Page 1

E heti számunkat a jász világtalálkozó tiszteletére az egész Jászságban terjesztjük.

A XIX. Jász Világtalálkozó programja

Az egyetlen teljes hivatalos programfüzet az eseményeknek helyet adó várostérképpel, valamint a legfőbb szponzorok felsorolásával 5-8. oldal

Jászkürt Új folyam 2. év 24. szám (XXV./24.)

2013. június 13.

Újság Jászberény város lapja

A lehetőséget Szabó Tamás közmunkáról, szobrokról, a közelgő jász világtalálkozóról közösen kell valóra váltanunk

Jászberény szeretettel várja a jászokat!

Jászberény alpolgármestere, Juhász Ahány kérdés, szinte annyiféle témát jelez a Szabó Tamás polgármesterrel A JVV Zrt.-vel való együttműködés készített interjú. A közmunkát, a Trianon emlékmű felavatását, a tervezett minőségileg új szakaszába lépett példáDániel a gyakorlati várospolitikához mindig társítja az elméleti alapokat. lovas szobor fogadtatását, a húsz legnagyobb adófizető vacsoráját, a XIX. Jász ul a közös járda építések kapcsán Ezúttal A kormányzás ára című kötet Világtalálkozó és a nyár megidézett eseményeit, egy belvárosi telek rendezet- • Tehát minden a legnagyobb rendtanulságai többször beszüremked- lenségét egy valami köti össze: mindahány jászberényi aktualitás. ben van a közmunka frontján? nek az interjúba, miszerint a sikeres Abban a tekintetben feltétlenül, hogy magánszféra, a gazdaság és a politika • Halász Lajos • pért alapvetően mégis csak az önkor- amint említettem, a pályázaton elnyert párhuzamai garantálhatják a sikert, mányzat legnagyobb cége, a JVV Zrt. nem csekély összeget eredményesen és országosan és helyben is. • Ebben az évben is elkezdődött a a felelős… hatékonyan használjuk föl a város érközmunka a városban. A tavalyi ve- Az én állításom, és ezek a kérdések nem dekében, miközben – statisztikai érte• h. l. • gyes tapasztalatokat – beleértve a ellentétesek egymással. Pontosan ezért lemben – éves szinten 150 ember jut városlakók olykor elutasító fogadta- fogalmaztam úgy, hogy nagy részben nyolcórás elfoglaltsághoz, munkához • Másoktól is megkérdeztük, így ter- tását is –, sikerült hasznosítani? az ő munkájuk a rendezett városkép, és jövedelemhez. Ez a rendszer nem temészetesen Öntől is: hogyan tekint A közmunka program egyértelműen hiszen nemcsak a speciális célgépek, de kint vissza hosszú múltra, feltételrendaz elmúlt három évre és a ciklus előt- jobban teljesít, mint tavaly. Ezt alátá- a szakképzett munkások és munkave- szerét a jövőben is pontosítani, csiszoltünk álló utolsó esztendejére? masztja, hogy városképi szempontból zetők is a JVV Zrt.-nél állnak rendel- ni kell. Nem titkolom, hogy további A 2010-ben meghirdetett programunk határozott különbség figyelhető meg, kezésre, az ő szakmai irányításuk és a javulást várunk a munkateljesítményt szisztematikus megvalósításán dolgo- ami nagy részben az ő munkájuk kö- közmunkások pluszlétszáma együtt és munkamorált illetően egyaránt. zunk. Az elmúlt három évben itt Jász- vetkezménye. Nincsenek annyira szem eredményezi a látványos változást. Az • Előző lapszámunkban tudósítottunk a Trianon emlékmű felavatásáberényben is a nagyobb strukturális át- előtt, de ugyanígy dicséret illeti a por- időjárás eddig nem kedvezett ennek a alakításokkal voltunk elfoglalva, nem teleki és a neszűri brigádot is. tevékenységnek, de az éves vállalásun- ról. Nem sok idő telt el a gondolattól függetlenül az országos folyamatoktól. • Nincs itt ellentmondás? A városké- kat a közmunka egésze teljesíteni fogja. a tettig: ez igazi rapid megoldásnak Gondolok itt az egészségügy, az oktatás és az államigazgatás új pályára állítására. Ezek feltétlenül szükséges átszervezések voltak, részben azért, hogy valós anyagi lehetőségeinkhez igazítsuk a rendszert, másrészt azért, hogy tisztázzuk az állam Már csak napokat kell várni az idei és az önkormányzatok szerepét, vállalá- jászok világtalálkozójára. A szervezéssait, felelősségi körét. ben leginkább érintettek: Horthiné • Ezt azért röviden bontsa ki. dr. Bathó Edit, a szervezőbizottság Mindenki számára természetes, hogy a elnöke, Bolla János jászkapitány, rendőrség, a mentők állami kézben vol- Szabó Tamás polgármester, valamint tak mindig is. Nem volt ilyen tiszta a Tóth József, a Jászkerület ügyvezetője kép például a tűzoltóság esetében, amit ebből az alkalomból tartottak sajtótálogikus volt ugyancsak az állami fele- jékoztatót. lősség körébe átadni a megszervezett • Sándor Eliza • katasztrófavédelem keretein belül. Az is tény, hogy kórházunk révén 27.000 ember vállát és pénztárcáját nyomta ki- Szabó Tamás polgármester összegezte lencvenezer ember ellátásának felelős- a városvezetés szervezésben vállalt felsége, miközben ez vitathatatlanul álla- adatait. A világtalálkozó jelentőségét mi feladat. Sokak számára kevésbé volt a csángó fesztiváléhoz hasonlította, Részlet a tavalyi, jászfelsőszentgyörgyi felvonulásról (Fotó: Sárközi János) átlátható az iskolarendszer átalakítása. hangsúlyozva, hogy több mint 15�000 résztvevőre számítanak. Kiemelte, hogy kat már nemcsak a szabályzat alapján, főszervezője felelevenítette a jász világtaAz iskolák tulajdonosai továbbra is az hanem személyes tapasztalatból is is- lálkozók történetét, kiemelve, hogy azt önkormányzatok, az egységes szakmai mind a helyi, mind az elszármazott jász települések igen aktívan hozzájárulnak a meri, illetve hogy már kiépítette a fel- a nyolcvanas években már (újra) erősöszínvonalért viszont az állam felelős. (Folytatás a 2. oldalon.) rendezvényhez nemcsak részvételükkel, adat ellátásához szükséges jászsági kap- dő jász öntudat és jász hagyományőrzés de a programok alakításával is. „Nagyon csolati hálót. Felidézte a jászkapitányok hívta életre. Elmondta: bár az 1998-as sok bába ülte körül az asztalt – fogal- hajdani szerepét. Az egykor közigazga- találkozón került sor először jászkapimazott –, de az a bizonyos gyermek, tási funkcióval bíró tisztség napjainkra tány-választásra, valójában már az első amelyik ilyenkor elveszni szokott, in- már csak szimbolikus jelentőségű, de alkalommal felvetődött a gondolat. kább kézről kézre járt, mindenkitől a ma is a jász összetartozás megtestesítője. Jelentőségét mutatja, hogy példánkra legnagyobb figyelmet kapva.” Végül kapitányi vállalásáról ejtett pár ma már a kiskunok és a nagykunok is • Új aljegyző Jászberényben Bolla János jászkapitány hangsúlyoz- szót. Kiemelten fontos számára a lovas megválasztják a maguk kapitányát. A • Főzőverseny Öregerdőn ta: „Egy rendkívül nagy ívű és felemelő hagyományok ápolása, elő kívánja segí- harmadik, 2001-es jászjákóhalmi volt • Párizsban jártak a néptáncosok rendezvénynek leszünk részesei, mely- teni a népdalénekes találkozók gyako- az első háromnapos találkozó. Általában • Labdarúgóink idei szerepléséről hez hasonló még nem volt”. Ezúttal ribbá tételét, valamint az elszármazott ezek közül kiemelkedik egy nap, azon• Látogatóban a Szatmári Kft.-nél azonban mind a város adottságai, mind jász településekkel tartott szorosabb ban az idei abban is más lesz, hogy igye• Az Agro-Lehel Kft. útja a 19 év tapasztalatai lehetővé teszik ezt. kapcsolatokat. keztek körülbelül egyenrangúvá tenni a • Jász humor Budapesten Saját szerepére rátérve kiemelte annak Horthiné dr. Bathó Edit, a Jász Mú- három napot a programok terén. előnyét, hogy a jászkapitányi feladato- zeum igazgatója és a világtalálkozó egyik (Folytatás a 10. oldalon.)

Felemelő rendezvénynek leszünk részesei

Ajánló jövő heti számunkból

tűnik, hangzott is el emiatt kritika. Kormányra kerülésünket követően törvényben rögzítettük a Parlamentben a Nemzeti Összetartozás Napját. Tavalyi június 4-i megemlékezésünkön Jászberényben is összekapcsolódott Trianon traumája és a nemzeti összetartozás gondolata. Konkrét hely is szóba került az emlékmű számára. Teljesen logikus gondolat, hogy a Trianon körüli események egyik fontos történelmi személyisége, gróf Apponyi Albert berényi kötődéseihez kapcsolódjunk. Városunk parlamenti képviselője emlékét szobor, iskola és tér idézi. Az elfogadott testületi határozat már ide, az Apponyi térre, a napóra helyére szándékozott emlékművet állítani, amit aztán Szabó Imrefia Béla készített el. S most sor kerülhetett a műalkotás felavatására és felszentelésére. (Folytatás a 3. oldalon.)

A valóság is kitalálható A könyves csütörtök zárásaként a Nagyboldogasszony iskola ebédlőjében gyülekeztek az érdeklődők Kepes András előadására. A zsúfolásig megtelt teremben az egykori televíziós műsorvezető mesélt a riportfilmkészítéstől a regényírásig vezető útjáról, a valóság, a képzelet és emlékezet ös�szefonódásáról. • Gergely Csilla • Nagy Nikolett vezető könyvtáros köszöntője után Juhász Dániel alpolgármester osztotta meg gondolatait az olvasás fontosságáról. (Folytatás a 9. oldalon.)


