Page 1

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018

Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi


2(92)

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISKATSAUS ............................................................................................................................................ 4 2 TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUKSET............................................................................. 6 1011010100 KIRKOLLISET VAALIT ............................................................................................................... 6 1011010120 KIRKKOVALTUUSTO .................................................................................................................. 9 1011010140 KIRKKONEUVOSTO .................................................................................................................... 9 1011080190 MUU YLEISHALLINTO ............................................................................................................... 9 1011050000 TALOUSHALLINTO ..................................................................................................................... 11 1011050151 KIPA ................................................................................................................................................ 11 1015120010 TYÖPAIKKARUOKAILU ............................................................................................................. 12 1011050160 TIETOHALLINTO ......................................................................................................................... 13 1011050161 TIETOTURVA ................................................................................................................................ 13 1011050194 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA ......................................................................................................... 14 1011050130 TILINTARKASTUS ....................................................................................................................... 15 1011050195 KOULUTUSSUUNNITELMA ....................................................................................................... 16 1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO............................................................................................................... 17 1011080180 KIRKKOHERRANVIRASTO ........................................................................................................ 17 1012010000 JUMALANPALVELUS .................................................................................................................. 19 1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN ........................................................................................................ 21 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET ....................................................................................... 21 1012040000 AIKUISTYÖ ................................................................................................................................... 23 1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET ....................................................................................... 25 1012050100 MUU SEURAKUNTATYÖ............................................................................................................ 26 1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ .......................................................................................................... 28 1012200000 MUSIIKKITYÖ............................................................................................................................... 30 1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ ....................................................................................................................... 32 1012320000 PYHÄKOULUTYÖ ........................................................................................................................ 32 1012380000 PERHEKERHOTYÖ....................................................................................................................... 32 1012380010 PERHETYÖ .................................................................................................................................... 32 1012390000 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ............................................................................................ 32 1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ ............................................................................................................. 33 1012340000 PARTIOTOIMINTA ....................................................................................................................... 33 1012360000 NUORISOTYÖ ............................................................................................................................... 33 1012370000 ERITYISNUORISOTYÖ ................................................................................................................ 33 1012392000 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ .................................................................................................... 33 1012350000 RIPPIKOULUTYÖ ......................................................................................................................... 36 1012410000 DIAKONIA ..................................................................................................................................... 37 1012410011 KIRPPUTORITOIMINTA .............................................................................................................. 39 1012410013 SAIRAALA- JA HOIVAKOTITYÖ............................................................................................... 41 1012420000 PERHENEUVONTA ...................................................................................................................... 42 1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO .......................................................................................................... 44 1012440000 PALVELEVA PUHELIN................................................................................................................ 45 1012500000 YHTEISKUNTATYÖ ..................................................................................................................... 46 1012550000 SIELUNHOITO............................................................................................................................... 48 1012600000 LÄHETYSTYÖ ............................................................................................................................... 49 1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA................................................................................................. 51 1012900110 JAMPAN ALUETYÖ ..................................................................................................................... 52 HAUTAUSTOIMI........................................................................................................................... 53 KIINTEISTÖTOIMI ....................................................................................................................... 55 1015080000 LEIRINIEMI ................................................................................................................................... 57 1015120000 KEITTIÖTOIMI .............................................................................................................................. 58

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


3(92)

3 HENKILÖKUNTA.......................................................................................................................................... 59 4 HALLINTO ..................................................................................................................................................... 70 5 SEURAKUNNAN JÄSENET - VÄKILUKU ............................................................................................... 89 6 KATSAUS VAPAAEHTOISTYÖHÖN ........................................................................................................ 91 7 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN ........................................... 92

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


4(92)

1 YLEISKATSAUS ITSENÄISENÄ STRATEGISTA TYÖSKENTELYÄ Henkilöstöstrategiatyö Vuoden 2018 laadittiin seurakunnalle uusi henkilöstöstrategia. Henkilöstöstrategia on henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen kehittämisen työväline, jossa linjataan henkilöstöjohtamisen painopisteitä vuosille 2019–2023. Henkilöstöstrategian laatimisessa käytettiin lähtökohtana voimassa olevaa seurakunnan strategiaa vuosille 2016–2020, Henkilöstöstrategian työstämisen yhteydessä päivitettiin oleellisia osia voimassaolevasta strategiasta, koska Keski-Uudenmaan seurakuntayhtymä ei toteutunut ja Järvenpään kaupunki on kasvanut ennakoitua nopeammin. Henkilöstöstrategiatyössä kuultiin laajasti työaloja (kysely, suunnittelupäivä ja työpaikkakokous), luottamushenkilöitä

(kirkkovaltuuston

kahdesti tuomiokapitulin

asiantuntijat.

iltakoulu) Syksyllä

ja 2018

työskentelyssä toteutettiin

oli

myös

mukana

myös

työhyvinvointikysely

strategiatyöskentelyyn liittyen. Henkilöstöstrategia hyväksyttiin valtuustokauden viimeisessä kirkkovaltuuston kokouksessa joulukuussa 2018.

Talouden hyvä kehitys luo pohjaa toiminnalle Vuoden 2018 osalta tilinpäätös oli ylijäämäinen 215 000 €, joka oli selkeästi talousarviota parempi tulos. Suurimpana tekijänä hyvään tulokseen oli verotulojen paljon arvioitua parempi kehitys. Arvio pohjautui valtiovarainministeriön väärään verotuloennusteeseen ja 2017 kymmenen ensimmäisen kuukauden väärään verotulojen tilitysjakoon. Myös henkilöstökuluissa tuli säästöjä. Seurakunnan hyvällä taloustilanteella on vaikutusta seurakunnan perustehtäville siten että se luo hyvät toimintaedellytykset.

Vuoden 2018 suurin investointi oli maankäyttösopimusmaksujen maksaminen Tuusulan kunnan seurakunnan Jokelan Kartanon alueen uudelleen kaavoituksesta ja kunnallistekniikan rakentamisesta. Tämä on investointi, jolla voidaan tulevaisuudessa saada seurakunnalle maanmyyntituloja perustoiminnan tai seurakunnan kiinteistöjen tarpeisiin.

Kirkon 50-vuotisjuhlavuosi Vuonna 2018 juhlittiin betonibrutalistista tyylisuuntaa edustavan kirkkomme 50-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden

merkeissä

kesäkonserttisarja

oli

kirkko

50-vuotta

teemalla.

Lokakuussa

yksi

jumalanpalveluksista kirkkokahveineen omistettiin kirkon rakentamisen ajalle. Kirkon takaosassa oli kirkon rakentamisvaiheista kertova valokuvanäyttely. Varsinainen juhlapäivä oli 2.12.2018, jolloin vietettiin juhlamessua sekä klo 10 että klo 14. Klo 10 messussa saarnasi emeritus piispa Eero Huovinen ja messu keräsi kirkon ääriään myöten täyteen. Illalla pidettiin vielä kirkon täyteen kerännyt juhlakonsertti.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


5(92)

Jäsenkehitys Seurakunta jäsenmäärä nousi vuoden 2018 pääasiassa Järvenpään kaupungin voimakkaan kasvun ansiosta. Vuoden lopussa jäseniä oli 28 629, mikä on 65,9 % kaupungin väkiluvusta. Seurakuntaan muuttaneita oli yhteensä 2089 henkilöä ja muuttoliikkeen tuoma jäsenmäärän lisäys 414 henkilöä. Järvenpäähän muuttavista ja pois muuttavista alle 60% on seurakunnan jäseniä. Kirkosta erosi 482 ja liittyi 146 henkeä. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa todettiin, että seurakuntalaisten tavoittaminen muuttovaiheessa on tärkeää. Tämän johdosta strategiassa on linjattu: ”Luodaan Järvenpäähän muuttavien kohtaamiseen oma toimintamalli”. Tämän toimintamallin luominen on kuitenkin jäänyt muiden uudistusten takia toteuttamatta johtuen mm. siitä, ettei kaupungilla ole omaa muuttajien kohtaamiseen kehitettyä mallia, johon olisimme voineet liittyä.

Kiitokset yhteistyöstä ja seurakuntavaalityöstä Vuonna 2018 oli seurakuntavaalit ja kirkkovaltuustoon valittiin 33 valtuutettua, joista uusia oli 15 ja jatkajia 18. Kiitos kaikille niille, jotka asettuivat ehdolle seurakuntavaaleissa ja edistivät näin seurakuntademokratiaa ja vastuunkantoa yhteisestä seurakunnasta. Erityisesti haluamme kiittää niitä luottamushenkilöitä, jotka pitkään toimittuaan seurakunnan luottamustoimissa jättivät luottamustoimet.

Haluamme lausua lämpimän kiitoksen kaikille oman panoksensa seurakunnan toimintaan antaneille työntekijöille, luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja seurakuntalaisille.

Vesa Koivisto

Kari J. Hietala

kirkkoherra

talousjohtaja

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


6(92)

2. TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUKSET 1011010100 KIRKOLLISET VAALIT 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi, jossa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet, Järvenpäässä 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Vaalit toteutti kirkkovaltuuston valitsema vaalilautakunta. Ennakkoäänestys järjestettiin 6.-10.11.2018 ja varsinainen vaalipäivä oli 18.11.2018. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteiksi asetettiin:  

Hyödyntää vaalit tilaisuutena antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa oman seurakunnan asioihin. Samalla nostetaan esiin seurakunnan sanomaa ja toimintaa sekä rakennetaan avointa vuoropuhelua ihmisten kanssa korostaen kuitenkin vaalien virallista luonnetta Säilyttää äänestysprosentti vähintään ennallaan (16,4 %)

Vuoden 2018 aikana kirkko näkyi vahvasti julkisessa keskustelussa seurakuntavaalien kautta. Edellisiin vaaleihin verrattuna internetverkon ja sosiaalisen median merkitys oli kasvanut entisestään. Seurakuntavaalien viestinnässä sosiaalisen median ja erilaisten verkkopalveluiden osuutta ja näkyvyyttä vahvistettiin. Myös mediakampanjalle valittu kohderyhmä edellytti vahvaa näkyvyyttä verkossa. Seurakuntavaalien 2018 teemana oli #Minunkirkkoni. Kampanjan kautta nostettiin esille kirkon yhteisiä teemoja, kannustettiin ihmisiä keskustelemaan, ehdokkaiksi ja äänestämään. Seurakuntavaaleja koskeva lainsäädäntö uudistettiin 6.4.2018. Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit tuli pitää vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys tuli järjestää tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Ihmisillä oli laaja mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä, vaikka ehdokkaiden ja ennakkoäänestyspaikkojen määrä laski hieman edelliskerrasta. Järvenpään seurakunnan vahvistettu äänioikeutettujen lukumäärä oli 22 655 henkilöä. Ennakkoon kävi äänestämässä 2174 henkilöä, mikä on 66,7 % kaikista äänestäneistä ja 9,6 % kaikista äänioikeutetuista. Kotiäänestyksessä ennakkoon äänesti 13 henkilöä. Ennakkoäänestyspaikat erityisesti nuorille äänestäjille järjestettiin yhdessä Seurakuntaopiston kanssa. 16–17vuotiaista äänioikeutettuja henkilöitä oli 762 henkilöä, joista äänesti 46 henkilöä. Äänestysprosentti oli 6,0 %. Tämän ikäryhmän tyttöjen äänestysprosentti oli 6,3 % ja poikien 5,7 %. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita oli 6, joista kirkkovaltuustoon valittiin kolme. Seurakuntavaalien valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14.4 %. Pudotusta edelliseen, vuoden 2014 vaalin äänimäärään, oli 1,1 prosenttiyksikköä. Valtakunnallisesti valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä oli 53,3 vuotta, joka aleni noin vuodella viime vaaleihin verrattuna. Naisia läpipäässeistä on 54,9 %, miehiä 45,1 %. Uusia luottamushenkilöitä on lähes puolet valituista (49,2 %). Järvenpäässä valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä oli 55 vuotta, joka nousi n. 3,4 vuotta viime vaaleihin verrattuna. Naisia läpipäässeistä oli 48,5 %, miehiä 51,5 %. Uusia luottamushenkilöitä oli valituista (45,4 %). Asetetut tavoitteet toteutuivat, vaikka äänestysprosentti paikallisesti laskikin.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


7(92)

3. Arviointi Seurakuntavaalien 2018 teemana oli #Minunkirkkoni. Minun kirkkoni oli seurakuntavaalien viestinnän yhteinen konsepti, joka oli suunniteltu sekä valtakunnalliseen kampanjointiin että seurakuntien ja ehdokkaiden omaa viestintää varten. Yhteinen tunnus eri medioissa ja kohtaamisissa auttoi luomaan tunnistettavan kampanjakokonaisuuden. Yhteisiä vaaliteemoja oli viisi: Minun kirkkoni uskoo – Minun kirkkoni toivoo – Minun kirkkoni rakastaa – Minun kirkkoni on lähellä ja Minun kirkkoni uudistuu. Hyvin toteutettu ennakkoäänestysviikko oli osaltaan vaikuttamassa hyvään vaalitulokseen. Seurakuntaopistolla äänestäjiä kävi kiitettävästi. Seuraavissa vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoja harkitaan taas tilannekohtaisesti uudelleen, huomioiden muuttuva ja kasvava kaupunkirakenne. Vaalien jälkeisessä kokouksessaan vaalilautakunta kävi palautekeskustelun ja analysoi vaaleja kirjaten ylös asioita seuraavissa vaaleissa huomioon otettavaksi. Vaalilautakunnan ja vaalitoimitsijoiden toiminta oli työntäyteistä ja ahkeraa. Ennakkoäänestyksessä oli mukana vaalilautakunnan lisäksi muita vapaehtoisia, mikä mahdollisti toteutetun ennakkoäänestyksen tällä laajuudella. Kirkon vaalijärjestyksen muutos astui voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa 6.4.2018. Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidettiin vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestettiin tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ollut enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Pääennakkoäänestyspaikkana toimi Prisma, joka suosion perusteella oli onnistunut ratkaisu. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voineet toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Järvenpään seurakunnan vaalilautakunnan pj:nä toimi kirkkoherra.

Vaalitiedotus Vaalitiedotus toteutettiin samalla, hyväksi todetulla konseptilla kuin aikaisempinakin vuosina: Äänioikeutetut saivat henkilökohtaisen vaalikirjeen, jossa oli ennakkoäänestämiseen tarvittava lomake ja ehdokkaiden kuvallinen esite. Tämän lisäksi paikallislehtiin lähetettiin tiedotteita sitä mukaan kuin vaalit etenivät. Vaalimainontaa toteutettiin paljolti yhteistyössä rovastikunnan seurakuntien kanssa. Äänestäjiä, ehdokkaita ja seurakuntia palveli www.seurakuntavaalit.fi-sivusto ja valtakunnallinen vaalikone. Seurakuntavaaleissa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyissä tuli kiinnittää huomiota eduskunnan oikeusasiamiehen esille nostamiin asioihin, erityisesti esteettömyyteen äänestyspaikalla. Ennakkoäänestyspaikkoina Prisma-keskus ja JUST olivat kulullisesti esteettömiä paikkoja, joissa oli helppo poiketa äänestämään muun asioinnin ohessa.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


8(92)

3. Tunnusluvut Mittari Äänestäneiden määrä Äänestysprosentti Kulut /äänioikeutettu Kulut /äänestäjä

vaalit 2018 3257 14,4 % 2,79 € 19,39 €

4. Talousluvut 1011010100 Kirkolliset vaalit Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017

TA 2018 -62 390 -62 390 -62 390 0

TP 2018 -63 139,79 -63 139,79 -65 829,65 0

Käyttö % 101,2 101,2 105,5

Perusteluja merkittäville ylityksille ja alituksille: Kirkollisten vaalien kustannuspaikalle vuoden 2018 talousarvioon on myönnetty 10.860 euroa seurakuntavaalien tiedotuksen henkilöresurssia varten. Tämä summa on kuitenkin maksettu viestinnän kustannuspaikalta kirkollisten vaalien kustannuspaikan sijaan.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


9(92)

1011010120 KIRKKOVALTUUSTO 1011010140 KIRKKONEUVOSTO 1011080190 MUU YLEISHALLINTO 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Hallinnon tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen toiminnan toteuttamiselle. Hallinnon pysyviä tavoitteita ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen, tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne, vuorovaikutteinen viestintä ja toimiva yhteistyö. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä, kirkkovaltuuston työjärjestyksessä ja kirkkoneuvoston ohjesäännössä. (Kts. toimintakertomuksen luku 4. Hallinto). 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi 2.1. Yleishallinto Tarkoituksenmukaisen hallinto-organisaation edistäminen kirkkoneuvoston ja – hyväksymien linjausten mukaisesti.

valtuuston

Hallinto-organisaatioon ei ole tehty muutoksia vuoden 2018 aikana. Johtokunnat ovat jatkaneet toimintaa sovitusti vuonna 2014 työskennelleen johtokuntien asemaa arvioineen työryhmän loppuraportin pohjalta. Johtokuntien työskentelystä pyydettiin lausunnot johtokunnilta keväällä 2017 ja perustettiin työryhmä käsittelemään johtokuntien vastaukset ja tekemään niiden pohjalta muutosesitykset johtosääntöihin. Samoin työryhmän tehtävänä oli ottaa kantaa kiinteistöjohtokunnan esitykseen lakkauttaa kiinteistöjohtokunta. Työryhmän työskentely on vielä kesken. 2.2. Kirkkovaltuusto Iltakoulun pitäminen joko kokouksen yhteydessä tai erikseen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen ja talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin Soveltaa omalta osaltaan uutta seurakunnan strategiaa käytäntöön Toiminnan ja talouden yhteensovittamiseen liittyvien linjausten päättäminen Kirkkovaltuusto kokoontui suunnitellusti viisi kertaa ja vuosi oli kirkkovaltuuston neljäs vuosi. Kirkkovaltuusto piti yhden iltakoulun 2018, jonka aiheena oli seurakunnan henkilöstöstrategia. Kirkkovaltuusto (11.12.2018 § 50) hyväksyi yksimielisesti seurakunnan uuden henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategia on henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen kehittämisen työväline Järvenpään seurakunnassa, jossa linjataan henkilöstöjohtamisen painopisteitä vuosille 2019–2023. Kirkkovaltuusto 12.12.2017 § 74 oli päättänyt hyväksyä talouden tasapainottamistyöryhmän 13 talouden strategista talouslinjausta vuoksiksi 2018–2022 , joista yhdessä kohdassa oli todettu ” Henkilöstöstrategiassa linjataan tarkemmin henkilöstömääriä ja perustoimintoja.”. Henkilöstöstrategiassa näin tehtiin eri työalojen ja tukipalveluiden henkilöstöresurssien suhteen.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


10(92)

2.3. Kirkkoneuvosto Toiminnan ja talouden henkilöstöresursseja

yhteensovittamisen

prosessin

edistäminen

koskien

erityisesti

Henkilöstöstrategian laatiminen Seurakunnan strategian toteuttamisen edistäminen Järvenpään seurakunnan henkilöstöstrategia vuosille 2019 – 2023 valmistui vuoden loppuun mennessä. Henkilöstöstrategiatyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jouko Porkka, varapuheenjohtajaksi Pekka Luuk, sihteeriksi Minna Kotajärvi. Jäseniksi valittiin talousjohtaja Kari J. Hietala, kirkkoherra Vesa Koivisto, Henry Berg, Mirja Vakkuri ja James Cox. Kirkkoneuvosto kokoontui yhteensä 12 kertaa. Iltakoulut ja keskusteluasiat olivat tärkeitä mahdollisuuksia keskustella seurakunnan toiminnan suurista linjoista, mutta toisaalta ne pidensivät ajallisesti kokouksia. Kirkkoneuvostolle on ollut ominaista yhteistyöhakuisuus, halu hakea yhteistä näkemystä moninaisiin asioihin sekä tehdä harkiten ratkaisuja talouden sopeuttamista edistäen. Kokousten valmistelu on ollut suuritöistä ja huolellista. Valmistelusta saatu palaute on ollut hyvää.

4. Talousluvut TP 2017 Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

6 912,86 -201 747,80 -194 834,94 -197 253,55 0

TA 2018 yhteensä

TP 2018

Käyttö %

61,21 -187 360 -166 361,72 -187 360 -166 300,51 -190 060 -171 617,80 0

88,8 88,8 90,3

Y-tunnus: 0202913-0


11(92)

1011050000 TALOUSHALLINTO 1011050151 KIPA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Seurakunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottaminen seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Taloustoimisto vastaa lisäksi hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalveluiden tuottamisesta. Taloustoimen yhteydessä toimii seurakunnan tietohallinto. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Palvelut tuotetaan hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti asiakaslähtöisesti. Palvelut on tuotettu tavoitteen mukaisesti. Kirjanpito, reskontrat, laskutus ja palkanlaskenta hyvässä yhteistyössä Kipan kanssa. Seurakuntamme oli toista vuotta Kipassa, ja yhteistyö sujui ensimmäistä vuotta paremmin. Virheiden määrä väheni esim. maksuehdotuksissa noin kolmasosaan edellisestä vuodesta. Selvitetään ja mahdollisesti toteutetaan taloushallintoyhteistyötä Tuusulan rovastikunnassa ja tietohallinnon osalta Vantaan IT-alueen kanssa. Taloustoimistoyhteistyötä selvitettiin yhdessä Keravan ja Tuusulan seurakuntien kanssa. Kirkkohallitus tarjosi projektipäällikkö Teija Kaltio-Reinin palvelut ilmaiseksi seurakunnillemme. Yhteistyöselvitys päätettiin keskeyttää siihen asti kunnes mahdollinen korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu seurakuntien taloustoimistoyhteistyön arvonlisäverokohtelusta saadaan. Vantaan seurakuntayhtymän tietohallinnon kanssa yhteistyötä selvitettiin, mutta toimintamallien erilaisuuden ja Vantaan tietohallintoon liittymisen oletettua suurempien kustannuksien takia yhteistyö kariutui. 4. Talousluvut 1011050000 Taloushallinto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017 581,00 -288 936,62 -288 355,62 -270 828,24 0

TA 2018 TP 2018 yhteensä 100 752,23 -184 960 -213 015,18 -184 860 -212 262,95 -167 060 -212 938,48 0 0

Käyttö %

115,2 114,8 127,5

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Henkilöstökustannukset lisääntyivät, kun Mervi Kanerva palkattiin syksyllä määräaikaiseksi toimistosihteeriksi ja Marja-Leena Rillan henkilöstökuluista kohdistettiin 6.8.2018 alkaen 40 % taloushallinnolle aiemman 10 % sijaan. Henkilöstökulut ylittivät budjetoidu 14 555 €. Myös palvelut ylittivät budjetoidun. 1011050151 Kipa Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017

TA 2018 yhteensä

TP 2018

Käyttö %

-55 590,17 -55 590,17 -55 590,17 0

-61 740 -61 740 -61 740 0

-54 770,22 -54 770,22 -54 770,22 0

88,7 88,7 88,7

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Kipa muutti vuoden 2018 alusta laskutusperusteitaan ja uudet perusteet olivat seurakunnallemme edullisempia.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


12(92)

1015120010 TYÖPAIKKARUOKAILU (oma) 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Työpaikkaruokailussa perustehtävänä on tuottaa laadukasta ja maukasta ruokaa henkilökunnalle ja siten tukea henkilökunnan jaksamista. Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakuntakeskuksen ja seurakuntakeskuksen lähitoimipaikkojen työpaikkaruokailun arkipäivisin klo 11.00–12.30 lukuun ottamatta loma-aikoja ja suurempien tapahtumien aikoja esim. vanhusten joulu- ja syntymäpäiväjuhlat. Kertomusvuoden aikana tarjottiin lounasaterioita yhteensä 9243, joista 5619 oli työpaikka-ateriaa ja 3624 vierasateriaa. Vierasateriamäärässä on mukana myös kaksi kertaa kuussa tarjottava Samalla sopalla keittolounas seurakuntalaisille. Vuonna 2018 Samalla Sopalla ruokailijoita oli 2018. Henkilökunnalla oli mahdollisuus keittiön kiinni ollessa käyttää lounasseteleitä muissa ruokapaikoissa. Lounassetelin arvo oli 9,30 € ja sen sekä oman työpaikkaruokailun ruokalipun verotusarvo oli 6,50 €. Ruokapalveluvastaavana toimi Sinikka Natri ja ruokapalvelutyöntekijänä Erja Järvinen. Tarvittaessa töihin kutsuttava oli Auli Saloranta. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Pitää omassa työpaikkaruokailussa tarjottujen aterioiden määrä nykyisellä tasolla Työpaikkaruokailukäynnit lisääntyivät yhteensä 6,1 %. Maukkaan, terveellisen sekä vaihtelevan ruuan tarjoaminen Tavoite toteutui ja vaihtelevuutta lisää, kun asiakkaiden toiveita kysellään säännöllisesti ja heidän toivomuksiaan toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Seurakuntakeskuksen keittiön ja Leiriniemen yhteistyön kehittäminen Yhteistyötä on kehitetty. Työpaikkaruokailun osalta leirikeskuksemme henkilökunta auttaa lomien sijaistuksissa. Samalla sopalla -keittolounaasta on tullut tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Toiminnan käynnistyessä kävijöitä oli 60 – 120. Vuonna 2018 ruokailijoiden määrä vakiintui n. 200:aan / kerta. 3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit työpaikkaruokailu vierasruokailut käyttöaste aukiolopäivät (käyttöaste on ruokailijamäärä / aukiolopv)

2015 5551 2854 43,54 193

2016 3756 2431 47,59 130

2017 5297 3142 43,76 193

2018 5619 3624 45,09 205

TP 2017

TA 2018 yhteensä

TP 2018

Käyttö %

20 349,30 -34 724,49 -14 375,19 -14 375,19 0

224,0 92,7 92,7

4. Talousluvut 1015120010 Työpaikkaruokailu (oma) Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

19 897,60 -29 737,55 -9 839,95 -9 839,95 0

-15 500 -15 500 -15 500

Y-tunnus: 0202913-0


13(92)

1011050160 TIETOHALLINTO 1011050161 TIETOTURVA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Huolehtia ja maksaa ne Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palvelut ja ohjelmistolisenssit, jotka eivät ole Järvi-Data yhteistyöalueen toimintaa. Näitä olivat mm. Microsoft ja F-Secure -lisenssit koko henkilöstölle ja Status- ja Katrina -lisenssit. Tarjota IT-alan asiantuntijapalvelut henkilöstölle. Tietokoneiden, puhelinliittymien ja puhelinlaitteiden hankinta ja hallinnointi tapahtuvat tietohallinnon toimesta. Laitteet hankitaan vuokralaitteiksi ja kulut kirjataan tietohallinnolle. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Uusien toimintatapojen kouluttaminen Vantaan IT-alueen osalta Yhdistyminen Vantaan IT-alueeseen ei toteutunut eikä siten myöskään tämä tavoite. Säännöllisen tietoturvaohjeistuksen ja -koulutuksen antaminen henkilökunnalle Tietoturvaohjeistus on käyty läpi kaikkien uusien työntekijöiden kanssa ja akuuteista tietoturvariskeistä on tiedotettu koko henkilökunnalle. Tietohallinnon ja Kipan hyvä yhteistyö Tietohallintopalvelut on järjestetty talous- ja henkilöstöhallinnon osalta Kipan vaatimien määritysten mukaisesti.

4. Talousluvut 1011050160 Tietohallinto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) 1011050161 Tietoturva Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017 0,00 -149 968,11 -149 968,11 -149 968,11 0 TP 2017 0,00 -14 908,62 -14 908,62 -14 908,62 0

TA 2018 yhteensä 0 -176 070 -176 070 -176 070

TA 2018 yhteensä 0 -15 840 -15 840 -15 840

TP 2018

Käyttö %

53,32 -159 473,46 -159 420,14 -159 420,14 0

90,6 90,5 90,5

TP 2018

Käyttö %

0,00 -15 014,54 -15 014,54 -15 014,54 0

94,8 94,8 94,8

Y-tunnus: 0202913-0


14(92)

1011050194 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Yhteystyötoimikunnan tehtävänä on edistää työnantajan ja henkilökunnan välistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikunta vastaa virallisena yhteistyötoimielimenä Kirkon yhteistoimintasopimuksen säätämien yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden hoitamisesta sekä toimii osana työsuojeluorganisaatiota. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Työhyvinvointikyselyn laatiminen Koko henkilöstölle laadittiin omana työnä työhyvinvointikysely. Kyselyllä haluttiin saada tietoa myös valmisteilla olleen henkilöstöstrategian pohjaksi. Kysymykset laativat ja kyselyn toteuttivat henkilöstöstrategia työryhmän puheenjohtaja Jouko Porkka ja em. työryhmän sihteeri Minna Kotajärvi. Lisäksi yhteistyötoimikunta teetti Porkalla ja Kotajärvellä tarkentavan jatkokyselyn seuraaville työajattomille työtiimeille: papisto, diakoniatyö, nuorisotyö. Väestönsuojan työvälineiden ja tarvikkeiden saattaminen ajantasalle Järvenpään kirkon väestönsuoja on tarkistettu vuonna 2015 ja Srk- talo vuonna 2017. Tarkastuksien yhteydessä kaikki tarvittavat suojeluvarusteet uusittu ja täydennetty, laitteistot huollettu ja testattu sekä tarvittavat tiiveyskokeet suoritettu. Väestönsuojat ovat käyttöönottovalmiudessa. Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen Toimintaohjelman päivittäminen ei toteutunut, koska yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan työtilanne ei mahdollistanut päivityksen valmistelua.

