Page 1

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie jarocińskim stan na 31.05.2011r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie na dzień 31.05.2011r. wynosiła ogółem 3568 osób (w tym 2170 kobiet). W porównaniu ze stanem z końca kwietnia 2011r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 92 osoby. W maju 2011r. zarejestrowano ogółem 445 osób, z tego 79 osób po raz pierwszy a

366 osób po raz kolejny. Bezrobotni nowo zarejestrowani to głównie osoby, które

pracowały zawodowo przed nabyciem statusu bezrobotnego 352 osoby (tj. 79,1 % nowo zarejestrowanych). Dotychczas niepracujący stanowili 20,9 % nowo zarejestrowanych bezrobotnych tj. 93 osoby. W tut. Urzędzie Pracy na koniec maja zarejestrowanych było 627 osób uprawnionych do pobierania zasiłku tj. 17,6 % ogólnej liczby bezrobotnych. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono ogółem 537 osób (w tym 258 kobiet), przede wszystkim z powodu podjęcia pracy 273 osoby (w tym 123 kobiety), oraz na skutek nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 157 osób (w tym 71 kobiet). W maju 2011r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie zarejestrowanych było 989 bezrobotnych w wieku do 25 roku życia (w tym 618 kobiet) co stanowi 27,7% ogółu bezrobotnych. W badanym okresie napływ bezrobotnej młodzieży wyniósł 153 osoby, w tym 97 kobiet. Z ewidencji wyłączono ogółem 166 osób, w tym 86 kobiet. W badanym okresie pracę podjęło 81 osób (w tym 46 kobiet) w wieku do 25 roku życia. Na skutek nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy wyłączono ogółem 64 osób (w tym 29 kobiet). Długotrwale bezrobotni zarejestrowani w tut. Urzędzie stanowili na koniec sierpnia 46,8 % ogółu bezrobotnych tj. 1669 osób ( w tym 1071 kobiet). Z ewidencji wyłączono ogółem 170 osób długotrwale bezrobotnych, w tym 89 kobiet. Z tego pracę podjęło 51 osób, w tym 22 kobiety, a 65 osób, w tym 33 kobiety wyłączono z ewidencji na skutek nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.


W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie skierował w okresie od 01.01.2011r. do 31.05.2011r. ogółem: − do prac interwencyjnych- 0 osób, − na szkolenia i przekwalifikowania- 13 osób − staż – 208 osób − dotacje na podjęcie działalności gospodarczej- 12 osób − refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy- 25 osób Do tut. Urzędu Pracy w maju zgłoszono 142 oferty pracy. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2011 w powiecie jarocińskim wynosiła 13,7%, w województwie 9,4% ,a w kraju 12,6%

/informacja  

http://jarocin.pup.info.pl/getattachment/Informacje-o-rynkach-pracy/Opracowania-i-raporty/informacja-o-lokalnym-rynku-pracy-na-Powiatowa-Rad...

Advertisement