Page 1

STUDIE RODINNÉHO DOMU

MÍSTO: ZLÍN - RONZOVY PASEKY

INVESTOR: MANŽELÉ KOHOUTKOVI

ÚROVEŇ DOKUMENTACE: ANALÝZA ÚZEMÍ

VYPRACOVAL: JAROSLAV MALINA

13.11.2013


OBSAH:

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

str. 03

SITUACE UŽŠÍCH VZTAHŮ

str. 04

PARCELA A REGULACE

str. 05

fotodokumentace parcely

str. 06

SLOVO INVESTORA

str. 07

VARIANTY UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU

str. 08 - 09

VARIANTY HMOTOVÉHO ŘEŠENÍ

str. 10 - 15

ZÁVĚR

str. 16


SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Řešený pozemek investora se nachází na okraji města Zlín. Pozemek je předmětem nově plánované zástavby na jihovýchodní straně města - na místě „Ronzovy paseky“. Území obsahuje přibližně 50 nových parcel pro rodinné domy. Ze severozápadní strany území navazuje na stávající rozdrobenou zástavbu rodinných domů bez jasné urbanistické koncepce. Z ostatních stran je „Ronzova paseka“ ohraničena zelení - převážně louky s remízky stromů a keřů. DŘEVNICE

Celé území se mírně svažuje k severu a shlíží tak na údolí řeky Dřevnice, okolo které se město Zlín formuje. Výhled z parcely investora je široký a táhlý avšak na severní stranu (patrné z úvodní strany).

CENTRUM

RONZOVY PASEKY

03/16


SITUACE UŽŠÍCH VZTAHŮ Na území Ronzovy paseky je navržena zástavba rodinnými domy. Plocha je rozdělena přibližně na 50 parcel určených pro rodinné domy a na obslužné komunikace zajišťující přístup k pozemkům. V území jsou navrženy komunikace stejné šířky 5m vetšinou s jednostrannými chodníky šířky 1,2m. Parcela investora se nachází na západní straně rozparcelovaného území a z jižní strany přiléhá ke stávajícím domkům zahrádkářské kolonie. Ze severní strany pozemek přilhá ke komunikaci. Ze západní a východní strany pozemek obklopují sousední parcely. Dle informací od investora stavby pozemek přiléhající ze západní strany patří zpřátelené rodině a je tedy žádoucí nevytvářet přílišné bariéry mezi těmito pozemky.

04/16


PARCELA A REGULACE ÚZEMÍ Parcelace vyvozuje pro investora pětiúhelníkový pozemek o ploše 748,3 m2. Rozměry pozemku jsou přibližně 26,6 x 28,3 m. Pozemek se svažuje mírně k severní straně (ke komunikaci). Dle zaměření investora je maximální převýšení pozemku cca 4,5 m. Pro účely připojení k sítím energií a k vodovodu a kanalizaci jsou rozšířeny stávající rozvody v okolí a jsou vedeny pod úrovní komunikace a chodníku. Regulace vycházející z územní studie zpracované městem Zlín (z 14.10.2009) předepisují stavební čáru ve vzdálenosti 5m od komunikace. Parkování má být navrženo v rámci předzahrádky domu nebo garážového stání. Vzdálenost domu od hranic pozemku nesmí být menší než-li 3,5m. Ve výjimečných případech smí být tato vzdálenost zmenšena na 2m. Regulace předepisuje dům o 1 podzemním podlaží, 1 nadzemním podlaží s možností obytného podkroví. Střecha má mít hřeben rovnoběžný s komunikací. Sklon střechy má být mezi 30% - 40% a má být ze skládané krytiny. Maximální zastavěnost pozemků je 40%.

05/16


SLOVO INVESTORA Požadavky investora jsou sepsané do jednotlivých požadavků na jednotlivé místnosti. Z podkladů investora vyplývá i základní dispozice ukazující přibližnou představu investora o řazení jednotlivých prostor. Dům je zvolen ve tvaru L tak, aby vytvářel přirozenou bariéru k sousednímu pozemku na východní straně a zároveň umožnil variantní propojení s pozemkem na straně západní. Uvažovaný rozpočet na celou stavbu je 3 500 000,- s maximálním navýšením o 500 000,- na 4 000 000,-.

07/16


VARIANTA UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU A - DŮM U SILNICE První z variant prostorového umístění domu na pozemku dům staví do severovýchodního rohu tak, aby co možná největší část parcely sloužila jako zahrada a dům nezastiňoval zahradu. Východní roh je vybrán dle požadavků investora, a sice, že na západní straně vlastní pozemek investorovi kamarádi, ke kterým by se zahrada měla částečně otevírat. Dle mého názoru je tato varianta vhodnější, z důvodu výše zmíněných. Nevýhodou by mohla být morfologie terénu, neboť v severní části pozeku je terén strmější, a dům se s tím bude muset dispozičně a provozně vyrovnat. Nabízí se dvě základní varianty, a to dům podsklepit, či ne. Podsklepení by sloužilo jako patro s hlavním vstupem. Vstup na zahradu by poté byl z vyššího patra. V případě, že by dům nebyl podsklepen, musely by být provedeny velké terénní úpravy (násypy a zářezy do terénu). Vzhledem k předběžnému odsouhlasení varianty A v dalším hmotovém rešení rozvíjím toto řešení. Hmotové principy si však snadno lze představit i v zadní části zahrady.

