Page 1

‫رح عمتجمل ئدابم لوح يسارد ليلد‬ ‫دروفشا لجين روتكدلا‬ ‫نوسرملاي ناي ةسسؤم نم فيلكتب‬


°šŴƆřŞƆƃ¥®œŕƆ ®°ÂŽŬ¢¾Şƒœƈ®


řŸƈŕŠŗřƔƊŕŬƊƙ§ªŕŬ§±¯ƅ§¯ƎŸƈŗşƈ§±ŗƅ§ƓƅÃœŬƈ±ƔŗƄ¨ŰƊƈ¯±ÃſŮ£ ¿ŠƔŕƊ±ÃśƄ¯ƅ§¿żŮƔ Ãƍ ¨ƔÃƅ§ řƄŗŮ ƑƆŷ ¯ƎŸƈƅ§ ŶƁÃƈà žŕƔƊƔŠ±Ɣž řƔƛÃŗ ÁÃśŠƊƔƅ±¢ Ɠž ÁÃŬŕƈ ¬±ÃŠ

ƌƔƊÃƈ Á੠şƈŕƊ±ŗŗ ŕÆŝţŕŗà řŬŕƔŬƅ§ Ɠž ÁƔ±Ųŕţƈ ±ƔŗƄ ÁŕƄ ¯Ɓà www.The IHS.org Áƈ ¿Ƅƅ ±±ţƈ ã ¾±ŕŮƈ ¼ƅ¤ƈ Ãƍà §±śƆŠƊŐŗ ±ƔŕŮ¯±ÃžŕśŬ řŸƈŕŠŗ ƓŗñÃƗ§ ¿ƈŕƄśƆƅ

±ƔŝōśÃ řƈŕŸƅ§ řŬŕƔŬƅ§Ã ž Ï××× ž³±ŗ ƓśƔŬ±ſƔƊÃƔ ±śŬŮƊŕƈ oÀÃƔƅ§řƔƄƔ±ƈƗ§řŬŕƔŬƅ§ Ï××Ïž¬¯ƔƆśÃ± oƓƅ§±ŗƔƆƅ§Ã¸žŕţƈƅ§±Ƅſƅ§³ÃƈŕƁà Ï××Òž±śƊƔŗ o¯Ɣ¯Šƅ§ÁƔƈƔƅ§

¼ƁÃƈƅ§Áŷ§±ƔŗŸśŕƎſŰÃŗŕƎƔƅ¥ ±¸ƊƔƛ£ƓżŗƊƔÃƋ¯ţüƅ¤ƈƅ§µŦśŕƊƍřţñ·ƈƅ§¡§±ƕ§ Æ ÁÃŬ±ŕƈƅŕƔ¿±ŕƔřŬŬ¤ƈƅƓƈŬ±ƅ§ Ƒƅ¥ ŕƎƅŕŬ±¥ ÁƄƈƔà ¨ŕţ±ś ¿ţƈ ¨ŕśƄƅ§ Áƈ řƆƂśŬƈ ¿ÃŰž Ŷŗ· ©¯ŕŷŐŗ ŢƔ±Űśƅ§ ªŕŗƆ·

ô ¯ƔÃŬƅ§ žÐÎÖÎ ¯Ɣ±ŗ ½Ã¯ƊŰ žřŬŬ¤ƈƆƅř¸Ãſţƈ±ŮƊƅ§½ÃƂţÁÃŬ±ŕƈƅŕƔ ¿±ŕƔ řŬŬ¤ƈ

 ÀƅÃƎƄÃśŬÏÎÑ

řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ÃřƔ±ţƅ§Áƈ³ŕŬ£ƑƆŷÁƔƔŗñÃƗ§¿ƈŕƄśƅ§ÃřƔƈƊśƅ§ÁÃŬ±ŕƈƅŕƔ¿±ŕƔřŬŬ¤ƈÀŷ¯ś

řƔƈƊśƆƅ řƔ¯ƔÃŬƅ§ řƅŕƄÃƅ§ Áƈ ƓŬƔœ±ƅ§ ŕƎƆƔÃƈś řŬŬ¤ƈƅ§ ř·ŮƊ£ ƑƂƆśś ½ÃŬƅ§ ¯ŕŰśƁ§Ã ořƔƅïƅ§

řƔƊŕŗŬƙ§ÃřƔƊ§ÃśƔƆƅ§ÃřƔ²ƔƆŠƊƙ§ ªŕżƆƅŕŗ±žÃśƈŕƔƅŕţÃƍà žªŕżƅªŬƑƅ¥¨ŕśƄƅ§§°ƍÀŠ±Êś Æ ªƊ±śƊƙ§ řƄŗŮ ƑƆŷ Ɠƅŕśƅ§ ŶƁÃƈƅ§ ƑƆŷ řƔŗ±Űƅ§Ã řƔƊŕŠƔŗ±°Ɨ§Ã řƔŬñƅ§Ã http://www.hjalmarsonstiftelsen.se/?p=principles


Ƒƈ®Ɔƃ¦ŴƆřŞƆƃ¦ ÁƈŕţÃŲÃÃřƁ¯±ŝƄ£ïŗƔ ÁÃƊŕƁ ¯ŠÃƔ žřƔƊŕŬƊƙ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ÀƄţśƓśƅ§ÁƔƊ§ÃƂƅ§ÁƔŗÁƈ Æ §ÃţŗŰƔ Á£ ã žÁƔ±Ųţśƈ §ÃƂŗƔ Á£ ±Ůŗƅ§ ¯§±£ Ãƅ ƌƊōŗ ƓŲƂƔ Ãƍà ıŦƗ§ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ řžŕƄ

ÀƎƊƔŗÅÃŕŬśƅ§řŠ±¯ ©¯ŕƔ²¿¯Ÿƈ³ſƊŗÁŬţśƔÃÃƈƊƔÁ£¨ŠƔ·ŕŗś±ƛ§ ÁžÁŐžžÁƔ±Ųţśƈ

o¼Ã±¸ƅ§Ɠž

¾ƒŽƂÂřÄ®ƑŪƂƃ¢

ŸƑƈ®Ɔƃ¦ŴƆřŞƆƃ¦œƆ ³œŕƊƄƅ§Ã ©±ŬƗ§ ¿ŝƈ řƅïƅ§Ã ¯±ſƅ§ ÁƔŗ řƈœŕƂƅ§ ©±ţƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ¿Ƅ Ãƍ ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ įţ¥ƓƍƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§©±ƄžÃřƔ±ƔŦƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§ÃƑƂƔŬÃƈƅ§ů§ÃƊÃřƔŲŕƔ±ƅ§ů§ÃƊƅ§Ã

ƓžřƆŝƈśƈƅ§řŝƔ¯ţƅ§řŬ±ŕƈƈƆƅřŠƔśƊÃƍ ·ŕŗś±ƛ§Áž¿ƔſƄÃśƌƔƆŷ½Ɔ·£ŕƈé±ŕŲţƅ§ ±ŕƈŝ ÁƄśÀƅř·ŕŬŗŗřŠŕţƅ§Ƌ°ƍÀƎž§¯ƍ£½ƔƂţś¿Š£ÁƈÀƎƊÞ±ŸƔƛÁƔ±Ŧ¢¯§±ž£Ŷƈ¯§±ž£ÁÃŕŸś

µŦŮ¿ƄÁŕƄ«ƔţŸŕƊžƜŬ£ŕƎƔž´ŕŷƓśƅ§ÀŕŸ·ƅ§ŶƈŠÃ¯ƔŰƅ§ªŕŸƈśŠƈƓž ©¯ÃŠÃƈ ¾±śŮƈ¼¯ƍ ƓžªŕŸƈśŠƈƅ§ ¾§±śŮ§ƑƆŷ§¯ƈśŸƈƌƆƈƄōŗ¹ ÃƊƅ§¡ŕƂŗÁŕƄÃÁƔ±ŦƖƅ¼Ã±Ÿƈ Æ ƌśŕƄƆśƈƈÀ§¯ŦśŬ§ƌƔžµŦŮ¿ƄŶƔ·śŬƔÅ°ƅ§ÁÃƊŕƂƅ§ŶƈśŠƈÿƈŸƅ§ÀƔŬƂś©±Ƅž±ÃƎ¸Ŷƈà ±Ůŗƅ§ ÁƔŗ ¡ŕŦ±ƅ§Ã ÀƜŬƅ§ ³ŕŬ£ ·ŕŗś±ƛ§ Áž ±ŕŰ žřŰŕŦƅ§ ƌŲ§±Ż£ ¿Š£ Áƈ řŰŕŦƅ§

´ƔŸƔÅ°ƅ§¯±ſƅ§Á¥¿œŕƂƅ§±ÃŰśƅ§ÃřƔ±ţƅ§©±ƄžÁŷƌƆŰžÁƄƈƔƛƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ÀÃƎſƈÃ

ÁƄƅ řŸœŕŮƅ§ ¡ŕ·ŦƗ§ Áƈ ¯ŸƔÊ ž¯ÃƔƂƅ§ ¨ŕƔŻ ƓƊŸś řƔ±ţƅ§ Á§Ãǔ ž±ţ §Ď ÁÃƄƔ Á£ ÁƄƈƔ Ƌ¯ţà ƑƆŷřƅ¯ŕŸƅ§ ¯ÃƔƂƅ§ŕƎƔž½ŗČ·ÊśƓśƅ§¾ƆśƓƍ©±ţƅ§řƅïƅ§ÁōŗŕƊ±Ƅ°śƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§řƔ±¸Ɗ ÀƎƊƈ¯±ž¿Ƅ¼Ã±¸ÁŬţśś¶ŸŗŗÀƎŲŸŗ¯§±žƗ§·ŕŗś±§¿ƜŦÁƈƌƊ£Ãž³ŕƊƅ§ŶƔƈŠ

±ŕŮ£ÁƔţ­ÃŲÃŗƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ƑƊŸƈžªƊŕśŬƊÃƄÁƔƈŕŠƊŗ Ƒŷ¯ƔžƓŬƊ±ž±Ƅſƈ ÁƔŗ¯ƁÃ

Ɯ Æ ƔœŲ±§Æ Ɣŝōśƛ¥¯±ſƅ§³±ŕƈƔ ƛ«Ɣţž«Ɣ¯ţƅ§ÀƅŕŸƅ§Ɠžƛ¥řƅƛ¯ŕƎƅÁƄśÀƅ©±Ƅſƅ§Á£ Ƒƅ¥

řƔ±ţƅ§ÁƈÁƔſƆśŦƈÁƔŷÃƊŕƎƔžµŦƅřŗ·ŦƓžõªƊŕśŬƊÃƄ¯Ƅ£¯ƁñŮŗƅ§ÁƈƋ±ƔŻƑƆŷ Ɠž řƄ±ŕŮƈƅ§řƔ±ţ³ƔƅÞ¶ŸŗŗÀƎŲŸŗ¯§±žƗ§ ·ŕŗś±§řƔ±ţÁ£ õÁƔŝ¯ţƈƅ§Ã¡ŕƈ¯Ƃƅ§¯Ɗŷ

¯ƁëƔ¯ţƅ§ÀƅŕŸƅ§ªŕŷ§¯ŗ¥¯ţ£ŕƎſŰÃŗ¯±ſƅ§řƔ±ţ±ÃŰÀƍƗ©²Ɣƈƈƅ§řƈŬƅ§ƓƍžřƈÃƄţƅ§

ůƊƅ±ƔƗ§ ř·Ŭ§ÃŗřƔŠƎƊƈřŮƁŕƊƈžƌƊƈ ªŸŗƊƓśƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§ÃžƓƊ¯ƈƅ§·ŕŗś±ƛ§©±ƄžªŮƁÃƊ


ŲƔƆŠƊƙ§ ÁƔŸƈśŠƈƅ§ ¿§Ãţ£ Á§¯Ű±Ɣ ŕƊŕƄ ŕƈƊƔŗ ž¿ƔſƄÃś ů ƓŬƄƅ£ ƓŬƊ±ſƅ§Ã ¾±Ɣŗ ¯ƊÃƈ¯¥

řŠƔśƊ Ãƍ ŶƈśŠƈ Å£Ɠž À¯Ƃśƅ§Á£Ɠƍ¿ƔſƄÃś ±ŕƄž£ À¸ŷ£ ªƊŕƄŕƈƎƊŕƈ² Ɠž ƓƄƔ±ƈƗ§Ã ŕƈŗŕƈÃƄţƈç ±ţŶƈśŠƈƅ§ÁƄƔÀƅŕƈ«¯ţƔ Á£ÁƄƈƔ ƛƋ±Ã¯ŗÅ°ƅ§žÅ±Ůŗƅ§ÁÃŕŸśƆƅřƔÃƊŕŝ Ď Æ

o±ŮŗƛžÁƔƊ§ÃƁřƈÃƄţ±ƔÃƊśƅ§±ŰŷñƄſƈƋŕƈŬ

Ƒƅ¥ƌśƜţ±¿ƜŦ ·ŕŗś±ƛ§ÁžÁÃƔƄƔ±ƈƗ§ŕƎŗ±Ã·Ɠśƅ§©¯Ɣ¯Ÿƅ§½±·ƅ§¿ƔſƄÃś¼ŰÃŕƈƊƔŗ ªŕŬŬ¤ƈƅ§±Ã¯Áŷ­ÃŲÃŗ¾±Ɣŗ«¯ţśž±ŮŷŶŬŕśƅ§Á±Ƃƅ§ªŕƔƊƔŝƜŝƓž©¯ţśƈƅ§ªŕƔƛÃƅ§

ªŕŷŕƈŠƅ§ ŕƍŕƈŬ£ ¯Ɓà ž±Ůŗƅ§ ÁÃœŮ Ɠž õ ·ŕŗś±ƛ§ ¾ƅ° ¬ŕśƊ Ɠƍ Ɠśƅ§ õ ř·ƔŬÃƅ§ ªƈŷ¯ řƔƆţƈƅ§ řŷŕƈŠƅ§Ã řŬƔƊƄƅ§Ã ©±ŬƗ§ Ɠž řƆŝƈśƈƅ§ ř·ƔŬÃƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°ƍ o©±ƔżŰƅ§

řŷŕƈŠƅ§¨ţÞřƔŷ±ſƅ§ªŕŷŕƈŠƅŕŗŕƊ·ŕŗś±§Á¥¾±Ɣŗ¨śƄŕƈƄÿƄƄŶƈśŠƈƅ§¿ƈŷřƔƅŕŸž ²ŕŠÁ¥žŕƎś±°ŗ ã řƈŕŸƅ§¿ÃƔƈƆƅƓŬŕŬƗ§£¯ŗƈƅ§ÃƍžŶƈśŠƈƅ§ƓžŕƎƔƅ¥ƓƈśƊƊƓśƅ§©±ƔżŰƅ§

Á·Ãƅ§ ¨ţ ÃţƊ ŕƎƂƔ±· Áŷ ƌŠśƊ Ɠśƅ§ řƆŬƆŬƅ§ Ɠž ƑƅÃƗ§ řƂƆţƅ§ Ɠƍ Ƌ°ƍÃ ¿ÃƂƅ§ ŕƊƅ

řƔƊŕŬƊƙ§řƔŰŦŮƅ§¿ƔƄŮśƓžŕƔϱÃţƈ§±Ã¯ªŗŸƅªŕŬŬ¤ƈƅ§Ƌ°ƍÁ£¾±ƔŗÄ ±ƔořƔ±Ůŗƅ§Ã Æ ÁƈřŸŬ§ÃřƄŗŮÀŕƔƁƑƅ¥ª¯£ õ ¡ŕƈśƊƜƅřƂƔƈŷřƔƊŕŬƊ¥řŠŕţ¹ŕŗŮ¥¿ƜŦÁƈ õ ŕƎƊ£Ã ŕŸƈŕƊŸƈŠśƓśƅ§·ŗ§ ñƅ§ªÃƁƓśƅ§ ªŕ·ŕŗś±ƛ§ Æ Ì

œƈŶƆŞřƑřƃ¦¶ŕ¦Â°ƃ¦ ŕÆƂţƛ ªÃŮƄã ¿ƄƔŕƈ ¸žŕţƈƅ§ ¼ÃŬƆƔſƅ§ ŕƍŕƈŬ Ɠśƅ§ õ ©±ƔżŰƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ Ƌ°ƍ Ɠž ¯Ÿś Ɠśƅ§ ž±Ůŗƅ§ ªŕŷŕƈŠ ºÃŰśÃ ¿ƄŮś Ɠśƅ§ ­Ã±ƅ§Ã ²œ§±żƅ§ ¯ŠƊ õ řƔƊ¯ƈƅ§ ªŕƔŸƈŠƅŕŗ ªŕƔŸƈŠƅ§Ƌ°ƍŕƊƊƄƈśžƓŷŕƈśŠƛ§ÁÃŕŸśƅ§¿ƔŗŬ±ƔŬƔś¿ƜŦÁƈžŶƈśŠƈƆƅřƔœŕƊŗƅ§ª§¯ţÃƅ§

Å°ƅ§¡ƛÃƅ§Á¥¯Š§Ãśƅ§§°ƍ ±Ɣ¯Ƃś ÀŝÁƈà žŕƊƔƅ¥³ŕƊƅ§¨±Ɓ£¯Š§ÃśÁƈ©¯ŕſśŬƛ§Áƈ řƔƊ¯ƈƅ§

¿Ű§ÃśƆƅŕƊśŠŕţ¿ƜŦÁƈ²²ŸśƔřƈƗ§ÃƓƆţƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§Ã¡ŕƁ¯ŰƗ§Ã©±ŬƗ§ Ƌ੶ƌŗ±ŸŮƊ ŕŸƈŶƈśŠƈƅ§¡§ ²Š£ÀŲƔÅ°ƅ§¡§±żƅŕŗƌŗŮ£řƔƊ¯ƈƅ§ªŕƔŸƈŠƅ§¯Ÿś§°ƍƑƆŷÃÁƔ±Ŧƕ§Ŷƈ Æ

ªŕƔŸƈŠƅ§ ÅÃƂś ž©±ţƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ ¯ŕƂƊ ÀƎƊŷ «¯ţ śƔ ÁƔ°ƅ§ ÁƔƆŰſƊƈƅ§ ¯§±žƗ§ Áŷ §¯ƔŸŗž Æ

řŠƔśƊÞÁƔ±Ŧƕ§ŶƈŕƎƈŬŕƂśƊƓśƅ§řƄ±śŮƈƅ§ªŕƈŕƈśƍƛ§Ã«§±śƅŕŗŕƊŸƈŠśƓśƅ§·ŗ§Ã±ƅ§řƔƊ¯ƈƅ§ ¼·ŕŸśƅ§±ŷŕŮƈ²²ŸƔƌƊƗƓƊŕŬƊ¥ŶƈśŠƈƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅŕž¿ƄƄŶƈśŠƈƅ§©ÃƁÁƈ¯Ɣ²ś¾ƅ°ƅ

ŕƎŸŠŮƔñŮŗƅ§ÁƈŕƊśÃŦ¥ÃţƊřƔƊŕŬƊƙ§


Ƒƈ®Ɔƃ¦ŴƆřŞƆƃ¦¾ŕœƀƆŗƆÂƂšƃ¦ ·ŗ±śƓśƅ§·ŗ§Ã±ƅ§½²ƈśřƈÃƄţƅŕžŸřƈÃƄţƅ§¿ŗžřƔ¯±ſƅ§řƔ±ţƅ§³ƔƅƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ïŷÁ¥

ƓƊ¯ƈƅ§¡ƛÃƅ§±ŷŕŮƈ¼ŸŲśÃ žŕÆƂƆ·ƈŕƈƄţśŕƎƔžÀƄţśśÃ ¯±§Ãƈƅ§Ãř·ƆŬƅ§ŶƈŠśŕƎƊƗ žŕƊƊƔŗ Æ ¼ŸŲś ·ÃżŲƅ§ Ƌ°ƍ ŕƊ±ŷŕ Ůƈà ŕƊƅ§Ãƈ£Ã ŕƊśƁà ƑƆŷ ·ÃżŲƅ§¶±ž ¿ƜŦÁƈ ¯§±žƗ§įƅ

Ɠž ©¯ŕŷŕƍ±ƈŝśŬƊƓśƅ§řƔÃƊŸƈƅ§ÃřƔ¯ŕƈƅ§¯±§Ãƈƅ§Áƈ ŕƊƊŕƈ±ţ½Ɣ±·ÁŷŕƊŸƈŠśƓśƅ§ ·ŗ§Ã±ƅ§

±ŸŮžřƔƊÃƔƆŗŕƊƅ§ŕŬƊ±žÁƈŕƈ¯ŕƁ©¯ţśƈƅ§ªŕƔƛ Ãƅ§¿ƔſƄÃś±§²ÁƔţž¶ŸŗŗŕƊŲŸŗŕƊśŕƁƜŷ Æ ±¸ƊřƎŠÃÃřƔŲƁ¿ƄÀŷ¯śƓśƅ§©±ţƅ§řƆƂśŬƈƅ§ªŕƔŸƈŠƅ§¯§¯ŷ£©±žÃÁƈřƔ§¯ŗƅ§ƓžřŮƍ¯ƅŕŗ

Áŷ řƔ²Ƅ±ƈřƈÃƄţ©ō·Ãªţś ­²±śªƊŕƄƓśƅ§ŕŬƊ±žÀƗ§Ƌ¯Ɔŗª²Šŷ¯Ƃƅŕƍ±ÃŰśÁƄƈƔ ÁŕƄ řƔ±Ůŗƅ§ řƁŕ·ƅ§ Áƈ ±ƔŝƄŗ À¸ŷ£ ±¯Ɓ §Æ ÁƗ ŸřƔ¯±ſƅ§ ¯ÃƎŠƅ§ Áƈ şƔ²ƈƅ§ §°ƍ ¿ŝƈ Àŷ¯ Ɠž ªŕŸƈśŠƈƅ§ ±ŕƍ¯²§ ¡§±Ã ƓŬƔœ±ƅ§ ¨ŗŬƅ§ Ãƍ §°ƍ řƅïƅ§ ªŕŠŕƔśţ§ řƔŗƆś Ɠž ŕÆž²ƊśŬƈ Ɠſž¯§±žƗ§¼ŕŸŲ¥¿ÃŕţśŕƎƊƗ ·ŕŗś±ƛ§ÁžÀŕƈ£½œ§ÃŸƅ§ŶŲśřƈÃƄţƅŕžřƔ±ţƅ§¼Ã±¸

¿Ƅ ÁƗ žřƄ±śŮƈªŕƔ௠½ƔƂţśƅ ŕŸƈÁÃŕŸśƅ§ Áƈ ¯§±žƗ§řƅïƅ§ ŶƊƈś žřƔƅÃƈŮƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ Æ

řƅïƅ§¼§¯ƍ£½ƔƂţśƅřƎŠÃƈŶƈśŠƈƅ§ªŕƔŕŻ

Ƒƈ®Ɔƃ¦ŴƆřŞƆƃ¦Ŵż®ř¨°œŞřƃ¦©ƚŞŵ ½ƜŦƗ§ ±ŮƊ Ɠž ©±ŕŠśƅ§ Ƒƅ¥ ¿Ųſƅ§ ÃƔƄŬśƊÃƈ ŶŠ±£ ¯Ƃƅ Á¯ƈśƅ§Ã řŬŕƔƄƅ§ ²²Ÿś ©±ŕŠśƅ§

oşƈƎƅ§ÀŬ§ ƑŲƈŕƈƔžÁŕƈñƅ§ ÀƎƔƆŷ½Ɔ·£ÁƔ°ƅ§ŕŗñã¿ŕƈŮ¨ÃŸŮ¯§±ž£ÁƔŗ ©¯Ɣƈţƅ§

ÀÃƆŸƅ§À¯ƂśÃŶƈśŠƈƅ§¨Ɣ°ƎśƓžřƔÃƔţƅ§¿ƈ§ÃŸƅ§Áƈ©±ŕŠśƅ§±ŕŮśƊ§ Á£©±ƄžÀÃƔƍ¯ƔſƔ¯¯Ɣ£Ã řŗţƈƌƅ¿ƈţƔÁ£Áï ±Ŧ¢¯±ſƅ řƈ¯Ŧ¯±ſƅ§À¯ƂƔÁ£řƔƊŕƄƈ¥©±ŕŠśƅ§ªţŕś£ŕƈƆžÁÃƊſƅ§Ã

Á£ ÁƔţƅŕ·ƅ§ Ƒśţ ŶƔƈŠƅ§ řţƆŰƈ Áƈ ƌƔž ÁŕƄ ŕŸƈśŠƈ ª¯ŠÃ£ ŕƎƊ£ ÀÃƔƍ Àŷ² žořƂƔƂţ Æ

oÀŕŸƅ§ŢƅŕŰƅ§Àŷ¯Ɣŕƈŗ§Ãž±ŰśƔ

ƌƔž ¸ſţÊś ®ŕƊƈ ½ƆŦ Ɠž ÁÃƈƍŕŬƔ ÀƎž §°Ƅƍà žÀƎŸƈ ÁÃƆƈŕŸśƔ Áƈ řƂŝ Ƒƅ¥ ±ŕŠśƅ§ ¬ŕśţƔ

©±ŕŠśƅ§ ÀŕƎŬ§Ãǔ řţŠŕƊƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ɠž řƂŝƅ§ řƔƈƍ£ ŕƈŕƔÃƄÞ ³ƔŬƊ§±ž ŢŲã ¯Ɓà ¯ÃŷÃƅ§

±Ã·śƅ§ÁƈƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ÁƄƈśƓśƅ§řƂŝƅ§½ƆŦƓžřŲƔŕƂƈƅ§Ã


ŗƒŮŤŬƃ¦ŗšƄŮƆƃ¦Â°œśƒƗ¦ ÁƔƈƍŕŬƈƅ§Ã¯§±žƗ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§ŕƎŗŶƈŠśƔƓśƅ§řƔſƔƄƅ§²ÃƄ¯ƅŕƊñƓƄƔ±ƈƗ§ůŕŰśƁƛ§¼ŰÃ

ƌƔžŶž¯śÅ°ƅ§ªƁÃƅ§ƓžÁƄƅřŬŬ¤ƈƅŕŗƌƔƈŬƊŕƈ ¡ŕŮƊ¥ ¿Š£ÁƈÀƍ±ƔŻÃ¡ƜƈŸƅ§Ã¿ŕƈŸƅ§Ã

Ÿ±ŕŝƔƙ§ÁŐžž¶ŸŗŶƈŕƎŲŸŗÁÃŕŸśƅ§Ƒƅ¥řƊƔŕŗśƈƅ§ªŕŷÃƈŠƈƅ§Ƌ°ƍřƔŰŦŮƅ§řţƆŰƈƅ§ ©±ŬƗ§¿ŝƈžƓŷŕƈśŠƛ§ÁÃŕŸśƅ§ÁƈıŦ£¿ŕƄŮ£³ŕŬ£ÃƍžÁƔ±Ŧƕ§řţƆŰƈŗÀŕƈśƍƛ§Å£

Ɠž±ƔŝƄƅ§ŕƊƅ½Ƃţś ÁƅŕƎƊ£ŕƈŕƈś Æ ¾±¯ƊŕƊƊŐžžřſƆśŦƈ ±œ§Ã¯ƓžřƈœƜƈ±ŕŝƔƙ§Ŷž§Ã¯Á£ŶƈÃ

Á¥řƔ±ŬƗ§©ŕƔţƅ§·ƔţƈƓž ƑŠ±ś©¯œŕž řƔƊŕƊƗ§½ƂţśƛŕƈƄŕƈŕƈśž ¿ŕƈŷƗ§©±ŕŠśƅ§Àƅŕŷ Æ

řƔƊŕŬƊƙ§ŕƊŗƍ§Ãƈ ²Ɣ²ŸśƑƆŷŕƎś±¯ƁƓž§¯Ɣ¯ţśÁƈƄś ř·ƔŬÃƅ§ƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ªŕŬŬ¤ƈ©ÃƁ Æ

Ƒƅ¥ ŕƊ±ŷŕŮƈ ƌŠÃƔ ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅŕž ¿ŝƈƗ§ À§¯ŦśŬƛ§ ŕƎƈ§¯ŦśŬ§ ÁƄƈƔ «Ɣţŗ ŕƎśƔƈƊśÃ ±±Ųƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§Ɠž±ŷŕŮƈƅ§¨ŗŬśś¯ƁŕƎƊïÁƈƓśƅ§žŕƎƅřƈœƜƈƅ§ªŕŬſƊśƈƅ§

ŗƒƃÂƆŬƃ¦©œŶƆřŞƆƄƃŗŰƋœƈƆŗƒŕƒ°ŤřŗŪŪ£ƆœƋ°œŕřŵœŕ¨°Ūƕ¦ ÀƎśƅŕŷ§Ãǔ ¿ŕſ·Ɨ§ÀƔƆŸśƓžŕƍ±Ã¯ž ŸřƔƈƍ£ƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ªŕŬŬ¤ƈ±ŝƄ£©±ŬƗ§ÁÃƄśŕƈŗ±

Àŕƈśƍƛ§Ã řƔƁƜŦƗ§ÀƔƂƆƅ ¯±ſśƈ ±¯Űƈ©±ŬƗ§Ã ıŦ£ řŬŬ¤ƈÅ£ ƌƔž ŕƎŬžŕƊś ƛ ÀƎśœŮƊśÃ

ořƅïƆƅ řŲƍŕƊƈ řƔŗƔ±Ŧś řŬŬ¤ƈ ŕƍŕƈŬ£ ªƊÃŕƈ ¯ƊŕƊƔ¯±ž Á¥ Ƒśţ žřƔƊŕŬƊƙ§ ±ŷŕŮƈƅŕŗ žřƔ±ţƆƅªŗŕƄƅ§o¹ŕŠŮ¯Ɣ¯ŠÀƅŕŷřƔ§Ã± ŶƈśŠƈƅ řŷ²ſƈƅ§řƔ¤±ƅ§ÃřƔƊŕŬƊƙ§ÁƔŗ¼ƂśƓƎž ŕƎſŰÃŗž©±ŬƗŕžřƅïƅ§ řƔŕŰêţś¿ŕſ·Ɨ§ŕƎƔž ÁÃƄƔƓśƅ§Á÷Ɯž£řƔ±ÃƎƈŠƑśţã

řƔƁƜŦ£řŬ±¯ƈ¯ŸśžřƔƊŕŬƊƙ§±ŷŕŮƈƅ§ƓžźƅŕŗÀƄţśÁƈŕƎƅŕƈŗÞ±Ŧƕ¿ƔŠÁƈÀƔƂƆƅƜ Æ ƁŕƊ ÀƆŸśƔÅ°ƅ§ÁŕƄƈƅ§Ɠƍ©±ŬƗŕž řƔƅÃƈŮƅ§¿Ã¯ƅ§Ɠž§±Ɣŝōś §Æ Æ ÀƜŷƙ§¿œŕŬñŝƄ£Áƈ±ƔŝƄÄÃƁ£ ©±ŬƗ§ŕƎƔžÁÃƄśƓśƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ƓžÃ ō·Ŧƅ§Ã¨§ÃŰƅ§ÁƔŗ²ƔƔƈśƅ§¿ŗƂśŬƈƅ§ÃƊ·§ÃƈƌƔž

¼ƜśŦƛ§ ŕƍ¯§±ž£±¯ƂƔ õ řƅïƅ§³ƔƅñŬƗ§ř·Ŭ§Ãŗª§±±§ Ƃƅ§°ŦśÊś«Ɣţ õ ©ÃƂƅ§©¯Ɣ¯Ů

ÁƗ řƔ²ƈƅ§ Ƌ°ƍ ¾Ɔƈś ©±ţƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ɠž ±ŬƗ§Ã ±Ɣ¯Ƃś À¸ŷ£ ō·Ŧƅ§Ã ¨§ÃŰƅ§ ÁƔŗ řƈÃƄţƅ§¿ŗƁÁƈ¿ŕſ·ōƄÁÃƆƈŕŸƔƛÁƔżƅŕŗƅ§ŕƍ¡ŕŲŷ£

ŗƃ®ƃ¦Â®°Žƃ¦Àƒŕŗƃ±œŵŗƀ¶ƈƆ řƊ²§Ãƈ ©ÃƁ ƌſŰà ŗ ¿ƈŸƔ Á£ ©±ţƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ɠž ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƆƅ řƔŬŕŬƗ§ ¼œŕ¸Ãƅ§ Áƈ žƓƊŕŬƊƙ§ ÁÃŕŸśƅ§ ¿ŗŬ ƑƆŷ ÁƔ¯ŕśŸƈ ±ƔŻÃ ÁƔƆŰſƊƈ ¯§±žƗ§ ÁÃƄƔ ÁƔţž řƈÃƄţƅ§ ř·ƆŬƅ


Ƌ°ƎžřƔ±ţƅ§ Áŷ ƜƔ¯ŗ Æ ÁƈƗ§ÁÃƈ¯ƂƔÁƔ°ƅ§ ¾œƅÃƗřƔƅÃƈŮƅ§ª§¡§±Żƚƅ¿ƎŬ£řŬƔ±ž Áà ƊÃƄƔ

ŕƎœŕŲŷ£¡ƛÃƓžŕƎśƔƂţ£¯Ƅ¤śŕƎƊƗřƔ¯§¯ŗśŬƛ§řƈÃƄţƅ§½Ɣ±· ¶±śŸś©±ƔżŰƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§

ªŕŷŕƈŠƅ§Ã ž©±ŬƗ§ řƅïƆƅ ·Ã±Ůƈƅ§ ±ƔŻ ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ ¡ƛÃŗ ÁƔƔƅÃƈŮƅ§ ªŕŗƅŕ·ƈ ¿ŗŕƂƈ Ɠž ŕƎƆƄ ž©±ţƅ§ ©±ŕŠśƅ§ ª§¯ŕţś§Ã žřƆƂśŬƈƅ§ řƔŷ÷śƅ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§Ã žřŰŕŦƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã žřƔƊƔ¯ƅ§

§°Ǝƅ ÁÃƔƅÃƈŮƅ§ ŕƎŗ ¨ƅŕ·Ɣ Ɠśƅ§ Áŕŷ°ƙ§Ã řŷŕ·Ɔƅ řŲƁŕƊƈ ŕƈƔƁ Æ «ŗśÃ ¡ƛÃƅ§ §°ƍ ¼ŸŲś ŕŲƔ£¨ŗŬƅ§§°ƎƅÞªŕŬŬ¤ƈƅ§Ƌ°ƍ ¼ŕŸŲ¥ÁŕŬƊƙ§Ƌ¯ŠÃ£ƓƅÃƈŮŶƈśŠƈ¿Ƅ¿Ãŕţ¨ŗŬƅ§ Æ

ŕƊśŕƔ±ţƌŗŶśƈśśÅ°ƅ§ÁŕƈƗ§įƈƑƆŷ§±Ů¤ƈªŕŬŬ¤ƈƅ§Ƌ°ƍ± ŕƍ¯²§ÃÃƈƊřŠ±¯¯Ÿś Æ

Ƒƈ®Ɔƃ¦ŴƆřŞƆƃ¦ ¦®ŵ¢ ¨±ţƅ§ªƊƆŷ£ťƔ±ŕśƅ§ ±ƈƑƆŷřƔŷÃƔŮƅ§ÃřƔŮŕſƅ§řƈ¸ƊƗ§Á£Á°¥řž¯ŕŰƈƅ§¿ƔŗƁÁƈ³Ɣƅ ŕƎŲŸŗ¿ŕƔŠƗ§ÃžÁƎŠ§Ã²£ƑƆŷªŕŠÃ²ƅ§ÃžÀƎœŕŗ¢ƑƆŷ¡ŕƊŗƗ§¨ƔƅōśªƅÃŕţÞ©±ŬƗ§ƑƆŷ

ŕƎŲ§±Ż£ řƈ¯Ŧƅ ªŕƈÃƆŸƈƅ§ ƑƆŷ ¿ÃŰţƅ§ Ɠž řƅïƅ§ řŗŻ± Ãƍ §°ƍ ¨ŗŬà ¶Ÿŗ ƑƆŷ ½ŗŬ£ÃÀƍ±ŬƗƌƆƈţƑƆŷ ³ŕƊƅ§±·ÊžÅ°ƅ§¡ƛÃƅ§ÁƈÄÃƁ£¡ƛÃŗřŗƅŕ·ƈƆƅŕƎśŠŕţà žřŰŕŦƅ§

ÁƔ°Ɔƅ§ µƜŦƙ§Ã ¨ţƅ§ ÁƗ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ƌ°ƍ ¿ŝƈ Ɠž řƔŗƔ±Ŧś ¯ŸÊś ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°ƍ ƌƅ

¯§¯ŗśŬƛ§ƌŠÃƓžŕÆƂœŕŷ¿ŝƈƔÅÃƂƅ§ƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅŕžřƅïƅ§¨ƅŕ·ƈƅřƈÃŕƂƈƅ§Á§¯ƅÃƔŕƈƎƂƆŦś žřƔƊ¯ƈƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§¼ŕŸŲ¥¿ƜŦÁƈà ŕƎƊÃŰƔÃřƔ±ţƅ§ÀƔƁƓƈţƔ ŕƔĎƁƜŦ£ŕƈŕ¸Ɗ Æ ŶŗśƔƌƊƗ

ÁƔţÃřţƁÃƅ§řƆſ·śƈƅ§ŕƍ¯ƔÁƈƌƔƂśƓśƅ§řƔŕƈţƅ§ªŕƂŗ·Áƈ¯±ſƅ§řƔƅÃƈŮƅ§ªŕƈÃƄţƅ§¯±Šś ¡§¯ŷ£ řƎŠ§ÃƈƓž ŕÆžÃŮƄƈ¯±ſƅ§±ƔŰƔžřƈÃƄţƅ§Ã¯±ſƅ§ÁƔŗ¿ŰſśƓśƅ§ªŕƂŗ·ƅ§Ƌ°ƍƓſśŦś

řƅïƅ§ř·ƆŬƅ¯±ſƅ§řƔ±ţÁßŲŦƔÁƔ°ƅ§­ Ê Ãśſƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§

¾®œŕřƆƃ¦¿¦±řƃƙ¦ÀƆ¨®ƀŶƆŗƂŕŬ ÁƈřƄŗŮ½ƆŦśřƔŬŕƔŬƅ§©ÃƂƅ§­ŕƈŠŢŗƄ¿ƜŦÁƈřƔŷŕƈśŠƛ§©ÃƂƅ§¸ſţśƓśƅ§řƄŗŮƅ§Ƌ°ƍ ³Ɣƅ žÀƔ¸ŷ ½ŕŝƔƈŶƈśŠƈƅ§ƌŬſƊÀƄţÁƈŶƈśŠƈƅ§ÁƄƈśƓśƅ§řƅ¯ŕŗśƈƅ§ªŕŗŠ§Ãƅ§Ã½ÃƂţƅ§

¾ƅ°Ƅà ©ŕƔţƅ§ ¯ƔƁ ƑƆŷ §Ã¯ŕŷ ŕƈ ÁƔ°ƅ§ ¾œƅã ŕŲƔ£ Æ ÀŲƔ ¿ŗ žƋ¯§±ž£ Áƈ ¯±ž ¿Ƅ ÁƔŗ ·Ƃž ŕƊƊƄƈƔƛÞÀƎž ±ŸƊƛÁƔ±Ŧ¢¯§±ž£řţƆŰƈƓžŕƈŗ¼±ŰśƊÁţƊž¯Ÿŗ¯ƅÃśÀƅƓśƅ§¿ŕƔŠƗ§

Ŷž§Ã¯ƅ§Ƌ°ƍƌƆŸžŕƊƔƆŷŕƈŗŕƊ±ŗŦƔƓƁƜŦ£³ţŗÁà ŷÞ¯ƈŕƊƊƗ ŸÀƎśž±ŸƈÁŕƔţƗ§¶ŸŗƓž ½ƂţƔŕƈŗà ¿ŗƁÁƈřƈÃƄţÅ£ƌśƆŸžŕƈƈ ¿Ųž£ÃţƊƑƆŷŕƊ±§Ã¯£¡§¯£ ƑƆŷŕƊŝţśřƔƁƜŦƗ§

¶Ÿŗ ÃţƊ ÀƎŲŸŗ ªŕƔƅÃœŬƈà ½ÃƂţÀƎƔ¯ƅ ¡ŕƊŗƗ§Ã ¡ŕŗƕ§Áƈ ¿Ƅž À¸ŷ£řƅ¯ŕŗśƈ řŸſƊƈ


Ƒśţ¿ŗžřƁ§¯Űƅ§Ã¬§Ã²ƅ§ÃƌƔƆƔÅ°ƅ§¿ƔŠƅ§ÃƌƂŗŬÅ°ƅ§¿ƔŠƅ§Ƌ੶řƔƅÃœŬƈƌƔ¯ƅ¿ƔŠ¿Ƅà ŶƈśŠƈƅ§ ·ŗ§Ã± ŕƎƊŷ ¯ƅÃśś Ɠśƅ§ ªŕƈ§²śƅƛ§ Ƌ°Ǝŗ řƈÃƄţƈ ŕƎƆƄ žÁ§ÃƔţƅŕŗ ÁŕŬƊƙ§ řƁƜŷ

Ɠž ¯ƂśŸƊà ŕƊƍ੶ ªŕŗŠ§Ãƅ§ ¾Ɔś į¤Êś Á£ ¿ƈōƊ ŕƈƆŝƈ ÁƔ±Ŧƕ§Ƌ੶ ŕƊśŕŗŠ§Ã řƔ¯ōśƅ ŕƊ¯Ů±śÃ

¿Ãŕţśŕƈ¯ƊŷřƔŮţÃƅ§Ã©ÃŬƂƅ§ōŮƊśžřƄŗŮƅ§Ƌ°ƍ¿ţƈ¿ţśÁ£Áŷ²ŠŸśřƈÃƄţƅ§ÁƗþƅ°

¾ƅ°

Ƒƈ®Ɔƃ¦ŴƆřŞƆƃ¦ œƈਮœŵ¤ ¾Ɔś Ɠž ƓƊ¯ƈƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ¡ŕƊŗ ©¯ŕŷ¥ÁƈřƔƈƍ£ ±ŝƄ£ řƈƎƈ Ɠƅŕţƅ§ªƁÃƅ§Ɠž ŕƊƎŠ§Ãś ƛ ŕƈŗ± ō·Ŧƅ§ Áƈà ŕƈŕƈś Àŕ¸Ɗƅ§ §°ƍ ±Ɣƈ¯ś Ɠž ŕƎƔž řƔƅÃƈŮƅ§ řƅïƅ§ ªŗŗŬś Ɠśƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Æ

řƔƊŕŬƊƙ§¿ŕŸžƘƅ¬ŕśƊƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅŕžřƈƎƈƅ§Ƌ°Ǝŗ ¶ÃƎƊƅ§ŕƎƊƄƈƔřƈÃƄţƅ§Á£¶§±śžƛ§ ÀƎƅ¾±śśÁ£Ã¯§±žƗ§ƓŷŕŬƈÁŷřƈÃƄţƅ§ ¯ŸśŗśÁ£À²ƆśŬƔÃƍñ§±ţ£µŕŦŮƗřƔœŕƂƆśƅ§

ƌœŕƊŗ Áƈ ±ƔŝƄŗ ¿ƎŬ£ ŶƈśŠƈƆƅ ƓƁƜŦƗ§ şƔŬƊƅ§ ±Ɣƈ¯ś Á¥ ¶Ÿŗŗ ÀƎŲŸŗ ·ŕŗś±ƛ§ řƔ±ţ

°ƔſƊśƓž£¯ŗƊÀƅŕƈ ƜƔ÷ÀïśÁƅřƔ ±ţƅ§Á£¾ŮÁƈŕƈÃřƈ¯ŕƂƅ§ ¿ŕƔŠƘƅ ƌŝƔ±ÃśÃµ±ţŗ Æ ÀƎś·ŮƊ£Ã řƔ¯ŕŰśƁƛ§ ÀƎƊÃœŮƓž ±§ §Æ±ţ£ §ÃƊÃƄƔ Á£ ¯ŗ ƛ ¯§±žƗ§ Á£ƓƊŸƔ §°ƍřƈƎƈƅ§ Ƌ°ƍ

řƔ±ŬƗ§ÀƎśŕƔţÃřƔƊƔ¯ƅ§


©¦ ¦°ſ Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, London, Penguin, 1968. Benjamin Constant, Benjamin Constant: Political Writings, Cambridge, Cambridge University Press, 1988 (1833), pp.309-328. Francis Fukuyama, Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York, Free Press, 1995. Ernest Gellner, Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals, London, Hamish Hamilton, 1994. David Green, Reinventing Civil Society, London, Institute of Economic Affairs, 1993, Part 1. Alexis de Tocqueville, Democracy in America, New York, Fontana, 1968 (1840), Volume 2, Part 2.

