Page 1

W JAROCINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY

„Informacja o sytuacji na rynku pracy w Gminie Kotlin w 2010 roku i w okresie 01.01.-31.05.2011.”


Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie Dział Instrumentów Rynku Pracy

1. STAN I POZIOM BEZROBOCIA

LICZBA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAROCINIE W 2011R. 4500

4392

4290

4123

4010

3660

4000

3568

3500 3000 2500 2000 1500 1000

468

500

510

372

407

484

507

0

XII/2010

I/2011

II/2011

III/2011

Powiat Jarociński

IV/2011

V/2011

Gmina Kotlin

STOPA BEZROBOCIA W 2011 W % 16,5

16

16

15,7

15,5

14,9

15,2

15 14,5 14

13,7

13,5 13 12,5

XII/2010

I/2011

Na koniec maja 2011 roku status bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie posiadało 3568 osób, (w tym 2170 kobiet). Na końcu roku 2010 liczba ta wynosiła 4010 osób, nastąpił więc spadek liczby bezrobotnych o 442 osoby. Liczba bezrobotnych z Gminy Kotlin w końcu maja 2011r. wynosiła ogółem 372 osoby, w tym 216 kobiet. Porównując do końca roku 2010 liczba ta zmniejszyła się o 96 osób. (stan w końcu grudnia 2010 r. wynosił 468 osób bezrobotnych). Udział procentowy bezrobotnych z Gminy Kotlin w liczbie bezrobotnych ogółem zarejestrowanych w Powiecie Jarocińskim w maju 2011r. wyniósł 10,4%.

II/2011

III/2011

IV/2011

Stopa bezrobocia rejestrowanego dla powiatu jarocińskiego na koniec kwietnia 2011 roku osiągnęła poziom 13,7% i zmniejszyła się w stosunku do grudnia 2010r (14,9%) o 1,2 % Stopa bezrobocia dla Polski na koniec kwietnia 2011 roku wynosiła 12,6% a dla województwa Wielkopolskiego 9,4%. Od lutego 2011r. stopa bezrobocia dla Powiatu Jarocińskiego ma tendencję spadkową, do stycznia 2011r. notowano wzrost.


2. PŁYNNOŚĆ BEZROBOCIA W POWIECIE JAROCIŃSKIMNAPŁYW I ODPŁYW Z BEZROBOCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie Dział Instrumentów Rynku Pracy

NAPŁYW BEZROBOTNYCH W 2011 ROKU 36

V

445

22 IV

291

34 III

364

43 II

385

72 I

671

77

XII

700 0

100

200

300

napływ bezrobotnych

400

500

600

700

800

napływ bezrobotnych z Gminy Kotlin

ODPŁYW BEZROBOTNYCH W 2011 ROKU 69

V

537

101 IV

754

57 III

531

44 II

487

30I

289

43

XII

366 0

100

200

odpływ bezrobotnych

300

400

500

600

700

800

odpływ bezrobotnych z Gminy Kotlin

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w maju 2011 roku wynosiła ogółem 445 osób, w porównaniu z końcem roku 2010 napływ do bezrobocia jest niższy o 255 osób. Z grupy osób, które napłynęły do ewidencji Urzędu w maju 2011 roku po raz pierwszy zarejestrowało się 79 osób tj. 17,8% ogółu osób bezrobotnych, natomiast po raz kolejny 82,2% (366 osób). Wysoki udział kolejnych rejestracji w ogólnej ich liczbie jest świadectwem charakterystycznego dla jarocińskiego rynku pracy znacznego udziału zatrudnienia na czas określony, po okresie którego zwalniani pracownicy trafiają z powrotem jako bezrobotni do urzędu pracy. Po raz kolejny rejestrują się także osoby kończące uczestnictwo w programach aktywizujących oraz powracający po zatrudnieniu sezonowym. W okresie od 01.05.2011r. do 31.05.2011r. zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie ogółem 36 osób zamieszkujących w Gminie Kotlin (w tym 21 kobiet). Z kolei w grudniu roku 2010 zarejestrowało się 77 osób bezrobotnych, w tym 32 kobiety. Bezrobotni nowo zarejestrowani z Gminy Kotlin w badanym okresie to głównie osoby, które pracowały zawodowo przed nabyciem statusu bezrobotnego tj. 29 osób (co stanowi 80,6% nowo zarejestrowanych). Dotychczas niepracujący stanowili 19,4% nowo zarejestrowanych bezrobotnych tj. 7 osób. Podstawowym składnikiem napływu osób do bezrobocia z Gminy Kotlin w maju 2011r. były ponowne rejestracje: 31 osób zarejestrowało się po raz kolejny (stanowiąc 86,1% ogółu nowo rejestrujących się z Gminy Kotlin). Natomiast rejestrujących się po raz pierwszy było 5 osób (tj. 13,9% nowo zarejestrowanych). W okresie od 01.05.do 31.05.2011 roku z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono ogółem 537 osób (w tym 258 kobiet). Osoby


