Page 1

Jazz-est a Dérynében

Japán cég települ Berénybe

Jászberény és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal közös munkájának eredményeként új cég telepedhet hozzánk a közeljövőben.

Varró Dániel rímei

A Kozma Orsi Quartet bensőséges koncertjével kezdetét vette városunkban az idei „JazzBerény”.

Cikk a 2. oldalon.

A Harminckét éves lettem én című költeményét szavalta el elsőként Varró Dániel költő a költészet napjának előestéjén.

Írás a 6. oldalon.

Tudósítás a 7. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 16. szám (XXV./16.)

2013. április 18.

Újság Jászberény város lapja

Beiratkoztak a leendő elsős kisdiákok Április 8-án és 9-én zajlottak az általános iskolai beiratkozások, melyek időpontját egységesen a Járási Kormányhivatal határozta meg. Váro­ sunkban 337 gyermek iskolaköteles, azaz augusztus 31-ig betöltik hatodik életévüket. Lesznek azonban olyan gyerekek is, akik szakértői vélemény alapján még egy évet maradnak az óvodában.

Szerda koradélután a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal vállalkozói fórumot rendezett a jászberényi polgármesteri hivatal dísztermében. Az érdeklődés akkora volt, hogy a regisztrációnál a meghirdetett kezdést követően is percekig torlódott a sor.

• munkatársainktól •

• sz. s. •

Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Pomázi Imréné, a gyakorlóiskola igazgatója pozitívan értékeli az idei felvételit. Mint elmondta: szándékaiknak megfelelően három osztályt tudnak indítani szeptembertől, ugyanakkor létszámhiány miatt 13 tanulót nem tudtak felvenni. Tavaly 73, tavalyelőtt 84, idén 81 diákkal bővült az iskola létszáma, mely így 701 fő. Az igazgatóasszony elmondta, mindegyik osztályban a köznevelési törvény által megengedett maximális létszám, azaz 27 fő a felvett tanulók száma. Az igazgatóasszony hozzátette: „A szeptembertől induló első évfolyamon a köznevelési törvény rendelkezései

Drága a busz? Április 10-én tartotta városunk képviselő-testülete rendes nyílt ülését, ahol döntöttek többek között a jász világtalálkozó költségvetéséről, alapítványok támogatásáról, a sportlétesítmények kezelői használatba adásáról.

Vállalkozói fórum

szerint bevezetjük az erkölcstan, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan oktatását. A szülők által a beiratkozáskor tett nyilatkozat alapján az egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstan oktatásában a felvett tanulók körülbelül 25�%-a kíván részt venni.”

Szintén a köznevelési törvény értelmében a 2013-2014-es tanévben induló első évfolyamon is biztosítják a tanulók számára a mindennapos testnevelést. A személyi feltételek adottak, több testnevelés tanítására hivatott pedagógus dolgozik az iskolában. A tárgyi feltételeiket részben a főiskola

és a főiskola kollégiumában található tornatermek használatával, valamint téli időszakban a jégpálya rendszeres használatával, részben pedig az iskola környezetében található sportpályákon tartott testnevelés órákkal tudják biztosítani. (Folytatás a 4. oldalon.)

Dr. Körei-Nagy József bűnüldözésről, tendenciákról, két kapitányságvezetői időszakáról

A lakosságnak is szemléletet kell változtatnia Március 11. óta új vezetője van a Jászberényi Rendőrkapitányságnak, tehát Jászberénynek és a hozzá tartozó 17 jászsági településnek. Pontosabban régi új vezetője, mert dr. Körei-Nagy József négy évig már betöltötte ezt a posztot, éppen a most távozó Halmai Ferenc kapitány előtt.

Döntött a képviselő-testület a civil • Halász Lajos • szívünkből fogalmazott dr. Házi István szervezetek pályázati kerete alapítvár. dandártábornok – aki 2005 január nyokat érintő keretéről (a többiekről Dr. Körei-Nagy Józsefet így aztán ebben 16-án első ízben kinevezett Berénybe a Jogi Ügyrendi és Közrendi Bizottság az interjúban nem kell bemutatni, hi- rendőrkapitánynak –, hogy a jó kapijogosult dönteni). 11 alapítványt támo- szen a bázis, a stabil otthon akkor is Jász- tány együtt él, együtt lélegzik a várossal, gat a város, 100.000 és 500.000 forint berény volt számára, amikor ő Szolno- ahol dolgozik. A korábbi ingatlanunkat közötti összeggel. Jellemzően kulturális, kon, bírónő felesége pedig Nagykátán amint tudtuk, eladtuk, s előbb bérleszociális, illetve egyházi alapítványokat. dolgozott. Mindketten benne voltak/ ményben, majd a saját tulajdonunkban Félmillió forintot kapott a Kutyákkal vannak a berényi civil társadalmi és kul- itt telepedtünk le. Nekünk is minden út az Életért Alapítványt, négyszázezret a turális életben, a hagyományőrzésben, Jászberénybe vezet. Azonnal megszeretJászberényi Barátok Temploma Közös- jól ismertek a vasárnapi misékről. Stabil tük a várost, az itt élő embereket, ahogy ségének Alapítványa, háromszázezret a tagja a Lehel Vezér Gimnázium férfika- időnk engedte, kutattuk a múltját, és Székely Mihály Kórus Közművelődés rának és több, mint fél éve a Nagybol- bekapcsolódtunk a hagyományőrzésbe. Alapítvány, a Törődés Szociális Alapít- dogasszony Főtemplom Énekkarának. • Nagyon szép ívben beszélt kapitány vány és a Jász Múzeumért Alapítvány. Mesemondó fiukat, a Lehel Vezér Gim- úr, nem is volt szívünk megszakítani, Nagy András a civil ügyekért is felelős názium tanulóját pedig ki ne süvegelné de térjünk vissza a kezdetekhez: Ön várostanácsnok elmondta, hogy idén meg. Mivel a városi legendák átszínezik gyerekkora óta rendőrnek készült? tízmillió forint osztottak szét civil szer- nemcsak a jelent, de a múlt történéseit Mezőgazdasági gépészmérnökként vévezeteknek, amelyek egyenként nem is, mégiscsak a már megélt múlttal kell geztem Gödöllőn. Ekkor következett haladhatták meg az ötszázezer forintot. kezdenünk a kérdések sorát. be a rendszerváltozás, és nekem is el Az idei 40 pályázó közül hármat nem • A legtöbb városlakó úgy tudja, hogy kellett gondolkozni azon, hogy amire a Körei-Nagy házaspár gyökeres jász- én készültem, amit tanultam, arra vatudtak befogadni. lószínűleg nem lesz szükség. Az ismerőA Jászkun Volán Zrt. kérésére úgy ha- sági. Valóban így van ez? seim tanácsolták, hogy legyek rendőr. A tároztak a képviselők, hogy a 2012-es Érdekes, hogy a feleségemet tíz perc veszteség még ki nem egyenlített mint- alatt befogadta Jászberény. Amit talán rendőrség éppen felvételt hirdetett, én egy 15 millió forintos részét a cég évzá- magyaráz, hogy bár ő rákóczifalvi lány, egy napig gondolkoztam a pályamórása miatt a város saját könyvvizsgálója újszászi ősei vannak. Már ide költözé- dosításon, és három nap múlva már véleményének kialakítása előtt átutalja. sünk előtt ízig-vérig jásznak vallotta rendőr voltam. Kezdődött újra a tanuHa a könyvvizsgáló differenciát talál, azt magát. Bizonygatni inkább nekem kel- lás, a rendőrségnél kötelező penzumok, a személyszállítás idei elszámolása során lett jász mivoltomat, mivel Szolnokon majd ezt követően tanulmányi előmeláttam meg a napvilágot, noha én jászla- netelemnek is köszönhetően a megyei érvényesítheti a város. bűnügyhöz irányítottak, ami a szakma (Folytatás a 2. oldalon.) dányi gyerek voltam. Így aztán teljesen

csúcsának számít, hiszen a kiemelt bűncselekményeket, beleértve az emberölést is, ez az osztály vizsgálja, deríti fel. Itt tizenegy évet töltöttem az előbb már említett jászberényi felkérésig. • Mielőtt végképp megérkeznénk Jászberénybe, tekintsük át röviden a pályáját, az első kapitánysága megszűnésétől. Ez nem lehetett kellemes emlék. Négyéves kapitánykodásom után dr. Simon Tamás, az akkori megyei főkapitány indoklás nélkül felmentett beosztásomból. Erre a törvények akkor is lehetőséget biztosítottak, minden esetre mielőtt megkérdezné, azóta sem tudom a felmentésem okát. Őszintén szólva hidegzuhanyként ért, hiszen jók voltak a kapitányság mutatói, rendelkeztem az összes előírt szakképesítéssel (rendészeti szakvizsga, vezetőképző, illetve mestervezető-képző tanfolyam kiváló eredménnyel), továbbá másodéves joghallgató voltam a Miskolci Egyetemen. Készültem a jövő kihívásaira, és hirtelen nem tudtam, mi történt és miért. A megyei kapitányságon ajánlottak föl beosztást, amit elfogadtam. Igyekeztem az új feladataimat is maximálisan ellátni, és ez talán sikerült is, mert néhány hónap múlva ugyanaz a rendőrfőkapitány felettesem egy teljesen új jogállású szervezet vezetését ajánlotta föl nekem. Ez a szervezet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálata. (Folytatás a 3. oldalon)

Nem türelmetlenkedett senki, hiszen nem későkről volt szó, akármelyikünk lehetett volna a sor második felében. Kis beszélgető csoportok alakultak, latolgatták a várható információkat. A leglakonikusabb megfogalmazás az volt, hogy a vállalkozások minden támogatást szívesen fogadnak. Dr. Dobos Róbert járási hivatalvezető is hallhatta ezt a megközelítést, mert igen tömör köszöntőjében épp ezt hangsúlyozta, és amit lehetett lecsípett a csúszásból. Dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott a délután egészét helyezte el azzal, hogy a kormányhivatal, s azon belül különösen a vállalkozókat érintő részeit ismertette meg logikusan, tömören, a gyakorlati életben jól hasznosíthatóan prezentációjában. Ezúttal már arról is beszámolhatott, hogy a járások talpra állításával a kormányzati struktúra lényegében kialakult, immár a finomhangolás van hátra. Ennek persze további jelentős kihatásai lesznek az állampolgárok életére, különösen az év végére megsokszorozódó kormányablakok segítenek az ügyintézés földrajzi és tartalmi lerövidítésében egyaránt. (Folytatás a 2. oldalon.)

A háború vége Tisztelt jászberényi futballszeretők! A múlt héten tollat ragadtam, mert úgy véltem, akkor erre volt szükség. Most újfent írok, de szerencsére immár pozitív hírekkel szolgálhatok: röviddel elkezdését követően Jászberényben véget ért a futballháború. Ami történt, megtörtént, visszafordítani az idő kerekét nem lehet. Az elmúlt napok arra jók voltak, hogy bebizonyítsák: ennek a háborúnak csak vesztesei lehetnek. Veszít a futball, hiszen a mérkőzések helyett ki nem állásról és újságcikkekről beszélünk. Veszít a néző, mert nem a meccset, hanem a viszálykodást látja. Veszít az olvasó, aki nem az eredményekről, hanem az acsarkodásról olvashat. És nem utolsósorban veszít a futballista is, aki nem a mérkőzésekre, hanem a saját és csapata sorsára kell koncentráljon. Miért kellene ennyi mindenkinek veszítenie, amikor összefogva, önállóan, de egymás mellett, a másikat segítve is dolgozhatnánk. A célunk közös, miért nem lehetne az utunk egy része is az? (Folytatás a 8. oldalon)


Önkormányzat

2. oldal

2013. április 18.

Japán cég települ Berénybe

Programiroda nyílt a városban

2012-ben Jászberény Város Önkormányzata elnyerte a Befektető Barát Önkormányzat címet. Ennek köszönhetően a Nemzeti Külgazdasági Hivatal észak-alföldi irodájának közreműködésével április 10-én Juhász Dániel alpolgármester fogadta a városunkba látogató Takako Shibata asszonyt, a japán-magyar gazdasági kapcsolatokért felelős japán kormányzati szervezet, a JETRO igazgatónőjét. A város gazdasága iránt érdeklődő szakember a város megismerése mellett kollégáival ellátogatott a Kód Kft.-hez, ahol a gazdasági együttműködés lehetőségeiről is tájékozódott. Juhász Dániel alpolgármester Shibata asszony látogatásával kapcsolatban

A Széchenyi Terv célkitűzéseinek érvényre juttatásában eddig országszerte 27 helyszínen 160 szakember segítette ingyenesen a pályázókat. Április tizedike, szerda óta a huszonnyolcadik helyszín Jászberényben a Dózsa György út 6. szám alatt, a volt Víziközmű Társulás helyiségében elérhető az egész Jászság számára.

elmondta: rendkívül fontos a város számára, hogy a HITA-val együttműködve minden segítséget megadjunk a jászberényi cégeknek ahhoz, hogy további üzleti lehetőségekhez jussanak. A közel egyéves közös munka első kézzel fogható eredménye egy új termelő cég elindulása lehet a közeljövőben, melynek következtében új jászberényi munkahelyek jönnek létre.