°ŕ®řƄƃŗƄőŪ¢ ÅÃƂƅ§ƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§řƔƈƍ£¨ŕŗŬ£ŕƈÏ ©¯ŷŕŬƈ¿ŝƈžřƈÃƄţƅ§ªŕƔƅÃœŬƈÁƈ¯Ɣ¯Ÿƅŕŗ¡ŕžÃƅ§ƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ŶƔ·śŬƔįƈÅ£Ƒƅ¥Ð  ¡§±Ƃſƅ§ãª§±¯Ŧƈƅ§ƓƊƈ¯ƈ

 ƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ŶƔŠŮśřƈÃƄţƅ§¿Ãŕţś¼ƔƄÑ


 ŗƒ¶¦°ƀƆƒ®ƃ¦ ¨±Ƅƅ§ÃřœƔ·Ŧƅ§ Ɠž½±ŕżƅ§§°ƍŕƊƈƅŕŷƓž¨±Š ÊśŬêŗ±ŠªŕƈÃƄţƅ§Áƈ©¯Ɣ¯ŷ¿ŕƄŮ£ Ê

Á¥¿ƔƁ¯ƂƅŶƁ§Ãƅ§Ɠž¿ŗřƈƄţƅ§±ÃŰƑƈŬ£ŕƎƊ£ãřƔƅŕŝƈřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§Á£¯ţ£ Ɠŷ¯Ɣƛà ªƁà Áƈ ªŗ±Š Ê Ɠśƅ§ ıŦƗ§ ¿ŕƄŮƗ§ ¿Ƅ ¡ŕƊŝśŬŕŗ žÀƄţƅ§ ¿ŕƄŮ£ £ÃŬ£ Ɠƍ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§

o±Ŧƕ

¾Ŭ°ŬřÀÂřŪƈÂ

Ÿŗƒ¶¦°ƀƆƒ®ƃ¦œƆ À¸ƊƆƅ ÀƈƗ§ Áƈ ¯Ɣ²ƈƅ§Ã ¯Ɣ²ƈƅ§ ƓƊŗś Ŷƈ řŰŕŦ ž¿ŗƂśŬƈƅ§ řŠÃƈ Áƕ§ Ɠƍ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§

řƔŗŕŠƔ¥ªƛƛ¯ŕƈï¿ƈţśÀƅřƔ·§ ±ƂƈƔ¯řƈƆƄž¾ƅ°ŶƈÃƌŗ¨ţ±ƈ±Ã·ś§°ƍÃřƔ·§ ±ƂƈƔ¯ƅ§ Æ Ê

§°ƍ ½Ɣ±Żƙ§ À¯ŦśŬ§ ¯ƁÞo¨ŸŮƅ§ÀƄţ ƓƊŸśřƔƂƔ±Ż¥©±ŕŗŷ Áƈ řƂśŮƈřƔ·§±ƂƈƔ¯ řƈƆƄž ž ¯±ſƅ§ÀƄţ řƔƄƆƈƅ§ ŶƈřƊ±ŕƂƈƓžřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ªƊŕƄƌŗƊŠś¨ŠƔÀŕ¸Ɗ¼ŰÃƅŢƆ·Űƈƅ§

ÁŕƄ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§Á£ ½Ɣ±Żƙ§Ä£± ¿ŲžƗ§ ÀƄţ řƔ·§±ƂśŬ±Ɨ§Ã řƆƂƅ§ÀƄţ řƔƄ±ŕŠƔƅÃƗ§Ã Á£Ã ŸřƔƆƁƗ§ŶƈƂƅ ŕƎś·ƆŬ À§¯ŦśŬ§ ŕƍ±Ã¯Ƃƈŗ řƔŗƆŻƗ§Á£Ɠƍà žřŬƔœ± ¨ÃƔŷ řŝƜŝ ŕƎŗÃŮƔ

Á£Ã Ÿ½·ƊƈƆƅ ÁƔŸŲŕŦ±ƔŻÀƍÞ¼·§ÃŸƅ§Ã³ƔŬŕţƘƅřƔţŲřƅÃƎŬŗ§ÃŸƂƔÁ£ÁƄƈƔ³ŕƊƅ§

±Ã·ś§°ƍƑƆŷÿƄƄŶƈśŠƈƅ§řţƆŰƈ¨ŕŬţƑƆŷřƔŰŦŮƅ§ÀƎţƅŕŰƈÀƎƄ±ţś¯Ɓ³ŕƊƅ§ ¿Š£ Áƈ žřƔŗŕƔƊƅ§ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Ãƍà žřƔƅ§±ŗƔƆƅ§ Ƒŷ¯Ɣ žřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƄŮ£ Áƈ µŕŦ ¿ƄŮ

¿ƄŮƅ§§°ƍÃŕƎƊƈ¯ţƅ§ã ŕƎƅřƆƈśţƈƅ§±ŕ·ŦƗ§¨ƊŠśŶƈřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ŕƔ§²ƈÁƈ©¯ŕſśŬƛ§

Áƕ§ÀƅŕŸƅ§­ŕśŠƔÅ°ƅ§ÃƍřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§¿ŕƄŮ£Áƈ

¨±ţƅ§¿ƜŦ©±ƔƎŮƅ§¬±ŗŬśƔŗřŗ·ŦƓžřƔ·§±ƂƈƔ¯ƆƅƓƄƔŬƜƄƅ§¼Ɣ±Ÿśƅ§ÁƅÃƄƊƅÀŕƍ§±ŗ£À¯Ɓ

o¨ŸŮƅ§řţƆŰƈƅà ¨ŸŮƅŕŗ¨ŸŮƅ§ÀƄţƓƍřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§Á¥ÁƅÃƄƊƅ¿ŕƁřƔƄƔ±ƈƗ§řƔƆƍƗ§

řƁ¯ŗřƔƅ§±ŗƔƆƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ŕƎƊŷ¨ƔŠśžřƆœŬ£řŸŗ±£­±·Ɣ¼Ɣ±Ÿśƅ§§°ƍÃ


Ÿ§ŶŬƃ¦ÀƆ ƓżŗƊƔª§±±§ Ƃƅ§¿ƄÁ£řƔƅŕŝƈƅ§©±ÃŰƅ§ÁÃƄśŕƊƍÃoŶƈśŠƈƅ§ ¯§±ž£řžŕƄƓƍřƔƎƔ¯ŗƅ§řŗŕŠƙ§

ŢƊƈƔÞƜƔ÷ŕ Æ ÆśƁý±żśŬƔŬŕƈƄžřƔŕżƆƅƌƂƔƂţś¨ŸŰƔ§°ƍÁ£ƛ¥ŶƔƈŠƅ§řƂž§Ãƈŗŕƍ°ŕŦś§

ŸřƔŗƆŻƗ§ ÀƄţ £¯ŗƈ ©¯ŕŷ ƑƊŗśśž řƔƅ§±ŗƔƆƅ§ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ŕƈ£ Ƌ¯±ſƈŗ µŦŮ ¿Ƅƅ ¶ž±ƅ§ ½ţ

ªŕƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ƓžÃ Ƌ¯§±ž£ Áƈ ¯ţ§Ã ¯œ§² ÓÎ ª§ÃŰ£ ¿ƜŦ Áƈ ¿ŝƈÊƔ ¨ŸŮƅ§ Á£ ƑƊŸƈŗ ±§Æ±§ Ɓ¥¾ŕƊƍÁ£±ƔŻ ƜŝƈÁƔŝƆŝƅ§ řƂœŕžřƔŗƆŻ£Ƒƅ¥řƈƎƈƅ§ª§ ±±§ Ƃƅ§¶Ÿŗ¬ŕśţś¯ƁřƔƅ§±ŗƔƆƅ§ Æ

½ÃƂţƅ řƔŕƈţƅ§ ¿ŕƄŮ£ ¶Ÿŗ ¯ŠÃś ©¯ŕŷ §°ƅ žřƔƆƁƘƅ ŕŸƈƁ Æ ¿ŝƈś ¯Ɓ ř·ƔŬŗƅ§ řƔŗƆŻƗ§ Áōŗ ořƔƆƁƗ§½ÃƂţÃřƔŗƆŻƗ§ÀƄţŕƎƊōŗřƔƅ§±ŗƔƆƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§¼ŰÃśŕƊŕƔţ£ Æ ÃřƔƆƁƗ§

§ŶŬƃ¦¿Ƃš ƓżŗƊƔª§±±§ Ƃƅ§Å£ ¨ŸŮƅ§ ƌƈƄţƔŬÅ°ƅ§ ŕƈžo¨ŸŮƅ§ÀƄţřƔœ²Šŗ½ƆŸśƔƓƊŕŝƅ§¿§¤Ŭƅ§

¿ŗƁÁƈƋ°ŕŦś§ƓżŗƊƔŕƎƔ£ÃªŕŷŕƈŠÃªŕŬŬ¤ƈñŬ£ §Æ à §¯§ Ʊž£ÀƎſŰÃŗ³ŕƊƅ§ř·Ŭ§Ãŗŕƍ°ŕŦś§

¾ŕƊƍ ÁÃƄś ÁƆž žřƔŸƈŠ řƔ·§±ƂƈƔ¯ ©±ÃŰŗ ª§±±§ Ƃƅ§ ¿Ƅ ª°ŦÊś§ §°¥ řƔŸƈŠ ©±ÃŰŗ řƅïƅ§ ůƌƔŠ¼ŰèŬţáƓŮ¿ƄÀƄţƔƓƅÃƈŮÀŕ¸Ɗ©ō·ÃªţśŶƈśŠƈƅ§­²±ƔŬÃřƔ±ţ

řƅïƅ§±Ã¯ ÁÃƄƔ žřƔƅ§±ŗƔƆƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Ɠž ÁƄƅ ořƔƅÃƈŮ řƔ·§±ƂƈƔ¯ Ƌ°ƍÁÃƄśŬžÁÃƈƅŕś

ƓżŗƊƔà ž¯ƔƂƈƅ§ÀƄţƅŕŗÁ°¥Áƈ¤śřƔƅ§±ŗƔƆƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§¯§±žƘ ƅª§±±§ Ƃƅ§¨ƆŻ£¾±śÊśÃž§¯Ã¯ţƈ Æ ¯ƔƂƈƅ§±ƔŻÀƄţƅ§řƔƅ§±ŗƔƆƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§¶±ŕŸś§°Ǝŗà ž¡ŕŮśŕƈ±±ƂśÁōŗřƔŗƆŻƘƅŢƈŬƔƛ£ řƔ·§±ƂƈƔ¯řƈÃƄţŕƎƊ£Àŷ²śƓśƅ§¾ƆśƑśţžřƈÃƄţƆƅ

§ŶŬƃœŕ¿Ƃšƃ¦ ¶Ÿŗƅ§Àŷ²Ɣ ¨ŸŮƅ§ÀƄţƔÁ£ƓżŗƊƔ¼ƔƄ žo¨ŸŮƅŕŗÀƄţƅ§řƔœ²Šŗ½ƆŸśƔ«ƅŕŝƅ§¿§¤Ŭƅ§ ªŕƔŸƈŠƅ§ãřƔŗŸŮƅ§ª§¡ŕśſśŬƛ§Ɠž§°ƍ¿ƈŷÁƄƈƔà ©±ŮŕŗƈÀƄţƔÁ£ƓżŗƊƔ¨ŸŮƅ§Á£

¿Ƅ ¯Ɣòś Ɯŝƈ Æ ÁƄƈƈƅ§ÁƈžřƔ±¸Ɗƅ§ řƔţŕƊƅ§ ÁƈřƄ±ŕŮƈƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ ©±ÃŰŗ ãžřƔƈÃƈŸƅ§

řƔŗƅŕŻ¯¯ţś Á£ƑƆŷ žřƔŲƁ ¿Ƅ Ɠž ƌƅƜŦ ÁƈªƔÃŰśƅ§ ŶƔ·śŬƔ ±śÃƔŗƈƄ ²ŕƎŠŗ Á·§Ãƈ ž¨ŸŮƅ§řƈ¯Ŧƅ©¯ÃŠÃƈÁÃƄśÁ£řƈÃƄţƅŕŗ¶±śſƈƅ§ÁƈƌƊ£ƛ¥řƔƈÃƄţƅ§řŬŕƔŬƅ§ª§ÃŰƗ§

Á£ ³ŕƊƅ§ ƑƆŷ ÁƔŸśƔŬ ž©±Ůŕŗƈƅ§ ªŕƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Ɠž řƈÃƄţƅ§ řƈ¯Ŧƅ ¨ŸŮƅ§ ¯ŠÃƔ Á£ ƛ ªƁÃÀƎƅƑƂŗśƔÁƅÞƌƔƆŷªƔÃŰśƅ§ÃƌƊōŮŗ¿§¯Šƅ§Ã±§±Ɓ¿Ƅ«ţŗƓžŕƎƆƄÀƎśŕƔţ§ÃŲƂƔ


ŕŗ§Æ ÃƊÁÃśÃŰƈƅ§¨ŦśƊƔžřƔƅ§±ŗƔƆƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§Ɠžž§°ƅřŰŕŦƅ§ÀƎśŕƔţ ÁōŮŗª§±±§ Ɓ°ŕŦśƛ ¡ƛ¤ƍ¾ƆƈƔÁ£ƓżŗƊƔà ÀƎƊŷřŗŕƔƊª§±±§ Ƃƅ§°ŕŦśƛ Å°ƔſƊśŕƊŕƔţ£ Æ Ã ƓŸƔ±Ůś³ƆŠƈƓžÀƎƅ

¨ÃƔŷÃŕƔ§²ƈ§ÃŮƁŕƊƔÁ£ÃžřƈŕŸƅ§ª§±±§ Ƃƅ§Ɠž±ƔƄſśƆƅřƔŰŦŮƅ§ªŕƈŬƅ§Ã©±¯Ƃƅ§ÃªƁÃƅ§¨§ÃƊ ƅ§ ¿ƄƄ¨ŸŮƅ§řţƆŰƈà ½ſśƔŕƈŗª§±±§ Ƃƅ§§Ã°ŦśƔÁ£ÃžřƊƔŸƈª§¡§±Š¥

ŢƅŕŰƈ¨œŕƊƅ§¿ƈƍ£§°Őžřƈ¸śƊƈ řƔ±Ã¯ªŕŗŕŦśƊ§¿ƜŦÁƈ¨§ÃƊƅ§¡ƛ¤ƍřŗŬŕţƈ½ƂţśśÃ řƅÃœŬƈ řƔŗŕƔƊ řƈÃƄţ Ɠž Á²§Ãśƅ§ ½ƔƂţś Ãƍ ŕƊƍ ¼¯Ǝƅ§Ã ƌŗŰƊƈ Áƈ ƌƅ²ŷ ÁƄƈƔ ƌƔŗŦŕƊ řƆƔ÷ şœŕśƊƅ§ řŬ§±¯ Áŷ řƅÃœŬƈà ž³ŕƊƅ§ řžŕƄ ¡§±¢Ã ŢƅŕŰƈ ©ŕŷ§±ƈ «Ɣţ Áƈ řƔŗŕƔƊ ƓƎž řƔƅ§±ŗƔƆƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§¼ŰÃś©¯ŕŷÁōśƈ È ¦¯ŕƍ´ŕƂƊ¿ƜŦÁƈřƔƈÃƄţƅ§ªŕž±ŰśƆƅįƈƅ§

¯ƂŸÊś¯ƁřƔƅ§±ŗƔƆƅ§ªŕƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§¶ŸŗƓžÃ©±Ůŕŗƈƅ§±ƔŻřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ãžřƔŗŕƔƊƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅŕŗ ¨ŸŮƅ§ÀƄţƔƓśƅ§řƔŬŕŬƗ§¯ŷ§ ÃƂƅ§ãžÅ±ÃśŬ¯ƅ§Àŕ¸Ɗƅ§řŸƔŗ·±ƔƔżś¯ƊŷřƔŗŸŮª§¡ŕśſśŬ§ Ê

ŕƎŗ

§ŶŬƃ¦ŗšƄŮƆƃ¿Ƃšƃ¦ ¯Ɣ¯ţś¡±ƈƅ§ŶƔ·śŬƔ¼ƔƄ o¨ŸŮƅ§řţƆŰƈƅÃƍŕƈ±±ƂƊ¼ƔƄÃƍ±ƔŦƗ§ÃŶŗ§±ƅ§¿§¤Ŭƅ§

ÁƅƌƊ£ Ŷƈžª§±±§ Ƃƅ§°ŕŦś§¯Ɗŷ±ŕŗśŷƛ§ƓžŶƔƈŠƅ§řţƆŰƈŶŲÃƓżŗƊƔ ¨ŸŮƅ§ŢƅŕŰƈ řƈŕŸƅ§ řţƆŰƈƅ§ ¯Ɣ¯ţś ¼¯Ǝƅ§ ÁÃƄƔ Á£ ƓżŗƊƔ ¾ƅ° Ŷƈà ŶƔƈŠƅ§ ¡ŕŲ±¥ ÁŕƄƈƙŕŗ ÁÃƄƔ ŶƈśŠƈƅ§ƓžŕƎƊƔŸŗřŷŕƈŠƓŗŕţśªŕŬŕƔŬƓƊŗś³ƔƅÞƜŝƈ¡ŕŦ±ƅ§ ÃÀƜŬƅŕƄžƋ±Ŭōŗ¨ŸŮƆƅ Æ ½ţśŬśƓśƅ§žořŰŕŦƅ§ŕƎţƅŕŰƈřƔŕŷ±¿ÃŕţśŬřŷŕƈŠ¿ƄÁ£Ɠž¿ŝƈśśªƜƄŮƈƅ§įţ¥

¿ƈŮƗ§Ã ŶŬÃƗ§ ořƈŕŸƅ§ řţƆŰƈƅ§ ³ƄŸś Á£ƓżŗƊƔ ªŕŬŕƔŬƅ§ Á£ƛ¥ Àŕƈśƍƛ§ ŕƎŸƔƈŠ ŕƎţƅŕŰƈÁŷ±ƔŗŸśƅ§ƓžŕƎśŰ±ſŗƑ¸ţśÁ£ÁƈªŕŷŕƈŠƅ§¿ƄřƔŗŕƔƊƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ÁƄƈś

ıŦ£řƆƄŮƈ řŰŕŦƅ§ ŢƅŕŰƈƅ§ Ƌ°Ǝƅ ³ŕƄŸƊ§ ¯±Šƈ ª§±±§ Ƃƅ§ ÁÃƄś ƛ£ ƓżŗƊƔ ÁƄƅ žŕƎœ§±¢Ã

¯Ɣ¯ţśƅ§Á¥¡§ÃƍƗ§Ã±ŷŕŮƈƅ§ƑƆŷřƔƊŗƈ¡§±ƕ§ÁÃƄśÁƔţŢƅŕŰƈƅ§¯Ɣ¯ţśřƔſƔƄƓž¿ŝƈśś

ŶŠČ ŮƔ Ê řƔŗŕƔƊƅ§ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Ɠž ž§°Ǝƅà űñŲ ±ƈ£ řƈŕŸƅ§ řţƆŰƈƆƅ ³Ã±¯ƈƅ§ ƓƊōśƈƅ§

¹ŕƊŰÀƎŬſƊ£ Àƍ§ÃƊÃƄƔ ƛ£ƓżŗƊƔ ÁƄƅžÀƎœ§±¢ÃÀƎţƅŕŰƈ¶±ŷ ƑƆŷ ŢƅŕŰƈƅ§ ¨ŕţŰ£

¨ŸŮƅ§ƓŗŦŕƊÀŕƈ£ÁƔƅÃœŬƈƅ§ÁƔŗŦśƊƈƅ§¨§ÃƊƆƅřƈƎƈƅ§Ƌ°ƍ¾±śƓżŗƊƔ°¥Ÿ±§±Ƃƅ§


ŗƒ°šƃ¦ƑƆšřŗƒ¶¦°ƀƆƒ®ƃ¦ Àŕ¸Ɗƅ§ƓƍřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ÁƄƅŕƎƊà Ŭ±ŕƈƔÁƈ¯ƔƑƆŷřƔŬŕƔŬƅ§ř·ƆŬƅ§À§¯ŦśŬ§¡ŕŬƔŕƈ§ Ê ±ƔŝƄ Æ À§¯ŦśŬ§©¡ŕŬ¥ŶƊƈƑƅ¥řžŕŲ¥žÀƎśŕƔ±ţÁŷóŕƊƆƅřƔŸƔŗ·ƅ§½ÃƂţƅ§Áŷ¹ŕž¯ƅ§ƑƆŷ±¯ƁƗ§

¿§¤Ŭƅ§÷Ŭ±£ƌŠÃž¡ŕƈƄţ¡ŕƔŰã¯ƔƓžř·ƆŬƅ§ŶŲÃƅ Á÷Ɯž£©Ãŷ¯ƑƆŷ§¯Ď±ř·ƆŬƅ§ À§¯ŦśŬ§ ŕƊƈŕƄţ ¡ƓŬƔ ƛ£ ÁƈŲƊ ¼ƔƄ o ¡ŕƔŰÃƗ§ ƑƆŷ ƓŰÃƅ§ ÁÃƄƔŬ Áƈà Ɠƅŕśƅ§ ©¡ŕŬ¥ŕƊƔƂƔ¹±¯ÄÃƁ£Á¥ ¨ŸŮƅ§ŢƅŕŰƈ³ƔƅÃřŰŕŦƅ§ÀƎţƅŕŰƈÁÃƂƂţƔ«Ɣţŗř·ƆŬƅ§ ªŕŗŕŦśƊƛ§ ¿ƜŦ Áƈ ř·ƆŬƅ§ Ɠž Áƈ ¿²ŷ ř·ƆŬ ¨ŸŮƅ§ ¾ƆƈƔ Á£ Ãƍ ř·ƆŬƅ§ À§¯ŦśŬ§

ř·ƆŬƅ§À§¯ŦśŬ§©¡ŕŬ¥ÁƈÀƎŸƊƈƔ¯ƔƁÄÃƁ£ƓƍÀƎŗŰŕƊƈÁƈÀƎƅ²ŷřƔƊŕƄƈŐŗÀŕƄţƅ§řž±ŸƈÃ

±ŗƄ£¿ƔſƄÃśůƓŬƄƅ£ƓŬƊ±ſƅ§±Ƅſƈƅ§¼ŰÃřƔ±ţƆƅ§¯Ɣ¯Ǝś¿ŝƈƔ¯ƁƌŬſƊ¨ŸŮƅ§Á£ƛ¥ Æ

©¯ţśƈƅ§ªŕƔƛÃƆƅÁÃŬŬ¤ƈƅ§¡ŕŗƕ§ÁŕƄ ořƔŗƆŻƗ§¯§¯ŗśŬ§ÁƈŶŗŕƊƌƊōŗřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§±·ŕŦƈ 

±¯ƊŕŬƄƅ£¨śƄ ¯Ɓà ř·ƆŬƅ§ ÁÃƄƆƈƔ Áƈ¼±· ÁƈřƔ±ţƅ§¯¯ƎśƔ Å°ƅ§ ±·ŦƆƅ ŕƈŕƈś Æ ÁƔŷ§Ã ªţƊƈ§°§Ãǔ ÿř·ƆŬƅ§ÁÃƂŮŸƔ±Ůŗƅ§¿ÃƂƔ ÏÕÖÕ ÀŕŷořƔƅ§±¯Ɣſƅ§ ½§±ÃƗ§ƓžÁÃśƆƔƈŕƍ o©±ŝƄƅ§ÁßƈƂƔŬžžřƆƂƆƅř·ƆŬƅ§ªţƊƈ§°§Ãǔ řƆƂƅ§ÁßƈƂƔŬžž©±ŝƄƆƅř·ƆŬƅ§

¯ƔţÃƅ§±±Ųƅ§¿ŕƂžřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ƓžƌƊƔŷō·Ŧƅ§ÁŷÁÃśƄ£¯±ÃƆƅ§ƓƊŕ·Ɣ±ŗƅ§®±¤ƈƅ§«¯ţśÃ ¿ŝƈƔ ƛ žƌƊƔŸŗ ¨²ţ ¯§¯ŗśŬ§ ıţƗŕŗ ã žřƔŗƆŻƗ§ ¯§¯ŗśŬ§ Ãƍ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Ɠž ¿żƆżśƈƅ§

řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¯Ÿś §°Ǝƅ o¹§¯Ŧƅŕŗ ã ©ÃƂƅŕŗ ŕƈ¥ ªŕŗŕŦśƊƛ§ Ɠž ŢŠƊƔ Å°ƅ§Ã žŕƈï Æ řƔŗƆŻƗ§ ªŕ·ƆŬƅ§Ƌ°ƍ³±ŕƈśÁƔţƑśţřƈÃƄţƅ§ªŕ·ƆŬƑƆŷ ¯ÃƔƂƅ§ŶŲśž©¯ƔƂƈřƔ·§±ƂƈƔ¯řƔƅ§±ŗƔƆƅ§ É

¯§±žƗ§ÃªŕƔƆƁƗ§½ÃƂţřƔŕƈţƓżŗƊƔřƔŗƆŻƗ§řƂž§Ãƈŗ

§ŶŬƃ¦ŠƃœŮƆ±±Ŷřŗƒ¶¦°ƀƆƒ®ƃ¦ ŢƅŕŰƈ ·Ƃž ³Ɣƅà ±ŕŗśŷƛ§ Ɠž řŷÃŲÃƈƅ§ Ɠƍ ¨ŸŮƅ§ ŢƅŕŰƈ Á£ ÁƈŲƊ Á£ ŕƊƅ ¼ƔƄ ž¨ŸŮƅ§ ŢƅŕŰƈ §ÃƆƈƍ£ Ãƅ ÀƎƊ£ ÁÃƔŬŕƔŬƅ§ ¼±ŸƔ řƔ±Ã¯ƅ§ ªŕŗŕŦśƊƛ§ ½Ɣ±· Áŷ ÀŕƄţƅ§

³ŕŬ£ ¯ŸƔ Å°ƅ§ žřƈŕŸƅ§ řŸſƊƈƅ§ ÀÃƎſƈ ÀŕśƊŗ Ɠƈ±ƔŠ ±Ƅśŗ§ ÀƎŗŰŕƊƈ Áƈ ÁÃƅ²ŸƔ ¼ÃŬž

Áƈ±ŕŰ¯ƁÃo¯§±žƗ§Áƈ¯¯ŷ±ŗƄƗƑƈ¸Ÿƅ§©¯ŕŸŬƅ§½ƔƂţś¯Ɣ±ƔÁŕƄ«Ɣ¯ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§

ƑŸŬś ¨ŸŮƅ§ ŢƅŕŰƈ řƈ¯Ŧ ÁƈŲƔ Å°ƅ§ ¯ƔţÃƅ§ ¿ƔŗŬƅ§ ŕƎ Ɗ£ Ä£± ÁƔţ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ©ŕŷ¯ ¿Ƅ½ƔƂţś¿ƔţśŬƔƌƊ£Ŷƈà ¨ŸŮƅ§ŢƅŕŰƈÁƈÀ¸ŷƗ§±¯Ƃƅ§½ƔƂţśÁŕƈŲƑƅ¥řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§


¨ŰƊƈŗ²Ãſƅ§ƓžÀŕƎŬƙ§ƌƊƄƈƔ¿ƈśţƈ¨ŦŕƊÃƍ¯±ž¿ƄÁƗ³±¯śŕŸƔƈŠ Æ ŕƎƊŐžžŢƅŕŰƈƅ§

©¯ŕŸŬÁ£ŕƈŗÁƔƔƄƔ±ƈƗ§¡ŕŬ¤±ƅ§¿œ§Ã£¯ţ£ž²ƈ§¯¢ÁÊ¿ÃƂƔƌŗ¸ŕſśţƛ§ã ƓŗŕŦśƊ§ žƌƔƆŷÀÃƂśÅ°ƅ§¯ƔţÃƅ§³ŕŬƗ§ Ãƍ¨ŸŮƅ§ŕŲ±ÁŐžžřƈÃƄţƆƅ©¯ƔţÃƅ§řƔŕżƅ§Ɠƍ¨ŸŮƅ§

o±ÃƈƘƅƓŸƔŗ·ƅ§½ž§Ãśƅ§Ãž½ƜŦƗ§Ãž½·Ɗƈƅ§řƔţŕƊÁƈ

ŗƒŶſ¦Âƃ¦ŗƒŪœƒŪƃ¦ŗƂ°œŬƆƃ¦ ž½²±ƅ§¨ŬƄƄÀƎśŕƔţƓžŕƎƊà ƆŸſƔ¿Ųž£±Ãƈ£ÀƎƔ¯Ɔž ŸřŬŕƔŬƅŕŗÁƔƈśƎƈ±ƔŻ³ŕƊƅ§¨ƆŻ£

ŢƊƈƔÁ£řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¨Ɔ·śś ƛ©ŕƔţƅ§ şƍŕŗƈŗ ¹ŕśƈśŬƛ§ã žÀƎœŕŗţ£ŶƈªƁÃƅ§ ¡ŕŲƁ ã

ŶŠŮÊƔêƔÃŰśƅ§řƔƆƈŷřŬ±ŕƈƈÃƍƑƊ¯Ɨ§¯ţƅ§ÃÁÃŗŻ±Ɣŕƈƈ±ŝƄ£řŬŕƔŬƆƅŕƈŕƈśƍ§³ŕƊƅ§ Æ ŕƎƔž·§±ŦƊƛŕŗÁƔŗƅŕ·ƈ±ƔŻÀƎƊƄƅžřƔŬŕƔŬƅ§ªŕŮŕƂƊƅ§řŸŗŕśƈƑƆŷÁÃŗŦŕƊƅ§

©¯Ɣ¯ŷ µ±ž ¯ŠÃś žŕƎƅ ÁƔŸŗŕśƈƅ§ ¯§±žƗ§ Å£ ŸřŬŕƔŬƅŕŗ řƈśƎƈƅ§ řƆƂƅ§ µÃŰŦŗ ÁƄƅ

žřƈŕŸƅ§ ª§±¸ŕƊƈƅ§Ã ªŕŮƁŕƊƈƅ§ ¿ƜŦ Áƈ řƄ±ŕŮƈƆƅ ŕ۱ž řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ±žÃś řƄ±ŕŮƈƆƅ Æ Á£¿Ɣƈª±§ÃƔśŬÁÊÄ£± řƔƈÃƄţƅ§¨ŰŕƊƈƆƅÁƔţٱƈƅ§¯ƔƔōśÃžªƔÃŰśƅ§½ţřŬ±ŕƈƈÃ

¿œŕŲſƅ§Ã űƄſƅ§ ±Ã·śƅ§ ŕƎƔŬ±ŕƈƈ Ɠž ²²Ÿś ŕƎƊƗ řƔŕżƆƅ °ŗţƈ ±ƈ£ řƔŬŕƔŬƅ§ řƄ±ŕŮƈƅ§

ÀƎƊƄƈƔƓśƅ§řƁŕ·ƅ§ÃÀŕƈśƍƛ§ÃªƁÃƅ§ÁÃƄƆƈƔÁƈřŬŕƔŬƅ§ ³±ŕƈƔÃƓƆƈŸƅ§ÀƎſƅ§ÃřƔƁƜŦƗ§ řƆƄŮƈ ³ſƊ Ɠƍ řƄ±ŕŮƈƅ§ řƔ·§±ƂƈƔ¯ ã ©±Ůŕŗƈƅ§ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ řƆƄŮƈ Á¥ řŬŕƔŬƆƅ ŕƍ±ƔŦŬś

Áƈ ƓżŗƊƔ ŕƈƈ ±ŗƄ£ §¯¯ŷ Æ ¯ƆƔ§Ã ±ŕƄŬã ŕƎƊŷ ±ŗŷ Ɠśƅ§ řƔƄ§±śŮƛ§ Æ ¼²ƊśŬś ŕƎƊ¥ ƜœŕƁ

¨ŕţŰ£ ÁƔŗ ©±œ§¯ƅ§ ªŕŮŕƂƊƅ§ Áƈ ©¯ŕſśŬƛ§ ÁƔƔ¯ŕŸƅ§ ÁƔŗŦŕƊƆƅ ÁƄƈƔ ¾ƅ° Ŷƈà ªŕƔŬƈƗ§ ³Ɣœ±ƅ§ žÁÃŬ±ſƔŠ ³ŕƈÃś ı·£ ¨ŕŦśƊƛ§ ¯Ɗŷà ¾ƅ° Ɠž ÁÃŗŻ±Ɣ ÁƔţ ƓŬŕƔŬƅ§ ƓŷÃƅ§

ŕŷ¯ÃśŬƈ¼±ŷ£ƛ ƌƅÃƂŗƓŬŕƔŬƅ§¼ƔƂŝśƅ§řƈƔƁƑƆŷžo¿ƜƂśŬƛ§ÁƜŷ¥ŶŲ§ÃƓƄƔ±ƈƗ§ Æ

ŕƈŗ ÁƔ±ƔƊśŬƈ ±ƔŻ ÀƎƊ£ ŕƊ¯Ƃśŷ§ §°§Ãǔ žÀƎŬſƊ£ ³ŕƊƅ§ Áƈ řƂƆ·ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ř·ƆŬƅ ŕƊƈ£ Æ ±ŝƄ£

ƌƔŠÃś ¿ŗ žř·ƆŬƅ§ ¾Ɔś ÀƎŗƆŬ Ãƍ ¬ƜŸƅ§ ÁÃƄƔÁƆž ž¿ƈŕƄ¿ƂŸśŗ ÀƎś±·ƔŬ řŬ±ŕƈƈƅ ƓſƄƔ

oƓŬŕƔŬƅ§ÀƔƆŸśƅ§Ã¼ƔƂŝśƅ§¿ƜŦÁƈÀƎƔŷÃ

ÃÂƌƃ¦ƙ¾ƀŶƃ¦ ž¡ƜƎŠƅ§řƈŕŸƅ§ãž¡ŕƈƍ¯ƅ§Á£Áƈ¼ÃŦƅ§ƑƆŷŕƔĎœ²ŠřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§Ɠž½Ɣ±Żƙ§¾ƄŮś²Ƅś±§

¨ŸƆƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ÀƎƎƔŠÃś ÁƄƈƔ řƈŕŸƅŕž ª§±±§ Ƃƅ§ °ŕŦśƛ ½Ɯ·ƙ§ ƑƆŷ ÁƔƆƍ¤ƈ ±ƔŻ §ÃƊŕƄ


ƓƊƜƂŸƅ§ ±ƔƄſśƅ§Ã ½·Ɗƈƅ§ ³Ɣƅà ž¨Ųżƅ§Ã ¯ŬţƅŕƄ ž²œ§±żƅ§Ã ±ŷŕŮƈƅ§Ã ¡§ÃƍƗ§ ƑƆŷ Ƌ°ŕŦś§¿ŗƁ±§±ƁÅ£¨Ɓ§ÃŷêŕƔŷ§¯śƓž ¿ƈŕƄƅ§±ŗ¯śƅ§ÁŕƈŲƅřƈƈŰƈřƔŗŕƔƊƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¨§ÃƊƅ§ ¾ƆƈƔ Á£ ¨ŠƔà ©¯¯Ÿśƈƅ§ ÀƎœ§±¢ ÀƔ¯ƂśÃ µ±ţŗ ŕƔŕŲƂƅ§ Ɠž ±ƔƄſśƅ§ řƈŕŸƅ§ ƑƆŸž

Áŷ řŗŕƔƊ °ŦśÊś Ɠśƅ§ ª§±±§ Ƃƅ§Ã ÁƔƊ§ÃƂƅ§ řŬ§±¯Ã řŮƁŕƊƈƅ řƈƄţƅ§Ã řž±Ÿƈƅ§Ã ªƁÃƅ§ Áà ŗŦśƊƈƅ§ ©±ŮŕŗƈƛžřƔŗŕƔƊřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ÁÃƄśÁ£ƓżŗƊƔ¨ŗŬƅ§§°ƎƅèŸŮƅ§

ÁƔ¯ƔƂƈ ÁƔŗïƊƈƛ ŕŗ§Æ ÃƊ ÁÃŗŦśƊƈƅ§ ÁÃſ¸Ãƈƅ§ ÁÃƄƔ Á£©±Ã±Ų ¡§±Ã ŕŲƔ£ Æ ¨ŗŬƅ§ Ãƍ §°ƍÃ

Á¥ ƜœŕƁ¿ÃśŬƔ ±ŗ ƓŗŦŕƊƑƅ¥ƌŗŕ·ŦƓž©±Ƅſƅ§Ƌ°ƍÁŷ¾±Ɣŗ¯ƊÃƈ¯¥±ŗŷÁƔŗŦŕƊƅ§¡§±ŋŗ Æ §°¥žÀƄƈ¯ŦƔ ƛÞÀƄƊÃŦƔÃƍÞ Ƌ±Ɣ¯ƂśÁŬţÃƌƔ£±ŗ¿ŗž·Ƃž Ƌ¯ŕƎśŠŕŗ³ƔƅÀƄƅÁƔ¯ƈÀƄŗœŕƊ

ÁƔƆŝƈƈƅ§ ¡§±ſŬƆƅ ·Ƃž ŕŸƈŠś Æ ¨§ÃƊƅ§ ³ƆŠƈ ÁÃƄƔ ƛ£ ƓżŗƊƔ oÀƄœ±§ ¢ ¹ŕŗśƛ ¾ƅ°ŗ ƑţŲ Ɠƍž©¯ţ§ÃřţƆŰƈ ¿Š£Áƈž©¯ţ§ÃřƈƗ ³Ã±¯ƈűÃŕŮśŶƈŠśÃƍ¿ŗžřƊƔŕŗśƈŢƅŕŰƈƅ

³ƔƅÞŕƎƆƄřƈƗ§ ãŶƈśŠƈƅ§ŢƅŕŰƈ Ɠž ±ƄſśƆƅ¾ŕƊƍ ¯ÃŠÃƈ ¨œŕƊ ¿Ƅž o¿Ƅƅ§ řţƆŰƈ

ƋÃŗŦśƊ§ÁƈŢƅŕŰƈ·Ƃž

ŗƒŵ°Ŭƃ¦Â°¦°ƀřŪƙ¦ ¯ƔŸŗƅ§ įƈƅ§ ƑƆŷ ª§±±§ Ƃƅ§ °ŕŦś§ ƑƆŷ ©±¯Ƃƅ§ Ŷƈ ž±§±ƂśŬƛ§ Ƒƅ¥ ¬ŕśţś řƔŬŕƔŬƅ§ À¸Ɗƅ§

½ţƅ§ãž±§±Ƃƅ§°ŕŦś§ř·ƆŬÅ£žřƔŷ±Ůƅ§¿ƜŦÁƈ¿ŝƈƗ§ÃţƊƅ§ƑƆŷ±§±ƂśŬƛ§½ƂţśƔÃ

¨ŸŮƅ§¶ž±ƔÁƔţƑśţõŕƎƈƄţƅ¨ŸŮƅ§¿ÃŗƂŗƑ¸ţśÁ£Ƒƅ¥řƅïƅ§¬ŕśţśÃoÀƄţƅ§Ɠž

ž±§±Ɓ¿ƄƑƆŷřƂž§Ãƈƅ§¨ŸŮƅ§ƑƆŷ³Ɣƅř·ƆŬƅ§¬±ŕŦÀƍÁƈ¿ÃŗƁ ŕƈƔŬƛõŕƊƔŸƈ Æ ±§ §Æ±Ɓ

±žÃś ŕƈ ŕŗƅŕŻ Æ Ã řŠƔśƊƅ§ ³Ɣƅà ŕƎś§° řƔƆƈŸƅ§ Å£ Ÿª§±±§ Ƃƅ§ ŕƎŗ °ŦśÊś Ɠśƅ§ řƔſƔƄƅ§ ƑƆŷ ¿ŗ řƂž§Ãƈŗ ³±ŕƈś ř·ƆŬƅ§ ÁƗ Ÿ±Ŧ¢ ÀƄţ Àŕ¸Ɗ Å£ Áƈ ±ŝƄ£ řƔŷ±Ůƅ§ řƔƅ§±ŗƔƆƅ§ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§

žřƔƆƈŸƅ§Ɠž řƄ±ŕŮƈƅ§ÃžƌţƅŕŰƈÃƌƔ£ ±Áŷ±ƔŗŸśƅ§ř۱žƌƔ¯ƅµŦŮ¿ƄžƌƅÃŗƁà ¨ŸŮƅ§

řƈ¸śƊƈªŕŗŕŦśƊ§¿ƜŦÁƈ řƈÃƄţƅ§ãřƅïƆƅ¿ÃŗƂƅ§ ŢƊƈÊƔà ř·ƆŬƅ§Ƒƅ¥¿ÃŰÃƆƅ ƓŸŬƅ§Ã

Ɠž řƔŷ±Ůƅŕŗ Ƒ¸ţś ŕƎƊƗ ±Ŧ¢ Àŕ¸Ɗ Å£ Áƈ ±ŝƄ£ ±§±ƂśŬŕŗ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Ƒ¸ţśÃ řţÃśſƈ ¨ŸŮƅ§ÁƔŷ£


ŗƒƃ¦°ŕƒƄƃ¦ŗƒ¶¦°ƀƆƒ®ƃ¦©œŽŮ ƓƄ řƊƔŸƈ ªŕƈŬ À²ƆśŬś ŕƎƊ¥ ªƔÃŰśƅ§ Ɠž ¯±ſƅ§ ½ţ Áƈ ±ŝƄ£ Ãƍ ŕƈ ƓƊŸś řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§

řƅŕŸžřƔ·§±ƂƈƔ¯ÁÃƄś

Á£ÁƈŲƊÁ£¯Ɣ±ƊŕƊƄ§°ŐžÀŕŷ½ţÃƎžŸªƔÃŰśƅ§Ɠž½ţƅ§ŕŗƔÆ ±Ƃś¯±ž¿ƄƅÁÃƄƔÁ£ƓżŗƊƔ ¾±ŕŮƔÁ£¯±ž¿Ƅ½ţÁƈžž±Ɣ¯Ƃś¿Ɓ£ƑƆŷž±ŕŗśŷƛ§ƓžřŷÃŲÃƈÁƔƊ·§Ãƈƅ§¿ƄŢƅŕŰƈ

Ɯŝƈ Æ Ɯſ·¯±ſƅ§ÁÃƄƄ Ÿřżƈ§¯řŠţŗƋ±Ɣ±ŗś¨ŠƔ¡ŕƊŝśŬ§Å£ÃžªƔÃŰśƅ§Ɠž Æ

Áƈ ÁÃśÃŰƈƅ§ ÁƄƈśƔ Á£ ƑƊŸƈŗ ©±ţ řƔ±Ã¯ řţÃśſƈ ©±ţ ªŕŗŕŦśƊ§ ¾ŕƊƍ ÁÃƄś Á£ ¯ŗ ƛ

řƔ±ŬªƔÃŰśƅ§řƔƆƈŷ ÁÃƄś§°Ǝƅà ŸřŷñŮƈ±ƔŻ ·ÃżŲÁïªƔÃŰśƅ§ƓžÀƎƂţřŬ±ŕƈƈ

Ţٱśƅ§ Ɠž ƌśŰ±ſŗ µŦŮ ¿Ƅ Ƒ¸ţƔ Á£ ƑƊŸƈŗ žřţÃśſƈ ÁÃƄś Á£ ¨ŠƔ ŕƈƄ Æ©¯ŕŷ ¾ƅ°Ãžª§ÃƊŬ ÓƑƅ¥ Ñ¿ƄªŕŗŕŦśƊƛ§¯ƂŷƓżŗƊƔŕƈƄÁƔŗŦŕƊƆƅƌŬſƊÀ¯ƂƔÁ£ÃžªŕŗŕŦśƊƜƅ

ÁƔŗà žªŕŗŕŦśƊƛ§ÁƔŗª§±śſƅ§¿Ã·śƛ«Ɣţŗžřŗ੶Ŭƛ§řŷ±ŬÁŕƈ ŲÁƔŗÁ²§Ãśƅ§±ƔžÃśƅ ±¯ŰƔ Á£ ¿ŗƁ ¨ŸŮƅ§ Àŕƈ£ ±ÃƎ¸ƅ§ ř۱ſŗ řƈÃƄţƅ§ ¿ŕŸž£ şœŕśƊ Ƒ¸ţś «Ɣţŗ žřƔƅÃœŬƈƅ§

řƈÃƄţƅ§¡§¯£ƑƆŷƌƈƄţ

¯ÃŠÃƜžžřƔƂƔ±žƗ§ÃřƔŷÃƔŮƅ§¿Ã¯ƅ§¶ŸŗÀŷ§²ƈÁƈÀŻ±ƅŕŗà řƔŗ²ţřƔ¯¯Ÿś ¯ŠÃśÁ£¯ŗƛÃ

žÁƔŗŦŕƊƅ§ ªŕŗŻ± Ŷƈ řŗÃ੶ƈ ¨§²ţƗ§ ¿ŸŠ Ɠž ¨Ż±Ɗ ŕƊƄ §°Őž ¯ţ§Ãƅ§ ¨²ţƅ§ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ

ÀƄŕţƅ§ ¨²ţƅ§ ¿²ŷ ř۱ſŗ ÁÃŗŦŕƊƅ§ Ƒ¸ţƔ Á£ űñŲƅ§ Áƈž ž¯§¯ŗśŬƛ§ ¨ƊŠś ƓžÃ ¿Ƅ ¼ŸŲ ·ŕƂƊ ÁÃƄś Á£ ŕŲƔ£ Æ řƔŗ²ţƅ§ řƔ¯¯Ÿśƅ§ ÁƈŲś ±Ŧ¢ ¨²ţŗ ƌƊŷ řŲŕŸśŬƛ§Ã ¨ŸƆś ŕƊƍà ªƔÃŰśƅ§ řƔƆƈŷ ¿ŗƁ ±ÃƎƈŠƅ§ ƑƆŷ řƊƆŸƈ ÁÃƄś Á£Ã řŮƁŕƊƈ ŶŲÃƈ ¨§²ţƗ§

ŕƔϱÃţƈ±Ã¯©¡ŕƊŗƅ§řŲ±ŕŸƈƅ§ §Æ

Áƈ ¿ƍà ƌƔ£± Áŷ ±ƔŗŸśƅ§ ƌƂţ ÁƈµŦŮ ¿Ƅž ·ŗ§±śƅ§Ã ±ƔŗŸśƅ§řƔ±ţ ÁŕƈŲ Áƈ ¯ŗ ƛà ¿ƄŶśƈśƔÁ£ƓżŗƊƔŕƈƄ ¨ŸŮƅ§ řţƆŰƈƓžÃƍŕƈ¯Ɣ¯ţś¨§ÃƊƅ§ ŕƎŗŶƔ·śŬƔ ıŦ£řƆƔŬà řƔ±ţ ¯ÃŠÃ űñŲƅ§Áƈ §°ƅ žÀƎţƅŕŰƈà ÀƎœ§±¢¶±Ÿƅ ÁƔ±Ŧ¢Ŷƈ ¯ŕţśƛ§řƔ±ţŗ µŦŮ

ŢƅŕŰƈƅ§ªŕŷŕƈŠÃ¨§²ţƗ§ÁƔÃƄś

ƛ£ƓżŗƊƔžřƔƆƁƗ§ãřƔŗƆŻƗ§¯§¯ŗśŬ§±·Ŧ¨ƊŠś¿Š£ÁƈžªŕƊ²§ÃśÃ ¯ÃƔƁ¯ÃŠÃ Áƈ¯ŗƛà ŶŲÃśžřƔƅ§±ŗƔƆƅ§ ªŕƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§Ɠžž§°ƅ©¯ţ§ÃřŬŬ¤ƈã¯ţ§ÃµŦŮ¯ƔƓžř·ƆŬƅ§²Ƅ±ś


ř·ƆŬƅ§ ƑƆŷ¨ŠƔà řƔ°ƔſƊśƅ§ř·ƆŬƅ§¯ƔƓž ŕƈƔŬƛžř·ƆŬƅ§²ƔƄ±śŶƊƈƅªŕƊ²§Ãśƅ§Ã ¯ÃƔƂƅ§ Ƒƅ¥ řƔŸƔ±Ůśƅ§ ř·ƆŬƅ§ ÀŬƂƊś ©¯ŕŷà ŕƎƅŕŸž£ ƑƆŷ řƔ°ƔſƊśƅ§ ř·ƆŬƅ§ ¨Ŭŕţś Á£ řƔŸƔ±Ůśƅ§

řƔœŕŲƂƅ§ř·ƆŬƅ§¿Űž ƓżŗƊƔÃřſƆśŦƈ©±ÃŰŗŕƈƎƊƈ¿Ƅ ¡ŕŲŷ£ ±ŕśŦƔÊžÁƔƔŸƔ±ŮśÁƔŬƆŠƈ

řƔÃƁƓƆţƈƅ§ÀƄţƅ§³ƅŕŠƈÁÃƄśÁ£¨ŠƔà řƔ°ƔſƊśƅ§ř·ƆŬƅ§Áŷ

řƂƔŝÃƓž±ÃśŬ¯ƅ§ŶŲÃƔ©¯ŕŷÃřƈÃƄţƅ§¿ƈŷª§¡§±Š§Ãǔ ¯ŷ§ÃƁ¯¯ţƔ±ÃśŬ¯¯ÃŠÃÁƈ¯ŗƛÃ

¯ŗƛÃřƔƊƈŲƅ§ªŕŷŕƊƂƅ§ãÀƎſƅ§ÃřŗÃśƄƈƅ§¯ŷ§ÃƂƅ§ÁƈşƔ²ƈƑƆŷÀÃƂƔÀŕ¸Ɗ¿ƄÁƄƅž©¯ţ§Ã ©¯ŕŷà ŕƎŗ ÁÃƈƄţƔ Ê Ɠśƅ§ ¯ŷ§ÃƂƅ§ ŶƔƈŠƅ§ ¼±ŸƔ Ƒśţ ž¯§±žƗ§ ©¯ŕƔŬ ƛ žÁÃƊŕƂƅ§ ©¯ŕƔŬ Áƈ Ƒƅ¥ ±ƂśſƔ ÃţƊ ƑƆŷ ž¿ƔŰŕſśƅ§ Ɠž řŗƎŬƈ ±ƔśŕŬ¯ ŶŲà řƔƅ§±ŗƔƆƅ§ ªŕƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¨ƊŠśś

±Ã±ƈ Ŷƈ řƈœƜƈ ±ƔŻÃ řƈƔ¯Ɓ ŢŗŰś ¯Ɓ řƊƔŸƈ ªŕŬŕƔŬ ƑƆŷ µƊś ±ƔśŕŬ¯ ã žřƊñƈƅ§

ªƁÃƅ§

 ŗƃÂőŪƆƃ¦ŗƆÂƂšƃ¦Âŗƒŕœƒƈƃ¦ŗƆÂƂšƃ¦ Á£ÃžřƔƅÃœŬƈƅ§ÃƓŗŕƔƊƅ§¿Ɣŝƈśƅ§ÁƔŗřƊ²§ÃƈƆƅƑŸŬśŕƎƊƗřƔƅŕŝƈ ªŬƔƅřƔƅ§±ŗƔƆƅ§ ªŕƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§

½ƂţśřƈƔƆŬª§±±§ Ɓ°ŕŦś§ÁƈŲśƌś§°ªƁÃƅ§ƓžÃ žÀƎţƅŕŰƈà ÁƔŗŦŕƊƅ§ªŕŗŻ± Ŷƈ¨Ã੶ś

ÁƈŕƈƌƊ£±ƔŻřƆƈŕƄ©±ÃŰŗÁ²§Ãśƅ§§°ƍ½ƂţśƔÁƅŕƈśţÃ Æ ¯ƔŸŗƅ§įƈƅ§ƑƆŷřƔŗŕŠƔ¥şœŕśƊ ůŗ£ ¯ƎŠ Ãƍ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Áƈŝ Á¥ ŕŸƈ Æ ÁƔž¯Ǝƅ§ ÁƔ°ƍ ½ƔƂţśƅ ƑŸŬƔ ±Ŧ¢ ƓŬŕƔŬ Àŕ¸Ɗ ƌŬſƊªƁÃƅ§ƓžřƅÃœŬƈà řƔŗŕƔƊřƈÃƄţ¯ÃŠÃÁŕƈŲƅ¿Ã°ŗƈ


©¦ ¦°ſ A.H. Birch, The Concepts and Theories of Modern Democracy, London, Routledge, 1987. Alexander Hamilton, James Madison and John Jay, The Federalist Papers, New York, New American Library, 1989 (1787), Number 10. John Locke, A Second Treatise on Government, Cambridge, Cambridge University Press, 1960 (1690), chapters 7-10. Diane Ravitch & Abigail Thernstrom, A Democracy Reader, New York Harper Collins, 1989. Alexis de Tocqueville, Democracy in America, New York, Fontana, 1968 (1840), Volume 1, Part 2.