Önkormányzat

2. oldal

Ferencvári Csaba fóruma

A lehetőséget közösen kell valóra váltanunk

Tisztelettel hívom és várom Jászberény 5. sz. választókerületének lakosait június 19-én, szerdán 18 órára, a Gróf Apponyi Albert Általános Iskolában tartandó lakossági fórumra. (Bajcsy u. 1.) Ezt megelőzően, 16 órától – a kialakult gyakorlatnak megfelelően – gyalogos körzetbejárásra kerül sor az alábbi útvonalon: Szent Erzsébet Kórház régi bejárata, Szelei út – Kápolna utca – Bokor utca – Szél utca – Korcsolya utca – Szent László utca területe – Pesti utca – Bajcsy utca. Meghívottak: Szabó Tamás polgármester, Juhász Dániel alpolgármester, Alvári Csaba főépítész, dr. Körei-Nagy József mb. rendőrkapitány, Horgosi Zsolt, a JVV Zrt. vezérigazgatója, Dömötör Zoltán, a TR Vízművek üzemvezetője, Tamás Zoltán, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, Lányi László, Városüzemeltetési és Fejlesztési Irodavezető, önkormányzati képviselők. Kérem, hogy jöjjenek el a fórumra, illetve találkozzunk a bejárás helyszínein! Ferencvári Csaba önkormányzati képviselő 5.sz. választókerület E-mail: ferencvaricsaba@pr.hu Mobil: 0630/403-6603; 0620/417-0880

Kisebbségi közmeghallgatás Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete június 19-én, szerdán 10 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melynek helyszíne Jászberény Polgármesteri Hivatala, 31-es tárgyaló (Lehel vezér tér 18.).

Pályázat helyiségek hasznosítására A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. pályázatot ír ki a tulajdonában lévő Jászberény Szövetkezet u. 8. szám alatti 193 m2 (volt szolgáltatóház), valamint 117 m2 területű (volt kazánház) helyiségekre hasznosítás céljából. A helyiségek megtekinthetők előzetes egyeztetés után 2013. június 28. napjáig, hétfőtől-péntekig 8-15 óra között a Jászberényi VV Zrt. ingatlankezelőivel. Bővebb felvilágosítás az 57/503-280 telefonszámon Kovács Károlyné és Mócsa Nikoletta ingatlankezelőktől kérhető.

Sajtóközlemény A „Maci” Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (5100 Jászberény Gorjanc Ignác sétány 1.) a 2011. június 22-én meghirdetett „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” kiírásra beadott „Fejlesztő iskolai oktatás működtetése a „MACI” Alapítványnál” (TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0509) pályázata 2 998 791 Ft támogatásban részesült.

A pályázat időtartama alatt (2012. augusztus 15-2013. április 15.) vezetőképzés, pedagógus továbbképzések, szakértői tanácsadás, szakmai team-munka, eszközbeszerzés tevékenységek valósultak meg, melynek eredményeképpen megtörtént a referencia-intézményi szerepre való felkészülés. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A „Maci” Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (5100 Jászberény Gorjanc Ignác sétány 1.) a 2011. június 22-én meghirdetett „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” kiírásra beadott „Kétnyelvű óvodai program alkalmazása a „MACI” Alapítványnál” (TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0552) pályázata 2 987 650 Ft támogatásban részesült.

(Folytatás az első oldalról.) következő ciklusban fordított is lehet a • Ha ide vesszük a járások kialakítását felállás. A három év döntéseit fordított is, amelyek az államigazgatás nagy sze- hatalmi felállás esetén is megszavaztam letét átvették, úgy tűnhet, hogy az ön- volna. Ez az én mércém saját magamkormányzatok eljelentéktelenednek. mal szemben. Badarság, valójában az önkormányza- •��Tizenöt fős testületből tizenegy tok ezentúl más területekre fókuszál- frakciótaggal ezt azért nem nagy bának. Téves és tévképzetes látásmód az, torság kijelenteni. amelyik különösen a vidéki kisvárosok Valószínűleg arra céloz, hogy a nyilváesetében a hatalmi súlyt azzal méri, nosság előtt és testületi üléseken men�hogy az önkormányzat hány ember nyire egységes a Fidesz frakció. Kétségmunkáltatója. Akik így gondolkodnak, telen, hogy a nyilvánosság, a kamerák azok önkormányzati kiskirályságokat előtt színpadias jellegű szerepléseket álmodnak vagy sírnak vissza, és nyil- nem láthattak tőlünk a választók. Azt ván fájdalmasan élik meg ilyen ambí- azonban a város lakói közül a részletek cióik és lehetőségeik visszametszését. ismerete nélkül is sokan tudják, hogy Véleményem szerint azonban nem ez sok esetben nagyon komoly vitákat a valódi önkormányzatiság. Ne men- folytatunk a döntések előtt. Ezek a vijünk messzire, nézzük meg az európai ták kellenek ahhoz, hogy ne legyünk testvérvárosainkat: ott működő járások olyan önmeghasonlóak, mint jelenlegi „viszik” a teljes államigazgatást és a köz- ellenzékünk egyes tagjai, akiknek sok igazgatás nagy részét, az önkormányzat esetben üléspontjuk határozza meg az pedig a városüzemeltetéssel és fejlesz- álláspontjukat és olyan dolgokat és úgy téssel foglalkozik. Az állam feladata támadnak, amit és ahogy maguk se csevégre az, hogy a saját feladatait finan- lekedtek hatalmon. Támadják például szírozza, és saját intézményrendszerén a jelenlegi polgármester túlhatalmát. keresztül lássa is el, és ne terhelje a te- Azonban a tényeket megvizsgálva kilepülésekre azt. derül, hogy elődei tízmilliók felett • Ezek a nagy átalakítások lezajlottak diszponáltak egy személyben, míg ő itt Jászberényben is, a legélesebb el- önkorlátozása révén teljesen egymaga lenzéki megközelítések szerint nem egyetlen fillér felett sem rendelkezhet. demokratikusan. Az persze igaz – és ezt az ellenzék taAz ellenzékiség is egy műfaj. A többsé- pasztalhatja –, hogy ott áll mögötte a gé a városvezetés felelőssége, az ellenzék frakciója, és nem találja magát szembe megengedheti magának a felelőtlensé- a testület többségével, mint egyik-máget és a hangzatos szavakat is. Tény vi- sik elődje. szont az, hogy a rendszerváltozás lassan • A legelső kérdés második részére negyed százada óta mindenki tudta, még nem válaszolt, hogy mit jelent hogy az eddig említett nagy rendszerek a fordulópont? működése nem jó, és főleg ellenzékből A nagy rendszerek átszervezése után mindenki sorolta is a hibáit, de vagy most a finomhangolás feladata vár nem akarta gyökeresen megváltoztat- ránk a ciklus utolsó évében. Olyasmini a korábbiakat, vagy nem volt hozzá re gondolok itt, mint a megerősített ereje. A rossz kompromisszumok rend- és látható közterület-felügyelet, a térszere volt, amit ha másért nem, a ha- figyelő-kamerarendszer előttünk álló tékonyság miatt át kellett alakítani. A fejlesztése, a rendszeres figyelés megdemokráciával kapcsolatban én azt val- teremtése, hogy egy konkrét területet, lom, hogy a hatalmon lévőknek min- a közbiztonságot kiemeljek. Év végére dig úgy kell a döntéseiket meghozni, érzékelhető előrelépés lesz ezen a terühogy az lebegjen a szemük előtt, hogy a leten, szeretnénk elérni, hogy a nem törvénytisztelők úgy beszéljenek városunkról, melyet jobb elkerülni. Egy másik területet kiemelve, a gazdasági Köszönik és kérik élet szereplőivel is erősítjük a kapcsolatunkat abból a meggyőződésből, hogy hosszú távon nem válhat szét a köz- és Tisztelettel köszönjük támogatóa magánszféra teljesítménye. Itt olyan inknak, hogy a 2011. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával segítették finomhangolásokra gondolunk, mint a Jászberény Város Óvodai Intézaz otthonteremtési támogatási rendményében folyó munkát. A felajánszer bővítése kedvezményes építési telásból befolyt összeget (788.669 Ft) lekprogrammal, vagy a helyi gazdaság az intézmény tagóvodái foglalkozási számára szükséges felső- és középfokú anyagok, játékok, sportszerek, szakemberek ide kötése, a szakmai képgyermekbútorok, informatikai eszköz vásárlására használták fel. zési rendszer átalakítása. S mindezekbe a döntésekbe a gazdasági szereplők A támogatásokat továbbra is bevonása. Itt olyan részletkérdéseken köszönettel várjuk! dolgozunk, hogy lehetőséget adjunk „A harmadik évezred 2014-től a befizetett iparűzési adó egy jászberényi gyermekeiért” részének megcímkézésére az ösztöndíjAlapítvány Kuratóriuma (adószám: 18829235-1-16) rendszer sikere érdekében. Egyre jobban egymásra vagyunk utalva.

az 1%-ot!

Sajtóközlemény A pályázat időtartama alatt (2012. augusztus 15-2013. április 15.) vezetőképzés, pedagógus továbbképzések, szakértői tanácsadás, szakmai team-munka, eszközbeszerzés tevékenységek valósultak meg, melynek eredményeképpen megtörtént a referencia-intézményi szerepre való felkészülés. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2013. június 13.

