Page 1

Notulen bestuursoverleg 25 november 2010

1.

Onderwerp Opening & notulen vorige keer

-

Behandeling / besluit Opening vergadering door voorzitter om 20:00 uur Notulen d.d. 16 september 2010 goedgekeurd

Actie Openstaande acties voorgaande vergaderingen: 1. 2.

2.

Nieuw bestuurslid

-

Dieuwke Visser wordt van harte welkom geheten als nieuw bestuurslid. DV zal zich in de eerst volgende wijkkrant voorstellen aan de wijk.

Mededelingen

1. 2.

Op 14 november is de zoon van ML geboren. Van harte gefeliciteerd! Op de nieuwe website zullen in de toekomst alle notulen worden geplaatst van de bestuursvergaderingen. Verzoek aan de voorzitters van de wijkcommissies om ook hun notulen op de website te plaatsen. Notulen kunnen worden verzonden naar mailadres bestuur@reitdiepwijk.nl De herinneringsbrief voor contributie is succesvol. Er zijn meerdere betalingen ontvangen. De wijkvereniging heeft 2 subsidies toegekend gekregen uit het “goed idee�-budget van de gemeente. Er is EUR 1.200,= ontvangen voor de intocht van de sint en EUR 1.200,= voor de Nieuwjaarsborrel op 8 januari 2011. N.a.v. de subsidies wordt gesproken over de aansprakelijkheidsverzekering van de wijkverenging t.a.v. claims richting haar bestuur en vrijwilligers. DK wordt gevraagd om de voorwaarden van de verzekering op te vragen. Brief gemeente ontvangen over vaststellen bestemmingsplan Hoogeweg / hoek Prof. Uilkensweg n.a.v. adviesrecht van de bewonersvereniging (en andere zienswijzen). De zienswijzen geeft het college geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen en stelt het bestemmingsplan vast.

3. 4. 5.

3.

Ingekomen stukken

1.

4

Standaardprocedures binnen de vereniging

1. 2.

3. 5

Wijkwebsite

Advertenties wijkkrant: JM zal DK vragen de procedure uit te schrijven. procedure nieuwe leden / opzegging lidmaatschap / betalen contributie: JM zal huishoudelijk reglement wijkverenging bekijken wat hierover is opgeschreven. In eerst volgende wijkkrant kan hier dan aandacht aan worden besteed. Aanvulling: F.A.Q. plaatsen op wijkwebsite t.a.v. regels van de wijkverenging.

1. De wijkwebsite is zo goed als gereed e zal op de Nieuwjaarsborrel (08/01/2011) live gaan. De website is te vinden op: www.reitdiepwijk.nl

JM: vastleggen verlenging overeenkomst met ACLO; (16/09/10) WJB: vrijwilligers voor kopij wijkkrant vragen op ALV (16/09/2010)

2. WJB zal zorg dragen dat notulen worden aangeleverd aan contentbeheerder van website.

5.

DK: opvragen voorwaarden verzekering.

1.

WJB zal brief in scannen en op website laten plaatsen.

1. JM: DK vragen procedure uit te schrijven 2. JM: nakijken huishoudelijk reglement t.a.v. ledenmutaties en contributie 3. JM + WJB overleg met Henk J. en Dick V. over FAQ op website


Heel erg veel dank en complimenten aan Henk J. en Dick V. voor het vele werk dat ze nu al in de nieuwe website hebben gestoken (en de jumbla-techniek). Het resultaat mag er zijn! 2. Zodra de wijkwebsite live gaat, zullen we geen gebruik meer maken van de diensten van reitdiep.net. 3. De website kan nog nadere content gebruiken. In elk geval zal het wijkbestuur een stuk aanleveren waarin zij zich zelf voorstellen. Verzoek aan de commissies om ook een dergelijk stuk op te stellen waarbij wordt aangegeven wat de commissie doet, wat het doel is van de commissie, hoe ze kan worden bereikt en plaatsen van eventueel bij gehouden notulen. 4. Zodra de stukken voor de website binnen zijn (zie actiepunten hiernaast), zal JM contact opnemen met Michel S. 6.

Terugkoppeling overleg met gemeente t.a.v. school

1. 2. 3. 4.

7.

Terugkoppeling overleg met bestuur VvE parkappartementen

5. 1.

2.

8.

9.

Plannen overleg met Herman Lubbers / Jelle Dijkstra over ontwikkeling havengebied, reitdiepwijk en bestemmingsplan Stand van zaken bij:

1. 2.

A.

Aap/noot/mies

A.

B.

Groene Enclave

B.

2.

WJB: opzeggen diensten reitdiep.net

4.