°ŕ®řƄƃŗƄőŪ¢ ƌƊƔŗśŕƈ¨Ŭţž¨ŸŮƅ§řƔŗƆŻ£ŕƎƈŷ¯śªŕŬŕƔŬƓƊŗśÁƔŗŦśƊƈƅ§ÁƔƔŬŕƔŬƅ§ƑƆŷƓżŗƊƔ¿ƍÏ ¯Ɯŗƅ§řţƆŰƈƓžƌƊñƔŕƈŷ±¸Ɗƅ§¶żŗžÅ£±ƅ§ªŕŷƜ·śŬ§

řƔŗƆŻƗ§¯§¯ŗśŬ§ŶƊƈƊ¼ƔƄÐ žÀŸƊŗ řŗŕŠƙ§ ªƊŕƄ §°§Ãǔ  řƊƔŸƈªŕƁã Ɠž řƔŗŸŮƅ§ ª§¡ŕśſśŬƛ§Ƒƅ¥¡ÃŠƆƅ§ ƓżŗƊƔ ¿ƍ Ñ  Ƒśƈž


¨¦ÂœŪƆƃ¦ ořƔÃŕŬśƈ¡ŕƔŮ£¾Ɯśƈ§Ɠž½ţƅ§ÀƎƅ³ƔƅÁƄƅžřƔÃŕŬśƈ½ÃƂţÀƎƅ±Ůŗƅ§¿Ƅ ½°ƒŕ®ƈÂƆ®¤

Ÿ¨¦ÂœŪƆƃ¦œƆ ƌƊ£ ±ƔŻÅÃŕŬśƅŕŗã ŕƎŬſƊ řƂƔ±·ƅŕŗ³ŕƊƅ§řƆƈŕŸƈƓżŗƊƔƌƊōŗƓŲŕƂƅ§£¯ŗƈƅ§Ɠƍ©§ÃŕŬƈƅ§ 㪧±¯Ƃƅ§ã¨ƍ§Ãƈƅ§ãªŕƈŬƅ§¨ƆŻ£ƓžoÁƔÃŕŬśƈ§ÃŬƔƅ³ŕƊƅ§ŶƔƈŠÁ£ƓƎƔ¯ŗƅ§Áƈ

 ÁÃÃŕŬśƈÀƎƊ£Á°¥ƓƊŸƔ§°ŕƈžžÁƔƆŝŕƈśƈ±Ůŗƅ§¿ƄÁ£¯ţ£Áƈ¤ƔƛêƜƔŲſśƅ§ã±Ǝ¸ƈƅ§

³ŕƊƅ§ řƆƈŕŸƈ ¨§ÃŰƅ§ Áƈ ÁÃƄƔ Ƒśƈ ¯Ɣ¯ţśŗ ³ŕŬƗŕŗ ½ƆŸśƔ ©§ÃŕŬƈƅ§ ¿Ãţ ±ŕŝƈƅ§ ¿¯Šƅ§

©§ÃŕŬƈƅ§ Áƈ ¹§ÃƊ£ řŬƈŦ Áŷ ¿ƂƔ ƛ ŕƈ ¯ŠÃƔ ŕŗ§Æ ÃŰ ¾ƅ° ÁÃƄƔ ƛ Ƒśƈà ŕƎŬſƊ ©±ÃŰƅŕŗ ©§ÃŕŬƈƅ§Ã žÁÃƊŕƂƅ§ Àŕƈ£ ©§ÃŕŬƈƅ§Ã ž řƔŬŕŬƗ§ ã řƔƁƜŦƗ§ ©§ÃŕŬƈƅ§ Ɠƍà ŕƍ²ƔƔƈś ÁƄƈƔ ©§ÃŕŬƈƅ§ Áƈ ƑƅÃƗ§ řŝƜŝƅ§ ¹§ÃƊƗ§ şœŕśƊƅ§ Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§Ã žµ±ſƅ§ Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§Ã žřƔŬŕƔŬƅ§

řƔſƔƄƑƆŷ µ±ſƅ§Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§ řƈƔƁ ¯ƈśŸś ŕƈƊƔŗ ž©¯Ůŗ ÁŠƎśŬƈ±ƔŦƗ§ ¹ÃƊƅ§Ã žřƊŬţśŬƈ

ŕƎƆƔÃōś

ŕƔĎƁƜŦ£ £¯ŗƈ ŕƍ±ŕŗśŷŕŗ ©§ÃŕŬƈƅ§ ªŲ±Ÿś žřƔ±Ůŗƅ§ ťƔ±ŕś Áƈ À¸ŷƗ§ ¡²Šƅ§ ¯§¯śƈ§ ƑƆŷ řƆƈŕŸƈ ƓŸƔŗ·ƅ§ÁƈÁŕƄŶƁ§Ãƅ§ Ŷƈ½ſśƔƛà Ƌ±ÃŰś¿ƔţśŬƔ±ƈōƄŕƎƔƅ¥±¸Ɗãž¿ƍ੶Ɔƅ Ê

ƑƆŷřƔ±ŕŬƅ§ÁƔƊ§ÃƂƅ§Áŷ¼ƆśŦś¡ƜŗƊƆƅÁƔƊ§ÃƁ ŶŲþƅ°řƆŝƈ£ÁƈÞřƊƔŕŗśƈ ½±·ŗ³ŕƊƅ§

įŕƊ ÁƔţ ÷Ŭ±£ ªŕŗŕśƄ Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§ ÁōŮŗ ÀƔ¯Ɓ ŢƔ±Űś ƑƆŷ ±ÃŝŸƅ§ ŕƊƊƄƈƔà ÁƔţƜſƅ§ ŶŲÃƈ řƔŲƂƅŕŗ řƆŰƅ§ ª§° ¨Ɗ§ÃŠƅ§ řžŕƄ Ɠž ÁƔà ŕŬśƈ ¿ŕŠ± ÁƔŗ řƁ±ſśƅ§ À¯ŷ ©±Ã±Ųŗ ª±Ůŗ ¯Ɓà o řƆŰƅ§ ª§° ¨Ɗ§ÃŠƅ§ ŕƈ ¿¤ŕŬśƅ§ §°ƍ ¿ŕţƅ§ řŸƔŗ·ŗ ±ƔŝƔ ŕƈ Ãƍà ž´ŕƂƊƅ§

ĺ§Àŕƈ£řƈƔƂƅ§ƓžřƔÃŕŬśƈ³ÃſƊƅ§¿ƄÁ¥¿œŕƂƅ§£¯ŗƈƅŕŗřƔţƔŬƈƅ§

Å°ƅ§žŶŲÃƅ§§°ƍƓž§ÃŗŻ±ƔÀƅ±Ůŗƅ§ÁƄƅž©±·ſƅŕŗřƔŬ§ÃŬ±Ůŗƅ§¿ƄÁ£²ŗÃƍ³ŕƈÃśÄ£±

ÁƔſƎƆśƈ§Ã±ŕ۱Ůŗƅ§ Á¥Ƒśţ žo©±ƔŰƁÃřƔŮţÃÃřŲƔżŗÃřƅòŸƈŕƎƊōŗ©ŕƔţƅ§ƌƔžªƈŬś§

ťƔ±ŕśƓžŕƈï¿ŕţƅ§ ƓƍŕƈƄÃÅÃƁÀƄŕţ©±ƈ¥ªţśÀŕ¸Ɗƅ§½ƔƂţśƅ©§ÃŕŬƈƅ§Ƌ°ƍÁŷƓƆŦśƆƅ Æ

řƔŬ§ÃŬ±Ůŗƅ§¿ƄÁ£¾Ãƅ ¯Ƅ£¾ÃƅÁÊ¡§±¢¿Ųſŗ ÀŬŕţ¿Ãţś«¯ţžřŝƔ¯ţƅ§řſŬƆſƅ§


©ŕƔţƅ§ Ɠž ½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍ ƓŬŕƔŬƅ§ ÀƄţƅ§řƆ¸ƈ ªţś Ƌ°ƍ ÀƎƁÃƂţŗ ÁøſśţƔ ÀƎƊƄƅ ž©±·ſƅŕŗ

ÁƜŷ¥µƊřƔÃŕŬśƈƅ§½ÃƂţƆƅƑƊŸƈƅ§§°Ǝŗà ÁƔŸƈŠ£±Ůŗƅ§½ţÁƈªƊŕƄ ¾Ɔƈśƅ§ÃřƔ±ţƅ§Ã ³ŕƈÃś žƌŸŲ§Ã ¯¯Ɗ ŕƈƄ oÁƔÃŕŬśƈ §ÃƂƆŦ ±Ůŗƅ§ ŶƔƈŠ Á£ ƑƆŷ ƓƄƔ±ƈƗ§ ¿ƜƂśŬƛ§

¿Ƅ Á£Ã ž±ŮŗƆƅ řśÃŕſśƈ ¨ś§±ƈ ¾ŕƊƍ Á£ ÁïƂśŸƔ Áƈŗ ©ÃƂŗ ıŦ£ ŶŲ§Ãƈ Ɠž žÁÃŬ±ſƔŠ

ƑƆŷçïƅÃƔÀƅ±Ůŗƅ§řƈŕŷÁ¥¿ŕƁÁƔţ¾ƅ°ÃžŶƈśŠƈƅ§Ɠžƌśƅ²Ɗƈ¼±ŸƔÁ£¨ŠƔµŦŮ

ÀƎŗÃƄ±ƅÁƔ¯ŸśŬƈ§ÃƊÃƄƔƅ²ƔƈŕƎƈƅ§ÃřƔ°ţƗŕŗ©²ƔƈƈřƆƔƆƁřœžĺ§¨ŕţƔ Ë ÀƅŕƈƄž¬Ã± ŬÀƍ±ÃƎ¸

©§ÃŕŬƈƅ§£¯ŗƈťƔŬ±śƅ¹§±Ű©±śž±ŮŷŶŬŕśƅ§Á±Ƃƅ§ÁŕƄ o¨±ƅ§ÁƈřƄ±ŕŗƈŗÃřƔŷ±ŮřſŰŗ ªƔÃŰśƅ§Ɠž½ţƅ§ÁƔƊ·§Ãƈƅ§¿Ƅƅ¿ſƄśƓśƅ§řƔŬŕƔŬƅ§½ÃƂţƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§ÃžÁÃƊŕƂƅ§Àŕƈ£

žÁƔ±ŮŸƅ§Á±Ƃƅ§ªŕƔ§¯ŗƓžƛ¥ ¿Ã¯ƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§Ɠž ªƔÃŰśƅ§½ţŗ¡ŕŬƊƅ§¸ţśÀƅ¾ƅ°ŶƈÃ

Ɠž ¾Ɔƈśƅ§ Ɠž ½ţƅ§Ã ¶ƔŗƆƅ řƔÃŕŬƈ řƔŬŕƔŬ ½ÃƂţŗ Ŷśƈśƅ§ Áƈ Áà ƊÃƆƈƅ§Ã ¯ÃŬƅ§ À±ţ Ê ŕƈƄ

řƔƄ§±śŮƛ§ ºÃ²ŗ Ŷƈ žÁ±Ƃƅ§ ¾ƅ° ƓžÃ řƔ±ŰƊŸƅ§ řƁ±ſśƅ§ řŬŕƔŬ ¿¸ Ɠž ŕƔƂƔ±ž£ ¨ÃƊŠ

ŕƈƄ oşœŕśƊƅ§ Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§ ã řƔ¯ŕƈƅ§ řƅŕţƅŕŗ ŕƈÃƈŷ ř·ŗś±ƈ ©§ÃŕŬƈƅ§ ª±ŕŰ žřƔŷÃƔŮƅ§Ã Æ £¯ŗƈƑƅ¥¿Ãţś¾ƅ°¯ŸŗƌƊƄƅžÁ±Ƃƅ§¾ƅ°Ɠž ¯ƔƔōśƅ§¶Ÿŗµ±ſƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§£¯ŗƈ¨ŬƄ

şœŕśƊƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§£¯ŗƈƅŕŗƔÆ ±ƂśÃŕŬƈž±Ŧ¢ È

ŗƒſƚŤƕ¦¨¦ÂœŪƆƃ¦ ƌśŕƔţŗřƂƆŸśƈƅ§ª§±±§ Ƃƅ§°ŕŦś§Ɠž½ţƅ§ƌƅà žřƔƁƜŦƗ§řƔţŕƊƅ§Áƈ±Ɣ¯Ƃśƅ§½ţśŬƔÁŕŬƊ¥¿Ƅ

¾±śŮƔřƊƔŸƈ¡ŕƔŮ£¾ŕƊƍÁōŗÁŕƈƔƙ§ƑƆŷ¯ƈśŸƔà žŕƊŕŬƊ¥ Æ ƌſŰÃŗƋ¯ÃŠÃ¯±ŠƈÁƈ§°ƍŶŗƊƔ

±Ɣ¯Š §Æ ƌƆŸŠƔ§°ƍà ž řƔƊŕŬƊƙ§ãřƔŸƔŗ·ƅ§½ÃƂţƅ§ŕƍ²±ŗ£ ±Ůŗƅ§ÁƈƋ±ƔŻŶƈ ¯±ž¿ƄŕƎƔž

řƈƔƁƜŗ ƌƊ£ƓƊŸƔ ƛ ¹ÃƊƅ§ ã řƔŬƊŠƅ§ ã řƊŕƔ¯ƅ§Ɠž µŦŮƅ§¼ƜśŦ§ ¯±Šƈà À§±śţƛŕŗ įŸśƔƛ£ř·Ɣ±Ůžŕƍ±ŕśŦƔƓśƅ§řƔſƔƄƅŕŗƌśŕƔţ´ƔŸƔÁ£Ɠž½ţƅ§ƌƅž ŕƊŕŬƊ¥ƌſŰÃŗ žÃƎž Æ ¯ŗŸƅ§ÁƗžŕƎŸƊƈƅƑŸŬśÃžřƔ¯ÃŗŸƅŕŗª§¯ƂśŸƈƅ§Ƌ°ƍ À¯·Űś¨ŗŬƅ§§°ƎƅÃƋ±ƔŻ©ŕƔţƑƆŷ

ÁƈřƂśŮƈ©¯ŷŕƁªƊŕƄ Í ¿ƔÃƊŕƈƔ¥±Ã·¯ƁÃƌŬſƊŗŕƍ±ŕśŦƔƓśƅ§©ŕƔţƅ§´ƔŷƓžƌƂţÁƈÀ±ţƔÊ ¿ƈŕŷŕƍ¯ŕſƈà žřƂƆ·ƈƅ§řƔƈśţƅ§©¯ŷŕƁŕƊŕƔţ£ƑƈŬś ƓƍÞ Ƌ°ƍ řƔŬŕŬƗ§©§ÃŕŬƈƅ§ řƔŲ±ž Æ o¾ÃƆƈŕŸƔÁ£¨ţśŕƈƄ³ŕƊƅ§

Á£ ƓƎƔ¯ŗƅ§ÁƈžƓƁƜŦƗ§ÀƎƄÃƆŬƓžÁÃÃŕŬśƈ³ŕƊƅ§¿ƄÁ£¿ŕţƅ§řŸƔŗ·ŗ§°ƍƓƊŸƔƛ

§°ƍŶƈà ŸřŝƔŗŦ ƛŕŸž£ÁÃŗƄś ±ƔÁƈ¾ŕƊƍÞÀƍ±ƔŻÁƈ¿Ųž£ÃţƊƑƆŷÁÞ±ŰśƔÁƈ ¯ŠÃƔ Æ Áƈ¹ÃƊƅ§§°ƎƅŢƔţŰƅ§ŢƆ·Űƈƅ§ƑƆŷ ¹ŕƈŠ¥¯ŠÃƔƛž¼ŬƘƅÃŕƎśƈƔƁ¡ƛ¤ƍ©ŕƔţƅ¿¸ś


©§ÃŕŬƈƅ§ÃžřƔƁƜŦƗ§©§ÃŕŬƈƅ§ÃžřƔŬŕŬƗ§©§ÃŕŬƈƅ§ ƑƆŷ ©¯Ɣ¯Ÿƅ§ªŕƔƈŬśƅ§ ¿ƈśŮśÃŸ©§ÃŕŬƈƅ§

ƛªŕţƆ·Űƈƅ§Ƌ°ƍÁƈŕƔĎ£Á£¯ƔŗžÀ§±śţƛ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§ÃžřƈƔƂƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§ÃžřƔŷŕƈśŠƛ§ £¯ŗƈƅ§±ƍÊÁŷ½ƔƁ¯Ã¼§ È ÃÃţƊƑƆŷ±ŗŸƔ

ÀÂƈœƀƃ¦¿œƆ¢¨¦ÂœŪƆƃ¦ ã řƔƊÃƊŕƂƅ§ ©§ÃŕŬƈƅ§ £¯ŗƈ Ɠž řƔƁƜŦƗ§ ©§ÃŕŬƈƅ§ ÀÃƎſƈ ¿ÃŗƂƅ řƔŬŕƔŬƅ§ şœŕśƊƅ§ Àƍ£ ¯ŬŠśś ž²ƔţśÁï³ŕƊƅ§¿ƈŕŸƔÁ£¨ŠƔÁÃƊŕƂƅ§Á£ƑƆŷ£¯ŗƈƅ§§°ƍµƊƔÁÃƊŕƂƅ§Àŕƈ£©§ÃŕŬƈƅ§

ã řƔƁ±Ÿƅ§ řŷŕƈŠƅ§ ã řƔŬƊŠƅ§ ¿ŝƈ žřƔŲƂƅŕŗ řƆŰƅ§ ª§° ±ƔŻ ÀƎśŕƈŬ Áŷ ±¸Ɗƅ§ ¶żŗ řƅ§¯Ÿƅ§ ÁÃƄś ¨ŗŬƅ§ §°Ǝƅ ¿ŰƗ§ ã řƊŕƔ¯ƅ§ ã ¹ÃƊƅ§ ã řƔŷŕƈśŠƛ§ řƂŗ·ƅ§ 㠩ñŝƅ§

ÁÃƄś §°Ǝŗà ±¸Ɗƅ§ ¿ţƈ řƔŲƂƅŕŗ ©±Ůŕŗƈ ř·ŗś±ƈƅ§ ¾Ɔś § ¯ŷ ¿ƈ§ÃŸƅ§ ¿Ƅ Áŷ o¡ŕƔƈŷ ³ŕŬ£ ªƊŕƄ ÁÃƊŕƂƅ§ Àŕƈ£ ©§ÃŕŬƈƅŕž ÁÃƊŕƂƅ§ ©¯ŕƔŬ £¯ŗƈŗ ©ÃƂŗ ř·ŗś±ƈ řƔƊÃƊŕƂƅ§ ©§ÃŕŬƈƅ§

ŶśƈśƔƓśƅ§ŕƎƊƔŷřƔƊÃƊŕƂƅ§½ÃƂţƅ§©£±ƈƅ§ ŢƊƈŗª¯ŕƊƓśƅ§©£±ƈƅ§½ÃƂţřƄ±ţƅ©±Ƅŗƈƅ§ ÄÃŕŷ¯ƅ§ 

¾Ɔƈśƅ§ÃªƔÃŰśƅ§Ɠž½ţƅ§¿ŝƈž¿Š±ƅ§ŕƎŗ

ÀŻ±Ɯ Æ œŕƁřſƆśŦƈƅ§©§ÃŕŬƈƅ§¹§ÃƊ£ÁƔŗřƔƁƜŦƗ§řƁ±ſśƅ§Ƒƅ¥ñŬƔŬƓƊŕƈñƅ§¨Ɣ·Ŧƅ§±ŕŮ£ žŕƎŬſƊª§±¯Ƃƅ§§ÃƄƆśƈƔÁ£ŶƔƈŠƅ§ŶƔ·śŬƔƛƌƊ£ÃžÅÃŕŬś ƅŕŗ©Ã±ŝƅ§ŶƔ²Ãś°ŗţƈƅ§±ƔŻÁƈƌƊ£

µƊà o©¯ţ§Ãƅ§řƅïƅ§ƓƊ·§ÃƈÁƔŗřƔÃŕŬśƈÁÃƄśÁ£¨ŠƔ¿ƁƗ§ƑƆŷřƔƊÃƊŕƂƅ§½ÃƂţƅ§ÁŐ ž ÁÃƄƔÁ£¨ŠƔÁÃƊŕƂƅ§Á£ƑƆŷ ÏÕÖ×ÀŕŷƓž Á·§Ãƈƅ§Ã ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓŬƊ±ſƅ§ÁƜŷƙ§

řƈŬã¿ƄÅÃŕŬśƅŕŗÁÃƂţśŬƔŕŸƔƈŠ Æ Ã Æ ÀƎƊŐžžƋ±¸ƊƓžÁƔà ŕŬśƈŶƔƈŠƅ§ÁƗà ÿŶƔƈŠƆƅ§¯ţ§ řƆƔŬà ţ Áï Áƈà žřſƆśŦƈƅ§ ÀƎś§±¯Ƃƅ ŕÆƂžÃ  ¨ŰŕƊƈƅ§ ¿żŮà ƓŷŕƈśŠƛ§ ±Ɣ¯Ƃśƅ§Ã ÀƔ±Ƅśƅ§

oÀƎŗƍ§ÃƈÃÀƎśƆƔŲžƌŲ±ſśŕƈÄÃŬ²ƔƔƈś

ŗƒŪœƒŪƃ¦¨¦ÂœŪƆƃ¦ ƌƅ ½ţƔ µŦŮ ¿Ƅ Á£ ƑƊŸƈŗ žŕŲƔ£ řƔŬŕƔŬƅ§ ©§ÃŕŬƈƅ§ ±¯Űƈ Ɠƍ řƔƁƜŦƗ§ ©§ÃŕŬƈƅ§ Æ ŕƈŗýţƅ§§°ƍÁƈµŦŮƅ§§°ƍÁŕƈ±ţƅ¿ÃŗƂƈÃƓƂ·ƊƈƓƊÃƊŕƁ¨ŗŬ¯ŠÃƔÀƅŕƈªƔÃŰśƅ§

ƓżŗƊƔ žřƈŕŸƅ§ ª§±±§ Ƃƅ§ °ŕŦś§ ¯Ɗŷ ±ŕŗśŷƛ§ Ɠž ŶŲÃś Á£ ½ţśŬś ±Ůŗƅ§ ¿Ƅ řţƆŰƈ Á£

Àŕƈśƍ§ ¿ţƈ řŰŕŦƅ§ ÀƎţƅŕŰƈ Á£ ÁŕƈŲƅ ªƔÃŰśƅ§ Ɠž ½ţƅ§ ŶƔƈŠƅ§ ¾ƆƈƔ Á£ ¿ŝƈƅ ŕŗ

ÁƔƈ±Šƈƅ§Ã řƔƊƍ°ƅ§ ªŕƁŕŷƙ§ Åðà ¿ŕſ·Ɨ§ ª§¡ŕƊŝśŬƛ§ ¿ƈŮś ¯Ɓà ÁƔŗŦśƊƈƅ§ ÁƔƔŬŕƔŬƅ§


řŠƔśƊ½ţƅ§§°ƍ§Ã¯ƂžãřƔƂƔƂţƅ§ÀƎţƅŕŰƈ ²ƔƔƈśÁŷÁƔ²Šŕŷ Áà ƊÃƄƔŕƈ¥ÁƔ°ƅ§žÁƔƊ§¯ƈƅ§

¨ŠƔƓśƅ§žřƔŬŕƔŬƅ§½ÃƂţƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅŕŗ½ŗŬƈ¶§±śž§ ¯ŠÃƔ§°ƄƍÃÁÃƊŕƂƆƅ ÀƎƅŕŝśƈ§À¯Ÿƅ

ŕƎƔž·Ɣ±ſśƅ§©¯Ůŗ¡±ƈƅ§ÀÃŕƂƔÁ£

´°Žƃ¦Ƒż¨¦ÂœŪƆƃ¦ ãžř۱ſƅ§ƌƅ­ŕśśÁ£ƓżŗƊƔ¯±ſƅ§Á¥řƆœŕƂƅ§±¸Ɗƅ§řƎŠÃƑƆŷřƈœŕƁµ±ſƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§

ÀƅŕŷÁƈªŕƎƔŗŮśÀ¯ŦśŬÊś©¯ŕŷíŕŠƊƅ§ ƑƊŸƈƅ ƌƈƎž ¨Ŭţž©ŕƔţƅ§Ɠž­ŕŠƊƆƅžřƔƊŕƄƈƙ§ ¯ŷ§ÃƂŗ¨ŸƆƅ§ã©ŕƔţƅ§Ɠž¯ţ§ÃřƔ§¯ŗ·ŦÁƈ½Ɯ·Ɗƛ§ ¿ŝƈžƑƊŸƈƅ§§°ƍ¿ƔŰÃśƅřŲŕƔ±ƅ§

ƛ£ ƓżŗƊƔ řƔŕƎƊƅ§ ·Ŧ ÁƄƅ ž©ŕƔţƅ§ ½ŕŗŬ Ɠž ¯ţ§Ã řƔ§¯ŗ ·Ŧ Áƈ ½Ɯ·Ɗƛ§ ¨ŠƔà řƅ¯ŕŷ

ŕƊƍ¼¯Ǝƅ§ o©§ÃŕŬƈƅ§À¯ŷƓž½ţƅ§  ƌƊ¥ŕƎƅÃƂŗ §°ƍ±ŮśŕśªƔ±Š±ŕƈªſŰç¯ţ§ Æ ÃÁÃƄƔ ƑƆŷ ¡ŕƊŗŢƊƈ ÊśÁ£ƓżŗƊƔªŕƔƁ±śƅ§Á£ÃžÁƔŗÃƍÃƈƆƅ řţŕśƈÁÃƄśÁ£ƓżŗƊƔ ¼œŕ¸Ãƅ§Á£Ãƍ Æ řƔŬŕƔŬƅ§ªƜŰƅ§ãřƔŬƊŠƅ§ãřƔ±ŬƗ§ªŕƁƜŸƅ§³ƔƅÞª§±¯Ƃƅ§

©±¯Ɓ ±ŝƄƘƅ ƌƔž ÀƄţƅ§ ÁÃƄƔ ŶƈśŠƈ Å£ ž©±§¯Šƅ§ ƌƈƄţś ŶƈśŠƈŗ ¼ŰÃƔ §°ƎƄ ŶƈśŠƈ

©±¯Ƃƅ§ŕƎƊ£ ƑƆŷ ©±§¯Šƅ§ªÉž±Đ ŷÊ ¯Ɓà ½ŕƂţśŬ§Ã ©±§¯Šŗ ÀƎŗŰŕƊƈƑƅ¥ §ÃƆŰà ÁƔ°ƅ§Ã žřŗƍÃƈà ½Ɣ±· Ɠž¼ƂśƓśƅ§řƈƅŕ¸ƅ§ªŕŗƂŸƅ§řƅ§²¥ ƓƊŸśµ±ſƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§Á¥¯ƎŠƅ§ ŕƎƔƅ¥ŕÆžŕŲƈ §°ƍ·ŗś±Ɣà řƔ¯±ſƅ§©±¯Ƃƅ§Ã ů±ſƅ§¯ƎŠƅ§ƑƆŷřƔŷŕƈśŠƛ§řƊŕƄƈƅ§ƑƊŗÊśÁ£ƓżŗƊƔ²ŕŠƊƙ§

½ŕ·ƊƑŰƁ£Ƒƅ¥ƌś§°±Ɣ÷śÁƈµŦŮ¿ƄÁƄƈśƔƑśţžŶƔƈŠƆƅÀƔƆŸśƅ §řţŕś¥©±Ƅſŗ©ÃƂŗ Ɠž ¿ŝƈśś ¯Ɓ ƌŗƁ§Ãŷ Áōŗ ¡§ÃŬ ¯ēţƑƆŷ ƌƅ ÁÃŲ±ŕŸƈƅ§Ã ©±§¯Šƅ§ ÀƄţ ñŰŕƊƈ ±ƂƔ ƌś§±¯Ɓ

ªŕƔ±ţƅ§ ©±Ƅž ƑƆŷ řƈœŕƁ ©±¸Ɗƅ§ Ƌ°ƍà şœŕśƊƅ§ Ɠž ©§ÃŕŬƈƆƅ À§¯ŸƊ§ ã ©±ƔŗƄ ½±§Ãž ¯ÃŠÃ řƔÃŕŬśƈƅ§

ÁƈžřƔƆƈŸƅ§řƔţŕƊƅ§ÁƈžÄÃŰƂƅ§ř۱ſƅ§£¯ŗƈŗ§°ƍ¼ŰÿŲžƗ§ÁƈÁÃƄƔ¯Ɓž¾ƅ°Ŷƈà ±ŗƄ£¯ţ£ŕƊŬţśŬƈ§°ƍ ³Ɣƅ ž±ƈƗ§ŶƁ§ÃƓžÃžµ±ſƅ§ƓžřƆƈŕƄƅ§©§ÃŕŬƈƅ§½ƔƂţś¿ŕţƈƅ§ Æ

ÁÃƈ¯ƂƔÁƔ°ƅ§ÁƔŗţƈƅ§¡ŕŗƕ§ÁƔŗ½±ŕž¯ŠÃƔ°¥Ÿ©±ŬƗ§ Ãƍµ±ſƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§À¯ŷ¨ŕŗŬ£

¡ŕŲ±Őŗ ±ŝƄ£ ÁÃƈśƎƔ ÁƔ°ƅ§ ÁƔƅŕŗƈƜƅ§ ¡ŕŗƕ§Ã žÀƎœŕƊŗƗ řƆƈŕŮƅ§ řƔŕŷ±ƅ§Ã Ɠſ·ŕŸƅ§ ¡¼¯ƅ§

½Ɣŗ·śƅŕž §°Ǝƅ žŕŗĎţƈ ŕƞ÷ŷ ÁÃƄƔŬ ¨£ ¿Ƅ Á£ ÁƈŲƊ Á£ ¿ŕţƈƅ§ Áƈ řƔƊŕƊƗ§ ÀƎśŕŗŻ±

©±ÃŰŗŕŸƈÀƎśœŮƊśÃÀƎœŕŗ¢Áŷ¿ŕſ·Ɨ§¿Ƅ¯ŕŸŗ¥À²ƆśŬƔŬµ±ſƅ§Ɠž©§ ÃŕŬƈƅ§£¯ŗƈƅÀ±ŕŰƅ§ Æ

Àŕśƅ§À§²śƅƛ§Á¥©±ŬƗ§řƈƔƂŗÁƈ¤ƔµŦŮÅ£±¸ƊƓž¿ÃŗƂƈ±ƔŻ§°ƍÁÃƄƔŬà řƔŷŕƈŠ


řžŕƄ Ɠž řƅïƅ§ ƌƔž ÀƄţśś ƓƅÃƈŮ ŶƈśŠƈ ½ƆŦ Ƒƅ¥ ů¤ƔŬ µ±ſƅ§ Ɠž ªÃŕſś Å£ Ãţƈŗ

Ɯŝƈ¿Ųž£ÀƆŸƈƄž ořƅ¯ŕŷ±ƔŻ©²ƔƈƑƆŷ¯±žÅ£¿ÃŰţÀ¯ŷÁƈŲśƓƄ©ŕƔţƅ§ƓţŕƊƈ Æ

ŗƒŕœŞƒƗ¦ŗſ°Žřƃ¦ žřƔŗŕŠƔƙ§ řƁ±ſśƅ§ ¡§±Ã Ŷž§¯ƅ§ Ɠƍ žÄÃŰƂƅ§ ř۱ſƅ§ ³Ɣƅà žµ±ſƅ§ Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§ ©±Ƅž Á¥ Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§ À¯ŷ ¶Ɣßśƅ řƆƔŬÃƄ žřƅ¯ŕŷ ±ƔŻ µŰţŗ ªŕŷŕƈŠƅ§ ¶Ÿŗ ©ŕŗŕţƈ ƑƊŸƈŗ §°ƍ °ŦōƔ Á£ ÁƄƈƔ ±Ųŕţƅ§ Ɠž ŕƎƅ ¶±Ÿśś ã ƓŲŕƈƅ§ Ɠž ŕƎƅ ªŲ±Ÿś Ɠśƅ§ řƆƈŕŸƈƅ§

ƑƆŷ¿ÃŰţƆƅƓŸŬƅ§ƑƆŷªŕƔƆƁƗ§ŶƔŠŮśƑƊŸƈŗž©¯ƊŕŬƈƅ§¿ƁƗ§ƑƆŷ±ÃŰ«Ɯŝ±ƈƗ§

Á¥ ¿ŕƂƔ «Ɣţ žŕśÃƄƅ§Ã ŸÄ±Ŧ£ ƑƆŷ ŕƎƊƔŸŗ řŷÃƈŠƈ ¿ŲſÊś «Ɣţ ž¿ƔŲſśƅ§Ã Ÿ¨ŰŕƊƈƅ§ ŕƈŗ ŕƈ řœƔƍ Ɠž ¿ŝƈś ã ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ Áƈ řŷÃƈŠƈ ¼¸Ãś ÁƔţ ·Ƃž ¯ŠÃś řſŰƊƈƅ§ µ±ſƅ§

¿ŸŠŗ ž©¯ƊŕŬƈƅ§ Ãƍ ¼¯Ǝƅ§ ÁŕƄ ¿ŰƗ§ Ɠž ÁŕƄŬƅ§ ¯¯ŷ ƓƅŕƈŠ¥ Ƒƅ¥ ŕƎśŗŬƊ Ŷƈ ½ž§ÃśƔ

±ŕŗŻ ƛ ¼¯ƍ §°ƍà žŕƍ¡§±Ã ƓŸŬƅ§ ƑƆŷ ÀƎŸƔŠŮśÃ řţŕśƈƅ§ µ±ſƅ ŕŗ Ɠŷà ƑƆŷ ªŕƔƆƁƗ§

¶Ɣżŗ±ƈ£ŕƈƍƜƄà žŕśÃƄƅ§Ã¿ƔŲſśƅ§ƓƊŸśƅªƅÃţś©±Ƅſƅ§Á£ƛ¥ƌƔƆŷ

ŕÆſƆŬ ©±ÃƄ°ƈƅ§řŸŗ±Ɨ§©§ÃŕŬƈƅ§¹§ÃƊ£¼ƅŕŦśŕƎƊ£ÃřŰŕŦžřƔŗŕŠƔƙ§řƁ±ſśƅ§řŲ±ŕŸƈƓżŗƊƔ ¯§±žƗ§ ÃţƊ řƁ±ſśƅ§ ŶžŕƊƈ ƌŠÃś ©¯ŕŷà řƆŰ ª§° ±ƔŻ ³Ŭ£ ½žÃ ªŕŷŕƈŠƅ§ ƑŗŕţÊś žƛ Æã Áƅ ƓŲŕƈƅ§ Ɠž ¯§±žƘƅ řƈƅŕ¸ƅ§ řƆƈŕŸƈƅ§ žŕƔƊŕŝ Æ ªŕŷŕƈŠƅ§ Ɠž ŕƔĎŗŬƊ ÁƔţŠŕƊƅ§Ã ÁƔƈƆŸśƈƅ§

řŷÃƈŠƈƅ§Ƒƅ¥Àƍ¤ŕƈśƊ§¼¯ŕŰśƔ·ƂžƌƊƗÀÃƔƅ§řƆƈŕŸƈƅ§ƓžÁƔ±Ŧ¢¯§±ž£©ŕŗŕţƈŕƎţţŰś

Ɠśƅ§řŷÃƈŠƈƅ§ Ƌ੶ ¼ƔƊŷ¿Ÿž¯±ŕƎƅÁÃƄƔŬřƔŗŕŠƔ¥řƁ±ſśÅ£ žŕÆŝƅŕŝ¯ƅÃƈƅ§ÀƄţŗŕƎŬſƊ ©±§¯Š Áŷ ÀƎŗŰŕƊƈ Ƒƅ¥ §ÃƆŰà ÀƎƊ£ ƑƆŷ ÀƎƔƅ¥ ±¸ƊƔ Æ ²ƔƔƈśƅŕŗ Ƒ¸ţś Ê Á£ Áƈ ƛ¯ŗž

ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ řƔƂŗ řƂŝ Áƈ ¿ƆƂƔ §°ƍà ž©ŕŗŕţƈƅŕŗ ŕƎŗ §Ã²ŕž ÀƎſŰÃŗ ÀƎƔƅ¥ ±¸ƊƔŬ Ê ž½ŕƂţśŬ§Ã ¯ŸƔ§°ƍÁ£±ƈƗ§ƓžŕƈÀƍ£Ã©§ÃŕŬƈÀ¯Ÿŗ§ÃƆƈŕŸƔÁ£řƔŗƆŻƗ§řŷŕƈŠ¯§±žƗÀƆ¸ƅ§ÁƈžŕŸŗ§ Ʊ ³ŕŬ£ ƑƆŷ ŕƎśƁà ³ŕƊƅ§ ¿ƈŕŸ §Æ Ê ƛ °¥ ŸřƔƊÃƊŕƂƅ§Ã řƔƁƜŦƗ§ ©§ÃŕŬƈƅ§ Å£¯ŗƈƅ ŕƔϱƍÊ ±ŕƄƊ¥ É Ɣ ³ŕŬ£ ƑƆŷ ¿ŗ žoŕƊśƔŰŦŮ ÁÃƈŲƈ şƊƔƄ ±ŝÃƅ Áś±ŕƈ ƋŕƈŬ£ ŕƈ Ãƍà žÀƎŗƅŕŝƈà ÀƎŗƁŕƊƈ ½±Ÿƅ§ã¹ÃƊƅŕƄřƆŰª§°±ƔŻªŕƈŬ


ŝőœřƈƃ¦Ƒż¨¦ÂœŪƆƃ¦ Å°ƅ§ žořƔś§ÃŕŬƈƅ§ ŢƆ·Űƈ ¿ŝƈƗ§ ÃţƊƅ§ ƑƆŷ ƌſŰƔ ž©§ÃŕŬƈƆƅ À¯ŦśŬƈ ƑƊŸƈ ±ŝ Ƅ£ §°ƍ

řƔŕƎƊ Å£ žşœŕśƊƅ§ ƑƆŷ ²ƔƄ±śƅŕŗ £¯ŗƈƅ§ ÀśƎƔ ŶƔƈŠƆƅ řƔÃŕŬśƈ řŗŰƊ£ µƔŰŦś Ƒƅ¥ Ãŷ¯Ɣ

§°ƎŗÃƍÞŶƈśŠƈƅ§Ɠž¯§±žƗ§ŕƎƆ¸Ɠž¾±ŕŮƔƓśƅ§¼Ã±¸ƅ§ƑƆŷ²ƔƄ±śƅ§Áƈ ƛ¯ŗž½ŕŗŬƅ§ Æ

ƑƆŷÁÃƆŰţƔãžŕŸƈ½ŕŗŬƅ§ÁÃƎƊƔŬÁƔœ§¯Ÿƅ§¿ƄžªŋžŕƄƈƅ§Ƒƅ¥µ ±ſƅ§Áƈ²ƔƄ±śƅ§¿ƂƊƔ Æ şœŕśƊƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§²Ƅ±ś±ƔŦƗ§ À£¿ÃƗ§²Ƅ±ƈƅ§ƓžÀƎƊƈ¯ţ§Ãƅ§ ¿ Č ţ£¡§ÃŬž²œ§ÃŠƅ§³ſƊ Áƈ°ŦōƊÁōŗŶƔ²Ãś©¯ŕŷ¥¨Ɔ·śƔ§°ƍÃřŮƔŸƈƅ§¼Ã±¸Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§ãřƔ¯ŕƈƅ§©§ÃŕŬƈƅ§ƑƆŷ

ª§ÃŠſƅ§řƅ§²¥ÃƍƓŬŕŬƗ§¼¯Ǝƅ§ÁƗŸƛŕţ£ Æ ÃŬƗ§Ɠ·ŸƊÃƛŕţ¿ŲžƗ§ Æ

Ƒśţž©Ã±ŝƅ§À£¿Ŧ¯ƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§ÁÃƊŸƔ§ÃƊŕƄ ¿ƍ¿ŕƔţ©±Ɣţƅ§£¯ŗƈƅ§§°ƍ©ŕŷ¯±ƔŝƔ©¯ŕŷ ±Ŧ¯Ɣ¯Ɓ°¥Ÿ©Ã±ŝƅ§ƓžŕƈƎƊƔŗ©§ÃŕŬƈƅ§À¯ŷ±Ǝ¸śŬŕƈŕŸƔ Æ ±Ŭžƌś§°¿Ŧ¯ƅ§ÁŕŰŦŮƑƂƆśÃƅ

ŕƈƊƔŗžƌƅ²Ɗƈ¯Ɣ¯Šś¿ŝƈžřƔƆŗƂśŬƈŶžŕƊƈŗƌƔƆŷ¯ÃŸƔ±ƈ£ƑƆŷƌƂſƊƔãƌƆŦ¯Áƈ§¡Æ²Šŕƈƍ¯ţ£ ±Ŧ¯ƔƛÞÁƔŦ¯śƅ§ ¿ŝƈž·Ƃž±ƔŰƁŶſƊŗƌƔƆŷ¯ÃŸśƓśƅ§ŶƆŬƅ§ƑƆŷ¿ŕƈƅ§¿Ƅ±Ŧƕ§½ſƊƔ

¿Ŧ¯ƅ§ƑƂƆśŕƈƎƔƆƄÁ£ ŶƈžƓƊŕŝƅ§Áƈ±ƔŝƄƑƊŻ£¿ÃƗ§µŦŮƅ§±ƔŰƔŬ§ §Æ ¯Ď ŠŕŸƔ Æ Æ ±ŬÃŕœƔŮ

ƌƊƔŷ

¼¯ƎƄşœŕśƊƅ§©§ÃŕŬƈŶŲöž±ƔÁ£¡±ƈƅ§ƑƆŷžřƔƁƜŦƗ§©§ÃŕŬƈƅ§±ŕŰƊ£řƔŗƅŕŻŶƈ ŕÆƁŕſś§ řƔžŕƊƈà řƔ±ŬƁ ƛŕŸž£ ¨Ɔ·śƔ Ãƍà řŸƔŗ·Ɔƅ ¼ŕƊƈ È ±ƈ£ §°ƍ ÁƗ žƛÆã ƌƂƔƂţś Ɠž ¨ÃŻ±ƈ Æ ©Ã±ŝƅ§Ã¿Ŧ¯ƅ§ƓžÀƎƊƔŗªŕžƜśŦ§ÁÃƂƂţƔŕƈÁŕŷ±ŬÀƎƅŕţƅ§ÃƄ±Êś§°¥¯§ ±žƗŕžƋ±ƔƔżśƅřŸƔŗ·Ɔƅ

¿Ŧ¯ś Áƈ ±ƔŗƄ§ §Æ ±¯Ɓà ±ŕƄƊ¥ §Æ ±ƈƗ§¨Ɔ·śƔŬ žŕƔƊŕŝ Æ Æ ƓŮƔŸƈƅ§ÄÃśŬƈƅ§Ã Æ řƔ¯±ſƅ§ řƔ±ţƆƅ §¯Ɣ¯Ů ¿ƈŸƅ§ƑƆŷřŝŷŕŗƅ§²ž§Ãţƅ§¿ƆƂƔŬƌƊƗŸ¿ŕŸž±ƔŻ§±ƈ£ÁÃƄƔŬžŕ Æŝƅŕŝ¯§±žƗ§©ŕƔţƓžřƅïƅ§ Æ ¾ƄÃƆŬÁŷ±¸Ɗƅ§¶żŗŕƎŬſƊŶžŕƊƈƅ§ƑƂƆśśŬ¾Ɗ£¼±ŸśªƊƄ§°¥¿ƈŸś§°ŕƈƆž¬ŕśƊƙ§Ã

žŕŬƈŕŦŕƎƆŠ£Áƈ§ ÃƆƈŷƓśƅ§ŶžŕƊƈƅ§ƑƆŷ¿ÃŰţƅ§¯§±žƗ§½ţÁƈÁƗ ŸÀƅัƈƗ§žŕŸŗ§ Æ Æ± §±¯ŕƊÀƎƊƄƅž©Ã±ŝƅ§ŶƔ ²Ãś©¯ŕŷŐŗÁÃƆżŮƊƈ©§ÃŕŬƈƅ§Áƈ¹ÃƊƅ§§°ƍ©ŕŷ¯Ã©Ã±ŝƅ§¬ŕśƊ¥Áƈ¯ŗƛ Æ ƌśÃ±ŝÁƈ§¡Æ²ŠÁ£¼ŮśƄ§ÀŝÀƍ¯ţ£şśƊ£§°ŐžŶƔ²Ãśƅ§Ã¬ŕśƊƙ§ÁƔŗřƁƜŸƅ§ƓžÁñƄſƔŕƈ řŗƁŕŸƅ§ÁÃƄśŬ꧲ſţƈƆƅ ƛ¥¨ƔŠśŬƔÁƅà ž©Ã±ŝƆƅƌŠŕśƊ¥Áƈ¿ƆƂƔŬžžƌƊ°¥ÁïžƋ±ƔżƅŢƊƈÊ ¾ƅ°±ŝ¤ƔÁ£ÁïƋ±ƔƔżśÁƄƈƔ©Ã±ŝƅ§ŶƔ²ÃśÁ£¯ŕƂśŷƛ§ÀƍÃƅ§Áƈà ƌƆƄŶƈśŠƈƅ§©Ã±ŝÁ§¯Ƃž

ƑƆŷ ÁƔƈœŕƂƅ§ ©§ÃŕŬƈ ¨Ɓ§±ƔŬ Å°ƅ§ Áƈ ¿§¤Ŭƅ§ ¾ŕƊƍ ž§±ƔŦ£ Æ Ã ©Ã±ŝƅ§ ÁƔÃƄś řƔƆƈŷ ƑƆŷ

ŕƈ ¯Ɣ¯ţś ř·ƆŬ ŕƈ řƎŠ ã ŕƈ µŦŮ ¾ƆśƈƔ Á£ ¯ŗ ƛ o ¾Ɔś ÅÃŕŬśƈƅ§ ŶƔ²Ãśƅ§ řƔƆƈŷ


ž±Ŧ¢µŦŮÅ£Áƈ±ƔŝƄÀ¸ŷ£ř·ƆŬŗ©ÃſŰƅ§ §Æ ¾Ɔś¯§±ž£Ƒ¸ţƔŬﱞ¿ƄƌƔƆŷ¿ŰţƔŬ

ŕƔƆŸƅ§¨ŬŕƊƈƅ§¨ŕţŰ£¿ŰţŕƈƊƔŗžřŰŕŦƅ§ÀƎţƅŕŰƈřƈ¯Ŧƅř·ƆŬƅ§ ¾ƆśÁÃƈ¯ŦśŬƔŬà À§¯ŦśŬ§Áƈ§ÃƊƄƈśÀƎƊŐžžŕŸƔƈŠÁƔ ±Ŧƕ§¨ś§Ã±ƅřƆŝŕƈƈ¨ś§ ñƑƆŷƓŷÃƔŮƅ§ŶƈśŠƈƅ§Ɠž Æ

§±ƔŗƄ§ ÃŕŬƈƅ§½ƔƂţś¨Ɔ·śƔŬ§°ƄƍÃÀƎžÃ±¸ÁƔŬţśƓžřƔŬŕƔŬƅ§ÀƎśŕ·ƆŬ Æ ±¯ƁşœŕśƊƅ§Ɠž©§ Æ řƔŬŕƔŬƅ§ř·ƆŬƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§À¯ŷÁƈ

ŗƒř¦ÂœŪƆƃ¦®Ű¨¦ÂœŪƆƃ¦ŴƆ ŕƔĎƊÃƊŕƁ ŕƈŕ¸Ɗ Æ ŒŮƊƔƅ ÁÃƊŕƂƅ§ Àŕƈ£ ©§ÃŕŬƈƆƅ À§±śţƛ§ ±Ǝ¸ƔÊ ¿¯ŕŸƅ§ ƓŬŕƔŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ÁŐž §°ƅ ŶƔƈŠƆƅ ½ţƔ «Ɣţ žřƔÃŕŬśƈƅ§ řƔŬŕƔŬƅ§ ½ÃƂţƆƅà Ÿ©§ÃŕŬƈŗ ƌƈŕƈ£ ¿ŝƈƔ Áƈ ¿Ƅ ¿ƈŕŸƔ Àŕƈ£ ¿ƈŸƅ§ µ±ž řţŕś¥ ƑƊŸƈŗ žµ±ſƅ§ Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§ ¾ƅ°Ƅà Ÿ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţà ªƔÃŰśƅ§

ž©Ã±ŝƅ§ŶƔ²Ãś©¯ŕŷ §Ãǔ žřƔŗŕŠƔƙ§řƁ±ſśƅ§°ŗƊƔÁ£¨ŠƔ¿¯ŕŸƅ§±ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§Á£±ƔŻÁƔŗÃƍÃƈƅ§

řƔś§ÃŕŬƈƅ§Ã


©¦ ¦°ſ Peter Bauer, Equality, Third World and Economic Delusion, London, Weidenfeld & Nicholson, 1981, Part 1. Antony Flew, The Politics of Procrustes, New York, Prometheus, 1981. Milton & Rose Friedman, Free to Choose, London, Secker & Warburg, 1980, chapter 5. F.A. Hayek, The Constitution of Liberty, London, Routledge, 1962, chapter 6. William Letwin, Against Equality, London, Macmillan, 1983. Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, Oxford, Blackwell, 1974, chapter 8.