4. Talousluvut 1011050194 Yhteistyötoimikunta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017 21 983,86 -24 369,80 -2 385,94 -3 098,90 0,00

TA 2018 yhteensä 0 -10 130 -10 130 -10 210 10 210

TP 2018

Käyttö %

0,00 -37 383,42 -37 383,42 -37 435,40 0,00

369,0 369,0 366,7

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Aiemmin toimintatuottoihin (2017) kirjattu Kela-korvaus työterveyshuollosta on kirjattu 2018 omalle työterveyshuollon kustannuspaikalle. Henkilökulujen oikaisueriin on varattu määräraha tälle kustannuspaikalle mutta saadut sairausvakuutuskorvauksen on kirjattu sille kustannuspaikalle mille ao. henkilön henkilöstökulutkin kohdistuvat.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


15(92)

1011050130 TILINTARKASTUS 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 15 luvun 11–13 §§ mukaisesti kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Erityisesti kiinnitetään huomiota, onko hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilintarkastuksen lisäksi teetettiin BDO Audiator Oy:llä Järvi-Datan ja Yhteisvastuukeräyksen osalta erilliset tilintarkastukset. Vastuualaisena tilintarkastajaksi toimi JHT, HT Ari Virolainen ja tarkastajana toimi Tiina Ahonen. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tilintarkastus palvelee mahdollisimman hyvin seurakuntaa. Tarkastustoiminta on täyttänyt perustehtävänsä ja vuorovaikutus tarkastajien kanssa on ollut hyvää. Tilintarkastuksen tarvitsemat Kipa-yhteydet joustaviksi. Käyttöoikeudet Kipaan saatiin tilintarkastajille mutta järjestelmän jäykkyyden takia tilintarkastajien tarvitsema aineisto ja raportit tuotettiin heille pääsääntöisesti taloustoimiston toimesta. Tilintarkastajien sähköinen dokumentaatio helpoksi. Sähköisen dokumentaation sijaan tilintarkastuksessa operoitiin pääsääntöisesti paperisin dokumentein.

4. Talousluvut 1011050130 Tilintarkastus Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017

TA 2018 yhteensä

TP 2018

Käyttö %

-5 514,41 -5 514,41 -5 543,86 0

-5 590 -5 590 -5 710

-7 271,58 -7 271,58 -7 368,49 0

130,1 130,1 129,0

Y-tunnus: 0202913-0


16(92)

1011050195 KOULUTUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Koulutussuunnitelma kustannuspaikalla on henkilöstön koulutusmäärärahat lukuun ottamatta henkilökunnan ja työnantajan yhteistoimintaan ja työturvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Myös perheasianneuvottelukeskuksella on omat koulutusmäärärahansa. Koulutussuunnitelma kustannuspaikan määrärahoilla on tarkoitus mahdollistaa strategian ja koulusuunnitelmalinjausten mukaiset henkilökunnan koulutukset. Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat hyväksyneet yksityiskohtaisen koulutussuunnitelman koulutusanomusten ja koulutustyöryhmän esitysten perusteella. Talousarvion toteutuman perusteella koulutusmäärärahoja on jäänyt käyttämättä 4.778,27 €. Koulutusmäärärahat on käytetty lähes kokonaan. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Vuoden 2018 henkilöstön koulutukset ovat koskeneet jumalanpalveluselämän kehittämistä, esiintymistaitojen sekä musiikkiosaamisen vahvistamista. Sielunhoito, kriisi- sielunhoitotyö sekä vapaaehtoistoiminta on ollut koulutusten aiheina hengellisen työn työntekijöillä. Tukipalveluissa mm. kiinteistötoimen lakisääteiset koulutukset on huomioitu. Koulutuksia on järjestetty myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (mm. rovastikunnallinen rippikoulukoulutus, koulutukset kaupungin toimijoiden kanssa).

4. Talousluvut 1011050195 Koulutussuunnitelma Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017

TA 2018

TP 2018

Käyttö %

-17 349,59 -17 349,59 -17 349,59

-26 950 -26 950 -26 950

-22 171,73 -22 171,73 -22 171,73 0

82,3 82,3 82,3

0

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Koulutusmäärärahoja jäi käyttämättä 4 778 €, koska osa suunnitelluista koulutuksista ei toteutunut liian vähäisten ilmoittautujamäärien takia.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


17(92)

1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO 1011080180 KIRKKOHERRANVIRASTO 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Kirkkojärjestyksen ja hallinnollisten määräyksien mukainen kirkon jäsentietojärjestelmän Kirjurin ylläpito ja tietojen päivittäminen ja tarkistaminen. Sukuselvitysten tekeminen ja virkatodistusten antaminen. Kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen ja muutostietojen päivitys sekä toimituksiin liittyvä laskutus. Avioliiton esteiden tutkinta. Seurakunnan puhelinkeskuksen hoitaminen sekä kirkkoherran sihteerin tehtävien hoitaminen.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kirkonkirjojen (perhelehdet) digitointien tarkistaminen vuoden 2018 loppuun mennessä Tarkastamisen aloitus viivästyi tarkastettavan materiaalin myöhästymisen vuoksi digitoinnin toimittajan taholta. Tarkastustyö aloitettiin tästä johtuen vasta keväällä 2017. Normaalitilanteessa tarkastustyö etenee vajaan 2 % viikkovauhdilla kokonaismäärästä. Tavoitteeseen olisi päästy, mutta elokuun lopusta lähtien kirkkoherranvirasto on toiminut vain 1-2 toimistosihteerin voimin johtuen yhden määräaikaisen toimistosihteerin irtisanoutumisesta ja toisen kesälomasta syksyllä. Näin ollen digitoinnin tarkastamisen valmistuminen jäi helmikuulle 2019. Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin sujuva käyttäminen ja jatkuva kouluttautuminen. Tavoite on toteutunut, koska Kirjuria pystytään hyödyntämään ohjelman antamien mahdollisuuksien mukaan ja tarjolla olleisiin koulutuksiin on osallistuttu. Hyvä perehdyttäminen ja sujuva perustoiminta henkilöstömuutoksissa Määräaikainen toimistosihteeri irtisanoutui elokuussa 2018 ja sen jälkeen jatkettiin tilapäisesti kahdella toimistosihteerillä odottaen henkilöstöstrategian linjauksia. Uusi määräaikaisen toimistosihteeri saatiin rekrytoitua joulukuun puolivälistä alkaen. Samaan aikaan yksi toimistosihteeri perehtyi tuleviin osa-aikaisen tiedottajan tehtäviin, joissa hän aloitti vuoden alusta 2019. Henkilöresurssit olivat riittämättömät syksyn aikana, joten välttämättömimmät asiat hoidettiin. Tilanteesta selvittiin toimistosihteerien hyvän osaamisen ja priorisoinnin ansiosta. Kirkon sähköisen web-esteidentutkintapalvelun käyttöönotto Vuonna 2018 maaliskuussa otettiin käyttöön Kirkon sähköinen web-esteidentutkintapalvelu, joka lisäsi kirkkoherranvirastossa hoidettavia avioliiton esteidentutkintoja n. 30% verrattuna vuoteen 2017.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


18(92)

3. Tunnusluvut MITTARI

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

3

3

3

3

3

3

3,2

3,1

2,7

1036

1213

3417

2000

1560

1370

1420

1630

1404

1824

685

668

823

721

745

727

680

674

672

585

Väestörekisteri kirjausten tarkistukset

3600

3700

3850

3900

***

***

***

***

***

***

Toimenpiteitä yhteensä

5321

5581

8090

6621

2305

2097

2100

2304

2076

2409

Henkilöstö Virkatodistukset, sukuselvityksiä ym. Kasteiden, vihkimisten, hautausten sopimiset

*** = Kirjuri-jäsentietojärjestelmän myötä VRK-kirjausten tarkistamisten tarve on vähentynyt olennaisesti eikä ole enää vertailukelpoinen tieto. Näin ollen näiden tarkistamisten määrän laskemisesta on luovuttu.

4. Talousluvut Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017 15.215,14 -116.527,18 -101.312,04 -101.312,04 -41 317,36

TA 2018 TP 2018 13.000 15.377,73 -126.450 -121.388,20 -113.450 -105 992,93 -113.450 -105 992,93 -42 746,02

Käyttö % 118,3 96,0 93,4 93,4

Y-tunnus: 0202913-0


19(92)

1012010000 JUMALANPALVELUS 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Jumalanpalveluksen perustehtävänä on koota seurakunta yhteen sanan ja sakramenttien äärelle ja lähettää se edelleen arkeen, jossa usko eletään todeksi. Jumalanpalveluksessa koemme yhdessä pyhyyttä, hiljaisuutta, siunausta, anteeksiantoa sekä yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiin. Messu toimitetaan sunnuntaisin ja pyhäpäivisin kirkossa klo 10, lisäksi Jampan seurakuntakodilla kerran kuukaudessa. Päämessuja ovat sunnuntain klo 10 messut sekä uudenvuodenpäivän, loppiaisen, tuhkakeskiviikon, kiirastorstai-illan, pääsiäisyön, toisen pääsiäispäivän, helatorstain, pyhäinpäivän, itsenäisyyspäivän, jouluyön ja joulupäivien messut. Messun sijaan toimitetaan sanajumalanpalvelus muutaman kerran vuodessa, yleensä kaksoispyhinä. Sanajumalanpalveluksiin kuuluviksi lasketaan klo 10 jumalanpalveluksien lisäksi pyhäinpäivän ja jouluaaton hartaudet kirkossa ja siunauskappelissa ja joulukirkko Jampassa. Lisäksi toteutamme konfirmaatio- ja viikkomessuja sekä erityismessuja (Jampan messut, Valon messut, Rukouslaulun ja hiljaisuuden messut, Blues-kirkko, Kansainväliset messut Jampassa). Lasten- nuorten ja perheiden jumalanpalveluksiin luetaan perhemessut, päivähoidon kirkot ja nuorten betonimessut. Myös koulukirkot ja ehtoolliskirkot sairaaloissa, laitoksissa, leireillä ja muissa erityistilanteissa ovat osa messujen kokonaisuutta. Yhteistyötä on tehty myös eri herätysliikkeiden ja kirkollisten järjestöjen kanssa. Messuja toteuttavat papit, kanttorit ja suntio sekä diakonit, nuorisotyönohjaajat, osa lastenohjaajista sekä seurakuntalaiset. Messuryhmiä oli 13, joissa oli mukana noin sata seurakuntalaista. Ryhmäläisille järjestettiin koulutuspäivä lokakuussa. Muita pienempimuotoisia koulutuksia ovat olleet uusien johtajien perehdytys, ehtoollisavustuskoulutus ja keittiökoulutus. Valon messu on löytänyt omaa paikkaansa seurakunnan jumalanpalveluselämässä. Se toteutuu musiikin osalta pääosin seurakuntalaisten varassa. Myös rukouslaulun ja hiljaisuuden messun toteuttavat seurakuntalaiset.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tuodaan näkyville jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakuntalaisten, erityisesti lasten, osallisuutta yhteiseen jumalanpalvelukseen. (Lapsille omia palvelutehtäviä messussa). Lasten osallistumista jumalanpalveluksiin on tuettu vahvistamalla kirkkopyhäkoulua niin, että se on voitu toteuttaa lähes joka sunnuntai syys- ja kevätkaudella. Pyhäkoulun vetäjäkaarti uudistui syksyllä 2018 ja nuoria koulutettiin tehtävään. Kirkkopyhäkoulussa on ollut 0-10 lasta kerralla. Myös Laurilassa ja Jampassa toimii pyhäkoulu. Jampan pyhäkoulu kokoontui 4 kertaa, Laurilan 15 kertaa. Osallistujia keskimäärin 25. Pääkirkossa on lasten paikka, jossa on mahdollisuus puuhailuun messun aikana. Torstaiaamuisin Elävän Veden Kappelissa on lastenohjaajien järjestämä Torstaituokio, joka toteutetaan messuna kerran kuukaudessa. Mukana on keskimäärin 23 lasta ja aikuista. Koulukirkkoihin osallistui noin 7200 koululaista. Päivähoidolle järjestettiin 16 jumalanpalvelusta.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


20(92)

Tuodaan Järvenpään kirkon 50-vuotisjuhla näkyville jumalanpalveluselämään Kirkon 50-vuotisjuhlat olivat näkyvästi esillä seurakunnan jumalanpalveluselämässä. 21.10.2018 vietettiin kirkonrakentajien messua sekä juhlaa seurakuntasalissa. Mukana messua ja juhlaa oli toteuttamassa seurakuntalaisia eri vuosikymmeniltä. Kirkkoon koottiin valokuvanäyttely. Kirkon 50-vuotispääjuhlaa vietettiin 2.12.2018. Saarnaamassa oli piispa emeritus Eero Huovinen. 2.12.2018 vietettiin myös messua eriikäisille seurakuntalaisille. Tavoitteet toteutuivat hyvin. Perhemessujen kehittäminen Perhemessuja on toteutettu yhteensä yksitoista pääkirkossa, Elävän Veden kappelissa ja Jampassa. Lapsille on pyritty antamaan monipuolisempia tehtäviä messuissa. Perhemessujen määrää on lisätty pääkirkossa yhdellä.

3. Tunnusluvut PÄÄJUMALANPALVELUKSET Messuihin on laskettu päämessut, perhemessut kirkossa, valonmessut ja Jampan messut. 2014 2015 2016 2017 määrä 85 79 79 69

2018 80

kävijämäärä

14029

13469

13663

11127

13036

keskiarvo

165

170

171

165

163

8399

9731

ehtoolliselle osallistuneet

KAIKKI. Huom. viikkomessuja ovat hiljainen ehtoollinen, rukouslaulun- ja hiljaisuuden messut, tuhkamessu, torstaituokiot. Lasten –ja nuorten ja perh. messuihin on laskettu betonimessut ja perhemessut. Sanajumalanpalveluksissa aattohartaudet, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä ja aaton kappelihartaudet. Erityismessuja ei tilastoida enää erikseen, vaan kirkkohallituksen ohjeen mukaan ne tilastoidaan messuihin. Koulukirkkojen määrä oli vuonna 2017 alhaisempi, koska pääsiäisnäytelmät korvasivat osan kirkoista. Kävijämäärät Messut Sanajumalanpalvelukset Viikkomessut Erityisjumalanpalvelukset Lasten-, nuorten-, perh. Koulukirkot Konfirmaatiomessut Yhteensä 4. Talousluvut 1012110700 Jumalanpalvelustoiminta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

2014

2015

2016

2017

2018

10784 3245 1155 1680 6832 7350 3846 34892

11184 2285 891 2188 4075 7294 4230 32147

10511 3152 920 2160 4978 7948 4822 34491

10505 4014 1911 1720 5124 5200 3877 32351

13036 3211 1005 3407 7400 3469 31528

TP 2017 TA 2018 225,95 -205.352,34 -220.300 -205.126,39 -220.300 -400 640,01 -472 284,79

TP 2018 275,87 - 216.924,50 - 216.648,63 -421 198,91 -525 419,56

Käyttö %

Y-tunnus: 0202913-0

98,5 98,3 185,3


21(92)

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus Hautaustoimitusten hoitaminen huolellisesti hautaustoimilain sekä KL:n, KJ:n ja Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti neuvotellen ja yhteistyössä omaisten kanssa. Kasteiden, avioliittoon vihkimisten, siviiliavioliiton siunaamisten, yksityisen ehtoollisen, ripin ja kodin siunaamisten hoitaminen huolellisesti KL:n, KJ:n sekä Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti asianomaisten osapuolten kanssa yhteistyössä. Kirkollisista toimituksista kaste ja ehtoollinen ovat sakramentteja, jotka Jeesus itse on asettanut ja niissä Jumalan sanaan liittyy aina näkyvä aine. Avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat kirkon pyhiä toimituksia. Niiden tavoitteina ovat: - Välittää ihmisille yhteys Jumalaan ja osallisuus pelastukseen. - Tukea ihmisiä perimmäisten kysymysten kohtaamisessa elämän käännekohdissa. - Liittää ihmisen elämän merkittävät vaiheet kirkon jumalanpalveluselämän yhteyteen. - Vahvistaa kirkon jäsenyyttä. - Ylläpitää ja vahvistaa henkilöstön ammattiosaamista.

2. Tavoitteet ja niiden arviointi Hautaan siunaaminen Jokainen omaisen kohtaava seurakunnan työntekijä (virastotyöntekijä, hautausmaatyöntekijä, pappi, suntio ja kanttori) tuo oman ammattiosaamisensa selkeästi ja myötäeläen esiin. Omaisten toiveita on pyritty mahdollisuuksien mukaan kuuntelemaan ja heidän kohtaamisensa on hoidettu arvokkaasti ja kunnioittavasti. Mittarina tästä on mm. se että, kirkollisten siunausten määrä on kasvanut edellisestä vuodesta. Vuoden 2018 aikana Järvenpäässä kuoli 292 ihmistä. Heistä seurakunnan jäseniä oli 206 (v. 2017: 213). Järvenpäässä siunattiin yhteensä 270 vainajaa. Kaikista Järvenpäässä kuolleista siunattiin hautaan kirkollisesti 92,5% (2017, 86%). Muut kirkolliset toimitukset Kirkon jäsenyyden vahvistaminen toimituksissa tapahtuvien henkilökohtaisten kohtaamisten kautta sekä itse toimitusten kautta. Kummiuden vahvistaminen ja kummin tehtävän tukeminen. Kummeihin on pyritty saamaan ensisijainen kontakti kasteen yhteydessä. Papit ovat rohkaisseet perheitä, kummeja ja isovanhempia osallistumaan kastepuun lehden laittamiseen jumalanpalveluksessa. Tämä on toteutunut melko hyvin. Järvenpäässä syntyi kaikkiaan 416 (397) lasta, joista kastettiin seurakuntaamme 291 (275). Kaikista Järvenpäässä syntyneistä lapsista kastettiin siis 70,0%(69,3). Seurakuntaan kuuluvien vanhempien lapsista jäi kastamatta 36 (21). Vuonna 2018 avioliittoon vihittiin 215 (215) järvenpääläistä paria ja näistä vihkimisistä 94 (96) oli kirkollisia. Siviilivihkimisiä, joissa jompikumpi tai molemmat olivat seurakunnan jäseniä oli 68 (80). Kaikista vihkimisistä 43,7% (44,6%) oli kirkollisia.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


22(92)

TOIMINNAN MUUTOKSET Kirkon etuosaan on valmistettu uudet hyllyt seinälle kuolleiden kynttilöitä varten. 3. Tunnusluvut VUOSI

2014

2015

2016

2017

2018

A. Avioliittoon vihityt Kirkollinen vihkiminen Siviilivihkimiset (ainakin jompikumpi srk:n jäsen)

201 90 65

195 83 87

217 92 80

215 96 80

215 94 68

Kirkollisten vihkimisten %-osuus

44,8

42,5

40,7

44,6

43,7

6

9

8

19

4

B. Kastetut

326

331

334

275

291

% syntyneistä

78,0

71,0

69,2

69,3

70.0

C. Haudatut seurakunnan jäsenet Järvenpäässä kuolleet (arvio) Kirkollisesti siunatut %

202

179

187

183

222

259

247

262

285

292

n. 91

n.88,7

n.97,3

86

92,5

TP 2018 120,89 -78 933,91 -78 813,02 -129 524,89 -163 094,72

Käyttö %

Avioliiton siunaus

4a. Talousluvut 1012020000 Hautaan siunaaminen Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017 81,23 -83.507,63 -83.426,40 -126 549,37 -161 632,98

4b. Talousluvut 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017 159,58 -126.925,29 -126.765,71 -167 379,52 -214 710,55

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TA 2018 -83 680 -83 680

TA 2018 -134 980 -134 980

TP 2018 236,41 -138 339,90 -138 103,49 -177 307,75 -224 852,16

94,3 94,2

Käyttö %

Y-tunnus: 0202913-0

102,5 102,3


23(92)

1012040000 AIKUISTYÖ

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Aikuistyössä pyritään toimimaan kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi erityisesti aikuisväestön parissa. Perustehtävää toteutetaan tukemalla seurakuntalaisia aktiivisina toimijoina ja toimimalla yhteistyössä muiden aikuisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2018 toteutunut toiminta on ollut edellä kuvatun aikuistyön tehtävän mukaista. Edellisvuosien tapaan seurakuntalaisten aktivisuus toiminnan suunnittelijana ja toteuttajana on ollut kiitettävää.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Tavoite 1 Etsitään ja kokeillaan toimintatapoja, joilla tavoitetaan kirkosta etäällä olevia aikuisia ja vahvistetaan seurakunnan merkitystä heidän elämässään. Vuoden 2018 aikana uusia toimintatapoja kokeiltiin seuraavasti. Uusien, paikkakunnalle muuttaneiden seurakuntalaisten tervetulopakettiin lisättiin Herran siunaus-tekstillä varustettu jääkaappimagneetti. Magneetteja alettiin lähettää tervetulokirjeen mukana syyskaudella. Syksystä 2018 alkaen Samalla sopalla –ruokailuja alettiin pitää joka toinen viikko. Soppa on saanut suuren suosion ja kävijöitä on ollut parhaillaan yli 200. Keväällä 2018 pidettiin Bob Dylan –ilta. Ilta kokosi yhteen seurakuntasalin täydeltä väkeä. Näistä useat olivat seurakunnan tilaisuuksissa harvemmin vierailevia ihmisiä. Syksyllä 2018 pidettiin Kysy uskosta –ilta. Illassa oli mahdollisuus kysyä mitä vain uskoon liittyvää. Ihmisiä oli paikalla noin 30 henkeä. Myös syksyllä pidetty Gospellattaripäivä kokosi hyvän määrän ihmisiä ja suorastaan ylitti odotukset. Tavoite 2 Kehitetään seurakunnan vapaaehtoistoimintaa ja sen edellytyksiä niin, että seurakuntalaiset voivat osallistua entistä enemmän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä työntekijöiden kanssa. Valon messuja kehitettiin niin, että kaikki muu paitsi papille välttämättä kuuluvat liturgiset osiot toteutetaan vapaaehtoisten voimin. Jatkot-iltojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa entistä aktiivisemmin vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Näin on myös miesten ja naisten illoissa ja oikeastaan kaikissa aikuistyön toiminnoissa. Parisuhdetyön kursseja on toteuttanut kolme vapaaehtoista ohjaajaparia. Vuoden aikana he ovat ohjanneet useita kursseja, joissa kaikissa on ollut runsaasti osallistujia. Vuoden 2018 lopulla saatiin lisäksi suunnitteluun ja koulutukseen mukaan uusi ohjaajapari, joka aloittaa ensimmäisen kurssin keväällä 2019. Tavoite 3 Vahvistetaan työikäisten toimintaa ja perheellisten mahdollisuuksia osallistua esim. samanaikaisilla lasten ohjelmilla ja perheille sopivilla aikatauluilla. Jatkot-iltojen ajankohdasta tehtiin pienimuotoinen kysely ja tuon perusteella ilta vaihdettiin lauantailta perjantaille. Jatkot-illoissa panostettiin erityisesti lasten ohjelmaan ja etsittiin lastenohjelmalle uusi vetäjä. Tästä on saatu hyvää palautetta ja se on mahdollistanut aikuisten osallistumisen toimintaan. Myös Valon messujen lasten ohjelmaan on panostettu. Valon messu on saavuttanut tasaisen suosion. Kävijöitä messuissa on ollut 60-100. Messuihin ja Jatkot-iltoihin on aina tasaisen säännöllisesti ilmaantunut myös jonkin verran uusia henkilöitä mukaan toimintaan.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


24(92)

3. Tunnusluvut

Raamattu- ja rukouspiirit (ryhmiä/jäseniä yht.) Aikuinen usko ym. hengellisen kasvun ryhmät (ryhmiä/jäseniä yht.) Naisten kahvila (kertoja/osallistujia) Miesten illat Elävän veden ilta Henkireikä Jatkot Jatkot-leiri Pääsiäisvaellus Pääsiäisnäytelmä Luentosarjat Puutyökerho Uurnaryhmä Näpsäkkäät näpit Gospel-lattarit Ruskavaellus Samalla sopalla -torstailounas Retriitit Retket Leiriniemeen Valon messu Hengellisiä eväitä kirjoista -ryhmä Esirukouspyyntöjä

2014 11/68

2015 11/65

2016 10/55

2017 10/68

2018 10/72

3/25

5/40

5/40

1/12

1/13

7/410 11/421 5/106 4/651 9/540

7/449 10/414 4/101 3/773 9/446

7/ 359 10/383 2/53 4/1188 9/315

2/700 9/171 68/1632

104/2092 6/73 71/781 34/170 37/1480 14/168 1/29 8/720 2/21

112/2693 7/259 70/1050 36/360 34/1156 14/112 1/26 6/480 1/11 3/52 4/361 4 krt/11 jäs. 463 kpl

7/399 10/350 3/482 9/270 1/50 14/4548 6/245 73/803 37/259 38/1292 25/100 1/28 8/720 2/30 8/508 9 krt/8 jäs. 374 kpl

7/384 10/420 2/622 10/350 1/45 102/2009 7/294 72/936 37/333 35/1330 26/286 1/30 12/2121 1/13 2/40 9/675 9 krt/9 jäs. 450 kpl

36/1440 23/210 1/26 3/165

563 kpl

4. Talousluvut 1012040000 Aikuistyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

549 kpl

TP 2017 22 843,06 -146 822,80 -123.979,74 -317 524,59 -362 498,70

TA 2018 TP 2018 yhteensä 22 400 30 471,84 -134 340 -122 201,76 -111 940 -91 729,92 -281 927,59 -353 229,55

Käyttö %

Y-tunnus: 0202913-0

136,0 91,0 81,9 200,0


25(92)

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Seurakunnan sellaisten yleisten ja julkisten tilaisuuksien hoito, jotka eivät kuulu minkään työmuodon tehtäväkenttään. Näitä ovat alueelliset ja valtakunnalliset juhlat, erityisryhmien sekä seurakunnan yhteistyöverkostojen esim. kaupungin, veteraanijärjestöjen, herätysliikkeiden ja aluejärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tilaisuudet. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet Tavoitteen mukaisesti toteutettiin vuosittain toistuvat tilaisuudet (esim. Veteraanien retki Leiriniemeen) eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet.

