Page 1

Ročenka Dorper 2020

Informace o vývoji Dorper v ČR Výsledky testů výkrmnosti Výsledky kontroly užitkovosti Termíny akcí v roce 2021 Nabídky školení Etický kodex chovatele

iation of Cz p Assoc ech e e h Re S p er

lic ub

Do rp

Dorper Asociace CZ

Yearbook Dorper Sheep 2020

Dorper Sheep Association of Czech Republic


Dorper v českých chovech, rok 2020 Vážení čtenáři, Rok 2020 nám trochu zkomplikoval Coronavirus, ale díky Vaší vstřícnosti a ochotě přizpůsobit se, jsme společně zvládli jak kontrolu užitkovosti a testování, tak také hodnocení a uchovňování zvířat. Bohužel nekonala se Národní výstava hospodářských zvířat v Brně, ani Výstava plemenných beranů v Mělnickém Vtelně, ale realizovali jsme v září Nákupní trh Dorper v Plchovicích. Oceňuji Váš přístup a ještě jednou vám všem děkuji. Jak se populace Dorper v České republice vyvíjela poznáte z následujícího obsahu této ročenky. Mnozí z Vás se účastnili sdružených vývozních akcí. Vyváželi jsme skutečně masivně a tím byl zajištěn rentabilní odbyt. Poptávka stále převyšuje nabídku, ale důsledkem je varovný nárůst reprodukčního věku naší populace ovcí o 38,2%. Považuji za potřebné připomenout, že není dobré vše podřídit prodeji a zanedbávat obnovu základního stáda. Jsem přesvědčen, že zvyšování kvality zvířat, udržitelné rozšiřování populace, spolupráce chovatelů na všech úrovních a rozumné využití exportních příležitostí, povede k rozvoji prosperity chovu Dorper. Přeji Vám vše dobré Ing. Jaroslav Rucki, předseda Dorper Asociace CZ

Dorper Asociace CZ, z. s. Vendryně 942 739 94 Vendryně Česká republika dorpercz@dorper.biz http://www.dorper.biz 📞 +420 731 446 881 +420 602 364 249

2


Početní stavy Charakteristika plemene Dorper je ekonomicky výhodné plemeno, které je nenáročné a má schopnost využít dobře obsah krmné dávky. Není jej nutné stříhat. Je odolné proti nemocem. Plemeno je adaptováno v různých klimatických podmínkách. Z jatečného hlediska produkuje velmi kvalitní JUT s malým obsahem tuku a velmi nízkou mírou skopového přípachu. U jatečných beranů lze ve 105 až 120-ti dnech dosáhnout živé hmotnosti 36 až 50 kg. Jehňata se rodí malá a velmi rychle přirůstají. Kůže zvaná Cape Glovers je velice kvalitní a ceněná. Výtěžek z  kůže v  zahraničí tvoří až 20% jatečného výnosu. Dorper bahnice jsou schopny bahnění v  intervalech pouhých 8 měsíců (3 porody za 2 roky) s plodností 150% (2,25 jehněte za rok).

Stavy zvířat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

zvířat zapsaných v PK

163

325

483

776

1024

1558

1804

2487

z toho samců (M)

37

104

172

307

422

665

787

1137

z toho samic (F)

126

221

311

469

601

890

1012

1341

plemenných beranů

19

31

61

77

150

179

229

319

Krevních linií plemenných beranů

11

17

22

26

27

28

28

30

Plemenní berani:

3


Kontrola užitkovosti

Růst jehňat, hodnoty v Kg 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

průměrná přepočtená váha ve 100 dnech

29,22

27,53

30,49

29,20

29,17

29,97

29,9

28,5

maximální hodnota

43,36

42,14

44,86

50,47

45,71

44,66

51,6

50,9

minimální hodnota

17,06

11,75

11,77

15,54

14,12

14,23

12,5

10,8

Průměrný denní přírůstek ve 100 dnech činil u beránků v roce 302 gr. Průměrný denní přírůstek ve 100 dnech činil u jehnic v roce 267 gr.

NT Dorper 2021 připravuje na 25.září v Plchovicích

4

Výstava, hodnocení a prodej Dorper Odborná část Chovatelská setkání Prodej chovatelských potřeb


Ovce a kozy v Česku Zdroj: MZe ČR, ČSÚ – Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. daného roku

K 1. 4. 2020 bylo v České republice chováno 203 612 ks ovcí. Oproti roku 2019 došlo k meziročnímu poklesu jejich počtu o 4,4 % (- 9 456 ks.). Počet bahnic meziročně klesl o 3,1 % (- 4 049 ks.) na 125 956 ks. K poklesu došlo také u jehnic, jejichž počet se snížil o 2,3 % (- 497 ks.) na 21 278 ks. Počet plemenných beranů vzrostl o 5,5 % (+ 341 ks.) na 6 494 ks.

Počet ovcí k 1. dubnu 2019 a 1. dubnu 2020 podle krajů (ks.) Území, kraj Territory, region

2019

2020

213 068

203 612

-9 456

95,6

Hl. m. Praha + Středočeský

23 712

22 029

-1 683

92,9

Jihočeský

29 806

28 602

-1 204

96,0

Plzeňský

18 063

16 449

-1 614

91,1

Karlovarský

13 869

12 599

-1 270

90,8

Ústecký

14 038

12 879

-1 159

91,7

Liberecký

15 409

14 465

-944

93,9

Královéhradecký

15 691

16 477

786

105,0

Pardubický

12 034

11 034

-1 000

91,7

Vysočina

13 648

13 653

5

100,0

Jihomoravský

9 369

8 869

-500

94,7

Olomoucký

9 044

8 992

-52

99,4

Zlínský

21 979

21 083

-896

95,9

Moravskoslezský

16 406

16

75

100,5

Česká republika

Rozdíl (+/-)

Index (%)

5


Bilance výroby a spotřeby skopového masa Zdroj: ČSÚ, MZe, Statistika zahraničního obchodu ČSÚ, Dorper Asociace CZ, Svaz chovatelů ovcí a koz z. s.

Ukazatel Stavy ovcí celkem k 1. 4. daného roku Stavy koz celkem k 1. 4. daného roku Výroba z toho–domácí hospodářství Dovoz 2) Celková nabídka Domácí spotřeba Vývoz 2) Celková poptávka Soběstačnost

MJ

2011

2012

2013

2014

2015

ks

196 913

209 052

221 014

220 521

225 397

231 694

ks

21 709

23 263

23 620

24 042

24 348

26 765

2,15

2,38

3,00

3,32

3,49

3,55

1,65

1,89

2,84

3,14

3,30

3,37

0,31

0,34

0,36

0,39

0,34

0,46

2,46

2,72

3,36

3,71

3,83

4,01

2,37

2,68

3,28

3,61

3,65

2,37

0,09

0,04

0,08

0,10

0,18

0,21

2,46

2,72

3,36

3,71

3,83

4,01

90,7

90,2

91,5

92,0

95,6

93,4

tis. t j. hm. tis. t j. hm. tis. t j. hm. tis. t j. hm. tis. t j. hm. tis. t j. hm. tis. t j. hm. %

Ukazatel

MJ

Stavy ovcí celkem k 1. 4. daného roku**

ks

Stavy koz celkem k 1. 4. daného roku**

ks

Výroba

tis. t j. hm.

z toho–domácí hospodářství

tis. t j. hm.

Dovoz 2)

tis. t j. hm.

Celková nabídka

tis. t j. hm.

Domácí spotřeba

tis. t j. hm.

Vývoz 2)

tis. t j. hm.

Celková poptávka

tis. t j. hm.

Soběstačnost

2010

%

2016

2017

2018

2019

2020

218 493

217 141

218 915

213 068

203 612

26 548

28 174

30 316

29 210

28 919

3,87

4,0

4,0

4,03

3,68

3,69

3,70

3,70

3, 81

3,49

0,49

0,41

0,40

0,66

0,40

4,36

4,41

4,40

4,69

4,08

2,68

3,28

3,61

4,16

3,77

0,23

0,50

0,50

0,48

0,31

4,36

4,41

4,40

4,69

4,08

93,7

102,3

102,6

95,7

97,6

Vlivem omezení vyhlášených během pandemie covid-19 v roce 2020, kdy se prudce snížila spotřeba skopového masa, poklesly prudce i počty poražených ovcí a koz na jatkách i mimo jatka. Celkové porážky ovcí včetně odhadu domácích porážek dosáhly 148 700 ks., z toho 118 900 jehňat. Z uvedených počtů bylo na jatkách poraženo 9 716 ks. (včetně 7 897 ks jehňat). Průměrná živá hmotnost jehňat na jatkách dosáhla 33 kg, průměrná živá hmotnost ovcí 50 kg, živá hmotnost jehňat při zohlednění domácích porážek dosáhla 38 kg, ovcí 46 kg. Porážky koz včetně domácích porážek činily 30 634 ks., počet poražených koz na jatkách byl 634 ks.

Opačný trend zaznamenal vývoj vývozu plemenných ovcí a beranů Dorper. Vlivem sdružování zvířat od více chovatelů do společných vývozních skupin, došlo k výraznému nárůstu vývozů v roce 2020 a tento trend pokračuje i v roce 2021. Tato skutečnost měla vliv na výrazné zvýšení průměrného reprodukčního věku populace Dorper. Průměrný reprodukční věk proti roku 2019 vzrostl o 38,2% .

6


Ukazatele reprodukce Reprodukce:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Narozených jehňat

103

127

131

245

225

360

410

430

z toho M

28

50

67

121

107

161

201

221

z toho F

75

77

64

124

118

199

209

209

0,64

0,89

1,22

1,39

1,73

1,72

1,91

2,64

Jalovost

0

1

11

21

32

45

17

24

Zmetání

0

0

0

0

4

4

1

2

98,1 %

97,1 %

100 %

99,6 %

1,9 %

2,9 %

0 %

0,4 %

Průměrný reprodukční věk

Reprodukční tech.: Harémové připouštění Individuální připouštění

100 % 94,02 %96,52 % 97,2 % 0 %

5,98 % 3,48 % 2,80 %

Repr. ukazatele: Průměrný index plodnost

2,06

1,41

1,42

1,41

1,21

1,37

1,13

Průměrný index intenzity

2,24

1,23

1,27

1,44

1,63

1,52

2

Průměrný index odchovu

1,03

1,12

1,16

1,15

1,08

1,37

1,13

reprodukční věk - věk ovce po odečtení jednoho roku * index plodnosti - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k počtu vrhů plemenice * index intenzity - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k reprodukčnímu věku plemenice v  letech. * index odchovu – podíl počtu jehňat odchovaných do věku 30 dní k reprodukčnímu věku

7


Školení, instruktáže, konzultace V roce 2020 si značné množství chovatelů vyzkoušelo individuální i skupinová školení a konzultace týkající se využívání přístupu do Plemenné knihy Dorper. Také pro rok 2021 jsme přichystali neomezené množství instruktáží, školení a konzultací. Nejčastější forma je distanční školení, kdy za pomoci programu TeamViewer dojde k připojení na vzdálenou plochu účastníka.

Školení a konzultace lze realizovat v jakémkoliv předem dohodnuté termínu. Přístup do Plemenné knihy Dorper je pro chovatele bezplatný, stejně jako licence programu CLARIS FileMaker, ve kterém je plemenná kniha naprogramována. Školení a konzultace jsou rovněž zdarma. Využití dat obsažených v Plemenné knize Dorper a schopnost interpretace obsažených dat je užitečným nástrojem chovatele.

Plemenná kniha Dorper Asociace CZ p ře d s e d a ra d y P l e m e n n é k n i h y D o r p e r M g r. Pa v e l H a b ě t í n +420 602 364 249 A d m i n i s t rá t o r P l e m e n n é k n i h y I n g . J a ro s l a v Ru c k i +420 731 446 881 d o r p e rc z @ d o r p e r. b i z w w w. d o r p e r. b i z

8


Odolnost proti scrapie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nevyšetřeno

116

37,91 %

99

20,50 %

174

21,78 %

188

17,33 %

296

25,61 %

169

13,48 %

106

8,68 %

ARR/ARR

70

22,88 %

171

35,40 %

339

41,43 %

572

52,72 %

600

51,90 %

801

63,88 %

816

66,83 %

ARR/ARQ

76

24,84 %

145

30,02 %

199

24,78 %

255

23,50 %

209

18,10 %

230

18,34 %

240

19,66 %

ARR/AHQ

4

1,31 %

3

1,04 %

6

0,75 %

5

0,46 %

7

0,61 %

7

0,56 %

8

0,66 %

ARQ/ARQ

36

11,76 %

59

12,22 %

76

8,51 %

61

5,62 %

41

3,55 %

42

3,35 %

46

3,77 %

ARR/VRQ

1

0,33 %

1

0,21 %

1

0,13 %

0

0,00 %

3

0,26 %

2

0,16 %

2

0,16 %

ARQ/VRQ

3

0,98 %

3

0,62 %

5

0,63 %

4

0,37 %

0

0,00 %

3

0,24 %

3

0,25 %

R5

R4

R3

Genotyp

9

R1

ARR/ARR

R2

ARR/AHQ ARR/ARH ARR/ARQ

R3

AHQ/AHQ AHQ/ARH AHQ/ARQ ARH/ARH ARH/ARQ ARQ/ARQ

R4

ARR/VRQ

R5

AHQ/VRQ ARH/VRQ ARQ/VRQ VRQ/VRQ

R2

R1 Popis genotyp obsahuje pouze genotypu obsahuje jednu alelu ARR a žádnou alelu genotyp neobsahuje žádnou alelu genotypu obsahuje jednu alelu ARR a alelu VRQ genotyp obsahuje jednu alelu VRQ ale

Použití Vhodná pro všechny typy chovů Vzhledem k přítomnosti alely ARR použitelná v chovech Nevhodná pro šlechtitelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat, Nevhodná pro šlechtitelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat, použití k chovu může být vyjímečně povoleno u samic pouze ve zdůvodnitelných případech Naprosto vyloučená s chovu


Pro lepší pohodu zvířat a úspory

Odzkoušeno v chovech, výsledky testování jsou jednoznačně pozitivní a dokonce pozorujeme také zlepšení kvality paznehtů

… všichni jsou spokojení.

10


Zdroj: MVDr. Tereza Ježková, https://zverolekarka.com/terezajezkova/

S

třevní červivost malých přežvýkavců je velice častý, úporný a nesnadno řešitelný problém v chovu ovcí a koz. Onemocnění způsobené cizopasnými střevními červy, často společně s parazity slezu, se nazývá parazitární gastroenteritida. Projevuje se hubnutím, sníženou chutí a sníženým příjmem potravy a nezřídka také otoky v mezisaničí. Ne vždy mají zvířata průjem. Subklinické infekce zpomalují růst, snižují nádoj a narušují růst vlny. Střevní červivost způsobují hlístice, oblí červi, i tasemnice, červi ploší. U ovcí bývají nemocí nejvíce postižena jehňata a bahnice jsou mnohem odolnější, u koz je věková rezistence k infekci oblými červy minimální a začervením může trpět koza bez ohledu na věk.

Léčba

Na první pohled je řešení jednoduché, odčervit. Ve skutečnosti to není tak jednoduché. Už i střevní hlístice ovcí a koz vykazují rezistenci, nejčastěji proti benzimidazolům. Dlouhodobá kontrola střevní červivosti ve stádě jen chemickými prostředky není možná. Pokud už je zvíře viditelně nemocné, použití odčervovadel je nutné. Bez současného přesunu takového zvířete na nezamořenou pastvinu je ale zlepšení jen krátkodobé. Nezamořená pastvina je taková, kde se ovce a kozy nepásly aspoň šest, nejlépe 12 měsíců

Prevence

Prevence střevní červivosti malých přežvýkavců je složitá, rozsáhlá problematika. Preventivní programy musí být ušité na míru každému chovu. V hobby chovech je největší překážkou chov velkého množství zvířat na malé ploše a nemožnost přesunu zvířat jinam. Bez využití střídání pastvin je prevence obtížná. Vadí také společná pastva dospělých a mladých zvířat. V malých chovech se počet parazitů dá omezit pravidelným sbíráním trusu ve výbězích a to každé tři dny, brzy z jara a na podzim každý týden. Protože larvám vadí vyschnutí a slunce, je třeba kosit nedopasky. Ve stájích je důležité čisto a sucho. Odolnost proti parazitům zvyšuje plnohodnotné krmení zvířat, hlavně dostatek bílkovin. Proti parazitům působí také česnek, pelyněk, kmín nebo listí z ořešáku. Tasemnici je možno vyhnat 1 % roztokem modré skalice v dávce 30–80 ml, ale pozor na otravu mědí. Odčervovadla je potřeba používat správně, ve správný čas, ani příliš málo, ani příliš často. Cílem není pokusit se zničit všechny parazity, ale udržet si v chovu neškodný počet cizopasníků, kteří nejsou na neuváženě používaná odčervovadla zvyklá. Často propagovaná metoda FAMACHA k určení, která zvířata potřebují odčervit bohužel při střevní červivosti není použitelná. Střevní červi až na výjimku v podobě měchovce nezpůsobují výraznější chudokrevnost ani bílé sliznice.