• Ha a gazdaságnál tartunk, a helybeliek többsége úgy gondolja, Jászberény erős város. Valóban az, és ha az, mitől? Rengeteg nézőpontból mérhető egy város erőssége. Jászberény erősségét kívülről nézve többek között a gazdasági teljesítménye adja. Lassan átalakul a bennünket körülvevő térszerkezet. A megyeszékhely megyeszervező képessége gyengülni látszik, sőt egyes vélekedések szerint ez a megye sok tekintetben széttöredezett. A Felső-Jászság a budapesti agglomeráció vonzásába került az elmúlt két évtized alatt, míg pl. a megye déli területeire Kecskemét gyakorol egyre erősödő vonzerőt. A következő 7 éves EU-s fejlesztéseket megalapozó anyagok szerint Budapest körül létezik egy olyan városgyűrű, mely nagy fejlődési potenciállal bír, és ezt 2014-2020 között ki kell használnia a gazdasági és a helyi szereplőknek. Jászberény ennek része, és az is tény, hogy az ország első 25 legnagyobb gazdasági súllyal rendelkező városa közt vagyunk. Nálunk népesebb, megyei jogú városokat előzünk meg ezen a listán. A milyen erős ez a város kérdésre a jászberényi emberek akkor tudnak válaszolni, ha minden területet megvizsgálva – kultúrától az infrastruktúrán át a munkalehetőségekig – arra jutnak minél többen, hogy jó itt élni, és szeretnék, ha a gyermekeik is itt találnának otthonra. Engem, mint a városvezetés egyik tagját ezek a válaszok kell hogy érdekeljenek. • Ön már többször kifejtette, hogy az Unió következő hétéves költségvetésének nyertese lehet a városunk. Miből gondolja ezt? Az uniós pénzek elosztása nagyban függ a tagországok kormányainak szándékától. A magyar kormány kinyilvánította, hogy az uniós pénzek minimum hatvan százalékát direkt gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani, és a hatékonyság érdekében nem a felzárkózás elősegítése a fő cél, hanem azok támogatása, akik már elértek valamit, hisz ők tudják magukkal húzni a többieket. Emiatt úgy gondolom, hogy városunk valóban a következő hét év nyertese lehet. Ebben az önkormányzatnak komoly feladata van. A lehetőséget közösen kell valóra váltanunk. A történelemben több olyan város és ország volt már melyek jó lehetőségekkel bírtak, de nem tudtak vele igazán élni. • Befejezésül a milliárdok magasságából térjünk vissza Jászberény utcáira. Hogyan látja alulnézetből a várost? Jászberény 27.000 ember nagy közössége, és ezzel párhuzamosan sok kis apró közösségéből is áll. Örömeink, gondjaink és problémáink így egyszerre közösek, illetve eltérőek és egyediek. Ha a finomhangolásról beszéltünk korábban, hát itt aztán végképp szükség van a közösségek egyedi megismerésére és kezelésére. Amíg a portelkiek számára a legfontosabb most a bekötőút állapota, a társasházaknak a felújítási programok, sokaknak a közbiztonság, ha pedig egyéni képviselőként haza beszélhetek, akkor a választókerületemben élőknek az ősszel induló Csincsarekonstrukciós program vagy a jelenleg is épülő Hatvani úti kerékpárút. A nagy rendszerek, nagyobb beruházások után és mellett most az apróbb részletek jöhetnek. Sok esetben azonban egyegy kisebb közösségnek ezek nagyon is nagy, életbevágó dolgok. Nekünk, jászberényieknek ráadásul megadatott, hogy egy nagyobb, a jászok közösségéhez is tartozunk. Ezekben a napokban a XIX. Jász Világtalálkozó kapcsán ezen közös összetartozás érzését is megélhetjük, illetve felhívja a figyelmünket arra, hogy a Jászság fővárosa cím egyszerre ad lehetőséget és ró ránk felelősséget.


2013. június 13.

Interjú

3. oldal

Szabó Tamás közmunkáról, szobrokról, a közelgő jász világtalálkozóról

Jászberény szeretettel várja a jászokat! (Folytatás az első oldalról) • A Trianon emlékmű filozófiáját • Nagyon régen nem voltak ennyien megvilágította polgármester úr, ezért városi rendezvényen. Jó volt látni, bátran megkérdezzük, mi a motiváhogy Berény színe-java, egyetemi ciója a testület által elfogadott lovas tanártól, gazdasági vezetőkön át po- szobor felállításának? litikusokig és egyszerű városlakókig Jászberényről az egész országnak – jelméltósággal kitartottak az egyre erő- képeit tekintve – első két helyen a Lesödő esőben és a kissé zavaró sűrű hel kürtje vagy a Lehel hűtőszekrény kamionzajban. jut eszébe. Az itt gyártott hűtőszekrény A főút zaja valóban zavaró lehetett már más néven hódít a világban, azonidőnként. Úgy gondolom, hogy van- ban a mondabeli mitikus – valóság és nak nem steril megemlékezések. Tri- irrealitás határán álló – jelenség, Lehel anon óriási trauma volt az ország szá- vezér olyan alakja a magyarság törtémára, de az élet nem állt meg, ahogy netének, akit kötelességünk őrizni és ezúttal körülöttünk a kamionok, az élet megerősíteni. Ez a felismerés találkozaja sem. Idén az emlékművet avattuk zott egy Jászberényből elszármazott föl, jövőre megfelelő táj- és környezet- volt leheles diák, újkori mecénás felépítéssel a szoborhoz alakítjuk a teret ajánlásával. Ő, Papp Géza elég konkis. Most a félig lejtős terepen kevésbé rétan megadta felajánlása célját, és a tudtak közelebb menni a szoborhoz és képviselő-testület köszönettel élt az az ünnepi szónokhoz a megemlékezők. alkalommal, hiszen a város saját erőből Szervezéssel, megfelelő hangosítással nem tudná Lehel vezér életnagyságnál még bensőségesebbé tehetjük majd nagyobb bronz-márvány lovas szobrát ezeket az alkalmakat, de annyi bizo- elkészítetni. Itt a szándékon vagyunk nyos, hogy sem június negyedikétől, a túl, számos feladat áll még előttünk, történelmi naptól, sem az aláírást idéző többek között a szobor végleges helyénapszaktól nem térünk el a jövőben nek megtalálása is. sem. Wittner Mária emlékező gondo- • A lovas szobor avatására a tervek latai láthatóan megragadták a résztve- szerint jövőre kerülhet sor. Mégis vőket, és méltó volt az eseményhez az nem nagy bátorság kijelenteni, hogy immár steril környezetben megtartott valami megmozdult a város kultuemlékműsor is. rális-művészeti életében. Ugyancsak • Még nem volt meg a Nemzeti Ös�- magánkezdeményezés a most szomszetartozás Napja, sőt a gondolata baton megnyíló Szikra Galéria is. Az sem, amikor ennek szellemében ez ellenzék kampányfogást gyanít. a kisváros, Jászberény a csángó fesz- Ha kampányolni akartunk volna, aktivállal, a határon túli testvérvárosi kor nem most, hanem jövőre lennének kapcsolataival tanúbizonyságot tett ezek az események. Sőt, hozzátehetem, a magyarság összetartozásának gon- ha terveink szerint sikerül rendbe tendolatáról. Az itteni főiskola indította ni a polgármesteri hivatalt és a Jász be az erdélyi főiskolai szintű magyar Múzeumot, akkor a Justitia szobor is tanítóképzést. Törvényszerű volt te- visszakerülhet eredeti helyére, részben hát ennek a szobornak a megszületé- ugyancsak magánkezdeményezésből, se, mégis vannak fanyalgók is. civil összefogásból, hiszen a tavalyi A szobroknak, ahogy a könyveknek is, Jászbál bevételének meghirdetett célja megvan a maguk sorsa. Ahogy láttam, éppen ennek a szobornak a helyreállínemcsak az avatáson voltak sokan, de tása volt. a következő napokban is számosan • Jó lenne itt időzni a kultúránál és felkeresték, megnézték maguknak a mecénásoknál, de van más aktuvárosunk új művészi alkotását, még alitás is. Nemrég munkavacsorán fényképezkedtek is vele. Szerintem találkozott a város húsz legnagyobb hamarosan kedvelt találkahelye lesz a adófizetőjével. Velük hogyan alakul fiataloknak. a városvezetés kapcsolata? Náluk is

Szúnyogirtás A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. tájékoztatja a jászberényi lakosságot és méhészeket, hogy 2013. június 13-án és 2013. június 14-én légi és földi kémiai kezeléssel, melegköd képzéses technológiával szúnyogirtást végez. Jászberényi VV Zrt.

Változások a piaci árusításban Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és a kiskereskedőket, hogy a jász világtalálkozó idején: a június 18. 13 órától június 24-én 24 óráig terjedő időszakban a városi piac területén a piaccsarnoktól a Szövetkezet út felőli kerítésig az árusítás szünetel, illetve a parkoló nagyobb része foglalt lesz. A keddi heti piaci árusítások a korábbiakban megszokott helyen és árusító helyekkel kerülnek megrendezésre. A fenti időszakban a jelzett területeken a világtalálkozóhoz kapcsolódó vidámpark működik a tulajdonos kérésének megfelelően. A piaccsarnokban és a pergola környékén az árusítás változatlan formában és helyeken kerül megrendezésre a tárgyi időszakban is. A fentiekből adódó kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Jászberényi Vagyonkezelőés Városüzemeltető Zrt.

