Page 1

Tegyünk az egészségünkért!

Minden hónap első számában egészség melléklettel jelenik meg lapunk, az időszaknak megfelelő aktuális tartalommal.

Összeállítás a 4-5. oldalon.

Tanulhatunk a szkítáktól

Illatos tárlat a Magyar Nemzeti Galériában

Pap Gábor művészettörténész tartott előadást a főiskolán ősi motívumokról, szimbólumokról, de szóba került a szkíták erkölcsisége is.

Jászberényből is ellátogatott egy csoport a Thorma János, a magyar Barbizon festője című kiállításra.

Cikk a 7. oldalon.

Írás a 6. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 18. szám (XXV./18.)

Újság

2013. május 2.

Felhőtlen majális a szigeten

Jászberény város lapja

Óvodai beiratkozások Az iskolai beiratkozással egy időben, április 8-9-én hirdették meg az óvodákban is a felvételt. Bár esetükben a gyerekek év közben is csatlakozhatnak, amikor betöltik harmadik életévüket. Jászberényben a Városi Óvodai Intézményben nyolc óvoda, illetve a református Gólya óvoda és az alapítványi Maci Ovi várja a kicsiket. A régi besorolástól (kis-, középső- és nagycsoport) eltérően ma már vegyes életkorú csoportokban, képességeikhez mérten foglalkoznak a gyerekekkel. • Gergely Csilla •

Körhinta, sör, vattacukor, lufi… a majális elengedhetetlen kellékei. Természetesen hiánytalanul jelen voltak szerdán a jászberényi Margit-szigeten is. • Kárpáti Márta • Az ünnep első vendégei már kora dél­ előtt ellátogattak a szigetre, többen az árnyas fák alatt fogyasztottak el tízórai

gyanánt egy-egy lángost vagy kürtős kalácsot. A pici gyermekekkel érkezők is inkább az enyhébb délelőtti időpon­ tot választották az ünnepi sétára. Tizen­ egy óra táján már benépesült a színpad

környéke is, hiszen ekkor kezdődött az éjszakába nyúló műsorfolyam. Helyi tánc, sport és zenei csoportok villan­ tották fel tehetségük, tudásuk legjavát az érdeklődők előtt. A Klapka iskola udvarán felállított vurstliban ezúttal kevesen vágytak pörögni. (Folytatás a 2. oldalon.)

Költözködnek a néptáncosok Nagy volt a sürgés-forgás hétfő reggel a néptáncosok régi és új háza táján. A Fürdő utcai ideiglenes próbateremből és ruhatárból elkezdődhetett a költözködés az együtteshez méltó, modern, új Víz utcai székházba. • sz. k. m. • Buszon, személy és teherautókon, számtalan dobozba, bőröndbe és zsákba gyömöszölve, karfákra aggatva kerültek át a fellépésekhez szükséges ruhák, csizmák, karaktercipők és egyéb kellékek a szűkös, dohos, sötét és át­ tekinthetetlen raktárból az új tágas és világos ruhatárakba. A régi fotók, em­ léklapok, kitüntetések és relikviák szin­ tén több dobozt töltöttek meg, jó né­

hány fordulónyi lépcsőzéssel kerültek a székház egyik emeleti szobájába. A lift még nem működik, így a hangtechni­ ka, a lemezek, videokazetták is nehéz cipekedések árán kerültek az emeleti stúdióba. Nem is beszélve a polcokról, szekrényekről, kanapékról, melyeket nem volt egyszerű a hosszú folyosókon, kanyargós lépcsősorokon felszállítani az emeletre vagy lehurcolni a pincébe. Táncosok, szülők, nagyszülők, pe­ dagógusok seprűvel, felmosóval, ron­ gyokkal felszerelkezve közös erővel szabadították meg az építkezés porától az új épület minden zegét zugát. Ta­ karítás, pakolászás közben a segítők nagy izgalommal fedezték fel a minden igényt kielégítő ház részleteit. Felmos­ ták a padlót- szó szerint- a pincétől a

padlásig és a harmadik nekifutásra már mindenki tudta melyik ajtó hová ve­ zet. Közben rácsodálkoztak a beépített szekrényekkel, zuhanyzóval felszerelt tágas öltözőkre, az orvosi szobára, a stúdióhelyiségre, a nagy befogadóké­ pességű színpadra. A kritikus szemek azért felfedeztek néhány hiányosságot is, például, hogy az álló tükrök víz­ szintesen kerültek a falra, a színpad függönye túl rövid, vagy nem nyílik a hangstúdió ablaka. A több méteres ma­ gasságban függeszkedő lámpasort sem lesz egyszerű tisztán tartani. Szűcsné Urbán Mária ígérete szerint májusban már itt folyhatnak a próbák, melyek eredményét mi városlakók mindig örömmel és büszkeséggel fo­ gadjuk. (a szerző felvételei)

A Jászberény Városi Óvodai Intéz­ ményben nyolc önkormányzati fenn­ tartású óvoda működik, nevezetesen a Központi-, Fürkész-, Gézengúz-, Hétszínvirág-, Kuckó-, Sün Sámuel-, Szivárvány és Zengő Óvoda. A vegyes életkorú csoportokban a gyerekekkel képességük szerint foglalkoznak. Az intézmény igazgatója, Beszteri Éva elmondta, hogy a beiratkozás sike­ resen zajlott, bár még vannak férőhe­ lyek. A törvény szerint elsősorban azo­ kat veszik fel, akik körzetileg az adott óvodához tartoznak, de fontos szem­ pont lehet a szülő munkahelyének kö­ zelsége is. Beszteri Éva hozzátette, hogy igyekeztek kielégíteni a szülők kéréseit, ami többé-kevésbé sikerült is. Eluta­ sítás eddig nem történt. Jelenleg 943 gyermek jár jászberényi önkormány­

zati óvodákba, s várhatóan a következő nevelési évben is legalább ennyi gyer­ mekre lehet majd számítani. Az elmúlt három évben átlagosan 30 fővel nőtt a létszám, ami a születésszám emelkedé­ sének köszönhető. Óvodánként eltérő foglalkozásokkal várják a kicsiket, de mindenhol nagy hangsúlyt fektetnek a kerékpározásra, a görkorcsolyázásra, jégkorcsolyázás­ ra. A Központi Óvodában kialakított medence révén a vízhez szoktatást is fel tudják venni a foglalkozások listá­ jára, melyet mind a nyolc óvoda lakói használhatnak. Ezenkívül lehetőség van néptánc, jóga, origami, zene-ovi és furulya szakkörökön való részvételre. A kis művészek tehetségfejlesztő csoport­ ban az átlagosnál ügyesebb rajzkészségű gyerekek számára heti rendszerességgel Nagyné Koncz Éva tart foglalkozásokat. (Folytatás a 3. oldalon.)

Nemzetközi vállalkozói fórum Szent György napján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a hozzánk érkező iráni küldöttség tagjainak részvételével fórumot rendezett a két ország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése érdekében. • farkas • Kellemes közegben találkoztak egymás­ sal az iráni delegáció tagjai és a jászsá­ gi, elsősorban jászberényi ügyfeleik. Az Iráni Iszlám Köztársaság delegációjának tagja volt természetesen Irán budapesti nagykövete is, aki fontos szerepet töltött be, hiszen szépen beszél magyarul. Szatmári Zoltán a rendező szerv ál­ talános alelnöke köszöntötte külön kö­ szöntötte a nagykövetet, és szólott Jász­ berény város mai életéről, kultúrájáról. Kiemelte, hogy a mai fórum rendelteté­ se a kapcsolatok intenzívebbé tétele, és

ennek révén a két ország kapcsolatainak bővülése. Ezután Juhász Dániel alpolgármes­ ter igazán tartalmasan bemutatta váro­ sunkat. Hangoztatta, hogy Jászberény önkormányzata komplex módon bo­ nyolítja várospolitikáját, és ennek kö­ vetkeztében nagy örömmel fogadta az iráni delegációt. Vetített képekkel és szóval mutatta be városunk hazánkban elfoglalt helyét, hazai és külföldi kap­ csolatainak jellegét. Szólott városunk ez­ zel összefüggő és ezáltal meghatározott iskolarendszeréről, kulturális életéről. Nem feledkezhetett meg természetesen a jász identitástudatról sem. Zárószavai a jászok vendéglátását idézte meg. Ok­ kal hangsúlyozta városunk nemzetközi kapcsolatait a gazdaság és a tudományos együttműködés tekintetében. A magyar ismertetőt Stefán Ildikó főiskolai oktató fordította angolra. (Folytatás az 2. oldalon.)

Aerobik diákolimpia döntő Vasárnap Budapesten rendezték az aerobik diákolimpia országos döntőjét, melyen városunkat a Dance Fitness S.E. versenyzői képviselték sikerrel. • i. a. • Sport aerobikcsapat kategóriában arany­ érmesek lettek a Lehel Vezér Gimnázi­ um diákjai (Antics Dorottya, Galcsik Gréta, Kiss Fruzsina, Szentkuti Nóra). Trióban szintén az LVG tanulói végeztek az élen (Antics Dorottya, Kiss Fruzsina, Zombori Adrienn). Az ezüstérmet is a

berényi gimnazisták nyerték (Galcsik Gréta, Kiss Kitti, Szentkuti Nóra). A fiatalabb versenyzők a Belvárosi Általá­ nos Iskolát képviselték a megméretteté­ sen, ők a harmadik helynek örülhettek (Szabó Gyöngyvér, Szentkuti Petra, Szentkuti Réka). Basic aerobik kategó­ riában a Belvárosi diákjai a második he­ lyet szerezték meg (Berente Alexandra, Muhari Nóra, Sápi Bianka). Szintén a Belvárosi iskola tanulói vihették el az up3-as csapat kategória bronzérmét (Gergi-Bodor Boglárka, Kövér Petra, Muhari Réka, Tóth Fédra) Edzők: Demény Andrea, Nagy Erika.


Önkormányzat

2. oldal

2013. május 2.

Miért ilyen nagy a körforgalom? Köszöntjük az édesanyákat!

A Dinamit téri gyülekezőhelyen április 17-én, szerdán vitatták meg a harmadik választókörzetben élő lakosok panaszait Hajnal-Nagy Gábor önkormányzati képviselő bejárásán, a városvezetők részvételével. • gergely •

május 5. anyák napja

Nemzetközi vállalkozói fórum (Folytatás az első oldalról.) A tizennégy tagú delegáció nevében megszólaló Seyed Hamid Hosseini sza­ vait a tanácsos úr fordította magyarra. Ismertette nyolcvanmilliós hazája em­ beri és gazdasági arculatát. Hangsúlyoz­ ta hazája természeti gazdagságát. Külön szólott hazája olajkincséről. Kiemelte továbbá. hogy hazája fontos összekötő kapocs Nyugat és Kelet között. és ennek következtében Magyarország kedvező helyzetben van, ha kapcsolatait mind intenzívebbé teszi az Iráni Iszlám Köz­ társasággal. Szerencsésnek ítélte a ma­ gyar adópolitikát, amely intenzívebbé teheti, sőt teszi a kialakítandó kapcsola­ tok rendszerét. A két előadást több hozzászólás kö­ vette. Az első hozzászóló helytelenítette, hogy a magyarok egy része nem érzékeli Irak és Irán különbözőségét. A felszóla­ ló tudja, hogy Irán népe nagyon kedves, barátságos, és szívesen fogadja a magya­

rok közeledését. Yazd szent város, test­ vérváros, és számos gazdasági partnert mondhatunk magunkénak. Sas János kereskedőként szólalt fel, és őshazánk­ ként említette, ahová sok exporttermé­ künk eljuthat. A budapesti követség meghatározó szerepet játszott és játszik a két, egymástól viszonylag távoli ország kapcsolatainak a bővülésében. Irán budapesti nagykövete megkö­ szönte a hozzászólásokat, majd több kisebb csoport alakult, amelyek az egyes ágazatok (mezőgazdaság, gépgyártás, kereskedelem) teendőit vitatták meg Szatmári Zoltán alelnök és Juhász Dániel alpolgármester szerint eredmé­ nyes tanácskozás és beszélgetés folyt a szakemberek között. A beszélgetésből az is kiderült, hogy az üzleti kapcsolatok sikeres bonyolítását nagyban megkön�­ nyíthetik a személyes kapcsolatok, ame­ lyek a bizalom és összetartozás szerves összetevői.

