Page 1

ZASADY dot. organizacji stażu dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160). ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Staż, o którym mowa w niniejszych procedurach, to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. §2 Organizator ubiegający się o skierowanie osoby bezrobotnej na staż składa w siedzibie Urzędu stosowny wniosek łącznie z programem stażu. §3 Wnioski o zorganizowanie stażu rozpatrywane są wg kolejności wpływu do Urzędu. §4 Podstawą rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów. Wnioski wypełnione nieczytelnie, niepodpisane lub zawierające niepełne informacje, podpisane przez nieupoważnioną osobę, bądź nie zawierające kompletu załączników nie będą rozpatrywane. §5 Przy rozpatrywaniu wniosków o skierowanie osób do odbycia stażu, Urząd stosuje następujące kryteria: • deklaracja zatrudnienia bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu po jego zakończeniu, • efektywność realizacji poprzednio wszystkich zawieranych umów z PUP, • wysokość limitu środków przyznanych na realizację umów o zorganizowanie stażu. §6 Starosta, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku przez organizatora, informuje go pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku. §7 Ilość umów zawieranych o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w danym roku kalendarzowym ograniczona jest wielkością limitu przyznanego na ten cel. §8 Urząd zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia w pierwszej kolejności tych wniosków, za którymi przemawia istotny interes społeczny, a w szczególności z organizatorami, którzy: - zobowiązują się zatrudnić osoby bezrobotne, które ukończyły staż, na okres 3 miesięcy, na umowę o pracę lub umowę – zlecenie w wynagrodzeniem wynoszącym co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.


- wywiązywali się z dotychczasowym umów. ROZADZIAŁ II WARUNKI I ZASADY ODBYWANIA STAŻU PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE §9 Na staż kierowane będą osoby bezrobotne na okres: • nieprzekraczający 12 miesięcy - osoby do 25 roku życia oraz osoby, które nie ukończyły 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej. • nieprzekraczający 6 miesięcy – osoby, o których mowa w art. 49 ustawy, pkt 2-7, tj.: o bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, o bezrobotni powyżej 50 roku życia, o bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, o bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, o bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, o bezrobotni niepełnosprawni. §10 Osoby bezrobotne nie mogą odbywać stażu u tego samego organizatora, u którego wcześniej odbywały staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, przygotowanie zawodowe dla dorosłych bądź były zatrudnione. §11 U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. §12 U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny. §13 Do pracodawców, którzy na dzień złożenia wniosku zatrudniają do pięciu pracowników, do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne na stanowiska (zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności), które będą dotyczyć tylko i wyłącznie zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i specyfiki pracy danego pracodawcy. §14 Do organizatora stażu w ramach jednej umowy, Urząd pokieruje nie więcej niż pięć osób bezrobotnych. §15 Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącą osobą niepełnosprawną zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. §16 Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu


w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. §17 Staże nie będą realizowane u organizatorów, którzy: • nie gwarantują właściwego rozwoju zawodowego skierowanych osób bezrobotnych, • są w stanie likwidacji lub upadłości. §18 Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę z organizatorem, według programu określonego w umowie. §19 Program stażu powinien określać: • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego, zgodnie z klasyfikacją zawodów lub specjalności, • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, • opiekuna osoby objętej programem stażu, w tym zajmowane stanowisko i poziom wykształcenia. ROZDZIAŁ III POSTANOWIENIA KOŃCOWE §20 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zastrzega sobie prawo do sprawdzania warunków realizacji umowy w miejscu odbywania stażu przez upoważnionych pracowników. §21 Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie rozpatrując wniosek może żądać informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku. Procedury wchodzą w życie z dniem 01.02.2012 r.

Dyrektor PUP mgr Grzegorz Fengler

/ZASADY_staz_2012  

http://jarocin.pup.info.pl/getattachment/9a0d7b14-098d-46bd-82ef-60962dd436dd/ZASADY_staz_2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you