 °ŕ®řƄƃŗƄőŪ¢ řƆƄŮƈŶƈśŠƈƅ§Ɠž¡§±Ƃſƅ§±Ƃž£Ã¡ŕƔƊŻƗ§ƑƊŻ£ÁƔŗ©Ã±ŝƅ§©ÃŠž¯Ÿś¿ƍÏ  ÁÃƊŕƂƅ§Àŕƈ£řƔŬ§ÃŬřƆƈŕŸƈƅ§ƓžÁƔƊ·§Ãƈƅ§ŶƔƈŠ½ţŗÁƈ¤ś¿ƍÐ  řƔŷŕƈśŠƛ§ÃřƔ¯ŕŰśƁƛ§µ±ſƅ§ÀƔ¸ŸśŕƊƊƄƈƔ¼ƔƄÑ


°šƃ¦®œŮřſƙ¦ o±Ŧ¢¡ƓŮ¿ƄƓžÀƎś±·ƔŬƅŕƊŷÃŲŦÿƓƊŸƔÁƔ±Ŧƕ§©±·ƔŬƅŕƊ¯ŕŰśƁ§¹ÃŲŦ ϙϳΎϫϙϳέΩϳέϓ

Ÿ°šƃ¦®œŮřſƙ¦œƆ ¯§±žƗ§¾ƆƈƔžªŕƈ¯Ŧƅ§ÃŶœŕŲŗƆƅ ±ţƅ§¿¯ŕŗśƅ§ƑƆŷ ÀœŕƁůŕŰśƁ§Àŕ¸ƊÃƍ±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§

ã ÁÃƆƈŸƔ ƌƔž Å°ƅ§ ÁŕƄƈƅ§ ¯Ɣ¯ţś ¿ƜŦ Áƈ ¾ƅ°Ã žřƔ¯ŕŰśƁƛ§ ÀƎƊÃœŮ ¯Ɣ¯ţś řƔ±ţ ƌƔž ±§±ţ£³ŕƊƅ§ÃÁñŠŕśƔÁƈŶƈÞŕƍ±ŕŦ¯§ãÀƎƆƈŷřƆƔŰţ½ŕſƊ¥řƔſƔƄÞÀƎƅ§Ãƈ£ÁñƈŝśŬƔ ¯§±žƘƅ ŢƔśƔ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ¿ƈŸƅ§ ±ŕ·¥ ÁƗ ±ţƅ§ ¯ŕŰśƁƛ§ ŶƈśŠƈ Ɠž ª§±±§ Ƃƅ§ Ƌ°ƍ °ŕŦś§ Ɠž

ŢƔśśÃŕƔĎƊÃƊŕƁřƈ²ƆƈªŕƁŕſś§Ɠž¿ÃŦ¯ƅ§Ãž Àƍ¯ƎŠ¾ƅ°Ɠžŕƈŗ ÁÃƄƆƈƔŕƈřŲƔŕƂƈÞ¾Ɔƈśƅ§

¾ƅ°Ã žřƄ±śŮƈřŸſƊƈ½ƔƂţś¿Š£Áƈ¶ŸŗŶƈÀƎŲŸŗÁÃŕŸśƅ§¯§±žƘƅƋ°ƍ ÁÃƊŕƂƅ§©¯ŕƔŬ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ÃªŕƄ§±Ůƅ§ÃªŕŬŬ¤ƈƅ§¾ƅ°ƓžÃ žÀƎś±ŕŠś©±§¯ƙřƔƊÃƊŕƁªŕŷŕƈŠÁƔÃƄś¿ƜŦÁƈ

¯ÃƂŸƅ§ ¿ƔŸſśÃ µŕŦŮƗ§ ªŕƄƆśƈƈ řƔŕƈţ Ɠž ±Ã¯ §Æ řƈÃƄţƅ§ ¨ŸƆśÃ Ţŗ±Ɔƅ řž¯ŕƎƅ§ ±ƔŻ

¯ŕŰśƁƛ§ŶƈśŠƈƓžÁƄƅžřƂŝƓž¶ŸŗŶƈÀƎŲŸŗ©±Šŕśƈƅ§Áƈ§ÃƊƄƈśƔƑśţÀƎƊƔŗřƈ±ŗƈƅ§

½Ɣ±· Ɠž ¼Ƃś Ɠśƅ§ řƔ¯ŕŰśƁƛ§ ªŕŗƂŸƅ§ ÁÃƄśÃ řƔŕżƆƅ §¯Ã¯ţƈ ±Ã¯ƅ§ §°ƍ ÁÃƄƔ ±ţƅ§ Æ §°ƍƓžƑƊ¯Ɨ§ŕƍ¯ţƓžžƓƈÃƄţƅ§½ŕſƊƙ§Ã ÁƔƊ§ÃƂƅ§ÃŢœ§ÃƆƅ§Ã¨œ§±Ųƅ§ ¿ŝƈž±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§

ŶƈśŠƈƅ§

±ŰŕƂƅ§¾§±¯ƙ§¿Ìŝƈ¯ƁÞřƔƊŕŬƊ¥©±ŕŲţ¿ƄÁƈŕƔĎŬŕŬ£§¡Æ²Š¿¯ŕŗśƅ§Ã©±ŕŠśƅ§ªƊŕƄŕƈƅŕ·ƅ ř·ƆŬªƅ¡ŕŲśƓţŕƊƈƅ§¾ƆśƓſž¨±żƅ§ª§Ã±ŝ©¯ŕƔ²ƓžŕƔϱÃţƈ Ɯƈŕŷř·ŮƊƗ§Ƌ°ƍřƈƔƂƅ Æ řƔ±ţƅ§ÁƈřŠ±¯¯ÃŠÃƅį£ŕƈÃƍÞř·ƆŬƅ§ÁƈřŬžŕƊśƈ±¯ŕŰƈª¯Š§ÃśÃžřƅïƅ§ÃřŬƔƊƄƅ§

©¯ŕƔŬƅ§ª§°řƆƂśŬƈƅ§Á¯ƈƅ§ƓſžƓƊŕƄŬƅ§ÃƈƊƅ§Ã¡ŕŦ±ƅ§½ƔƂţśÁƈ¯§±žƗ§ªƊƄƈřƔ¯ŕŰśƁƛ§

řſŰŗà ž±Ůŷ ŶŗŕŬƅ§ Á±Ƃƅ§ Ɠž řƔ¯ƊƅÃƎƅ§ řƔ±ÃƎƈŠƅ§ ƓžÃ žřŲƎƊƅ§ ±Űŷ Ɠž ŕƔƅŕ·Ɣ¥ Ɠž ÀƈƗ§Ƌ°ƍ¯§±žƘƅřƔŗŬƊƅ§řƔ¯ŕŰśƁƛ§řƔ±ţƅ§ªƊƄƈžřƔƄƔ±ƈƗ§ŕƎś§±ƈŸśŬƈ籜ƆŠƊ¥Ɠž řŰŕŦ

¯ŕŰśƁƛ§Àƅŕŷ½Ɔ·£±ŮŷÁƈŕŝƅ§Á±Ƃƅ§Áƈ±ƔŦƗ§Ŷŗ±ƅ§ƓžÃ©±ŕŠśƆƅ²Ƅ§±ƈÁÃƄśÁ£Áƈ

©Ã±ŝƌŗŕśƄƓž«ƔƈŬƑŸŬ¯Ƃž±ţƅ§¯ŕŰśƁƜƅřƔŠƎƊƈřƔ±¸Ɗ¿Ã£«ƔƈŬÀ¯¢ ůƊƆśƄŬƛ§ ÏÔÖÖÀŕŷ©¯ƔƂƈƅ§řƔ±ÃśŬ¯ƅ§řƔƄƆƈƅ§±ÃƎ¸°Ɗƈ§±śƆŠƊ¥Ɠž¯Ɣ§²śƈƅ§¡ŕŦ±ƅ§±ƔŬſśƑƅ¥oÀƈƗ§


±ŝ£ÃžƓƄƔ±ƈƗ§¿ƜƂśŬƛ§ÁƜŷ¥ƌƔž±¯ŰÅ°ƅ§ƌŬſƊÀŕŸƅ§ÃƍÞÏÕÕÔÀŕŷ¨ŕśƄƅ§ŶŗÊ· ÀƎƈŷ¯Ɣ±œŕŝƅ§«ƔƈŬÁŕƄÁƔ°ƅ§ž©¯ţśƈƅ§ªŕƔƛÃƆƅÁƔŬŬ¤ƈƅ§¡ŕŗƕ§ƑƆŷřƈƔ¸ŷřŠ±¯ŗ

õ řƔ²Ƅ±ƈ řƈÃƄţ ¼§±Ů¥ Áï õ ŕŗƔÆ ±Ƃś ¿ƈŕƄƅŕŗ ƌŬſƊŗ ƌŬſƊ ±Ɣ¯Ɣ Å°ƅ§ ¯ŕŰśƁƛ§ ©±Ƅž ª¯ţś ©¯Ɣ¯Šƅ§ «ƔƈŬ řƔ±¸Ɗž ¨±żƅ§ Ɠž ůŕŰśƁƛ§ ±ƔƄſśƅ§ ¿ƄŮ Áƈ ªƁÃƅ§ Ŷƈ ª±ƔŻ

ž řƔƆƔśƊƄ±ƈƅ§ řƔ±ŕŠśƅ§¨ƍ°ƈƑƆŷ ÀœŕƂƅ§Àŕ¸Ɗƅ§Ãƍà ŸŕƎśƁà ©¯œŕŬƅ§ řƔ¯ŕŰśƁƛ§ ªŕŬ±ŕƈƈƅ§

ŕƔĎƊŗƈ ÀƔ¯Ƃƅ§ ůŕŰśƁƛ§ Àŕ¸Ɗƅ§ÁŕƄ ¨ŝƄ Áŷ ¯ŕŰśƁƛ§¡§±²Ãƅ§Ã ¾ÃƆƈƅ§ƌŠÃ Ì ƌŗŠÃƈŗ Å°ƅ§

řŬƔſƊƅ§Á¯ŕŸƈƅ§ÃřŲſ ƅ§Ã¨ƍ° ƅ§ÁòŦƈÁƈƌƄƆƈśŕƈÃƍ ÀƈƗ§ª§Ã±ŝ±¯ŰƈÁ£©±ƄžƑƆŷ

½ÃƂţřƔ±ŕŠśƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§ÃřƔƊƎƈƅ§ªŕŗŕƂƊƅ§ŢƊƈÃƍ©±ŕŠśƅ§©±§¯ƙ¿ƔŗŬ¿Ųž£Á£ıƔÁŕƄÃ Ê Áƈ ©¯ƂŸƈ řƄŗŮ ªŲ±ÊžÃ žřŸſś±ƈ ±ŕŸŬƗ§ ¡ŕƂŗ§Ãǔ ±ÃŠƗ§ ŢŗƄƅ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ ª±±ƈ Ê ±ŕƄśţ§ ¯±§Ãƈ¨ƎƊ¿Š£ÁƈªŕƈÃƄţƅ§ŕƎśŲŕŦƓśƅ§řƔ±ƄŬŸƅ§ª§±ƈŕżƈƅ§¿ƔÃƈśƅÀÃŬ±ƅ§Ã¨œ§±Ųƅ§

ª§Ã±ŝÁ£ ŢŲã°¥Ÿ¨ƂŷƑƆŷŕŬ£ Æ ±©±Ƅſƅ§Ƌ°ƍ«ƔƈŬ¨ƆƁà ŕƎŗßŮ¯ŕŗŸśŬ§ÃıŦƗ§ÀƈƗ§ ¾ƆƎśŬƈƅ§Ƌ¯Ɣ±ƔŕƈÀƔ¯ƂśƓžµŰŦśƅ§¯§±žƘƅ ŢƔśƔÃţƊƑƆŷž¿ƈŸƅ§ÀƔŬƂśÁƈƓśōśÀƈƗ§

©ÃƂƅ§ÁƈřŬžŕƊƈƅ§ª¯§²ƌƔ±śŮƔÁ£ÁƄƈƔŕƈ¡ÃŲƓžƛ¥ƌƅřƈƔƁƛ¿ŕƈƅ§Á£«ƔƈŬ¯Ƅ£Ã ¡ŕŦ±ƅ§ªƂƆŦÀŝÁƈà žřƔœ§±Ůƅ§

¾œƆŶƃ¦°ÂŞ¢Ŵż°ƒ°šƃ¦®œŮřſƙ¦ řƈÃƄţƅ§ ±Ã¯ µƔƆƂśÃ ©±ŕŠśƅ§ řƔ±ţŗ ©§¯ŕƊƈƅ§ Ƒƅ¥ «ƔƈŬ À¯¢ ª¯ŕƁ Ɠśƅ§ ±ŕƄžƗ§ ªƅ§² ŕƈ

Ɠśƅ§ÀƈƗŕžÀÃƔƅ§Ƒśţ ¿ŕƈŸƆƅƓŮƔŸƈƅ§ÄÃśŬƈƅ§Ŷž± ƑƆŷ¿ƈŸś řţÃśſƈƅ§ ½§ÃŬƗ§ŶƔŠŮśÃ

ÃƍÞ¿ƈŸƅ§řƔ±ţÁƈ±ŗƄƗ§±¯ƂƅŕŗªŸśƈśƓśƅ§Ɠƍž©¯ţśƈƅ§ªŕƔƛÃƅŕƄž±ŕƄžƗ§Ƌ°ƍªƂƊśŷ§

ÀƈƗ§ž¾ƅ°Áƈ¶ƔƂƊƅ§ƑƆŷö±Ɨ§ƌŠÃƑƆŷªŕƔÃśŬƈƅ§ƑƆŷ£Ƒƅ¥¿ŕƈŸƅ§±ÃŠ£ Ŷž±ŕƈ Ŷž±Ɣ ¹ÃŠƅ§Ã ±Ƃſƅ§ ©Ãƍ Áƈ ŕƎƔƊ·§Ãƈ ¬§±Ŧ¥ Ɠž ªƆŮž ƓƈÃƄţƅ§ ·Ɣ·Ŧśƅ§ ªŗ±Š Ɠśƅ§

ÁñŦƕ§ ƌŠŕśţƔ ŕƈ ¬ŕśƊ¥ Ɠž ³ŕƊƅ§ řŗŻ± ²Ɣſţś ½Ɣ±· Áŷ ¿ŕƈŸƅ§ ±ÃŠ£ ±ţƅ§ ¯ŕŰśƁƛ§

¿Ɓ£ ¿ƈŷ ªŕŷŕŬƑƅ¥©¯ţśƈƅ§ªŕƔƛÃƅ§Ɠž¯§±žƗ§ řŠŕţ §°ƍŕƊƅ ±ŬſƔþƅ° ƑƆŷ ÀƎś±¯ƁÃ

ƓŰŦŮ ±śÃƔŗƈƄ ã ©±ŕƔŬ ã ÁÃƔ²ſ ƔƆś ²ŕƎŠ ¡§±Ů ¿Š£ Áƈ ŕƔŬñ Ɠž ÀƎœ§±¸Ɗ Áƈ ªŕŷŕŬ ©±ƔƂſƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Ɠž ©¯ŕŷ ¯§±žƗ§ ¿ƈŸƔ ½ŕŮƅ§ ¿ƈŸƅ§ ³Ɣƅà žÀƎƔ ŕƈ Ɠƍ řƔŠŕśƊƙŕž ±Ɣ¸ƊªŋžŕƄƈÁƈƌƔƆŷ§ÃƆŰţƔŕƈïƔ±Ɣŕƈ¾ƆƎśŬƈƆƅ§Ã±žÃƔÁ£ƑƆŷÀƎś±¯ƁÁƄƅžřƆƔ÷ ¯ŠÃśƌƊƗ¯§±žƘƅřƔƂƔƂţƅ§±ÃŠƗ§Ŷž±Ɣ±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§ƓƈÃƄţƅ§¿Ŧ¯śƅ§¨ŗŬŗ©¯Ã¯ţƈ¾ƅ°

řƅÃƎŬŗÁïƔ±ƔŕƈŗÀƎſƔ±ŸśÁà ŸƔ·śŬƔÁƔ°ƅ§ÁƔƄƆƎśŬƈƅ§řƈ¯ŦƅřƔÃƁª§²ſţƈ


ÀƒƂƄƌřŪƆƃ¦ƑŰ°ƒ°šƃ¦®œŮřſƙ¦ ªƛŕŰśƛ§řƄŗŮž±ŕŸŬƗ§řƔƅ¢¿ŲſŗÁƔƄƆƎśŬƈƅ§řƈ¯Ŧ¯§±žƗ§ŶƔ·śŬƔž±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§Ɠž Ɠśƅ§ ŶŲ§Ãƈƅŕŗ ÁƔ±ƈŝśŬƈƅ§Ã ¿ŕƈŸƅ§ ±ŗŦś ¶ŕſŦƊƛ§Ã ¹ŕſś±ƛ§ Ɠž ©°Ŧƕ§ ±ŕŸŬƘƅ řŸŬ§Ãƅ§

ÁƔŸƈşśƊƈƑƆŷÁƔƄƆƎśŬƈƆƅŶſś±ƈƅ§¿ŕŗƁƙŕžÁƔƄƆƎśŬƈƅ§¨Ɔ·ŕƎƔž¿ƂƔƓśƅ§¾ƆśÃŕƎƔž¯Ɣ²Ɣ Áƈ ¯Ɣ²ƈƅ§ ¨°Šś ©¯Ɣ§²śƈƅ§ ­ŕŗ±Ɨ§ Ƌ°ƍà ÁƔ±ƈŝśŬƈƅ§ ­ŕŗ±£ ¯Ɣ²Ɣ Àŝ Áƈà žƋ±ŸŬ Ŷž±Ɣ ŶƈśŠƈƅ§şśƊƔ§°Ǝŗç°ƍ¿ƈŸƅ§¿ŕŠƈÃţƊ¿ŕƈŸƅ§Áƈ¯Ɣ²ƈƅ§¨°Šƅ±ÃŠƗ§Ŷž±śÃž±ŕƈŝśŬƛ§ Å°ƅ§±ŸŬƅ§¿ƂƔžŕƈřƈ¯ŦãşśƊƈÁƈ¶Ã±Ÿƈƅ§©¯ŕƔ²ŶƈÞÁÃƄƆƎśŬƈƅ§Ƌ¯Ɣ±Ɣŕƈƈ¯Ɣ²ƈƅ§

¯ŕŰśƁƛ§ Àŕ¸Ɗ ŕƎƔƆŷ Å÷ƊƔ Ɠśƅ§ ª§²ſţƈƅ§ ÁƈŲśÃ ¯ƔŸŗƅ§ įƈƅ§ ƑƆŷ ¾ƆƎśŬƈƅ§ ƌŸž¯Ɣ Ɠśƅ§¬ŕśƊƙ§ƓţŕƊƈÁŷ§¯ƔŸŗÞÁƔƄƆƎśŬƈƅ§ªŕŗŻ ±¡ŕŲ±¥ÃţƊŶƈśŠƈƅ§¯±§ÃƈƌƔŠÃś±ţƅ§ Æ

ŶŲ§Ãƈƅ§ƓƆƈƔ°¥Ÿ±·ƔŬƈƅ§Ãƍ¾ƆƎśŬƈƅ§ÁÃƄƔžÀŕ¸Ɗƅ§§°ƍƓžÃŕţŕţƅ¥¿Ɓ£ ªŕŠŕƔśţ§ƓŗƆś Æ Ƌ±ŕŦ¯§ãƌƆŦ¯½ŕſƊ¥řƔſƔƄ¯Ɣ¯ţś ½Ɣ±·Áŷž¾ƅ°řƔſƔƄÃŶƈśŠƈƅ§ ¯±§ÃƈŕƎŗ±ŦŬśƓśƅ§

ŶƈśŠƈƅ§¯±ſƅ§§°ƍƌŗ¯ƈƔÅ°ƅ§±¯Ƃƅ§Ŷƈ¨ŬŕƊśƔÃţƊƑƆŷŕŸſś Æ ±ƈÁÃƄƔŬžƋ±Ã¯ŗž¿Ŧ¯ƅ§§°ƍà ŕƎŠŕśţƔƓśƅ§ªŕƈ¯Ŧƅ§ÃŶœŕŲŗƅŕŗ

¨®ƒ®Ş©œŞřƈƆ¼ƄŤƒÂŗŬƒŶƆƃ¦©œƀŽƈ¾Ƅƀƒ°šƃ¦®œŮřſƙ¦ ŶƔŗƅ§řƔ±ţžÁÃƄƆƎśŬƈƅ§Ƌ¯Ɣ±Ɣŕƈ¼ŕŮśƄ§Áƈ¯§±žƗ§ÁƄƈś¼ŕŮśƄ§řƔƆƈŷ±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§

ŕƈƄŕƎŲž±ãŕƎƅÃŗƁ¯§±žƗ§ŶƔ·śŬƔ«Ɣţž½ÃŬƅ§¿ÃŦ¯ŗªŕƈ¯Ŧƅ§ÃªŕŠśƊƈƆƅŢƈŬś¡§±Ůƅ§Ã

ªŕŠśƊƈƅ§ÁƔŬţśÃ©¯Ɣ¯ŠªŕŠśƊƈñŕƄž£±ŕƄśŗ§¿ŕƈŷƗ§¯§Ã± ƅ±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§ŢƔśƔÁáŕŮƔ ªŕŠśƊƈ Ƒƅ¥ řŠŕţ ¾ŕƊƍ ªƊŕƄ §°¥ ŕƈ ÁƔ±ƈŝśŬƈƅ§Ã ¿ŕƈŸƆƅ ±ŸŬƅ§ řƔƅ¢ ¯¯ţś Àŝ ©¯ÃŠÃƈƅ§ ã ¼ƔÃñƄƔƈƅ§ Á§±ž£ ã ÃƔ¯Ɣſƅ§ ªƜŠŬƈ ¿ŝƈ ªŕŠśƊƈ ÁÃƄś žřƔ§¯ŗƅ§ Ɠž ƛ À£ ©¯Ɣ¯Š ªŕŠśƊƈƅ§ Ƌ°ƍ řŗ±Šś Ŷƈ ÁƄƅ ž¡ŕƔƊŻƗ§ ƛ¥ ŕƎƔƊśƂƔ ƛà žÁƈŝƅ§ řƔƅ௠řƅÃƈţƈƅ§ ¼ś§ÃƎƅ§

Ƌ°ƎŗÃŕƍ±ŕŸŬ£¶ſŦƊśžŕƍ±Ɣ÷śƓž¿ŕƈƅ§³£±Áƈ¯Ɣ²ƈƅ§±ŕƈŝśŬ§ŶƈÞŕƎƆƔ¯ŸśÃŕƍ±ŕŗśŦ§Ã

¯ŕŰśƁƛ§ŶƈśŠƈşśƊƔŕƈƊƔŗé±ŝƄƅ§įƅªŕƔ±Ã±ŲƑƅ¥řƔƊżƅ§řƆƂƅ§ªŕƔƅŕƈƄ ¿ÃţśśřƂƔ±·ƅ§

ªŕŠśƊƈƅ§Ƌ°ƍ¡§±ŮƅřŰŰŦƈƅ§řŰţƅ§¶ſŦƊśžªŕƈ¯Ŧƅ§ÃªŕŠśƊƈƅ§Áƈ§¯Ɣ§ Æ ²śƈƜƔŬ±ţƅ§ Æ řŮƔŸƈƅ§ªŕƂſƊ¿ƔƆƂśƅů¤Ɣŕƈž¯§±žƗ§¿ÃŦ¯Áƈ


ŗƒŞœřƈƗ¦ŴŞŬƒ°šƃ¦®œŮřſƙ¦ ²Ɣ²Ÿś ¿ƜŦ Áƈ ŕŲƔ£ Æ řƔŠŕśƊƙ§ ²²Ÿś ±ţƅ§ ¯ŕŰśƁƛ§ Àŕ¸Ɗ ŕƎƔƆŷ Å÷ƊƔ Ɠśƅ§ ª§²ſţƈƅ§ Ƒƅ¥ÁŕŬƊ¥Ƌ±Ƅśŗ§ ±Ŧ¢ůŕŰśƁ§Àŕ¸ƊÅ£Áƈ¿Ųž£ÃţƊƑƆŷÁƔ±Ŧƕ§řƈ¯Ŧƅ¯§±žƗ§¯§¯ŸśŬ§

¯ŕŰśƁ§Àŕ¸ƊƓž±·ŕŦƈƅ§ƑƆŷÀ§¯Ɓƙ§ÃÀƍ¯ƎŠ±ŕƈŝŗ¸ŕſśţƛ§Ɠž±§±ţ£³ŕƊƅ§ÁƗÃÁƕ§

Àŕ¸Ɗž¿Ɣ¯ŗůŕŰśƁ§Àŕ¸ƊÅ£ƓžƌƔƆŷƓƍŕƈƈÀ¸ŷ£¾ƆƎśŬƈƅ§řƈ¯ŦªŋžŕƄƈ ÁŐžž±ţ À¸Ɗś Å°ƅ§ žƌŠÃƈƅ§ ¯ŕŰśƁƛ§ ã žƋ±ƔŻ řƈ¯Ŧ ƑƆŷ ¯±ſƅ§ ±ŗŠ É ÊƔ ƌƆ¸ Ɠž Å°ƅ§ žřƔ¯ÃŗŸƅ§

ƌƊƔŷ ±ŝƗ§ ¨œ§±ŲƆƅà ¬ŕśƊƚƅ ¯±ſƅ§ įƅ ²žŕţ Å£ Á§±ƈ¯Ɣ ž¬ŕśƊƙ§ řƔƆƈŷ ƌƔž řƈÃƄţƅ§

·ŕŮƊƅ§ řŬ±ŕƈƈ±Ɣ¸Ɗ¡±ƈƅ§ŕƎŸž¯ƔƓśƅ§ õřƈ§±żƅ§ã õÁƈŝƅ§ ƓƎžŸ±ŕŸŬƗŕƄ¨œ§±Ųƅ§ ªƆƁ ž¿ƈŸƅ§Ã ±ŕƈŝśŬƛ§ ƑƆŷ řŲñſƈƅ§ ¨œ§±Ųƅ§ Áƈ řƈÃƄţƅ§ ª¯§² ŕƈƆƄà ůŕŰśƁƛ§

¾ƅ° Áŷ şśƊƔŬž ž±ŕƈŝśŬƛ§Ã ¿ƈŸƅ§ ¯œ§Ãŷ ªŲſŦƊ§ §°§Ãǔ ¿ƈŸƅ§ ã ±ŕƈŝśŬƛ§ ¾ƅ° ¯œ§Ãŷ ·ŕŮƊƅ§ Ɠž ÁƔƄ±ŕŮƈƅ§ ¯§±žƗ§ ¯¯ŷ Áƈ ¯ţƔ ůŕŰśƁ§ ½œŕŷ ¨œ§±Ųƅŕž ¿Ɓ£±ŕƈŝśŬ§Ã ¿ƈŷ ¶Ÿŗ ƓŰƂś Á£ ±ŕƈŝśŬƛ§Ã ¿ƈŸƅ§ ƑƆŷ ¨œ§±Ųƅ§ ÁōŮ Áƈ ŕŲƔ£ řŗƔ±ŲƆƅ ŶŲŕŦƅ§ Æ

Ŷž± ½Ɣ±·ÁŸžŸƌŬſƊ±ŝƗ§ ŕƎƅÁƔƊ§ÃƂƅ§ÃŢœ§ÃƆƅ§ÃŕƔĎƆƄ±ŕƈŝśŬƛ§ã¿ƈŸƅ§ÁŷµŕŦŮƗ§ řŮƔŸƈƅ§ ªŕƂſƊ ¹ŕſś±§ Ɠž řŗŗŬśƈ ž¼œ§² ¿Ÿśſƈ ÃţƊ ƑƆŷ ±ŕŸŬƗ§ Ŷſś±ś ž¬ŕśƊƙ§ ¼ƔƅŕƄś

¡§±Ƃſƅ§¿ÃŕƊśƈÁŷ©¯ƔŸŗŶƆŬƅ§¿ŸŠÃ

°ƀŽƃ¦¨œƒšÀƆ²œƈƃ¦¯ƀƈƒ°šƃ¦®œŮřſƙ¦ Áƈ ±¯Ɓ ƑŰƁōŗ ±ţƅ§ ¯ŕŰśƁƛ§ Àŕ¸Ɗ řƔƅŕŸž řƔ¤± ÁƄƈƔ ž¡ŕƔƊŻƗ§ Áƈ řƆƁ ¡§±ŝ¥ Áŷ §¯ƔŸŗ Æ

ůŕŰśƁ§Àŕ¸ƊÅ£Áƈ¹±Ŭ£ÃţƊƑƆŷ±Ƃſƅ§ÁƈŕƎŗµƆŦśƔƓśƅ§řƂƔ±·ƅ§¿ƜŦÁƈ­ÃŲÃƅ§

Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§ À¯ŷ Áƈ ¹ÃƊ Ƒƅ¥ ¼ŕ·ƈƅ§ řƔŕƎƊ Ɠž ů¤ś řƔ¯ŕŰśƁƛ§ řƔ±ţƅ§ Á£ Ŷƈž ±Ŧ¢

¡ŕƔƊŻƗ§Áƈ°ŦƗŕŗ©Ã±ŝƅ§Ã¿Ŧ¯ƅ§ŶƔ²Ãś©¯ŕŷ§Ãǔ ůŕƈśƅ§ªƛÃŕţƈÁŐžžÀƎś§Ã±ŝ隣žƗ§¿ÃŦ¯

±ŝƄ£ Àŕƈ£ řƔ¯ŕŰśƁƛ§ µ±ſƅ§ ±Ɣƈ¯śÃ ž¯ŕŰśƁƛ§ ´ŕƈƄƊ§ Ƒƅ¥ ů¤śŬ ¡§±Ƃſƅ§ ¡ŕ·ŷ§Ãǔ ½ƆŦśÀƎś§Ã±ŝ隣žƗ§¿ÃŦ¯¯Ɣ¯ţśƓžřƈÃƄţƅ§À§¯ŦśŬ§ªƛÃŕţƈÁ¥ŕƎƅŕŠŕƔśţ§µŕŦŮƗ§ Æ Áƈ ¹ÃƊƅ§ §°ƍà ÀƎś§Ã±ŝà ¯§±žƗ§ ¿ÃŦ¯ řƔŬŕƔŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ ¾Ɯśƈ§ ƌƔž ¯¯ţƔ ŕƔĎœ§ÃŮŷ ŕŸƈśŠƈ Æ

Àŕ¸Ɗ ¿¸ Ɠž ©Ã±ŝƅ§Ã ¿Ŧ¯ƅ§ Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§ À¯ŷ Áƈ ¡§±Ƃſƅ§ ƑƆŷ ±±Ų §Æ ±ŝƄ£ ©§ÃŕŬƈƅ§ À¯ŷ ¿ƔƈŸƅ§ÁÃƈ¯ŦƔŕƈƅŕ··ƂžřƔƅŕŸƅ§¿ÃŦ¯ƅŕŗ¯§±žƗ§ŒžŕƄƔ±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§ ÁƗŸ±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§

Å°ƅ§±¯Ƃƅŕŗ·ƂžřŰŕŦƅ§ÀƎţƅŕŰƈřƈ¯ŦÁƈ¯§±žƗ§ÁƄƈƔÃƍà Ê žÀƍ±ƔŻÁƈ¿Ųž£ÃţƊƑƆŷ


ř۱žÁƈ±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§¯Ɣ²ƔÁƔ±Ŧƕ§ŢƅŕŰƈřƈ¯ŦƓžÀƍ¯ƎŠÃÀƎśŕƄƆśƈƈƌ ŗÁÃƈ¯ŦśŬƔ ŶƈśŠƈƅ§¿Ŧ§¯řŮƔŸƈƅ§ªŕƂſƊÁƈ¿ƆƂƔÃÀƍ±ƂžÁƈ¡§±Ƃſƅ§¬Ã±Ŧ

»őœ·Âƃ¦¼ƄŤƒ°šƃ¦®œŮřſƙ¦ ª§±śžŕƎƔžŶ· É ŕƂÊśƓśƅ§ž¨±żƅ§Ɠž¯ŕŰśƁƛ§ª§±Ã¯Ƒƅ¥±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§ïƂśƊƈ±ƔŮƔŕƈ§±ƔŝƄ Æ ©±Ã¯ƓžªŕŗƆƂśƅ§ªƆƄŮřƅŕ·ŗƅ§ªƛ¯Ÿƈ¹ŕſś±§Ɠž¨ŗŬśś¯ÃƄ±ª§±śſŗůŕŰśƁƛ§ŶŬÃśƅ§

Á£Ƒƅ¥©±ŕŮƙ§ƓżŗƊƔÁƄƅž©¯±ŕŗƅ§¨±ţƅ§Áŕŗ¥řƔŷÃƔŮƅ§řƔŕŷ¯ƅ§ ƓžŕƔĎŬŕŬ£§¡Æ²Š¯ŕŰśƁƛ§ řƈœ§¯řƅŕţƑƆŷ¸ŕſţƅ§¿ƜŦÁƈƛ¥ªŕŗƆƂśƅ§Ƌ°ƍ¿ŝƈůŕſśÁƈÁƄƈśƔÀƅƓŷÃƔŮƅ§ÀƅŕŸƅ§

ƓžřƂƂţśƈƅ§¾ƆśÁƈ±ƔŝƄŗƑƊ¯£řŮƔŸƈƅ§ªŕƔÃśŬƈ¿ŸŠƓžªŗŗŬśůŕŰśƁƛ§ ¯ÃƄ±ƅ§Áƈ

©¯ŕƔ²ÁŷÀŠŕƊƅ§ÀŦŲśƆƅřŠƔśƊ¯ŕŬƄƅ§Ã ůŕŰśƁƛ§ ¯ÃƄ±ƅ§«¯ţƔ©¯ŕŷžŶƁ§Ãƅ§Ɠž¨±żƅ§

©¯ŕƔ²Ã ¯ŕŰśƁƛ§ ÃƈƊ ¿¯Ÿƈ Áƈ ±ŗƄ£ řŷ±Ŭŗ ƓƊŕƈśœƛ§Ã ůƂƊƅ§ Ɠ·ŕƔśţƜƅ řƈÃƄţƅ§

¨ŗŬśƔŕƈÃƍà ž¯ÃƂƊƅ§řƈƔƁÁƈ¿ƆƂƔªŕƈ¯Ŧƅ§Ã ŶƆŬƅ§Ɠ·ŕƔśţƛřŗŬƊƅŕŗůƂƊƅ§Ɠ·ŕƔśţƛ§

¿ţƅ§³ƔƅÃŕƎśƈƔƁ¯ƂſśřƆƈŸƅ§Á£³ŕƊƅ§¼ŮśƄƔÁƔţřƅŕ·ŗƅ§¯Ɣ²ƔƋ±Ã¯ŗÅ°ƅ§ÀŦŲśƅ§Ɠž

Áƈ§¡Æ²Š Á¥řƈÃƄţƅ§ůƔÁƈůƂƊƅ§Ɠ·ŕƔśţƛ§¹²Ɗ¿ŗž±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§ Àŕ¸Ɗ±ŠƍÃƍ ¿ƈŸƅ§ƑƆŷřŲñſƈƅ§ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ÃŢœ§ÃƆƅ§Ã¨œ§±Ųƅ§Áŷ¿ŗžÀŦŲśƅ§ÁŷŕƈŠŕƊ³Ɣƅřƅŕ·ŗƅ§ Æ ±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§ƓžÁƔƄƆƎśŬƈƅ§¨Ɔ·Ã ¿ŕƈŷƗ§Áƈ¶Ã±Ÿƈƅ§ÁƔŗ ÀŕŠŬƊ§À¯ŷ¨ŗŬśƓśƅ§

ƓƎśƊśƛÁƔƄƆƎśŬƈƅ§ªŕŗƆ·ÁƗŸ­ŕśƈ¿ƈŷŕƈœ§¯ Æ ¯ŠÃƔ

ŗőƒŕƃ¦ƑƆšƒ°šƃ¦®œŮřſƙ¦ ¯§²¯Ƃžžŕƍ±ŕŸŬ£¶ſŦÃřţŕśƈƅ§ªŕƈ¯Ŧƅ§ÃŶœŕŲŗƅ§½ŕ·ƊÁƈ±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§¼ŷŕŲŕƈƆŝƈ

¿ƈŕŷ§°ƍ ªƁÃƅ§ Ŷƈ µŦ±£ Ƌ¯±§Ãƈà ÀƅŕŸƅ§ řƁŕ·¿ŸŠÃ řŸƔŗ·ƅ§¯±§Ãƈ ÁòŦƈ Áƈ ŕŲƔ£ Æ

ŕƈƊƔŗž©¯ţśƈƅ§ªŕƔƛÃƅŕƄ¿Ã¯Ɠž¡ŕƈƅ§Ã¡§ÃƎƅ§©¯ÃŠÁŬţś¡§±Ã¨ŗŬƅ§ŕƊƅŢŲÃƔűƍÊ

ƓƊ·§Ãƈ Ŷśƈś ¨ŗŬ ŕŲƔ£ Æ ŕƊƅ ±ŬſƔ Ãƍà ž¨ƎƊƅ§Ã «ÃƆśƆƅ řŬƔ±ž ŕƎśŕŸƈśŠƈ řƔŷÃƔŮƅ§ ªƄ±ś ŕƈƆƄž¯ƜƔƈƅ§¯ƊŷƑƆŷ£ŶƁÃśƈ±ƈŷªŕ·ŬÃśƈŗřƔ¯ŕŰśƁƛ§řƔ±ţƅ§ªŕŠ±¯ƑƆŷ£ª§°¿Ã¯ƅ§

Áƈ ªƊƄƈ Ɠśƅ§ ©Ã±ŝƅ§ ±ţƅ§ ¯ŕŰśƁƛ§ Àŕ¸Ɗ ¯ŠÃ£ ¯Ƃƅ ¿Ųž£ řţŰƅ§ ªƊŕƄ ©Ã±ŝƅ§ ª¯§²

řŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§ªƈţŕƈƄřƔŸƔŗ·ƅ§¯±§ÃƈƆƅōſƄ£ªŕƈ§¯ŦśŬ§ÃřƁŕ·Ɔƅ©¯Ɣ¯Š±¯ŕŰƈ¼ŕŮśƄ§

ƑƆŷ¯±§Ãƈƅ§ƑƆŷ¸ŕſţƅ§Ɠž©±ŮŕŗƈřţƆŰƈÀƎƅ¾Ɯƈƅ§ÁƗŸŕƎś²²ŷ ÃřœƔŗƅ§řƔŸƔŗ·ƅ§¯±§ÃƈƆƅ

Áƈ ±ţƅ§ ¯ŕŰśƁƛ§À¸ŷà řƅïƅ§¿Ÿſś ŕƈƈ ¿Ųž£ řœƔŗƅ§ ÁÃŷ±Ɣ ÀƎž Àŝ Áƈà ž¯ƔŸŗƅ§ ¯ƈƗ§


řƔŠÃƅÃƊƄśƅ§ ¿œŕŬÃƅ§ ŕƎś¯ŠÃ£ Ɠśƅ§ ªƜƄŮƈƅ§ §ÃƆţƔ ƓƄ õ ±Ůŗƅ§ õ ¯±§Ãƈƅ§ Àƍ£ řƔ±ţ ±ŕƍ¯²ƛ§Ã´ƔŸƅ§Áƈž¹§¯ŗ§Ãǔ řŷ§±ŗÁƈƌƊÃƄƆƈƔŕƈŗžµŕŦŮƗ§ª§±ŕƔƆƈÁƄƈŕƈƄž©¯Ɣ¯Šƅ§ ÀƎƊƈř·ƔŬŗřŗŬƊÄÃŬřƅŕŷ¥ƑƆŷ±¯ŕƁ±ƔŻƑŲƈŕƈƔžÁŕƄÀƅŕŷƓž

ŗƒ¶¦°ƀƆƒ®ƃ¦ œŪ°¤ÀƂƆƒƙ°šƃ¦®œŮřſƙ¦À® řƔƊ¯ƈƅ§ªŕƔ±ţƅ§ÃřƔ·§±ƂƈƔ¯ƆƅžƋ¯ţÃƓſƄƔƛÁŕƄÁ§Ãǔ žÅ±Ã±Ų·±Ů±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§ž§±ƔŦ£ Æ ƑƆŷ©±·ƔŬƅ§Áï¯ŕŰśƁƛ§ƑƆŷ©±·ƔŬƅ§¿ŕţƈƅ§ÁƈƌƊƗ§°ƍřƔŬŕƔŬƅ§řƔ±ţƅŕŗř·ŗś±ƈƅ§

ÁñƈŝśŬƔà ÁÃƆƈŸƔ ÁƔ°ƅ§ ¯§±žƗ§ ÁƔƔƜƈ ůƔ£ Áƈ řƔ¯ŕŰśƁƛ§ª§±±§ Ƃƅ§°Ŧ¤ś  ŕƈƅŕţà ±Ůŗƅ§

ƑƆŷ¯§±žƗ§±ŕŗŠ¥űñŲƅ§ÁƈÁÃƄƔŬžřƔ²Ƅ±ƈř·ƆŬ¯ƔƓž¾ƅ°Áƈƛ¯ŗŶŲÃśÃÁÃƂſƊƔÃ Æ ¨ŕƂŷÁƈŕƎƊƄƈśřƈÃƄţƅ§¯ƔƓžřƂƔ±·ƅ§Ƌ°ƎŗřŷÃŲÃƈƅ§ř·ƆŬƅ§Ãřƅïƅ§ř·ŦŶƈ½ž§Ãśƅ§

řƅïƅ§¯ƔƓžř·ƆŬƅ§²ƔƄ±śÁ£ŕƈƄř·ƆŬƅ§ ¨ŕţŰ£ÀƎƊƈƌŗƆ·ƔŕƈÁðſƊƔƛÁƔ°ƅ§¯§±žƗ§ ŶƈśŠƈƓžÁƄƅ±·ŕŦƈƅŕŗ¼ÃſţƈÃřƔŕżƆƅ¨ŸŰ±ƈ£řƔƈÃƄţƅ§··Ŧƅ§řŲ±ŕŸƈÁ£ƓƊŸƔ

¿ƈŸƅ§ÁƄƈƔıŦ£ªŕƎŠŕƈï¾ŕƊƍž¯§ ±žƘƅřƄÃƆƈƈ¬ŕśƊƙ§¿œŕŬëƔţž±ţƅ§¯ŕŰśƁƛ§ Æ ž¼ţŰà ž·żŲ ªŕŷŕƈŠÃ žřƔŬŕƔŬ ¨§²ţ£Ã žµŕŦ ¿ƔÃƈś ª§° ¿ŕƈŷ ª§¯ŕţś§Ã žŕƎƔ¯ƅ

ƌƊŐž ƓƄŬśÃ±ś ÁÃƔƅ ŢŲã ŕƈƄà ©¯ŕŗŸƅ§Ã ŶƈŠśƆƅ ÁƄŕƈ£Ã žřƔƊÃƔ²ſƔƆśÃ řƔŷ§°¥ ªŕ·ţƈÃ

o¡Ɠ·ŗƅ§¹ÃŠƅŕŗªÃƈƅ§řŲ±ŕŸƈƅ§ƓƊŸśž¯ƔţÃƅ§¿ƈŸƅ§¨ţŕŰřƅïƅ§ÁÃƄśÁƔţ


©¦ ¦°ſ Milton Friedman, Capitalism and Freedom, London, University of Chicago Press, 1962, chapters 1, 2. Milton & Rose Friedman, Free to Choose, London, Secker & Warburg, 1980, chapters 1, 2. Friedrich Hayek, The Road to Serfdom, London, University of Chicago Press, 1976 (1944). Henry Hazlitt, Economics in One Lesson, New Rochelle NY, Arlington House, 1979. Peter Saunders, Capitalism: A Social Audit, Buckingham, Open University Press, 1995. Adam Smith, The Wealth of Nations, Indianapolis, Liberty Press, 1981 (1776).