zamieszkujące Gminę Kotlin wyłączone z ewidencji w maju stanowiły 12,9% ogółu tj. 69 osób, w tym 28 kobiet. Główną składową bilansu odpływu z bezrobocia była liczba osób podejmujących pracę. Podjęcia pracy były przyczyną opuszczenia rejestru urzędu ogółem przez 273 osoby tj. 50,9% ogółu wyłączeń. Ich liczba w stosunku do grudnia 2010 roku zwiększyła się o 69 osób. Natomiast liczba bezrobotnych podejmujących prace w maju 2011 z Gminy Kotlin stanowiła 9,9% ogółu podejmujących pracę z Powiatu tj. 27 osób, w tym 10 kobiet. W stosunku do grudnia 2010 roku zwiększyła się tylko o 1 osobę. Na skutek nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy wyrejestrowano w maju 2011 roku 64 osób (w tym 29 kobiet), z czego 30 osób (13 kobiet) z Gminy Kotlin.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie Dział Instrumentów Rynku Pracy

3. STRUKTURA BEZROBOCIA BEZROBOTNE KOBIETY Analiza bezrobocia rejestrowanego według płci pokazuje, że generalnie na przestrzeni ostatnich kilku lat zdecydowanie szybciej zmniejszała się liczba bezrobotnych mężczyzn niż kobiet. Miało to swoje odzwierciedlenie we wzroście odsetka kobiet wśród ogółu zarejestrowanych.

LICZBA ZAREJESTROWANYCH KOBIET W 2011 ROKU 216

V

2170 223

IV

2146 255

III

260

II

2310

2373

268

I

2468 249

XII

2304 0

500 liczba kobiet

1000

1500

2000

2500

3000

liczba kobiet z Gminy Kotlin

Według stanu na koniec maja 2011 roku kobiety stanowiły aż 60,8% (tj. 2170 osób) ogółu osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, natomiast kobiety z Gminy Kotlin stanowiły 10% wszystkich kobiet z powiatu (216 osób). Trudna sytuacja na rynku pracy dotyczy głównie kobiet, co stanowi normę w statystykach bezrobocia zarówno dla Powiatu Jarocińskiego, jak i dla Wielkopolski i Polski. Kobiety łatwiej tracą pracę i mają większe trudności przy ponownym zatrudnieniu się.


Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie Dział Instrumentów Rynku Pracy

BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU

LICZBA BEZROBOTNYCH DO 25 ROKU ŻYCIA ZAREJESTROWANYCH W PUP JAROCIN 1400

1327

1280

1400

1216

1200

1012

989

1000

W końcu maju 2011 roku prawo do zasiłku posiadała prawie co 6 osoba bezrobotna (627 osób, w tym 359 kobiet) tj. 17,6% ogółu osób bezrobotnych z powiatu). W porównaniu z grudniem 2010 nastąpił wzrost liczby o 28 osób. Natomiast osoby bezrobotne z Gminy Kotlin uprawnione do pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych stanowiły 56 osób tj. 15% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych z Gminy Kotlin. W grudniu 2010r. liczba zasiłkobiorców z Gminy Kotlin była równa liczbie 73 osób, a więc wyższa o 17 osób w stosunku do maja 2011r.

