Page 1

Kirkkovaltuuston hyväksymä 11.12.2018 § 48

Järvenpään seurakunta

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019-2021 Hautainhoitorahaston talousarvio 2019


1

Sisällysluettelo

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 yleisperustelut ....................................................... 1 Johdanto ..................................................................................................................................... 1 1 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje ........................................................................ 3 2 Toiminta- ja taloussuunnitelmamääräykset ............................................................................ 3 3 Kirkon näkemys talouden kehityksestä ................................................................................... 4 4 Järvenpään seurakunnan taloustilanne ..................................................................................... 4 5 Vuoden 2019 talousarvio ......................................................................................................... 5 6 Talousarvio-osat ...................................................................................................................... 9

7 Henkilöstö ............................................................................................................................. 11 8 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ............................................................................... 12 9 Talousarvion sitovuus ........................................................................................................... 12 10 Seurakunnan talouden hoito ................................................................................................. 13 11 Kustannusten kohdentaminen .............................................................................................. 14 12 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 ........................................................................ 14 13 Seurakunnan jäsenet ............................................................................................................ 15 PÄÄLUOKKA 1, YLEISHALLINTO ................................................................................... 17 1011010120 Kirkkovaltuusto ................................................................................................... 17 1011010140 Kirkkoneuvosto ................................................................................................... 18 1011050000 Taloushallinto ...................................................................................................... 19 1011050151 Kipa ..................................................................................................................... 19 1011050130 Tilintarkastus ....................................................................................................... 20 1011050155 Työpaikkaruokailu (ostopalvelu) ........................................................................ 20 1011050160 Tietohallinto ........................................................................................................ 21 1011050161 Tietoturva ............................................................................................................ 22 1011050164 Järvi-Data ............................................................................................................ 22 1011050193 Työterveyshuolto ................................................................................................ 22 1011050194 Yhteistyötoimikunta ............................................................................................ 23 1011050195 Koulutussuunnitelma .......................................................................................... 24 1011080190 Muu yleishallinto ................................................................................................ 24 1011070000 Kirkonkirjojenpito ............................................................................................... 25 1011080180 Kirkkoherranvirasto ............................................................................................ 25 PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ ............................................................................... 26 1012010700 Jumalanpalveluselämä ........................................................................................ 26 1012020000 Hautaan siunaaminen .......................................................................................... 27 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset ................................................................................ 27


2 1012040000 Aikuistyö ............................................................................................................. 28 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet ................................................................................. 28 1012050100 Muu seurakuntatyö .............................................................................................. 29 1012100000 Tiedotus ja viestintä ............................................................................................ 30 1012200000 Musiikkityö ......................................................................................................... 31 1012310000 Päiväkerhotyö....................................................................................................... 33 1012320000 Pyhäkoulutyö ...................................................................................................... 33 1012380000 Perhekerhotyö ..................................................................................................... 33 1012380010 Perhetyö .............................................................................................................. 33 1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ............................................................. 33 1012330000 Varhaisnuorisotyö ................................................................................................ 34 1012340000 Partio ................................................................................................................... 34 1012380000 Nuorisotyö ........................................................................................................... 34 1012380010 Erityisnuorisotyö ................................................................................................. 34 1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö ........................................................................................ 34 1012350000 Rippikoulu............................................................................................................ 36 1012410000 Diakoniatyö ......................................................................................................... 37 1012410011 Kirpputoritoiminta .............................................................................................. 38 1012410013 Sairaala- ja hoivakotityö ..................................................................................... 39 1012420000 Perheneuvonta ..................................................................................................... 40 1012430000 Sairaalasielunhoito ............................................................................................... 41 1012440000 Palveleva puhelin ................................................................................................ 42 1012500000 Yhteiskunnallinentyö .......................................................................................... 43 1012550000 Sielunhoito .......................................................................................................... 43 1012600000 Lähetystyö ........................................................................................................... 44 1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta............................................................ 45 1012900110 Jampan aluetyö .................................................................................................... 46 PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI ................................................................................... 48 PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI ............................................................................... 50 1015080000 Leirikeskus, Leiriniemi ........................................................................................ 51 1015120000 Keittiötoimi ......................................................................................................... 51 1015120010 Työpaikkaruokailu (oma) .................................................................................... 52 Kiinteistötoimen muut tulosyksiköt .......................................................................................... 53 Tuloslaskelma, Pääluokittain Toimintakate ..........................................................................55-58 Rahoitusosa ............................................................................................................................... 59 Hautainhoitorahaston talousarvio (ulk.) .................................................................................... 60 Hinnastot, Tuloslaskelma, Investoinnit ...............................................................................61-69


1

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019–2021 YLEISPERUSTELUT JOHDANTO Strategia

Strategiakausi 2016–2020 on loppusuoralla. Vuonna 2018 on tehty uusi henkilöstöstrategia, jonka linjauksia toimeenpannaan alkuvuodesta 2019 lähtien. Uutta kiinteistöstrategiaa valmisteleva työryhmä ryhtyy toimeen vuonna 2019. Vuoden 2019 lopulla on aika aloittaa seurakunnan uuden strategian valmistelu vuosille 2021-2025.

Talouden näkymistä Suomessa noin 10 vuotta ollut talouden heikko jakso päättyi vuoden 2017 loppupuolella. Arvioiden mukaan 2018 jäisi kuitenkin talouden huippuvuodeksi ja uusi laskeva kehitys BKT:ssä olisi alkamassa. Talouden on ennustettu kasvavan vuosina 2019 noin 2,0 % ja 2020 noin 1,5 %. Järvenpään seurakunnan taloudellinen tilanne on pidetty taantuman aikana vakaana kustannuksia karsimalla, niin henkilökuntaa kuin toimintamäärärahoja vähentämällä. Kirkkovaltuuston päätöksellä kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan 1,25 %:ssa. Vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeessa edellytettiin toimintamäärärahojen pysyvän vuoden 2018 tasolla ja henkilöstökuluissa sallittiin KirVESTES:n ratkaisujen mukaiset 1,85 % korotukset vuoden 2018 lopun palkkatasosta. Inflaation on ennustettu olevan vuonna 2019 noin 1,5 %. Työllisyysaste on noussut ja 2018 saavuttanee 72 %:n tason ja työttömyys painuu alle 8 %:n. Investoinnit

Strategisena tavoitteena on pitää käyttötalous pitkän ajan kuluessa tasapainossa ja rahoittaa pääosa investoinneista tulorahoituksella. Seurakunta on onnistunut tavoitteessaan ja on velaton. Kirkkohallitus suosittelee talouden tasapainon mittarina käytettäväksi vuosikatteen määrää suhteessa investointeihin. Pitkällä ajanjaksolla 2002-2018 ovat investoinnit olleet 13,6 milj. € ja vuosikate 13,6 milj. € eli tasapainossa. Investoinneista suurimmat vuodelle 2019 ovat Vanhankirkon alakerran kunnostus ja vesikattohanke. Vanhakirkko on seurakunnan ensimmäinen kirkko ja sinällään kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus Järvenpäässä. Työmuodoilta saatujen tietojen mukaan Vanhankirkon tiloille on käyttötarvetta sekä seurakunnalliseen toimintaan että toimituksiin liittyvien juhlien pitoon. Kiinteistöstrategian ja tulevien investointihankkeiden aiempaa tarkempien tietojen hankkimiseksi on vuodelle 2019 suunnitelmissa suurimpien kiinteistöjen, lukuun ottamatta seurakuntataloa, kuntokartoituksen tekeminen.

Jäsenkehitys Vuoden 2017 lopussa jäseniä oli 28 451, mikä oli 67 % kaupungin väkiluvusta. Alkuvuodesta 2018 jäsenkehitys on ollut positiivista kaupungin kasvaessa. Järvenpään kaupunki kasvaa syntyvyyden enemmyyden ja muuttovoiton ansiosta. Muuttoliike tuo


2 myös seurakuntaan uusia jäseniä, kun muuttajista n. 60 % kuuluu kirkkoon. Uusien seurakuntalaisten tavoittaminen muuttovaiheessa on hyvin tärkeää. Tämän johdosta uudessa strategiassa on linjattu: ”Luodaan Järvenpäähän muuttavien kohtaamiseen oma toimintamalli”. Uusi luottamushenkilökausi 2019-2022 Vuonna 2018 oli seurakuntavaalit. Kirkkovaltuustoon valittiin 33 jäsentä. Uuden luottamushenkilökauden alkaessa perehdytetään luottamushenkilöitä kirkon ja Järvenpään seurakunnan hallintoon ja seurakuntamme toimintaan. Osa koulutuksesta toteutuu rovastikunnallisena yhteistyönä. Juhlia ja perustoimintaa vuonna 2019 Järvenpään kirkkokuoro täyttää 70 vuotta vuonna 2019. Leiriniemen päärakennus täyttää 30 vuotta ja sitä juhlitaan 7.9.2019. Monien isompien juhlavuosien ja laajoja selvityksiä vaatineiden seurakuntayhtymäsekä yhteistyöhankkeiden jälkeen vuonna 2019 keskitytään perustoimintaan, uuden luottamushenkilökauden alkamiseen ja uuden henkilöstöstrategian linjausten toimeenpanoon.

Vesa Koivisto kirkkoherra

Kari J. Hietala talousjohtaja


3 1

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje Kirkkoneuvosto hyväksyi 15.5.2018 § 89 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen. Talousarvioesityksissä toimintamäärärahojen tuli (ilman henkilöstökuluja) tuli pysyä vuoden 2018 määrärahatasossa ja henkilöstökulut saavat nousta KirVESTES:ssä sovitun nousun verran eli 1,85 % vuoden 2018 lopun tilanteesta. Kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan 1,25 %:ssa.

2

Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset Seurakunnan talousarvion laatimista koskevat määräykset ovat kirkkojärjestyksen 15. luvussa ja Kirkkohallituksen ohjeessa: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma. Seurakunnan kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolakia soveltuvin osin ja Kirkkohallituksen ohjeita. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa hyväksytään määrärahojen lisäksi seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Vuoden 2019 talousarvio on toinen, jonka Järvenpään seurakunta laati suoraan Kipan SAP-ohjelmistolla. Kustannuspaikat säilyvät samoina kuin 2018. Talousarvio jakautuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan. Tuloslaskelma- ja rahoitusosalla on kokonaistalouden näkökulma, käyttötalous- ja investointiosalla on pääasiassa toiminnan ohjauksen näkökulma talousarvioon. Tuloslaskelmaosa osoittaa tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista osoittaviin poistoihin. Tunnusluvuista vuosikate kuvaa seurakunnan kokonaistulorahoitusta ennen poistoja ja satunnaisia eriä. Rahoitusosassa esitetään rahanlähteet ja -käyttö. Rahoituslaskelma lähtee vuosikatteesta. Vuosikatteesta nähdään, onko taloussuunnitelmavuoden tulorahoituksella mahdollisuus kattaa ko. vuoden investointeja vai katetaanko ne rahastoista tai muusta omasta pääomasta. Käyttötalousosassa esitetään tuotot ja kulut sekä niiden erotus eli nettomenot työaloittain ts. toimintakate. Seurakunnan talousarviovuoden toimintaa ohjataan käyttötalousosan tavoitteiden ja suunnitelmien avulla. Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot työaloille. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointien rahoitus osoitetaan aiemmista ylijäämistä. Vaihtoehtoisesti investointikohteet voitaisiin rahoittaa investointivarauksella, lainalla tai leasingilla. Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä toiminta- ja taloussuunnitelmavuonna voi olla yli- tai alijäämäinen. Tuloksen jälkeen tuloslaskelmassa ovat vielä poistoeron lisäykset ja vähennykset. Tuloslaskelman viimeisenä rivinä on tilikauden ylijäämä/alijäämä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai sen hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi siinä vaiheessa, kun taseeseen uhkaa tulla alijäämää. Järvenpään seurakunnassa toimia talouden tasapainottamiseksi on tehty pitkäjännitteisesti. Näin on ennakoitu, ettei taseeseen tulisi uhkaa alijäämistä.


4 3

Kirkon näkemys talouden kehityksestä Kirkkohallitus toteaa yleiskirjeessään 13/2018, että Suomen talous on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa 2015 ja, että viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 %. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vuonna 2018 BKT kasvaisi 3 %. Talousennusteiden mukaan vuonna 2019 talous kasvaisi noin 2 % ja vuonna 2020 1,5 %. Kirkollisverotilitysten odotetaan kasvavan hiukan vuonna 2018 edellisestä vuodesta parantuneen työllisyystilanteen ja palkankorotusten ansiosta. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen muutokset sekä seurakunnan jäsenmäärä. Kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin 4 % vuonna 2019, mutta seurakuntakohtaiset erot ovat suuria. Valtionrahoitus säilyy ilman indeksikorotuksia valtakunnallisesti, mutta paikallisesti muutoksia tulee kunnan väliluvun muutoksen mukaisesti. Kirkon keskusrahastolle maksetaan valtion rahoitusta 114 miljoonaa, josta seurakunnille maksetaan 105 miljoonaa euroa/kunnan asukas -jakoperusteella 31.12.2017 tilanteen mukaan. Järvenpään seurakunnalle maksetaan vuonna 2019 yhteensä 810 800 €. Seurakunnan velvoitteet kirkon keskusrahastoon pysyvät keskusrahastomaksun osalta ennallaan. Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta. Työantajan eläkemaksu alenee 0,4 prosenttiyksiköllä 21,4 %:iin palkoista. Eläkerahastomaksua pysyy ennallaan, 5 %:ssa kirkollisverotulosta. Verotuskustannuksiin on tulossa noin 8 %:n korotus. Kirkon nykyinen työ- ja virkaehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 % suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 € suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,85 %. Julkisen sektorin lomarahojen vähennys 30 %:lla on voimassa vuosina 2017 2019.

4

Järvenpään seurakunnan taloustilanne Seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut hyvä. Investointien rahoitukseen on varauduttu etukäteen säästämällä eikä lainoja ole. Verotuloin on katettu noin 85 % Järvenpään seurakunnan toimintamenoista. Järvenpään seurakunnan tuloveroprosentti on 1,25 %. Se on seurakuntien keskimääräistä 1,37 tuloveroprosenttia alempi. Tilinpäätöksen 2017 verotuloista oli kirkollisverotuloja 89 % ja valtionrahoitusta 11 %. Valtionrahoituksella korvataan seurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvia kuluja, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Vuoden 2018 kymmenen ensimmäisen kuukauden verotilitysten perusteella lasketun verotuloarvion mukaan vuoden 2018 talousarvion kirkollisverotulokohta olisi ylittymässä noin 200 000 €:lla. Vuodelle 2019 kirkollisverotuloja arvioidaan tulevan 3 % enemmän kuin 2018. Vuoden 2017 tilinpäätös oli 500 000 € ylijäämäinen. Vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on positiivinen +505 720 € ja tilikauden alijäämä -10 500 €. Seurakunnan strategian mukaan talouden tulee olla tasapainossa pitkällä aikavälillä. Vuonna 2018 verotulot ovat ylittämässä talousarvion verotuloarvion ja toimintakulut ovat alittumassa talousarvion määrärahoihin verrattuna. Järvenpään seurakunnan hyvä talous on mahdollistanut panostukset toiminnan erityistarpeisiin ja investointeihin. Strategisiin painopistealueisiin voidaan myös tehdä lisäpanostuksia. Käyttötalouskuluja


5 lisääviä asioita on silti tarkasteltava kriittisesti, sillä pitkällä aikavälillä seurakunnan verotulojen ennakoidaan vähenevän. Talouden vakaudesta on pidettävä huolta pitkällä tähtäimellä, kuten voimassa oleva strategia edellyttää.

5

Vuoden 2019 talousarvio Talousarvion laadintaohje ja raamit on tehty pohjautuen arvioon talouden ja verotulojen kehityksestä sekä seurakunnan strategiaan, siten että talous tulee pitää tasapainossa pitkällä aikavälillä. Henkilöstöstrategiatyö on kesken, kun talousarvio 2019 aikataulullisesti on ollut valmisteltavana. Henkilöstöstrategiatyön asioita on kuitenkin pyritty huomioimaan talousarvion laadinnassa silloin, kun se on ollut mahdollista ja esitetyt muutokset todennäköisesti toteutumassa.

5.1 Tuottoarviot Verotuloarviot vuodelle 2019 on laskettu verotilitysten ja Kirkkohallituksen ennusteiden pohjalta. Vuoden 2018 verotulot olisivat ylittämässä budjetoidun n. 200 000 €. Seuraavassa kuviossa on esitetty verotulot (TP 2012–2017) ja arviot (TA 2018–2019, TTS 2020-2021). Luvuissa on mukana yhteisöverotulot (2012-2017) ja valtionrahoitus (2016-2021), niiltä vuosilta kuin niitä on saatu. 7800 7600

7545

7473

7400

7282

7290

7200

7351

7000 6800

7511

7555

7454

7194

TA 2019

Valtionrahoitus 810.800 € Verotulot 6.700.000 €

6907

6600 6400

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TA

TA

TTS

TTS

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verotulot ja maksutulot arvioidaan yleensä varovaisuuden periaatetta noudattaen. Kirkkohallitus ennakoin seurakuntien verotulojen kasvavan 2019 vuonna noin 3 %. Talousarvion laadintaohjeessa edellytettiin maksutuloihin vuodelle 2019 vähintään 2 % korotusta. Leirikeskuksen hinnastossa ulkopuolisen käytön majoitushintoja ja sitä kautta myös kokonaispaketin hintoja on alennettu asiakkaiden houkuttelemiseksi. Seuraavissa kuvioissa on esitetty ulkoisten tulojen jakautuminen. Tuottojen prosenttiosuudet pysyivät samoina kuin vuoden 2018 talousarviossa. Toimintatuottojen osalta korvaukset muilta seurakunnilta vähenevät 38 prosentista 29 prosenttiin, koska perheasianneuvottelukeskuksessa muiden jäsenseurakuntien käyttö on vähentynyt ja kiinteistöpäällikköyhteistyö Keravan seurakunnan kanssa purettiin. Muiden toimintatuottojen osuus nousi 1 prosentista 8 prosenttiin, koska ennakoidaan yhden asunto-osakkeen myyntiä.


