Page 1


          

                ก


อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายัตตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปปาทาน ภพ

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

ชาติ

89

โดยวิมุตินั้น ไมมีอะไร ไมตองเลนหุน มีโดยสมมุติ เพราะอวิชชา แตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ธาตุ) ตั้งอยูไมได ตองปรุงแตงดวยอีกสิ่งหนึ่ง เทวธรรม ธรรมเปนของคู กําเนิดของจักรวาล เมื่อวิญญาณปฎิสนธิในสังขาร ตา หู จมูก ลิ้น กาย (ใจ) ( 5 ศรกามเทพ) โลกธรรม ๘ (เวทนา 3 x 4 คูโลกธรรม) + อุเบกขา (กาม+ภว+วิภว) x (ธาตุ 6 + 1 สัญญา) (ไตรลักษณ x โลกธรรม 8) + (ขันธ 5 + ขันธ 4 + ขันธ 1) อบาย 27 + มนุษย 1 + สวรรค 27 (กามาพจร 6 รูป 16 อรูป 4 + อสัญญี 1) (กําเนิด 4 x 3 ภพ x ธาตุ 6) + กรรมธีปนี 12 + ขันธ 5

ทุกข

144

1 กุรุตพอดี (1 gross = 12 dozen)

กรรมหมวดที่ 1 : กรรมใหผลตาม เวลา (ปากกาล) มี 4 คือ ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม กรรมใหผลในปจจุบันในชาตินี้ ภพนี้ อุปปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติหนาภพหนา อปราปริยเวทนียกรรม กรรมใหผลในภพตอๆ ไป ในชาติตอ ๆ ไป อโหสิกรรม กรรมเลิกใหผล ไมใหผล ไมมีผลอีกแลว กรรมหมวดที่ 2 : กรรมใหผลตามกิจ (โดยกิจ) ใหผลตามหนาที่ จําแนกออกไปเปน 4 มี ชนกกรรม กรรมแตงใหเกิด กรรมที่เปนตัวนําใหเกิด อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน หรือซ้ําเติมตอจากชนกกรรม อุปปฬกกรรม กรรมที่มาใหผลบีบคั้น ผลแหงชนกกรรม และอุปตถัมภกกรรม ใหแปรเปลี่ยนทุเลาลงไป บั่นทอนวิบากมิใหเปนนาน อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน เปนกรรมที่แรง เปนกรรมฝายตรงขาม กับชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรม เขาตัดรอนผลของกรรมทั้ง 2 นั้น กรรมหมวดที่ 3 : กรรมที่ใหผลตามลําดับความแรง แหงการใหผลของกรรม (ปากทานปริยาย) จําแนกออกไปเปน 4 คือ ครุกรรม กรรมหนัก ใหผลกอน กรรมหนักในทางกุศล ไดแกสมาบัติ 8 กรรมหนักในทางอกุศลไดแกอนันตริยกรรม 5 พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม กรรมที่ทํามากคือทําบอย จนเปนการชินชา ใหผลรองลงมาจากครุกรรม อาสันนกรรม คือ กรรมจวนเจียน หรือกรรมทําเมื่อจวนจะตาย จับใจอยูใหม ๆ ถาไมมีกรรม 2 ขอตน ก็จะใหผลกอน กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม กรรมออนเจตนา ตอเมื่อไมมีกรรมอื่นใหผลแลวกรรมนี้จึงจะใหผล

Continue to Fibonacci in Excel sheet


0.618

1.000

13

21

0.618 2 1 1

8

3

5

1.000


Failed Correction


TOCOM มีโอกาสกลับตัวที่ราคาปจจุบัน [1] เพราะ Fibonacci 61.8%+161.8%+161.8% ตองคอยสังเกตุดูสัญญาณ Trend reversal จาก RSI หรือ Candlesticks แตถาไมมี สัญญาณ และราคาลงตอ เปาหมายคือ Double Bottoms ที่ [2] @ Fibonacci 261.8%


PROFITS in the stock market • ตีพิมพเมื่อป 1935 ราคาเทากับรถ Ford 3 คันสมัยนัน ้ ($1500)


Gartley Pattern • Gartley Pattern H.M.Gartley ภ Profits in the Stock Market 222 !"# Gartley 222


Decisive penetration


Butterfly pattern • Bryce Gilmore Larry Pesavento $ #  “discovered by Bryce Gilmore and myselfâ€? ภ profitable patterns for stock trading 83


Butterfly pattern


ideal pattern & real world


Gartley vs Butterfly ทั้ง butterfly และ gartley pattern เปนการนําคา fibonacci ratios มาสัมพันธกบ ั เสนราคา และตองมีสัดสวนที่แนนอนตามคา fibonacci เชน คา 0.618, 0.786, 1.27, 1.618, etc. นอกจากนี้ความยาวของ trend AB ตองเทากับ trend CD อันนี้เปนกฏก็วาได ก็เพราะความ เหมือนกันในเรื่องเหลานี้ หลายๆ คนจึงยังแยก ความแตกตางไมออก คิดวาเปนรูปแบบเดียวกัน


fibonacci-gartleybutterfly  

F F ก 0 Continue to Fibonacci in Excel sheet 8 1.000 0.618...

fibonacci-gartleybutterfly  

F F ก 0 Continue to Fibonacci in Excel sheet 8 1.000 0.618...

Advertisement