A Dinamit téren összesereglett lakók fogadták a városvezetőket és HajnalNagy Gábort, a körzet egyéni képvise­ lőjét. Hozzá sorjáztak a kérések – töb­ bek között – köztéri pad felállításáról, illegális szeméttelepek felszámolásáról, a teherautós forgalom csökkentésé­ ről is. Hajnal-Nagy Gábor elmondta, hogy terveik között szerepel a Tímár utca folytatásában lévő földút aszfalto­ zása az ipari parkig. Ezen a szakaszon ugyanis meglehetősen nagy a forga­ lom, főleg műszakváltások idején. Sőt, a teherautók sem kímélik a környék utcáit, ezért Szabó Tamás polgármester a Dinamit térre súlykorlátozó tábla ki­ helyezését javasolta. Az egyik lakó állí­ tása szerint legalább negyven éve téma a huszárlaktanyán átmenő útszakasz megépítésének problémája. A legutóbb beadott pályázat sem járt sikerrel, mert tartaléklistára helyezték. A Jákóhalmi úton vezető kerékpárút bukkanóit is szeretnék kiegyenlíttetni a lakosok, ahogy azt a Kossuth úton már megtették. Az ADU csomóponthoz érkezve a körforgalom kialakítása okozta kelle­ metlenségről számolt be egy Fáy András

utcai lakos. A képviselőkkel folytatott beszélgetés, vélemények, tapasztalatok megosztását követően arra jutottak, hogy a körforgalomra igenis szükség van. De miért ilyen nagy? Hangzott el a kérdés többek részéről. Válaszra a sza­ bályzatokban bukkanhatunk, hiszen két ilyen forgalmú út találkozásánál ez a körforgalom méret a megengedett. A Fáy András utcai játszótérnél a kerítés rossz rögzítése miatt, ha a labdát neki­ rúgják, nagy zajt csap. Mindez különö­ sen akkor okoz álmatlan éjszakákat a környéken élőknek, amikor ismeretlen fiatal felnőttek fociznak, randalíroznak a játszótéren. A lakók szeretnék, ha szabályoznák a bekerített pálya haszná­

latát, hiszen annak idején saját forrás­ ból építették gyerekeiknek. A játszótér néhány fa elemei igen elhasználódtak, amelyek cserére, felújításra szorulnak. Az Árvácska, Gyökér és Gólya ut­ cákon át eljutottunk a Kinizsi utcába, ahol az útburkolat felújítása után a autóbeállók kialakítása elmaradt, amit pótolni kellene. A körzetbejárás után a városi könyvtárban fórummal folytató­ dott a lakosság meghallgatása. Az érdeklődők alacsony száma elle­ nére megtartották a fórumot, ahol az egyik központi téma a kerékpárutak voltak, de szóba került a szelektív hul­ ladékgyűjtés, illetve egyéni panaszok, észrevételek is.

Felhőtlen majális a Margit-szigeten ket. Tucatnyi sátor kínálta a gasztronó­ mia vásári ínyencségeit a szigeten és a fürdő előtt. Étkezés után pihenésképp kellemes volt ringatózni a Zagyvára eresztett csónakban vagy sörözni egyet valamelyik árnyas padon. A vállalkozó kedvűek próbára tehették szellemi in­ telligenciájukat az SQ mérő izgalmas, titokzatos sátraiban. „Jó szórakozást!” – harsogta messzire hangzóan a villanyautó irányítójának hangszórója a játékjárművek indítása­ kor. Sokan megfogadták tanácsát, és jól szórakoztak új energiákkal feltöltődve a holnapi munkakezdéshez. (A nap további eseményeiről, köztük politikusi sajtótájékoztatókról következő számunkban tudósítunk.)

(Folytatás az első oldalról.) Nemegyszer csak egy-két vállalkozó kedvű fiatallal forgott a sergő. A szü­ lők valószínűleg körhintázás nélkül is szédültek gyorsan apadó pénztárcáik láttán. Pónilovaglás, ugrálóvárak, ka­ landpark, villanyautók, körhinták, céllövölde, trambulin csábította a gye­ rekeket. A játék után jólesett egy-két gombóc fagyi vagy a cukorkaárus va­ lamelyik édes, színes csemegéje, és lufit persze mindenképpen venni kell. Természetesen a munka ünnepén a pártok aktivistái is megjelentek a szi­ geten szórólapokkal, luftballonokkal felfegyverkezve. Néhány pavilon előtt bográcsban rotyogott az ebéd, illatfel­ hőivel étkezésre csábítva az érzékszerve­

Elkészült a trianoni emlékmű terve Április 30-án, kedden rendkívüli nyílt ülést tartott Jászberény Önkormányzatának képviselő-testülete. Elfogadták a tavalyi zárszámadást, pályázati támogatásokról, oktatási-nevelési intézmények átszervezéséről, valamint a trianoni emlékmű vázlattervéről és költségvetéséről határoztak. • halász • Jászberény 2012. évi bevételi előirány­ zata az év közben bekövetkezett válto­ zások hatására 8.206.738 eFt-ra módo­ sult, melynek teljesítése 8.342.390 eFt (101,65.%). Az Önkormányzat sajátos működé­ si bevételeinek alakulása a módosított előirányzathoz képest 3.031.249 eFt (99,68%). Ezen belül az építmény­ adó 270.971. eFt-ra, az iparűzési adó 2.013.541 eFt-ra teljesült. Az ingatlanok értékesítéséből 96.709 eFt összeg folyt be a költségvetésbe, mely a tervezett – évközben módosított - elő­ irányzat 91,29 %-a.

Az Önkormányzat a 2012. évi mó­ dosított 8.206.738 eFt-os kiadási elő­ irányzatát az év során 7.748.190 eFt-ra (94,41%) teljesítette. Jászberény 2012. évi módosított pénz­ maradványa 405.481 eFt, a záró pénz­ készlet az időszak végén 424.953 eFt volt. A 2013. évi költségvetésbe 250.000 eFt előzetes pénzmaradvány került be­ tervezésre, a különbség felhasználásáról a képviselő-testület dönthet. Pályázati pénzekből szeretné a város bővíteni a JKSE Kosársuli Kft-n keresz­ tül a bercsényi úti sportcsarnokot töb­ bek között 512 ülőhellyel, parkolókkal. A 177 milliós beruházáshoz a pályázati pnz mellé legfeljebb 42,7 millió városi önerőről döntöttek. Hasonló a felállás a jégcsarnok befe­ dése tárgyában is. Itt a 270 milliós be­ kerülési költség 70 százalékát fedeznék a cégek társasági adójából, a harminc százalék önrészt a meglévő tetőelemek jelentik. Sikeres pályázat esetén 2014 szeptember első napjaiban kezdődhetne zárt térben a jégkészítés.

A képviselők pozitívan véleményezték a Liska és a Nagyboldogasszony terve­ zett összevonását, valamint a Jászsági Pedagógiai Szakszolgálat beolvadását a megyei szervezetbe. A város idei költségvetésében három millió forint szerepel a Trianoni em­ lékmű felállítására. Szabó Imrefia Béla szobrászművészt, a jászfényszarusi Tri­ anon emlékmű alkotóját kérték fel az emlékmű tervezetének elkészítésére. A tervek szerint a három méter ma­ gas alkotás kő talapzaton állna, kőből készülne, és hosszában kettéhasadt ke­ resztet ábrázolna, amelyet eltérő színű kőharang fog össze. A harang ábrázolása felidézi a korabeli országos harangzúgást. A felirat, az ország- és városcímer anyaga bronz öntvény, a talapzat vésett felirata pedig egy gróf Apponyi Alberttől szár­ mazó idézet. Az előterjesztő főépítész szerint az így megvalósuló emlékmű tartalmazza a szükséges információkat, kifejezi a veszteséget, és méltó emléket állít a trianoni békediktátumnak az utó­ kor számára.

Április 29-én, hétfőn délelőtt egy Margit-szigeten parkoló Opel Astra – valószínűleg a be nem húzott kézifék miatt – a lejtős partról begurult a Zagyvába. A jászberényi tűzoltók közel egy óra alatt biztonságos terepre vontatták az autót, búvár segítségével.

Búcsúk és zarándoklat Május 3-án, pénteken 12 órakor gyalogos zarándoklat indul a jászberényi főtemplomtól a Kerek­ udvari kápolna búcsújára. Infor­ máció: Lukácsiné Tábori Eleonóra 06-20/776-9395.

Május 5-én, vasárnap 11 órakor lesz a Négyszállási kápolna búcsúja Május királynéja tiszteletére.


Kitekintő

2013. május 2.

