, s miért kapta az Életkorok címet. Beszámolómból a hallgatóság megtudhatta, válogatáskor az elsődleges szempont az volt, hogy a címadó olajkép egyike a legreprezentatívabbaknak, hisz ecsetvonásaiban és színeiben rajta van minden, amit Vuics Istvánról – mint festőről és mint emberről – el kell mondani.

Alternatív sanzonest A teás csészét szorongató szivárvány pulcsis, törékeny lány gitárral lépett a színpadra. Aztán felcsendült az első dal, és vidám, meleg hangulatot varázsolt a hűvös színházterembe. Takács Eszter, magyarországi alternatív sanzon dalszerzője, múlt héten, „magabiztos péntek este” érkezett hozzánk. Saját stílusát a jazz és a népzene határán csipetnyi hippi beütéssel határozza meg. Már több mint tíz éve ír dalokat, játszik szólóban és együttesben egyaránt. A koncerten többnyire saját szerzeményeit hallhattuk, de Cseh Tamás és Müller Péter Sziámi nóta is felcsendült a repertoárban. Annak ellenére, hogy saját elmondása szerint színházi előadásain

Küry Klára emlékműsor Október 21-én, vasárnap 17 órai kezdettel Küry Klára emlékműsort tartottak a Déryné Művelődési Központban. A jászkiséri származású művésznőt operett-részletekkel és Heltai Jenő hozzá címzett, ún. „Kató-verseivel” idézte meg Kóródi Anikó operaénekes és Réz Lóránt orgonaművész, miközben Küry Kláráról készült képek vetítése tette teljessé az időutazást. Fotó: Bíró János

úrrá lesz rajta a lámpaláz, ezúttal közvetlen és felszabadult volt. Olykor ad hoc jelleggel reagált – akár a dalba fűzve – a közönség rezdüléseire, beszólásaira. A dalok között betekintést nyertünk Eszter világába, és mókás történetein nevettünk. Egy szám erejéig a Palotásy János Zeneiskola két növendéke is csatlakozott hozzá a színpadon: hamar ös�szehangolódtak, jó kis triót hallhattunk. A közönségtalálkozón egy színes, közvetlen lányt ismertünk meg benne.

Rajta van a múlt, a jelen és a jövő, az ifjúság és az öregkor, az egész életünk. Mert az életünket – mindnyájunk életét – nem csupán azok a tárgyak határozzák meg, amelyek velünk élnek, mellettünk élnek, és amelyek sokszor fölénk tornyosulnak, hanem azok az emberek is, akik velünk és mellettünk élnek, és akik, lássuk be, ugyancsak gyakran fölénk tornyosulnak, és akikben nem ritkán csalódunk. Csalódunk, mert ők képviselik például azt a korszakot, amely elvette a tárgyainkat, a gondolatainkat, az otthonunkat, a szülőföldünket, az ismerőseinket, a barátainkat és a szeretteinket, mindazt, ami meghatároz bennünket. Előlük, az általuk létrehozott, fenntartott rendszer elől menekült Vuics István a természetbe, ahol bizonyára megtalálta azt a szabadságot, amelytől a társadalom megfosztotta. Nem titok, Vuics István magányos ember volt: önéletrajza szerint is, no meg kortársainak elbeszélése, visszaemlékezése szerint is. Ám ha megnézzük a műveit, akkor egy teljesen más típusú embert látunk. Egy olyan embert, akit nők, as�szonyok, lányok és legények sokasága, fűzére ölel körül. Kérdés viszont, hányan ismerték őt valójában azok közül, akik ideig-óráig a közelébe kerültek, hányan beszélgettek el vele őszintén arról, mi az, ami boldoggá teszi, s mi az, ami szomorúvá. Felmerült kételyeinkre sajnos már csak a hagyatéka adhat választ, közvetetten tehát az Életkorok című kiállítás, amely arra invitálja a szemlélőt, hogy keresse meg, találja meg és szeresse meg a képek mögötti embert, majd próbálja megszeretni magát a tárlatot is. A verőfényes és tavaszias őszi délelőttöt a Cantate Nobis Énekegyüttes előadása tette fenségesebbé. A centenáriumi rendezvényt lezáró fogadás előtt a részvevők, a távolabbról érkezettek és vendéglátóik, a Jász Múzeum és a város képviselői, a Képzőművészet-barátok Egyesületének elnöksége, az egykori tanítóképző utódintézménye, vagyis a főiskola oktatói, valamint a Vasas Sporthorgász Egyesület reprezentánsai koszorút helyeztek el Vuics István Zirzen Janka utcai emléktáblájánál. Itt a művészt hajdani tanítványa és tanártársa, Telek Béla méltatta. Gurzó K. Enikő, a kiállítás rendezője

7. oldal

Programajánló Szoborkiállítás Vechtából

Október 25-én, csütörtökön 17 órakor Art Europa im Fokus címmel nyílik kiállítás a városi könyvtárban. A Jászberényi és a Vechtai Baráti Kör jóvoltából Ruth Stephan, vechtai szobrászművész tárlatát tekinthetik meg.

