__MAIN_TEXT__

Page 1

Pamięć kilku osób


STOWARZYSZENIE KULTURALNE JARTE POWSTAŁO W 2004 R. I OD POCZĄTKU PODEJMUJE INICJATYWY WSPIERAJĄCE TWÓRCÓW AMATORÓW, ANIMUJE MIESZKANKI I MIESZKAŃCÓW MIELCA,WZMACNIAJĄC ZAINTERESOWANIE SZTUKĄ WIZUALNĄ, W TYM FOTOGRAFIĄ I FILMEM.


STOWARZYSZENIE KULTURALNE JARTE organizacja pożytku publicznego Nasze działania pobudzają i inspirują

Organizowaliśmy w Mielcu i regionie

do działań twórczych i do aktywności

wystawy fotograficzne z amatorami

społecznej. Integrujemy różne środowiska,

i profesjonalistami, różnorodne warsztaty

edukujemy w wielu dziedzinach sztuki,

twórcze, spotkania, slamy poetyckie, akcje

pobudzamy do kreatywności i ekspresji

artystyczne i wydarzenia kulturalne.

twórczej, wzmacniamy w innych poczucie

Od 2017 roku organizujemy program

własnej wartości oraz radość

„Szalom Mielec”, który przybliża

z przynależności do grupy ludzi, którym

mielczanom tradycyjną i współczesną

chce się działać w regionie.

kulturę żydowską.

ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 60 WYSTAW FOTOGRAFICZNYCH, PRAWIE 100 RÓŻNORODNYCH WARSZTATÓW, NIEMAL 300 POKAZÓW FILMOWYCH W latach 2006-2016 zorganizowaliśmy 10 edycji imprezy o charakterze

Każda edycja angażowała od 60 do nawet 160 uczestników, którzy podczas

warsztatowym „M4 Moje Miasto, Moje

intensywnych warsztatów wraz z twórcami

Miejsce”. To działanie programowe JARTE

pracowali nad wspólnym dziełem:

animowało młodzież do angażowania się

spektaklem, scenografią, kostiumami, akcją

w kulturę za pomocą szeregu

artystyczną, graffiti i wieloma innymi

interdyscyplinarnych warsztatów z różnych

formami ekspresji. W działania

dziedzin kultury, takich jak: teatr,

angażowaliśmy wolontariuszy, a sami

performance, street art, fotografia, taniec,

członkowie Stowarzyszenia również

sztuka wizualna, sztuki plastyczne, film

angażowali się nieodpłatnie w organizację,

dokumentalny, muzyka/dźwięk i wiele

promocję, ewaluację i koordynację

innych.

wydarzeń. Każdorazowo w finale wydarzenia brało udział ok. 1000 osób.


JARTE TO LUDZIE

FOTOKOLEKTYW Silną grupę w stowarzyszeniu stanowi Fotokolektyw, którego członkowie starają się robić i promować fotografię na wszelkie sposoby.

WARSZTATY I PROJEKTY Mamy bogate doświadczenie w organizacji warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych. Angażujemy się również od kilku lat w ich prowadzenie, wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie. Kreujemy kulturalne i społeczne projekty.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁDZIAŁANIA Chcemy wzbogacać nasz region o ofertę dla osób, które szukają przedsięwzięć nieoczywistych, twórczych, dających okazję do wzmocnienia siebie poprzez ekspresję twórczą, refleksję nad teraźniejszością i przyszłością.

NAPISZ DO NAS WWW.JARTE.ORG/KONTAKT


„OPOWIEM CI, CO DZIAŁO SIĘ NIM PRZYSZLIŚMY”

PROJEKT REALIZOWANY W 2019 R.


IDEA PROJEKTU I o tym, co się wydarzyło

„Opowiem ci, co działo się nim przyszliśmy”

indywidualnie, przygotowując artystyczne

to przedsięwzięcie kulturalne o charakterze

książki i rodzinne sagi. Wykonane prace

edukacyjnym, integracyjnym

zebraliśmy na wspólnej wystawie „Pamięć

i aktywizacyjnym. Polem działań jest sztuka

kilku osób”, którą pokazujemy w Galerii

wizualna, w tym fotografia - zarówno

JARTE w Mielcu.

współczesna jak i archiwalna, literatura

Nasze przedsięwzięcie było nastawione

oraz wspomnienia. Zaprosiliśmy

na budowanie wśród uczestników

społeczność lokalną do uczestnictwa

samoświadomości i pogłębionych refleksji

w cyklu warsztatów twórczych, spotkań       

wobec zagadnienia tożsamości oraz

z twórcami i seminariów. Towarzyszyli im

na przygotowanie obserwatorów

twórcy lokalni, pasjonaci historii,

do zaangażowanego odbioru kultury.

animatorzy kultury i artyści.