Střevní červi Rod

Trichostrongylus

Nematodirus

Nematodirus

Cooperia

Druhy

Kde škodí

Popis

Nebezpe čnost

vitrinus, columbriformis

dvanáctník, žije v tunelech ve sliznici

♀ 5,0–8,0 mm ♂ 4,0–6,0 mm světle červenohnědý

++

battus

tenké střevo, omotaný kolem klků; škodí larvy, které hromadně opouštějí sliznici

♀ 15,0–25,0 mm ♂ 11,0–16,0 mm

+++

licollis, spathiger

tenké střevo, omotaný kolem klků

♀ 15,0–24,0 mm ♂ 10,0–15,0 mm

+/++

curticei, oncophora

tenké střevo, omotaný kolem klků

♀ 6,0–8,0 mm ♂ 4,5–6,0 mm světle růžový

+

11

fi

Střevní červivost malých přežvýkavců


Registr plemenných beranů Dorper Ustanovení zákona 154/2000 Sb. Hlava III, § 19 odst.1 nařizující používání registrovaných plemeníků v chovech. Linie

od

id

GNT

narozeni

0408 AMARUN AMR-0001 AMR-0002 AMR-0004 AMR-0005 AMR-0007 AMR-0008

06.04.2014 10.08.2015 16.08.2016 23.08.2017 17.08.2018 30.08.2018

AT0000377052930 CZ0000081570021 CZ0000088382021 CZ0000078302081 CZ0000010056024 CZ0000010057024

R2 R2 R1 R2 R1 R2

30.04.2013 16.02.2015 10.02.2016 14.02.2017 01.11.2017 03.11.2017

AMR-0009 AMR-0010 AMR-0013 AMR-0014 AMR-0015 AMR-0016 AMR-0017 AMR-0019 AMR-0020 AMR-0021 AMR-0022 AMR-0027 AMR-0030

30.08.2018 15.11.2018 12.03.2019 06.06.2019 14.06.2019 14.06.2019 21.09.2019 16.03.2020 16.03.2020 21.09.2020 21.09.2020 11.12.2020 13.07.2021

CZ0000010059024 CZ0000078326081 CZ0000043375062 CZ0000078334081 CZ0000086473052 CZ0000013173024 CZ0000013171024 CZ0000076275053 CZ0000076279053 CZ0000019292024 CZ0000019288024 CZ0000076285053 CZ0000083904081

R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R1 R1 R1 R1 R1 R2

16.12.2017 25.05.2018 08.04.2018 21.06.2018 29.10.2018 28.06.2018 15.02.2019 16.04.2019 26.04.2019 24.02.2020 07.03.2020 09.04.2020 28.03.2020

ARA-0001 ARA-0007 ARA-0008 ARA-0010 ARA-0011 ARA-0012 ARA-0014 ARA-0016 ARA-0017 ARA-0018 ARA-0019 ARA-0020

10.02.2014 19.01.2017 07.12.2017 18.12.2018 18.12.2018 29.05.2019 09.03.2020 17.06.2020 17.06.2020 21.06.2020 26.01.2021 12.05.2021

DE0010510510407 CZ0000066047053 CZ0000072387053 CZ0000078731053 CZ0000078732053 CZ0000078427053 CZ0000080543053 CZ0000043377062 CZ0000043378062 CZ0000063106053 CZ0000083198053 CZ0000028965034

R2 R1 R1 R2 R1 R1 R1 R2 R3 R1 R2 R3

14.04.2013 07.11.2015 02.05.2017 22.03.2018 10.04.2018 05.08.2018 25.05.2019 24.12.2019 25.12.2019 29.03.2019 06.12.2019 01.12.2020

0407 ARAWN

ARO-0001 ARO-0002 ARO-0004 ARO-0006 ARO-0008 ARO-0009 ARO-0011 ARO-0012 ARO-0013 ARO-0014 ARO-0015 ARO-0016 ARO-0017 ARO-0018 ARO-0019 ARO-0020 ARO-0021 ARO-0022 ARO-0023 ARO-0024 ARO-0025 ARO-0027 ARO-0028

09.12.2015 24.11.2017 26.11.2017 26.11.2017 24.07.2019 24.08.2019 28.08.2019 24.09.2019 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020 12.05.2021 12.05.2021 20.05.2021 03.06.2021 03.06.2021 03.06.2021 17.07.2021 17.07.2021

DE0010311212693 CZ0000003601034 CZ0000020423034 CZ0000020418034 CZ0000019340024 CZ0000019341024 CZ0000029187034 CZ0000079292051 CZ0000019353024 CZ0000019351024 CZ0000019352024 CZ0000019344024 CZ0000019347024 CZ0000019348024 CZ0000019349024 CZ0000026015024 CZ0000026017024 CZ0000054238071 CZ0000026019024 CZ0000026014024 CZ0000026018024 CZ0000052997062 CZ0000052998062

R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R1 R1 R1 R2 R1 R1

14.09.2014 16.04.2017 02.05.2017 29.04.2017 04.02.2019 21.04.2019 23.02.2019 12.01.2019 24.02.2020 24.02.2020 24.02.2020 17.02.2020 21.02.2020 21.02.2020 21.02.2020 30.11.2020 02.12.2020 17.03.2020 04.12.2020 30.11.2020 02.12.2020 15.02.2021 15.02.2021

0425 ATILA

ATI-0001

02.10.2017

CZ0000003580034

R1

05.01.2016

0403 DANSO

DAS-0007

14.06.2015

CZ0000064366081

R2

25.10.2014

0405 DAVID

DAV-0003 DAV-0004 DAV-0005

04.09.2014 22.09.2014 09.12.2015

CZ0000057889081 CZ0000057886081 CZ0000086573021

R1 R1 R2

20.06.2013 20.06.2013 15.03.2015

0419 ARON

DNA-0001 DNA-0002 DNA-0003 DNA-0005 DNA-0007 DNA-0008 DNA-0009

04.06.2018 26.08.2019 17.07.2020 17.07.2020 13.11.2020 12.05.2021 12.05.2021

DE0010992030358 CZ0000080657052 CZ0000019345024 CZ0000019346024 CZ0000092650052 CZ0000026012024 CZ0000026013024

R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

01.08.2017 13.03.2019 17.02.2020 19.02.2020 16.02.2020 14.11.2020 18.11.2020

DNA-0010

12.05.2021

CZ0000026016024

R1

01.12.2020

0400 DORPE

DOR-0001

18.03.2014

AT0000891142620

R3

03.02.2011

0404 DUME

DUM-0001 DUM-0005 DUM-0006 DUM-0007 DUM-0008 DUM-0009 DUM-0010 DUM-0011 DUM-0014 DUM-0015 DUM-0020 DUM-0021

08.10.2012 14.06.2015 14.06.2015 07.08.2015 09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 19.01.2017 05.05.2017 17.12.2019 12.09.2020

DE0010800491647 CZ0000064371081 CZ0000064362081 CZ0000064375081 CZ0000071336081 CZ0000071338081 CZ0000064378081 CZ0000064377081 CZ0000043371062 CZ0000071363081 CZ0000032812034 CZ0000088692072

R2 R2 R2 R1 R2 R2 R2 R2 R2 R1 R1 R1

16.08.2010 07.12.2014 03.03.2014 20.01.2015 28.04.2015 21.05.2015 09.03.2015 07.03.2015 05.05.2016 15.04.2016 14.05.2019 30.10.2019

0430 FERDY

FED-0001

05.05.2021

DE0010800995303

R1

23.10.2019

0402 FRANK

FRN-0001 FRN-0007 FRN-0010 FRN-0013 FRN-0015 FRN-0016

08.10.2012 15.04.2015 15.04.2015 09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015

DE0010610218437 CZ0000089581031 CZ0000089589031 CZ0000089594031 CZ0000003574034 CZ0000089606031

R1 R1 R2 R1 R1 R2

26.11.2011 17.12.2013 04.04.2014 24.04.2014 02.05.2015 26.04.2015

0401 HUGO

HUG-0002 HUG-0006 HUG-0008

08.10.2012 27.04.2016 20.09.2020

CZ0000043761031 CZ0000003577034 CZ0000029183034

R1 R1 R2

08.01.2012 04.05.2015 02.04.2020

0412 IWAN

IWA-0001

19.03.2014

CH0000017300151

R3

13.05.2013

0426 JANGLES JAG-0004 JAG-0006 JAG-0012

07.05.2019 09.03.2020 05.05.2021

CZ0000078433053 CZ0000080563053 DE0010800868306

R1 R1 R1

30.09.2018 22.07.2019 05.01.2019

0424 JOKER

JOK-0003 JOK-0004 JOK-0005 JOK-0006 JOK-0007 JOK-0008 JOK-0010 JOK-0014

21.09.2019 21.09.2019 03.11.2019 03.11.2019 05.11.2019 19.09.2020 21.09.2020 31.05.2021

CZ0000078454053 CZ0000078444053 CZ0000078456053 CZ0000078457053 CZ0000078435053 CZ0000083230053 CZ0000080564053 CZ0000083200053

R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

02.12.2018 24.11.2018 03.12.2018 04.12.2018 11.10.2018 02.04.2020 04.09.2019 15.03.2020

0429 KAYA

KAY-0001

29.09.2020

DE0011390009515

R1

17.05.2019

0413 MAHDY

MAD-0005 MAD-0006 MAD-0007 MAD-0008 MAD-0010 MAD-0011 MAD-0014

24.11.2016 19.01.2017 18.07.2017 17.08.2018 25.06.2019 26.10.2019 27.05.2020

CZ0000003591034 CZ0000078643021 DE0010800605050 CZ0000078311081 CZ0000010309034 CZ0000087036081 CZ0000087037081

R1 R1 R1 R2 R2 R1 R2

09.03.2016 17.04.2016 15.01.2014 21.11.2017 01.03.2016 03.04.2019 05.04.2019

0422 MAKO

MAK-0002 MAK-0004 MAK-0005

25.11.2017 26.11.2017 26.11.2017

CZ0000010311034 CZ0000020430034 CZ0000020424034

R2 R1 R1

01.05.2017 14.05.2017 07.05.2017

0428 DINARI

12


Registr plemenných beranů Dorper NIH-0002 NIH-0003 NIH-0005 NIH-0007 NIH-0008 NIH-0009 NIH-0010 NIH-0011 NIH-0012 NIH-0014

23.08.2017 23.08.2017 23.08.2017 13.07.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 18.12.2018 25.03.2019

CZ0000031509053 CZ0000031510053 CZ0000043704071 CZ0000076269053 CZ0000013666024 CZ0000048737071 CZ0000013667024 CZ0000048743071 CZ0000048738071 CZ0000048735071

R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

16.01.2017 20.01.2017 25.03.2017 09.12.2017 22.01.2018 03.11.2017 16.03.2018 24.03.2018 27.11.2017 27.10.2017

NIH-0015 NIH-0016 NIH-0017 NIH-0018 NIH-0019 NIH-0020 NIH-0021 NIH-0022 NIH-0023 NIH-0024 NIH-0025

07.05.2019 09.08.2019 03.11.2019 03.11.2019 03.11.2019 03.11.2019 17.12.2019 14.01.2020 21.09.2020 21.09.2020 21.09.2020

CZ0000048734071 CZ0000051052071 CZ0000065108042 CZ0000065109042 CZ0000065107042 CZ0000065110042 CZ0000019411034 CZ0000051056071 CZ0000019412034 CZ0000019413034 CZ0000019415034

R1 R1 R1 R2 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R1

18.04.2017 09.08.2018 17.01.2019 20.01.2019 17.01.2019 14.03.2019 07.05.2019 15.08.2018 12.03.2020 12.03.2020 07.04.2020

0416 SALOGO SAN-0002 SAN-0003 SAN-0004 SAN-0005 SAN-0006 SAN-0007 SAN-0008 SAN-0009 SAN-0010

23.08.2016 18.07.2017 18.07.2017 18.07.2017 07.09.2017 24.11.2017 15.11.2018 24.07.2019 31.10.2019

CZ0000048172041 CZ0000078645021 CZ0000092553021 CZ0000092555021 CZ0000092554021 CZ0000052369041 CZ0000005610024 CZ0000005614024 CZ0000022204024

R1 R2 R2 R1 R1 R2 R1 R1 R1

17.12.2015 18.01.2017 30.01.2017 09.02.2017 30.01.2017 28.02.2017 09.04.2018 13.07.2018 09.05.2019

0421 TEMBI

TEB-0001 TEB-0002 TEB-0003 TEB-0004 TEB-0005

09.12.2015 23.08.2017 23.08.2017 07.09.2017 07.09.2017

DE0010510400360 CZ0000076853052 CZ0000076854052 CZ0000076856052 CZ0000076857052

R1 R1 R1 R1 R2

09.03.2015 18.11.2016 14.12.2016 14.12.2016 12.02.2017

0410 THABO

THA-0001

24.03.2014

SE0019684613075

R3

28.04.2013

0411 TANO

TTA-0001 TTA-0003 TTA-0007 TTA-0008 TTA-0012 TTA-0013 TTA-0016 TTA-0017 TTA-0018 TTA-0025 TTA-0027 TTA-0028 TTA-0029 TTA-0030 TTA-0033 TTA-0035 TTA-0036 TTA-0037 TTA-0039 TTA-0040 TTA-0041 TTA-0042 TTA-0043 TTA-0044 TTA-0045 TTA-0046 TTA-0047

07.03.2014 04.04.2016 15.06.2016 06.10.2016 08.06.2017 18.07.2017 23.08.2017 23.08.2017 23.08.2017 23.02.2018 23.02.2018 04.06.2018 30.08.2018 02.10.2018 03.07.2019 27.08.2019 27.08.2019 21.09.2019 25.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 09.03.2020 09.07.2020 05.09.2020 21.09.2020 21.09.2020 14.09.2020

DE0010710197049 CZ0000061049053 CZ0000066048053 CZ0000043699071 CZ0000071370081 CZ0000071369081 CZ0000078299081 CZ0000078300081 CZ0000071372081 CZ0000088380021 CZ0000010055024 CZ0000075805053 CZ0000084372052 CZ0000075804053 CZ0000076270053 CZ0000010316034 CZ0000010315034 CZ0000084374052 CZ0000076272053 CZ0000028955034 CZ0000010317034 CZ0000051584071 CZ0000088999052 CZ0000051585071 CZ0000089000052 CZ0000096786052 CZ0000051587071

R1 R2 R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R1

09.01.2013 24.02.2015 09.11.2015 18.04.2016 04.12.2016 30.11.2016 20.12.2016 03.01.2017 08.12.2016 01.05.2017 22.05.2017 06.11.2017 09.02.2018 06.11.2017 23.09.2018 08.02.2019 07.02.2019 27.10.2018 07.10.2018 19.03.2019 27.02.2019 11.01.2019 11.07.2019 09.11.2019 16.03.2020 28.03.2020 26.04.2020

0420 NIHAL

13

0414 WALTZ

WAZ-0001

24.03.2014

AT0000145860630

R1

16.02.2012

N á ku p n í t r h b e ra n ů D o r p e r 2 0 2 1 s e u s ku t e č n í 2 5 . 9 . 2 0 2 1 v Plchovicích u Chocně


Výživu bereme vážně

Elektrolyty | Energie | Vitamíny BaseLyte™ LIQUID je doplňkové krmivo pro jehňata a kůzlata k dodání elektrolytů, energie a vitamínů. BaseLyte™ LIQUID je vhodný i pro každodenní napájení přimíchaný do vody. Doporučené použití: • • • • •

dehydratovaná zvířata při přepravě při ztrátě tekutin když probíhají střevní obtíže při řešení průjmu spolu s veterinární léčbou nechutenství vyvolané převozem