Fabula – jazz koncert

Október 25-én, csütörtökön 19 órakor a Malom Filmszínházban fellép a Mezei Szilárd Trió és Mezei Kinga (Vocal Quartet). Jászberényi koncertjükön a magyar népzene és az abból, a bartóki hagyományok nyomán kifejlődő improvizációkat sem nélkülöző jazz muzsika megszületésének örömét követhetjük nyomon.

Bibliai esték

Október 25-én és 26-án, csütörtökön és pénteken 18 órától a Jászberényi Református Gyülekezet szeretettel várja az érdeklődőket Református Bibliai esték című előadásaira az Ifjúsági Ház első emeletén. Az előadások témái a következők: Válságban a kapcsolataink! – Mi van a kulisszák mögött?, Egy jobb világot építünk? - Mit adhat a keresztény Isten, amit más nem adhat?

Zacher Gábor szülőértekezlete

Október 26-án pénteken 17 órakor Zacher Gábor Miért? Rendkívüli szülői értekezlet címmel előadást tart szülőknek, pedagógusoknak egy szintetikus kor, szintetikus problémáiról a városi könyvtár kamaratermében.

Előadás egy restaurátor Mongóliai túrájáról

Október 26-án, pénteken 18 órától a Jászország sorozat következő előadását Egri Hunor tartja Mongólia: Egy restaurátor Mongóliai túrája címmel, a Déryné Rendezvényházban.

Klasszikus gyöngyszemek

Október 27-én, szombaton 18 órakor lesz a Camerata Miskolc vonós kamarazenekar koncertje a Déryné Rendezvényházban. Művészeti vezető: Soós Gábor, a Miskolci Szimfonikus Zenekar első koncertmestere.

Mátyás király szárnyai

Október 28-án, vasárnap 11 órakor a Márkus Színház előadásában láthatják a Mátyás király szárnyai című előadást. A társulat és az előadás hazai és nemzetközi díjakat nyert, nem egyszer az ASSITEJ Gyermek és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetsége „Üveghegy díját” a legjobb gyermekszínházi produkcióért.

Rövidfilm-pályázat A Hamza-művészházaspár szellemi és tárgyi hagyatékát ápoló jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria második alkalommal hirdeti meg Különös találkozás című rövidfilm-pályázatát, amelyre 15 évesnél idősebb amatőr és profi alkotók jelentkezését várják. Az idei mozgóképes megmérettetésre a múzeum kiállításait népszerűsítő, bemutató, az alapítók életművét ismertté tevő produktumokkal lehet jelentkezni. Műfaji megkötés nincs, ám a pályamű nem haladhatja meg a 15

percet. A produkció címét és készítőjét/ készítőit, a felhasznált zeneszámok szerzőit, előadóit tüntessék fel a stáblistán, illetve a lemezen. Értékeléskor a mű egyedisége, sajátos látásmódja, kidolgozottsága lesz a mérvadó. A DVD PAL formátumú rövidfilmeket az alábbi címre kérik eljuttatni: 5100 Jászberény, Gyöngyösi út 7. november 15-ig. Elérhetőségüket (e-mail, telefonszám) feltétlenül mellékeljék! További információ: www.hamzamuzeum.hu

„Boldog ember akarok lenni és mellette örömet adó művész”