jelentkezik a szándék, tenni valamit a városért, alkotni valami maradandót? Jó húsz évvel a rendszerváltás után a kultúrában tetten érhetjük a gondolkodás átalakulását Jászberényben is. Ez azonban összetett folyamat, és nem is feltétlenül szétválasztható. Jó példa lehet erre, hogy az említett most nyíló galériának a tulajdonosa ugyancsak jelen volt az említett munkavacsorán. Mindkét fél számára világos, hogy van egy kölcsönös egymásrautaltság: elengedhetetlen a siker érdekében való összekapaszkodás a vállalkozók és a város vezetése között. Ennek pozitív hozadéka van és lehet mindkét fél számára. Már a győzelmünk előtti választási kampányban fordulatot hirdettünk a gazdasági élet szereplőivel való kapcsolattartásban. Ennek állandósult formái – az informális alkalmi találkozókon túl – a Menedzser Klubbal sen. A vállalkozókkal folytatott egyez- bi évtized látványban és tartalomban és a Gazdasági Tanáccsal való részletes tetések során kiderült, hogy egyformán mindenképpen legnagyobb rendezvéegyeztetések, az immár rendszeressé látjuk a lehetséges megoldást: már he- nyét kínáljuk. váló havonkénti üzemlátogatások, és tedik-nyolcadik osztályban meg kell az • Nem babonás, hogy mindenki minolykor egy-egy ilyen munkavacsora is. iskolák segítségével keresni azokat a te- dent megtett a találkozóért? Nincs Nem elég tudomásul venni, hogy a vál- hetséges diákokat és szüleiket, akikkel semmi szeplőfolt az előkészületelalkozók munkahelyeket teremtetnek megismertetve egy-egy hiányszakma ken? és adót fizetnek, noha ez nagyon jó a perspektíváit, ezeket kívánatossá te- Sajnos ellenpéldát is mondhatok. A városnak. Azon is gondolkodunk, hogy hetjük számukra, hiszen a biztos elhe- város szívében, a Déryné utca sarkán a város mit adhat a cégek fejlődéséhez. lyezkedés mellett a havi néhány tízezer van egy, a városban közismert vállalA közelmúltban felmerült kérések kö- forintos támogatás már a legjobb ké- kozónak épülete, ami évek óta üresen zött szerepel például bicikliút kiépítése pességű diákokat és szüleiket is elgon- árválkodott, míg össze nem dőlt. A a munkába járás megkönnyítésére, és dolkoztatja. Úgy látjuk, hogy az ilyen Fekete Nyolcas tulajdonosát a megyei valami kézzel fogható segítség a szak- hiányszakmákat, mint szerszámkészítő, kormányhivatal kötelezte a rendcsiképzett munkaerő berényi letelepítésé- hegesztő, elegendő három-négy évente nálásra, és mi is felszólítottuk, hogy hez. Ehhez a város lakhatási támogatási meghirdetni, így az évek során a vállal- legalább a jász világtalálkozóra tegyen rendszert dolgoz ki, és önkormányzati kozások igényeinek megfelelően szinte rendet a portáján, amelyet érint a jász telkeket biztosít az építkezni szándé- mindegyikre sort keríthetünk. települések díszes felvonulása. Felhákozóknak. Ez a terv a cégek ugyancsak • Talán legaktuálisabb befejező kér- borítónak és nagyon szomorúnak tahathatós segítségével együtt már ered- désünk. A jövő hét végén lesz a XIX. lálom ezt a hozzáállást. Ez több mint ményre vezethet. Szintén most dolgoz- Jász Világtalálkozó városunkban. illúziórombolás. Ez a közösség érdekeizuk ki a vállalkozókkal együtt közös Hogyan tekint az esemény elé? nek semmibe vétele. ösztöndíj-programunkat, amelynek az Ahogy a világtalálkozó beharangozó • Így ne fejezzük be ezt az interjút… a célja, hogy a Jászberény üzemeiben sajtótájékoztatóján is elmondtam, a A program már ismert, éppen a Jászkürt hiányszakmának minősülő területeken legjobb előjelekkel várjuk ezt a nagy Újság mostani száma az egész Jászságba elősegítse a szakmunkásképzést. Ez eseményt. Egyetlen aggodalmunk eljuttatja. Számomra nagy öröm a jász persze bonyolult, többéves folyamat. van, hogy jó idő legyen, és a mintegy települések aktivitása és az az országos Elkezdtük a felmérést, hogy melyek tizenötezer vendég felhőtlenül jó han- figyelem, amit például a Duna TV által azok a szakmák, amelyeket az elkövet- gulatba tölthesse ezeket a napokat. Sok felvett műsorok, közöttük a szombati kező években támogatnunk szükséges munka van mögötte, sok egyeztetés, szentmise vasárnap 11 órakor történő állami, de akár városi ösztöníjakkal is a sok közreműködő. Remélem, hogy műsorra tűzése jelez. Jászberény szerevállalkozások érdekében és velük közö- ennek meglesz az eredménye az utób- tettel várja a jászokat!


Fórum

4. oldal

Körkérdés a jászok világtalálkozójáról Jászberény idén rendezheti második alkalommal a jászok világtalálkozóját, amit először 1995-ben fogadott be a város a jász önmegváltás, a redemptio 250. évfordulója alkalmából. A Jászok Egyesülete társrendezésében létrehozott fesztivál célja a jász hagyományok ápolása, a jász identitás megerősítése és bemutatkozási lehetőség biztosítása a térség települései számára. Körkérdésünkben az eddigi 18 világtalálkozón szerzett legkedvesebb emlékeiről, gondolatairól kérdeztük az élet különböző területein tevékenykedő jászsági személyiségeket. • gergely • Szikra István, a Scintilla Kft. ügyvezetője Legutóbb Jászfelsőszentgyörgyön vehettem részt a jász világtalálkozón, ahol a gyűjteményemből jelentős anyagot állíthattam ki. Fontosnak tartom, hogy az itt élő és elszármazott jászok évről évre találkozhatnak a régió valamely településén, ahol teret nyer a helyi kultúra és történelem, köztük a Lehel kürtjére és a redemptióra való emlékezés. Nekem szívem csücske a Jászság képzőművészete, azon belül is a festészet. A jászberényi találkozót megelőzően június 15-én a magángyűjteményemből nyílik állandó kiállítás A XX. századi jászsági művészet címmel. Az idei találkozón cégünk, a Scintilla Kft. Máté György szobrászművész kiállítását jelentős összeggel szponzorálja, és természetesen a kiállítása megnyitón is jelen leszünk. Zelenai Tiborné, Jászfelsőszentgyörgy polgármestere Számomra a jász világtalálkozó többek között azokkal az emberekkel való találkozást jelenti, akikkel máskor nem lehet. A hagyományőrzés, kötetlen beszélgetés régi és új ismerősökkel, barátokkal. A rendezvény lehetőséget teremt a jász települések számára, hogy

bemutatkozhassanak. Tavaly Jászfelsőszentgyörgyön, nálunk volt a világtalálkozó, ahol sok vendégeket fogadtunk. Legemlékezetesebb számomra, amikor láttam a helyiek arcán az örömöt és elégedettséget. A készülődés idején a nagyságrendjét sem tudtuk elképzelni annak a látogatószámnak, amivel végül szembesültünk. Felejthetetlen érzés marad, hogy képesek voltunk megcsinálni, közösen a segítőkkel. Olyan oldalunkat ismerhették meg, amit mi sem sejtettünk. Győriné Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere Először Jászfényszarun avattunk jászkapitányt, ami számomra azóta is a redemptios ünnepség fénypontja. Emlékszem, amikor a városháza előtt álltam és láttam az emberek szemében a könnyet. Azóta is mindig emelkedett volt a jászkapitány-avatás, de felemelő a jász viselet elterjedése is, amelyet dr. Hortiné Bathó Edit indított útjára. Úgy gondolom, hogy nagy dolog a redemptios ünnepség. Az évek során olyan színvonalas rendezvénnyé nőtte ki magát, melyre ország-világ kíváncsi. Eperjesi Nándor, a Jászberényi Sportegyesület Kondor ITF Taekwond-Do Szakosztály vezetője Jászjákóhalmi vagyok, ahol 2002-ben volt a 8. Jász Világtalálkozó, ahol aktívan részt vettem, mint segítő. 2004-

ben Jásztelken és 2007-ben Jászszentandráson a sportnapon harcművészeti gálát szerveztünk jászsági klubok, szakosztályok részvételével, ami nagy sikert aratott. A jász világtalálkozó egyik fontos alappillére, hogy előtérbe kerül a jász öntudatunk, hagyományaink és kultúránk ápolása. Úgy gondolom, hogy mindezekhez a Jászságban űzött sportok bemutatása is hozzá tartozik a rendezvényhez. Szerintem a legszívmelengetőbb, hogy mindenhonnan itt vannak a jászok, akárhová is kerültek. Találkozhatunk régi ismerősökkel, akik fontosnak tartják, hogy évről évre visszajöjjenek, még ha egy hétvégére is. Az idei rendezvényen június 22-én lépünk fel a Jászmagyarok együttes vendégeként. Gergely Zoltán, Jászárokszállás polgármestere Jászárokszálláson volt a II. Jász Világtalálkozó, amikor még a szárnyait bontogatta a rendezvény. Akkor még nem volt jászkapitány választás sem. Évről évre szépen fejlődött, egyre színesebb lett a találkozó. Az rendezvénnyel kapcsolatban: nagy költségvetéssel készülnek, amit a kisebb települések nem valószínű, hogy tudnak tartani. Idáig a civilség volt a jászok találkozójának a lényege, tartok tőle, hogy a profizmussal most háttérbe szorul a civil kurázsi. Magánszemélyek önzetlenül tették a dolgukat, belső indíttatásból és ezáltal a rendező település minden lakója magáénak érezte a programokat. A későbbiekben nagyobb lehetőséget adnék a gazdaság szereplőinek, akik az alapot adják, amire a kultúra támaszkodhat. Minden résztvevőnek tartalmas beszélgetéseket, jó szórakozást kívánok!

