Page 1

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie §1 Niniejsze Kryteria opracowano w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 2. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 177, poz. 1193). 4. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) §2 Ilekroć w niniejszych Kryteriach jest mowa o: 1. Powiatowym Urzędzie Pracy, Urzędzie – naleŜy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie. 2. Ustawie – oznacza to Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 3. Rozporządzeniu – oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 177, poz. 1193). 4. Szkoleniu – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. 5. Koszcie szkolenia – oznacza to: − uprzednio uzgodnioną naleŜność przysługującą instytucji szkoleniowej, − koszt ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b ustawy, − koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niŜ miejsce zamieszkania, takŜe koszty zakwaterowania i wyŜywienia, − koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych, − koszty egzaminów umoŜliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. 6. Programie szkolenia – oznacza to program szkolenia o którym mowa w § 75 ust 4 Rozporządzenia. 7. Kryteriach – oznacza to Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie. §3 Wybór instytucji szkoleniowych w kaŜdym przypadku odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie i niniejszych kryteriów. §4 Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie zleca przeprowadzenie szkolenia wyłącznie instytucjom szkoleniowym, które posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 1


§5 1. Niniejsze kryteria mają zastosowanie przy wyborze instytucji szkoleniowych w przypadku organizacji szkoleń realizowanych zgodnie z opracowanym rocznym planem szkoleń. 2. Niniejsze kryteria nie mają zastosowania w przypadku szkoleń indywidualnych oraz nieujętych w rocznym planie szkoleń, w stosunku do których istnieje pilna potrzeba realizacji szkoleń, a takŜe w przypadku, gdy na zapytanie urzędu nie odpowiedziała Ŝadna z instytucji szkoleniowych. 3. W przypadku organizowania szkoleń indywidualnych, z uwagi na specyfikę tych szkoleń, wybór instytucji szkoleniowej następuje ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów: − jakość szkolenia, − dostępność miejsca szkolenia dla osoby wnioskującej o przeszkolenie, − czas realizacji szkolenia oraz najbliŜszy termin szkolenia, − konkurencyjna cena szkolenia. 4. Wybór instytucji szkoleniowych jest przeprowadzony w sposób zapewniający najwyŜszą jakość szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie. §6 Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie corocznie podaje plan szkoleń do publicznej wiadomości. §7 Przy realizacji szkoleń z planu szkoleń jednostki szkoleniowe wybierane są zgodnie z procedurami Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie w trybie przetargu nieograniczonego gdzie przy wyborze oferty mają zastosowanie kryteria określone w załączniku nr 1 do Kryteriów. §8 Przy realizacji szkoleń indywidualnych, pracownik merytorycznie odpowiedzialny dokona analizy rynku w zakresie przedmiotowej usługi a następnie prześle wybranej instytucji szkoleniowej zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej. §9 Osoba bezrobotna lub inna uprawniona moŜe wskazać termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej, która przeprowadza szkolenie, o które wnioskuje. § 10 Instytucja szkoleniowa o której mowa w § 9 zostanie uwzględniona w przeprowadzonej analizie rynku. § 11 Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej powinno zawierać następujące dane: − nazwę szkolenia, − cel i zakres szkolenia, − przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia, − liczba osób do przeszkolenia, − proponowana ilość godzin szkolenia, − inne informacje uznane za waŜne. 2


§ 12 W przypadku zaistnienia konieczności zorganizowania szkolenia o podobnym zakresie tematycznym w okresie 3 miesięcy od dnia dokonania rozeznania ofertowego, moŜliwe jest wykorzystanie aktualnych ofert szkoleniowych złoŜonych przez instytucje szkoleniowe. § 13 1. Ocenę całościową danej oferty szkoleniowej w przypadku realizacji szkoleń z planu szkoleń stanowi suma punktów uzyskanych w Ogólnej karcie oceny instytucji szkoleniowej stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszych kryteriów. 2. KaŜdy z członków Komisji przetargowej ocenia ofertę na Indywidualnej karcie oceny stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszych kryteriów. Iloraz sumy uzyskanych punktów i liczby członków komisji wpisywany jest do Ogólnej kart oceny. 3. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej instytucji szkoleniowych Powiatowy urząd Pracy w Jarocinie przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowej bierze pod uwagę dotychczasową współpracę z Urzędem, posiadane referencje, efektywność dotychczasowych szkoleń. § 14 Wybór instytucji szkoleniowej dokonywany jest na zasadach jawności, równego traktowania instytucji szkoleniowych ubiegających się o przeprowadzenie szkoleń, bezstronności, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem. § 15 Podczas procedury wyłaniania instytucji szkoleniowej uwzględnia się kryteria określone w § 74 ust. 1 rozporządzenia stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszych kryteriów. § 16 Wybór instytucji szkoleniowej zatwierdza Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie. § 17 Z instytucją szkoleniową, której ofertę uznano za najbardziej korzystną, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku Nr 1 (uzyskała najwyŜszą ilość punktów) zostanie zawarta umowa o wykonanie zamówienia. § 18 Zapytanie cenowe kierowane do instytucji szkoleniowych celem rozpoznania rynku i zebrania propozycji szkolenia nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie moŜe być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

3


3.