• • • •

přesuny onemocnění teplé počasí ztráta hmotnosti

Složení: Voda | dextróza | acetát sodný | chlorid sodný | chlorid draselný | propionát sodný Analytické složky: Vlhkost 45,78 % | Sodík 3,77 % | Draslík 1,34 % Doplňkové látky (v 1 kg): Vitamín B1 (thiamin mononitrát) 275 mg | Vitamín B2 (riboflavin) 189 mg | Niacin 143 mg | D-pantothenan vápenatý 206 mg | Vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 201 mg | Kyselina listová 26 mg | Biotin 1,8 mg | Vitamín B12 0,75 mg | Vitamín C (kyselina askorbová) 171 mg | Glycin 25,95 mg Krmný návod: Pro snadnou přípravu použijte dávkovač (součást balení) o objemu 30 ml (jedno stlačení). Denní dávkování krmiva do napájení: Smíchejte 120 ml (čtyři stlačení dávkovače) BaseLyte™ LIQUID v 1820 ml pitné vody. Dehydrovaná jehňata a kůzlata: Smíchejte 30 ml (jedno stlačení dávkovače) BaseLyte™ LIQUID s 470 ml teplé vody. V jedné dávce podejte jehněti (kůzleti) cca 250 ml. Dávkování opakujte tak, aby dehydrované zvíře obdrželo cca 1-1,5 l perorálního roztoku na kus a den. Cílem je zdvojnásobit příjem tekutin (1 l mléka + 1 l roztoku elektrolytů v době dehydratace). Nepodávejte roztok elektrolytů dříve než po 30 minutách od nakrmení mlékem, nebo rovnoměrně během celého dne podávejte střídavě mléko a roztok elektrolytů. Balení: 4 l IFRAMIX, s.r.o. | Litvínovská 609/3 | 190 00 Praha 9 +420 739 777 444 | iframix@iframix.cz | www.iframix.cz

14


Kontrola užitkovosti a testace 2020 Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz. 4

0420 NIHAL

254

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Kučera Aleš Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

15.07.2020 CZ0000070413042

M

0421 TEMBI

222

222 - 23,4 / 1 / 2 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000070412042

M

0421 TEMBI

258

258 - 22,5 / 1 / 3 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000084621942

F

0421 TEMBI

ER

291

291 - 27,8 / 1 / 4 /

Malířová Tereza

CZ0000084619942

F

0421 TEMBI

I

244

244 - 24,5 / 1 / 3 /

Janíček Igor

6

AMR-0001

0408 AMARUN

296

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Koláček Luděk Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

398

398 - 34,3 / 1 / 5 /

Koláček Luděk

199

199 - 17,2 / 1 / 3 /

Koláček Luděk

329

329 - 30,6 / 1,5 / 4 /

Koláček Luděk

398

398 - 27 / 1,5 / 5 /

Koláček Luděk

03.06.2020 CZ0000024893024

M

CZ0000017556024

M

CZ0000051100924

F

CZ0000044683924

F

0416 SALONGO

0416 SALONGO 1

ER

07.11.2020 CZ0000051097924

F

0402 FRANK

208

208 - 20,3 / 1 / 3 / 4

Habětín Pavel

CZ0000051094924

F

0402 FRANK

245

245 - 22,1 / 1 / 4 / 4

Habětín Pavel

2

AMR-0004

0408 AMARUN

264

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Leskovjan Josef Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

278

278 - 22,8 / 1 / 4 / 4

Czudek Vladislav

250

250 - 25,9 / 1,5 / 5 / 4

Czudek Vladislav

Současný majitel

05.08.2020 CZ0000083904081

M

0416 SALONGO

CZ0000017735981

F

0416 SALONGO

2

AMR-0005

EA AMR-0030

0408 AMARUN

363

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Mervart Jiří Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

26.05.2020 CZ0000001462955

F

0411 TANO

304

304 - 28,7 / 2 / 4 /

Falta Ondřej

M

0411 TANO

421

421 - 32,8 / 1 / 5 /

Falta Ondřej

06.06.2020 CZ0000086476052

14

AMR-0007

0408 AMARUN

286

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Spurný Michal Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

25.07.2020 CZ0000076286053

M

0402 FRANK

EA AMR-0024

332

332 - 25 / 2 / 5 /

Habětín Pavel

CZ0000076285053

M

0420 NIHAL

ER AMR-0027

362

362 - 26,8 / 1 / 5 /

Bureš Roman

CZ0000076284053

M

0411 TANO

EA AMR-0023

352

352 - 27,4 / 1 / 5 /

Habětín Pavel

CZ0000076283053

M

0420 NIHAL

EA AMR-0026

358

358 - 27,3 / 2 / 5 /

PD Liptovské Revúce

CZ0000076282053

M

0420 NIHAL

ER AMR-0025

309

309 - 26,2 / 1 / 4 /

PD Liptovské Revúce

CZ0000089032953

F

0411 TANO

EA

284

284 - 30,2 / 1 / 5 /

Bouška Josef

CZ0000089031953

F

0420 NIHAL

243

243 - 24,6 / 1 / 3 /

Habětín Pavel

CZ0000089030953

F

0420 NIHAL

232

232 - 22,6 / 1 / 4 /

Habětín Pavel

CZ0000089029953

F

Titus

251

251 - 25,7 / 1 / 4 /

Habětín Pavel

CZ0000089028953

F

Titus

280

280 - 31,3 / 1 / 5 /

Habětín Pavel

CZ0000089027953

F

Titus

232

232 - 25,7 / 1 / 4 /

Habětín Pavel

CZ0000089026953

F

0420 NIHAL

273

273 - 28,2 / 1 / 5 /

Barlík Vladimír

CZ0000089025953

F

0420 NIHAL

248

248 - 26,4 / 1 / 5 /

Habětín Pavel

ER

15


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců CZ0000089024953

9

F

0420 NIHAL

EA

AMR-0009

246

0408 AMARUN

323

246 - 22,6 / 1 / 4 /

Barlík Vladimír

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Koláček Luděk Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

03.06.2020 CZ0000019292024

M

0416 SALONGO

ER AMR-0021

350

350 - 33,3 / 1 / 5 /

Lapka Václav

CZ0000019288024

M

0411 TANO

ER AMR-0022

337

337 - 28,8 / 0,5 / 4 /

Duchan Jaroslav

CZ0000051105924

F

0402 FRANK

ER

338

338 - 31,9 / 1,5 / 5 /

Koláček Luděk

CZ0000051104924

F

0416 SALONGO

319

319 - 32,5 / 1,3 / 5 /

Koláček Luděk

CZ0000051103924

F

0402 FRANK

EA

306

306 - 28,3 / 1,5 / 5 /

Duchanová Helena

CZ0000051102924

F

0411 TANO

ER

415

415 - 35,1 / 0,7 / 5 /

Koláček Luděk

CZ0000051101924

F

0416 SALONGO

165

165 - 18,9 / 0,5 / 2 /

Koláček Luděk

CZ0000051099924

F

0411 TANO

310

310 - 28,5 / 1 / 4 /

Němeček Jiří

CZ0000051098924

F

0411 TANO

370

370 - 35,1 / 0,7 / 5 /

Duchanová Helena

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

6

1

1

ER

AMR-0013

0408 AMARUN

281

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Honzák Jaroslav Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

02.04.2020 CZ0000091941953

F

0407 ARAWN

EA

280

280 - 24,6 / 2 / 5 /

Pavel Habětín s.r.o.

CZ0000082625053

M

0423 FAFNIR

EA AMR-0029

333

333 - 26,5 / 1 / 5 /

Pavel Habětín s.r.o.

CZ0000082624053

M

0426 JANGLES

EA AMR-0028

333

333 - 27,6 / 2 / 5 /

Pavel Habětín s.r.o.

CZ0000096600953

F

0423 FAFNIR

263

263 - 24,1 / 1 / 3 /

Pobořilová Petra

CZ0000096599953

F

0423 FAFNIR

259

259 - 22,8 / 1 / 3 /

Pavel Habětín s.r.o.

CZ0000091942953

F

0423 FAFNIR

217

217 - 24,3 / 1 / 2 /

Pobořilová Petra

21.06.2020

1

EA

AMR-0015

0408 AMARUN

279

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Klír Petr Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

279

279 - 25,2 / 1 / 3 /

Současný majitel

06.06.2020 CZ0000075671952

11

F

0404 DUME

ARA-0001

0407 ARAWN

289

Klír Petr

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Tomanová Martina Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

23.04.2020 CZ0000043378062

M

0408 AMARUN

EA ARA-0017

339

339 - 23,9 / 1 / 5 /

Ekofarma Stupava s.r.o.

CZ0000043377062

M

0408 AMARUN

ER ARA-0016

352

352 - 22,8 / 1 / 5 /

Ekofarma Stupava s.r.o.

CZ0000052416962

F

0406 PLIMUS

EA

253

253 - 31,7 / 1 / 5 /

Myslík Zdeněk

CZ0000052415962

F

0404 DUME

EA

255

255 - 30,3 / 1 / 5 /

Myslík Zdeněk

CZ0000052414962

F

0408 AMARUN

EA

240

240 - 29,9 / 2 / 5 /

Myslík Zdeněk

CZ0000052413962

F

0408 AMARUN

ER

249

249 - 26,9 / 1 / 5 /

Myslík Zdeněk

CZ0000052412962

F

0408 AMARUN

EA

318

318 - 23,9 / 1 / 4 /

Myslík Zdeněk

CZ0000052411962

F

0408 AMARUN

ER

302

302 - 26,9 / 1 / 5 /

Myslík Zdeněk

CZ0000052410962

F

0403 DANSO

EA

309

309 - 23 / 1 / 5 /

Myslík Zdeněk

F

0403 DANSO

270

270 - 35,7 / 1 / 4 /

Myslík Zdeněk

F

0408 AMARUN

290

290 - 30,3 / 1,7 / 5 / 5

Myslík Zdeněk

1

15.06.2020 CZ0000052417962 05.10.2020 CZ0000052418962

16


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců 38

ARA-0007

0407 ARAWN

264

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Pavel Habětín, s.r.o. Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

12.02.2020 CZ0000083191053

M

0411 TANO

247

247 - 22,1 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083190053

M

0411 TANO

265

265 - 25,5 / 2 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083189053

M

Francisco

288

288 - 22,1 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083188053

M

Etzel

343

343 - 26,9 / 3 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000094163953

F

0423 FAFNIR

EA

255

255 - 30,7 / 1 / 5 /

Jelínková Zuzana

CZ0000083198053

M

Skimo

EA ARA-0019

451

451 - 24,4 / 2 / 5 /

Mátl Petr

CZ0000094155953

F

Mickey

393

393 - 20,4 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083219053

M

0411 TANO

305

305 - 25,1 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083218053

M

0411 TANO

247

247 - 21,2 / 1 / 2 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083214053

M

0424 JOKER

238

238 - 23,7 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083213053

M

0424 JOKER

428

428 - 36 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083212053

M

0424 JOKER

368

368 - 33,7 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083206053

M

0424 JOKER

359

359 - 30,4 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083204053

M

Etzel

342

342 - 31,4 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097306953

F

0424 JOKER

278

278 - 25,8 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097303953

F

Etzel

311

311 - 30 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000094168953

F

0411 TANO

254

254 - 30 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000094167953

F

0411 TANO

293

293 - 24,3 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083251053

M

Etzel

320

320 - 25,4 / 1 / 5 / 3

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083250053

M

David

164

164 - 22,5 / 1 / 2 / 2

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083249053

M

Mickey

232

232 - 24 / 1 / 4 / 4

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083243053

M

Francisco

185

185 - 21,7 / 1 / 3 / 2

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083242053

M

Francisco

190

190 - 17,5 / 1 / 2 / 2

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083241053

M

0424 JOKER

162

162 - 18,6 / 1 / 2 / 2

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083240053

M

0424 JOKER

219

219 - 21,9 / 1 / 3 / 3

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083237053

M

Jolly Jumper

364

364 - 26,7 / 1 / 5 / 3

MVDr.Tomáš Kaňka

CZ0000083236053

M

Skimo

223

223 - 27,3 / 1 / 3 / 3

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083235053

M

Skimo

208

208 - 20,9 / 1 / 3 / 2

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097343953

F

Jangles

108

108 - 10 / 1 / 1 / 2

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097342953

F

Jangles

174

174 - 20 / 1 / 2 / 2

Habětín Pavel

CZ0000097339953

F

Skimo

214

214 - 24 / 1 / 4 / 3

Habětín Pavel

CZ0000097338953

F

Skimo

235

235 - 26,2 / 1 / 4 / 3

Habětín Pavel

CZ0000097337953

F

David

132

132 - 10 / 1 / 2 / 1

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097336953

F

Jolly Jumper

261

261 - 36,9 / 1 / 5 / 4

Habětín Pavel

CZ0000097335953

F

Jolly Jumper

207

207 - 22,9 / 1 / 4 / 3

Habětín Pavel

CZ0000097333953

F

David

163

163 - 14,3 / 1 / 3 / 3

Habětín Pavel

CZ0000097331953

F

Attila

301

301 - 33,4 / 1 / 5 / 4

Habětín Pavel

CZ0000097328953

F

Skimo

295

295 - 24,3 / 1 / 5 / 5

Habětín Pavel

22.03.2020

30.06.2020

06.10.2020

15

ARO-0002

I

0419 ARON

404

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Bouška Josef Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

419

419 - 34,1 / 2.2 / 5 /

Současný majitel

02.06.2020 CZ0000019353024

M

0416 SALONGO

EA ARO-0013

Šlehofer Zbyšek, Ing.

17


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců CZ0000019352024

M

0416 SALONGO

ER ARO-0015

444

444 - 31,9 / 2,2 / 5 /

Kirschová Oldřiška

CZ0000019351024

M

0416 SALONGO

ER ARO-0014

500

500 - 33,1 / 1.8 / 5 /

Marek Karel

CZ0000019350024

M

Titus

357

357 - 32,2 / 3 / 4 /

Smolík Bohumil

CZ0000019349024

M

0413 MAHDY

ER ARO-0019

393

393 - 36 / 1 / 5 /

Myslík Zdeněk

CZ0000019348024

M

0413 MAHDY

EB ARO-0018

363

363 - 28,9 / 1,1 / 3 /

Duchoslavová Jana

CZ0000019347024

M

0422 MAKO

EA ARO-0017

447

447 - 31,3 / 1,8 / 5 /

Rýdl Tomáš

CZ0000019344024

M

0407 ARAWN

ER ARO-0016

426

426 - 38,3 / 1 / 5 /

Kadlec Miroslav

CZ0000044740924

F

0416 SALONGO

333

333 - 31 / 1.9 / 3 /

CZ0000044739924

F

0401 HUGO

430

430 - 33,8 / 1,1 / 5 /

Alia Group Ltd. Organizační složka Smolík Bohumil

CZ0000044738924

F

0401 HUGO

425

425 - 30 / 1,9 / 5 /

CZ0000044737924

F

Titus

342

342 - 28,1 / 2 / 3 /

CZ0000027860924

F

0413 MAHDY

399

399 - 31,8 / 1 / 5 /

CZ0000027859924

F

0413 MAHDY

1

ER

396

396 - 28,3 / 1 / 4 /

Alia Group Ltd. Organizační složka Smolík Bohumil

CZ0000027857924

F

0407 ARAWN

1

EA

384

384 - 29 / 2,2 / 4 /

Smolík Bohumil

9

1

2

ARO-0008

ER

EA

0419 ARON

254

Alia Group Ltd. Organizační složka Smolík Bohumil

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Petr Aleš Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

215

215 - 18,3 / 1 / 2 /

Petr Aleš

341

341 - 25,4 / 1,6 / 5 / 4

Petr Aleš

11.07.2020 CZ0000054239071

M

0420 NIHAL

CZ0000054238071

M

0420 NIHAL

CZ0000054237071

M

Dax

223

223 - 18,8 / 1 / 3 /

Petr Aleš

CZ0000054236071

M

Dax

271

271 - 20,2 / 1 / 4 /

Petr Aleš

CZ0000066114971

F

Atila

1

I

295

295 - 25,4 / 1 / 5 /

Kuzma Jan

CZ0000062010971

F

0420 NIHAL

1

EA

292

292 - 25,1 / 1 / 5 /

Kuzma Jan

CZ0000062009971

F

0420 NIHAL

EA

235

235 - 23,4 / 1 / 4 /

Kuzma Jan

CZ0000062008971

F

0420 NIHAL

EA

203

203 - 16,8 / 1 / 2 /

Kuzma Jan

CZ0000062006971

F

0420 NIHAL

EB

207

207 - 19,5 / 1 / 3 /

Kuzma Jan

4

ARO-0009

EA ARO-0022

0419 ARON

310

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Kopřiva Vladimír Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

