Page 1

విజయ ఉగహది, 11 ఏ఩఺ిల్ 2013

఑క గొ఩఩ గ఺ాభం కోసం ఩రజల, ఆలోచనల అనఽసంధానం

www.vunnava.com

1


భా ఊయు  ఉన్నఴ గహామం ఆంధ్ిప్ిదేశ్ న్ందలి గ ంటృరు జిలలా , యడా తృహడె మండలం లోతు ఑క ఩ెదద గహామం. గ ంటృరు న఼్ంచి చిలకల౅రి఩ేటకు లెఱా ల జాతీయ రసదారి – 5 లో బో యతృహల ం కు త౉రు఩గహ ఑క కి.మీ. దఽరంలో ఉంది. గ ంటృరు న఼్ంచి 25 , చిలకల౅రి఩ేట న఼్ంచి 20 కి.మి.దఽరంలో ఉంది. భా ఊయు గ ంటృయు జిలాాలో ఑క ఊయు వంటిదే క఺తు ఎననన ఩రణేేకతలు ఉనానభ. సంగీత శూ఺ఴితే యంగ఺లలో, కయా తృో షణలో చ఼టటు ప్కకల అరలెై గహామలలకు ఉన్నఴ తృో తేగడడ అనఽకునే ర఺ళ్ైా. దసమ఺ నవమ఺తేరలు, గణ఩తి నవమ఺తేరలు, హమికథలు, ఫిందావన బజనలు, తృౌమ఺ణిక, శూ఺ంఘిక నాటక఺లు, వంటి కయాయౄతృ఺లనఽ తృో ల఻ంఙాయు. మౄండె తమ఺ల కూాతం వయకు భూడె నాలుగ చదివిన ర఺ళ్ైా క౅డా ఫాయత, ఫాగవణాలకు ణాత఩మ఺ేలు ఙె఩ప఩ర఺ళ్ైా. కులభత శూ఺భయశూ఺ేతుకూ భాయు఩పయుగ఺ ఉంది. నాేమ఩యబైన విర఺దాలు క౅డా ఙాలా తకుువ. భా ఊమిలో 700 గడ఩లు ఉనానమతు గొ఩఩గ఺ ఙె఩ప఩ ర఺ళ్ై ా . ఇ఩ప఩డవి ఑క రృభే దాక఺ ఉండవచఽు. 20 ఏళ్ా కూాతం వయకు వేవశూ఺మ ఆధాయ గ఺ాభం.఑కమిదదయు త఩఩ గ఺ాభంలో వేవశూ఺మ ఆధాయ కుట ంఫాలు క౅డా చినన, సననక఺యు మౄైతేలరే. నాగ఺యుున శూ఺గర్ జలాలణో ఩పతూతబైనా, క఺లువ చివయ బూభ లు క఺వటం వలా బటట , భాగ఺ణి క఺కుండా ఉననది. ఩రధాన ఩ంట ఩తిి . దగగ యలో తృ఺మిఱ఺ామిక ఩రగతి వలా ఎకుువ భంది నాలు మిలుాలు, కంకయ మిలుాలు, శీతలతృ఺తూమాలు వగౄైమ఺ ఩మిశ్ాభలలో ఩నఽలకు రృళ్ైతేనానయు. ఑క఩ప఩డె ఫారహమణకుట ంఫాలు ఎకుువగ఺ ఉండేవి. ర఺ళ్ైా ఉదయ ేగ఺లకు ఊయు వదయౌ రృళ్ాటం జమిగింది . గ఺ాభాతుకూ తగినంతగ఺ విదాేతేవిదిధ లేదతు఩఻సి ఽంది. అయరృై ఏళ్ా కూాతబే ఆడ఩఻లాల కోసం ఩రణేేక ఫడు ఉనన఩఩టికీ, 18 ఏళ్ా కూాతబే ఉననత తృ఺ఠఱ఺లనఽ ణెచఽుకో గయౌగ఺భ . మడా తృ఺డె, జగ఺గ఩పయం, ఩ెదగొటిటతృ఺డె వంటి తృొ యుగ ఊళ్ా కు ఩ం఩఻ చదివించలేక తృో మాయు. అలా ఙెదయుభదఽయుగ఺ 40,50 ఏళ్ా కూాతం నఽంచి చదఽవపలు కొనశూ఺గించిన ర఺ళ్ైా చిననచినన ఉదయ ేగ఺లలో ఙేమి ఊయు వదియౌ రృయా ాయు. ర఺ళ్ా ఩఻లాలు విదాేవంతేల ై ఉదయ ేగ఺లలో ఙేమ఺యు. దేఱ఺తుకూ శూ఺ాతంతరయం మ఺క ఩ూయాబే ఴిందీ ఫాశు఺ ఩రఙామ఺తుకూ ఑క కందర త౅ందఽవపగ఺ ఉండేది ఉననవ. భా గోతృ఺లకిషణ మే, రృంకటారభమేల ఫాటలో ర఺మి అలుాళ్ైా వంక఺మలతృ఺టి ఱేశు఺వణాయం, లక్ష్మమనామ఺మణల గ఺యుా గ యుకులాలు నడుతృ఺యు.ముదటి తయం ర఺ళ్ై ా , ఙెనఽనతృ఺టి మానాది, భానఽకొండ నాగందరం, ఘంటా రృంకటేశ్ాయుా, ఖమీదఽ రృంకటేశ్ాయుా భ ననగ ర఺యు ఴిందీ గ యువపలుగ఺ ఉదయ ేగ఺లు తృొ ందాయు. గ఺ాభంలో ఑క ఩ెదదమౄైతే భ క఺ి రృంకటసఽఫబమే తన ఩ెదద అఫాబభ కోటేశ్ాయమ఺వప తు ఆగ఺ా మూతువమిిటీలో మం.ఏ.శూో షల్ వర్ు చదివింఙాడె. భా ఊయలా అదే ఩ెదద చదఽవప. ఩లా లో కోండెర రృంకటేశ్ం అనే బూమి లేతు వేకూి అందఽకు తృో టీగ఺ తన కుభాయుడుతు గ ంటృయు ఏ.ళ఻. క఺లేజిలో మం.ఏ.చదివించి గయాంగ఺ ఏమీ లేతు నేనఽ క౅డా నా కొడెకు, దేవదానాతున మం. ఏ. చదివింఙానఽ అతు ఙె఩ప఩కునేర఺డె. అలా కాభంగ఺ అతునకులాలలో విదే ఩టా శ్ాదధ ఎకుురృై తృొ యుగూళ్ా కు, ఉననత విదేకు ఩ం఩శూ఺గ఺యు. అలా అలా భా ఩లా లో ఩పటిట, ఈ గ఺యౌ ఩఼లుుకొతు , ఈ తూయు ణాగి ఩ెమిగిన ర఺ళ్ా ం ఫరతేకు ణెయువపకోసం, ఎకుడయ ఊయు, జిలాా, మ఺షట ంర , దేశ్ం దాటి రృయా ాం. క఺తు ఆ నేల, ఆ తుంగి, ఆ తూయు, ఆ భటిట, భా ఇయుగ తృొ యుగ , చఽటాటలు, ఩క఺ులనఽ భయువలేక భా భాతిబూమి యుణం తీయుుకోవటాతుకూ ఏదెైనా ఙేమాలతు ఙొయవణో కొందయు భ ందఽకు వఙాుయు. దాతుకూ ఆచయణ యౄ఩బే ఈ ఉననవ.క఺మ్ ఈ ర఺మ఺ి ఩తిరకనఽ, ఈ ఩రక఺యభ , సంవతిమ఺తుకూ 4 సంచికలు విడెదల ఙేమాలతు ఆలోచన. 

ఉగ఺ది (ఏ఩఻రల్ ముదటి ర఺యభ లో)

గ యు ఩ూమిణభ (జూల ై ముదటి ర఺యభ లో)

దసమ఺ (అకోటఫర్ ముదటి ర఺యభ లో)

సంక఺ాంతి (జనవమి ముదటి ర఺యభ లో)

మీ భూలాలు ఉననవలో ఉనానమా? మీకు ఈ ర఺మ఺ి ఩తిరక ఩ం఩఻ంచభంటామ఺? భన ఊమి అబ ేదమాతుకూ ఏబైనా సశృమ఩డాలనఽకుంట నానమ఺? మీమదెైనా ఈ ఩తిరక దాామ఺ ఙె఩఩దలచఽకునానమ఺? వివమ఺లనఽ vunnava.com@gmail.com దాామ఺ భాకు ణెయౌమజమండు. www.vunnava.com

2


ఉననవ డాట్ క఺మ్ విధాన ఩తరం ఏమిటి? 1. ఇదొ క సభారేశ్ రేదిక .ఈ గ఺ాభసఽధల /గ఺ాభం నఽంచి వచిున వివిధ వితే ి లు/ర఺ేసంగ఺లలో గల ర఺మితు, కుల, భత, వమసఽి, యౌంగం, మ఺జకీమఫేధాలకు అతీతంగ఺, ఑క ఙోటికూ ఙేయుటం. 2. సబ ేలభధే సంఫంధఫాంధర఺ేలనఽ కొనశూ఺గించటాతుకూ రృబ్ ళెైట్, పపస్ ఫ క్, నృలర఺మీ నృట్ సదసఽిలు, తృ఺ఠఱ఺లలోా తిమిగి కలుసఽకోవటం, ఉతి మ఺ల దాామ఺ భాటాడెకోవటం వంటి భాధేభాలనఽ ఏమ఺఩ట ఙేమటం. 3. ఉననవకు -విదే, శూ఺భాజికం,ఆమోగేం, శూ఺ంకతికతల విషమంలో -ఏమి భంచి ఙేమగలభనే ఆలోచనలనఽ, సలశృలనఽ తృో గ ఙేమటాతుకూ ఏమ఺఩ట ఙేమఫడున రేదిక ఇది. 4. ఙే఩టిటన ఩ధక఺లనఽ దాతలు/శూౌజనేక఺యులణో అనఽసంధానం ఙేమటాతుకూ ఑క మంణారంగ఺తున ఏమ఺఩ట ఙేమటం. 5. ఩ధక఺లనఽ అభలు ఙేమటంలో ఆణామతేభానం, తృ఺యదయశకత, ఫఴియంగత, శూ఺భయధ యం,తుయంతయ కొనశూ఺గిం఩ప ఉండేలాగ఺ చాడటం. 6. ఩ధక఺లు అభలు ఙేళపట఩ప఩డె ఇతయ ఩రబ ణేాతయ సంసథ లు, ఩రబ తా సంసథ లు, విఫాగ఺లు,టరసట ఽలు, ళపర఺సంసథ లు, వితిి ఩యబైన

చాసఽిండండు. మీ అభూలే ర఺ేఖేలనఽ , స఩ందనలనఽ ణెయౌమజసఽిండండు. *సమీక్ష్ుంచటం: ఇందఽలో ఩రతితృ఺దించఫడెతేనన విదే, గ఺ాభాబ ేదమ ఩ధక఺లనఽ దాయదిల఻టణో మీ అనఽబర఺ల ఆధాయంగ఺ విఱేాల఻ంచండు. ర఺టితు భమింత ఩రయోజనకయంగ఺, సిజనాతమకంగ఺ ఙేమటాతుకూ మీ సలశృలు ఇవాండు. * ఇందఽలో ఙాలా యక఺ల క఺యేకాభాల ఩రతితృ఺దనలు ఉనానభ. అందఽలో కొతున ఑కుశూ఺మి ఙేళపవి, భమికొతున దీయఘక఺యౌక బైనవి. వీటికూ ఏటేటా కొంతబేయకు ఆసమ఺ అవసయం అవపతేంది. ఇట వంటి ర఺టితు మీ బవిషేతే ి కు శూో తృ఺నాలు రేళ఻న మీ ఩ెదదల జఞా఩క఺లుగ఺ మీయు తృ఺రయంతేంచి కొనశూ఺గించవచఽు. * తృ఺లు ఩ంచఽకొండు/ఫాగశూ఺ాభ లు కండు: ఈ క఺యేకాభాలలో ఫాగశూ఺ాభ లు క఺వటాతుకూ మీయు కవలం ధనసశృమబే ఙేమనవసయం లేదఽ. మీ విలురృైన సభమం, మీ అతేయుచఽలు, నృై఩పణాేలు, ఩ధక఺ల వూేహ యచన/ఆచయణా శూ఺భమ఺ధయలనఽ భమింత విలురృైనవిగ఺ ఩మిగణిశూి ఺భ . మీకు ఏ ఆలోచన ఉనాన భాకు ఑కుభాట మ఺మండు.

కొతున మంచి మ త్ాయలు

సంఫంధాలు భమిమ ర఺ేతృ఺య సంసథ ల యొకు సశృమ సహక఺మ఺లు తీసఽకోవడం. 7. ఉననవ డాట్ క఺మ్ దాామ఺ క఺యేకాభాలు ఙేమటాతుకూ సశృమ఩డున ర఺మితు సభ చితంగ఺ గౌయవించటం .ర఺యు ఙేళ఻న సశృమాలు ఈ రృబ్ ళెైట్ లో ఱ఺శ్ాతంగ఺ మ఺ఫో భే సంవతిమ఺లలో ఩రతిత౅ంత౅ం఩ ఙేమటం. 8. మ వతమ఺తుకూ ఆదయశంగ఺ ఉండటాతుకూ ఉననవ సభాజ సబ ేలు తభ యంగ఺లు, వితే ి లు,ర఺ే఩క఺లలో శూ఺ధించిన విజమాలలో తృ఺లు఩ంచఽకోవటం, సంఫయ఩డటం. 9. ఉజాల బవిషేతే ి కోసం, గత చమితర నేమి఩న తృ఺ఠ఺ల దాామ఺ అనఽబర఺లు గాఴించి గత రృైబర఺తున ఩మియక్ష్ుంచటం. 10. శూ఺ధించిన ఩రగతి, పయౌణాలణో భన ఉననవ గ఺ాభాతున ఑క నభూనా గ఺ాభంగ఺ భయౌఙే ఩రమణానలు ఙేమటం.