2.

1.

Lp.

Opis oceny kryterium

Liczba punktów

4

Bierze się pod uwag posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydanego na podstawie międzynarodowych norm ISO, akredytacji Kuratorium Oświaty oraz innych certyfikatów zgodnych tematycznie z zakresem szkolenia.

Posiadanie przez instytucję certyfikatu jakości usług

Dodatkowe punkty (max 5 pkt) moŜna uzyskać m.in. za rozszerzenie programu o: 1. indywidualne konsultacje dla kursantów, 2. dodatkowe elementy zaproponowane przez Wykonawcę, które są znaczące dla jakości uzyskanych kwalifikacji przez uczestnika szkolenia, 3. za wprowadzenie innowacyjnych form szkolenia.

Za program szkolenia przygotowany zgodnie ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej lub z wymaganiem określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamiarze przeprowadzenia szkolenia, przyznaje się 5 pkt.

Jakość oferowanego programu szkolenia

Bierze się pod uwagę zgodność zakresu tematycznego szkolenia z zapotrzebowaniem na rynku pracy (potrzebami pracodawców) na dane kwalifikacje

Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji

Punkty dodatkowe (max 5 pkt.):

Przyznane przez Komisję

Sposób oceny

Posiadanie przez instytucję szkolącą akredytacji Kuratorium Oświaty – 10 pkt. Posiadanie przez instytucję szkolącą certyfikatu od 0 do 15 jakości ISO – 4 pkt. Posiadanie przez instytucję innego certyfikatu zgodnego tematycznie z zakresem szkolenia – 1 pkt

od 0 do 10

od 0 do 2

Dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje

Kryterium

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych osób uprawnionych, punkty i sposób oceny ofert szkoleniowych złoŜonych przez te instytucje.

Załącznik nr 1


Posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia oraz wykształcenia adekwatnego do kierunku szkolenia

Posiadanie dodatkowych kursów, szkoleń i certyfikatów tematycznie związanych z kierunkiem szkolenia

StaŜ pracy w tematyce objętej szkoleniem

Dostosowanie wyposaŜenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia

Dostosowanie wielkości i wyposaŜenia sali wykładowej, pomieszczeń warsztatowych i placów manewrowych do liczby uczestników szkolenia

a)

b)

c)

5.

a)

5

Bierze się pod uwagę bezpieczne i higieniczne warunki realizacji szkolenia, miejsce prowadzenia szkolenia, wielkość i jakość pomieszczeń oraz placów manewrowych, zaplecze socjalne, wyposaŜenie sali wykładowej, pomieszczeń warsztatowych w tablice, sprzęt multimedialny itp., stopień przygotowania placów manewrowych

Liczba przeprowadzonych szkoleń o tematyce zgodnej z kierunkiem organizowanego szkolenia w ostatnich 2 latach: 1 – 3 szkoleń – 2 punkty 4 – 6 szkoleń – 4 punkty pow. 6 szkoleń – 5 punktów

Bierze się pod uwagę doświadczenie wykładowców w prowadzeniu szkoleń o takiej samej lub podobnej tematyce co szkolenie z zakresu zamówienia.

Bierze się pod uwagę ilość i adekwatność do kierunku szkolenia certyfikatów posiadanych przez trenerów.

Za drugi element tego kryterium szczegółowego tj. za adekwatność wykształcenia do kierunku szkolenia moŜna uzyskać do 4 pkt.

Np. w przypadku 3 osobowego zespołu instruktorów, z których 1 osoba posiada wykształcenie średnie, 1 osoba licencjat i 1 wykształcenie wyŜsze magisterskie, uzyskane punkty 2+5+6=13 dzieli się przez 3 osoby i przyznaje się w tym przypadku 4,33 pkt.

Za poziom wykształcenia kadry moŜna uzyskać do 6 pkt., z tego: 8. za wykształcenie poniŜej technika – 1 pkt. 9. za wykształcenie na poziomie technika – 2 pkt 10. za wykształcenie na poziomie licencjatu – 5 pkt. 11. za wykształcenie na poziomie magistra i wyŜszym – 6 pkt

Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia

4.

od 0 do 5

od 0 do 5

od 0 do 5

Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji

Iloraz suma punktów uzyskanych przez poszczególnych wykładowców danego szkolenia i liczbę wykładowców wg punktacji

Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji

Drugi element kryterium (max 4 pkt.): Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków od 0 do 10 komisji i liczby członków komisji

Pierwszy element kryterium (max 6 pkt.): Iloraz sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych wykładowców danego szkolenia i liczby wykładowców.


Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji

Wzór dołączonego do oferty zaświadczenia lub certyfikatu zgodnego z przepisami obowiązującymi przy danym kierunku szkolenia oraz inne dokumenty własne wydane przez jednostkę dla przeszkolonych osób

Wzór dołączonego do oferty zaświadczenia lub certyfikatu zgodnego z przepisami obowiązującymi przy danym kierunku szkolenia

Koszt szkolenia ogółem

Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia

6.

a)

b)

7.

8.

6

Bierz się pod uwagę sposób organizacji zajęć np. liczbę uczestników szkolenia przypadających na 1 stanowisko nauki praktycznej (maszynę, urządzenie, komputer) czy jest to praktyka na symulatorach czy na maszynach, miejsce w jakim prowadzone są praktyki (czy wiąŜe się ono z kierunkiem szkolenia) itp.

Zgodnie z ustalonym wzorem

JeŜeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, instytucja szkoleniowa powinna wydać uczestnikom szkolenia kończącym je z wynikiem pozytywnym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. nr 31, poz. 216) Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia powinien być załączony do oferty szkoleniowej. Bierze się pod uwagę rodzaj uzyskanych dokumentów (np. zaświadczenia, ksiąŜeczki z uprawnieniami, certyfikaty, itp.) oraz czy został dołączony wzór tego dokumentu.

Bierz się pod uwagę ilość i jakość materiałów szkoleniowych przekazywanych na własność uczestnikowi szkolenia np. (za standardowe materiały: długopis, notatnik, teczka lub segregator, materiały w wersji papierowej związane z przedmiotem zamówienia przyznaje się 2 pkt., za dodatkowe materiały moŜna uzyskać max. 3 pkt.

WyposaŜenie uczestników w materiały szkoleniowe przeznaczone do dyspozycji uczestnika szkolenia

c)

Bierz się pod uwagę ilość wymaganego sprzętu i pomocy dydaktycznych do liczby uczestników szkolenia (np. czy kaŜdy uczestnik szkolenia komputerowego ma udostępniony do nauki w pełni wyposaŜone 1 stanowisko komputerowe itp.)

Dostosowanie ilości sprzętu i pomocy dydaktycznej do liczby uczestników szkolenia

b)

od 0 do 5

od 0 do 30

1

2

od 0 do 5

od 0 do 5

CNO 30 pkt. CBN

Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji.

KS – koszt szkolenia CNO – cena najniŜszej oferty CBN – cena badanej oferty

KS =

Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji

Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji


Kryterium

Opis oceny kryterium

Posiadanie dodatkowych Bierze się pod uwagę ilość i adekwatność do kierunku kursów, szkoleń i certyfikatów szkolenia certyfikatów posiadanych przez trenerów. tematycznie związanych z kierunkiem szkolenia

b)

a)

Dostosowanie wielkości i wyposaŜenia sali wykładowej, pomieszczeń warsztatowych i placów manewrowych do liczby uczestników szkolenia

7

Bierze się pod uwagę bezpieczne i higieniczne warunki realizacji szkolenia, miejsce prowadzenia szkolenia, wielkość i jakość pomieszczeń oraz placów manewrowych, zaplecze socjalne, wyposaŜenie sali wykładowej, pomieszczeń warsztatowych w tablice, sprzęt multimedialny itp., stopień przygotowania placów manewrowych

3. Dostosowanie wyposaŜenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia

Posiadanie odpowiedniego Za drugi element tego kryterium szczegółowego tj. za poziomu wykształcenia oraz adekwatność wykształcenia do kierunku szkolenia moŜna wykształcenia adekwatnego do uzyskać do 4 pkt. kierunku szkolenia

a)

od 0 do 5

od 0 do 5

od 0 do 4

od 0 do 5

Liczba punktów

2. Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia

Dodatkowe punkty (max 5 pkt) moŜna uzyskać m.in. za rozszerzenie programu o: 5. indywidualne konsultacje dla kursantów, 6. dodatkowe elementy zaproponowane przez Wykonawcę, które są znaczące dla jakości uzyskanych kwalifikacji przez uczestnika szkolenia, 7. za wprowadzenie innowacyjnych form szkolenia.

1. Jakość oferowanego programu szkolenia

Lp.

Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji

Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji

Drugi element kryterium (max 4 pkt.): Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji

Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji

Punkty dodatkowe (max 5 pkt.):

Sposób oceny

Uzyskane punkty

Nazwa jednostki szkoleniowej...........................................................................................................................................................................................................

Oferta nr …............................