Mieliśmy na uwadze, by każdy tworzył

Podczas wspólnej pracy, rozmów i spotkań

autonomiczną wypowiedź na temat

powstawały prace, w tym zdjęcia

poczucia własnego "ja" w kontekście

i wywiady. Niektórzy pracowali

Mielca-Heimatu rozumianego jako dom/moje miejsce/ojczyzna.


Pomysł jest wynikiem naszych wieloletnich

Koordynatorkami projektu są Katarzyna

doświadczeń i obserwacji. Chcielibyśmy,

Michońska i Kinga Bielec. Całość nie

aby „jestem z Podkarpacia” kojarzyło się

mogłaby się odbyć bez wsparcia

z bogatą historią tego regionu,

finansowego Samorządu Województwa

tolerancją dla wielokulturowości obecną

Podkarpackiego, Goethe-Institut

w naszym dziedzictwie, kulturą, piękną

w Krakowie, Gminy Miejskiej Mielec

przyrodą, ale także ze spektakularnym

oraz środków własnych Stowarzyszenia

rozwojem i nowoczesnością. Aby zatem

Kulturalnego JARTE pozyskanych z 1%

tak było, podejmujemy inicjatywy, które

podatku. Wspierają nas promocyjnie

wzmacniają te emocje u odbiorców

media: hej.mielec.pl, Tygodnik Regionalny

naszych działań.

KORSO, Radio Leliwa, TVP Rzeszów i Polskie Radio Rzeszów.

LUDZIE TWÓRCZY CHCĄ SPĘDZAĆ ZE SOBĄ CZAS. CZUJĄ, ŻE WARTO ZA POMOCĄ SZTUKI OPOWIEDZIEĆ O SOBIE I O REGIONIE. Projekt „Opowiem ci, co działo się nim

Tematy warsztatów to m.in.: „Album

przyszliśmy trwał od kwietnia do listopada

rodzinny”, „Poszukiwanie źródeł historii”,

2019r. Pomysłodawcą i organizatorem jest

„Historie z pamięci”, „Fotografia jako

Stowarzyszenie Kulturalne JARTE z Mielca.

narzędzie do opowiadania”, „Cisza – hałas”.

Warsztaty twórcze odbywały się w formie

Szczegółowe opisy znajdują się

spotkań, wspólnej pracy, przekazywania

na stronie www.jarte.org, a poprowadziły

inspiracji, zapoznawania uczestników

je Kinga Bielec i Dorota Serafin.

z teorią sztuki, podsuwania im pomysłów,

Warsztaty odbywały się od czerwca

wspólnej realizacji, pracy w grupach,

do października 2019r.

działań w terenie, udziału w akcjach itd.


Zorganizowaliśmy spotkania z twórcami

kuratora z polskimi i zagranicznymi

i animatorami w formie seminariów,

artystami.

podczas których zaproszeni twórcy

Seminaria twórcze prowadziły także Kinga

opowiadali o swoich pracach,

Bielec, animatorka i fotografka, a także

doświadczeniach, strategiach twórczych,

Dorota Serafin, kuratorka sztuki, które

a uczestnicy dzielili się swoimi pomysłami

pracowały z uczestnikami nad ich

i pokazywali realizowane prace.

własnymi realizacjami.

Gościliśmy Grażynę Bochenek,

W trakcie trwania projektu spotkaliśmy się

dziennikarkę i reportażystkę, która

także z pasjonatami historii: Józefem

podzieliła się m.in. wiedzą o tym jak

Witkiem, Stanisławem Wanatowiczem

opowiadać daną historię. Pokazała jak

i dr Agnieszką Popiel. Podzielili się swoją

dokumentować i zbierać materiały do

wiedzą o nietuzinkowych ludziach

reportażu. Z uczestniczkami i uczestnikami

i regionie, pasją do historii i sztuki

spotkał się Łukasz Trzciński, fotograf, który

oraz zainspirowali do poszukiwań

d kilku lat współpracuje także w roli

nieoczywistych miejsc, ludzi i wydarzeń.