మీయు ఏమి ఙేమవచఽు? * ఇందఽలో కలవటం: మీయు క౅డా ఈ చఽయుకౄైన ఫిందంలో ఑కమిగ఺ ఙేయవచఽు. vunnava.com పపస్ ఫ క్ ఫిందంలో ఙేయటాతుకూ ఆలోచించండు. లేదా భాకు ఈ.బభల్ ఩ం఩ండు. www.vunnava.com ఩పజీతు తయచఽగ఺ గభతుసఽిండండు/ www.vunnava.com

3


2013 షం.లో ప్లు ప్ధ్కహలకు షహాయం ఙేయటాతుకి మ ంద఼కు ఴచిిన్ దాతలు ఩రతితృ఺దనలనఽ ణెయౌమ఩మిచిన రృంటనే, సహిదమభ ణో భ ందఽకు వచిున ఈ దాతలందమికూ ఉననవ.క఺మ్ ధనేర఺దాలు. తృ఺రజౄకటు ఩ూయి భన రృంటనే, దాతుకూ సంఫంధించిన వివమ఺లు రృబ్ ళెైటా ల, ఩పస్ ఫ క్ లో తృొ ందఽతృొ యుశూ఺ిభ . No

఩ేరు

ప్ితితృహదన్

16

ఘంటా క఺బేశ్ాయమ఺వప

TBD.1

1,00,000

TBD

17

కుమ఺ా యతి మే

TBD.2

1,00,000

TBD

ఙెనఽనతృ఺టి శీాతుర఺సమ఺వప

[E.26]

30,000

#

జఞళ఻ి శివమ఺భకిషణ

[E.35.x]

25,000

#

ఙెనఽనతృ఺టి కిషణ మోహన్

[E.26]

20,000

#

఩ెదద ి కోటేశ్ాయమ఺వప

[E.18.2], [E.34]

10,000

#

3

ఙెనఽనతృ఺టి మ఺భచందర ఩రశూ఺ద్

[E.15]

10,000

#

4

ఘంటా కూశుో ర్ ఫాఫ

[E.28]

5,000

@

5

ఘంటా కోటేశ్ాయమ఺వప

[E.28]

5,000

@

15

కొతి ఩యౌా నాగశ్ాయమ఺వప

[E.17]

5,000

@

6

జఞళ఻ి మ఺భామ఺వప

[E.28]

5,000

@

7

ఘంటా ళ఼తమే

[E.28]

5,000

@

8

నామౄన సఽఫాబమ఺వప

[E.28]

5,000

@

9

గదెద సఽమందర

[E.28]

5,000

@

10

ఘంటా కూయణ్

[E.28]

3,000

@

11

కొమిమనేతు ఩ూయణ చందరమ఺వప

[E.28]

3,000

@

12

క఺కుభానఽ దామోదర్

[E.28]

2,000

@

13

భానఽకోండ సదాశివమ఺వప

[E.28]

2,000

@

1 17 2 14

దాన్మ

@ ఈ తృ఺రజౄకటు ఩ూయి భంది; # ఈ తృ఺రజౄకటు జయుగ త౉ ఉంది TBD ఏ తృ఺రజౄకటు అనేది భంక఺ తుమ఺ధయణ క఺లేదఽ

ముతి భ

3,40,000

[E.26]: విదే: తృ఺ఠఱ఺లలకు ఫలా ల సయపమ఺: ఈ ఩ధక఺తున ఘంటా కూశుో ర్ ఫాఫ ఩రతితృ఺దింఙాయు. మోటమీ కా బ్, మౌండ్ టేఫ లు సంసధ ల దాామ఺ భన ఊమి ఫడెలకు 80 ఫలా లు అందించటం. వీటికూ సగం ధయ భనం ఙెయౌాంఙాయౌ. గత సంవతియం రేమాయు దాతలు 30 ఫలా లకు భన ర఺టా ఇఙాుయు. ఈ ఏడె ఇంక఺ 80 ఫలా లు క఺ర఺యౌ. అందఽలో 50 ఉననత తృ఺ఠఱ఺లకు, 30 తృ఺రధమిక తృ఺ఠఱ఺లకు అవసయం. దీతుకూ ఙెనఽనతృ఺టి మ఺భభూమిి గ఺మి కుభాయులు శీాతుర఺సమ఺వప , కిషణ మోహన్ గ఺యలు రృంటనే శూ఺నఽక౅లంగ఺ స఩ందించి యు.50,000 సశృమం ఙేసి ఽనానయు. [E.15] విదే: కీాడలు. ఫడు తయుర఺త ఆటలు ఆడెకోవటాతుకూ ఆటశూ఺భగిా అందించటం.ఈ ఩రతితృ఺దనకు సశృమ఩డటాతుకూ ఙెనఽనతృ఺టి మానాది గ఺మి కుభాయుడె ఙెనఽనతృ఺టి మ఺భ చందర ఩రశూ఺ద్ గ఺యు ( మిటైర్్ ఇండుమన్ ఎభర్ తౄో యుి అధిక఺మి) ముదటి శూ఺మిగ఺ యు.10,000 లు అంగీకమింఙాయు. [E.28]. జఞతీమ ళెైన్ి దిననతివం భన ఊమి ఉననత తృ఺ఠఱ఺లలో. జఞతీమ ళెైన్ి దిననతివం 28 ప఻ఫరవమి 2013 న భన ఊమి జిలాా ఩మిషత్ ఉననత తృ఺ఠఱ఺లలో జమిగింది.ఈ ఩రతితృ఺దన తృ఺ఠఱ఺ల ఩రధాన ఉతృ఺ధాేమ డె ఉభాభఴేశ్ాయమ఺వప గ఺మిద.ి ఫాయతీమ ఩రభ ఖ ఱ఺సి ర ర ేతి , ననఫెల్ ఫహుభతి గాఴీత సర్ చందరఱేఖర్ రృంకట మ఺భన్(ళ఻.వి.మ఺భన్) గొ఩఩ ఆవిషుయణ దినం. దాతుతు భన దేశ్ర఺ే఩ి ంగ఺ జఞతీమ ళెైనఽి దినంగ఺ జయు఩పణాయు. ఈశూ఺మి భన ఊమిలో జయ఩టం భనకు ఆనందం. చిలకల౅మి఩పట , ఩రతిితృ఺డె, నాదెండా , మడా తృ఺డె భండలాలకు ఙెందిన ఉననత తృ఺ఠఱ఺లల విదాేయుధలు తృ఺లగగనానయు. ఘనంగ఺ జమిగిన ఈ క఺యేకాభాతుకూ భన ఊమిలో గల జౌయ౎ శూ఺ంకతిక తు఩పణ లు (టక్ి టైల్ టక఺నలజిస్ట లు) సశృమం ఙేఱ఺యు. ఉతి భ ఩రదయశనలకు ఫహుభతేలు అందజఱ఺యు. ఫమటి నఽంచి వచిున ర఺మికూ www.vunnava.com

4


ఫోజన శూౌకమ఺ేలు కయౌ఩ంఙాయు. ఈ క఺యేకాభాతుకూ గయాా శూ఺ంఫశివమ఺వప (శూౌభే డుజిటల్ సా ట డుయో, గొటిటతృ఺డె) గ఺యు, తౄో టల కవమజి సశృమభ అందింఙాయు. [E.17] విదే: ఉననవ తృ఺ఠఱ఺లల ర఺మిిక ఩తిరక (కొతి ఩యౌా నాగశ్ాయమ఺వప గ఺యు యౄ.5,000 విమ఺ళ్భ అందింఙాయు; ఈ క఺యేకాభాతుకూ గయాా శూ఺ంఫశివమ఺వప (శూౌభే డుజిటల్ సా ట డుయో, గొటిటతృ఺డె) గ఺యు, తౄో టల కవమజి సశృమభ అందింఙాయు) వివయణ: ఉననవ తృ఺ఠఱ఺లల ర఺మిిక తురేదిక తమాయు ఙేమడాతుకూ, విదాేయుధల యచనలు, చిణారలు, కథలు తృొ ందఽ఩యచటాతుకూ, విశిషట విదాేయుధల యొకు వివమ఺లు ఩రచఽమించటాతుకూ - ఈ ర఺మిిక ఩తిరక ఑క భామ఺గతున అందిసి ఽంది. 5 క఺఩఼లు (఩రతి తృ఺ఠఱ఺ల కోసం 1 క఺఩఼), 1 క఺఩఼ గ ంటృయు DEO ర఺మికూ అందించఫడెతేంది. ఉననవ ఩రజలకందమికూ ఎలక఺టాతుక్ క఺఩఼లు఩ం఩఻ంచఫడణాభ. రృబ్ ళెైట్, పపస్ ఫ క్ లో క౅డా ఉంచఽణాభ . [E.18.2] విదే: 5వ తయగతి అతేేతి భ విదాేమిధ అర఺యు్ (ముతి ం 8 అర఺యు్లు - Rs.8, 000) (఩ెదద ి కోటేశ్ాయమ఺వప గ఺యు యౄ.8,000 విమ఺ళ్భ అందింఙాయు) వివయణ: ఩రతి తృ఺రధమిక తృ఺ఠఱ఺ల నఽండు, ఩రధాన ఉతృ఺ధాేమ లు ఈ అర఺యు్ కోసం ఇదద యు ఩఻లాలనఽ (఑క ఫాలుడె, ఑క ఫాయౌక) ఎతునక ఙేశూి ఺యు. ఈ విదాేమిధ ఩లు అంఱ఺లలో (విదే,, గౌయవం, సామంళపవకంగ఺ భాయగ దయశకతాం, ఇతయులు, కీాడలు, సశృమం) తృ఺రవీణేతనఽ, అతేేననత ఩రభాణాలనఽ ఩రతిత౅ంత౅ంఙే ఫాలుడె/ఫాయౌక అభవపండాయౌ. [E.34] విదే: రేసవిళెలవపలలో యచనా ర఺ే఩కభ (఩ెదద ి కోటేశ్ాయమ఺వప గ఺యు యౄ .2,000 విమ఺ళ్భ అందింఙాయు) వివయణ: (఩ెదద ి శూ఺ంఫశివమ఺వప గ఺మి ఩రతితృ఺దన) ఏ఩఻రల్ 21 వయకు తృ఺ఠఱ఺లలకు విదాే సంవతియం఩ూయి వపతేంది. తృ఺రధమిక తృ఺ఠఱ఺ల విదాేయుధలకు కలభ , ఩పసి కభ ఇదాదభ . ర఺ళ్ైా, రేసవి ళెలవపలోా ర఺యు ఑క కథ / కవిత మ఺మడం, ఑క చితరం గీమడభ ఙేమవచఽు. వఙేువిదాే సంవతియం జూన్ లో ముదలవపతేంది. అ఩ప఩డె ర఺యు భాకు ర఺మి ఩పజీలుసభమి఩ళపి , ఉతి భ సభయ఩ణలనఽ ఑కటి లేదా మౄండె ఎతునక ఙేళ఻ ఑క ఫహుభతి ఇశూ఺ిభ . [E.35.x] విదే: తృ఺రధమిక తృ఺ఠఱ఺లలు - భౌయౌక అవసమ఺లు. (జఞళ఻ి శివమ఺భకిషణ గ఺యు యౄ .25,000 విమ఺ళ్భ ఩రకటింఙాయు) వివయణ: (తృ఺రధమిక తృ఺ఠఱ఺లల ఩రధాననతృ఺ధాేమ లు ఩రతితృ఺దింఙాయు) ఈ జఞత౅ణాలోయౄ 1,000 నఽండు యౄ.70,000 వయకు, ముతి భ దాదా఩పగ఺ 4 లక్షలకు సమి఩డే ఩రతితృ఺దనలునానభ. మీ శ్కూితు, ఆసకూితు ఫటిట మీయు ఏదెైనా తృ఺రజౄకటునఽ ఎం఩఻క ఙెసఽకోవచఽు [TBD.1] ఘంటా క఺బేశ్ాయమ఺వప గ఺యు, ఏదెైనా ఩ెదద తృ఺రజౄకటు ఙే఩టట భతు ఉననవ.క఺మ్ కు, లక్ష యౄతృ఺మలు విమ఺ళ్భ ఩రకటింఙాయు. అంణే క఺కుండా, ఩రతి సంవతియభూ లక్ష యౄతృ఺మలకు తకుువ క఺కుండా సశృమభ ఙేశూి ఺నతు ర఺యు అనన భాటలు భాకు కొండంత ఫలాతునఙాుభ. ఉననవ.క఺మ్ తుమద శ్క భండయౌ ఩రసి ఽతభ జఞత౅ణాలో వపనన ఩రతితృ఺దనలనఽ అధేమనభ ఙేసి ఽనానయు. కొదిద మోజులలో ఩రతితృ఺దనలణో ర఺మిణో ఩మ఺ేలోచన ఙేశూి ఺యు. [TBD.2] ఉననవ యోగ క్ష్భాల కోసభ ఙాల ఩నఽలు ఩రబ తా, MLA/MP తుధఽల భదద తేణో ఙేమవచఽునతు, ఎట వంటి సశృమ భూలాలు లేతు విషమాల఩ెై భనభ దిల఻ట ఩ెటట ాలతు సాచిసా ి , కుమ఺ా యతి మే గ఺యు ఑క లక్ష యౄతృ఺మలు విమ఺ళ్భ ఩రకటింఙాయు. ఉననవ.క఺మ్ తుమద శ్క భండయౌ ఩రసి ఽతభ జఞత౅ణాలో వపనన ఩రతితృ఺దనలనఽ అధేమనభ ఙేసి ఽనానయు. కొదిద మోజులలో ఩రతితృ఺దనలణోర఺మిణో ఩మ఺ేలోచన ఙేశూి ఺యు.

www.vunnava.com

5


ఉన్నఴ గ రించి మీకు ఈ విశయలలు త్ెలుసహ? (ళపకయణ: జఞళ఻ి మ఺భామ఺వప s/o జఞళ఻ి రృంకమే) 1.