°ŕ®řƄƃŗƄőŪ¢ řƅïƅ§řƔƄ§±śŮ§Áƈ¿Ųž£©±ţƅ§½ÃŬƅ§ ¯Ÿś§°ŕƈƅÏ  ±ŝƄ£řƅÃŗƂƈ©±ţƅ§½§ÃŬƗ§¿ŸŠśÁ£¾ƊƄƈƔ¼ƔƄÐ  ¾¯ƆŗƓž½§ÃŬƗ§ŶƔŬÃś¾ƊƄƈƔ¼ƔƄÑ


 ŗƒ°šƃ¦ ŕƊśƂƔ±·ŗ řŰŕŦƅ§ ŕƊśţƆŰƈ ¡§±Ã ƓŸŬƅ§ řƔ±ţ Ɠƍ ŕƎƈŬ§ ½ţśŬś Ɠśƅ§ ©¯ƔţÃƅ§ řƔ±ţƅ§ oŕƎŗ²ÃſƆƅÀƍ¯ÃƎŠřƁŕŷ¥ãžÀƎśƔ±ţÁƈÁƔ±Ŧƕ§Áŕƈ±ţ¿ÃŕţƊƛŕƊƈ¯ŕƈžřŰŕŦƅ§

¾ƒƆ©°¦ÂƒřŪÀÂŞ

Ÿŗƒ°šƃ¦œƆ Á£ƓżŗƊƔÁƔ±Ŧƕ§Áƈ¿Ŧ¯śÁïƌśŕž±Űś±ŕƔśŦ§ƑƆŷ§±¯ŕƁ¯±ſƅ§ÁÃƄƔÁ£ƓƊŸśřƔ ±ţƅ§ Æ

ƌƄÃƆŬ¶±ŕŸśƔÀƅŕƈžŕƎŗƌśŕƔţ´ƔŷƓž¨Ż±ƔƓśƅ§řƂƔ±·ƅ§ ±ŕƔśŦ§ƑƆŷ§±¯ŕƁ Æ ¡±ƈƅ§ÁÃƄƔ řƈÃƄţƆƅřƔŬƔœ±ƅ§¼§¯ƍƗ§¯ţ£řƔ±ţƅ§řƔŕƈţ¯ŸśÃÁƔ±Ŧƕ§řƔ±ţŶƈ

ÀƅŕŸƅ§ ªŕƈŬ Áƈ řƔŬƔœ± řƈŬ ŕƎſŰÃŗ ÀÃƔƅ§ ŕƎŗ ŕÆž±śŸƈ  řƔ±ţƆƅ řƔÃƊŸƈƅ§ řƈƔƂƅ§ ªţŗŰ£

ÁŕƄ žřƔ±Ůŗƅ§ ťƔ±ŕś Áƈ À¸ŷƗ§ ¡²Šƅ§ ¯§¯śƈ§ ƑƆŸž ŕƈœ§¯ Æ ¾ƅ°Ƅ ÁƄś Àƅ ŕƎƊƄƅ ž«Ɣ¯ţƅ§

¿Ųŕſƅ§ŶƈśŠƈƅ§ÃřƈƔ±Ƅƅ§©ŕƔţƅ§ÃřƆƔŲſƅ§²Ɣ²Ÿś ƓƍřƈÃƄţƅ§ řƔŕŻÁ£Ãƍ¯œŕŬƅ§¯ŕƂśŷƛ§

Á£Ã ŶƈśŠƈƅ§ ŕƍ¯¯ţƔ Ɠśƅ§ řƈŕŸƅ§ řţƆŰƈƅ§ ¿Š£ Áƈ §ÃƆƈŸƔ Á£ ±Ůŗƅ§ Áƈ ŶƁÃśƈƅ§ ÁŕƄÃ

ŕÆƁÃƂţªŕƔ±ţƅ§ªƊŕƄž³ŕŬƗ§ƓžřƈŕŸƅ§řţƆŰƈƆƅ řƔŰŦŮƅ§ÀƎśŕŗŻ±ÃÀƎţƅŕŰƈ§ÃŸŲŦƔÊ ¾ŕƊƍÁƄƔÀƅřƊƔŸƈ¼œ§Ã·ã¡ƜŗƊƅŕƄÁƔ¯¯ţƈ¯§±ž£ãřƊƔŸƈªŕŷŕƈŠƅŢƊƈÊś ŕƔŕ·ŷã Á±Ƃƅ§Ɠžª±Ǝ¸¯ƂžŶƔƈŠƅ§ƑƆŷ½ŗ·ƊśřƈŕŷřƅŕţƄřƔ±ţƅ§©±Ƅžŕƈ£řƔ±ţƅ§ ƓžÀŕŷ½ţ ÁƈµŕƂśƊƛ§ÁÃƊŕƂƅ§řƔŕŻªŬƔƅ¾Ãƅ¿ÃƂƔ¾ÃƅòŗÃƍÁƔžÃŬƆƔſƅŕŗª·ŗś±§Ã±ŮŷÁƈŕŝƅ§

řƈÃƄţƅ§¯ÃŠÃÁƈ¼¯Ǝƅ§ÁŕƄÃoŕƎƁŕ·ƊŶƔŬÃśÃŕƎƔƆŷř¸žŕţƈƅ§ŕƈƊ§Ãǔ žŕƍ¯ƔƔƂśãªŕƔ±ţƅ§ ÁƔţ ž±Ůŷ ŶŬŕśƅ§ Á±Ƃƅ§ Ɠž řƔŬƔœ±ƅ§ ±ŕƄžƗ§ ¯ţ£ §°ƍ ŢŗŰ£Ã ¯§±žƗ§ řƔ±ţ řƔŕƈţ Ãƍ

Áƈ¯Ɣ¯ƎśƆƅřƔ±ţƅ§ªŲ±ŸśžÁƔ±ŮŸƅ§Á±Ƃƅ§ƓžÃřƔŬŕŬƗ§řƔŬŕƔŬƅ§ÀƔƂƅ§ÁƈřƔ±ţƅ§ª±ŕŰ žƑƈŬ£¼¯ƍ½ƔƂţśřƈƔƂƅřŸŲŕŦÁÃƄśÁ£ƓżŗƊƔřƔÃƊŕŝřƈƔƁřƔ±ţƅ§Ɠž§Ã±£ ÁƈÁƔ±¯Űƈ

ÀÃƎſƈ±ƔƔżśƅ õƜŝƈ Æ ÁƔƔƄ§±śŮƛŕƄ õ §ÃŸŬÁƈÞřƅïƆƅƓƁ±Ÿƅ§¡ŕƂƊƅ§ãřƔŷÃƔŮƅ§¡ƜŷŐƄ ¯§±žƗ§©ŕƔţƓžřƈÃƄţƆƅ±žŕŬƅ§¿Ŧ¯śƅ§±Ɣ±ŗśƅřƔ±ţƅ§

ƊřœƒšÀœŪƈƗ¦³ƒŶƒÀ¢Ƒż¼šƃ¦ ã žƌƔž ´Ɣŷ£ Å°ƅ§ ÁŕƄƈƅ§ ¯Ɣ¯ţś Ɠž ½ţ ůƅ ½ÃƂţƅ§ řżƆŗ řƔ±ţƅ§ Áŷ ±ŗŸÊƔ ŕƈ ±ƔŝƄ §Æ ã ¯ţ£ ƓƊ±ŗŠƔ ƛ£ ƓżŗƊƔà ƓśŕƔţ ƌŸƈ ´Ɣŷ£ Å°ƅ§ µŦŮƅ§ ã žƌƔž ¿ƈŷ£ Å°ƅ§ ÁŕƄƈ ƅ§


şƎƊƈ Áƈ ŶŗŕƊ §°ƍà ÁƔ±Ŧƕ§ ½ÃƂţ À±śţ£ Á£ ř·Ɣ±Ů žƌƔž ¨Ż±£ ŕƈŗ ÀŕƔƂƅ§ Áƈ ƓƊŸƊƈƔ

ŕƈƊƔŗžƌƁÃƂţ ±ŕ·¥ƓžµŦŮƅ§¼±ŰśƓƊŸśřƔ±ţƅŕž¾ÃƅƌŸŲÃÅ°ƅ§řƔŸƔŗ·ƅ§ ½ÃƂţƅ§ ãřƔ±ţƆƅÀ§¯ŦśŬ§¡ÃŬÁÃƄƔŬ¾ƅ°žžÁƔ±Ŧƕ§½ÃƂţƑƆŷ¯±ſƅ§ůśŸƔÁ£řƔ ±ţƅ§Áƈ³Ɣƅ

½ţƅ§§°ƍÀ§¯ŦśŬ§Ɠžo²§ÆÃ੶

ãÁƔƊ§ÃƂƅ§ŶŲÃÃƍřƈÃƄţƅ§±Ã¯ž©±ţƅ§½ÃŬƅ§ÃřƈÃƄţƅ§±Ã¯ ¯ƔƔƂśƓś±ƄſŗřƔ±ţƅ§·ŗś±ś ŕƈƊƔŗ ŕƎƅÁƔ±Ŧƕ§ ¾ŕƎśƊ§ÁƈƌƔƈţƔà žƌśƔ±ţŗ Ŷśƈśƅ§Áƈ¯±ž ¿ƄÁ ƄĐ ƈƔ Å°ƅ§¿ƈŸƅ§±ŕ·¥

řƔ±ţÞ¡§±Ůƅ§Ɠž¾ƆƎśŬƈƅ§řƔ±ţ±ŕƔśŦƛ§řƔ±ţãřƔ¯ŕŰśƁƛ§řƔ±ţƅŕŗ©±ţƅ§½ÃŬƅ§· ŗś±ś řƔ±ţÞ ƌŲž±ã±ŸŬƅ§¿ÃŗƁƓž¾ƆƎśŬƈƅ§řƔ±ţà ƌśŕƈ¯ŦÃƌśŕŠśƊƈ±ŸŬ¯Ɣ¯ţśƓžŶœŕŗƅ§ Áƈ ¼Ɣ¸ÃśÃ ƌƔž ¨Ż±Ɣ ŕƈ ¬ŕśƊ¥ Ɠž şËśƊƈƅ§ řƔ±ţà žƌśƊƎƈ ã ƌśſƔ¸Ã ±ŕƔśŦ§ Ɠž ¿ƈŕŸƅ§

řƔƅŕƈŬ£±ƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§Ɠžƛ¥řƔ±ţƅ§Ƌ°ƍ¯ŠÃśÁ£ÁƄƈƔƛÃƋ±ŕśŦƔ

ŗƒŮŤŬƃ¦ƊšƃœŮƆŕ²œƈƃ¦ð®¢ÂƋÀœŪƈƗ¦ Àŝ Áƈà ž©ŕƔţƅ§ Ɠž ƌž§¯ƍ£Ã ƌśŕŗŻ±Ã ƌśƜƔŲſśÃ ƌśŕŠŕƔśţ§ ¼±ŸƔ Áƈ ƌŬſƊ ¡±ƈƅ§ Ƌ¯ţÃ

řŲñſƈªŬƔƅƌś§±ŕƔśŦ§Á£Ãž©±ţ©¯§±¥ÁŕŬƊƚƅÁ£ŕƊƈŲ Æ §°ƍ ƓƊŸƔà řƔŰŦŮƅ§ ƌţƅŕŰƈ

°ŕŦśƛªŕƔƁƜŦƘƅƌƈƎžÃƌƆƂŷÀ§¯ŦśŬ§ƌƊŕƄƈŐŗžřƔŷŕƈśŠƛ§ƌśƔſƆŦãƌžÃ±¸¿ŗƁ ÁƈƌƔƆŷ

ÁōŮŗÀƍ¤±§ ¢¶ŸŗƆƅÁÃƄƔ¯ƁƌśƜƔŲſśÃƌśŕŠŕƔśţ§¾±¯ƔƋ¯ţÃÁŕŬƊƙ§ƌƅřŗŬŕƊƈƅ§ª§±§±Ƃƅ§ řž±Ÿƈ řŠ±¯ ³ſƊ ¾ƆƈƔ Á£ ¯ţƗ ÁƄƈƔ ƛ ÁƄƅà ž±Ŧ¢ µŦŮƅ ¨ŬŕƊƈ ã ŢƔţŰ Ãƍ ŕƈ

Ɠśƅ§ª§±±§ Ƃƅ§°ŕŦśƛ¿Ųž£ŶŲÃƈƓžÁƔ±Ŧƕ§Á£ÃžřƔŕŰÃƅ§¶ž±ƓƊŸśřƔ±ţƅ§ƌś§°ƅ¡±ƈƅ§

¡±ƈƅ§©ŕƔţƑƆŷ±ŝ¤ś

ŴƒƆŞƃ¦ŠƃœŮƆ±±Ŷřŗƒ°šƃ¦ řƔ±ţƅŕž ÁƔ±Ŧƕ§ ŢƅŕŰƈ ã řƈŕŸƅ§ řţƆŰƈƅ§ ã žÀŕ¸Ɗƅ§Ã řƔ±ţƅ§ ÁƔŗ ¶±ŕŸś ¾ŕƊƍ ³Ɣƅ

Áƈ řƈŕŸƅ§ řŸſƊƈƅ§¨ƍ°ƈßŗśƈÁŕƄŶƔƈŠƆƅ¯ƈƗ§©¯ƔŸŗŢƅŕŰƈƅ§½ƔƂţś¿ƔŗŬƓž¿ƈŸś

řŠƔśƊÁŐžÀŕśƊŗƓƈ±ƔŠ¿ŕƁŕƈƄïţ¯Ÿŗ£Ƒƅ¥ ŢƅŕŰƈƅ§À¸ŸśŕƎƊƗřƔ±ţƆƅÁƔƈŷ§¯ƅ§¯Ů£

o¯§±žƗ§Áƈ¯¯ŷ±ŗƄƗƑƈ¸Ÿƅ§©¯ŕŸŬƅ§ƓƍÁÃƄśŬ±ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§

ƌƊ£ŕƍ¯ŕſƈßoÅÃſŸƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ÀŬŕŗŕƊŕƔţ£¼ŰÃƔŕƈãž Æ ořƔſŦƅ§¯Ɣƅ§©±Ƅž«ƔƈŬÀ¯¢±Ã·

ƋŕƔ§ÃƊÁƈ§¡ƲŠÁƄśÀƅřƔŕŻ²Ɣ²ŸśÃţƊřƔſŦ¯Ɣř·Ŭ§ÃŗŕƈƊōƄïŕƂƔÊ ƌśŕŗŻ±ƅ¯±ž¿Ƅ¾±ËÊś§°¥ ÁïŕƂƊƔ¼ÃŬřŰŕŦƅ§ÀƎţƅŕŰƈ¡§±ÃřƔ±ţŗƓŸŬƅŕŗÀƎƅŢƈŬƔÁƔţ¯§ ±žƗ§Á¥ořƔƆŰƗ§ Ê


ŕƈƈ ž¿ƄƄ ŶƈśŠƈƅ§ ŢƅŕŰƈà řƄ±śŮƈƅ§ ÀƎţƅŕŰƈ ½ƔƂţś ¿Š£ Áƈ Àƍ±ƔŻ Ŷƈ ÁÃŕŸśƅ§ ÃţƊ

ƌśŕŠŕţ řƔŗƆś ¿Š£ Áƈ ÁƔ±Ŧƕ§ ªŕŠŕţ ƓŗƆƔ Á£ ¡±ƈƅ§ ƑƆŸž ŕƔƆŸƅ§ řţƆŰƈƅ§ ²²ŸƔŬ

ŕƊœŕŮŷƑƆŷ¿ÃŰţƅ§ŶƁÃśƊƛŕƊƊ¥¿ÃƂƔ ÀƈƗ§©Ã±ŝƌŗŕśƄƓž«ƔƈŬÀ¯¢¨śƄřƔŰŦŮƅ§ ÀƎţƅŕŰƈƅ ÀƎśŕŷ§±ƈ Ŷž§¯ŗ ŕƈƊ§Ãǔ žÀƎƁƜŦ£ À±Ƅ Áƈ Ŷž§¯ŗ ²ŕŗŦƅ§ ã ƓƁŕŬƅ§ ã ±§²Šƅ§ Áƈ

¿ŕŸžƗ©¯ÃŰƂƈƅ§±ƔŻşœŕśƊƅ§ÁƈŶŗƊśŶƈśŠƈƅ§Ɠž«¯ţśƓśƅ§¯œ§Ãſƅ§Áƈ±ƔŝƄà ořŰŕŦƅ§ oűŮŗ·Ɣ·Ŧśƅ³ƔƅÁƄƅà žřƔ±Ůŗ¿ŕŸžƗřŠƔśƊ ÁÃŬŠ±ƔžÀ¯¢¿ŕƁŕƈƄãžÁƔ±Ŧ¢¯§±ž£

ŗż°ŶƆƃ¦ÂƆƈƏƃ¤Ä®£řŗƒ°šƃ¦ ±ƔƄſśƅŕŗ ³ŕƊƅ§ ŶƔƈŠƅ ­ŕƈŬƆƅ ¯§¯ŸśŬƛ§ ƑƊŸƈŗ ŸŢƈŕŬśƅ§ Áŷ ¿Ɣƈ ª±§ÃƔśŬ ÁÊ Ŷž§¯

ŕƊœ§±¢ ÁƔŬţś ŕƊƊƄƈƔ ã ž¿Ÿſƅŕŗ ŕĎƂţƈ ±Ŧƕ§ ÁÃƄƔ ¯Ɓ ŕƎŲž±Ɗ ½±·ŗ ¼±Űśƅ§Ã «Ɣ¯ţƅ§Ã

½Ɣ±· Áŷ ±Ŧƕ§ ±ƔƔżś ŕƊƊƄƈƔ ã žÁƔ±Ŧƕ§ ¡§±¢ ÀƎž řƅÃŕţƈ ¿ƜŦ Áƈ ŕƊƈƎžÃ řƔŰŦŮƅ§ ƓƊƄƅž¿ÃƂś ŕƈ ¶ž±£ ŕƎƔž ¿ÃƂƔ ©±ŕŗŷ ±ƔśƅÞ ƓŬƊ±ſƅ§¼ÃŬƆƔſƆƅà ƌśƂƔ±·ō·Ŧŗ ƌŷŕƊƁ¥

Áŷ±ƔŗŸśƅ§ÁƄƈƔž±ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§ƓžÃoƌƅÃƂśÁ£Ɠž¾ƂţÁŷªÃƈƅ§ƑśţŶž§¯£Á£¯ŸśŬƈ řƂƔƂţƅ§Ã ±ŕƄžƗ§ ÁƔŗ ³žŕƊśƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ŕƍ±ŕŗśŦ§Ã ª§¯ƂśŸƈƅ§Ã ¡§±ƕ§ Áƈ řŷÃƊśƈ řŷÃƈŠƈ

ŶƈśŠƈÀŕƔƁşœŕśƊįţ¥Á£¾Ɣŕƍ ¾Ɣ±¯Ɣ±žÅÃŕŬƈƊƅ§¼ÃŬƆƔſƅ§±Ƅ°¯ƁüƔ²ƅ§¯±·ś¼ÃŬ ƑƆŷ©±ŮśƊƈ ŕƈƊ§Ãǔ ž©¯ţ§Ã řœƔƍãÁŕƄƈƓžŕƍ±ŰţÁƄƈƔƛřž±Ÿƈ Ÿřž±Ÿƈƅ§ÃƈƊƓƍ±ţ ŕƈ£ƌŗ¤ŗƊśƅ§ãƌŸƁÃśÁƄƈƔƛŕƈ«Ã¯ţŗŢƈŬśřƔ±ţƅ§¯§±žƗ§¿Ƅ¿ÃƂŷƓžŶŬ§Ã½ŕ·Ɗ

±ŕƄž£±ÃƎ¸ŶƊƈƔžžÁƔŸƈƓœŕƎƊ¼¯ƍ½ƔƂţśƅ¿ƈŸƅ§ƑƆŷ¯§±žƗ§±ŕŗŠ§Ãǔ žÅ²Ƅ±ƈƅ§·Ɣ·Ŧśƅ§

©¯Ɣ¯Š¨±ŕŠś¡§±Š¥ã©¯Ɣ¯Š

ŗƒ°š©ŪƒƃŗƒŕœŞƒƗ¦nŗƒ°šƃ¦~ Å°ƅ§ůƔƆƂśƅ§ƑƊŸƈƅŕŗ³Ɣƅžŕƈŕƈś¼ƆśŦƈƑƊŸƈŗřƔ Æ ±ţƅ§ŢƆ·Űƈ¶Ÿŗƅ§À¯ŦśŬƔ¾ƅ° Ŷƈ

ž¼±Űśƅ§ƑƆŷ©±¯Ƃƅ§ƑƊŸƈŗ ŕƈƊ§Ãǔ o ¡ƓŮŗÀŕƔƂƅ§ÁƈŕƈµŦŮƓƊŸƊƈ¿ƍ¿§¤Ŭƅ§Ƌ¯ŬŠƔ

ÁƔŗ ŸŕƔƊ¯ƅ§ ª§°ƅ§Ã ŕƔƆŸƅ§ ª§°ƅ§ÁƔŗ ŕÆƁ±ŕž ¯¯ţƔ §°ƍà ƓśŕŗŻ±½ƔƂţś ƑƆŷ ©±¯Ƃƅ§ ¾Ɯśƈ§ ã ƓŷÃƅ§ Áŷ ³Ƅ±ŕƈ ÀÃƎſƈ ±¯Űƈ Ãƍ §°ƍ ÁŕƄà řƔ±ƍŕ¸ƅ§ ŢƅŕŰƈƅ§Ã řƔƂƔƂţƅ§ ŢƅŕŰƈƅ§

Ɠž ÁƈƄś Ɠƍà ŸřţƔţŰƅ§ řƔƂƔƂţƅ§ ÀƎţƅŕŰƈ Áà Ƅ±¯Ɣ ƛ ³ŕƊƅ§ Á¥ ¿ÃƂƔ Å°ƅ§ žo¼œ§²ƅ§ ³ŕƊƅ§ŢƅŕŰƈ ÁÞ±ŸƔ ÁƈÀƍ¯ţà Àƍ ƓŷÃƔŮƅ§ ¨²ţƅ§Ã ÁÃƔŬƄ±ŕƈƅ§ÁŕƄ řƔƅŕƈŬ£±ƅ§ ·ÃƂŬ Ƌ°ƍ ¨ÃƔŷ ¯ţ£ ƑƆŷ ¡ÃŲƅ§ §°ƍ ·ƆŬƔà ŕƎƂƔƂţśƅ ř·ƆŬƅ§ ÀƎţƊƈ ƓżŗƊƔ §°Ǝƅà žřƔƂƔƂţƅ§


ŕŸƔƈŠÁƔ ±Ŧƕ§ŢƅŕŰƈřž±ŸƈÁÃŷ¯ƔÁƔ°ƅ§ÀŕƄţƅ§¿ŗƁÁƈŕƎƈ§¯ŦśŬ§¡ŕŬƔřƔ±ţƅŕž©±Ƅſƅ§ Æ

Áŕŷ°ƙ§ƑƊŸƈŗřƔ±ţƅ§ŢƆ·ŰƈÃŬñ¾ŕŠÁŕŠÀ¯ŦśŬ§ŕƎƊŷÀƎŬſƊ£³ŕƊƅ§¿§¤ŬÁƈ ƛ¯ŗ Æ ÁÃƄƔ Á£ ƑƆŷ Ƌ±ŕŗŠ¥ ƓżŗƊƔ ½ŮƊƈ Å£ ÁŐž Àŝ Áƈà řƈŕŸƅ§ řţƆŰƈƅ§ ã žřƈŕŸƅ§ ©¯§±ƚƅ

řƔ±ţƆƅƓƍ¯ŗƅ§ÀÃƎſƈƆƅřƆŰŗªƈƔƛ¡§±ƍ§°ƍÁŐžŶŗ·ƅŕŗÃo§±ţ Ď

řƔ±ţƅ§ ƓƊŕŝƅ§Ã žořƔŗƆŬƅ§ řƔ±ţƅ§ ¿ÃƗ§ ÀÃƎſƈƅ§ ÁƔƅ±ŗ ŕƔ§²Ɣ¥ ¯±ÃſŬƄ£ ¼ÃŬƆƔž ƑƈŬ

ŕƎƊōŗřƔŗƆŬƅ§řƔ±ţƅ§¼±ŷ¯Ɓà ořƔ±ţƆƅÁŕƈÃƎſƈÁ§ÃƊŸŗ±ƔƎŮ¿ŕƂƈƓž¾ƅ°Ã žořƔŗŕŠƔƙ§ Ì

ÁÃƄś §°ƍƑƆŷà oÁƔ±Ŧƕ§ Áƈ řƁŕŷ¥ Áï ƌƔž ¼±ŰśƔ Á£µŦŮƆƅÁƄƈƔ Å°ƅ§½ŕ·Ɗƅ§

ÁƔƅ±ŗ¼±ŷÃo±ŕŗŠƙ§¨ŕƔŻŕƎƊōŗ¾ƔŕƍŕƎſŰÃÃřţÃŗƄƈƅ§±ƔŻ¿ŕŸžƘƅÀƅŕŷƓƍřƔ±ţƅ§ ƑƆŷřƔ±ţ³Ɣƅ ±ƔŦƗ§¹ÃƊƅ§Á£Àŷ²ÃoƌŬſƊ¯ƔŬ ÁŕŬƊƙ§ÁÃƄŕƎƊ£ƑƆŷřƔŗŕŠƔƙ§řƔ±ţƅ§

ÀÃƎſƈƅ§Ãŕƈ¿ƈŷ ¡§¯£ŶƊƈřƔƊ ƑƆŷÅ÷ƊƔřƔ±ţƅ§ ÁƈÁŕƈ±ţƅ§ Á¥ o©±¯ƁŕƈƊ§Ãǔ ž½Ɯ·ƙ§

À¯ŷ ÁƔŗ ½±ŕſƅŕƄ ŕƈƎƊƔŗ ½±ŕſƅ§Ã ©±¯Ƃƅ§ À¯ŷ Áŷ ±Ŧ¢ ±ƔŗŸś ¯±Šƈ Ãƍ řƔ±ţƅ§ Áŷ ¼œ§²ƅ§ ƓžƌƊƈřŦŬƊ ¯ŠÃśƛƌƊƗ ƌœ§±ŮÀ¯ŷÞƋ ±ŮƊª±¸ţ řƈÃƄţƅ§ÁƗ¨ŕśƄ¡§±ŮƑƆŷ©±¯Ƃƅ§

¾ƅ°ƄªŬƔƅřƔƊŕŝƅ§ÁƄƅßřƔ±ţƅ§ÁƈÁŕƈ±ţřƅŕţƑƅÃƗ§řƅŕţƅ§řŗśƄƈƅ§

ïŗƔ §°ƄƍÁƔŸƈ¼¯ƍÃţƊƌŬſƊƌŠÃƔÁ£¯±ſƅ§ƑƆŷƓżŗƊƔƌƊ£ ŕŲƔ£ Æ řƔŗŕŠƔƙ§řƔ±ţƅ§ƓƊŸś

ªŕƂŗ·¿ŝƈªŕŷŕƈŠ¼§¯ƍ£½ƔƂţś¿Š£ÁƈÁƄƅÞ·ƂžƌŬſƊ¿Š£Áƈ ´ƔŸƔƛ¯±ſƅ§ÁōƄà ŕƊž§¯ƍ£řƈ¯ŦÁƈ ƛ¯ŗ Æ ÁñŦ¢ Ƌ±ŕśŦ§ƑƈŬ£ ¼¯ƍ řƈ¯Ŧ ¿Š£Áƈ ´ƔŸƊ ŕƊƊ¥½§±ŷ£Ã Àƈ£Ã

±ƍÊ Ãƍ ±ŕƔśŦƛ§ ŕƎƅÃƂŗ ©±Ƅſƅ§ Ƌ°ƍ ±Ůśŕś ªƔ±Š±ŕƈ ªŲ±ŕŷ ¯Ɓà řŰŕŦƅ§ ŕƊśŕƔŕŻÃ ±Ůƅ§Ã±ƔŦƅŕžŸ±ŮƛÞ±ƔŦƛÞ½ƜŦ£¾ŕƊƍÁÃƄśÁƆžž±ŕƔśŦ§¾ŕƊƍÁƄƔÀƅ§°ŐžŸ½ƜŦƗ§

o±ŕƔśŦƛ§Ɠž§±ţ Ď ÁŕŬƊƙ§À§¯ŕƈƛ¥ŕƈƎƅƑƊŸƈƛ

°°Űƃ¦¢®ŕƆ ½±·ŗ §Ãž±Űś §°¥ ¨ŕƂŸƅŕŗ ¯Ɣ¯Ǝśƅ§ ½Ɣ±· Áŷ ÀƎśƔ±ţƅ ¯§±žƗ§ řŬ±ŕƈƈ ¯ƔƂƔ ƌśŸƔŗ·ŗ ÁÃƊŕƂƅ§

ƓžÁÃƊŕƂƅ§À§¯ŦśŬ§ÀœƜƈƅ§ÁƈÁÃƄƔƑśƈžƋßƔ·ƔÃƌƅ§ÃƊŷ°ƔÁ£³ŕƊƅ§ÁƈŶƁÃśƔÃřƊƔŸƈ Ê £¯ŗƈÀŬŕŗ řƔƄƔŬƜƄřżƔŰ ořƔ±ţƅ§ Áŷ ƌŗŕśƄ Ɠž ¿Ɣƈ ª±§ÃƔśŬ ÁÊÀ¯Ɓ řƔ±ţƅ§ŶƊƈ

řƔ±ţ ŶƈƁžřƔŷŕƈŠã řƔ¯±ž řſŰŗ ÿřƔ±ŮŗƆƅ ºÃŬśƓśƅ§©¯ƔţÃƅ§řƔŕżƅ§¿ŕƂž žo±±Ųƅ§

©±ÃŰŗ©ÃƂƅ§À§¯ŦśŬ§ÁƄƈƔƌƆŠƗÅ°ƅ§¯ƔţÃƅ§¼¯Ǝƅ§Ã³ſƊƅ§řƔŕƈţÃƍž³ŕƊƅ§Áƈ¯¯ŷÅ£

Áŷ ±±Ųƅ§ ŶƊƈ Ãƍ ƌś¯§±¥ ±ƔŻ ƑƆŷ ±Ųţśƈ ŶƈśŠƈ Ɠž ±Ŧ¢ ¯±ž Å£ ¯Ų řŷñŮƈ o¾ƅ°ƅ ŕƔžŕƄ§ ƆžžřƔÃƊŸƈãřƔ¯ŕƈªƊŕƄ¡§ÃŬžřƔŰŦŮƅ§ƌśţƆŰƈŕƈ£ÁƔ±Ŧƕ§ Æ ±±ŗƈªŬƔ Æ


¨ŗŬś ŕƈ¯Ɗŷ ƛ¥ ¯Ɣ±Ɣ ŕƈ ¿Ÿž Áƈ ÁÃƊŕƂƅ§ ½Ɣ±· Áŷ ¯±ſƅ§ ŶƊƈƔ ƛ£ ƓżŗƊƔ žÄ±Ŧ£ ©±ŕŗŸŗÃ

Ƒśţà ©±ŬƗ§ ¯§±ž£Ã ¡ŕƁ¯ŰƘƅ ÁƄƈƔ Ŷŗ·ƅŕŗ ÁƔ±Ŧ¢ µŕŦŮ£ ã µŦŮƅ ±±Ųƅ§ ƌƅŕŸž£ žƜŝƈ Æ ±Ŧ¢ÁŕƄƈƓž´ƔŸƔÁ£řſƆśŦƈřƂƔ±·ŗ¼±Űśƅŕŗ ŕƈµŦŮ¹ŕƊƁƙ §ÃŸŬƔÁ£¡ŕŗ±żƅ§

ªŕƁŕ·Ɗ Ɠƍ Ƌ°ƍªŬƔƅ ÁƄƅž±Ŧ¢ ÁŕƄƈ Ɠž ¿ƈŸƔ Á£ ã ž±Ŧ¢ µŦŮ Áƈ ¬Ã²śƔ Á£ ã

ÁÃƊŕƂƅ§½Ɣŗ·ś

ŗƒ°šƃ¦¨®ƈŞ¢ řƔ±ţ À§±śţ§ ř·Ɣ±Ů ž¾śŕƔţ ¨Ɗ§ÃŠ ¿Ƅ ÁōŮŗ ª§±±§ Ƃƅ§ °ŕŦś§ Ɠž ½ţƅ§ Ɠƍ řƔ±ţƅ§ Á£ ŕƈŗ

ªŕƔ±ţƅ§¿ŕƄŮ£¶Ÿŗ Á£±ƔŻªŕƔ±ţƅ§¿ŕƄŮ£ řžŕƄ±Űţ¿ƔţśŬƈƅ§Áƈžž¿ŝƈƅŕŗÁƔ±Ŧƕ§

µŕŦÀŕƈśƍŕŗªƔ¸ţ

©¯¯Ÿśƈƅ§ÃřſƆśŦƈƅ§¡§±ƕ§ ŶƈŢƈŕŬś¾ŕƊƍÁÃƄƔÁ£ƓżŗƊƔž±ƔŗŸśƅ§Ã±Ƅſƅ§Ãž±ƔƈŲƅ§řƔ±ţ

žÁŕƔ¯Ɨ§¿Ƅ±œŕŸŮřŬ±ŕƈƈŗ­ŕƈŬƅ§ƓżŗƊƔÞ¯Ɣ±śŕƈ±ŮƊŗÀƜŷƙ§¿œŕŬÃƅ­ŕƈŬƅ§ƓżŗƊƔÃ

ªŕƎŠÃ¯ŕƂśƊ§Ɠž½ţƅ§³ŕƊƆƅèŕƂŷÁïÁƈƌœ±§ ¢Áŷ±ƔŗŸśƅŕŗ¯±ž¿Ƅƅ­ŕƈŬƅ§ƓżŗƊƔà ¿ƜŦ Áƈ řƂƔƂţƅ§ ±Ǝ¸ś ¼ÃŬà ÀƎœ§±¢ Áŷ ±ƔŗŸśƅ§ Áƈ ÀƎŸƊƈ ³Ɣƅ ÁƄƅ žÁƔ±Ŧƕ§ ±¸Ɗ

ª§¯ƂśŸƈƅ§Ã±ŕƄžƗ§ÁƔŗ³žŕƊśƅ§

řƔ±ţ ±ž§Ãś ƓżŗƊƔà ±ŕśŦƔ ÁƈŶƈ ©±Šŕśƈƅ§ ƑƆŷ§±¯ŕƁ Æ ¯±ſƅ§ ÁÃƄƔ Á£ƓżŗƊƔ ¯ƁŕŸśƅ§ řƔ±ţ

ŕŲƔ£ Æ §°ƍ ƓƊŸƔ ƌƔƆŷ ½ſśƔ Ê ±ŸŬÅōŗà µŦŮƅ§ ƌƔž ¨Ż±Ɣ Áƈ Ŷƈ ¡§±Ůƅ§Ã ŶƔŗƅŕŗ ¿ƈŕŸśƅ§ ±Ã¯¿ŝƈśƔÃŕƈƎƊƔŗÁÃŕŸśƅ§·Ã±ŮƑƆŷ½ŕſśƛ§Ɠž¿ƈŸƅ§¨ţŕŰü¸Ãƈƅ§ÁƔŗřƔ±ţ¯ÃŠÃ

ŕŬƔƅ¯śã§ Æ ±ŕŗŠ¥ÁƈŲśśƛ Æ Ã¿ƈŕƄÃţƊƑƆŷ©±ţÃřƔ¯§±¥ªŕƔƁŕſśƛ§Ƌ°ƍÁ£ÁŕƈŲƓžřƅïƅ§

řƔÃŬś ÁŕƈŲƅ ÀƄŕţƈƅ§ ±ƔžÃś ½Ɣ±· Áŷ ª§¯ƁŕŸśƅ§ À§±śţ§ ÁŕƈŲƅ ŕŲƔ£ řƈÃƄţƅ§ ¯Š§ÃśśÃ ƓƈƆŬÃţƊƑƆŷª§¯ƁŕŸśƅ§¾Ɔś¿ÃţōŮƊśƓśƅ§ªŕŷ§²Ɗƅ§

¯Ɣ±Ɣ µŦŮ Å£ Ŷƈ ÁÃŕŸśƅ§ ã ¾§±śŮƛ§ ƑƆŷ ±¯ŕƁ §Æ ¯±ſƅ§ ÁÃƄƔ Á£ ƓżŗƊƔ ÁÃŕŸśƅ§ řƔ±ţ

řƔ±ţ ±ž§Ãś ƓżŗƊƔà ±Ɣżƅ§ ªŕƔ±ţ ¯Ų ±ƈŋś ¾ƅ° Ɠž ÁƄƔ Àƅ ŕƈ ž¡ŕŮƔ řƔŕŻ Å£ ½ƔƂţśƅ ÁÃƄƔÁ£ƓżŗƊƔñŦƕ§¼±·ƅ§ÁƈŕŲ± ¾ŕƊƍÁŕƄŕƈƅŕ·ž¡ŕŮśÁƈŗ·ŕŗś±ƛ§ã¬§Ã²ƅ§

ŢƅŕŰƈ ªƊŕƄ£ ¡§ÃŬ žřƄ±śŮƈƅ§ ŢƅŕŰƈƅ§ ¨ŕţŰ£ Áƈ ÁƔ±Ŧ¢ Ŷƈ ¯ŕţśƛ§ ƑƆŷ ±¯ŕƁ §Æ ¯±ſƅ§

¿ƜŦ Áƈ žřƔ¯ŕŰśƁ§ ŢƅŕŰƈ À£ ŸŢƅŕŰƈ ªŕŷÃƈŠƈ À£ řƔŬŕƔŬ ¨§²ţ£ ¿ƔƄŮśŗ žřƔŬŕƔŬ Ŷŗ§Ã·ƅ§ƓŸƈŕŠªŕŷÃƈŠƈ ¿ŝƈ žřƔŷŕƈśŠ§ŢƅŕŰƈã ŸřƔ±ŕŠśª§¯ŕţś§ãřƔŬŬ¤ƈªŕſƅŕţś ƓŗŸŮƅ§µƁ±ƅ§ªŕŷŕƈŠã


ÀƔƂƅ§¾Ɔś ŢƊƈśƓƎžıŦƗ§ÀƔƂƅ§¿Ƅ³ŕŬ£ŕƎƊƗ½Ɯ·ƙ§ƑƆŷƑƆŻƗ§řƈƔƂƅ§ƓƍřƔ±ţƅ§

Ɠž¿Ŧ¯śƅ§À¯ŷŕƊƈ¨Ɔ·śśŕŲƔ£ŕƎƊƄƅ¯Ɣ±ƊŕƈƄ©ŕƔţƅ§´ƔŸŗŕƊƅŢƈŬśÃ žÄ²żƈƅ§ÃƑƊŸƈƅ§ ¾ƅ°½ƔƂţśƓžřŗßŰ¯Šśžřƅï¿ƄµŦƗŕŗÞŶƈśŠƈ¿ƄÞ¯±ž¿ƄÃÁƔ±Ŧƕ§©ŕƔţ


©¦ ¦°ſ Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1969. Friedrich Hayek, The Constitution of Liberty, London, Routledge, 1960, chapters 1-5. Milton Friedman, Capitalism and Freedom, London, University of Chicago Press, 1962, chapter 1. John Stuart Mill, On Liberty, London, Penguin, 1971 (1859). Adam Smith, The Wealth of Nations, Indianapolis, Liberty Press, 1981 (1776).

 °ŕ®řƄƃŗƄőŪ¢ ±ƔŦ §Æ řƔ±ţƅ§¯ŸÊś ÀƅÉ Ï Å°ƅ§±ŠƗ§ÃžƌƔ¯ƅ¿ƈŸśÅ°ƅ§µŦŮƅ§ÁōŮŗřƔƈƔ¸ƊśŢœ§ÃƅÁÃƊŕƂƅ§¶±ſƔÁ£ƓżŗƊƔ¿ƍÐ  ¿ƈŸƅ§ªŕŷŕŬ¯¯ŷÞƋŕŲŕƂśś

 ª§±¯Ŧƈƅ§©²ŕŠ¥ƓżŗƊƔ¿ƍÑ


ÀœŪƈƗ¦¼Âƀš Àƍŕŗţ ¯Ɓ ÀƎƂƅŕŦ Á£Ã žÁƔÃŕŬśƈ §ÃƂƆŦ Ê ³ŕƊƅ§ ŶƔƈŠ Á£ ŸřƔƎƔ¯ŗ ½œŕƂţƅ§ Ƌ°ƍ ±ŗśŸƊ ÁţƊ o©¯ŕŸŬƅ§¡§±ÃƓŸŬƅ§ÃřƔ±ţƅ§Ã©ŕƔţƅ§½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÁƔŗÁƈÁ£Ãžřśŗŕŝ©¯¯ţƈ½ÃƂţŗ

ÀÂŪ°ŽƒŞ²œƆÂř

ŸÀœŪƈƗ¦¼ÂƀšœƆ ŸµŦŮƅ§ƌƄƆƈƔÁ£¯ŗƛ¡ƓŮÃƍ½ţƅ§ÃűŮŗ¿ƄŕƎƄƆƈƔƓśƅ§½ÃƂţƅ§ƓƍÁŕŬƊƙ§½ÃƂţ

žřƔÃƊŸƈ½ÃƂţÁŕŬƊƙ§½ÃƂţřƔƊƈ£ãřŗŻ±¯±ŠƈÁƈ±ƔŝƄŗ±ŝƄ£ÃƍÞÅÃƊŸƈ½ţƌƊ£Å£ ã ořƔŗŕŠƔƙ§ ½ÃƂţƅ§ ÀŬŕŗ řžÃ±Ÿƈƅ§Ã žřƅïƅ§ ŕƎŗ ¼±śŸś Ɠśƅ§ ½ÃƂţƅ§ ¾Ɔś Áŷ ¼ƆśŦś

¼§¯ƍ£±ŗƄ£¯ţ£¿ŝƈśƔþƅ°ƄÁÃƄśƛãÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÁƈÁÃƄś¯ƁƓśƅ§ž ořƔƊÃƊŕƂƅ§ řƈƆƄƓƊŸśÃŕƔĎƊÃƊŕƁŕƎŗ¼±śŸƈ½ÃƂţƑƅ¥ÁŕŬƊƙ§½ÃƂţ¿ƔÃţśƓžÁŕŬƊƙ§½ÃƂţřƄ±ţ

ã ¹ÃƊƅ§ ã ÁƔ¯ƅ§ ã řƔŬƊŠƅ§ Áŷ ±¸Ɗƅ§ ¶żŗ ž±Ůŗƅ§ ¿Ƅƅ řŗŠ§Ã ½ÃƂţ ŕƎƊ£ oÁŕŬƊƙ§ ž¨ŬţžÀƅŕŸƅ§¡ŕţƊ£ŶƔƈŠƓž±Ůŗƅ§¿Ƅƅ½ÃƂţŕƎƊ£§°ƍƓƊŸƔƛÃƓŬƊŠƅ§ƌŠÃśƅ§ã½±Ÿƅ§

¿ŗƂśŬƈƅ§Ɠž´ƔŸƔŬãƓŲŕƈƅ§Ɠž´ŕŷÁŕŬƊ¥¿Ƅƅ½ÃƂţŕƎƊ£ŕŲƔ£ƓƊŸƔ¿ŗ Æ

ã ÁŕŬƊƙ§ ¿śƂÊƔ ƛ£ ©ŕƔţƅ§ Ɠž ½ţƅ§ ŶŬ§Ã ½ŕ·Ɗ ƑƆŷ ŕƎŗ ¼±śŸƈƅ§ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ Áƈà řƔ±ţÞƓŷ±ŮÃţƊƑƆŷřŗŬśƄƈƅ§ªŕƄƆśƈƈƅ§¾Ɯśƈ§řƔ±ţÞ±ƔŗŸśƅ§řƔ±ţÞ ½ŕŸƔ㨰Ÿ Ê ƔÊ Áŕƈ±ţƆƅ ƛŕƄŮ£ Æ ŕƎŸƔƈŠƓſŬŸśƅ§³ŗţƅ§Ã ¨Ɣ°Ÿśƅ§Ã řƔ¯ÃŗŸƅ§ ¯ŸśÃ ¯ŕƂśŷƛ§ řƔ±ţà žřƄ±ţƅ§

řƅïƅ§Á£Ãžřƅïƅ§ƑƆŷ§¯Æà ƔƁŕƎſŰÃŗ³ŕŬƗ§Ɠž½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍƑƅ¥±¸ƊƔÁŕŬƊƙ§½ÃƂţ Áƈ Ê

ÁƈŲ ½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍ şƈ¯ ÁŕƈŲ Ãƍ řƅïƅ§ ±Ã¯Ã ¯§±žƘƅ ½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍ ¾ƎśƊś ƛ£ ƓżŗƊƔ ƑƆŷŕƈ§ Æ ²śƅ§ÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÀÃƎſƈ¶±ſƔŕŲƔ£ Æ ořƔƊÃƊŕƁŕÆƁÃƂţŢŗŰś Á£ƑƊŸƈŗžŕƎƊƔƊ§ÃƁ ¿ŝƈƅŕŗřƆƈŕŸƈƅ§£¯ŗƈÅ£žÁƔ±Ŧƕ§½ÃƂţ¾ŕƎśƊ§À¯ŸŗµŦŮ¿Ƅ

ƜƈŕŮ Æ Æã±ƔƔŕŸƈřŝƜŝŗÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÁƈ½ţÅ£ƓſƔÁ£ƓżŗƊƔ ƛ Æ ŕƈŕŷÁÃƄƔÁ£¨ŠƔž

¨ŬţžµŕŦŮƗ§¶ŸŗƅřŰŕŦ½ÃƂţ ¯ŠÃśÁ£ÁƄƈƔƜž±ÃŰŸƅ§¿Ƅ±ŗŷ ³ŕƊƅ§řžŕƄƅ

řſƆƄśƅ§ãřƈŕŸƅ§řţƆŰƈƅ§ÄÃŷ¯ŗƋ¯ƔƔƂśÁƄƈƔƜžŸŕÆƂƆ·ƈÁÃƄƔÁ£¨ŠƔžŕ Æ Àƍ±ƔŻÁï ƔƊŕŝ ¿ŕŝƈƅ§ ¿ƔŗŬ ƑƆŷ ¶Ÿŗ Ŷƈ ŕƎŲŸŗ ¶±ŕŸśś ŕƈ¯Ɗŷ ƛ¥ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ ¯ƔƔƂś ²ÃŠƔ Ɯž Áƈ ©ŕƔţƅ§ Ɠž ƌƂţ ¾ƎśƊƔ Ê Á£ ÁƄƈƔ ©ŕƔţƅ§ Ɠž ÀƎƂţ ¾ƎśƊƔà ÁƔ±Ŧƕ§ ¿śƂƔ Å°ƅ§ Ɠŗŕƍ±ƙ§

±ƔŻ ŕÆśŗŕŝŕĎƂţÁÃƄƔÁ£¨ŠƔ žŕÆŝƅŕŝƌƊŠŬŗřƔ±ţƅ§Ɠž ƌƂţ¾ŕƎśƊ§ãÀ§¯ŷƙ§řŗÃƂŷ¿ƜŦ


§¯ŗŷ Æ ¾ŬſƊ ŶƔŗś Á£ ¾ƅ²ÃŠƔ ƛ Ɯŝƈž Æ ƌƊŷ ¿²ŕƊśƅ§ ²ÃŠƔ ƛ ƌƊ£Å£ ŸƌƔž ¼±ŰśƆƅ ¿ŗŕƁ ±Ŧ¢µŦŮƅ

ŗƒŶƒŕ¶ƃ¦¼Âƀšƃ¦ ƓƂƔ±Żƙ§ Ɠţ±Ŭƈƅ§ ¨śŕƄƆƅ oƓƊÊƔśƊ£ řƔţ±Ŭƈ Ɠž ½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍ ¯ÃŠÃŗ ÀƔ¯Ɓ ±§±Ɓ¥ ¯±Ã žÁÃƔ±Ƅ ¾Ɔƈƅ§ ±ƈ§Ã£ řſƅŕŦƈ ŕƎƂƔƂŮ ÁŕƈŝŠ ƓƊÊƔśƊ£ řƆ·ŗƅ§ ŕƎƔž ªƊž¯ Ɠśƅ§ ž³ƔƆƄÞÃŬ

Ƌ°ƍÁŷŶž§¯¯ƁþÃƆƈƅ§ ±ƈ§Ã£ƑƆŷÃƆŸśřƎƅƕ§ ±ƈ§Ã£Á£³ŕŬ£ƑƆŷ§°ƍŕƎƆŸžª±±ŗà ÁƄƈƔà řŸƔŗ·ƅ§Ɠž ©¯ÃŠÃƈ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ Ƌ°ƍ Áōŗ §ÃƊƈ¢ ÁƔ°ƅ§½Ɣ±Żƙ§ ÁÃƔƁ§Ã±ƅ§řſŬƜſƅ§ ©±Ƅſƅ§

¯ŠÃƔƜœŕƁ Æ ŕƎŬſƊ©±Ƅſƅ§ñŬƔŬƓƊŕƈñƅ§¨Ɣ·Ŧƅ§ ±±ƄÞ¿ƂŸƅ§À§¯ŦśŬ§¿ƜŦÁƈŕƎƊƔŗś

ª¯ŕƊ ¯Ɓà o±ƔżśƔ ƛ ªŗŕŝ ÁÃƊŕƁ Ãƍà ŸřŸƔŗ·ƅ§ Ŷƈ ½ž§Ãśƈ žÀƔƆŬ ½·Ɗƈà žƓƂƔƂţ ÁÃƊŕƁ ³Ɣ¯Ƃƅ§¿ŕƈŷ£Ɠž ²±ŕŗƅ§ ±ƈƗ§ Ãƍà žřƔÃƔƊ¯ƅ§ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ ƑƆŷ ÃƆŸƔ ¨±ƅ§ ¹±Ů Áōŗ řƔţƔŬƈƅ§

½Ɣ±·ÁŷãžƓƎƅ¥ƓţÿƜŦÁƈŕƈ¥ŕƎžŕŮśƄ§ÁƄƈƔřƔŸƔŗ·ƅ§½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÃƓƊƔÃƄƗ§ŕƈÃś ořŸƔŗ·ƅ§¨±ÃřŸƔŗ·ƅ§ÁƔƊ§ÃƁž¿ƂŸƅ§

¿ŕŠƈƅ§§°ƍƓž«Ɣ¯ţƅ§±Ƅſƅ§Ɠž±ŗƄƗ§±Ɣŝōśƅ§¨ţŕŰ¾ÃƅÁà ŠŲƔƆŠƊƙ§¼ÃŬƆƔſƅ§ÁŕƄ

ãƌśţŰãƌśŕƔţƓž±Ŧ¢µŦŮ¡§°Ɣ¥Ɠž½ţƅ§¯ţƗ³ƔƅƌƊ¥¿œŕƂƅ§£¯ŗƈƅ§Á£¯Ƅ£¯Ƃž řƔ±ţƅ§Ã©ŕƔţƅ§Ɠž½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍà řŸƔŗ·ƅ§ÁƔƊ§ÃƁÁƈƓŬŕŬ£ÁÃƊŕƁÃƍ oƌśŕƄƆśƈƈãƌśƔ±ţ ½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍà ÀƎśŕƄƆśƈƈà ÀƎśŕƔ±ţà ÁƔ±Ŧƕ§ ©ŕƔţŗ ³ŕŬƈƅ§ À¯ŷ ¨Š§Ã ¶±ſś řƔƄƆƈƅ§Ã Áƈ ªŕƈÃƄţƅ§ª¯ŠÃ¯Ƃ Ê ƅÀŕƄţƅ§¨ƊŕŠÁƈřţÃƊƈƈªŬƔƅÃřŸƔŗ·ƅ§Ɠž©¯ÃŠÃƈªŕŗŠ§Ãƅ§Ã ƌśƅ§²¥ ÁƄƈƔ řſƔ¸Ãƅ§ Ƌ°ƍ ¡§¯£ Ɠž ¿ŮſƔ ƓŬŕƔŬ Àŕ¸Ɗ ţà ½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍ řƔŕƈţ ¿Š£

¯Ų ©±Ãŝƅ§ Ɠž ³ŕƊƅ§ ½ţ Ƒƅ¥ ±ƔŮƔ ŕƈ Ãƍà žŕƍ¤§¯£ ƌƊƄƈƔ ±Ŧ¢ Àŕ¸Ɗŗ ƌƊŷ řŲŕŸśŬƛ§Ã ©¯ŗśŬƈƅ§řƈ¸ƊƗ§

ŕƔƊŕ·Ɣ±ŗÁŷ¿ƜƂśŬƛ§¿ƔƊ¿Š£ÁƈÁƔƔƄƔ±ƈƗ§¹§±ŰƓžźƅŕŗ±ŝ£ª§°±ŕƄžƗ§Ƌ°ƍ ªƊŕƄ žřţŲ§Ã©±ÃŰŗ¾Ãƅ¦¯ŕŗƈžÁÃŬ±ſƔŠ³ŕƈÃśž¿ƜƂśŬƛ§ÁƜŷ¥¼ƅ¤ƈƑƂśŬ§¯ƁÃƑƈ¸Ÿƅ§

řƔ±ţƅ§Ã©ŕƔţƅ§Ɠž½ţƅ§ÁƈŲśś½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÁ£ÃžÀƍ¯ƅÃƈ°Ɗƈ ŕÆƁà Ƃţ³ŕƊƆƅÁ££¯ŗƈŕƎƊƈà ©±Ãŝƅ§ ±±ŗ «ƅŕŝƅ§ ¬±ÃŠ ¾Ɔƈƅ§ ¿ŗƁ Áƈ ½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍ ¾ŕƎśƊ§ Á£Ã ž©¯ŕŸŬƅ§ ÃţƊ ƓŸŬƅ§Ã