6

Tuotot 2019 14 %

2%

84 %

Toimintatuotot

Rahoitustuotot

Verotulot

Toimintatuotot 2019

8 % Muut toim.tuotot Kolehdit ja muut Tuet ja avustukset keräyst. 2% 5%

Vuokratuotot 17 %

Korvaukset 29 % Myynti- ja maksutuotot 38 %

Metsätalouden tuotot 1%


7

Toimintatuottojen muutos % 2018-19 3233,3

3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 -500,0

5,4 -19,9

6,2

300,0

8,9 -4,5

5.2 Kuluarviot 2019 Henkilöstökulut ovat ratkaisevassa asemassa seurakuntien kuluista ja toimintamenojen kehityksestä. Henkilöstökulujen määrä seurakunnan talousarvioehdotuksessa on 58,7 % (60,7 %) toimintakuluista. Henkilöstökuluihin varatut määrärahat hieman laskevat ja muut toimintakulumäärärahat lisääntyvät. Henkilöstökulujen osuus aleni kahden prosenttiyksikön verran kaikista toimintakuluista. Henkilöstösivukuluihin on huomioitu tulossa olevat muutokset; eläkemaksun alentaminen 0,4 prosenttiyksikköä 21,4 %:iin ja sosiaalivakuutusmaksujen alennukset. Palkkakulumäärärahoihin on laskettu lisäystä 1,85 % syksyn 2018 palkoista KirVESTES muutoksen ja palkkaliukumien johdosta. Työnantajan sairausvakuutusmaksun arvioidaan olevan 0,76 % palkkasummasta. Muut sosiaalivakuutusmaksut kohtaan kirjataan työttömyysvakuutusmaksu, mikä olisi 2 083 500 € saakka 0,5 % ja sen ylittävältä osalta 2,05 % sekä ryhmähenkivakuutus (0,067 %) ja tapaturmavakuutus (0,68 %) yhteensä noin 2,0 %. Kirkon eläkeasioiden tekninen hoito on KEVA:ssa. Eläkerahan keräämisestä ja sijoitustoiminnasta vastaa edelleen kirkon keskusrahaston eläkerahasto. Seurakunnan maksama eläkerahastomaksu on ensi vuonna 5 % kirkollisverotuloista. Talousarvion vuosikate on parantunut edelliseen talousarvioon verrattuna. Vuosikate 751 410 € riittää kattamaan poistot ja osan investoinneista. Toimintakulujen kasvu on 1,2 %. Kasvun syynä ovat muiden kuin henkilöstökulujen lisääntyneet määrärahat. Eniten nousua on palvelujen ostojen määrärahoissa 7,5 % ja vuokrakuluissa 17,2 %. Vuokrakulujen määrärahat ovat kuitenkin vain 1,9 % yli tilinpäätöksen 2017. Henkilöstökulujen määrärahoissa on vähennystä toisaalta, koska laskennassa on pyritty suurempaan tarkkuuteen ilman ylibudjetointia ja, koska henkilöstösivukulut alenevat. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus kaikista toimintakuluista alenee 2 prosenttiyksikköä ja on 59 %. Palvelusten ja vuokrien suhteelliset osuudet nousevat yhden prosenttiyksikön.


8

Pääluokista yleishallinnon ja seurakuntatyön toimintakate hiukan alenee (0,1 - 0,3 %). Hautaustoimen toimintakate kasvaa 5,7 % (15 090 €), mikä johtuu henkilöstöresurssien siirrosta taloushallinnosta hautaustoimeen. Kiinteistötoimen toimintakate kasvaa 2,2 % (26 340 €) merkittävimpänä käyttökuluja nostavina tekijöinä ovat palvelujen ostojen lisääntyminen 100.000 €. Osa kuluista, joiden tyyppisiä aiemmin sisällytettiin investointeihin, on nyt oheistuksen mukaisesti kohdistettu kiinteistötoimen käyttökuluihin. Merkittäviä kulu palveluissa on perusteellisten kuntokartoitusten tekeminen neljään kiinteistöön ja siitä aiheutuva asiantuntijapalkkioiden nousu n. 40 000 €. Toimintatuotoista korvaukset Keravan seurakunnalta kiinteistöpäällikön osalta jäävät pois. Seurakunnan taloustilanteessa on todennäköisesti poikkeuksellinen välivaihe taloustilanteen parantuessa yleisen talouden hyvän tilanteen ja seurakunnan jäsenmäärän kasvun johdosta. Toimintojen sopeuttamiseen on mahdollisuuksia, jos taloustilanne ennakko-odotuksista poiketen alkaisi huonontua. Järvenpään seurakunta täyttää kirkkojärjestyksen 15:1§ 3 mom. talouden tasapainovaatimuksen. Talousarvion osoittama alijäämä voidaan kattaa taseen edellisten vuosien ylijäämästä. Talouttamme rakenteellisesti korjaavia toimia on tehtävä aktiivisesti, mutta kuitenkin harkiten ja mietittävä seurakunnallisen toiminnan suuntaamista ja vaikuttavuutta. Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 % ja verotuskustannuksista peritään 3,4% vuoden 2017 laskennallisesta kirkollisveron tuotosta. Verohallinnon ilmoituksen mukaan sen kustannukset ovat nousemassa vuodelle 2019 yhteensä 8 %. Talousarviomäärärahaa voidaan kuitenkin alentaa, koska vuodelle 2018 oli liian suuri määrärahavaraus.

Kulut 2019

Toimintakulut 91 %

Verotuskulut 1%

Keskusrahastomaksut 8%


9

Toimintakululajit 2019 Aineet ja tarvikkeet 10 %

Avustukset 6%

Muut kulut 2%

Vuokrat 3%

Henkilöstökulut 59 %

Palvelukset 20 %

Toimintakulujen muutos% 2018-2019 20,0

17,0

15,0

7,4

10,0

2,2

5,0

2,0

1,6

0,0 -5,0

6

-1,8

Talousarvio-osat Käyttötalousosan (ulkoiset tilit) toimintakulut ovat 7 418 810 € (7 338 740 €/ ilman lisätalousarviota). Lisäystä vuoden 2018 talousarvioon verrattuna on 1,2 %. Käyttötalousosan (ulkoiset tilit) toimintatuotot ovat 1 274 660 € (1 230 270 €). Toimintatulot lisääntyvät vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 3,9 %. Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus on 6 144 150 € (6 158 470 €), jossa lisäystä on edelliseen talousarvioon 0,6 %. Toimintakatteen pääluokittaisissa osuuksissa tapahtuu pieniä muutoksia verrattuna edelliseen budjettiin. Seurakuntatyön toimintakateosuus alenee 1 prosenttiyksikön ja kiinteistötoimen nousee 1 prosenttiyksikön. Muiden pääluokkien prosenttiosuus pysyy ennallaan. Toimintakatteen määrärahojen prosentuaalisesti suurin kasvu tapahtuu hautausmaan pääluokassa, jossa määrärahat nousevat 5,7 %, mutta hautaustoimi on pääluokista pienin.


10

TOIMINTAKATE 2019 PÄÄLUOKITTAIN Yleishallinto 15 %

Kiinteistötoimi 20 % Hautaustoimi 4%

Seurakunnallinen toiminta 61 %

Toimintakatteen muutos% TA 2018-2019 7,0

5,7

6,0 5,0 4,0 3,0

2,2

2,0 1,0 0,0 -1,0

Yleishallinto

-0,3

Seurakunnallinen -0,1 toiminta

Hautaustoimi

Kiinteistötoimi

Vuoden 2019 investointiosan bruttosumma on 574 500 € (266 000 €). Vuoden 2019 investoinnit on esitelty erikseen. Suurimat investoinnit 2019 tehdään Vanhaan kirkkoon. Niihin on varattu yhteensä 392 500 €. Seurakunnan kiinteistöstrategia ollaan laatimassa vuoden 2019 aikana. Seurakunnan strategian ja henkilöstöstrategian yhteydessä on ollut esillä toimitilan saaminen seurakunnalle Järvenpään ydinkeskustasta. Tällaisen tilan hankkimiseen tai vuokraamiseen seurakunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Tärkeämpää on em. tilassa tehtävä toiminta ja millä henkilöstö- tai vapaaehtoisresurssein se tehdään. Asunto-osakkeiden myyntiä jatketaan kirkkovaltuuston linjauksen mukaisesti. Jokelan Kartanon alueelta seurakunnalla tulee omakoti ja rivitalotontteja myyntiin 2019 alkaen.


11 Vuosikate on ollut pitkällä aikavälillä nettoinvestointeja suurempi, joten seurakunnalla ei ole ollut tarvetta lainanottoon. Vuoden 2019 talousarviossa suunnitelman mukaiset poistot ovat n. 664 000 €. Tuloslaskelman kohdassa poistoeron lisäys jaksotetaan tuloa, joka on syntynyt aiempien rakennushankkeiden investointivarauksien käyttämisestä investointeihin. Poistojärjestelmänä käytetään tasapoistoa ja poistoajat ovat seuraavat: - atk-ohjelmat, kulunvalvontajärjestelmät, kalusto, koneet 3-6 v - kiinteät rakenteet ja laitteet 10-30 v - grillikatos 20 v - leirikeskus 30 v - hautausmaan huolto- ja varastorakennukset 10-20 v - seurakuntatalot, Kirkonkulma, kerhotilat ja Anttola 30-40 v - Vanhakirkko 50 v - kirkko ja siunauskappeli 70 v Vuosikate vuosilta 2002–2019 on yhteensä 13 576 000 € ja nettoinvestoinnit samalta ajalta ovat 13 569 000 €. Seuraavassa kuviossa on esitetty vuosikate ja nettoinvestoinnit tilinpäätösvuosilta 2009– 2017 ja talousarviovuosilta 2018–2019.

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2678

vuosikate

nettoinvestoinnit

1709 780

881 886 552

200 2008

2009

2010

639

1070 9901060 1000 933 904 929 1057 751 620 506 468 396436 266 204

TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TA2018 TA2019

Investointiosan ja käyttötalouden rajat: Käyttötalouden kuluihin kuuluvat alle 5 000 € kalusto- ja laitehankinnat. Nämä työmuodot sisällyttävät työmuotonsa budjettiin. Kiinteistöjen korjausluontoiset hankkeet, peruskorjauksia lukuun ottamatta, ovat käyttötalouden kuluja.

7

Henkilöstö Henkilöstömuutokset Vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvien/johtosääntöjen sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

Henkilöstökulut Palkkojen ja palkkioiden kokonaismääräraha on 3 525 800 € (3 571 280 €), jossa on vähennystä 1,3 % vuoden 2018 talousarvioon.


12 Henkilöstökulujen yhteismäärä eli palkat ja sivukulut ovat 4 351 570 € (4 431 340 €). Tehtävien uudelleen organisointi on aiheuttanut lukuisia määrärahojen kohdentamisia uudelleen, siksi toimintakulujen vertailu kustannuspaikkatasolle ei ole aina suoraan mahdollista. Henkilöstömäärissä ja palkkakustannusten kohdistamisissa on myös henkilöstöstrategian mukaisia muutoksia. Palkkamäärärahojen osalta on nyt pyritty välttämään ylibudjetointia. Henkilöstösivukuluja alentaa valtakunnallisesti tehdyt vähennykset. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on 59 %.

Henkilöstön kehittäminen Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus tuli voimaan 1.4.2014. Henkilökunnan koulutuspalveluihin on varattu 42 300 (40 650) €. Lisäksi koulutuksenaikaisiin matkakuluihin on varattu 12 470 €. Yhteensä koulutukseen on käytettävissä 54 770 €, joka on 1,3 % henkilökuluista. Koulutuksella, työympäristöä ja työyhteisöä kehittämällä voidaan parantaa henkilökunnan työkykyä. Työyhteisön kehittämisessä on tutkimuksissa todettu erityisesti työpaikan avoimen ilmapiirin ja toisaalta selkeiden päämäärien ja vastuusuhteiden olevan niitä positiivisia tekijöitä, jotka auttavat henkilökuntaa jaksamaan työssään. Koulutustyöryhmä ja yhteistyötoimikunta ovat asettaneet vuoden 2019 koulutuksen painopisteiksi: työntekijöiden hengellisen kasvun tukeminen, työntekijöiden työtaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä yhteisöllisen työotteen valmiuksien tukeminen. Työterveyshuolto, työpaikkaliikunta, kuntoutus, koulutus ja työnohjaus ovat asioita, jotka vaikuttavat työntekijöiden työkykyyn. Työnohjausta seurakuntamme tarjoaa käytännössä aina, kun työntekijä tuntee siihen tarvetta. Asiasta sovitaan esimiehen kanssa. Kirkkohallituksen ja Kelan kautta haettuun varhaiskuntoutukseen seurakunta maksaa palkan enintään 30 päivältä vuodessa. Yhteistyötoimikunta toimii aktiivisesti henkilökunnan työympäristön ja -olosuhteiden ja työssä viihtymisen sekä terveyden edistämiseksi. Yhteistyötoimikunta toimii yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstön työpanoksen jakautuminen tehtäväalueille on esitetty erillisenä koosteena.

8

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvion käyttötalousosan tekstitietona ovat työmuotojen perustehtävä, toiminnalliset tavoitteet, toiminnan sisällön merkittävimmät muutokset edellisen vuoden talousarvioon verrattuna sekä suunnitelmakaudella 2020–2021.

9

Talousarvion sitovuus Talousarviovuosi 2019 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2020–2021 ovat ohjeellisia ja suuntaa-antavia. Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä määrärahaa ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys ao. toimielimelle. Katetta ulkoisille menoille ei saa ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot on budjetoitu luonteensa mukaisesti sekä työalan menoksi että toisen työalan tuloksi, ja ne ovat nettovaikutuksiltaan 0 €. Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden.


13 Talousarvio on esitetty käyttötalousosassa yksityiskohtaisesti tiliryhmätasolla ulkoisten ja sisäisten menojen/tulojen osalta, kuten Kirkkohallituksen antamat talousarvio-ohjeet edellyttävät. Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti: pääluokkataso: kirkkovaltuusto tehtäväaluetaso: kirkkoneuvosto Tehtäväaluetason ollessa vaarassa ylittyä on hyväksymisestä vastaavan viranhaltijan tuotava tarvittaessa johtokunnan kautta ylitysesitys perusteluineen ja mahdollisine vaihtoehtoineen kirkkoneuvostolle. Katetta ulkoiselle menolle ei saa osoittaa sisäisen menon säästöstä tai sisäisen tulon lisäyksestä. Sisäiset erät on esitetty kustannusten kohdistamiseksi hyväksyttyjen sääntöjen mukaan tehtäväalueille, jotta niiden mahdollisimmat oikeat kustannusvaikutukset tulisivat esille. Kirkkoneuvoston päätöksellä investointimääräraha voidaan ylittää enintään 50 000 €, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. 50 000 € ylittäviltä osin investointimäärärahan muutoksesta päättää kirkkovaltuusto.

Talousarvion 2019 tilirakenne (esimerkki)

2 1012360000

440500

Pääluokka (seurakuntatyö) Kustannuspaikka (nuorisotyö) Tili (musiikki- ja ohjelmapalvelut)

10 Seurakunnan talouden hoito Seurakuntamme taloudellinen tila on ollut hyvä. Sisäisessä taloudenhoidossa tulee huomioida käyttötalouden toimintojen ja investointien rahoitus maksuvalmius säilyttäen. Talouden hoidossa seurataan seurakunnan talouden tilaa ja raportoidaan siitä säännöllisesti hallintoelimille. Seurakunnalle ei aseteta juridisesti vaikuttavia palvelujen lisäystarpeita muiden organisaatioiden toimesta. Sen sijaan lainsäädännössä asetetaan jatkuvasti uusia laatuvaatimuksia ja velvoitteita, miten asiat on hoidettava. Paineet lisätä toimintaa ovat enimmäkseen sisäisiä ja seurakunnan strategiasta nousevia tai seurakuntalaisten esittämiä toiveita. Kestävä talous huomioiden, kun uusia toimintoja ryhdytään miettimään, olisi samalla mietittävä, mitä toimintoja voidaan vähentää. Osasta seurakunnan tiloja tultaneen pitkällä aikavälillä luopumaan. Rakenteellisin muutoksin on mahdollisuus saada toiminta paremmin seurakuntaa ja seurakuntalaisia palvelevaan suuntaan.


14 Seurakunnan strategiassa huomioidaan väestön ikärakenteen muutos vanhusvoittoisemmaksi, tarve vapaaehtoistyön lisäämiseen ja sähköisen median lisääntyvä käyttö. Nämä muutossuunnat vaativat uudenlaista kykyä tehdä yhteistyötä seurakuntalaisten ja verkostoyhteistyökumppaneiden kanssa, samoin toimia sähköisessä toimintaympäristössä.

Talousohjeet Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman ja antaa tarvittaessa yksityiskohtaisempia talousohjeita. Talousarvion soveltamisessa ja taloudenpidossa tulee lisäksi soveltaa vuonna 2018 hyväksytyn taloussäännön määräyksiä sekä 2018 hyväksyttyä sisäisen valvonnan ohjetta. Lisäksi sisäiseen käyttöön kootaan hyväksytyistä ohjeista ja käytännöistä Talousohjeet 2019 asiakirja toimintayksiköiden käyttöön.

11 Kustannusten kohdentaminen Kustannuslaskennan keskeinen tavoite on saada selville seurakuntatyön, hautaustoimen ja kirkonkirjojen pidon eli seurakunnan perustoimintojen aiheuttamat kulut. Tämä toteutetaan jakamalla seurakunnan tukipalveluiden eli yleishallinnon ja kiinteistötoimen kulut perustoiminnan tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Laskentamenettely etenee seuraavan kaavan mukaan: - eläkerahastomaksun vyörytys henkilöstökulujen suhteessa - kiinteistöhallinto bruttokulujen suhteessa kiinteistötoimen kustannuspaikoille - hautaustoimen hallinnon bruttokulujen suhteessa hautaustoimen kustannuspaikoille - kiinteistöjen kuluihin lisätään suunnitelman mukaiset poistot ja sisäinen korko - kiinteistötoimen toimintakate jaetaan muille seurakuntatyön kustannuspaikoille - yleishallinnon toimintakate (lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa) jaetaan kustannuspaikoille - verotuskustannukset vyörytetään seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille henkilökunnan määrän suhteessa.