భన ఊమి ణొయౌ సయ఩ంచ్ ఎవయు?

2. భ క఺ి రృంకటసఽఫబమే గ఺మి ఩ెదద అఫాబభ కోటేశ్ాయమ఺వప.

2. ణొయౌ తృో స్ట గ఺ాడెేభేట్ ఎవయు?

ఆగ఺ాలో మం.ఏ.,శూో షల్ వర్ు ఙేఱ఺యు. కోండెర రృంకటేశ్ాయుా

3. ణొయౌ భఴియా తృో స్ట గ఺ాడెేభేట్?

గ఺మి ఩ెదదఫాబభ దేవ దానభ మం.ఏ, ఇంగీాష్,

4. అబమిక఺లో అడెగ ఩ెటట ిన భన ణొయౌ ఇంజతూయు?

గ ంటృయులో ఙేఱ఺యు.

5. ణొయౌ వేవశూ఺మ ఩టట బదఽరడె?

3. ఘంటా రృంకట఩఩మే గ఺మి చినన అభామభ సతేవతి

6. తనకు గల ఆసఽిల కంటే ఎకుువ దానధమ఺మలు ఙేళ఻న భఴిళ్?

ఉతి యఫాయత దేశ్ం రృయ౎ా మం.మస్ ళ఼. ఙేఱ఺యు. 4. కోభటినేతు మ఺భభూమిి గ఺మి అఫాబభ సతేనామ఺మణ.

7. భన ఊమి ర఺ళ్ైా ఎకుువ భంది ఉననత ఩దవపలలో ఩తుఙేసి ఽనన ఩మిశ్భ ా ?

5. ఙెనఽనతృ఺టి కిషణ మే గ఺మి చినన అఫాబభ మ఺భభూమిి, గ఺ాభాతేవిదిధ అధిక఺మిగ఺ ఉదయ ేగంలో ఙేమి సామంకిల఻ణో

8. 2011 లో మ఺షట ర శూ఺ధభలోతు జిలాా ఩మిషద్ తృ఺ఠఱ఺లలు అతునంటిలో అధిక భాయుులు శూ఺ధించిన అభామభ? 9. మ఺షట ంర లో వివిధ ఩రదేఱ఺లలో రృభే ఙోటా దాక఺ హమికధలు ఙె఩఻఩న ఫాగవణామిణి?

వేవశూ఺మఱ఺సి ంర లో ఩టట బదఽరడె అమాేయు. 6. ఩ెదద ిరృంక఺మభమ 7. నాలు తీమటం.ళ఻఩తునంగ్ ఩మిశ్ాభ 8. కుంచన఩యౌా మణ క఺ భాధవి

10. ముదటి మౄండె అంతసఽిల బేడ ఎవమిది?

9. ఉతృ఺ధాేభతు. గోగినేతు మ఺భకోటమే గ఺మి ఫాయే భశూ఺ినభమ. 10. కుమ఺ా రృంకట఩఩మే గ఺మిది.

జర఺ఫ లు 1.

ఘంటా తియు఩తమే. హనఽభతునలమం ఎదఽయు డాఫా. ఆమన ఇంటర్ చదిర఺డె. ఙాలా విషమాలనఽ చదివి సాంత గాంధాలమాతున కయౌగిన బేధావి.

www.vunnava.com

6


జిలలా ప్రిశత్ ఉన్నత తృహఠళహల లో జాతీయ వెైన్స్ దినోత్ఴం - షమగా తులేదిక ప్ిధానోతృహధాయయ లు మరియ వ఺బబంది

The National Science Day was celebrated in ZPHS Vunnava to benchmark the occasion of receiving Noble Prize in 1930 by Sir C V Raman for the Raman Effect. In this connection, ZPHS Vunnava has organized Science Exhibition and a quiz to promote Scientific Pursuit among the children studying in the Government rural schools. Honorable Minster for Rural Development Sri Dokka Manikya Vara Prasad Rao hoisted the national flag and announced the opening of above said exhibition. He placed the performances of the students on par with excellence and advised to continue the same for the next academic year too. The experiments on atoms, big bang theory, Higgs-Boson attracted the minister and made him felt pride about the government schools. Among the other distinguished guests, the MLA of chilakaluripeta constituency Sri.Prathipati Pulla Rao, RJD of school education Smt. P. Parvathi, Principal DIET Boyapalem Sri N.Rahgukumar are also present and witnessed the exhibits and expressed their satisfaction over the student’s participation. In the evening session, the DEO of Guntur Sri D.Anjaneyulu praised the support and encouragement by vunnava.com (http://www.vunnava.com) without whose help the program may not have been successful. The other dignitaries on the dias are Sri. D.Chaitanya P.O R.V.M Guntur, Dr. A.V.Dattatreya Rao, Principal Science College A.N.V, Dr. Y.Kiran Kumar G.M.C. also expressed their satisfaction and commended the efforts of students, staff, head master and VUNAVA DOT COM for initiating activities like this. Dr. A.V.Dattatreya Rao who is also the judge for the whole science exhibition visited all the student counters and posed some questions to the students about their exhibits. The first, second, third prizes are bagged by ZPH Schools from Solasa, Vunnava and Prathipadu respectively for the concepts (1) Newton's third law (2) Solar energy and solar village and (3) Human Anatomy. To encourage the scientific aptitude and fervor, Dr. A.V. Dattatreya Rao announced a cash prize of Rs.100 to each participant. Dr. Y. Kiran Kumar in his speech asked the public not to neglect their mother tongue through studying in English medium. He recollected his childhood and expressed his gratitude for the invitation. The winners of the science quiz are from ZPHS (1) Solasa (2) Prathipadu and (3) Edlapadu. Last but not least, among the patrons of vunnava.com, Prof. Vunnava Satyam, St. Mary’s College and Ghanta Kishore, Vice President, Chebrolu spinning mill promised their support in all upcoming endeavors. The headmaster and staff members of ZPHS, Vunnava expressed their gratitude for one and all and in particular to the team of textile technologists who were the primary sponsors of this event for making this program a grand success.

www.vunnava.com

7


జఞతీమ ళెైన్ి దిననతివ఩ప కొతున తౄో టలలు

www.vunnava.com

8


శూ఺క్ష్ు ర఺మ఺ి ఩తిరక ర఺మి శూౌజనేభ ణో...

www.vunnava.com

9


ఆంధర జయేతి ర఺మ఺ి ఩తిరక ర఺మి శూౌజనేభ ణో...

సందయశకులు, విదాేయుధలు, గ఺ాభసఽిలు ఙాలా సంతి఩఻ి ణెయౌమ జఱ఺యు. ఱ఺సి ంర కదియౌ ర఺ళ్ా ఫడు భ ందఽకు వచిునంతగ఺ ఆనంద఩డా్యు. అందఽలో కొతున మ఺త఩ూయాకంగ఺ అందాభ. చాడండు.

మ఺వూమి శీాతుర఺సమ఺వప ఈమోజు నాకు ఙాలా క఺లం గ యుింట ంది, ఎందఽకంటే ఉననవ ర఺సఽలందయౄ మ఺జకీమాలు, భణాలు, కులం, వమసఽలకు అతీతంగ఺ ఇంత గొ఩఩ సంఘటననఽ సభమిధంఙాయు. ఈ విజమం బవిషేత్ క఺యేకాభాలకు క౅డా కొనశూ఺గ఺లతు, భన గ఺ాభం ఇతయులకు ఆదయశంగ఺ తులుసఽిందతు ఆశిశూ఺ినఽ. జఞళ఻ి శివమ఺భకిషణ కు ఩రణేేక ధనేర఺దాలు. ఈ క఺యేకాభాతున సభనామ ఩మిచి, నడు఩఻న శూో దయులు నామౄన సఽఫాబమ఺వప కు, ఙొయవణో శూౌజనేం అందించిన ఘంటా కూశుో ర్ ఫాఫ , భమిమ టక్ి టైల్ టక఺నలజీ తు఩పణ లకు తుండె భనసఽణో అతేనందనలు.

I not only use all the brains I have, but all that I can borrow. - Woodrow Wilson www.vunnava.com

10


ఉన్నత తృహఠళహల లహరత లు - ప్దఴ తరగతిలో ప్ితిభాఴంతేలు ఈ ఩రతిఫావంతేల ైన తభ మళ్ా కు, ఙెలా ళ్ాకు అతేనందనలు. మీయు ఎకుడ ఉనాన, ఇ఩పడె ఏమి ఙేసి ఽనాన, మీ వివమ఺లు, వీలభణే ఆనాటి తౄో టలనఽ ఩ం఩఻ణే భ ందఽ తమ఺ల ర఺మికూ ఉణెి జభ కయౌగించడాతుకూ www.vunnava.com రృబ్ ళెైట్ లో ఩రచఽమిశూి ఺భ .

సంవత్సరము

విద్యార్థి పేరు

త్ండ్ర ి పేరు

మారుులు

1

1994-1995

షేక్ జాన్ వలి

మహబూబ్

472

2

1995-1996

మొవ్వా శ్ర ి నివ్వసరావు

సంబయ్ా

449

3

1996-1997

మానుకండ సర్థత్

రమేష్

451

4

1997-1998

దగ్గ ు శ్ర ి నివ్వస్

ి కృష్ ణ మూర్థ

448

5

1998-1999

గళ్ళా నాగ ప్ ి సద్

శివయ్ా

504

6

1999-2000

ఘంటా రుక్మంగద

ఉపేంద ి

490

7

2000-2001

చెనుుపాటి అనూష్

రవంద ి

478

8

2001-2002

బండారుప్లి ి మాధవి

శ్ర ి నివ్వసరావు

501

9

2002-2003

వకులగడ డ ప్వన్ కుమార్

వంకటరావు

502

10

2003-2004

చెనుుపాటి శిరీష్

శ్ర ి హర్థ రావు

489

11

2004-2005

పెద్ద ి శ్ర ి నివ్వసరావు

యానాద్ద

513

12

2005-2006

ి లూర్థ వరంద అత్ ి కుమార్

పిచ్చయ్ా

513

13

2006-2007

ఘంటా కోమలి

వంకటేశ్ారు ి

533

14

2007-2008

చేమిటిగంటి త్ర ి వేద్ద

కోటేశ్ారరావు

522

15

2008-2009

గళ్ళా మాధుర్థ

హనుమంత్రావు

526

16

2009-2010

గోగినేని శ్రత్ కుమార్

శ్ర ి నివ్వసరావు

541

17

2010-2011

కుంచ్నప్లి ి రణుక్ మాధుర్థ

సంబయ్ా

580

18

2011-2012

య్న్ .భరత్ యాదవ్

ఏడుకండలు

9.7 G. P.A.

సభాఙాయ ళపకయణ. నామౄన సఽఫాబమ఺వప. (శూ఺ధాయణంగ఺ ర఺యి లు ఩ం఩ప విలేఖయులు ఆ తృ఺రంతంలోనే ఉండు ఎ఩఩టిక఩ప఩డె ణాజఞ ర఺యి లు ఩ం఩పతేంటాయు. క఺తు భన విఱేష విలేఖమి నామౄన సఽఫాబమ఺వప భాతరం ఫెంగళ్ొయులో ఫాధేణామ తబైన ఩ెదద ఉదయ ేగంలో, తీమికలేకుండా ఉనన఩఩టికీ, ఏ సభాఙాయం అడుగినా కొతున గంటలలోనే అందించగలుగ తేనానడె. అతతున చాసఽింటే ఩ెదదర఺ళ్ా క౅ ఩పరయణ కలుగ తేంది.(

www.vunnava.com

11


ఉననవ – కీమి , ఘనత -నామౄన సఽఫాబమ఺వప మితేిలలరహ !!!! మన్ందరికీ త్ెలివ఺న్టట ా గహ ఉన్నఴ గహామమ న్కు ఏంత్ో మంచి చరితి ఉంది, భారత దేవ సహాతంతి షంగహామ తృో రహటమ లో

తృహలుప్ంచ఼కొతున్ మరియ మలలప్లిా ఴంటి ప్ిఖ్లయత న్ఴలల రచయత ఐన్ ఉన్నఴ లక్ష్మమనారహయణ ప్ంతేలు గహరు లలంటి ఎందఱో

మహాన఼్భాఴులకు జన్మ తుచిిన్ ప్ుణయభూమి మన్ ఉన్నఴ గహామమ . అటటఴంటి గహామమ లో ప్ుటిు న్ంద఼లకు మన్మందరం గరిాంచదగగ విశయం. ప్టటుదలకు మంచితనాతుకి ఩ెటిుంది ఩ేరు మన్ ఉన్నఴ.