ƑƆŷřƔŬƊ±ſƅ§©±Ãŝƅ§¡ŕƊŝ£ÁŕŬƊƙ§½ÃƂţƅƓŬƊ±ſƅ§ÁƜŷƙ§¯Ƅ£¯Ɓñ§ śƆŠƊ¥Áŷ¿ƜƂśŬƛ§Ã ÁƄƈƔ ƛ Ɠśƅ§ ÁŕŬƊƚƅ řƔŸƔŗ·ƅ§ ½ÃƂţƅ§ ƑƆŷ ¸ŕſţƅ§ Ɠƍ řƔŬŕƔŬƅ§ ªŕœƔƎƅ§ ¿Ƅ řƔ௠Á£ Ë ÃřƔ±ţƅ§Ɠƍ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÞŕƎƊŷ¿²ŕƊśƅ§ oÀƆ¸ƅ§řƈÃŕƂƈÃÁƈƗ§ÃřƔƄƆƈƅ§


ÀœŪƈƗ¦¼ÂƀšƏƃ¤ŗƒŶƒŕ¶ƃ¦¼Âƀšƃ¦ÀƆ ƛÞªƊŕƄ¯ƁÃÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÀŬŕŗ ±ŝƄ£řžÃ±Ÿƈ±ŕƄžƗ§Ƌ°ƍª±ŕ۱ŮŷŶŬŕśƅ§Á±Ƃƅ§Ɠž ¿Ƅ Ɠž ŕƎƈ§±śţ§ ÁŕƈŲà ½ÃƂţƅ§ Ƌ°Ǝŗ ¼§±śŷƜƅ řƔƈƅŕŷ řƔƅ¢ ÀƔ¯Ƃśƅ ªƛÃŕţƈ ¾ŕƊƍ ž¿§²ś

ÀŕŷƓžÃ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍ ÁŕŬƊƙ§½ÃƂţƅ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ÁƜŷ¥ ±Ɓ£ Ï×ÒÖÀŕŷƓſžřƈ¸ƊƗ§

½ţƔƌƊ£ƑƆŷªŰƊƓśƅ§ÁŕŬƊƙ§½ÃƂţƅřƔŗñÃƗ§řƔƁŕſśƛ§ƓŗñÃƗ§³ƆŠƈƅ§¯ƈśŷ§ Ï×ÓÎ

ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ řƈƄţƈ Ɠž řƅïƅ§ Ƌ°ƍ ©ŕŲŕƂƈ řƔƁŕſśƛ§ Ɠž řƄ±ŕŮƈ řƅï Å£ ƓƊ·§Ãƈƅ

řƅÃŕţƈƓžÃřƈÃƄţƅ§¿ŗƁÁƈªƄƎÊśƊ§¯ƁÀƎƁÃƂţÁōŗ§Ã±ŸŮ§°¥¬±ÃŗŬ§±śŬƓžřƔŗñÃƗ§ ŕƈŗÁŕŬƊƙ§½ÃƂţ¼Ɣ±ŸśŶƔŬÃśƑƅ¥ªŕŷÃƈŠƈƅ§¶ŸŗªŸŬžÁŕŬƊƙ§½ÃƂţƅÀŷ¯ƅ§¯Ůţƅ

±ŕŝ£¯ƁêŕŷŕƈŠƆƅŕÆƁÃƂţÃřƔŷŕƈśŠ§ÃřƔ¯ŕŰśƁ§ŕÆƁÃƂţÁƈŲśśƓƄƅƓƆŰƗ§ŕƍŕƊŸƈ²Ã੶Ɣ řƔŸƔŗ·ƅ§½ÃƂţƅ§¡§±ÃƓŸŬƅ§Áŷ¯ÃƎŠƅ§ªƔśŮśƓž¨ŗŬśÃž¿¯Šƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§¾ƅ°

ÀœŪƈƗ¦¼ÂƀšƃŗƒŪƂ°œƆƃ¦ ¦®ŵ ½ÃƂţ ŕƎſŰÃŗ ³Ƅ±ŕƈ ¿±ŕƄ ŕƎŲž± ¯Ƃž žÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ ¯ÃŠÃ ŕƈœ§¯ Æ řƔŬƄ±ŕƈƅ§ ª±ƄƊ£

¾ƜƈƗ§¨ŕţŰ£řƂŗ·ŢƅŕŰƈřƔŕƈţƅıŦ£řƆƔŬÃÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÄÃŕŷ¯§±ŗśŸƈž ořƔ²§ÃŠ±ŗ Æ

ŢƊƈśÃ žªŕƂŗ·ƅ§ ÁƔŗ ½±§Ãſƅ§ ťƔŬ±ś Ƒƅ¥ ƛ¥ ů¤ś ƛ ½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍ Á£ ıƔ ÁŕƄ ŕƍ²Ɣ²ŸśÃ ±ŕƔŸƈÅ£¯ÃŠÃŗ¿ÃŗƂƅ§řƔŷÃƔŮƅ§řƈ¸ƊƗ§ªŲž±¯ƁÃÁƔƔ²§ÃŠ±ŗƅ§Ã¡ŕƔƊŻƘƅřƔžŕŲ¥řƔŕƈţ

ÁÃœŮƅ§ Ɠž ¿Ŧ¯śƅ§ À¯ŷ £¯ŗƈ ƑƆŷ ŕƈœŕƁ Æ ŕƎŲž± ÁŕƄà ŕƎśƈ¸Ɗ£ ƑƆŷ ƌƂƔŗ·ś ÁƄƈƔ Àŕŷ ƓŷÃƔŮÀŕ¸ƊÅ£¯ţ£¯ƂśƊƔƛ£ ƓżŗƊƔƌƊ£ƓƊŸƔƌƊ£ƑƆŷƋñŬžÅ°ƅ§žoıŦ£řƅïƅřƔƆŦ§¯ƅ§ ÁÃƔŷÃƔŮƅ§ÁŕƄÃÏ×ÒÔÀŕŷÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÁƜŷ¥ƑƆŷŶƔƁÃśƅ§ƓśƔžÃŬƅ§¯ŕţśƛ§¶ž±¯Ɓà ÀŕŷƓƄƊŬƆƍÁƜŷ¥ƓžŕƎŗÀƍ±§±Ɓ¥¯ŸŗÀƎƊƗŸÁŕŬƊƙ§½ÃƂţŗ±§±Ɓƙ§ƓžÀƍ¯¯±śƓžÁƔƂţƈ

¿ŕŝƈ£ÁŕŬƊƙ§½ÃƂţ ÁŷÁƔŸž§¯ƈƅ§ÁƔ·ŮŕƊƅ§¿ŗƁÁƈřƔƅŕŸſŗÀƍ¯Ų¾ƅ°À¯ŦÊśŬ§žÏ×ÕÓ ¼Ãƅ±Ã£

¨œƒšƃ¦Ƒż¼šƃ¦ ¯ƔƑƆŷ¡§ÃŬÁŕŬƊƙ§¿śƁ²ÃŠƔƛƌƊ£ž³ŕŬƗ§Ɠžž§°ƍƓƊŸƔà ©ŕƔţƅ§Ɠž½ţƅ§ÁŕŬƊ¥¿Ƅƅ

ÁƈŕƎƔƊ·§ÃƈřƔŕƈţƓƍřƅïƆƅřƔŬƔœ±ƅ§řƔƅÃœŬƈƅ§Á£½ţƅ§Ãřƅïƅ§ ¿ŗƁÁƈãÁƔ±Ŧ¢ ³ŕƊ£ Å°ƅ§Ÿª§°ƅ§ řƔƄƆƈÀÃƎſƈ Ƒƅ¥§°ƍ ©ŕƔţƅ§½ţ ¶Ÿŗƅ§ŶŠ±ƔÃ Ê ÁƔƈ±Šƈƅ§Ã ÁƔƔŠ±ŕŦƅ§©§²żƅ§

§°ƎŗÃƌƊ°¥Áï Ƌ¡§°Ɣ¥±Ŧ¢µŦŮÅƗ²ÃŠƔƛÀŝÁƈÞƋ¯ŬŠ¾ƆƈƔÁŕŬƊ¥¿ƄÁ£ƓƊŸƔ


ã¨Ɣ°ŸśƆƅ¶±Ÿśƅ§À¯ŷƓž½ţƅ§Ƒƅ¥¿śƂƆ ƅ ¶±Ÿśƅ§ À¯ŷ ²Ã੶Ɣƅ©ŕƔţƅ§Ɠž½ţƅ§ŶŬśƔ Á£ƑƆŷµƊśƓśƅ§Ñ©¯ŕƈƅ§Ɠž©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ÁƜŷ¥Ɠž©±±Ƃƈ±ÃƈƗ§Ƌ°ƍřƔƊ¯ŗƅ§©¡ŕŬƙ§

ƛƌƊ£ƑƆŷµƊśƓśƅ§Ó©¯ŕƈƅ§ƓžÃžoƌŰŦŮřƈƜŬÃřƔ±ţƅ§Ã©ŕƔţƅ§Ɠž½ţƅ§¯±ž¿Ƅƅ

ř·ŕţƅ§ ã řƔŮţÃƅ§ ã řƔŬŕƂƅ§ ªƜƈŕŸƈƅ§ ã ªŕŗÃƂŸƆƅ ƛà ¨Ɣ°ŸśƆƅ ÁŕŬƊ¥ Å£ ¶±Ÿ ƔÊ ±Ŧ¢µŦŮƅŕƄÆ ÃƆƈƈµŦŮƅ§ÁÃƄƓƍßřƔ¯ÃŗŸƅ§Ŷƈª§°ƅ§řƔƄƆƈ¶±ŕŸśśŕŲƔ£ Æ ořƈ§±ƄƆƅ

 Ò©¯ŕƈƅ§

ŗƒ°šƃ¦Ƒż¼šƃ¦ Á£ ·±Ůŗž¡ŕŮƔŕƈƄƌśŕƔţ´ƔŷƑƆŷ§±¯ŕƁ¯±ſƅ§ÁÃƄƔÁ£ƓżŗƊƔƌƊ£řƔ ±ţƅ§Ɠž½ţƅ§ƓƊŸƔ Æ

ÏÕÖ×Àŕŷ Ɠž ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓŬƊ±ſƅ§ ÁƜŷƙ§ µƊ ŕŲƔ£§°ƍ Ɠž ÁƔ±Ŧƕ§½ţ À±śţƔ Æ

řŬ±ŕƈƈà ÁƔ±Ŧƕ§±ŲƔƛ¡ƓŮÅ£¿ŸžƑƆŷ©±¯Ƃƅ§ƓžÁƈƄśřƔŬŕƔŬƅ§řƔ±ţƅ§Á£ƑƆŷ ÁŕŬƊ¥¿Ƅ řŬ±ŕƈƈÁŕƈŲƅřƈ²Ɯƅ§¯ÃƔƂƅ§ƛ¥ ¯ÃƔƁ ŕƎƔƆŷ ³Ɣƅ ÁŕŬƊ¥ ¿ƄƅřƔŸƔŗ·ƅ§ ½ÃƂţƅ§

À§²śƅƛ§±ŕ·¥Ɠž¡ŕŮƔŕƈ¡±ƈƅ§¿ŸſƔÁ£ƓƊŸśřƔ±ţƅ§ªƊŕƄŕƈƅÃořƔ±ţŗ½ÃƂţƅ§³ſƊƅ±Ŧ¢

Ɠśƅ§½ÃƂţƅ§¶Ÿŗ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ÁƜŷ¥¯¯ţƔýÃƂţƅ§¿Ƅ±Űţ¿ƔţśŬƈƅ§Áƈžž¯ƔƂƅ§§°Ǝŗ Ɠž½ţƅ§Ãž ÏÑ ŕƎŠ±ŕŦÃÀƍ¯Ɯŗ¯Ã¯ţ¿Ŧ§¯³ŕƊƅ§¿ƂƊśřƔ±ţ¿ŝƈ řƔƈƍƗ§©¯Ɣ¯Ůŕƍ±ŗśŸƔ

řƔ±ţÞ ÏÖ ÁƔ¯ƅ§Ã ±ƔƈŲƅ§Ã±ƔƄſśƅ§řƔ±ţřŬ±ŕƈƈƓž½ţƅ§Ãž ÏÔ ©±Ŭ£³ƔŬōśÃ¬§Ã²ƅ§ À௱ƙ§À¯ŷřƔ±ţÞřƔƈƆŬƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ÃªŕƔŸƈŠƅ§Ɠž¾§ ±śŮƛ§řƔ±ţÞ Ï× ±ƔŗŸśƅ§ÃÅ£±ƅ§

 ÐÎ ŕƎƔž¾§±śŮƛ§ƑƆŷ

½ƄƆřƃ¦¼š řŰŕŦƅ§ ƌśƂƔ±·ŗ ©¯ŕŸŬƅ§ ÃţƊ ƓŸŬƅ§Ã žřƔ±ţŗ řŰŕŦƅ§ ƌśŕƔţ ´Ɣŷ ƑƆŷ ÁŕŬƊƙ§ ©±¯Ɓ Á¥

ã³ŕƊƅ§ƌƈ¯ŦśŬƔÁ£ÁƄƈƔ¡ƓŮÅ£ƓƍřƔƄƆƈƅ§ ƜœŕƁ²§ Æ Ãŗ¯ƔſƔ¯ŢŲÃƔřƔƄƆƈ¨Ɔ·śś ãƌƔžÀƄţśƅ§ã ¶±ŻÅ£À§¯ŦśŬ§řƔ±ţƓƊŸƔ¾Ɔƈśƅ§½ţà ƌƊƈ§ÃŰƆŦśƔãƌƔž§ÃƈƄţśƔ

¬ŕśƊ§Ãǔ ž¶±Ɨ§¾Ɯśƈ§Ãž´ƔŸƅ§¿ƔţśŬƈƅ§ÁƈÁÃƄƔŬž½ţƅ§§°ƍÁïÁƈà oƌƊƈµƆŦśƅ§ ƑƆŷ ¡ŕŲƂƅ§ ÁƔƔƄ§±śŮƛ§ ªƛÃŕţƈ ªƊŕƄ ¯Ɓà ÁƔ±Ŧƕ§ Ŷƈ ©±Šŕśƈƅ§Ã žªŕƈ¯Ŧƅ§Ã ªŕŠśƊƈƅ§

Áŷ ©±·ƔŬƅ§ Ƌ°ƍ ¨ŬśƄ§ Å°ƅ§ µŦŮƅ§ Áƈ ©±·ƔŬƅ§ ¿ƂƊ ř·ŕŬŗŗ ƓƊŸś řŰŕŦƅ§ řƔƄƆƈƅ§

řƔƄƆƈƅ§Ƌ°ƍµŰŦśÁ£ƓżŗƊƔÁƈƅ±±ƂƔƓƈÃƄţ¿ÃœŬƈƑƅ¥½ŕƂţśŬ§


ã Ƌ¯±ſƈŗ ¾Ɔƈśƅ§ ½ţ µŦŮ ¿Ƅƅ Á£ ƑƆŷ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ ÁƜŷ¥ Áƈ ÏÕ ©¯ŕƈƅ§ µƊś

Å£±Ƅ° ªƆƍ੶©¯ŕƈƅ§Á£ƛ¥oŕÆſŬŸśƌƄƆƈÁƈ¯ţ£¯Ɣ ±Šś²ÃŠƔƛƋ±ƔŻŶƈ¾§±śŮƛŕŗ ŕƈ½žÃ ŕƔĎſŬŸś ªŕƄƆśƈƈƅ§ µƔŰŦśŗ ªŕƈÃƄţƆƅ­ŕƈŬƅ§ řƆŲſƈž½ţƅ§§°ƍřƔŕƈţƅ ·ŕƔśţ§

o¾ƜƈƗ§ ©±¯ŕŰƈ»ŗ řŰŕŦ ©¯ŕƈ řƔƄƔ±ƈƗ§ ½ÃƂţƅ§ řƂƔŝà ªŠ±¯£ ¯Ɓà ŕŗŬŕƊƈ Æ ÀŕƄţƅ§ Ƌ§±Ɣ ¨ŗŬƅ ƛ¥ řƈÃƄţƅ§ ¿ŗƁ Áƈ ¾ƜƈƗ§ ©±¯ŕŰƈ ÁƄƈƔ ƛ ƌƊ£ ƑƆŷ ªŰƊ ž ³ƈŕŦƅ§ ¿Ɣ¯Ÿśƅ§

½ţƅ§§°ƍ řƔŕƈţªŲ±Ÿś ž©¯ţśƈƅ§ªŕƔƛÃƅ§ƓžƑśţŕƎƊŷ ¿ƈŕƄ¶ƔßśÀƔ¯ƂśŶƈ ¹Ã±Ůƈ ¿ƍ੶Ɔƅ

¼Âƀšƃ¦ŗƒœƆš ªŬƔƅà ž½ÃƂţƅ§ řƔŕƈţƅ ªŕƔƅ¢ řƂƔƂţƅ§ Ɠž Ɠƍ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţŗ ©ŕƈŬƈƅ§ ½ÃƂţƅ§ Áƈ ±ƔŝƄ

ƌśƔŰŦŮŗ ¼§±śŷƛ§ Ɠž ÁŕŬƊƙ§ ½ţŗ ±ƂƔ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ ÁƜŷŐž ŕƎś§° ¯ţ Ɠž ŕÆƁÃƂţ ©±Ã±Ųà ž × ŕÆſŬŸś ƌƔſƊ ã Ƌ²Šţ ã ÁŕŬƊ¥ Å£ ƑƆŷ ¶ŗƂƅ§ ²§ÃŠ À¯ŷà ž Ô řƔƊÃƊŕƂƅ§

Ƌ±ŕŗśŷ§Ãžřƅ¯ŕŷřƈƄŕţƈ ƑƆŷƌƅÃŰţÞƌƁÃƂţÁƈ¯±Š Ɣŕƈ¯Ɗŷ řƔ±Ã±Ųƅ§ªŕƊŕƈŲƅ§¯ÃŠÃ ÏÓ řƔŬƊŠƅŕŗŶśƈśƅ§½ţÞ ÏÒ ƓŬŕƔŬƅ§¡ÃŠƆƅ§½ţÞ ÏÏ ƌśƊ§¯¥ªŗŝśƑśţŕœÆƔ±ŗ

±ƔŮśÃªƔÃŰśƅ§Ɠž½ţƅ§ÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÁƈŕƎƊ£ƑƆŷ§±ƔŝƄÀ¯ƂśƓśƅ§řƔŬŕƔŬƅ§½ÃƂţƅ§Áƈ Æ űŬƅ§ ¹§±śƁƛ§ ½Ɣ±· Áŷ ÿ řƎƔ²Ɗ řƔ±Ã¯ ªŕŗŕŦśƊ§ Ɠž řƄ±ŕŮƈƅ§ ½ţ Ƒƅ¥ ÐÏ ©¯ŕƈƅ§

ƑƆŷƛž½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍřƔŕƈţƅřƆƔŬÃŕƎƊ£ƑƆŷřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§Ƒƅ¥±¸Ɗƅ§ƓżŗƊƔž¾ƅ°ŶƈÃoÀŕŸƅ§

ťƔ±ŕśƅ§¿ŗƁŕƈÁŕŬƊ¥ŶƈřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§Áŷ«¯ţśƊÁ£Ɯŝƈ¡§ Æ ±Ǝƅ§ÁƈžŕƎś§°¯ţƓž½ţŕƎƊ£

©±Ã±Ųƅ§ Áƈ ±ŝƄ£ řƔƆƈŸƅ§ řŗ±Šśƅ§ ƑƆŷ ¯ƊśŬś řƔŗŕƔƊƅ§ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ½Ɣŗ·ś Ƒƅ¥ ©Ãŷ¯ƅŕž ±ŝƄ£½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍƓƈţś©±ţƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§řƈ¸ƊƗ§Á£Ƒƅ¥±ƔŮśřƔŦƔ±ŕśƅ§¿œƛ¯ƅŕžřƔƁƜŦƗ§

ŕƈ¯ƊŷřŰŕŦž½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÀƎŬſƊ£ÁÃƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§±ƄƊƔ¯Ɓž¾ƅ°ŶƈÃřƔ±ÃśŕśƄƔ¯ƅ§řƈ¸ƊƗ§Áƈ ½ÃƂţ¾ƎśƊś řƔƅ§±ŗƔƅ ±ƔŻ řƔ·§±ƂƈƔ¯ ¯ÃŠÃ ÁƄƈƈƅ§ Áƈž řƔŗƆŻƗ§ ¯§¯ŗśŬ§ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ƓƊŸś

řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§Ƌ°ƍ¿Ŧ§¯ŕƎƊƔŸŗªŕŷŕƈŠÃ¯§±ž£ƑƆŷŕƍ±ƄƊśÃÁŕŬƊƙ§

ÀœŪƈƗ¦¼ÂƀšÀƆ©Ūƒƃŗƒ®œŮřſƙ¦ÂŗƒŵœƆřŞƙ¦¼Âƀšƃ¦ řſƆśŦƈ ªŕƈŬ ŕƎƅà ořƔžŕƂŝà řƔŷŕƈśŠ§Ã řƔ¯ŕŰśƁ§ ŕÆƁÃƂţ ÁƈŲśś ÑÎ Ƒƅ¥ ÐÏ Áƈ ¯§Ãƈƅ§

©¯ŕƈƅ§¾ƅ°ƑƆŷ¿ŕŝƈ£ÃŬ£ÃřƔŸƔŗ· ŕÆƁà ƂţŕƎſŰÃŗŕƎƔƆŷ¼±ŕŸśƈƅ§řƔ±ţƅ§½ÃƂţÁŷŕƈŕƈś Æ

o±ŠōŗřƔ±Ã¯ªƜ·ŷƓžÃ ÿ º§±ſƅ§ªŕƁãƓžÃžřţ§±ƅ§Ɠž½ţƅ§ƑƆŷµƊśƓśƅ§žÐÒ


¿ƈŷ ¼Ã±¸Ã ž¿ƈŸƅ§Ã žƓŷŕƈśŠƛ§ ÁŕƈŲƅ§ Ɠž ½ţƅ§ ıŦƗ§ řƈÃŷ²ƈƅ§ o½ÃƂţƅ§ Áƈà ÄÃśŬƈà ž¿¯ŕŷ ±Š£Ã žÅÃŕŬśƈƅ§ ¿ƈŸƆƅ ÅÃŕŬśƈ ¿ŗŕƂƈ ƑƆŷ ¿ÃŰţƅ§Ã žřƔś§Ãƈà řſŰƊƈ ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÃÁÃƊſƅŕŗ¹ŕśƈśŬƛ§Ɠž½ţƅ§ÃžÀƔƆŸśƅ§ÃžřƔŗ·ƅ§řƔŕƊŸƅ§ÃÁƄŬƅ§Ãž¨ŬŕƊƈřŮƔŸƈ

ÀƈƗ§Áŷ±¯ŕŰƅ§řƔžŕƂŝƅ§ÃřƔŷŕƈśŠƛ§ÃřƔ¯ŕŰśƁƛ§½ÃƂţƆƅƓƅïƅ§½ŕŝƔƈƅ§ƓžŕŲƔ£ª±Ƅ° Æ

Áŷ ©±¯ŕŰƅ§ řƔŬŕŬƗ§ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ řƂƔŝÃƅ ³ŕŬ£ ŕŲƔ£ Æ ŕƎƊ£ ŕƈƄ Ï×ÔÔ Àŕŷ ©¯ţśƈƅ§

ƓŗñÃƗ§¯ŕţśƛ§

ªŕŗƅŕ·ƈŕƎƊ¥ÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÁƈªŬƔƅŕƎƊƄƅžřŗÃŻ±ƈ±ƔŻãřŗÃŻ±ƈ¡ŕƔŮƗ§Ƌ°ƍÁÃƄś¯Ɓ

řŗ੶Ŭ§©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ÁƜŷ¥Ƒƅ¥ªſƔŲ£¯Ɓà žoªŕƔ±ţƅ§½ÃƂţ³ƔƅÃořƔƍŕž±ƅ§½ÃƂţ»ŗ ¿Ã¯ƅ§ŕƎƔƆŷªƂž§Ã¯Ɓè±żƅ§¯ŲŕƎƈ§¯ŦśŬ§Ɠž ¿ƈōƔÁŕƄÅ°ƅ§ƓśƔƔžÃŬƅ§¯ŕţśƛ§·żŲƅ ¼ŕ·ƈƅ§řƔŕƎƊƓžƌƊŷŶƊśƈ§ŕƈÃƍÞÁƜŷƙ§ƑƆŷƓśƔƔžÃŬƅ§¯ŕţśƛ§ŶƔƁÃśƓžƜƈ£řƔŗ ±żƅ§ Æ

řƈŕŷªŬƔƅŕƎƊ£ÃƍÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÁƈªŬƔƅƋ°ƍořƔƍŕž±ƅ§½ÃƂţÁ£ƑƆŷ¿Ɣƅ¯¿Ã£Ã žÁƔſ¸Ãƈƅ§¿ŕƈŸƅ§ƑƆŷ·Ƃž½ŗ·ƊśÁ£ÁƄƈƔo±ŠƗ§řŷÞ¯ƈª§²ŕŠƙ§ ¿ŕŝƈƅ§¿ƔŗŬƑƆŸž Ɠƍ žŕƔƊŕŝ Æ ¿²ŕƊƈƅ§ Ɠž ÁÃƆƈŸƔ Áƈà ¿ƈŸƅ§ Áŷ Áà Ɔ·ŕŸƅ§Ã ¿ŕƈŷƗ§ ¨ŕţŰ£ ŕƎƊƈ ƑƊŝśŬƔà ŕƈƔž řŸŬ§Ãƅ§ ªŕžƜśŦƛ§ ¿ŝƈ řƔŗŬƊƅ§ ±ÃƈƗ§ ¶Ÿŗ ƑƆŷ ¯ƈśŸś ŕƎƊƗ ŸřƂƆ·ƈ ŕÆƁÃƂţ ªŬƔƅ ƑƆŷ ©±¯Ƃƅ§Ã ıŦƗ řƔŦƔ±ŕś řŗƂţ Áƈà ıŦƗ řƅï Áƈ ¨ŬŕƊƈƅ§ řŮƔŸƈƅ§ ÄÃśŬƈ µŦƔ

Ɠśƅ§ÐЩ¯ŕƈƅ§Ɠž¾ƅ°ŗ±ƁÊ Č £¯Ɓà žÄ±ŦƗřƅïÁƈ©¯ŮŗªÃŕſśśřƈÃŷ²ƈƅ§½ÃƂţƅ§Ƌ°Ǝŗ¡ŕžÃƅ§

řƅï ¿Ƅ À¸Ɗà ½ſśƔ ŕƈŗ ¿œŕƂƅ§ ·±Ůƅ§ ¬±¯ś Ɠśƅ§Ã žřƔŷŕƈśŠƛ§ řƅŕſƄƅ§ Ɠž ½ţƅ§ ¿ÃŕƊśś ¨Ż±Ɣ ŕƈŗ± ¿ŕŝƈƅ§ ¿ƔŗŬ ƑƆŷ ŕƎƊŷ ¿²ŕƊśƅ§ ÁƄƈƔ ƛ ŕÆƁÃƂţ ªŬƔƅ ŕƎƊ¥ žŕÆŝƅŕŝ oŕƍ¯±§ Ãƈà ³ŕƊƅŕž ƌƆŦ¯ ©¯ŕƔ² ¿Š£ Áƈ º§±ſƅ§ ªŕƁãà řţ§±ƅ§ Ɠž oƌƂţ Áŷ ¿²ŕƊśƅ§ Ɠž ŕƈ µŦŮ

ƛªŕŗƅŕ·ƈƅ§Ƌ°ƍÁŐž§°ƄƍÃƌŬſƊªƁÃƅ§ƓžřŲ±ŕŸśƈŕƎƊƄƅÃřŗÃŻ±ƈ¼§¯ƍ£ÁƔŗ ÁÃƆŲŕſƔ ¨Ɔ·śƔ ŕƈ ¡ƓŮ o¨ÃŠÃ Á£ ŕƍ¯ŕſƈ řŸŗ§± řŠţ ¾ŕƊƍà řƔ±Ã±Ųƅ§ řŝƜŝƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ ƓŗƆś À¸ŸƈÁ£ÁƔţƓžžřţŕśƈƅ§¯±§Ãƈƅ§ƑƆŷ¯ƈśŸśƋ°ƍ ořƔƍŕž±ƅ§½ÃƂţÁƄƅÞƌƔƆŷ o©±¯Ƃƅ§ ªŕŸƆ·śƅ§ Ƌ°ƍ ½ƔƂţśƅ řƈ²Ɯƅ§ ¿œŕŬÃƅ§ Ƒƅ¥ ±Ƃśſś žťƔ±ŕśƅ§ ±ƈ ƑƆŷà žÁƕ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§

ÁƄƈƔ řƔƁƜŦ£ ªŕƔ±Ã±Ų ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţž řƔŸƔŗ·ƅ§ ½ÃƂţƅ§ ±¯Ɓ Áƈ ·ţś ŕƎƊ¥ žŕŬƈŕŦà Æ ¯ŸśžŕŬ¯ŕŬ¿ŗƂśŬƈƅ§Ɠž ½Ƃţśśŕƈŗ±řƔŷŕƈśŠ§ÃřƔ¯ŕŰśƁ§ªŕţÃƈ·ªŬƔƅÞÁƕ§ŕƎśŕŷ§±ƈ Æ

Ƌ°ƍ řƔƍŕž±ƅ§ ½ÃƂţ ½ƔƂţś ¼¯Ǝŗ ªŕƔ±ţƅ§ ½ÃƂţ ƑƆŷ ÀÊƍ řƅ²Ɗƈŗ řƔ¯ŕŰśƁƛ§ ½ÃƂţƅ§ ¶żŗ žřƔŕŷ±ƅ§ Ƌ°ƍ ÀƔ¯Ƃśŗ ¨·ƅ§ řƊƎƈŗ ÁƔƆƈŕŸƅ§ À²ƆƔŬ řƔţŰƅ§ řƔŕŷ±ƅ§ Ɠž À²Ɔƈƅ§ ½ţƅŕž


Á¥řƔ±ţƅ§ƓžÀƎƂţƅ±ŕƄƊ¥§°ƍƓžÁÃƄƔÀŝÁƈÞÁƔŲ±ƈƈƅ§Ã¡ŕŗ·Ɨ§ªŕŗŻ±Áŷ±¸Ɗƅ§

ÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÁƈªŬƔƅřƔƍŕž±ƅ§¨ƅŕ·ƈ

ÀœŪƈƗ¦¼ÂƀšÀƆ©Ūƒƃ©œŵœƆŞƃ¦¼Âƀš ©¯ŕƈƅ§ Ɠž ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ Áŷ ±¯ŕŰƅ§ řƔžŕƂŝƅ§Ã řƔŷŕƈśŠƛ§Ã řƔ¯ŕŰśƁƛ§ ½ÃƂţƅ§ ½ŕŝƔƈ £¯ŗ ¿Ƅ½ţ ÐÓ©¯ŕƈƅ§ªƊƆŷ£Ãoŕƍ±ƔŰƈ±Ɣ±ƂśƓž½ţƅ§¨ÃŸŮƅ§¿Ƅƅ ¿ÃƂś ©±ŕŗŸŗƑƅÃƗ§

©¯ţÃƅ§ řƈ¸Ɗƈƅ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ řƂƔŝà Ɠž ±±Ƅś ¯Ɓà ořƔŸƔŗ·ƅ§ ¯±§Ãƈƅ§Ã ©Ã±ŝƅ§ Ɠž ¨ÃŸŮƅ§

řƈ¸Ɗƈ ªƊƆŷ£Ã o©§ÃŕŬƈƅ§ Ɠž ½ţƅ§ ŕƎƅ ¨ÃŸŮƅ§ ¿Ƅ Á£ Ï×ÖÏ Àŕŷ ©±¯ŕŰƅ§ řƔƂƔ±žƗ§

©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§řƔƁŕſś§ªƊƆŷ£ÃoŕƎśžŕƂŝƑƆŷř¸žŕţƈƅ§Ɠž¨Ã ŸŮƅ§ÿřžŕƄ½ţÃƄŬƊÃƔƅ§

°ŕŦś§ ¨ŠƔ ƌƊ£ žÏ×ÓÕ Àŕŷ ©±¯ŕŰƅ§Ã žÀƎƆœŕŗƁà ÁƔƔƆŰƗ§ ÁŕƄŬƅ§ ªŕŷŕƈŠŗ řŰŕŦƅ§ ŕƈ ŕŗƅŕŻÃ Æ oŕƎƅŕƈŷ£Ã ŕƎśŕƄƆśƈƈà ŕƍ¯§±ž£Ã ªŕŷŕƈŠƅ§ Ƌ°ƍ ªŕŬŬ¤ƈ řƔŕƈţƅ řŰŕŦ ª§¡§±Š¥

ªŕŷŕƈŠƅ§Ƌ°ƍ½ÃƂţƑƆŷ¯ƔƄōśƅ§ÁŕŬƊƙ§½ÃƂţƅ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ª§±ƈś¤ƈƑƆŷÁƈƔƎƔ

řƔ±Ã±Ųƅ§ řŝƜŝƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅŕŗ ¡ŕžÃƅ§ Ɠž ŕƎƆŮž Ãƍ ªŕŷŕƈŠƅ§ ½ÃƂţ řŲ±ŕŸƈ ¨ŕŗŬ£ ¿Ã£

ÁŕƄŬƅ§ ã ¡ŕŬƊƅ§ ¿ŝƈ řƊƔŸƈ ªŕŷŕƈŠŗ µśŦś ŕƎƊƗ Ÿřƈŕŷ ªŬƔƅ Ɠƍ žÆƛ Ãōž ½ÃƂţƆƅ ¿ƔƈśŕƎƊ¥°¥ŸřƂƆ·ƈªŬƔƅ ŕƎƊ£ žŕƔƊŕŝ±Ůŗƅ§ Æ řžŕƄµŦśƛŕƎƊ£ƓƊŸƔŕƈÃƍÞÁƔƔƆŰƗ§

ŶŠŮÊś °¥ žřƊŬÃŗƅ§ Ɠž ±ƔŰƈƅ§ ±Ɣ±Ƃś ½ţ Ŷƈ ¿ŕţƅ§ Ɠƍ ŕƈƄ žÄ±ŦƗ§ Áƈ ±ŝƄ£ řŷŕƈŠƅ

ÁƔ±Ŧƕ§½ÃƂţÀ§±śţ§Áƈ ƛ¯ŗ Æ řƔſœŕ·ƅ§ã řƔžŕƂŝƅ§řƔÃƎƅ§ƑƆŷ ²ƔƄ±śƅ§Ŷƈ řƔƁ±Ÿƅ§ ©¯ŕŗƙ§

Áŷ ÀƎś¯§±¥¿ƈŕƄŗ ŕŷ÷Áñ Æ ŠŕƎƈƅ§¿²ŕƊśƔŕƈ§±ƔŝƄžžŕƎƔž¼±Űśƅ§ÁƄƈƔ½ÃƂţ ŕƎƊ£žŕÆŝƅŕŝ Æ ¯¯Šƅ§ ÁƔƔƄƔ±ƈƗ§ ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ ¼ƛ¢ ¿ŸſƔ ŕƈƄ ž¯Ɣ¯Š ¡ƓŮ ½ŕƊśŷ§ ¿Š£ Áƈ řƂŗŕŬƅ§ ÀƎśŕƔÃƍ

½ÃƂţƅ§şƎƊƈµƊƔžŕŸŗ§ Æ ±ŶƈśŠƈƅ§ƑƆŷ¯¯Šƅ§¯ÃƎƔƅ§Ã ¯ÃŬƅ§Áà ƔƊŕ·Ɣ±ŗƅ§¿ŸſƔŕƈƄÞŕƔĎƈÃƔ řƊƔŸƈ řŷŕƈŠ Å£ µŦś ƛà ž¯±ž ÁŕŬƊ¥ ¿Ƅ µŦś ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ Á£ ƑƆŷ řƔŸƔŗ·ƅ§

řƔžŕƂŝƅ§½ÃƂţƅ§žŕŬƈŕŦ½ÃƂţ Æ ƅ§¾ƆśŕƎƅ¨ŠśªŕƊŕƔƄªŬƔƅÀƈƗ§Ã¿œŕŗƂƅ§ÃªŕżƆƅ§ÃªŕžŕƂŝƅŕž ©±ÃŰŗ řƊƔŸƈ ªŕŷŕƈŠ řƆƈŕŸƈƅ ©§¯£ ŢŗŰśÃ ž±Ůŗƅ§ ¿Ƅƅ ½ÃƂţƅ§ ÅÃŕŬś £¯ŗƈ Ŷƈ ƑžŕƊśś

Ɯŝƈ Æ ƓŗŕŠƔƙ§²ƔƔƈśƅ§¿ŕţƓžŕƈƄžřŰŕŦ

¯Ɓ ž°§ÃŮƅ§Ã¡ŕŬƊƅ§ÃřƔƁ±Ÿƅ§ªŕƔƆƁƗ§ ¿ŝƈžŶƈśŠƈƅ§ƓžřƊƔŸƈªŕŷŕƈŠÁōŗ ±ƂƊÁ£ÀƎƈƅ§Áƈ

ªŕŷŕƈŠ ŢƊƈ³ƔƅÞÁŕŬƊ¥¿Ƅ½ÃƂţÀ§±śţ§ÁŕƈŲÃƍ¼¯Ǝƅ§ÁƄƅÞÀƎƁÃƂţÁƈ§Ã¯±ŠÊ

ƓŲŕƈƅ§ƓžƌƅªŲ±ŸśÅ°ƅ§řƆƈŕŸƈƅ§¡ÃŬ¨ŗŬŗ©²ƔƈƈřŰŕŦ½ÃƂţřƊƔŸƈ


ŗƒƀƒƀšÀœŪƈ¤¼Âƀš¾Ş¢ÀƆ Ɠśƅ§ řƂƔ±·ƅ§ ¿ŕƔţ ½ƆƂƊ Á£ ƓżŗƊƔ ÁƄƅà žŕƍ²Ɣ²ŸśÃ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ řƔŕƈţŗ Áƈ¤Ɗ Á£ ƓżŗƊƔ

žƛ Æã řſƆśŦƈ ¼Ã±¸ Ɠž ŕƎƂƔŗ·ś ¯Ɗŷ řƔŬŕŬţƆƅ ±ŕƂśžƛ§ ¿ŕƔţà ©±Ƅſƅ§ À§¯ŦśŬ§ ŕƎŗ ŒƔŬ£

½ţśŬśÃžřƔŕżƆƅřƔƅŕŻÁŕŬƊƙ§½ÃƂţžřŗŻ±ÃřƔƊƈ£Ã¨Ɔ·¿ƄÀÃƎſƈƅ§§°ƍÀŲƔƛ£ƓżŗƊƔ ¶Ÿŗ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ ²Ɣ²Ÿśƅ ©Ãŷ¯ƅ§ ±Ǝ¸Êś Á£ ƓżŗƊƔ žŕƔƊŕŝ Æ řŰŕŦ řƔÃƅãà ŕĎŰŕŦ ŕƈŕƈśƍ Æ § ½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍ ŢƊƈ ƓżŗƊƔ ŕƎŗ Ɠśƅ§ řƂƔ±·ƅŕž ¼Ã±¸ƅ§Ã «§±śƅ§Ã ªŕžŕƂŝƅ§ ªŕžƜśŦƛ ±Ɣ¯Ƃśƅ§

Ɠž ½Ɣŗ·śƆƅ ÀœƜƈ Ãƍ ŕƈ Á£ ¶±śſƔ ƛ£ ƓżŗƊƔà ž±Ŧƕ ŶƈśŠƈ Áƈ ¼ƆśŦś ¯Ɓ ŕƎƈ§±śţ§Ã

ÁƔśƊŠ±Ɨ§ã ŕƔƊÃśŬ¥ã¡ŕŲƔŗƅ§ŕƔŬñƓžƌƂƔŗ·śƓżŗƊƔÃÁƄƈƔžŕƔƊŕƈƅ£ã¯ƔÃŬƅ§ãŕƄƔ±ƈ£

ŕƔ±ƔŠƔƊã

ƛÞŕƍ²Ɣ²ŸśÃ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍřƔŕƈţ¿Š£ÁƈÅÃƔţ±ƈƗÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÀÃƎſƈƅŢŲ§Ãƅ§ÀƎſƅ§Á¥

ÁƄƈƔ ¯Ãƈţƈ ¨ÃŻ±ƈÃƍŕƈ¿Ƅ³ƔƅÃŕƔĎƈÃƔŕƎƊƈÁÃƈ±ţƔÁƔ°ƅ§¾œƅã¿Ƅ ¿Š£ÁƈŕƈƔŬ

õ¨Ɣ°Ÿśƅ§ÁƔŗ©§ÃŕŬƈƅ§ÁƔŮƈƅ§ÁƈžÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÁƈ½ÃƂţƅ§¿ƄªŬƔƅÃŕĎƂţ ƌśƔƈŬś

řŷÞ¯ƈª§²ŕŠ¥ƑƆŷ¿ÃŰţƅ§À¯ŷà õ ƜŝƈřƔƆŬŕƊśƅ§ƌœŕŲŷ£Ɠž¡ŕŗ Æ ±ƎƄƅŕŗ ÁŕŬƊ¥½ŸŰŗ ½ÃƂţ řƔŕƈţ Ɠž ŕƎƆŮž ƑƆŷ ¨ŬŕţśÃ ŕƎśƔƅÃœŬƈ řƈÃƄţ ¿Ƅ ¿ƈţśś Á£ ƓżŗƊƔà ±ŠƗ§

řƆƔŰƗ§ÁŕŬƊƙ§


 ©¦ ¦°ſ Norman Barry, An Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 2000, chapter 9. David Boaz, Libertarianism, New York, Free Press, 1997, chapter 3. Maurice Cranston, What are Human Rights?, London, Bodley Head, 1962. Walter Laqueur & Barry Rubin eds., The Human Rights Reader, New York, Meridian, 1990, essays by Kenneth Minogue & Maurice Cranston. John Locke, A Second Treatise on Government, Cambridge, Cambridge University Press, 1960 (1690).