4. Talousluvut 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017 5,28 -26 595,36 -26 590,08 -60 658,44 -75 963,06

TA 2018 200 -27 060 -26 860 -34 160

TP 2018 20,20 -28 571,05 -28 550,85 -61 084,23 -75 557,59

Käyttö % 10,1 105,6 106,3 178,8

Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittäville alituksille. Talousarvion ylitys 1 690,85 €:lla johtuu henkilöstökuluista. Koska tehtäväalueen palkkakulut kohdistuvat vain papistolle, täytyy ylitys johtua muuttuneesta palkkakulujen budjetoinnista, koska papiston henkilöresurssit eivät ole olleet aiempaa suuremmat, päinvastoin loppuvuoden osalta pienemmät.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


26(92)

1012050100 MUU SEURAKUNTATYÖ 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Seurakunnalliset avustukset eri yhteisöille ja sekä muut kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaan. Erilaiset projektit, mm. vanhustyön projekti Jampassa, Rinkulan tukeminen sekä Pääsiäisnäytelmä tai -vaellus. Uusien seurakuntalaisten muistaminen ja seurakunnan esilläolo kävelykadun tapahtumissa. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä. Toteutui pääosin vakiintuneella tavalla. Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti erityisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet. Muuttajille lähetettiin kirje, jossa heidät toivotettiin tervetulleeksi seurakuntaan ja samalla muuttaneiden tilaisuuksiin. Muuttaneiden ja uusien jäsenten kirjeessä oleva tervetulolahja uudistettiin vuoden aikana, jolloin kahvipaketista siirryttiin jääkaappimagneettimuodossa olevaan Herran siunaus-tauluun. Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässä järjestettävissä suurissa tapahtumissa. Kävelykadulla seurakunta oli mukana Järvenpää-päivässä, Puistobluesissa blueskirkon merkeissä, Maa eläätapahtumassa ja Joulunavauksessa. Juhannusaaton juhla siirrettiin Leiriniemestä osaksi Vanhankylänniemen juhannuksenviettoa, mutta surkea sää verotti rajusti osanottoa koko Vanhankylänniemen juhannuksenvietossa. Mukanaolo suurissa tapahtumissa loi edellytyksiä lukuisille hyville kohtaamisille kaupunkilaisten kanssa. Toteutuksessa oli mukana sekä työntekijöitä että suuri joukko vapaaehtoisia. Kirkko 50-vuotta juhlan esillä pitäminen sekä erillistapahtumissa, materiaaleissa ja että muiden tapahtumien yhteydessä. Kirkon 50-vuotisjuhlaa pidettiin esillä alkaen kesäkonserttisarjasta huipentuen 1.adventin juhlamessuun 2.12.2019. Syksyllä oli lisäksi kirkon rakentamisaikaan keskittyvät kirkkokahvit 21.10.2019, jossa haastateltiin kirkon rakentamisessa ja vihkimisessä vaikuttaneita henkilöitä. Kirkon takaosassa oli valokuvanäyttely kirkon rakentamisvaiheista. Kirkon 50-vuotista juhlaa juhlistettiin myös sitä varten teetetyillä heijastimilla, joita jaettiin eri tapahtumien yhteydessä ja juhlamessun yhteydessä kirkkokahveilla tarjottavilla kellotapulin muotoisilla piparkakuilla. Pääsiäisen aikaan Kirkonmäellä toteutettava pääsiäisvaellus Kierroksia oli yhteensä 102, joista 40 koululaiskierrosta ja 62 yleisökierrosta. Mukana toteutuksessa oli 135 eri henkilöä. Kävijöitä kierroksella oli 2009 sekä noin 800 päiväkotilasta. Pääosin samoja toteuttajia oli mukana myös toteuttamassa jouluun liittyvää näytelmää adventtiviikolla kirkossa. Joulunäytelmää esitettiin sekä koulukirkoissa että yleisönäytöksissä. Joulunäytelmän idea ja toteutus syntyi pääsiäisvaelluksen ohjaajan ja vapaaehtoisten näyttelijöiden ideasta ja sitä ei ollut suunnitelmissa eikä budjetoituna.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


27(92)

4. Talousluvut 1012050100 Muu seurakuntatyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017 146,87 -82 099,40 -81 952,53 -92 720,64 -115 825,75

TA 2018 -78.750 -78.750 -87 750

TP 2018 21,18 -93 300,52 -93 279,34 -100 736,29 -124 023,32

Käyttö % 118,5 118,4 114,8

Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittäville alituksille. Tehtäväalueen ylitys on huomattavan suuri, 14.529,34 € joka johtuu pääosin ylimääräiseksi projektiksi tulleesta joulunäytelmästä materiaali- ja ohjauskuluineen. Samoin ylitys muodostuu suurelta osalta kirkon 50-vuotisjuhlintaan liittyneistä materiaaleista ja juhlapäivän toteutukseen liittyneistä kuluista, joita ei ollut budjetoitu. Gramex- ja Teosto-sopimuksen mukaista yleismaksua (4366, 59 €) ei myöskään ole tälle kustannuspaikalle budjetoitu. Siirtyminen uuteen muuttaneiden tervetulolahjaan aiheutti myös ison kuluerän kun Herran Siunaus-jääkaappimagneettitauluja hankittiin kerralla iso määrä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


28(92)

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Viestinnän tehtävänä on tavoittaa kaikki järvenpääläiset. Työ on ulkoista viestintää, sisäistä viestintää ja viestinnän tukea. Perustoimintakuvaus vastaa viestinnän toimintaa eikä sitä ole tarpeen tällä hetkellä päivittää. Printtiviestintään kuului vakiintuneeseen tapaan erityisesti kerran viikossa Keski-Uusimaassa ja KeskiUusimaa Viikossa yhdessä Keravan ja Tuusulan seurakuntien kanssa julkaistava seurakuntapalsta. Paikallislehtiin tarjottiin myös juttuvinkkejä, kirjoitettiin itse tiedotteita sekä toimitettiin omalla seurakuntavuorolla Keravan ja Tuusulan seurakuntien kanssa Viikonvaihteeksi -hartauspalstaa. Seurakunnan verkkosivujen kehitystyötä jatkettiin niin Kirkon viestinnän Lukkari-tiimin kuin paikallisseurakuntien toteuttamana. Tiedon helppoa löydettävyyttä sivustolla joudutaan vielä paljon työstämään, vaikka sivusto on yleisesti otettu hyvin vastaan. Syyskaudella aloitettiin verkkosivulla käyttäjäkysely, mikä jatkuu seuraavan toimintakauden alkupuolelle asti. Tavoitteena on kerätä palautetta verkkosivuston kehittämiseksi. Seurakunnan toiminta sosiaalisessa mediassa painottui edelleen Facebookiin ja erityisesti tapahtumiin, mutta myös seurakuntaelämään liittyviä päivityksiä jaettiin. Sitoutuneiden sivuseuraajien määrä kehittyi maltillisesti yli tuhannen. Muutaman työntekijän kautta seurakunta oli läsnä myös esim. Järvenpää-ryhmässä. Mukanaolo Instagramissa lisääntyi. Päivityksien ja seuraajien määrässä tapahtui varovaista kehitystä. Instagramia päivittävien joukko lisääntyi jonkin verran. Myös seurakunnan Twitter-kanavan päivitykset lisääntyivät mm. ajankohtaisilla uutisilla ja tapahtumilla. Lähinnä sosiaalista mediaa työssään käyttävistä työntekijöistä koostuva Somefoorumi kokoontui toimintakaudella kaksi kertaa. Ryhmän tarkoituksena on ideoida ja toteuttaa erilaisia somessa esillä olemisen tapoja ja kokeiluja sekä haastaa myös seurakuntalaisia vapaaehtoisia mukaan viestimään mukaan seurakunnan kanaville. Toimintakauden syksyllä tiedottamisen pääpainoa siirrettiin seurakuntavaalitiedottamiseen kaikkia käytössä olevia viestintäkanavia hyödyntäen. Vaalitiedottamiseen kuuluivat mm. vaalikuulutukset lehdissä, erilaiset toimitetut jutut, somemainonta sekä vaalikirjeen sisällön tuottaminen ja lähettäminen kaikille äänioikeutetuille seurakuntalaisille.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Tavoite: Kannustetaan ja aktivoidaan seurakuntalaisia osallistumaan viestintään somessa seurakuntalaisen näkökulmasta ja tuottamaan päivityksiä tapahtumista ja toiminnasta. Tavoite on onnistunut lähinnä seurakunnan kirpputorin vapaaehtoisten osalta sekä satunnaisesti joidenkin työntekijöiden kautta. Tavoitteen saavuttaminen vaatisi enemmän tavoitteen pilkkomista konkreettisiksi tehtäviksi toimintaryhmien ja tapahtumien ympärille sekä työalojen edustajien aktivoimista vapaaehtoisten somettajien sekä ”someagenttien” löytämiseksi. Tavoite: Hankitaan seurakunnan viestinnän kanavaksi infonäytöt kirkonmäelle, Jamppaan ja Prismakeskukseen ja niihin liittyvä ohjelmisto näyttösisältöjen päivitykseen. Selvitetään resurssit sisältöjen päivittämiseen. Eri vaihtoehtoja on selvitetty, mutta tiedotuksen henkilöstövaihdoksista johtuen hankintaa ei ole vielä saatu toteutettua. Lisäksi selvitystyö infonäytön saamiseksi myös rautatieaseman keskustatunneliin on ollut kesken.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


29(92)

3. Tunnusluvut Sosiaalinen media (tilanne 15.3.2019, koska 31.12.2018 tietoa ei enää saatavilla) Kanava Facebook-sivut  Järvenpään seurakunta  Järvenpään seurakunta – Lapset ja perheet  Järvenpään seurakunta – Nuoret Twitter  Järvenpään seurakunta Instagram  Järvenpään seurakunta  Kirkonmäki (nuoret) Snapchat

Tykkääjät

Seuraajat

1120 327 236

1107 335 229

-

623

-

564 537 334 kaveria

Vapaaehtoiset viestinnässä: Viestipalvelussa (Ajatus alkavalle viikolle) toimii neljä vapaaehtoista. Viestipalvelu tarjoaa vastaanottajalle viikon aluksi hengellisen tekstin ja rukouksen sekä yhden tai useamman seurakunnan tapahtumatiedon.

4. Talousluvut 1012100000 Tiedotus ja viestintä Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017

-167 527,47 -167 527,47 -190 263,97 -239 569,75

TA 2018 yhteensä

TP 2018

Käyttö %

8,28 -195 590 -208 929,79 -195 590 -208 921,51 -195 840 -231 221,38 -286 908,29

106,8 106,8 118,1

Perusteluja merkittäville ylityksille ja alituksille: Kirkollisten vaalien kustannuspaikalle vuoden 2018 talousarvioon on myönnetty 10.860 euroa seurakuntavaalien tiedotuksen henkilöresurssia varten. Tämä summa on kuitenkin maksettu viestinnän kustannuspaikalta kirkollisten vaalien kustannuspaikan sijaan. olevia viestintäkanavia hyödyntäen. Vaalitiedottamiseen kuuluivat mm. vaalikuulutukset lehdissä, erilaiset toimitetut jutut, somemainonta sekä vaalikirjeen sisällön tuottaminen ja lähettäminen kaikille äänioikeutetuille seurakuntalaisille.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


30(92)

1012200000 MUSIIKKITYÖ 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Musiikkityön tehtävänä on tuottaa monipuolista ja tasokasta kirkkomusiikkia messuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin, huolehtia lasten ja nuorten kirkkomusiikkikasvatuksesta, valmistaa ja esittää suuria kirkkomusiikkiteoksia sekä tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan mm. kuoroissa laulamalla. Kanttorien työtehtävät ja vastuut: Mikko Haapaniemi (johtava kanttori) - hallinnosta ja konserttitoiminnasta vastaaminen - yhteistyökoordinointi järvenpääläisten kulttuuriosaajien kanssa - ystävyysseurakuntien musiikkisuhteiden kehittäminen - toisten kanttorien lähiesimiehenä toimiminen - Harmoniakuoro Toni Hintsala (vt. A-kanttori) - soitinten huolto - urkumusiikin edistäminen messuissa ja konserteissa - Kirkkokuoro - laitoshartaudet Heikki Ruokonen - nuorten ja nuorten aikuisten musiikkikasvatus - Prima Vista Elina Rantamäki (vs. Anne Viljamaa 21.2.2018-) - musiikkityön tiedotus ja konserttien suunnittelu yhdessä johtavan kanttorin kanssa - laulumusiikin edistäminen messuissa ja konserteissa - johtavan kanttorin sijaistaminen - Canzonetta Nova ja Lapsikuoro Haarajoen kuoroa johtaa Heli Alaja. Musiikkityön jumalanpalvelusteologina toimi Hanne Lukkari ja syksystä 2018 lähtien Anne Aho. Tiimin sihteerin tehtäviä hoitaa osittain Pauliina Nurminen. Toiminta on ollut perustoimintokuvauksen mukaista. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Edistää seurakunnan musiikkitoimintaa tasokkain konsertein/konserttisarjoin Järvenpään kirkon 50v- juhlavuonna. Tavoite toteutui hyvin. Kesäillan konserttisarja toteutettiin teemalla Järvenpään kirkko 50 vuotta. Kahdeksan konsertin sarjan avasi kanttori Heikki Ruokonen ja Prima Vista yhdessä eturivin muusikoiden kanssa. Konsertissa esitettiin Modest Mussourgskyn Näyttelykuvia uudenlaisena sovituksena. Konsertti juhlisti samalla Heikki Ruokosen 60 v. juhlavuotta. Tunnelma täydessä kirkossa oli tiivis ja lämmin. Kokonaisuudessaan tasokas ja monipuolinen konserttisarja keräsi laajan kuulijakunnan. Varsinainen juhlakonsertti oli 1. adventtisunnuntaina, jolloin täyteen ahdetussa kirkossa esiintyi urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi, Heikki Ruokonen, Prima Vista ja soitinyhtye. Kehittää musiikkityön vapaaehtoistoimintaa. Tämä tapahtuu erityisesti kuorotoimintaa kartoittamalla ja kehittämällä. Myös muita vapaaehtoistyön mahdollisuuksia selvitetään. Uutena vapaaehtoistyön muotona kokeiltiin nuorten projektikuoroa. Noin kymmenen harjoituskerran projekti valmisti esiintymisen kirkon 50-vuotisjuhlapäivänä pidetyssä nuorten messussa. Joulukuussa järjestettiin Luciakulkue, jossa mukana oli 7 nuorta. Musiikkityö valmensi Luciakulkueen musiikin osalta ja oli mukana myös osassa esityksistä. Pohdittiin mahdollisuutta jatkossakin tehdä tarpeen mukaan vapaaehtoisten musiikkiprojekteja, joihin sitoutuminen olisi ajallisesti 2-3 kuukautta kerrallaan. On pohdittu myös

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


31(92)

mahdollisuuksia muihin kuin lauluun liittyviin vapaaehtoistehtäviin. Tällaisia voisivat olla esim. erilaiset soitinryhmät. Kanttoritiimin musiikillisten valmiuksien kehittäminen edelleen toimintaympäristön muutoksessa. Tätä voidaan kehittää erityisesti omakohtaisen opiskelun ja koulutuksen kautta. Lisäksi tulee kysellä seurakuntalaisten toiveita ja tarpeita. Seurakuntalaisten toiveita ja tarpeita ollaan kuunneltu ja musiikillisiin toiveisiin pyritty vastaamaan mahdollisimman hyvin. Kanttorit ovat osallistuneet koulutuksiin aktiivisesti joka vuosi. Näin musiikillisia valmiuksia on pystytty ylläpitämään ja myös kehittämään monipuolisempaan suuntaan. 3. Tunnusluvut Musiikkitilaisuuksien määrä Kuulijoiden kokonaismäärä Kuulijoita keskimäärin / tilaisuus Kanttorien laitoskäynnit

2014 75 10043

2015 69 10746

134

156

ei tilastoitu

ei tilastoitu

Kuorojen vahvuus ja toiminta vuonna 2018 jäsenet (naiset, miehet) Kirkkokuoro Canzonetta Nova Lapsikuoro Prima Vista Harmoniakuoro Haarajoen kuoro

40 (naisia 33, miehiä 7) 50 (naisia 30, miehiä 20) 15 (14 tyttöä, 1 poika) 38 (naisia 26, miehiä 12) 38 (naisia 28, miehiä 10) 22 naista

2016 86 9942 116

2017 73 10919 150

2018 81 10840 134

ei tilastoitu

57

55

harjoitukset

esiintymiset

messuavustukset

30 40 35 43 30 28

7 10 4 8 2 3

2 4 2 4 4 2

Musiikkitilaisuuksien määrä ja kuulijamäärä on pysynyt linjassa aiempiin vuosiin. Kuorojen määrä, vahvuus, esiintymisten määrä ja messuavustusten määrä on pysynyt suhteellisen vakiona. Laitoskäyntien seuraaminen aloitettu vuodesta 2017.

4. Talousluvut 1012200000 Musiikkityö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017 6 913,74 -200 364,67 -193 450,93 -282 471,70 -359 590,05

TA 2018 yhteensä 8 000 -224 390 -216 390

TP 2018

Käyttö %

9 116,06 -212 771,22 -203 655,16 -292 912,13 -367 834,44

114,0 94,8 94,1 130,9

Y-tunnus: 0202913-0


32(92)

1012310000 PÄIVÄKERHO 1012320000 PYHÄKOULUTYÖ 1012380000 PERHEKERHOTYÖ 1012380010 PERHETYÖ 1012390000 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Kasteopetuksesta huolehtiminen. Vanhempien, päivähoidon henkilöstön ja vapaaehtoisten pyhäkoulunohjaajien tukeminen heidän kasvatustehtävässään sekä puolisoiden välisen parisuhteen tukeminen.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi 1.

Perheiden osallistaminen kristilliseen kasvatukseen, yhteisiä tapahtumia perheille.

Iltaperhekerho, olohuone, on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi. Kesän saunailtoja on lisätty. Perhetapahtumana järjestetty lapset laulattavat lapsia sekä vapputapahtuma. 2.

Lapsi- ja perhetyön vuosikello

Olemme päivittäneet yhteisen varhaiskasvatuksenohjaajalle.

vuosikellon,

sekä

tehneet

erilliset

vuosikellot

kummallekin

3. Tunnusluvut Päiväkerhot Koululaisten iltapäivätoiminta

2016 271 199

2017 236 196

2018 122 126

Tilastouudistuksen vuoksi muutamme kerholaisten laskutapaa vastaamaan paremmin reaaliaikaista tilannetta, aiemmat luvut ovat koko kalenterivuoden kerholaisten määrä, vuodesta 2018 lähtien siirrymme tilastoimaan kevät ja syyskauden erikseen.

4. Talousluvut Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017 228 690,91 -956 879,41 -728 188,50 -1 153 343,85 -1 532 787,27

TA 2018 215 720 -1 027 790 -812 070

TP 2018 241 173,25 -924 063,85 -682 890,60 -1 109 498,45 -1 461 478,32

Käyttö % 111,8 89,9 84,1 131,3

Alitus toimintakuluissa johtuu suurilta osin palkkakuluissa säästyneistä rahoista. Iltapäiväkerhossa lapsia oli myös viime vuonna enemmän ja siksi tuloja oli arvioitua enemmän. Sijaismäärärahoja jäi käyttämättä koska sijaisia ei yksinkertaisesti ole ollut saatavilla, ja olemme käyttäneet omaa henkilökuntaa aina kun mahdollista. Samoin yhden lapsityönohjaajan palkka jäi kokonaan puolelta vuodelta käyttämättä kun paikkaa ei täytetty ja raha oli kuitenkin varattu koko vuodelle. Varsinaisista toimintamäärärahoista jäi käyttämättä vajaa 5000e.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


33(92)

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ 1012340000 PARTIOTOIMINTA 1012360000 NUORISOTYÖ 1012370000 ERITYISNUORISOTYÖ 1012392000 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Nuorisotyön tehtävä on koota 7-24 -vuotiaita lapsia ja nuoria kokoavan toiminnan, tapahtumien, leirien sekä verkkotyön avulla kokemaan turvallisuutta ja iloa suhteessa Jumalaan ja kantamaan vastuuta itsestä ja lähimmäisestä. Tehtävään liittyy koulujen- ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen ja kehittäminen, sekä uskontokasvatuksen tukeminen. Toiminta tapahtuu kaste- ja lähetyskäskyn, uskontunnustuksen ja siitä nousevan lähimmäisenrakkauden pohjalta. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Vahvistamme yhteisöllisyyttä (strategian painopiste) Toiminnassa on kiinnitetty huomiota läsnäolon, kuuntelemisen ja kohtaamisen mahdollistamiseen toiminnassa. Työntekijän läsnäoloa ja lasten sekä nuorten kuuntelemista on aktivoitu leireillä ja muussa toiminnassa. Varhaisnuorten leirityössä on oltu perheisiin yhteydessä puhelimitse ja sähköpostitse ennen leiriä ja leirin jälkeen. Varkkarinurkka-kerhossa on kohdattu jokainen lapsi erikseen ja koteihin oltu yhteydessä puhelimitse. Lasten ja nuorten ryhmissä yhteisöllisyys toteutuu. Ryhmän kautta tullaan osaksi koko seurakuntayhteisöä. Osallistujien sitoutumisen vahvistaminen Vastuunkantamista ja seurakuntalaisten vastuunottoa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa on lisätty erityisesti koulu- ja leirityössä. Toimintaa on suunniteltu yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Osallisuutta tulee vahvistaa jo suunnitteluvaiheessa enemmän. Lasten ja nuorten avustajakoulutuksessa nuoret sitoutuvat omaan vuosiryhmäänsä hyvin. Vuosikurssien yhteisten leirien ja toiminnan avulla vahvistetaan nuoren sitoutumista laajemmin seurakuntaan.

3. Tunnusluvut Varhaisnuorisotyön tunnusluvut Ryhmät Ryhmiä Kokoontumisia / vuosi Kerhot 6 83 6 83 Yhteensä

Muu toiminta Leirit Retket Tapahtumat Yhteensä

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Jäseniä ryhmissä

Kertoja (vuorokausia) / vuosi 9 (35) 3 3 15

158 158

Osallistumisia / vuosi 700 700

Osallistujia / vuosi 341 104 131 576

Y-tunnus: 0202913-0


34(92)

Nuorisotyön tunnusluvut Ryhmät Ryhmiä LNAK1 LNAK2 LNAK3 LNAK4 Liikuntaryhmät Musiikkiryhmät Yhteensä

3 2 2 2 2 4 15

Muu toiminta Nuortenillat Leirit Retket/ tapahtumat Nuorten jumalanpalvelukset (Betonimessu) Yhteensä

Kokoontumisia / vuosi 32 17 19 7 31 15 121

Jäseniä ryhmissä 97 61 56 49 20 25 308

Kertoja (vuorokausia) / vuosi 36 5 (10) 2 (9; Jumalanpalvelustyön luvuissa)

Osallistujia / vuosi 677 174 60 (910; 502 eht.)

43 +9

911 +910

Koulu- ja oppilaitostyön tunnusluvut Toiminta Kertoja / vuosi Koulukäynnit 233 Kirkkoon tutustumiset 11 Siunauskappelivierailut 10 Kouluja 22 oppilaitosjumalanpalvelukset 6. luokkalaisten kulttuurikierrokset 8 Yhteensä 51 Erityisnuorisotyön tunnusluvut Ryhmät Ryhmiä Kokoontumisia ryhmä / vuosi Pienryhmät (1 koulutyön (11) luvuissa) Yhteensä -

Toiminta Saapas-partiointia Luokkavierailut koululla Muu etsivä työ Leirit Tapatumat Yhteensä

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Osallistumisia / vuosi 582 187 209 120 180 110 1391

Osallistujia / vuosi 20 735 390 390 7 400 430 20 735 + 8610

/ Jäseniä ryhmissä -

Osallistumisia vuosi (80)

-

-

Kertoja / vuosi 2 (16; koulutyön luvuissa) 4 1 2 9 (+16)

Osallistujia / vuosi 190 (378) 200 4 12 406 (+378)

Y-tunnus: 0202913-0

/


35(92)

Partiotoiminnan tunnusluvut Partiolippukunnat Partiolippukunta Kiehiset

Tunnusluvut lippukunnan toimintakertomuksessa Tunnusluvut lippukunnan toimintakertomuksessa Tunnusluvut lippukunnan toimintakertomuksessa

Järvenpään Metsänkävijät Haarajoen Törmän Tähystäjät

omassa omassa omassa

4. Talousluvut TP 2017 Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

21 233,73 -414 605,10 -393 371,37 -711 334,98 -890 984,35

TA 2018 TP 2018 yhteensä 28 400 20 821,22 -510 880 -376 167,04 -482 480 -355 345,82 -651 416,52 -806 058,73

Käyttö %

Y-tunnus: 0202913-0

73,3 73,6 73,6 119,6


36(92)

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Rippikoulun perustehtävänä on antaa rippikoulun kokonaissuunnitelman mukaisesti kaste-opetusta seurakunnassa. Siinä rippikoulutyö liittyy seurakunnan yleiseen tavoitteeseen, jossa sen tehtävänä on ohjata kristilliseen uskoon ja kasvuun.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Vahvistamme yhteisöllisyyttä (strategian painopiste) Toiminnassa on kiinnitetty huomiota läsnäolon, kuuntelemisen ja kohtaamisen mahdollistamiseen toiminnassa. Työntekijän läsnäoloa ja nuorten kuuntelemista on aktivoitu leireillä ja muussa toiminnassa. Perheisiin ollaan yhteydessä rippikoulun alkujakson aikana. RKS2017- rippikoulun opetussuunnitelman käyttöönotto Rippikoulutiimi on kouluttautunut rippikoulun opetussuunnitelmaan ja suunnitellut käyttöönoton omassa seurakunnassa. Rippikoulun paikallissuunnitelmaa on laadittu ja henkilöstöä koulutettu.

3. Tunnusluvut Rippikoulun käyneet 2009-2018 15-vuotiaita Järvenpäässä 15-vuotiaita seurakunnan jäseniä

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 569 517 472 456 435 461 453 444 423 482 478 443 404 401 375 409 387 383 347 377

Rippikoulun käyneitä järvenpääläisiä (14-15-v)

433

413

390

392

360

395

342

323

333

393

Rippikoulun käyneitä nuoria ikäluokasta (%) Rippikoulun käyneitä nuoria jäsenistä (%) Seurakunnan jäseniä ikäluokasta (%)

2009 76,1 90,6 84

2010 79,9 93,2 85,7

2011 82,6 96,5 85,6

2012 86 97,8 87,9

2013 82,8 96 86,2

2014 85,7 96,6 88,7

2015 75,5 88,4 85,4

2016 72,7 84,3 86,3

2017 78,7 96 82

2018 81,5 104 78,2

Seitsemän henkeä kävi yksityisrippikoulun (2 on ollut 15-vuotiaita, loput yli 18-vuotiaita). Aikuiskastettavista 5kpl oli kastehetkellä 14-15v, yksi 13v ja 3kpl täysi-ikäisiä.

4. Talousluvut 1012350000 Rippikoulutyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017 50 324,72 -393 302,40 -342 977,68 -443 287,43 -569 435,58

TA 2018 yhteensä 54 500 -445 030 -390 530 -431 530

TP 2018

Käyttö %

55 472,50 -419 467,95 -363 995,45 -456 701,82 -576 370,71

101,8 94,3 93,2 105,8

Y-tunnus: 0202913-0


37(92)

1012410000 DIAKONIA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus 2018 Alueen asukkaiden lähimmäisvastuun herättäminen sekä heidän vahvistamisensa ja tukemisensa arjessa. Hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen apua tarvitseville ja sitä hakeville. Inhimillisen hädän ja kärsimyksen lievittäminen sekä Jumalan rakkauden välittäminen. Toiminnan kuvaus Toimintaa on toteutettu perustoimintakuvauksen mukaisesti. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen kaupungin ja muiden alan toimijoiden kanssa uusiin ja ajankohtaisiin haasteisiin vastaamiseksi. Teimme aktiivisesti yhteistyötä olemassa olevien yhteistyöverkostojen kanssa, erityisesti painottui kotona asuvien vanhusten tilanne ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien vieraantuminen yhteiskunnan rakenteista. Uutena toimintana toteutui Juholan koulun kanssa tehtävä yhteistyö sekä Asunnottomien viikon tapahtuma yhteistyössä Järvenpään kaupungin, Keski-Uudenmaan Klubitalon, Setlementti Louhelan ja Yhdessä Katettu hankeen kanssa. Yhteistyö Yhdessä Katettu hankkeen kanssa oli toimiva. Perheille saatiin ensimmäistä kertaa avustusta lasten harrastuksiin ja opiskeluun Sipilä - säätiön ja Kotimaanapu ”kaikille kone ”-kampanjan kautta. Henkilökohtaisten kontaktien ja yksilöllisten kohtaamisten painottaminen ottaen huomioon yhteiskunnassa ja lähiympäristössä tapahtuvat muutokset. Vastaanottotoiminnassa ja kotikäynneillä vastattiin kohtaamisella ja palveluohjauksella asiakkaiden monista syistä johtuviin avun tarpeisiin. Uusien diakonian yhteisten ja yhdessä tekemisen muotojen etsintä ja toteutus Diakoniapapin läsnäolo kaikenikäisten retkipäivässä koettiin tarpeelliseksi. Yhteisöön kuulumisen kokemusta vahvistettiin elokuussa järjestetyllä mielenterveysja päihdekuntoutujien lisäviikonloppuleirillä Leiriniemessä sekä syksyn aikana diakonian asiakkaille järjestetyllä yhteisövalmennuksella. Diakoniatyön vaikuttavuutta arvioitiin haastattelemalla asiakkaita ja työntekijöitä Bikva-menetelmällä. Diakoniatyöntekijät olivat mukana ensimmäistä kertaa Järvenpäässä järjestetyssä Kansainvälisen mielenterveyspäivän PopUp - tapahtumassa yhdessä muiden mielenterveystoimijoiden kanssa. Sururyhmiä järjestettiin neljä, aikaisemman kahden sijaan. Vuoden aikana lisääntyivät puhelimitse tapahtuvat yhteydenotot ja keskustelut. Johtava diakoniaviranhaltija siirtyi valmistelemaan uutta diakoniaprojektia joulukuussa. Yhteisvastuukeräys Yhteisvastuun 2018 aiheena oli nälkä. Keräys toteutettiin neljänä kauppakeräyspäivänä. Huhtikuussa järjestettiin Kirkonmäellä haastelounas, jossa ruokaili 162 henkilöä. Syksyllä 2018 käynnistettiin seuraavan keräyksen suunnittelu. Työparina Yhteisvastuussa on kirpputorin työntekijä. Yhteisvastuukeräys 2017 Lipastalkoot listakerääjät tapahtumissa Yhteensä eri henkilöä

henkilöä 77 0 77

Yhteisvastuukeräys 2018 Lipastalkoot listakerääjät tapahtumissa (1) Yhteensä eri henkilöä

henkilöä 73 0 0 73

Keräys tuotti vuonna 2018 Järvenpäässä 29 377,41 €. Yhteisvastuukeräyksen seurakunnan oma 20 % osuus oli 5875,48 €, joka kohdistettiin paikalliseen Yhdessä Katettu- hankkeeseen. Seurakunnan kirpputori on jo vuosia ollut Yhteisvastuukeräyksemme kivijalka. Puolet kirpputorin tuotosta kohdennetaan Yhteisvastuukeräykseen ja puolet lähetystyöhön.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


38(92)

Arviointi Toimeentulotuen siirtyminen Kelalle näkyy edelleen lisääntyneenä diakonia-asiakkaiden palveluohjauksen tarpeena. Asiakkailla on tarve tullaa kuulluiksi ja kohdatuiksi. Asiakkailta saadun palautteen perusteella olemme pystyneet vastaamaan tähän tarpeeseen henkilökohtaisilla kontakteilla kodeissa ja vastaanotoilla. Ikäihmisten kohdalla kaupungin kotihoidonpalveluiden ulkopuolelle jääminen on lisännyt turvattomuutta ja ahdistusta arjessa selviytymisestä. Julkisten palveluiden ja diakoniatyön yhteistyötä on kehitettävä edelleen, ettei diakoniatyö jää yksittäiseksi saarekkeeksi palveluiden hajaantuessa monelle taholle. Vapaaehtoisten kouluttaminen ja ohjaaminen sekä yhteisöllinen tekeminen ovat tärkeitä tehtäviä, joissa tarvitaan työntekijöiden osaamista ja uusia toimintatapoja. Erilaiset retkipäivät on koettu tärkeinä kohtaamisten paikkoina. Diakoniatyöntekijöiden läsnäolo kerran kuukaudessa Prisma – keskuksessa on saanut hyvää palautetta siitä, että työntekijät ovat jalkautuneet kohtaamaan ihmisiä heidän arjessaan. Yhdessä Katettu hankkeen ruokaterminaalin elintarvikkeista on valmistettu tai jaettu ruokaa useissa kaikille avoimissa tilaisuuksissa noin 5200 henkilölle. Diakonian palkkaaman ulkoiluttajan työpanos koettiin tärkeäksi vanhusten kokonaishyvinvoinnin kannalta. 3. Tunnusluvut Tilastoja toiminnasta Asiakaskontaktien määrä Kotikäyntejä Budjetti ja kolehtivaroja avustuksiin Avustuskertoja

2014 1659 644 46 139 € 1194

2015 1380 655 31 633 € 413

2016 1568 761 34 504 € 415

2017 2242 507 44 697 € 436

2018 2462 444 40 848 € 509

Diakoninen vapaaehtoistyö: Diakonisessa vapaaehtoistyössä on kohdattu kotona asuvia henkilöitä, joilla on tarve keskusteluun ja ulkoiluun vapaaehtoisen kanssa. (mm. yksinäisyyteen, seurakuntayhteyteen ja elämän kriiseihin liittyvissä asioissa). Diakonian lähimmäispalveluun ilmoittautuneita vapaaehtoisia oli 30, joista 17 tehtävissä. Lisäksi 16 on ilmoittautunut keikkaluonteisiin tehtäviin sekä perhetyöhön. Hoivaretkillä ja vanhusten tapahtumissa ja juhlissa vapaaehtoiset olivat merkittävässä roolissa kohtaamassa ja avustamassa monisairaita ja liikuntarajoitteisia vanhuksia. Vuosi Vapaaehtoisia

2014 96

2015 62

2016 23

2017 39

2018 46

Diakonian kotiin suunnattua vapaaehtoistyötä tarjotaan avuntarvitsijoiden pyyntöjen perusteella. Toimintaa voidaan laajentaa ja suunnata tarpeiden mukaan Arjen ihmeitä vapaaehtoispalvelun sekä yhteisökoulutuksen kautta. 4. Talousluvut 1012410000 Diakonia Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017

TA 2018

TP 2018

42 245,27 -479 522,33 -437 277,06 -542 461,94 -704 331,84

47 690 -418 050 -370 360

49 525,42 -411 286,85 -361 761,43 -461 511,26 -593 622,48

Y-tunnus: 0202913-0

Käyttö % 103,8 98,4 97,7 118,3


39(92)

1012410011 KIRPPUTORITOIMINTA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus On osa seurakunnan avustus-, lähetys- ja diakoniatoimintaa Tukee seurakunnassa tehtävää monikulttuurisuustyötä On osa seurakunnan vapaaehtoistyötä ja tarjoaa mielekästä toimintaa avustustyön ja kierrätyksen parissa. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Kirpputoritoiminnan tavoitteena on kerätä varoja Yhteisvastuu-keräykselle sekä lähetystyölle ympärivuotuisen myynnin, hyvän asiakaspalvelun ja suuren vapaaehtoisjoukon avulla. *Kehittää ja tiivistää yhteistyötä Viron seurakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, sekä toimia yhteistyössä Järvenpään seurakunnan alueella yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehdä yhteistyötä Järvenpään alueella toimivan turvapaikan hakijoiden parissa työtä tekevän Tukea ja Tekojaverkoston kanssa. *Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia ja kehitetään rakenteita, joilla tuetaan yhteisöllisyyttä vapaaehtoistoimijoiden välillä. Kirpputorilla kävi maksavia asiakkaita hieman enemmän kuin vuonna 2017. Se näkyi myös toiminnantuotossa pienenä nousuna. Viron seurakuntien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyö jatkui tiiviinä. Pääasialliset avustuskohteet olivat Pôltsamaan seurakunta sekä Jôhvissa sijaitsevat Kukrusen invalidiyhdistys, Sompan sosiaalitoimi sekä Itä-Virumaan Inkeri seura. Kirpputorilta lahjoitettiin avustuksia myös paikallisten yhteistyötahojen ja diakonian kautta avuntarvitsijoille. Olemme olleet mukana toimijana ja kehittäjänä Yhdessä katettu- projektin hävikkiruuan kuljettamisessa. Vuoden aikana on rekrytoitu seitsemän uutta vapaaehtoista, lopettaneiden tilalle. Vuoteen sisältyi kaksi kehittämispäivää myyjille ja lajittelijoille, sekä pakkaajille ja kuljettajille. Vuosi 2018 oli kirpputorin kolmaskymmenes toimintavuosi. Maaliskuussa oli kirpputorin kolmekymmenvuotisjuhla, johon osallistui yhteistyökumppaneita Virosta, sekä uusia että entisiä vapaaehtoisia. Arviointi Virosta tulleisiin avustuspyyntöihin pystyttiin vastaamaan useammin, koska tänä vuonna kuntapaikan saaneita turvapaikanhakijoita oli vähemmän kuin 2017. Alkuvuoden hiljaiselon jälkeen asiakasmäärät kasvoivat. Samalla kasvoivat kirpputorille annettujen lahjoitusten määrät. Tämä johti siihen, että joitakin artikkeleita emme enää tilanpuutteen vuoksi pystyneet ottamaan vastaan. Kirpputorista on muodostunut matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa on lähimmäisistä välittämisen ja auttamisen ilmapiiri. Myymälän ulkoasua ja siisteys ovat saaneet kiitosta kirpputorin asiakkailta.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


40(92)

3. Tunnusluvut Kirpputorin tunnusluvut: Vapaaehtoisia Vapaaehtoisten osallistumiskertoja yht. Myyntipäiviä Maksavia asiakkaita Talkoita (kuljetus ja pakkaus, ym.) Retkiä/osallistujia niillä Avustuksia järvenpääläisille diakonian kautta (vaatteita, huonekaluja, ym.) Avustuskuormia Viroon omalla autolla Avustukset yhteistyöverkostojen kautta Järvenpään alueelle Toiminnan tuotto (josta yhteisvastuukeräyksen osuus puolet)

2013 66

2014 65

2015 71

2016 81

2017 82 1808

2018 80 1802

1000

1000

1410

1563

217 9677 60

213 8879 58

208 8868 29

207 7682 21

208 7133 17

209 7334 23

2/67

2/75

2/78

2/65

2 krt / 62

2 krt / 72

26 krt

24 krt

27 krt

36 krt

41 krt

108 krt

25 krt/ 242 m3

25 krt/ 250 m3

20 krt/ 200 m3

-

-

-

18 krt/ 176 m3 24 krt/ 2131 €

14 krt 140 m3 32 krt 3750

18krt 180 m3 15 krt 1424 €

30.174,62 €

4. Talousluvut 1012410011 Kirpputoritoiminta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

36.131,04 €

TP 2017 18 237,90 -27 714,89 -8 476,99 -9 247,91 -15 608,19

38,960,06 € 40.162,95 €

TA 2018 43 000 -81 220 -38 220 -38 720

TP 2018 40 861,77 -97 063,01 -56 201,24 -57 986,49 -81 577,55

Käyttö % 95,0 119,5 147,0 149,8

Y-tunnus: 0202913-0


41(92)

1012410013 SAIRAALA- JA HOIVAKOTITYÖ 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Työalan perustehtävänä on JUSTin akuuttiosaston sekä hoiva- ja palvelukotien potilaiden / asukkaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan kohtaaminen ja palveleminen. Perustehtävään sisältyy henkisen ja hengellisen tuen antaminen sekä toivon ylläpitäminen kaikissa tilanteissa. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Vahvistamme yhteistyötä erityisesti Järvenpään kaupungin uusissa yksiköissä JUST:ssa ja Jampankiven palvelupihassa seurakunnan perustehtävästä lähtien ja yksiköiden toiveita kuunnellen. 2. Tuemme hoitohenkilökuntaa paitsi henkilökohtaisten kohtaamisten kautta myös tarjoamalla koulutusta ja virkistystä. 3. Huolehdimme jumalanpalvelus- ja hartaushetkien hyvästä hoitamisesta ja erityisesti musiikin toteutumisesta hetkissä. 1.

1.Yhteistyö JUSTin akuuttiosaston kanssa on vahvistunut, mikä on näkynyt osastolta tulleiden sielunhoito-, saattohartaus-, yksityisehtoollis-, yms. pyyntöjen lisääntymisenä. Kaikkiin pyyntöihin on pystytty vastaamaan kohtuullisen nopeasti. Joulu- ja pääsiäishartauksista on saatu myönteistä palautetta ja niitä on toivottu pidettäväksi jatkossakin. Yhteistyötä Jampankaaren palvelupihan kanssa on kehitetty osana aluetyötä. 2. Hoivakotien henkilökunnalta on tullut erinomaista palautetta edellisenä vuonna alkaneista saattohoitokoulutuksista ja joitakin toiveita uusista koulutuksista. Kahden diakoniapapin vaihduttua saman vuoden aikana on päätetty keskittyä perustyöhön ja siirtää mahdolliset koulutus- ja virkistyspäivät tulevaisuuteen 3. Hartaushetkien musiikkiin, kieleen ja visuaalisuuteen on kiinnitetty huomiota. Musiikki- ja ohjelmapalveluita ei ole käytetty, sen sijaan on hankittu soittimia palvelemaan hoivakotityön ja diakonian tarpeita. 3. Tunnusluvut Hartaushetkiä, jumalanpalveluksia ja kesäseuroja on pidetty 63 kpl. Osallistujia näissä on ollut keskimäärin 22/tilaisuus. 20 vapaaehtoista on ollut lähimmäispalvelutehtävissä, ehtoollisavustajina sekä kuljettamassa asukkaita/potilaita hartaushetkiin. Vapaaehtoisista koostuva musiikkiryhmä on ilahduttanut vanhuksia. Lisäksi vapaaehtoiset ovat pitäneet joka toinen viikko kerhoa Kivipuistossa. Potilaita ja omaisia on kohdattu niin hartaushetkien yhteydessä kuin ulkopuolellakin, erillistä tilastoa ei ole toistaiseksi saatavilla.

4. Talousluvut 1012410013 Sairaala- ja hoivakotityö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017

-2 996,05 -2 996,05 -3.010,35 -3 699,90

TA 2018 yhteensä -22 450 -22 450 -22 450

TP 2018

Käyttö %

24,35 -20 752,79 -20 728,44 -20 728,44 -26 335,45

92,4 92,3 92,3

Y-tunnus: 0202913-0


42(92)

1012420000 PERHENEUVONTA 1.Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kohdata toimialueellaan asuvia ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa ja kriisitilanteissa, antaa perhekasvatusta, antaa sopijaseurakuntien työntekijöille neuvottelukeskuksen tehtävään liittyvää koulutusta sekä antaa kirkon työntekijöille ja työyhteisöille työnohjausta ja konsultointia. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Toiminnan määrällisenä tavoitteena oli 3700 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia (1 moduuli on 45 min asiakastyötä) sekä kaksi erokriisi- tai muuta ryhmää vuodessa. Laskutettavien moduulien määrä oli 4128, joten määrällinen tavoite ylitettiin. Työntekijät ovat siis voineet keskittyä perustehtäväänsä, hyvä työilmapiiri ja –motivaatio ovat vaikuttaneet myös määrällisen tavoitteen ylittämiseen. Yleisimmät asiakkaiden ilmoittamat tulonsyyt olivat vuorovaikutusongelmat (35 %), elämänvaihekriisit (18%) ja erokysymykset (16 %). Ryhmiä pidettiin tavoitteen mukaisesti kaksi: yksi eroryhmä ja yksi tunnekeskeinen parisuhde-ryhmä. Toisena tavoitteena oli tarjota asiakkaille laadultaan hyvää palvelua. Tavoitteen toteutumista seurattiin syyskuussa tehdyllä asiakaspalautekyselyllä. Palautekyselyyn vastasivat kaikki syyskuussa asiakkaana olleet. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä ”Ensimmäinen käyntiaika toteutui riittävän nopeasti” oli 79,9 % vastanneista. Väitteestä ”Keskusteluissa tunsin tulevani kuulluksi” ko. luku oli 98,7 % ja väitteestä ”Palvelu perheneuvonnassa oli ystävällistä” luku oli 100 %. Väitteestä ”Käynneistä oli hyötyä minulle /meille/perheellemme” oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 94,2 % vastanneista. Myös muilta osin palaute oli hyvin samansuuntaista eikä huomattavia muutoksia aiempien vuosien palautteeseen ollut havaittavissa. Perheneuvojien toiminnasta yleisarvosanan ”erinomainen” antoi 70 % asiakkaista ja arvosanan ”hyvä” 30 % asiakkaista. Nämä luvut kertovat selkeästi, että laadullisen tavoitteen saavuttamisessa on onnistuttu erinomaisesti. Suurin puute on palvelun oikea-aikaisuudessa, nykyisillä resursseilla asiakkaaksi hakeutuvien tarpeisiin ei pystytä vastaamaan riittävän hyvin. Kolmantena tavoitteena oli parantaa ja lisätä työryhmän sisäistä koulutusta. Tätä tavoitetta toteutettiin pääasiassa psykiatrin konsultaatioissa. Niissä psykiatrin johdolla tehtiin case-työskentelyjä, joissa tiimin eri jäsenten osaaminen ja ammattitaito tulivat yhteisesti jaetuiksi. Case-työskentelyt on koettu hyväksi tavaksi työryhmän keskinäiselle oppimiselle. Lisäksi viikoittaiset tiimikokoukset, kaksi suunnittelupäivää ja hyvä keskusteleva työilmapiiri ovat palvelleet tämän tavoitteen toteutumista. Sisäisessä koulutuksessa on edelleen myös kehitettävää. Uutena toimintamuotona toimintavuonna oli osallistuminen Kirkon perheneuvonnan nettityöhön. Kyseinen toiminta toteutettiin yhteistyössä Sanoma Oy:n kanssa Vauva.fi-sivustolla sijaitsevissa Parisuhdeneuvolassa ja Rakkauden Ammattilaiset-blogissa. Parisuhdeneuvolassa Anssi Tietäväinen toimi yhtenä kolmesta lukijoiden kysymyksiin vastaavasta kirkon perheneuvojasta. Mari Kinnunen kuului vastauksia prosessoivaan taustaryhmään. Molemmat kirjoittivat Rakkauden Ammattilaiset-blogiin. Nettityöhön käytettiin yhteensä 177 moduulia. Palveluiden saavuttavuus oli erittäin hyvä. Noin 10 kuukauden aikana (tilastot saatavissa ajalta 11.1.-18.11.2018) kyseisillä sivuilla oli yhteensä n. 585 500 sivulatausta.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


43(92)

3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit

2014

2015

2016

2017

2018

Neuvotteluasiakkaiden määrä Kaikki asiakkaat yht. (ryhmät, työnohj.)

663 716

646 692

614 661

595 658

620 698

Tunnusluvut/mittarit (moduli=45 min.) Asiakasneuvotteluja yhteensä Yksilöneuvottelut Pari- ja perheneuvottelut Annettua työnohjausta (yksilö/ryhmä) Asiakastyötä, laskutettavaa yhteensä Perheasiain sovittelukertoja

3504 1027 2141 352 4003 70

3364 1178 2082 265 4084 38

3380 1041 2314 238 4095 32

3318 978 2312 288 4015 16

3314 910 2373 302 4128 12

4. Talousluvut 1012420000 Perheneuvonta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017 241 134,90 -368 658,59 -127 523,69 -190 014,25 -313 769,02

TA 2018 TP 2018 yhteensä 308 000 325 525,94 -376 050 -348 580,86 -68 050 -23 054,92 -83 150 -67 215,18 -176 090,77

Käyttö % 105,7 92,7 33,9 80,8

Perheasiain neuvottelukeskuksen kustannusten jakautuminen osakasseurakuntien kesken: kustannuksista 20 % jaetaan tasan kolmeen osaan ja 80 % kunkin seurakunnan käyttämien laskutettavien moduulien mukaan.

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Pääsääntöisesti talousarvio on toteutunut hyvin. Eri seurakuntien maksuosuudet ovat heikosti ennustettavissa, koska ne määräytyvät pääosin palvelun käytön perusteella. Siksi toimintatuottojen tarkka arviointi on mahdotonta. Toimintakulujen käyttö on 92,7 %, joten niiden osalta talousarviossa on pysytty hyvin. Merkittävimmät alitukset ovat palveluiden ostoissa. Tämä johtuu suurimmalta osin siitä, että koulutusten, työnohjausten ja asiantuntijapalveluiden ostoissa on kuluneena vuonna tehty budjetoitua edullisempia valintoja.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


44(92)

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Yhteistyösopimusten mukainen sairaalasielunhoitotyö. Osallistuminen seurakuntien kehitysvammatyön yhteistoimintaan johtosäännön mukaisesti.

Eteva-kuntayhtymän

alueen

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteet sairaalasielunhoidossa ovat yhteistyösopimuksen mukaisen Hyvinkään seurakunnan organisoiman sairaalasielunhoitotyön tavoitteita. Vastaavasti kehitysvammatyössä tavoitteet ovat Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien yhteisen kehitysvammatyön tavoitteet. Oma tavoitteemme on pyrkiä osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti molempien työmuotojen luottamuselimissä edustajiemme kautta. Järvenpään seurakunnalla on edustajansa (Kaija Tuuri) sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa. Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa on käsitelty sairaalasielunhoidon tämän hetken tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä sairaalauudistuksista johtuen. Kellokosken nuoriso-osastojen ja geriatrisen osaston (HYKS- osastot) siirtyminen Helsinkiin vähentää seurakunnilta veloitettavien hoitopäivien määrää. Sairaalapappien virkoja on tällä hetkellä neljä, jossa vähennystä aiempaan puoli virkaa. 4. Talousluvut 1012430000 Sairaalasielunhoito Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017

TA 2018

TP 2018

Käyttö %

-50 107,50 -50 107,50 -50 107,50 -61 585,11

-54.000 -54.000 -54.000

-55 855,84 -55 855,84 -55 855,84 -67 169,24

103,4 103,4 103,4

Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Ylitys 1 855,84 € on muodostunut budjetoitua suuremmasta järvenpääläisten potilaiden hoitopäivien määrästä sairaalasielunhoidon sopimuksen piirissä olevissa sairaaloissa.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


45(92)

1012440000 PALVELEVA PUHELIN 1. Toiminta-ajatus ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Palveleva puhelin (PP) on evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen auttava puhelin, jonka perustehtävänä on hengellisen ja henkisen avun antaminen apua tarvitseville sekä inhimillisen hädän lievittäminen ja Jumalan rakkauden välittäminen. Työ on kasvanut hyväksytyn perustoimintokuvauksen jälkeen. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arvioiti Kannamme vastuuta lähimmäisistä tarjoamalla keskusteluyhteyttä erilaisessa hädässä oleville lähimmäisille tiedottamalla Palvelevasta puhelimesta sekä mahdollisuudesta päästä päivystäjäksi koulutuksen kautta. Tavoite toteutui. Käytyjä keskusteluita oli Keski-Uudellamaalla 2037. Koko maassa suomenkielisiä puheluita 80 916, joista 42 838 vastattua, 27 212 vastaamatonta ja 10 866 estettyä. Valtakunnallisen vastattujen puheluiden tilastossa Keski-Uusimaa nousi jaetulle viidennelle sijalle (v 2017 sijalla 16). Vuonna 2018 koulutettiin 10 uutta päivystäjää. Vuoden lopussa etsittiin uusia päivystäjiä kevään peruskurssille. Uutisoinnille saatiin hyvin näkyvyyttä. Vahvistamme vapaaehtoisten päivystäjien yhteisöllisyyttä antamalla seurakuntayhteyttä, tukea, työnohjausta, koulutusta ja mahdollisuuden osallistua valtakunnallisille neuvottelupäiville. Tavoite toteutui. Järvenpäässä toimii kaksi työnohjausryhmää, Tampereen neuvottelupäiville osallistui 20 päivystäjää, päivystäjistä ovat osallistunut Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien täydennyskoulutuksiin ja päivystäjille järjestettiin kaksi täydennyskoulutusta sekä joulujuhla Järvenpäässä. Rovastikuunallisen yhteistyön tiivistäminen. Keväällä 2018 valmisteltiin lääninrovasti Ilkka Järvisen johdolla laajaa Palvelevan puhelimen alueellista yhteistyötä (Tuusulan rovastikunta, Riihimäen seudun seurakunnat sekä Pornaisten ja Sipoon suomalainen seurakunta). Yhteistyö ei siinä laajuudessa saanut kannatusta. Nurmijärven seurakunta ja Riihimäen seudun seurakunnat ilmaisivat kiinnostuksensa yhteistyöstä ja heidän kanssaan neuvoteltiin syksyllä sopimuksen solmimisesta Järvenpään seurakunnan kanssa. Vuoden 2019 alusta Järvenpään seurakunta toimii isäntäseurakuntana ja solmii sopimuksen Nurmijärven seurakunnan kanssa sekä vuoden 2020 alusta Riihimäen, Hausjärven ja Lopen seurakuntien kanssa. Sopimus on avoin ja siihen voidaan ottaa muita seurakuntia mukaan. 3. Tunnusluvut Päivystäjien määrä Päivystysviikkoja Peruskursseja Uusia päivystäjiä

2015 9 9 0 1

2016 15 13 1 5

2017 21 20 1 5+1

2018 30 30 + 10 1 10

Keski-Uudenmaan PP toimi vapaaehtoisten päivystäjien varassa (yht. 40 päivystäjää). Vapaaehtoisten määrän kasvu mahdollisti vuoden 2018 aikana Järvenpään ryhmän päivystämisen klo 18-21 ja klo 21-00 (2 vko / kk). Järvenpääläiset päivystivät myös kesällä ja jouluna. Kolme päivystäjää otti yöpäivystyksiä (klo 0003) yhteiseltä valtakunnalliselta listalta. 4. Talousluvut 1012440000 Palveleva puhelin Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017

TA 2018

TP 2018

Käyttö %

2,88 -6 728,52 -6 725,64 -14 536,66 -18 248,12

-9 200 -9 200 -10 400

-9 347,65 -9 347,65 -18 101,03 -22 235,09

101,6 101,6 174,0

Y-tunnus: 0202913-0


46(92)

1012500000 YHTEISKUNTATYÖ 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Perustehtävä on toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa niin, että lähimmäisenrakkaus, osallisuus ja oikeudenmukaisuus voivat toteutua, ja että jokainen voisi löytää oman kutsumuksensa mukaiseen toimintaan seurakunnassa. Tarpeen mukaan reagoidaan esiin nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Maahanmuuttajien kotoutumiseen, seurakuntayhteyden löytämiseen ja eri kulttuurien välisen vuorovaikutuksen lisääminen. Tavoite on toteutunut hyvin. Seurakunta on ollut aktiivisesti mukana maahanmuuttajatyössä Tukea ja Tekoja-verkostossa. Sen kautta on toteutettu tapahtumia (esim. Uskontodialogi Järvenpää-talolla), etsitty kummeja ja avustettu turvapaikanhakijoita. Verkostoa koordinoi kaupungin monikulttuurisuustoimisto Verso. On järjestetty rovastikunnallinen kansainvälinen retki Leiriniemeen, kielenopiskeluryhmän vierailu seurakuntaan ja kansainvälinen iltapäivätapahtuma. Seurakunnan eri työalat ovat tehneet monikulttuurisuustyöstä: Diakonia on antanut talousneuvontaa nuorille turvapaikanhakijoille, Arjen ihmeitä -verkoston kautta on etsitty vapaaehtoisia turvapaikanhakijoiden kummeiksi, kirpputori on lahjoittanut tavaraa, lentopallokerhoihin on moni mennyt mukaan. Kahdessa kansainvälisessä messussa on ollut avustamassa kansainvälinen messuryhmä ja toisessa nigerialaistaustainen anglikaanipastori saarnaamassa. Kansainvälinen olohuone on kokoontunut Jampassa 1 krt/kk. Vastuuviikon rukoustilaisuus oli Tuusulan kanssa. Yhteistyötä on rovastikunnan ja hiippakunnan tasolla. Seurakunta on läsnä työpaikoilla, kauppakeskuksissa, siellä missä ihmiset liikkuvat. Tavoite toteutunut hyvin ottaen huomioon yhteistyötavan muutoksen Valmetin osalta. Työpaikkapappi on käynyt Valmetilla keskimäärin 2 krt/kk (keväällä). Valmet ilmoitti, että seurakunnan työntekijöiden vapaa kulku työpaikalle ei voi jatkua, mutta hartaudet ovat tervetulleita. Seurakunta loi uuden, elämyksellisen Lucia-kulkueen. Se kävi Valmetilla tavoittaen n 200 ihmistä. Kulkueen näki n 1000 ihmistä ja se sai runsaasti some-näkyvyyttä. Valmetin lisäksi kulkue vieraili: Järvenpään Opiston henkilökunnan luona, palvelutalo Vaahterakodissa, Träskanda Seniorer.n joulujuhlassa, veteraanien ylämajalla, Prismakeskuksessa, Järvenpään kaupungin työntekijöiden joululounaalla, BNI Keski-Uusimaan aamutapaamisessa, vanhusten ja kirpputorin joulujuhlissa, miesten illassa, srk:n luottamushenkilöiden joulujuhlassa. Prismakeskuksessa on kohdattu ihmisiä kerran kuussa (ei kesällä). Seurakunta kutsuttiin Järvenpään Opiston uuteen aikuisten digiosaamisen kehittämishankkeeseen osuuteen Kirkko verkossa. Seurakunta tekee työttömyystyötä yhdessä työttömien ja muiden toimijoiden kanssa. Perustoimintokuvauksessa mainittu ympäristötyötä on tehty, mm, Earth Hour –tapahtumalla ja suositulla Tuusulanjärven pyhiinvaelluksella ja osallistumalla Yhdessä katettu- toimintaan. Työttömyystyö on pääosin diakoniatyön vastuulla ja vuoden 2019 tavoitteissa yhteiskuntatyö painottuu työttömyystyön sijaan enemmän luonto-ja ympäristötyöhön. Viranhaltija, yhteiskuntatyön teologi on vaihtunut 1.8.2018 alkaen. Nykyinen yhteiskuntatyön pastori toimii 1.9. perustetussa julistustiimissä, ja vastaa yhteiskuntatyön toiminta- ja taloussuunnittelusta diakoniatyölle. Yhteiskuntatyön siirtämisestä julistusjohtokunnan alaisuuteen ovat diakonia- ja julistusjohtokunta antaneet lausuntonsa. Kirkkoneuvosto päättää asiasta.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


47(92)

3. Tunnusluvut Verkostokokoontumisia Työpaikkakäyntejä

2016 26 18

2017 24 16

4. Talousluvut 1012500000 Yhteiskuntatyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

2018 24 13

TP 2017 260,00 -9 667,95 -9 407,95 -23 262,90 -29 139,27

TA 2018 250 -16 590 -16 340 -18 540

TP 2018 14,61 -17 528,46 -17 513,85 -29 257,53 -36 373,76

Käyttö % 5,8 105,7 107,2 157,8

Y-tunnus: 0202913-0


48(92)

1012550000 SIELUNHOITO 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Huolehtia Kirkkojärjestyksen II osan 4 luvun 1§:n mukaisesta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa. KJ 5:1§:n mukaan yksityinen sielunhoito ja rippi on määrätty papin erityiseksi tehtäväksi. Työala koskee vain pappien tehtävänä olevaa sielunhoitoa seurakunnassa. Sielunhoitoa tapahtuu myös muiden työntekijöiden toimesta.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa. Sielunhoidollisia keskusteluja ovat käyneet papit sekä myös muut seurakunnan työntekijät. Sielunhoidollisten keskustelujen määrää ei ole erikseen tilastoitu, mutta Kirkkohallituksen uudessa tilastointiohjelmassa sielunhoidolliset keskustelut tilastoidaan yksilön kohtaamisina. Sielunhoitoa on ollut saatavilla erilaisissa tilanteissa seurakuntalaisia kohdattaessa ja muun toiminnan yhteydessä. Sen lisäksi on erikseen varatut sielunhoidolliset keskustelut.

4. Talousluvut 1012550000 Sielunhoito Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017 50,05 -41 577,12 -41 527,07 -41 527,07 -54 004,52

TA 2018 -44 780 -44 780 -44 780

TP 2018 67,70 -39 362,23 -39 294,53 -39 294,53 -50 967,18

Käyttö %

Y-tunnus: 0202913-0

87,9 87,8 87,8


49(92)

1012600000 LÄHETYSTYÖ 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Lähetystyö on evankeliumin viemistä kaikkialle maailmaan Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti. Työalan erityisenä tehtävänä on huolehtia lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksesta sekä pitää esillä mahdollisuutta lähteä lähetystyöhön ja osallistua maailmanlaajuiseen lähetystehtävään. Toiminta toteutui perustoimintokuvauksen mukaisesti. Työntekijöinä toimivat lähetyssihteeri Minna Kotajärvi 90 %, lähetyspappi Hanne Lukkari 20 % kevätkauden ja Petri Repo 15 % syyskauden sekä toimistosihteeri Pauliina Nurminen 5 %. Seurakunnalla oli vuoden päättyessä 11 nimikkosopimusta kolmen lähetysjärjestön kanssa: -

-

Suomen Lähetysseura: Päivi ja Sakari Löytty (Namibia), stipendiaatti Saiyotha Chandalen (Thaimaa), SAT7-sateliittikoulu (Syyria), vammaisten koulutus (Nepal), nuorten koulutus (Nepal), vammaistyö (Tansania). Kolmikantasopimuksina stipendiaatit Salomão da Costa Mazan (Angola) Evankelisen Lähetysyhdistyksen kanssa ja Lusia Meameno Nghuutoola (Namibia) Herättäjä-yhdistyksen kanssa. Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä: vammaistyö (Mongolia) ja pakolaiskeskus (Kreikka) Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys: raamatunkäännöstyö (Aasia) Järvenpään seurakunta solmi kaksi uutta nimikkosopimusta alkamaan 1.1.2019. Julistusjohtokunta päätti seurakunnan lähetysjärjestöille myöntämän talousarviomäärärahan, 137 000 €, kohdentamisesta.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Toimitaan aktiivisena lähetys-, kansainvälisyys- ja suvaitsevaisuuskasvattajana Järvenpäässä: -

-

Toteutettiin suunnitelman mukaisesti lasten ja nuorten kansainvälisyys- ja lähetyskasvatusta yhteistyössä seurakunnan eri työalojen kanssa. Yhteistyö koulujen ja erityisesti päivähoidon kanssa vaati aktiivisempaa yhteistyötä kuin aikaisemmin. Päivähoidon käytännön toimijat on ollut haasteellista saavuttaa eikä tieto kulje niille, jotka käytännössä lapsia tuovat. On liian aikaista arvioida lain tulkinnan vaikutusta käyntien vähentymiseen. Lähetyssihteerin kenttämatka ei toteutunut. Tarjotaan ja mahdollistetaan monipuolisia vapaaehtoistehtäviä sekä mahdollisuus antaa varoja lähetystyöhön. Ollaan mukana kokoavassa toiminnassa ja varainhankinnallisissa toiminnoissa.

-

Toimittiin suunnitelman mukaisesti. Seurakunnassa toimi seitsemän lähetyspiiriä. Useat muut ryhmät kantoivat vastuuta yhteisen lähetystehtävän toteuttamisesta. Lähetystyön toteuttamista varten kerätiin varoja myyjäisillä ja tapahtumilla sekä kolehdeilla. Tehtävän toteuttaminen kovenevien ja maallistuvien arvojen maailmassa on tärkeä. Toiminta tarjosi seurakuntalaisille mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä sekä monille mahdollisuuden antaa varoja lähetystyöhön. Toteutetaan lähetystyötä vapaaehtoiskannatuksen ja talousarviomäärärahan kautta.

-

Toimittiin suunnitelman mukaisesti. Tehtävää toteuttivat seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset, nimikkolähetit ja stipendiaatit. Työ toteutui seurakunnan lähetystyölle antaman talousarviomäärärahan ja vapaaehtoiskannatuksen kautta. Talousarviomääräraha on entistä tärkeämpi, koska valtio on merkittävästi leikannut kehitysyhteistyömäärärahoja. Lähetystyö vahvistaa toivon näkökulmia ja kestävää kehitystä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


50(92)

3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit esikoululaiset 2. luokkalaiset 6. luokkalaiset rippikoululaiset

2013

2014

75 % 90 % 75 % + 95% 100 %

80 % 80 % 95 % 100 %

2015 80 % 80 %+70 % 100 %

2016

2017

2018

80 %

80 % 80 % 95 % 100 %

40 % 90 % 90 % 100 %

95 %+95 % 100 %

Lähetystyö perustui vapaaehtoisten toimintaan ja antoi mahdollisuuden osallistua seurakuntayhteyttä. Lähetystyössä toimi noin 100 aktiivista ja sitoutunutta vapaaehtoista.

4. Talousluvut 1012600000 Lähetystyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017 8 599,67 -203 694,77 -195 095,10 -251 546,11 -294 738,46

TA 2018 yhteensä 25 200 -242 470 -217 270

ja

TP 2018 23.091,49 -228.944,25 -205.852,76 -259 814,05 -322 497,17

Y-tunnus: 0202913-0

kokea

Käyttö % 91,6 94,4 94,7 117,0


51(92)

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU TOIMINTA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Luoda ja syventää yhteyttä ja vuorovaikutusta erilaisissa olosuhteissa toimivien seurakuntien ja kristittyjen välille, avartaa käsityksiä kristillisen kirkon toiminnasta eri olosuhteissa ja kulttuureissa ja avustaa heikommassa tilanteessa toimivia. Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan yhteydenpidon, seurakuntavierailujen, yhteisen esirukouksen, ryhmätoiminnan, kulttuurinvaihdon ja kouluttautumisen kautta. Ystävyysseurakuntia ovat Vác/Unkari, Põltsamaa/Viro ja Terijoki(Zelenogorsk)/Venäjä. Projektiavustusmäärärahoilla pyritään ihmisten kärsimysten lievittämiseen ja elämänmahdollisuuksiensa parantamiseen. Käytännössä projektiavustusmäärärahoilla kehitysyhteistyötä, katastrofi- ja pakolaisapua sekä kirkkojen välistä yhteistyötä.

heidän tuetaan

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Unkarin Vácin seurakunnan kanssa toiminta on vakiintunut vuorovuosin tapahtuviin vierailuihin. Vuonna 2018 elokuussa on Vácin seurakuntalaisten vuoro vierailla Järvenpäässä. Elokuussa Vácin ystäväseurakuntalaisia vieraili noin 30 hengen ryhmä Järvenpäässä. Vierailun monipuolisen ohjelman oli valmistellut Vácin ystävien työryhmä, joka muutoinkin suunnittelee ystävyystoiminnan toteutusta. Vierailu huipentui kaksikieliseen juhlamessuun 12.8.2018 jossa saarnasi kirkkoherra Janos Detre.

Kartoitetaan Terijoen seurakunnan kanssa tehtävän ystävyysseurakuntatyön tilanne ja palkkatuen tarve. Budjetissa on huomioitu edelleen palkkatuki Terijoelle hieman vähennettynä. Tukisumma muodostaa Terijoen seurakunnan budjetin tuloista suurimman osan. Terijoen seurakunnasta saatiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017. Inkerin kirkon kautta pyydettiin selvitys palkkatuen tarpeesta tulevaisuudessa ja se saatiin keväällä. Piispa Aarre Kuukaupin antaman selvityksen mukaan palkkatuen tarve vähenee tulevaisuudessa ja akuutein tarve oli muuttaa kirkon kallis lämmitysjärjestelmä kaasulla toimivaksi. Tämä investointi rahoitettiin jäljellä olevalla ystävyysseurakuntatyön rahaston varoilla ja näin ollen palkkatukea voidaan asteittain vähentää tulevina vuosina. Tuetaan projektiavustusvaroilla akuutteja kriisejä. Kansainvälisen diakonian projektiavustusvaroilla tuettiin monia akuutteja kriisejä lähinnä Kirkon Ulkomaanavun kautta. 4. Talousluvut 1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017 10 400,00 -110 588,95 -100 188,95 -107 271,89 -134 225,78

TA 2018

TP 2018

Käyttö %

1 500 2 194 -109 030 -111 531,01 -107 530 -109 337,01 -109 030 -115 923,58 -139 847,87

146,3 102,3 101,7 106,3

Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Ylitys 1 807,01 € muodostuu pääosin kahteen kertaan maksetusta ystävyysrovastikunta-avustuksesta Viljandin rovastikunnalle. Ilmeisesti vuoden 2017 osalta kyseinen avustus on jäänyt maksamatta.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


52(92)

1012900110 JAMPAN ALUETYÖ 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Jampan aluetyön tehtävänä on alueen tarpeista nousevan toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Työtä on tehty 2018 perustoimintokuvauksen mukaisesti. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Tavoitteena on kohdata alueen ihmisiä, kuunnella heitä ja kannustaa vapaaehtoisuuteen ja vastuun kantamiseen. Tilaisuuksien kävijämäärät ovat tunnuslukujen mukaisesti vakiintuneet. Työntekijöitä ja vapaaehtoisia on ollut tilaisuuksissa. riittävästi. Uutena toimintana aloitettiin seurakuntalaisten suunnittelemana ja toteuttamana Musiikin ja sanan illat kerran kuussa. Seurakuntalaiset esittivät Aamukaffien kevätretken toteuttamista ja sen suunnittelu aloitettiin syksyllä ja se toteutetaan kolehtivaroin keväällä 2019. Kustannuksiin käytetään messuissa kerättyä kolehtituloja, jotka on suunnattu ”Jampan alueen ihmisten virkistystoimintaan.” Tavoitteena on toimia verkostoissa ja tehdä yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Jampan pappi kutsui koolle verkostotyöryhmät, jotka suunnittelivat ja toteuttivat tapahtumia. Verkostoyhteistyö kaupungin, järjestöjen sekä järvenpääläisten seurakuntien kanssa on toiminut hyvin.

3. Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Messut kerran kuussa 8/408 8/516 7/377 8/357 9/336 8/392 - niissä ehtoolliskäyntejä 8/318 8/412 7/284 8/297 9/280 8/283 Muita jumalanpalveluksia 4/282 6/343 6/330 4/251 4/260 4/206 - joulukirkko, kaksi perhemessua ja yksi kansainvälinen messu, joissa ehtoolliskäyntejä: 3/119 4/134 5/163 3/169 3/101 3/98 Muut seurakuntatilaisuudet 61/3944 60/5729 60/5881 60/6268 64/6152 65/6271 - aamukaffet, aulakahvila, kansainvälinen olohuone, pääsiäisaskartelu, kaksi yhteislaulutilaisuutta, Jampan Kevättori, kyläjuhla, joulupolku, joulupuuro yhdistettynä Kauneimpiin Joululauluihin. Vapaaehtoisten lukumäärä 4. Talousluvut 1012900110 Jampan aluetyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017 15,36 -27 211,03 -27 195,67 -106 475,54 -132 394,52

TA 2018 650 -34 010 -33 360

TP 2018 1 628,34 -34 719,40 -33 091,06 -110 073,01 -135 393,25

Y-tunnus: 0202913-0

Tot. % 250,5 102,1 99,2


53(92)

HAUTAUSTOIMI 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Hautaustoimi on hautaustoimilailla seurakunnalle annettu lakisääteinen perustehtävä. Seurakunnan tehtävä on osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä Järvenpää. Järvenpään seurakunnalla on hautausmaa siunauskappeleineen Järvenpäässä. Lisäksi seurakunnalla on yhteinen tunnustukseton hauta-alue Keravan ja Tuusulan seurakuntien ja Sipoon seurakuntayhtymän kanssa Keravan hautausmaan yhteydessä. Hautaustoimen henkilökunnan vastuulla on hautaustapahtumien hyvä ja asiakasmyönteinen hoitaminen. Hautaustoimi on toiminut perustoimintokuvauksen mukaisesti. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Hautausmaan valaistuksen uusiminen Hautausmaan ulkovalaistuksen kunnostuksen teki Mäkelän Sähkötyö Oy. Valaistus toteutettiin led-valoilla. Hyvä perehdyttäminen sekä henkilöstömuutoksissa että kausityöntekijöille Kausityöntekijöille otettiin käyttöön uusi perehdytysohjelma. Perehdytysohjelmassa on kattava tieto työturvallisuudesta, koneiden käytöstä ja työpaikan pelisäännöistä. Kausityöntekijöille lähetettiin ennen töiden alkua kausityöopas, johon oli koottu tietopaketti tärkeimmistä asioista. Hoitamattomien hautojen kartoituksen jatkaminen ja tarvittavat toimenpiteet Vuonna 2015 aloitettu hoitamattomien hautojen kartoitus jatkui hautojen kuvauksella. Valokuvat liitettiin haudan tietoihin hautatoimen ohjelmaan. Kirkkoneuvosto päätti käynnistää hoitamattomiksi todettujen hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn 25.9.2018. Hoitamattomia hautoja kuulutettiin 142 kpl. Hautausmaan jätejärjestelmävaihtoehtojen kartoitus Jätejärjestelmävaihtoehdoista tehtiin kattava selvitys ja kustannuslaskelmat. Kiinteistöjohtokunnan lausunnon jälkeen asia käsiteltiin kirkkoneuvostossa. Kirkkovaltuusto myönsi vuodelle 2019 investointirahaa jätejärjestelmän kunnostamiseksi. 3. Tunnusluvut Hautauksia arkkuhautauksia tuhkauksia uurnia sirotteluja muistolehto Haudanhoitosopimuksia kpl Kesätyöntekijöitä

2016 235 80 155 92 58 5 804 19

2017 231 90 141 86 54 1 775 15

2018 225 74 151 102 44 5 753 19 (näistä 3 OP-kesäduunilaisia)

Hautaukset ja hautojen hoidot ovat sujuneet asianmukaisesti. Kilpailutukseen perustuen kesäkukat toimitti Leppälehdon Puutarha Oy, Tammelasta. Hautausmaamestarin toimi laitettiin loppuvuodesta auki. Hautausmaan perinteisiin kevätsiivoustalkoisiin osallistui aktiivisia talkoolaisia 42 henkilöä. Talkoolaisille tarjottiin keittolounas. Syksyllä tehtiin uuden hautausmaan huoltorakennuksen pintavesien ohjaus rakennuksesta poispäin maastonmuotoilulla, jotta vedet saadaan hallitusti imeytysalueelle, pois rakennuksen seinustalta. Elokuussa 2017 hautausmaalle osuneen Kiira-myrskyn aiheuttamia jälkiä korjattiin syksyyn 2018 asti.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


54(92)

Kesällä tehtiin siunauskappelin hulevesiputken uusiminen vanhan putken rikkoutumisen takia.

4. Talousluvut 4 Hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017 87 513,57 -365 213,14 -277 699,57 -277 699,57 -428 891,63

TA 2018 yhteensä 72 040 --379 490 -307 450 -307 450 -423 050

TP 2018

Käyttö %

81 192,38 -383 660,62 -302 468,24 -302 493,63 -535 762,57

112,7 101,1 98,4 98,4 126,6

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Kirkkovaltuusto myönsi 11.12.2018 lisätalousarviossa 45.000 € lisämäärärahaa henkilöstökuluihin, hautausmaan valaistuksen uusintaan ja huoltorakennuksen edustan hulevesien ohjaukseen.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


55(92)

KIINTEISTÖTOIMI 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Kiinteistötoimi tukee toiminnallaan kaikkia seurakunnan työmuotoja ja tapahtumia varmistaen omalta osaltaan seurakunnan toiminnan häiriöttömän toteutuksen. Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti mutta kuitenkin siten, että kiinteistöt säilyttävät arvonsa ja palvelevat seurakunnan toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kiinteistötoimi rakennuttaa, peruskorjaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä sekä hallinnoi ja vastaa ylläpito- ja vahtimestaripalveluista. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Kiinteistötoimen henkilöstön ammattitaidon osaamista ja kehittämistä pidettiin yllä heidän työtehtäviinsä liittyvillä lyhytkestoisilla koulutuksilla mm. kiinteistöjen ylläpitosiivouksien erilaiset menetelmät. Lisäksi ylläpitopäällikkö koulutettiin kosteuskartoittajaksi. Henkilöstön koulutusta jatketaan valiten tarpeen mukaan ja resurssien puitteissa tarkoituksenmukaisimmat koulutukset. Seurakunnan omistamien perustehtävän kannalta tarpeettomien maa-alueiden, kiinteistöjen, osakehuoneistojen myynti tai vuokraaminen tuottavasti Maa-alueiden ja osakehuoneistojen myyntejä ei toteutunut 2018. Rekikadun kerhotila oli vuokrattuna Setlementti Louhelalle 30.6.2018 saakka ja 1.7.2018 alkaen Järvenpään kaupungin päivähoidolle. Kiinteistö Oy Sibeliuksenkatu 14:sta seurakunta vuokrasi toimistotilaa kaupungille 1.11.2018 alkaen. Terveellisen ja turvallisen työympäristön varmistaminen Kirkkopihassa ei v. 2017 sisäilmaremonttien jälkeen todettu enää sisäilmaongelmaa. Leiriniemen leirikeskukseen asennettiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnon perusteella suodatinjärjestelmät puhdistamaan epäpuhtauksia porakaivovedestä. Vedestä poistetaan mm. uraania ja radonia. Kirkon sähkö- ja valaistussuunnittelu toteutettiin. Lisäksi leirikeskuksessa uusittiin ulkovalaistus, kameravalvonta, lukitus sekä keittiön ja huoneiden kalusteita. Vanhankirkon ja Kirkon taloautomaatioiden alakeskuksien tekniikka uusittiin vastaamaan nykyisiä teknillisiä tarpeita. Vanhankirkon alakerran peruskorjaushankkeen suunnittelu käynnistettiin, korjaushanke toteutetaan vuonna 2019. Kiinteistötoimen prosessien kehittäminen Ylivahtimestarin virka lakkautettiin ja tilalle perustettiin seurakuntamestarin toimi, joka myös täytettiin. Kiinteistöpäällikkö irtisanoutui syksyllä. Tämän seurauksena yhteisymmärryksessä Keravan seurakunnan kanssa purettiin sopimus yhteisestä kiinteistöpäälliköstä (60/40 %). Uuden kiinteistöpäällikön palkkaamista selvitettiin seurakunnassa sisäisesti. Selvityksien perusteella päätettiin, ettei kiinteistöpäällikön virkaa laiteta hakuun. Kiinteistöpäällikön työt jaettiin talousjohtajan ja ylläpitopäällikön kesken. Kiinteistöpäällikön virkaa ei kuitenkaan vielä lakkautettu. Kirkkovaltuuston hyväksymän henkilöstöstrategian mukaan kiinteistötoimeen voidaan perustaa uusi kiinteistöhoitaja-seurakuntamestarin työsuhde tehostamaan kiinteistökannan hyvän laadun ylläpitämistä ja vähentämään tarvetta sijaisvahtimestareiden palkkaamiseen. Henkilöstöstrategiassa linjataan myös, että seurakuntamestareista valitaan yksi henkilö johtavaksi, jakamaan ylläpitopäällikön työkuormaa. Kiinteistötoimessa vuonna 2016 aloitettu kuukausittainen tiimipalaverikäytäntö jatkui. Palaverien ansiosta tiimityöskentely on saanut paljon lisää varmuutta ja tuonut erilaisiin työtehtäviin enemmän selkeyttä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


56(92)

3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit

2015

2016

2017

2018

Huoltopyynnöt (Katrina)

102

97

169

186

Sähkönkulutus, kWh Kirkonkulma Seurakuntatalo Vanha ja uusi Kirkko Siunauskappeli Laurilan seurakuntakoti Loutin kerhotalo Leiriniemen leirikeskus Jampan srk-koti Kirkkopiha Hautausmaan huoltorak.

2016

2017

2018

171 158 139 203 148 059 166 493 36 214 90 248 102 420 14 357 38 299

185 088 142 622 113 839 172 548 26 844 91 513 100 295 10 585 44 738

162 051 139 506 105 951 168 056 22 283 97 460 104 042 9 092 32 037 26 600

4. Talousluvut 5 Kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017 466 861,83 -1 554 617,11 -1 087 755,28 704 011,96 81 723,90

TA 2018

2017/18 muutos% -12,45 -2,18 -6,93 -2,60 -16,99 +6,50 +3,74 -14,10 -28,39

TP 2018

322 590 310 805,66 -1 523 320 -1 455 367,92 -1 200 730 -1 144 562,26 619 761,83 -25 525,22

Y-tunnus: 0202913-0

Käyttö % 96,3 95,5 95,3


57(92)

1015080000 LEIRINIEMI 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia leirikeskuspalveluja ensisijaisesti oman seurakunnan leiri-, retki- ja virkistystoimintaan ja vapaana olevien aikojen myyminen ulkopuolisille käyttäjille. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Leirikeskuksen markkinoinnin tehostaminen Markkinoinnissa on jonkin verran onnistuttu, koska muiden seurakuntien ja muiden ulkopuolisten majoitusvuorokaudet lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Ongelmana on peruuntuneiden tapahtumien ajankohtien uudelleen myynti sekä hiljaisten kuukausien (tammi-helmikuu) markkinointi. Myydä leirikeskusta ulkopuolisten itsenäiseen käyttöön Tätä on aloitettu mutta omatoimisen majoittumisen markkinointia tulisi tehostaa hiljaisille kuukausille esim. seurakunnan Facebook-sivuilla. Leirikeskuksen ja seurakuntakeskuksen keittiön yhteistoiminta Leirikeskuksessa työskentelee vakituisesti 2 ruokapalvelutyöntekijää ja seurakuntakeskuksen ruokapalveluvastaava toimii lähiesimiehenä. Seurakuntakeskuksen työntekijät toimivat lomien sijaisina. Vastaavasti leirikeskuksen henkilökuntaa työskentelee seurakuntakeskuksessa mm. isoimpien tapahtumien aikana. Yhteistyö on hyvää. Vuonna 2018 käyttöpäiviä leirikeskuksessa oli 271, lisäystä edelliseen 30 vuorokautta. Majoitusvuorokausissa oman seurakunnan osalta edelliseen vähennystä 9 vuorokautta, mutta vastaavasti muiden seurakuntien ja ulkopuolisten käyttäjien kohdalla lisäystä edelliseen vuoteen oli 365 vuorokautta. Päiväkävijöiden kohdalla lisäystä oli 25. 3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit päiväkävijät omat muut srk:t muut majoitusvuorokaudet omat muut srk:t muut kävijämäärät omat muut srk:t muut

2014

2015

2016

2017

2018

1541 116 1069

1696 124 460

1133 95 808

796 77 1179

1320 186 571

1782 745 528

1901 399 174

1602 538 490

1752 364 538

1743 557 710

2345 503 1274

2273 339 442

1945 346 1133

1752 301 1326

2046 479 890

4. Talousluvut 1015080000 Leiriniemi Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TP 2017 60 915,88 -199 489,42 -138 573,54 82 326,47 0

TA 2018 TP 2018 yhteensä 70 450 70 995,99 -197 230 -165 017,94 -126 780 -94 021,95 58 820 85 963,07 0

Käyttö %

Y-tunnus: 0202913-0

100,8 83,7 74,2 146,1


58(92)

1015120000 KEITTIÖTOIMI 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakunnan järjestämien tilaisuuksien ruokailut ja kahvitukset työmuotojen tilausten mukaisesti. Lisäksi toteutetaan herätysliikkeiden kirkkopyhien tarjoilut. Muille omien tilaisuuksien järjestäjille ei tarjota keittiöpalveluja, vaan heidät ohjataan pitopalveluyritysten puoleen Ruokapalveluvastaavan virkaa hoitaa Sinikka Natri ja ruokapalvelutyöntekijänä toimii Erja Järvinen. Leirikeskuksen työntekijät ja toissijaisesti tarvittaessa töihin kutsuttava Auli Saloranta toimi lomasijaisena. Järvenpään Latu ja Martat ovat sitoutuneet seurakunnan tilojen käytön vastineeksi hoitamaan kirkkokahvituksia vuoden aikana. Järvenpään Latu toimi avustajana kahdeksassa tapahtumassa ja Martat kahdessa. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Pääpaino asiakkaille suunnatuissa palveluissa Pyrimme toimimaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Isompien tapahtumien yhteydessä neuvottelemme aina asiakkaan kanssa tarjoiluehdotuksista. Kustannustehokkuuden lisääminen Seurakuntakeskuksen ja Leiriniemen yhteistyö on toiminut moitteettomasti ja tämän myötä olemme saaneet jonkin verran säästöjä henkilöstökuluissa. Yhteistyön lisääminen seurakuntamestareiden kanssa. Yhteistyö on toiminut hyvin. Seurakuntamestarit hoitavat pieniä iltaan painottuvia kahvituksia. 3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit kahvitukset

2014 18690

2015 16429 -2261

2016 16306 -123

2017 15873 -433

2018 15198 -675

TA 2018 yhteensä 2 100 -108 650 -106 550 -46 550

TP 2018

Käyttö %

347,23 -96 895,57 -96 548,34 6 711,85 0

16,5 89,2 90,6 -14,4

Kahvituksiin osallistuneiden määrät ovat hiljalleen vähentyneet. 4. Talousluvut 1015120000 Keittiötoimi Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2017 946,86 -95 886,75 -94 939,89 5 807,78 0

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


59(92)

3. HENKILÖKUNTA 3.1. YLEISTÄ Järvenpään seurakunnassa henkilöstökertomus on osa toimintakertomusta. Sen tarkoituksena on antaa tietoa henkilöstöstä osana toiminnan, talouden ja seurakunnan tilan arviointia.

3.2. KEHITYSKESKUSTELUT JA TEHTÄVIEN VAATIVUUDEN ARVIOINNIT Vuosittaiset kehityskeskustelut ovat olleet käytössä seurakunnassamme. Palkkausjärjestelmän soveltamiseen liittyen esimiehet ja työntekijät käyvät aika-ajoin ja tehtävien muuttuessa tehtävänkuvausten tarkistuskeskustelut, joissa arvioidaan tehtävien vaativuuden muuttuminen. Vuonna 2018 tehtiin laaja selvitys kirkkoneuvostolle henkilökunnan tehtävänkuvauksiin kirjatuista vaativuuskriteereistä ja vaativuusryhmistä. Kirkkoneuvosto edellytti, että kaikki tehtävänkuvaukset käydään läpi ja esimiehet tekivät tämän alaistensa kanssa syksyllä 2018. Palkkatyöryhmä antoi esityksistä omat lausuntonsa. Kirkkoneuvosto käsitteli kahdessa osassa esitetyt tehtävänkuvausten, vaativuusryhmien, vaativuuskriteerien ja peruspalkkojen muutokset (KN 25.9.2018 § 148 ja 27.11.2018 § 233). 3.3. HAVA- JA SUORITUSLISÄJÄRJESTELMÄT Harkinnanvaraisen palkanosa (Hava) otettiin käyttöön 2012. Harkinnanvaraista palkanosaa on maksettu seurakunnassamme 1.4.2013 alkaen. Hava palkankorotuksia on ollut kolme kappaletta, joista kolmas tuli maksuun 1.9.2017. Uusi Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) 1.2.2018-31.3.2020 sisälsi luopumisen vapaaehtoisesta Hava-järjestelmästä ja pakollisen Suorituslisäjärjestelmän käyttöönoton kaikissa seurakunnissa 2020 alusta. Kirkkoneuvosto hyväksyi, että Havaa jatketaan niille, joille se on aiemmin myönnetty 31.12.2019 saakka, eikä arviointia kaudelta 1.4.2017-31.12.2018 tehdä. Vuoden 2020 alussa käyttöön otettavaan suorituslisäjärjestelmään valmistautuminen aloitettiin keväällä 2018. Asiasta käytiin syksyllä paikallisneuvottelut ja Järvenpään malli valmisteltiin yhdessä esimiesten ja palkkatyöryhmän kanssa. Kirkkoneuvosto hyväksyi suorituslisäjärjestelmän 25.9.2018 § 147. Järjestelmässä maksetaan kaikille hyvän arvion saaneille järjestelyerästä 0,6 prosenttia 1.1.2020 ja kiitettävän tai erinomaisen saaneille maksetaan 1,6 prosentin verran palkkasummasta.