- bestuursleden: voorstellen wijkbestuur op website - commissies: aanleveren gevraagde content voor wijkwebsite

-

het gesprek met de gemeente heeft plaatsgevonden en het verslag hiervan volgt nog. In het gesprek heeft de gemeente aangegeven dat de raad met de school heeft ingestemd en dat er 7 zienswijzen t.a.v. de school zijn ontvangen. Deze mensen kunnen nog in beroep gaan (NB: inmiddels bekend dat er geen beroepen zijn ingediend). De aanbesteding voor de school zal spoedig plaatsvinden zodat in het voorjaar van 2011 de eerste paal in de grond gaat (n.a.w. maart). Het argument van een veilige schoolomgeving wordt gedeeld en in de wijkkrant zal hierover nog nader worden geĂŻnformeerd. In januari zal het volgende overleg plaatsvinden. JM en WJB hebben gesproken met de voorzitter en secretaris van de VvE van de parkappartementen. Vanuit de wijkverenging is aangegeven wat het doel van de verenging is en zijn de bewoners van de appartementen van harte uitgenodigd om lid te worden. Inmiddels zijn ruim 17 aanmeldingen vanuit de appartementen binnen gekomen! Bij het eerst volgend overleg met de gemeente inzake de havenontwikkeling zal voorzitter 2. JM: uitnodigen voorzitter VvE voor overleg VvE een uitnodiging krijgen mee te gaan. gemeente / havenontwikkeling Op 21 januari 2011 zal overleg met Herman en Jelle plaatsvinden met afvaardiging van het 3. bestuur (+voorzitter VvE) over de havenontwikkeling, reitdiepontwikkelingen en actualisering bestemmingsplan. WJB zal van overleg verslag maken welke op wijkwebsite kan worden geplaatst

Het doel van deze commissie is bereikt. De school komt in de wijk. De commissie zal worden hernoemd naar “nabuurschap schoolcommissie� en zal zich inzetten om de gezamenlijke belangen van de wijk en de school te behartigen. De gemeente is op dit moment op zoek naar de mogelijkheden om de problemen rondom de GE op te lossen. Ze zijn de wijkbewoners heel erg dankbaar voor de input en deze zal


C. Wijkkrant

D. Verkeer en vervoer E. Nabuurschap ’t Poortje F. Activiteiten-cie

G. Kunstcommissie

11.

H. Noordwestoverleg Overleg Waterborg

12.

Rondvraag

13.

Volgende vergadering

worden meegenomen zodra er groen licht is. Het budget voor de GE is gereserveerd en zal niet aan andere zaken worden uitgegeven. De gemeente zal hierover nog een schriftelijke bevestiging sturen. C. Tijdens het bezoek van Rehwinkel aan de wijk, heeft hij gevraagd of hij in de toekomst ook een exemplaar van de wijkkrant kan krijgen. Dirk V. zal worden gevraagd in vervolg ook een exemplaar naar de Burgemeester te sturen.

C. JM: Dirk V. vragen om burgemeester op te nemen in adressenlijst wijkkrant

D. Geen bijz. E.

JM gaat een afspraak plannen voor deze commissie met Renze i.v.m. eventuele activiteiten van Poortje wegens jubileum F. De activiteiten-cie heeft in december en januari meerdere activiteiten op de rol staan. Allereerst is de intocht van Sinterklaas. Er zal een foto-mogelijkheid met de sint zijn en er is muziek geregeld (Witte Pieten band). Vervolgens zal op 8 januari de Nieuwjaarsborrel worden gepland. De ontvangen offertes voor catering / entertainment etc zullen z.s.m. naar DK worden gestuurd. G. Er wordt een nieuwe commissie in het leven geroepen: de kunstcommissie. Er zijn inmiddels 4 leden en in de wijkkrant zal een oproep worden geplaatst om wijkbewoners te vragen om ideeën en suggesties voor een goed kunstplan. De toe te kennen subsidie voor kunst is mede afhankelijk van de draagkracht van het plan. Vanuit het bestuur is het idee om tijdens de ALV in maart een aantal voorstellen te presenteren. WJB zal dit op de ALV plaatsten H. Geen JM en WJB hebben gesproken met Petra Paas van Waterborg. Waterborg stelt om niet een wand beschikbaar voor de wijkvereniging waarop mededelingen kunnen worden geplaatst (of tekeningen voor Sinterklaas) die zichtbaar is vanaf de buitenzijde. We hebben gevraagd of ze willen nadenken over een speciale ledenvoordeelactie voor leden van de wijkvereniging. Er is gesproken over het organiseren van een informatieavond over toekomstige ondernemers in het havengebouw (gebouw Waterborg en evt de gebouwen er naast). Petra zou de ontwikkelaar vragen of er animo voor is vanuit de ontwikkelaar / ondernemers. Vanuit de wijk is ongetwijfeld veel animo aangezien iedereen graag wil weten welke (soort) winkels in de haven gaan komen. Inmiddels van Petra een terugkoppeling gehad dat er animo is vanuit de ontwikkelaar. Op korte termijn spreken JM / WJB hier nader over. -

E. JM: Afspraak met Poortje over jubileumactiviteiten

G. WJB: ALV onderwerp kunstvoorstellen agenderen

JM / WJB – contact met Wagenborg (Petra Paas) opnemen.

Volgende vergadering vindt plaats op: 03 februari 2011 om 20:00 uur in het Poortje Gaarne openstaande actiepunten zo veel mogelijk voor het overleg afwikkelen.

Aanwezig: Jan Mulder (JM) – voorzitter Willem Jan Borghardt (WJB) – notulist Alice Koning (AK), Dieuwke Visser (DV), Dirk van der Kolk (DK) – deelnemers

Afwezig mkg: Marcel van der Leij (ML) Lisette (Lisette)

notulen november 2010  

2. Mededelingen 1. JM: vastleggen verlenging overeenkomst met ACLO; (16/09/10) 2. WJB: vrijwilligers voor kopij wijkkrant vragen op ALV (16/...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you