°ŕ®řƄƃŗƄőŪ¢ ¡§°żƅ§Ɠž½ţƅ§¿ƈŮƔ©ŕƔţƅ§Ɠž½ţƅ§¿ƍÏ  ·Ƃž¯§±žƘƅ½ÃƂţƅ§À£ž½ÃƂţřƔƈÃƂƅ§ªŕƔƆƁƘƅ¿ƍÐ  řƔƂƔƂţƅ§ÁŕŬƊƙ§½ÃƂţřƔŕƈţŕƊƊƄƈƔ¼ƔƄÑ 


ŗƃ¦®Ŷƃ¦ oÀƎƅŕƈÁƔ±Ŧƕ§¡ŕ·ŷ§Ãǔ ž¯ţ£¡§°Ɣ¥À¯ŷÞřƊŕƈōŗ´ƔŸƅ§Ɠƍřƅ§¯Ÿƅ§ Àœƒŕƃ¢Ƒƀƒ°ŹƗ¦»ÂŪƄƒŽƃ¦

Ÿŗƃ¦®Ŷƃ¦œƆ ¨ţŬƊƔƛ§°ƍÃƌƂţśŬƔŕƈµŦŮ¿Ƅ ¿ŕƊƔ Á£Ãž¨ŕƂŸƅ§Ã¨§Ãŝƅ§ŶƔ²Ãś¯ŷ§ÃƁƓƍřƅ§¯Ÿƅ§

řƔ±ţƅŕƄ žƌŸƔ²Ãś ÁƄƈƔ ¡ƓŮ Å£ ƑƆŷ ŕŲƔ£ Æ ½ŗ·ƊƔ ƌƊƄƅà ž¨Ŭţž řƔ¯ŕƈƅ§ ¡ŕƔŮƗ§ ƑƆŷ

¨§ÃŰã ±ƔŦÃƍŕƈÁƔŗà řƅ§¯Ÿƅ§ÁƔŗ õ§±ƔŝƄ«¯ţƔŕƈƄ õ ·ƆŦƊƛ£ ƓżŗƊƔà ½ÃƂţƅ§Ã Æ ŕƎƊƄƅÃřƔƁƜŦ£±ƔŻÁñŦƕ§ŕƍ±ŗśŸƔřƂƔ±·ŗŕƈµŦŮ¼±ŰśƔ ¯ƂžřƔƁƜŦƗ§řƔţŕƊƅ§Áƈ

Å£ õ ªŕŠÃ²ƅ§ ¯¯Ÿśŗ ¾ƅ° ƑƆŷ ƛŕŝƈ Æ Å±ŕŗ Áŕƈ±ÃƊ ¨±Ų řƅ¯ŕŷ ±ƔŻ ŕƎƊōŗ ÀŰÃś Áƅ ½±ŕſƅŕžřƈœƜƈƅ§řżƆƅ§Ɠƍřƅ§¯Ÿƅ§řżƅÁÃƄśƛ«Ɣţ õ©¯ŷªŕŠÃ²ŗƓŲ§±śƅŕŗÁ§±śƁƛ§

ŕƎƂƔŗ·śřƔſƔƄïŷ§ÃƂƅŕŗ½ƆŸśśřƅ§¯Ÿƅ§Á£ÃƍƓŬŕŬƗ§

¨ŕƂŸƅ§Ã ¨§Ãŝƅ§ ŕƈ ã žŕƈ µŦŮ ƌƂţśŬƔ Å°ƅ§ ŕƈ řƅ§¯Ÿƅ§ ÀÃƎſƈ ŕƈƍ±ƔŝƔ Áƛ§¤Ŭ ¾ŕƊƍ

¯ÃŮƊƈƅ§±ƔŦƅ§Ŷƈ¦¯ŕŗƈƅ§½ž§Ãśś¼ƔƄà ŶƔ²Ãśƅ§¦¯ŕŗƈƓƍŕƈÅ£žµŦŮƅ§§°ƎƅÀœƜƈƅ§

±Ã¸Ɗƈƅ§Áƈ¨ŕƂŸƅ§ã¨ţƅ§ã©Ã±ŝƅ§ŶƔ²ÃśÁŷŕƊŝ¯ţś§°¥§±ƔŝƄ¯ŷ§ ÃƂƅ§ÁƔŕŗśś¯Ɓ ƌƂƔƂţś Æ řƔſƔƄà µŕŦŮƗ§ řƔ±ţ řƔŕƈţŗ ½ƆŸśś Å£ řƔœ§±Š¥ řƅōŬƈ řƅ§¯Ÿƅ§ ªƊŕƄ ŕƈƅŕ·ƅ žÅ¯ƔƆƂśƅ§

ÁƔ±Ŧƕ§řƔ±ţÁÃƈ±śţƔƛÁƈřŗƁŕŸƈ

ŕƈÃƍßƓœŕŲƂƅ§¯ŕƎśŠƛ§Ãƍ¿ÃƗ§ ÁƔƍ੶§ÁƈÀÃƔƅ§©¯¯ƎƈƓŦƔ±ŕśƅ§ŕƎƈÃƎſƈŗřƅ§¯Ÿƅ§Ã

řƔŰŦŮƅ§Àƍ±¸ƊªŕƎŠÃÞ©ŕŲƂƅ§ª§²ƔţśÃªƜƔŲſśřƔœŕŲƂƅ§ÀŕƄţƗ§³ƄŸśŕƈ¯Ɗŷ«¯ţƔ Áƈ ƓƊŕŝƅ§ ¯Ɣ¯Ǝśƅ§ ƓśōƔà ÁÃƊŕƂƆƅ³Ɣƅà ±ŮŗƆƅ ÀƄţƅ§ ÁÃƄƔ ŕƊƍà ō·Ŧã ¨§ÃŰ Ãƍ ŕƈƔž ƌƊ£Ŷƈž¶ƈŕżƅ§ořƔŷŕƈśŠƛ§řƅ§¯Ÿƅ§£¯ŗƈ³ŕŬ£ƑƆŷ©Ã±ŝƅ§Ã¿Ŧ¯ƅ§ŶƔ²Ãś©¯ŕŷ¥ªƛÃŕţƈ

ªƊŕƄÁƔţ ƓžÃ ƌƔƆŷ ÀƎƅÃŰţ řƔſƔƄŗ ³Ɣƅà ¯§±žƗ§ ƌƄƆśƈƔ ŕƈŗ ÀśƎƔà ž±ƍŕ¸ƅ§ Ɠž ¨§°Š

ŶƔ²Ãś ©¯ŕŷŐŗ ÀśƎƔ ¯Ɣ¯Šƅ§ şƎƊƈƅ§ ÁŐž žÁÃƊŕƂƅ§Ã Àŕ¸Ɗƅ§Ã řƔ±ţƅ§ ¿ŝƈ ŕƔŕŲƂŗ řƔƊŸƈ řƅ§¯Ÿƅ§

¿ƈŸƅŕƄ žřŷñŮƈ ¿œŕŬà ¿ƜŦ Áƈ ƌśÃ±ŝà ƌƆŦ¯ƅ µŦŮƅ§ ¨ŬƄ ŕƈ£ řƔ¯ŕƈƅ§ ¶§±ŻƗ§ řƔŷŕƈśŠƛ§řƅ§¯Ÿƅ§±¸ƊƓžÀƎƈ±ƔŻ±ƈ£§°Ǝžž½ŕŮƅ§


ŗƃ¦®Ŷƃ¦ƑżŗŽŪƚŽƃ¦ ¦°¡ ŶƈśŠƈƅ§ ³Ŭ£ Áƈ ŕƍ§±ŗśŷ§ Ɠśƅ§ žřƅ§¯Ÿƅ§ řƅōŬƈ Ɠž ±ƔƄſśƅ§ Ɠž ÷Ŭ±£Ã Á÷Ɯž£ ½±żśŬ§

žŕƈƍ±¸Ɗ řƎŠÃ Áƈà oƌƂţ ½ţ Å° ¿Ƅ ¡ŕ·ŷ¥ ŕƎƊōŗ řƅ§¯Ÿƅ§ Á÷Ɯž£ ¼±ŷ Č ŢƅŕŰƅ§ Á÷Ɯž£±Ƅſƈƅ§Áƈ¤ƔÁ£©ōŠŕſƈƅ§¿ƔŗƁÁƈ³ƔƅñŮŗƅ§řƈƔƁ³ƔŬōśŗř·ŗś±ƈřƅ§¯Ÿƅ§ªƊŕƄ

ãž¡ŕƈƄţƅ§ÀƍÀŕƄţƅ§ÁÃƄƔÁ£©±Ƅž¯ƔƔōś Ƒƅ¥ƌŗį£ŕƈÃƍÞ¿ƂŸƅŕŗř·ŗś±ƈřƈƔƂƅ§Áōŗ

ÁÃƅŕƊƔƛÀƎƊ£ÁƔ±Ƅſƈƅ§įƅªŗŕŝ¯ŕƂśŷ§ ¯ŠÃƔŢŗŰ£ÁƔţƅ§¾ƅ°°ƊƈáŕƔŰÃƗ§řſŬƜſƅ§

Àŷ²Ɔƅ ©±ŰŕŸƈƅ§±ƍŕ¸ƈƅ§¯ţ£ƓœŕŲƂƅ§¯ŕƎśŠƛ§¯ŸƔÃŕƈƎƊÃƂţśŬƔ ÁƔ°Ɔƅ§ř·ƆŬƅ§ÃÀ§±śţƛ§

¿¯ŕŷÃƍŕƈƑƆŷƌƅƜŦÁƈÀƄţƅ§ÁƄƈƔ³ŕŬ£¿Ųž£ÃƍŢŠ§±ƅ§±Ƅſƅ§Á£

řţŕŬƅ§ Ɠž ªƔÃŰśƅŕŗ ­ŕƈŬƅ§ ·§±ƂŬ ¶ž± Ɠž ¯ŷ§ÃƂƅ§ ƑƆŷ řƔƊŗƈƅ§ řƅ§¯Ÿƅ§ ©±Ƅž ¯ŬŠśś

ÁſŬƅ§ įţ¥ Áƈ ÁƔŠŕƊƅ§ °ŕƂƊ¥ Ɠž §ÃƆŮž ÁƔƔ±ƄŬŷ ©¯ŕƁ À§¯ŷ¥ ±§±Ɓ ƑƆŷ ŕƊƔŝ£ Ɠž řƈŕŸƅ§

¯Ÿŗƛ¥ƌŗŕƂŷà µŦŮÅ£řƊ§¯¥ ²ÃŠƔƛƌƊ£ ÃƍƌƔ£± ƌƔƆŷƑƊŗÅ°ƅ§³ŕŬƗ§ÁŕƄřƁ±ŕżƅ§

ŕƎƊƔţžÀƎŬſƊ£Áŷ¹ŕž¯Ɔƅř۱žµŕŦŮƗ§ŢƊƈÊƔÃÀŕƎśƛ§řƅ¯£À¯ƂÊśŕƈ¯ŸŗÃřƅ¯ŕŷřƈƄŕţƈ Áƈ §¯ţ§ Æ ÃŶŲÃÅ°ƅ§ õ ÁŕƔƊśŬŠƓƊŕƈñƅ§±Ã·§±ŗƈƙ§¼±ŷ¯ƁÃÀƎƔƆŷÀƄţƅ§ÁƄƈƔ·Ƃž Ì ÁñƂƅ§ƓžÃoƌƂţśŬƔŕƈÁŕŬƊ¥¿Ƅ¡ŕ·ŷ¥ ŕƎƊōŗřƅ§¯Ÿƅ§ õřƔƊÃƊŕƂƅ§ ªŕŸƔ±Ůśƅ§À¸ƊÀ¯Ɓ£ ´ƔŸśŬªŕŸƈśŠƈƅ§ÁƗžřƔŬŕƔŬƅ§¿œŕŲſƅ§À¸ŷ£ŕƎƊ£ƑƆŷřƅ§¯Ÿƅ§Ƒƅ¥±¸ƊƔÁŕƄžƑ·ŬÃƅ§ Ê ÁƔƅ¯ŕŷŕƎƈŕƄţÁŕƄ§°¥±ŕƍ¯²§ÃÀƜŬƓž

¯§±žƗ§ ½ÃƂţ À±śţś Ɠśƅ§ řƅ§¯Ÿƅ§ ¯ŷ§ÃƁ ¼ŕŮśƄ§ ƑƆŷ řƔ¯ƊƆśƄŬƛ§ ±ƔÃƊśƅ§ řƄ±ţ ª²Ƅ±

¯ƔſƔ¯ ÁŕƄà ªŕƔƄƆƈƅ§Ã řƔ±ţƅ§Ã ©ŕƔţƅ§řƔŕƈţ ŕƎƊōŗ řƅ§¯Ÿƅ§¾ÃƅÁʼ±ŷ Č ¯Ɓà ŕƎśŻŕƔŰà ªƊŕƄÃÁƔ±Ŧƕ§ŶƈÁÃŕŸś§°¥ ƛ¥ƌśŕƔţ±ƍ¯²śÃ´ƔŸƔÁ£¯±ſƆƅÁƄƈƔƛƌƊōŗÁƈ¤ƔÀÃƔƍ Ƒƅ¥ į£ §°ƍà ³ŕƊƅ§ ÁƔŗ ¹§±Űƅ§ ž¿ƔƆƂś ¿ƁƗ§ ƑƆŷ ã ž¨ƊŠś řƔſƔƄ Ɠž ¿ŝƈśś řƆƄŮƈƅ§

¯ŷ§ÃƁªƊŕƄÃřƅ¯ŕŷŕƎƊñƔÀƎƊƗ ³ŕƊƅ§ŶƔƈŠŕƎŸŗśƔ řƈ±śţƈÃřţŲ§Ã¯ŷ§ÃƁŶŲé±Ã±Ų žřƂž§ÃƈƅŕŗřƔƄƆƈƅ§¿ƂƊÞřƔƄƆƈƆƅƓƈƆŬƅ§¨ŕŬśƄƛ§ÁƈŲśśřƔƄƆƈƅ§µŦƔŕƈƔžřƅ§¯ŸƆƅÀÃƔƍ

ÀƎśŕƄƆśƈƈà ÁƔ±Ŧƕ§ řƔ±ţƅ À§±śţƛ§ ±ŕƎ¸¥ ¿ƜŦ Áƈ įŗśś řƅ§¯Ÿƅ§ ªƊŕƄà ¯ÃŷÃƅ§ °ƔſƊśÃ

ƛ°¥ŸřƔŗƆŬřƆƔŲžƛ¥ƓƍŕƈžÁŕƔţƗ§À¸ŸƈƓžžřŰƅŕŦƅ§řƅ§¯Ÿƅ§ƜœŕƁ Æ «ƔƈŬÀ¯¢½Ɔŷà ŸÁƔ±Ŧƕ§Å°¤Ɗƛŕƈ¯Ɗŷřƅ§¯Ÿŗ¼±ŰśƊÁţƊžoŕƊƊ§±ƔŠ¡§°Ɣ¥ÁƈŕƊŸƊƈś Á£ÄÃŬŕœƔŮ¿Ÿſś Æ

ã¼ƊŸƅŕƄ¿ŕŸž£¿ƜŦÁƈžÁƔ±Ŧƕ§½ÃƂţÀ§±śţ§À¯ŷÃÁƔ±Ŧƕ§Å°¤Ɗŕƈ¯ƊŷÀƆ¸ƅ§ŶƂƔÃ


Áƈžªŕƈ§±żƅ§ãÁŠŬƅ§ ÀŕƄţ£Ɠž¿ŝƈśƈƅ§ž©ÃƂƆƅ¹Ã±Ůƈƅ§À§¯ŦśŬƛ§±±ŗƔÁ£ÁƄƈƔžřƁ±Ŭƅ§

řƅ§¯Ÿƅ§½ƔƂţś¼¯ƎŗřƈÃƄţƅ§¿ŗƁ

®ŵ¦ÂƀƂŗƃ¦®Ŷƃ¦ řŠƔśƊªŕŗÃƂŸƅ§Ãª§¡§²Šƅ§ŶƔ²ÃśŗƓƊŸƈƅ§žƓƊÃƊŕƂƅ§Àŕ¸Ɗƅ§½ŕƔŬƓžřƅ§¯Ÿƅ§À¯ŦśŬśŕƈ§±ƔŝƄ Æ

řŗŕŰƙ§¿ŗŕƂƈªŕŲƔà Ÿśƅ§ ¯Ɣ¯ţśÃžřƅ§¯ŸƆƅ¾ŕƎśƊ§ ŕƎƊ£ƑƆŷŕƎƅ±¸ƊƔƓśƅ§řœ·ŕŦƅ§¿ŕŸžƗ§ Ê ÁÃƄƔƛ¯ƁÁƄƅřƅ§¯Ÿƅ§½ƔƂţśŗŕƔĎƊŸƈƓœŕŲƂƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ÁÃƄƔÁ£¶±śſƈƅ§Áƈñ±Ųƅ§ã

ƛ ŕƎƊ£ ƑƊŸƈŗ žřƈƅภŕƎſŰÃŗ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ ¯ŕƂśƊ§ ÁƄƈƔž ©±Ã±Ųƅŕŗ ƛ¯ŕŷ Æ ƌś§° ¯ţƓž ÁÃƊŕƂƅ§

³ŕŬ£ƑƆŷ©¯ƊśŬƈ ÁÃƄśŕƈ§±ƔŝƄÁÃƊŕƂƅ§±ƔƔżśƅƑŸŬśƓśƅ§ªƜƈţƅ§ ÿ¯ŸŗŶƔƈŠƅ§¿ƈŕŸś Æ

ƑƆŷŕƎƂƔŗ·śÃřƅÃŗƂƈƅ§řƔœ§±Šƙ§¯ŷ§ÃƂƅ§¯Ɣ¯ţśŗřƅ§¯Ÿƅ§Àŕ¸ƊÀśƎƔÃřƈƅŕ¸řƔƅŕţƅ§ÁƔƊ§ÃƂƅ§Á£

žřſƆśŦƈ¼Ã±¸ªţśžÁƄƈƔ½±·ŗ³ŕƊƅ§řƆƈŕŸƈř·ƆŬƓœŕŲƂƅ§Àŕ¸Ɗƅ§¾ƆśƈƔÃŶŬ§Ã½ŕ·Ɗ

ªŕƈ§±Ż©±ÃŰƓž ÀƎƅ§Ãƈ£°Ŧ£ãÀƎŬŗţŗřƔ±ţƅ§ƓžÀƎƂţ¾ŕƎśƊ§žƜŝƈ Æ ž Ÿřƈƅŕ¸ŕƍ±ŕŗśŷ§ řƈ±ŕŰ¯ŷ§ÃƁŕƎŬſƊřƔƆƈŸƅ§ŶŗśśÁ£ ¯ŗƛžř·ƆŬƅ§Ƌ°ƍ¿ŝƈƓžřƊƈŕƄƅ§±ŕ·ŦƗ§¨ŗŬŗÃ

ÁƔŗƊŕŠƅ§¯ţƗ©ŕŲƂƅ§²ŕƔţƊ§À¯ŷƑƊŸƈŗžƓœŕŲƂƅ§¯ŕƔţƅ§Ɠž¿ŝƈśƔ¯ŷ§ÃƂƅ§Ƌ°ƍřƆŝƈ£¯ţ£Ã

řƔŲƁÅ£Ɠž

řƍ§²Ɗŗ ³Ɣƅà žª§±±§ Ƃƅ§ °ŕŦś§ řƔſƔƄŗ řƔƊŸƈ ƓƎž Ÿ¯ŷ§ÃƂƅ§ À§±śţŕŗ řƔƊŸƈ řƔœ§±Šƙ§ řƅ§¯Ÿƅ§

ªŕƁŕŗŬƅ§ Ɠſž ¯ŷ§ÃƂƅ§ ¹ŕŗś§ Áŷ ½ŝŗƊś Ɠśƅ§ řŠƔśƊƅ§ Ɠƍ řƅ¯ŕŸƅ§ řŠƔśƊƅŕž ÁÃƈŲƈƅ§ žŕƎŬſƊřžŕŬƈƅ§ŶƔƈŠƅ§űŠƔÁōƄžřƊƔŸƈ¯ŷ§ÃƁ¹ŕŗś§·±Ůŗřƅ¯ŕŷřŠƔśƊƅ§ÁÃƄśžřƔŲŕƔ±ƅ§

½ŕŗŬƅŕŗÁƔœ§¯Ÿƅ§¯ţ£ ²Ãž¯ŸƔƛòŕƔţƊƛ§À¯ŸŗÀŕƄţƅ§ÀŬśƔÁ£ÃžƌŬſƊªƁÃƅ§§ÃţƊƈƔÁ£ Ê Ã

¡ŕŷ¯ƜƅřŸƔ±°ž¹ÃŗŬ£¿ƄƌŬſƊ¡§¯Ÿƅ§²Ãžãž¿ŗƂƈƅ§¹ÃŗŬƗ§ƌŗ±Ŧ¢²ÃžÃ¹ÃŗŬƗ§§°ƍ

řƅ§¯Ÿƅ§¨ŕƔżŗ

ƑőœŰƀƃ¦®œƌřŞƙ¦ ŕƈ¯Ɗŷřƅ§¯ŸƆƅ§¯Ɣ¯Ǝś Æ õřƔŬŕƔŬãřƔŰŦŮª§±ŕŗśŷ§ƑƆŷÀœŕƂƅ§õƓœŕŲƂƅ§¯ŕƎśŠƛ§¯ŸƔ

ŕƎƔƆŷµÃŰƊƈƅ§¯ŷ§ÃƂƅ§Ƒƅ¥¹ÃŠ±ƅ§Áƈ ƛ¯ŗž¿ Æ ¯ŕŷÃƍŕƈÁōŮŗ ƌƔ£±ƑƆŷƓŲŕƂƅ§¯ƈśŸƔ

©¯ŕƔŬ ¿Űž ±¸Ɗ§ ŕƎƔƆŷ ¼±ŕŸśƈƅ§ řƔŸƔŗ·ƅ§ řƅ§¯Ÿƅ§ ¯ŷ§ÃƁ ã ž ÁƔƊ§ÃƂƅ§ ã ±ÃśŬ¯ƅ§ Ɠž ÀƎž o¨§ÃŰƅ§ ¿Ÿž Ãƍ ©ŕŲƂƅ§ ±Ã¯ Áōŗ ÁÃƊƈ¤Ɣ ƓœŕŲƂƅ§ ¯ŕƎśŠƛ§ůƔ¤ƈ Á¥ ÁÃƊŕƂƅ§


Ƌ੶½ƆƁ¾ŕƊƍÃŕƎƔƅ¥¿ŰÃśƅ§řƂƔ±·±Ã¸ƊƈÁƈ ³ƔƅÃşœŕśƊƅ§±Ã¸ƊƈÁƈª§±±§ Ƃƅ§ÁÃŬƔƂƔ

¯ŕţśƜƅřŸŗŕśƅ§řƔŗñÃƗ§¿¯Ÿƅ§řƈƄţƈƑƅ¥ŕŗñãÀƄŕţƈ±żŰ£Áƈ řƔ§¯ŗ õ ©ŕŲƂƅ§¹ŕŗś§ ¼±ŕŸśƈƅ§řƅ§¯Ÿƅ§¯ŷ§ÃƁ¶ÃƂƔƌƊƗřƅ§¯ŸƆƅ§¯Ɣ¯Ǝś¿ŝƈƔ±ƈƗ§§°ƍşƎƊƅ§§°Ǝƅ õ ƓŗñÃƗ§ Æ

Áñ ¯ŰƔÁƔ°ƅ§©ŕŲƂƅ§Á¥¹§²ƊÅ£ƓžřƈƄţƈƅ§±§±Ƃŗ¤ŗƊśƅ§ƑƆŷ©±¯Ƃƅ§Áƈ¿ƆƂƔÃƍÞŕƎƔƆŷ ÁÃœƔŬƔà ÀƎś§²ƔţśÃ ÀƎśƜƔŲſśÃ ÀƎƈƔƁ ÁÃŲ±ſƔ ƓœŕŲƂƅ§ ¯ŕƎśŠƛ§ ƑƆŷ §¯ŕƈśŷ§ ÀƎƈŕƄţ£ Æ ƑƆŷ ÀƄŕţƈƅ§ řƅ§¯ŷƓž³ŕƊƅ§řƂŝ±ŕƎƊśŬ§°ƄƍÃÀƎśŗŬŕţƈřƔƊŕƄƈ¥À¯ŷÃÀƎśŕ·ƆŬÀ§¯ŦśŬ§ 

±Ɣ·ŦüƔƊŷÃţƊ

ŗƃ¦®Ŷƃ¦ŗƃŋŪƆƑż¼œƀšřŪƙ¦ŗƒ°·ƈ řŸƈŕŠ¼ÃŬƆƔž¨ŕśƄƓž©Ã±ŝƅ§Ã¿Ŧ¯ƅ§ŶƔ²ÃśƑƆŷřƅ§¯Ÿƅ§¯ŷ§ÃƁ½Ɣŗ·śªƛÃŕţƈÄÃƁ£ª¯±Ã

¾Ɣ²ÃƊ ¨śƄ ořƆŲŕſƅ§řƊƔ¯ƈƅ§Ãřƅïƅ§Ã řƔÃŲÃſƅ§Á§ÃƊŷ¿ƈţÅ°ƅ§¾Ɣ²ÃƊª±ŗñ¯±ŕž±ŕƍ

Ɠśƅ§ žřƔ¯ƔƆƂśƅ§ ±¸Ɗƅ§ řƎŠÃƅ ŕÆŝƔ¯ţ ੰÃƈƊ À¯Ɓà žřƔŷŕƈśŠƛ§ řƅ§¯Ÿƅ§ ªŕƔ±¸Ɗ ƌŗ À¯ƎƔ §¯ƂƊ Æ Æ

ƛ¯ŕŷÁÃƄƔřƔƄƆƈƅ§ŶƔ Æ ²ÃśÁ£±ŕŮ£Ã ořƅ§¯Ÿƅ§řƅōŬƈƓž½ŕƂţśŬƛ§řƔ±¸ƊÀŬ§ŕƎƔƆŷ½Ɔ·£ ¾ƎśƊƔÀƅ§°Őž³Ɣƅ¯śã±ŕŗŠ¥ƑƆŷÅ÷ƊƔƛřƔƄƆƈƆƅƌƔ²Ɗÿ¯ŕŷ¿ƂƊð§ÃţśŬ§ÁŷşśƊ§°¥

ž§¯¯Šƈ ©Ã±ŝƅ§Ã ¿Ŧ¯ƅ§ ŶƔ²Ãś ©¯ŕŷƙ ±±ŗƈ ¯ŠÃƔ ƛ žÀŝ Áƈà ½Ƃţśś řƅ§¯Ÿƅ§ ÁŐž ž½ţ Å£ Æ

±ŕƔśŦ§ §Æ ƌśŗŬśƄ§ãƌśŠśƊ£ŕƈ ½ţśŬś ªƊōž ¼ŕŰƊ§Ãǔ řƍ§²Ɗŗ ªŗŬÊśƄ§ ©Ã±ŝƅ§Ƌ°ƍÁ£ŕƈƅŕ·

ªŕƔƆƈŷÁƈ¯¯ŷÅ£ÁƈŲśƔÁ£ÁƄƈƔ½ţŗořƔŷŕƈśŠƛ§řƅ§¯Ÿƅ§ƌƔž½ƂţśśÅ°ƅ§ŶƈśŠƈƅ§Ã

ƛÀ£½ÃƂţƆƅÀ§±śţ§¾ŕƊƍÁŕƄ§°¥ŕƈÞŶƔ²Ãśƅ§«Ã¯ţřƔſƔƄÃƍŕƊƍÀƎƈƅ§ÁƗřƔƄƆƈƅ§ŶƔ²Ãś řƅ§¯ŸƆƅƓŦƔ±ŕśƅ§ŕƊƈƎžƑƆŷřƔƊŗƈžřƔœ§±Š¥řƔ±¸ƊŕƎƊ¥

ƌŬſƊ ±ƈƗ§Ã žƛ¯ŕŷ Æ ¡§±Ƃſƅ§Ã ¡ŕƔƊŻƗ§ ÁƔŗ ©±ƔŗƄ ©ÃŠž ƌŗ ŶƈśŠƈ ÁÃƄƔ Á£ ÁƄƈƔ §°ƍ ƑƆŷÃ

ŶƔ²Ãś ªŕƊŕƔŗ řž±Ÿƈ Á¥ ¡§±Ƃſƅ§Ã ¡ŕƔƊŻƗ§ ÁƔŗ ½±ŕž ƌƔž ¯ŠÃƔ ƛ ¯ŕƄƔ ŶƈśŠƈ ƑƆŷ ½ŗ·ƊƔ «Ã¯ţřƔſƔƄÃƍ ŕĎƂţƌśž±Ÿƈ¬ŕśţƊŕƈž ŸŶƈśŠƈƅ§řƅ§¯ŷ ÁŷŕœƔŮ¼ŮƄśƛ¿Ŧ¯ƅ§ éñŝƅ§ Æ

¡ŕƔƊŻƗ§¿Űţ§°¥ƛ¯ŕŷÁÃƄƔ¯Ɓ Æ ¡§±Ƃſƅ§Ã¡ŕƔƊŻƗ§ÁƔŗ©±ƔŗƄ©ÃŠžƌŗÅ°ƅ§ŶƈśŠƈƅŕžŶƔ²Ãśƅ§

ƓƊŕŝƅ§ŶƈśŠƈƅ§ÁÃƄƔ¯ƁñŕƔśŦ§ §Æ à řƔŷ§Ã·¡§±Ƃſƅ§ŕƍ§±śŮ§ŶƆŬÀƔ¯Ƃś¿ƜŦÁƈÀƎś§Ã±ŝƑƆŷ

ÁƔ±Ŧƕ§ÁƈřƁ±ŬƅŕŗªƂƂţś¯ƁřƔŗŬƊƅ§©§ÃŕŬƈƅ§ªƊŕƄ§°¥¿¯ŕŷ±ƔŻ

ž­ƜŰƙ§£¯ŗƈžƛ Æã©Ã±ŝƆƅ ±ţƅ§¨ŕŬśƄƜƅ·ƔŬŗƅ§ÃŢŲ§Ãƅ§ƌœ¯ŗƈƑƅ¥ÁƔśžŕŲ¥¾Ɣ²ÃƊ¯¯ţ ªŕƔƄƆƈƅ§ ©¯ŕŷ¥ ƓżŗƊƔ ¿ŕŝƈƅ§ ¿ƔŗŬ ƑƆŷ ƓŲŕƈƅ§ Ɠž ŶƁà Űƅ§ ÀƆ¸ƅ§ ŢƔţŰś Å£


ÀƎśŕƔƄƆƈªŲ±ŸśÁƈ§ÃŲßƔÁ£±±Ųƅ§Ɠž§ÃŗŗŬśÁƈƑƆŷÞÀƎƊƈªƁ±ŬÁƔ°ƅ§µŕŦŮƘƅ Ê

½ŗŕŬƅ§ŶŲÃƅ§Å£ž½ÃƂţƅ§¾ŕƎśƊ§¿ŗƁƌƔƆŷÁŕƄŕƈƅŶŲÃƅ§©¯ŕŷ¥ÃƍŕƊƍ¼¯Ǝƅ§Ã±±ŲƆƅ

ÁƈŕƈŕŰŦŮÀ±ţƔƛ£¨ŠƔřƔƄƆƈƅ§ƑƆŷ°§ ÃţśŬƛ§Á¥¿œŕƂƅ§¾Ãƅ·±Ů¾Ɣ²ÃƊ¿ŗƁžŕƔƊŕŝ Æ Æ ÁÃƄƔÁ£ÁƄƈƔžª§¡ŕƊŝśŬƛ§Ƌ°ƍ¿¸ƓžÃ¡§±ţŰƅ§Ɠž ¡ŕƈƅ§¿ŝƈž©ŕƔţƆƅűñŲ¡ƓŮ

ƛ¯ŕŷŶƔ Æ ²ÃśÅ£

 ŸŗƒŵœƆřŞƙ¦ŗƃ¦®Ŷƃ¦œƆ ÁƔŗ Ɯŷŕſś Æ ƓŲśƂśŕƎƊƗořƔŷŕƈśŠ§řƅ§¯ŷřƅ§¯Ÿƅ§¹§ÃƊ£¿Ƅ ÁŐžž¿ƔÃŬ³ŕƈÃś±ŕŮ£ŕƈƄ

Àŷ²ƔŶƁ§Ãƅ§ƓžÃ ÄÃƁƗ§Ɠƍ řƔŷŕƈśŠƛ§řƅ§¯Ÿƅŕŗřŗƅŕ·ƈƅ§ ÁŐž¾ƅ°ŶƈõŦŮÁƈ±ŝƄ£

¿ÃŗƁ¡§±ŠŶƈśŠƈƅ§ƑƆŷřŸƁ§Ãƅ§řſƆƄśƅ§¿ƍ੶śŕƎƊƗoŶƈśŠƈƆƅ©¯ŕŲƈřƅ§¯ŷŕƎƊ£¿ƔÃŬ ƓƊŸśžŕƔĎŬŕƔŬŕƎƔƆŷ½Ɔ·ƔŕƈƄž oŶƔ²Ãśƅ§řƅ§¯ŷã řƔŷŕƈśŠƛ§řƅ§¯Ÿƅ§Á¥¨ƅŕ·ƈƅ§Ƌ°ƍ

¯ÃŠÃƈ±ƔŻƌƊ£ÃžřƔ¯ŕƈƅ§ŶƆŬƆƅřƔƁƜŦƗ§řƔţŕƊƅ§Áƈ¿¯ŕŷ¯ţ§ÃŶƔ²Ãśƛ¥¯ŠÃƔƛƌƊ£ŕƊƈŲ Æ µŕŦŮƗ§Áƈŕƍ°Ŧōŗ©Ã±ŝƅ§Ã¿Ŧ¯ƅ§ŶƔ²Ãś¯ƔŸśÁ£řƅïƆƅ½ţƔžÀŝÁƈÃƓƅŕţƅ§ŶƈśŠƈƅ§Ɠž

ƓƁƜŦƗ§ ŶƔ²Ãśƅ§ ½ƔƂţś ¿Š£ Áƈ ŕƎƔ¯ƅ řƆŲſƈƅ§ ªŕŷÃƈŠƈƆ ƅ ŕƎœŕ·ŷ§Ãǔ ŕƎƊÃƄƆśƈƔ ÁƔ°ƅ§ řƔ±¸ƊŶƈ¶±ŕŸśƔŕƈÃƍÞƓƁƜŦ£±ƔŻ©±ţƅ§½ÃŬƅ§ÁŷşśŕƊƅ§ŶƔ²Ãśƅ§Á£Àŷ²Ɣÿ¯ŕŸƅ§ Ê

¿žŕţƈƅ§ Ɠž ŕŠœ§ §Æ Áƕ§ řƔŷŕƈśŠƛ§ řƅ§¯Ÿƅ§ ¯Ÿś ŕÆƂŗŕŬ ŕƍŕƊŮƁŕƊ Ɠśƅ§ ½ŕƂţśŬƛ§ Æ ± ±ŕŸŮ

¦¯ŕŗƈƅ§ÃƌƊÃƄƆƈƔŕƈ±§¯ƂƈþƜƈƅ§¯Ɣ¯ţśř·ƆŬŕƎƊÃƈƄţƔÁƈÃřƅïƅ§ŢƊƈśŬŕƎƊƗřƔŬŕƔŬƅ§ řƅ§¯Ÿƅ§ ±ŕŸŮ Á¥ ­ÃŲÃŗ ŕƎƊŷ ±ŗŸƔ §Æ ŕƎƅ ŕÆƂžÃ ©Ã±ŝƅ§ ŶƔ²Ãś ÁƄƈƔ Ɠśƅ§ řƆƔ¯ŗƅ§ Ê ŕƈ ±¯ŕƊ

řƔſƔƄŗ ŕÆƁ¯ŕŰ ŕƈŕƈśƍ§ Æ ƌƊÃƄ Áƈ±ŝƄ£ř·ƆŬƅ§¾Ɯśƈ§Ã·ŦŬƅ§©¯ŕƔ²Ƒƅ¥¼¯ƎƔořƔŷŕƈśŠƛ§

ŕƔĎƆŸžřƅ§¯Ÿƅ§½ƔƂţś

œŕ¦Å °ŪœƌŽŮÂŕŗƒŵœƆřŞƙ¦ŗƃ¦®Ŷƃ¦ ¶±żŗ §¯ƈŷ Æ ŕƈÆ ƈŰƈ ŕŗ§Æ±Ŭ Ƌ±ŕŗśŷŕŗ ƌƆƄ řƔŷŕƈśŠƛ§ řƅ§¯Ÿƅ§ ÀÃƎſƈ ¾Ɣŕƍ ¾Ɣ±¯Ɣ±ž ¶ž± ŕƎƅƑƊŸƈƛořƔŷŕƈśŠƛ§řƅ§¯Ÿƅ§©±ŕŗŷ Á£ŕƍ¯ŕſƈřŠƔśƊƑƅ¥¿ŰïƁÿƔƆŲśƅ§ÃřŻÃ§±ƈƅ§

ŶƔ²Ãśƅ§ ÁÃƄƔ ž©±ţƅ§ ©±ŕŠśƅŕŗ ¯§±žƘƅ ŢƈŬƔ Ê ŕƈ¯ƊŸž ©±ţƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ɠž ½Ɯ·ƙ§ ƑƆŷ Ƒƅã µŦŮ Å£ ªŕ··Ŧƈƅ řŠƔśƊ ōŮƊƔ Àƅà žřƔ±ţƅ§ Áƈ řƔƆƈŷ řŠƔśƊ ¾ƅ° ƑƆŷ ¨ś±śƈƅ§

±Ůŗƅ§¿ŕŸž£ŕƍ¯ţÃÞűŮŗƅ§¾ÃƆŬƅ§ƑƆŷ·Ƃž½ŗ·Ɗśřƅ§¯Ÿƅ§Á£Ɠƍ©±Ƅſƅ§Ƌ°ƍ ªƜƄŮƈ ƛ±ţŶƈśŠƈƓžª§Ã±ŝƅ§ŶƔ²Ãś Á£±ƔŻ řƈƅŕ¸ãřƅ¯ŕŷŕƎƊōŗ¼ŰÃśÁ£ÁƄƈƔƓśƅ§Ɠƍ


¿Ƅ ¯§±žƗ§ ÁƔƔƜƈ ŕƍ°ŦśƔ Ɠśƅ§ª§±±§ Ƃƅ§ ÁƔƔƜƈ ¬ŕśƊ Ãƍ ¿ŗ žŕƈµŦŮ¿ŕŸž£ ¬ŕśƊ ÁÃƄƔ

ƑƈŬƔ ŕƈ ƑƆŷ ¿ŰţƔƅ ¼ŰƊƈ ±ƔŻ ÃţƊ ƑƆŷ ¼±Űś ƌƊ£ ¶±śſƔÊ Å°ƅ§ Á°¥ Áƈž É ÀÃƔ £¯ŗƈ½Ɣŗ·śÁŐžžƛ¯ŕ Æ ŷŕŸƔ ²Ãśƅŕŗ Æ Æ ²Ãś¯ŸƔŕƈƑƆŷ½ŕſś§¾ŕƊƍ³ƔƅƌƊ£ŕƈŗžŕƔƊŕŝ Àƅŕ¸ƅ§ŶƔ

³±¯Ɣ Á£ ©Ã±ŝƅ§ ŶƔ²Ãś ©¯ŕŷ¥ Ɠž ÀƍŕŬƔ µŦŮ ¿Ƅ Áƈ ¨Ɔ·śƔ ŕƈŗ± řƔŷŕƈśŠƛ§ řƅ§¯Ÿƅ§ ¯ţ§Ã µŦŮ řƔ¤± ½ƔƂţś ƓƊŸƔ ¼ÃŬà řƔ±ţƆƅ ¼ŕƊƈ È ±ƈ£ Ãƍà ž±Ŧ¢ µŦŮ ÀƔƁ ŶŠ§±ƔÃ

ÁƔŲ§±§ÃƊÃƄƔÁƅ ³ŕƊƅ§À¸Ÿƈžŕƈƅŕ¸ Æ ÁñŦƕ§Ƌ§±ƔŶƔ²Ãś ¯ŕŠƔ¥řƔŷŕƈśŠƛ§řƅ§¯Ÿƅ§ÀÃƎſƈƅ

ž±ƈśŬƈ±ƔżśƓžÃřƔŕżƆƅ¯ƂŸƈŶƈśŠƈƅ§Á£řŝƅŕŝƅ§řƆƄŮƈƅ§Ã±ŬƁ¶±ſƔ §Æ ÁƔŸƈŶƔ²ÃśÅ£Áŷ ¨ŕŸƅƗ§ Ɠž ¿ŕţƅ§ Ɠƍ ŕƈƄà ƌƔƆŷ ¸ŕſţƅ§Ã ÁƔŸƈ ŶƔ²Ãś ¯ŕŠƔ¥ ¿ƔţśŬƈƅ§ Áƈ ƌƊ¥ Ƒśţ Ÿ¡ŕŦ±ƅ§±ƈ¯śŶƔ²Ãśƅ§©¯ŕŷ¥žŕŸŗ§ Æ ±ŕÆſƆŬ©¯¯ţƈřŠƔśƊ½ƔƂţśƅ¨ŸƆƅ§¿ƔţśŬƈƅ§ÁƈžřƔŲŕƔ±ƅ§

¿Š£ Áƈ řŷÃŲÃƈƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅŕŗ ¡ŕžÃƅ§ ½Ɣ±· Áŷ ƌƆŦ¯ ©¯ŕƔ²ƅ ƑŸŬƔŬ µŦŮ ¿Ƅ ÁƗ

ŶƔ²Ãśƅ§ ©¯ŕŷ¥ žŕŬƈŕŦ ÁƔƄƆƎśŬƈƅ§ ¨ƅŕ·ƈ ¡ŕŲ±ƙ ƓŸŬƅ§ Áƈ ƛ¯ŗ Æ ¿Ŧ¯ƅ§ ƑƆŷ ¿ÃŰţƅ§ Æ ƓŸƊŕŰ ƑƆŷ ±Ɣŝōśƅ§ ƑƆŷ ÁƔ±¯ŕƂƅ§  řƔœ²Šƅ§ ŢƅŕŰƈƅ§ ¨ŕţŰƗ řƔŬŕƔŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ ³ƄŸśŬ

±ƔŰśŬà žÀƄţƅ§ Ɠƍ řƔŬŕƔŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ ÁÃƄśŬ ¯Ɣ²ƈƅ§ ÁÃƂţśŬƔ ÀƎƊōŗ ÀƎŷŕƊƁƙ ª§±±§ Ƃƅ§

©Ã±ŝƅ§±¯ŰƈřƈÃƄţƅ§

Ä®¦®ŕřŪ¦¢®ŕƆœƌŽŮÂŕŗƒŵœƆřŞƙ¦ŗƃ¦®Ŷƃ¦ řƔƄƆƈ ªƊŕƄ ©Ã±ŝƅ§ Á£ ¶±śſś ŕƎƊƗ ů§¯ŗśŬƛ§ £¯ŗƈƅŕŗ řƔŷŕƈśŠƛ§ řƅ§¯Ÿƅ§ ¾Ɣ²ÃƊ ¼ŰÃ

ŕƈƔž ŕÆƁà Ƃţ ³ŕƊƆƅ Áōŗ ¼§±śŷ§ ¯ŠÃƔ Ɯž ¯Ɣ±ś ŕƈƄ řƔ±ţŗ ŕƎŷ²Ãś Á£ řƅïƆƅ ÁƄƈƔ žřƈŕŷ ½ţƅ§řƅïƅ§ŢƊƈƔÅ°ƅ§ŕƈžŶƔ²Ãśƅ§Áŷ¬ŕśƊƙ§¿ŰſśÃžřƔƄƆƈƅ§¹ÃƔٶ±śſśƓƍÃƌƊÊśƊƔ ¿Š£Áƈ©¯ÃŠÃƈřƔŷŕƈśŠ§ª§Ã¯ōƄŕƊƆƈŕŸśŕƎƊ¥ ÁƔƆƂśŬƈƅ§¯§±žƗ§ªŕŠśƊƈƑƆŷ©±·ƔŬƅ§Ɠž

Á¥ ¿œŕƂƅ§ žřƂƆ·ƈƅ§řƔƈśţƅ§ Áŷ ªƊŕƄ Í ¿ƔÃƊŕƈƔ¥£¯ŗƈƅ±ŕƄƊ¥ §°ƍ ƓžÃ řƅïƅ§ ¨ƅŕ·ƈ řƔŗƆś

¨ŬţžÁƔ±Ŧƕ§¼§¯ƍ£½ƔƂţśƅ¿œŕŬÃƄ ƛžÀƎś§°¯ţƓžªŕƔŕżƄ§ÃƆƈŕŸƔÁ£ƓżŗƊƔ³ŕƊƅ§ Ê

řƔ¯§¯ŗśŬ§ ªŕŸŗś ŕƎƅ řƔŷŕƈśŠƛ§ řƅ§¯Ÿƅ§ ÁŐž žÀŝ Áƈà řƔ¯ÃŗŸƅ§ À±ţƔ Å°ƅ§ £¯ŗƈƅ§ Ãƍ §°ƍà řƅïƆƅ¯ƔŗŷŕŸƔƈŠŕƊƊ£ŕ ƔĎƊƈŲƓƊŸśŕƎƊƗ Æ

ŗŰ°œŶřƆƃ¦¥®œŕƆƃ¦ Á£ ÁÃƆƈōƔ ÀƎƊ¥ ŕƍŕƊŸƈ ÁōŮŗ ÁƔŲƈ௠©¯ŕŷ řƔŷŕƈśŠƛ§ řƅ§¯Ÿƅ§ £¯ŗƈƅ ÁïƔ¤ƈƅ§ ÁÃƄƔ ŕƈþƜƈƅ§¯Ɣ¯ţśÁōŮŗřƔŰŦŮƅ§Àƍ±¸ƊªŕƎŠÃŶƈ½ž§ÃśśŕƎƊ£ÁÃŲ±śſƔ¼ÃŬÀƎƔŸƈśŬƈ


ŕƈ¯ƊŷñÃƎƈŠƅ§Áƈ ÁƔ±Ŧ¢¯§±ž£ ¡§±¢Ŷƈ½ſśƔƛ¾ƅ° Á£ÁƈÀŻ±ƅŕŗžoƋÃƄƆƈƔÁ£ƓżŗƊƔ

řƂž§Ãśƈ±ƔŻÃřŲ±ŕŸśƈ¦¯ŕŗƈřŝƜŝ ÁÃţ±ŮƔžƋ±ƔŬſś ƑƆŷ£¯ŗƈƅ§§°ƍÁŷÁßž§¯ƈƅ§±ŗŠƔÊ řƈƅษ±œŕŠÀƔƍŕſƈŕƎƆƄß©±§¯Šƅ§ÃªŕŠŕţƅ§Ã ©§ÃŕŬƈƅ§¿Űž±¸Ɗ§ ©§ÃŕŬƈƅ§ƓƍÃ

¨¦ÂœŪƆƃ¦ÂŗƒŵœƆřŞƙ¦ŗƃ¦®Ŷƃ¦ ƑƆŷéñŝƅ§Ã ¿Ŧ¯ƅ§Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§Ãƍ ¯ƔţÃƅ§ ƓƁƜŦƗ§ ŶƔ²Ãśƅ§Á£©§ÃŕŬƈƅŕŗ Áà ¯ŕƊƈƅ§ Áƈ¤Ɣ ƑƆŷ¿Ɣƅ¯ƄÅÃŕŬśƈƅ§±ƔŻŶƔ²ÃśƆƅÀƎƈƔ¯ƂśÁŐžž­ÃŲÃƅ§§°ƎŗÁÃƊÃƄƔŕƈ§±¯ŕƊ Æ ÀƎƊ£ÁƈÀŻ±ƅ§

ÀƎƊ¥ řƅ§¯Ÿƅ§ ¨ŕƔŻÃ ÀƆ¸ƅ§ Áŷ şśŕƊ ¿Ŧ¯ƅ§ ŶƔ²Ãś Ɠž ªÃŕſś Å£ Áōŗ ƓţÃƔ řƅ§¯Ÿƅ§ ¨ŕƔŻ Ƌ±Ɣ±ŗśÃ Ƌ±ƔŬſś ¨ŠƔ ŕƎƊŷ ¼§±ţƊ§ Å£ Á£Ã řƔŸƔŗ·ƅ§ řƅŕţƅ§ Ɠƍ ©§ÃŕŬƈƅ§ Á£ ÁÃŲ±śſƔ

Å°ƅ§Ãƍ©§ÃŕŬƈƅ§ÃţƊ¾±ţśƅ§Á£ÃžƓŸƔŗ·ƅ§±ƈƗ§ Ãƍ©§ÃŕŬƈƅ§À¯ŷÁ£ƓƍŶŗ·ƅŕŗřƂƔƂţƅ§Ã ÁƄƅ şœŕśƊƅ§ Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§ £¯ŗƈ ¶ţ¯ś Ɠśƅ§ şŠţƅ§ ©§ÃŕŬƈƅ§ ¿Űž ¶±ŸśŬƔ Ƌ±Ɣ±ŗś ¨ŠƔ

±ŕŗśŷƛ§ƓžŶŲśƛŕƎƊƗŢŲ§Ã ÃţƊƑƆŷřƅ¯ŕŷ±ƔŻşœŕśƊƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§Á£ŕŲƔ£ Æ ¸ţƛ ¶żŗŶƔƈŠƆƅřƔÃŕŬśƈ¿ÃŦ¯ŢƊƈƓƊŸśƓƎžÁƔ±Ŧƕ§ªŕŠŕƔśţ§řƔŗƆśã¬ŕśƊƙ§ã¯ÃƎŠƈƅ§ ÁßŬƔ ƛ ÀƎƊ£ ©§ÃŕŬƈƅŕŗ ÁƔ¯ŕƊƈƅ§ Áƈ ±ƔŝƄ ÁƆŸƔà ÀƎƅ°ŕŦś ã ÀƎƆŬƄ įƈ Áŷ ±¸Ɗƅ§

Áƈřƅ§¯Ÿƅ§½ƔƂţśƅ¨ÃƆ·ƈƅ§©§ÃŕŬƈƅ§±¯ƁŕƈÁƄƅÞ©§ÃŕŬƈƅ§Áƈ¯Ɣ²ƈƅŕƈƊ§Ãǔ žřƈŕśƅ§©§ÃŕŬƈƆƅ Ɠśƅ§©¯ƔţÃƅ§řŠ±¯ƅ§ƓƍÀƎŗřŰŕŦƅ§©§ÃŕŬƈƅ§řŠ±¯Á£Ƒƅ¥ÁÃƆŰÃśƔ¼ƔƄ Àƍ±¸ƊřƎŠÃ  ŕƈŕƈś Æ ¼ƆśŦƈ±ŕƔŸƈ©§ÃŕŬƈƅŕŗÁƔ±Ŧ¢ÁƔ¯ŕƊƈůƅÁÃƄƔŕƈ¯Ɗŷřƅ§¯Ÿƅ§±ƔƔŕŸƈŗƓſś

©œŞœšƃ¦ÂŗƒŵœƆřŞƙ¦ŗƃ¦®Ŷƃ¦ ©±Ã±ŲƓƍřŠŕţƅ§ÃřŠŕţƅ§³ŕŬ£ƑƆŷŕƍ¯Ɣ¯ţś¨ŠƔ©Ã±ŝƅ§Á£Ƒƅ¥řƔƊŕŝƅ§řŬ±¯ƈƅ§±ƔŮś

µŦŮƅŕž ªŕƔƊƈƗ§ ã ªŕŗŻ±ƅ§ Áƈ ±ŗƄ£ Ɠƍà žŕƎƊï Áƈ ´ƔŸƔ Á£ µŦŮƆƅ ÁƄƈƔ ƛ

ã ÀŕŸ·ƅ§ ¿ŝƈ ž©ŕƔţƅ§ ¯ƔƁ ƑƆŷ ¡ŕƂŗƅ§ ¿Š£ Áƈ ŕƔĎ±Ã±Ų ŕœƔŮ Æ ¯ƂśſƔ µŦŮ Ãƍ ¬ŕśţƈƅ§ ±Ãƈ£ §Æ ·Ƃž ªŬƔƅà žŕÆƁÃƂţ ±ŗśŸś ŕƎƊ¥ Ƒśţ řƔŕżƆƅ řƈƎƈ ¡ŕƔŮƗ§ Ƌ°ƍà ÄÃōƈƅ§ ã ³ŗƆƈƅ§

ªŕŠŕţƅ§ ¹ŕŗŮ¥ ¨ŠƔà ªŕŗŻ±ƅ§ Áƈ ƑƆŷ£ řƔÃƅã ªŕŠŕţƆƅ ÁŐž Àŝ Áƈà ŕƎƔž ŕŗÃŻ Æ ±ƈ řƔƆƈŷ ƑƆŷ ªŕŠŕţƅ§ řſŬƆž ½·Ɗƈ ÀÃƂƔ ÁƔ±Ŧƕ§ ªŕŗŻ± ¿ŗƁ ž ƛ Æã µŦŮ ¿Ƅƅ řƔŬŕŬƗ§ ¨ÃŸŮƆƅ ŕƎţƊƈà ©ÃƂƅŕŗ řƔƊżƅ§ ¨ÃŸŮƅ§ Áƈ ©Ã±ŝƅ§ °Ŧ£ ƓżŗƊƔ ƌƊ£ Å£ žřƈŕŸƅ§ ŶƔ²Ãśƅ§ ©¯ŕŷ¥

¿Ã¯ƅ§ ÁŕƄŬ ¨ƆŻ£ Áƈ °ŦƗ§ ªŕŠŕţƅ§ £¯ŗƈ ½Ɣŗ·ś ¨Ɔ·śƔ ¯Ɓà ©±ƔƂſƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Ɠž ±ƂžƗ§

ŢƈŬƔÁƅřƔŬŕŬƗ§ªŕŠŕţƅ§ÁïƂśſƔƛÀƎƊƄƅ¡§ ±ƂžÀƎŬſƊ£ÁñŗśŸƔÁƈÀƎƔž ÁƈŗžřƔƊżƅ§ Ê


µ±Ɓ ¡§±Ů ã ŕƈƊƔŬƅ§ Ƒƅ¥ ¨ŕƍ°ƅ§ ã ©±Ŧŕž ³ŗƜƈ ¡§±Ů ã ƌƅ²Ɗƈ ÁƔŬţśŗ µŦŮƅ

ž½·Ɗƈƅ§ §°Ǝŗà ŕŷÊ ±ÃŲśƔ ÀƅŕŸƅ§ Áƈ ŕƈ ÁŕƄƈ Ɠž ±Ŧ¢ µŦŮ ¯ŠÃƔ ŕƈƅŕ· ž·ÃżŲƈ Æ

ÀƔ¯ƂśƓżŗƊƔÁƄƅêŕŠŕţƅ§£¯ŗƈƅÁÃƈŷ§¯ƅ§ŕƎſƅ¤ƔƓśƅ§¨śƄƅ§µŦŮÅ £űśŮƔ ƛ£ƓżŗƊƔ ¡ŕţƊ£ŶƔƈŠƅ±ſŬƅ§¶Ã±ŷ§ÃŲž±ƔÁ£ÁƔƈŷ§¯ƅ§¡ƛ¤ƍƑƆŷƓżŗƊƔŕƈŗ±ÃÁƔŠŕśţƈƆƅÀƎƅ§Ãƈ£

