Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2 63-200 Jarocin

………………….................................................... miejscowość i data .…………………………………… (pieczęć zakładu pracy z adresem)

ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani (nazwisko i imię) .......................................................................... (data i miejsce urodzenia)................................................ (nr PESEL).................................................. zam.(dokładny adres stałego zamieszkania).................................................................................................... .................................................................................................................................................................... jest zatrudniony(a) w naszym zakładzie pracy (nazwa, adres, nr telefonu, nr regon zakładu pracy)........................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... na stanowisku ............................................................................................................................................. od dnia ………....................................................... na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony/określony do dnia................................................... *), w pełnym/nie pełnym wymiarze czasu pracy na ........................................................ etatu *) ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem brutto zł z ostatnich 3 miesięcy ............................................................... (słownie złotych) ........................................................................................................................................... netto zł z ostatnich 3 miesięcy................................................................. Wynagrodzenie powyższe nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów/jest obciążone kwotą zł ............................... (słownie złotych) ........................................................................... .................................................................................................................................................................*) Wymieniona w zaświadczeniu osoba nie znajduje się/znajduje się *) w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnieniu, ani w okresie próbnym *), nie jest/jest *) pracownikiem sezonowym. *) niepotrzebne skreślić

................................................................................. /podpis czytelny i pieczęć imienna głównego księgowego lub innej osoby upoważnionej /

…….…….………………………………………….. /podpis czytelny i pieczęć imienna właściciela, kierownika zakładu lub innej osoby upoważnionej/

Uwaga : zaświadczenie ważne jeden miesiąc od daty wystawienia, zaświadczenie wypełnione niewłaściwie lub nieczytelnie nie będzie honorowane

/zaswiadczenie_o_zarobk  

http://jarocin.pup.info.pl/getattachment/e541673b-b95e-4dbf-a3e9-9a2705019976/zaswiadczenie_o_zarobkach_poreczyciel.pdf

/zaswiadczenie_o_zarobk  

http://jarocin.pup.info.pl/getattachment/e541673b-b95e-4dbf-a3e9-9a2705019976/zaswiadczenie_o_zarobkach_poreczyciel.pdf

Advertisement