15.07.2020 CZ0000087945021

M

0404 DUME

400

400 - 33,1 / 1 / 5 /

Kopřiva Vladimír

CZ0000087944021

M

0408 AMARUN

277

277 - 24,9 / 1 / 4 /

Kopřiva Vladimír

CZ0000087943021

M

0408 AMARUN

313

313 - 24,8 / 2 / 5 /

Kopřiva Vladimír

CZ0000005189924

F

0408 AMARUN

249

249 - 27,3 / 2 / 5 /

Kopřiva Vladimír

1

ARO-0012

0419 ARON

303

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Duchoslavová Jana Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

303

303 - 31,8 / 1 / 3 /

Duchoslavová Jana

Výsledek testace

Současný majitel

01.07.2020 CZ0000081622051

1

M

0416 SALONGO

ATI-0001

0425 ATILA

167

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Velčovská Alena Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

07.05.2020 CZ0000090090981

8

F

0411 TANO

DNA-0001

167

0428 DINARI

264

167 - / / /

Velčovská Alena

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Peňázová Radka Potomek

18

Linie matky

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců 06.06.2020 CZ0000092650052

M

0402 FRANK

CZ0000008501955

F

CZ0000008500955

ER DNA-0007

279

279 - 23,5 / 1 / 5 /

Krušina Miroslav

0421 TEMBI

318

318 - 33,6 / 1 / 5 /

Habětín Pavel

F

0402 FRANK

255

255 - 26,2 / 1 / 4 /

Habětín Pavel

CZ0000008499955

F

0421 TEMBI

263

263 - 24,3 / 1 / 5 /

Habětín Pavel

CZ0000008498955

F

0421 TEMBI

258

258 - 25,2 / 1 / 5 /

Habětín Pavel

CZ0000092652052

M

0411 TANO

288

288 - 35,7 / 1 / 5 /

Peňázová Radka

CZ0000092651052

M

0411 TANO

188

188 - 19,2 / 1 / 2 / 2

Peňázová Radka

CZ0000008503955

F

0411 TANO

263

263 - 26,9 / 1 / 5 /

Habětín Pavel

26.08.2020

5

DNA-0002

0428 DINARI

379

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Smolík Bohumil Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

02.06.2020 CZ0000026010024

M

0419 ARON

ER DNA-0006

405

405 - 31,6 / 2,5 / 5 /

CZ0000019354024

M

0419 ARON

EA DNA-0004

379

379 - 27 / 1,8 / 3 /

CZ0000019346024

M

0419 ARON

ER DNA-0005

419

419 - 32,9 / 2 / 5 /

Alia Group Ltd. Organizační složka Alia Group Ltd. Organizační složka Falta Ondřej

CZ0000019345024

M

0419 ARON

ER DNA-0003

407

407 - 30,8 / 1,3 / 5 /

Perner Jan

M

0419 ARON

287

287 - 33 / 1,4 / 4 /

Smolík Bohumil

15.07.2020 CZ0000026011024

4

DUM-0007

0404 DUME

246

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Klír Petr Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

268

268 - 25,8 / 2 / 4 /

Klír Petr

11.03.2020 CZ0000075670952

F

0411 TANO

0

CZ0000089994052

M

0411 TANO

225

225 - 22,2 / 1 / 3 /

Klír Petr

CZ0000089993052

M

0411 TANO

214

214 - 18,7 / 1 / 3 /

Klír Petr

M

0411 TANO

275

275 - 27,6 / 1 / 5 /

Klír Petr

06.06.2020

20.09.2020 CZ0000089996052

14

DUM-0015

0404 DUME

285

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Křenková Jaroslava Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

14.01.2020 CZ0000088692072

M

0411 TANO

EB DUM-0021

447

447 - 38,9 / 1 / 5 /

Vaculín Jiří

CZ0000088691072

M

0408 AMARUN

EB DUM-0023

389

389 - 38 / 1 / 5 /

Habětín Pavel

CZ0000088690072

M

0411 TANO

EB DUM-0022

414

414 - 43,3 / 2 / 5 / 4

Habětín Pavel

CZ0000019001975

F

0411 TANO

250

250 - 24,9 / 1 / 5 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000019000975

F

0408 AMARUN

224

224 - 23,1 / 1 / 3 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000018993975

F

0411 TANO

382

382 - 34,4 / 1 / 5 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000088684075

M

0411 TANO

188

188 - 19,2 / 1 / 3 / 3

Křenková Jaroslava

CZ0000001847075

M

0411 TANO

287

287 - 22,1 / 1 / 3 / 3

Křenková Jaroslava

CZ0000001846075

M

0404 DUME

258

258 - 25,7 / 1 / 5 / 4

Křenková Jaroslava

CZ0000019004975

F

0411 TANO

188

188 - 21 / 1 / 3 / 3

Křenková Jaroslava

CZ0000019003975

F

0411 TANO

252

252 - 22,4 / 1 / 4 / 5

Habětín Pavel

CZ0000019002975

F

0411 TANO

239

239 - 27,5 / 1 / 4 / 5

Habětín Pavel

CZ0000001853075

M

0411 TANO

216

216 - 24,8 / 1 / 5 / 4

Habětín Pavel

CZ0000001852075

M

0411 TANO

259

259 - 25,7 / 1 / 5 / 5

Křenková Jaroslava

03.09.2020

12.09.2020 EB DUM-0024

19


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců 1

FRN-0007

0402 FRANK

295

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Duchanová Helena Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

295

295 - 29,6 / 1 / 4 /

Duchanová Helena

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

419

419 - 34,7 / 4 / 4 /

Kosec Gašper

455

455 - 35,9 / 4 / 5 /

Kuzma Jan

15.07.2020 CZ0000068971941

4

F

0408 AMARUN

HUG-0001

0401 HUGO

394

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Perner Jan Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

26.06.2020 CZ0000029184034

M

Emil

CZ0000029183034

M

Emil

CZ0000029181034

M

0416 SALONGO

333

333 - 29,8 / 3 / 3 /

Kratochvíl David

CZ0000029180034

M

0416 SALONGO

368

368 - 32,1 / 3 / 4 /

Kratochvíl David

19

JAG-0001

ER HUG-0008

0426 JANGLES

293

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Pavel Habětín, s.r.o. Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

30.06.2020 CZ0000083229053

M

0424 JOKER

394

394 - 34,2 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083226053

M

David

314

314 - 26,1 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083225053

M

0407 ARAWN

332

332 - 26 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083224053

M

0407 ARAWN

228

228 - 28,2 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083223053

M

0424 JOKER

200

200 - 27 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083222053

M

0424 JOKER

191

191 - 18,3 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083221053

M

0424 JOKER

240

240 - 26,7 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083209053

M

0411 TANO

319

319 - 25,4 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083208053

M

0407 ARAWN

316

316 - 27,2 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083207053

M

0407 ARAWN

342

342 - 24,8 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083203053

M

0407 ARAWN

360

360 - 28,2 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083202053

M

Francisco

336

336 - 28,9 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097320953

F

Ian

353

353 - 27,8 / 2 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097316953

F

0424 JOKER

221

221 - 24,3 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097314953

F

David

322

322 - 25,9 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097312953

F

0424 JOKER

225

225 - 13 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097305953

F

0424 JOKER

320

320 - 27,6 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097301953

F

0424 JOKER

323

323 - 38,9 / 1 / 5 /

Mrkvička Stanislav

CZ0000097300953

F

0411 TANO

228

228 - 22,9 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

30

JAG-0005

0426 JANGLES

275

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Pavel Habětín, s.r.o. Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

30.06.2020 CZ0000083231053

M

0411 TANO

329

329 - 25,7 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083220053

M

0407 ARAWN

240

240 - 28,3 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083215053

M

0407 ARAWN

281

281 - 26 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083201053

M

0411 TANO

265

265 - 24,1 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097321953

F

0411 TANO

338

338 - 33 / 2 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097319953

F

0411 TANO

385

385 - 34,7 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097311953

F

0407 ARAWN

256

256 - 24 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097309953

F

Skimo

265

265 - 25,6 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097307953

F

0407 ARAWN

221

221 - 14,3 / 1 / 2 /

Pavel Habětín, s.r.o.

20


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců CZ0000094172953

F

0411 TANO

209

209 - 23,3 / 1 / 2 /

Mrkvička Stanislav

CZ0000094165953

F

0411 TANO

323

323 - 32,2 / 2 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083255053

M

0411 TANO

292

292 - 28,5 / 1 / 3 / 4

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083254053

M

Monty

349

349 - 26,9 / 1 / 5 / 4

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083252053

M

0411 TANO

293

293 - 32,9 / 1 / 5 / 4

Habětín Pavel

CZ0000083246053

M

Attila

324

324 - 27,5 / 1 / 5 / 3

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083245053

M

0411 TANO

ER JAG-0010

324

324 - 28,3 / 1 / 4 / 4

Habětín Pavel

CZ0000083244053

M

0411 TANO

ER JAG-0009

251

251 - 27,4 / 1 / 4 / 4

Habětín Pavel

CZ0000083238053

M

David

246

246 - 19 / 1 / 3 / 2

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083234053

M

Francisco

288

288 - 24,8 / 1 / 5 / 4

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083233053

M

0407 ARAWN

EA JAG-0008

271

271 - 22,3 / 1 / 4 / 5

Habětín Pavel

CZ0000083232053

M

0407 ARAWN

EA JAG-0007

266

266 - 20 / 1 / 3 / 3

Habětín Pavel

CZ0000097346953

F

0411 TANO

306

306 - 28,7 / 1 / 4 / 4

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097341953

F

0411 TANO

255

255 - 23,2 / 1 / 5 / 3

Habětín Pavel

CZ0000097334953

F

Francisco

232

232 - 19,4 / 1 / 2 / 2

Habětín Pavel

CZ0000097332953

F

Francisco

269

269 - 33,1 / 1 / 5 / 3

Habětín Pavel

CZ0000097326953

F

0407 ARAWN

212

212 - 22,1 / 1 / 3 / 2

Habětín Pavel

CZ0000097325953

F

0407 ARAWN

222

222 - 18,8 / 1 / 3 / 2

Habětín Pavel

CZ0000097324953

F

David

217

217 - 24,7 / 1 / 4 / 4

Habětín Pavel

CZ0000097323953

F

Ian

247

247 - 21,5 / 1 / 5 / 3

Habětín Pavel

CZ0000097322953

F

Ian

261

261 - 20,6 / 1 / 3 / 2

Habětín Pavel

06.10.2020

25

JOK-0002

ER JAG-0011

0424 JOKER

309

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Pavel Habětín, s.r.o. Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

428

428 - 32,5 / 2 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

396

396 - 29,4 / 2 / 5 / 3

Repka Dominik

Současný majitel

12.02.2020 CZ0000083196053

M

0407 ARAWN

CZ0000083192053

M

Attila

CZ0000083199053

M

David

358

358 - 21,1 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083197053

M

Francisco

415

415 - 23,6 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000094164953

F

Francisco

294

294 - 22,3 / 2 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000094156953

F

David

264

264 - 21,8 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083230053

M

0426 JANGLES

310

310 - 28 / 1 / 5 /

Rekšáková Romana

CZ0000083227053

M

Emil

346

346 - 32,9 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083217053

M

0407 ARAWN

258

258 - 22,8 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083216053

M

0426 JANGLES

227

227 - 21,7 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083211053

M

0423 FAFNIR

314

314 - 28,8 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083210053

M

0407 ARAWN

415

415 - 36 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083205053

M

0407 ARAWN

342

342 - 29,3 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000083200053

M

0411 TANO

313

313 - 28,5 / 1 / 5 /

Jarý Petr

CZ0000097318953

F

Francisco

313

313 - 25,6 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097317953

F

Francisco

304

304 - 23,6 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097315953

F

0407 ARAWN

366

366 - 27,9 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097313953

F

0407 ARAWN

330

330 - 31,7 / 1 / 5 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097310953

F

0407 ARAWN

260

260 - 27 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097308953

F

0426 JANGLES

239

239 - 26 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097304953

F

0423 FAFNIR

309

309 - 20,8 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097302953

F

0411 TANO

274

274 - 27,2 / 1 / 4 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097299953

F

0423 FAFNIR

229

229 - 23,1 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

I

22.03.2020

30.06.2020 EB JOK-0008

EB JOK-0014

21


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců CZ0000094173953

F

0407 ARAWN

237

237 - 24,6 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000094166953

F

0423 FAFNIR

196

196 - 23,1 / 1 / 3 /

Pavel Habětín, s.r.o.

8

JOK-0003

0424 JOKER

307

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Koláček Luděk Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

03.06.2020 CZ0000019290024

M

0408 AMARUN

264

264 - 29,3 / 1 / 2 /

Koláček Luděk

CZ0000019289024

M

0408 AMARUN

369

369 - 26,9 / 0,8 / 4 /

Koláček Luděk

CZ0000019291024

M

0408 AMARUN

258

258 - 22,7 / 1 / 4 /

Koláček Luděk

CZ0000019285024

M

0408 AMARUN

345

345 - 22,2 / 1 / 3 /

Koláček Luděk

CZ0000019284024

M

0408 AMARUN

329

329 - 22,8 / 1 / 4 /

Habětín Pavel

CZ0000019283024

M

0408 AMARUN

292

292 - 21,7 / 1,5 / 5 /

Koláček Luděk

CZ0000051096924

F

0408 AMARUN

300

300 - 21,7 / 1 / 3 /

Duchanová Helena

CZ0000051095924

F

0408 AMARUN

298

298 - 21,5 / 1 / 5 /

Koláček Luděk

15.07.2020

8

JOK-0005

EB JOK-0011

EA

0424 JOKER

254

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Pavel Habětín, s.r.o. Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

236

236 - 27,2 / 1 / 4 / 3

Pavel Habětín, s.r.o.

06.10.2020 CZ0000083253053

M

David

CZ0000083248053

M

0407 ARAWN

ER JOK-0013

282

282 - 27,5 / 1 / 4 / 4

Habětín Pavel

CZ0000083247053

M

0407 ARAWN

ER JOK-0012

298

298 - 28,9 / 1 / 5 / 3

Habětín Pavel

CZ0000083239053

M

0407 ARAWN

254

254 - 21,9 / 1 / 4 / 4

Pavel Habětín, s.r.o.

CZ0000097345953

F

David

172

172 - 19 / 1 / 2 / 2

Habětín Pavel

CZ0000097344953

F

0411 TANO

302

302 - 31,6 / 1 / 4 / 5

Habětín Pavel

CZ0000097340953

F

0426 JANGLES

252

252 - 26,3 / 1 / 3 / 4

Habětín Pavel

CZ0000097327953

F

0426 JANGLES

234

234 - 23,5 / 1 / 4 / 3

Habětín Pavel

2

JOK-0006

0424 JOKER

313

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Skalický Radek Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

21.06.2020 CZ0000094070953

F

0408 AMARUN

303

303 - 34,7 / 2 / 4 /

Skalický Radek

M

0421 TEMBI

323

323 - 28,3 / 2 / 5 /

Skalický Radek

30.06.2020 CZ0000080474053

1

MAK-0005

0422 MAKO

270

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Perner Jan Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

28.03.2020 CZ0000009070924

2

F

0419 ARON

MAK-0007

270

0422 MAKO

218

270 - / / /

Kratochvíl David

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Alia Group Ltd. Organizační složka Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

284

284 - 27,7 / 1 / 4 / 4

Habětín Pavel

151

151 - 10 / 1 / 1 /

Platen Technologie, s.r.o.