12 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021 Muutosprosentit TTS Verotulot ja valtion rahoitus Henkilöstökulut Toimintakulut Toimintatuotot Keskusrahastomaksut

2019 4,1 -1,8 1,2 3,9 -1,8

2020 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0

2021 -1,0 -1,0 -1,5 -1,0 -1,0

Henkilöstösuunnitelma 2019–2021 Seurakunnan kokonaishenkilöstömäärä tulee pysymään suunnilleen ennallaan suunnittelukaudella verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Vakinaisen henkilöstön määrä 2018 lopussa oli 86. Lisäksi on sijaisia, tarvittaessa töihin kutsuttavia ja kausityöntekijöitä. Henkilöstöstrategiatyöryhmä on työskennellyt vuoden 2018 ja esittää monia muutoksia virka- ja toimirakenteeseen. Tehtävillä muutoksilla halutaan vastata niihin haasteisiin, joita Järvenpään väestörakenteessa ja seurakunnan palvelutarpeissa ennakoidaan tulevan lähivuosina. Henkilöstöstrategiassa on pyritty huomioimaan seurakunnan tulevaisuuden henkilöstötarpeet eri työmuodoissa. Sen lisäksi avataan mahdollisuuksia työmuotorajat ylittäville toiminnallisille ja moniammatillisille yhteistyötiimeille. Virkojen ja toimien tehtävänkuvia ollaan muutamassa strategian


15 mukaisesti nykyistä laaja-alaisemmiksi, jotta henkilöstöresurssi olisi monipuolisemmin käytettävissä erilaisiin tehtäviin. Strategiassa otetaan kantaa joidenkin nykyisten toimien muuttamisesta viroiksi sekä joidenkin nimikkeiden muuttamiseen ja yhdenmukaistamiseen. Järvenpään seurakunta henkilöstöstrategiansa mukaisesti tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden koulutukseen, työnohjaukseen sekä ammatilliseen kehittymiseen. Työn- ja tehtävien kierrättäminen, talon sisäiset sijaisuudet sekä moniammatillisemmat tiimit mahdollistavat ammatillisen kehittymisen ja työn sisällöllisen rikastumisen. Parhaimmillaan tämä merkitsee myös tehokkaampaa henkilöstövoimavarojen käyttöä, mikä vaikuttaa positiivisesti seurakunnan talouteen. Arviot verotulojen kehityksestä antavat mahdollisuuden kehittää toimintoja ja henkilöstömäärässä ei ole suoria vähentämistarpeita. Henkilöstöstrategiassa on kuitenkin otettu huomioon toimenpiteitä sen varalta, jos taloustilanne yllättäen nopeasti heikkenisi. Eläköitymisten ja tehtävistä eroamisten kohdalla tarkastellaan edelleen eri tehtävien tarpeellisuutta ja tehtävien uudelleen organisoimista. Henkilöstömäärän mahdollinen vähentäminen pyritään toteuttamaan ilman irtisanomisia. Seurakunnan toiminnot tuotetaan tasapainoisen talouden lähtökohdasta. Henkilöstöstrategiassa on monia toimenpiteitä johtamisen kehittämiseksi. Moniammatillisen työn johtaminen edellyttää esimiehiltä ja lähiesimiehiltä ryhmädynamiikan hallintaa sekä entistä vahvempaa yksilöiden motivoimista yhteistyöhön ja ryhmien johtamista valmentavalla ja osallistavalla otteella.

13 Seurakunnan jäsenet Kaupunki ennakoi noin 400-500 asukkaan vuotuista kasvua väestössään. Seurakunnan jäsenmäärään vaikuttaa voimakkaasti muuttoliike ja sisään muuttavan ja poismuuttavan väestön kirkkoon kuulumisprosentti. Seurakuntaan sitoutumisen kannalta muuttoliike on haaste, kun yli 2 000 henkilöä muuttaa vuosittain seurakuntaan ja seurakunnasta pois. Seurakunnan jäsenistön kokonaisvaihtuvuus on noin 14 % vuodessa. Seurakunnasta eroaminen ja siihen liittyminen on viimeisen 10 vuoden aikana ollut myös merkittävä tekijä kokonaisjäsenmäärän kannalta.


16 Seurakunnan jäsenmäärä vuosina1980-2018 muutos (lkm)

muutos (%)

vuosi

väkiluku

1980

19813

1985

22627

2814

1990

25902

1995

muutos (lkm)

muutos (%)

vuosi

väkiluku

2006

29680

-118

-0,39

14,2

2007

29645

-35

-0,12

3275

14,5

2008

29511

-134

-0,45

27636

1734

6,7

2009

29474

-37

-0,13

2000

29084

1448

5,2

2010

28635

-844

-2,86

2001

29329

245

0,84

2011

28497

-138

-0,48

2002

29396

67

0,23

2012

28701

204

0,71

2003

29786

390

1,32

2013

28478

-223

-0,78

2004

29834

156

0,52

2014

28164

-314

-1,11

2005

29798

-36

-0,12

2015

28304

140

0,49

2016

28229

-75

-0,26

2017

28497

268

0,95

2018

28697

200

0,70

Seurakunnan ja kaupungin väkilukuvertailu 1995, 2000, 2010, 2015, 2020 ja 2025 1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

Srk

27635

29084

29798

28635

28304

29100

29600

srk/muutos

1734

1449

714

-1163

-331

796

500

Kaupunki

34436

35915

37505

38680

40908

44500

47000

kpk/muutos

2985

1479

1590

1175

2228

3592

2500

srk/kpk %

80,3

81

79,9

74

69,2

65,4

63,0

Kirkkoon liittyneet ja eronneet Kirkkoneuvosto seuraa säännöllisesti seurakunnan jäsenmääräkehitystä. Tilastot osoittavat, että kirkosta eroaminen on vähentynyt valtakunnallisen trendin mukaisesti Järvenpäässä vuoden 2010 huipusta. Kirkosta eroaminen on haaste, joka täytyy ottaa vakavasti. Seurakunnassa on laadittu väestö- ja jäsenkehitysskenaariot strategian pohjaksi ja uudelleen henkilöstöstrategian tausta-aineistoksi. Näin on varauduttu siihen, miten jäsenyyskehitys tulee vaikuttamaan seurakunnan talouteen ja miten Järvenpään väestörakenteen muutos vaikuttaa seurakunnan toiminnan suuntaamiseen.


17 PÄÄLUOKKA 1, YLEISHALLINTO 1 pl, Hallinto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-83 188 1 011 020 927 832

TA 2018

-56 130 975 650 919 520

TA 2019

-57 100 973 810 916 710

Muutos-%

1,7 -0,2 -0,3

1011010120 Kirkkovaltuusto 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan ylin toimielin on yleisillä vaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Siinä on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. 2. TAVOITTEET -

Kokoontua suunnitellusti neljä kertaa vuodessa ja pitää iltakoulua joko kokouksen yhteydessä tai erikseen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen sekä talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Uusien luottamushenkilöiden perehtyminen seurakunnan hallintoon ja työmuotoihin. Soveltaa omalta osaltaan uutta seurakunnan strategiaa ja joulukuussa 2018 hyväksyttyä henkilöstöstrategiaa käytäntöön.

3. HENKILÖKUNTA Kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri 4. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2019 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Luottamushenkilöiden koulutusta varten on varattu lisää määrärahoja koulutuspalveluihin (1 500 €). Kirkkopäivät pidetään Jyväskylässä 17.-19.5.2019, jonne on tarkoitus lähettää luottamushenkilöitä. Tästä syystä on varattu lisää varoja majoitus- ja ravitsemuspalveluksiin (yhteensä 2 000 €). Kotimaa-lehden tilauksia valtuutetuille jatketaan, mutta annetaan myös mahdollisuus osallistua säästöjen toteuttamiseen luopumalla seurakunnan tilauksesta. Yhteensä Kotimaa-lehden tilauksiin on varattu 4 000 € kirkkovaltuuston kustannuspaikalla. Seurakunnan uuden strategian valmisteluprosessi käynnistyy vuonna 2019 ja siihen työskentelyyn kirkkovaltuusto tulee osallistumaan erikseen suunnitellulla tavalla. Muutokset aikaisempaan vuosina 2020–2021 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Kirkkovaltuuston perustehtävään ei ole odotettavissa muutoksia. Seurakunnan uusi strategia tulee hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle vuonna 2020. 5. TOIMITILATARPEET 2019–2021 Seurakunnan nykyiset tilat soveltuvat kokouskäyttöön.


18 1011010120 Kirkkovaltuusto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

TA 2018

13 968 13 968

21 430 21 430

TA 2019

25 660 25 660

Muutos-%

19,7 19,7

1011010140 Kirkkoneuvosto 1. PERUSTEHTÄVÄ Yksitoistajäseninen kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, vastaa käytännön hallinnosta ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. Se valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät ja tekee muut tärkeät henkilöstöhallinnolliset päätökset. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

2. TAVOITTEET -

Uuden henkilöstöstrategian toimeenpano Seurakunnan strategian toteuttamisen edistäminen Seurakunnan uuden strategian (2021-) valmistelun käynnistäminen

3. HENKILÖKUNTA Kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri

4. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2019 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Uuden, joulukuussa 2018, hyväksytyn henkilöstöstrategian toimeenpano edellyttää kirkkoneuvostolta konkreettisia päätöksiä henkilöstöstrategian linjausten mukaisesti. Kotimaa-lehden tilauksia neuvoston jäsenille jatketaan, mutta annetaan myös mahdollisuus osallistua säästöjen toteuttamiseen luopumalla seurakunnan tilauksesta. Yhteensä Kotimaa-lehden tilauksiin on varattu 1 500 € kirkkoneuvoston kustannuspaikalla. Seurakunnan strategia ulottuu vuoden 2020 loppuun saakka ja uuden strategian valmistelu on syytä käynnistää vuoden 2019 lopulla. Kirkon Mediasäätiön tukisumma nostetaan 5 000 €:oon vuodessa. Muutokset aikaisempaan vuosina 2020–2021 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Kirkkoneuvoston perustehtävään ei ole odotettavissa muutoksia. Seurakunnan uusi strategia tulee valmistella vuoden 2020 aikana.

5. TOIMITILATARPEET 2019–2021 Seurakunnan nykyiset tilat soveltuvat kokouskäyttöön. 1011010140 Kirkkoneuvosto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-6 850 45 467 38 617

TA 2018

47 930 47 930

TA 2019

56 770 56 770

Muutos-%

18,4 18,4


19 1011050000 Taloushallinto 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottaminen seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Kirjanpito, reskontrat, laskutus ja palkanlaskenta hoidetaan hyvässä yhteistyössä Kipan kanssa. Lisäksi taloustoimisto vastaa hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalveluiden tuottamisesta. Taloustoimen yhteydessä toimii seurakunnan tietohallinto. 2. TAVOITTEET 2019 -

Palvelut tuotetaan hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti asiakaslähtöisesti. Työtehtävät organisoidaan uudelleen henkilöstön vähennyttyä ja it-alueratkaisun selvittyä. Esimiehille tuotetaan koulutusta ja ohjeita helpottamaan Kipa-järjestelmien hyödyntämistä.

3. HENKILÖKUNTA Talousjohtaja, toimistosihteeri, tietojärjestelmäasiantuntija ja määräaikainen kirjanpitäjä, joka viime mainittu esitetään vakinaistettavaksi. Määräaikainen toimistosihteeri tai lisäresurssi. Henkilöstöstrategiassa esitetään 2 vuoden määräaikaista toimistopäällikön virkaa. Palkkasihteerin lähdettyä tullaan tehtäviä yhdistämään. 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2019 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Taloustoimistoyhteistyöselvitys Tuusulan ja Keravan seurakuntien kanssa on keskeytetty odottamaan ALV-ennakkoratkaisua. Taloustoimistolla on tarve saada henkilöresurssit vakinaisemmalle pohjalle ja vastaamaan uutta tilanne, kun uusi it-alueratkaisu on aikaan ratkennut. 1011050000 Taloushallinto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-581 288 937 288 356

TA 2018

-100 184 960 184 860

TA 2019

-100 230 380 230 280

Muutos-%

24,6 24,6

1011050151 Kipa 1011050151 Kipa Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

55 590 55 590

TA 2018

61 740 61 740

TA 2019

56 000 56 000

Muutos-%

-9,3 -9,3


20 1011050130 Tilintarkastus 1. PERUSTEHTÄVÄ Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 15 luvun 11–13 § mukaisesti kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Erityisesti kiinnitetään huomiota, onko hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. 2. TAVOITTEET 2019 Tilintarkastus palvelee mahdollisimman hyvin seurakuntaa. Tilintarkastuksen tarvitsemat Kipa-yhteydet joustaviksi. Tilintarkastuksen kilpailutukset tehdään yhdessä naapuriseurakuntien kanssa. 3. HENKILÖKUNTA Seurakunnan tilintarkastukseen valtuustokaudella 2019-2022 varataan tarkastuspäiviä yhteensä 3+4 pv/v sisältäen vastuullisen ja avustavan tilintarkastajan työpanoksen. Erilliset tilintarkastukset tehdään Yhteisvastuukeräyksestä ja tarvittaessa IT-alueesta. 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Ei olennaisia muutoksia tiedossa. 1011050130 Tilintarkastus Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

TA 2018

5 514 5 514

5 590 5 590

TA 2019

5 770 5 770

Muutos-%

3,2 3,2

1011050155 Työpaikkaruokailu (ostopalvelu) 1. PERUSTEHTÄVÄ Työpaikkaruokailun perustehtävänä on kirkon pääsopijaosapuolten suosituksen mukaisesti järjestää ruokailumahdollisuus kaikille halukkaille työoloista ja työaikajärjestelyistä riippumatta, tämän suositussopimuksen tarkoittamalla tavalla. Työpaikkaruokailun järjestäminen edistää henkilöstön terveyttä ja työhyvinvointia sekä myös sitä, että työpaikalla annetaan työaikalain 28 §:n ja KirVESTES 170 §:n edellyttämä lepotauko (ruokatunti), jos työajan pituus on pidempi kuin 7 tuntia vuorokaudessa. Seurakuntakeskuksen keittiön ollessa suljettuna tai sen työpaikkalounasaika ei käy työvuoroihin on henkilökunnalla mahdollisuus ruokailla työpäivinä lounassetelillä. 2. TAVOITTEET 2019 Tarjota koko henkilökunnalle mahdollisuus työpaikkaruokailuun. 3. HENKILÖKUNTA Lounasseteleiden hankinnasta vastaa talousjohtaja.


21 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Mikäli henkilökunnan määrä pysyy samana, ei suurempia muutoksia ole odotettavissa. 1011050155 Työpaikkaruokailu Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-19 898 29 738 9 840

TA 2018

15 500 15 500

TA 2019

-18 000 28 000 10 000

Muutos-%

80,6 -35,5

1011050160 Tietohallinto 1. PERUSTEHTÄVÄ Huolehtia ja kustantaa ne Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palvelut ja ohjelmistolisenssit, joita ei kustanna kirkon keskushallinto, Järvi-Datan IT-yhteistyöalue tai muu alueellinen IT-keskus. Näitä ovat erityisesti työalojen tarvitsemien ohjelmien lisenssit ja asiantuntijapalvelut. Myös tietokoneiden, puhelinliittymien ja puhelinlaitteiden hallinnointi tapahtuu tietohallinnon toimesta. 2. TAVOITTEET 2019 -

Uusien toimintatapojen oheistaminen ja tiedottaminen. Tietosuoja-asiakirjojen päivittäminen. Säännöllisen tietoturvaohjeistuksen ja -koulutuksen antaminen henkilökunnalle ja luottamushenkilöille.

3. HENKILÖKUNTA Tietojärjestelmäasiantuntija. 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2019 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: EU:n tietosuojadirektiivi tuli voimaan 25.5.2018. Tietohallinnon ja tietosuojaryhmän toimesta henkilökuntaa ohjeistetaan ja koulutetaan saattamaan tietosuoja-asiat direktiivin edellyttämään tasoon. Kansallisen tietosuojalain tultua voimaan sen määräysten vaikutukset huomioidaan tietosuojaan. 1011050160 Tietohallinto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

149 968 149 968

TA 2018

176 070 176 070

TA 2019

151 590 151 590

Muutos-%

-13,9 -13,9


22 1011050161 Tietoturva 1011050161 Tietoturva Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

14 909 14 909

TA 2018

15 840 15 840

TA 2019

Muutos-%

9 440 9 440

-40,4 -40,4

1011050164 Järvi-Data 1.

PERUSTEHTÄVÄ IT-yhteistoiminta-alue toteuttaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tietohallintostrategian ja tietoturvavaatimusten mukaista toimintaa. IT-alue tarjoaa keskitettyjä tietohallintopalveluita jäsenseurakuntiensa toimintojen kehittämiseksi.

2. TAVOITTEET 2019 -

Kirkkohallituksen määrittämien tietoturvavaatimusten täyttäminen. Seurakuntien IT-tarpeiden hoitaminen palvelukuvauksen mukaisesti. Suurempaan IT-alueeseen liittyminen.

3. HENKILÖKUNTA Tietohallintopäällikkönä toimii talousjohtaja, kunnes liitos isompaan kirkon IT-alueeseen toteutuu. Varsinaisena IT-asiantuntijana ja IT-yhdyshenkilönä Järvenpäässä toimii tietojärjestelmäasiantuntija. 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2019 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus. Liittyminen isompaan kirkon IT-alueeseen. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt aiesuunnitelman liittymisestä Lahden seurakuntayhtymän IT-alueeseen vuoden 2019 alkupuolella. 1011050164 Järvi-Data, IT-alue Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-18 598 22 316 3 718

TA 2018

-21 030 27 670 6 640

TA 2019

-5 000 42 330 37 330

Muutos-%

-76,2 53,1 462,2

1011050193 Työterveyshuolto 1. PERUSTEHTÄVÄ Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työkyvyn ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen. Myös sairauksien hoitamisesta on sovittu työterveyshuoltosopimuksella, jota vuosittain tarkennetaan työterveydenhuoltosuunnitelmalla.


23 2. TAVOITTEET 2019 -

Työhyvinvointikyselyn tulosten läpikäynti yhdessä työterveyshuollon kanssa ja kyselyssä esille nousseisiin haasteisiin reagoiminen. Esimiesten tietoisuuden lisääminen työterveyshuollon varhaisen tuen palveluista.

3. HENKILÖKUNTA Työterveyshuollon palvelut ostetaan ulkopuoliselta työterveydenhuoltopalveluyhtiöltä. 4. TOIMINNAN MUUTOKSET 1011050193 Työterveyshuolto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

84 055 84 055

TA 2018

-22 000 75 000 53 000

TA 2019

-21 000 75 000 54 000

Muutos-%

-4,5 1,9

1011050194 Yhteistyötoimikunta 1. PERUSTEHTÄVÄ Yhteystyötoimikunnan tehtävänä on edistää työnantajan ja henkilökunnan välistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikunta vastaa virallisena yhteistyötoimielimenä Kirkon yhteistoimintasopimuksen säätämien yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden hoitamisesta sekä toimii osana työsuojeluorganisaatiota. 2. TAVOITTEET 2019 Henkilökunnan tukeminen käynnissä olevissa muutoshankkeissa. Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella jatkotoimenpiteisiin ryhtyminen. Henkilökunnan yhteenkuuluvaisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen. 3. TAVOITTEET 2020-2021

Työhyvinvointikyselyn teettäminen 2020. 4. HENKILÖKUNTA Yhteistyötoimikuntaan kuuluu kaksi työnantajan edustajaa ja kuusi henkilökunnan edustajaa. Lisäksi hallintosihteeri toimi toimikunnan sihteerinä. Kustannuspaikalta maksetaan palkkiot ayluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojelupäällikölle sekä 15% osuus työsuojelupäällikön henkilöstökuluista. Kirkkoneuvosto on valinnut 1.1.2019 alkaen työsuojelupäälliköksi Perheasiainneuvottelukeskuksen johtajan. 5. TOIMINNAN MUUTOKSET Toiminnan sisältöä muutetaan tarvittaessa yhteistyötoimikunnan linjausten mukaisesti.