A Téba Áruház vásárlói szemmel Már a kapun belépve egy kedves portás fogad, aki eligazít el bennünket az új parkolási renddel kapcsolatban. Az udvaron elhaladunk a betontermékek, gerendák, béléstestek, zsalukövek mellett és látható a hasogatott tűzifa, a télről megmaradt szénkupacok. Raklapokon óriási választékban tornyosulnak elénk a Porotherm, Leier, Mályi téglák, az Ytong és Profix falazóelemek. A parkolóhoz közeledve, minden parkoló más-más térburkolattal van ellátva, így könnyű választani azoknak, akik teraszra vagy járdára térkövet szeretnének. A legmeghittebb része a tüzépnek az új épület melletti sarok, ahol egy kis kerti tavat alakítottak ki paddal és sziklakerttel. Ebbe a modern, impozáns megjelenésű épületbe belépve, egybefüggő, hatalmas eladótér tárul a szemünk elé. A legelegánsabb részei az áruháznak a fürdőszoba bemutató sarkok, ahol fürdőszoba bútorok, mosdók, kádak, WC-k, zuhanykabinok láthatók, csempék- és padlólapok széles szín-, forma- és méret választékban találhatók. Megkönnyíti a választást a sok kiállított fa-, fém- és műanyag bejárati- és beltéri ajtók, ablakok. Az épületből kilépve, rálátunk a fa fűrészárukra, vasanyagokra, térhálókra, betonvasakra és magasan kiemelkedik a telepről a kész betonüzem keverő silója, a szállító járművekkel, mixerekkel együtt. A mázsát elhagyva, létrák, trapézlemezek és Bramac, Leier és Mediterrán cserép mintaállványok mellett haladunk kifelé. Előttünk cementtel, sóderrel és kulékaviccsal megrakott autó halad ki a portán. Az érdeklődőknek egyetlen dolguk van, kiválasztani a számukra legjobban tetsző, minőségű és árú anyagokat, melyben nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kedves eladók segítenek. A vásárlóknak nincs más dolga, mint az építkezés helyén az előre egyeztetett időpontban várni az építőanyagokat, melyet Jászberénybe és vonzáskörzetében kiszállítják.

2013. június 13.

Aki jóságot vet, szeretetet arat A pedagógusnap alkalmából június 5-én a polgármesteri hivatal dísztermében nyugalmazott pedagógusok vehették át színes diplomáikat, és köszöntötték a kerek évfordulót ünneplő szakszervezeti tagokat is. • g. cs. • A Pedagógus Szakszervezet titkára, Borics Márta köszöntötte a megjelenteket pedagógusnapi rendezvényükön, majd Nagy András városkapcsolati tanácsnok, nyugalmazott iskolaigazgató üdvözölte a megjelenteket. „Ha áldozatos munkájukat méltó módon meghálálni nem is tudjuk, de megköszönni igen!” Örömmel emlékezett vissza 1995-re, amikortól Jászberényben a pedagógusok is kaptak kitüntetéseket. A jelenlegi önkormányzat az idén alapított Zirzen Janka Közoktatási Díjjal jutalmazza őket, melyet a város napján, április 3-án adtak át, de az oktatási intézményeket is erejéhez mérten támogatja a város. Az elismerő szavak után a gyerekek vidám műsora csalt mosolyt az arcokra. A Zengő Óvoda pacsirtái verssel, gyermekdalokkal készültek, míg a Palotásy János Zeneiskola növendékei gitár- és kürtmuzsikával örvendeztették meg az ünnepelteket. A műsor zárásaként Janikovszky Éva: Milyen legyen a tanító néni? című írását hallhattuk. A gyerekeket felkészítő tanárok köszöntését követően a színes diplomák átadására került a sor. Az arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomák átvétele előtt Borics Márta méltatta a pedagógusokat: „Önök a legnagyobbra vállalkoztak, amikor a gyermekeket, többek között minket

is tudásra, szívbéli jóságra tanítottak. Tudásukat megosztották velünk és a mindennapokban példaként állnak előttünk. Sok-sok munkával, becsületes helytállással, hűségesen kitartottak a pályán.” A Pedagógus Szakszervezet a több évtizedes tagsággal rendelkező kollégáit is jutalmazta. Váczi Gyuláné ötven éve, míg Beszteri Éva, Pernyész Lászlóné, Mizseiné Bujdosó Edit és Lányi Lászlóné harmincöt éve szakszervezeti tag.

Aranydiploma: 50 éve diplomáztak Bárdos Lászlóné Szabó Józsefné Szerdahelyi Gáborné Rontó Tamásné Kasnya Sándor Túri István

Gyémántdiploma: 60 éve diplomázott Dr. Horti Lajosné

Vasdiploma 65 éve diplomázott: Mucsi Lászlóné

Rubindiploma: 70 éve diplomázott Sárközi János


2013. június 13.

Világtalálkozó

5. oldal


6. oldal

Világtalálkozó

2013. június 13.


2013. június 13.

Világtalálkozó

7. oldal


Világtalálkozó

VIP

ye ing n

8. oldal

2013. június 13.


Kultúra

2013. június 13.

9. oldal

Évadnyitó-tánc Kerékgyártó Edinával Kellő fantáziával még Garantáltan sztármentes, ám annál izgalmasabb színházi programsorozatot kíván megvalósítani Jászberényben Várszegi Tibor szervező, melynek nyitányaként Kerékgyártó Edina táncjátékát tekinthette meg a közönség a főiskola Apponyi termében szerda este 18 órai kezdettel. Szakrális magyar, kortárs cigány és egyedi táncnyelven íródott lenyűgöző produkciókat láthattunk a művésznő előadásában. • sz. k. m. • Líraian szép József Attila költemény megzenésített táncszínházi átiratával kezdődött az est, majd az AndroDrom hangszerelte Cigányhimnusz hangjaira láthattunk egy fájdalmasan szép, ugyanakkor perzselően szenvedélyes hangulatú koreográfiát. A következőkben Edina a Republic együttes Adtál elém sáros utat nótájára táncolt, majd Cseh Tamás 10 év múlva című művét hallgatva szőhettük tovább gondolatban a dal mondanivalóját, közben a táncosnő mozdulatai tükrözték vissza a szöveg és a muzsika mély mondanivalóját.

A Vágtázó Csodaszarvas zenéjére előadott Hunok csatája nevezetű, elemi erejével magával ragadó koreográfia egész biztos borzongós lúdbőrt csalogatott a nézők karjára. Az előadás zárásaképp megtekintett könnyed, bohókás Quimby nótára előadott táncjáték jelentett végezetül feloldozást a közönség számára. A táncosnőnek a produkciók között szüksége volt némi időre a jelmezcseréhez. Ezt az előadásbeli űrt Várszegi Tibor töltötte meg értékes gondolatok megosztásával. Peter Brook hitvallását választotta a remény szerint újrainduló színházi programsorozat mottójául, melyet ismertetett a jelenlévő közönséggel is: „A színház megtisztítása nem a közönségen múlik, de egy tiszta színház kisugárzása viszont előbb, utóbb közönséget teremt.” A továbbiakban beszámolt az elmúlt időszakban megélt kálváriájáról, miszerint a teljes, leszervezett áprilismájusi programot visszamondani kényszerült. Szavahihetőségének megőrzése érdekében a már többször lemondott előadásokat sajnos ki kellett fizetnie.

Mint szavaiból kiderült, szeptembertől a színes, sokrétű színházi előadásokat a főiskola Apponyi termében lesz lehetősége megtekinteni az érdeklődőknek. Ebben a befogadó színházként működő térben Várkonyi szerint jól megélnek az előadások. Ilyen környezetben a lecsupaszított emberi lélek önmaga valóságában tud megnyilvánulni. A szeptember egy új, nagyszerű lehetőséget ígér a színházlét iránt fogékony diákoknak is. Elsősorban ötödikes és kilencedikes tanulóknak szánt színjátszó stúdió létrehozásának terveiről hallhattunk az est folyamán néhány részletet. Kiderült, a mozgáskultúrát, szerepjátékot fiatal angol, spanyol és magyar nemzetiségű, nagy tapasztalatú oktatóktól lehet majd elsajátítani. Ezen keretek között a gyerekek is megtanulhatják, amit Várszegi Tibor már tud, és amit megosztott a közönséggel is: „A színház nem kikapcsolódás. Bekapcsol valami egyetemes közegbe, melyben felismerem saját határaimat, és így feloldódom egy egyetemes közegben.”

a valóság is kitalálható

(Folytatás az első oldalról.) Jászberényben a könyvtár dolgozói mindent megtesznek azért, hogy népszerűsítsék az olvasást a szépen felújított könyvtárban. „Vigyék haza a hírt: jó könyvet olvasni!” Kepes András a televíziós műsoraiból ismert orgánummal és megjelenéssel állt a berényi hallgatóság elé. Kertszomszédja, Járomi Józsi bácsi jászberényi, aki 1956-ról írt könyvet. A könyv előkészítése során meginterjúvolt számos résztvevőt, és azt tapasztalta, hogy a megkérdezettek ugyanarra az eseményre homlokegyenest másként emlékeznek. Kepes András feltette a kérdést, hogy mennyire valóságos, és mennyire a fantázia szüleménye még egy ilyen történelmi esemény is? Ő maga riporterként elsősorban beszélgetős műsorokat, dokumentumfilmeket, riportfilmeket készített. A riportfilmek során arra törekedett, hogy az emberek megnyíljanak a kamera előtt, és elmeséljék életük leg-

5100 Jászberény, Szelei út 5. Bejelentkezés: +3630 490-6197

benső titkait. Innen jött a gondolat, hogy egyszer elmesélje a saját élettörténetét is. Ez a vállalását nem kamera előtt, a saját terepén, hanem írásban, a Tövispuszta című családtörténetében teljesítette. Itt is akasztották a hóhért, ugyanis édesanyja szerint bizonyos események nem is úgy történtek… Azóta nyolc kötetet jegyzett, amelyek közül háromnak a szerkesztője, mások írásait válogatta össze a saját ízlése szerint. Ha már az ízlésnél tartunk, a mai televíziózásról, a celebek világáról igen lesújtó véleménye van, amelyet nem is rejtett véka alá. Úgy véli, hogy kevés kivétellel az igényes műsorokra nincs (tömeg) igény, s így a csatornák vezetői sem szorgalmazzák ezek műsorba állítását. Talán némi sértettséget is kiérezhettünk a kiváló tévés szavaiból, minden esetre mai álláspontja szerint az ő világa már inkább a könyveké és a gyereknevelésé. Nyugdíjasként megengedheti magának. (Fotó: Bíró János) Ultrahangos zsírbontás, alakformálás, bőrfeszesítés, narancsbőr csökkentése, tokakezelés, kedvező áron! Érd.: 0670/2443042 9-20h-ig Facebookon: Ultrahangos zsírbontás Várjuk szeretettel!