Berényi küldöttség járt Erdélyben és Moldvában Az elmúlt hét szerdájától vasárnapig Szabó Tamás polgármester vezetésével ötfős kulturális delegáció járt Erdélyben és Moldvában. • sz. s. • Szabó Tamás polgármester arról tájé­ koztatta lapunkat, hogy az utazás há­ rom célja a testvértelepülések megláto­ gatása, a jászberényi nyár eseményeire való személyes invitálás, a művészeti és oktatási kapcsolatok erősítése volt. Ezt a célt tükrözte a delegáció ös�­ szetétele is. A polgármesterrel utazott Papp Imre, a Jászság Népi Együttes alapítója, az utat filmen megörökítő felesége, valamint Szűcs Gábor, a JNE vezetője és felesége. A személyes tájékoztatás és meghí­ vás a nyár három eseményére, a Jászok Világtalálkozójára, a Csángó Fesz­ tiválra és a Jász Expora koncentrált. Marosszentgyörgyön éppen zajlott a hatnapos Szentgyörgy Napok, amely helyet adott az első alkalommal meg­ szervezett néptánc találkozónak. A delegáció művészeti szakértői segítő eszmecserét folytattak a szervezőkkel, és megállapodtak arról, hogy jövőre a JNE csoportjai is résztvevői lesznek az eseménynek. Csíkszeredán már előrehaladottabb a néptánc-kapcsolat, itt ugyanis Szűcs Gáborék a Hargita Székely Néptánc­ együttes számára tanítanak be koreográ­ fiát. Ezt a folyamatot együttműködési szerződés megkötése erősítette a tánco­ sok között, amit a két város is támogat. Közös műhelymunka és együttes fellé­ pések egyaránt szóba kerültek. Moldvába már Tímár Zsombor Lászlóval, Gyimesfelsőlok polgármeste­ rével együtt utaztak, aki húsz éve, még katonaként járt arra. Most a delegáció a Csángó Fesztivál indulásához, a gyö­ kerekhez nyúlt vissza: három korabeli adatközlőt kerestek fel, akik már akkor is letéteményesei voltak a csángó hagyo­

mányoknak. Ennek érdekes ellenpont­ ja volt találkozásuk egy kerekesszékes csángó fiatalemberrel, aki fél éve inter­ netes, 24 órás csángó rádiót működtet. A csángó kultúra iránt ez idő alatt fél­ millió érdeklődő bejelentkezés történt. A jövőben frekvenciára és támogatásra lenne szüksége a rádiónak. Visszafele betértek Válaszútra, váro­ sunk tavaly díszpolgári címmel kitün­ tetett Kallós Zoltán személyes meghí­ vásának eleget téve. A mester évek óta működő alapítványa óvodás és kisisko­ lás gyerekeket tanít magyarul, ápolja a

magyar kultúrát, a táncot és a kézmű­ vesség hagyományait. Megnézték a szép múzeum tájegységenként csoportosított kiállítási anyagát is. Szabó Tamás Válaszúton és Maros­ szentgyörgyön is tárgyalt az ottani és a jászberényi iskolák kapcsolatfelvételéről, közös táborozásról, diákcseréről, élő együttműködés megteremtéséről. Az utat három ötperces és egy 25 per­ ces film örökítette meg. Ezeket a helyi kábeltévé bizonyára nagy örömmel mutatja be. A hosszabb útifilm iránt a Duna Televízió is érdeklődik.

3. oldal

Óvodai beiratkozások (Folytatás az első oldalról.) A tehetséges apróságok számtalan elismerést szereztek rajzversenyeken, legutóbb „Az én parlamentem” című pályázaton Kovács Eszter a Sün Sámuel Óvodából harmadik helyezést ért el. A Jászberényi Református Egyház Gó­ lya Óvodájában három csoport műkö­ dik, melyeket a borókáról, pitypangról és vadrózsáról neveztek el. A vegyes kor­ osztályú csoportok egyforma tematiká­ val működnek. Az óvoda specializációja a keresztény református szellemben való nevelés. A felvételnél nem teszik kötele­ zővé, hogy a gyermek református vallá­ sú legyen, de a szülei fogadják el, hogy óvodában keresztény református szel­ lemben nevelkedik. A férőhelyek száma 75 fő, csoportonként 25 fő. Füleki Krisztina óvodavezető tájé­ koztatása szerint a létszám még nem telt be. Májusban tizenhárman ballagnak el, jelenleg tízen iratkoztak be, de a felvétel folyamatos. Térítésmentes külön fog­ lalkozások a korcsolya, a menő-manó iskola előkészítő foglalkozás, ovi foci, csicsergő ének-zenei képességfejlesztő foglalkozás. A külön foglalkozásokon öt éves kortól vehetnek részt a gyerekek, akik pihenő időben járhatnak a foglal­ kozásra. Emellett évente nagyszabású gyereknapot is szerveznek. A csoportok életébe az egész év folyamán betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A „Maci” Alapítványi Óvoda, Fejlesz­ tő Iskola, és Egységes Pedagógiai Szak­

szolgálat négy óvodai csoportot működ­ tet: Bóbita, Delcsi, Kormica és Vakond. A csoportok között szoros együttműkö­ dést ápolnak, a gyerekek és pedagógu­ saik jól ismerik egymást. Színes gyereki tevékenységek lehetővé teszik, hogy mindenki egyéni tempójában, sürgetés nélkül fejlődhessen. Kétnyelvű csoport­ jukban lehetőség van az angol nyelv megismerésére, úszásra, görkorcsolyá­ zásra, gyakori kirándulásokra a szom­ szédos erdőben, focira és mindennapos állatkerti sétára is. Fontos szempont a környezettudatosságra való nevelés, a hagyományőrzés és népi játékok meg­ ismertetése. A délutáni alvás idejében a nagycsoportosok számára tehetséggon­ dozó foglalkozásokat is szerveznek, mely közkedvelt a gyerekek körében. Konduktorok, gyógypedagógusok segítséget tudnak nyújtani azon csalá­ dok részére, ahol koraszülöttek, eltérő fejlődésű gyerekek születnek. Ezek le­ hetnek a beszédhibák korai felismeré­ se és azok korrigálása, hallás-, látás- és mozgásfejlesztés, valamint szükség ese­ tén egyéni értelmi fejlesztés. Kiegészí­ tésképpen kutyás és lovas terápiára is nyújtanak lehetőséget. Dobó Katalin, az intézmény igazga­ tója elmondta, hogy a következő tan­ évre még vannak szabad helyek a Maci Oviban, ahol kétéves kortól fogadják a gyerekeket. Nyári nyitvatartásuk egész nyáron folyamatos, mely idő alatt kü­ lönböző táborokat is szerveznek.

Kunok a Dunántúlon Április 22-én tartotta ez évi rendes közgyűlését az elszármazott és otthon élő jászokat összekötő Jászok Egyesülete a Pest Megyei Megyeházán. Dr. Dobos László ügyvivő köszöntő szavait követően az egyesület legfőbb fóruma elfogadta az elmúlt évi tevékenységről szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést. • Bognár Mária • Ezután Kunok a Dunántúlon címmel tartott vetített előadást Dávid Áron. A jászszentandrási születésű régész a ku­ nok betelepülésének rövid ismertetése után a Fejér megyei Perkátán folytatott ásatásokról számolt be. A kunok beköltözésükkor nemcsak a Kis- és Nagykunságban telepedtek le, hanem a Dunántúlon is. A Fejér megyei Mezőföld keleti peremén, Per­ kátán is létezett egy ilyen kun telep. Ez beletartozott a mintegy 700 km2-es, a Velencei-tótól Dunaújváros térségéig húzódó Hantos-székbe. Perkáta köz­

ség kőhalmi-dűlő határrészében 19801981 között Hatházi Gábor végzett régészeti ásatásokat, legutóbb 2009 és 2011 között pedig a Nyúli-dűlő lelőhe­ lyen Kovács Loránd Olivér vezetésével folytak feltárások. A területet a feltárások idején kuko­ ricás borította. Különösen nagyszámú halottat temettek ide, a régészek „bo­ káig jártak” az elhunytak csontjaiban. A temető – mint annyi más helyen – itt is templomot vett körbe, viszont jóval nagyobb kiterjedésű (4,5 hektárnyi) volt, mint a szokványos templom kö­ rüli temetők. Kiderült, hogy a kun te­ lepülés helyén egy korábbi Árpád-kori település (is) volt, saját temetővel, mely soros elrendezésű volt, és jóval túlnyúlt a templom körüli temetőrészen. Va­ lójában egy több (részben bronzkori) temetőt magában foglaló temető-rend­ szer van itt. A templom maga egyhajós alaprajzú volt, enyhén patkóíves szentéllyel és a Zsigmond-korban kétosztatú mellék­ hajóval bővítették ki. A kora Árpád kori, már keresztény temető sírjaiban csak kevés mellékletet találtak, szemben az ún. 3. számú, már a kunokhoz köthető temetővel. A vö­ rösfenyő koporsóba temetett halottak feje alá sok esetben fejpárnát tettek, és néha vászonba tekerték a holttesteket. Gyakran került pénz a koporsóba, vagy a halott szájába, kezébe, ritkábban a lá­ bára. Többször növényi magvak is elő­ kerültek a sírokból, néha pedig állat­ csontokat is találtak, például lefejezett

Meghívó lakossági fórumra két szárnyast az egyik sírban. Különö­ sen sok ruhatartozék került elő, például griff, kutya, hárpia, oroszlán, sárkány díszű aranyozott ezüst préselt lemezve­ retek, feliratos kerek, öntött övcsatok, gyönggyel kivarrt tarsolyok. Ékszer is szép számmal akadt, leggyakrabban ezüstgyűrűk. lemezgömbös fülbevalók formájában. A temetőt a 16. század vé­ géig használták. Ahogy a kunok asszi­ milálódtak, az a sírok leletanyagában is megmutatkozik: a legkésőbbi sírokból már eltűnnek a kun sajátságok. A perkátai temetőfeltárás más szem­ pontból is érdekes. Cáfolni látszik azt a vélekedést, miszerint a kánonjog alapján korábbi pogány temető helyén nem létesülhetett volna sem keresztény templom, sem ilyen temető. Dávid Áron előadását követően szép­ számú érdeklődő kérdésre válaszolt.

Szabó Tamás országgyűlési képviselő Jászberény polgármestere

Pócs János országgyűlési képviselő választókerületi elnök

Időpontja: május 7., kedd, 18 óra; helye: Déryné Rendezvényház. A helyszínen ingyenes vércukor- és vérnyomásmérés. Szeretettel várjuk Önöket! A részvétel ingyenes.


Egészség

4. oldal

Mentőkutyás Világnap

Gyerekjóga a Központi Oviban Ma már sokfelé olvashatjuk, hogy a jóga az egyetemes testkultúra része, mely sok olyan elemet tartalmaz, melyek szerepet kapnak civilizált életkereteink között.

Véradás a Jászságban Május 10-én 15 órától 18 óráig J.boldogháza, Motoros Találkozó Strandfürdő, Alkotmány utca 5. Május 13-án 10 órától 13 óráig Jászágó, Művelődési Ház Kókai L. tér 4. Május 13-án 14 órától 17 óráig Pusztamonostor, Polgármesteri Hivatal, Szabadság u.74. Május 14-én 10 órától 13 óráig Jászberény, Tűzoltóság Jákóhalmi út 11/a Május 14-én 14 órától 17 óráig Jásztelek, Művelődési Ház Szabadság u.69. Május 28-án 10 órától 13 óráig Jászberény, Trend Kft. Alsómuszály tanya 26. Május 28-án 14 órától 17 óráig Jászberény, lakosság; Déryné Rendezvényház, Lehel vezér tér 33. Kérik a véradókat, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát és eredeti TAJ-kártyát vigyenek magukkal!

A Mentőkutyák Világnapja alkalmából április 28-án nyílt napot rendeztek a Kutyákkal az Életért Alapítvány munkatársai a Borsóhalmi úti kiképző bázison. Délelőtt Nemzeti Mentőkutya Vizsgát szerveztek, melyre az ország minden tájáról érkeztek résztvevők. A szabály­ zatban előírt mentőkutyás feladatokat hajtottak végre. A nap folyamán csalá­ di programokkal várták az érdeklődő­ ket. A gyerekeknek rajzversenyt hirdet­ tek mentőkutyák témakörben, de volt ugrálóvár és lovaglás is. Délután agility, frisbee és őrző-védő kutyás bemutatót tartottak, majd bevetési gyakorlatot a Tűzoltóság és a Mentők bevonásával. Az idősebb kutyavezetők tanáccsal lát­ ták el a kezdő kutyavezetőket. Városunkban második alkalommal, hagyományteremtő céllal rendeztek Mentőkutyás Világnapot.

2013. május 2.