24 1011050194 Yhteistyötoimikunta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-21 984 24 370 2 386

TA 2018

10 130 10 130

TA 2019

Muutos-%

25 410 25 410

150,8 150,8

1011050195 Koulutussuunnitelma 1011050195 Koulutussuunnitelma Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

17 350 17 350

TA 2018

26 950 26 950

TA 2019

Muutos-%

26 950 26 950

1011080190 Muu yleishallinto 1. PERUSTEHTÄVÄ Hallinnon tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen toiminnan toteuttamiselle. Hallinnon pysyviä tavoitteita ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen, tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne, vuorovaikutteinen viestintä ja toimiva yhteistyö. Hallinnon tehtävä on valmistella ja toimeenpanna luottamustoimielimien käsittelemät asiat. 2. TAVOITTEET 2019 Tarkoituksenmukaisen hallinto-organisaation edistäminen kirkkoneuvoston ja -valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti. 3. TAVOITTEET 2020-2021 Henkilökunnan tukeminen muutoshankkeissa mm. henkilöstöstrategian linjauksista aiheutuvissa muutoksissa. 4. HENKILÖKUNTA Hallintoon liittyviä virkatehtäviä hoitavat erityisesti kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri sekä johtavat viranhaltijat, työalavastaavat ja työalasihteerit, taloustoimiston ja kirkkoherranviraston henkilökunta. 5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2019 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus. Hallinto-organisaation toimivuuden tutkiminen ja sen perusteella päätettävillä mahdollisilla muutoksilla voi olla myös kustannusvaikutuksia. Johtosääntöjen päivittäminen tarvittaessa. Muutokset aikaisempaan vuosina 2020-2021 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus. Yleishallinnon perustehtävään ei ole kuluvalle ajanjaksolle odotettavissa muutoksia. 1011080190 Muu yleishallinto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-63 142 313 142 250

TA 2018

118 000 118 000

TA 2019

123 620 123 620

Muutos-%

4,8 4,8


25 1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-15 000 53 247 38 247

TA 2018

-13 000 59 180 46 180

TA 2019

-13 000 58 260 45 260

Muutos-%

-1,6 -2,0

1011080180 Kirkkoherranvirasto 1011080180 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-215 63 280 63 065

TA 2018

67 270 67 270

TA 2019

58 630 58 630

Muutos-%

-12,8 -12,8


26

PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ 2 pl Seurakuntatyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-668 217 4 155 148 3 486 931

TA 2018

-775 510 4 500 140 3 724 630

TA 2019

-731 770 4 452 060 3 720 290

Muutos-%

-5,6 -1,1 -0,1

1012010700 Jumalanpalveluselämä 1. TYÖALAN TEHTÄVÄ Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Jumalanpalveluksen perustehtävänä on koota seurakunta yhteen Jumalan sanan ja sakramenttien äärelle ja lähettää se edelleen arkeen, jossa usko eletään todeksi. Jumalanpalveluksen tehtävä on antaa ihmiselle mahdollisuus kokea anteeksiantoa, hyväksyntää, pyhyyttä ja siunausta sekä yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiin. 2. TAVOITTEET 2019 -

Tuodaan näkyville jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakuntalaisten, erityisesti lasten, osallisuutta yhteiseen jumalanpalvelukseen. (Lapsille omia palvelutehtäviä messussa). Kirkon av-tekniikan monipuolisempi käyttäminen. Monikulttuurisuuden huomioiminen osana jumalanpalvelusyhteisöjä.

Tavoitteiden seuranta tapahtuu kävijätilastojen, tapahtumista saadun palautteen sekä työntekijöiden tilaisuuksista saamien omien kokemusten ja arviointien pohjalta. 3. TAVOITTEET 2020-2021 -

Jumalanpalvelusten yhteisöllisyyden vahvistaminen Perhemessujen kehittäminen

4. HENKILÖKUNTA 10 pappia vaihdellen 10–30 % työosuuksilla, neljä kanttoria 40 % työosuuksilla, kolme vahtimestaria 40 % työosuuksilla ja julistustyön sihteeri 25 %. Lisäksi muita työntekijöitä tarpeen ja messusuunnitelman mukaan. 5. TOIMINNAN MUUTOKSET Ei tiedossa muutoksia perustoiminnassa 1012010700 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-226 205 352 205 126

TA 2018

220 300 220 300

TA 2019

223 680 223 680

Muutos-%

1,5 1,5


27 1012020000 Hautaan siunaaminen 1. PERUSTEHTÄVÄ Hautaustoimitusten hoitaminen huolellisesti hautaustoimilain sekä Kirkkolain, Kirkkojärjestyksen ja Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti neuvotellen ja yhteistyössä omaisten kanssa. 2. TAVOITTEET 2019 Jokainen omaisen kohtaava seurakunnan työntekijä (virastotyöntekijä, hautausmaatyöntekijä, pappi, suntio ja kanttori) tuo oman ammattiosaamisensa selkeästi ja myötäeläen esiin. 3. TAVOITTEET 2020-2021 Parannetaan työn ja kohtaamisten laatua surevien seurakuntalaisten rinnalla. 4. HENKILÖKUNTA 10 pappia vaihdellen 5-10 %:n työosuuksilla, neljä kanttoria 10 %:n osuuksilla. 1012020000 Hautaan siunaaminen Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-81 83 507 83 426

TA 2018

83 680 83 680

TA 2019

Muutos-%

111 290 111 290

33,0 33,0

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset 1. PERUSTEHTÄVÄ Kasteiden, avioliittoon vihkimisten, siviiliavioliiton siunaamisten, yksityisen ehtoollisen, ripin ja kodin siunaamisten hoitaminen huolellisesti Kirkkolain, Kirkkojärjestyksen sekä Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti asianomaisten osapuolten kanssa yhteistyössä. 2. TAVOITTEET 2019 -

Kirkon jäsenyyden vahvistaminen toimituksissa tapahtuvien henkilökohtaisten kohtaamisten kautta sekä itse toimitusten kautta. Kummiuden vahvistaminen ja kummin tehtävän tukeminen.

3. TAVOITTEET 2020–2021 Kirkollisten toimitusten prosentuaalisten osuuksien säilyttäminen. 4. HENKILÖKUNTA 10 pappia vaihdellen 5 – 20 %:n työosuuksilla, 4 kanttoria 10 %:n osuuksilla (vihkimisissä) 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-159 126 925 126 766

TA 2018

134 980 134 980

TA 2019

153 580 153 580

Muutos-%

13,8 13,8


28 1012040000 Aikuistyö 1. PERUSTEHTÄVÄ Aikuistyössä toimitaan kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi, erityisesti aikuisväestön parissa. Perustehtävää toteutetaan tukemalla seurakuntalaisia aktiivisina toimijoina ja toimimalla yhteistyössä muiden aikuisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 2. TAVOITTEET 2019 -

Etsitään uusia tapoja olla mukana seurakuntalaisten arjessa (esim. kävelykadun toimitila). Etsitään ja kokeillaan toimintatapoja, joilla tavoitetaan kirkosta etäällä olevia aikuisia ja vahvistetaan seurakunnan merkitystä heidän elämässään. Toteutetaan kristinuskon peruskysymysten opettamiseen pohjautuva luentosarja tai ryhmä (mahdollisesti jossain muualla kuin seurakunnan tiloissa).

3. TAVOITTEET 2020-2021 Toiminta kävelykadulla sijaitsevassa toimitilassa on alkanut. 4. HENKILÖKUNTA - Aikuistyön pappi (n. 30 %) - Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (100 %) - Julistustyön sihteeri (n. 45 %) - Lapsi- ja perhetyön pappi (n. 15 %) - Jumalanpalveluselämän pappi (n. 5 %) - Rippikoulutyön pappi (n. 5 %) 5. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aiempaan vuonna 2019 ja muutosten kustannusvaikutus: Vuodelle 2019 suunnittelut toiminnot eivät aiheuta muutoksia kustannuksiin. Muutokset vuosina 2020 ja 2021 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Mikäli kävelykadun toimitila toteutuu, saattaa siitä aiheutua lisäkustannuksia esim. vuokramenojen muodossa. 1012040000 Aikuistyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-22 843 146 823 123 980

TA 2018

-22 400 134 340 111 940

TA 2019

-22 400 124 310 101 910

Muutos-%

-7,5 -9,0

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan sellaisten yleisten ja julkisten tilaisuuksien hoito, jotka eivät kuulu minkään työmuodon tehtäväkenttään. Näitä ovat alueelliset ja valtakunnalliset juhlat, erityisryhmien sekä seurakunnan yhteistyöverkostojen esim. kaupungin, veteraanijärjestöjen, herätysliikkeiden ja aluejärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tilaisuudet.


29 2. TAVOITTEET 2019 Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet 3. HENKILÖKUNTA 5 % kirkkoherra, 5 % yhden papin työpanoksista ja 5 % neljän kanttorin työpanoksista. 4. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET Muutokset riippuvat yhteistyötahojen suunnitelmista, joita ei ole vielä ennakoitavissa. Veteraanitoiminta vähenee/yhdistyy naapurikuntien kanssa ja saa uusia muotoja. 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-5 26 595 26 590

TA 2018

-200 27 060 26 860

TA 2019

-200 14 660 14 460

Muutos-%

-45,8 -46,2

1012050100 Muu seurakuntatyö 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnalliset avustukset eri yhteisöille ja sekä muut kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaan, erilaiset projektit, mm. Rinkulan tukeminen sekä Pääsiäisvaellus. Uusien seurakuntalaisten muistaminen ja seurakunnan esilläolo kävelykadun tapahtumissa. 2. TAVOITTEET 2019 Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä. Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti erityisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet. Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässä järjestettävissä suurissa tapahtumissa. Pääsiäisen aikaan toteutetaan pääsiäisvaellus. 3. HENKILÖKUNTA 5 % viiden papin työpanoksesta. 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset riippuvat kaupungissa muutoin tapahtuvista tapahtumista, joissa pyritään olemaan mukana omalla panoksellamme. Yhteisöavustuksiin varataan aiemman 4 000 € sijasta 7 000 €, jotta mahdollistuu nuorten itsenäisyyspäivän juhlan tukeminen. 1012040000 Muu seurakuntatyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-147 82 099 81 952

TA 2018

78 750 78 750

TA 2019

83 710 83 710

Muutos-%

6,3 6,3


30 1012100000 Tiedotus ja viestintä 1. PERUSTEHTÄVÄ Viestinnän tehtävänä on tavoittaa kaikki järvenpääläiset. Työ on ulkoista ja sisäistä viestintää sekä viestinnän tukea. 2. TAVOITTEET 2019 -

Sosiaalisen median strategian laatiminen Järvenpään seurakunnalle. Infonäyttöjen ja niihin liittyvän näyttösisältöjen päivitysohjelman hankkiminen seurakunnan viestinnän kanavaksi kirkonmäelle, Jampan seurakuntakodille ja Prisma-keskukseen. Selvitetään resurssit sisältöjen päivittämiseen. Verkkosivustojen käyttäjätutkimuksen tulosten analysointi ja johtopäätöksien tekeminen. Verkkosivujen kehittäminen saatujen tulosten pohjalta. Yhteisen ilmeen luominen julisteille, esitteille, flyereille yms. Perustoimintakuvauksen sekä tiedottajien työnjaon päivittäminen henkilöstrategian päätösten mukaisesti.

3. TAVOITTEET 2020–2021 -

Kehitetään mediaseurantaa analogisesta digitaaliseksi. Järjestetään viestintäkoulutusta erityisesti sosiaalisessa mediassa toimimisesta sekä työntekijöille että vapaaehtoisille.

4. HENKILÖKUNTA Viestinnässä työskentelee kokoaikainen ja osa-aikainen määräaikainen tiedottaja. Viestinnässä on tällä hetkellä kokoaikaisen tiedottajan virka ja osa-aikaisen tiedottajan toimi, jotka ovat määräaikaisesti täytettyinä. 5. TOIMINNAN MUUTOKSET Tiedot työaikaprosenteista koko työmuodon henkilöstön osalta: Tiedottaja (virka) 100 %, tiedottaja (toimi) 52 %. Tehtävien jakoihin on tulossa muutoksia. 1012100000 Tiedotus ja viestintä Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

167 527 167 527

TA 2018

185 090 185 090

TA 2019

219 180 219 180

Muutos-%

18,4 18,4


31 1012200000 Musiikkityö 1. PERUSTEHTÄVÄ Tehtävänä on kohdata musiikin keinoin laaja-alaisesti eri-ikäisiä järvenpääläisiä ja välittää musiikin avulla evankeliumia. Tehtävää toteutetaan - Valmistamalla ja toteuttamalla tasokasta ja monipuolista kirkkomusiikkia messuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin. - Huolehtimalla lasten ja nuorten kirkkomusiikkikasvatuksesta. - Valmistamalla ja esittämällä suuria kirkkomusiikkiteoksia (kirkkovuoden juhla-ajat). - Tarjoamalla alueen asukkaille mahdollisuus osallistua musiikkitoimintaan mm. kuoroissa laulamalla. - Järjestämällä ja tuottamalla korkeatasoisia kirkkokonsertteja. 2. TAVOITTEET 2019 -

Edistää seurakunnan musiikkitoimintaa tasokkain konsertein/konserttisarjoin. Tavoitteen toteutumista voi mitata palautteen ja osallistujamäärien perusteella ja vertailemalla samankokoisten seurakuntien musiikkitarjontaa. Vuonna 2018 aloitetun musiikkityön vapaaehtoistoiminnan kehittämisen jatkaminen. Tavoitteen toteutumista voidaan mitata mm. nuorten kuoroprojektin onnistumista arvioimalla. Perustyön kehittäminen kanttoritiimissä. Edistää ja monipuolistaa jumalanpalvelusmusiikkia hyödyntäen entistä paremmin kahta kanttoria messuissa ja saamalla mukaan monipuolisesti myös muita muusikoita.

3. TAVOITTEET 2020-2021 -

Säilyttää seurakunnan kuorojen taso ja turvata niiden toiminnalliset resurssit. Matalan kynnyksen musiikkitoiminnan kehittäminen ja sen tarpeen selvittäminen

4. HENKILÖKUNTA Kanttori, neljä kokoaikaista. Vuosilomasijaisuuteen 3 kk palkkavarat (Vakituisen kanttorin vanhempain- ja hoitovapaalta palaamisen yhteydessä olevat vuosilomat keväällä 2019) Yhden kanttorin palkkaaminen joulukuussa 2019 n. kolmeksi viikoksi (palkkaus 601 mukaan. Kustannus noin 2 500 €). Työaikajakoprosentit: messut 40 %, siunaukset 20 %, muut kirkolliset toimitukset 10 %, rippikoulu 5% ja muu toiminta 25 %. Johtava kanttori: hallinto 50 %, muu toiminta 50 %. Julistustyön sihteeri 20 %. 5. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aiempaan vuonna 2019 ja muutosten kustannusvaikutus: Järvenpään Kirkkokuoro 70v. juhlavuosi Järvenpään kirkkokuorolla on vuonna 2019 normaalin kuorotoiminnan lisäksi tarkoitus juhlistaa kuluneita 70 vuotta valmistelemalla erityistä ohjelmistoa juhlavuoden tapahtumiin. Kuoron ohjelma tulee sisältämään juhlaesiintymisiä kotikirkossa ja mahdollisesti myös jossain ystävyysseurakunnassamme.


32

Konserttitoiminnassa tulemme mahdollisuuksien mukaan käyttämään myös soitinsäestyksiä. Ohjelmistoamme on tarkoitus laajentaa tilaamalla kotimaiselta säveltäjältä kuoron tasolle ja musiikkityyliin sopiva teos. 4 000 € lisäavustus Kirkkokuoron 70v. juhlavuoden esityksiin ja tilausteokseen. Muutokset vuosina 2020 ja 2021 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Ei tiedossa 1012200000 Musiikkityö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-6 914 200 365 193 451

TA 2018

-8 000 224 390 216 390

TA 2019

-8 000 197 540 189 540

Muutos-%

-12,0 -12,4


33 1012310000 1012320000 1012380000 1012380010 1012390000

Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Perhekerhotyö Perhetyö Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

1. PERUSTEHTÄVÄ -

Tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua yhdessä perheen kanssa Tukea kotien kristillistä kasvatusta ja ilon ja toivon näkökulmaa perheen arjessa Vahvistaa lapsen ja perheen osallisuutta seurakuntaan Tarjota aikuisille mahdollisuus virkistävään ja ennaltaehkäisevään jakamiseen, verkostoitumiseen ja vertaistukeen Tarjota perheille ammatillista tukea lapsen kasvatuksessa

2. TAVOITTEET 2019 -

Lisäämme resurssia perhetyöhön/perheitä tukevaan toimintaan. Vasu, Varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen

3. TAVOITTEET 2020-2021 Varhaiskasvatuksen uudelleen organisointi työntekijävaihdoksista johtuen. 4. HENKILÖKUNTA -

-

Lapsi- ja perhetyön pappi Kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus) Varhaiskasvatuksenohjaaja Perhetyöntekijä 19 lastenohjaajaa (tiedot työaika-% muutoksista ja tehtäväaluemuutoksista LIITE 2a): ∙ pyhäkoulutyössä 4 (päivähoitoyhteydet pyhäkoulutyötä) ∙ päiväkerhotyössä 15 ∙ koululaisten iltapäivätoiminnassa 11 ∙ perhekerhotyössä 19 tilapäiset lastenohjaajan sijaiset 4 8 vapaaehtoista pyhäkoulunohjaajaa

Henkilökuntamuutokset vuosina 2019–2020 - avoinna oleva lastenohjaajan toimi - eläkkeelle jäävän lastenohjaajan toimi 1012310000 Päiväkerhotyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

1012320000 Pyhäkoulu Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-1 981 263 358 261 377

-575 99 346 98 771

TA 2018

-1 300 283 780 282 480

TA 2018

-400 104 650 104 250

TA 2019

-1 300 240 310 239 010

TA 2019

-400 88 150 87 750

Muutos-%

-15,3 -15,4 Muutos-%

-15,8 -15,8


34

1012380000 Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

1012380010 Perhetyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

1012330000 1012340000 1012360000 1012370000 1012392000

-812 187 789 186 977

-13 053 82 283 69 230

-212 270 324 103 111 833

TA 2018

-500 205 780 205 280

TA 2018

-18 520 83 430 64 910

TA 2018

-195 000 350 150 155 150

TA 2019

-500 199 870 199 370

TA 2019

-18 520 73 920 55 400

TA 2019

Muutos-%

-2,9 -2,9 Muutos-%

-11,4 -14,7 Muutos-%

-173 000 353 930 180 930

-11,3 1,1 16,6

Varhaisnuorisotyö Partio Nuorisotyö Erityisnuorisotyö Koulu- ja oppilaitostyö

1. PERUSTEHTÄVÄ Nuorisotyön tehtävä on koota 7-24 -vuotiaita lapsia ja nuoria kokoavan toiminnan, tapahtumien, leirien sekä verkkotyön avulla kokemaan turvallisuutta ja iloa suhteessa Jumalaan ja kantamaan vastuuta itsestä ja lähimmäisestä. Tehtävään liittyy koulujen- ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen ja kehittäminen, sekä uskontokasvatuksen tukeminen. Toiminta tapahtuu kaste- ja lähetyskäskyn, uskontunnustuksen ja siitä nousevan lähimmäisenrakkauden pohjalta. 2. TAVOITTEET 2019 Vahvistamme yhteisöllisyyttä (strategian painopiste) Toteutumisen mittaaminen: On kiinnitetty huomiota läsnäolon, kuuntelemisen ja kohtaamisen mahdollistamiseen toiminnassa. Yhteistyö kaupungin ja verkostojen kanssa Toteutumisen mittaaminen: Kaupungin eri toimijoiden kanssa on pidetty yhteyttä ja tarpeelliset yhteistyökumppanit tunnistetaan. Erityisesti erityisnuorisotyön tilannetta seurakunnan työssä suhteessa muihin toimijoihin on selvitetty. Koulutyön vahvistaminen ja selkeyttäminen Toteutumisen mittaaminen:


35 On ylläpidetty nykyiset toiminnot koulujen kanssa sekä löydetty uusia tapoja työskennellä koulujen kanssa muuttuvassa ja kasvavassa kaupungissa. 3. TAVOITTEET 2020–2021 Henkilöstöstrategian mukaisten toimien toteuttaminen ja kasvatuksen mahdollinen uudelleenorganisoituminen työntekijävaihdosten (lastenohjaajat) myötä. 4. HENKILÖKUNTA -

Kasvatuksen työalajohtaja (nuoriso- ja rippikoulutyö) 7-14 -vuotiaat: kaksi nuorisotyönohjaajaa 100 %, 95 % 14-24 -vuotiaat: kolme nuorisotyönohjaajaa 80 %, 80 %, 70 % Varhaisnuorisotyön pappi 20 % Nuoriso- ja oppilaitostyön pappi 20 % Erityisnuorisotyö 5 %

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aiempaan vuonna 2019 ja muutosten kustannukset: Varhaisnuorisotyön leirin hintojen kohtuullistaminen: 2 500 € Nuorten ja nuorten aikuisten matka Taizé yhteisöön Ranskaan: kulut n. 10 000 €, osallistumismaksut n. 3 500-5 000 €. Ryhmän kanssa kerätään mahdollisesti talkootyönä osa matkan kustannuksista. Nuorten musiikkileirin toteuttaminen: 2 000 € 1012330000 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

TA 2018

TA 2019

Muutos-%

1012340000 Partio Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

TA 2018

TA 2019

Muutos-%

1012360000 Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

1012370000 Erityisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-14 825 173 074 158 249

3 5 044 5 047

-6 379 194 696 188 317

-7 2 634 2 627

-19 400 207 030 187 630

6 030 6 030 TA 2018

-9 000 252 070 243 070

TA 2018

3 290 3 290

-15 000 164 720 149 720

-22,7 -20,4 -20,2

6 030 6 030 TA 2019

-9 000 232 570 223 570

TA 2019

3 350 3 350

Muutos-%

-7,7 -8,0 Muutos-%

1,8 1,8


36

1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-25 39 157 39 132

TA 2018

42 460 42 460

TA 2019

Muutos-%

23 800 23 800

-43,9 -43,9

1012350000 Rippikoulu 1. PERUSTEHTÄVÄ Rippikoulun perustehtävänä on antaa rippikoulun kokonaissuunnitelman mukaisesti kasteopetusta seurakunnassa. Siinä rippikoulutyö liittyy seurakunnan yleiseen tavoitteeseen, jossa sen tehtävänä on ohjata kristilliseen uskoon ja kasvuun. 2. TAVOITTEET 2019 Vahvistamme yhteisöllisyyttä (strategian painopiste) Toteutumisen mittaaminen: On kiinnitetty huomiota läsnäolon, kuuntelemisen ja kohtaamisen mahdollistamiseen toiminnassa. RKS2017- rippikoulun opetussuunnitelman käyttöönotto. Toteutumisen mittaaminen: Uusi rippikoulusuunnitelma on käytössä, paikallissuunnitelma hyväksytty kirkkoneuvostossa 3. TAVOITTEET 2020–2021 RKS2017- rippikoulun opetussuunnitelman seuranta. 4. HENKILÖKUNTA • • • • • • • • • •

Rippikoulupappi (35 %) Nuorisotyönohjaaja, vastuualana rippikoulutyö (30 %) Kaksi nuorisotyönohjaajaa (20 %) Yhdeksän pappia (5-10 % kukin) Varhaiskasvatuksen ohjaaja (5 %) Diakoniatyöntekijä (20 %) Kolme kanttoria (5 % kukin) 3-5 lastenohjaajaa (5 % kukin) Nuorisomuusikko (5 %) 5-10 kausityöntekijää

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aiempaan vuonna 2019 ja muutosten kustannukset: Ennakkopäivän käyttöönotto rippikoulussa. Leirikustannukset n.- 20 000 €. 1012350000 Rippikoulu Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-50 324 393 302 342 978

TA 2018

-54 500 445 030 390 530

TA 2019

-55 500 425 320 369 820

Muutos-%

1,8 -4,4 -5,3


37 1012410000 Diakoniatyö 1. PERUSTEHTÄVÄ -

Alueen asukkaiden lähimmäisvastuun herättäminen sekä heidän vahvistamisensa ja tukemisensa arjessa Hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen apua tarvitseville ja sitä hakeville Inhimillisen hädän ja kärsimyksen lievittäminen sekä Jumalan rakkauden välittäminen

2. TAVOITTEET 2019 -

Henkilökohtaisten kontaktien ja yksilöllisten kohtaamisten painottaminen ottaen huomioon yhteiskunnassa ja lähiympäristössä tapahtuvat muutokset. Uusien diakonian yhteisten ja yhdessä tekemisen muotojen etsintä ja toteutus Neuvonta ja ohjaus eri toimijoiden tuottamien palveluiden äärellä.

3. TAVOITTEET 2020–2021 Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia, muutamme toimintatapoja tilannetta vastaavaksi. Eri verkostojen luominen, ylläpitäminen ja yhteistyö vaativat jatkuvaa työtä ottaen huomioon erityisesti kirkon ja toimintaympäristön muutokset. 4. HENKILÖKUNTA -

Kuusi diakonian virkaa joista neljä 100 % ja yhdessä diakonian virassa on 20 % osuus Jampan aluetiimissä toimiminen, yhdessä diakonian virassa on rippikoulutyön osuutta 20 %, vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan 5 %:n osuus Yhteisvastuu-keräyksen osuutta. teologi 1: 35 % Sairaala- ja hoivatyö teologi 2: 10 % Diakonia teologi 3: 15 % Työalan pappi

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Suomalainen yhteiskunta palvelujärjestelmineen tulee kuluvan hallituskauden aikana muuttumaan taloudellisten säästötoimien myötä. Nämä muutokset ovat osa laajempaa kansainvälistä talous- ja sosiaalista kokonaisuutta. Diakoniassa tulee varautua näihin muutoksiin. Muutokset aiempaan vuonna 2019 ja muutosten kustannukset: Diakonia-avustusten määrää on nostettu esityksessä. Vanhusten syntymäpäiväkutsujen painatusmaksut ovat siirtyneet tiedotuksesta diakonialle. Leirimaksuja ei ole korotettu 2 %. 1012410000 Diakonia Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-42 245 479 522 437 277

TA 2018

-47 690 418 050 370 360

TA 2019

-47 500 494 520 447 020

Muutos-%

-0,4 18,3 20,7


38 1012410011 Kirpputoritoiminta 1. PERUSTEHTÄVÄ -

Olla osa seurakunnan avustus-, lähetys- ja diakoniatoimintaa. Seurakunnan monikulttuurisuustyötä tukeva yhteisöllinen toimintamuoto. Olla osana seurakunnan vapaaehtoistyötä tarjoten mielekästä toimintaa avustustyön ja kierrätyksen parissa.

2. TAVOITTEET 2019 Kirpputoritoiminnan tavoitteena on kerätä varoja Yhteisvastuu-keräykselle sekä lähetystyölle suuren vapaaehtoisjoukon ympärivuotuisen myynnin ja hyvän asiakaspalvelun avulla. Jatketaan yhteistyötä Viron seurakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimitaan yhteistyössä Järvenpään seurakunnan alueen yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatketaan kotoutumiseen tähtäävää maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä, yhteistyössä Tukea ja Tekoja-verkoston kanssa. Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia Arjen Ihmeitä –verkon kautta, sekä omalla toiminnalla ja vapaaehtoisten omien verkostojen kautta. Kehitetään koulutuksen avulla rakenteita, joilla tuetaan yhteisöllisyyttä vapaaehtoistoimijoiden välillä. 3. HENKILÖKUNTA -

Vapaaehtoisen avustustyön ohjaaja, diakonian toimi (38h15min./ viikko), josta 5 % Yhteisvastuu-keräyksen osuutta ja lisäksi yhteiskuntatyötä 5 %. Esitys: diakonian toimen, Vapaaehtoisen avustustyön ohjaaja, muuttaminen diakonian viraksi. Palkatun työntekijän sijainen ja hänelle varahenkilö Aktiivisia vapaaehtoisia, joista naisia 40, miehiä 22. Kaikki listoilla olevat vapaaehtoiset yhteensä 87.

4. TOIMINNAN MUUTOKSET Kehitetään kokousten ja ryhmätapaamisten sisältöä. Vapaaehtoisista muodostuva tiedotustyöryhmä, jonka tarkoituksena on kehittää tiedottamista ja yhteistyötä seurakunnan tiedottamisen kanssa. Rekrytointiin uusia toimintamuotoja. Esimerkiksi Kaveri-illat, joiden tarkoituksena on esitellä seurakunnan ja kirpputorin toimintaa sekä mahdollisuuksia. Olemme mukana toimijana ja kehittämässä Yhdessä katettu -hankkeen käytäntöjä.

Esitys: Diakonian toimen muuttaminen viraksi tuo laajemmat toimintamahdollisuudet työlle. 1012410011 Kirpputoritoiminta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-18 238 26 715 8 477

TA 2018

-43 000 81 220 38 220

TA 2019

-41 000 88 640 47 640

Muutos-%

-4,7 9,1 24,6


39

1012410702 YV-keräys Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-16 646 16 646 0

TA 2018

-20 000 20 000 0

TA 2019

-23 200 23 200 0

Muutos-%

16,0 16,0

1012410013 Sairaala- ja hoivakotityö 1. PERUSTEHTÄVÄ Työalan perustehtävänä on hoiva- ja palvelukotien sekä JUSTin potilaiden / asukkaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan kohtaaminen ja palveleminen. Perustehtävään sisältyy henkisen ja hengellisen tuen antaminen sekä toivon ylläpitäminen kaikissa tilanteissa. 2. TAVOITTEET 2019 Huolehdimme jumalanpalvelus- ja hartaushetkien hyvästä hoitamisesta ja erityisesti musiikin toteutumisesta hetkissä. Koulutamme ja varustamme vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin hoiva- ja palvelukodeissa. 3. TAVOITTEET 2020-2021 Kehitämme sairaala-ja hoivakotityötä osana seurakunnan vanhustyötä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset huomioon ottaen. 4. HENKILÖKUNTA Kolme pappia vaihdellen 5-35 % työosuuksilla, kanttori 10 %, yhteistyössä diakonista vanhustyötä tekevän diakoniatyöntekijän kanssa. 5. TOIMINNAN MUUTOKSET Toimintaympäristö on parhaillaan voimakkaassa muutoksessa toisaalta vanhusten määrän kasvaessa ja toisaalta myös yhteiskunnan palvelujärjestelmän muuttuessa. Muutoksiin reagoiminen vaatii riittäviä resursseja myös jatkossa. 1012410013 Sairaala- ja hoivakotityö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

2 996 2 996

TA 2018

22 450 22 450

TA 2019

25 030 25 030

Muutos-%

11,5 11,5


40 1012420000 Perheneuvonta 1. PERUSTEHTÄVÄ Perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kohdata toimialueellaan asuvia ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa ja kriisitilanteissa, antaa perhekasvatusta, antaa sopijaseurakuntien työntekijöille neuvottelukeskuksen tehtävään liittyvää koulutusta sekä antaa kirkon työntekijöille ja työyhteisöille työnohjausta ja konsultointia. Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelu on ammatillista, oikea-aikaista ja kestoltaan riittävää. 2. TAVOITTEET 2019 Toiminnan määrällinen tavoite on perustoimintokuvauksen mukaisesti 3 700 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia (1 moduuli on 45 min asiakastyötä) ja kaksi erokriisi- tai muuta ryhmää vuodessa. Perheneuvonnan laadulliset tavoitteet ovat määriteltyinä perustoimintokuvauksessa eri toimintojen sisältöjä käsittelevässä osiossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan asiakkailta saadun palautteen kautta. Perheneuvonnan kykyä vastata paremmin kasvavaan kysyntään parannetaan kokeilulla, jossa pieni osa seurakuntatyön työntekijäresurssia siirretään perheneuvontaan. Vuoden 2019 aikana joitakin seurakuntien työntekijöitä tekee perheneuvontatyötä työparina perheneuvojan kanssa. Tavoitteena on, että kokeilujakson jälkeen kyseiset työntekijät toimisivat osa-aikaisina työntekijöinä perheneuvonnassa oman työnsä ohessa. Kokeilujaksoa arvioidaan ja jatkotoimenpiteistä päätetään loka-marraskuussa 2019. 3. TAVOITTEET 2020-2021 Tavoitejakson aikana perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtunee suuria muutoksia. Perheneuvonnan tavoitteena on aktiivisesti seurata näitä muutoksia ja selvittää niiden vaikutusta yhteistyöverkostossa sekä hahmottaa kirkon perheneuvonnan paikka uudelleen muotoutuneessa toimialueemme palveluiden kokonaisuudessa. Tavoitteena lyhentää asiakkaiden jonotusaikoja, jotta perheneuvonnan palvelu voisi olla vielä oikeaaikaisempaa kuin nykyisin. Tämä tapahtuu lisäämällä perheneuvonnan henkilöstöresurssia vakiinnuttamalla 2019 kokeilun jälkeen joidenkin seurakuntien työntekijöiden osa-aikainen työskentely perheneuvonnassa. 4. HENKILÖKUNTA Perheneuvonnassa on neljä perheneuvojan virkaa, vastaanottosihteerin virka ja johtajan virka. Yksi perheneuvoja on osatyökyvyttömyyseläkkeellä (57 % työaika) ja yksi tekee määräaikaisesti osaaikaista työtä 31.12.2021 asti (65 % työaika), näitä osa-aikaisuuksia hoitaa sijainen (78 % työaika). Perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja aloittaa 1.1.2019 Järvenpään seurakunnan työsuojelupäällikkönä. Tätä tehtäväsiirtoa vastaavasti palkataan perheneuvoja lisäresurssia (15 %). 5. TOIMINNAN MUUTOKSET Perheneuvontaa tehdään perustoimintokuvauksen mukaisesti. Vuoden 2019 kokeilu ja sen vakiinnuttaminen lisää perheneuvonnan henkilöstökuluja, mutta ne ovat vastaavasti pois joiltakin toisilta kustannuspaikoilta, joten seurakuntatasolla järjestelyllä ei ole kustannusvaikutuksia.


41 1012420000 Perheneuvonta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-241 135 368 659 127 524

TA 2018

-308 000 376 050 68 050

TA 2019

-280 000 375 550 95 550

Muutos-%

-9,1 -0,1 40,4

1012430000 Sairaalasielunhoito 1. PERUSTEHTÄVÄ Yhteistyösopimusten mukainen sairaalasielunhoitotyö. Osallistuminen Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammatyön yhteistoimintaan johtosäännön mukaisesti. 2. TAVOITTEET 2019 Tavoitteet sairaalasielunhoidossa ovat yhteistyösopimuksen mukaisen Hyvinkään seurakunnan organisoiman sairaalasielunhoitotyön tavoitteita. Vastaavasti kehitysvammatyössä tavoitteet ovat Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien yhteisen kehitysvammatyön tavoitteet. Oma tavoitteemme on pyrkiä osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti molempien työmuotojen luottamuselimissä edustajiemme kautta. 3. TAVOITTEET 2020-2021 Kellokosken sairaalan tulevaisuus ja SOTE-ratkaisut tulevat vaikuttamaan sairaalasielunhoitotyön resurssien määrään. 4. HENKILÖKUNTA Yhteistyösopimuksen mukaisessa sairaalasielunhoidossa on 2,5 pappia. Kellokosken sairaalan alasajon myötä sairaalasielunhoidon työntekijäresurssia ollaan vähentämässä kahteen. Kellokosken sairaalassa työskentelee 2019 kaksi sairaalapappia, joista toinen hoitaa myös Kiljavan sairaalaa sekä Ridasjärven päihdehoitokeskusta ja toinen Ohkolan sairaalaa sekä Järvenpään päihdesairaalaa. Kehitysvammatyön yhteenliittymällä on 2 pappia. 5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2019 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Seurakuntien osuus kustannuksista lasketaan potilaspaikkojen suhteen ja Järvenpään potilasosuus on ollut 12,2 % vuodelle 2017. Maksuosuus riippuu potilasosuudesta. Kehitysvammatyön maksuosuutta varten varataan vuodelle 2019 saman verran kuin vuonna 2018 eli 14 000 €. Muutokset aikaisempaan vuosina 2020-2021 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: SOTE-uudistuksen ja Kellokosken sairaalan lopettamispäätöksen toteutuessa on henkilöstöresursseja näissä selektiivityömuodoissa syytä arvioida uudelleen. Järvenpään seurakunnan maksuosuus määrittyy potilaspaikkojen suhteen ja voi siksi arvaamattomasti vaihdella tulevina vuosina. 1012430000 Sairaalasielunhoito Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

50 108 50 108

TA 2018

54 000 54 000

TA 2019

54 000 54 000

Muutos-%


42 1012440000 Palveleva puhelin 1. PERUSTEHTÄVÄ Palveleva puhelin (PP) on evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallinen auttava puhelin, jonka perustehtävänä on hengellisen ja henkisen avun antaminen apua tarvitseville sekä inhimillisen hädän lievittäminen ja Jumalan rakkauden välittäminen. 2. TAVOITTEET 2019 -

Vahvistamme vapaaehtoisten päivystäjien yhteisöllisyyttä antamalla seurakuntayhteyttä, tukea ja työnohjausta sekä koulutusta ja mahdollisuuden osallistua valtakunnallisille neuvottelupäiville (joka toinen vuosi). Palvelevan chatin toiminnan aloittaminen pienellä ryhmällä. Rovastikuunallisen tai laajemman yhteistyön selvitys toteutetaan vuoden 2018 aikana. Toiminta järjestetään selvityksen mukaiseksi laajuudesta riippuen vuoden 2019 tai vuosien 2019-2021

3. TAVOITTEET 2020–2021 Vakiinnuttaa toiminta vuonna 2018 toteutetun selvityksen ja hyväksyttävien yhteistoimintasopimusten mukaiseksi. 4. HENKILÖKUNTA Vastuuhenkilönä ja työnohjaajana toimii lähetyssihteeri, 20 % työajasta Vapaaehtoiset päivystäjät (noin 30 aktiivista päivystäjää) 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Toiminta on laajentunut vuosien 2016-2018 aikana. Kolmen rovastikunnallisen peruskurssin kautta Järvenpään ryhmään on tullut 20 uutta päivystäjää: - kaksi päivystysviikkoa kuukaudessa aiemman yhden sijaan - käytössä on kaksi puhelinta, joka nostaa puhelinkuluja - päivystetty kesäkausi - hoidettu yöpäivystyksiä - valmistaudutaan chat-päivystyksen aloittamiseen – tietokoneen hankinta, 1 000€ talousarvioon. Kasvusta on aiheutunut tarve toiminnan kehittämiselle ja kahdelle työnohjausryhmälle. Muutoksen kustannusvaikutus on ollut työajan ja palkkakustannusten kohdentamisessa. 1012440000 Palveleva puhelin Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-3 6 729 6 726

TA 2018

9 200 9 200

TA 2019

15 410 15 410

Muutos-%

67,5 67,5


43 1012500000 Yhteiskunnallinentyö 1. PERUSTEHTÄVÄ Perustehtävä on toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa niin, että lähimmäisenrakkaus, osallisuus ja oikeudenmukaisuus voivat toteutua, ja että jokainen voisi löytää oman kutsumuksensa mukaiseen toimintaan seurakunnassa. Tarpeen mukaan reagoidaan esiin nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin. 2. TAVOITTEET 2019 Seurakunta toimii aktiivisesti järvenpääläisten ja rovastikunnallisten toimijoiden kanssa edistääkseen maahanmuuttajien kotoutumista, seurakuntayhteyden lisäämistä ja eri kulttuurien välisen vuorovaikutuksen lisäämistä. Seurakunta on läsnä työpaikoilla, kauppakeskuksissa, siellä missä ihmiset liikkuvat. 3. TAVOITTEET 2020-2021 Tarpeen mukaan reagoidaan esiin nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin, esimerkiksi yhteisöprosessin tuottamien ideoiden toteutukseen. Yhteiskuntatyö on mukana mahdollisesti tulevan Järvenpään ydinkeskustassa sijaitsevan tilan toiminnassa. Mitataan verkostoyhteistyössä ja eri toimintoina ja tapahtumina. 4. HENKILÖKUNTA Yhteiskuntatyön teologi 20 % työajasta. Diakonian toimen (kirpputori) työstä 5 % on maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä. Yhteistyö johtavan diakonian viranhaltijan kanssa. 5. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aiempaan vuonna 2019 ja muutosten kustannusvaikutus: viranhaltija, yhteiskuntatyön teologi, on vaihtunut 1.8.2018 alkaen. Nykyinen on pastori Katri Kuusikallio, joka toimii 1.9.2018 julistuksen työalalla ja vastaa yhteiskuntatyön toiminta- ja taloussuunnittelusta diakoniatyölle. 1012500000 Yhteiskunnallinentyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-260 9 668 9 408

TA 2018

-250 16 590 16 340

TA 2019

0 16 620 16 620

Muutos-%

-100,0 0,2 1,7

1012550000 Sielunhoito 1. PERUSTEHTÄVÄ Huolehtia Kirkkojärjestyksen II osan 4 luvun 1§:n mukaisesta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa. KJ 5:1§:n mukaan yksityinen sielunhoito ja rippi on määrätty papin erityiseksi tehtäväksi. Työala koskee vain pappien tehtävänä olevaa sielunhoitoa seurakunnassa. Sielunhoitoa tapahtuu myös muiden työntekijöiden toimesta.


44 2. TAVOITTEET 2019 Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä papiston tehtävänä olevasta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa. 3. HENKILÖKUNTA Kahdeksan papin työpanoksista 5 %, kolmella papilla 10 % työpanoksesta. 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset vuonna 2019 ja muutosten kustannusvaikutus: Sielunhoitotyön määrässä ei ole odotettavissa suuria muutoksia paitsi hoivakodeissa tapahtuva sielunhoito, johon on resursoitu lisää omalla kustannuspaikallaan. Mikäli sielunhoitotyön määrä muuttuu olennaisesti, se tulee huomioida papiston työnjaossa. Muutokset aikaisempaan vuosina 2020-2021 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Tarjolla olevien sielunhoitomahdollisuuksien määrä riippuu henkilöstöstrategiassa päätettävistä papiston tulevista henkilöstöresursseista. Sielunhoidon tarve ei oletettavasti tule kuitenkaan vähentymään vaan väestön ikääntyessä tarve tulee kasvamaan ja painottuu hoivakoteihin ja yksin kotona asuviin vanhuksiin. 1012550000 Sielunhoito Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-50 41 577 41 527

TA 2018

44 780 44 780

TA 2019

40 010 40 010

Muutos-%

-10,7 -10,7

1012600000 Lähetystyö 1. PERUSTEHTÄVÄ Lähetystyö on evankeliumin viemistä kaikkialle maailmaan Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti. Työalan erityisenä tehtävänä on huolehtia lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksesta sekä pitää esillä mahdollisuutta lähteä lähetystyöhön ja osallistua maailmanlaajuiseen lähetystehtävään. 2. TAVOITTEET 2019 -

-

Toimitaan aktiivisena lähetys-, kansainvälisyys- ja suvaitsevaisuuskasvattajana Järvenpäässä. Tuntivierailuiden (esikoululaiset, 2. ja 6 luokkalaiset) toteuttaminen on erityisen tärkeää ja samalla haastavaa yhteiskunnan muuttuessa. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan lasten ja nuorten arvoihin ja asenteisiin. Pyritään säilyttämään nykyinen vierailumäärä. Lähetyskasvatus edellyttää lähetystyöstä vastaavien työntekijöiden kenttävierailuja säännöllisin väliajoin. Vuoden 2019 aikana toteutetaan lähetyssihteerin kenttämatka, mikäli sopiva kohde löytyy. Tarjotaan ja mahdollistetaan monipuolisia vapaaehtoistehtäviä sekä mahdollisuus antaa varoja lähetystyöhön. Ollaan mukana kokoavassa toiminnassa ja varainhankinnallisissa toiminnoissa. Tehtävän toteuttaminen kovenevien ja maallistuvien arvojen maailmassa on tärkeä. Toteutetaan lähetystyötä vapaaehtoiskannatuksen ja talousarviomäärärahan kautta. Talousarviomääräraha on entistä tärkeämpi, koska valtio on merkittävästi leikannut kehitysyhteistyömäärärahoja. Lähetystyö vahvistaa toivon näkökulmia ja kestävää kehitystä.


45 3. TAVOITTEET 2020-2021 Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja reagoimme tarvittaessa. 4. HENKILÖKUNTA -

lähetyssihteeri, 80 % teologi, 15 % julistuksen toimistosihteeri, 5 % muut työntekijät oman työnsä sisällössä vapaaehtoiset

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Ei ole tiedossa olevia muutoksia. Seurakunnan lähetystyön työntekijäresurssit on turvattava jatkossakin. 1012600000 Lähetystyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-8 600 203 695 195 095

TA 2018

-25 200 242 470 217 270

TA 2019

-25 200 230 720 205 520

Muutos-%

-4,8 -5,4

1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta 1. TYÖALAN TEHTÄVÄ Luoda ja syventää yhteyttä ja vuorovaikutusta erilaisissa olosuhteissa toimivien seurakuntien ja kristittyjen välille, avartaa käsityksiä kristillisen kirkon toiminnasta eri olosuhteissa ja kulttuureissa ja avustaa heikommassa tilanteessa toimivia. Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan yhteydenpidon, seurakuntavierailujen, yhteisen esirukouksen, ryhmätoiminnan, kulttuurinvaihdon ja kouluttautumisen kautta. Ystävyysseurakuntia ovat Vác/Unkari, Põltsamaa/Viro ja Terijoki(Zelenogorsk)/Venäjä. Projektiavustusmäärärahoilla pyritään ihmisten kärsimysten lievittämiseen ja heidän elämänmahdollisuuksiensa parantamiseen. Käytännössä projektiavustusmäärärahoilla tuetaan kehitysyhteistyötä, katastrofi- ja pakolaisapua sekä kirkkojen välistä yhteistyötä. 2. TAVOITTEET 2019 Unkarin Vácin seurakunnan kanssa toiminta on vakiintunut vuorovuosin tapahtuviin vierailuihin. Vuonna 2019 huhtikuussa on Järvenpään seurakuntalaisten vuoro vierailla Vácissa. Tuetaan projektiavustusvaroilla akutteja kriisejä. 3. HENKILÖKUNTA Ystävyysseurakuntatyöstä vastaa kirkkoherra. Kirpputorin diakonian toimenhaltija ja vapaaehtoiset hoitavat avustuskuormat Viroon.


46 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2019 ja muutosten kustannukset. Vuonna 2019 huhtikuussa on suunnitteilla Järvenpään seurakuntalaisten matka Váciin. Terijoen kirkon lämmitysjärjestelmän muutos kaukolämmöllä toimivaksi vähentää palkkatuen määrää Terijoelle siten, että vuonna 2019 se on 10 000 €. Vastaava tukisumman lisäys osoitetaan Pöltsamaan seurakunnalle, jonka palkkatuki vuonna 2019 on 20 000 €. Muutokset aikaisempaan vuosina 2020–2021 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus. Ystävyysseurakuntatyön muotoja tulee arvioida vuosittain sekä oman taloudellisen tilanteen että ystävyysseurakuntien tilanteen ja yhteistyön valossa. 1012700000 Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-10 400 110 589 100 189

TA 2018

-1 500 109 030 107 530

TA 2019

-10 400 116 830 106 430

Muutos-%

593,3 7,2 -1,0

1012900110 Jampan aluetyö 1. PERUSTEHTÄVÄ Jampan aluetyön tehtävänä on alueen tarpeista nousevan toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 2. TAVOITTEET Tavoitteena on kohdata alueen ihmisiä, kuunnella heitä ja kannustaa vapaaehtoisuuteen ja vastuun kantamiseen. Tavoitteena on toimia verkostoissa ja tehdä yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. 3. HENKILÖKUNTA Seurakuntakodin seurakuntamestari on 100 % paikalla, mutta kustannukset ovat tältä osin kiinteistötoimessa. Aluetiimin työntekijöistä aluetyöhön on varattu aluepapin työajasta 20 %, diakoniatyöntekijän työajasta 20 % ja lastenohjaajan työajasta 30 %. Nuorisotyönohjaajan ja kanttorin työaikaan ei ole erikseen määritelty aluetyöhön käytettävää osuutta. 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Toiminta muuttuu ja uutta käynnistyy seurakuntalaisten ja jamppalaisten aloitteesta sekä vapaaehtoisten ottaessa vastuuta työstä. Verkostokokoontumiset ja yhteistyöpalaverit paikallisten toimijoiden kanssa vaikuttavat toiminnan sisältöön. Muutoksista ei yleensä aiheudu lisäkustannuksia. Toiminta seurakuntakodilla koostuu seuraavasti: - Jampan aluetiimin suunnittelemaa ja toteuttamaa toimintaa yhdessä paikallisten ihmisten ja vapaaehtoisten kanssa - alueen yhteistyötahojen ja -verkostojen kanssa suunniteltua ja toteutettua toimintaa - seurakunnan omien työmuotojen järjestämää toimintaa - yhdistysten järjestämää toimintaa - kirkollisten toimitusten ja erilaisten perhejuhlien pitopaikka


47

1012900110 Jampan aluetyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-15 27 211 27 196

TA 2018

-650 34 010 33 360

TA 2019

5. TOIMITILATARPEET 2019–2021 Seurakuntakodin tilat ovat aktiivisessa käytössä, mutta silti toistaiseksi riittävät.

-650 31 610 30 960

Muutos-%

-7,1 -7,2


48 PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI 4 pl Hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-87 514 365 213 277 700

TA 2018

-72 040 334 490 262 450

TA 2019

-74 700 352 240 277 540

Muutos-%

3,7 5,3 5,7

1. PERUSTEHTÄVÄ Hautaustoimi on hautaustoimilailla seurakunnalle annettu lakisääteinen perustehtävä. Seurakunnan tehtävä on osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä Järvenpää. Järvenpään seurakunnalla on hautausmaa siunauskappeleineen Järvenpäässä. Lisäksi seurakunnalla on yhteinen tunnustukseton hauta-alue Keravan ja Tuusulan seurakuntien sekä Sipoon seurakuntayhtymän kanssa Keravan hautausmaan yhteydessä. Perustehtäviin kuuluvat hautaaminen, hautarekisterin ylläpito, vahtimestaritehtävät hautausmaan siunauskappelissa sekä hautausmaan yleishoito ja hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito. Hautaustoimen henkilökunta palvelee omaisia ja hautausmaalla kävijöitä asian vaatimalla arvokkuudella ja ammattitaidolla. Hautaustoimen kustannukset jakautuvat kolmeen kustannuspaikkaan. Hautausmaahallinnossa ovat kustannukset hautaustoimen hallinto- ja toimistotehtävien hoitamisesta. Hautausmaakiinteistöt kohtaan tulevat huoltorakennuksen ja hautaamista palvelevien muiden rakennusten sekä hautaustoimen koneiden ja kaluston tuotot ja kulut. Myös hautausmaan poistot ja yleishoitoon liittyvät kustannukset kirjataan hautausmaakiinteistöihin. Varsinaisen hautaustoimen kuluja ja tuottoja ovat vainajien säilytyskulut, haudan kaivu ja peitto sekä haudan peruskunnostus. 2. TAVOITTEET 2019 -

Hoitamattomien hautojen kuulutus ja seuranta Hautausmaan jätejärjestelmän uudistaminen Muualle haudattujen muistelupaikan kunnostaminen

3. TAVOITTEET 2020-2021 -

Hautatoimen prosessien kehittäminen Metsäuurna-alueen suunnittelu

4. HENKILÖKUNTA -

Talousjohtaja (5 % HHR) Seurakuntapuutarhuri (5 % Hautaan siunaaminen / 20 % HHR / 75 % H-toimi) Hautausmaamestarit 2 kpl (10% HHR/ 90 % H-toimi) Kausityöntekijöitä tarvittaessa noin 17 henkilöä eripituisilla sopimuksilla (HHR / H-toimi) Taloustoimiston toimistosihteeri (15 % HHR / 50 % H-toimi)

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aiempaan vuonna 2019 ja muutosten kustannukset: - taloustoimiston toimistosihteeri siirtyy kirkonmäeltä hautausmaan toimistotiloihin - asiakaspalvelun ohjataan hautausmaan huoltorakennukseen (Kaukotie 48:aan) - hoitamattomien hautojen ilmoittelu ja seuranta - osastotolppien lisääminen


49 -

ruohonleikkureiden uusintaa, esitetään investointirahaa jätejärjestelmän kunnostaminen / uusiminen, esitetään investointirahaa muualle haudattujen muistelupaikan kunnostus, esitetään investointirahaa

Muutokset vuosina 2020 ja 2021 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: - pakettiauton vaihto, n. 30 000 € - uurnahauta-alueiden suunnittelu - uuden muistokivipaikan suunnittelu ja rakentaminen sirottelualueelle, n. 20 000 € 1014010000 Hautausmaahallinto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

1014030000 Hautausmaakiinteistöt Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

TA 2018

TA 2019

Muutos-%

10140304444 Tunnukseton haut.alue Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

TA 2018

TA 2019

Muutos-%

1012392000 Varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-60 27 422 27 362

-10 021 296 582 286 561

1 945 1 945

-77 432 39 264 -38 168

TA 2018

27 580 27 580

-2 340 262 740 260 400

1 940 1 940 TA 2018

-69 700 42 230 -27 470

TA 2019

39 960 39 960

-3 500 262 650 259 150

Muutos-%

44,9 44,9

49,6 0,0 -0,5

1 940 1 940 TA 2019

-71 200 47 690 -23 510

Muutos-%

2,2 12,9 -14,4


50 PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI PL 5, Kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-

TP 2017

-466 862 1 554 617 1 087 755

TA 2018

-322 590 1 523 320 1 200 730

TA 2019

-413 630 1 640 700 1 227 070

Muutos-%

28,2 7,7 2,2

TYÖALAN TEHTÄVÄ Kiinteistötoimi tukee toiminnallaan kaikkia seurakunnan työmuotoja ja tapahtumia varmistaen omalta osaltaan seurakunnan toiminnan häiriöttömän toteutuksen. Kiinteistöjä hoidetaan niin, että ne palvelevat seurakunnan toimintaa kustannustehokkaasti. Kiinteistötoimi rakennuttaa, peruskorjaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä, sekä hallinnoi ja vastaa ylläpito- ja vahtimestaripalveluista.

-

TAVOITTEET 2019 -

-

TAVOITTEET 2020-2021 -

-

Seurakunnan kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen suunnitelmallisella kiinteistöhoidolla ja ylläpidolla. Hyvin ja oikein suoritettu kiinteistöjen tekninen huoltotoiminta, jolla mahdollisestaan kiinteistöjen hyvän käytettävyyden lisäksi myös mahdollisimman pitkä käyttöaika ja edullisemmat pääomakustannukset. Basis-kohderekisterin raporttien parempi hyödyntäminen.

HENKILÖKUNTA -

-

Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen kohdennettujen ja tarkoituksenmukaisten koulutusten avulla Seurakunnan omistamien, perustehtävän kannalta tarpeettomien maa-alueiden, kiinteistöjen, osakehuoneistojen myynti tai vuokraaminen tuottavasti Seurakunnan kiinteistöjen kuntokartoitusten ja PT-suunnitelman tekeminen

Kiinteistöpäällikkö, virka avoimena Ylläpitopäällikkö, Janne Nordström Seurakuntamestarit (5), Harri Ahopalo, Ilkka Niemi, Reijo Rönkkö, Maarit Sahramo, Tuula Seppälä Tarvittaessa töihin kutsuttavat vahtimestarit (3), Kari Ingelin, Harry Lähdeaho, Sinikka Valonen Laitoshuoltajat (2), Leena Hakala, Maarit Lehtinen Kiinteistönhoitajat (2), Asko Hyppönen, Arto Mäensivu

TOIMINNAN MUUTOKSET Kiinteistöpäällikön virkasuhde päättyi 7.9.2018. Kiinteistöpäällikön viran jatkoa selvitetään.