ప్ిజల ఩ేిమలభిమలనాలత్ో / అభిఴాధికి మూలకహరణమైన్ ప్లు ప్రివామలత్ో / తృహడి ప్ంటలత్ో లెలుగ ంద఼తేన్న నేడె మన్ం

చఽష఼తన్న ఉన్నఴ గహామమ లేరు, ఑కనాటి ఉన్నఴ ప్రివథ ఺తి లేరు.

గత్ాతున గత లెైభలహతున మన్ షంషకాతి షంప్ిదాయలలన఼్ షంభందిత మూలలలన఼్ మరఴకుండ అలలగే రహబో ఴు తరహలకు ఈ

షంప్దన఼్ అంధించఴలవ఺న్ అఴషరం మన్ందరి఩ెైన్ ఎంత్ెైనా ఉంది.

మన్లో ఙాల మంది ఉన్నఴ శైషఽకల్ న఼్ండి చడెఴుకున్నలహరమే !!! కహతూ మీకు త్ెలుసహ మన్ ఊరికి శైషఽకల్ ఎప్ు఩డె ఴచిిందో

/ దాతు లెన఼్క ఎంతటి కాఴ఺ ఉందో ??? మన్మ గ రుతఙేష఼కున్నటా యత్ే 1995 కు మ ంద఼ మన్ ఊరిలో శైషఽకల్ విదయ అంద఼బాటటలో లేద఼. ఉన్నత విదయన్భయవ఺ంఙాలంటే తృొ రుగ ఊరా కు ప్రుగ ఩ెటు ాలి్న్ రోజులవి. చద఼ఴు మీద మమకహరంత్ో మన్ అప్఩టి విదాయరుథలు గ టిు తృహడె లేదా యడా తృహడె శై షఽకల్ కు న్డిచి లెఱలేలహరు. ఇక ఆనాటి ఆరిధక ప్రిషత ఼తేల గ రించి ప్ిత్ేయకంగహ ఙెప్఩న్కకరలేద఼. ఈ కహరణాల ఙేత నాటి ఎంత్ో మంది విదాయరుథలు తమ బంగహరు భవిశయతే త కోషం కన్న కలలు / తమ ఆవయలలన఼్ ఆలోచన్లన఼్

మలరుికోఴలవ఺న్ ప్రివు తి ఺ . ఇక బాలికల ప్రివథ ఺తి ఐత్ే ప్ిత్ేయకంగహ ఙెప్఩న్కకరలేద఼. ఈ ప్రివథ త ఺ ేలన఼్ చకకగహ అరధ ం ఙేష఼కున్న నాటి గ ప్఩ విదాయఴంతేలు ఈ ప్రివ఺తతితు ఎలలగైన్ చకకదిదధ ి విదాయరుథలకు మేలు ఙేయలలనే గ ప్఩ షంకల఩ంత్ో న్డెంబిగించి మ ంద఼కు ఴచిి ఑క

షరికొతత విధాయ విధానాతుకి నాంది ప్లుకుత౉ లలభా఩ేక్ష లేతు విదాయ షంఘం రౄప్కల఩న్ఙేయటం జరిగింది. ప్ిధ్మంగహ లహరి ఆలోచన్లకు తృహిణం తృో షఽ త ఆవిరభవించిన్ షంషథ యే శ్రా సన఼్మలన్స తులయ ఎడెయకేశన్స సొ వెైటీ. ( మన్ గహామ ల ైబిరీ ఩ేరుకు అన఼్భందమ గహ ).

అలల ముదల ైన్ ఈ షంషథ కహలకామమ లో గహామష఼తలందరి షసకహరంత్ో షరి కొతత ఆలోచన్లత్ో / ప్కహక ప్ిణాళికలత్ో ఎనోన సంగ లన఼్

దిదద ఼కొతు 1991 ఴ షంఴత్రంలో ది ఉన్నఴ ఎడెయకేశన్స దేలోలో఩ెమంట్ సొ వెైటీ ( 1991) గ రౄప్ుదిదద ఼కొతు ఎనోన కీలక భాదయతలు ఙేప్టిు ఎనోన కశు న్ష్హుల కోరిి తేదకు మన్ గహామమ న్కు శై షఽకల్ ( ఉన్నత) విదయన఼్ ప్ిభ తా అన఼్మతిత్ో తీష఼కురహగలిగహరు.

నేటి మన్ గహామమ లో ఴున్న ప్టిశుమైన్ ఈ విధాయ విధానాతుకి నాంది ప్లికిన్ మహాన఼్భాఴులు / విదయలేతతలయన్ లహరి గ రించి

త్ెలుష఼కోఴడం లహరికి షమ చిత సహథన్మ న఼్ ఇచిి గౌరవించటం ఉన్నఴ గహామష఼తలుగహ మన్ందరి కతూష బాధ్యత.

మన్ అందరి తరుప్ున్ ఉన్నఴ.కహమ్ ఈ ప్ియత్ానతుకి శ్రాకహరం చ఼టిు ంది, ఇది మలతిమే కహద఼, ఊరికి అతున రంగహల ైన్ విదయ /

ఴయఴసహయ / సహంఘిక / ఆరిధక / రహజకీయ / ళహషత ర / సహంకేతిక విధానాలలో మేలు ఙేవ఺న్ ప్ితి ఑కకరి గ రించి ప్ితి ఑కకరౄ త్ెలుష఼కొనేలలగ ఉన్నఴ.కహమ్ ప్ితితుధ఼్లు కాఴ఺ఙేషత ఼నానరు.

మన్ గహామంలోతు గ ప్఩ ఴయకుతలన఼్ / గహామలభ యదయలతుకి కుాఴ఺ఙేవ఺న్ లహరితు గౌరవించటమంటే మన్లన఼్ మన్మ గౌరవించ఼కొన్నటేా .

అంద఼కు మీ అందరి షహాయ షసకహరమ లు కోరుకుంటటనానమ . ఈ కామంలో ఑కొకకకటిగహ మీకు అందిసత హమ . ఏదెైనా చిన్న చిన్న తృొ రతృహటట ా జరిగిత్ే దయఙేవ఺ షసాదయంత్ో త్ెలియప్రచగలరు, దయఙేవ఺ ఎఴరౄ అన్యదా భావించఴదద తు మన్వి.

www.vunnava.com

12


ఈ కామంలో మీకు త్ెలివ఺న్ విశయమ లన఼్ vunnava.com@gmail.com దాారహ మలకు ప్ం఩఺ంచండి, మీ ఩ేరు మీద మేమ అందరికి

ప్ం఩఺ంఙే ఏరహ఩టట ఙేసత హమ . దయఙేవ఺ మీ అమూలయమైన్ షలహాలు / షంప్ిదింప్ులత్ో ఈ ఉదయమంలో మలకు షసకరించగలరతు తృహిరథ న్. ఉన్నఴ చరితి, ప్ిత్ేయకతలు

గహామ ప్ంఙాయతీ అధ్యక్షులు

వివిధ్ ఴాతే త లు, లహయప్కహలలో ఉన్నలహరి విఴరహలు

కఱాకహరులు, ఉతృహధాయయ లు, దాతలు, ప్ిలహష గహామష఼తలు

కో-ఆప్రేటివ్ సొ వెైటి అధ్యక్షులు ఙామిటఫ ల్ టరస్ట వివమ఺లు నేన఼్, నా బాలయం

ఉన్నఴ చద఼ఴులు, తృహఠళహలల చరితి

ా గహామలతున అడతృహ దడతృహ చఽవ఺లెఱా ల లహళై వివిధ దేఱ఺లోా విదే, శూ఺భజిక ర఺యి లు

఩఺లాల నెైప్ుణాయలు, బొ మమలు, కఱాఖ్ండాలు, ప్ితిభా లహయప్కహలు, షరదాలు, ఉతత రహలు.. ఴగైరహ అభిన్ందన్లత్ో

మీ ఉన్నఴ.కహమ్

2013 లో 10ఴ తరగతి ప్రిక్షలు లహష఼తన్న విదాయరుధలకు సాదయ ప్ూరాక శుభాకహంక్షలు

ఉన్నత తృహఠళహలన఼్ంచి ప్దఴ తరగతి విదయ ప్ూరితఙేవ఺న్ విదాయరుధలు షంఴత్రం లహరీగహ ముతత ం – 1009 మంది; అతి తకుకఴ 2001 షం.-33; అతి ఎకుకఴ 2012 షం. - 83

www.vunnava.com

13


ఉన్నఴ.కహమ్ తురేదశిక మండలి ప్రిచయమ Dr. జఞళ఻ి శివ మ఺భ కిషణ (అధేయలు) డా.జఞళ఻ి శివ మ఺భ కిషణ గ఺యు ( జఞళ఻ి మ఺భ కోటమే,అకుభమ గ఺యా భనఽభడె) జఞళ఻ి ఩ెద ఩పలా మే, (మోతేక౅మి) దారక్ష్ామణభమ గ఺యా కుభాయుడె. ఆమన ఉననవ గ఺ాభభ నఽండు డాకటమట్ ఩టాట ఩పచఽుకునన ముటట ముదటి వేకూి. ఉననవలో ఩ెళ్ా ొయు రృంకటేశ్ాయ మ఺వప భాశూ఺టయు దగగ య చదఽవపలోా ఩పనాది. తృ఺రధమిక, భాధేమిక, ఉననత అఫాేసభంణా వివిధ గ఺ాభాలోా/఩టట ణాలోా (నందిరృలుగ , ఩ెదమ఺వూయు, నామ డె఩పట, చీమ఺ల) జమిగింది. 1987 లో JNTU క఺లేజ్ అఫ్ ఇంజతూమింగ్ , అనంత఩ూర్ నఽండు B.Tech (బక఺తుకల్), 1989 లో PSG క఺లేజ్ అఫ్ టక఺నలజీ నఽండు M.Tech (ఇండళ఻టమ ర ల్ ఇంజతూమింగ్ ) ఙేఱ఺యు. 1994 లో ఇండుమన్ ఇతుటిటృేట్ అఫ్ టక఺నలజీ, నాే ఢుయ్ా నఽండు బక఺తుకల్ ఇంజతూమింగ్ లో Ph.D / డాకటమట్ అందఽకునానయు. జఞతీమ భమిమ అంతమ఺ుతీమ శూ఺థభ ఩తిరకలలో, సదసఽిలలో దాదా఩పగ఺ 22 ఩మిఱోధనంఱ఺లు ఩రచఽమింఙాయు. చదఽవపలు ఩ూయి భన తయుర఺త, 1996 లో ఉదయ ేగ తుమితి ం అబమిక఺ దేశ్ం రృయ౎ా, వితేననబైన సంసథ లలో వివిధ యంగ఺లోా (఩మిఱోధకుడె, ఆఙాయుేలు, ఉతృ఺ధాేమ డె , సాచుంద ళపవకుడె, క఺యే తుమ఺ాహకుడె, భాయగ దయశకులు) ఩తుఙేసి ఽనానయు. 2012లో తృ఺రజౄక్ట బేనేజిబంట్"తృొ ర పెషనల్" (PMP) గ఺ ధివీకయణ తృొ ందాయు. ఙెనఽనతృ఺టి ఫాసుమిణి ("ఆశృయభ భమిమ తృో షణ" లో డాకటమట్) ణో 1994 లో విర఺హభ . ఩రసి ఽతభ ర఺యు మినృనశూో టా మ఺షట భ ర లోతు మితునమాతృో యౌస్ నగయభ లో తువళ఻సి ఽనానయు. వీమికూ ఇదద యు ఩఻లాలు. అఫాబభ త఩న్ 10వ తయగతి, అభామభ దీ఩ి 5వ తయగతి చదఽవపతేంటాయు. ఩రసి ఽతభ ళ఼బన్ి శూ఺ఫ్టట రేర్ సంసథ లో తృో ర గ఺ామ్ బేనేజర్ హో దాలో ఫాధేతలు కొనశూ఺గిసి ఽనానయు. అంణే క఺కుండా బటలరతృ఺యౌటన్ ళపటట్ మూతువమిిటీ లో గత 12 సంవతిమ఺లుగ఺ కం఩ూేటర్ ళెైనృిస్ విఫాగభ లో తృ఺ర్ట -టైం ఆఙాయుేలుగ఺ ఫో ధనలందిసి ఽనానయు. ర఺మ఺ంత఩ప తృ఺ఠఱ఺ల - సాుల్ అఫ్ ఇండుమా పర్ లాంగాజౄస్ అండ్ కలుర్ (SILC) లో ణెలుగ ఉతృ఺ధాేమ లుగ఺, తృ఺ఠఱ఺ల ఩రధాననతృ఺ధాేమ లుగ఺, అధేక్షలుగ఺, అంతమ఺ుల ఩రవీణ డెగ఺, సభాఙాయ సంఙాలకుడుగ఺, ఫో ధనా ఩ధక఺ల భాయగ దయశకుడె గ఺ గత 7 సంవతిమ఺లుగ఺ సాచుంద ళపవలందిసి ఽనానయు. ణెలుగ అశూో ళ఻భేషన్ అఫ్ మినృనశూో టాలో ఈ సంవతియం సామంళపవకుడెగ఺ క౅డా వపనానయు. ఉననవ.క఺మ్ సంసథ కు ఑క యౄతృ఺తున ఇవాటంలో, విధాన ఩ణారతున యౌఖంచడభ లో, తుమద శ్క భండయౌ /తృ఺రయంబ ఫిందాతున కయౌ఩ంచటంలో కీలక తృ఺తర వఴింఙాయు. ఉననవ.క఺మ్ తుమద శ్క భండయౌలో డా.జఞళ఻ి అధేయలుగ఺ ఫాధేతలు తుయాఴిశూి ఺యు. వీమిణో సభాఙాయ, ళపనహ ఫాంధర఺ేల కొయకు (ఈ - బభల్) siva.jasthi@gmail.com (తౄో న్) 001.410.417.8222 ల లో సం఩రదించగలయు.