Szakemberek véleménye szerint a jóga különféle rendszerei két nagy csoportra oszthatók: testi jógára és szellemi jógá­ ra. Mit is jelent ez az óvodában? Első sorban mesével, drámajátékkal, dalok­ kal fűszerezett mozgást. A jóga játékos gerincgyakorlataival elősegítjük a merev gerinc mobilitá­ sát és a gerincet tartó izmok erősítését. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a has­ izmok erősítésének, melyek az egyes hasizmok egymástól független műkö­ désének beidegződését segítik elő. A dinamikus gyakorlatokkal javítjuk a mozgástechnikát. A légzési gyakorla­ tokkal kialakítjuk a helyes légzéstech­ nikát, megtanítjuk a hasi-, mellkasi-,

vegyes-, összetett- és testmozgással összekötött légzési gyakorlatokat. Ös�­ szességében a játékos elemekkel átszőtt gyakorlatok végzésével megtanulják a gyermekek a helyes légzést-, testtartást, hogyan kell lazítani (relaxálni). A jóga nagyon jó hatással van a gyer­ mekek készségeinek, képességeinek fejlesztésére is (pl. mozgás, testséma, percepció, figyelem, memória, gon­

dolkodás). Ezen túlmenően erősödik a gyermekek immunrendszere, szerveze­ te, s növekszik vitalitásuk. Segít abban is, hogy kiegyensúlyozott, egészséges, boldog életet tudjanak élni. A jógagyakorlatokat az óvodában azonban csak kiegészítő eszközként al­ kalmazzuk. Nagy Éva óvodapedagógus

A lúdtalp kezelésének lehetőségei Az elváltozás lényege a láb boltozatos rendszerének lesüllyedése. A talp hosszanti irányú boltozatának süllyedése a lúdtalp. • n. o. • Kialakulásának több oka lehet: a láb túlzott terhelése, vagy csökkent te­ herviselő képessége, helytelen irányú terhelés baleset, gyulladást követően, esetleg daganatos betegség miatt ki­ alakuló deformitás. Felismeréséhez általában a fizikális vizsgálat elegendő, de egyes esetekben ezt kiegészíthetjük eszközös eljárással. A podoszkóp, egy talpvizsgáló berendezés, tükör, mel�­ lyel elvégezhető a talp képi elemzése. A nyomásnak kitett területek vizsgála­ tával megállapítható a talp deformitá­ sa következtében kialakuló kóros nyo­ mási zónák megjelenése. Eredményt kaphatunk számítógépes talpi eleme­

zéssel, akár járásanalízis vizsgálattal kiegészítve többlet információhoz juthatunk. Gyermekkorban, ha egyéb torzító betegség nincs, a láb tornáztatásával, a boltozatos szerkezetet létrehozó iz­ mok erősítése elengedhetetlen a külső lábélen járás segítségével. A lúdtalpbetét feladata a hosszanti és haránt irányú boltozat, vagy a sa­ rokcsont dőlésének helyreállítása. A hosszanti irányú boltozatot mind­ egyik dongának megfelelően, mind a belső, mind a külső talpélnél megeme­ li úgy, hogy a boka alatti ízület egyik irányba se térjen ki. A haránt-boltozat megemelését úgy éri el, hogy a kö­

zépső lábközépcsontok végei mögött a talpon lencse alakú kiemelkedést találunk, amely nem engedi, hogy a talajhoz nyomódjanak a fájdalmas talpközépi részek. A sarokcsont dőlé­ sének beállítását ún. sajka formázással érhetjük el. Felnőtt korban akkor célszerű el­ kezdeni a betét viselését, ha van vala­ milyen panasz. Azokban az esetekben, amikor a láb túlterhelődik, -például sportoláskor, álló munka esetén-, ér­ demes a megelőzés érdekében speci­ ális lábbelit, vagy talpbetétet viselni, amely a túlterhelés következményeit csökkenti, elősegíti a lábfej izomzatá­ nak megerősödését.

Dr. Krasznay Péter sebész főorvos magánrendelése

Jb., Szent Erzsébet Kórház sebészeti szakrendelőjében KEDD: 15.30-16.30-ig

Proktológiai szakellátás (pl. aranyér műtét nélküli kezelése). Nagyműtétek megbeszélése, szervezése (sérv, epe, gyomor, vastagbél). Kisműtétek végzése helyben.

Tel.: 06-30/244-0724

Fül- orr- gégészeti magánrendelés

Dr. Kovács Ildikó

fül- orr- gégegyógyász szakorvos

Rendelési idő:

Nyitva:

Hétfő és csütörtök: 17-18 óráig

Hétfőtől Péntekig 9-17 óráig

Jászberény, Rákóczi út 76. Tel.: 06-30/236-8446

BŐRGYÓGYÁSZAT – KOZMETOLÓGIA Számítógépes anyajegyvizsgálat Jászberényben! Anyajegyeinkre figyelni kell, évente mindenkinek javasolt a szűrővizsgálat!

Dr. Szabó András Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1. K: 10.30-12.30 Cs: 15-19 Tel.: 06-20/461-3220 www.drszaboandras.hu

Anna OPTIKA Nyitási AKCIÓ

Komplett szemüveg már 7990Ft-tól

Cím: Jászberény Szelei u. 3. Kórházzal szemben


Egészség

2013. május 2.

Erzsike példát mutatott Nagy megdöbbenéssel vettük a hírt, hogy Varga Jánosné (született Antal Erzsébet) 2012. december 25-én örökre elment. Szerettük, becsültük és a családján kívül nagyon sokan emlékezünk rá. Hálával gondolnak rá azok az emberek, akiknek a gyógyulását munkájával elősegítette. Antal Erzsébet – később Varga Jánosné – az érettségi után (1966) kezdett az egész­ ségügyben dolgozni. Eleinte szakrende­ lésen volt asszisztens. Majd adódott egy másik lehetőség. A nemrég megnyílt termálfürdőben (1965) alakult egy kis egészségügyi részleg. Szükség volt arra, hogy szakember, orvos adjon tanácsot azoknak, akik a fürdő jótékony hatását szerették volna egészségük megtartása vagy javítása érdekében használni. Ezért jött létre a reumatológiai szakrendelés. Mellette volt az akkor még egyszerű fi­ zikoterápiás részleg, melyet az egy-két géppel rendelkező fizikoterápia és a gyógytorna alkotott. Erzsike nagy felelősségtudattal és ta­ nulni vágyással kezdte a munkát. Elein­ te kevés beteget küldtek az orvosok. De amint kezdték megismerni, hogy ilyen lehetőség van, egyre több beteg lett. Erzsike minden lehetőséget kihasznált a betegek érdekében, hogy fizikoterá­ piás kezelésekkel minél többet tudjon segíteni az embereknek. Ezért minden továbbképzésre elment még 2012 már­ ciusában is. Pedig akkor már nem volt a legjobb egészségi állapotban. A továbbképzéseken tanultakat átadta munkatársainak. Szakmai és tájékoztató előadásokat tartott más érdeklődőknek. A terápiás lehetőségek a hosszú évek alatt egyre bővültek, sokféle új fizikote­ rápiás eszköz került forgalomba. Erzsike kiharcolta, hogy minél többféle álljon rendelkezésre a betegek gyógyítására. A betegek száma egyre gyarapo­ dott, így már nem láthatta el egyedül a munkát. Folyamatosan egyre több munkatársa lett. A fizikoterápiás részleg

átkerült a kórházba, tágasabb, nagyobb helyet kaptak, még több eszköz hasz­ nálatára volt lehetőség. Erzsike mint a részleg vezetője örömmel és nagy mun­ kabírással dolgozott a szervezésen és be­ rendezésen. Jászberényben az ő nevéhez fűződik a fizikoterápia megalapítása és fejlesztése. Ma már öt dolgozó 42 esz­ közzel látja el a betegek kezelését. Nincs a Jászságban olyan település, ami az egészségügyi körzethez tartozik, ahon­ nan ne jöttek volna kezelésre, ahol nem ismerték volna jól. Mindig kedves, vi­ dám, türelmes, segítőkész volt. A saját gondjai, bajai mellett képes volt máso­ kat meghallgatni, ha kellett, vigasztalni. Készségesen ment, ha hívták az egész­ séggel kapcsolatos rendezvényekre, ahol ellenszolgáltatás nélkül végezte a csont­ sűrűség méréseket. 2002-ben fizikoterápiás assziszten­ sek Szakma kiválója országos verseny I. helyezését érte el, 2008-ban pedig a város napján közszolgálati életműdíjjal tüntették ki. Ma már sajnos nincs közöttünk. De amilyen kezeléseket bevezetett, amilyen magatartással példát mutatott, mun­ katársai, utódai ugyanolyan szeretettel, türelemmel, szorgalommal folytatják a munkát. Ne felejtsük el Őt! Néha-néha emlékezzünk meg róla! Munkatársai nevében: Safcsák Gyuláné

Megoldás a mindennapokra!

Szeretettel várjuk főzőcske klubunkra! Érdeklődni lehet: Kisbakonyi Zoltánné Kati 06/30-218-4290 | kati.kisbakonyi@gmail.com

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6. Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés. Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz, Cs.: 13-18, K, P.: 8-12.30

H,P.: 8-15, K, Cs.: 13-20

Tel.: 57/412-058

Tel.: 57/655-506, 06-30/727-0040

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

5. oldal

Szépen magyarul Erős kötelék nehéz helyzetekben A Szép Magyar Beszéd verseny (Kazinczy-verseny) fél országos döntőjének idén is Kisújszállás adott otthont. A versenyen 7-8. osztályos gyerekek vehettek részt. A keleti országrészből összesen 68, a megyénkből négy diák jutott el a döntőre, köztük én is.

Április 29-én délelőtt Sérült gyermek, fiatal, felnőtt a családban – konfliktuskezelés a mindennapokban címmel tartott foglalkozást Tomborné Szőllősi Zsuzsa mentálhigiénés szakember a Fogódzkodó Egyesület tagjainak.

Alakformálás

nagy problémáját, a túlsúlyt, és nagyon sok lehetőséget kínál a szépülni vágyók számára. Még egy fontos szempontot kell megemlíteni az alakformáló eljárás módszer kiválasztásánál: vannak-e mel­ lékhatásai, és milyen igazolható eredmé­ nyeket tud felmutatni? Mindennapi életvitelünkben, hogy egészségesek és szépek legyünk, oda kell figyelnünk például arra, hogy az elfo­ gyasztott étel, ital mennyire egészséges és mennyi az energiatartalma. Fontos a rendszeres és elegendő mozgás, sporto­ lás. Szintén elengedhetetlen az ezekben való kitartás. Nagyon fontos a szükséges mennyiségű folyadék bevitel is. Ha van lebontandó fölösleg a hason, fenéken, combon, vagy a cellulittal küz­ dünk, akkor egyéb alakformáló kezelé­

• g. cs. • A verseny első részében a szabadon vá­ lasztott szöveg felolvasása volt a feladat, A Fogódzkodó Egyesület 1999-ben a másnapi, második megmérettetésen alakult Jászberényben azzal a céllal, pedig egy igen nehéz szövegé (Ravasz hogy közösséget kovácsol a térségben László: Kezdetben volt a szeretet). A élő, speciális ellátást igénylő gyer­ szervezők a verseny mindkét fordulója mekek, felnőttek szüleiből és segítő után gondoskodtak tartalmas kikapcso­ szakemberekből. Ők azok a szülők, lódási lehetőségekről is. akik nem intézetbe adták gyerekeiket, A harmadik napon került sor az hanem időt és pénzt nem kímélve biz­ erdményhirdetésre. Legalább bronz fo­ tosítják számukra a családi légkört. Az kozatú kitűzőt minden versenyző kapott, egyesület erős kötelék a fogyatékkal élő s ezek közül nyolc-nyolc diák, – köztük gyermeket nevelő családok számára, én is – kiemelt könyvjutalomban része­ akik segítséget kapnak szakemberektől sült. A 16 legjobb pedig megkapta az és egymástól is a nehéz helyzetekben. Arany fokozatú Kazinczy-jelvényt is. „Ténykedésünkkel szeretnénk minden jóakaratú embertársunk figyelmét felhívni az esélyegyenlőségre, a hátrányos helyzetek kiküszöbölésére.” – olvasható az Egyesület honlapján, Szabó Jánosné Marika alapító köszöntőjében. Rend­ szerint találkozókat, kirándulásokat szerveznek, ahol nemcsak a fiatalok tölthetik együtt az időt hasonló sorsú társaikkal, de szüleik is megoszthatják egymással problémáikat. Legutóbb Tomborné Szőllősi Zsuzsa mentálhi­ giénés szakember tartott foglalkozást szombaton, a családon belüli konflik­ tuskezelésről. Rengeteg tapasztalatot szereztem, fő­ Zsuzsa, aki szintén tagja az egyesü­ leg a felkészülés ideje alatt, a felkészítő letnek, hasznos tanácsokkal látta el a tanáromnak, Tóthné Muhari Ildikónak városi könyvtár kistermében összegyűlt köszönhetően, akinek nagyon hálás va­ szülőket. Kis közösségekben, köztük a gyok, hogy elindított a megmérettetésen, családban is gyakoribb a vélemények felkészített és biztatott. S talán a legna­ összeütközése. Ugyanis nem vagyunk gyobb ajándéka a versenynek, hogy egyformák, másként gondolkodunk rájöttem anyanyelvünk fontosságára, s ugyanarról a helyzetről. Akkor mi lehet hogy ahhoz, hogy ez ép maradhasson, a megoldás a konfliktusok elkerülésé­ óvni szükséges. Minél többen kell, hogy re? A szakember szerint mindenkinek ápoljuk, mert ez nemzeti kincs! saját magát kell elsőként kontrollál­ Ménkű Andrea nia. „Csak magunkat vagyunk képesek a gyakorlóiskola diákja megváltoztatni, a másikat nem, hiszen

Itt az ideje, hogy felkészítsük magunkat a nyárra. Nincs idő halogatni az edzéseket, kezeléseket, mert hamarosan csak egy szál bikiniben süttetjük majd magunkat a napon. Mit tegyünk, hogy a tél folyamán felra­ kódott kisebb-nagyobb súlyfeleslegünk­ től megszabaduljunk? Természetesen a szép alakot szeretnénk gyorsan, rövid idő alatt, minél olcsóbban és nagyon hatékonyan elérni. Ezt szinte lehetetlen megvalósítani. Hisz ami ami nagyon ha­ tékony azt nem rövid idő alatt és nem olcsón érjük el. Ugyanakkor a szépség­ ipar jól ismeri modern korunk egyik

pont ebből fakadnak a konfliktusok. Ez nem könnyű feladat, ami fájdalommal jár. A cél az egyenrangú kapcsolat kialakítása egymással, aminek alapja a másik ember elfogadása és tisztelete.” A foglalkozás előrehaladtával a részt­ vevők egyre mélyebbre eveztek Zsuzsa segítségével. Felszínre kerültek egyéni problémák, mindennapos küzdelmek sora, amelyek már-már megoldhatat­ lannak tűnnek elszenvedőik számára. Ebben segít a szakember. Felmerült az alig kontrollálható vásárlási inger vissza­ szorítása, a kamaszokban dúló feszültsé­ gek, az agresszió csillapítása is. Többen beszámoltak arról, hogy megoldhatat­ lannak tűnő helyzetekben előfordult, hogy jött egy szikra, ami megoldást je­ lentett. De honnan jönnek ezek a szik­ rák, a hirtelen jött megoldások? Zsuzsa szerint erre nincs általános recept, de mindenképp törekedni kell a megoldás­ ra, új módszerek, stratégiák kialakítására. Mindez közösségben még hatékonyabb, hiszen mástól is jöhet hasznos ötlet. Se­ gíteni viszont csak annak lehet, aki erre nyitott. „Aki nyafog, kesereg, és ölbe tett kezekkel várja a megoldást, az aligha találja meg… kívülről nem oldódnak meg a problémák.” A beszélgetésen jelen volt egy sérült fiatal is, akinek az apukája egyszer azt mondta, hogy ne adjon föl semmit, „... és én nem is adok föl semmit!”, erősítet­ te meg. Úgy gondolom, hogy ez a hoz­ záállás is segíthet a kilátástalannak tűnő konfliktushelyzetek felszámolásában. Különösen nagy nehézség a fogyaté­ kos gyermeket nevelő szülők számára, hogy április végével megszűnt a gyere­ kek nappali ellátását végző intézmény, a Nefrit. Az új szociális intézmény lét­ rejöttéig a szülőknek kell megoldani a gyerekek elhelyezését, ami munka mellett igen nehéz feladat. Nagyné Fehér Edit, az egyesület elnöke elmond­ ta, hogy bíznak az Önkormányzat segít­ ségében, mert a fogyatékos gyerekeket nevelő szülők számára nagyon sokat jelent a napi nyolcórás elhelyezés is. seket kell igénybe venni. A műtét nélkü­ li kezelések lényege, hogy a zsír depókat valamilyen eljárással olyan állapotba kell hozni, hogy az szervezetből a természe­ tes úton (a nyirokrendszeren keresztül) eltávozzon. Ezt elő lehet segíteni kézi vagy gépi nyirokmasszázzsal. Továbbra sem lehet mellőzni a hatékony és szen­ vedést nem okozó fogyókúrát. Érdemes szakemberek segítségét kérni olyan ét­ rend kialakításában, amely úgy fogyaszt, hogy közben szervezetünk semmiben nem szenved hiányt. Nagyon jó és bi­ zonyított eredményességű étrend-kiegé­ szítőket lehet már kapni. Emellett szük­ ség van rendszeres, hatékony zsírégetést biztosító mozgásra is. Kevés szabadidő esetén is nagyon hatékony a különböző edzőtermi gépek használata. Az így összeállított alakformáló fo­ lyamatot segítetik elő, stabilizálhatják vagy önálló kezelésként is nagyon haté­ konyan alkalmazhatók az egyéb kezelé­ sek, de kozmetikusunk is nagyon sok és eredményes terméket tud ajánlani. A műtét nélküli zsírbontásnak több technológiája ismert. Ilyen például a te­ kercselés vagy fáslizás használata. Ennek lényege: a testre olyan gyógynövényt, vagy egyéb természetes anyagot visznek fel, ami a zsírbontást végzi, majd a tes­ tet betekercselik, míg a hatóanyag dol­ gozik. Léteznek a már gyógyászatban alkalmazott technológiák, eljárások is: például rádiófrekvenciás, ultrahangos (kavitációs), vákuumos kezelés, illetve vannak olyan kezelések, melyek már magukban foglalják ezeket is. A készü­ lékek nagyon széles skálán mozognak. Hatékonyságuk változó, az áruk pedig általában magas.


Szabadidő

6. oldal

Európai szintű áruház nyílik Szőllősi Zoltán családjával 1985ben Jászapátin nyitotta meg az első Tüzépet. 1997-ben vásárolták meg a régi jászberényi „Nagy Tüzépet”, amióta Téba Tüzép néven ismert. 2002-ben felújították a lapostetős kis tüzép épületet és megnyílt a csempe- és padlólap bemutató terem. Ez már a múlt. • s. a. • Április 25-én, csütörtökön délután négy órakor pedig a jelen pillanatai: az új áruház lépcsőjén Pócs János or­ szággyűlési képviselő, Jászapáti polgár­ mestere, Szőllősi Zoltán, feleségével Szőllősiné Hegedűs Irén, gyermekeivel és unokájával piros-fehér-zöld szalag mögött készülődött a megnyitóra. A lépcső lábánál a Jászsági Zenekar, Horváth Sándor cigányzenekara húzta a talpalávalót, s mintegy száz fős ünnep­ lő közönség tapsolt a megnyitón.

melynek igen csak tágas és világos sarkai vonzották a tekintetet. Mini berendezett fürdőszobák, barkácssarok, festék és ki tudja, mennyi apró és na­ gyobb alkatrész, mely az építkezésnél, barkácsolásnál kellhet. Miután a több száz négyzetméteres összefüggő elő­ adótérben kigyönyörködtük magunkat, meghallgathattuk a Téba Tüzép múlt­ ját és jövőjét bemutató prezentációt. Ezek után kezdődött a nagyszabású vendéglátás az emeleten, hófehér aszta­ lokon. Koktélok társaságában érkezett a két sztárvendég, Rékasi Károly és Détár Enikő. Műsoruk egyszerre volt közvetlen, művészi, felemelő, felkavaró. Hol nevetett, hol sírt a publikum, ami­ kor artista trükkre tanította a fiatalem­ bereket a jászberényi származású híres férfiú, vagy táncra kérte a tulajdonost a tüzes táncos Enikő. Birka- és marhapörkölt savanyúság­ gal, sültes tál és rétes volt a bőséges választék. A vacsora alatt és az este fo­

2013. május 2.

Illatos tárlat a Magyar Nemzeti Galériában A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria jelenlegi épületében nincs lehetőség nagyszabású időszaki kiállítások megrendezésére, ezért az intézmény dolgozói galériabuszos kirándulásokkal igyekeznek ezt a hiányt pótolni, és a képzőművészet iránti érdeklődést ezen a módon is fenntartani. • Farkas Edit • 2004 óta már számos kirándulást szer­ vezett az intézmény, melyek során lá­ togatást tettek gödöllői, szentendrei, szolnoki és több budapesti múzeumban is. Idén először február 2-án, a Szépmű­ vészeti Múzeumban tekintették meg a Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő című kiállítást, majd április 27-én ismét útnak indultak az érdeklődők. A Magyar Nemzeti Galéria Thorma János, a magyar Barbizon festője című idősza­ ki tárlatának megtekintése volt a cél. A több közgyűjtemény és magángyűj­ tő közreműködésével megvalósult kiál­ lítás egy nemzetközi bemutató-sorozat utolsó és legjelentősebb állomásaként érkezett Budapestre. „...Thorma János az 1896-ban európai hírűvé vált nagybányai festőiskola egyik alapító tagja és számos, a modern magyar festészetet meghatározó művész mestere volt. Thorma már fiatalon rendkívüli

sikereket ért el, nemcsak hazánkban, de Münchenben és Párizsban is. Életének és festői működésének legfőbb helyszíne azonban a magyar Barbizonként is ismert Nagybánya lett. Plein air festészete itt érett be igazán. Sodró, tüzes színeivel, fénnyel teli, nagy levegőjű tájaival egyre elevenebb műveket alkotott. A Magyar Nemzeti Galériában bemutatott több mint száz festmény és rajz jelentős része eddig nemcsak a nagyközönség, de a szakma számára is ismeretlen volt.” – olvasható a Galéria ajánlójában. A tárlat utolsó tíz napján két érzékszervünkre is hat a kiállítás: az

Nagy Imre emberi arca A Nagy Imre Társaság helyi szervezetének sikeres rendezvénye zajlott április 17én, szerdán a Jász Múzeum termében. Fél ötkor kezdődött a megemlékezés dr. Bathó Edit igazgatónő köszöntő szavaival. A közös rendezvény szervezői arra vállalkoztak, hogy az évforduló jegyében megidézzék a mártír miniszterelnököt, megmutassák, milyen emberként él övéi és ismerői körében. Már a meghívó is derűs, joviális alkatú urat állított elénk. Mosolya életörömet sugárzott. • T. R. • Ez az ünnepség azok számára volt megnyitó, akik részt vettek a tervezés­ ben, kivitelezésben, itt voltak üzleti partnerei, de nem hiányoztak a mé­ dia és bankok képviselői sem. A pezs­ gő után megtekinthettük az áruházat,

lyamán a cigányzenekar szórakoztatta a vendégeket. A múlt és a jelen után egy mondat a jövőről is: Nem sokára megnyitja kapuit a nagyközönség előtt is az új Téba Áruház, melyet érdemes megcsodálni kívül, belül!