08/16


VARIANTA UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU B - DŮM V ZAHRADĚ Druhá z variant prostorového umístění domu na pozemku dům staví do jihovýchodního rohu tak, aby co možná největší část parcely sloužila jako zahrada. Dům, z logiky svažitosti terénu, by se otevíral na severní stranu a měl celou zahradu před sebou. Byla by to jakási „kontrolní stanice“ nad celým pozemkem. S otevřením domu na sever se váže nevýhoda malých tepelných zisků od slunce a velkých tepelných ztrát. Přibližná výška sluníčka v různých ročních obdobích je znázorněna v řezu a lze z ní odhadnout zastínění zahrady. Je však otázkou, zda-li v dněšní době kvalitních materiálů není možné tuto nevýhodu odstranit. Nikdy to však nebude řešit příčiny problému, ale jejich následky. Výhodou této varianty, kromě dohledu nad zahradou, je bezpochyby výhled na panorama Zlína. Severní strana také přináší mnohem rovnoměrnější, a pro lidské oko příjemnější odražené světlo, které je například pro čtení vhodnější, než světlo přímé. Východní roh je vybrán dle požadavků investora, a sice, že na západní straně vlastní pozemek investorovi kamarádi, ke kterým by se zahrada měla částečně otevírat. I když mě tato varianta velmi láká, především z dobré zkušenosti se severním světlem, vidím ji až na druhém místě. Výškově se k této variantě nabízí jednopodlažní objekt s obytným podkrovím. Podzemní patro mi přijde jako zbytečná investice. Garážové stání bych poté umístil, buď v rámci domu, nebo do přístřešku na severovýchodní části pozemku.

09/16


VARIANTA HMOTOVÉHO ŘEŠENÍ A1.1 - „PSÍ BOUDA“ První varinata je nejprostší obdélná hmota se sedlovou střechou. Jedná se o jakýsi archetyp domu, a je tedy z podstaty tradice lidských obydlí nejsrozumitelnější ze všech. Dispozice vazné k této hmotě budou vždy nejsrozumitelnější. Vstup z předního líce do středu hmoty. Po levé straně (východní strana) se nachází garáž a technické zázemí a po pravé straně (západní strana) se otevírá obytný prostor. Jižní strana domu se otevírá do zahrady prostřednictvím plata terasy. Výškově je dům umístěn do částečného zářezu a násypu. Toto řešení si žádá schody u vstupu a rampu do garáže. Na druhé (jižní straně) domu je nutné snížit terén k terase a terén vysvahovat. Terasa se proto stává lehce utopenou. Cenově se uvažovaná hmota pohybuje okolo 3 500 000, dle standartní kalkulace.

10/16


VARIANTA HMOTOVÉHO ŘEŠENÍ A1.2 - „PSÍ BOUDA“ S PODZEMÍM Vychází z první varianty. Hmota zůstává stejně archetypální. Pro lepší vyrovnání se s terénem je přidané polozapuštěné patro sklepa / garáže / vstupu. Garáž a technické zázemí se přesouvá do podzemního patra. Vstup lze variantně uvažovat do podzemního podlaží, či do patra. Dispozice patra se stává kratší a otevírá se možnost prosvětlit půdorys i z východního štítu. Dispozice podkroví zůstává stejná. Výškově je dům umístěn do zářezu. Toto řešení je vhodnější vzhledem k svažitosti terénu a možnosti vstupu na zahradu z obytného patra. Cenově se uvažovaná hmota pohybuje okolo 4 400 000,dle standartní kalkulace. Jde však o předběžnou hmotovou kalkulaci. Dispoziční varianty k této možnosti mohou dům výrazně zkrátit, a tak cenu snížit. Výrazné snížení celkových nákladů by také snížilo přesunutí vstupu do patra

11/16


VARIANTA HMOTOVÉHO ŘEŠENÍ A2 - „DŮM S GARÁŽÍ“ Vychází částečně z první varianty. Hmota zůstává stejně archetypální, ale z východní strany je k ní přilepena nižší, hranatá hmota garáže. Dispozice jsou podobné první variantě. Vstup z předního líce do středu hmoty. Po levé straně se nachází technické zázemí. Po pravé straně (západní strana) se otevírá obytný prostor. Jižní strana domu se otevírá do zahrady prostřednictvím plata terasy. Vrchní patro je lehce stísněné, ale dle mého názoru lze vyřešit vrámci studie dispozic. Tato možnost nabízí terasu v podkroví, na ploché střeše garáže. Výškově je dům umístěn do částečného zářezu a násypu. Toto řešení si žádá schody u vstupu a rampu do garáže. Variantně může být garáž oproti domu snížená a rampa nemusí být tak strmá. Cenově se uvažovaná hmota pohybuje okolo 3 400 000, dle standartní kalkulace. Cena se bude vyvíjet ,avšak vždy zde bude ušetřený prostor v patře oproti první variantě.