Indywidualna karta oceny

Załącznik nr 2


WyposaŜenie uczestników w materiały szkoleniowe przeznaczone do dyspozycji uczestnika szkolenia

c)

Bierz się pod uwagę ilość i jakość materiałów szkoleniowych przekazywanych na własność uczestnikowi szkolenia np. (za standardowe materiały: długopis, notatnik, teczka lub segregator, materiały w wersji papierowej związane z przedmiotem zamówienia przyznaje się 2 pkt., za dodatkowe materiały moŜna uzyskać max. 3 pkt.

Bierz się pod uwagę ilość wymaganego sprzętu i pomocy dydaktycznych do liczby uczestników szkolenia (np. czy kaŜdy uczestnik szkolenia komputerowego ma udostępniony do nauki w pełni wyposaŜone 1 stanowisko komputerowe itp.)

8

Bierz się pod uwagę sposób organizacji zajęć np. liczbę uczestników szkolenia przypadających na 1 stanowisko nauki praktycznej (maszynę, urządzenie, komputer) czy jest to praktyka na symulatorach czy na maszynach, miejsce w jakim prowadzone są praktyki (czy wiąŜe się ono z kierunkiem szkolenia) itp.

4. Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia

Dostosowanie ilości sprzętu i pomocy dydaktycznej do liczby uczestników szkolenia

b)

od 0 do 5

od 0 do 5

od 0 do 5

….......................................................... podpis członka komisji

Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji

Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji

Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji


b)

9

Posiadanie dodatkowych kursów, szkoleń i certyfikatów tematycznie związanych z kierunkiem szkolenia (max 5 pkt.)

Drugi element kryterium (max 4 pkt.): Iloraz sumy punktów przyznanych przez członków komisji i liczby członków komisji

Pierwszy element kryterium (max 6 pkt.): Iloraz sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych wykładowców danego szkolenia i liczby wykładowców.

Posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia oraz wykształcenia adekwatnego do kierunku szkolenia

brak

Posiadanie przez instytucję innego certyfikatu zgodnego tematycznie z zakresem szkolenia – 1 pkt

a)

brak

Posiadanie przez instytucję szkolącą certyfikatu jakości ISO – 4 pkt.

Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia

brak

Posiadanie przez instytucję szkolącą akredytacji Kuratorium Oświaty – 10 pkt.

Posiadanie przez instytucję certyfikatu jakości usług

4.

3.

brak

Zgodność programu ze standardami kwalifikacji zawodowych (0 lub 5 pkt.)

Dodatkowe punkty (max 5 pkt.)

brak

Jakość oferowanego programu szkolenia

2.

brak

Dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje (0 lub 2 pkt.)

Kryterium

1.

Lp.

Obliczenia

Uzyskane punkty

Nazwa jednostki szkoleniowej...........................................................................................................................................................................................................

Oferta nr …............................

Ogólna karta oceny

Załącznik nr 3


Dostosowanie ilości sprzętu i pomocy dydaktycznej do liczby uczestników szkolenia (max 5)

WyposaŜenie uczestników w materiały szkoleniowe przeznaczone do dyspozycji uczestnika szkolenia (max 5)

Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji

Wzór dołączonego do oferty zaświadczenia lub certyfikatu zgodnego z przepisami brak obowiązującymi przy danym kierunku szkolenia oraz inne dokumenty własne wydane przez jednostkę dla przeszkolonych osób (2pkt.)

Wzór dołączonego do oferty zaświadczenia lub certyfikatu zgodnego z przepisami brak obowiązującymi przy danym kierunku szkolenia (1 pkt)

Koszt szkolenia ogółem

b)

c)

6.

a)

b)

7.

1. ….................................................... 2. ….................................................... 3. …....................................................

Członkowie komisji:

Razem punkty

Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia (max 5 pkt.)

KS =

10

Dostosowanie wielkości i wyposaŜenia sali wykładowej, pomieszczeń warsztatowych i placów manewrowych do ilości uczestników szkolenia (max 5)

a)

8.

Dostosowanie wyposaŜenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia

5.

CNO 30 pkt. CBN KS – koszt szkolenia CNO – cena najniŜszej oferty CBN – cena badanej oferty

StaŜ pracy w tematyce objętej szkoleniem (max 5 pkt.)

c)

/Kryteria%20wyboru%20of  

http://jarocin.pup.info.pl/getattachment/a249df60-9e22-415c-830b-6c16104de47f/Kryteria%20wyboru%20oferty%20na%20przeprowadzenie%20szkolenia2...

/Kryteria%20wyboru%20of  

http://jarocin.pup.info.pl/getattachment/a249df60-9e22-415c-830b-6c16104de47f/Kryteria%20wyboru%20oferty%20na%20przeprowadzenie%20szkolenia2...

Advertisement