Goda Zoltán személyes élményként élte meg 1953 sorsfordító eseményeit, a megújulást, amely alig hihető erővel bontakoztatott ki addig nem ismert folyamatokat. Azért is tanulságos az emberi egyéniség megrajzolása, mert őt elsősorban mint politikust, a magyar sors szimbólumát értelmeztük. Az üd­ vözlő elnök megidézte Nagy Imre 1953. június 4-i országgyűlési beszédét, amely akkor döbbenetes hatást gyakorolt reá és kortársaira. A minden rendjén, jól van Rákosi-féle magyarázat megváltozott, és új irány kezdett kibontakozni. 1954. ok­ tóber 13-án a Hazafias Népfront kong­ resszusán mondott beszéde ugyancsak hatásos és tanulságos volt. A személyes

Éneklő Ifjúság „A magyar zenét nem mi találtuk ki, megvan az már ezer éve. Mi csak ápolni, őrizni akarjuk a régi kincset, és ha olykor megadatik nekünk, gyarapítani” – írta Kodály Zoltán.

Díszítse, szépítse lakását balkonnövényekkel! Balkonládáját ingyen beültetjük az itt vásárolt növényekkel.

Széles választékkal várjuk vásárlóinkat.

BARANYI KERTÉSZET Jászberény, Álmos út 28. Nyitva: h-szo.: 8-18-ig, v.: 8-12-ig. Tel.: 06-30/906-5501

A zene az egyetemes emberi kultúra ré­ sze, a humán műveltség egészében a tel­ jes ember egyik legnemesebb értéke. A zene a szépre, jóra fogékony személyiség kiművelésére alkalmas. Sok diák számá­ ra az aktív zenélés az éneklés. A többszó­ lamú éneklés az énekkarokban teljese­ dik ki. A sikeres szereplés utáni katarzis élmény mérhetetlen örömet nyújt a sze­ replők és a közönség számára is. Jászberényben nagy hagyománya van az énekkari mozgalomnak. A kórusok az éneklő ifjúság mozgalomban is az ország élvonalában tevékenykednek hosszú évek óta. Egy korabeli Jászkürt újságban olvashatjuk, hogy már az 1942/43-as tanévben (tehát kerek 70 éve!) országos ifjúsági kórustalálkozót szervezett a Lehel Vezér Gimnázium

emlékek idézése után a Terplán Zénó SZKI egyik növendéke a jelentős sze­ mélyiség szűkebb pátriájáról olvasott fel életközeli részleteket. Idézte 53 szellemét, a Rákosi-féle diktatúra felszámolását. Ennek keretében megszűnt a termelő­ szövetkezetek szervezése, a kitelepítés és a túlzott iparosítás is. Ezzel sikerült vis�­ szaadni számos magyar ember méltósá­ gát, megszűntek az igaztalan ítélkezések. Ezt az ígéretes intézkedéssort a következő évben Rákosi nullifikálta. Visszaállítot­ ta diktatórikus rendszerét. Ez vezetett 1956-hoz. Akkor, október 23-án színre lépett, és legjobb belátása szerint irányította a gyorsan zajló folyamatokat. A jugoszlá­ viai követségre követségen át Snagovba vezetett az ő és családja útja. Erre is em­ kórusa, ahol az összkart Bárdos Lajos vezényelte. Az iskola 80 tagú kórusának vezetője Bakki József karnagy volt. Ebben az évben is szépen felkészültek a résztvevő kórusok a Jászkerület Non­ profit Kft. által rendezett kórusverseny­ re. A szakmai zsűri elismerően szólt az énekkarok vezető karnagyainak mun­ kájáról és a színvonalas előadásokról. A kórusok most is elérték az arany fokoza­ tot. A SZIE Gyakorló Iskola Szivárvány Gyermekkara Stelkovicsné Kreuter Anikó vezetésével aranydiplomát, a Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szak­ képző Iskola Vegyeskara előadását az arany diploma mellett az Év kórusa ki­ tüntető címmel is értékelte a zsűri. Kar­ nagyuk Bedőné Bakki Katalin. További résztvevő kórusok: Jászsági Köznevelési Intézmény Gróf Apponyi Albert Általá­ nos Iskolai és Alapfokú Művészeti Isko­ lai Tagintézmény Kórusa; Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vegyeskara. (Taczman Mária – Bedőné Bakki Katalin)

Ébredés, a Szénagyűjtés, a Borsót fejtő parasztember, az Ibolyákat tartó nő, a Fürdés után, a Női portré bazsarózsákkal, a Nő rózsákkal, az Akt, az Almaszedő és a Tavaszi szántás című festmé­ nyek illatpárnák segítségével egyedülálló módon illatképpé alakultak át. Thorma Jánost múzeumunk is szá­ mon tartja, hiszen a kiskunhalason született művész 1871-1884-ig Jászbe­ rényben élt, és a helyi gimnáziumban folytatta tanulmányait. A Nagybányai Művésztelep egyik alapítójának a város 2001-ben állíttatott emléktáblát a Lehel Vezér Gimnázium falán. lékezett az emlékünnep vendége, Nagy Imre unokája, Jánosi Katalin. Az ese­ mények idején még kislány volt a most jeles művész, de hiteles, bensőséges képet zajlott kedves nagyapjáról. Két esemény volt számára igen emlékezetes: az 1945. évi földosztás és 1953. Otthon érezte magát minden magyar réteg közegében. Több diák olvasott fel kortársai írásá­ ból, és ezzel egészen közre hozta hozzánk a mártír miniszterelnök portréját. Külö­ nösen hatásos volt az 1958 májusában el­ sősorban feleségéhez írott levele. Vallott benne előre látott tragikus sorsáról, övéi­ hez való feltétlen ragaszkodásához. Tuda­ tosan vállalta tragikus sorsát. Tudatosan vállalta a Batthyány Lajos 1849-es sorsát. Kortársak és utódok beszéltek emberi egyéniségéről. Jelen volt unokája, és négy diák élhette meg azoknak az alkotások­ nak a hangulatát, amelyekből részleteket mutathattak be: Buronyi István, Goda Gergő, Muhari Máté és Polgár Anna Zsófia… Igazi felemelő élmény volt. 1988-ban Párizsban emlékművet emeltek Nagy Imrének. Szinte jelképi értékű, hogy alkotója ifj. Rajk László. Akkor nagyon jeles személyiségek is megjelentek a Perlachaise temetőben.

Apróhirdetés Eladó összközműves lakótelek a Szat­ mári lakóparkban. Tel.: 06-30/3605282 Eladó jászberényi gazdasági övezet­ ben közművesített ipari ingatlan a 32. sz. közl. út közelében. Tel.: 06-30/3605282 Eladó vagy bérbe adó Jászberény, Szent László u. 14. szám alatti üzlethe­ lyiség. Érdeklődni: 70/613-4475. Jb-ben különálló ház, üzletnek, irodá­ nak, egészségügyi kezelőhelynek, cuk­ rászdának stb kiadó. T. 0630/9354-921 Eladó Jászberény központjában 328 m2-es, beépítésre alkalmas, összköz­ műves telek. Továbbá eladó Jászapáti, Petőfi utcában 442 m2-es építési telek. Tel.: h-p.: 8-17 óráig, 06-30/3800-481.

Még tart az akció! Apróhirdetés 120 karakter terjedelemig 500 forintért.


Ajánló

2013. május 2.

Tarnay Alajos újjászületése Április 25-én, pénteken egyrészt a Fehértói temetőben gyűltek össze Tarnay Alajos leszármazottai és tisztelői három órai kezdettel. A tekintélyes, fekete márványból készült síremléken új adatok díszelegtek. A zeneszerző, a zongoraművész adatai alatt egy kotta látható, amely egyedi módon jelzi, hogy az ott örök álmát alvó személyiség élete a zenéhez fűződött. A szerző családjának eredeti neve Taczman volt.

Programajánlatunk OptiKaland Május 4-én, szombaton 10 órakor lesz a következő OptiKaland foglalkozás a Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában. Érdeklődni a múzeum elérhetőségein. Vasárnapi családi matiné – Pünkösdváró Május 5-én, vasárnap 10 órától a Kolompos Együttes Pünkösdölő című kon­ cert, majd 11 órától Tarisznyás Műhely kézműves foglalkozás lesz a Déryné Rendezvényházban. Emlékezés a Jászkun redemptiora Május 6-án, hétfőn 17 órakor a Jászkun Redemptio tiszteletére megemlékezés lesz a Jász-emlékműnél. Közreműködik a Jászsági Hagyományőrző Egylet. Koszorúzás Czettler Jenő emléktáblájánál Május 6-án, hétfőn 17 órakor a Jászkunok Napja alkalmából a Jászok Egyesü­ lete megkoszorúzza egyesület-elődje egykori elnöke, dr. Czettler Jenő akadémi­ kus emléktábláját volt lakóházán, a Köröndnél. (Bp., VI., Andrássy út 83-85.)

• Farkas Ferenc • Egészen távolról, az USA-ból jött haza az emlékezésre Tarnay István, Buda­ pestről Tarnay Zsolt és Bényi Eszter népi iparművész (Tarnay dédunokája). A sírnál az egyik szervező, a Jász Múze­ um igazgatója mondott kedves méltató szavakat. Tarnay Alajos Jászberényben született 1870-ben, Budapesten hunyt el 1933ban. Jászberényben temették el a családi kriptában. Hosszú éveken át a Zenemű­ vészeti Akadémia tanára volt. A megemlékezés másik szervezője, a Palotásy János Zeneiskola igazgatója, Tímár Gábor a zongorára írt művet áthangolta a fúvós kvartettre, és három növendékével ezt a művet szólaltatták meg. Szatmári Antalné, a HEB elnö­ ke, jelentős szponzora emlékidéző szavai után Szávay Zoltán megzenésített Üzenet című versének zenei változata csen­ dült fel a síremlék előtt. Városunk szá­ mos lakója beletartozik a jeles egyéniség rokonságába, s ennek következtében igen sok emlék idéztetett meg az ünnepi pillanatokban. Ezeknek a benyomásoknak és han­ gulatoknak a birtokában léptünk be a Déryné Rendezvényház dísztermébe, ahol kezdetét vette a megidézés újabb szakasza, Tarnay Alajos műveinek megszólaltatása. A folyamatot Szöllősi Gabriella vezette illő meghatottsággal, tapintattal. Az első szám a Szent Margit

7. oldal

Székely Mihály Emlékünnepség Május 8-án, szerdán 17 órakor Székely Mihály tiszteletére emlékünnepséget rendeznek a róla elnevezett iskolában. Közreműködnek a Palotásy János Zeneis­ kola és a Székely Mihály Tagintézmény nevelői és növendékei. galambjai című művének megjelenítése volt. Szép énekhang és zongoraszó jele­ nítette meg a művet. Taczmanné Turi Melinda és Farkasné Szőke Tünde vará­ zsolta elénk a hatásos produkciót. Ezt követte dr. Bathó Edit igazgató asszony szépen megkomponált beszéde, amelyben a művész alkotói tevékeny­ ségét méltatta. Megemlékezett berényi iskolás éveiről, majd szépen ívelő ze­ neművészeti pályájáról. 1888-tól a Ze­ neakadémia tanára volt hosszú éveken át. Népies műdalait számosan énekel­ ték szívesen, többek között Bazilidesz Mária. Országszerte ismert és népszerű személyiség volt. Melódiagazdag alko­ tásai prozódiailag is szinte tökéletesek voltak. Számos jótékonysági hangver­ senyt rendezett. Segítette az első vi­ lágháború rokkant katonáit. Állandó kapcsolatot tartott fenn szülővárosával is. 1933 februárjában hunyt el, a Ke­ repesi temetőben többek között dr. Czettler Jenő, a Jászok Egyesületének vezető egyénisége búcsúztatta. Bathó Edit lírai hangvételű méltatása zárása­ ként kiemelte: e hangversennyel fejet hajtunk a város nagy fiának emléke előtt.

Az ünnepi megemlékező beszédet követően Taczmanné Turi Melinda Tarnay Alajos még három művét szólal­ tatta meg rangos énekléssel és Farkasné Szőke Tünde szép zongorakíséretével. Ezután a zeneiskola növendékei követ­ keztek emlékezetes darabok előadásával. A szívhez szóló művek meghallgatása után Tarnay István derűs köszöntője hangzott el. Beszéde Kedves Jászok! megszólítással kezdődött. Örömét fejez­ te ki, hogy részese lehetett a város emlé­ kező, híres felmenő életművét megidéző rendezvényének. Szép és méltó dolog, hogy szülővárosa Tarnay Alajost nagy művészegyéniségnek tartja, és emlékét igyekszik élővé tenni. Szavait oldottság, kedvesség hatotta át. Kérésünkre az Amerikába vetődött Tarnay István elmondta, hogy négyéves volt, amikor 1945-ben szüleivel elhagy­ ta Magyarországot. Erdőmérnökként dolgozott új hazájában, magyar nőt vett feleségül, és hű maradt az óhazához, hisz évente három hónapot tölt itthon. Ar­ cán, mint Tarnay Zsoltén is, nyitottság, derű sugárzott minden pillanatban… (Fotó: Sárközi János)

Akikre büszke Jászberény Május 9-én, csütörtökön 17 órakor Kiss Erika helytörténeti kutató Akikre büszke Jászberény címmel tart előadást a Jász Múzeumban. Az élet lehelete: céllal, céltalanul? Május 10-én, pénteken 18 órakor a Világokon át sorozatban Lőrincz Gabriella vendége lesz dr. Molnár György belgyógyász, holisztikus orvos, aki Az élet lehelete: céllal, céltalanul? címmel tart előadást a városi könyvtár kamaratermében. Jászsági babgulyás főzőverseny Május 11-én, szombaton 8 órától Jászsági babgulyás főzőversenyt szerveznek a Neszűr 8. dűlőjében, a mini ABC udvarán. A rendezvény ideje alatt lovas bemu­ tatót tart a főtámogató Rózsa Sándor Szabadcsapat. A szervezők padot, asztalt biztosítanak a csapatok részére. Bővebb információ a rendezvény főszervezőjétől kérhető: Szijártó József 06-30/906-1453. Ünnepi hangverseny Május 12-én, vasárnap 17 órakor a Székely Mihály Kórus Közművelődési Alapítvány ünnepi hangversenyt rendez Székely Mihály halálának 50. évfordu­ lója tiszteletére a Déryné Rendezvényházban. A műsorban fellép a jászberényi Cantate Nobis Énekegyüttes és a Jászsági ÁFÉSZ Székely Mihály Kórusa. Megemlékezés a világháborúk helyi áldozatairól Május 12-én, vasárnap 16 órakor az Erdei Vendégháznál – volt tőtevényi is­ kolánál – a világháborúk helyi áldozataira emlékeznek. Fórum a Neszűrért Május 12-én, vasárnap 17 órakor a Jászberényi Neszűri Gazdák fórumot szerveznek az Öregerdei Gyermektáborban. Cél: a Neszűr szebbé, jobbá tétele közös erővel. Érdeklődni Kati néninél (Nagy Katalin) lehet: 06-30/621-4025.

Aranytoll a Jász Múzeumban Tanulhatunk a szkítáktól Április l8-án emlékeztünk Szentkirályi Móricra (1807-1882), a Jászkunság jeles egyéniségére, politikusára, katonájára, majd orvosára. Dr. Bathó Edit köszöntötte a megjelenteket, a regnáló és emeritus jászkapitányt és Papp Izabella levéltárost, valamint az ünnepelt személység dédunokáját. • f. f. • Az előadó nagyon pontos képanyaggal és hiteles szóval rajzolta meg Szentkirá­ lyi Móric eseményekben, fordulatokban gazdag életútját Céltudatosan készült a jogi pályára. Ebben édesapja nyomdo­ kait követte. Alispán lett, és sokoldalú felkészültsége birtokában hatékonyan tevékenykedhetett. Többek között an­ gyalkertet, azaz óvodát is támogatott, majd részese lett az országgyűlés mun­ kájának is. l839-4o-ben országgyűlési követ lett, és Kossuth Lajossal együtt tá­ mogatta a jobbágyfelszabadítást. Szluha Imrével ellentétesen politizált. Amikor megszületett a tizenkét pont, elfogadták, majd megfogalmazták a Jászság tizen­ egy pontját. Ennek része volt a jászkun közigazgatási rendszer. Később egyre magasabb tisztséget töltött be, hiszen jászkun főkapitány lett. A választás és a toborzás feladatait is vállalta. Verbászon a jász nemzetőrök egyik parancsnoka volt. Katonai tevékenységéről jó véle­ ménye volt Mészáros Lázár hadügymi­ niszternek is. Később Túrkeve ország­ gyűlési képviselője lett. Munkáját méltó elismerés követte. Később szembekerült Kossuthtal, aki a jászkun kiváltságokat helytelenítette. Ekkor árulással is meg­ vádolták. Jelentős eseménynek számí­

tott a jászkun huszárezred felállítása. Zászlója egyedinek számított, hiszen az egyik oldalán Szűz Mária, a másikon a magyar címer díszelgett. A legtöbben reálpolitikusnak tartották, és a tehetség kétségtelen jegyét vélték felfedezni tevé­ kenységében. A szabadságharc leverése után orvosi tanulmányokat folytatott. Orvosként ingyen gyógyított. 1865 és 1867 között józsefvárosi képviselő lett, később polgármesterként tevékeny­ kedett. Folytatta írói tevékenységét is. Családi síremléke Tápiószentmárton­ ban található. Az ükunoka elmondta, hogy amig a Szentkirályi utcában laktak, évente látogatták. Ekkor néhány év ki­ maradt. Számos tárgyi emléket őriz a család ma is. Az előadás után számos hozzászólás következett, bizonyságául annak, hogy a jeles személyiség emléke ma is él. Basa László nagykátai helytörténész elmond­ ta, hogy Tápiószentmártonban ma is ápolják a síremléket. Sajnálkozását fe­ jezte ki amiatt, hogy a kúriát azonban, amely egyre rosszabb állapotba kerül, nem vagy alig. Az összejövetel után al­ kalmunk volt megtekinteni azt az arany­ tollat, amely jelenleg is a Jász Múzeum birtokában van. A másikat Kossuth Lajos kapta meg, de annak hollétéről nincs tudomásunk.

Április 25-én a főiskolán Pap Gábor művészettörténész tartott előadást az ősi szkíta leletekről, a szkíta és magyar motívumok, jelképek hasonlóságairól. Az előadáshoz hozzájárulandó tíz képekkel illusztrált információs tablót is kiállítottak az előadóterem előtti folyosón, melyek később a főiskola egyik termében kapnak helyet. s. e. A rendezvény apropójául az Emberek aranyban című, egész világot kőrbejárt, nemrégiben Budapesten, jelenleg Keszt­ helyen állomásozó kiállítás szolgált. A tárlat sztyeppei fejedelmi sírok leletei­ nek, szkíta aranykincseknek hiteles rep­ rodukcióit mutatja be. A rendezvény elején Várszegi Tibor kö­ szöntötte a megjelenteket és a felszólaló­ kat. A megnyitóbeszédet Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke mondta el, aki maga is járt Kazah­sztánban, és nem egy ilyen míves ötvösmunkát eredetiben szemlélhetett meg. Ottani tapasztalatai­ ról tartott beszámolója mellett elmond­ ta: a kiállítás anyaga mindössze eltörpü­ lő része a már feltárt leleteknek, amelyek ugyanakkor „csak vékony hártyái” a föld mélyén szunnyadó hatalmas kincs­ tömegnek. Arra bátorította a fiatalokat, hogy érdeklődjenek, kutassanak, tanul­ mányozzák e kultúrát, erősítsék ezzel is magyarságtudatukat. Ezután Papp Attila, a kiállítás magyarországi szervezőinek egyike szólalt fel, aki az est előadójának

munkásságát értékelte, majd át is adta a szót Pap Gábornak. Az előadó bevezetőjében a keleti kul­ túrát méltatta, azon belül is „a szkíta erkölcsiséget”. Mint elmondta: náluk nagyon nagy szerepet kapott az úgyne­ vezett „testvérbarátság”, a feltétel nélkü­ li adás képessége, és az egymásért való végsőkig tartó kiállás. Soha nem egymás ellen, hanem egymásért harcoltak. El­ lenfeleiket pedig hátbatámadás helyett „maguk fölé emelték”, így győzedelmes­ kedtek felettük. Mint elmondta: ebből az erkölcsiségből kéne ma is kultúránk­ nak táplálkoznia, ezért fontos lenne, ha az oktatásban is megjelenne, és kellő hangsúlyt kapna. A bevezetőt követő­ en a szkíta motívumvilágot mutatta be, melyhez a kiállítás főszereplőjét, a „Szkíta Aranyember”-ként is emlegetett vértezetet hívta segítségül. Elmondta:

„képírásban megfogalmazott üzenetanyagról van szó, melynek értelmezésében a jelképeknek és azok megjelenési helyének egyaránt jelentősége van”. El­ mondta: azt is fontos tudnunk, hogy e kultúrában az ember és az univerzum összefügg. Nagy szerephez jut a hármas tagoltság: a szellem (értelem), a test és a lélek elkülönítése, mely megjelenik az emberi test felosztásában is. Beszélt a különböző testrészek szimbolikájáról, valamint a ruhán megjelenő motívu­ mok – különös tekintettel a különböző állatok – szimbólumrendszeréről is. Ki­ emelte, milyen hasonlóságokat mutat a hun és a magyar népi kultúra szimbó­ lumaival, és szót ejtett a Lehel-kürtjén megjelenő hasonló motívumokról is. A körülbelül kétórás előadás végén a közönség néhány Pap Gáborhoz inté­ zett kérdésén keresztül egy kölcsönös egyetértésen alapuló eszmecsere bon­ takozott ki az előadó és a közönség kitartóbb része között.