29.07.2020 CZ0000087081081

M

CZ0000087080081

M

25

EA MAK-0008 0413 MAHDY

NIH-0006

0420 NIHAL

243

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Alia Group Ltd. Organizační složka Potomek

22

Linie matky

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců 29.07.2020 CZ0000087076081

M

0411 TANO

257

257 - 26,6 / 1 / 5 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000087075081

M

0411 TANO

318

318 - 26 / 1,3 / 5 / 4

Habětín Pavel

CZ0000087074081

M

274

274 - 23,4 / 1 / 5 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000087073081

M

0411 TANO

285

285 - 26,1 / 1 / 5 / 3

Habětín Pavel

CZ0000087072081

M

0404 DUME

179

179 - 17,6 / 1 / 2 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000087071081

M

0411 TANO

262

262 - 25,5 / 1 / 5 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000087070081

M

0411 TANO

227

227 - 22,1 / 1,3 / 3 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000087067081

M

142

142 - 14,4 / 1 / 2 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000087066081

M

235

235 - 18,3 / 1 / 3 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000087065081

M

0411 TANO

273

273 - 24,9 / 1 / 3 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000087064081

M

0411 TANO

242

242 - 23,9 / 1 / 3 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000087063081

M

0404 DUME

214

214 - 22,6 / 1 / 3 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000087062081

M

0404 DUME

255

255 - 21,3 / 1 / 3 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000087059081

M

0411 TANO

315

315 - 27,8 / 1 / 5 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000097415981

F

0411 TANO

273

273 - 20,9 / 1 / 4 / 3

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000097414981

F

0403 DANSO

247

247 - 27 / 1 / 4 /

CZ0000097413981

F

0403 DANSO

307

307 - 28,6 / 1 / 5 / 3

CZ0000097412981

F

0411 TANO

217

217 - 25,5 / 1 / 5 /

CZ0000097411981

F

0411 TANO

238

238 - 26 / 1 / 5 /

CZ0000097410981

F

0403 DANSO

200

200 - 15,5 / 1 / 3 /

CZ0000097409981

F

0404 DUME

176

176 - 20,1 / 1 / 2 /

CZ0000097408981

F

0411 TANO

257

257 - 20,5 / 1 / 4 /

CZ0000097407981

F

0411 TANO

203

203 - 23,1 / 1 / 3 / 3

CZ0000097406981

F

0403 DANSO

237

237 - 30,2 / 1 / 4 /

CZ0000012512984

F

0411 TANO

253

253 - 29,5 / 1 / 5 /

Orient group - 2000

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

239

239 - 22,2 / 1 / 5 /

1

NIH-0008

EB NIH-0027

EA NIH-0026

EA

1

1

1

EA

ER

EB

0420 NIHAL

239

Platen Technologie, s.r.o.

Platen Technologie, s.r.o.

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Klimešová Radmila Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

22.07.2020 CZ0000063195971

3

F

0404 DUME

NIH-0009

0420 NIHAL

287

Marek Karel

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Maršíková Martina Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

291

291 - 29,2 / 2 / 5 /

Marek Karel

284

284 - 24,4 / 0,8 / 3 / 2

Maršíková Martina

286

286 - 35,6 / 1,2 / 4 /

Marek Karel

15.05.2020 CZ0000037532924

F

0408 AMARUN

CZ0000013668024

M

0408 AMARUN

CZ0000037533924

F

0408 AMARUN

EA

02.06.2020

4

NIH-0011

EB

0420 NIHAL

327

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Láznička Petr, MUDr. Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

NIH-0024

314

314 - 28,4 / 1 / 4 /

Peterek Jaroslav

Číslo st.registru

Současný majitel

03.06.2020 CZ0000019413034

M

0408 AMARUN

I

CZ0000019412034

M

0408 AMARUN

EA NIH-0023

349

349 - 31,4 / 1,7 / 5 /

Becher Tomáš

CZ0000019415034

M

0408 AMARUN

EA NIH-0025

336

336 - 31,6 / 1 / 5 /

Koukal Luděk Ing.

CZ0000041228934

F

0408 AMARUN

310

310 - 28,3 / 1 / 4 /

Grausam Rudolf

16.07.2020

23


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců 7

SAN-0002

0416 SALONGO

224

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Duchoslavová Jana Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

13.05.2020 CZ0000079297051

M

0404 DUME

242

242 - 20,6 / 1 / 4 /

Duchoslavová Jana

CZ0000079295051

M

0402 FRANK

197

197 - 16,2 / 1 / 3 /

Duchoslavová Jana

CZ0000094140951

F

0413 MAHDY

228

228 - 25 / 1 / 5 /

Duchoslavová Jana

CZ0000094139951

F

0420 NIHAL

185

185 - 20,1 / 1,5 / 3 /

Duchoslavová Jana

CZ0000094138951

F

0402 FRANK

190

190 - 19,7 / 1 / 3 /

Duchoslavová Jana

CZ0000094137951

F

0401 HUGO

187

187 - 16,9 / 1 / 4 /

Duchoslavová Jana

M

0420 NIHAL

342

342 - / / /

Duchoslavová Jana

1

01.07.2020 CZ0000081623051

1

SAN-0008

0416 SALONGO

247

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Karel Jan Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

247

247 - 27,5 / 1 / 4 /

Současný majitel

15.07.2020 CZ0000047916924

2

F

0411 TANO

SAN-0010

0416 SALONGO

170

Karel Jan

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Kytlica Petr Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

16.07.2020 CZ0000028963034

M

0411 TANO

125

125 - 15 / 1 / 1 /

Hlavín Josef

CZ0000052294934

F

0411 TANO

214

214 - 19,5 / 1 / 2 /

Klečacký František

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

265

265 - 22,7 / 1 / 3 /

Kubín Radek

17

TEB-0001

0421 TEMBI

267

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

pemmaPro, s.r.o. Číslo st.registru

Linie matky

Potomek

15.07.2020 CZ0000070411042

M

0426 JANGLES

CZ0000070410042

M

0413 MAHDY

247

247 - 23,7 / 1 / 4 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000070409042

M

0413 MAHDY

261

261 - 28,1 / 1 / 5 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000070407042

M

0413 MAHDY

I

285

285 - 22,4 / 1 / 3 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000070406042

M

0413 MAHDY

EA

279

279 - 22,9 / 1,5 / 4 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000070404042

M

David

EB

307

307 - 25,5 / 1,5 / 5 /

Lobo&Loco s.r.o.

CZ0000070402042

M

0426 JANGLES

I

357

357 - 25,9 / 2,5 / 5 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000070401042

M

0413 MAHDY

270

270 - 23,1 / 1 / 4 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000070400042

M

0413 MAHDY

244

244 - 18,8 / 1 / 3 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000070399042

M

0413 MAHDY

I

199

199 - 19,9 / 1 / 2 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000070398042

M

0424 JOKER

EA

300

300 - 26,6 / 1,8 / 5 /

Kottová Lenka

CZ0000084620942

F

0428 DINARI

EB

244

244 - 27,1 / 1 / 3 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000084618942

F

0420 NIHAL

EA

221

221 - 23,2 / 1,2 / 4 /

Malířová Tereza

CZ0000084617942

F

David

EA

259

259 - 21,9 / 1,8 / 4 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000084616942

F

David

EA

279

279 - 21,2 / 1 / 3 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000084615942

F

0428 DINARI

EB

246

246 - 23,8 / 1 / 5 /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000084612942

F

0424 JOKER

EB

269

269 - 25,6 / 2 / 5 /

Janíček Igor

7

TTA-0001

EB

0411 TANO

300

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Spurný Michal Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

262

262 - 25,3 / 1 / 4 /

Současný majitel

13.03.2020 CZ0000051586071

24

M

0420 NIHAL

Patková Markéta


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců CZ0000051585071

M

0420 NIHAL

EA TTA-0044

275

275 - 22,8 / 1 / 5 /

Škařupa Jiří

CZ0000062701971

F

0420 NIHAL

EA

293

293 - 25,1 / 1 / 5 /

Spurný Michal

M

0420 NIHAL

EA TTA-0047

452

452 - 36,4 / 2 / 5 /

Šťastný Michal

CZ0000051594071

M

0420 NIHAL

EA TTA-0051

327

327 - 18,8 / 1 / 5 / 4

Pavel Habětín s.r.o.

CZ0000051593071

M

0420 NIHAL

EA TTA-0050

296

296 - 16,3 / 1 / 4 / 4

Pavel Habětín s.r.o.

CZ0000051592071

M

0420 NIHAL

198

198 - / / 2 / 3

Spurný Michal

1

22.07.2020 CZ0000051587071 09.11.2020

2

TTA-0003

0411 TANO

258

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Krušina Miroslav Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

20.09.2020 CZ0000084222052

M

Skimo

232

232 - 18,7 / 1 / 4 /

Krušina Miroslav

CZ0000099125952

F

0423 FAFNIR

284

284 - 27,2 / 1 / 5 /

Krušina Miroslav

3

TTA-0010

0411 TANO

395

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Preclíková Marie Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

06.06.2020 CZ0000096786052

M

0424 JOKER

EA TTA-0046

349

349 - 38,6 / 1 / 5 /

Gavendová Šárka, Ing.

CZ0000089000052

M

0423 FAFNIR

EA TTA-0045

509

509 - 27,1 / 1 / 5 /

Zezula Drahoslav

CZ0000004769955

F

0424 JOKER

327

327 - 24,3 / 1 / 4 /

Preclíková Marie

1

TTA-0016

I

0411 TANO

138

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Kovács Jan Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

138

138 - 16,8 / 1 / 2 /

Současný majitel

06.06.2020 CZ0000003428955

3

F

0408 AMARUN

TTA-0019

0411 TANO

252

Kovács Jan

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Skalický Radek Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

Současný majitel

21.06.2020 CZ0000094069953

F

0402 FRANK

ER

259

259 - 28,6 / 1 / 5 /

Skalický Radek

CZ0000094068953

F

0402 FRANK

EA

271

271 - 30,6 / 2 / 5 /

Skalický Radek

CZ0000094067953

F

0420 NIHAL

227

227 - 23,9 / 1 / 3 /

Skalický Radek

9

TTA-0029

0411 TANO

251

Gr/den - průměr přírůstků potomků.

Hlavín Josef Linie matky

Potomek

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

233

233 - 23,8 / 0,5 / 5 /

Hlavín Josef

275

275 - 21,9 / 1,1 / 4 /

Habětín Pavel

259

259 - 22,3 / 1 / 3 /

Hlavín Josef

283

283 - 20,9 / 0,7 / 5 /

Habětín Pavel

Současný majitel

25.04.2020 CZ0000028961034

M

0401 HUGO

CZ0000028960034

M

0412 IWAN

CZ0000028959034

M

Ivo

CZ0000028957034

M

0402 FRANK

CZ0000052293934

F

0401 HUGO

258

258 - 23,3 / 0,5 / 5 /

Habětín Pavel

CZ0000052292934

F

0401 HUGO

260

260 - 25,7 / 0,5 / 5 /

Habětín Pavel

CZ0000052291934

F

0412 IWAN

221

221 - 21,9 / 0,6 / 3 /

Habětín Pavel

CZ0000052290934

F

0402 FRANK

224

224 - 17,6 / 0,3 / 2 /

Habětín Pavel

CZ0000052288934

F

0402 FRANK

243

243 - 23,2 / 1 / 5 /

Habětín Pavel

EA TTA-0049

ER TTA-0048

25


Souhrn výsledků KU a testace Parametrický Index (PI) se počítá ze všech matematicky uchopitelných parametrů zjišťovaných u zvířat, a to tím způsobem, že se vyjádří u jednotlivých parametrů procentní poměr k průměrné hodnotě daného parametru v populaci, s rozlišením pohlaví , a u přírůstků s rozlišením četnosti vrhu a pohlaví. Z takto získaných hodnot je pak vypočten průměr, který představuje PI zvířete vztažený k populaci vedené v PK. K přepočtům PI dochází v Plemenné knize Dorper automaticky, každý den v čase 00:15 hodin. V tabulce jsou zobrazeny následující parametry: Četnost - četnost vrhu Parametrický index

- Parametrický index

H100↵ - Hmotnost ve sto dnech, přepočtená Δ H100 - Průměrný denní přírůstek hmotnosti ve sto dnech vypočtený z hodnoty H100↵ PTSU

- Přepočtená tloušťka hřbetního svalu měřená ultrazvukem. Přepočet se provádí na sto dnů věku.

Ukazatel

Četnost

Parametrický index

H100↵

Δ H100

PTSU

29,27

0,293

26,4

50,47

0,505

40,9

29,17

0,292

27,9

45,71

0,457

42,1

29,43

0,296

28,9

51,6

0,516

50,2

29,81

0,298

29,1

51,6

0,516

50,2

27,81

0,278

25,5

50,93

0,509

38,9

2016 Průměr

1,72

max

3

136

2017 Průměr

1,70

max

3

133

2018 Průměr

1,72

max

4

122

2019 Průměr

1,75

max

4

123

2020 Průměr

1,83

max

3

128

H100

PTSU

26


CZ0000030454934 CZ0000052281934 CZ0000052282934 CZ0000052285934

CZ0000035940953 CZ0000035944953 CZ0000035945953 CZ0000035946953 CZ0000052853971 CZ0000052854971 DE0010610292725 CZ0000089015953 CZ0000089016953

CZ0000027850924

CZ0000032762975 CZ0000032763975

CZ0000033161924

CZ0000011140924 CZ0000021936934 CZ0000021942934 CZ0000021947934 CZ0000005187924 CZ0000094136951 CZ0000005188924 CZ0000094137951

CZ0000041683952 CZ0000097396981 CZ0000099121952 CZ0000001456955

CZ0000011142924 CZ0000011143924 CZ0000027848924 CZ0000032764975 CZ0000038651975 CZ0000027855924

CZ53045119 CZ53045119 CZ53045119 CZ53045119 CZ53045119 CZ53045119 CZ53045119 CZ53045119 CZ53045119 CZ53045119

CZ31057309 CZ31057309

CZ81122903 CZ81122903 CZ81122903

CZ41019555 CZ41019555

CZ51043092 CZ51043092 CZ51043092 CZ51043092 CZ51043092 CZ51043092 CZ51043092 CZ51043092 CZ51043092

CZ52081545 CZ52081545 CZ52081545 CZ52081545 CZ52081545

CZ61129728 CZ61129728 CZ61129728 CZ61129728 CZ61129728 CZ61129728 CZ61129728

id

CZ31136936 CZ31136936 CZ31136936 CZ31136936 CZ31136936

Hospodářství

0402 FRANK 0420 NIHAL 0420 NIHAL 0420 NIHAL 0420 NIHAL 0420 NIHAL Titus 0411 TANO 0411 TANO

0401 HUGO 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO

linie

EB EA EA EA EA ER ER EA ER

EA ER ER EA ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR

genotyp

2 ER ARR/ARR

2 1 2 2 1 2 2 1 1

2 4 4 2

N VT

324 - 28,2 / 1 / 5 /

320 - 27,8 / 1 / 5 / 375 - 39,8 / 1 / 5 /

449 - / / / 275 - 26,7 / 1 / 5 / 251 - 24,4 / 1 / 4 / 239 - 22,8 / 1 / 4 / 359 - 34,2 / 2 / 5 / 281 - 30,8 / 1 / 5 /

290 - 22 / 1 / 4 / 245 - 22,1 / 1 / 3 / 246 - 23,7 / 1 / 3 / 284 - 29,4 / 2 / 3 /

KU & testace

110 109 105 93 102 118

93 103 117 38

103 114 98 104 95 100 112 64

0413 MAHDY 0416 SALONGO 0416 SALONGO 0416 SALONGO 0416 SALONGO 0419 ARON

0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0408 AMARUN

0413 MAHDY 0402 FRANK 0401 HUGO 0419 ARON 0420 NIHAL 0416 SALONGO 0420 NIHAL 0416 SALONGO

104 0408 AMARUN EA ER EA EA EA I ER

ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR

386 - 28 / 3 / 4 / 280 - 29,2 / 1 / 4 / 267 - 24,7 / 3 / 5 / 263 - 24,3 / 3 / 5 / 340 - 32 / 2 / 4 / 264 - 27,9 / 1 / 4 / 339 - 38,3 / 1 / 5 / 187 - 16,9 / 1 / 4 /

2 1 1 1 1 2

EA EA EA EA EA ER

ARR/ARR ARR/ARR ARR/AHQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

336 - 24,9 / 1 / 5 / 363 - 36,1 / 1 / 5 / 362 - 32,1 / 2 / 5 / 5 268 - 27,4 / 2 / 3 / 289 - 37,8 / 2 / 5 / 318 - 34,3 / 1 / 5 /

