Page 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr550/10 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2010.

ANEKS DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAROCINIE W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie, nadanym Uchwałą Nr 339/08 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 09 grudnia 2008r, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 po punkcie 8 dodaje się punkt 9 i 10 w brzmieniu: „pkt 9) ustawie z dnia 19 czerwca 2009r o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. Nr 115, poz. 965)”, „pkt 10) ustawie z dnia 01 lipca 2009r o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035)”, 2) w § 15 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w pionie działań aktywizujących Centrum Aktywizacji Zawodowej symbol działu CAZ”. 3) w § 16 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Strukturę organizacyjną PUP określa schemat będący załącznikiem Nr 1 do niniejszego Aneksu”.

/Aneks%20do%20Regulamin  

http://jarocin.pup.info.pl/getattachment/a9f27a34-6e29-45d4-a73a-9214fdf7fcab/Aneks%20do%20Regulaminu%20Organizacyjnego%20.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you