51 1015080000 Leirikeskus Leiriniemi 1. PERUSTEHTÄVÄ Tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia leirikeskuspalveluja ensisijaisesti oman seurakunnan leiri-, retki- ja virkistystoimintaan sekä vapaana olevien resurssien myyminen ulkopuolisille käyttäjille. 2. TAVOITTEET 2019 Leirikeskuksen markkinoinnin tehostaminen. Myydä leirikeskusta ulkopuolisten itsenäiseen käyttöön. Leirikeskuksen ja seurakuntakeskuksen keittiön yhteistoiminta. 3. TAVOITTEET 2020-2021 Hintojen tarkistaminen, niin että ne vastaavat muiden vastaavien paikkojen hintatasoa. 4. HENKILÖKUNTA Leirikeskuksessa työskentelee vakituisesti kaksi ruokapalvelutyöntekijää (95 %) ja seurakuntakeskuksen ruokapalveluvastaava toimii lähiesimiehenä (10 %) sekä seurakuntakeskuksen ruokapalvelutyöntekijä sijaistaa Leiriniemessä (10 %). Lisäksi kiinteistötyöntekijöiden henkilöresurssia kohdennetaan leirikeskukseen seuraavasti: ylläpitopäällikkö (5 %) ja 2 kiinteistönhoitajaa (5 %). 1015080000 Leiriniemi Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-60 916 199 489 138 573

TA 2018

-70 450 197 230 126 780

TA 2019

-73 850 237 770 163 920

Muutos-%

4,8 20,6 29,3

1015120000 Keittiötoimi 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakunnan järjestämien tilaisuuksien ruokailut ja kahvitukset työmuotojen tilausten ja keittiön resurssien mukaisesti. Lisäksi toteutetaan tilauksesta mm. herätysliikkeiden kirkkopyhien tarjoilut. Muille omien tilaisuuksien järjestäjille ei tarjota keittiöpalveluja, vaan heidät ohjataan pitopalveluyritysten puoleen. 2. TAVOITTEET 2019 Kustannustehokkuuden lisääminen. Yhteistyön lisääminen seurakuntamestareiden kanssa. 3. HENKILÖKUNTA Ruokapalveluvastaava 55 % ja ruokapalvelutyöntekijä 55 % sekä tarvittaessa töihin kutsuttava. Leirikeskuksen ruokapalvelutyöntekijöiden työaikaresurssista on kohdennettu tähän kustannuspaikalle 5 %.


52 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Toiminnassa ei suuria henkilökuntaan vaikuttavia muutoksia. Leiriniemen henkilökunnan, tarvittaessa töihin kutsuttavien ja vapaaehtoisten voimin hoidetaan isompiakin tilaisuuksia. 1015120000 Keittiötoimi Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-947 95 887 94 940

TA 2018

-2 100 108 650 106 550

TA 2019

-1 300 107 350 106 050

Muutos-%

-38,1 -1,2 -0,5

1015120010 Työpaikkaruokailu (oma) 1. PERUSTEHTÄVÄ Työpaikkaruokailussa perustehtävänä on tuottaa laadukasta ja maukasta ruokaa henkilökunnalle ja siten tukea henkilökunnan jaksamista. Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakuntakeskuksen ja seurakuntakeskuksen lähitoimipaikkojen työpaikkaruokailun arkipäivisin klo 11:00 – 12:30, lukuun ottamatta loma-aikoja. Noin 60 -70 työtekijällä on mahdollisuus työaikojensa puitteissa käyttää tätä työsuhde-etua. 2. TAVOITTEET 2019 Pitää omassa työpaikkaruokailussa tarjottujen aterioiden määrä nykyisellä tasolla. Maukkaan, terveellisen sekä vaihtelevan ruoan tarjoaminen. Seurakuntakeskuksen keittiön ja Leiriniemen yhteistyön kehittämien. 3. HENKILÖKUNTA Ruokapalveluvastaavana 35 % ja ruokapalvelutyötekijänä 35 %. Leiriniemen henkilökunta sijaistaa ja toimii apuna Leiriniemen hiljaisempina aikoina. Tarvittaessa töihin kutsuttava. 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Mikäli henkilökunnan määrä pysyy samana, ei suurempia muutoksia ole odotettavissa. 1015120010 Työpaikkaruokailu (oma) Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-29 241 43 163 13 922

TA 2018

-31 000 41 780 10 780

TA 2019

-29 400 43 470 14 070

Muutos-%

-5,2 4,0 30,5


53 Kiinteistรถtoimen muut tulosyksikรถt 1015010000 Kiinteistรถhallinto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen) 1015020000 Kirkko Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-29 145 76 353 47 208

TA 2018

-28 000 78 250 50 250

TA 2019

Muutos-%

47 250 47 250

-100,0 -39,6 -6,0

-4 516 169 878 165 362

-1 650 162 060 160 410

-1 650 210 020 208 370

29,6 29,9

1015040000 Siunauskappeli Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-15 097 38 955 23 858

-12 000 42 750 30 750

-12 000 50 510 38 510

18,2 25,2

1015060000 Seurakuntatalo Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-10 100 228 845 218 745

-19 500 246 300 226 800

-19 500 248 790 229 290

1,0 1,1

1015060010 Laurilan srk-koti Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-22 435 125 782 103 347

-21 900 118 650 96 750

-21 900 117 210 95 310

-1,2 -1,5

1015060020 Kirkonkulma Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-12 096 118 234 106 138

-12 000 136 950 124 950

-12 000 122 520 110 520

-10,5 -11,5

1015060030 Jampan srk-koti Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-2 675 109 318 106 643

-3 000 102 030 99 030

-3 000 110 920 107 920

8,7 9,0

1015060040 Kirkkopiha Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-240 81 919 81 679

39 510 39 510

80 980 80 980

105,0 105,0

1015060050 Vanhakirkko Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-10 833 68 923 58 090

-9 050 70 860 61 810

-9 050 71 400 62 350

0,8 0,9

-156 655 16 090 -140 565

-10 000 18 340 8 340

-110 000 17 980 -92 020

1015070000 Asuinkiinteistรถt, osa Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

1 000,0 -2,0 -1 203,4


54 1015070200 Anttola Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

TP 2017

-18 642 10 016 -8 626

TA 2018

-19 500 15 370 -4 130

TA 2019

-19 500 15 750 -3 750

Muutos-%

2,5 -9,2

1015070210 Paloheimon rahasto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-30 762 29 843 -919

-30 600 14 300 -16 300

-24 640 11 300 -13 340

-19,5 -21,0 -18,2

1015090000 Toimitilat, omat Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-11 432 36 430 24 998

-13 000 43 820 30 820

-31 000 43 110 12 110

138,5 -1,6 -60,7

1015090010 Kerhotilat, vuokra Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

15 933 15 933

23 700 23 700

23 620 23 620

-0,3 -0,3

1015090020 Loutin kerhotalo Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-8 497 44 169 35 672

-6 300 46 070 39 770

-6 300 62 810 56 510

36,3 42,1

1015100000 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-12 083 43 650 31 567

-2 000 10 500 8 500

-8 000 11 740 3 740

300,0 11,8 -56,0

1015100010 Maanvuokraus Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate 1 (ulkoinen)

-30 549 1 736 -28 813

-30 540 6 200 -24 340

-30 540 6 200 -24 340


55 TULOSLASKELMA (ulkoiset)

TP 2017

TA 2018

TA 2019

TA 18-19

TA 18-19 %

Toimintatuotot

-1 305 781

-1 226 270

-1 277 200

-50 930

4,2

Korvaukset

-369 070,08

-468 030

-375 000

93 030

-19,9

Myyntituotot

-20 224,29

-91 650

-60 750

30 900

-33,7

Maksutuotot

-470 320,35

-373 810

-428 970

-55 160

14,8

Vuokratuotot

-206 942,97

-209 440

-222 480

-13 040

6,2

Metsätalouden tuotot

-12 203,50

-2 000

-8 000

-6 000

300,0

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

-34 446,20

-56 150

-60 850

-4 700

8,4

Tuet ja avustukset

-24 083,86

-22 090

-21 050

1 040

-4,7

Muut toimintatuotot

-168 489,37

-3 100

-100 100

-97 000

3129,0

7 090 420

7 333 600

7 418 810

85 210

1,2

4 428 663,54

4 431 340

4 351 570

-79 770

-1,8

Palkat ja palkkiot

3 497 950,73

3 571 280

3 525 800

-45 480

-1,3

Henkilösivukulut

978 287,63

885 060

850 770

-34 290

-3,9

Henkilöstökulujen oikaisuerät

-47 574,82

-25 000

-25 000

0

0,0

1 309 386,55

1 411 530

1 517 240

105 710

7,5

Vuokrakulut

215 614,04

187 500

219 750

32 250

17,2

Aineet ja tarvikkeet

629 055,62

731 350

747 490

16 140

2,2

Annetut avustukset

374 358,08

449 750

458 880

9 130

2,0

Muut toimintakulut

133 342,33

122 130

123 880

1 750

1,4

5 784 640

6 107 330

6 141 610

34 280

0,6

-7 350 437,37

-7 214 440

-7 510 800

-296 360

4,1

Verotuskulut

105 645,74

111 300

107 850

-3 450

-3,1

Keskusrahastomaksut

664 548,00

676 840

664 430

-12 410

-1,8

Rahoitustuotot ja -kulut

-264 367,97

-186 750

-154 500

32 250

-17,3

-23 990,64

-16 800

-22 700

-5 900

35,1

-63 500,25

-5 000

-2 000

3 000

-60,0

-180 297,12

-171 000

-136 000

35 000

-20,5

-3 396,04

1 000

1 000

0

143,27

250

200

-50

-20,0

6 672,81

4 800

5 000

200

4,2

-1 059 972,06

-505 720

-751 410

-245 690

48,6

606 454,47

664 050

664 050

0

0,0

Toimintakulut Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

TOIMINTAKATE Verotulot ja valtionrahoitus

Korkotuotot Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot Muut rahoitustuotot Arvon muutokset sijoituksista Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

0,00

0

Tuotot

-83 441,73

0

Kulut

75 699,79

0

7 741,94

0

Siirrot rahastosta/rahastoon TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-453 517,59

158 330

-84 820

-243 150

-47 443,20

-51 750

-51 750

0

-500 960,79

106 580

-136 570

-243 150

0,0

-153,6 0,0 -228,1


56 PÄÄLUOKITTAIN TOIMINTAKATE Pääluokka

TP 2017

TA 2018

TA 2019

TA 18-19 €

TA 18-19%

1

Toimintatuotot

-83 188,31

-56 130

-57 100

-970

1

Korvaukset

-19 143,84

-21 030

-5 000

16 030

1

Myyntituotot

-12 000

-12 000

0

1

Maksutuotot

-35 284,22

-1 000

-19 000

-18 000

1

Tuet ja avustukset

-21 883,86

-22 000

-21 000

1 000

1

Muut toimintatuotot

-6 876,39

-100

-100

0

1 011 019,98

975 650

973 810

-1 840

-0,2

599 873,99

478 550

491 820

13 270

2,8

1 1

Toimintakulut Henkilöstökulut

1,7 -76,2 1 800,0 -4,5

1

Palkat ja palkkiot

470 846,46

407 800

418 980

11 180

2,7

1

Henkilösivukulut

129 027,15

95 750

97 840

2 090

2,2

1

Henkilöstökulujen oikaisuerät

0,38

-25 000

-25 000

0

316 457,47

366 660

350 370

-16 290

-4,4

1

Palvelujen ostot

1

Vuokrakulut

43 479,89

50 600

47 600

-3 000

-5,9

1

Aineet ja tarvikkeet

45 586,38

77 700

76 880

-820

-1,1

1

Annetut avustukset

1 148,80

5 000

5 000

1

Muut toimintakulut

4 473,45

2 140

2 140

0

927 831,67

919 520

916 710

-2 810

1

TOIMINTAKATE

1

Rahoitustuotot ja -kulut

-104,22

0

-108,95

0 0

-0,3

1

Korkotuotot

1

Korkokulut

4,73

1

VUOSIKATE

927 727,45

919 520

916 710

-2 810

-0,3

1

TILIKAUDEN TULOS

927 727,45

919 520

916 710

-2 810

-0,3

1

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

927 727,45

919 520

916 710

-2 810

-0,3

0 2

Toimintatuotot

-668 216,91

-775 510

-731 770

43 740

-5,6

2

Korvaukset

-349 326,24

-419 000

-370 000

49 000

-11,7

2

Myyntituotot

-19 709,50

-41 500

-41 500

0

2

Maksutuotot

-234 041,74

-224 860

-228 420

-3 560

2

Vuokratuotot

-30 213,23

-31 000

-31 000

0

-34 446,20

-56 150

-60 850

-4 700

2

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

2

Tuet ja avustukset

2

Muut toimintatuotot

2 2

Toimintakulut Henkilöstökulut

-480,00

1,6

8,4

0 -3 000

0

3 000

-100,0

4 155 147,93

4 500 140

4 452 060

-48 080

-1,1

2 960 734,39

3 065 230

3 002 610

-62 620

-2,0

2

Palkat ja palkkiot

2 333 275,43

2 453 340

2 417 370

-35 970

-1,5

2

Henkilösivukulut

658 055,03

611 890

585 240

-26 650

-4,4


57 2

Henkilöstökulujen oikaisuerät

2

Palvelujen ostot

2

Vuokrakulut

2

-30 596,07 619 593,17

741 440

747 090

5 650

0,8

35 333,35

36 460

39 460

3 000

8,2

Aineet ja tarvikkeet

163 888,11

203 090

204 240

1 150

0,6

2

Annetut avustukset

373 209,28

449 650

453 780

4 130

0,9

2

Muut toimintakulut

2 389,63

4 270

4 880

610

14,3

3 486 931,02

3 724 630

3 720 290

-4 340

-0,1

2

TOIMINTAKATE

2

Rahoitustuotot ja -kulut

3,10

0 0

2

Korkokulut

3,10

2

VUOSIKATE

3 486 934,12

3 724 630

3 720 290

-4 340

-0,1

2

TILIKAUDEN TULOS

3 486 934,12

3 724 630

3 720 290

-4 340

-0,1

2

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

3 486 934,12

3 724 630

3 720 290

-4 340

-0,1

4

Toimintatuotot

-87 513,57

-72 040

-74 700

-2 660

3,7

4

Maksutuotot

-75 004,60

-70 200

-72 900

-2 700

3,8

4

Vuokratuotot

-1 944,36

-1 800

-1 800

0

4

Metsätalouden tuotot

4

Tuet ja avustukset

4

Muut toimintatuotot

4 4

Toimintakulut Henkilöstökulut

-120,00 -60,00

0 -40

0

40

-100,0

365 213,14

334 490

352 240

17 750

5,3

175 275,54

211 150

226 240

15 090

7,1

-10 384,61

4

Palkat ja palkkiot

148 984,27

168 940

181 890

12 950

7,7

4

Henkilösivukulut

41 998,28

42 210

44 350

2 140

5,1

4

Henkilöstökulujen oikaisuerät

124 169,72

50 460

52 070

1 610

3,2

1 276,04

3 540

2 540

-1 000

-28,2

63 306,43

66 210

68 260

2 050

3,1

100

100

0

1 185,41

3 030

3 030

0

4

Palvelujen ostot

4

Vuokrakulut

4

Aineet ja tarvikkeet

4

Annetut avustukset

4

Muut toimintakulut

-15 707,01

4

TOIMINTAKATE

277 699,57

262 450

277 540

15 090

5,7

4

VUOSIKATE

277 699,57

262 450

277 540

15 090

5,7

4

Poistot ja arvonalentumiset

43 252,65

115 600

115 600

0

43 252,65

115 600

115 600

0

4

Suunnitelman mukaiset poistot

4

TILIKAUDEN TULOS

320 952,22

378 050

393 140

15 090

4,0

4

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

320 952,22

378 050

393 140

15 090

4,0

5

Toimintatuotot

-466 861,83

-322 590

-413 630

-91 040

28,2

5

Korvaukset

-600,00

-28 000

0

28 000

-100,0

5

Myyntituotot

-514,79

-38 150

-7 250

30 900

-81,0

5

Maksutuotot

-125 989,79

-77 750

-108 650

-30 900

39,7

5

Vuokratuotot

-174 785,38

-176 640

-189 680

-13 040

7,4


58 5

Metsätalouden tuotot

5

Tuet ja avustukset

5

Muut toimintatuotot

5 5

Toimintakulut Henkilöstökulut

-12 083,50

-2 000

-8 000

-6 000

-1 660,00

-50

-50

0

-100 000

-100 000

-151 228,37

300,0

1 554 617,11

1 523 320

1 640 700

117 380

7,7

692 779,62

676 410

630 900

-45 510

-6,7

5

Palkat ja palkkiot

544 844,57

541 200

507 560

-33 640

-6,2

5

Henkilösivukulut

149 207,17

135 210

123 340

-11 870

-8,8

5

Henkilöstökulujen oikaisuerät

-1 272,12

5

Palvelujen ostot

244 744,19

252 970

367 710

114 740

45,4

5

Vuokrakulut

135 524,76

96 900

130 150

33 250

34,3

5

Aineet ja tarvikkeet

356 274,70

384 350

398 110

13 760

3,6

5

Muut toimintakulut

125 293,84

112 690

113 830

1 140

1,0

1 087 755,28

1 200 730

1 227 070

26 340

2,2

1 024 255,03

1 200 730

1 229 610

28 880

2,4

563 201,82

548 450

548 450

0

563 201,82

548 450

548 450

0

1 587 456,85

1 749 180

1 778 060

28 880

1,7

1 749 180

1 778 060

28 880

1,7

-7 350 437,37

-7 214 440

-7 510 800

-296 360

4,1

5

TOIMINTAKATE

5

Rahoitustuotot ja -kulut

-63 500,25

5

Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot

-63 500,25

5

VUOSIKATE

5

Poistot ja arvonalentumiset

5

Suunnitelman mukaiset poistot

5

TILIKAUDEN TULOS

5

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)

5

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

6

Toimintakulut

6

Palvelujen ostot

-47 443,20 1 540 013,65 4 422,00 4 422,00

6

TOIMINTAKATE

6

Verotulot ja valtionrahoitus

6

Verotuskulut

105 645,74

111 300

107 850

-3 450

-3,1

6

Keskusrahastomaksut

664 548,00

676 840

664 430

-12 410

-1,8

6

Rahoitustuotot ja -kulut

-200 766,60

-186 750

-154 500

32 250

-17,3

-23 881,69

-16 800

-22 700

-5 900

35,1

-5 000

-2 000

3 000

-60,0

-180 297,12

-171 000

-136 000

35 000

-20,5

-3 396,04

1 000

1 000

0

135,44

250

200

-50

-20,0

6 672,81

4 800

5 000

200

4,2

6

Korkotuotot

6

Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot

6

Muut rahoitustuotot

6

Arvon muutokset sijoituksista

6

Korkokulut

6

Muut rahoituskulut

4 422,00

6

VUOSIKATE

-6 776 588,23

-6 613 050

-6 893 020

-279 970

4,2

6

TILIKAUDEN TULOS

-6 776 588,23

-6 613 050

-6 893 020

-279 970

4,2

6

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)

-51 750

-51 750

0

6

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-6 664 800

-6 944 770

-279 970

-6 776 588,23

4,2


59

RAHOITUSOSA

TP 2017 Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Pysyvien vastaavien myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos

TA 2018

TA 2019

-840 844,70

-505 720

-651 410

-1 059 972,06

-505 720

-751 410

219 127,36

100 000

674 519,83

266 000

619 500

999 944,20

266 000

266 000

-239 720

-31 910

-239 720

-31 910

-325 424,37 -166 324,87 -650,00 -650,00 -268 801,04 -9 542,30 -2 761,03

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

-256 497,71

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

-269 451,04

Rahavarojen muutos

-435 775,91

Rahavarojen muutos (tase)

-435 775,91


60 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO (ulk.)