Megnyílt Varga Erik kiállítása

Akik szeptemberben részt vettek az ArtCamp jászberényi alkotótábor zárókiállításán, azok némi déja vu érzést tapasztalhattak, amikor október 17-én ellátogattak a Lehel Filmszínházba Varga Erik szolnoki festőművész 50 év című kiállításának megnyitójára. Volt itt „Köszönöm, Öreg 2”; Szívhangok zenekar, rengeteg nagyszerű és sokféle stílusú kép a falakon – mégis ezúttal is egyedi élményben lehetett részünk. • Sándor Eliza • A nem mindennapi helyszín – mely a tervek szerint a későbbiekben is otthont adna hasonló eseményeknek – remekül debütált a rendhagyó kiállításmegnyitó helyszíneként. Az esemény 17 órára volt meghirdetve, s ekkor már gyülekeztek az érdeklődők, majd hamarosan megkezdődött a – Varga Eriknél már megszokott „ráhangolás” egy basszusgitár performansz keretében. „Úgy festek, ahogyan zenélek, és úgy zenélek, ahogyan festek” – jegyezte meg Köszönöm, Öreg 2 című előadása előtt, melyet – az ArtCampes kiállítás megnyitóján előadott első részhez hasonlóan – magához Istenhez címzett. A művészt 1992 óta foglalkoztatja, hogyan lehet csak bas�szusgitárral zenét létrehozni, kísérletezése, zenei útkeresése fázisait az elmúlt húsz évben megjelent lemezein is végigkísérhetjük. Ezt az útkeresést figyelhetjük meg képein végigtekintve is, melyeket festői pályafutásának 21 évéből úgy

válogatott össze, hogy minden korszakának legjavát tárja a jászberényi közönség elé. S valóban: végigtekintve kiállított képein azt hihetnénk: legalább háromnégy kiváló festő műveit szemléljük. A figurális megfogalmazás nyelvét éppoly természetesen beszéli, mint a nonfiguratív vagy a kettő átmenetéből sejtelmes világot létrehozó szürrealizmusét. Ám ez az útkeresés technikai téren is jellemzi. Széles ecsettel, vastagon felvitt fedőfesték már-már domborműszerű impres�sziója egy lazúros festéssel kialakított háttéren. Megfolyatással előállított monokróm akvarell. Újabb fedőfestékes képek annak állítanak emléket, amint a napfény ezerféle árnyalatból álló képet fest egy női aktra, s a művész dinamikus ecsetvonásai nyomán a vörösek a zöldekkel táncra kélnek. Lazúros, pasztell árnyalatú analóg színekkel komponált tájkép. Kréta-háromkirályok néznek ránk a lendületes mozdulatokkal létrehozott alapozáson. Hófehér háttéren ücsörgő női akvarell aktok. Tinta. Ka-

parás. Száraz ecsettel pettyezett háttér. Semmi sem túl elrugaszkodott számára, mégis, soha nem érezzük idegennek a képtől a technikát. Mint a művész elmondta, az útkeresés az egész művészi pályafutására jellemző. Sokszor elbizonytalanodik, majd talpra áll, azután ismét elbizonytalanodik, majd újra talpra áll. Változó az is, hogy hogyan alkot: régebben mindent lefestett, később csak akkor fogott bele, amikor ihletet kapott. Mostanában éjszaka szeret a legjobban festeni, ezt a légkört tartja a leginspirálóbbnak. Ezért is élvezte az ArtCampet is, hiszen ott ezt megtehette, s így egy egész sorozatot festett, a „Ki viszi át a fényt” téma köré felfűzve. A megnyitó záróakkordjaként a művész Szívhangok nevű repetitív jazzt játszó zenekarát hallgatva csodálhatta a közönség a kiállított képeket, miközben finom borokból, termelői mézből, kézműves csokoládéból és különleges teából kaphattak kóstolót, tovább fokozva az élményt. Az idén ötvenéves művész a kérdésre, hogy festőnek vagy inkább basszusgitárosnak tartja magát, így válaszolt: „Boldogságkutatónak. Arra jöttem rá, hogy elsősorban csak boldog ember akarok lenni és mellette örömet adó művész.”


Sport

8. oldal

Rövid hírek Utánpótlás labdarúgó országos bajnokság. Jászberény utánpótlás labdarúgó csapatai - a múlt hetihez képest - ezúttal halványabban szerepeltek, ami főleg azzal magyarázható, hogy igen erős ellenfelekkel kellett megmérkőzniük: U-19: Pénzügyőr - JSE 4-1 U-15: Tatabánya - JSE 3-0 U-17: Pénzügyőr – JSE 1-1 U-13: Tatabánya - JSE 8-2 Női röplabda NB II. Mindkét csoportban a 2. fordulót bonyolították a hétvégén. A jászberényi hölgyek idehaza játszottak a Debrecen együttesével. Ezúttal nem tudták megismételni múlt heti jó játékukat, és vereséget szenvedtek: Jászberényi RK - Eötvös DSE Debrecen 1-3 Női kézilabda NB II. Jászberény alakulata csak a junior bajnokságban szerepel. A Bercsényi úti játékcsarnokban lezajlott találkozón könnyed játékkal, fölényes győzelmet arattak: Jászberény - Ózd 40-26

