Page 1

Notulen bestuursoverleg 14 april 2011

1.

Onderwerp Opening & notulen vorige keer

-

Behandeling / besluit Opening vergadering door voorzitter om 20:00 uur Notulen d.d. 03 februari 2011 goedgekeurd

Actie Openstaande acties voorgaande vergaderingen: 1. 2. 3.

Mededelingen 2.

3.

Ingekomen stukken

DK: Contributiebrief 2011 zal eind april / begin mei worden verzonden. Contributie voor 2011 is 10 euro per huishouden, zoals vastgesteld op ALV van 30 maart 2011. 1. Brief van gemeente met reactie op vragen over Groene Enclave (reeds opgenomen op website van de wijk) 2. Brief van gemeente met daarin aankondiging over enquĂŞte waar stadstoezicht vooral op moet toezien in onze wijk. Voor onze wijk zal in ieder geval worden gewezen op overlast door hangjeugd bij parkeerplekken van parkappartementen (ook al gemeld aan wijkagent) 3. Brief van gemeente met daarin aankondiging van minder maaien op bepaalde gebieden in onze wijk i.v.m. bezuinigingen. Gaat in onze wijk om 1 x per jaar maaien i.p.v. 2 x per jaar maaien zoals voorheen.

DK: opvragen voorwaarden verzekering.(25/11/2010) bestuursleden: voorstellen wijkbestuur op website (25/11/2010) (ML/LB/DV) commissies: aanleveren gevraagde content voor wijkwebsite (25/11/2010)

WJB: Brief inscannen en laten plaatsen op wijkwebsite zodat buurt er kennis van kan nemen.

Stand van zaken bij: A.

Nabuur School

B.

Groene Enclave

C. Wijkkrant

A.

- Start van bouw is groots gevierd. Er waren zeer veel enthousiaste bezoekers. Het vullen van de wenskoker en het oplaten van de ballon verliep heel voorspoedig. Wethouder Pastoor was blij verrast door grote aantal kinderen en ouders die aanwezig waren. - Hans F. zal nog teksten voor wijkwebsite aanleveren v.w.b. planning van bouw school. - subsidieaanvraag m.b.t. schoolfaciliteiten voor speeltoestellen / beweegbare wanden / geluidsinstallatie ligt in de planning B. Bij het laatste bezoek van het college van B&W duidelijk aangegeven dat de wijk veel ongenoegen heeft over de voortvarendheid waarmee de gemeente hier mee aan de slag is. Wijkbestuur zal van haar kant proberen om te helpen de voortgang van de GE te bespoedigen (of in elk geval al een deel van het terrein te mogen gebruiken) door de Twentse bouwers te benaderen en te vragen om hun hulp. Dhr. M zal hierbij als tussenpersoon worden benaderd aangezien hij de bouwers al kent. C. Redactie raakt steeds beter op elkaar ingespeeld. Veel complimenten van college B&W over

WJB: M vragen om contact tot stand te brengen tussen wijkbestuur en bouwers AK: Samen met DV Impressie /presentatie maken van aantal kinderen in de wijk om noodzaak te laten zien (bij paas / vrijmarkt)


D. Verkeer en vervoer E. Nabuurschap ’t Poortje F.

4

5

Activiteiten-cie

G. Kunstcommissie H. Noordwestoverleg Verslag bezochte bijeenkomsten ALV

kwaliteit van wijkkrant. D. Volgend overleg 16/02 ivm veilige schoolomgeving E.

Volgend overleg rond 10 februari. In het kader van het jubileum zal op 18 juni “kleintje Oerol” worden georganiseerd. Deze festiviteit is in samenwerking met de activiteitencommissie en nabuurschap. Via website zal e.e.a. aangekondigd worden. F. In het voorjaar zal de “Lentekriebel”-actie weer plaatsvinden. Op website van de wijk zal hier aandacht aan worden besteed. ML zal activiteitencommissie vragen om contactpersoon zodat website kan worden gevuld G. Geen bijzonderheden. H. Geen bijzonderheden – onderzocht moet worden wie hier portefeuillehouder van is. 1.

1.

2. 3.

6.

Collegebezoek aan wijk

7.

Hondenbeleid

8.

Wijkwebsite

4. 1.

Bijeenkomst met gemeente over actualisering bestemmingsplan is geweest. WJB heeft hiervan een verslag geschreven welke de deelnemers al vooraf aan de vergadering hebben ontvangen. Een afschrift van het verslag komt op de website. Kortheidshalve wordt in de notulen verwezen naar het verzonden verslag. Op woensdag 30 maart 2011 zal de ALV om 20:00 uur worden gehouden. ML zal WJB het secretariële jaarverslag van 2010 toesturen. Naast een secretarieel onderdeel door WJB, zal DK het financiële deel presenteren en zal de contributie 2011 worden vastgesteld. Verzoek aan de commissies om ook een stuk voor te bereiden zodat elke commissie ook aan bod komt. Voorgesteld wordt om te vragen of projectontwikkelaar bij reitdiephaven een presentatie kan geven van de bedrijfsruimtes die worden klaargemaakt bij de haven. Indien dit niet kan, zal alternatief moeten worden gezocht. Huishoudelijk: regelen beamer + laptop WJB / Regelen lokatie: ML

Volgend overleg van 17 maart zal ter voorbereiding van ALV zijn. 20:00 uur in poortje OP 18 maart a.s. zal het college van B&W de wijkbezoeken. De te bespreken agendapunten zijn al aan hen verzonden (GE/school/verkeer/studentenhuisvesting). 2. Voorgesteld wordt om met college te overleggen bij waterborg (indien beschikbaar) en dat daarna een bezoekje wordt gebracht aan grote (huur)flat bij reitdiephaven voor mooi overzicht over de wijk. Op 23 februari zal om 20:00 uur een gesprek met Herman L en afvaardiging bestuur plaatsvinden in de bouwkeet van de gemeente over het hondenbeleid. Daarnaast is het goed om ook een lid uit GEcommissie te vragen om bij dit overleg aanwezig te zijn. Gemeente heeft per e-mail laten weten dat de hondenregels later ingaan (n.a.w. 1 mei 2011) en dat gemeente kijkt naar een nieuwe indeling van de hondenuitlaat en uitrengebieden. De input voor de wijkwebsite is momenteel als volgt: Nabuur Poortje: gereed en geplaatst Wijkkrant: gedeeltelijk klaar Verkeerscommissie: gedeeltelijk klaar Nabuur school: gedeeltelijk klaar Kunstcommissie: nog in ontwerp


Lidmaatschap: nog in ontwerp Verzoek alle informatie zo spoedig mogelijk aan te leveren zodat e.e.a. op website actueel en volledig is. 9.

w.v.t.t.k.

13.

Volgende vergadering

Op 9 feb spreken WJB en JM met voorzitter van GCHC (hockey club op één van de velden bij Zernike complex). Verslag hiervan volgt tijdens volgend overleg. Volgende vergadering vindt plaats op: 17 maart 2011 om 20:00 uur in het Poortje Gaarne openstaande actiepunten zo veel mogelijk voor het overleg afwikkelen.

Aanwezig: Jan Mulder (JM) – voorzitter Willem Jan Borghardt (WJB) – notulist Marcel van der Leij (ML), Dirk van der Kolk (DK) – deelnemers

Afwezig mkg: Alice Koning (AK), Dieuwke Visser (DV) Afwezig zkg: Lisette (Lisette)

notulen april 2011  

Mededelingen WJB: M vragen om contact tot stand te brengen tussen wijkbestuur en bouwers AK: Samen met DV Impressie /presentatie maken van a...