12/16


VARIANTA HMOTOVÉHO ŘEŠENÍ A3.1 - „PŮDORYS L“ Druhá varianta přidává křídlo směřující do zahrady. Dům se stává členitějším a možná tvarově zajímavějším. Křídlo umístěné na východní straně domu vytváří vetší soukromí na terase. Dispozice je velmi podobná první variantě. Vstup z předního líce do středu hmoty. Po levé straně (východní strana) se nachází garáž a technické zázemí. Po pravé straně (západní strana) se nachází obytný prostor. Jižní strana domu se otevírá do zahrady prostřednitvím plata terasy. Terasa má soukromější a menší charakter. Oproti předchozím variantám se výrazně mění dispozice patra. Otevřený štít do zahrady (na jižní stranu) nabízí monžnost slunného rozšíření východního pokoje. Vzhledem k větší účinnosti střešních oken oproti normálním svislým oknům se tato výhoda však částečně ztrácí. Výškově je dům umístěn do částečného zářezu a násypu. Toto řešení si žádá schody u vstupu a rampu do garáže. Na druhé (jižní straně) domu je nutné snížit terén a vysvahovat ho směrm k terase. Terasa se proto stává lehce utopenou. Cenově se uvažovaná hmota pohybuje okolo 3 700 000,dle standartní kalkulace. Obalová plocha domu se však zvětšuje a tím je možné uvažovat i více nákladný provoz. Vše je ovšem otázkou technického řešení a izolace stavby.

13/16


VARIANTA HMOTOVÉHO ŘEŠENÍ A3.2 - „PŮDORYS L“ S PODZEMÍM Vychází z třetí varianty. Hmota zůstává stejná. Pro lepší vyrovnání se s terénem je přidané polozapuštěné patro sklepa / garáže / vstupu. Dům působí pro své poměry stran téměř jako bodový dům. Ztrácí se elegance podélného domu. Garáž a technické zázemí se přesouvá do podzemního patra. Vstup lze variantně uvažovat do podzemního podlaží, či do patra. Dispozice patra se stává kratší a otevírá se možnost prosvětlit půdorys i z východního štítu. Dispozice podkroví zůstává stejná jako druhá varianta. Výškově je dům umístěn do zářezu. Toto řešení je vhodnější vzhledem k svažitosti terénu a možnosti vstupu na zahradu z obytného patra. . Cenově se uvažovaná hmota pohybuje okolo 4 600 000,dle standartní kalkulace. Jde však o předběžnou hmotovou kalkulaci. Dispoziční varianty k této možnosti mohou dům výrazně zkrátit, a tak cenu snížit. Snížení celkových nákladů by také umožnilo přesunutí hlavního vstupu do patra.

14/16


VARIANTA HMOTOVÉHO ŘEŠENÍ A4 - „PŮDORYS L S GARÁŽÍ“ Tvarově nejsložitější varianta. Vychází z představ investora ale je dispozičně urovnána. Jedná se také o největší hmotovou variantu. Dispozičně se jedná o složitější strukturu zalomené dispozice. Tato varianta s sebou váže problém hlavního centrálního prostoru (haly), který je ne zcela snadno umistitelný. Vstup se nabízí z levé části předního líce. Na levo je nezateplená hmota garáže. Na pravo a nahoře pak prostory pro obytnou část domu. Dispozice patra nabízí terasu na ploché střeše garáže. Varianta dále nabízí otevřený štít do zahrady a pracuje s větší terasou, než předchozí varianty. Díky velikosti terasy se však dům dostává do většího terénního zářezu. Výškově je dům umístěn do částečného zářezu a násypu. Toto řešení si žádá schody u vstupu a rampu do garáže. Na druhé (jižní straně) domu je nutné masivní vysvahování k terase. Terasa se proto stává lehce utopenou. Cenově se uvažovaná hmota pohybuje okolo 4 700 000,dle standartní kalkulace. Jde však o předběžnou hmotovou kalkulaci. Dispoziční varianty k této možnosti mohou dům výrazně zmenšit, a tak cenu snížit.

15/16


ZDROJE A KONTAKTY Kalkulace ceny: V studii jsou kalkulace provedeny dle údajů Ústavu racionalizace ve stavebnictví, který stanovuje cenu rodinného domu mezi 6000,-/m3 - 7000,-/m3. Pro Zlínský kraj s nižšími mzdami uvažuji nižší z uvedených hodnot. Zdroje: ortofotomapy www.mapy.cz regulace a parcelace utvar rozvoje města Zlín www.zlin.eu fotografie z podkladů investora vlastní fotografie geodetické zaměření z podkladů investora dále dle popisu investora a vlastního průzkumu území Kontakty: investror

manželé Kohoutkovi

architekt

Jaroslav Malina jarmal512gmail.com +420 607 972 078

16/16

Rd zlin analyza uzemi mal 20131113  

katalog první části studie - analýza území a návrh hmotových a a prostorových variant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you