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Rövid hírek

Májusi moziműsor Jász Kaszinó (Tiszti Klub) május 2-8. 16.00 Tad Jones csudálatos kalandjai 3D színes, magyarul beszélő spanyol animációs film (6) 18.00 Camille színes, feliratos fr. vígjáték (12) 20.00 Vasember 3 3D színes, magyarul beszélő, amerikai-kínai sci-fi (12)

20.00 A nagy nap

20.00 Vasember 3 3D

színes, magyarul beszélő am. romantikus vígjáték (12)

színes, magyarul beszélő, amerikai-kínai sci-fi (12)

május 16-22.

május 30-június 5.

18.00 Emberrablás

16.00 Óriásölő 3D

színes, feliratos dán thriller (16) 20.00 Mellékhatás színes, feliratos amerikai thriller (16)

május 9-15.

színes, magyarul beszélő, amerikai kalandfilm (12) 18.00 Starbuck színes, feliratos kanadai vígjáték (16) 20.00 A nagy Gatsby színes, magyarul beszélő amerikai-ausztrál romantikus dráma (12)

május 23-29.

14.00 Zambézia

14.00 Lotte és a holdkő titka

színes, magyarul beszélő dél-afrikai animációs film (6) 17.30 A hallgatás szabályai színes, feliratos amerikai thriller (12)

színes, magyarul beszélő észt animációs film (6) 18.00 Tajtékos napok színes, magyarul beszélő filmdráma (16)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről május 1. – május 8.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00. Bence Show: péntek 8.30 Vendég: St. Martin hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30. Berényi Hírmondó: csütörtök 19.00, 20.00; 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30. (friss Berényi Hírmondó csütörtökönként) Berényi Pillanatok: kedd 19.00.

Épí-tech: péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00. Értékőrző: csütörtök 8.00, vasárnap 10.00, 16.00, 20.30, hétfő 8.00, szerda 8.00, 20.30. Fényszarui pillanatok: péntek 21.30. Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00. Képújság: csütörtök 8.30-17.00; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00;

Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00. Kosárlabda: Kaposvári KK – Top Cop Security Jászberény csütörtök 17.00. Top Cop Security Jászberény – Kaposvári KK hétfő 19.00, kedd 6.00, 21.00. Kultusz: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Ügyeletek Gyógyszertárak május 7. kedd Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655

május 2. csütörtök Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635

május 8. szerda Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368

május 3. péntek Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban Tel.: 506-930 május 4. szombat Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 május 5. vasárnap Szentháromság Gyógyszertár május 6. hétfő Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667

május 9. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13.

Hétköznap:

18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304 Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések:

a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között), vagy telefonon: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Kosárlabda. Ismét nagy csatát vívott egymással és ismét az utolsó percek dön­ töttek a Kaposvár�–�JKSE kosárlabda rangadón, a hazai csapat javára: Kaposvári KK�–�TOP COP Security Jászberény 94–85. Újra bebizonyosodott te­ hát, hogy két hasonló kaliberű csapatról van szó. A három lejátszott mérkőzés mindannyiszor hasonlóképen alakult: egyik gárda sem tudott az elején meg­ lépni, így a döntés az utolsó percekre maradt, és ezt mindig a hazai közönség előtt játszó csapat bírta jobban. A három győzelemig tartó párharcban tehát ismét a Kaposvárnál van az előny, egyenlítésre május 3-án, pénteken este a 19 órakor kezdődő mérkőzésen lesz mód. Utánpótlás labdarúgás. A 24. fordu­ lót rendezték az országos utánpótlás lab­ darúgó bajnokságban, ahol a JSE fiatal­ jai a következő eredményt érték el: U19: Újbuda – JSE 0-3, U15: Vác – JSE 1-1, U13: Vác – JSE 1-6. Az U13 továbbra is makulátlan a tavaszi szezonban és őrzik 3. helyüket a táblázaton. Női kézilabda. Ezüstérmet szerzett a Turcsányiné Pesti Edit által vezetett Lehel Vezér Gimnázium csapata a női kézilabda diákolimpia országos elődön­ tőjében Miskolcon. A kiírás értelmében e remek teljesítménnyel sem jutottak az országos döntőbe, ezt csak az első he­ lyen végzett csapat érdemelte ki. OB Légpisztoly. Pataki Márton a Honfoglalás Lövész és Lovas Klub spor­ tolója az Országos Középiskolások Baj­ nokságon 176 körrel, az ezüstéremtől egy körrel lemaradva a negyedik helyet szerezte meg. Csapattársa betegen vett részt a versenyen, de ettől függetlenül tisztességgel és becsülettel teljesített. Ezek az eredmények is öregbítik a jász­ berényi lövészsport hírnevét. Az elért eredményekhez gratulálunk.

Hozták a kötelezőt

2013. május 2.

Kolozsváron futottunk

Április 21-én rendezték meg harmadik alkalommal a Kolozsvári Nemzetközi Maratont, ahol jászberényi futók, triatlonosok is rajthoz álltak. Nyolcan versenyeztünk, ki marato­ ni, ki félmaratoni távokon, ki váltó csapattagként. A rajt – cél a Cluj fut­ ballcsapat arénájában volt, amelynek rekortán atlétika pályáján minden kőr­ ben átfutottunk. A startjel előtt egyper­ ces néma csenddel adóztunk a Boston Maratonon történt robbantás áldoza­ tainak és többen fekete szalagot visel­ tünk mezünkön. A remek hangulatú verseny útvonala Kolozsvár történelmi belvárosában, és a Szamos folyó part­ ján kanyargott. Hatalmas meglepetés

Aranyosak a JGSE-es lányok A Jászberényi Ritmikus Gimnasztika SE utánpótlás korosztálya is bontogatja szárnyait. Az elmúlt hétvégén a fűváros­ ban Bercik Sára Emlékversenyen vettek részt, ahová kimondottan a sportág kezdőit hívják meg. A berényi csapat

Jászberény megyei I. osztályban szereplő labdarúgócsapata az „alsóházhoz” tartozó Nagykörű vendége volt az elmúlt hétvégén. Jó előjellel érkezetek a berényi focisták, ugyanis az elmúlt szerdán, kupameccsen sima 4-0-s győzelmet arattak a listavezető Tiszafüred otthonában. • Ács Tibor • A berényi gárda, esélyeshez méltóam kezdett, és már a nyolcadik percben megszerezte a vezetést, amikor a ven­ déglátók kapusa cselezgetésbe kezdett. Tóth Márk elvette tőle a labdát, majd Német Gyulának gurított, aki nem ke­ gyelmezett és megszerezte csapata első találatát. A következő találat ismét a volt NB II-es gólkirály, Német nevéhez fű­ ződik, aki egy ragyogó csel után, úgy 18 méterről mattolta a hazaiak kapuőrét. A végeredményt Gulyás László állította be, aki Tóth Márk fejesét bólintotta a kapu­ ba: Nagykörű – NKSE Jászberény 0-3. Vigh Tibor edző Lukácsi sérülése mi­ att kicsit átformálta a védelmet, Gulyást tette középső védőnek. Ő ragyogóan tel­ jesített ezen a poszton, olyannyira, hogy még az ellenfél kapujához is többször felérkezett, és ebből egy alkalommal gól is született. Az edző elmondása szerint, ha a pálya valamennyivel jobb lett volna, talán még kétszámjegyű győzelemre is futja, ám így két meccsre való helyzetet hagytak ki fiai. Mozgalmas napok vár­ nak a berényi legénységre, hiszen szer­ dán (lapzártánk után) Szajol csapata vár rájuk, a hétvégén pedig szomszédvári rangadót vívnak, a Szabó Imre által diri­ gált Jászárokszállás csapatával. A mérkő­ zés hazai pályán, a kiadottaktól eltérően vasárnap lesz 16.30-as kezdéssel.

volt az LVG tanári karának, élükön Szabó Gyulával és Antics Istvánnal, ép­ pen Kolozsváron kiránduló csapatának buzdítását meghallani, amit ezúton is köszönünk. Maraton és félmaraton mellett neveztünk 4×10,5 km váltó versenyben is. Vegyes váltó kategóriá­ ban 42 csapatból a Jászberény triatlon­ csapata győzedelmeskedett. (A győztes csapat tagjai: Nagy Róbert, Notheisz János, Réti Szilvi, Bartus Zoltán.) Félmaratoni távon a női mezőnyben Notheszné Ihász Adrienn kategóriájá­ ban a 3. helyezést szerezte meg. Nagy­ szerű élmény volt Erdély fővárosában versenyezni, élményekkel és érmekkel megrakodva érkeztünk haza. Demeter Gábor

hat ifjú hölggyel érkezett a Budán ren­ dezett versenyre, ahol Papp Zsófia és Szatmári Bianka bronz-, Nemes Vivien pedig ezüstminősítést kapott. Aranyból is jutott lányainknak, ugyanis Montvai Dorina, Németh Amarilla és Balázs Pet­ ra produkcióját a legjobb minősítéssel honorálták a szakemberek. Közülük Montvai Dorina és Balázs Petra a do­ bogóra is felállhatott. Ez ugyanis a mi­ nősítő versenyen, csak a három legjobb­ nak adatik meg. A csapatversenyben is remekeltek a kislányok, hiszen a kilenc csapat közül a második helyen végez­ tek, amiért természetesen ezüstérmet akasztottak a nyakukba. Papp Zsófia különdíjat is átvehetett, amit a legjobb előadás kategóriában érdemelt ki.

Területi atlétikai verseny Április 23-án, 24-én zajlottak a területi atlétikai versenyek a Jászberényi Sportpályán. • kárpáti • Kedden az I. II., szerdán a III. IV. kor­ csoportos diákok versengtek egymással csapat és egyéni küzdelmekben. A II. III. IV. korcsoportos csapatok 1-2. he­ lyezettjei továbbjutottak a megyei válo­ gatóra, melyet majd Szolnok rendez.

Továbbjutók: I. korcsoport: a Belvárosi iskola csapatai. II. korcsoport: 1. helyezett: a Belvárosi iskola fiú és lánycsapata. 2. helyezett: a Nagyboldog lány- és a gyakorlóiskola fiúcsapata. III. korcsoport: 1. helyezett lányok: gyakorló; fiúk: Belvárosi. 2. helyezett lányok: Belvárosi; fiúk: Apponyi iskola. IV. korcsoport: 1. helyezés lányok: Ap­ ponyi; fiúk: gyakorló. 2. helyezés lá­ nyok: gyakorló; fiúk: Apponyi.

Új évf. 2. év, 18. szám  

2013. május 2.

Advertisement