PODSUMOWANIEM PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST WYSTAWA „PAMIĘĆ KILKU OSÓB” Wystawę przygotowaliśmy wspólnie:

W wystawie udział biorą:

uczestniczki i uczestnicy projektu,

Agata Babula, Kinga Bielec, Szymon Burek,

wolontariuszki i wolontariusze oraz

Roman Gancarz, Artur Gładosz,

członkinie i członkowie JARTE.

Krzysztof Gładysek, Alek Gładysz,

W produkcji wystawy wsparły nas mieleckie

Michał Krawiec, Patryk Stypa, Iwo Styrna,

firmy. Wystawę pokazaliśmy w przestrzeni

Dorota Serafin, Stanisław Wanatowicz,

Galerii JARTE w Mielcu.

Paweł Wolanin, Józef Załucki


PAWEŁ WOLANIN


JÓZEF ZAŁUCKI DRZEWO GENEALOGICZNE ZAŁUCKICH


KINGA BIELEC


ALEKSANDER GŁADYSZ


MICHAŁ KRAWIEC


SZYMON BUREK


AGATA BABULA, IWO STYRNA PAN KRONOS


KINGA BIELEC, ARTUR GŁADOSZ JACY? TACY! RZESZOWIACY


STANISŁAW WANATOWICZ SAGA RODZINY WANATOWICZÓW


ROMAN GANCARZ ALBUM RODZINNY


DOROTA SERAFIN fragment tekstu towarzyszącego wystawie Proces powstawania wystawy przypominał

w formie wywiadów, zapytań, reakcji na

pracę wnikliwych badaczy - szperających

dokumentację minionych lat i przeszłych

w zakurzonych zakamarkach,

zdarzeń, wprawiają w ruch tętniące

przybliżających lupą nieznane sobie twarze

pod chłodną, wierzchnią warstwą obrazów,

na pożółkłych zdjęciach, kompletujących

sekretne życie cudzych wspomnień

ścinki z fragmentami dedykacji z czasem

i związanych z nimi emocji. Dzięki nim,

sielskiej, a czasem burzliwej młodości

jako odbiorcy, jesteśmy w stanie,

bliskich. Wierzących w to, że na ich

doświadczyć energii scenicznej

podstawie, można określić siebie samych

amatorskiego zespołu tańca, towarzyszyć

i stale tworzącą się historię.

w podróży za pracą członkom rodziny,

Prezentowane prace w różnoraki sposób

która jeszcze przed momentem nie była

odnoszą się do motywu pamięci i trwania,

"nasza", a jej losy, odległe, nieznane

zarówno przez pryzmat tego, co udało się

i obojętne, wykazują nagle wiele

ustalić za pomocą dociekań i ścisłej,

podobieństw do tego, o czym jakiś czas

faktograficznej wiedzy, jak i prób

temu opowiadali nam dziadkowie

dopowiedzenia braków w archiwum.

i rodzice. I tego o czym, być może,

Zbiory fotografii opatrzone komentarzami

nie chcieliśmy wtedy słyszeć.


Publikacja powstała w ramach upowszechniania projektu „Opowiem ci, co działo się nim przyszliśmy”. fot. Kinga Bielec, Anna Jajkiewicz, Kacper Sarama Stowarzyszenie Kulturalne JARTE KRS 0000215446   Mielec, 2019 r. www.jarte.org

Organizator

Mecenasi

Patronat medialny

Projekt „Opowiem ci, co działo się nim przyszliśmy” jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego, Goethe Institut w Krakowie, Gminy Miejskiej Mielec oraz Stowarzyszenia Kulturalnego JARTE pozyskanych z 1% podatku.


Profile for JARTE

PAMIĘĆ KILKU OSÓB  

Zobaczcie kolaż z pejzażem dzieciństwa, rodzinne zdjęcia i białego misia. Poczytajcie o Stowarzyszeniu Kulturalnym JARTE i o szczegółach pro...

PAMIĘĆ KILKU OSÓB  

Zobaczcie kolaż z pejzażem dzieciństwa, rodzinne zdjęcia i białego misia. Poczytajcie o Stowarzyszeniu Kulturalnym JARTE i o szczegółach pro...

Advertisement