2 EA ARR/ARR 192 - 20,5 / 2 / 3 / 2 EA ARR/ARR 243 - 28 / 1 / 3 / 2 ER ARR/ARQ 362 - 28,5 / 1 / 5 / 2 ARR/ARQ

2 3 2 3 1 1 1 1

1 EA ARR/ARQ 378 - 32,7 / 2 / 5 /

102 0416 SALONGO 2 I ARR/ARQ 229 - 25,5 / 1 / 3 / 102 0416 SALONGO 1 EA ARR/ARQ 326 - 33,5 / 2 / 5 /

116 0419 ARON

82 108 105 102 101 111 67 107 116

103 116 114 100

PI

1

02.05.2017 25.04.2018 21.04.2019 23.12.2020 16.03.2021 30.04.2020

29.10.2018 14.03.2018 09.04.2019 01.04.2021

14.01.2017 23.04.2016 24.12.2018 29.12.2018 14.01.2020 03.04.2020 02.05.2020 01.04.2021

17.06.2019

06.06.2021 28.03.2020

17.02.2020

14.01.2017 07.10.2018 30.10.2018 13.02.2019 04.03.2019 07.10.2018 08.01.2016 17.04.2020 07.04.2020

15.04.2018 25.02.2021 28.03.2021 21.03.2021

Matka od

3,75 2,98 1,68 0,70 0,67 0,51

3,44 2,98 1,96 0,21

3,88 4,70 2,73 2,70 1,05 1,04 0,81 0,10

2,08

1,10 1,09

1,11

4,68 3,00 2,99 2,99 2,83 2,84 5,56 1,27 1,20

2,78 0,94 0,94 0,87

7 5 3 1 1 2

3 7 3 1

6 8 3 3 2 2 2 1

2

1 2

2

6 5 5 5 5 5 8 2 2

5 1 1 1

5 5 4 2 1 1

1 1 4 0

4 10 1 2 1 1 2 1

1

0 2

3

5 2 4 1 0 2 6 2 3

2 2 0 1

5 3 1 0 1 2

2 3 0 0

3 3 2 1 1 2 0 0

1

1 1

0

5 2 3 6 6 2 12 1 0

5 0 1 1

1,43 1,60 1,67 2,00 2,00 1,50

1,00 0,57 1,33 0,00

1,17 1,63 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00

1,00

1,00 1,50

1,50

1,67 0,80 1,40 1,40 1,20 0,80 2,25 1,50 1,50

1,40 2,00 1,00 2,00

2,67 2,69 2,97 2,84 2,99 5,89

0,87 1,34 2,04 0,00

1,80 2,77 1,10 1,11 1,90 2,89 2,46 9,61

0,96

0,91 2,75

2,70

2,14 1,33 2,34 2,34 2,12 1,41 3,24 2,37 2,49

2,51 2,12 1,06 2,30

2,40 2,69 2,37 2,84 2,99 3,92

0,58 1,34 2,04 0,00

1,29 2,34 1,10 1,11 0,95 2,89 2,46 9,61

0,96

0,91 2,75

2,70

2,14 1,33 2,34 2,00 1,77 1,41 2,52 2,37 2,49

1,80 2,12 1,06 2,30

42,45 54,17 52,17 49,03 59,26 29,69

20,12 13,58 46,36 0,00

14,20 24,44 19,74 15,61 9,24 15,14 31,56 0,00

14,73

0,00 26,37

58,34

45,64 30,52 45,41 32,09 28,61 28,63 48,68 29,13 50,28

26,10 52,52 38,61 63,03

Rep.Věk Ukonč.rep. Počet M Počet F Index plodnosE Index intenzity Index odchovu Průměr CHV

Reprodukční ukazatele bahnic

27


CZ0000004751934 CZ0000030456934 DE0010610355979 CZ0000030458934 CZ0000030459934 CZ0000052284934 CZ0000052283934

CZ0000076378953 CZ0000084165953 CZ0000088532953 CZ0000091938953 CZ0000091939953 CZ0000091936953

CZ0000003713984

CZ0000076371953 CZ0000075668952 CZ0000075669952

CZ0000004735934 CZ0000033162924 CZ0000033164924 CZ0000033165924 CZ0000036986924 CZ0000059706941 CZ0000059707941 CZ0000080643953 CZ0000094760931 CZ0000042453924 CZ0000044687924 CZ0000044683924 CZ0000051105924

CZ0000005185924

CZ0000080646953 CZ0000080649953 DE0010510510396 CZ0000001460955 CZ0000001461955

CZ53070500 CZ53070500 CZ53070500 CZ53070500 CZ53070500 CZ53070500 CZ53070500

CZ81110573 CZ81110573

CZ52010570 CZ52010570 CZ52010570 CZ52010570

CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076

CZ21132683 CZ21132683

CZ52080094 CZ52080094 CZ52080094 CZ52080094 CZ52080094 CZ52080094

id

CZ31061393 CZ31061393 CZ31061393 CZ31061393 CZ31061393 CZ31061393 CZ31061393 CZ31061393

Hospodářství

0423 FAFNIR 0423 FAFNIR 0426 JANGLES 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0407 ARAWN

0402 FRANK 0401 HUGO Ivo 0402 FRANK 0402 FRANK 0411 TANO 0411 TANO

linie

0402 FRANK 0408 AMARUN 0408 AMARUN 0408 AMARUN 0408 AMARUN 0416 SALONGO 0416 SALONGO 0411 TANO 0402 FRANK 0408 AMARUN 0408 AMARUN 0408 AMARUN 0408 AMARUN

95 96 96 86 65

0423 FAFNIR 0423 FAFNIR Skimo 0408 AMARUN 0408 AMARUN

105 0404 DUME

70 104 109 107 108 94 92 104 78 111 108 113 113

98 0411 TANO 108 0404 DUME 111 0404 DUME

68 0413 MAHDY

107 86 106 107 114 99

75 107 67 101 99 102 105

PI EB EA EB EA EA EA EA

ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARQ

genotyp

ARR/ARR

I

EB EA EA EA EA EB EB EA EB ER EA ER ER

237 - / / / 317 - 30,2 / 2 / 4 / 306 - 32,1 / 2 / 5 / 324 - 31,6 / 3 / 5 / 346 - 31 / 2 / 5 / 270 - 24,2 / 2 / 4 / 250 - 16 / 2 / 3 / 317 - 33,3 / 2 / 5 / 275 - / / / 330 - 28,9 / 1 / 3 / 377 - 31,5 / 1 / 4 / 398 - 27 / 1,5 / 5 / 338 - 31,9 / 1,5 / 5 /

254 - 23,9 / 1 / 4 / 276 - 33,9 / 1 / 5 / 360 - 33,3 / 1 / 5 /

222 - 21,6 / 1 / 2 /

367 - 30,3 / 1 / 4 / 255 - 20,8 / 1 / 3 / 353 - 33,8 / 1 / 5 / 264 - 32,3 / 2 / 4 / 249 - 29,1 / 1 / 3 / 224 - 28,8 / 1 / 3 /

307 - 25,2 / 1 / 5 / 251 - 26,8 / 2 / 5 / 292 - 27,8 / 2 / 4 / 280 - 27,2 / 1 / 4 /

350 - / / / 333 - 33,8 / 1 / 4 /

KU & testace

238 - 26,1 / 2 / 3 / 224 - 21,3 / 1 / 3 / 230 - 21,3 / 3 / 5 / 263 - 20,3 / 2 / 4 / 284 - 29,8 / 2 / 4 /

ARR/ARQ 225 - 26,2 / 1 / 5 /

ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR

2 EB ARR/ARQ 1 EA ARR/ARR 2 EB ARR/ARR 1 I ARR/ARQ 1 ARR/ARQ

2

2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

2 I ARR/ARR 1 EA ARR/ARR 1 ER ARR/ARR

2

2 I ARR/ARR 1 I ARR/ARR 1 EB ARR/ARR 3 EA ARR/ARR 3 ER ARR/ARR 2 I ARR/ARR

1 1 2 1 1 2 1

N VT

2

15.05.2020 24.03.2018 12.05.2014 30.11.2020 30.11.2020

21.03.2019

15.02.2015 25.02.2019 17.04.2020 14.03.2019 18.05.2019 01.11.2017 02.05.2017 19.02.2019 20.11.2014 23.03.2020 24.03.2020 15.03.2021 10.04.2021

02.01.2019 06.03.2020 06.03.2020

27.12.2020

22.03.2018 01.04.2019 22.03.2020 19.01.2021 03.01.2021 20.10.2019

27.03.2016 10.05.2018 01.04.2017 07.02.2019 27.02.2019 27.04.2020 23.04.2020

Matka od

2,95 2,90 6,95 1,83 0,98

2,10

5,96 2,07 2,20 2,19 2,06 3,94 3,94 2,96 6,28 0,89 0,82 -0,12 -0,12

3,72 1,03 0,92

0,77

3,32 3,38 1,80 0,79 0,79 1,81

4,89 2,68 3,95 1,98 1,97 0,93 0,92

1 4 8 3 2

4

9 3 3 3 3 5 7 3 9 2 2 1 1

4 1 1

1

5 4 4 2 2 3

6 4 6 4 3 2 2

0 1 6 0 0

1

4 2 1 5 3 4 2 1 6 2 3 1 1

2 0 1

0

3 2 2 0 0 0

6 4 6 2 2 2 1

1 0 5 0 0

2

8 3 0 0 3 1 7 5 7 0 0 0 0

3 1 0

1

6 3 1 2 2 3

5 2 6 2 2 1 2

1,00 0,25 1,38 0,00 0,00

0,75

1,33 1,67 0,33 1,67 2,00 1,00 1,29 2,00 1,44 1,00 1,50 1,00 1,00

1,25 1,00 1,00

1,00

1,80 1,25 0,75 1,00 1,00 1,00

1,83 1,50 2,00 1,00 1,33 1,50 1,50

0,34 0,34 1,58 0,00 0,00

1,43

2,01 2,41 0,46 2,28 2,91 1,27 2,28 2,03 2,07 2,24 3,66 1,00 1,00

1,35 0,97 1,09

1,30

2,71 1,48 1,67 2,53 2,53 1,66

2,25 2,24 3,04 2,02 2,03 3,24 3,26

0,68 0,34 1,44 0,00 0,00

1,43

2,01 2,41 0,46 1,83 2,91 1,27 2,54 2,03 2,07 2,24 3,66 1,00 1,00

0,81 0,97 1,09

0,00

2,71 1,77 1,11 2,53 0,00 1,66

1,63 2,24 2,53 2,02 2,03 3,24 2,17

28,39 0,00 32,84 0,00 0,00

28,10

40,51 52,89 11,49 45,99 63,86 34,35 40,73 62,27 46,52 37,71 44,09 0,00 27,21

20,48 27,93 0,00

0,00

47,57 35,79 13,76 17,52 0,00 22,84

38,05 40,30 39,00 22,31 35,72 20,65 21,94

Rep.Věk Ukonč.rep. Počet M Počet F Index plodnosE Index intenzity Index odchovu Průměr CHV

Reprodukční ukazatele bahnic

28


CZ0000087115981 CZ0000087119981 CZ0000087123981 CZ0000087127981 CZ0000097417981 CZ0000097422981 CZ0000097423981

CZ0000062001971 CZ0000062003971 CZ0000062010971 CZ0000066114971

CZ0000033160924 CZ0000036987924 CZ0000094134953 CZ0000094136953

CZ0000006214924 CZ0000027336924

CZ0000094139953 CZ0000094145953

CZ0000047434971 CZ0000047435971 CZ0000052400962 CZ0000052403962 CZ0000078667981 CZ0000078669981 CZ0000052402962 CZ0000052407962 CZ0000052408962 CZ0000052405962 CZ0000052415962

CZ0000070429953 CZ0000076361953 CZ0000076363953 CZ0000076364953 CZ0000080641953 CZ0000080647953

CZ72043792 CZ72043792 CZ72043792 CZ72043792 CZ72043792

CZ31130323 CZ31130323 CZ31130323 CZ31130323 CZ31130323

CZ21148466 CZ21148466 CZ21148466

CZ51027869 CZ51027869 CZ51027869

CZ62040327 CZ62040327 CZ62040327 CZ62040327 CZ62040327 CZ62040327 CZ62040327 CZ62040327 CZ62040327 CZ62040327 CZ62040327 CZ62040327

CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512

id

CZ72077542 CZ72077542 CZ72077542 CZ72077542 CZ72077542 CZ72077542 CZ72077542 CZ72077542

Hospodářství

0408 AMARUN 0408 AMARUN 0407 ARAWN 0407 ARAWN

0420 NIHAL 0408 AMARUN 0419 ARON 0419 ARON

0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0408 AMARUN 0408 AMARUN 0408 AMARUN

linie

106 94 93 97 98 100

44 110 101 105 90 93 109 97 100 104 106

0411 TANO 0407 ARAWN 0411 TANO 0407 ARAWN 0407 ARAWN

0403 DANSO 0406 PLIMUS 0404 DUME 0408 AMARUN 0403 DANSO 0403 DANSO 0408 AMARUN 0408 AMARUN 0408 AMARUN 0408 AMARUN 0407 ARAWN

106 0407 ARAWN 109 0426 JANGLES

103 0408 AMARUN 101 0408 AMARUN

112 99 99 106

111 109 105 105

103 99 101 106 96 113 113

PI EA EA EA EA EA ER ER

ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR

genotyp

ER EA EA EA

ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

340 - 37,5 / 2 / 5 / 362 - 33,8 / 2 / 4 / 312 - 14,9 / 1 / 3 / 293 - 32,8 / 1 / 4 /

218 - 22,6 / 1 / 3 / 263 - 34,1 / 1 / 4 / 292 - 25,1 / 1 / 5 / 295 - 25,4 / 1 / 5 /

276 - 23,7 / 1 / 3 / 287 - 30,4 / 2 / 4 / 278 - 27,6 / 1 / 4 / 249 - 24,3 / 1 / 3 / 274 - 28,5 / 2 / 4 / 267 - 25,7 / 1 / 5 / 267 - 26,5 / 1 / 5 /

KU & testace

22.05.2019 07.05.2019 22.02.2021 27.04.2021

13.03.2020 12.11.2020 05.05.2021 17.05.2021

26.03.2017 29.03.2017 30.03.2017 25.03.2017 25.04.2018 07.05.2018 30.08.2019

Matka od

2 1 1 1 1 1

2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 EA EA EA EA EB I

EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR

ARR/ARQ ARQ/ARQ ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARR ARQ/ARQ

3 EA ARR/ARR 1 EA ARR/ARR

382 - 29 / 6 / 5 / 351 - 21,3 / 3 / 5 / 386 - 18,9 / 4 / 5 / 390 - 19,5 / 2 / 5 / 279 - 24,3 / 1 / 5 / 321 - 31,4 / 1 / 4 /

185 - / / / 280 - 23,2 / 1 / 5 / 213 - 22,8 / 1 / 4 / 292 - 23 / 1 / 5 / 269 - 29 / 3 / 3 / 321 - 33,4 / 2 / 4 / 329 - 31,8 / 1 / 4 / 148 - 20,5 / 1 / 3 / 153 - 21,8 / 1 / 3 / 257 - 25,1 / 1 / 5 / 255 - 30,3 / 1 / 5 /

243 - 24,7 / 1 / 3 / 344 - 31,1 / 1 / 5 /

3

24.04.2016 18.02.2017 03.02.2017 25.02.2017 23.03.2018 19.03.2018

05.05.2016 03.05.2016 03.01.2020 24.12.2019 30.05.2016 08.02.2017 31.12.2019 27.12.2019 25.12.2019 25.05.2020 25.01.2021