HHR 9004050000 Pääkirjatili

TP 2017

TA 2018

TA 2019

TA 18-19 TA 18-19

EUR

EUR

EUR

EUR

-7 742

6 820

0

-6 820

-100

-76 981

-67 000

-73 200

-6 200

9,3

Palkat ja palkkiot

49 567

49 950

51 290

1 340

2,7

Henkilösivukulut

13 700

12 480

12 500

20

0,2

Henkilöstökulujen oi

-1 110

Tuloslaskelma

%

Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot

Palvelujen ostot

0

3 206

3 190

3 440

250

7,8

673

400

400

0

0,0

9 665

10 400

10 300

-100

-1,0

-1 390

-2 800

-1 530

1 270

-45,4

-3 500

-3 500

300

100

Palvelujen ostot - s Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Ostot tilikauden aik Toiminta-avustukset Korkotuotot Sijoituskiinteistöje Muut rahoitustuotot

-5 477

Sisäiset korkotuotot Arvon muutokset sijo Korkokulut Sijoituskiinteistöje Muut rahoituskulut Sisäiset korkokulut

406

200

0

50


61

LEIRINIEMI /

HINNASTO 2019

Majoitus- ja ateriamaksutlajit/ asiakasryhmät

Muut srk:t ja kirkolliset Muut asiakkaat järjestöt (khall muk.) Oma toiminta {sis ALV:n} {sis ALV:n} aikuiset lapset aikuiset lapset aikuiset lapset Ikäryhmät yli 13 v 7-13 v 2-6 v yli 13 v 7-13 v 2-6 v yli 13 v 7-13 v 2-6 v Vuorokausihinta/hlö 46 32 25 63 51 41 75 65 49

Majoitus/hlö (alv 10 %) Ruokapaketti/vrk/hlö (alv 24 %) * aamupala * lounas * päivällinen * kahvi/tee, kahvileipä * iltapala

Kokouskahvi Tilauslounas Erikoisiltapala

Erikseen veloitetaan

20

12

9

30

25

20

35

30

23

26 5,0 8,0 8,0 3,0 5,0 5,0

20 4,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0

16 3,6 4,0 4,0 2,6 3,6 3,0

33 7 9,5 9 4 7 7

26 6 6,5 6,5 3,5 6 5

21 5 5,5 5,5 3,3 5 3,6

40 9 11,3 11 5,5 8,0 8,0

35 6,6 9,8 9,2 4,0 6,6 6,0

26 6 7,2 6,6 4,0 5,4 5,0

tilauksen mukaan

tilauksen mukaan

tilauksen mukaan

tilauksen mukaan

tilauksen mukaan

Kaikki asiakkaat {ulkopuolille sis ALV:n}

Saunamaksut

1 sauna 2 tuntia 1 sauna 4 tuntia 2 saunaa 2 tuntia 2 saunaa 4 tuntia Saunatilat lisätunnit * =erillishinnat

46 70 92 140 20

Muut maksut:

alle 2-vuotiailta ei peritä ruoka- eikä majoitusmaksuja LISÄMAKSU: +25 % 1-hengen huoneesta (kun leirijärjestelyt eivät edellytä yksin majoitusta) maj-maksusta LISÄMAKSU: +50 % joulu- ja pääsiäisaikana maksuista PERUUTUSMAKSU: a) 25 % kokonaispaketista, jos tapahtuman peruutus 14–4 pv ennen tapahtuman alkua b) 50 % kokonaispaketista, jos tapahtuman peruutus tehdään 3–0 pv ennen tapahtuman alkua c) yli 10 % poikkeama tilauksessa laskutetaan täysimääräisesti ruokamaksujen osalta

PERUUTTAMATTOMASTA TILAUKSESTA PERITÄÄN 100 % hinta. LIINAVAATTEET JA MUUT MAKSUT a) lakanat + pyyhe 10 € b) pyyhe 2 € AUTOPISTOKE: 0,5 €/t KOPIOT: 0,5 €/kopio ja 0,3 € omin paperein LASKUTUSMAKSU: 5 € PYYKINPESU: 2 €/pesukoneellinen Omalle henkilökunnalle ja luottamushenkilöille 50 % alennus tilavuokrista (ei ruoka- eikä muista maksuista)


62 Pöytäliinojen vuokraus ja pesu 6 € Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu 9 € Muilta päiväkävijöiltä peritään tilavuokrana 50 € (2 t) ja 100 € (5 t) ja lisätunnin hinta on 20 €. Ruokapalveluvastaavalla mahd. neuvotella ulkopuolisille alennusta majoituksen ja tukipalveluiden osalta.

TILAVUOKRAT 2019 / MUISTO- JA PERHETILAISUUDET

Seurakuntatalo Juhlatila, ma-pe Juhlatila, la-su

Kirkonkulma

Juhlatila, ma-pe Juhlatila, la-su

Vanhakirkko ma-pe la-su

Jampan seurakuntakoti ma-pe la-su

Laurilan seurakuntakoti ma-pe la-su

Loutin kerhotalo ma-pe la-su

Haarajoen kerho ma-pe la-su

Lyhyiden pöytäliinojen vuokraus ja pesu / kpl Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu / kpl

Veroton

ALV 24%

Yht.

227,419 327,419

54,581 78,581

282,00 406,00

203,226 290,323

48,774 69,677

252,00 360,00

154,032 215,323

36,968 51,677

191,00 267,00

154,032 215,323

36,968 51,677

191,00 267,00

154,032 215,323

36,968 51,677

191,00 267,00

154,032 215,323

36,968 51,677

191,00 267,00

154,032 215,323

36,968 51,677

191,00 267,00

5,484 7,984

1,316 1,916

6,80 9,90


63 TILAVUOKRAT 2019 / MUUT KUIN MUISTO- JA PERHETILAISUUDET Kirkko

Tuntivuokra, ma-pe Tuntivuokra, la-su Konserttipaketti, ma-pe max 5h, max klo 21, 10% lipputuloista, vähintään Konserttipaketti, la-su max 5h, max klo 21, 10% lipputuloista, vähintään

Seurakuntatalo

Juhlatila, ma-pe Juhlatila, la-su Juhlatila, tuntivuokra ma-pe Juhlatila, tuntivuokra la-su Liikuntahalli, Kammari, Takkahuone, tuntivuokra ma-pe Liikuntahalli, Kammari, Takkahuone, tuntivuokra la-su

Kirkonkulma

Juhlatila, ma-pe Juhlatila, la-su Juhlatila, tuntivuokra ma-pe Juhlatila, tuntivuokra la-su Oranssi, Violetti, tuntivuokra ma-pe Oranssi, Violetti, tuntivuokra la-su

Vanhakirkko

Sali, ma-pe Sali, la-su Sali, tuntivuokra ma-pe Sali, tuntivuokra la-su

Jampan seurakuntakoti ma-pe la-su tuntivuokra ma-pe tuntivuokra la-su

Laurilan seurakuntakoti ma-pe la-su tuntivuokra ma-pe tuntivuokra la-su

Loutin kerhotalo ma-pe la-su tuntivuokra ma-pe tuntivuokra la-su

Veroton

ALV 24%

Yht.

180,645 271,774 483,871

43,355 65,226 116,129

224,00 337,00 600,00

645,161

154,839

800,00

283,871 408,871 54,032 82,258 36,290 54,032

68,129 98,129 12,968 19,742 8,710 12,968

352,00 507,00 67,00 102,00 45,00 67,00

254,032 362,903 45,968 69,355 36,290 54,032

60,968 87,097 11,032 16,645 8,710 12,968

315,00 450,00 57,00 86,00 45,00 67,00

192,742 269,355 36,290 54,032

46,258 64,645 8,710 12,968

239,00 334,00 45,00 67,00

192,742 269,355 36,290 54,032

46,258 64,645 8,710 12,968

239,00 334,00 45,00 67,00

192,742 269,355 36,290 54,032

46,258 64,645 8,710 12,968

239,00 334,00 45,00 67,00

192,742 269,355 36,290 54,032

46,258 64,645 8,710 12,968

239,00 334,00 45,00 67,00


64

Haarajoen kerho ma-pe la-su tuntivuokra ma-pe tuntivuokra la-su

Lyhyiden pöytäliinojen vuokraus ja pesu / kpl Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu / kpl

192,742 269,355 36,290 54,032

46,258 64,645 8,710 12,968

239,00 334,00 45,00 67,00

5,484 7,984

1,316 1,916

6,80 9,90

Alennukset tilavuokrista (ei pöytäliinavuokrista): * 50% henkilökunnalle sekä luottamushenkilöille, alennus koskee myös heidän läheisilleen (puoliso, lapset, vanhemmat) järjestämiä tilaisuuksia * 50% alennus eläkeläis- ja veteraanijärjestöille * vapaaehtoistyöntekijöille voidaan neuvotella alennusta, jossa huomioidaan vapaaehtoistyön määrä ja tilaisuuden luonne. Tilavuokra määräytyy päähenkilön mukaan. Tila on varattavissa klo 8:00 – 20:00, yli neljän tunnin ajalta hinnaston mukainen kertavuokra. Laurilan seurakuntatalo ja Loutin kerhotalo varataan lauantaisin muistotilaisuuksille. Kastetilaisuuksista ei peritä tilavuokraa. Kuitenkin pöytäliinavuokrat ja muut alla olevat kulut peritään: * tilojen järjestelystä peritään 45 € / alle 80 henkilöä ja 80 € / yli 80 henkilöä. * jos tilaaja haluaa vuokrattavan tilan käyttöönsä jo vuokravuorokautta edeltävänä iltana valmisteluja varten, vuokra valmisteluun varatulta ajalta on 30 € / h ja yli neljän tunnin ajalta hinnaston mukainen kertavuokra. Vuokraaja on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Arkipyhinä noudatetaan lauantai-sunnuntaihinnoittelua. Elävän veden kappelissa järjestettävistä kirkollisista toimituksista Järvenpään seurakuntaan kuulumattomilta peritään 50 € ja hautaan siunaamisesta peritään kaikilta erikseen hautausmaksujen yhteydessä määrätty hinta. Muissa tiloissa Järvenpään seurakuntaan kuulumattomille yksityishenkilöille 25 %:n hinnankorotus tilavuokriin.


65 HAUTOJEN HOITOHINNASTO 2019 1 2 rinnakkaishautapaikka hautapaikkaa 1 vuoden kesähoito ilman kukkia 1 vuoden kesähoito kukkineen 5 vuoden kesähoito 10 vuoden kesähoito 10 vuoden perennahoito

76 108 573 1 238 619

113 162 860 1 857 928

>2 rinnakkaishautapaikkaa 151 216 1071 2 476 1 238

Seurakunnalla on myös hautainhoidon talletusrahasto. Kymmenen vuoden talletussopimuksia voidaan tehdä 10 vuoden hoitosopimuksien jatkoksi. Järvenpään hautausmaalla ei ole hiekkahautoja eikä sinne tehdä reunakukkaistutuksia. Järvenpään seurakunta edistää luonnon monimuotoisuutta ja ekologisuutta hautojen hoidossa tarjoamalla kesäkukille vaihtoehdoksi perennahoidon. Perennat ovat monivuotisia koristekasveja. Seurakunta valitsee perennat kasvupaikan mukaan. Hautojen hoitosopimukset tehdään puhelimitse tai käymällä seurakunnan hautausmaan toimistossa, Kaukotie 48, yhteystiedot: p. 050 441 7929 tai 040 721 7599.


66 HAUTAUSPALVELUMAKSUT 2019 järvenpääläinen

ulkopaikkakuntalainen

Arkkuhauta - matala hauta - syvä hauta

435 554

435 554

Uurnahauta Muistolehto Sirottelualue

95 25 25

95 25 25

Vainajan säilytys - alle 3 viikkoa - yli 3 viikkoa / päivä

0 11

115* 11

Järvenpään srk

ulkopaikkakuntalainen / vrek

0 0 360 25

360 * 560 * 560 25

Nimilaatta muistokiveen

83

83

Kiven oikaisu - alle 1 m - yli 1 m

61 90

61 90

Siunauskappelin vuokra Kirkon vuokra Elävän veden kappeli Sirottelualue Rintamaveteraanilta ja hänen puolisoltaan ei peritä yllä olevia hautauspalvelumaksuja.

Hautausmaksu sisältää haudan avauksen, peiton ja tiivistyksen, nurmikon perustamisen, ympäristön siistimisen, kukkien poiston sekä niiden jätemaksun. *) Vastavuoroisuussopimuksen perusteella Tuusulan ja Keravan seurakunnan jäseniltä ei peritä vuokraa.


67 HAUTAPAIKKAMAKSUT 2019 Hautapaikka

järvenpääläinen

ulkopaikkakuntalainen

Arkkuhauta 25 v. - matala hauta - syvä hauta

117 235

471 942

Uurnahauta 25 v. Muistolehto Sirottelualue

47 15 15

235 115 115

Rintamaveteraanilta ja hänen puolisoltaan ei peritä hautauspaikkamaksua. Hautapaikkamaksu määräytyy vainajan viimeisen asuinpaikkakunnan mukaan. Arkkuhautapaikkaa varatessa voidaan luovuttaa lisäksi yksi hautasija. Kun uurna haudataan vanhaan hautaan, hinta määräytyy alkuperäisen haudan mukaan.

Hautaoikeuden jatkaminen ilman hautausta

Järvenpään srk

ulkopaikkakuntalainen / vrek

Arkkuhauta 25 v. - matala hauta - syvä hauta

117 235

471 942

Arkkuhauta 10 v. - matala hauta - syvä hauta

47 94

188 377

Uurnahautaus 25 v. Uurnahautaus 10 v.

47 19

235 94

Hautaoikeusaika kattaa aina haudan koskemattomuusajan. Hautaoikeutta voidaan jatkaa 25 tai 10 vuotta maksamalla hautapaikkamaksu. Hinta määräytyy ensiksi haudatun vainajan viimeisen asuinpaikkakunnan mukaan. Seurakunnalle palautettavan haudan jäljellä olevaa hautaoikeusaikaa ei hyvitetä.


68

JÄRVENPÄÄN SRK - INVESTOINNIT VUODELLE 2019

Seurakuntatalo

Aurinkosähköhanke (2005724)

Yhteensä

50 000 50 000

Keittiön sis-tulon vedeneristäminen, kallistuksien uus. (2005725) Alakerran korjaushanke (2005726) Vesikattohanke (2005727) Yhteensä

30 000 325 000 37 500 392 500

Vanhakirkko

Kirkko

Kellotornin kaiteet (2005728) Inva WC-tilojen suunnittelu (2005729)

Kirkonkulma

Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen (2005730)

Kirkkopiha

Ei investointeja v. 2019

Laurilan seurakuntatalo

Ei investointeja v. 2019

Loutin kerhotalo

Ei investointeja v. 2019

Siunauskappeli

Ei investointeja 2019, korjaushanke edessä 2020

Anttola

Ei investointeja v. 2019

Jamppa

Ei investointeja v. 2019

Mankala ja Haarajoki

Ei investointeja v. 2019

Hautausmaan kiinteistöt

Jätejärjestelmän rakentaminen (2005731) Muualle haudattujen muistopaikka (2005732)

Leiriniemi

20 000 10 000 Yhteensä

30 000

Yhteensä

10 000 10 000

Yhteensä

0

Yhteensä

0

Yhteensä

0

Yhteensä

0

Yhteensä

0

Yhteensä

0

Yhteensä

0

Yhteensä

47 000 20 000 67 000

Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen (2005719)

Työkone- ja laitehankinnat Kirpputorin pakettiauto (2005733) Hautaustoimen ruohonleikkuri (2005718)

25 000

Yhteensä

25 000

Kaikki yhteensä

30 000 15 000 619 500


69 Seurakuntatalo

INVESTOINTISUUNNITELMA 2019-2021

2019

Aurinkosähköhanke Julkisivujen ikkunoiden ja ovien uusiminen, osittain Betonipintojen pesu- ja suojakäsittely (muurit) Taloautomaation alakeskuksien 11, 12, 13 saneeraus

50 000

Yhteensä

Vanhakirkko

Alakerran korjaushanke Keittiön sisääntulon vedeneristäminen, kallistuksien korjaaminen Vesikattohanke Kiinteistön keskikerroksen ja yläkerran peruskorjaushanke

50 000

2020

2021

30 000 11 200 41 200

30 000 20 000 25 000 75 000

0

0

0

0

325 000 30 000 37 500 Yhteensä

Kirkko

Kellotornin huoltotöiden turvallisuuden parantaminen WC-tilojen suunnittelu (INVA) Kuntoarvion PTS:n perusteella vaativat korjaukset

392 500

20 000 10 000 Yhteensä

Kirkonkulma

Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen Taloautomaation VAK:n saneeraus Ulkoisen leikkipaikan leikkikalusteiden uusiminen

30 000

10 000

Yhteensä

10 000

0

15 000 15 000 30 000

Yhteensä

0

0

7 000 7 000

2019

2020

2021

Yhteensä

0

0

0

Yhteensä

0

0

0

Yhteensä

0

0

0

Yhteensä

0

10 000 10 000

0

10 000

10 000

Kirkkopiha

Kalusteiden uusinta

Laurilan seurakuntatalo

Kuntoarvion PTS perusteella vaativat korjaukset

Loutin kerhotalo

Kuntoarvion PTS perusteella vaativat korjaukset

Siunauskappeli

Kuntoarvion PTS perusteella vaativat korjaukset

Jamppa

Lattioiden korjaus

Mankala ja Haarajoki

Kalusteiden/ keittiölaitteiden uusiminen uusiminen Yhteensä

0

10 000

10 000

Yhteensä

47 000 20 000 67 000

0

0

0

0

Hautausmaan kiinteistöt

Jätejärjestelmän rakentaminen Muualle haudattujen muistoalue

Leiriniemi

25 000

Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen Kuntoarvion PTS perusteella vaativat korjaukset

Työkone- ja laitehankinnat

Pakettiautot kirpputori ja hautausmaa ja ruohonleikkuri haut.maa

Yhteensä

25 000

Kaikki yhteensä

619 500

45 000

30 000

91 200

122 000

Profile for Järvenpään seurakunta

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019-2021 + Hautainhoitorahaston talousarvio 2019  

Järvenpään seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019-2021 sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2019

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019-2021 + Hautainhoitorahaston talousarvio 2019  

Järvenpään seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019-2021 sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2019

Advertisement