www.vunnava.com

14


నామౄన సఽఫాబమ఺వప (ఉతృ఺ధేయలు) నామౄన సఽఫాబమ఺వప గ఺యు ( నామౄన ళ఻ంగమే గ఺మి భనఽభడె) నామౄన అంకభమ మ఺వప, యభాదేవి ( మ఺వభమ ) గ఺యా ఩రథభ ఩పతేరడె. ఫాలేభంణా ఉననవ గ఺ాభభ లోనే గడుచింది. సఽఫాబమ఺వప గ఺యు 1997-98 సంవతియభ లో ఉననవ జిలాా ఩మిషత్ ఉననత తృ఺ఠఱ఺లలో 10 వ తయగతి చదిర఺యు.తమ఺ాత ఇంటమీమడుమట్ - ( క఺భర్ి) విఫాగంలో చదివి, ఆతమ఺ాత ఫా఩ూజీ తృ఺యౌటకూనక్ - దావణగౄమౄ - కమ఺ణటక కయాఱ఺ల నఽంచి డుతృా ొ భా ఇన్ టకౄైటిల్ి టక఺నలజీ ఩ూమిిఙేఱ఺యు. తమ఺ాత ళ఻఩తునంగ్ ( టకౄైటిల్ ) యంగంలో తృొ ర డక్షన్ ఇంజతూర్ గ఺ ఉదయ ేగ ఫాదేతలు ఙే఩టిట సకాభంగ఺ నృయరేయుసా ి నే, దాయవిదే విధానంలో తౄ఺షన్ టక఺నలజీ / అతృ఺఩మౄల్ భయుంటైజింగ్ /B.A. ( తృొ యౌటికల్ ళెైన్ి ) / M.B.A. (ఇంటర్ నేషనల్ త౅జినృస్ - తృ఺ండుఙేమి ళెంటరల్ మూతువమిిటీ ) వంటి కోయుిలలో ఩టట ఫదఽరల ైనాయు. భలేల఻మా దేశ్ంలోతు కౌలాలం఩ూర్ నగయంలో మౄండె సంవతిమ఺లకు ఩ెైగ఺ ఉదయ ేగ ఫాదేతలు నేయరేమిు అట ఩఻భమట సాదేశ్భ నకు తిమిగివచిునాయు. ఉదయ ేగమిణాే ళ఻ంగ఩ూర్ / శీాలంక / ఇండయ నేల఻మా వంటి దేఱ఺లలో ఩యేటింఙాయు. తమ఺ాత చిలకల౅మి఩పట ర఺సి వపేమ఺లభన యభేశీా తు విర఺హభ ఙేసఽకునానయు. దాదా఩ప 10 సంవతియభ లు టకౄైటిల్ి ఇండళ఼ట ర లో వివిధ యంగభ ల ైన ళ఻఩తునంగ్ / రృఅవింగ్ / మౄడమబేడ్ గ఺మౄమంట్ి ఎగ భతేలు భమిమ తమామి విఫాగ఺లలో తృొ ర డక్షన్ / క఺ాయౌటీ / బేయుందిళ఻ంగ్ / మిటైయౌంగ్ /ఇమో఩ర్ట్ / ఎక్ష్ప఩ర్ి ్ / భమిమ స఩ెా ల ఙెభన్ తృ఺ాతుంగ్ విఫాగ఺లలో వివిద కీలక ఫాదేతలు తుయామిించు ఩రసి ఽతం శూ఺ఫ్టపటేర్ యంగంలో కనిలట ంట్ హో దాలో టాటా గూ ా ప్ సంసి లలో ఑కటైన టైటాన్ ఇండళ఼టస్ ర క఺మో఩మట్ క఺మ఺ేలమభ ఫెంగ ళ్ొయు లో ఩తుఙేసి ఽనానయు. నామౄన సఽఫాబమ఺వప గ఺యు ఉననవ.క఺మ్ తుమద శ్క భండయౌలో ఉతృ఺ధేయలు గ఺ ఫాధేతలు తుయాఴిశూి ఺యు. వీమిణో సభాఙాయ, ళపనహ ఫాంధర఺ేల కొయకు (ఈ - బభల్) nsrao999@gmail.com (తౄో న్) 08892787689 సం఩రదించగలయు.

The best time to plant a tree was 20 years ago. The next best time is today. - Chinese Proverb

www.vunnava.com

15


జఞళ఻ి మ఺భామ఺వప (఩రధాన క఺యేదమిశ) జఞళ఻ి మ఺భామ఺వప గ఺యు, రృంకమే, (఩ెదద )ి ఆదెభమ గ఺యా మౄండయ కుభాయుడె. చినన నాటి జీవితభంణా ఉననవ గ఺ాభభ లోనే గడుచింది. ఩ెళ్ొామి రృంకటేశ్ాయుా ఩ంతేలుగ఺మి వదద తృ఺రధమిక విదే, ఉననవ తృ఺ఠఱ఺లలో భాధేమిక విదే అబేళ఻ంఙాయు. ఩ెద గొటిటతృ఺డె జిలాా ఩మిషత్ ఉననత తృ఺ఠఱ఺లనఽండు 1975లో 10వ తయగతి చదిర఺యు. ఆ తయుర఺త భదిద ఫాల తిర఩పయ సఽందయభమ( M.B.T.S) ఩రబ తా తృ఺యౌటకూనక్ కయాఱ఺ల (నలా ఫాడె, గ ంటృయు) నఽండు టకౄైటిల్ టక఺నలజీలో 1978 లో డుతృా ొ భా సంతృ఺దింఙాయు. డుతృా ొ భా ఩ూయి భన రృనఽరృంటనే, మ కి వమసఽిలోనే అహభమదాఫాదఽ, గ జమ఺త్ మ఺షట భ ర రృయ౎ా, దాదా఩పగ఺ 13 సంవతిమ఺లు అకుడ ళ఻఩తునంగ్ మిల్ి (అతుల్ ఇండళ఼టస్ ర , మిలమన్ి ఇండళ఼టస్ ర ) లో ఩తుఙేళ఻, అతృ఺యబైన అనఽబర఺తున సంతృ఺దింఙాయు. ఆ క఺లభ లో ళెల్ తౄో నఽ ా , ఈ-బభల్ ఉండేవి క఺వప. ఉననవ విషమాలు ణెయౌమాలంటే ఎవయభనా ఉతి యభ ర఺రమాయౌ లేదా ళెలవలుకు ఇంటికూ మ఺ర఺యౌ. ఆ తయుర఺త, ఆంధర ఩రదేశ్ తిమిగి వఙేుళ఻, 1984 లో ఆంధర ఩రదేశ్ ఒ఩ెన్ మూతువమిిటీ లో B.COM చదిర఺యు. గత 20 సవతిమ఺లోా ఙాలా ళ఻఩తునంగ్ మిల్ి లో (గణ఩వయం, ఫో మతృ఺ల ం, కోదాడ, ఙేఫోర లు) ఩తు ఙేశూ఺యు, ర఺టిలో కొతున ళ఻఩తునంగ్ మిల్ి మ఺భామ఺వపగ఺మి ఙేతేలమీదఽగ఺ తుమిమతబైనరే!. ఩రసి ఽతభ గజవయౌా ళ఻఩తునంగ్ మిల్ి ఩ెైర ర ేట యౌమిటడ్, ఙేఫోర లులో గత 6 సంవతిమ఺లుగ఺ ఩తుఙేసి ఽనానయు. కుట ంఫ఩యంగ఺, ఘంటా ఩దామవతిణో 1982 లో విర఺హభ . ఇదద యు కుభాయులు - విషే ణ చంద్, శ్యత్ చంద్ ఇంజతూమింగ్ ఩ూమీి ఙేఱ఺యు. ఈ అనఽబర఺ల శూ఺పలేభ వలన మ఺భామ఺వప గ఺యు ఩రఫావశీల సభశూ఺ే విమోచకుడెగ఺ (ఎపెకటవ్ ూ తృ఺రఫా మ్ శూ఺లార్) ఩పయు సంతృ఺దింఙాయు. మ఺భామ఺వప గ఺యు ణెలుగ , గ జమ఺తీ, ఴిందీ, ఇంగీాష్ ఫాషలలో అనయగ ళ్ంగ఺ సంఫాల఻ంచగలయు (శృసే ఩఻రమ లు, చతేయులు క౅డా). మ఺భామ఺వప గ఺యు ఉననవ.క఺మ్ తుమద శ్క భండయౌలో ఩రధాన క఺యేదమిశగ఺ ఫాధేతలు తుయాఴిశూి ఺యు. వీమిణో సభాఙాయ, ళపనహ ఫాంధర఺ేల కొయకు (ఈ - బభల్) jasty_ramarao@yahoo.com (తౄో న్) 9573239075 సం఩రదించగలయు.

భ క఺ి ఩రఫాకర్ (కోఱ఺ధిక఺మి) భ క఺ి ఩రఫాకర్ గ఺యు (భ క఺ి చినన అ఩఩మే గ఺మి భనఽభడె) రృంకట సఽఫబమే, (తృ఺వపల౅మి) ఫా఩భమ గ఺యా కుభాయుడె. చినన నాటి జీవితభ ఉననవలోనే గడుచింది. 1976 లో ఆంధార మూతువమిిటీ (఩ూమ఺ణ కయాఱ఺ల, గ ంటృయు) నఽండు 10వ తయగతి (బటిక ర ుేలేషన్) ఩ూమిి ఙేఱ఺యు. ఆ తయుర఺త 1981 వయకు జౄకౄళ఻ కయాఱ఺లలో విదేనబేళ఻ంచి ఇంటమీమడుమట్, డుగీా (త౅.క఺మ్) ఩ూమిి ఙేఱ఺యు. తయుర఺త బసిర్ి

www.vunnava.com

16


ఫరహమమే అండ్ కం఩ెతూలో, శిక్షణామిథగ఺ 1984 వయకు ఩తుఙేళ఻, ఙాయటర్్ అకౌంటంట్ గ఺ అయహత సంతృ఺దింఙాయు. అదే సంసథ లో 1993 వయకు ఩తుఙేఱ఺యు . ఩రసి ఽతభ ర఺యు బసిర్ి సాయేనామ఺మణ అండ్ సఽమష్ లణో ఫాగశూ఺ాభ ల ై ఑క సంసథ నఽ నడె఩పత౉ ఴైదమ఺ఫాదఽలో ఙాయట ర్్ అకౌంటంట్ గ఺ వితిి లో ళ఻థయ఩డా్యు. ర఺యు ఇతుటిటృేట్ అఫ్ ఙాయటర్్ అకౌంటంట్ి ఆఫ్ ఇండుమా లో విశిషట సబ ేలుగ఺ వపనానయు. రేభ ల఩యౌా ఴేభలత (B.Com, CA Final) ణో 1992 లో విర఺హభ . ర఺మి కుభాయుడె శూ఺భ ధీయజ్ GITAM, విఱ఺ఖ఩టనభ లో ఩రసి ఽతభ 3వ సంవతియం కం఩ూేటర్ ఇంజతూమింగ్ చదఽవపతేనానడె. శూ఺భాజిక఩యంగ఺, ఩రఫాకర్ గ఺యు గత 18 సంవతిమ఺లుగ఺ జిడె్ కిషణ భూమిి ళెంటర్ (ఴైదమ఺ఫాద్) కు కోఱ఺ధిక఺మిగ఺ సాచఛంద ళపవలందిసి ా ర఺మి వంతే సభాజళపవ ఙేసి ఽనానయు. భ క఺ి ఩రఫాకర్ గ఺యు ఉననవ.క఺మ్ తుమద శ్క భండయౌలో కోఱ఺ధిక఺మిగ఺ ఫాధేతలు తుయాఴిశూి ఺యు. మ఺షట భ ర లో, దేశ్భ లో వపనన వివిధ ఩రబ తా, ఩రబ ణేాతి య సాచుంద సంసథ లణో సంవమనకయి గ఺ క౅డా వేవహమిశూి ఺యు. వీమిణో సభాఙాయ, ళపనహ ఫాంధర఺ేల కొయకు (ఈ - బభల్) mpmuktha@gmail.com (తౄో న్) 9849001026 సం఩రదించగలయు.