05.03.2021 07.03.2021

2 EB ARR/ARR 211 - 24,7 / 1 / 4 / 22.01.2018 1 EA ARR/ARQ 311 - 31,2 / 1,4 / 4 / 16.03.2018

2 1 1 1

3 ER ARR/ARR 2 EB ARR/ARR 1 EA ARR/ARR 2 I ARR/ARR

2 2 1 3 1 2 2

N VT

4,90 4,21 4,17 4,18 2,98 2,94

5,10 5,06 2,17 1,94 5,19 5,08 1,96 1,08 1,08 1,08 0,02

0,60 0,53

3,19 3,10

2,13 2,01 0,62 0,61

1,42 0,84 -0,17 -0,18

3,79 3,78 3,76 3,75 2,79 2,61 2,61

7 6 7 6 4 4

4 5 2 2 1 7 2 3 2 2 1

1 1

5 5

3 3 1 2

2 2 1 1

7 6 6 7 6 5 4

3 4 4 6 2 5

2 1 0 1 2 2 2 0 1 2 0

1 1

1 2

3 2 1 0

2 0 1 1

4 3 3 1 3 1 0

5 5 2 4 5 3

3 4 2 3 1 8 2 2 2 1 1

0 1

3 4

2 3 1 1

1 1 0 0

4 6 2 4 6 4 1

1,14 1,50 0,86 1,67 1,75 2,00

1,25 1,00 1,00 2,00 3,00 1,43 2,00 0,67 1,50 1,50 1,00

1,00 2,00

0,80 1,20

1,67 1,67 2,00 0,50

1,50 0,50 1,00 1,00

1,14 1,50 0,83 0,71 1,50 1,00 0,25

1,63 2,14 1,44 2,39 2,35 2,72

0,98 0,99 0,92 2,06 0,58 1,97 2,04 1,86 2,79 2,78 40,56

1,67 3,74

1,25 1,93

2,35 2,49 3,24 1,64

2,11 1,19 1,00 1,00

2,11 2,38 1,33 1,33 3,23 1,92 0,38

1,23 1,90 1,44 2,15 2,01 2,38

0,98 0,99 0,92 2,06 0,58 1,97 2,04 1,86 2,79 2,78 40,56

1,67 3,74

1,25 1,93

2,35 2,49 3,24 0,00

1,41 0,00 1,00 1,00

1,85 2,12 1,33 1,33 2,15 1,53 0,38

21,90 31,72 27,89 39,41 40,00 30,17

45,78 32,99 26,02 63,93 51,67 36,30 57,89 22,88 30,57 44,46 0,00

33,75 49,74

24,49 39,71

52,40 55,71 53,53 0,00

14,60 0,00 0,00 0,00

31,95 30,88 24,69 19,97 14,89 10,17 5,60

Rep.Věk Ukonč.rep. Počet M Počet F Index plodnosE Index intenzity Index odchovu Průměr CHV

Reprodukční ukazatele bahnic

29


Hospodářství CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512

id CZ0000080651953 CZ0000080654953 CZ0000080658953 CZ0000080663953 CZ0000084164953 CZ0000084168953 CZ0000084169953 CZ0000084171953 CZ0000084173953 CZ0000084174953 CZ0000088508953 CZ0000088509953 CZ0000088511953 CZ0000088512953 CZ0000088514953 CZ0000088523953 DE0010510510379 DE0010510510386 DE0010510510389 DE0010610370015 DE0010610370026 DE0011300235581 DE0011300235607 DE0011300235614 DE0011300235627 DE0011300241942 DE0011300241982 DE0011300241994 DE0011300253884 DE0011300253951 DE0011300258970 DE0011300258972 DE0011300258991 DE0011300258997 DE0011300258999 DE0011300265301 DE0011300265310 DE0011300265322 DE0011300265323 DE0011300288070 DE0011300288084 DE0011300288087 DE0011300288090

PI 98 94 106 109 98 106 99 95 91 100 100 105 104 108 101 106 95 94 94 63 59 90 85 90 98 97 98 94 68 67 69 61 67 59 65 71 70 73 79 75 75 75 75

linie 0426 JANGLES 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0423 FAFNIR 0423 FAFNIR 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0426 JANGLES 0426 JANGLES 0407 ARAWN 0424 JOKER 0424 JOKER 0411 TANO Skimo Skimo Skimo APla APla Francisco David David David Mickey David David Ian Emil David Francisco Francisco Francisco Francisco 0424 JOKER 0424 JOKER Jangles 0424 JOKER Mickey Etzel Etzel Jolly Jumper

N 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2

VT EA EB EA EA EB EA EB EA EA EA EA EA EA EA EA EA EB EB EB EB I EB EB EA EA ER ER ER EA ER EA EA EA EA I ER EA ER ER ER ER ER ER

genotyp ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARQ/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR 290 323 408 391 164 175 157 184 -

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

260 - 20,6 / 3 / 4 / 190 - 14,5 / 2 / 3 / 240 - 16,9 / 3 / 4 / 270 - 18 / 2 / 4 / 330 - 21,4 / 5 / 4 / 326 - 19,8 / 2 / 4 / 280 - 19,6 / 3 / 4 / 150 - / / /

KU & testace 309 - 30,6 / 2 / 5 / 240 - 20,5 / 1 / 3 / 327 - 36,6 / 2 / 5 / 253 - 29,8 / 1 / 4 / 228 - 25 / 1 / 4 / 314 - 31,1 / 1 / 5 / 261 - 28,3 / 1 / 4 / 280 - 24,6 / 2 / 5 / 221 - 21 / 2 / 3 / 211 - 22,7 / 2 / 4 / 272 - 32,4 / 2 / 5 / 276 - 30,4 / 2 / 5 / 306 - 19,6 / 1 / 3 / 313 - 27,4 / 1 / 3 / 387 - 30,7 / 2 / 5 / 233 - 25 / 1 / 3 / 171 - 18,9 / 2 / 4 / 209 - 21,2 / 4 / 5 / 188 - 19,6 / 2 / 4 /

4

Matka od Rep.Věk Ukonč.rep. Počet M Počet F Index plodnosE Index intenzity Index odchovu Průměr CHV 01.12.2018 2,70 4 4 2 1,50 2,22 2,22 32,62 10.10.2018 2,68 4 4 0 1,00 1,49 1,12 27,19 11.10.2018 2,68 4 3 3 1,50 2,24 2,24 45,61 11.12.2018 2,65 4 5 1 1,50 2,26 2,26 45,51 13.10.2017 3,43 5 4 2 1,20 1,75 1,75 30,50 28.10.2017 3,36 5 2 5 1,40 2,08 2,08 42,14 10.04.2018 3,36 6 4 4 1,33 2,38 2,38 31,42 12.03.2018 3,27 5 3 5 1,60 2,44 2,44 45,12 24.11.2018 3,25 5 3 2 1,00 1,54 1,54 26,95 02.01.2018 3,27 5 8 1 1,80 2,75 2,44 43,83 28.12.2018 2,21 5 0 2 0,40 0,91 0,91 11,45 13.01.2019 2,21 4 1 3 1,00 1,81 1,81 24,07 01.01.2019 2,06 3 3 1 1,33 1,94 1,94 35,74 25.05.2019 2,01 3 3 1 1,33 1,99 1,99 33,89 01.06.2019 2,00 3 3 1 1,33 2,00 2,00 44,24 21.03.2020 1,93 3 2 1 1,00 1,55 1,55 32,42 29.04.2014 7,04 10 7 7 1,40 1,99 1,70 39,95 11.05.2014 7,03 8 7 4 1,38 1,57 1,42 29,91 15.05.2014 7,00 9 7 5 1,33 1,71 1,43 29,60 07.05.2017 4,12 6 5 2 1,17 1,70 1,70 37,50 09.05.2017 4,03 6 1 7 1,33 1,98 1,98 38,67 04.05.2016 5,07 8 5 5 1,25 1,97 1,97 32,27 13.01.2016 5,28 7 2 6 1,14 1,51 1,51 26,54 03.02.2016 5,28 8 5 5 1,25 1,89 1,70 36,80 26.01.2016 5,26 7 5 4 1,29 1,71 1,14 33,26 11.02.2016 5,12 8 5 3 1,00 1,56 1,17 25,92 13.02.2016 5,08 7 4 6 1,43 1,97 1,97 40,66 14.02.2016 5,12 8 5 4 1,13 1,76 1,95 36,18 26.01.2017 4,38 7 6 2 1,14 1,83 1,14 26,79 11.04.2018 4,70 5 4 3 1,40 1,49 1,49 22,75 21.08.2016 4,85 7 4 5 1,29 1,86 1,65 34,72 06.05.2017 4,58 7 7 4 1,57 2,40 2,40 31,29 23.08.2016 4,71 7 6 4 1,43 2,12 1,91 37,31 02.02.2017 4,52 7 2 6 1,14 1,77 1,77 38,27 02.05.2017 4,51 6 4 5 1,50 2,00 1,55 34,29 02.05.2017 4,11 6 3 4 1,17 1,70 1,70 33,51 12.01.2018 4,03 7 4 3 1,00 1,74 1,74 33,12 25.06.2017 4,01 6 3 6 1,50 2,25 2,00 37,27 09.05.2017 4,03 6 7 5 2,00 2,98 2,98 46,25 03.04.2018 2,93 4 3 3 1,50 2,04 2,04 45,37 21.03.2018 2,93 5 3 3 1,20 2,05 2,05 35,23 24.03.2018 2,93 5 5 2 1,40 2,39 1,36 27,62 27.03.2018 2,92 5 3 7 2,00 3,42 3,42 51,12

Reprodukční ukazatele bahnic

30


CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705

Hospodářství CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512

CZ0000003686984 CZ0000003688984 CZ0000003689984 CZ0000003691984 CZ0000004750934 CZ0000090490952 CZ0000090491952 CZ0000090493952 CZ0000090495952 DE0010610292795 DE0011300235624 DE0011300241962 DE0011300258994 CZ0000094797952 CZ0000091577953 CZ0000091579953 CZ0000091593953 CZ0000091594953 CZ0000077810942 CZ0000094800952

id DE0011300288208 CZ0000088533953 CZ0000088545953 CZ0000091578953 CZ0000091574953 CZ0000091580953 CZ0000091586953 CZ0000091589953 CZ0000091605953 CZ0000091592953 CZ0000091613953 CZ0000091618953 CZ0000094125953 CZ0000094140953 CZ0000094131953 CZ0000094137953 CZ0000094148953 CZ0000094160953 CZ0000094147953 CZ0000094146953 CZ0000094152953 CZ0000094170953

107 110 102 106 77 109 106 97 99 67 91 91 59 107 107 105 108 116 105 107

PI 78 103 103 108 107 115 105 112 106 112 103 102 101 81 67 85 110 69 110 107 111 110

0413 MAHDY 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0402 FRANK 0421 TEMBI 0421 TEMBI 0421 TEMBI 0421 TEMBI A\la David David Francisco 0411 TANO 0424 JOKER 0426 JANGLES 0426 JANGLES 0426 JANGLES 0420 NIHAL 0411 TANO

linie Jolly Jumper 0424 JOKER 0424 JOKER 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0426 JANGLES 0424 JOKER 0424 JOKER 0426 JANGLES 0424 JOKER 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0426 JANGLES 0424 JOKER 0424 JOKER 0424 JOKER 0424 JOKER 0424 JOKER 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2

N 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 EA EA EA EA EB EA EA EB EA EB EA EA EA EA EA EA EA ER EA EA

EA EA ER EA

EA

VT ER EA EA EA EA ER EA ER EA ER EA EA EA

ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

genotyp ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

346 - 30,7 / 1 / 4 / 294 - 28,3 / 2 / 5 / 271 - 30,4 / 2 / 4 / 348 - 32,2 / 1 / 5 / 281 - 33,1 / 1 / 5 / 230 - 28,3 / 1 / 3 / 246 - 32,2 / 1 / 3 /

250 - 17,7 / 2 / 4 / 250 - 19,8 / 2 / 3 /

413 - 39,4 / 2 / 5 / 365 - 36,9 / 2 / 4 / 329 - 30,5 / 2 / 4 / 447 - 45,1 / 2 / 5 / 243 - / / / 297 - 26,3 / 1 / 4 / 247 - 21,5 / 1 / 4 / 234 - 26,4 / 2,1 / 4 / 247 - 21,9 / 2 / 4 /

KU & testace 184 - / / / 284 - 30,5 / 2 / 4 / 274 - 30,5 / 2 / 4 / 361 - 29,6 / 2 / 4 / 313 - 30,9 / 2 / 4 / 270 - 36,6 / 1 / 4 / 337 - 33,6 / 2 / 5 / 347 - 37,1 / 1 / 5 / 275 - 33,3 / 2 / 5 / 336 - 33,9 / 1 / 5 / 361 - 26,5 / 2 / 5 / 334 - 27,5 / 2 / 5 / 320 - 30,4 / 2 / 4 / 252 - 30 / 1 / 3 / 228 - 18 / 1 / 2 / 319 - 36,7 / 1 / 5 / 342 - 32,8 / 1 / 5 / 320 - 29,4 / 2 / 5 / 394 - 35,3 / 1 / 5 / 393 - 35,3 / 2 / 5 / 329 - 31 / 1 / 5 / 348 - 27,8 / 1 / 5 /

5

06.02.2019 11.01.2019 14.03.2019 20.01.2019 30.04.2016 18.01.2019 05.04.2018 04.04.2018 18.05.2019 15.04.2016 23.01.2016 26.04.2016 02.06.2016 17.05.2019 24.03.2020 27.03.2020 26.03.2020 06.04.2020 30.03.2020 26.03.2020

2,15 2,13 2,13 2,12 5,30 3,70 3,70 3,15 1,96 4,93 5,28 5,06 4,77 1,76 1,26 1,24 1,08 1,08 1,00 0,99

3 3 3 3 7 5 4 4 3 6 7 7 7 3 2 2 2 2 2 2

1 2 5 5 4 4 2 7 3 9 10 7 8 1 2 3 1 1 2 3

5 4 3 1 7 1 3 1 1 1 4 3 4 1 2 0 1 1 1 0

2,00 2,00 2,67 2,00 1,57 1,00 1,25 2,00 1,33 1,67 2,00 1,43 1,71 0,67 2,00 1,50 1,00 1,00 1,50 1,50

2,79 2,82 3,76 2,83 2,08 1,35 1,35 2,54 2,04 2,03 2,65 1,98 2,52 1,13 3,18 2,42 1,85 1,84 2,99 3,03

2,79 2,35 2,82 2,36 1,51 0,81 0,81 1,27 0,51 1,62 2,27 1,58 2,31 0,57 3,18 0,81 0,92 1,84 2,99 0,00

40,93 38,74 52,21 39,44 31,53 14,88 20,32 21,82 9,39 22,79 42,94 26,71 5,74 9,34 40,18 17,83 16,03 25,42 19,55 0,00

Matka od Rep.Věk Ukonč.rep. Počet M Počet F Index plodnosE Index intenzity Index odchovu Průměr CHV 19.03.2018 2,89 5 4 2 1,20 2,08 2,08 39,79 09.07.2019 1,82 3 1 2 1,00 1,65 1,65 35,86 01.06.2019 1,82 3 2 2 1,33 2,20 2,20 28,32 26.03.2020 1,44 2 1 2 1,50 2,09 2,09 47,69 29.03.2020 1,44 2 2 3 2,50 3,48 2,79 49,65 02.04.2020 1,23 2 1 1 1,00 1,63 1,63 32,04 27.03.2020 1,13 2 2 1 1,50 2,66 1,78 36,57 26.03.2020 1,10 2 3 2 2,50 4,55 4,55 62,29 09.12.2019 1,08 3 0 2 0,67 1,85 1,85 13,30 31.03.2020 1,09 2 1 4 2,50 4,60 4,60 32,53 16.03.2020 1,02 2 1 2 1,50 2,93 2,93 40,48 14.03.2020 1,01 2 0 3 1,50 2,98 2,98 41,84 11.04.2020 1,00 2 1 2 1,50 3,01 3,01 32,09 27.10.2020 0,60 1 1 0 1,00 1,67 1,67 29,87 23.10.2020 0,64 1 0 1 1,00 1,57 1,57 18,76 21.10.2020 0,60 1 1 1 2,00 3,33 3,33 18,99 10.12.2020 0,51 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 04.11.2020 0,35 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 19.08.2020 0,32 2 1 0 0,50 3,12 3,12 13,05 01.11.2020 0,33 1 0 1 1,00 3,02 3,02 25,53 18.10.2020 0,36 1 0 1 1,00 2,79 2,79 20,00 01.11.2020 0,32 1 1 1 2,00 6,29 0,00 0,00