Dr. Dallos László

szülész-nőgyógyász főorvos magánrendelése

Növényi Őssejt szérum: „First Lady kezelés” a bőr fiatalságának forrása

Életmód Tanácsadás a test és lélek újjászületése klinikákon alkalmazott módszer alkalmazásával Világos Klára életviteli tréner www.sobarlangjaszbereny.hu

Hétfőtől Péntekig 9-17 óráig

Gyenes Medical Center Nagykáta, Gyóni Géza u. 13. (A vasútállomással szemben) 06-20/9-551-005

• Digitális panoráma röntgen • Digitális tele röntgen

(fogszabályzó kezelések tervezéséhez)

• Digitális intraorális röntgen

Nyitási AKCIÓ

Komplett szemüveg már 7990Ft-tól

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Nőgyógyászati Szakrendelés hétfő, szerda: 16-18 óráig 30/9582-877

Nyitva:

Anna OPTIKA

cytológiai- és emlőszűrés; fogamzásgátlási tanácsadás; vérzészavarok kezelése; ultrahangdiagnosztika; nőgyógyászati betegségek gyógykezelése, műtéti megoldása; terhesgondozás

Cím: Jászberény Szelei u. 3. Kórházzal szemben

Nyitvatartás: H-P: 11:00-20:00-ig Szo: 8:00-15:00-ig

Bőrgyógyászati magánrendelés Számítógépes anyajegyvizsgálat Jászberényben! Anyajegyeinkre figyelni kell! Az időben észrevett kóros elváltozások 100�%-ban gyógyíthatóak, évente mindenkinek javasolt a szűrővizsgálat! Rendelésemen hajhullás esetén mikrokamerás fejbőrvizsgálatot végzek, és célirányos kivizsgálás történik a hajhullás okainak kiderítése céljából. Körömgombásodás kezelése, makacs elváltozások esetén lehetőség van tenyésztéses vizsgálatokra.

Dr. Szabó András Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1. K: 10.30-12.30 Cs: 15-19 Tel.: 06-20/461-3220 www.drszaboandras.hu


Szabadidő

10. oldal

2013. június 13.

Felemelő rendezvény…

A deszka csipkézése

(Folytatás az első oldalról.) A jelentős momentumok sorából nem hagyhatjuk ki „a jászok Nobeldíjaként” is emlegetett Jászságért Díjat, melyet 1992 óta adnak át, 1996 óta a világtalálkozó keretein belül. „Az első két világtalálkozó kialakította a rendezvény vázát, ehhez azonban az évek során minden település – a legnagyobbtól a legkisebbig – hozzáadta a magáét.” Esetünkben az egyik ilyen a Jászok Nagykönyve lesz, melybe minden ide érkező vendég beírhatja a nevét. A míves könyv minden világtalálkozón ott lesz. Ha betelik, a Jász Múzeumban kap elhelyezést, s újat nyitnak. Szintén a jászberényi találkozó sajátossága lesz, hogy a Jászkürt nem felvételről, hanem élőben szólal meg Bernhardt András, a zeneiskola tanára által. Az ünnepi szentmise ideje alatt a Mária-oltárnál kap elhelyezést. A kürt így rövid időre visszatér korábbi helyére, hisz sokáig a főtemplom elődjében őrizték. Új elemként kiemelte a jász viseletről szóló kötete második kiadását is. Beszélt még az elszármazott jász települések történetéről, valamint az ide érkező oszét küldöttségről, akikről megtudtuk: ők magukat jászoknak nevezik. Mindkét csoport tagjait „nagy szeretettel várjuk a találkozóra” – mondta. Tóth József, a Jászkerület Kulturális Nonprofit Zrt. ügyvezetője elmondta: a programok nagy része a város központját érinti, de vasárnap a Margitszigetet is bevonják. Figyelmeztetett várható forgalmi változásokra, hiszen nagy mennyiségű embertömeg fog ide érkezni. A városlakóknak érdemes figyelembe venni azt is, hogy a rendezvény

alatt a belváros és a 32-es főút le lesz zárva. Ezután a teljesség igénye nélkül pár programot kiemelt: a megnyitón (jelen állás szerint) 160 fős kórus előadásában megszólaló Carmina Buranát, a két hagyományőrző csoport és a Berényi Színjátékosok műsorát, valamint a vasárnapi, kívülről jövő kezdeményezéseken alapuló kulturális és gasztronómiai rendezvényeket. Végül felhívta a figyelmet a világtalálkozó honlapjára (www.jaszvilagtalalkozo.hu) és Facebook oldalára, illetve a Déryné földszintjén kialakítandó információs központra. A sajtótájékoztató végén Bathó Edit kiemelte annak jelentőségét, hogy a Duna Televízió a XIX. Jász Világtalálkozó fő médiatámogatójaként vasárnap 11 órakor felvételről közvetíteni fogja a szombati szentmisét, illetve több riportműsort is forgat majd. Így – Szabó Tamás szavaira visszautalva – elmondható, hogy a világtalálkozó felér a csángó fesztivál jelentőségével. Sőt, talán meg is haladja azt, hisz az országos médiában ekkora figyelmet jászsági program még nem kapott.  (Fotó: Sárközi János)

A Múzeumi Esték keretében tartott érdekes és tanulságos előadást tartott dr. Bathó Edit etnográfus június 6-án, csütörtökön 17 órai kezdettel. Farkas Kristóf Vince múzeumi munkatárs köszöntötte a megjelenteket és a rendezvény előadóját.

Apróhirdetés

Jászberény belvárosában a Kőhídnál 22 m2-es teljesen felújított üzlethelyiség megbízható bérlővel együtt eladó. Tel.: 70/214-9164.

Új lakás eladó! Központban, csendes helyen 58 m2-es, 1+2 félszobás amerikai konyhás társasházi lakás eladó. Zárt udvar, galériás garázs, azonnal beköltözhető. Ér.: 06-30/499-0578.

Építés alatt lévő sorházi lakás

ELADÓ!

Érdeklődni: 30/471-2779

• Farkas Ferenc• Ezután kezdődött meg a száznál több felvételt bemutató előadás, amely a 18. századtól napjainkig érzékeltette, hogyan éltek, laktak eleink, sőt az is felvillant, hogy lakunk ma. Az előadó úgy oldotta meg vállalt feladatát, hogy bemutatta a településformát, a halmazos települést, amelynek egyik legeklatánsabb példája Jászapátiban öltött testet. Bedekovich Lőrinc 1808-ban készített térképe révén vált igazán nyilvánvalóvá, hogy az állattenyésztés szabta meg a településformát és az evidens építkezési módot is. Az egyes elemzett feltételek jól érzékeltették, hogyan lehetett akkor megfelelő lakásviszonyokat teremteni Amint egyre sokszínűbb és tartalmasabb lett a lakosság élete, annál árnyaltabbak, esztétikailag igényesebbek az építési módok, annál több díszítőelem tette szebbé a lakóépületeket. Az előadó nyilvánvalóvá tette, hogyan lett egyre igényesebb a Jászság lakossága, hogyan alakított ki egyre igényesebb épületrészeket. A lakóépületek falazata, tetőzete egyre hatékonyabban szolgálta a benne lakók életét. Olykor úgy tűnt, az építő örömét lelte a szépben, a fokozatos megformáltságban és az ezekben testet öltő harmóniában. Először egyszerű oromdíszek tűntek fel, majd azok

Négyéves ivartalanított, jó egerésző lány cicát megbízható gazdának ingyen odaadnánk. Tel.: 70/545-6943.

A Jászkürt Újság digitális változatát már szerda esténként olvashatja! www.issuu.com/jaszkurtujsag

Jászberény, Kertész u. 1. T.: 0630/390-2856 0620/405-0405

Nyitvatartás: h-p 8.00-16.30 szo-v 8.00-12.00

Örökzöldek, díszfák, cserjék, kerti tavak és tartozékai, kerti medencékhez vízkezelő szerek. Mediterrán és fűszernövények. www.kertvarazsonline.hu

Megoldás a mindennapokra!

Keresse aktuális akcióinkat! Érdeklődni lehet: Kisbakonyi Zoltánné Kati 06/30-218-4290 | kati.kisbakonyi@gmail.com

5100 JÁSZBERÉNY, SZELEI ÚT 9407 HRSZ. 06-57/410-031 • 0630/488-6575 TEL.: 30/337-2924 • TUTTIBAUKFT@GMAIL.COM

Mielőtt vásárolna, nézze meg árainkat! Tüzelő- és építőanyag megrendelhető. Lambériák 1170Ft /m2-től Hajópadlók 1980 Ft/m2-től széles választékban

Keresse a Lendvai Kft. telepeit! Jászjákóhalma, Fő út 140. 06-57/538-120 Jászárokszállás, Déryné u. 18. 06-57/432-221 Hamarosan Jászberényben is! Ny: h-p: 8-16-ig; szo: 8-12-ig

SZOLGÁLTATÁSAINK:

• Építési és bontási hulladék befogadás (beton, aszfalt, tégla, cserép, fahulladék) • A keletkezett darált anyag értékesítése • Gépi földmunka

• KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS 60 napos nyári akció: A lakosságtól ingyenesen átvesszük a vasmentes betontörmeléket.

mind bonyolultabbak, dekoratívabbak lettek. Kifejezték az építők és lakosság vallási hovatartozását. Kiderült továbbá, hogyan változott az építőanyag és az abból fakadó eljárások sora. Alakultak, formálódtak a tűzfalak, a tetőformák. Céllá vált a deszka- és egyéb építőanyagok mind esztétikusabbá tétele. A deszka csipkézése és egyéb anyagok megformálása időről időre gazdagította az épületek külső megjelenési formáját. Gyakorta összekapcsolódott a funkció és a díszítés. A szellőzést szolgáló nyílások szinte végtelen gazdagodását élhettük át az igazgató asszony előadása során. A katolikusok esetében az egyre több kereszt alakú nyílás szépet és funkciót egyaránt közvetített a készítők és a lakók számára. Majd ezek az elemek gazdagodtak, kombinálódtak, és ennek következtében közelebb kerülhettek a készítők és a lakók szívéhez. Mindennek anyaga természetesen a fa volt, de a kutató etnográfus talált példát arra is, hogy vasból kovácsmunkával készültek ízléses díszek. Sajátos szerepet töltöttek be a tornácok, és ennek következtében sokféle arculatot kaptak a századok folyamán. A tornác, az ámlitus, a gang vagy a folyosó megkapta a maga helyét a népi építészetben, sőt némely településnek megvolt ebből a szempontból is a maga arculata. Fából, téglából is készülhetett, maradhatott eredeti színében, de olykor befestették, azaz ki-ki felkészültségének és ízlésének megfelelően alakította ki. Létezett nyitott tornác, bélelt ajtó is. Az egyes elemeket többé-kevésbé szabadon használták fel a praktikum és az elfogadott szép jegyében. Az elő-

adás után számos kérdés vetődött fel. Egyrészt értelmezhettük magát a nem minden ízében könnyű előadást, másrészt viszont napjaink számos építészettel kapcsolatos kérdése is érzékeltette, hogy a felvetett problémák nagy része ma is élő, olykor elementáris erővel hat. Nagy gondot jelent a népi építészeti emlékek átmentése az utókor számára. Az érvényben levő szabályok nem mindig teszik elérhetővé a természetszerű célokat. Az építmények közönség számára való befogadásának előkészítése nemegyszer gondot okoz. Kellemes és fontos ugyanakkor, hogy a népi építészeti gyakorlat részévé válnak a nemegyszer távoli hagyományok. A ház és lakói között bensőséges viszony alakul az idők során. Nem véletlen, hogy a háznak, a tanyának van köszönő vége, amely szinte ember módjára köszönti az érkezőt. A családi tűzhely emberszerűvé teszi a lakóépületet, és ezért formálódik lakóihoz. Mindennek és még számos egyéb tényező következtében válik otthonná, azaz antropomorfizálódik.

KÉPKERETEZÉS Victoria Képkeretező Szalon

Durucz Nikolett animációs rajzoló

Alapítva 1992 SZ.A.

06-30/412-3552

Jászberény, Thököly út 10. Tel: 57/412-365

Dugulás elhárítás bontás nélkül, SOS-ben, hétvégén is. Víz-, szennyvíz- bekötések, vízvezeték szerelés, javítás, csőtörések javítása. Útátfúrás. Kazsimér Zsolt Tel: 06-30/205-8786, 06-70/220-3543

SZŐNYEGTISZTÍTÁS Háztól-házig, szállítással együtt. Padlószőnyeg, kárpit tisztítás. Hétvégén is! Grát Erika Tel: 06-30/205-8786, 06-70/220-3543


Ajánló

2013. június 13.

Fényromok Könyves csütörtök az átriumban Igazi lelki csemege haikukat olvasni, hiszen minden esetben fel kell oldani a tömörségből fakadó talányokat, sajátos összefüggéseket. És ha majd sikerül akár egyet önmagunk számára feltárni, akkor sikerül megbarátkozni ezzel a nem szokványos versforma révén kibontakozó versformában testet öltő élményekkel is… Jászárokszálláson látta meg a napvilágot. Gyermekéveinek egy részét a titokzatos északon, Svédországban töltötte a boldogabb jövő reményében. Annyira megtanult svédül, hogy amikor 1948ban hazatértek, nem lehetett elsős, mert nem tudott igazán magyarul. A teljes neve, Lukács Gergely Sándor sem szokványos, hiszen első vezetéknévi elemét édesanyjától vette. Jászapátin érettségizett, majd Gyöngyösön szerzett szakképesítést. Ifjabb éveiben is különös érzékkel rendelkezett a szépirodalom iránt, de a természettudomány is vonzotta. A mezőgazdasági termelés és az alföldi természeti viszonyok vonzották, és több tucatnyi rangos szakkönyve jelent meg. Ugyanakkor rangos szépírói és költői tevékenységet is folytatott. A karancslapujtői paraszt élet jellemző alakjai tűntek fel prózai írásaiban, de végül is a költészet ragadta meg. A haiku a tömörítésnek egészen különös képességét kívánja, de Lukács Gergely Sándor megbírt a feladattal, sőt láthatóan örömét is találja benne. A minap szülővárosában bemutatott kötetének címe, Fényrom igazán talányos. A múló és helyenként megrendítő múlását igyekszik megragadni úgy, hogy a születő rövid alkotások hatásosak legyenek. Emészt a bánat, mert féltem lőtt szárnnyal vergődő hazámat.(Hazám)

A staféta olvasás ideje alatt elhangzó izgalmas olvasmányok helyett, csak az esőcseppek monoton kopogását hallgathatták csütörtökön a promenád szökőkútjának békái. Ezt a kétéltűek bronz és élő változatai biztosan nem bánták, ők örülnek az esőnek, nem úgy, mint a könyvtárosok, kiknek a kedvezőtlen időjárás miatt az V. Jászberényi Könyves Csütörtök eseményeit az áruház átriumának tetőzete alá kényszerültek átszervezni. • Kárpáti Márta • A könyvbarátok így is rátaláltak a kulturális szórakozás helyszínére, ahol a kiállító sátrak alatt számos érdekességre lelhettek, vásárolhattak, bekapcsolódhattak a maratoni olvasásba, ahol Lackfi János szórakoztató kötetéből olvashattak egymást váltva fennhangon 5 percet, író-olvasó találkozón vehettek részt, megoldhatták a könyvtár által összeállított furfangos rejtvényeket. A délelőtt folyamán a könyves nap vendége Bosnyák Viktória író, műfordító volt, aki kétszer másfél órás találkozó keretében mutatkozott be általános iskolás olvasói előtt. A Székelyből és a Bercsényi iskolából érkezett csoportok diákjai rendkívül aktívak és intelligensen érdeklődők voltak. Csak úgy záporoztak a kérdések az írónő felé, aki nem győzte osztogatni a könyvtári pályázat nyertes fotóiból készített hűtőmágneseket az érdeklődés jutalmaképp. A gyerekek őszinte kíváncsiságára adott válaszaiból megtudhattuk, hogy a jó humorú, barátságos Bosnyák Viktória ikergyermekei hatására vált íróvá. Mint mesélte, lányai már nem

győzték kivárni a Harry Potter regény folytatását, ezért kénytelen volt írni nekik egy saját kútfőből merített tündéres, boszorkányos mesét, melyben gyermekei a főszereplők. Így született első regénye a Tündérboszorkányok. Az azóta eltelt 11 esztendőben újabb tíz könyvet írt. Igyekszik humoros történeteket kitalálni, mert azoktól ő maga is vidám lesz – mondta az alkotó. A tréfás hangvétel mellett több könyve is oktató jellegű. Tanító művei olvasása közben a gyerek fejében észrevétlen ragad meg a j, ly helyesírása, a földrajzi nevek vagy a történelmi magyar nevek írásmódja. Bosnyák Viktória kérdésekre válaszolva elárulta azt is, hisz a tündérekben, szeret utazni, olvasni, kutyát sétáltatni, szívesen jár színházba. Bevallotta, imádja a hírnévvel járó is- épülő talányos feladatokat egyénileg mertséget, mert ez a fajta híresség azt vagy csapatban is meg lehetett fejteni. jelzi, nem hiábavaló, amit csinál. Az A 17 órai eredményhirdetésen kiderült, elmúlt tíz évben több mint hétszáz hat hibátlan megoldás érkezett az egyéközönségtalálkozón vett részt, ahol a ni feladványokra. Csapatban kiválóan gyerekek mindig érdeklődő szeretettel szerepeltek a gyerekek, a megméretfogadják. Mint mondta, szeretne egy tetés minimális pontkülönbséggel ért egész könyvtárpolcot saját regényei- véget. Győzteseket hirdettek a fotó- és vel megtölteni, mert számára az írás a a szlogenpályázatra beérkezett munlegnagyobb öröm. Amikor írok, olyan, kák között is. A fotópályázaton Papp mintha álmodnék, és ez nagyon jó ér- Richárd vihette haza az első helyért járó zés – fogalmazta meg munkamódsze- e-book olvasót. A könyvtári közönségrét. Olvassatok sokat, mert a könyvek szavazás Banka Zoltánnak kedvezett. lapozása közben vetített „fejbe mozi” A Facebookon Pék Annamária Virág filmjeinek a legkiválóbb rendezők sem fényképére adták le a legtöbb voksot. léphetnek nyomába – biztatta a gyere- A szlogenpályázaton Gera L. Krisztián keket a betűk varázslatos világának be- „Minden lap egy új világ” jelmondatát fogadására az írónő. találta a legfrappánsabbnak a zsűri. Amíg a kicsik az írónővel ismerAz átriumban az eredményhirdetékedtek, a nagyobbak válogathattak a sekkel értek véget az események, de a könyvújdonságok között, minimális Könyves Csütörtök Kepes András főösszegekért vásárolhattak meg régi ki- szereplésével új helyszínen, a Nagyboladványokat, böngészhették a titkok dogasszony iskola ebédlőjében tovább könyvtára feladványait. Az egymásra folytatódott.