మలగ఺ల భయౌా ఖాయుునమ఺వప (క఺యే తుమ఺ాహక సబ ేలు ) మలగ఺ల భయౌా ఖాయుునమ఺వప గ఺యు ఉననవ ర఺సి వపేలు శూ఺ంఫమే, శూ఺భాాజేభ గ఺యా కుభాయుడె. ర఺యు 1990లో R.V.S.C.V.S ఉననత తృ఺ఠఱ఺ల, చిలకల౅మి఩పట నఽండు 10 వ తయగతి, 1992 లో S.G.H.R &M.C.M.R, గ ంటృయు నఽండుఇంటమీమడుమట్ ఩ూమిి ఙేఱ఺యు. తయుర఺త GITAM కయాఱ఺ల, విఱ఺ఖ఩టనభ నఽండు 1999లో ఇంజతూమింగ్ (తృొ ర డక్షన్ అండ్ ఇండళ఻టమ ర ల్ ఇంజతూమింగ్) ఙేఱ఺యు. ర఺యు ఩రసి ఽతం దాదా఩ప 10 సంవతిమ఺లుగ఺, SAP SD/MM/WM సాతంతర సలశృదాయుగ఺, లండన్ లో ఩తుఙేసి ఽనానయు. అనేక ఩మిశ్ాభలకు, సంసథ లకు, వివిధ సంసథ లకు MeadWestvaco, Smiths detection, GSK, CIBA vision, KONE, Stefanini, HCLAXON, Wipro, Red commerce, Modis international, CAPGEMINI - సలశృదాయుగ఺ ళపవలందింఙాయు. ర఺యు వితిి మీణాే వివిధ దేఱ఺లోా మ నృైటడ్ కూంగ్ మ్, జయమతూ, ళ఻ాటు మా ఺ండ్, ఆళ఻టమ ర ా దేఱ఺లలో కొంత క఺లభ

఩తుఙేఱ఺యు.

2004 లో జమశీా మ఺రృందల ణో విర఺హభ . ర఺ళ్ాకు ఑క అఫాబభ – 1.5 సంవతిమ఺ల ఆదితే. ర఺యందయౄ రృంతెా తృ఺ర్ు, లండన్, మ నృైటడ్ కూంగ్ మ్ లో తువళ఻సి ఽనానయు. మలగ఺ల భయౌా ఖాయుునమ఺వప గ఺యు ఉననవ.క఺మ్ క఺యే తుమ఺ాహక సబ ేడెగ఺ ఫాధేతలు ళ఼ాకమిశూి ఺యు. చదఽవప, ఉదయ ేగభ , జీవననతృ఺ధిభాయగ ం, వేకూితా విక఺సభ

సంబదిత వేవశృమ఺లోా దిల఻ట ఩ెటట ి, భాయగ దయశకులుగ఺ వేవహమిశూి ఺యు. వీమిణో

సభాఙాయ, ళపనహ ఫాంధర఺ేల కొయకు (ఈ - బభల్) m.yalagala@gmail.com (తౄో న్) 00447877558189 సం఩రదించగలయు.

విదే అనే భశృ విక్షం రేళ్ైా ఙేదఽగ఺నఽ, అది అందింఙే పలాలు భధఽయంగ఺నఽ వపంటాభ. www.vunnava.com

17


Dr. ఩ెదద ి మ఺భామ఺వప (క఺యే తుమ఺ాహక సబ ేలు ) ఩ెదద ి రృంకటేశ్ాయుా, ళ఼ణామ఺వభమల భనవపడె ఩ెదద ి మ఺భామ఺వప. అభమక౅, అభమభమక౅ వపనన సంగీతం ఩఻చిు, ణాతలకునన నాటక఺ల ఩఻చీు ఩పటట కణోనే ర఺యసతాంగ఺ అంది఩పచఽుకునానడె. 1973లో ఉననవలోనే ఩పటిట ణాతలు, అభమభమ, నామనభమల గ఺మ఺ఫంణో ఫాలేభంణా గడు఩పఱ఺డె. ఉననవలో ఑క ఩దేళ్ాతృ఺ట ఩రతి సంక఺ాంతికూ శూ఺ంసుితిక, కీాడా ఉతిర఺లనఽ అతేంత ఘనంగ఺ తుయాఴించిన ఑క చినన తృ఺టి ఫిందంలో ఙాలా కీలకబైన తృ఺తర తృో ల఻ంఙాడె. వడా భూడు విజఞణన్ డుగీా క఺లేజీలో త౅.ఏ చదఽవపకొతు ఆ తమ఺ాత మూతువమిిటీ ఆఫ్ ఴైదమ఺ఫాద్ లో ఎం.ఏ భమిమూ ఩఻.ఴచ్ డు ఙేఱ఺డె. దాయదయశన్ లో ఩రశూ఺యబైన ణొయౌ ణెలుగ ధామ఺ర఺ఴిక ఋతేమ఺గ఺లకూ కధా యచభతగ఺ తృ఺రయంతేంచి, అనేక టయౌవిజన్ ళ఼మిమల్ి కూ యచభతగ఺ ఩తుఙేఱ఺డె. కవితాంణో తృ఺ట అనేక ర఺ేశూ఺లు క౅డా ఩తిరకలలో ఩రచఽమించఫడా్భ. ఩రసధ ఽతం తృొ టిట శీామ఺భ లు ణెలుగ విశ్ావిదాేలమంలో ఆఙాయుేలుగ఺ ఩తుఙేసి ఽనానయు. ణెలుగ నాటకయంగం, శూ఺ఴితేం, కళ్లు తన ఩ర఩ంచం. ఩రసి ఽతం శీాభతి శీాలక్ష్ుమ కనక఺ల, ఇదద యు క౅తేళ్ైా మ఺గ, ఩ెరయణలణొ ఴైదమ఺ఫాదఽలో తువళ఻సి ఽనానయు. ఩ెదద ి మ఺భామ఺వప గ఺యు ఉననవ.క఺మ్ క఺యే తుమ఺ాహక సబ ేడెగ఺ ఫాధేతలు ళ఼ాకమిశూి ఺యు. లయౌత కళ్లు, సంసుితి, ఩ండెగలు, సంఫమ఺లకు సంబదిత వేవశృమ఺లోా దిల఻ట ఩ెటట ి, భాయగ దయశకులుగ఺ వేవహమిశూి ఺యు. వీమిణో సభాఙాయ, ళపనహ ఫాంధర఺ేల కొయకు (ఈ - బభల్) : ramarao.peddi@gmail.com (తౄో న్) 9391005610 సం఩రదించగలయు.

Dr. గయాా యఘ కూశుో ర్ (క఺యే తుమ఺ాహక సబ ేలు ) డాకటర్ గయాా యఘ కూశుో ర్, కొండలమ఺వప (యశూ఺మన ఱ఺సి ర ఉతృ఺ధాేమ లు), శీాభతి శివకుభామి గ఺యా కుభాయుడె. ర఺యు ఆంధర఩రదేశ్ లో అనేక ఩టట ణాలగా, కయాఱ఺లలోా చదఽవపకునానయు. ఖానా఩ూర్, ఆదిలాఫాద్ లో తృ఺రధమిక విదే ఙేఱ఺యు. ఖభమం జిలాా తృ఺లాంచలో భాధేమిక విదే ఩ూమిి ఙేఱ఺యు. తయుర఺త ర఺యు ళ఻దధ ాయథ రృైదే కయాఱ఺ల నఽండు MBBS ఙేఱ఺యు. ఆ తయుర఺త భశృణామ గ఺ంధీ బడుకల్ క఺లేజ్ నఽండు MD (జనయల్ బడుళ఻న్) ఩ూమీి ఙేఱ఺యు. ఉననవ గ఺ాభం నఽండు వచిున ముటట ముదటి డాకటర్ అతు ఙె఩ప఩కోవచఽు. 2011 లో బడుకో ళపనశృ మ఺వపలతృ఺టి ణో విర఺హం. ళపనహ ఩రసి ఽతం భభణా బడుకల్ క఺లేజ్ లో హౌస్ సమౄుతూి ఙేసి ఽనానయు. ర఺యు ఩రసి ఽతం ఖభమంలో తువళ఻సి ఽనానయు. డాకటర్ యఘ గత 2 సంవతిమ఺లుగ఺ ఖభమభ లో రృైదే ళపవలుందిసి ఽనానయు. డాకటర్ యఘ గ఺యు, భామిు 2013 లో, నాణేబైన భమిమ సయసబైన రృైదే సంయక్షణ అందింఙే ఑క లక్షేంణో ఖభమం లో "ఇండుమన్ శృళ఻఩టల్ి" శూ఺థ఩఻ంఙాయు. శూ఺భాజిక ళపర఺ ధరక఩ధభ ణో ర఺యు "నేనఽ ళెైతభ " అనే లాఫా఩పక్ష లేతు సంసథ నఽ (http://www.nenusytham.org/) శూ఺థ఩఻ంఙాయు. ఆంధర www.vunnava.com

18


఩రదేశ్ అంతటా అనేక గిమిజన తృ఺రంణాలోా,ఆమోగేం. విదే, చదఽవపలోా ఩లు తృ఺రజౄకటులు ఙే఩టట డభ ఈ సంసథ యొకు ఉదేదశ్భ . ముతి ం ఆంధర ఩రదేశ్ లోతు ఩పద ఩రజలకు సశృమ఩డే లక్షేభ ణో ఇట వంటి తౄౌండేషన్ నఽ ఇంత చిననవమసఽలో తృ఺రయంతేంచడభనేది ఉతి భబైన విషమభ , అందమికీ ఆదయశతృ఺రమభ . డాకటర్ యఘ ఉననవ.క఺మ్ క఺యే తుమ఺ాహక సబ ేడెగ఺ ఫాధేతలు ళ఼ాకమిశూి ఺యు. ఆమోగేభ , ఆమోగే విదే భమిమ సంఫంధిత యోచనలలో దిల఻ట ఩ెటట ి, భాయగ దయశకులుగ఺ వేవహమిశూి ఺యు. వీమిణో సభాఙాయ, ళపనహ ఫాంధర఺ేల కొయకు (ఈ బభల్) raghukishoregalla@gmail.com (తౄో న్) +91 98 48 973583సం఩రదించగలయు.

ఙెనఽనతృ఺టి మ఺భచందర ఩రశూ఺దఽ (క఺యే తుమ఺ాహక సబ ేలు) ఙెనఽనతృ఺టి మ఺భచందర ఩రశూ఺దఽ గ఺యు కీమి ఱేషేలు ఙెనఽనతృ఺టి మానాది భాశూ఺టయు, నామ఺మణభమ గ఺యా ఩ెదద అఫాబభ. ఉననవ, గొటిటతృ఺డె గ఺ాభాలోా తృ఺రధమిక విదే. 1966 లో కోయుకొండ ళెైతుక సాులో ఙేమి భాధేమిక, ఉననత విదేలనఽ అబేళ఻ంఙాయు. 1972 లో నేషనల్ డుపెన్ి అక఺డమీ లో ఙేమ఺యు. అకుడ రృైభాతుకూ భాయగ తుమద శ్కుడెగ఺ (flight instructor) శిక్షణ తృొ ందాయు. 1977 లో ఩ెైలట్ ఆప఼సర్ గ఺ ఇండుమన్ ఎభర్ తౄో ర్ి ఙేమ఺యు. ఫాయతీమ రృైభాతుక దళ్భ (ఇండుమన్ ఎభర్ తౄో ర్ి) లో దేశ్భ నలుభూలలగా 32 సంవతిమ఺లు ఩తుఙేళ఻, దేఱ఺తుకూ ళపవలందింఙాయు. క఺నృబమ఺ా ఫాంఫర్ భమిమ అరరర యర఺ణా విభానం మీద 4000 గంటల అనఽబర఺తునసంతృ఺దింఙాయు. ఑క ఎభర్ తౄో ర్ి మూతుట్ (నావిగషన్ టతు ైర ంగ్ సాుల్) భమిమ ఑క ఎభర్ తౄో ర్ి ళపటషన్ (ఫేగం఩పట, ఴైదమ఺ఫాదఽ) లకు అధి఩తి, భాయగ దయశకులుగ఺ ఫాధేతలు వమిింఙాయు. ఉదయ ేగ ఫాధేతలు తుయాఴిసి ఽనన఩ప఩డే, డుపెన్ి సట డమస్ లో M.Sc. ఩ూమీి ఙేఱ఺యు. డుపెన్ి సమీాళెస్ శూ఺టఫ్ క఺లేజ్, రృయౌాంగటన్, తమిళ్నాడెలో భాయగ దయశక ళ఻ఫబందిగ఺ (directing staff) భమిమ ఉననత శిక్షకులు (senior instructor) గ఺ ఩తుఙేఱ఺యు. 1999 లో డుపెన్ి బేనేజౄమంట్ క఺లేజ్ నఽండు బేనేజౄమంట్ సట డమశూా ో

భాసట ర్ి డుగీా తృొ ందాయు. దేఱ఺తుకీ సఽధీయఘబైన, ఱేష ా ట బైన ళపవలు అందించినందఽకు, 2004 లో ఫాయత మ఺షట ఩ ర తి

఩రశూ఺దఽగ఺మికూ విశిషట ళపర఺ ఩తకభ ఫహూకమింఙాయు. ఴయౌక఺఩ట యులో ఉననవ గ఺ాభభ చఽటృ ట గిమికీలు కొటట టభ , వయదల఩ప఩డె ఆశృయ఩ప తృో టాాలతు జఞయ విడవడభ , ఉననవ గ఺ాభసఽిలతు ణాడె దాామ఺ ఴయౌక఺఩ట యులోకూ ఎకూుంచఽకోవడభ -భవతూన ఉననవ గ఺ాభసఽిలకు ఩రశూ఺దఽగ఺మిచిున భధఽయ సమితేలు. ఩దవీ వియభణ ఙేళ఻, ఩రసి ఽతభ ఴైదమ఺ఫాదఽలో ర఺మి శీాభతి లక్ష్ుమణో తుర఺సభ వపంట నానయు. ఩ఠనం, ఩రమాణం, భమిమ టక ర ూుంగ్ ఩రశూ఺దఽ గ఺మి అతేయుచఽలు, ఆసకూి. ర఺మికీ భదద యు ఩఻లాలు. అఫాబభ సఽ఩రదీప్ ల ఫ్ట఻టనృంట్ కభాండర్ గ఺ ఇండుమన్ నేవీ లో ఩తుఙేసి ఽనానయు. అభామభ ఩రతిభ ఑మ఺కూల్ శూ఺ఫ్టట రేర్ సంసథ లో టకూనకల్ మౄైటర్ గ఺ ఩తుఙేసి ఽనానయు. ఇదద యు భనఽభలు- మోహన్, విర఺న్ క౅డా వపనానయు. ఩రశూ఺దఽగ఺యు ఉననవ.క఺మ్ క఺యే తుమ఺ాహక సబ ేడెగ఺ ఫాధేతలు ళ఼ాకమిశూి ఺యు. ఆమోగేభ , ఩మ఺ేవయణ, కీాడలు భమిమ శూ఺భజిక విదే సంఫంధిత యోచనలలో దిల఻ట ఩ెటట ి, భాయగ దయశకులుగ఺ వేవహమిశూి ఺యు. వీమిణో సభాఙాయ, ళపనహ ఫాంధర఺ేల కొయకు (ఈ బభల్) crprasad55@gmail.com (తౄో న్) 9490755504 సం఩రదించగలయు. www.vunnava.com