Reprodukční ukazatele bahnic

31


CZ0000090492952 CZ0000090494952 CZ0000094798952

CZ0000021939934 CZ0000021943934 DE0011300253925 CZ0000052568934

CZ0000059060971 CZ0000059061971 CZ0000062002971

CZ0000097407981 CZ0000097413981 CZ0000097415981

CZ0000080645953 DE0010610292754 CZ0000089014953 CZ0000027853924

CZ0000076377953 CZ0000091576953

CZ0000019994975 CZ0000097441981 CZ0000097397981 CZ0000044680924 CZ0000094065953

CZ0000021940934

CZ31049603 CZ31049603 CZ31049603 CZ31049603 CZ31049603

CZ71060330 CZ71060330 CZ71060330 CZ71060330

CZ81089501 CZ81089501 CZ81089501 CZ81089501

CZ62079903 CZ62079903 CZ62079903 CZ62079903 CZ62079903

CZ52028973 CZ52028973 CZ52028973

CZ53079981 CZ53079981 CZ53079981 CZ53079981 CZ53079981 CZ53079981

CZ21076567 CZ21076567

id CZ0000077811942 CZ0000077812942 CZ0000094802952 CZ0000077813942 CZ0000094803952 CZ0000003705984 CZ0000003709984 CZ0000003715984 CZ0000097442981 CZ0000097405981

CZ52078169 CZ52078169 CZ52078169 CZ52078169

Hospodářství CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705

linie 0420 NIHAL 0420 NIHAL 0428 DINARI 0420 NIHAL 0428 DINARI 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0407 ARAWN

0416 SALONGO 0419 ARON Emil 0419 ARON

0423 FAFNIR Titus 0411 TANO 0419 ARON

0402 FRANK 0408 AMARUN 0420 NIHAL 0408 AMARUN 0421 TEMBI

104 0401 HUGO

113 108 93 111 45

102 0423 FAFNIR 110 0424 JOKER

87 98 103 122

94 0420 NIHAL 115 0420 NIHAL 96 0420 NIHAL

111 0420 NIHAL 119 0420 NIHAL 109 0420 NIHAL

103 98 68 108

103 0421 TEMBI 111 0421 TEMBI 102 0411 TANO

PI 113 105 109 107 114 115 117 111 111 102

VT ER EA EA EA ER ER ER ER EA I

genotyp ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

EA EA EA EA

ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ 421 - 31,9 / 3 / 5 / 260 - 25,7 / 1 / 5 / 214 - 29,8 / 1 / 3 /

367 - 31,4 / 3 / 5 / 258 - 25,5 / 3 / 5 / 188 - / / / 341 - 31,6 / 2 / 4 /

402 - 29,4 / 2 / 5 / 285 - 33 / 1 / 4 / 234 - 32 / 1 / 3 /

KU & testace 268 - 32,7 / 1 / 5 / 241 - 25,1 / 1 / 4 / 258 - 23,5 / 1 / 4 / 263 - 30,5 / 1 / 3 / 273 - 24,1 / 1 / 4 / 396 - 44,8 / 2 / 5 / 310 - 38,1 / 1 / 5 / 331 - 28,8 / 1 / 3 / 262 - 33,5 / 1 / 4 / 308 - 30,4 / 2 / 5 /

10.03.2020 25.03.2020 17.03.2020

14.01.2018 12.12.2018 21.04.2017 31.03.2020

29.03.2018 08.04.2018 13.04.2020

EB ER EA ER

ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

232 - 25,6 / 2 / 3 / 295 - 33,6 / 5,6 / 4 / 315 - 31,7 / 2 / 5 / 389 - 43,3 / 1 / 5 /

2 EA ARR/ARR

2 ER ARR/ARR 2 I ARR/ARR 1 EB ARR/ARR 2 ER ARR/ARQ 1 ARR/ARR 346 - 28,4 / 3 / 4 /

312 - 27 / 1 / 5 / 279 - 40,6 / 1 / 5 / 234 - 29,2 / 2 / 5 / 420 - 33,9 / 2 / 5 / 392 - / / /

2 EA ARR/ARQ 221 - 21,6 / 1 / 3 / 2 EA ARR/ARQ 269 - 24,4 / 1 / 4 /

1 2 1 2

6

13.03.2018

11.01.2019 29.04.2019 12.03.2020 01.03.2021 17.04.2020

09.02.2018 28.03.2020

22.03.2018 08.05.2016 30.03.2020 18.02.2020

3,18

2,89 1,55 1,29 0,85 1,00

3,41 1,26

2,98 5,12 1,31 0,98

-0,19 -0,23 -0,25

1,62 1,43 1,42

3,18 2,73 4,28 0,89

3,69 2,92 1,02

5

4 4 3 1 3

5 2

5 7 2 2

1 1 1

2 2 2

4 4 7 3

4 4 2

3

0 1 0 0 1

4 2

3 8 2 3

0 1 0

1 3 2

7 3 5 3

2 3 1

5

5 4 2 1 1

2 1

4 2 2 0

0 0 0

3 1 0

0 2 3 1

4 4 3

1,60

1,25 1,25 0,67 1,00 0,67

1,20 1,50

1,40 1,43 2,00 1,50

0,00 1,00 0,00

2,00 2,00 1,00

1,75 1,25 1,14 1,33

1,50 1,75 2,00

2,52

1,73 3,22 1,55 1,17 1,99

1,76 2,39

2,35 1,95 3,05 3,05

0,00 1,00 0,00

2,47 2,80 1,41

2,20 1,83 1,87 4,51

1,63 2,40 3,94

2,52

1,73 1,93 1,55 1,17 1,99

1,76 2,39

1,68 1,76 0,76 2,03

0,00 1,00 0,00

1,86 0,70 1,41

1,89 1,47 1,87 3,38

1,63 2,40 1,97

54,98

34,92 13,13 15,60 28,90 18,78

40,41 46,05

8,57 26,60 0,00 17,60

0,00 0,00 0,00

35,71 13,08 31,56

42,80 24,69 33,30 26,23

41,13 51,92 21,72

Matka od Rep.Věk Ukonč.rep. Počet M Počet F Index plodnosE Index intenzity Index odchovu Průměr CHV 25.03.2020 0,93 2 2 2 2,00 4,29 1,07 13,79 03.04.2020 0,93 3 3 3 2,00 6,44 4,29 14,35 30.03.2020 0,85 2 1 2 1,50 3,53 3,53 21,83 31.12.2020 0,83 2 1 0 0,50 1,20 1,20 20,66 22.04.2020 0,84 2 0 2 1,00 2,39 2,39 25,20 31.12.2020 0,79 2 0 2 1,00 2,54 2,54 34,00 22.12.2020 0,78 1 1 1 2,00 2,57 2,57 47,70 31.12.2020 0,77 2 2 0 1,00 2,61 2,61 37,15 31.12.2020 0,77 2 0 1 0,50 1,30 1,30 22,66 31.12.2020 0,66 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 EB ARR/ARR 203 - 23,1 / 1 / 3 / 3 10.05.2021 2 ER ARR/ARQ 307 - 28,6 / 1 / 5 / 3 11.04.2021 1 EA ARR/ARR 273 - 20,9 / 1 / 4 / 3 10.05.2021

2 ER ARR/ARR 3 ER ARR/ARR 3 EA ARR/ARR

1 2 1 2

1 EA ARR/ARR 2 ER ARR/ARR 2 EA ARR/ARR

N 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2

Reprodukční ukazatele bahnic

32


CZ0000052855971 CZ0000052856971 CZ0000052858971 CZ0000052860971 CZ0000059059971 CZ0000062696971 CZ0000062697971 CZ0000062701971

CZ0000035941953 CZ0000037529924 CZ0000089017953

CZ0000084170953 CZ0000084177953

CZ0000054699941 CZ0000054701941 CZ0000059704941 CZ0000059711941

CZ0000003692984 CZ0000003693984 CZ0000003694984 CZ0000097431981 CZ0000097432981

CZ0000033163924

CZ31149480 CZ31149480 CZ31149480 CZ31149480

CZ81100606 CZ81100606 CZ81100606

CZ41015988 CZ41015988 CZ41015988 CZ41015988 CZ41015988

CZ21155576 CZ21155576 CZ21155576 CZ21155576 CZ21155576 CZ21155576

CZ31092319 CZ31092319

id CZ0000088518953 CZ0000088540953 CZ0000027854924 CZ0000044737924 CZ0000044739924

CZ71071073 CZ71071073 CZ71071073 CZ71071073 CZ71071073 CZ71071073 CZ71071073 CZ71071073 CZ71071073

Hospodářství CZ21076567 CZ21076567 CZ21076567 CZ21076567 CZ21076567

0420 NIHAL 0420 NIHAL 0420 NIHAL 0420 NIHAL 0420 NIHAL 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO

linie 0407 ARAWN 0424 JOKER 0419 ARON 0419 ARON 0419 ARON

0413 MAHDY 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0408 AMARUN 0408 AMARUN

108 0408 AMARUN

103 103 97 97 94

67 64 87 0416 SALONGO 105 0416 SALONGO

38 0407 ARAWN 92 0411 TANO

71 APla 108 0420 NIHAL 104 0408 AMARUN

103 105 100 96 112 100 105 105

PI 109 106 107 104 118 EA EA EA EA ER EB EA EA

VT EA EA EA EA ER ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

genotyp ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

353 - / / / 332 - 29 / 1 / 5 / 222 - 18,7 / 1 / 4 /

331 - 25,8 / 2 / 5 / 219 - 24 / 1 / 3 / 156 - 20,9 / 1 / 3 / 186 - 23,3 / 1 / 4 / 293 - 31,6 / 1 / 5 / 308 - 26,3 / 1 / 4 / 273 - 32,6 / 1 / 5 / 293 - 25,1 / 1 / 5 /

KU & testace 248 - 29,1 / 1 / 4 / 265 - 26,5 / 1 / 3 / 413 - 38,9 / 2 / 5 / 342 - 28,1 / 2 / 3 / 430 - 33,8 / 1,1 / 5 /

13.01.2017 31.05.2020 07.07.2021

23.12.2018 27.12.2018 10.01.2019 30.06.2020 11.01.2019 22.12.2020 24.12.2020 23.12.2020

EA EA EA EA EB

ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARQ 360 - 36,9 / 1 / 3 / 212 - 30,5 / 1 / 3 / 348 - 35,7 / 2 / 4 / 263 - 24 / 1 / 4 / 255 - 25 / 1 / 3 /

241 - / / / 166 - / / / 300 - 20,1 / 2 / 4 / 300 - 25,5 / 1 / 4 /

2 EA ARR/ARQ 306 - 28,3 / 2 / 5 /

1 2 1 1 1

2 I 2 I 1 I 2 EA

7

14.05.2019

23.04.2020 30.01.2020 23.04.2020 28.01.2020 14.04.2020

10.01.2016 21.03.2016 20.12.2017 16.02.2019

2,20

2,10 2,06 2,11 1,96 1,91

5,83 5,85 3,98 2,87

3,33 3,19

4,01 0,94 0,91

2,19 2,19 2,13 2,11 2,10 1,04 1,01 0,18

3

1 1 1 1 1

6 5 4 2

1 2

6 2 2

4 4 4 4 4 1 1 1

2

2 0 0 1 1

2 7 2 2

0 1

2 0 0

5 3 2 0 3 0 1 0

0

0 1 1 0 1

4 2 5 1

1 1

4 2 1

2 1 2 0 1 1 0 1

0,67

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

1,00 1,80 1,75 1,50

1,00 1,00

1,00 1,00 0,50

1,75 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,91

0,95 0,49 0,47 0,51 1,05

1,03 1,54 1,76 1,04

0,30 0,63

1,49 2,13 1,10

3,19 1,83 1,88 0,00 1,90 0,96 0,99 5,62

0,91

0,95 0,49 0,47 0,51 1,05

1,03 1,54 1,76 1,39

0,30 0,63

1,49 2,13 1,10

3,19 1,83 1,88 0,00 1,90 0,96 0,99 5,62

21,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,32 50,52 58,22 56,76

20,19 20,87

29,94 0,00 0,00

30,08 30,52 21,91 0,00 29,08 29,03 25,03 14,19

Matka od Rep.Věk Ukonč.rep. Počet M Počet F Index plodnosE Index intenzity Index odchovu Průměr CHV 29.01.2019 1,96 4 2 3 1,25 2,55 2,04 35,96 16.03.2019 1,81 4 1 3 1,00 2,21 2,21 27,44 19.02.2020 0,83 2 3 1 2,00 4,83 2,42 38,33 01.11.2020 -0,11 2 0 2 1,00 2,00 1,00 17,34 18.03.2021 -0,12 1 2 0 2,00 2,00 2,00 62,84

2 ARR/ARQ 23.12.2018 2 EB ARR/ARR 189 - 23,9 / 1,7 / 3 / 08.01.2019

1 I ARR/ARR 1 EA ARR/ARR 2 EA ARR/ARR

2 2 2 1 2 1 1 1

N 2 2 1 2 2

Reprodukční ukazatele bahnic

33


Etický kodex chovatele

Etický kodex chovatele ovcí Dorper a White Dorper Chovatelé ovcí Dorper a White Dorper jsou chovateli vzácného a hospodářsky významného plemene. Jejich každodenní práce soustavně ovlivňuje stav a vývoj ovcí tohoto plemene nejen v rámci vlastního stáda, ale v rámci celé populace u všech chovatelů. Tím chovatelům vzniká vysoká osobní zodpovědnost za správnost každého rozhodnutí, které ve svém chovatelském snažení učiní. V následujících bodech jsou vyjmenovány některé základní standardy pramenící z této odpovědnosti :

1. Chovatel je dokonale seznámen se speci ky plemene, které se rozhodl chovat. Zná chovný cíl a plemenný standard plemene a jeho práce směřuje k jeho do Chovatel sažení. 2. Chovatel zajišťuje pro svá zvířata, takové prostředí, které odpovídá jejich fyzickým, emocionálním a psychickým potřebám. Zajišťuje především přiměřené životní podmínky, správnou výživu, vhodnou podestýlku při ustájení, dostatečnou a kvalitní pastvu a potřebnou zdravotní péči.

3. Smyslem reprodukční práce chovatele je zkvalitňování plemene podle chovného cíle a plemenného standardu. V rámci vlastní obnovy stáda i při prodeji jiným zájemcům chovatel pečlivě vybírá jedince k reprodukci.

4. Prostředkem reprodukční práce je nákup a prodej chovných kusů mezi jednotlivými chovy. Chovatel by neměl s nákupem ani prodejem spěchat a obchodovat s chovnými zvířaty minimálně do věku, který umožňuje jejich boni kaci. Při přesunech zvířat do jiných chovů chovatel garantuje jejich zdravotní stav a parazitologické ošetření v okamžiku prodeje či přesunu. Chovatel při prodeji zodpovídá za to, že kupující je plně informován o zdravotním stavu či zvláštnostech zvířete a poskytuje v rámci svých možností kupujícímu pokračující podporu a pomoc s problémy, které mohou případně nastat .

5. Chovatel je na základě zákonných postupů zodpovědný za včasné a správné předávání údajů o přesunech zvířat do a z jeho chovu, o reprodukci a o jejích výsledcích do Plemenné knihy plemene Doper a White Dorper a také do centrální evidence zvířat. Toho předpokladem je, že chovatel má potřebnou právní subjektivitu, registrované hospodářství a registrovaná zvířata.

6. Zájem chovatele se soustředí na kvalitu jedinců v jeho vlastním chovu, ale také na kvalitu celé populace plemene, která je základem pro jeho dobré hospodářské využití. Práce a spolupráce všech chovatelů směřuje k produkci masa a chovných zvířat, což dává jejich snažení významný ekonomický smysl. Proto by měli chovatelé kolegiálně spolupracovat, pečovat o své profesní vzájemné vztahy a konkurovat si zdravě a korektně. Společným zájmem chovatelů je také dbát na dobré jméno plemene, jeho rostoucí popularitu a všeobecnou známost předností plemene Dorper a White Dorper v řadách široké veřejnosti.

fi

fi

34


Ročenku vydala Dorper Asociace CZ za účelem seznámení chovatelů a veřejnosti s děním, výsledky kontroly užitkovosti a testování v chovech ovcí plemene Dorper v České republice. Zpracování a grafická úprava: Ing. Jaroslav Rucki Jazyková úprava: Mgr. Pavel Habětín Fotografie a koláže mimo reklamy Radka Peňázová, Jaroslav Rucki a Jaroslav Hlavín Příspěvky a fotografie poskytli: Ing. Jaroslav Rucki, Mgr. Pavel Habětín Vendryně 08/2021 © Dorper Asociace CZ, z.s.

Neprodejné

Profile for Jaroslav Rucki

Ročenka Dorper 2020  

Dorper Asociace CZ vydává s malým zpožděním ročenku chovu ovcí Dorper v České republice.

Ročenka Dorper 2020  

Dorper Asociace CZ vydává s malým zpožděním ročenku chovu ovcí Dorper v České republice.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded