Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna 2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl

ZASADY OKRESLAJACE UDZIELANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), 2. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz.1291 z 2004 z późn. zm).; 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 155, poz. 922), 4. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5), 5. rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6), 6. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu o pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str.35), 7. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311). 8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 9. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz.93 z późn. zmianami) 10. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) 11. niniejszych Zasad

§2 Ilekroć w określonych procedurach jest mowa o : 1. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Jarocińskiego 2. Dyrektorze- oznacza to działającego z upoważnienia Starosty Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie lub jego Zastępcę , 3. Zespole kwalifikacyjnym - oznacza to komisję społeczną składającą się z członków Powiatowej Rady Zatrudnienia do spraw opiniowania wniosków o udzielenie i refundację środków, 4. Urzędzie - oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie, 1


5. Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę o której mowa w § 1 pkt 1 Zasad, 6. Bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.). 7. Przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski”, 8. Wyposażeniu stanowiska pracy - oznacza to zorganizowanie przez pracodawcę nowego stanowiska pracy w wyniku zakupienia sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy na tym stanowisku (np. komputer, biurko itp.), 9. Doposażeniu stanowiska pracy - oznacza to dokonanie przez pracodawcę zakupu brakujących elementów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku (np. fax, drukarka, skaner, waga elektroniczna itp.). 10. Podmiocie – oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm). 11. Producencie rolnym- oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ((Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z poźn. zm.) lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z poźn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z poźn. zm.), zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. 12. Niepublicznym przedszkolu, niepublicznej szkole- przedszkola, szkoły działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) §3 Starosta ze środków Funduszu Pracy może : 1. Podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu- zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. §4 Ilość umów zawieranych o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w danym roku ograniczona jest wielkością limitu środków Funduszu Pracy przyznanego na ten cel.

2


ROZDZIAŁ II TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW §5 Podmiot, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła lub producent rolny zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek /stanowiący zał. Nr 1 do Zasad zawierający dane : 1.oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego w tym: - pełną nazwę podmiotu zgodną z dokumentami rejestrowymi, lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, - adres siedziby podmiotu, albo miejsce zamieszkania i adres oraz kontakt telefoniczny, e-mail, - oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, - datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, - numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) - numer identyfikacji podatkowej( NIP), - symbol podklasy rodzaju działalności gospodarczej określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), - numer ewidencyjny PESEL w przypadku osoby fizycznej, 2. lokalizację zakładu, w którym zostaną utworzone stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych, 3. liczbę i rodzaj stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, 4. kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania, 5. wnioskowaną kwotę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 6. szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii, 7. rodzaj pracy oraz wymagania kwalifikacyjne i inne w stosunku do bezrobotnych którzy będą mogli być skierowani na utworzone stanowiska pracy, 8. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji, 9. podpis podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego lub osób uprawnionych do ich reprezentowania §6 Do wniosku podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek dołączyć: -oświadczenia o: 1. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Emerytur Pomostowych oraz nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 3


2. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych / podatki, opłaty/, 3. prowadzeniu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły- prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 4. oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 5. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, 6. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych w okresie do 365 dni przed dniem złożenia wniosku o refundację lub nieobjęciu postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie 7.spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 155, poz.922) 8. nie znajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu KomisjiWytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, 9. niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązywaniu w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników, 10. otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających złożenie wniosku; 11. zapoznaniu się z niniejszym procedurami. - aktualne dokumenty: Do wniosku podmiot, przedszkole, szkoła oraz producent rolny zobowiązany jest dołączyć: 1. informacje o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis, tj.: a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat (lat obrotowych w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie) albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności działalności podmiotu, przedszkola, szkoły, producenta rolnego oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis; c) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, 2. inne określone we wniosku załączniki.

4


§7 Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być uwzględniony w przypadku spełniania przez podmiot, przedszkole, szkoła lub producenta rolnego łącznie następujących warunków: 1. prowadzenia przez podmiot, działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację, z tym że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, 2. posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 3. prowadzeniu przez niepubliczne przedszkole, szkołę działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 4. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 5. Zatrudnianie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (warunek dotyczy producenta rolnego), 6. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji- Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, lub w stanie likwidacji, 7. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika, 8. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny przedstawił formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji, 9. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r. - KK (Dz.U.Nr 88, poż 553 z póź.zm), 10. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony. 11. udział własny podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego w kosztach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będzie wynosić co najmniej 25%. 12. Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, §8 Wniosek wypełniony nieczytelnie, nie podpisany lub zawierający niepełne informacje, podpisany przez nieupoważnioną osobę, bądź nie zawierający kompletu załączników nie będzie rozpatrywany.

5


§9 1. Wnioski podlegają ocenie, która uwzględnia: - prawidłowość wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym - Spełnienia przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego warunków określonych w § 7; - Wysokość posiadanych środków, przeznaczonych na refundację w danym roku; - Celowość planowanych zakupów w ramach refundacji, związanych bezpośrednio i jednoznacznie z wyposażanym stanowiskiem pracy; - Dotychczasową współpracę podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego z PUP; 2. Dane zawarte we wniosku mogą być sprawdzone ze stanem faktycznym na miejscu u wnioskodawcy. 3. Złożenie wniosku o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie jest jednoznaczne z udzieleniem przez Urząd refundacji. 3. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Starosta powiadamia podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Starosta podaje przyczynę odmowy. 4. Wysokość refundacji nie może przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia na jedno tworzone stanowisko pracy. ROZDZIAŁ III UMOWA O REFUNDACJĘ § 10 Podstawą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem/przedszkolem/szkołą lub producentem rolnym, a Starostą Jarocińskim reprezentowanym przez Dyrektora PUP. Umowa zwierana jest na piśmie pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie. Umowa powinna zawierać zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego do: 1.zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy 2. Utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją, 3. Zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku: a. złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, b. naruszenia innych warunków umowy. 4. Zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnieni na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku, o których mowa w pkt 1 lub 2 ww. Zasad. 6


5. Zwrotu równowartości odzyskanego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.6)), podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji w terminie 30dni od dnia jego odzyskania. 6. Niedotrzymanie przez Podmiot warunku zwrotu równowartości odzyskanego podatku VAT w określonym terminie, wiązać się będzie ze zwrotem przyznanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków.

ROZDZIAŁ IV ZABEZPIECZENIE REFUNDACJI § 11 W celu zapewnienia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy urząd uzależnia wypłatę refundacji od przedstawienia przez wnioskodawcę wiarygodnego zabezpieczenia. 1. Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą być poręczenie cywilne, weksel z poręczeniem wekslowym /awal/, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika lub inne formy zabezpieczenia zawarte w rozporządzeniu, oraz Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 2. Poręczycielem może być osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, legitymująca się zaświadczeniem o stałym źródle dochodu / np. osoba pracująca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, określony (min 3 lata) emeryt, osoba prowadząca własną działalność gospodarczą z wyjątkiem rozliczającej się ryczałtowo/ w wysokości kształtującej się na poziomie co najmniej 2 500,00 zł. brutto ( lub 2 poręczycieli po min. 1 800,00 zł. brutto) - średnia z ostatnich trzech miesięcy przed podpisaniem deklaracji w przypadku zaświadczenia o dochodach wystawionego przez zakład pracy, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne; 3. Ilość poręczycieli uzależnia się od ilości przyznanych stanowisk pracy w ramach refundacji: a/ 1 stanowisko pracy - 1 poręczyciel, b/ powyżej - 2 poręczycieli, 4. Zabezpieczenie, w postaci poręczenia, wymaga dodatkowo zgody małżonków poręczycieli złożonej na piśmie. 6. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji ponosi podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny. ROZDZIAŁ V REALIZACJA UMOWY § 12 1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana przez Starostę na wniosek podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego (załącznik do umowy) po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji oraz spełnieniu innych warunków określonych w umowie.