3.4. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Tehtäväryhmä 31.12.2018 Seurakuntapapit Perheneuvonta Kirkkomuusikot Diakoniatyö Nuorisotyö Lapsityö Muu seurakuntatyö Hallinto- ja toimistotyöt Hautausmaatyö Kirkonpalvelustyö Yhteensä

Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 8 6 2 8 6 2 3 2 1 2 1 1 5 3 2 3 1 2 3 1 2 7 6 1 7 6 1 5 4 1 5 4 1 14 14 4 4 18 18 2 2 1 1 3 3 8 7 1 8 7 1 2 2 2 2 14 8 6 14 8 6 66 52 14 7 6 1 73 58 15

Vakinaisen henkilökunnan määrä tehtäväryhmittäin on esitetty edellä olevassa taulukossa. Vakinaista henkilökuntaa oli yhteensä 73. Henkilökunnasta naisia on 79,5 % ja miehiä 20,5 %. Kokoaikaista henkilökuntaa oli 66 ja sukupuolijako oli 78,8 % naisia ja 21,2 % miehiä. Kokoaikaisia koko henkilökunnastamme oli vuoden vaihteessa 90,4 %. Koko kirkossa henkilöstön määrä oli korkeimmillaan

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


60(92)

2009 yhteensä 21 536 ja vuoden 2016 lopussa henkilöstöä oli yhteensä 19 786 kpl. Kirkon koko henkilöstön lukumäärä oli 20 242 henkilöä vuonna 2017. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä oli 12 650 henkilöä ja määräaikaisen 7 592 henkilöä. Vuonna 2017 koko henkilöstön lukumäärä kasvoi 2,3 % vuodesta 2016. Vuosityövoimana mitaten kirkon henkilöstön määrä oli 13 823 henkilötyövuotta 2017. Vuosityövoiman määrä väheni 0,8 % vuodesta 2016. (Sakasti tilastot 2017).

Sijaiset, määräaikaiset ja tarvittaessa töihin tulevat Vuoden aikana sijaisuuksien hoitajia oli 12, määräaikaisia tehtävän hoitajia oli 33 ja tarvittaessa töihin tulevia tuntipalkkaisia 9 henkilöä. Yhteensä 64 henkilöä oli em. työ/virkasuhteissa.

Tehtäväryhmä Seurakuntapapit Perheneuvonta Kirkkomuusikot Diakoniatyö Nuorisotyö Lapsityö Muu seurakuntatyö Hallinto- ja toimistotyöt Hautausmaatyö Kirkonpalvelustyö Yhteensä

Sijaisuuden hoitajat Kaikki Naiset Miehet 3 2 1 1 1 1

1

Määräaikaiset Kaikki Naiset 1 1

Miehet

1 3

1 3

1 2 6 2

1 1 1 12

1 1

3 18

3 11

7

33

21

12

1 2

10

1 3 2

Tuntip/tarvittaessa Kaikki Naiset Miehet

1 1 3 3

2

1

2 4 9

1 2 5

1 2 4

Henkilökunta palvelussuhteen lajin mukaan Palvelussuhteen luonne 31.12.2018 Virkasuhteiset Työsuhteiset (kk-palkka) Lastenohjaajat Tuntipalkkaiset (työsuht.) Yhteensä

Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 38 27 11 2 1 1 40 28 12 15 12 3 1 1 16 13 3 13 13 4 4 17 17 66

52

14

7

6

1

73

58

15

Viranhaltijoiden osuus henkilökunnastamme oli 52 %, kun se koko kirkossa on 45,6 % (Sakasti tilastot 2017).

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


61(92)

3.5. HENKILÖKUNNAN IKÄ JA VAIHTUVUUS

Henkilökunnan keski-ikä 2018 oli 50,4 suurimpina yksittäisinä ikäryhminä olivat 50-54 sekä 55-59 -vuotiaat työntekijät. Koko kirkon henkilöstössä samat ikäryhmät ovat suurimpia. Kirkon vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuonna 50 vuotta ja koko henkilöstön 44 vuotta. (Sakasti tilastot 2017).

Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus Henkilöstöstä 52 % on palvellut seurakuntaa yli 10 vuotta. Vuoden 2017 aikana eläkkeelle siirtyi neljä henkilöä. Työpaikkaa vaihtoi vakinaisista kaksi henkilöä. Yksi vakituinen henkilö menehtyi.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


62(92)

3.6. TYÖAIKATIETOJA

Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja oli yhteensä 937 kalenteripäivää. Edellisestä vuodesta sairauspoissaolot vähenivät 6,3 %. Yli 30 päivän mittaisia sairauspoissaoloja Järvenpään seurakunnassa vuoden 2018 aikana oli yhteensä 3. 

Luvuissa ovat mukana myös sijaisten ja määräaikaisten sairauslomat. Jokaista vakituista henkilökuntaan kuuluvaa kohti laskettuna sairauspäiviä oli 12,8. Kirkon työolobarometrin 2011 mukaan seurakunnissa sairauspoissaoloja on keskimäärin 12 pv/hlö. Kuntasektorilla sairauspoissaoloja on keskimäärin 16,7 pv/hlö (Kunta10-tutkimus 2016).

Seurakunnalla on käytössä POSITIIVISEN VARHAISEN TUEN –ohje ennaltaehkäisemään ja nopeaan puuttumiseen, jos työntekijällä ilmenee jaksamisongelmia ja määrällisesti paljon sairauslomia. Aktiivisella puheeksi ottamisella pyritään ongelman määrittelemiseen ja siihen, etteivät asiat pitkittyessään muutu pahemmiksi. Työterveyshuoltoa käytetään kolmikantaisesti mukana jaksami- ja päihdeongelmien selvittelyssä. Vuonna 2018 oli kaksi kolmikanta työterveysneuvottelua. Lisäksi esimiesten yhteydenottoja on ollut puhelimitse. Päihdeongelmien käsittelemiseen on seurakunnassa hoitoonohjaussopimus ja – toimintamalli. Työterveyshuolto on yhteistyökumppanina tarjoamalla keskusteluapua ja avohoitoa.

Työtapaturmia Järvenpään seurakunnassa oli 9 vuonna 2018 ja niistä aiheutuvia sairauspäiviä 6. Tapaturmien aiheuttamat sairauspoissaolot eivät ole tilastoituna seuraavassa taulukossa.

Sairauspoissaolot Pääluokka/vuodet Yleishallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi

2012 480 1043 52 537

2013 476 967 125 392

2014 134 577 61 638

2015 121 892 62 215

2016 100 1161 143 199

2017 98 767 38 97

2018 128 593 51 165

Yhteensä

2112

2112

1960

1290

1603

1000

937

Vuorotteluvapaat Vuoden aikana ei ollut vuorotteluvapaita. Vuosilomat Pitkä 38 vuorokauden vuosilomaoikeus oli 44 työntekijällä. Lomautukset Vuonna 2018 ei ollut lomautuksia.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


63(92)

3.7. KOULUTUS Henkilökunnan pohjakoulutus koulutusastejaottelulla 1. ALEMPI PERUSASTE peruskoulun vuosiluokat 1-6 tai kansakoulu 2. YLEMPI PERUSASTE peruskoulun suoritus tai keskikoulu 3. KESKIASTE ylioppilastutkinto tai 1-3 -vuotiset ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot 4. ALIN KORKEA-ASTE mm. aiemman koulutusastejärjestelmän mukaan opistossa suoritetut kirkon nuorisotyönohjaajan, diakonin, diakonissan, merkonomin, teknikon, hortonomin ja sairaanhoitajan tutkinnot 5. ALEMPI KORKEAKOULUASTE ammattikorkeakoulututkinto, alempi korkeakoulututkinto, aiemman koulutusastejärjestelmän mukaan opistossa suoritettu mm. insinöörin tutkinto 6. YLEMPI KORKEAKOULUASTE ylempi korkeakoulututkinto 7. TUTKIJAKOULUTUSASTE tieteellinen lisensiaatin- tai tohtorintutkinto HENKILÖKUNNAN KOULUTUSASTE Alempi perusaste Ylempi perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu Tutkijakoulutus Yhteensä

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

kpl 2 46 11 11 14 1 85

Y-tunnus: 0202913-0


64(92)

Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutuksesta laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma. Ehdotuksen henkilöstökoulutussuunnitelmaksi laatii henkilöstökoulutustyöryhmä ja yhteistyötoimikunta antaa siitä lausuntonsa. Toiminnallisen henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksyy kirkkoherra ja talousjohtaja hyväksyy tukipalveluiden henkilöstön koulutussuunnitelman. Viime vuosina koulutussuunnitelman tavoitteissa on korostettu koko työyhteisön ja työtiimien koulutustarpeita. Henkilöstökoulutusta määrittää KirVESTES:n liitteenä 12 oleva kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus. Toteutunutta henkilöstökoulutusta oli 2018 siten, että niistä 170 koulutuspäivää oikeutti työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvaukseen. Enimmäismäärän korvattavia koulutuspäiviä eli kolme koulutuspäivää tai enemmän oli 38 henkilöllä, kaksi koulutuspäivää oli 18 henkilöllä ja yksi koulutuspäivä 20 henkilöllä. Koulutuskorvauksen määrä oli n. 3.000 €. Seurakunnan oman ohjeen mukaan koulutuspäiviä vuodessa voi olla ilman erityisperusteluja enintään 12 pv/työntekijä ja kurssikohtainen yläraja myönnettäville koulutuskustannussummalle on 1.200 €. Henkilöstöä osallistui myös eri alojen neuvottelupäiville. Henkilökunnan koulutuskustannukset ja koulutuksen aikaiset matka- ja majoituskustannukset olivat yhteensä 33 585,60 € (25 933 €). Summa kasvoi 29,5 % edellisestä vuodesta. Koulutuskustannukset olivat 1,0 % henkilöstön palkkasummasta. Neuvottelupäivien sisällössä on myös paljon koulutuksellista, mutta niiden kustannukset kirjataan vakiintuneen käytännön mukaan työmuodolle muihin matka-, majoitus- ja ravintokorvauksiin. Ay-luottamusmieskoulutukseen on osallistuttu luottamusmieskoulutussopimuksen mukaisesti. Työsuojelukoulutuksena on järjestetty mm. EA-koulutusta, pelastus- ja turvallisuuskoulutusta sekä kriisityön koulutusta.

3.8. TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYKY Työterveyshuolto Työterveyshuolto on järjestetty Lääkärikeskus Aava työterveyshuollossa. Toimintavuonna oli voimassa 2017–2018 vuosien työterveyshuollon toimintasuunnitelma, jota tarkistetaan vuosittain. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti työterveyshuoltoon sisältyy työpaikkaselvitykset, uusien työntekijöiden työhöntulotarkastukset sekä ikäryhmätarkastukset 40 vuotta täyttäneille viiden vuoden välein ja 50 vuotta täyttäneille ja eräille fyysisesti rakasta työtä tekeville ryhmille kolmen vuoden välein. Lisäksi sopimus sisältää yleislääkäritasoisen avosairaanhoidon tarvittavine laboratorio- ja röntgentutkimuksineen, elintarviketyöntekijöille lakisääteiset työhön sijoitustarkastukset ja määräaikaistarkastukset. Sopimus kattaa erikoislääkärin konsultaatiot 1 krt/tautiepäily hoitomahdollisuuksien arvioimiseksi työterveyslääkärin lähetteellä. Työpsykologin palveluja on saatavilla 3 krt/v/hlö. Työpsykologia voidaan käyttää myös tiimi- ja koko työyhteisötason asioissa konsulttina. Työpsykologin luo oli 23 yksilökäyntiä. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä oli yksi 2018 ja se tehtiin hautausmaan huoltorakennukseen ja hautaustoimen tiimiin. Työterveysneuvotteluja oli 3 kpl. Työfysioterapeutti teki yhden työergonomiakäynnin ja hänen vastaanotolleen oli 8 yksilökäyntiä. Lääkärikeskukselle työterveyshuollosta maksetut Kelakorvaukseen oikeuttavat kulut 2018 olivat yhteensä 73 338,76 € (84 867,84 €) jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 13,6 %. Työterveyshuollon eli korvausluokka I kustannukset olivat 21 158,64 € (21 351,78 €) jossa vähennystä oli 0,9 %. Sairaanhoidon ja muu terveydenhuolto eli korvausluokka II kustannukset olivat yhteensä 52 180,12 € (63 516,06 €), jossa vähennystä oli 14,7 %. Työterveyshuollon Kela-kustannukset vakituista henkilökuntaa kohden ovat 1 005 €. Kela korvasi vuodelta 2018 korvausluokassa I 10.170 € ja korvausluokassa II 12.705 € eli yhteensä 22.875 €. Kustannusten korkeuden takia Kela-korvaus kattaa vain n. 26,95 % Kela-kelpoisista työterveyshuollon kustannuksista.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


65(92)

Työterveydenhuoltoon liittyviä terveystarkastuksia tehtiin yhteensä 51 kpl (47 kpl) ja laboratoriotutkimuksia 75 kpl (61 kpl). Ikäryhmätarkastuksessa kävi 17 (kutsun sai 26). Työpaikkaselvityksiin työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat käyttivät 35 tuntia (64 t). Sairaanhoidon puolella käyntejä lääkärillä oli 327 kpl (375 kpl), terveydenhoitajalla 1 kpl (3 kpl), erikoislääkärillä 33 kpl (46 kpl), tutkimuksia laboratoriossa 332 kpl (432 kpl) ja radiologiassa 75 kpl (78 kpl). Tyky Henkilökunnan TYKY-toimintaa tuettiin 200 eurolla (alle päätoimisuuden rajan oleville osa-aikaisille 100 €). Tuki myönnettiin Smartumin 5 euron liikunta- ja kulttuuriseteleinä. Smartum-seteleitä luovutettiin henkilökunnalle yhteensä 16 865 €:n arvosta. Uusia Smartum-seteleitä hankittiin 2018 yhteensä 16.000 €:lla. Lisäksi henkilökunnan joulumuistaminen tehtiin Smartum-seteleillä 30 €/hlö. Yhteensä 474 kpl seteleitä jaettiin 79 hengelle. 3.9. MUUT PANOSTUKSET HENKILÖKUNTAAN Virkistystoiminta Henkilökunnan virkistysretki tehtiin 12.9.2018 Heinolaan Vierumäen Urheiluopistolle ja Nastolaan, jossa vierailtiin 1804 valmistuneessa Nastolan kirkossa ja Immilän Myllykahvilassa. Matkaan osallistui n. 60 työntekijää. Palvelusuhdeasunnot Seurakunnalla oli vuoden lopussa 7 vuokra-asuntoa, joista 3 oli vuokrattuna omalle henkilökunnalle. Seurakunta on vähentänyt vuokra-asuntojen määrää, koska vuokra-asuntojen pitäminen ei ole seurakunnan ydintoimintaa ja henkilökunta ei ole enää ollut niin kiinnostunut vuokraamaan ao. huoneistoja. Henkilökuntaruokailu Henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus henkilökuntaruokailuun seurakuntakeskuksessa. Tätä mahdollisuutta käyttää 20–50 henkilöä päivittäin. Lisäksi seurakuntakeskuksen keittiön ollessa kiinni henkilökunnalla on ollut mahdollisuus ruokailla lounasseteleillä niitä vastaanottavissa ruokapaikoissa. 3.10. HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Seurakunnan henkilöstökulut vähenivät yhteensä 3,6 %. Julkisen sektorin lomarahojen leikkaus 30:lla oli käytössä toista vuotta. Leikkaus toteutetaan vuosina 2017–2019 Kilpailukykysopimuksen (Kiky) mukaisesti. Lisäksi 2016 solmitussa Kikysssä työnantajien keskimääräistä työeläkemaksua ja sosiaaliturvamaksua alennettiin neljän vuoden ajaksi (2017-2020) ja työttömyysvakuutusmaksua kahden vuoden ajaksi (20172018). Vastaavat työntekijöiden maksut nousivat. Näitä työntekijöiden kohonneita maksuja kompensoitiin palkansaajille suunnatuilla veronalennuksilla, jotka vastaavasti alensivat seurakunnan veronsaajana saamia ansiotuloveroja. HENKILÖSTÖKULUT sisäinen ja ulkoinen Palkat ja palkkiot (suoriteperusteinen) Luontoisedut yhteensä Eläkevakuutusmaksut Sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilöstökulut Saadut korvaukset Yhteensä Vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä Kaikki henkilöstökulut yhteensä

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

2017 € 3 497 951 0 821 208 157 080 0 -47 575 4 428 664 204 854 4 632 748

2018 € 3 428 556 0 724 277 145 402 0 -29 842 4 268 393 213 733 4 482 126

muutos % -2,0 % -11,8 % -7,4 % -37,3 % -3,6 % 4,3 % -4,7 %

Y-tunnus: 0202913-0


66(92)

3.11. TYÖSUOJELU Työsuojelutoiminnan koordinoinnista vastaa seurakunnassamme yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunnasta on erillinen toimintakertomus kustannuspaikan 1011050194 kohdalla. Työsuojeluvaltuutettuina 2018 ovat olleet toiminnallisen henkilökunnan osalta lähetyssihteeri Minna Kotajärvi ja I varatyösuojeluvaltuutettuna lastenohjaaja Anne Vuori ja II varatyösuojeluvaltuutettuna Keijo Ruuskanen. Tukipalveluiden (kiinteistö-, toimisto-, hautausmaaja keittiöhenkilökunnan) työsuojeluvaltuutettuina ovat toimineet seurakuntamestari Tuula Seppälä, I varatyösuojeluvaltuutettuna toimistosihteeri Riikka Kokkinen ja II varatyösuojeluvaltuutettuna seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen. Työsuojelupäällikkönä toimi talousjohtaja Kari J. Hietala. Työsuojelupäällikkö ja -valtuutetut osallistuivat yksittäisten työsuojelukysymysten käsittelyyn, työsuojelupalavereihin ja työterveyshuollon edustajiensa kanssa käytyihin neuvotteluihin ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksiin.

3.12. HENKILÖKUNTA VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 2018 SUKUNIMI ETUNIMI AHO Anne AHOPALO Harri ANSALA Aarne BERGHOLM Heli COX James HAAPANIEMI Mikko HAKALA Leena HASSINEN Sanna HEISKANEN Seija HIETALA Kari HYNNINEN Birgitta HYPPÖNEN Asko HYTÖNEN Satu HYYTIÄINEN Marketta IHANDER Päivi IKÄVALKO Sanna ILANDER Sari JANTUNEN Marjo JÄRVINEN Erja KAARLENKASKI Mari KALINEN Kaisa KARHU Tarja KARILUOTO Heini KAURA Merja KEKÄLE Jari KINNUNEN Mari KOIVISTO Vesa KORHONEN Raija KOSONEN Marja

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

VIRKA/TOIMI seurakuntapastori seurakuntamestari hautausmaan ammattit.t. diakonian viranhaltija kappalainen B-kanttori laitoshuoltaja lastenohjaaja diakoniatyöntekijä talousjohtaja lastenohjaaja kiinteistönhoitaja lastenohjaaja diakonian viranhaltija vastaanottosihteeri ruokapalvelutyöntekijä lastenohjaaja toimistosihteeri ruokapalvelutyöntekijä nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori lastenohjaaja perheneuvoja perheneuvoja perheneuvoja kirkkoherra palkkasihteeri johtava diak. viranhalt.

Alk./Päät./Virkavap.

22.3. saakka

22.8.18 saakka

Y-tunnus: 0202913-0


67(92)

KOTAJÄRVI KUKKONEN KULTIMA KUUSIKALLIO LEHTINEN LEHTINEN LINDQVIST

Minna Miia Pirjo-Liisa Katri Maarit Raija Helena

lähetyssihteeri lastenohjaaja diakonian viranhaltija seurakuntapastori laitoshuoltaja lastenohjaaja tiedottaja

LÄHDEAHO MIETTUNEN MOILANEN MÄENSIVU NATRI NIEMI NIEMI NORDSTRÖM NURMINEN PAJUNEN PALMGREN PUHAKKA PUOTINIEMI PUUSTELLI RAJANEN RANTAMÄKI RILLA ROTOLA-PUKKILA RUOKONEN RUUSKANEN RÖNKKÖ SAARINEN SAHRAMO SEPPÄLÄ SEPPÄNEN SEPPÄNEN SORJONEN TANTTU TAPANAINEN TIETÄVÄINEN TOMPURI TYYNELÄ VALKEAPÄÄ VALLI VALTONEN VARIS VINKKA

Harry Heidi Marja-Liisa Arto Sinikka Ilkka Jari Janne Pauliina Tanja Iia Eveliina Maria Riku Kaija Elina Marja-Leena Mirka Heikki Keijo Reijo Anne Maarit Tuula Heli Tarja Anu Leena Leena Anssi Kaisa Anja Minna Päivi Krista Sinikka Riikka

ylivahtimestari lastenohjaaja lastenohjaaja kiinteistönhoitaja ruokapalveluesimies seurakuntamestari nuorisotyönohjaaja ylläpitopäällikkö toimistosihteeri lastenohjaaja varhaiskasvatuksen ohjaaja hautausmaamestari seurakuntapastori kiinteistöpäällikkö lastenohjaaja A-kanttori tietojärjestelmäasiantuntija diakonian viranhaltija B-kanttori diakonian viranhaltija seurakuntamestari lastenohjaaja seurakuntamestari seurakuntamestari kappalainen kappalainen seurakuntapastori lastenohjaaja perheneuvoja perheas.neuv.kesk.joht. ruokapalvelutyöntekijä toimistosihteeri nuorisotyönohjaaja lastenohjaaja seurakuntapastori lastenohjaaja toimistosihteeri

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

1.1. alkaen 30.9. saakka 31.8. saakka

1.10. alkaen

7.9. saakka 31.10. saakka

31.7. saakka

Y-tunnus: 0202913-0


68(92)

VUORELA VUORI VUORINEN WALLIUS WARRO ÖSTERMAN

Erja Anne Satu Sari Hanna Minna

perhetyöntekijä lastenohjaaja seurakuntapuutarhuri lastenohjaaja hallintosihteeri nuorisotyönohjaaja

SIJAISET, MÄÄRÄAIKAISET YM. HENKILÖSTÖ 2018 SUKUNIMI ETUNIMI VIRKA/TOIMI Arumäe Lauri laitosulkoiluttaja Bartusch Cecilia toimistosihteeri Heikkilä Leena hautausmaan kausityöntekijä Hintsala Toni A-kanttori Horttanainen Simo nuorisotyönohjaaja Huhta Julia kausiteologi Ingelin Kari vahtimestari Isoranta Anna-Liisa kirjanpitäjä Kanerva Mervi toimistosihteeri Keränen Saija lastenohjaaja Kesälä Anne lastenohjaaja Kinisjärvi Jemina kausinuorisotyönohjaaja Kivikärki Tuomas lastenohjaaja Koivulehto Heli perheneuvoja Kokkinen Riikka toimistosihteeri Korhonen Sonja kausiteologi Koskimaa Satu lastenohjaaja Kuipers Johanna hautausmaan kausityöntekijä Kummu Suvi toimistosihteeri Kupila Ella hautausmaan kausityöntekijä Kuula Joonas hautausmaan kausityöntekijä Laakkonen Saara kausiteologi Laakso Laura lastenohjaaja Laine Ninni hautausmaan kausityöntekijä Laukkoski Susanna hautausmaan kausityöntekijä Lavikainen Kari hautausmaan kausityöntekijä Lehtinen Satu hautausmaan kausityöntekijä Lemola-Palm Nonna Seurakuntapastori Lindqvist Taru hautausmaan kausityöntekijä Lukkari Hanne kappalainen Luumi, Johanna tiedottaja Lähdeaho Harry vahtimestari Majola Toni kausinuorisotyönohjaaja Niemi Ilkka vahtimestari Nieminen Johanna seurakuntamestari sij. Perttilä Markku musiikinohjaaja

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Alk./Päät./Virkavap. 28.5.-27.8. 10.12. alkaen 21.5. - 5.8. 1.1. alkaen 1.6.-22.7.

1.9. - 31.12. 1.8. alkaen 8.1.-22.4. ja 1.6. - 2.7. 1.8. - 31.8. 3.9. saakka 1.6. - 14.7. 2.6. - 9.7. ja 3.9. - 16.12. 1.4. - 28.10 23.4. - 7.10. 14.5. - 19.8. 1. - 10.6. ja 25.6. - 18.7. 1.8. alkaen 30.4. - 30.9. 28.5. - 31.8. 1.4. - 30.9. 16.4. - 4.11 31.10. saakka 28.5. - 12.8. 1.8.-31.12. 1.9. alkaen 1.5.-30.6. 30.9. saakka 31.12. saakka

Y-tunnus: 0202913-0


69(92)

Pukero Repo Salomaa Saloranta Savolainen, Seppänen Tammi Teräväinen Valonen Vehmassalo, Viljamaa, Virtanen Vähä-Piikkiö Wiik

Sanni Petri Jani Auli Mira Tarja Ilse-Marie Minna Sinikka Jonna Anne Kirsi Teemu Elina

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

hautausmaan kausityöntekijä kappalainen hautausmaan kausityöntekijä keittäjä-vahtim.-siivooja lastenohjaaja seurakuntapastori lastenohjaaja kausiteologi vahtimestari varhaiskasvatuksen ohjaaja A-kanttori diakonian kesätyöntekijä hautausmaan kausityöntekijä hautausmaan kausityöntekijä

1.5. - 31.8. 7.5. - 7.10 1.8. alkaen 1.11. alkaen 1.8. alkaen 1.6.-19.8.

21.2. alkaen 28.5. - 27.8. 7.5. - 27.11. 23.4. - 7.10

Y-tunnus: 0202913-0


70(92)

4. HALLINTO

Seurakunnan luottamushenkilöhallinnon organisaatiokaavio

KIRKKOVALTUUSTO Jouko Porkka (pj) 33 JÄSENTÄ

TILINTARKASTUS BDO Audiator Oy KIRKKONEUVOSTO Khra Vesa Koivisto (pj) 11 JÄSENTÄ esittelijä: tj. Kari J. Hietala

JÄRVI-DATA NEUVOTTELUKUNTA

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Markku YliPerttula (pj) esittelijä: Kari J. Hietala

Satu Taiveaho (pj) esittelijä: Anssi Tietäväinen

toimikunnat

JULISTUSJOHTOKUNTA

DIAKONIAJOHTOKUNTA

KASVATUSJOHTOKUNTA

KIINTEISTÖJOHTOKUNTA

Markku Seppänen (pj) esittelijät: Minna Kotajärvi…

Toni Kokkonen, Marketta Pohjanheimo (pj) esittelijä: Marja Kosonen

Maj Packalén (pj) esittelijät: James Cox…..

Juhani Noso (pj) esittelijä: Riku Puustelli, Kari J. Hietala

työryhmät

työryhmät

työryhmät

KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto on yleisillä vaaleilla valittu seurakunnan korkein toimielin. Se päättää mm. seurakunnan taloudesta, uudisrakentamisesta, kiinteistöjen ostamisesta ja myymisestä, perustaa virat ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen. Kertomusvuosi oli istuvan kirkkovaltuuston nelivuotisen toimikauden kolmas vuosi. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Jouko Porkka ja varapuheenjohtajana Matti Auranen. Vuoden aikana kirkkovaltuusto kokoontui 5 kertaa [ 30.1., 22.4., 22.5., 23.10. ja 11.12.2018 ].

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


71(92)

Valtuustoryhmä I - Kirkkodemarit ja sitoutumattomat Jäsen Kumpulainen, Oiva (4) Kuusela, Jaakko (3) Komulainen, Kirsti (5) Luuk, Pekka (4) Mäkinen, Emmi (4) Smed, Viljo (5) Tuovinen, Liisa (5) Tuuri, Kaija (3)

Varajäsen (järjestyksessä) Setälä, Toivo (2) Karhu, Ulla-Mari Tamm, Pertti Haaparanta, Anja Vesterinen, Mikko Packalen, Maj Luode, Arto Puustinen, Armo (1) Hyttinen, Leena Eriksson, Arja (1) Räsänen, Juhani Virtanen, Tuomo Uljas, Lauri Palviainen, Helena Eskola, Teija Tallgren, Jouni Mikkola, Hellin

Valtuustoryhmä II – Peruskristityt Jäsen Luukkanen, Arto (3)

Varajäsen (järjestyksessä) Wallenius, Jarkko

Valtuustoryhmä III – Sanasta Elämään Jäsen Paukkunen, Juha (4)

Varajäsen (järjestyksessä) Graeffe, Arne (1) Valonen, Pia Sairanen, Erkki

Valtuustoryhmä IV – Seurakunnan puoluepoliittisesti sitoutumattomat Jäsen Berg, Henry (3) Graeffe, Hanna (3) Kekäläinen, Arvi (5) Launonen, Pekka (5) Noso, Juhani (4) Oksanen, Kaija (3) Porkka, Jouko (5) Saarinen, Jenni Seppänen, Markku (5) Soinola, Riitta (5)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Varajäsenet (järjestyksessä) Vuorikivi, Kirsi (1) Mikkanen, Suvi Laakso-Varis, Sirpa (2) Hallikainen, Raili (3) Korhonen, Jukka (1) Nuutinen, Juha (1)

Y-tunnus: 0202913-0


72(92) Valtuustoryhmä V – ”Kirkko keskelle elämää” –Kokoomus ja sitoutumattomat Jäsen Apostolidou, Elefteria Auranen, Matti (5) Fast, Anni (5) Graeffe, Petri Kämäri, Leena (2) Sallinen, Ritva (4) Sihvola-Rauttu, Terttu (2) Virkki, Jukka (5) Åström, Jarkko (4)

Varajäsen (järjestyksessä) Vakkuri, Mirja (3) /KN jäsen Lehtonen, Tero-Pekka (4) Meronen, Hermanni (3) Mäkelä, Jussi 22.5.2018 saakka Raejärvi, Tuomas Toivanen, Matti Järnefelt, Carl Siltasari-Peltonen, Tuula Pohjanheimo, Marketta Veramo, Suvi Kokkonen, Toni 23.10.2018 saakka Wilskman, Lars-Erik (1) Kallio, Harri Asp, Risto Turunen, Tuulikki Ovaska, Petri Roth, Pasi

Valtuustoryhmä VI – Keskiryhmät ja sitoutumattomat Jäsen Granqvist, Mervi (4) Huotari, Liisa (5) Ketomäki, Jaakko (2) Lappalainen, Esko (4)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Varajäsen (järjestyksessä) Marttila, Pentti Rainio-Heikkilä, Satu Kangasniemi, Aino (1) Lehtonen, Heini (1) Markelin-Mutanen, Laila (2) Packalén, Pekka Seikkula, Teemu Ikonen, Ritva Strandberg, Ida Leino, Eeva Liisa Vistilä, Tero Pöyhtäri, Harri Haapanen, Kari Terrihauta, Voitto Ponto, Kari Rantanen, Yrjö Anttila-Martikainen, Mirja Tanttinen, Marianne Toivanen, Risto Strandberg, Stig

Y-tunnus: 0202913-0


73(92)

Kirkkovaltuuston käsittelemiä asioita             

Päätettiin vaalilautakunnan asettamisesta ja muista seurakuntavaaleja koskevista asioista (30.1.2018 § 6) Päätettiin myöntää lisämäärärahaa 10,500€ Tiedotus ja viestintä kustannuspaikalle vuoden 2018 talousarvioon tiedotuksessa tarvittavaa lisähenkilöresurssia varten (22.4.2018 § 16) Valittiin 31 maallikkovalitsijaehdokasta Espoon hiippakunnan piispan vaalia varten syksyllä 2018 (22.5.2018 § 25) Hyväksyttiin seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (22.5.2018 § 26) Päätettiin ylivahtimestarin viran lakkauttamisesta ja määrärahojen varaamisesta talousarvioon seurakuntamestarin toimea varten (22.5.2018 § 28) Hyväksyttiin taloussäännön päivittäminen (23.10.2018 § 37) Vahvistettiin tuloveroprosentti vuodeksi 2019 1,25% (23.10.2018 § 38) Hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma (11.12.2018 § 48) Hyväksyttiin lisätalousarvio 2018 (11.12.2018 § 49) Hyväksyttiin Järvenpään seurakunnan henkilöstöstrategia 2019 – 2023 (11.12.2018 § 50) Päätettiin kahden kappalaisen viran lakkauttamisen esittämisestä tuomiokapitulille (11.12.2018 § 51) Päätettiin muuttaa A-kanttorin virka B-kanttorin viraksi (11.12.2018 § 52) Päätettiin perustaa toimistopäällikön määräaikainen virka 1.2.2019-31.12.2020 (11.12.2018 § 53)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


74(92)

SEURAKUNTATYÖSTÄ PALKITUT Seurakunnan henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja seurakunnasta eläkkeelle jääneiden perinteistä joulujuhlaa vietettiin 18.12.2018 seurakuntatalossa. Joulujuhlassa muistettiin myös seurakunnassa pitkään palvelleita työntekijöitä ja luottamushenkilöitä kirkkoneuvoston 1.1.2010 voimaan astuneen asiaan liittyvän ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki lahjat maksetaan kirkkoneuvoston 20.11.2012 § 302 päätöksen mukaisesti rahana palkanmaksun yhteydessä ja niistä peritään ao. vero Seurakuntatyön ansiomerkit myönnettiin tunnustukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muusta kristillisestä toiminnasta. Kultainen ansiomerkki (30 v) – seurakunnallinen toiminta Seppänen, Tarja Niemi, Jari

(myönnetty 20.5.2018)

Hopeinen ansiomerkki (20 v) – seurakunnallinen toiminta Hietala, Kari J. Tietäväinen, Anssi 30 vuotta Järvenpään seurakunnan palveluksessa – lahja (arvo 500 €) Niemi, Jari 20 vuotta Järvenpään seurakunnan palveluksessa – lahja (arvo 200 €) Varis, Sinikka 10 vuotta Järvenpään seurakunnan palveluksessa – lahja (arvo 150 €) Hynninen, Birgitta Kultima, Pirjo-Liisa Puhakka, Eveliina Tietäväinen, Anssi

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


75(92)

KIRKKONEUVOSTO Kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto (11 jäsentä) valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät ja tekee muut tärkeät henkilöstöhallinnolliset päätökset. Kirkkoneuvostolle kuuluu myös kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. Kulunut vuosi oli kirkkoneuvoston kaksivuotisen toimikauden jälkimmäinen. Vuoden aikana kirkkoneuvosto kokoontui 12 kertaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra, esittelijöinä kirkkoherra ja talousjohtaja, valmistelijoina kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri, viimeksi mainittu myös kokousten sihteerinä. Valtuuston puheenjohtajistolla on kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Neuvoston jäsenet osallistuivat myös kirkkovaltuuston kokouksiin ja kirkkoneuvoston edustus on ollut johtokuntien kokouksissa.

Jäsen Koivisto Vesa, pj. (12) Berg, Henry (10) Kekäläinen, Arvi (12) Lappalainen, Esko (11) Luuk, Pekka (8) Oksanen, Kaija (10) Tuuri, Kaija (9) Tuovinen, Liisa (vpj.) (12) Vakkuri, Mirja (12) Virkki, Jukka (12) Åström, Jarkko (10) Porkka, Jouko (8) Auranen, Matti (12)

Varajäsen (henkilökohtainen) Anu Sorjonen Saarinen, Jenni Launonen, Pekka Ketomäki, Jaakko(1) Smed, Viljo (4) Graeffe, Hanna Mäkinen, Emmi (1) Kuusela, Jaakko Kämäri, Leena Toivanen, Matti 22.5.2018 alkaen Mäkelä, Jussi 22.5.2018 saakka Sihvola-Rauttu, Terttu (2)

Kirkkoneuvoston käsittelemiä asioita Talous, määrärahat, hankinnat            

Hyväksyttiin hankintarajat ja laskujen hyväksyjät 2018 (16.1.2018 § 6), (15.5.2018 § 88), (5.6.2018 § 106) Merkittiin tiedoksi verotilitykset 2017 (16.1.2018 § 11) Päätettiin kasvatustyön palkkiolistan päivittämisestä (13.2.2018 § 24) Merkittiin tiedoksi sijoituskatsaus 31.12.2017 (13.2.2018 § 27) Päätettiin ylimmän johdon palkantarkistuksista (27.3.2018 § 54) Päätettiin lastenohjaajan määräaikaisesta toimen täytöstä (29.8.2017 § 180/5, 27.3.2018 § 55) Päätettiin palkata nuori työntekijä kahdeksi kuukaudeksi seurakunnan viestintään (17.4.2018 § 70) Hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje (15.5.2018 § 89) Päätettiin rippikoulutyön maksut vuodelle 2019 (5.6.2018 § 105) Päätettiin hyväksyä seurakuntamestarin toimen täyttö (5.6.2018 § 108) (28.8.2018 § 132) Hyväksyttiin saatavien merkinnät luottotappioihin (5.6.2018 § 110) Päätettiin käyttää ystävyysseurakuntarahastossa jäljellä olevat varat 17 402,61 € Terijoen kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamiseen (28.8.2018 § 124)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


76(92)       

Hyväksyttiin palkkasihteerin tehtävien määräaikaiset järjestelyt (28.8.2018 § 126) Hyväksyttiin kiinteistötoimen investointiylitys 2700,00 € (30.10.2018 § 174) Päätettiin taloustoimistoyhteistyön keskeyttämisestä toistaiseksi (30.10.2018 § 180) Päätettiin yhteisöavustusten 2018 myöntämisestä (30.10.2018 § 191) Päätettiin täyttää varhaiskasvatuksen ohjaajan virka määräaikaisesti (30.10.2018 § 193) Hyväksyttiin varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön hinnasto (13.11.2018 § 211) Päätettiin myöntää kansainvälisen diakonian avustuksia Etelä-Sudanin nälänhätään 6000,00 € ja Indonesian tsunamin uhreille 5000,00 € Kirkon Ulkomaanavun kautta (13.11.2018 § 212)

Kiinteistöt, toimitilat, hautausmaa       

Päätettiin seurakunnan hallintaan otettavista hautapaikoista (13.3.2018 § 38) Pyydettiin hautausmaan seurakuntapuutarhurilta tämän lausuntoa arviosta hautausmaan ammattimiehen tehtävien tarpeellisuudesta (17.4.2018 § 65) Pyydettiin kiinteistötoimen ylläpitopäälliköltä tämän lausuntoa arviosta ylivahtimestarin viran tarpeellisuudesta (17.4.2018 § 68) Hyväksyttiin hautapaikan luovutus (15.5.2018 § 87) (28.8.2018 § 134) (13.11.2018 § 217) Päätettiin hautausmaamestarin toimeen valittavasta henkilöstä (30.10.2018 § 179) Hyväksyttiin Paloheimorahaston yhden asuinosakehuoneiston myyminen (30.10.2018 § 183) Päätettiin hautojen yhdistämisestä ja hautapaikan luovuttamisesta seurakunnalle (30.10.2018 § 185)

Säännöt, organisaatio:                

Päätettiin poikkeuksesta puhelinkorvauksiin (16.1.2018 § 12) Annettiin tuomiokapitulille lausunto II kappalaisen virantäytöstä (13.2.2018 § 21) Päätettiin näyttöpäätetyöskentelyyn tarkoitettujen silmälasien korvaamisesta (13.2.2018 § 25) Päätettiin EU:n tietosuoja-asetuksen ja seurakunnan tietosuojapolitiikan nojalla valita tietosuojaryhmä (13.2.2018 § 28) Hyväksyttiin rippikoulutyön esitys rippikoululeirien pituudesta (15.5.2018 § 95) Hyväksyttiin perustoimintokuvaukset (5.6.2018 § 102) Hyväksyttiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (5.6.2018 § 109) Hyväksyttiin EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvä seurakunnan tietosuojapolitiikka (5.6.2018 § 111) Hyväksyttiin Leiriniemen päivitetyt toimintasäännöt (28.8.2018 § 131) Päätettiin nimetä työsuojelupäälliköksi Anssi Tietäväinen 1.1.2019 alkaen (30.10.2018 § 181) Päätettiin hyväksyä sopimusluonnos yhteistyöstä Palvelevan Puhelimen toiminnasta (30.10.2018 § 187) Päätettiin Palvelevan Puhelimen alueellisesta organisoinnista (13.2.2018 § 20), (27.3.2018 § 56), (5.6.2018 § 103), (30.10.2018 § 188) Hyväksyttiin koulutussuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2019 – 2021 (30.10.2018 § 190) Hyväksyttiin aikuistyön perustoimintokuvauksen päivitys (13.11.2018 § 214) Hyväksyttiin johtavan diakoniaviranhaltijan tehtävänkuvauksen muutos (27.11.2018 § 229) Hyväksyttiin tehtäväkohtaisten palkanosien tarkistusesitykset 1.1.2019 (27.11.2018 § 233)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


77(92)

Muita päätöksiä /asioita   

           

Hyväksyttiin yhteistyösopimus kumppanuustoiminnasta hankkeessa ”Yhdessä katettu” 24.10.2017 § 208) (16.1.2018 § 7) Päätettiin Jampan aluetyön organisoinnista (16.1.2018 § 8) Hyväksyttiin Haarajoen kuoron konserttimatkasta ystävyysseurakunta Váciin Unkariin, kuoronjohtaja Heli Alajan ja kuoron säestäjä Katri Takalan matkakustannusavustusanomus 940,00€ (13.3.2018 § 46) Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma kesä-syyskuuksi 2018 (15.5.2018 § 84) Hyväksyttiin seurakunnan rippikoulujen ryhmäkokojen ylitykset (15.5.2018 § 56) Merkittiin tiedoksi talous- ja sijoituskatsaus 31.3.2018 ja 30.4.2018 (15.5.2018 § 90) Päätettiin talousjohtajalle delegoitavasta päätösvallasta koskien tietosuojavastaavan nimeämistä ja asiaan liittyvästä sopimuksesta ja palveluiden kustannuksista (15.5.2018 § 91) Merkittiin tiedoksi sijoituskatsaus 30.6.2018 (28.8.2018 § 133) Päätettiin hyväksyä aiesuunnitelma IT-alueen vaihtamisesta (30.10.2018 § 182) Merkittiin tiedoksi sijoituskatsaus 30.9.2018 (30.10.2018 § 184) Hyväksyttiin ystävyysseurakuntamatkalle Unkariin lähtijät (30.10.2018 § 197), (13.11.2018 § 215) Päätettiin lähettää seurakunnan edustajia Terijoen kirkon 110-vuotisjuhlaan (30.10.2018 § 198) Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma tammi-toukokuuksi 2019 (27.11.2018 § 234) Hyväksyttiin kolmikantasopimus Suomen Lähetysseuran, Järvenpään seurakunnan ja Herättäjäyhdistyksen kesken (27.11.2018 § 239) Hyväksyttiin nimikkosopimuksen solmiminen Suomen Lähetysseuran kanssa (27.11.2018 § 240)

KIRKKOVALTUUSTON ILTAKOULU Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuuston iltakoulut ovat virallisia kokouksia, joissa käsitellään seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa erikseen sovittujen teemojen puitteissa. 24.4.2018

pidettiin kirkkovaltuuston iltakoulu, jossa aiheena oli seurakunnan henkilöstöstrategia. Järvenpään seurakunnan strategiassa, joka on laadittu vuosille 2016 – 2020, on linjattu, että ”Strategiakaudella laaditaan uusi henkilöstöstrategia”. Järvenpään seurakunnan aiempi henkilöstöstrategia on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 10.10.2006 § 40 silloisen strategiatyöskentelyn yhteydessä. Kirkkovaltuuston iltakoulussa pidettiin ns. ”Learning cafe” –tyyppinen työskentely, jossa pohdittiin ja esitettiin omia näkökohtia erillisiin esitettyihin kysymyksiin henkilöstöstrategian näkökulmaa esillä pitäen. (24.4.2018 § 15)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


78(92)

JOHTOKUNNAT DIAKONIAJOHTOKUNTA Jäsen Granqvist, Mervi (4) Kokkonen, Toni (pj.)23.10.2018 saakka (3) Wilskman Lars-Erik 23.10.2018 alkaen (1) Launonen, Pekka (vpj.) (2) Mikkanen, Suvi(1) Puustinen, Armo (4) Pohjanheimo, Marketta (pj.) 23.10.2018 alk.(1) Pohjanheimo, Marketta (3) Tuuri, Kaija(2)

Henkilökohtainen varajäsen Kangasniemi, Aino Toivanen, Matti 22.5.2018 alkaen Mäkelä, Jussi, 22.5.2018 saakka Seppänen, Markku (2) Laakso-Varis, Sirpa Veijalainen, Jaakko Sihvola-Rauttu Terttu Komulainen, Kirsti

Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Esko Lappalainen (2) ja varalla Kaija Oksanen (1). Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä on toiminut Marja Kosonen. Kokouksiin ovat osallistuneet teologit Heli Seppänen (diakoniatyön teologi), Nonna Lemola-Palm ja Katri Kuusikallio (yhteiskuntatyön teologit) ja lisäksi kaikki diakoniatyöntekijät silloin, kun kokouksessa on käsitelty diakonian toimintakertomusta sekä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Diakoniajohtokunta kokoontui 4 kertaa.

Tärkeimmät päätökset ja esitykset:             

Hyväksyttiin diakonian toimintakertomukset 2017 (8.2.2018 § 5) Päätettiin perustoimintokuvausten päivityksistä (8.2.2108 § 6) Merkittiin tiedoksi diakonia-avustusvarojen myöntäminen (8.2.2018 § 7) (14.5.2018 § 19) Keskusteltiin ”Yhdessä katettu” –hankkeen tilanteesta (14.5.2018 § 16) Merkittiin tiedoksi Järvenpään kaupunginhallitukselle lähetetty kannanotto ulosottovirastojen toimipisteiden rakenneuudistukseen liittyen (14.5.2018 § 17) Valittiin seurakunnan edustaja luottamushenkilöiden Kirkon Diakonian päiville Lahteen 15.9.2018 (14.5.2018 § 20) Päätettiin toimintasuunnitelman 2019 esittämisestä kirkkoneuvostolle (5.9.2018 § 28) Päätettiin talousarvion 2019 esittämisestä kirkkoneuvostolle (5.9.2018 § 29) Annettiin lausunto kirkkovaltuustoaloitteeseen (Kv 12.12.2017) nuorisodiakoniasta (5.9.2018 § 30) Annettiin lausunto kirkkovaltuustoaloitteeseen (Kv 22.5.2018) ylijäämien palauttamisesta seurakuntalaisille (5.9.2018 § 31) Päätettiin Yhteisvastuukeräyksen 2019 seurakunnan oman osuuden kohdentamisesta (13.11.2018 § 40) Päätettiin suurten adventtimyyjäisten 2018 diakoniatuoton kohdentamisesta (13.11.2018 § 41) Annettiin lausunto kirkkoneuvostolle Yhteiskuntatyön ja Palvelevan Puhelimen sijaitsemisesta johtokuntajärjestelmässä (13.11.2018 § 42)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


79(92)

JULISTUSJOHTOKUNTA Jäsen Apostolidou, Elefteria Komulainen, Kirsti (4) Marttila, Pentti (vpj.) Seppänen, Markku (pj.) (4) Puustinen, Armo (4) Toivanen, Matti (4) Vuorikivi, Kirsi

Henkilökohtainen varajäsen Veramo, Suvi (2) Rusi, Tuula Markelin-Mutanen, Laila (4) Korhonen, Jukka Mäkinen, Emmi Järnefelt, Carl Soinola, Riitta (1)

Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Liisa Tuovinen (3) ja varalla Arvi Kekäläinen (1). Johtokunnan esittelijöinä ovat olleet Anne Aho, Mikko Haapaniemi, Hanne Lukkari, Petri Repo, Katri Kuusikallio ja Minna Kotajärvi (lisäksi toiminut sihteerinä). Lisäksi Tarja Seppäsellä on ollut läsnäolo- ja puheoikeus. Julistusjohtokunta kokoontui 4 kertaa.

Tärkeimmät päätökset ja esitykset:           

Hyväksyttiin julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset 2017 ja perustoimintokuvaukset (14.2.2018 § 5) Valittiin seurakunnan virallinen edustaja Suomen Pipliaseuran vuosikokoukseen (25.4.2018 § 13) Valittiin seurakunnan viralliset edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen (25.4.2018 § 14) Hyväksyttiin julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat 2019 (13.9.2018 § 22) Päätettiin anoa lisämäärärahaa kirkon 50-vuotisjuhlakonserttia 2.12.2018 varten (13.9.2018 § 23) Annettiin lausunto kirkkoneuvostolle Yhteiskuntatyön ja Palvelevan Puhelimen sijaitsemisesta johtokuntajärjestelmässä (27.11.2018 § 32) Päätettiin kirpputorin tuoton Lähetystyön osuuksista vuosina 2019 – 2020 (27.11.2018 § 33) Päätettiin kolmikantasopimuksen solmimisen esittämisestä kirkkoneuvostolle Suomen Lähetysseuran, Järvenpään seurakunnan ja Herättäjäyhdistyksen kesken (27.11.2018 § 34) Päätettiin nimikkosopimuksen solmimisen esittämisestä kirkkoneuvostolle Suomen Lähetysseuran kanssa (5 000€/vuosi) (27.11.2018 § 35) Päätettiin talousarviomäärärahojen 2018 jaosta lähetysjärjestöille (27.11.2018 § 36) Annettiin lausunto kirkkovaltuustoaloitteeseen (KV 22.5.2018) ylijäämien palauttamisesta seurakuntalaisille (27.11.2018 § 37)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


80(92)

KASVATUSJOHTOKUNTA Jäsen Fast, Anni (vpj.) (1) Huotari, Liisa (2) Kumpulainen, Oiva (3) Oksanen, Kaija (3) Packalen, Maj (pj.) (2) Nuutinen, Juha (1) Kallio, Harri (2)

Henkilökohtainen varajäsen Ovaska, Petri Lehtonen, Heini (1) Vesterinen, Mikko Saarinen, Jenni Mäkinen, Emmi Korhonen, Jukka Toivanen, Matti 22.5.2018 alkaen Mäkelä, Jussi, 22.5.2018 saakka

Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Arvi Kekäläinen (3) ja varalla Henry Berg. Esittelijöinä ovat olleet Anne Aho, James Cox (sihteeri), Iia Palmgren, Maria Puotiniemi, Hanne Lukkari ja Anu Sorjonen. Kasvatusjohtokunta kokoontui 3 kertaa.

Tärkeimmät päätökset ja esitykset     

Hyväksyttiin kasvatuksen toimintakertomukset vuodelta 2017 ja perustoimintokuvausten päivittäminen (12.2.2018 § 5) Hyväksyttiin kasvatuksen toiminta- ja taloussuunnitelmat 2019 (3.9.2018 § 5) Annettiin lausunto kirkkovaltuustoaloitteeseen (Kv 22.5.2018) ylijäämien palauttamisesta seurakuntalaisille (3.9.2018 § 6) Annettiin lausunto kirkkovaltuustoaloitteeseen (Kv 12.12.2017) nuorisodiakoniasta (3.9.2018 § 7) Päätettiin opintoavustusten hakemisesta ja myöntämisestä 2018 (30.10.2018 § 5)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


81(92)

KIINTEISTÖJOHTOKUNTA Jäsen Kämäri, Leena (2) Lehtonen, Tero-Pekka (3) Noso, Juhani (pj.) (3) Rainio-Heikkilä, Satu Setälä, Toivo (vpj.) (3) Soinola, Riitta (2) Tamm, Pertti (3)

Henkilökohtainen varajäsen Sallinen, Ritva (1) Asp, Risto Kekäläinen, Arvi Seikkula, Teemu (2) Kuusela, Jaakko Hallikainen, Raili Hyttinen, Leena

Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Jukka Virkki (3) ja varalla Pekka Luuk. Esittelijänä ja sihteerinä on toiminut kiinteistöpäällikkö Riku Puustelli ja Kari J. Hietala, sekä hautausmaa-asioiden esittelijänä on toiminut seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen. Johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus talousjohtajalla ja kirkkoherralla. Asiantuntijana on toiminut ylläpitopäällikkö Janne Nordström. Kiinteistöjohtokunta on kokoontunut vuoden aikana 3 kertaa.

Tärkeimmät päätökset ja esitykset:      

Hyväksyttiin kiinteistötoimen-, hautaustoimen ja kiinteistöjohtokunnan toimintakertomukset 2017 ja perustoimintokuvaukset (13.2.2018 § ) Suoritettiin hautausmaakatselmus (13.9.2018 § 12) Hyväksyttiin talousarvioehdotukset, toiminta- ja investointisuunnitelmat 2019–2021 (13.9.2018 § 13) Annettiin lausunto kirkkoneuvostolle hautausmaamestarin toimesta (13.9.2018 § 14) Annettiin lausunto kirkkoneuvostolle hoitamattomien hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn aloittamisesta (13.9.2018 § 16) Annettiin lausunto kirkkoneuvostolle Kiinteistöjohtokunnan lakkauttamisesta (31.10.2018 § 24)

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


82(92)

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA

Seurakunta Järvenpää Kerava Tuusula

Jäsen Henry Berg Maria Viljamaa Satu Taiveaho pj

Varajäsen Kirsi Vuorikivi Raili Löytty Sakari Heikkilä

Viranhaltijat: Johtaja: Anssi Tietäväinen Vastaanottosihteeri: Päivi Ihander Perheneuvojat: Merja Kaura, Jari Kekäle, Mari Kinnunen, Heli Koivulehto, Leena Tapanainen Työntekijätilanne: Anssi Tietäväinen, Mari Kinnunen ja Merja Kaura 100 % työaika Päivi Ihander: 90 % 31.4.2018 saakka ja 1.5.2018 – 100 % työaika Leena Tapanainen: 57 % Jari Kekäle: 65 % Heli Koivulehto: 78 % (35 % Jari Kekälettä ja 43 % Leena Tapanaista) Neuvottelukunta kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: vuoden 2017 toimintakertomus, toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2021 ja talousarvio vuodelle 2019. Neuvottelukunnan jäsenet ottivat esille yhden perheneuvojan viran perustamistarpeen. Asiakkaiden jonotusajat ovat pidentyneet viime vuosina ja nykyisellä henkilöstömäärällä ei jää aikaa perheneuvontatyön kehittämiseen. Neuvottelukunta laati syksyn aikana esityksen perheneuvojan viran perustamisesta ja esitys meni Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kirkkoneuvostoille käsiteltäväksi. Kirkkoneuvostot päättivät, että eivät kannata uuden perheneuvojan viran perustamista

TILINTARKASTUS Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään tulleen muutoksen myötä vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011–2014 alkaen. Kokouksessaan 12.3.2015 § 19 kirkkovaltuusto valitsi tarjousten perusteella hallinnon ja talouden tarkastajaksi kaudelle 2015 - 2018 BDO Audiator Oy:n. Vastuunalaisena tarkastajana on toiminut JHTT Ari Virolainen.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


83(92)

VAALILAUTAKUNTA Jäsenet Fagerlund, Markku Haapanen, Kari Hallikainen, Raili Helameri, Tarja Koivisto, Vesa; kirkkoherra (pj.) Salminen, Vesa Tolonen, Erkki Tuovinen, Liisa Veijalainen, Jaakko Varajäsenet Niemi, Erkki Suutari, Eero Tukiainen, Kaarina Peltonen, Seija-Riitta Korhonen, Jukka Lehtikari, Timo Setälä, Toivo Tehi, Marjatta Vaalilautakunnan tehtävänä oli seurakuntavaalien toteuttaminen. Vaalilautakunta piti kymmenen kokousta. Osaan kokouksista kutsuttiin myös kaikki varajäsenet. Kokouksien valmistelijana, sihteerinä ja käytännön vaaliasioiden hoitajana oli hallintosihteeri Hanna Warro. Vaalien tiedottajana oli vs. tiedottaja Jari Niemi. Vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimittivat varsinaiset vaalit ja kotiäänestyksen sekä olivat mukana myös ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoina yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 24.10.2018 pidettiin klo 13-15 vaalikoulutus seurakuntasalissa ja klo 18-20 Kirkonkulman salissa, jossa tulevat vaalitoimitsijat perehtyivät ennakkoäänestysmenettelyyn. Varsinainen vaalipäivä oli sunnuntaina 18.11.2018 ja ennakkoäänestysaika 6.11.-10.11.2018. Seurakuntavaaleissa valittiin 33 kirkkovaltuuston jäsentä vuosiksi 2019 – 2022. Ehdokkaita oli yhteensä 92 kuudella eri listalla. Mukaan tuli yksi uusi valitsijayhdistys, mutta edellisistä vaaleista (2014) ehdokkaiden määrä putosi 14 ehdokkaalla. Alle 30 – vuotiaita ehdokkaita oli 12. Uuteen kirkkovaltuustoon valittiin 15 uutta jäsentä ja kaikkien valittujen keski-ikä on 55 –vuotta. Sukupuolijakauman mukaisesti naisia tuli valituksi 16 ja miehiä 17 henkeä. Valituista oli alle 30 – vuotiaita 3 ja yli 60-vuotiaita 15. Seurakuntavaalit 2018 –tulos oli seuraava: Seurakunnassa puoluepoliittisesti sitoutumattomat ”Kirkko keskelle elämää” – Järvenpään kokoomus ja sitoutumattomat Kirkkodemarit ja sitoutumattomat Keskiryhmät ja sitoutumattomat Peruskristityt Takaovi

13 paikkaa 8 paikkaa 6 paikkaa 5 paikkaa 1 paikka 0 paikkaa

Seurakuntavaaleissa 2018 oli äänioikeutettuja yhteensä 22 655 henkilöä. Äänestäneitä oli yhteensä 3257 henkilöä ja äänestysprosentti oli 14,4 %. Hyväksyttyjä vaalilippuja annettiin yhteensä 3249 kappaletta. Edellisistä vaaleista (v. 2014) äänestysprosentti laski neljä (2) prosenttiyksikköä. Ennakkoon kävi äänestämässä 2174 henkilöä, mikä on 66,7 % kaikista äänestäneistä ja 9,6 % kaikista äänioikeutetuista. Kotiäänestyksessä ennakkoon äänesti 13 henkilöä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


84(92)

16–17-vuotiaista äänioikeutettuja henkilöitä oli 762 henkilöä, joista äänesti 46 henkilöä. Äänestysprosentti oli 6,0 %. Tämän ikäryhmän tyttöjen äänestysprosentti oli 6,3 % ja poikien 5,7 %. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys pidettiin ajalla 6.11. – 10.11.2018. Äänioikeutetulla seurakunnan jäsenellä oli oikeus äänestää ennakkoon missä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa. Ennkkoäänestysviikon äänestyksen toimituspaikkoja: Viitenä päivänä Prisma (Rantakatu 5) Neljänä päivänä JUST Kirkkoherranvirasto (Kirkkotie 1)

ti 6.11 – pe 9.11 la 10.11

klo 09.00 – 19.00 klo 09.00 – 18.00

ti 6.11 – pe 9.11 ti 6.11 ti 6.11 ke 7.11 to 8.11 pe 9.11

klo 10.00 – 16.00 klo 09.00 – 15.00 klo 19.00 – 20.00 klo 09.00 – 15.00 klo 09.00 – 17.00 klo 09.00 – 14.00

Kahtena päivänä Seurakuntaopisto (Järvenpääntie 640); ke 7.11 – to 8.11 Yhtenä päivänä Myllytien palvelukeskus, (Myllytie 11); ke 7.11 Seurakuntakoti, Jamppa (Oksapolku 1); pe 9.11 Haarajoen kerhohuone (vanha puukoulu; Haarajoenkatu 2); to 8.11

klo 11.00 – 14.00 klo 11.00 – 14.00 klo 10.00 – 14.00 klo 10.00 – 12.00

Vaaliviestinnässä painotettiin verkkoviestintää. Kirkkohallitus toteutti Seurakuntavaalit.fi -sivuston sekä vaalien tieto- ja tulospalvelun keskitetysti. Myös Kirkkohallituksen ja seurakuntien sisäisen viestinnän kanavia kehitettiin. Vaalien laskentajärjestelmä (VALAS) on ollut käytössä jo aiemmissa vaaleissa, mutta järjestelmää on kehitetty edelleen ja tehty kirkkohallituksen toimesta merkittäviä muutoksia. Tietojärjestelmien osalta vaalit vietiin onnistuneesti läpi. Seurakuntavaalien yhteydessä järjestettiin vaalikeräys, jolla kerättiin varoja lasten ja nuorten koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen Suomessa ja kehitysmaissa. Kirkkohallituksen päätöksellä keräyksen järjestäjinä olivat Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura, Kirkkopalvelut ja Suomen Pipliaseura. Valtakunnallisen keräystuoton kokonaissumma oli 178 083,40 € ja se jaettiin tasan neljän järjestäjän kesken. Järvenpään seurakunnan osuus keräystuotosta oli 1565,55 €. Äänioikeutettuja vaaleissa oli reilut 3 miljoonaa suomalaista, heistä äänioikeuttaan käytti lähes 440 000 äänestäjää. Nuorten, 16–17-vuotiaiden valtakunnallinen äänestysaktiivisuus oli 8,4 % koko ikäluokkansa äänioikeutetuista. Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa nuorten valtakunnallinen äänestysprosentti oli 8,9. Vaaleissa valittiin luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle 2019─2022. Seurakuntia on vuoden 2019 alusta 384.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


85(92)

MUUT TOIMIELIMET Jampan aluetyön seurantatyöryhmä Kirkkoneuvosto 1.6.2010 § 128 hyväksyi Jampan aluetyön suunnitelman ja samassa yhteydessä päätti perustaa aluetyön seurantatyöryhmän valtuustokaudeksi vuosittain seuraamaan ja arvioimaan aluetyön toimintaa Jampan ja Nummenkylän alueella. Työryhmän tehtävänä on myös arvioida aluetyön tulosten soveltamisen mahdollisuutta kaupungin muilla alueilla. Jampan aluetyön seurantaryhmään vuosina 2017-2018 ovat kuuluneet työntekijäjäseninä Vesa Koivisto, Tarja Seppänen/Anu Sorjonen, Iia Palmgren, Keijo Ruuskanen ja Maarit Sahramo. Luottamushenkilöjäseninä ovat toimineet Henry Berg, Terttu Sihvola-Rauttu ja Liisa Huotari. Järvi-Data neuvottelukunta Neuvottelukunta on Järvi-Data IT-yhteistyöalueen osapuolten yhteistyöelin. Neuvottelukunta johtaa ja kehittää Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston alaisena sopijaseurakuntien tietotekniikan yhteistoimintaa ottaen huomioon, mitä Kirkkohallituksen tietohallintostrategiassa ja tietoturvaohjeistuksessa on todettu. Osapuolten kirkkoneuvostot nimeävät toimikaudekseen neuvottelukuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Toinen jäsenistä on luottamushenkilö ja toinen seurakunnan henkilökuntaan kuuluva. Neuvottelukunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan, isäntäseurakunnan talousjohtaja toimii neuvottelukunnan esittelijänä ja osapuolten IT-henkilökunnalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus neuvottelukunnan kokouksissa. Vuonna 2018 Järvi-Data neuvottelukunta kokoontui 3 kertaa. Neuvottelukunnan kokoonpano: Markku YliPerttula, pj. (3) – Tuusulan srk, Kari J. Hietala, esittelijä ja sihteeri (3) – Järvenpään srk, Jari V. Niemi, jäsen (3) – Järvenpään srk, Jarkko Åström, jäsen (2) – Järvenpään srk, Marjut Helske, jäsen (2) – Tuusulan srk, Marja – Leena Rilla, asiantuntija (3) – Järvenpään srk, Jani Sund, asiantuntija (3) – Tuusulan srk.

Operatiivinen johtoryhmä ja tiimikokoukset Operatiivinen johtoryhmä, johtavien viranhaltijoiden kokous, pidettiin 10 kertaa. Teologit ja kanttorit sekä kasvatus- ja diakoniatiimit jne. ovat pitäneet omia kokouksiaan säännöllisesti.

Taidehankintatyöryhmä Taidehankintatyöryhmän tehtävä on Järvenpään seurakunnan tilojen kaunistaminen ja juhlistaminen taiteella lähtökohtana se, että Jumala on kauneus. Kirkkoneuvoston vuosiksi 2017–2018 asettamassa taidehankintatyöryhmässä toimivat luottamushenkilöjäsenet Terttu Sihvola-Rauttu, pj., (varajäsen Sirpa Laakso-Varis) ja Pekka Luuk, varapj., (varajäsen Liisa Tuovinen) sekä työtekijäjäsenet Helena Lindqvist (siht. kevätkausi) ja Minna Kotajärvi (siht. syyskausi) ja heidän varajäsenensä Mikko Haapaniemi. Työryhmä kokoontui kolme kertaa. Taidehankintatyöryhmän toteutti säännön mukaisia tehtäviään. Kirkkoneuvoston antaman tehtävän mukaisesti taidehankintatyöryhmä suunnitteli ja toteutti hautaan siunattujen kynttelikön kirkkoon. Taidehankintatyöryhmä esitti määrärahaa valotaideteoksen hankkimiseksi kirkon valaisemiseen ulkoa (esim. kellotapuli) kirkon täyttäessä 50 vuotta Suunnitelma toteutettiin erillisillä värillisillä valospoteilla. Vuonna 2018 ei hankittu taidetta. Kirkonmäen taidetta sijoitettiin uudelleen muun muassa kirkkoherrojen kuvat Vanhankirkon saliin ja Marika Mäkelän grafiikat seurakuntatalon ruokalan seinälle.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


86(92)

Työpaikkakokoukset Koko henkilökunnalle tarkoitettuja yhteisiä työpaikkakokouksia pidettiin kaksi. Seurakunnassa on päätetty jatkaa vanhaa menettelyä, jonka mukaan kirkkoherra kutsuu koolle koko henkilökunnalle tarkoitetun työpaikkakokouksen kahdesti vuodessa. Työpaikkakokoukset aloitetaan aamuehtoollisella kirkossa. Keväällä 18.4.2018 pidetyn kokouksen aiheina olivat: EU:n tietosuoja-asiaa, kasteen prosessi, henkilöstöstrategia –prosessi. Syksyllä 3.10.2018 pidetyn kokouksen aiheina olivat: Henkilöstöstrategian prosessi ja aikataulu, työhyvinvointikysely, uusi suorituslisäjärjestelmä, Espoon uusi piispa tapaa seurakunnan työntekijät 13.3.2019, virkistyspäivän ajankohta ja työryhmän valinta, muut asiat. Valmiustoimikunta Valmiussuunnittelun tarkoituksena on turvata organisaation toiminta ja erityisesti sen perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnittelu käsittää organisaation toiminnan suunnittelun häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä tarpeelliset ennakkotoimenpiteet tämän toiminnan varmistamiseksi. Toimintavalmiuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittava suunnittelu ja sen edellyttämät muut valmistelut muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyy organisaatiosta riippuen erilaisia toimia. Seurakunnan valmiussuunnitelmaan kiinnitetään huomiota myös piispantarkastusten yhteydessä. Koko henkilöstölle pidettiin valmiuskoulutusta 21.3.2018. Päivän aihepiirin kouluttajina toimivat Riikka Vikström (koordinaattori, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys) ja Virpi Peltoniemi (kriisityöntekijä, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys). Koulutuspäivän aiheita: Traumaattinen kriisi ja kriisissä olevan kohtaaminen Suuronnettomuustilanteiden psykososiaalinen tuki - Akuutin kriisityön prosessi - Auttajan jaksaminen. Valmiustoimikunnan kokoonpano Anu Sorjonen (valmiuspäällikkö), Hanna Warro (varapäällikkö), Vesa Koivisto, James Cox, Marja Kosonen, Marja-Leena Rilla ja Harry Lähdeaho. Yhteistyötoimikunta Toimivuosi oli yhteistyötoimikunnan 1/4. Työnantajaedustajina ovat toimineet työsuojelupäällikkö Kari J. Hietala (pj.) ja kirkkoherra Vesa Koivisto. Henkilöstön edustajina ovat toimineet 3.9.2018 saakka Kotajärvi, Minna luottamusmies/Kirkon alat ry., työsuojeluvalt., toimintohenkilöst. Vuori, Anne I varatyösuojeluvalt. / toimintohenkilöstö Seppälä, Tuula työsuojeluvalt./ Kiinteistö,-kirkonpalvelu- hautausmaa Kokkinen, Riikka I varatyösuojeluvalt. / hallinto- ja toimisto Vuorinen, Satu II varatyösuojeluvalt./ Kiinteistö,-kirkonpalvelu- hautausmaa Haapaniemi, Mikko luottamusmies/Juko Henkilöstön edustajina ovat toimineet 5.9.2018 alkaen Kotajärvi, Minna luottamusmies/Kirkon alat ry., työsuojeluvalt., toimintohenkilöst. Vuori, Anne I varatyösuojeluvalt. / toimintohenkilöstö Seppälä, Tuula työsuojeluvalt./ Kiinteistö,-kirkonpalvelu- hautausmaa Kummu, Suvi YT-tmk jäsen/ hallinto- ja toimisto Vuorinen, Satu II varatyösuojeluvalt./ Kiinteistö,-kirkonpalvelu- hautausmaa Haapaniemi, Mikko luottamusmies/Juko Yhteistyötoimikunnan sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Hanna Warro. Yhteistyötoimikunta kokoontui 6 kertaa käsitellen kirkon yhteistyösopimuksessa määriteltyjä asioita.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


87(92)

SEURAKUNNAN EDUSTUS TOIMIELIMISSÄ As Oy Kirkkopihan hallituksessa 2017 - 2018 Kari J. Hietala As Oy Kirkkopihan yhtiökokouksen edustaja 2017 – 2018 Juhani Noso, varajäsen Jukka Virkki Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuustossa 2016 - 2020 maallikkojäseninä Hanna Graeffe ja Pekka Luuk Haarajoen Törmän Tähystäjät ry:n hallituksessa 2017 - 2018 Minna Österman Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa 2015 - 2018 Kaija Tuuri, varajäsen Kari J. Hietala Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n hallituksessa 2018 Jari V. Niemi, varajäsen Arvi Kekäläinen Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n vuosikokousosallistuja 2017 - 2018 Henry Berg, varajäsen Tero-Pekka Lehtonen Järvenpään Metsänkävijät ry:n hallituksessa ja vanhempainneuvostossa 2017 - 2018 Minna Österman Järvi-Datan neuvottelukunta 2017 - 2018 Jarkko Åström, varahenkilö Pekka Luuk Jari V. Niemi, varahenkilö Pauliina Nurminen Kirkon Mediasäätiön hallintoneuvostossa 2017 – 2019 Liisa Tuovinen, varajäsen Helena Lindqvist Kivipuiston palvelukotisäätiön sr hallintoneuvostossa 2018 - 2021 Matti Auranen, varajäsen Esko Lappalainen Kivipuiston palvelukotisäätiön hallituksessa 2017 – 2018 Pekka Luuk Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvosto 2017 - 2018 Ritva Ikonen, varajäsen Arvi Kekäläinen Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnassa 2018 - 2019 Juha Paukkunen, varajäsen Pekka Luuk Partiolippukunta Järvenpään Kiehiset ry:n hallituksessa 2017 - 2018 Kaija Oksanen Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen edustaja 2017 - 2018 Kari J. Hietala Saunakallion ostoskeskus Oy:n yhtiökokouksen edustaja 2017 - 2018 Mirja Vakkuri, varajäsen Jukka Virkki

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


88(92)

Setlementti Louhelan hallituksessa 2017–2018 Markku Seppänen, varajäsen Sirpa Laakso-Varis Setlementti Louhelan vuosikokousosallistuja 2017–2018 Pekka Launonen, varajäsen Jaakko Ketomäki Yhdessä Katettu –ohjausryhmässä 2018 Kaija Tuuri, varajäsen Pekka Launonen

SEURAKUNTALAISTEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOSTON TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA

ALOITTEET

JA

KIRKKO-

22.5.2018

pidetyssä kirkkovaltuuston kokouksessa kirkkodemareiden valtuustoryhmä jätti kirkkovaltuustoaloitteen valtuuston puheenjohtaja Jouko Porkalle. Kirkkovaltuustoaloitteessa esitettiin, että seurakunnan talousjohtaja aloittaa välittömästi selvitykset siitä, miten seurakunta voi käyttää tilinpäätöksessä jo toistuvasti näkyvän merkittävän ylijäämän palauttamiseen seurakuntalaisten hyväksi. (Kv 22.5.2018 § 26). Kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta kokouksessaan 27.11.2018 § 235. Työaloilta ja johtokunnilta oli pyydetty lausunto ja ehdotuksia aloitteen pohjalta. Annetuissa lausunnoissa otettiin kantaa seurakunnan johdonmukaiseen ja harkitsevaan taloudenhoitoon, sekä mahdollisten ylimääräisten varojen kohdentamiseen diakoniatyön kautta eniten apua tarvitseville. Kokouksessa todettiin jatkossa kiinnitettävän tarkemmin huomiota siihen, että leirien osalta maksuvapautusmahdollisuudesta informoidaan tehokkaammin ja leirimaksuja pidettävän riittävän alhaisina, jotta mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus taloudellisesta tilanteesta riippumatta osallistua leireille. Tulevina vuosina aloitteen asioita voidaan paremmin ottaa huomioon talousarvioiden laadintaohjeissa. Kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedokseen (Kv 11.12.2018 § 54).

13.11.2018

pidetyssä kirkkoneuvoston kokouksessa käsiteltiin kirkkoneuvoston- ja valtuuston jäsen Arvi Kekäläinen jättämä kirjallinen aloite kirkkoneuvostolle, jossa esitettiin myönnettäväksi 5000,00 € avustusta Jemenin nälänhätään. Kirkkoneuvosto päätti olla myöntämättä avustusta, koska kirkollisilla avustusjärjestöillä ei ole Jemeniin keräystä meneillään ja kansainvälisen diakonian budjetoidut avustusvarat oli jo myönnetty muihin autettaviin kohteisiin. (Kn 13.11.2018 § 213).

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


89(92)

5. SEURAKUNNAN JÄSENET - VÄKILUKU Vuonna 2018 seurakunnan väkiluku kasvoi 132 hengellä (edellisvuonna väkiluku kasvoi 268 hengellä). Vuoden lopussa seurakunnan väkiluku oli 28629 (edell. 28497) ja kaupungin väkiluku 43 421 (ed. vuosi 42583). Seurakunnan väkiluvun suhteellinen osuus kaupungin väkiluvusta on vähitellen laskenut. Vuonna 1980 kaupungin asukkaista oli seurakunnan jäseniä 86,6 %. Vastaava luku kertomusvuonna oli 65,9 % (edell. 66,9 % ). Seurakuntaan muutti 2089 (2176), seurakunnasta muutti 1675 (1590), kastettuja lapsia oli 269 (255) ja kuolleita yhteensä 210 (213). Kirkkoon liittyi 146 (165) ja siitä erosi 480 (441). Seurakunnan väkiluku vuosina 1980 – 2018 vuosi

väkiluku

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

19813 22627 23267 23991 24898 25373 25902 26438 26869 27316 27571 27636 27637 27996 28333 28408 29084 29329

muutos (lkm) 2814 640 724 907 475 529 536 431 447 255 65 1 359 337 75 676 245

muutos (%)

vuosi

väkiluku

14,2 2,83 3,11 3,78 1,91 2,08 2,07 1,63 1,66 0,93 0,24 0 1,3 1,2 0,26 2,37 0,84

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

29329 29396 29786 29834 29798 29680 29645 29511 29474 28635 28497 28701 28478 28164 28304 28229 28497 28629

muutos (lkm) 245 67 390 156 -36 -118 -35 -134 -37 -844 -138 204 -223 -314 140 -75 268 132

muutos (%) 0,84 0,23 1,32 0,52 -0,12 -0,39 -0,12 -0,45 -0,13 -2,86 -0,48 0,71 -0,78 -1,11 0,49 -0,26 0,95 0,46

Seurakunnan ja kaupungin väkilukuvertailu vuosina 1995, 2000, 2005 ja 2008–2018 1995 Srk 27635 srk/muutos 64 Kaupunki 34436 kpk/muutos 154 srk/kpk % 80,3

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 29084 29798 29511 29474 28635 28497 28701 28478 28164 28304 28229 28497 28629 676 -36 -134 -37 -844 -138 204 -223 -314 140 -75 268 132 35915 37505 38288 38708 38680 38965 39647 39959 40427 40908 41523 42583 43421 299 177 299 420 -28 285 682 313 468 481 615 1060 838 81.0 79,45 77,07 76,14 74,0 73,13 72,39 71,3 69,67 69,19 67,98 66,92 65,93

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


90(92)

Kirkkoon liittyneet ja eronneet Kirkosta erosi 480 henkeä, kirkkoon liittyi 146 henkeä ja jäsenmäärä lisääntyi kokonaisuudessaan 132 hengellä. Seurakunnan toimintalinjauksen 2010–2015 yhteydessä laadittiin vaihtoehtoisia väestöskenaariota. Tällä hetkellä edetään edelleen voimakkaasti heikkenevän kehitysennusteen mukaan. Se merkitsisi toteutuessaan, että vuonna 2030 seurakuntaan kuuluisi alle 50 % kaupungin väkiluvusta. Kirkosta eroaminen on todellinen haaste seurakunnille. Seuraavissa tilastoissa on tarkasteltu kirkkoon liittymistä ja eroamista eri vuosina kuukausitason tarkkuudella.

LIITTYNEET KUUKAUSITTAIN kk / vuosi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä

2005 12 9 6 3 12 13 14 10 2 7 5 2 95

2006 6 5 1 8 12 8 10 6 4 6 3 2 71

2007 9 6 10 4 7 15 15 12 10 5 6 3 102

2009 7 10 2 6 7 12 20 10 4 12 6 6 102

2010 10 6 9 12 9 15 15 12 6 15 4 8 121

2011 12 6 9 10 9 11 11 7 10 6 12 5 108

2012 12 11 16 6 14 10 15 10 10 15 9 10 138

2013 6 12 9 14 4 9 10 2 10 6 7 7 96

2014 16 10 10 5 12 9 9 9 4 14 13 10 121

2015 23 11 21 14 15 11 15 14 26 15 18 5 188

2016 12 14 13 6 14 5 7 14 11 14 7 2 119

2017 25 7 11 7 24 15 11 22 13 11 10 9 165

2018 18 14 11 7 13 11 11 20 10 15 9 7 146

2009 36 16 17 33 20 14 20 24 35 36 67 83 401

2010 37 18 18 33 25 20 21 35 36 409 103 78 833

2011 29 15 56 26 18 23 19 23 20 42 48 78 397

2012 33 11 19 19 19 16 13 19 33 41 57 77 357

2013 25 19 23 28 9 19 87 34 33 36 51 161 525

2014 36 16 21 34 13 12 21 27 32 100 170 211 693

2015 29 12 17 19 22 12 22 12 42 31 48 112 378

2016 32 14 22 26 17 19 19 27 38 34 43 132 423

2017 32 15 19 27 32 13 19 27 33 50 53 121 441

2018 49 16 19 27 24 24 21 21 49 59 79 97 482

ERONNEET KUUKAUSITTAIN kk / vuosi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä

2005 20 21 15 12 15 13 21 30 45 40 45 48 325

2007 36 13 13 23 13 9 20 38 24 48 48 64 349

2008 33 41 25 19 24 15 16 32 32 70 78 64 449

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


91(92)

6. KATSAUS VAPAAEHTOISTYÖHÖN Seurakunnan toimintalinjauksessa ja muissa kehittämissuunnitelmissa painotetaan vapaaehtoistyön merkitystä. Niukkenevien resurssien aikakaudella vapaaehtoistyön merkitys kasvaa entisestään. Seurakunnassamme tehdään vapaaehtoistyötä laaja-alaisesti eri työaloilla. Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan sitä toimintaa, jota tekevät henkilöt, joille ei makseta palkkaa tai palkkiota. Seurakunnassamme on koottu työntekijöistä ja seurakuntalaisista ryhmä, joka on miettinyt vapaaehtoistyön kehittämistä, organisointia, koordinointia ja koulutusta. Eri yhteyksissä on toivottu yhteenvetoa seurakunnan vapaaehtoistyön laajuudesta. Tähän toimintakertomukseen on liitetty oheinen yhteenvetotaulukko seurakuntamme vapaaehtoisten määristä eri työaloilla.

Työmuoto Aikuistyö Diakoniatyö

Vapaaehtoisten määrä 300 46 52 Hautausmaa - talkoot (+ 65 koululaista) 140 Jumalanpalvelus Keittiö 80 Kirpputori 30 Lapsityö 92 Lähetystyö 230 kuorolaista Musiikkityö 142 (isoset) Nuorisotyö 30 Palveleva puhelin 8 Parisuhdetyö 4 Viestintä 73 Yhteisvastuukeräys 1227 Yhteensä (+ 65 koululaista )

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0


92(92)

7. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Seurakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty kirkkoneuvostossa 25.9.2018 § 145 ja se tuli voimaan 1.11.2018. Aiempi 2016 hyväksytty ohje oli pääpiirteiltään saman sisältöinen ja sitä noudatettiin alkuvuosi. Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että seurakunnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että päätökset perustuvat riittävään ja luotettavaan tietoon ja toiminnassa noudatetaan lakeja, ohjeita ja päätöksiä. Tavoitteena on myös omaisuuden ja resurssien turvaaminen. Sisäinen tarkkailu Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti sisäinen tarkkailu on järjestetty esimiesten toimesta. Esimiehet ovat kaikki virkasuhteisia. He ovat käyttäneet heille kirkkoneuvoston ohjesäännössä delegoitua valtaa siten, että ovat tehneet kirjalliset viranhaltijapäätökset ja Kipa-järjestelmässä henkilöstöä koskevat päätökset. Esimiehille hyväksytyt laskujen hyväksymisrajat on viety Kipa-järjestelmiin. Esimiehet ovat valvoneet alaistensa hankintoja ja matkakorvauksia hyväksyessään laskuja. Esimiehet ovat neuvoneet, ohjeistaneet ja puuttuneet alaisiaan noudattamaan seurakunnan säännöstö ja käytäntöjä. Mitään merkittäviä poikkeamia tai puutteita ei ole havaittu. Seuranta Kirkkoneuvosto on sisäisen valvonnan järjestämiseksi antanut ja päivittänyt ohjeita. Kirkkoneuvosto on saanut tiedon viranhaltijapäätöksistä ja Kipa päätöksistä aika ajoin. Kirkkoneuvosto on säännöllisesti kolmen kuukauden välein saanut raportin sijoitustoiminnasta. Toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä kirkkoneuvosto on laajasti käynyt läpi työmuotojen tavoitteiden toteutumista ja toimintaa.

Sisäinen tarkastus Kirkkoherra on seurakunnan hengellisessä työssä ja kirkkoherranvirastossa toimivan henkilöstön esimies. Hän valvoo, että hengellisen työn tavoitteet saavutetaan ja kirkonkirjojen pidossa noudatetaan tarkoin lainsäädäntöä ja ohjeita. Talousjohtaja johtaa seurakunnan taloudenhoitoa sekä hautaus- ja kiinteistötoimea sekä osaltaan vastaa sisäisestä valvonnasta. Talousjohtaja on antanut vuoden alussa kattavat talousohjeet 2018 asiakirjan esimiehille. Hän myös päivittää jatkuvasti henkilökuntaopasta sekä tuo hallinnon päätettäväksi sisäiseen valvontaan liittyviä ohjeita ja päätöksiä. Tietosuojan yhdyshenkilönä talousjohtaja on myös antanut ohjeita tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen. Tietosuojaohjeita tullaan vielä tarkentamaan. Johtavat viranhaltijat vastaavat oman työalansa toiminnasta ja taloudesta sekä raportoivat toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdyistä päätöksistä. Johtavien viranhaltijoiden johdolla käytiin 2018 läpi kaikki työntekijöiden tehtävänkuvaukset, joissa määritellään mm. viranhaltijoiden ja työntekijöiden vastuita. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työstään sekä oikeus ja velvollisuus ilmottaa esimiehelleen omaan työhönsä liittyvistä ongelmista tai havaitsemistaan puutteista. Tilikauden aikana oli yksi poikkeama yhden tapahtuman käteisvarojen tilityksessä. Poikkeaman syytä selvitettiin sekä laskentayhteistyöyrityksestä että seurakunnan sisäisesti toimintaan osallistuneiden osalta. Poikkeaman syyksi selvisi, että kolikkolaskukone ei nollaa edellistä tilitystä pelkällä virrankatkaisulla vaan edellisen tilityksen lukemat on erikseen nollattava koneesta. Sisäisiä ohjeita laskennasta tarkennettiin tapahtuman jälkeen ja ohje käytiin läpi laskentaan ja tilityksiin osallistuvien kanssa.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 0202913-0

Profile for Järvenpään seurakunta

Toimintakertomus 2018  

Järvenpään seurakunnan toimintakertomus 2019.

Toimintakertomus 2018  

Järvenpään seurakunnan toimintakertomus 2019.

Advertisement