19


ఘంటా సతేవతి (క఺యే తుమ఺ాహక సబ ేలు) ఘంటా సతేవతి గ఺యు, భన గ఺ాభాతుకూఙెందిన కీ.ఱే.ఘంటా రృంకట఩఩మే, కీ.ఱే.అనసామభమ గ఺యా చివమి/నాలుగవ కుభామౄి. ఘంటా రృంకట఩఩మే గ఺యు, దాదా఩పగ఺ 25 సంవతిమ఺లు, ఏకగీావభ గ఺, సయాసభమతిణొ ఎతునకౄై, ఉననవ గ఺ాభ ఩ంఙామతీ అధేయలుగ఺, ఉననవ భమిమ భమిాతృ఺ల ం కో-ఆ఩మటివ్ శూొ ళెైటి అధేయలుగ఺ ఩తుఙేళ఻న విషమభ చియక఺లర఺సఽలకు ణెయౌళప వపంట ంది. తృ఺రధమిక విదే, చినన నాటి జీవితభంణా ఉననవలోనే గడుచింది. ఆబ 1966 లో ల౅థయన్ ఉననత తృ఺ఠఱ఺ల లో SSLC చదిర఺యు. ఆ క఺లభ లో వపననవలోగ఺తు, గొటిటతృ఺డెలో గ఺తు తృ఺ఠఱ఺ల వపండేది క఺దఽ. ఩రతి మోజు ఉననవ నఽండు ఎడా తృ఺డె వయకు నడుచిరృయ౎ా చదిర఺యు. ఆ మోజులోా, అభామభలు చదవటభ , ఩రణేేకూంచి ఇతయ గ఺ాభాతుకూ బైళ్ా తయఫడు నడుచి రృయ౎ా చదవటభ - శూ఺ధాయణబైన విషమభ క఺దఽ. ఆ తయుర఺త ఩రబ తా భఴియా కయాఱ఺ల, గ ంటృయు నఽండు PUC (1967) , B.Sc (1970) ఩ూమి ఙేఱ఺యు. ఆ తమ఺ాత ఆబ తృో స్ట గ఺ాడెేభేషన్ (M.Sc. ఆమ఺గతుక్ కౄమిళ఻ట ర ) భధే ఩రదేశ్ లో వపనన శూ఺గర్ విశ్ా విదాేలమభ నఽండు 1972లో ఩ూమిి ఙేఱ఺యు. ఆబ ఉననవ గ఺ాభభ నఽండు ముటట ముదటి భఴియా తృో స్ట గ఺ాడెేభేట్ భమిమ ఙాల భంది అభామభలకు ఩పరయణ. చదఽవపలు ఩ూయి భన తయుర఺త, ఇయుగ లతృ఺టి దఽమ఺గ రృంకట వయ ఩రశూ఺దఽ (M.Com) గ఺మితు విర఺హభ ఙేసఽకునానయు. అ తయుర఺త ళెభంట్ జయళెఫ్ి భఴియా కయాఱ఺లలో (నలా తృ఺డె, గ ంటృయు) 1977లో ఉతృ఺ధాేమ మ఺యౌగ఺ ఫాధేతలు ళ఼ాకమింఙాయు. అకుడ సఽదీయఘ క఺లం, దాదా఩పగ఺ 31 సంవతిమ఺లు ఩తుఙేళ఻, 2008లో ఩దవీ వియభణ ఙేఱ఺యు. ఘంటా సతేవతి గ఺యు ఩రసి ఽతభ గ ంటృయులో తువళ఻సి ఽనానయు. ర఺మికూ భ గగ యు ఩఻లాలు. ఩ెదదభామభ అ఩యణ (B.Tech -CSE), ఩ెదద అలుాడె హమి ఩రశూ఺దఽ (B.E - Mechanical) ఙెననయ్ లో ఉంటాయు. మౄండయ అభామభ లావణే (M.D,D.M), చినన అలుాడె శీాక఺ంత్ (SWE) లు నాేమార్ు, అబమిక఺ లో ఉంటాయు. ర఺మి కుభాయుడె వంశీకిషణ (భాసట ర్ి ఇన్ IT), కోడలు కిషణ ఙెైతనే (B.D.S.) లు ఆళపటయౌ ర మాలో ఉంటాయు. తన ఩఻లాలతు, భనభసంణాతున చాడటాతుకూ, ఙేదయ డె ర఺దయ డెగ఺ ఉండటాతుకూ, సతేవతిగ఺యు తయుచఽగ఺ ఙెననయ్, ఆళపటయౌ ర మా, అబమిక఺ ఩రమాణభ ఙేసి ఽంటాయు. ఘంటా సతేవతిగ఺యు ఉననవ.క఺మ్ క఺యే తుమ఺ాహక సబ ేలుగ఺ ఫాధేతలు ళ఼ాకమిశూి ఺యు. భఴియా సంక్ష్భభ , ర఺మి విదే, ఆమోగేభ , శూ఺ధిక఺యత సంఫంధిత విషమాల఩ెై దిల఻ట ఩ెటట ి, భాయగ దయశకులుగ఺ వేవహమిశూి ఺యు. వీమిణో సభాఙాయ, ళపనహ ఫాంధర఺ేల కొయకు (ఈ - బభల్) pirugulapati@gmail.com (తౄో న్) 0863- 2355755; 9701982095 సం఩రదించగలయు.

www.vunnava.com

20


కటాట వీయమే (క఺యే తుమ఺ాహక సబ ేలు) కటాట వీయమే గ఺యు (కుమ఺ా రృంకట అ఩఩మే, మ఺వభమ గ఺యా భనఽభడె) కటాట ఫరహమమే, ళ఻ంగభమ గ఺యా కుభాయుడె. చినన నాటి ఫాలేభంణా ఉననవ గ఺ాభభ లోనే గడుచింది. తృ఺రథమిక, భాధేమిక తయగతేలు (1 నఽండు 7 వయకు) ఉననవ లో చదిర఺యు. ఎడా తృ఺డె తృ఺ఠఱ఺లలో 8 నఽండు 10వ తయగతి వయకు చదిర఺యు. తయుర఺త చఽండు యంగనామకులు కయాఱ఺ల, గణ఩వయభ లో ఇంటమీమడుమట్ ఙేఱ఺యు. ఆ తయుర఺త JKC క఺లేజ్, గ ంటృయు నఽండు B.Sc ఎలక఺టాతుక్ి, ఫా఩టా ఇంజతూమింగ్ క఺లేజ్ నఽండు M.Sc (ఎలక఺టాతుక్ి) ఩ూమిి ఙేఱ఺యు. ఫయో లాజిక్ అనే సంసథ లో, ఩మిఱోధన భమిమ అతేవరదద ి (R&D) విఫాగభ లో, 2.5 సంవతిమ఺లు ఇంజతూయుగ఺ ఩తుఙేఱ఺యు . వితిి మీణాే 1999 లో అబమిక఺ వఙాుయు. ఩రసి ఽతం US Steel అనే సంసథ లో, వేవశూ఺థ శియౌ఩ (enterprise architect) గ఺ ఩తుఙేసి ఽనానయు. కటాట వీయమే గ఺యు ఩఻ట్ి ఫర్గ విశ్ావిదాేలమభ లో తృ఺ర్ట టైమ్ విదాేమిథ గ఺, MBA (ఆ఩మషన్ి బేనేజౄమంట్ అండ్ శూ఺టరటజీ) చదఽవపతేనానయు. కుమ఺ా సఽతూతణో 1998 లో విర఺హభ . వీమికూ భదద యు ఩఻లాలు - తిరమశిా (8 సంవతిమ఺ల అభామభ), మతిన్ (6 సంవతిమ఺ల అఫాబభ). ఩రసి ఽతభ ఩఻ట్ట్ ఫర్గ నగయభ , ఩ెతునళపలాతుమా మ఺షట భ ర లో తువళ఻సి ఽనానయు.శూ఺భజిక ళపవలో సామంళపవకులుగ఺ చఽయుకుగ఺ ఩తుఙేసి ఽంటాయు. "యౌంగ఺మ఺వపతృ఺ల ం డెవల఩ెమంట్ టరస్ట" అనే లాఫా఩పక్ష లేతు సంసథ నఽ 2009 లో శూ఺థ఩఻ంఙాయు. ఆ సంసథ కు క఺యేదమిశగ఺ ఫాధేతలు తుయాఴిశూి ఺యు. ఆ సంసథ ర఺ళ్ా నామనభమగ఺మి గ఺ాభభ లో అనేక అతేవిదిధ క఺యేకాభాలు ఙేఫడెతేంది. కటాట వీయమే గ఺యు ఉననవ.క఺మ్ క఺యే తుమ఺ాహక సబ ేడెగ఺ ఫాధేతలు ళ఼ాకమిశూి ఺యు. ఫామీ శూ఺థభ తృ఺రజౄకటుల సభనామభ , రృబ్ ళెైట్, తుధఽల సమీకయణల మీద దిల఻ట ఩ెటట ి, భాయగ దయశకులుగ఺ వేవహమిశూి ఺యు. వీమిణో సభాఙాయ వీమిణో సభాఙాయ, ళపనహ ఫాంధర఺ేల కొయకు (ఈ - బభల్) veera_katta@yahoo.com (తౄో న్) 508.740.8255 సం఩రదించగలయు.

