Page 1

10 อันดับ สุ ดยอดสัตว์ มีพษิ ทีอ่ นั ตรายทีส่ ุ ดในโลก

เริม ่ ทีอ ่ ันด ับ 10 Puffer Fish ปลาปักเป้า ปลาปั กเป้ า คือสัตว์มพ ี ษ ิ ทีม ่ ค ี นนิยมบริโภคมาก โดยเฉพาะในแถบประเทศญีป ่ น ุ่ (ปลาปั กเป้ า ภาษาญีป ่ นเรี ุ่ ยกว่า ฟูกุ) และเกาหลี (ในส่วนของภาษาเกาหลีจะเรียกว่า บ๊อค ฮัง) โดนเนือ ้ ปลา ปั กเป้ านัน ้ จริงๆแล ้ว ไม่ได ้มีพษ ิ แต่สว่ นทีม ่ พ ี ษ ิ ก็คอ ื พวกผิวหนังและเครือ ่ งในของปลาปั กเป้ า แต่พษ ิ เหล่านีม ้ ักจะซึมเข ้าไปในเนือ ้ ตอนแล่ พ่อครัวทีจ ่ ะแล่ปลาปั กเป้ าต ้องมีใบอนุญาติกน ั เลย ถ ้าหากกินพิษของปลาปั กเป้ าไป อาจจะทำาให ้เสียชีวต ิ ได ้ในทันที


อ ันด ับ 9 Poison Dart Frog กบลูกดอก ี น ั กบลูกดอกสีนาเงิ ้ำ นนัน ้ เป็ นสัตว์ทอ ี่ ยูใ่ นป่ าฝนในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต ้ เป็ นกบทีม ่ ส ี ส สวยงามแต่พษ ิ ของมันร ้ายแรงมาก พิษของกบลูกดอก 1 ตัว สามารถคนได ้ถึง 10 คนและหนูถงึ 20,000 ตัว พิษของมันเพียง 5 ไมโครกรัม (เท่ากับปลายเข็ม) ก็สามารถฆ่าคนและสัตว์เลีย ้ งลูก ด ้วยนมทีม ่ ข ี นาดใหญ่ๆได ้ พิษของมันถูกนำ ามาใช ้ในลูกดอกอาบยาพิษของอินเดียแดง มันจึงถูกเรียกว่ากบลูกดอก


อ ันด ับ 8 Inland Taipan งูไทปันโพ้นทะเล งูไทปั นถูกพบได ้มากในทวีปออสเตรเลีย เป็ นงูทม ี่ พ ี ษ ิ ร ้ายแรงมาก พิษทีม ่ ันปล่อยออกมาจาก การกัดหนึง่ ครัง้ สามารถฆ่าคนได ้ถึง 100 คน หรือหนู 250,000 ตัว พิษของมันสามารถฆ่าคนได ้ ภายใน 45 นาที แต่อย่างไรก็ตาม งูไทปั นเป็ นงูทค ี่ อ ่ นข ้างขีอ ้ าย ไม่เคยมีการบันทึกว่ามีคนตาย จากพิษของมัน


ิ อ ันด ับ 7 The Brazillian Wandering Spider แมงมุมบราซล แมงมุมบราซิลหรือแมงมุมกล ้วย ได ้รับการบันทึกลงในกินเนสเวิลด์เรคคอรด์วา่ เป็ นแมงมุมทีม ่ ี พิษร ้ายแรงทีส ่ ด ุ ในโลก พิษของมันมีพษ ิ ทำาลายประสาท พวกมันจะอันตรายอย่างมากเพราะ ั ของมันแล ้วมันชอบแอบอยูต ้ ผ ้า แม ้กระทั่งในรถยนต์ พิษของมันถ ้า โดยนิสย ่ ามรองเท ้า ตู ้เสือ โดนกัดนอกจากจะทำาให ้เจ็บปวดอย่างมากแล ้ว มันจะทำาให ้อวัยวะเพศของเราควบคุมไม่ได ้ ่ มสมรรถภาพทางเพศ<< อย่างงีย และถ ้ารอดตายจากการโดนมันกัด มันก็จะทำาให ้เราเสือ ้ อม โดนกัดให ้ตายดีกว่ามัย ้ ?


อ ันด ับ 6 Stonefish ปลาหิน ถ ้าแข่งกันในเรือ ่ งของความสวยงามแล ้ว ปลาหิน ท่าทางจะแพ ้อย่างขาดลอย แต่ถ ้าแข่งกันเรือ ่ ง ่ ว่าเป็ นปลาทีม ความรุนแรงของพิษแล ้วละก็ เจ ้าปลาหินไม่เป็ นรองใครอย่างแน่นอน มันได ้ชือ ่ ี พิษร ้ายแรงทีส ่ ด ุ ในโลก พิษของปลาหินนีจ ้ ะอยูใ่ นหนามของตัวมันเอง มีคนบอกว่า ถ ้าคุณโดน มันแทงเข ้าละก็ คุณจะได ้ลิม ้ รสความเจ็บปวดเท่าทีม ่ นุษย์จะเจ็บได ้เลยทีเดียว นอกจากจะเจ็บ สุดๆแล ้ว มันจะทำาให ้คุณเป็ นอัมพาต แล ้วก็ตายได ้ในทีส ่ ด ุ


อ ันด ับ 5 Death Stalker Scorpion แมงป่องเดธท์ สตอล์คเกอร์ แมงป่ องโดยทั่วไปนัน ้ ถึงแม ้ว่าจะโดนกัด พิษของมันก็ไม่สามารถทีจ ่ ะทำาอะไรมนุษย์ได ้มากนัก อาจจะเจ็บปวดนิดหน่อย แต่...มันไม่ใช่สำาหรับแมงป่ องพันธุเ์ ดธท์ สตอล์คเกอร์เลย เพราะพิษ ของมันสามารถทำาลายระบบ ประสาทได ้ ถ ้าคุณโดนมันกัด คุณจะปวดอย่างมหาศาล จากนัน ้ จะ ตามมาด ้วยอาการไข ้ขึน ้ เป็ นอัมพาต และตายในทีส ่ ด ุ แต่ถงึ แม ้พิษมันจะร ้ายแรงมาก แต่มันก็ไม่ สามารถฆ่ามนุษย์ทเี่ ป็ นผู ้ใหญ่ได ้ แต่วา่ มันจะเป็ นอันตรายต่อ เด็ก ทารก คนแก่ อย่างมาก ถึง แม ้ว่ามันไม่สามารถทีจ ่ ะฆ่าผู ้ใหญ่ได ้ แต่มันก็ทำาให ้เป็ นอัมพาตได ้นะ =.=


ำ น อ ันด ับ 4 Blue-Ringed Octopus ปลาหมึกแหวนน้าเงิ ปลาหมึกแหวนนาเงิ ้ำ นนัน ้ มีขนาดทีเ่ ล็กมาก ขนาดประมาณลูกกอลฟ์ เท่านั น ้ เอง แต่ขนาดไม่ใช่ ปั ญหาสำาหรับความรุนแรงของพิษมันเลย เพราะพิษมันสามารถฆ่าคนได ้ภายในไม่กน ี่ าที และที่ สำาคัญ มันยังไม่มย ี าแก ้พิษ =.= ถ ้าโดน ปลาหมึกแหวนนาเงิ ้ำ นกัดละก็ คุณจะไม่รู ้สึกเจ็บปวด อะไรมากหรอก แต่วา่ พิษมันจะเริม ่ ทำาลายระบบประสาทของคุณ หลังจากนัน ้ คุณจะรู ้สึกอ่อนแอ และคุณก็จะเริม ่ ควบคุมตัวเองไม่ได ้ ระบบการหายใจจะเริม ่ ล ้มเหลว หลังจากนัน ้ ก็ตายในทีส ่ ด ุ >> น่ากลัวไหมล่ะครับ เล็กพริกขีห ้ นูจริงๆ


อ ันด ับ 3 Marbled Cone Snail หอยเต้าปูนลายหินอ่อน ั สวยงาม แต่!!! พิษของมันน่ะเหรอ เพียงแค่หยดเดียว สามารถฆ่าคน หอยเต ้าปูนตัวเล็กๆ สีสน ได ้ถึง 20 คน ถ ้าคุณเล่นนาที ้ำ ท ่ ะเลทีม ่ ันค่อนข ้างอุน ่ ๆแล ้วเห็นเจ ้าตัวนี้อยู่ อย่าคิดทีจ ่ ะหยิบมันมา เล่นเลยนะครับ แค่ดม ู ันอยูห ่ า่ งๆก็พอแล ้ว เพราะถ ้าคุณโดนพิษมันเล่นงานละก็ คุณจะปวด หลัง จากนัน ้ ก็จะเริม ่ บวม ระบบการหายใจเริม ่ ล ้มเหลว ร่างกายจะคันหยุกหยิก เป็ นอัมพาต แล ้วก็ตาย ในทีส ่ ด ุ แต่ยังไงก็ตาม มีรายงานว่ามีแค่ 30 คนเท่านัน ้ ทีต ่ ายเพราะหอยเต ้าปูน


อ ันด ับ 2 King Cobra งูจงอาง ่ ทางวิทยาศาสตร์วา่ Ophiophagus hannah เป็ นงูพษ งูจงอางหรือชือ ิ ทีม ่ ล ี ำาตัวยาวทีส ่ ด ุ ในโลก ด ้วยขนาดโตสุดที่ 5.6 เมตร งูจงอางนัน ้ เรารู ้กันว่าอาหารโปรดของมันก็คอ ื งู !!! นั่น หมายความว่ามันกินสัตว์ตระกูลเดียวกัน และเพียงแค่โดนมันกัดเพียงครัง้ เดียว ก็ทำาให ้คนตาย ได ้อย่างง่ายๆ และพิษของมันนัน ้ สามารถฆ่าช ้างทีโ่ ตเต็มวัยได ้เพียงแค่ 3 ชัว่ โมง ในส่วนของ มันนัน ้ ส่วนประกอบของมันแตกต่างกับพิษงูโดยทั่วไป ทีส ่ ำาคัญมันพบได ้ทั่วไปในทวีปเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต ้ และในประเทศไทย


อ ันด ับ 1 Box Jellyfish แมงกระพรุนกล่อง และแล ้วแมงกระพรุนกล่องก็ได ้เป็ นแชมป์ สัตว์ทม ี่ พ ี ษ ิ ร ้ายแรงทีส ่ ด ุ ในโลก รายงานว่ามันฆ่าคนไป แล ้ว 5,567 คน พิษของมันนัน ้ จะไปทำาลาย หัวใจ ระบบประสาท ผิวหนัง และทีส ่ ำาคัญ ถ ้าโดน พิษมันจะเจ็บปวดอย่างทีส ่ ด ุ ส่วนใหญ่คนทีโ่ ดนพิษมันนัน ้ จะช็อค และหัวใจล ้มเหลวก่อนทีจ ่ ะ กลับเข ้าถึงฝั่ ง แต่ถ ้าคุณโดนพิษมันก็ยังมีโอกาสทีจ ่ ะรอดอยูน ่ ั่นคือ ต ้องรีบเอานาส ้ำ ้มสายชู มา ล ้างอย่างน ้อย 30 วินาที เพราะมันจะทำาลายพิษของแมงกระพรุนกล่องก่อนทีม ่ ันจะเข ้าไปสู่ กระแสเลือด

10 อันดับ สุดยอดสัตว์มีพิษ ที่อันตรายที่สุดในโลก  

10 อันดับ สุดยอดสัตว์มีพิษ ที่อันตรายที่สุดในโลก