BEZROBOTNI WG WIEKU BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA

800

600

400

169

193

167

187

200

138 123

0

XII/2010

I/2011

II/2011

III/2011

IV/2011

V/2011

osoby do 25 roku życia (Powiat) osoby do 25 roku życia (Gmina Kotlin)

BEZROBOTNI POW. 50 ROKU ŻYCIA ZAREJESTROWANI W PUP JAROCIN 800 700

726

725

722

682

663

670

Bezrobocie w Powiecie Jarocińskim dotyka głównie ludzi młodych w wieku do 25 lat, stanowią oni 27,7% ogółu zarejestrowanych. Na koniec maja 2011 roku w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 989 osób do 25 roku życia. Natomiast liczba bezrobotnych do 25 roku życia z Gminy Kotlin stanowiła 33,1 % ogółu zarejestrowanych z Gminy Kotlin (tj. 372 osoby). Nadal płynne wejście na rynek pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły to poważne wyzwanie w sytuacji wysokiego bezrobocia. Nie jest to jednak problemem typowo polskim, bo spotykanym w większości krajów.

600

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

500 400 300 200 100

63

68

68

64

71

55

0

XII/2010

I/2011

II/2011

III/2011

IV/2011

osoby pow. 50 roku życia (Powiat) osoby pow. 50 roku życia (Gmina Kotlin)

V/2011

Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stanu na koniec maja 2011 roku wynosiła 663 i zmniejszyła się o 19 osób w porównaniu ze stanem na koniec grudnia roku poprzedniego. Natomiast liczba bezrobotnych z tej kategorii wiekowej zamieszkująca Gminę Kotlin wynosiła 55 osób i stanowiła 8,3 % ogółu bezrobotnych Powiatu z tej grupy wiekowej.


Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie Dział Instrumentów Rynku Pracy

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W 2011 ROKU 1781 1800

1769

1780 1669

1649

1669

1600 1400 1200 1000 800 600 400

183

203

195

214

207

200

184

0

XII/2010

I/2011

II/2011

III/2011

IV/2011

V/2011

długotrwale bezrobotni (Powiat)

Jednym z najgroźniejszych zjawisk występującym na rynku pracy jest długie, ponad 12 miesięczne pozostawanie bez pracy. W końcu maja 2011 roku w ewidencji zarejestrowanych było 1669 osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się. Osoby te stanowiły 45,6% ogółu bezrobotnych. Mieszkańcy Gminy Kotlin pozostający w rejestrach Urzędu dłużej niż 12 miesięcy stanowili 49,5% wszystkich bezrobotnych z tej Gminy (184 osoby.) Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie, mimo niewystarczającego zainteresowania tą grupą osób bezrobotnych ze strony pracodawców, aktywnie promuje aktywizację poprzez programy aktywizacyjne finansowane z Funduszu Pracy jak i ze środków EFS.

długotrwale bezrobotni (Gmina Kotlin)

AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W 2010 ROKU 15

prace interwencyjne

83 7

roboty publiczne

57 15

refundacja

146 17

dotacja

230 41

szkolenie

386 106

staż

966

0

Powiat

200

400

600

800

1000

Gmina Kotlin

1200

AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH Od I do V 2011 roku w wyniku pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie: 13 osób zostało objęte szkoleniem, z tego 2 osoby z Gminy Kotlin 0 osób podjęło prace interwencyjne, z tego 0 osób z Gminy Kotlin 0 osób podjęło roboty publiczne, z tego 0 osób z Gminy Kotlin 208 osób podjęło staż, z tego 122 osoby z Gminy Kotlin 12 osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, z tego 0 osób z Gminy Kotlin 25 osób podjęło zatrudnienie na nowoutworzonych stanowiskach pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, z tego 2 osoby z Gminy Kotlin Porównując do grudnia 2010 aktywizacja przedstawiała się następująco: 386 osób zostało objęte szkoleniem, z tego 41 osób z Gminy Kotlin


Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie Dział Instrumentów Rynku Pracy

83 osoby podjęły prace interwencyjne, z tego 15 osób z Gminy Kotlin 57 osób podjęło roboty publiczne, z tego 7 osób z Gminy Kotlin 966 osób podjęło staż, z tego 106 osób z Gminy Kotlin 230 osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, z tego 17 osób z Gminy Kotlin 146 osób podjęło zatrudnienie na nowoutworzonych stanowiskach pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, z tego 15 osób z Gminy Kotlin

OFERTY PRACY W maju 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie wpłynęły 142 oferty pracy tj. o 122 oferty więcej niż w końcu grudnia 2010 (20 ofert).

/informacja-gmina-kotli  
/informacja-gmina-kotli  

http://jarocin.pup.info.pl/getattachment/57a0d0eb-ec56-491c-a38b-478f92e0623f/informacja-gmina-kotlin-2010,-V-2011.pdf

Advertisement