Eldugult a csapadékvíz-elvezető A kettes számú választókerület egyéni képviselőjének, Nagy Andrásnak a március huszadikai bejárásán szembesült a helyszínen a város vezetése, hogy a Fehértói út végén a zárt szelvény – amely majdnem a Bercsényi úttól szállítaná a csapadékvizet –, nem funkcionál. A bejárást követően a JVV Zrt. szakemberei feltárták a szakasz egy részét, és ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a csövet teljesen beszőtte a szomszédos magánterület fáinak gyökérzete, amely a finom földdel együtt gyakorlatilag teljesen eltömítette. A mintegy hetvenméteres szakaszból 52 métert kellett – részben darabok-

ban – felszedni, a többit tudták nagynyomású berendezéssel kimosatni, szabaddá tenni. Egy szakaszra a kiszedett és megtisztított csöveket vissza tudják helyezni, de a gyökerektől leginkább körülölelt részen a hagyományos drén jellegű cső helyett korszerűbb tokos, gumigyűrűs kötésű csöveket kellene lefektetni, hogy az újabb eseteket megelőzzék. Ha az ehhez szükséges drágább csövek 600 ezer forintos anyagköltségét a város biztosítani tudja, Tóth Endre ágazatvezető szerint két-három hét alatt megszüntethetik ezt a sokakat bosszantó áldatlan állapotot. (Sárközi János felvételei)

Lomtalanítási tájékoztató Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy Jászberényben a 2013. évi tavaszi lomtalanítást kizárólag házhoz menően az előre meghatározott időpontokban és területeken végzi el. A pontos utcajegyzéket minden alkalom előtt közli a Jászkürt Újság. Ezúttal az április 27-i program utcáit közöljük teljes körűen. Portelek és a pénteki program szerinti területeken (figyelem: nem teljes az egyezés): Vásárhelyi u., Cserkész u., Bálvány u., Alkotás u. 4., Magyar u., Vincellér u., Csiga u., Broyler Kft., Páfrány u., Árendás u., Réz K. u., Aranysas Vendéglő, Csákány u., Jásztelki úti lakások, Hajdu u., GEO-GÉP, Szellő u., Nyárfa u., Nemes u., Buszállomás, Horgász u., Szárazmalom u, Gyepü u., Dometic Kft, Petrence u., Tímár u., Mester u., Oláh autószerelő, Kosárfonó u., Kovács u., Alkotás u., L-Color System, Kazal u., Szűcs u., Eperfa u., Dinamit tér, Nyerges u., Katona u., Kisberényi tér, Mátyás u., Jákóhalmi út, Rozmaring u., Jász u., Zagyvapart sétány, Vásártér u., Kántor u., Jásztelki út és társasházak, Molnár u., Iskola u., Bimbó u., Ibolya u., Kalap u., Szegfű u., Görbe u., Csillag u., Mozsár u., Bárány u., Rezeda u., Rózsa u., Külsőpelyhesp.u., Széchenyi u., Szent Imre h. út, Dózsa-Széchenyi u. társasház, Gyöngyösi út, Portelek.

A Lomtalanítás napján reggel 7 óráig kérjük az elszállításra szánt lomot és hulladékot ezen utcákban az ingatlan elé kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A lomtalanítás során a következő anyagokat szállítjuk el: nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorzat, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, ruhanemű, kötegelt papír, kötegelt gally. Más jellegű, az idevonatkozó jogszabályok által veszélyesnek minősített hulladékot és az építési bontási törmeléket, gumiabroncsot, egyéb ömlesztett anyagot nem áll módunkban elszállítani. Városunk tisztasága érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítási akció során e tájékoztató szerint helyezzék el a hulladékot. Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és betartását.

• munkatársunktól • Az alapvető információkat a jászberényi városháza dísztermében szerezhettük meg április 10-én délután. Schultz Gábor ügyvezető igazgató elmondta, hogy az iroda naponta fogadja az érdeklődőket telefonon, kedden és csütörtökön pedig 11 és 17 óra között személyesen is tisztázni lehet a jászsági településeken élő ügyfelek problémáit. Szabó Tamás országgyűlési képviselő, városunk polgármestere köszöntötte a megjelenteket az egész Jászság nevében. Elmondta: örömmel biztosított a város tárgyalási lehetőséget, hogy megismer-

Drága a busz? (Folytatás az első oldalról.) A június 21-23 között Jászberényben megrendezendő 19. Jász Világtalálkozó költségvetéséről is határozott a testület. A szervező Jászkerület Nonprofit Kft. napi 4500-5000 látogatóhoz kalkulálta a kapacitásokat. Az ugyancsak beterjesztett majdnem teljes program háromnapos hosszú hétvégét takar, kerekítve 32 millió forintba kerül. A szervező kft. 2 millió forint saját bevétellel, három millió forint szponzori bevétellel és 12 millió forint pályázati támogatással számol. Jelentős változást a város sportéletében, hogy ugyancsak csak sürgősséggel elbírálták a sportlétesítmények hasznosítására kiírt pályázatot. A versenytárgyalásra az NKSE (Jászberény FC) jelentkezett egyedül, tehát a Nagyiváni Községi és Jászberényi Sportegyesület és Futball Club sportszervezetet hirdették ki a műfüves pálya, a salakos pályák és füves pálya kezelőjének 331.132 forint +ÁFA havi használati díjért. A pályák tulajdonjoga, s ezáltal a beleszólás joga is a város kezében marad.

hessük a kormány segítő szándékát, amely ezúttal is nagy volumenű anyagi támogatásban részesíti ezt a tájegységet. Szám szerint 288 projekt öt típusú pályázat révén válik majd hozzáférhetővé a Jászság számára. Jászberény 166, Jászapáti pedig 28 projekttel részesül a támogatásából. Mindez azt jelenti, hogy a Jászság a lélekszámhoz képest valamivel magasabb arányban részesült a jelentős támogatásból, mint megyénk. Nagyon fontosnak ítélte meg, hogy karnyújtásnyi közelségbe települt az iroda, mintegy elismerve a Jászság gazdasági aktivitását. Tevékenységétől azt remélik, hogy a jászsági, köztük a berényi pályázatok sikerét jelentősen javítani fogja. Pócs János országgyűlési képviselő, Jászapáti város polgármestere méltatta a kormány életkörülményeket javító intézkedéseit (nyugdíj, minimálbér, három százalék alatti hiány). Mindez és a mostani intézkedés is javítja a lakosság életminőségét, könnyíti mindennapjait. Igyekszik mérsékelni az

Vállalkozói fórum (Folytatás az első oldalról) Most sem feledkezett meg a járási rendszer indulásának nehézségeiről, és azokról az önkormányzatokról, amelyek épülettel, emberrel, technikával segítették őket. Név szerint nemcsak köszöntötte a tanácskozást megtisztelő Szabó Tamás polgármestert, de meg is köszönte a támogatását. Ezt követően három előadás hangzott el a vállalkozások részére nyújtható támogatások és kedvezmények rendszeréről. Tóth János, a Járási Munkaügyi Kirendeltség vezetője többek között a munkahelyvédelmi akcióterv kedvezményeiről, a munkahelymegőrzést célzó támogatásokról és az első munkahely garancia központi munkaerő-piaci programról adott tájékoztatást. Hekli István gazdaságfejlesztési vezető, projektmenedzser a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kereskedelmi és Iparkamarán keresztül igénybe vehető gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, valamint nemzetközi üzletfejlesztési lehetőségeket ismertette.

Ifjú katasztrófavédők A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség április 11-én délelőtt rendezte a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt a tűzoltólaktanya udvarán, immár 20. alkalommal. Nemcsak a napsütéses tavaszi időjárás kedvezett a vetélkedő résztvevőinek, de éles bevetés sem zavarta a vidám megmérettetést. A tizenkét állomáshelyen a katasztrófavédelem munkatársai mellett a rendőrség, a mentőszolgálat és a vöröskereszt is érdekes feladatokkal várta Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. pályázatot ír ki a tulajdonában lévő Jászberény, Holló András u. 4. szám alatti 589 m2 üzlethelyiségre. A pályázati kiírás 2013. május 02. napjáig, hétfőtől péntekig 8-15 óra között a Jászberényi VV Zrt. ingatlankezelésén vehetők át. Bővebb felvilágosítás az 57/503-280 telefonszámon Kovács Károlyné és Mócsa Nikoletta ingatlankezelőktől kérhető.

elvándorlást, védi a meglévő munkahelyeket és újakat teremt. A megyében 1433, a Jászságban 288 projekt érvényesítése zajlik majd. A megye 171, a Jászság 30 milliárd támogatást kapott, amely a megyei összeg 17,5 százaléka. Megtudtuk, hogy a közlekedés fejlesztésére 4,5 milliárd fordítható, az oktatás feltételeinek javítására 1,8 milliárd. Városrehabilitációra öt település 2,5 milliárdot kap, a belvíz- és csapadékvíz elvezetésére hat településen ugyanennyi fordítható. A gazdaságfejlesztési projektek száma 141, a megítélt támogatás összege több, mint 14 milliárd forint. Az előadó megállapította, hogy a megteremtett lehetőségekkel élni kell majd, ha a megvalósítás lehetőségei konkretizálódnak. Természetesen nagyon fontos a munkahelyek megőrzése és újabb munkahelyek megteremtése is. Az Új Széchenyi Terv támogatásának eredményeként a térség vállalkozásainak a versenyképessége is növekszik, és lehetőségük lesz újabb munkahelyek teremtésére.

a gyerekeket. A 14, egyenként négyfős csapatok általános iskolai és középiskolai korcsoportban versenyeztek. Iskolák és egyesületek is indítottak csapatokat, legtöbben Jászberényből érkeztek. Fózer Tibor kirendeltség-vezető elmondta, hogy a verseny célja a védelmi szervek megismertetése az ifjúsággal. Az itt megszerzett tudást fel tudják majd használni életük során, legyen szó a tűzesetek szakszerű bejelentéséről, a homokzsákok elhelyezésének módszeréről vagy az újraélesztésről.

A sikeres tevékenységet végző vállalkozások számára is létkérdés az adózás ismerete. Ebben speciálisan a kis- és középvállalkozásokat érintő adótörvényekről, azok aktualitásairól Dencső Istvánné, a NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság tájékoztatási és koordinációs osztályának vezetője sietett a jelenlévők segítségére. A rendezvényt az ilyenkor szokásos konzultáció zárta. A díjakat háromtagú bizottság adta át: Fózer Tibor kirendeltség-vezető, dr. Körei-Nagy József rendőrkapitány és Nagy András városkapcsolati tanácsnok. Ezt követően kiosztották a különdíjakat a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetei is. A versenyt rendező Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványát Jászberény Város Önkormányzata idén kétszázezer forinttal támogatta, a tárgyjutalmakat az Electrolux Lehel Kft. ajánlotta fel. A felmenő rendszerű verseny megyei fordulóját április 17-én rendezik, ahol a jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata képviseli a Jászságot.

Márciusi anyakönyvi hírek Ez év márciusában: • 19 jászberényi kisbaba született a Szent Erzsébet Kórházban. Közülük Tóth Levente, Szijártó Márton, Cseh-Lantos Alexandra, Bartvai Miklós, Benke Hunor, Kasza Mirkó, Hájos Zalán és Balajti Bíborka édesanyja járult hozzá, hogy gyermeke születése a városi újságban megjelenhessen. • 6 házasságkötés történt. • 36 helyi lakos hunyt el. Kotán Jánosné Krasnyánszki Mária (68), Nagy Józsefné Kisnémet Ilona (82), Szórád Péterné Juhász Mária (56), Tógyer János (86), Bujdosó Béla (86), Kókai Imre (62), Bodnár Andrásné Mizsei Amália (82), Besenyi Kálmán Imréné Ézsiás Amália Margit (88) nevének közléséhez járult hozzá hozzátartozója.


2013. április 18.

Interjú

Dr. Körei-Nagy József bűnüldözésről, tendenciákról, két kapitányságvezetői időszakáról

A lakosságnak is szemléletet kell változtatnia

3. oldal

Mária zarándoklat

A Mária Út Közhasznú Egyesület (Folytatás az első oldalról) 2006. május 7-én alakult a Mária Út Itt újabb négy évet töltöttem el, amíg – Via Mariae Közép-Európa Szűz MáFarkas József ezredes rendőrfőkapitány ria kegyhelyeit összekötő zarándokúr februárban azt nem mondta, hogy és turistaút létrehozására. vissza kellene jönnöm Jászberénybe. Erre én azt mondtam, hogy „Parancs, A közelmúltban a Mária út három önértettem!”. kéntese: Katona Pál koordinátor Bagról, • Közel járunk az igazsághoz, amikor Mihályi János, szakaszfelelős Gödöllőaz Ellenőrzési Szolgálatot úgy képről és Pocsai János Isaszegről érkeztek a zeljük el, hogy a „piszkos” zsarukat városunkba. Virágvasárnap délután a deríti fel? KÉSZ és a Cursillo imacsoport tagjai Nem, arra országos hatáskörű szervezet várták őket a barátok templománál. létezik, itt az én feladatom az volt, hogy Katona Pál koordinátor elmonda megye összes rendőrét ellenőriztem, ta, hogy a Mária Út Közhasznú szakmai munkájukat segítettem. Egyesület eredetileg a kereszt alakú (Mariazell–Csíksomlyó és Czestochowa– • Így már jobban érthető a tömör válaMedzsugorje) Mária kegyhelyeket sza a legutóbbi felkérésekor. Lát-e kükívánta zarán-dokútvonalakkal összelönbséget a két kapitánysági időszaka kötni. A hétévi szervező munka közközött? ben világossá vált, hogy sokkal több Óriási a társadalmi és a bűnügyi váltoősi Mária búcsújáróhely található az zás a két időszak között. 2005 és 2008 között nagyságrendekkel kevesebb bűn- ni. Ha ugyanis a lopott értékeket, mint végezniük. Munkaidejük egy részét arra országban, mint ami az említett kecselekmény történt a Jászságban, és a pl. a DVD-t, fényképezőgépet, dikta- kell szánniuk, hogy beosztottjaiknak át- reszt útvonalba beleférne. Úgy látják, bűnözés szerkezete is más volt. A má- font, telefont stb. nem tudnák eladni, adják tapasztalataikat, módszereiket. hogy Mária úthálózat kiépítésére lenne sik jelentős különbség, hogy akkoriban nem tudnának mit kezdeni vele orgaz- • Azt értjük, hogy az állománnyal szükség. Ezzel az évszázadokon át már ismert zarándokútvonalakat lehetne stabil volt a jászberényi rendőrcsapat, da híján, nem ismételnék meg ezeket szemben milyen elvárásai vannak, de élettel megtölteni. a vezetők 40-50 év közötti tapasztalt a bűncselekményeket, mert azok értel- saját magával szemben mit vár el? szakemberek voltak, és az alosztályveze- müket vesztenék. Ebben a folyamatban Ha a szervezet dinamikusabbá válik, Márianosztra, Vác, Máribesnyő és tők is 30-40 év közöttiek és ugyancsak nemcsak a rendőrségnek, a lakosságnak egy picit más irányba mozdul el, akkor Jászberény is egy ilyen útvonal lehetrutinosak voltak. Közhely, de igaz, fél is szemléletet kell változtatnia. ne. Az északi részen már elkészült az már elégedett leszek. Lehet, hogy nem szavakból megértettük egymást. 2007- • Itt mire gondol? interaktív zarándoktérkép, a jelzésecsökkennek a bűnözést mutató számok ben aztán országos leszerelési hullám A betörések túlnyomó része lakatlan ket felfestették, és már rendszeresen azonnal, de ha mi rendőrök mindent érte el a rendőrséget, s ahogy másutt, ingatlanokba történik, ahol utólag ki- megtettünk a bűnözés ellen, akkor elé- találkoznak a hívekkel egy-egy búcsú úgy Jászberényben is eltűnt, nyugdíjba derül, hogy semmilyen vagyonvédelmi, gedett leszek, mert idővel az eredmény- alkalmával. Ezt az utat szeretnék Jászvonult a tapasztalt generáció. 2008-ban biztonsági intézkedést nem tettek. Volt nek is érezhetőnek kell lennie. Bevallom, berényig kiépíteni a helyi közösségek nagy hiátus lépett föl létszámban is, de aktivitásával. Később ezt bővíteni. olyan hely, ahol még az ajtót is nyitva hogy ez óriási kihívás számomra. Ezek az utak előbb belföldön, de készakmailag még inkább. Ebben a fázis- hagyták. Igaz, erre a betörő sem gon- • Közhely, de igaz, hogy társadalmi ban mentettek fel a kapitányság veze- dolt, és betörte az ablakot. Már egy összefogás kell a bűnözés ellen, ezt sőbb országhatárokon átívelnének. tése alól, és az utódom, Halmai Ferenc mozgásérzékelővel felszerelt világítás is Ön hogy képzeli el itt Jászberény- Hosszú távban gondolkodnak. úr feladata volt feltölteni a kapitányság jó eséllyel elriasztja a betörőket, a cég- ben? Mihályi János elmondta, hogy ezek a személyi állományát hathatós megyei zarándokutak oda-vissza működnének. hez bekötött riasztókról nem is beszélve. Természetesen a legnagyobb terhet Ez nem lenne új dolog, csak újra lélekrendőrfőkapitányi segítséggel. Ezek a jó gazda gondosságának ismér- mi vállaljuk, hiszen ez a legfontosabb • Térjünk át a szakmai részre, a mun- vei, de ez is kevés. Nagyon hiányolom, munkaköri feladatunk. Növelni kell kel kellene megtölteni. Ha a mostani kája sűrűjére. Miben látja második hogy a rendőrség nem kap olyan in- a közterületi jelenlétet. Ezt vagy több – jászsági fővárosba vezető – útkeresést kapitánysága feladatát, kihívását? formációkat, hogy például a mindenki rendőrrel lehetne – erről már szóltam –, sikerrel zárják, akkor nem lesz akadálya annak, hogy a Sarlós Boldogas�A bűncselekmények száma emelkedett, által ismerni vélt betörő banda elindult, vagy ugyanannyi rendőrrel, de nagyobb a nyomozás eredményessége romlott. vagy visszafelé már megpakolva érke- óraszámban. Mindkettőnek törvényi szony napot megelőző hétvégén, június Ennek a megváltoztatása jelenti a rend- zett. A bűncselekmény elkövetőinek a előírás miatti akadályai vannak és perőrszakmai kihívást. Ugyanakkor létezik tett helyszínére és onnan vissza, majd az sze gazdaságiak is. Ezért segíthet sokat lakossági elvárás is, amit fórumokon, de orgazdához is van egy mozgási útvonala. az állampolgár, ha az általa tapasztaltaaz utcán beszélgetve is tapasztalok. El- Ezeket az állampolgárok ha észlelik, je- kat, látottakat közli velünk, s ezért nagy fogyott az emberek türelme, pedig pici lezhetnék. Sokszor sejtjük, néha tudjuk segítség a civil összefogás, a polgárőrség türelem a rendőri munkához is jó len- is ki az elkövető, de azt bizonyítani is bekapcsolódása. A Jászberényben szolA Lehel Vezér Gimnáziumban kiállíne. Ez a megye legnagyobb illetékességi kell az ügyészség, a bíróság számára. Az, gálatot ellátó polgárőrség vezetőjével tás nyílt az iskola rajzszakkörös, rajz területű rendőrkapitánysága, nagyobb hogy az utcán megállítanak, és megkér- rövidesen találkozom. Szeretnék olyan fakultációs, illetve rajzból érettségiző Szolnokénál. Meggyőződésem, hogy a dezik, hogy tudom-e, hogy ebben a vá- közös járőrszolgálatot felállítani, amelydiákjainak munkáiból. Az iskola rajzben egy rendőr és egy polgárőr vesz tanára, Velkeyné Pócz Ilona elmondta, részt. Így tudjuk emelni a közterületi a három csoport körülbelül 30 képe jelenlétet és javulhat a reagálási idő is. között láthatunk tanulmányrajzokat, Rendkívül fontos az önkormányzatok interpretációkat (azaz ismert műsegítsége például a kamerarendszer felvek egyéni átiratait), portrékat és a állításában. A berényi kamerarendszer fiatalok körében nagy népszerűségfelállítását 2008-ban még én indítottam nek örvendő animéket. Ezek mellett el, s most 2013-ban reményeim szerint betekintést nyerhetünk a műszaki Jászság területe 50-60 rendőrrel többet rosban van kábítószerezés, nem érdemi kiteljesedik. egyetem rajzfelvételit igénylő szakjais elbírna, de hogy ez valaha bekövet- információ. Sajnos a kábítószer szinte • Hiába a kamerák, ha nincs, aki fiira készülő tanulók munkáiba is. A kezik-e, az számos körülménytől függ. mindenhol jelen van. Az az információ gyelje őket, ráadásul a hírek szerint kiállítást egy hónapon keresztül szaMindeközben a lakosság szemlélete is viszont már segít, hogy hol, mikor lát- júliustól nem is lesz Jászberényben 24 badon megtekinthető a gimnázium megváltozott és adott esetben a betöré- nak olyan gyanús jelenetet, ami a kábí- órás ügyelet. Ez erős visszalépésnek első emeleti galériáján. sekért a rendőrséget hibáztatják. tószer árusítására utal. tűnik, de mi ennek az oka? • Ennek talán magyarázata lehet az Ön • Nem nagy az elvárása a lakosság Ami a kamerákat illeti, eddig nem volt által is említett bűncselekményszám- irányába, akik pedig azt panaszol- meg a jogszabályi háttere annak, hogy növekedés. És valószínűleg az átstruk- ják, hogy a Neszűr útjain végigmegy rendőrön kívül más is figyelemmel kíturálódás, amire ön is célzott, de most a rendőrautó, de akkor sem igen áll sérhesse a képüket. Ezentúl polgárőr ki is fejtené bővebben? meg, ha éppen bontanak egy házat? és közterület-felügyelő is jogosult lesz Régen vegyes bűncselekmény-struktú- Az előző négy évben szerzett tapaszta- erre. Legkésőbb év végére szeretném a ra volt jellemző a Jászságra. Most erős latait itt alighanem tudja kamatoztat- 24 órás állandó figyelést megvalósítani. eltolódást tapasztalunk a vagyon elleni ni, kapitány úr. Ismétlődik a kérdés, A törvény szerencsére lehetővé teszi az bűncselekmények irányába, úgymint a de van elég rendőre? utólagos visszanézést is, ami már ma is lopás és a betöréses lopás. Nekem meg- A véleményemet arról, hogy több rend- nagy segítség a nyomozásban. Ami az győződésem, hogy ez a deviáció új alap- őrnek is lenne feladata, már említettem. ügyeletet illeti, a belügyminiszter úr állást, új hozzáállást követel a rendőrség- Az állománytáblánk majdnem feltöltött, elvárása, hogy a Tevékenység Irányítátől is. Kezdve attól, hogy sűríteni kell a ez azonban kevés, ha a rendőrök rutinja, si Központok (TIK) az év során minjárőrszolgálatot, azon belül is új, változó tapasztalata felől is megközelítjük a kér- den megyében fel kell, hogy álljanak. időpontban bejárt utakat kijelölni, amit dést. Még nem olyan határozottak, hogy Oda futnak majd be a telefonok, és a bűnözők nehezebben tudnak kiismer- „zsigerből” ismerjék a szakmát, időbe te- látják a mi kameraképeinket is. Hogy ni. A reagálóképesség javítása érdekében lik mire a rendőreinkből zsaruk válnak. ennek az átszervezésnek milyen jelennaponta elemezzük az elkövetett bűn- Talán meglepődtek a beosztott tisztek, tősége, hatása lesz szűkebb hazánkra, cselekmények helyszíneit és az orgaz- amikor az első eligazításon azzal kezd- ezt nem tudom megjósolni. Térjünk dákra is nagyobb figyelmet kell fordíta- tem, hogy oktató-nevelő munkát is kell erre vissza később!

29-30-án sokan találkozzanak Máriabesnyőn, ahol már hagyományosan megtartják a Kárpát-medencei összmagyarság búcsúját. Erre indulhatna el Jászberényből egy zarándokmenet, melyhez kapcsolódnának a Galga mentiek. Több zarándokcsoport jelezte, hogy pl. cursillós beszélgetést, ismerkedést is terveznek. Ide szeretettel hívják a jászberényieket is. Ez kétnapos gyalogos zarándokmenet lenne, turai plébániai szálláshellyel. Az út testi-lelki tisztító és a lélek feltöltő erejére szüksége van az embernek, ezt pedig csak a megszokott hétköznapokból kiszakítva, lelki közösségben tapasztalhatja meg az ember. Útközben figyelünk egymásra, magunkra. Imádkozunk, énekelünk, megszólíthatjuk az embereket. A gyalogos zarándokútnak nemcsak a gyalogló zarándok a részese, hanem akivel találkoznak, akik imát mondanak érte, de azok is, akik fogadják őket, mint tették ezt most a jászberényiek is. A Mária út jelen útkeresői nagyra értékelik a jász emberek hősi múltját, helytállását, és a ferences barátok jászsági missziós tevékenységét, mert ezek nemzetépítő erőt jelentettek és jelentenek. Példájukat követve, rájuk emlékezve építsük a zarándokutakat egymás és a teremtő Istenünk felé! A helyiek lelkesítő önkéntességével (hagyományőrzők, cserkészek, cursillósok, lelkiségi közösségek s jó szándékú útkeresők) támogatásával mindez megvalósulhat. Megköszönték a szeretetteljes fogadtatást, az ismertetőket és a vendéglátást. A jászberényi fogadók nevében jó szándékú támogatásunkról és együttműködésünkről biztosítottuk őket. Az értékek mentén a közös munkálkodás remé­nyében jó szívvel kö­szöntünk el egymástól. dr. Suba Györgyné

Az LVG rajztehetségei

„ Még nem olyan határozottak, hogy »zsigerből« ismerjék a szakmát, időbe telik mire a rendőreinkből zsaruk válnak.”


Iskola�/�Építés

4. oldal

2013. április 18.

Beiratkoztak a leendő elsős kisdiákok (Folytatás az első oldalról.)

Az induló három első osztály közül kettőben kiemelt szerepet szánnak az idegen nyelv és a matematika oktatásának. Egy osztályban köznevelési típusú sportiskolai rendszerben folyik majd az oktatás, ebben az osztályban is már első osztálytól bevezetésre kerül az angol nyelv oktatása. Az osztályok mindegyikében délután önálló napközis csoportokban szervezik meg a tanulók délutáni szabadidős foglalkoztatását és tanulásirányítását. *** Jászsági Köznevelési Intézmény Belvárosi Általános Iskolai; Székely Mihály Általános Iskolai és Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye A Jászsági Köznevelési Intézmény igazgatóját, Pesti Pétert kérdeztük a vezetése alá tartozó három jászberényi tagin-

tézményben történt beiratkozásról. „A beiratkozás előtt a Járási Kormányhivatallal egyeztetve Jászberényben újra felülvizsgálták a beiskolázási körzeteket, melyek száma háromra bővült. Így a Belvárosi és az Apponyi iskola mellett a Székely Mihály iskola is önálló beiskolázási körzetet kapott.” Az előző évhez hasonlóan, a tervezettnek megfelelően a Székely Mihály Általános Iskolai tagintézményben egy 27 fős első osztály indul, maximális létszámmal, a Belvárosi Általános Iskolai Tagintézményben pedig két első osztály indul összesen 54 fővel. Az Apponyiban is két osztály indítását tervezik, ahol egyelőre 51 fő iratkozott be, tehát még van hely azok számára, akik eddig még nem iratkoztak be sehova. A három tagintézményben összesen 1149 kisdiák végzi tanulmányait.

Felmerülhet a kérdés, ha 27 főben határozták meg az osztályok maximális létszámát, mi lesz azokkal az iskolakö-

Hirdessen a város lapjában! Jászberény, Fürdő u. 5-7. | berenyiujsag@gmail.com | 57/502-622 Helyfoglalás hétfő estig | Anyagleadás kedd délig | Megjelenés csütörtökön Dugulás elhárítás bontás nélkül, SOS-ben, hétvégén is. Víz-, szennyvíz- bekötések, vízvezeték szerelés, javítás, csőtörések javítása. Útátfúrás. Kazsimér Zsolt Tel: 06-30/205-8786, 06-70/220-3543

SZŐNYEGTISZTÍTÁS Háztól-házig, szállítással együtt. Padlószőnyeg, kárpit tisztítás. Hétvégén is! Grát Erika

teles gyerekekkel, akik nem férnek bele az osztálykeretbe? Pesti Péter szerint mindez nem fordulhat elő, hiszen a kormány törvénymódosításra készül, és bizonyos esetekben akár 32 főre is emelhetik az osztályok maximális létszámát. Másrészről a körzeten belül jelentkező tanulót az iskola köteles felvenni. „Az iskolák természetesen felkészültek több gyermek befogadására is, a felszerelés és az osztálytermek rendelkezésre állnak. Ha az elmúlt 10-15 évet nézzük, az általános iskolai tanulók létszáma csökkenő tendenciát mutat.” A mindennapos testnevelés tavaly indult az első és ötödik osztályban. Egyelőre az iskolák tornatermi kapacitása és sportudvarai biztosítják a szükséges helyet, de idővel elengedhetetlen lesz az uszoda vagy a városi sportlétesítmények bevonása. Az elsőosztályosok nyilatkoztak az erkölcstan és hittan órák választásáról is. A három tagintézményben 34-en hitoktatást és 97-en erölcstant választottak. Eddig három egyházzal vették fel a kapcsolatot: Magyar Katolikus Egyház, Magyarországi Református Egyház és a Hit Gyülekezete. A negyedik és ötödik osztályokban most szervezik a tájékoztatót. A Belvárosi iskolában az egyik első osztályban a testnevelés lesz a kiemelt terület, a másikban pedig a matematika. A felső tagozatban működő természettudományi tehetséggondozó programot szeretnék az alsósak körében is népszerűsíteni, szakkör formájában bevezetni. A Székelyben induló első osz-

tály egyik fele angol, a másik ének-zene tagozattal indul, míg az Apponyiban általános alapozó jellegű oktatást kapnak az elsősek, és harmadik osztálytól angol és matematika területre szeretnék irányítani a gyerekeket. *** Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna igazgatóhelyettes asszony tájékoztatása szerint a következő tanévben is három elsős osztályt indítanak, ahol 81 kisdiák kezdheti el tanulmányait. Ezúttal is nagy volt

a túljelentkezés, ha lehetőségeik engednék volna, még egy osztályt indíthattak volna. Az előző évekhez képest elmondható, hogy idén a megszokottnál többen jelentkeztek, közel száznegyvenen. A leendő elsősök számára tavaly októbertől előkészítő foglalkozásokat tartottak, s aki ezt az iskolát választotta, felvételi elbeszélgetésen is részt vett. Az

induló elsős évfolyamon két osztályban német két tannyelvű specializációt terveznek, a harmadikban pedig emelt óraszámú angol oktatást. Az iskola összlétszáma 493, a gyermekek zöme jászberényi, de bejárók is vannak. A mindennapos testnevelés órák helyszínét a tornateremben és az udvaron tudják biztosítani. A délutáni foglalkozások alól azok a gyerekek mentesülhetnek, akik sportegyesületbe járnak. Az iskola szellemiségéhez mérten itt hittanórát tartanak katolikus és református vallásúak számára.

Közgyűlés és előadás A Jászok Egyesülete évi rendes közgyűlésére április 22-én hétfőn 16.45 órakor kerül sor a Pest megyei Megyeházán. (Budapest, V., Városház u. 7., II. emelet 245. sz. Lift van!) Határozatképtelenség esetén az újabb közgyűlést a fenti helyszínen 2013. április 22-én (hétfő) 17.00 órakor tartják meg, mely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz. Napirendi javaslat: 1. Beszámoló az egyesület 2012. évi munkájáról, idei feladatok. Előterjesztő: dr. Dobos László ügyvivő 2. A 2012. évi közhasznúsági beszámoló. Előterjesztő: dr. Tóth Pál Péter, a Számvizsgáló Bizottság elnöke. Ezt követően Dávid Áron, a Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár) gyűjteménykezelője tart vetített képes előadást Kunok a Dunántúlon címmel.

Hogyan válasszunk tetőtéri ablakot? A tetőtéri ablakok anyagválasztéka kétféle lehet, fa és műanyag bevonat. A fa természetes melegséget sugároz. Kiváló minőségű fenyőből készül, és a speciális rétegragasztási eljárás biztosítja a kiváló és megbízható minőséget.

A fehér műanyag bevonat alatt rétegelt lemezből préselt és ragasztott fabetét található. A műanyag ablak főbb tulajdonságai: könnyen tisztítható, felülete tartós és karcmentes, karbantartást nem igényel, ellenáll a nedvességnek.

Tel: 06-30/205-8786, 06-70/220-3543

5000 Ft ajándékba!*

Most 5000 Ft visszajár!* *a gyártótól igényelhető vissza GZL 1059, GZL 1059 B, GGL 3059 és GGL 3073 típusú ablak és hozzá tartozó burkolókeret vásárlása esetén 2013. 04. 22. és 05. 15. között. Részletek a www.velux.hu oldalon és személyesen a TÉBA kereskedésben.

Főbb szempontok a választásnál: • tartós, ellenálló szerkezet, • zárt állapotban is szellőztethető, • könnyen kezelhető, • kényelmes működtetés, • kiváló hőszigetelő üvegezés, • széles kiegészítő választék, • gyors beépíthetőség. Az üvegezés ma már széles skálán mozog. Az ablakokat alapjáraton edzett üvegezéssel szállítják. Az edzett üvegezés lényege, hogy ellenáll a legerősebb jégesőnek és hótehernek is. Egy kis anyagi ráfordítással választhatunk egy praktikusabb üvegezést az úgynevezett univerzális üvegezést. Mindazt a feladatot el tudja látni, mint az edzett üvegezés és még öntisztuló bevonattal is el van látva. A beépíthető készletek fő célja a hővédelem, fényzárás, szúnyogok elleni védelem, árnyékolás, dekorálás és az energiaszabályozás. Minden vásárló megtalálja a saját számításait. Érdemes minőségi terméket választani, ezzel későbbiekben sem lesz gond.

Mielőtt vásárolna, nézze meg árainkat! Tüzelő- és építőanyag széles választékban megrendelhető. Keresse a Lendvai Kft. telepeit! Jászjákóhalma, Fő út 140. 06-57/538-120 Jászárokszállás, Déryné u. 18. 06-57/432-221 Hamarosan Jászberényben is! Ny: h-p: 8-16-ig; szo: 8-12-ig


Közélet

2013. április 18.

5. oldal

Egy újság éve kívülről-belülről

A mi lapunk

Nem tartozom az újság közismert munkatársai közé. Amikor valaki a város lapjára gondol, nem éppen az én nevem ugrik be neki elsőként. Ha valahol megjelenek, nem mutogatnak rám ujjal: „Na ez is valamelyik Jászkürtnél van!” Mindehhez lehet némi köze annak a határozottságnak, amellyel rendszerint fellépek, aminek köszönhetően beszélgetőpartnereimnek igazán, legfeljebb csak háromszor kell visszakérdezniük, hogy „bocsánat, milyen Erika?”

Bő egy éve vette át a Jászkürt Újság szerkesztését Halász Lajos. Súlyemelő alkata, hazai és külföldi tanultsága, hihetetlen munkabírása szinte közmondásos. Rövid idő alatt ütőképes csapatot szervezett, hogy a szerkesztőség megfelelő körülmények között végezhesse munkáját. • f. f. •

• Sándor Eliza • Jászkürtös pályafutásom az új évfolyam indulásakor kezdtem, akkor azonban Klárival; a gyorsan és pontosan dolgo- nélkül felkarolja az összes olyan témát még csak bedolgozóként. Emlékezetes zó Kárpáti Mártával és a kevésbé gyors, is, amihez másnak nincsen kedve. Ha momentum az első állásinterjú, ami de annál jobb tollú Taczman Máriával. időm engedné egy szerkesztőségi karimég a VV Zrt. konyhahelyiségében Megismertem a csapat férfitagjait is. A katúra elkészítését, legalább három telezajlott két mikrohullámú sütő és egy rangidős Feri bácsit, aki szorgalmában fonnal a kezében és négy tollal, nomeg kávéfőző közé szorítva, s amelyen már mindannyiunkon túltesz. Ács Tibort, klaviatúrával ábrázolnám. Mosolyogva említett világszámba menő határozott- aki nélkül a sportoldalunk nem lehetne – tegyük hozzá! A rajzról természetesen ságomról először tehettem tanúbizony- ilyen, és akinek jelentős szerepe volt a Feri bácsi sem maradna le, aki kérlelságot. Node, Halász Lajost nem olyan szerkesztőség fizikai feltételeinek meg- hetetlen szigorral irtja ki az előforduló fából faragták, hogy egy riadt kis veréb- teremtésében is. Fotósunkat, Sárközi nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat, től megijedne – valószínűleg úgy okos- Jánost pedig talán mondanom sem kell, és – sok ifjabb társát megszégyenítve – a kodhatott, hogy aki ennyire nem tud hogy már jóval korábban megismertem. számítógép-használattól sem riad vissza. beszélni, annál legalább az írásos komAz új év nagy változást hozott szá- Magam sem hagynám le a képről, amint munikációnak jól kell működnie. E momra. A figyelmes szemlélőnek ebből hatalmas felelősségtudattal méricskélem prófétai előrelátás értékéből némiképp ennyi tűnhetett fel: nevem az impres�- mikroszkóppal a betűk íveit, munkalevon a tény, hogy írásaim már valószí- szumban átkerült a „Munkatársaink” társaim legnagyobb örömére... A karinűleg korábban is olvasta a tutihíren… részből a „Tördelés:” után. A gyakorlat- katúra főszerkesztőnk megrajzolásával Itt találkoztam először kolléganőmmel, ban ez azt jelenti, hogy innentől kezdve válna kerekké, aki az egész szerkesztőség Gergely Csillával is, akit zavarom- a szerda esti film elejéről – ha nézném súlyát hátán hordozva ír, fotóz, interban lemagáztam-jónapotoztam, pedig – lemaradok. Azaz: a Jászkürt Újságnak júvol, javít, tanít, szervez, tervez, valóugyan­abban az évben kezdtük felsőfokú immár teljes munkaidőben (és azon színűleg csak egyvalami van, amit soha tanulmányainkat – nem is túl régen… túl…) foglalkoztatott újságírója és im- nem tesz: alszik. Az evést is csak, amikor Jött a nyár, az ősz, a tél, zajlottak a máron tördelőszerkesztője-grafikusa va- már nagyon muszáj, bár ezzel magunk megírni, megrajzolnivaló jászberényi gyok. Könnyű dolgom van. Elődöm, a sem igen vagyunk másként. De minden események, közben sor került egy újabb Boom média által a lap rendelkezésére áldozatot kárpótol az érzés, amikor szerinterjúra – ezúttal már a szerkesztőség bocsátott Juhász Viktória egy profin dán este azzal a nyugodt tudattal térünk jelenlegi helyén, de még bútorok nélkül, megtervezett újság stafétabotját adta haza, hogy a lap – a tőlünk telhető legmajd azok is kezdtek gyűlni, és minden a kezembe. Kollégáim pedig jó mun- jobb formában – a nyomda gondjaira ottjártamkor kicsit otthonosabb, kicsit kahelyi légkört biztosítanak. Az öndi- lett bízva. Hogy aztán másnap – egy csinosabb, kicsit „szerkesztőségesebb” cséret – azt mondják – büdös, egymás gyors rátekintés után – elkezdhessük kélátvány fogadott. Összeismerkedtem körbedicsérése pedig látszólag csupán szíteni a következő számot. Csillával – most már nem magáztam –, ugyanennek a kollektív megvalósulása. Főszerkesztőnknek két vesszőparipáés a szerkesztőség más munkatársaival Mégis, ki kell emelnem azokat az apró- ja van. Az egyik a tea világos színének is. A szerkesztőségi összejöveteleken ta- ságokat, amelyeket az olvasó nem láthat, felbecsülhetetlen értéke, a másik pelálkoztam bedolgozótársaimmal: a jász- amiről a hetente előállított végtermék dig, hogy a jó végeredmény érdekében kürtös múlttal rendelkező Buschman nem árulkodik. Például azt a teherbí- „olyan emberekkel szeretek dolgozni, Évával; a habitusában talán leginkább rást, mellyel Csilla az újság hivatalos és akik valamilyen területen többet tudhozzám hasonló, de művészettörténe- üzleti jellegű ügyeit összefogja, miköz- nak nálam.” Remélem, igaza van. Mi ti témákban felülmúlhatatlan Gurzó ben újságírói feladatait is ellátja. Kérés igyekszünk.

Képviselő a közbiztonságunkról Lapzártakor fél év elteltével sajtótájékoztatót tartott Baráth László önkormányzati képviselő. • munkatársunktól • A képviselő alapkiindulása, hogy erős rendőrsége csak erős városnak lehet. Elemezte a jászberényi rendőrkapitányság tevékenységét. Szerinte a kormány rendkívül erős törvényhozásba kezdett (például a három csapás törvény elfogadása). Azt is tényként állapította meg, hogy a rendőrség Jászberényben is feltöltötte az üres státuszokat. Tehát az a kifogás is elszállt, miszerint kevés a rendőr. Ráadásul az elmúlt hónapokban a rendőrség speciális alakulatai többször tartottak alkalmanként hetekig elhúzódó ellenőrzéseket a Jászság területén. Ezek az egyébként eredményesnek mondható ellenőrzések várhatóan javítani fogják a következő időszak statisztikáit. Ennek ellenére nem javult a közbiztonsági érzetünk, sőt egyes területeken nőtt az elkövetett bűnesetek száma. A képviselő-testület és a szakbizottság tevékenységét eddig mindig elfogadta, kétségeit hangsúlyozva. Úgy látta, hogy a bizottságnak a sikeres munkájához minden adott – pénz, paripa, fegyver –,

ennek ellenére jöttek a kudarcok. Mi a megoldás? Véleménye szerint egyértelmű, hogy a város hozzáállásán kell javítani. Következtetése: a kitűzött cél jó, azonban a tartalomról ez már közel sem mondható el. Az ok számára logikus és egyszerű. Ugyanabban a struktúrában és ugyanazon az emberek koordinálásában kívánják megoldani a nem egyszerű feladatot, akik az elmúlt két és fél év szerinte kudarcos időszakát összehozták. Javaslata – és ezt hangsúlyosan, többször megismételte –, hogy hozzá kell nyúlni a bizottság szerkezetéhez. Nem megkérdőjelezve a bizottság tagjainak hozzáállását és áldozatos munkáját, javaslata az, hogy a közrendi tevékenységet emeljék ki a bizottság munkájából és helyezzék át tanácsnoki felügyelet alá. Erre található jó példa Baráth László véleménye szerint a testület jelenlegi működésében is. Végül a falopásokkal kapcsolatban közreadta azt az információt, hogy a város feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, egy alkalmazottját elbocsátotta, és a jegyző biztosította őt, hogy egy további esetben is a lehető legszigorúbban járnak el az esetleges vétkezőkkel szemben, legyenek bármely beosztásban.

A DK sajtóközleménye A Demokratikus Koalíció (DK) tájékoztatja Jászberény város lakóit, hogy 2013. március 29. napján megalakult a Jászberényi Választókerületi Szervezete. Ülésükön elfogadták szervezeti és működési szabályukat, és létrehozták vezető testületüket. Az országos elnökség javaslatára dr. Gedei Józsefet a szervezet elnökének, míg Pélyi Andrást ügyvezető alelnöküknek választották meg. (...) A DK figyelemmel kíséri és elemzi a Fidesz rendszer helyi leképeződését, amelyet a térség fejlődése szempontjából károsnak tart. A kormányzat sikerpropagandája ellenére a Jászság lakói már látják, hogy a Fidesz helyi politikusai sem a közjót szolgálják. A rendelkezésükre bocsátott erőforrásokat – köztük a helyi média jó részét – nem a választási ígéreteik megvalósítására, hanem pozícióik megtartására fordítják. A jászberényi vállalkozók már üzentek a városvezetésnek, és személyi változásokat – új gazdasági alpolgármestert – akarnak. A bérből és fizetésből élők is rendszeresen elmondják ellenvéleményüket a Fidesz helyi politikájáról. A DK helyi szervezete közre fog működni abban, hogy a választópolgárok akarata érvényesüljön, és az ország, benne a Jászsággal kikerüljön abból a nehéz helyzetből, amelybe a Fidesz téves politikája vitte.

A Jászkürt Újság először kétheti, majd hetilap lett, és azóta sűrűbben mutatta és mutatja be Jászberény város életét, és módot keresünk arra is, hogy a Jászság egy-egy jelentősebb eseményét és személyiségét is megszólaltassuk. Elsősorban Jászberény város lapja, de a fenntartó város mellett megjeleníti a jász mivolt legfontosabb mozzanatait is. Viszonylag rövid idő alatt kialakult az együttes és annak munkarendje. Csütörtökkel kezdődik a következő szerdán véget érő munka. Ekkor érkezik meg a kész lap Lajosmizséről. Négyen, Halász

Lajos, jómagam, Gergely Csilla és Sándor Eliza szemügyre vesszük. Mérlegeljük erényeit és hibáit. A tárgyhétre vonatkozó program minden lapszámban megjelenik, és megbeszéljük, ki melyik téma bemutatására vállalkozik. Így születik meg a következő hétre szóló és személyre szabott feladatterv. Az elkészült írásokat először a főszerkesztő veszi szemügyre. Ha van javításra szoruló rész, azt ő ejti meg. Kedden kezdődik a szerkesztés és a tördelés. A korrektúrát én végzem, de részese ennek a munkának a teljes szűkebb stáb. Szerdán este megszületik a lap szállítható változata, és haladék nélkül Lajosmizsére küldjük. Szünet nélkül javítjuk a lapszámokat. Az utolsó pillanatig igyekszünk mind rangosabbá tenni az egyes oldalakat. Mind azon vagyunk, hogy cikkeink hitelesebbek, tökéletesebbek legyenek. Főszerkesztőnk számos országos lapnál dolgozott, és nagy rutinra tett szert. Tapasztalatait igyekszik belénk plántálni, hogy a lapszámok mind hatékonyabban szolgálják az olvasóközönséget. A kis csapat olykor baráti találkozót is szervezett, mindannyiunk örömére…

Dupla dinamit? Március 28-án, idei tizenharmadik számunkban Egy év színe és visszája címmel írtam néhány sort arról, hogy éppen egy éve vette ismét kezébe saját lapja kiadását a város. Akkor úgy gondoltuk, hogy csinálunk a következő héten egy szép oldalt az eddigiekről. Ahogy telt-múlt az idő, jött egyik szám a másik után, az események mindig fontosabbnak bizonyultak számunkra, mint az elmúlt egy év elemezgetése. Pedig jó lenne olykor megbeszélni dolgokat. • halász • Az olvasók ugyanis szerencsére kérdeznek, és tapasztaljuk, hogy ugyanazok a kérdések sokakban felmerülnek. Akikkel találkozunk, azoknak elmondjuk az álláspontunkat, de mi sem jutunk el mindenkihez. Melyek a leggyakoribb kérdések? Legsűrűbben kétségkívül azt szegezik nekünk, hogy miért van Jászberényben két Jászkürt? Hogy nem szégyelli a város, hogy kettőt fizet? Természetesen elmondjuk, hogy a város egy lapot adat ki saját cégén, a VV Zrt-n keresztül, csak ezt támogatja, sőt arra is erősen ösztönöz bennünket, hogy legyen egyre nagyobb bevételünk, hiszen annyival is kevesebbe kerül a lap az adófizető állampolgároknak. Egy jó válasz azonban két újabb kérdést szül – a rosszakról pedig most ne is tegyünk említést. Igen, olvasták Juhász Dániel alpolgármester beköszöntőjét az első újra városi kiadású számunkban az okokról, miszerint „többször ismétlődő szerződésszegésekre, illetőleg huzamosabb ideig fennálló súlyosan jogellenes állapotra tekintettel az önkormányzat kénytelen volt a vállalkozási szerződést rendkívüli és azonnali hatályú felmondással megszüntetni.” Az alpolgármester az okokat is sorolta: „Az utóbbi időkben az önkormányzati lapnak nem volt felelős szerkesztője. Több lapszám impresszumának tanúsága szerint a főszerkesztői tisztsége is betöltetlen volt, … Az impresszumban fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét, továbbá a szerkesztésért felelős személy nevét. A 2012. február 9. napját követően az önkormányzati lap impresszumában nem kerül feltüntetésre a felelős szerkesztő természetes személy neve, továbbá a kiadó székhelye és a kiadásért felelős természetes személy neve sem.” Érveltünk azzal is, hogy a sajtótörténet tanúsága szerint a XIX-XX. század fordulóján és még később is nemcsak Debrecen, de Nagyvárad vagy éppen Berettyóújfalu is 2-3-4 napilapot eltartott egymás mellett. Ha tehát ma egy vállalkozó úgy dönt, hogy saját pénzé-

ből kéthetente kiad négy oldalon egy lapot és ehhez hasonszőrű-gondolkodású embereket is talál, miért kellene ettől felháborodni. A honlapok világában meg kell barátkoznia mindenkinek, hogy kettőnél jóval nagy számokkal találkozhatunk hamarosan. Persze a lapok mindig viszonyulnak egymáshoz. Ha az egyik középen van, a többi megpróbál a széleken olvasókat toborozni magának. Konkretizálva: mi a város hivatalos lapja vagyunk, tiszteletben tartjuk az előző választás eredményét, a város vezetését. Szerencsére nem kell más fejével gondolkodnunk, a többi kiadvánnyal, termékkel kapcsolatban mi is csak olvasók vagyunk. Haragszunk-e egymásra, pontosabban miért haragszunk egymásra? Emberek, békeidő van! A kőművesek haragszanak egymásra, meg a szobafestők? Én évekig egyengettem volt kollegáim pályáját. Van, akit óvtam, van, akit nyesegettem. Ma is megsüvegelem, ha jó és etikus teljesítményeket látok tőlük. Ma is úgy gondolom, hogy egyikük nagy reményű, jó szellemű és szemű szerkesztő mellett a város büszkesége lehet idővel. Másrészt úgy gondolom, hogy a múltban révedezni érdemdúsan sem lehet, a tegnapi kunsztok már adomák, a mai elismerésért ma kell megdolgozni. De ez már messze nem egy másik szerkesztőségről szól és nem is csak magunkról. Talán igyekeztem elkerülni azt az ugyancsak gyakori kérdést, hogy „Mi van a politikusokkal? Hogy viseljük idegekkel, hogy lépten-nyomon gyaláznak bennünket?” Ki kell ábrándítanom azt, aki valami gyomorgörcs-félét feltételez a részünkről. A politikusok nagy többségével kimondottan korrekt, egymást tisztelő a viszonyunk. Szerencsére itt a városban a településpolitika a jellemző, amiben lehet elszakadni a valóságtól, de nem becsülendő és nem is kifizetődő. Az ő munkájuk is szolgálat, a mienk is. Most is, amikor megint visszahúzzuk a magunkról szóló oldalt, hogy elférjen rajta két ellenzéki vélemény. Akkor is, ha az egyik szerdai, nem előre jelzett, beesett anyag. És akkor is, ha van, aki szerint nálunk nem jelenik meg csak kormánypárti anyag.


Szabadidő

6. oldal

Jazz-est a Dérynében Április 14-én, vasárnap este hét órakor a Tavaszi Zsongás programsorozat keretében városunkba látogatott a Kozma Orsi Quartet. Ezzel kezdetét vette az idei „JazzBerény”. • r. a. • A Jazz+Azból és a Cotton Club Singers­ ből ismert énekesnő 2005-ben szólókarrierbe kezdett. Mindezek mellett vendégként dolgozott például Keresztes Ildikóval, Dés Lászlóval, Novák Péterrel, Presser Gáborral, Tolcsvay László­ val és több más híres előadóval és zenekarral. A most vasárnap a Déryné Rendezvényházban fellépő Kozma Orsi Quartetet 2008-ban hozta létre Cseke Gábor billentyűssel, Hárs Viktor bas�szusgitárossal és Pusztai Csaba dobossal. A quartet mind hazánkban, mind külföldön számos sikeres fellépést tudhat maga mögött, valamint nívós elismerésekben is részesült. Eddig két albumuk jelent meg: a Hide and Seek és az Embrace. A mostani koncerten főként ezekről hallhattunk dalokat, de külföldi és magyar slágerek feldolgozásai is felcsendültek. Hallhattuk a kevésbé ismert Az eső és én című LGT számot is, mely az énekesnő legnagyobb meglepetésére

a berényi jazzrajongók körében átlagon felüli népszerűségnek örvend. A közönség mind korban, mind nemben igen vegyes összetételű volt, csakúgy, mint a repertoár. Voltak itt líraibb hangvételű balladák – melyek többnyire Cseke Gábor zeneszerzői tudását dicsérik. Voltak dinamikusabb, táncos dalok, melyeket Hárs Viktornak köszönhetünk. Hallhattunk latinos dallamokat, diszkózeneátiratot, sőt örökzöld dalt is „csak hogy megmutassuk, hogy mi örökzöldet is tudunk” – kommentálta az énekesnő. Igazi kuriózumként hallhattunk reggie alapokra épített jazz muzsikát is, mellyel új műfajt alkotott a csapat. A basszusgitárt néhány számban felváltotta a bársonyos hangú baritongitár, és volt példa improvizációra is, melyben megmutatkozott a zenészek összehangoltsága. Mindegyikük megcsillogtatta tudását egy-egy szólóban is, melyet a közönség külön tapssal díjazott. Búcsúzóul, ráadásszámként a Don’t talk about me when I’m gone (Ne beszélj rólam, ha elmentem) című dalt adták elő, ám kérésük nemigen fog teljesülni: a jól sikerült koncertet ugyanis valószínűleg még sokáig fogják emlegetni a jászberényi jazzrajongók. (Fotó: Bíró János)

3D vetítés Berényben is Családias hangulatban gyűltünk össze április 16-án késő délután a Tiszti Klubban, az új vetítőgép ünnepélyes átadásán. Ugyan a Lehel Filmszínház még romos állapotban van, de a szeptember eleji nyitásig a Tiszti Klubban működik a háromdimenziós filmek lejátszására is alkalmas mozigép. A program részeként a Jász Múzeum jóvoltából egy a ’70-es években készült propaganda filmet is megtekinthettünk városunkról.

Apróhirdetés Eladó jászberényi gazdasági övezetben közművesített ipari ingatlan a 32. sz. közl. út közelében. Tel.: 06-30/3605282 Jb-ben különálló ház üzletnek, irodának, egészségügyi kezelő helynek, cukrászdának stb kiadó. Tel.: 06-30/9354-921

Juhász Dániel alpolgármester beszédében kiemelte, hogy évek óta fontos célként lebegett előttük a jászberényi mozi megmentése, ami beteljesülni látszik. A technikailag is megújult mozi alkalmat teremthet arra, hogy ismét felfedezzék a jászberényi és jászsági baráti társaságok, újra megteljen élettel a mozi. A pattogatott kukoricát szorongató közönség nagy örömére zárásként megtekinthették 3D-ben a Hobbit – Váratlan utazás című háromórás fantasy filmet. Eladó vagy bérbe adó Jászberény, Szent László u. 14. szám alatti üzlethelyiség. Érdeklődni: 70/613-4475. Eladó összközműves lakótelek a Szatmári lakóparkban. Tel.: 06-30/3605282 Még tart az akció! Apróhirdetés 120 karakter terjedelemig 500 forintért.

Díszítse, szépítse lakását balkonnövényekkel! Balkonládáját ingyen beültetjük az itt vásárolt növényekkel.

Széles választékkal várjuk vásárlóinkat.

BARANYI KERTÉSZET Jászberény, Álmos út 28. Nyitva: h-szo.: 8-18-ig, v.: 8-12-ig. Tel.: 06-30/906-5501

2013. április 18.

Négy vegyes kórus lélegzett együtt

Szombaton délután 15 órai kezdődött a Déryné Rendezvényház dísztermében Csillik György énekkari elnök köszöntötte Gyöngyös, Kőszeg, Székesfehérvár karait, a Déryné nevét viselő helyi kórust s nemkülönben a közönséget. A barangoló karok most nálunk randevúznak, jövőre Kőszeg következik. • S. C. • A megnyitó után először a székesfehérvári Ars Musica lépett színre. Öt számot szólaltattak meg a negyvenéves kar tagjai. Külhoni és magyar szerzők művei teremtettek ünnepi hangulatot. A kórusvezető Szabó Adrienn elégedetten állapította meg, hogy kórusa szépen szerepelt, és mivel egyetlen új számot kellett kidolgozniuk, nem jelentett különösebb nehézséget a jászberényi rendezvényre való felkészülés. A 154 éves Concordia-Barátság Énekegyüttest ezúttal Szilágyi Miklós vezényelte. Wolf két műve, Viadna két alkotása szólt a közönséghez, majd Bárdos Lajos és Behár György egy-egy műve derítette jó hangulatra a közönséget. A helyettes karnagy elmondta, hogy elégedett kórusa szereplésével. Az előadott zeneművek egy részét újként jelenítették meg a jászberényi közönség előtt. Volt a kórusnak egy osztrák kísérője is, aki feleségével együtt kísérte el a kórust városunkba. Az osztrák vendég jelenleg Kőszegen él, és ezért csatlako-

zott a barangolókhoz. Persze azért is mint szakembernek tetszett és tetszik a kóruséneklés. A Gyöngyösön működő Cantare (énekelni) vegyes kar 1977-ben alakult. Ma már a város kórusa. Karnagya Józsa -Kalocsa Mária és Kalocsainé Csillik Mária. 1995-ben Pro Civitate díjat vehettek át, 2009-ben pedig Hangversenykórus – Ars Maior minősítést nyertek el. Farkas Ferenc Pataki diákdalok című műve hangulatosan, kedvesen szólt, és biztosan utat talált a közönséghez Daróczi Bárdos Tamás két műve, Zöld erő harmatát, A pünkösdi rózsa kezdetű is. A több mint harmincfős énekkar szépen beénekelte a nagy termet, és ezt a közönség tapssal ismerte el. A Déryné Vegyes Kar bemutatója ugyancsak emlékezetes volt és marad. Az Alleluja, Farkas Ferenc Petőfi-művet idéző száma megidézte a kórus életünkben játszott szerepét, fontosságát. Erő és lágyság szinte egyszerre szólalt meg az általuk énekelt számokban, és produkciójukat mindvégig árnyaltság jellemezte. A játékosságot is megtestesítő számmal

sikerült a közönséget is megnyerni az éneklés szépségének, bájának, magával ragadó erejének. Vastaps követte a rangos produkciót. Zongorán kísért Gaál Andrea. A számos kitüntetéssel és minősítéssel rendelkező énekkar a jeles eseményt újabb tagok toborzására is felhasználta. Ezután ritkán hallott produkciókra került sor. A százhúsz tagú egyesített kar igazán szép számokat szólaltatott meg. Felhangzott Pretorius műve, majd az Elindultam szép hazámból a témához illő és fájdalmas líraisággal. Meditatív mozzanatok idézésére alkalmas Kodály Esti dala befelé fordulást idéző módon. Megrendítően nagy igazoló erővel áradt Verdi Nabuccójából a rabszolgák dala a fájdalom, a hit és erő jegyében. A ráadás ugyancsak valódi zenei élményt jelentett. Az egyesített kórust a résztvevő karok karnagyai vezényelték. A karvezetők ajándékokat vehettek át, és a közönség megtudhatta, hogy jövőre a kórusbarangolás jegyében a berényi kórus Kőszegen szerepel majd a művészet és a közönség szolgálatában. A szerepléshez mindig kapcsolódik városnézés és közös vacsora. Ekkor tapasztalat- és eszmecsere, azaz baráti együttlét zárja az immár hagyománnyá váló rendezvényt.  (Fotó: Bíró János)

Sajó Sándor megidézése Hétfőn, 15-én a KÉSZ helyi szervezete és a Lehel Gimnázium könyvbemutatóval tisztelgett Sajó Sándor költő, az iskola egykori tanára előtt. Megérkeztek az ipolysági és a rimaszombati vendégek, Z. Urbán Aladár, a Palóc Szövetség elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja Ipolyságról, valamint Czeglédy Botond és kísérői. • Farkas Ferenc • KÉSZ vezetősége képviseletében Szabó Jánosné, az iskola nevében Antics István igazgató üdvözölte a megjelenteket. Megköszönte, hogy újból itt tarthatunk emlékező ünnepet. Örömmel köszöntött két korábbi igazgatót, Balog Jánost és Nagy Andrást. Utalt arra, hogy digitális korunk nem kedvez az olvasásnak. A tanároknak sokat kell tenniük azért, hogy növendékeik a szépirodalmi alkotások közelébe juthassanak. Ezután gondolat- és érzelemkeltő verseket hallhattunk. Az igazán ünnepi pillanatokat Rigó Renáta szavalata nyitotta meg. Ő tavaly novemberben az Ipolyságon megrendezett versmondó versenyen korosztályában harmadik helyezést ért el. Ezúttal is Sajó Sándor Magyarnak lenni című versét hozta közel hozzánk nagy biztonsággal és átéléssel. Hangsúlyozta a terjedelmes alkotás mély gondolatiságát is. Utána Berkó Boglárka szavalta el a költő Veréb című más zsánerű, de ugyancsak jelentős versét.

Az emlékezetes hangleütés után Z. Urbán Aladár tapinthatóvá tette a hallgatóság előtt Sajó Sándor (18681933) pályáját. Német család gyermekeként látta meg a napvilágot, de igazán magyarrá vált. Élete végéig ragaszkodott szülőföldjéhez, Ipolysághoz, amely korábban a táj fővárosa volt. Petőfi hatása végigkísérte pályáját, és beleivódott személyiségébe a magyarságtudat, amely átívelt és erősödött a trianoni traumán. Nyitra, Jászberény és Budapest fontos csomópontjai a költő életének. Ő még úgy gondolhatta, hogy az igazságtalanság megszüntetésére minden eszköz igénybe vehető, sőt szükséges. Majd beszélt arról, hogyan lett Ipolyság a Sajó Sándor-i költészet életre keltésének fontos és állandó színhelye. Leginkább az összmagyar versmondó verseny jelzi, hogy a szülőföld ápolja a költői hagyatékot. De a terjedelmes kötet, Szép szülőföldem Felvidék (2012) érzékelteti, mennyire tisztelik, becsülik a Jászság fővárosához is kötődő költői hagyatékot. Szóba hozta a Harangszó az Ipoly partján című kötetet is, amely a magyarságtudat fontos mozzanatát testesíti meg. A rangos előadás folytatásaként Czeglédy Botond rimaszombati tizenegy éves diák mértéktartó palócos kiejtéssel szólaltatta meg versét. Ez a jegy erősítette az átéltség hitelét. A jászberényi közönség is szívébe fogadta az őszi ipolysági verseny első helyezettjét, és vastapssal jutalmazta. Ezután hangzott fel Körei-Nagy Kristóf, az LVG diák-

jának előadásában a költő Szeretlek, Jászberény című verse, amely árnyalt hangulati erővel jelenítette meg a Jászság fővárosát. Végül Czeglédy Botond Pósa Lajos Lehel kürtje című versét hozta egészen közel a hallgatósághoz. Az ígéretes szavalót elkísérte édesanyja, Homoly Erzsébet, aki a Felvidék ma főszerkesztője. Ezután koszorúzás következett. A gimnázium épületében levő emléktáblát koszorúzta meg Bolla János jászkapitány, a múzeumigazgató, dr. Bathó Edit és a jelenlegi igazgató, Antics István. Ezután a köszönet és a köszöntés szavai hangzottak el, és a közreműködők ajándékot vehettek át. Finom süteményeket fogyaszthattunk a tapasztalat- és a baráti eszmecsere jegyében. Nyilvánvaló lett ezúttal is, hogy a költő és a vers elkísér bennünket egy életen át. Eközben új és új elemeket mutat fel, hogy ezáltal is gazdagodjunk, többet lássunk, éljünk meg a minket körülvevő tárgyi és embervilágból.


Ajánló

2013. április 18.

Varró Dániel különc rímei Hogyan lesz valakiből költő? Bizonyára úgy, hogy ő maga is szereti a verseket, ezenkívül kell hozzá tehetség, amellyel gondolatait rímekbe szedi az ember. Az viszont ritka, hogy testvéri rivalizálásból kerül valaki erre az irodalmi pályára. Varró Dániellel azonban ez történt. A költő, író, műfordító április 10-én délután a Jászkerület Nonprofit Kft. Városi Könyvtárának volt a vendége, a költészet napja előestéjén. Többek között azt is elmesélte, hogyan „elégelte” meg nővére versírását. • Buschman Éva • A zsúfolásig megtelt kamarateremben ülőket Nagy Nikolett könyvtárvezető köszöntötte. Elmondta, hogy a program uniós pályázat keretében valósulhatott meg, amelynek célja az olvasás és a könyvtárhasználat népszerűsítése volt. Az este derűsen telt, amelyről Varró Dániel és az ő remek rímei, történetei gondoskodtak, amelyet megosztott jászberényi közönségével. Dani nem az a költő, aki nagyon komoly, magvas gondolatokat oszt meg másokkal, legtöbb versével inkább mosolyt csal annak az arcára, aki olvassa azokat. A múlt szerdai találkozó egy bemutatkozó verssel kezdődött, Varró Dániel a Harminckét éves lettem én önfelköszöntő költeményét szavalta el elsőként lelkes hallgatóságának. Majd „prózában” szólt hozzánk, s kalauzolt el bennünket egészen általános iskolás koráig. Elmesélte, hogy Zsuzsi nevű nővére verseket írt. S itt jön a testvéri rivalizálás, a kérdés, ami Daniban

Programajánlatunk Jótékonysági bál a ferenceseknél Április 20-án, szombaton tartja III. Jótékonysági Bálját a jászberényi barátok temploma közössége. A bál fővédnöke Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete. Vendégvárás 18 órától. Jegyelővétel a plébánia irodájában. Tombolatárgyakat, felajánlásokat köszönettel fogadnak. Járdacsillagászat Április 19-én, pénteken 19 órakor a Jászcsillagászok Baráti Köre és a Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület négy helyszínen tart járdacsillagászat bemutatót: Apponyi téri napóra, Tesco-parkoló, könyvtári csillagda, Zoltán utcai parkoló. akkoriban megfogalmazódott: Mit tudhat a nővére, amit ő nem? Ezen belső késztetéstől vezérelve fogott „költőnk” is a rímek faragásába. Varró Daninak további motivációt adtak a magyarórán hallottak. Például ötödik osztályban, amikor Petőfiről tanultak, a tanára így mutatta be a nagy magyar költőt, forradalmárt: fiatal magyar költő, megírta a János vitézt, és híres lett. Hatodik osztályban Arany Jánosról tanultak, akinek életét a következőképp vezette fel az irodalomtanár: fiatal magyar költő, aki megírta a Toldit, és híres lett. Ebből gondolta a mi Danink, hogy ő is ír egy elbeszélő költeményt, és egy csapásra híres, magyar költő lesz. Így született meg a Nyuszika, a Nyuszika szerelme, a Nyuszika estéje eposz trilógiája, amel�lyel kezdetét vette költői pályafutása. Ha egy csapásra nem is lett elismert, irodalomból ötöst kapott, és 50 példányt kinyomtattak a trilógiából, amelyhez az illusztrációkat a barátai készítették. Azóta persze hosszú idő eltelt, és az ismeretség, elismertség túlment a hajdani iskola falain, s ma már egészen odáig eljutott, hogy két éve a Nők Lapja hasábjain is olvashatjuk Varró Dani és családja történeteit, több díjjal is jutalmazták munkásságát, egyebek mellett József Attila- díjjal is büszkélkedhetne, de nem

teszi, szerénységéről az író-olvasó találkozó résztvevői meggyőződhettek. Huszonegy évesen írta meg a Bögre azúrt, második könyve, a Túl a Maszathegyen verses meseregény, amely 2003ban látott napvilágot. Majd következett szerelmes verses kötete, a Szívdesszert. A szerelmes korszak után jött a házasság, született két fia, s ezzel újabb témák is, amelyet a gyermekeihez, gyermekeiről, feleségéről ír. Ide vonatkozik a következő történet, amit hallottunk tőle: „Egy napos volt Misi, elsőszülött fiam, aki nagyon sírt a karjaim között. Nem volt sok ötletem arra, hogyan tudnám megnyugtatni. Adytól elszavaltam neki a Párizsban járt az ősz című verset, s csodák csodájára, de elhallgatott. Gyermekeimnek azóta is szavalok, s szórakoztatom őket saját költeményeimmel is.” A költészet mellett Varró Dániel műfordítói tevékenységet is végez, verseket, színdarabokat fordít. Drámafordításait és egyéb önálló vagy másokkal közösen írt színházi munkáit számos budapesti és vidéki színház tűzte műsorára. Az irodalmi délutánon az egyik vendég megkérdezte Danit, hogy komolyabb gondolatokat is rímbe foglal-e valaha? Erre ő annyit felelt, ha öregebb lesz, lehet, hogy megérik majd erre, de egyelőre ezek a témák még nem találtak rá.

Diákok öröksége Április 11-én, csütörtökön 15 órakor a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria megtelt fiatalokkal. Az idei költészetnapi versillusztrációs pályázat eredményhirdetésére és kiállításmegnyitójára érkeztek az alkotók. • Sándor Eliza • Farkas Edit, az intézmény munkatársa köszöntötte a megjelenteket, majd röviden összefoglalta az esemény apropójául szolgáló költészet napjának a történetét. Ezt követően átadta a szót Gurzó K. Enikőnek, aki elmondta: az idei téma meghatározásakor Károlyi Amy Örökség című verse mellett döntöttek több okból is. Szándékuk volt ugyanis bemutatni egy kevésbé ismert költőt, hiszen Károlyi Amy leginkább csak férje, Weöres Sándor révén ismert. Ezen a körön belül is – a tavalyi évhez hasonlóan – egy költőnőt szerettek volna a középpontba állítani. A műfaji paletta bővítése szintén cél volt, így

7. oldal

örömmel vették, hogy nemcsak rajz és festmény, hanem fotók és egy videó is érkezett a liskás Sárközi Blanka részéről, aki abszolút kategória-győztesként, bátorságáért és az egyéni megközelítésért dicséretben részesült. Dicséretben részesültek a liskás Kalla Andrea, Kovács Réka és Mosonyi Levente, akik Hamza D. Ákos stílusában illusztrálták a verset. Dicséretben részesült rajtuk kívül a feladatot a mese oldaláról megközelítő, szintén liskás Pozsonyi Nikolett, valamint a leheles Bobák Szilvia „az alkotás művészi megvalósításáért”. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára ketten állhattak fel: a legifjabb pályázó, az LVG nyolcadikos tanulója, Balogh Veronika Flóra, aki modern felfogású képén kiváló rajzkészségről is tanúbizonyságot tett, valamint a liskás Kovács Levente a vers képi ábrázolásáért. Második helyezést a jászárokszállási Rédei Márta nyerte el, aki aprólékos kidolgozású, kiváló grafikát nyújtott be. Az első helyezett

OptiKaland Április 20-án, szombaton 10 órakor OptiKaland foglalkozásra várják a vizuális kultúra iránt érdeklődő, a képzőművészet iránt fogékony 7 és 16 év közötti gyermekeket a Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában. Érdeklődni és jelentkezni lehet a múzeum bármelyik elérhetőségén: Gyöngyösi út 7.; Tel.: 57/503-260. Vukán György koncert Április 20-án, szombaton 19 órakor a magyar jazz történetének egyik ikonja, Vukán György zongoraművész mutat be műveket a klasszikustól a jazzig, a Déryné Rendezvényházban. Natura Nap Április 21-én, vasárnap az egészséges életmód, az alternatív orvoslás és a természetgyógyászat jegyében Natura Napot, komplex egészségmegőrző rendezvényt tartanak. Az előadások 9 órától a városi könyvtárban látogathatók, míg az ifjúsági házban termékbemutatókat és vásárt szerveznek. Müller Péter Az élet művészete című előadására a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet a Natura Napon tehetnek meg. Országos Őrző-védő CAC Kutyakiállítás Április 21-én, vasárnap 10 órától Országos Őrző-védő CAC Kutyakiállítást rendeznek a huszárlaktanyában. Bejárat a Vásártér utca 19. szám felől. A legszebb kutyák bemutatása 14 órakor lesz. Galériabusz – Thorma János, a magyar Barbizon festője Április 27-én, szombaton 9 órakor a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria a Déryné Rendezvényház előtti parkolóból Galériabuszt indít a Magyar Nemzeti Galéria Thorma János, a magyar Barbizon festője című időszakos tárlat megtekintésére. Jelentkezési határidő: április 15., hétfő. Bővebb információ a múzeum elérhetőségein kérhető: Gyöngyösi út 7., tel.: 57/503-260. A Fogódzkodó Egyesület előadása Április 27-én, szombaton délelőtt 9.30-kor Sérült gyermek, fiatal, felnőtt a családban – konfliktuskezelés a mindennapokban címmel előadással egybekötött beszélgetést szervez a Fogódzkodó Egyesület a Városi Könyvtárban. Előadó: Tomborné Szöllösi Zsuzsanna mentálhigiénikus.

Városi szavalóverseny Április 11-én huszonhat fiatal mutathatta meg tehetségét a költészet napja alkalmából rendezett szavalóversenyen. • g. cs. •

a jászapáti Budai Szilvia lett, aki a vers képeinek szó szerinti ábrázolása helyett annak egy mélyebb értelmezését fogalmazta meg vizuális eszközökkel. Az esemény hagyományait megtörve az eredményhirdetés után nem egy előadó, hanem egy rövidfilm szolgálta az átvezetést a beérkezett 35 pályamű megtekintéséhez, melyet egy hónapig látogathatnak meg az érdeklődők.

A városi könyvtárban zajló, családias hangulatú döntőben Varró Dániel Buszon és Vers az elektronikus levelekről, amiket vártunk című költeményeit hallhattuk az előadóktól kötelező elemként és a választott verset egy XX. századi költőtől. A hangulatos délutánon egyaránt hallhattunk humoros és mély értelmű, elgondolkodtató verseket. A választott poémák között szerepelt Romhányi József, Kányádi Sándor, Laczfi János, Tóth Árpád, Reményik Sándor és Erdős Virág alkotásai is. S hogy mindez ne legyen monoton, a

szervezők a szerencsére bízták az előadások sorrendjét. A helyszínre érkező gyerekek a regisztráció után sorszámot húztak, így a korcsoportok is összekeveredtek, ezzel még inkább színesítve a szavalóversenyt. Varró Dániel kortárs költő két versét, ha nem is szó szerint, de a két óra elteltével már a nézők is fújták. A buszvezető, az ellenőr és az utasok jellemrajzát, illetve az elektronikus levelekre való várakozás kiváltotta izgalom ironikus leírását. A zsűriben dr. Fábiánné dr. Kocsis Lenke főiskolai tanár, Lengyel Boldizsár újságíró és Lóczy Péter programszervező döntött a pontokról. Az első helyezettek jutalma egy-egy e-book olvasó volt, a dobogó második és harmadik fokán állók Varró Dániel dedikált kötetét tudhatták magukénak. Első korcsoport (3-5. osztály): 1. Szőke Péter Soma (SZIE Gyakorló) 2. Vincze Ákos (Gróf Apponyi) 3. Lázár Attila (SZIE Gyakorló) Második korcsoport (6-8. osztály) 1. Sas Zoltán (Gróf Apponyi) 2. Baranyi Edina (Nagyboldogasszony) 3. Szilák Dóra (Belvárosi) Harmadik korcsoport (középiskolások): 1. Horváth Julianna (Liska SZKI) 2. Balázs Tímea (Liska SZKI) 3. Muhari Máté (Terplán SZKI) (Fotó: Bíró János)


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Rövid hírek Labdarúgás, megyei I. osztály. Jászberény labdarúgócsapata a harmadik helyezett Törökszentmiklós együttesénél lépett pályára, ahol sima vereséget szenvedett: Törökszentmiklós – NKSE Jászberény 4-1. Utánpótlás-labdarúgás. A 22. fordulót rendezték az országos utánpótlás labdarúgóbajnokságban. A Jászberényi SE fiataljainak eredményei: U19: BKV Előre – JSE 0-3, U17: BKV Előre – JSE 3-0, U15: Kelen SC - JSE 0-1, U13: Kelen SC - JSE 2-3. Ezzel az újabb győzelemmel a JSE 13 éves korosztálya a Fradi mögött 2. a táblázaton. Női röplabda NB II. A Keleti csoportban a jászberényi lányok, az utánuk következő harmadik helyezett Debrecen csapatánál vendégeskedtek. A mérkőzés-

re tartalékosan utazott ugyan a berényi együttes, de így is sikerült a győzelem: Debrecen – Jászberényi RK 1-3. A junior csapat szintén győztesen hagyta el a parkettát, ők 3-2 arányban bizonyultak jobbnak vendéglátójuknál. Női kézilabda NB II. Junior bajnokság. Az elmúlt hétvégén a negyedik helyezett Kisvárda vendége volt a jászberényi csapat. A mérkőzés nagy csatát hozott, ahol végül a hazai csapat bizonyult jobbnak: Kisvárda – Jb TF DSE 30-25. Birkózás. Jól szerepeltek a J-ÁSZ SE ifjú birkózói a Földesen rendezett meghívásos versenyen, ahol Száraz Tibor és Száraz Ferenc tanítványai közül, első helyezett lett: Berecki Szabolcs, Laki Levente és Kiss Tibor. Bozsovics Krisztián nyakába bronzérem került, míg Tasi Szabolcs és Bozsovics Márk az ötödik helyen végzett.

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00. Bence Show: Vendég: Doszpot Péter péntek 8.30 Vendég: Irigy Hónaljmirigy hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30. Berényi Hírmondó: csütörtök 19.00, 20.00; 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30. Berényi Pillanatok: Előadás: A Sismis család élete csütörtök 17.30, péntek 21.30.

Előadás: A garadjától a Lindab-kerítésig kedd 19.00. Döntés után: csütörtök 8.00, 18.30; vasárnap 10.00, 16.00; 20.30; hétfő 8.00. Épí-tech: péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00. Értékőrző: szerda 8.00-20.30. Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00. Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.30-

18.00; szerda 8.30-18.00; Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00. Kosárlabda: Top Cop Security Jászberény – Kaposvári KK hétfő 19.00, kedd 6.00, 21.00 Kultusz: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00 (friss Berényi Hírmondó csütörtökönként)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Ügyeletek Gyógyszertárak április 23. kedd Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635

április 18. csütörtök Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 április 19. péntek Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834

április 24. szerda Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban április 25. csütörtök Thököly Gyógyszertár

április 20. szombat Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban Tel.: 506-930 április 21. vasárnap Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 április 22. hétfő Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet

Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: Központi felnőtt és 7 és 15 óra között gyermekorvosi ügyelet: a Szolnok, Temető út 1. Jb. Thököly út 13. szám alatti rendelőben. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. (tel: 56/�210-130) Tel.: 0656/�221-304. Gyermekorvosi ügyelet Hétvégén, pihenő- és szombat, vasárnap a ünnepnap: 8-tól 8 óráig Thököly úti rendelőben (24 órában) 8-tól 18 óráig lesz. Tel.: 0656/�221-304

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2013. április 18.

Hatvanöt csapat Egy győzelem és egy vereség a műfüvön Az elmúlt héten két alkalommal is ezt sikerült gyorsan ledolgozni, és a 35. A kispályás focisták elkezdték a tavaszi pontvadászatot Jászberény műfüves labdarúgópályáján.

A Jászság legnagyobb tömegsport rendezvénye továbbra is töretlen érdeklődést mutat, bizonyítja ezt, hogy hatvanöt kispályás csapat tölti hasznosan szabadidejét. Lapunknak Kónya György, a Verseny Bizottság elnöke nyilatkozott: – Az elmúlt szombaton hagyományosan, négy osztályban kezdődött el a szabadtéri bajnokság. Az első három osztályban 12-12, míg a 4. osztályban 13 csapat vetélkedik egymással. Keddi napokon rendezzük az öregfiúk bajnokságát, ahol idén is 16 alakulat méri össze tudását. Két csapat megszüntette működését, de helyettük szintén kettő alakult, így egyik gárdának sem kell szabadnapot beiktatni a hétközi összecsapások alkalmával. Az elnök megköszönte Horgosi Zsoltnak az alkalmazott kedvezményeket, majd elmondta, hogy a nevezési díj első részét – ami szezononként 40-40 ezer forint – egy hónap eltelte után kell majd befizetni. Ezt a kedvezményt már az előző idényben is alkalmazták és kedvező visszhangra talált.

Ezüstösek lettek Az elmúlt héten véget ért a Magyar Amatőr Jégkorong Bajnokság, ahol városunkat a Jászberény HC képviselte. Az alapszakaszban nagyon jól szerepelt a berényi együttes, és egy csapat kivételével minden alakulatot legyőzött. Az egy kivétel a Hargitai Farkasok gárdája volt. A döntőt természetesen velük vívták. Sajnos ekkor is érvényesült a papírforma, és ismét a hargitai legénység bizonyult jobbnak. Ezzel együtt is hatalmas siker az ezüstérem, hiszen a bajnokcsapat minden héten jégen gyakorolhatott, a berényi viszonyok pedig nem éppen erről ismertek. Az ezüstérmet kiharcolt csapat tagjai: Bagi Tamás, Bálint Artúr, Balla Tibor, Baranyi Szabolcs, Bató András, Dr. Gáll János, Farkas Tibor, Forgács Zoltán, Gedei Gábor, Hajdu Ákos, Havrán Péter, Lipták Zalán, Nagy József, Nagy Zoltán, Németh Kornél, Rusvai Péter, Rusvai Róbert, Safcsák Richárd, Szabó Dávid, Szabó Zoltán, Szajka György, Tóth Attila, Tóth Imre és Treba K. Tamás A bajnokság végén Rusvai Róbert, a berényi csapat hálóőre vehette át a „Bajnokság legjobb kapusa” különdíjat.

percben már tízpontos (81-71) előnyt harcoltak ki Dramicanin vezérletével. Kosárlabdában ez, mint tudott, gyorsan behozható, és ez így is történt sajnos • Ács Tibor • szombaton este. A rendes játékidő így 84-84 eldöntetlenre végződött, és köMúlt hét szerdáján az akkori listavezető vetkezett a hosszabbítás. Itt is sikerült Alba Fehérvár csapata vendégeskedett öt pont előnyt kiharcolni, ám Vojvoda Jászberényben. A berényi kosarasak Dávid – ugyanúgy, mint Pakson – 1.4 szenzációs első félidőt produkálva 20 másodperccel a vége előtt elengedett pontos előnyhöz jutottak. A 2. játék- egy triplát, ami sajnos célba is ért, ezzel részben aztán hatalmas iramban fel- a vendégek nyerték a hatalmas iramú zárkóztak a vendégek kettő pontra, de mérkőzést: Top – Cop Securyti Jászvégül is sikerült a nagy fegyvertényt vég- berény – Atomerőmű Se 93-95 rehajtani, azaz legyőzni Jászberényben A végkimenetellel kapcsolatban talán az újdonsült kupagyőztest. bírálhatnánk a játékvezetők néhány ítéSzombaton pedig a paksi kosarasak letét, – pl. a vége előtt egy vitatott faullátogattak a Jászság fővárosába. Az volt tot ellenünk – de tegyük hozzá gyorsan a nagy kérdés a mérkőzés előtt, hogy leginkább saját magunkat, hiszen Földi ugyan sikerült-e regenerálódni Földi Sándort idézve: „…mind a rendes jáSándor fiainak az Albával vívott nagy tékidő végén, mind a hosszabbításban, derbi után. Nos, aggódásunk nem volt kezünkben volt a győzelem”. alaptalan, hiszen nem úgy alakultak a Természetesen bánkódásra semmi ok, dolgok, ahogy gondoltuk. A vendégek hiszen a középszakaszban már minden négy pontja után kapcsoltak a fiúk, és másodpercnek jelentősége van. Követaz első 10 perc végére azért 6 pontos kező mérkőzésüket – lapzártánk után előnyt sikerült kicsikarniuk. Ám ezt – szerdán este Körmenden játsszák a gyorsan ledolgozták a vendégek és a kosarasak, majd szombaton április 20nagyszünetben már ők vezettek, igaz án 18 órai kezdettel, idehaza fogadják csak kettő ponttal. A 3. etapban aztán Kaposvár együttesét. hazai pályán fogadta ellenfeleit Jászberény kosárlabdacsapata a rájátszás középszakaszában.

A Nyuszi Kupáért úsztak Jászberényben már több éve hagyomány, hogy húsvét tájékán Nyuszi Kupa néven úszóversenyt rendeznek a diákok számára. A húsvéti nyuszi ugyan már elfutott, de az úszóversenyt megrendezték, immár ötödik alkalommal. A verseny rendezőjének, a Jászberényi Sport Egyesület úszószakosztály vezetőinek célja ezúttal is a versenyzési lehetőség biztosítása volt. A Jászberényi VV Zrt. fedett uszodájában összesen 128 úszó adta le nevezését. A rendezvényre ezúttal is a környező települések – Jászapáti, Jászárokszállás, Nagykáta, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta – tanintézményeiből érkeztek diákok akik, mind a négy úszó nemben megmérethették magukat. Mint azt Szőllősi Károly a JSE úszószakosztályának vezetője elmondta, főleg a fiatalabb korosztály képviseltette magát nagyobb számban, a középiskolások ezúttal kisebb létszámmal voltak jelen. Legtöbben természetesen Jászberényt képviselték, így az aranyérem száma is a legmagasabb volt: Szappanos Gellért, Lékó Zsombor, Gál Boglárka, Szabó Zita, Galcsik Márk, Szívós Mátyás, Melegh

Bálint, Agócs Gergely, Ballagó Liliána, Mezei Virág, Hadrévi Henriett, Gyóni Bence, Udvardi Máté, Dobos Bianka, Vass Gabriella, Tóth Viktória, Felber Ákos, Tóth Csenger, Tasi Patrik, Ifkovics Ábrahám, Szívós Eszter, Zombori Adrienn, Kreszács Edina és Pataki Anna érdemelte ezt ki. Bizonyára azok az úszópalánták sem szomorkodtak, akik nem szereztek érmet, mert minden induló „nyuszi csomagot” kapott, emléklap kíséretében. Szőllősi Károly köszönetét fejezte ki a támogatóknak a Skoda Autószalonnak és Jászberény Önkormányzatának, mert nagymértékben hozzájárultak a verseny sikeres megrendezéséhez. A szakosztályvezető kiemelte a Jászberényi VV Zrt. támogatását is, akik természetesen az uszodát biztosították a zökkenőmentes lebonyolításra. (Fotó: Sárközi János)

Vége a berényi futballháborúnak (Folytatás az első oldalról.) A Jászberényi Sportegyesület labdarúgó-szakosztálya komoly múltra tekinthet vissza. A csapatnál ma is több mint százötven gyermek és fiatal futballozik, igen szép eredményeket elérve, amely edzőik felkészültségét dicséri. Játékosaik komoly bajnokságokban edződnek, trénereik rutinos, sok csatát megélt szakemberek. Pályán elért eredményeikkel a jászberényi labdarúgás hírnevét öregbítik. A JSE igazi helye a pályán van, ott tudják igazán megmutatni, mennyit érnek. Nem az oldalvonal mellett és nem az újságcikkekben. Helyük ott van az NKSE-Jászberény FC mellett, mint a felnőtt csapat utánpótlása. Az elmúlt napok egyértelműen megmutatták, egymás nélkül nem megy, ezt Jászberény futballja sínyli meg. Szerencsére mindkét fél belátta ezt, és saját sérelmeit is

sutba dobva, a jászberényi labdarúgás érdekeit helyeztük középpontba. Egy megújult, komolyabb alapokon nyugvó együttműködésben gondolkodunk mindketten, amely egyaránt szolgálja a felnőtt- és az utánpótlás-futball céljait. Nem lehet célunk egymás lehetetlenné tétele, mert ezzel önmagunkat lehetetlenítenénk el. A jövőben mindketten korrekt együttműködésre törekszünk, a másik egyesület érdekeinek, céljainak, tevékenységének tiszteletben tartásával. A rövid háború tehát alighogy megkezdődött, már véget is ért. A tanulságokat le kell vonnunk ebből, hogy többé ne eshessünk ugyanebbe a hibába. A futball végre visszaterelődik oda, ahová való: a pályára. És a szurkolók is megnyugodhatnak: mind a felnőttcsapatnál, mind az utánpótlás-csapatoknál helyre állt a rend, és remélhetőleg a győzelmek

is visszatérnek. Ugyanakkor minden tiszteletem azoké a fiataloké, akik az előző két mérkőzésen helyettesítették a JSE futballistáit, mert nekik köszönhető, hogy a felnőttcsapat továbbra is szerepelhet a bajnokságban. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik! Lehet, hogy múlt heti megszólalásomban keményebb voltam a megszokott hangnemnél, de nem kívántam megbántani senkit, főleg nem azokat, akik sportteljesítményét, szakmai munkáját messzemenőkig elismerem. Örülök, hogy a megállapodás megszületett, mert így végre visszatérhet minden a rendes kerékvágásba, és a történteket gyorsan elfeledve ismét a jászberényi felnőtt és utánpótlás futball kerül a középpontba. Sporttársi üdvözlettel: Dr. Gottdiener Lajos

Új évf. 2. év, 16. szám  

2013. április 18.

Advertisement