7


2. Starosta, na wniosek podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w specyfikacji, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę specyfikę wyposażanego lub doposażanego stanowiska pracy. 3. Starosta przed dokonaniem wypłaty refundacji i skierowaniem bezrobotnego stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie. 4. W rozliczeniu, o którym mowa w pkt. 1, wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług; rozliczenie zawiera informację, czy podmiotowi, przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. 5. Kwota refundacji może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub doposażenia - maszyn, sprzętu, urządzeń, mebli związanych bezpośrednio i jednoznacznie z tworzonym stanowiskiem pracy. 6. W przypadku zakupu rzeczy używanych podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zobowiązany jest do złożenia deklaracji pochodzenia sprzętu / przy czym cena jego zakupu nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa od ceny podobnego nowego sprzętu/. 7. Dopuszczalnymi dokumentami przy rozliczeniu się z poniesionych kosztów są: faktury, rachunki, umowy cywilnoprawne wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku umów cywilnoprawnych, umowy te nie mogą być zawarte z członkami rodziny oraz innymi osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem co podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny, i z jednostkami reprezentowanymi przez tych samych właścicieli (udziałowców). Wartość zakupu w ramach umowy kupna- sprzedaży nie może być niższa niż 1000 zł brutto. Umowa ta musi zwierać następujące informacje: datę zakupu, miejsce zakupu, dane zakupującego – jego nazwę i adres oraz z potwierdzeniem sprzedającego, że w okresie ostatnich siedmiu lat używany sprzęt nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej; cena zakupionego sprzętu używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu; sprzęt musi posiadać właściwości techniczne niezbędne do wdrażania i realizacji projektu i odpowiada stosowanym normom i standardom. 8. W przypadku dokonania zakupów za granicą, podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zobowiązany jest do przedstawienia do rozliczenia przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski dowodu zakupu. Koszty poniesione w walucie obcej zostaną przeliczone na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Za poniesienie wydatku uznaje się moment faktycznego dokonania zapłaty tj. dokonania przelewu, zapłaty gotówką, kartą płatniczą (do wniosku o rozliczenie refundacji wymagane jest dołączenie potwierdzenia realizacji przelewu, lub płatności kartą ) 10. Utworzenie stanowiska pracy powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy, w uzasadnionych przypadkach umowa, może przewidywać dłuższy termin realizacji. 11. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym na utworzonym stanowisku pracy, podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zobowiązany jest zatrudnić nową osobę bezrobotną skierowaną przez Urząd na to miejsce w terminie do 1 miesiąca od powstania wakatu. 12. Czas trwania umowy o refundację przedłuża się o czas powstały od dnia ustania stosunku pracy z uprzednio skierowanym bezrobotnym do dnia uzupełnienia zatrudnienia na utworzonym stanowisku o kolejną skierowaną przez Urząd osobę bezrobotną.

8


§ 13 1. Refundacji nie podlegają koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych poniesione na :  zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje,  koszty wysyłki, transportu, przygotowania, pakowania,  zakup nieruchomości, gruntu,  opłaty administracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników,  koszty reklamy,  zakup automatów /do gier zręcznościowych do napojów itp./  zakup towaru handlowego,  zakup inwentarza żywego,  budowę, remonty kapitalne,  leasing maszyn, urządzeń, pojazdów,  zakupu rzeczy na umowy cywilno- prawne od członków rodziny, 2. Koszty poniesione na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy przed zawarciem umowy o w/w refundację i po dniu zatrudnienia osoby bezrobotnej nie będą kosztami kwalifikowalnymi. 3. Faktury, rachunki przedstawiane do refundacji pochodzące z transakcji / czynności cywilno-prawnych/ zawieranych pomiędzy jednostkami reprezentowanymi przez tych samych właścicieli / udziałowców nie będą uznane za wydatki kwalifikowalne w ramach zawieranych umów. § 14 Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywane w kwocie brutto. § 15 Starosta zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy o refundację z podmiotem, przedszkolem, szkołą lub producentem rolnym kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w przypadku wprowadzenia ograniczeń wydatków Funduszu Pracy. § 16 Refundacja wydatków jest dokonywana po zakończeniu rozliczenia, zatrudnieniu na wyposażonym lub doposażonym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz po spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

9


ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KONCOWE § 17 1. Starosta ma prawo dokonywać w siedzibie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, któremu zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, kontroli i oceny dotrzymania warunków zawartej umowy. 2.Umowy o udzielenie i refundację środków mogą przewidywać okres karencji rozliczenia do 3 miesięcy. 3.Przy udzielaniu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta (Dyrektor PUP działający na podstawie upoważnienia Starosty) może podjąć decyzję o odstępstwie od postanowień zawartych w niniejszych Zasadach. 4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonane na wniosek po uzgodnieniu ze Starostą w drodze aneksu do umowy. § 18 Tracą moc Procedury określające udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie z dnia 20.01.2011r. § 19 Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszych zasad mają zastosowanie dotychczasowe Procedury, chyba że strony wyrażą zgodę na zmianę umowy stosownym aneksem do umowy, § 20 Zasady określające udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie wchodzą w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 31.01.2012r.

10

/PROCEDURY_2012  

http://jarocin.pup.info.pl/getattachment/432ba98b-0fde-4298-b339-99cdc84cdf00/PROCEDURY_2012.pdf

/PROCEDURY_2012  

http://jarocin.pup.info.pl/getattachment/432ba98b-0fde-4298-b339-99cdc84cdf00/PROCEDURY_2012.pdf

Advertisement