www.vunnava.com

21


఑క గ ప్఩ గహామం కోషం ప్ిజల, ఆలోచన్ల అన఼్షంధాన్ం డాకుర్ జావ఺త శిఴ రహమ కాశణ ఑క ఩రకు ఩రజలునానయు - ఉననవ ర఺సఽలు , గ ంటృయులో ళ఻థయ ఩డునర఺ళ్ైా, ఆంధర ఩రదేశ్ లోనే ఉదయ ేగ, ర఺ేతృ఺య యంగ఺లోా ఩తుఙేసి ఽననర఺ళ్ైా, రేమ మ఺శు఺టరలకు, దేఱ఺లకు భంచి ఫరతేకు నడె఩పదాభతు వలస రృయ౎ానర఺ళ్ైా - కనన ఊమితు సగయాభ గ఺, భభతనఽమ఺గ఺లణో, భధఽయ సమితేలణొ తలచఽకొనే ఩రజలగకరృై఩ప. ఇంకో ఩రకు ఆలోచనలునానభ - ఩రతి ఑కుమికూ గ఺ాభాతుకూ ఏదయ ఑కటి ఙేమాలనన త఩నలో ఩పటట కొచిున ఆలోచనలు. తన వంతే ళపవ ఙేమాలనన, తన ఱైయౌతు, భ దరతు ఫావి తమ఺లు గ యుించఽకోర఺లనన, తన తయౌా దండెరలు, ణాత భ ణాితల జఞా఩కయధ మో, తన జీవితభ లో సంతృ఺దించిన అనఽబర఺లనఽ ఩ంచఽకోర఺లనన – భూల క఺యణాలు తేననంగ఺ ఉండవచఽు. క఺తు అంతమీానంగ఺ కోమిక ఑కుటే. ఩పరయణలు ఩లు యక఺లు క఺వచఽు - క఺తు గభేభ ఑కుటే. ఈ మౄండుటి భధేన అనఽభానాల౅ వపనానభ. అనఽభానభ ణో తృ఺ట తుమిా఩ిత, తుమ఺సకూి కుడా వపనానభ. ఊమికూ ఏమి ఙేమాయౌ? ఎలా ఙేమాయౌ? ఙేళప ర఺ళ్ైా ఎవయు? ర఺ళ్ైా సమిగగ ఺ ఙేశూి ఺యతు నభమకబేంటి? ఏదయ ఙేదద ాభతు వీళ్ైా భ ందఽకొసఽినానయువీళ్ాకూ లాబబేంటి !!? ఆ.. భనకౄందఽకులే! భనబేమి ఙేమగలభ ? జఞనృడె తృొ టట కొసభ భనబే రేల బైళ్ైా దాయంగ఺ వఙాుభ ! భనకంటే ఊయళా ర఺యళా వంద మౄటా నమభ - భన అవసయభ ర఺ళ్ా కు ఏమీ లేదఽలే! ఇలాంటి అనఽభానాయౌన తృ఺తి఩ెటట ి, తుమ఺సకూి తుమిా఩ితలనఽ తమిమిరేళ఻, ఩రజఞతూక఺తున ర఺మి ఆలోచనయౌన అనఽసంధానభ ఙేమడాతుకూ ఉదభంచిన సంళపథ ఉననవ.క఺మ్. గత భూడె నృలలుగ఺ మీయందయౄ అలా ఎననన ఆలోచనలు ఩రతితృ఺దింఙాయు. ఑కమి ఫ యాలో ఩పటిటంది -- అదయ చినన ఆలోచనే క఺వచఽు. అభలు ఩మిళపి, అదే ఩ెదద ఉ఩ె఩నలా భాయవచఽు. కొతున ఩ెదద తృ఺రజౄకటులు ఘంటా క఺బేశ్ాయమ఺వప గ఺యు ఙె఩఻఩న శూౌయ శ్కూి గ఺ాభభ , కుమ఺ా యతి మే గ఺యు ఙె఩఻఩న భశృ ఩రశూథ ఺నభ - ఇవి ఉననవ యొకు ఘనతనఽ నలు భూలలా ఙాటి ఙె఩ప఩ అవక఺ఱ఺లు, భన ఊమితు ఩఼డుంఙే భాయౌక సభసేలకు ఩మిశు఺ుమ఺లు. కొతున ఩రతితృ఺దనలు ఩మి఩ూయణ భ గ఺ వపనానభ. కొతున ఩రతితృ఺దనల మీద బేధయ భయద నభ జయగ఺యౌిన అవసయభ , ఎలా అభయు఩యఙాలో ఩రణాయ౎కలు రేమవలళ఻న ఆవశ్ేకభ వపనానభ. అభన఩఩టికీ - అవతూన చాసఽింటే, ఑క సమికొతి ఉణాిహభ , ఉణెి జభ కలుగ తేంది. ఊమికూ సశృమభ ఙేమటభనేది ఩లుయక఺లుగ఺ ఉండవచఽు. అది ధన సశృమబే క఺నకుమా దఽ. ఈ మాతరలో వసఽి శూ఺మభ , భాట శూ఺మభ , ఙేత శూ఺మభ - అతున యక఺ల సశృమాలు క఺ర఺యౌ. ఉదాహయణకు, తభ మడె గయాా శూ఺ంఫశివమ఺వప (శూౌభే డుజిటల్ సా ట డుయో, గొటిటతృ఺డె) దాదా఩పగ఺ మౄండె ఩ూమిి మోజులు ఩తుఙేళ఻తౄో టలగాప఻ శూ఺మభ అందింఙాడె. తభ మడె తృ఺లడెగ కూశుో ర్ కుభార్ తన ఇంటమౄనట్ ళెంటయు నఽండు తౄో టలలు, వివమ఺లు ఩ం఩఻ంఙాడె. ఩ెదద ి శూ఺ంఫశివమ఺వపగ఺యు ణెలుగ ళపత ఙేమడభ లో, అభూలేబైన సంతృ఺దక సలశృలు అందించడభ లగ ఙాల సశృమభ ఙేఱ఺యు. అలాగ, భ఩఩టి వయక౅ తృొ ందఽ఩యచిన ఆలోచనల జఞత౅ణా చాళపి ...కొతున నభూనాలు ఫమట఩డతేనానభ. ఑కు దాత ఑కు తృ఺రజౄకటు ఙేమవచఽు. ఑కు దాత ఑కశూ఺మి భూడానలుగ తృ఺రజౄకటులు ఙేమవచఽు. ఇదద యు, భ గగ యు కలళ఻ ఑క తృ఺రజౄకటు ఙేమవచఽు. ఈ తయశృ తృ఺రజౄకటులు తాయ తాయగ఺ జయుగ ణామతు నభమకభ ంది!.. క఺తు, కొతున తృ఺రజౄకటుల విషమభ లో, భ ఖేభ గ఺ ఖయుుణో క౅డున ఩నఽల ైణే, క౅లంకషంగ఺ విఱేాషణ ఙేమాయౌ, వివయణ క఺ర఺యౌ, ఩రణాయ౎కలేమాయౌ - అందమికీ అవగ఺హన కయౌ఩ంఙాయౌ. భలాంటి సందమ఺ాలలో ఉననవ.క఺మ్ సయా శ్కుిలా కిల఻ఙేసి ఽంది. ఈ నే఩పధేభ లో ఉననవ.క఺మ్ సభనామభ , అనఽసంధానభ ఙేళప తుమితి భాతేరమ఺లు భాతరబే. ఙాలా విషమాలోా ఈ సంసథ ఒ నభమకబైన చియు గ భశూ఺ి లాంటిది. తృ఺రజౄకటులు ఩రతితృ఺దింఙేది, కొతునటితు ఎం఩఻క ఙేసఽకొనేది, ర఺టితు ఙే఩టేటది, ర఺టితు ఩ూమిి ఙేళపది, చమితల ర ో మీ ఩పటయౌన ర఺రళపదీ, చమితర సిల఻టంఙేదీ -- ఇవతూన మీ హిదమక఺ంక్షల తృో ర దబలబే! మీ భంచితనబే!

www.vunnava.com

22


తృ఺రధమిక తృ఺ఠఱ఺లల భౌయౌక అవసమ఺ల జఞత౅ణా Item

No of Units

water tank and drinking facility boundary wall boundary wall grills for warandah main gate repair steps for slide classroom decoration with paint iron safes iron safes plates and glasses plates and glasses plates and glasses plates and glasses Benches Benches sliding unit sports material paint for school TLM - teaching/learning material TLM - teaching/learning material Chairs Bags note books pens and pencils id cards Tie Belt Shoes

1 1 100ft*7ft 20ft*5ft 1 1 1 3 1 40 42 150 50 20 20 1 1 1 1 1 6 50 250 100 50 50 50 50

Unit Cost (Estimate) 50000 15000 70000 50000 5000 10000 5000 5000 5000 50 50 50 50 2500 2500 20000 5000 5000 5000 5000 800 200 10 10 50 40 40 150 Total

Total Cost (Estimate) 50,000 15,000 70,000 50,000 5,000 10,000 5,000 15,000 5,000 2,000 2,100 7,500 2,500 50,000 50,000 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,800 10,000 2,500 1,000 2,500 2,000 2,000 7,500 411,400

School ME LE SN SN ME ME SN ME SN HE LE ME SN ME SN SN SN LE HE SN ME SN SN SN SN SN SN SN

Order 1 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TimeLine april,may ( summer vacation ) april,may ( summer vacation ) april,may ( summer vacation ) april,may ( summer vacation ) april,may ( summer vacation ) april,may ( summer vacation ) june,july (school reopening ) jan ( republic day ) jan ( republic day ) august ( independence day ) august ( independence day ) august ( independence day ) august ( independence day ) august ( independence day ) august ( independence day ) april,may ( summer vacation ) november(childrens day) june,july (school reopening ) june,july (school reopening ) june,july (school reopening ) january ( republic day ) june,july (school reopening ) june,july (school reopening ) june,july (school reopening ) june,july (school reopening ) june,july (school reopening ) june,july (school reopening ) june,july (school reopening )

ఉననవలో నాలుగ తృ఺రధమిక తృ఺ఠఱ఺లలు ఉనానభ. ర఺టి ఩రధాననతృ఺ధాేమ లు ర఺టి అవసమ఺ల ఩టీట తమాయుఙేళ఻ ఩ం఩఻ంఙాయు. SN - సాయేనగర్ తృ఺రధమిక తృ఺ఠఱ఺ల

నేటి ఫాలలే మ఩టి తృౌయులు. భన తృ఺ఠఱ఺లలకు, భన విదాేమిధ,

M. ఐజఞక్ తృ఺ల్ - 9441452529 HE - ఴిందఽ తృ఺రధమిక తృ఺ఠఱ఺ల (మానాది భాశూ఺టయు ఇంటి ఩రకున) G. చందర ఱేఖర్ మౄడ్ ు - 9985000681 LE – ల౅థయన్ తృ఺రధమిక తృ఺ఠఱ఺ల, ఉదమ఩పమి G. రృంకటేశ్ాయుా - 9440702860 ME – బభన్ తృ఺రధమిక తృ఺ఠఱ఺ల (zphs ఩రకున ) M. కిషణ ఫాఫ - 9703167231

విధాేమిదతులకు ఎంత సశృమభ ఙేళపి అంత భంచిది. లహటి పయౌణాలు బవిషేతే ి లో కతు఩఻శూి ఺భ. భన గ఺ాభభ యొకు ఩పమోగతి, ఫావితయభ యొకు ఘనత - భనభందయభూ ఈ మోజు ఏమి ఙేసి ఽనానభ అనే దాతు మీద ఆధాయ఩డువపంట ంది. మ ంద఼కు రహలహలి్ందిగహ దాతలకు విజన఩఺త . ఈ అభయరధ న్ల మీద మరితున విఴరహలకు ప్ిధానోతృహధాయయ లన఼్ షంప్ిదించండి.

www.vunnava.com

23


షమర఩ణ–ధ్న్యలహదాలు ఉననవ.క఺మ్ ముటట ముదటి ర఺యి ఩తిరక భ దరణ, తృొ ళెటజ్ ఖయుులనఽ బమించి, ఈ సంసథ యొకు ఆశ్మాలకు భదద తే ఩యౌకూన "ర఺ళ఻మౄడ్ ర ు ేంకటాదిర ఇతుటిటృేట్ అఫ్ టక఺నలజీ, గ ంటృయు" (http://www.vvitguntur.com/) మాజభానాేతుకూ భా హిదమ ఩ూయాక ధనేర఺దాలు.

ఉన్నఴ జాాప్కహలు.... (ఈ ర఺ేసంలో తన జఞా఩క఺లనఽ భనణో ఩ంచఽకుంట ననది జఞళ఻ి రృంకమే గ఺మి ఩ెదదఫాబభ ఩పలాామ఺వప గ఺మి ఩ెదద అఫాబభ గో఩఻చంద్. మం.తౄ఺యమళ఼ ఙేళ఻ నాే జౄమీి, అబమిక఺ లో ఉదయ ేగం ఙేసి ఽనానడె . గతఏడాది ఑క ఇంటిర఺డమాేడె.) ఫాయత దేశ్ం అనగ఺నే భనదేశ్ం, ణెలుగ ఫాష అనగ఺నే భన ఫాష అనే ఫావన ఎలాగౄైణే కలుగ తేందయ ఉననవ అనగ఺నే నాకు అలాంటి ఫావనే కలుగ తేంది.మీయంణా అందఽలో ఫాగబే.ఉననవణో నా అనఽఫంధం చియసమయణీమం. ఉననవ అనగ఺నే నాకు వఙేు జఞా఩క఺లలో కొతున మీ కోసం. ఫసఽి దిగంగ఺నే

మ఺భభ లక఺ుమ అనే కొతి గ఺ వినన భాట

ఏమ఺ అఫాబయ్ ఇదేనా మ఺వటం,ఎవమింటికూ

కభమటి ఩పయౌళ఻న గడ్ ఩ెయుగ ,

జఞల఻ట రృంకమే గ఺మి భనవడుర఺ రొమ రొమ

నృభే కయగ ఫెటట ిన తయుర఺త గోదామి

అందయు కులాశూ఺నా అతు గడ఩ గడ఩న ఩లకమిం఩పలు.,

఩ెయ౎ా ఫంతేలు , బైకు తృ఺టలు

నా బేతు ఩పలకమిం఩పలు

బజన సభాజఞలు, అ఩఩మే కొటట

ళపమిమా ఐస్, కూషటమే గోయ్ శూో డా

శూ఺ంఫమే జిలేత౅,

హమిదాసఽ కీయినలు, కటట ల తృొ భేలు, తృొ గ గొటాటలు

గోయ్లాట, గోడలు దాకటం

గ డు్ రృలుతేయు , ఫ డు్ లాంతయు,

క఺వడు మోతలు, వడగ఺డె఩లు

ఇయుగ తృొ యుగ ఩పచీలు, తిటా దండక఺లు.

ఎడా ఫళ్ైా, టారకటయా ు

భ ళ్ా కంఙెలు, మగి ఩ళ్ైా

కలాా఩పలు, భ గగ లు, గొఫెబభమలు,

గోమింటాకు భ దద లు, భలా ఩ూలు, మోటి ఩చుళ్ైా

సంక఺ాంతి సంఫమ఺లు

ఆభ దం భయద న, కుంకుడె శూ఺ననాలు, అంటకణెి యలు

఩఻ండు వంటలు, చవితి నవమ఺తేరలు

ఫాగేభమ ఩఻ండు కొటట టం

చఽటాటలణో శూ఺మంక఺లం ఙె఩ప఩కునన చలా టి కఫ యుా,

శీానఽ లక్ష్మమనామ఺మణ హో టలు నఽంచి ణెఙేు ఇడమా

ఆయుగ యు ఫమట అయుగ లు, ణాత చఽటట లు

఩ెంకుటిళ్ా ై, కొఫబమి ఙెటా , మడుయోలో ర఺యి లు

దయ భ ణెయల భాట న రృనృనలనఽ ణొంగి చాసా ి తుదర....

ణాటి భ ంజౄలు, ఫొ తృ఺఩భ క఺మలు

తీ఩఻ గ యుిలు, భమి ఑కటా, మౄండా.. తృ఺తికళ్ా వి.

కొతి ఩ంటల ర఺సనలు, అభమభమ ఙేతి వంటలు

ఙె఩ప఩కుంటృ తృో ణే ... ఎనృనననన...

www.vunnava.com

24

vunnava.com Ugadi 2013 Issue  

http://www.vunnava.com connecting people and ideas for a great village Email: vunnava.com@gmail.com

Advertisement