Megyei tenisz-csapatbajnokság. Jászberény megyei bajnokságban szereplő tenisz csapata Martfűn lépett pályára vasárnap és kiütéses győzelmet aratott: Martfű – Co-op Star Jászberény 0-6 A pontokat egyesben: Sződi Szabolcs, Bartóki József, Dancsó Bálint és Dancsó Márk szerezték. Párosban pedig, a Sződi – Bartóki illetve a Dancsó testvérpár diadalmaskodott. Ezzel a Co-op Star csapata fölényesen – veretlenül – nyerte a megyei bajnokságot, és jövőre már a Nemzeti Bajnokságban szerepelhet. Bécs – Budapest Ultramaraton 2012. Jászberény is képviseltette magát az ötnapos Bécs – Budapest Ultramaraton futóversenyen. „Jászberény Futászai” – Kocza István, Nyitrai Csaba, Járomi Béla, dr. Kardos Dániel és Deák László Attila összetételben – 25 csapat közül a 7. helyen végeztek.

Négyből három… Jászberény kosárlabda csapata a Nemzeti Bajnokság „A” osztályában négyből három meccset nyert. Az első találkozót az atomvárosban vesztették el Horti Bálinték, viszont azóta egyszer sem hibáztak. Az elmúlt szombaton a cívisváros kosarasainál is jobbnak bizonyultak, így harmadik győzelmüket ünnepelte a lelkes hazai publikum. Pedig nem igazán jól kezdődött a találkozó számunkra, mert túl udvariasak voltak játékosaink a vendégekkel szemben, akik majdhogynem zavartalanul ostromolták palánkunkat. Nagyobb baj, hogy ezzel együtt a pontokat is szorgosan gyűjtögették. Az első tíz perc végére még sikerült egalizálni az eredményt, de a nagyszünetben már három ponttal többet jelzett a vendégek javára az eredményjelző. A második játékrészben aztán feljavult védekezésünk, szerencsére a vendégek térérzéke pedig elromlott, azaz sorra hagyták ki a triplákat. A mieink viszont Dramicanin vezérletével szaporán gyűjtögették pontjaikat. Egy 10-0-ás széria után aztán egyre bizonytalanabb lett a Factum játéka, a mieinké pedig egyre jobb és ma-

gabiztosabb. A végén már akár hátradőlhettünk volna a támlás székeken, de nem ezt tette a hazai szurkolótábor, hanem felállva, vastapssal ünnepelte „fiait”. Top COP Security Jászberény - Factom Sport Debrecen 82-68 A mérkőzés után a JKSE edzője, Földi Sándor örömmel nyugtázta újabb sikerüket, de arra is felhívta a figyelmet, hogy ettől a három egymás utáni győzelemtől nem szabad „elszállni”, mert aztán nagyot lehet zuhanni. Ezzel együtt is, természetesen pénteken, Szegeden ismét nyerni szeretnének. Ennek nyomatékául hétfőn és kedden munkával ünnepeltek, azaz mindkét pihenőnapon edzést vezényelt a fiúknak.

Egy pontra a dobogótól Jászberény labdarúgócsapata ismét hazai pályán játszott, és ezúttal kiütéses győzelemmel gyűjtötte be az újabb három pontot. Ezzel a fiúk a 4. helyre kapaszkodtak fel a táblázaton, mindössze egy pontra vannak a képzeletbeli dobogótól. • ács • Szombaton a megyei I. osztály újonca, Nagykörű volt a berényi focisták ellenfele. Már a mérkőzés elején megijesztették a vendégeket Eszes Kornél játékosai. Alig tíz perc után kétgólos előnyhöz jutottak, egy öngól után, Gacs Gergő révén. A vendégek ekkor még, „találtak” egy gólt (2-1) de a második félidőben jött a berényi henger: Német Norbi (2), Gacs Gergő, László Krisztián és a hátvéd Szanyi Krisztián voltak eredményesek. Így született meg a forduló legnagyobb gólkülönbségű győzelme:

Jászberény – Nagykörű 8-1 A 4. hely azt is jelenti egyben, hogy mindössze egy pont választja el őket a 2. helytől, az elsőtől pedig – ahol továbbra is a Tiszafüred vitézkedik – hat. A hétvégén Jászárokszálláson szerepelnek focistáink. A szomszéd város csapatát a minden focikedvelő által ismert berényi mester, Szabó Imre dirigálja. Továbbá az is érdekes színfolt, hogy a tavalyi ezüstérmes csapat tagja volt, Tóth Márk, Hájas Norbi és László Krisztián is, akik ősztől a berényi alakulatot erősítik. A szomszédvári rangadó tehát vasárnap 13 óra 30-kor kezdődik Jászárokszálláson.

Jászberényi sikerek Belgiumban Október 12-én öt versenyzővel indult útnak a budapesti Sportország gyorskorcsolya csapata a távoli Turnhout városában rendezett szezonkezdő versenyre. A kis csapatnak tagja volt két nem régiben átigazolt jászberényi sportoló is. Nem sokkal az 1400 km-es út megtétele után álltak a rajtvonalhoz, hogy megmérettessék magukat az eddig még ismeretlen nyugat-európai régió versenyzőivel.

Már az elődöntők közben látszott, hogy a magyar csapat felkészülten érkezett, az eddig megszerzett korcsolyatudásuk megállja a helyét az élmezőnyben. Így a verseny végén valamennyi Sportországos gyorskorcsolyázó dobogóra állhatott. A jászberényi versenyzők közül Dobrán Fanni ezüstéremmel, míg Dobrán Flóra bronzéremmel térhetett haza. Edzőik: Bánhidi Ákos és Tarcali Attila.

2012. október 25.

Ezerszínű őszi tájakon Nem panaszkodhatnak a kerékpáros kirándulásokat kedvelők mostanában. Az elmúlt hónapban a gyönyörű őszi idő és a szervezők jóvoltából szinte az egész Jászságot bebarangolhatták két keréken. • sz. k. m. • Sárközi János kollégánk, nemcsak a fényképezőgépét kattogtatja, de a környék természeti látnivalóihoz vezető túraútvonalaknak is jó ismerője. A hosszú hétvégén két gyönyörű tájra vezető biciklitúrával is meglepte a kirándulni vágyókat. Én és kis családom a szombati, Jásztelek környékét felfedező rövidebb túrára vállalkoztunk. A Bundás-kúttól indultunk, és alig fél óra múltán már el is értük a jásztelki természetvédelmi terület határát. Mint azt az itt található tájékoztató tábla jelzi, ezen a tájon védett növény és állatfajok sokaságával találkozhat a szemlélő. Akinek szerencséje van, még jégmadarat is megpillanthat a Zagyva holtágának e vadregényes vidékén. A buja növényzet miatt, itt csak a kerékpárról leszállva, gyalogosan tudtunk továbbhaladni. A keskeny ösvényeken sétálva, utunkat tenyérnyi kalapú gombák, termésüktől roskadozó kökénybokrok szegélyezték. Bár ez utóbbit még nem csípte meg a dér, de fanyar

íze ellenére bőven belakmároztunk belőle, pótolva szervezetünkben a túrához szükséges ásványi anyagokat. A gyerekeknek nagyszerű játszótér volt az ártéri erdő. Libikókáztak egy-egy kidőlt fa billegő ágán, fára másztak, vagy elbújtak az óriás tölgy odvas törzsében. Több száz évet megélt faóriások nézték aranyló lombkoronájukat a Zagyva víztükrében. Az októberi

verőfényes napsütésben pompázó őszi táj fantasztikus színkavalkádja, a csipkebogyó vöröse, a kökény kékje, az eső utáni fű harsogó zöldje és a falevelek ezer színe festő ecsetjére kívánkoztak. Túravezetőnk, János, ha vásznon nem is, de fotón megörökítette ezeket a csodákat. A visszautunk, vijjogó egerészölyvekkel kísérve, a vésztározó gátján vezetett egészen Alattyán határáig, majd onnan kanyarodtunk vissza Berény felé, a szántók közötti földutakon kerekezve. A 35 km-es túráról kissé elfáradva, de élményekkel és fényképekkel megrakodva értünk haza kora délután.

Sándor Renáta a sógoroknál villog Sándor Renáta röplabda iránti tehetségét több évvel ezelőtt itt Jászberényben fedezhettük fel, szemünk láttára érett a játéka, amire nem csak mi, berényi szurkolók és a Jászberényi RK vezetői felfigyeltek fel, hanem a tehetős fővárosi klubok is. Így legelőször a sokszoros bajnok, BSE „kaparintotta” meg lányunkat, aki nem okozott csalódást számukra sem.

• Ács Tibor • • Hogyan érezted magad a főváros elit alakulatánál? Nagyon jó három évet töltöttem náluk. Jó volt a kollektíva, aránylag gyorsan beilleszkedtem, és ami a legfontosabb jöttek az eredmények is. Amikor odakerültem, nem mi voltunk esélyesek a bajnoki cím megszerzésére, de az esélytelenek nyugalmával mi nyertük a bajnokságot és a Magyar Kupát is. Aztán a következő két évben már mint esélyesek ismételtük meg ezt a nagyszerű teljesítményt. • A Te számodra – a bajnoki érem mellett – további kézzel fogható eredmény is született. Igen, így van, két éven át én voltam a női röplabda mezőnyben az „év játékosa”, sőt volt, amikor az utánpótlás és a felnőttek között is én voltam a legjobb, aminek természetesen nagyon, de nagyon örültem. • Ennek ellenére klubot váltottál. Bizonyos okok miatt átigazoltam a Vasas csapatához. Lehet, szerencsém volt, vagy az edzőnk és a vezetők hívtak nagyon jókor, mert az ott eltöltött évem alatt is dupla aranyérem tulajdonosa lettem, azaz velük is megnyertük mind a két magyar trófeát. • Mindkét magyar csapatnál bajnokságot, kupát nyertél, mégis a „sógorokhoz” költöztél a nyár végén. Miért?

Valóban, mert úgy éreztem, hogy most van itt az idő, hogy külföldön is szerencsét próbáljak. A bécsi székhelyű SVS Post Schwechat együtteséhez igazoltam. E csapat kiválasztásának természetesen voltak előzményei. Amikor a Vasassal a Közép-Európa Kupában szerepeltünk, velük is játszottunk, onnan a kölcsönös ismeretség. A mostani szlovák edzőnk pedig, még a BSE-és időből figyelt fel rám, mert előző klubomban is látott már játszani, és most jött el az idő, hogy az Ő általa dirigált csapathoz hívjon. • Az osztrák bajnokság pedig nem olyan „pengés”, mint pl. a francia vagy az olasz? Ez így van, az osztrák bajnokság színvonala hasonlít a miénkhez, viszont ez a csapat, ahová én igazoltam, kiemelkedik a mezőnyből. Tavaly az említett nemzetközi sorozaton másodikak lettek,

idén viszont az a célkitűzés, hogy Bécsbe kerüljön a Közép-Európa Kupa. • Ezt a célt milyen összetételben gondolja megoldani a csapatvezetés? Talán az a leghelyesebb szó rá, hogy nemzetközi csapattal. Osztrák lányok mindössze öten vannak, rajtam kívül pedig, egy-egy argentin, cseh, szlovák, szerb, kínai és orosz hölgy alkotja az együttesünket. • Adódik a kérdés, hogy milyen nyelven kommunikáltok? Egyértelművé tették számunkra, hogy az angol lesz a csapat „nyelve”. Számomra ez egyben azt is jelenti, hogy kénytelen vagyok én is ráfeküdni komolyabban az angol elsajátítására. Szerencsére jól haladok, szinte már mindent megértek, amit a társak mondanak és szerencsére azt is, amit az edzőnk mond. • Tagja vagy a magyar válogatottnak, attól, hogy nem idehaza játszol? Igen, tavasszal az Európa Ligában indult a magyar csapat, ahol sajnos sérülésem miatt nem tudtam részt venni, viszont az őszin, az Európa bajnoki selejtezőn már igen, de nem jutottunk tovább.

Birkózásban bronz Cegléden Cegléd adott otthont a 134 fiatal versenyzőt felvonultató kötöttfogású diákrangsorversenynek. A 69 kg-os súlycsoportban induló Kiss Tibor, a SZIE ABPK gyakorló általános iskolájának tanulója ezúttal a kötöttfogásúak között mutatta meg oroszlánkörmeit. Száraz Tibor ta-

nítványát csak a mezőnyből kiemelkedő szerb ellenfele tudta az előmérkőzések során megállítani, de így is felküzdötte magát a dobogóra. Vrabel Ákos (Magyarkanizsa) és Kismóni Botond (Dorogi NC) mögött harmadik lett Szabados Márton (FTC) társaságában.

Új évf. 19. szám  

2012. október 25.

Advertisement