11. oldal

Programok Jász galéria nyílik Június 15-én, szombaton 16 órakor rendezik a Szikra Galéria megnyitóját a Rákóczi út 40. szám alatt. Nyitvatartás: hétfő kivételével naponta 10-18 óráig. Díjugrató verseny Június 15-én, szombaton 8 órakor a Jászberényi Sportegyesület díjugrató versenyt rendez a Lehel Sport- és Szabadidő Központ füves pályáján. A díjugrató versenyszámok mellett felnőtt- és gyermekprogramokkal, vásárral, illetve sportrendezvényekkel várják az érdeklődőket. Harmatlegelő Június 21-én, pénteken hajnali 4 órakor, a jászdózsai kápolna-halmon Várszegi Tibor tartja előadását Harmatlegelő címmel. Lecsófőzőverseny Július 13-án reggel 8 órától kerül sor az idei Neszűri Lecsó­ főzőversenyt. Színhely: Neszűr 8. dűlő mini ABC. A csapatok részére asztalt, padot a rendezőség biztosít. További információ a verseny főszervezőjétől, Szijártó Józseftől kérhető. (0630/906-1453) Jászsági Vándor-Komédiázás Július 17 és 20 között a Malom Film-Színház és az Új színházért Alapítvány drámatábort szervez 16 és 18 év közötti fiatalok számára. Helyszín: egy jászszentandrási tanya. Érdeklődés és jelentkezés: Andrási Erika erika1.andrasi@gmail.com; 20/3857097.


Mozaik

12. oldal

A hétvége időjárása

2013. június 13.

Áloméj az állatkertben

Az elmúlt hétvégén rendezték Svájcban a Shinkyokushin Karate Európabajnokságot. Városunkat – a magyar válogatott tagjaként – a Yakuzák SE három női versenyzője képviselte. A berényi trióból, Szabó Zsófia szerepelt a legjobban, akinek a nyakába bronzérem került.

Csütörtöktől csökken a csapadékhajlam, a napsütésé lesz a főszerep. Fokozatosan melegszik a levegő, hét végére igazi kánikula köszönthet be. Szombaton és vasárnap derült, napos idő várható 25 és 31�˚C maximum hőmérséklettel. Magas UVB sugárzásra és mérsékelt légmozgásra lehet számítani. (Forrás: www.idokep.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről június 13. – június 19.

(A műsorváltozás jogát fenntartjuk!) Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00. Bencze Show: péntek 8.30; hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30. Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00; 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30.

Berényi Pillanatok: Kiss Erika: Jászberény díszpolgárai és Pro Urbe díjasai csütörtök 17.00; hétfő 19. 00; kedd 6.00, 19.00, 21. 00. Épí-tech: csütörtök: 18.30; péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00. Értékőrző: csütörtök 8.00; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30, hétfő 8.00; szerda 8.00, 20.30. Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00.

Fényszarui pillanatok: péntek 21.30. Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00. Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00. Kultusz: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00.

Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is.

www.facebook.com/jasztriotv

Ügyeletek Gyógyszertárak június 13. csütörtök Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 június 14-15. p, szo Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 június 16. vasárnap Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 június 17. hétfő Kossuth Gyógyszertár június 18. kedd Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834

június 19. szerda Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 június 20. csütörtök Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635 Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13.

Hétköznap:

18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Tel.: 0656/�221-304

PIPACS VENDÉGLŐ Jászberény, Táncsics Mihály utca 10. Tel.: 57/405-410 www.jaszbere.hu

Tizedik éve, hogy minden év június első péntekén vendégül látjuk a családban nevelkedő beteg gyerekeket és felnőtteket. Ezen az estén csak az ő kedvükért nyit ki az állatkert kapuja. Európába 255 intézményében ugyanis ez az este arról szól, hogy megkönnyítsük a mindennapok nehézségeit egy vidám esti programmal. Mára már hagyomány az is, hogy az időjárás próbára tesz minket, de a kitartó, vidám vendégsereg ismét eltűntette az esőfelhőket és kezdetét vehette az önfeledt szórakozás. Horgosi Zsolt a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd rövid vendégfogadás után, ál-

Négy első hely

latkertünk önkéntesei és munkatársai testközelből is bemutatták azokat az állatokat, melyeket kézbe vehettek, megsimogathattak a gyermekek. Volt kézműveskedés és arcfestés, a legbátrabbak pedig egy óráskígyót is a nyakukba vehettek. A programot a barnamedvék látványetetése zárta, amit a kenguruk, makik, ormányos medvék, szurikáták, valamint a pingvinek etetése előzött meg. Kétségkívül nagy népszerűségnek örvendtek új lakóink, a kétpúpútevék Vanda és Gesztenye, is. Bízunk benne, hogy idén is sok élménnyel gazdagodott mindenki, aki velünk volt ezen a jubileumi álom éjjen. A hagyomány pedig tovább folytatódik, jövőre ismét találkozunk! Tóth Tibor

Ötödik helyen az U23-asok

Hagyományosan már harmadik alkalommal képviseltették magukat a VI. Nemzetközi Kupán a Jászberényi Sportegyesület Takewon-do Szakosztály növendékei június 8-án Csehországban, Znojmo városában. Nyolc országból 17 klub, több mint 150 versenyzője vett részt a megmérettetésen, köztük Jászberényből hatan.

Az elmúlt vasárnaptól kezdődően három napon át, Szolnokon rendezték a Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság nyolcas döntőjét az U23-as kosárlabda csapatok részére. A megyeszékhelyen a legjobb nyolc csapat adott egymásnak randevút.

Eredmények: Serdülő formagyakorlat: Tűzkő Olivér (sárga öv): I. hely; Serdülő küzdelem: Szabó Bálint +40kg: III. hely; Ifjúsági formagyakorlat: Kovács Máté (fekete öv): III. hely; Ifjúsági küzdelem: Bálint Zoltán -70kg: I. hely, Kovács Máté +70kg: III. hely; Felnőtt formagyakorlat: Virág Márton (piros öv): I. hely, Benedek Noémi (fekete öv): II. hely. Csapatküzdelemben a jászberényiek a hatvani versenyzőkkel kiegészülve első helyezést értek el, összesítésben pedig a negyedik helyet szerezték meg.

A jászberényi fiatalok először a Budapesti Honvéd ellen léptek pályára a negyeddöntőben, és bár végig vezettek, a végjátékban két ponttal kikaptak. Budapesti Honvéd SE – TOP COP Security Jászberény: 65-63. Sajnos a négy közé jutás ezzel a vereséggel meghiúsult, így a cél az ötödik hely megszerzése maradt a berényi alakulat számára. Hétfőn az Olaj várt Halmai Gábor együttesére, akit nagyon elkalapáltak a fiúk: Szolnoki Olaj KK –TOP COP Security Jászberény: 37-64. Csapatunk kedden a TF-Budapest ellen léphetett pályára. Négy ponttal megverték őket, így sikerült megszerezniük az ötödik helyet.

Házias ételekkel, jászsági ételspecialitásokkal, csapolt sörrel, hűtött italokkal, üdítőkkel, olcsó árakkal, szükség esetén házhoz szállítással várja kedves vendégeit.

Jászkürt

Bronzérem Szabó Zsófinak

Agócs Tibor, a Yakuzák SE elnöke és egyben a magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy Szabó Zsófia első mérkőzésén, hosszabbítás után bírói döntéssel szerezte meg a győzelmet. A második meccsen ipponnal győzött, s a döntőbe jutásért kis különbséggel alulmaradt litván vetélytársával szemben, így végül bronzérmes lett. Tóth Helga is remekül kezdett, és könnyedén jutott túl első ellenfelén. A második fordulóban viszont egy szerencsétlen mozdulat után kificamodott a bokája, s így a verseny feladására kényszerült. A verseny végén a 6. helyre rangsorolták. Herczeg Lilla is jól vette az első akadályt, ipponnal nyert. A sorsolás szeszélye folytán azonban a második mérkőzésére kemény ellenfelet kapott, mégpedig a többszörös Eb-győztes spanyol lányt. Ennek ellenére nem ijedt meg, nagyszerűen helytállt, és csak minimális különbséggel maradt alul neves ellenfelével szemben, és hetedik lett. Legközelebb már Berényben láthatjuk a lányokat, ugyanis július 2-7. között a Yakuzák SE rendezésében, ismét több száz karatéka edzőtáborozik majd városunkban a II. SHSZ Nyári Edzőtábor keretében.

peugeot.hu

Lásd másképp

a várost!

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com

Kombinált átlagfogyasztás: 3,8-5,9 l/100 km, CO2-kibocsátás: 98-135 g/km

Megérkezett a Peugeot új városi crossovere, a 2008! Itt a lehetőség, hogy másképp lásd a várost! Az új Peugeot modell magában hordozza az egyterűek praktikumát, a Peugeot modellek eleganciáját, valamint a modern hobbiterepjárók robusztusságát, így bármilyen úton megállja a helyét. Tágas utas- és csomagterének, megemelt hasmagasságának és üléspozíciójának, valamint pilótafülkére emlékeztető vezetőhelyének köszönhetően más szemszögből láttatja a várost. A 4 év garancia* és a széles motorválaszték – közte a 3,8 l/100 km fogyasztású e-HDi motor – nemcsak magabiztosságot ad, de ismeretlen utak felfedezésére is csábít! * A +2 év ingyen kiterjesztett garancia alapján a 2 éves szerződéses garanciát követően, a szerződéses garanciával azonos feltételekkel részesül garanciában, az autó garanciájának kezdetétől számított 4 évig vagy 80 000 km-ig (amelyik határértéket előbb eléri az autó). A szerződéses és a kiterjesztett garancia szolgáltatásai kizárólag akkor vehetők igénybe, ha a Szervizkönyvben és a Kiterjesztett Garancia Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

ÚJ PEUGEOT 2008 CROSSOVER

Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

PEUGEOT OROSZLÁN, JÁSZBERÉNY 1234 Oroszlán, Autó utca 7., Nagykátai út 20/a. tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu

Tel.: 57/505-300

www.qualite.hu

Új évf. 2. év, 24. szám  

2013. június 13.

Advertisement