ÁÃƂŗ·ƔƛÀƎƊ£řƂƔƂţèƆ É ÊśÀƅÁƔ±Ŧƕ§ªŕŠŕţªƈ§¯ŕƈÀƍ±ŕƄžƗşƔñśƅ§¿Š£ÁƈÀƅŕŸƅ§

£¯ŗƈƅ§§°ƍ¨ÃƔŷƑƅ¥±ƔŮśÀƎŬſƊōŗÀƍ£¯ŗƈ

ƑƆŷ ½ž§Ãśƅ§ ¿ƔţśŬƈƅ§ Áƈ žƛ Æã ªŕŠŕţƅ§ ±ŕƔŸƈ ƌŠ§Ãś Ɠśƅ§ ªƜƄŮƈƅ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ¾ŕƊƍ žªƁÃƅ§¿§Ã·±ƔżśƔªŕŠŕţƅ§¼Ɣ±ŸśÁ¥ řƔŰŦŮÀ£řƔŷÃŲÃƈƓƍ¿ƍªŕŠŕţƆƅ¼Ɣ±Ÿś

ŕƈž ƓŦƔ±ŕśƅ§ ½ŕƔŬƅ§ ¿ƍ੶Ɣ ƌƊ¥ žŕƔƊŕŝ Æ ªŕŠŕţƅ§ ¿Ƅ řƔŗƆś ¿ƔţśŬƈƅ§ Áƈ ÁÃƄƔŬ ¾ƅ°ŗÃ

řƔŦƔ±ŕśƅ§ª§±śſƅ§ƓžÃžƌƊƔŷŶƈśŠƈƅ§¿Ŧ§¯¿ŗž±ŦƕŶƈśŠƈÁƈ§±ƔŝƄ¼ƆśŦƔřŠŕţ±ŗśŸ ƔÊ Æ Ɯŝƈ°Ŧ Æ řŠŕţƅ§Ƌ°ƍřƔŗƆśÁƔ±Ŧƕ§ƑƆŷƌś§°¯ţŗ¶±ſƔƛřŠŕţƅ§¯ÃŠÃžŕÆŝƅŕŝřſƆśŦƈƅ§

ŕŷ÷¿²ŕƊśƅ§Ɠž ¨Ż±ƔµŦŮ¯ŠÃƔ¯ƁÁƔţƓſž©ŕƔţƅ§¯ƔƁƑƆŷƑƂŗƔƅřƔƆƄ¬ŕśţƔµŦŮ Æ

ƌśƔƆƄÁŷ¿²ŕƊśƅ§ƑƆŷ ŕƈƍ¯ţ£±ŕŗŠ¥ÀƆ¸ƅ§ÁƈƌƊŐžž±Ŧ¢µŦŮ°ŕƂƊƙƌƔśƔƆƄįţ¥Áŷ Áƈ§ÃƊŕƄ£¡§ÃŬžÀƎŗŕƊśƁƜŷƑƆŷ§¯ŕƈśŷ§ÁƔ ±Ŧƕ§Ƌ੶ŕƊśŕƈ§²śƅ§ÁƔŕŗśśŕŲƔ£±Ŧ¢µŦŮƅ Æ Æ

ŕƈŕƈś¡ŕŗ ±ŻŕŰŕŦŮ£ Æ À£žŕƊ¯ƆŗƓƊ·§ÃƈÁƈÀ£žÁ§±ƔŠƅ§À£ž¡ŕƁ¯ŰƗ§À£ž©±ŬƗ§¯§±ž£ Æ

¨°¦®Şƃ¦ÂŗƒŵœƆřŞƙ¦ŗƃ¦®Ŷƃ¦ ÁñƔ¯ŠÀƍŕƈãÁÃƂţśŬƔŕƈƑƆŷ³ŕƊƅ§¿ŰţƔÁ£ƓżŗƊƔƌƊ£©±ƄžƑƆŷ£¯ŗƈƅ§§°ƍ²Ƅś±Ɣ

ÀƎƅ½ţÃƍŕƈƑƆŷ§ÃƆŰţƔÁ£ƓżŗƊƔ³ŕƊƅ§Á£©±ƄžŶƈ ŕƔϱƍŕ¸ƌŗŕŮśƔ£¯ŗƈƅ§§°ƍÃƌŗ

ůŕŰśƁƛ§ÃƈƊƅ§±±ŗśşœŕśƊƅ§Ã¿ŕŸžƗ§Ãª§±ŕƎƈƅ§Ã¯ƎŠƅ§Ã¿ƈŸƅ§Á£¯ŕƂśŷƛ§ƑƆŷ ÀœŕƁÃƍà řſŰŗƌŲżŗƊŕŰŦŮãžƌƆƈŷƓž½ſŦƔ¯Šŗ¿ƈŷŕ Æ ŰŦŮÄ ±ƊÁ£ŕÆ·ŗţƈÁÃƄƔ¯Ƃž¯±ſƆƅ Æ

¯Ƃž ŸřſƔŦŬ ©±Ƅž şśƊƈƅ§ ³Ɣƅà ¯ÃƎŠƅ§ řœžŕƄƈ ¨ÃŠÃ ©±Ƅž ¯Ÿś ž¾ƅ° ŶƈÃ ŢŠƊƔ řƔŰŦŮ

Á£ƓżŗƊƔà §±ƔŗƄ§ ±Ŧ£©±ƈŕƎƈ¯±¯ƔŸƔé±ſţ±ſţƔÅ°ƅ§µŦŮƅ§Á£§°ƍƓƊŸƔ Æ Æ ¯ÃƎŠƈ¿°ŗÄ

Áƈ ƌƊ£ŕƈƄ ¿Ɓ£¯ÃƎŠƈŗ ÁƄƅà ŕƈƔƁ Æ ƂƈƑƂƆśƔ Æ şśƊƔ Å°ƅ§ µŦŮƅ§Áƈ±ŗƄ£ŕƔĎ¯ŕƈ Ɯŗŕ Æ ŕœƔŮ

ÀŝÁƈéñŝƅ§ÀƔ¸ŸśÃřƔƅŕŸſƅ§ƌƔƊŸśŕƈ§°ƎžŸřſƆƄśÃ¯ÃƎŠƈ¿Ɓōŗ¡ŕƔŮƗ§şśƊÊśÁ£ÁŬţśŬƈƅ§

řœ·ŕŦƅ§¿ƈŸƅ§řƈƔƁřƔ±¸ƊƌŗŮƔƌƊ¥¡ŕŦ±Ɔƅ§¯Ɣ¯Ǝś¿ŝƈƔç ±Ɣ·Ŧ§ ¯ƂśŸƈ¯ŸƔ© ±§¯Šƅ§£¯ŗƈÁŐž Æ Æ Æ ³Ƅ±ŕƈŕƎŸŲÃƓśƅ§


ÀÃƎſƈƅ§§°ƍ¶±śſƔžƛ Æãřƅ§¯Ÿƅ§³ŕŬ£ƓƍªŬƔƅoŶƈśŠƈƆƅřƈƔƂƅ§Á£¾Ɣŕƍ ¾Ɣ±¯Ɣ±ž¯Ƅ£ §°ƍ Ɠž ƌśƈƍŕŬƈ řŠ±¯ŗ µŦŮ ¿Ƅ ¯ÃƎŠƈ ³ŕƔƁ ÁƄƈƔ ƌƊ£Ã žŶƈśŠƈƆƅ Àŕŷ ¼¯ƍ ¯ÃŠÃ ©±ƔŗƄ řŷÃƈŠƈ ÁÃƄƆśƈƔ ÁƔ°ƅ§ ¯§±žƗ§ Áƈ řŷÃƈŠƈ Áƈ ÁÃƄśƔ ŶƈśŠƈƅ§ ÁƄƅ ÀŕŸƅ§ ¼¯Ǝƅ§

Á£¨ŠƔ£ŶƈśŠƈƆƅřƊƎƈãřſƔ¸Ã¿ƄřƈƔƁ¿Ãţ½ŕſś§ ¯ŠÃƔƛžŕƔƊŕŝ¼§¯ƍƗ§ÁƈřŷÃƊśƈ Æ ŕƈƈ±ŝƄ£ƑƆŷ±§²Šƅ§¿ŰţƔ¿ƍÞůƊŠƅ§ƌƔƆŷ¿ŰţƔŕƈƈ±ŝƄ£ƑƆŷřŲ±ƈƈƅ§¿Űţś

ÃţƊƑƆŷŕƎŬſƊřƈ¯Ŧƅ§ãƌŬſƊ¿ƈŸƅ§ÁÃƈƔƂƔ¼ÃŬŶƈśŠƈƅ§ ¯§±žōž ÀƆŸƈƅ§ƌƔƆŷ¿ŰţƔ ÁƄƈƔÃŕƈŕƈśƓŰŦٱƈ£řƈƔƂƅ§Á¥«ƔţžřƈƔƂƆƅƓŷÃŲÃƈ±ŕƔŸƈ ¯ŠÃƔƛ řƔŕżƆƅÁƔŕŗśƈ Æ

řŠƔśƊ ƓśōƔ ƌƔž ¨ÃŻ±ƈ Ãƍ ŕƈƈ ±ƔŝƄžŕÆŝƅŕŝ ¨Ŭţž ÁƔŸƈµŦŮƅ řƈƔƁ řƈ¯ŦƆƅ ÁÃƄƔ Á£ ªÃŰŗ µŦŮƅ§ ¯ƅÃƔ ŕƈŗ±Ã řƔƁƜŦ£ řƈƔƁ ã ¯ƎŠ řŠƔśƊ ³Ɣƅà žřƔŸƔŗ· ªŕƈŬ ã ©±¯Ƃƅ

řƔƁƜŦƗ§řƔŰŦŮƅ§Áŷ¡ƓŮÅōŗŕƊ±ŗŦƔ ƛ§°ƍÁƄƅžÁñŦƕ§Ƌ±¯ƂƔŶœ§±±Ǝ¸ƈã¿ƔƈŠ

ªŕƈ¯Ŧ ¨Ɔ· ƑƆŷ ·±Ů Å£ ŶŲƔ Áƅ ©±§¯Šƅ§ ƑƆŷ ƓƊŗƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§Ã ¿ŝƈƈƅ§ ã ¨±·ƈƆƅ Ë řƆœŕƍ ř·ƆŬ §°ƍ ŢƊƈƔŬ žŕŸŗ§ Æ ± şśƊƈƅ§ ªŕƈŬŗ ř·ŗś±ƈ ªŬƔƅ řŸƆŬƅ§ řƈƔƂž µŕŦŮƗ§ ÁƔţƓžžōžŕƄÊƔŬ ©ōžŕƄƈƅŕŗ±Ɣ¯ŠƌƊ£ÁñƔŬŕƈž§°ŕƈ½ţśŬƔÁƈÁñ±ƂƔŬÁƔ°ƅ§µŕŦŮƘƅ É

¿ƍ੶ƆƅıŦƗ§¡§±ƕ§¶±Ÿśś

µŕŦŮƗ§ Ƌ§±Ɣ ŕƈŗ ŕƈÃƈŷ Æ řƔ¯ŕƈƅ§ ªŋžŕƄƈƅ§ ·ŗ± ƓƆƈŸƅ§ ã °ŗţƈƅ§ Áƈ ³Ɣƅ ž¾ƔŕƎƅ ŕÆƂžÃ ¡§±¢ ƑƆŷ ©±Ã±Ųƅŕŗ ¯±ſƅ§ ŶŲà ¯ƈśŸƔ ƛ£ ±ţƅ§ ŶƈśŠƈƆƅ řƔŬƔœ±ƅ§ ªŕƈŬƅ§ Áƈ ƌƊ£Ã ž§±Ɣ¯Š Æ

oƌś±§¯ŠƓžƌƊ§±Ɓ£

ÁƈžřƔƈƍ£±ŝƄƗ§¿ƈŕŸƅ§Ãƍŕƈŗ±ÃžřƈƔƂƅ§¯Ɣ¯ţśƓžÀƎƈ¿ƈŕ ŷ©±§¯Šƅ§ã½ŕƂţśŬƛ§Á¥

ÁÃœžŕƄƔÊ ž¯ƔŠÀƔƆŸśƑƅ¥¿ÃŰÃƅ§¿Š£ÁƈÁÃţŲƔÁƈÞ±ŗƄ£řƔŠŕśƊŐŗã±ŗƄ£¯ŠŗÁÃƆƈŸƔ

©±ŝ¤ƈƅ§¿ƈ§ÃŸƅ§Áƈ¯ŸśžřƔƁƜŦƗ§řƈƔƂƅŕŗ·ŕŗś±ƛ§Áţƅ§Ã±Ǝ¸ƈƅ§Ã¡ŕƄ°ƅ§ÁƄƅŕŗƅŕŻ Æ ÀƆŷƓŬŬ¤ƈ¯ţ£ž±ŬƊŗŬª±ŗ±Ɣƍ¿ŕƁŕƈƄÿƈ§ÃŸƅ§Ƌ°ƍ±Ã¯³ŕƔƁ¿ƔţśŬƈƅ§ÁƈÃŕŲƔ£ Æ ã¯±žŕƍ¯¯ţƔƛÞ±ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§ƓžřƈƔƂƅ§Á§¯¯ţƔ¨Ɔ·ƅ§Ã¶±Ÿƅ§ÁŐžž«Ɣ¯ţƅ§¹ŕƈśŠƛ§

ÁÃƄƆƎśŬƈƅ§ ŕƍ°ŦśƔ Ɠśƅ§ ª§±±§ Ƃƅ§ ÁƔƔƜƈ ¿ƜŦ Áƈ ¾ƅ° ¿ŸſƔ Å°ƅ§ Ãƍ ½ÃŬƅ§Ã řŷŕƈŠ

ÀÃƔ¿ƄÁÃſ¸Ãƈƅ§Ã¿ŕƈŸƅ§Ã


¼Âƀšƃ¦ÂŗƒŵœƆřŞƙ¦ŗƃ¦®Ŷƃ¦ È ½ÃƂţƅ§ ƑƆŷ ¯ƈśŸś Á£ ¨ŠƔ °œƊƔţž žřƔŷŕƈśŠƛ§ řƅ§¯Ÿƅŕŗ ƑƈŬƔ ŕƈƅ ¯ÃŠÃ ¾ŕƊƍ ÁŕƄ §°¥ µŕŦŮƗ§ŕƎŗ¨ŬśƄ§Ɠśƅ§řƂƔ±·ƅ§ƑƆŷƓƊŗƈžƓŦƔ±ŕśÀÃƎſƈřƅ§¯Ÿƅŕžž¾Ɣ²ÃƊ±ŕŮ£ŕƈƄà ªŕƔ±¸Ɗ¼¯ƍÃƍÅ°ƅ§À¸Ɗƈƅ§ŶƔ ²ÃśƅŕŗãřƔœŕƎƊƅ§řƅŕţƅŕŗřƅ§¯Ÿƅ§ÀśƎśÁ£ÁƄƈƔƛéñŝƅ§

ƑƆŷ¯ƈśŸśůŕƈƅ§ŶƔ²Ãśƅ§ƑƆŷ½ŗ·ƊśƓśƅ§řƅ§¯Ÿƅ§řƔ±¸ƊÁŐžÀŝÁƈÃřƔŷŕƈśŠƛ§řƅ§¯Ÿƅ§

¯ŷ§ÃƁ¹ŕŗś§ ¿Ãţ ±Ã¯Ɣ ±ƈƗŕž ±Ŧ¢¡ƓŮ ¿Ƅ Ɠž řƅ§¯Ÿƅ§ŕƎƔƆŷ ¯ƈśŸś Ɠśƅ§¦¯ŕŗƈƅ§ ³ſƊ

ÀƎśŕŠŕţ řƔŗƆś ¡§±Ã ƓŸŬƅŕŗ µŕŦŮƘƅ ŢƈŬś Ɠśƅ§ Ɠƍ řƔœ§±Šƙ§ řƅ§¯Ÿƅ§ řƔ±¸Ɗ Á¥ řƅ¯ŕŷ

ÁƔ±Ŧƕ§½ÃƂţƅƌŬſƊÀ§±śţƛ§§Ã±Ǝ¸ƔÁ£ř·Ɣ±ŮžŕƎƊÃƈƎſƔŕƈƄÀƎśŕŗŻ±Ã

 ŗƃ¦®Ŷƃ¦Àŵ¸œż®ƃ¦ Áƈž§°ƅŢƅŕŰƅ§ŶƈśŠƈƅ§³ŕŬ£Ɠƍřƅ§¯Ÿƅ§Á£¯ŕƂśŷƛ§ƓžÁƔƂţƈ½Ɣ±Żƙ§řſŬƜſƅ§ÁŕƄ

¿Š£Áƈřƅ§¯Ÿƅ§řżƅÀ§¯ŦśŬƛÁßŬƔŕƍ±ÃŰŶƔƈŠŗřƅïƅ§©±·ƔŬÁŷÁƔŸž§¯ƈƅ§Á£ÀÃƎſƈƅ§

řƅ§¯ŸƆƅ±ƔŗƄ¯Ɣ¯ƎśřƔŷŕƈśŠƛ§řƅ§¯Ÿƅŕŗřŗƅŕ·ƈƅ§Á¥ŶƔ²Ãśƅ§©¯ŕŷ§Ãǔ ©±·ƔŬƅ§ƓžÀƎśŗŻ±²Ɣ²Ÿś řƅ§¯Ÿƅ§ ©±Ƅž ¶ž± À²ƆśŬƔ řƅ§¯Ÿƅŕŗ À§²śƅƛŕž ©ÃƂŗ ŕƎśƈÃŕƂƈ ¨ŠƔà ž±ţƅ§ ŶƈśŠƈƅ§Ã řƔƂƔƂţƅ§

řƔŷŕƈśŠƛ§


 ©¦ ¦°ſ Norman Barry, An Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 2000, chapter 6. Friedrich Hayek, Law, Legislation and Liberty, Volume 2, The Mirage of Social Justice, London, Routledge, 1976, chapters 8, 9. David Hume, A Treatise of Human Nature, Oxford, Clarendon Press, 1972 (1740). J. R. Lucas, Democracy and Participation, Harmondsworth, Penguin, 1976, chapter 7. Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, Oxford, Blackwell, 1974, chapter 7. Adam Smith, A Theory of Moral Sentiments, Indianapolis, Liberty Press, 1976 (1759), Part II. Thomas Sowell, The Quest for Cosmic Justice, New York, Free Press, 1999.

°ŕ®řƄƃŗƄőŪ¢ ¾ŸƈśŠƈƓžřƅ§¯Ÿƅ§±¯ƁŕƈÏ  ¿¯ŕŷ¾ŸƈśŠƈƓž©Ã±ŝƅ§Ã¿Ŧ¯ƅ§ŶƔ²Ãś¿ƍÐ  ©±ƔƂſƅ§¿Ã¯ƅ§ƑƆŷřƔƊżƅ§¿Ã¯ƅ§ª§Ã±ŝŶƔ²Ãś©¯ŕŷ¥¨ŠƔ¿ƍÑ


¿ƚŪƃ¦ o´ÃƔŠƅ§ŕƍ±ŗŸśž¯Ã¯ţƅ§ŶœŕŲŗƅ§±ŗŸśƛÁƔţ ©œƒřŪœŕ½ƒ°®ƒ°ż

Ÿ¿ƚŪƃ¦œƆ ŕƈƄà řƅ§¯Ÿƅ§Ã řƔ±ţƅ§ ¨Ɗ੠Ƒƅ¥ žřƔƅ§±ŗƔƆƅ§ ©±ŕŲţƆƅ řƈƔ¸Ÿƅ§ «Ɯŝƅ§ ÀƔƂƅ§ ¯ţ£ Ãƍ ÀƜŬƅ§

ƌƊōŗÀƜŬƅ§¼Ɣ±ŸśÁƄƈƔžÀƆ¸ƅ§¨ŕƔŻŕƎƊōŗřƅ§¯Ÿƅ§ÃžƋ§±Ƅƙ§¨ŕƔŻŕƎƊōŗřƔ±ţƅ§¼Ɣ±ŸśÁƄƈƔ

©ÃƂƅ§À§¯ŦśŬ§¶ž±ÃƍÞo¼ƊŷƜƅ§şƎƊƈÃÀƜŬƅ§ÁƔŗ·ƆŦƔƛ£ Ê ƓżŗƊƔÁƄƅ¨±ţƅ§¨ŕƔŻ

ÀƜŬƅ§¿Ɯţ¥řŬŕƔŬƓƊŸƔƛÞÀƈƗ§ÁƔŗřƈœŕƁřƅŕţƑƅ¥±ƔŮƔÀƜŬƅ§Á¥°¥Ÿ½Ɯ·ƙ§ƑƆŷ ÁƈŕƊƊƄƈƔƌƊƗ žřƅ§¯Ÿƅ§ãřƔ±ţƅ§řƈƔƁ±¯ƂƊŕƈƆŝƈžÀƜŬƅ§řƈƔƁ±¯ƂƊŕƊƊ¥Áƈŝƅ§ ÁŕƄŕƈƎƈ Ɠž±Ůŗƅ§ƌƈŬŕƂśƔÀƜŬƅ§Ɠž¾±śŮƈƅ§¿ƈƗ§§°ƍÃƌś§°¯ţƓžřƔŕŻƌƊƗ³ƔƅÃŕƊśŕƔţ´Ɣŷ

Áƈ©¯ŷŕƂƅ§ƛž¡ŕƊŝśŬƛ§ÃƍÀƜŬƅ§ÁŕƄžťƔ±ŕśƅ§¯§¯śƈ§ƑƆŸžž¾ƅ°Ŷƈé±ÃƈŸƈƅ§¡ŕţƊ£¿Ƅ ÁƄƅ žŕƍ²ƔƈƔ ŕƈ ŕƎŗ ³Ɣƅ řƔ¯ŕŷ řƅŕţÀƜŬƅ§ ïŗƔ ¯Ɓ ž¨±ţƅ§ ¯Ɣ ÀƎƆ·ś ÀƅÁƈ ±¸Ɗ řƎŠÃ

řƔÃƈ¯ƅ§ řƔŝŗŸƅ§ Á¥ ¨Ã± ţƅ§ ÁŮ Áƈ ¨ŸŰ£ ŕƈï Æ ÁŕƄ ÀƜŬƅ§ ½ƔƂţś Á£ ŕƊƅ ÁƔŗƔ ťƔ±ŕśƅ§

ÁŕŬƊƙ§ªŕţÃƈ·¿ŗƊ£¯ţ£ƌſŰÃŗÀƜŬƅ§²ƔƈƔŕƈƓƍ¨±ţƆƅ

¡ŕƈ¯Ƃƅ§Áŕƈñƅ§Ã½Ɣ±Żƙ§Á¥ƑśţřƔƈÃƔƅ§©ŕƔţƅ§Áƈ§¡Æ²Š¨±ţƅ§ªƆƄŮžÀƔ¯Ƃƅ§ÀƅŕŸƅ§Ɠž ±¯ƊƄŬƙ§¿ŕŝƈ£©¯ŕƁÁ¥űŮŗƅ§ŶƈśŠƈƆƅƓŸƔŗ·ƅ§Àŕ¸Ɗƅ§Áƈ§¡Æ²Š¿ŕśƂƅ§Ã¹§±Űƅ§Ɠž§Ã±£ §ÃŮƔŕŷ ¯Ƃƅ ÀƜŬƅ§ ƑƆŷ ©ÃƂƅ§ řƈƔƁ §ÃƆŷ£Ã ıŦƗ§ ¨ÃŸŮƅ§ òżƅ ÀƎŮÃƔŠ §Ã¯ŕƁ ±ŗƄƗ§

ÁÃƔ·±ŗŬƛ§ ±ŗśŷ§ ¯Ɓà ¡ƓŮ ¿Ƅ ¿Ű£ ªƊŕƄ ¨±ţƅ§ Á£ §ÃƊƆŷ£ ÁƔ°ƅ§ ½Ɣ±Żƙ§ řſŬƜſƅ§

ƓŮŦñŕƍ¯²ƛ§ÃÀ¯Ƃśƅ§ŶƈśŠƈƅ§¯§±£§°¥ŕƔĎ±Ã±Ų§±ƈ£¨±ţƅ§žÁŕƈñƅ§Àƍ¯ŸŗÁƈÞ§ ¯Ɣ¯ţś Æ Æ

¨ŕƔŻ ¨ŗŬś §°¥ řƔ±Ůŗƅ§ ¿ŗƂśŬƈ ƑƆŷ žÃ·Ŭ±£Ã Á÷Ɯž£ ÀƎƊƈŲ Áƈ žÁƔ±Ƅſƈƅ§ Áƈ ±ƔŝƄ Áōŗ§ÃƊƈ¢¯Ƃƅ¯ÃƄ±ƅ§Ã¿ŬƄƅ§ÁƈřƅŕţƓžŕƎƔ¯±śÃřƔƊŕŬƊƙ§©±ŕŲţƅ§¿ƜţƈŲ§Ɠž¨±ţƅ§

Ɠśƅ§ řƔ±ƄŬŸƅ§ ­Ã±ƅ§ ¨ŕƔŻ Ŷƈ ŶƔŲśŬ ž³ſƊƅŕŗ řƔţŲśƅ§Ã řŷŕŠŮƅŕƄ žÁƔŗ±ŕţƈƅ§ ¿œŕŲž °¥ žřƊƔŕŗśƈ ª§¯ƂśŸƈ Ƒƅ¥ ŕƎƅÃŰōŗ ÀƜŬƅ§ ©±Ƅž ¯ÃŸśÃ ¨±ţƆƅ ¯§¯ŷƙ§Ã ¨±ţƅ§ ŕƎƔŷ¯śŬś

±ƔÃƊśƅ§±ŰŷƑƅ¥ŕŲƔ£ Æ ÃžřƔƈƜŬƙ§ÃřƔţƔŬƈƅ§ÃřƔ¯ÃƎƔƅ§ªŕƊŕƔ¯ƅ§¯ƔƅŕƂśƓžŕƍ±Ã°Šŗ¨±Ųś ±ŮŷÁƈŕŝƅ§Á±Ƃƅ§Ɠž


ÁƈÁŕŬƊƙ§ŕƎƔƆŷ¿ŰţƔƓśƅ§řƔţñƅ§ÃřƔžŕƂŝƅ§ÃřƔ¯ŕƈƅ§ŶžŕƊƈƅ§ƓžÀƜŬƅ§©±Ƅž©ÃƁÁƈƄś

©¯ŕƔ²ƅ ÀƈƗ§ ªŸŬ žřƔ±Ůŗƅ§ ťƔ±ŕś Áƈ À¸ŷƗ§ ¡²Šƅ§ ±§¯ƈ ƑƆŸž ÀƈƗ§ ÁƔŗ ¨±ţƅ§ ¨ŕƔŻ

řƔŗñÃƗ§ ÄÃƂƅ§ ª£¯ŗ ¯Ɓà řƔ±ŕƈŸśŬƛ§ řŬŕƔŬƅ§ ¹ŕŗśŕŗ ÀƅŕŸƅ§ ¡ŕŠ±£ Ɠž ŕƍ°ÃſƊà ŕƎś§Ã±ŝ

¼ŕŮƄśŬƛ§Áƈ§¯Ɣ¯Š§ ±Űŷ  ŕśƔ±Ã·§±ŗƈ¥¾ƅ°ƓžŕƎśƂŗŬŕƈƄ õ Ƒƈ¸Ÿƅ§ Æ Æ õ Àñƅ§Ã³±ſƅ§

řƔ§¯ŗ žÄÃƂƅ§ Ƌ°ƍ ªŸŬ ¯Ɓà ±Ůŷ ³¯ŕŬƅ§ Á±Ƃƅ§ Áƈ řƔ§¯ŗ ¼Ã±Ÿƈƅ§ ÀƅŕŸƅ§ ÀÃŦś ¯ƈà žÁƔƔƊŕŗŕƔƅ§Ã³Ã±ƅ§ÃÁƔƔƅŕ·Ɣƙ§ÃÁŕƈƅƗ§ŕÆƂţƛÞÁƔƔ¯ƊƅÃƎƅ§Ã²ƔƆŠƊƙ§ÀŝžÁŕŗŬƙ§ÃÁƔƔƅŕżś±ŗƅŕŗ ±ŰŷñƄſƈÄ£±¯ƁêŕƔ±Ã·§±ŗƈƙ§¡ŕƊŗ¿ƜŦÁƈřƔ±ƄŬŸƅ§©ÃƂƅ§ÃřƔ¯ŕƈƅ§ª§Ã±ŝƅ§¡§±Ã

ŕƎśŕŗŬśƄƈ Áŷ ŕŷ÷ ¿²ŕƊśś Á£ Ƒƈ¸Ÿƅ§ ÄÃƂƅ§ Áƈ ŶƁÃśƊ Á£ ƓŸƁ§Ãƅ§ ±ƔŻ Áƈ ƌƊ£ ±ƔÃƊśƅ§ Æ

©±ŕŠśƅ§ÃƓƈƆŬƅ§´ƔŕŸśƅ§ÁōŗƓŲƂƔ±Ɣŝōśƅ§¯Ɣ§²śƈŕŗƍ°ƈ§ ÃŬŬ£¾ƅ°ŶƈÀƎƊƄƅžřƔ±ŕƈŸśŬƛ§ Æ ïŸƅ§¿ƔÃţś©ÃƁřŲƔŕƂƈƅ§Ã©±ŕŠśƆƅÁŕƄ¯ƂƅŕƎƁÃſśÃ ÀƈƗ§ª§Ã±ŝřſŷŕŲƈŕƈƎƊōŮÁƈ©±ţƅ§

«Ɣ¯ţƅ§ÀƅŕŸƆƅ¯ƜƔƈřƅ²Ɗƈŗ¾ƅ°ÁŕƄýƔ¯ŰƑƅ¥

¶±ŕŷ¯ƂžÀƔ¯Ƃƅ§Àŕ¸Ɗƅ§řŗŦƊ±¸ƊƓžƑƊŸƈƜŗÀƜŬƅ§ ¯œ§ÃžÁŷřŝƔ¯ţƅ§©±Ƅſƅ§Ƌ°ƍª¯ŗ ªŕƁƜŸƅ§ Á¥řƆœŕƂƅ§ŕƎƔƆŷ ¼±ŕŸśƈƅ§ řƈƄţƅ§ ž±ƔÃƊśƅ§ ±Űŷ űƄſƈ À¸ŷ£¯ţ£ žÀÃƔƍ ¯ƔſƔ¯ ©±ŕŬŦ©±Ã±ŲƅŕŗƓƊŸƔÁŕƄŕƈřƅï¨ŬƄƈÁ£Å£ŸřƔ±ſŰřƆŰţƈª§°řŗŸƅªƊŕƄřƔƅïƅ§

ÁƈžŕƔĎƊŕ·Ɣ±ŗŕƊ·§ Æ ÃƈűŕŗśŷŕŗŕŲƔ£¿ŗž ŕƊŕŬƊ¥ Æ űŕŗśŷŕŗ·Ƃž³Ɣƅž¿Ǝśŗ£ƓƊƊ¥¿ŕƁıŦ£ Æ

ƌśŬŕƔŬ ª°ŗţ §°Ƅƍà oŕƎŬſƊ ŕŬƊ±ž Ƒśţ ¿ŗ žŕƔƅŕ·Ɣ§Ãǔ ŕƔƊŕŗŬ§Ãǔ ŕƔƊŕƈƅ£ ©±ŕŠś ±ŕƍ¯²§ ¿Š£ ÁÊ ¿ŕƈŷ£ Ɠž ŕÆƂţƛ ŕƎŬſƊ ±ŕƄžƗ§ ª±Ǝ¸Ã ÁƔƔ¯ƔƆƂśƅ§ ŕƔƊŕ·Ɣ±ŗ ¡§¯ŷ£ Ŷƈ Ƒśţ ©±ŕŠśƅ§

ŕƔƊŕƈƅ£ƓžªƅÃŗƈÃƍÁÞÀƆƎƆƔžÃžŕŬƊ±žƓžªŕƔśŬŕŗ¾Ɣ±¯Ɣ±žÃžŕƔƊŕ·Ɣ±ŗƓž¿Ɣƈª±§ÃƔśŬ ÁƔ¸žŕţƈƅ§řƈÃƄţªżƅ£ÁƔţÏÖÒÔÀŕŷƓž©¯ƔƂƈƅ§±ƔŻ©±ţƅ§©±ŕŠśƅ§řŬŕƔŬŕƔƊŕ·Ɣ±ŗªƊŗś ²ŗŦƅ§¿ÃŰðÃſƊƅ§ÅðƓŲ§±Ɨ§¾ƜƈŶƊƈŕƎŗŠÃƈŗƓśƅ§¨Ãŗţƅ§ÁƔƊ§ÃƁ¿Ɣŗª±ŗñřŬŕœ±ŗ

ÁƈÁŕƊŝ§³Ŭ£¯Ɓé¯±ÃśŬƈƅ§¨Ãŗţƅ§ƑƆŷ¨œ§±Ųƅ§¶±ž¿ƜŦÁƈÁ¯ƈƅ§Ƒƅ¥µƔŦ±ƅ§ ¨Ãŗţƅ§ÁÃƊŕƁřŲƍŕƊƈ řŷŕƈŠªƔ§±ŗÁÊÃÁƔ¯ŗÃƄ¯±ŕŮśƔ±ŕƈƍƓƊŕ·Ɣ±ŗƅ§Áŕƈƅ±ŗƅ§¡ŕŲŷ£

Áƈ ¯Ɣ¯Š¯Ǝŷ ¿Ɯţ¥ ƌƊōŮ Áƈ§°ƍ Á£ ŕƈŷ Æ ²Ã ž©±ţƅ§ ©±ŕŠśƅ§ƑƆŷ ¶ţƆƅ ÏÖÑÖ Àŕŷ Ɠž

Àŕ¸Ɗŗ řƔƊŕ·Ɣ±ŗƅ§ řƔ±Ã·§±ŗƈƙ§ řƔƈŬś Ƒƅ¥ ÁƔ¯ŗÃƄŗ ¿ŕţƅ§ ¿ŰÃà ÀƅŕŸƅ§ ¨ÃŸŮ ÁƔŗ ÀƜŬƅ§

řƔ·§±ƂśŬ±Ɨ§řƂŗ·ƅ§ řƔƍŕž± řţ§±Ƒƅ¥¼¯ƎƔ½Ɯƈŷ


¦®š¦ °šƃ¦¨°œŞřƃ¦ Å ÂœƆƃœŵ¼ƄŤř¨ Å ¨Ã±ţƅ§řƔŕƎƊ°ƊƈřƔŗ±żƅ§ŕŗñ㪯ŕŬƓśƅ§řƆƔ÷ƅ§ÀƜŬƅ§©±śžƓ ƍ±ŕƄžƗ§Ƌ°ƍ©±ƈŝªƊŕƄ §°ƎƅřƔ±Ãţƈƅ§¨ŕŗŬƗ§Áƈà ŕŗƔÆ ±ƂśÁ±Ƃŗŕƍ¯ŸŗžƑƅÃƗ§řƔƈƅŕŸƅ§¨±ţƅ§¨ÃŮƊƑśţřƔƊÃƔƆŗŕƊƅ§

žŕŲƔ£ŕƔƊŕƈƅ£ ÃŕŬƊ±žƓž¿ŗž·ƂžŕƔƊŕ·Ɣ±ŗƓž³Ɣƅ©±ţƅ§©±ŕŠśƆƅ¯±·ƈƅ§À¯Ƃśƅ§ÁŕƄÀƜŬƅ§ Æ ©±ŕŠśƅ§ªŷŕ·śŬ§¿Ɓ£±¯Ƃŗ±ŮŷŶŬŕśƅ§Á±Ƃƅ§ÁƈƓƊŕŝƅ§¼ŰƊƅ§Ɠž©¯ţśƈƅ§ªŕƔƛÃƅ§ƓžÃ

¶ŸŗƑƆŷŕƎŲŸŗ§¯ŕƈśŷ§±ŝƄ£Ƒƈ¸Ÿƅ§Äà Ƃƅ§¿ŸŠ¿ƜŦÁƈ±ŝƄ£ÀƜŬƅ§ťƔŬ±ś©±ţƅ§ Æ ŕƔ§²ƈƅ§ ª§° ¬ŕśƊƙ§ ƓţŕƊƈ Ɠž µŰŦśƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ±Ã¯Ƃƈŗ ±ŕŰ žřƔƅïƅ§ ©±ŕŠśƅ§ ÃƈƊ ŶƈÃ

±ŸŬŗ ŕƍ¯§±ƔśŬ§ ÁƄƈƔ řƔƆţƈ ªŕŠśƊƈ ŶƔƊŰś ƑƆŷ ŕƍ¯±§Ãƈ ±§¯ƍ¥ Áï ƑƆŷƗ§ řƔŬžŕƊśƅ§

řƔƊ·Ãƅ§©±ŸƊƅ§ ªſſŦà řžÃƅōƈ ±ƔŻ ªŕžŕƂŝ Ŷƈ ¿Ű§Ãśƅ§ŕŲƔ£ Æ ©±ţƅ§©±ŕŠśƅ§ ªţŕś£µƔŦ±

ŕƈřŗƂţ¯ŕŬÅ°ƅ§řŬžŕƊƈƅ§®ŕƊƈÁƈ ƛ¯ŗÀƜŬƅ§¯ŲŸƔŕ ƄƱśŮƈŕŦŕƊƈªƂƆŦÞ½žƗ§řƂƔŲ Æ Æ ŕƎƂƔ²ƈśƓž¿ŗƁÁƈªŗŗŬśÁ£¯ŸŗžÀƜŬƓžÀƈƗ§ÁƔŗ©±ŕŠśƅ§ªŗ±Ɓ§°ƄƍÃřƔƅŕƈŬ£±ƅ§¿ŗƁ

°œƂżƕ¦¾œƀřƈ¦ŗƒ°š ¯ƔŗžÀƜŬƅ§­ŕśſƈŕƈƍ©±ƔƊśŬƈƅ§řƔŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§Ã±ƔƊśŬƈƅ§ÀƄţƅ§Á£ŕƊŕƔţ£ Æ ±ŕŬƔƅ§ÃƔƅŕŝƈ¶±śſƔ ƛřƔ±ţƅŕžÀƜŬƅ§²Ɣ²ŸśƓžřƔ¯ŕŰśƁƛ§ª§²ſţƈƅ§±Ã¯ƅ·ÃƆżƈÀƎžƑƆŷřƔƊŗƈ©±¸Ɗƅ§Ƌ°ƍÁ£

¿¯ŕŗśƅ řƈƔƁ ©ŕƊƂƄ ŕŲƔ£ ±ŝƄ£ ÀƈƗ§ ¿ŸŠś Æ Æ ¿ƈŸś ¿ŗ ž¨Ŭţà ¶Ÿŗ ƑƆŷ ŕƎŲŸŗ §¯ŕƈśŷ§ Ɠž ©ŕƔţƅ§ ƌƔƆŷ ïŗś ŕƈŷ řţƈƅ řƈŮŕżƅ§ řƈ¸ƊƗ§ ªŕƈƆ¸ Ɠž ÁÃŮƔŸƔ Áƈ ŢƊƈà ±ŕƄžƗ§ ªŕƈÃƄţƅ§ řŲŗƁ Áŷ ©¯ƔŸŗƅ§ ©ÃƂƅ§ ±¯ŕŰƈà ªŕƈÃƆŸƈƆƅ ±ţƅ§ ½ž¯śƅ§ Á¥ ±ţƅ§ ŶƈśŠƈƅ§

řƔ±ţƅ§ ªƊŕƄà ÀƅŕŸƅ§ ¿Ãţ ©¯Ɣ¯ŷ ÁƄŕƈ£ Ɠž ÀƎśŕŸƁÃśÃ µŕŦŮƗ§ ¿ŕƈ¢ Ŷž± řƔ¯§¯ŗśŬƛ§

řŷ§°§Ãǔ řƔ±ŕŗŦƙ§ƓŬƓŗ Ɠŗ řƄŗŮ ¿ŝƈ ªŕŬŬ¤ƈƅ ŢƈŬś Ɠśƅ§ž¯Ɯŗƅ§ ¶Ÿŗ Ɠž ©¯ÃŠÃƈƅ§

Ɯƈŕŷ žřƅïƅ§ řŲŗƁ Áŷ ©¯ƔŸŗ řƔŗƊŠƗ§ ªŕƔƊƂśƅ§ Á£ řƂƔƂţà žŕƎŠƈ§±ŗ «ŗŗ ©±ţƅ§ ŕŗñã Æ

ª§±ƈŸśŬƈ ¿ŗƁ Áƈ ªƊŕƄ Ɠśƅ§ ÀƈƗ§ ªƅÃţà řƔśƔƔžÃŬƅ§ řƔ±Ã·§±ŗƈƙ§ ±ŕƔƎƊ§ Ɠž ŕƔϱÃţƈ

ƌƅ¡ŕſƆţƑƅ¥¨±żƆƅ¡§¯ŷ£ÃřƔŷÃƔŮ

¨Âƀƃ¦¾ƚŤÀƆ¿ƚŪƃ¦ ªŕŬŕƔŬƅ§ ªƆŝƈ Á§Ã¯Ÿƅ§ řƎŠ§Ãƈ Ɠž ¼ŸŲƅ§Ã ÀƜŬƅ§ Ɠž řŗŻ±ƅ§ ÁƔŗ ·ƆŦÊƔ ƛ£ ƓżŗƊƔ ÁƈřƔ§¯ŗÃÁƔ±ŮŸƅ§Á±Ƃƅ§±§¯ƈƑƆŷÀƜŬƆƅ±ŗƄƗ§¯Ɣ¯Ǝśƅ§řƔƅÃƈŮƅ§ªŕƔ±ÃśŕśƄƔ¯ƆƅřƔƊ§Ã¯Ÿƅ§


řƈ¸ƊƗ§Ƒƅ¥ ƛÆÃŰÞ Ï×ÒÓÏ×ÑÑ řƔ²ŕƊƅ§ŕƔƊŕƈƅ£Ãž Ï××ÏÏ×ÏÕ ƓśƔƔžÃŬƅ§¯ŕţśƛ§ řƈ¸ƊƗ§ Ƌ°ƍ ª¯ţś ŕƈ§±ƔŝƄžřƔƅŕƈŮƅ§ ŕƔ±ÃƄà ½§±Ÿƅ§Ã ŕƔ±ÃŬà ŕƔŗƔƅÁƈ¿ƄƓž řƔ±ÃśŕśƄƔ¯ƅ§ Æ

ÀƜŬƅ§ÁŷřŸž§¯ƈƅ§¿Ã¯ƅ§ªƈŬƂƊ§ŕƈ§±ƔŝƄÃřƄŕśžřţƆŬ£ÁƈƌƄƆƈśŕƈŗÀƜŬƅ§řƔ ±ƄŬŸƅ§ Æ

ƛ¥¯Ɣ¯Ǝśƅ§±¯ŰƈŕƎś§±ŕŠŶƈřƔÃŬśƆƅªŸŬŕƈ§±ƔŝƄÞª§¯Ɣ¯Ǝśƅ§Ƌ°Ǝƅřŗ੶Ŭƛ§řƔſƔƄÁōŮŗ Æ ³Ɣœ±ƅ§ řƅÃƂƈ řţŰ ¯Ƅ¤Ɣ ŕƈ Ãƍà žŕœ·ŕŦ ŕÆž±Űś ŕƈÃ Æ Æ ¯ ÁÃƄƔ §°ƍ Á£ ŕƊƅ ÁƔŗƔ ťƔ±ŕśƅ§ Á£

oÀƜŬƆƅ¯ƔƄƗ§ÁŕƈŲƅ§Ɠƍž¼ŸŲƅ§³ƔƅÞ©ÃƂƅ§ÁŕŠƔ±¯ƅŕƊñƓƄƔ±ƈƗ§

±Ɔśƍ±§±Ɓ¨ŕƂŷ£ƓžžÁƔ±ŮŸƅ§Á±Ƃƅ§ªŕƔƊƔŝƜŝƓžÁƔƔ²ŕƊƅ§Ŷƈ¿ƍŕŬśƅ§ō·Ŧ¨±żƅ§¨Ƅś±§

±Šƈƅ§ÃŕŬƊ±žÃ¾±ŕƈƊ¯ƅ§ÃŕƔƄŕžÃƆŬÃƄƔŮśòŻ ¾ƅ°Ɯśŕƈ Áŕŷ±Ŭç¯ƊƅÃŗòŻÃ ŕŬƈƊƅ§ÀŲŗ ¯ŕţśƛ§ Ŷƈ ƌƊƔŷ ō·Ŧƅ§ ¨±żƅ§ ¨Ƅś±§Ã řƔƊŕŝƅ§ řƔƈƅŕŸƅ§ ¨±ţƅ§ ¿ŕŸśŮ§Ã žŕƔŬñà şƔñƊƅ§Ã ±±ƄśÃŕƈŕŷÁƔŸŗ ±£¾ŕƊƍ§ÃƆ¸«ƔţžřƔƁ±Ůƅ§ŕŗñã¿ƜśţŕŗªƔƔžÃŬƆƅŢƈŬÁƔţƓśƔƔžÃŬƅ§ Æ

žƓśƔƔžÃŬƅ§¯ŕţśƛ§ŶƈŢƔƆŬśƅ§¶ſŦ¿Ãţ¶ÃŕſśƆƅ¨±żƅ§ƑŸŬÁƔţªŕƔƊƔŸŗŬƅ§Ɠžō·Ŧƅ§

řŬŕƔŬ¿Ůž¨ŗŬÁ¥ÁŕśŬƊŕżžƗòŻÃřƔśƔƔžÃŬƅ§řƔ±ƄŬŸƅ§©ÃƂƆƅŶŬ§Ã¡ŕƊŗÁƈ¾ƅ°Ŷŗśŕƈà ÀƈƗ§Á£ÃƍªŕƔƊƔƊŕƈŝƅ§ÃªŕƔƊƔŸŗ±Ɨ§ƓžřƔ±ƄŬŸƅ§ƌśÃƁ¡ŕƊŗŗ¨±żƅ§±§±Ɓ­ŕŠƊÞřƊ¯ŕƎƈƅ§

¼ŸŲÅ£¿żśŬśÃřƔ±ƄŬŸƅ§©ÃƂƅ§À±śţśřƔ±ƄŬŸƅ§©ÃƂƅ§¿ƜŦÁƈŕƍ°ÃſƊŶƔŬÃśƅƑŸŬśƓśƅ§

Áƈ¿ŗž¹§±śƁƛ§½Ɣ¯ŕƊŰ¿ƜŦÁƈÀƈƗ§±ŕŬƈ¯¯ţśƔƛÁƔţƌƊ£¾ƅ°Ɠž¨ŗŬƅ§ÃűƄŬŷ ƓŠ±ŕŦƅ§Á§Ã¯Ÿƅ§ƑƆŷřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ŕƎŲ±ſśƓśƅ§ªŕƊ²§Ãśƅ§Ã·ŗ§ÃŲƅ§¨Ɣżśžµŕ۱ƅ§¿ƜŦ

řƔŠ±ŕŦƅ§ ŕƎśŬŕƔŬ Ɠž ±§±ƈśŬƛ§ ƑƆŷ řƔ±ÃśŕśƄƔ¯ƅ§ řƅïƅ§ ©±¯Ɓ Áƈ ¿ƔÃƈśƅ§ µƂƊ ¯ţƔ ¯Ɓ

řƈÃƄţƅ§±ƔƔżśÁŷ²Šŕŷ¨ŸŮƅ§ÁƗŶƔ·śŬƔƛÀŕŸƅ§Å£±ƅ§ÁƄƅžřƔœ§¯Ÿƅ§

§°šƃ¦Əƃ¤¼ƒ°¶ƃ¦ ÁƗŸřƔœ§¯ŷřƔŠ±ŕŦªŕŬŕƔŬƓƊŗśƑƅ¥¿ƔƈśƓƈÃƄţƅ§·Ɣ·Ŧśƅ§£¯ŗƈƑƆŷřƔƊŗƈƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§

Áŷ²ŠŸśřƈÃƄţƅ§ÁƗřƔÃƁ©¯ŕƔƂŗřŗƅŕ·ƈƅ§Ƒƅ¥§°ƍů¤ƔÃřƅà ¯ƅ§¯ƔƓž²Ƅ±śśŕƎŗř·ƆŬƅ§

Ɠžř·ƆŬƅ§¨ŕţŰ£ÁƗÞ½ÃŬƅ§¯ŕŰśƁ§¾±ţśƓśƅ§©¯¯Ÿśƈƅ§ªŕƈÃƆŸƈƅ§±¯ŕŰƈ  À§¯ŦśŬ§

ƓžƌƊ£±Ƅ°śƊÁ£ÀƎƈƅ§Áƈà řſƆśŦƈªŕƍ੶§ƓžřƈÃƄţƅ§¨°ŠÁÃƅÃŕţƔřƔ·§±ƁñƔŗƅ§řƅïƅ§ ¡ƓŮƅ§ Ɠƍ ř·ƆŬƅ§ ÁÃƄś §°Ǝŗà ž©¯Ůŗ řƈÃƄţƈ ©Ã±ŝƅ§ ÁƔÃƄś řƔƆƈŷ ÁÃƄś ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ƌ°ƍ

Ÿř·ƆŬƅ§Ƌ°ƍ řŬ±ŕƈƈƅ ÁƔţٱƈƅ§Ɠž µƂƊ ¯ŠÃƔ ÀƅžŕƔĎŦƔ±ŕś ƌƄƜśƈ§ ½ţśŬƔ Å°ƅ§¯ƔţÃƅ§

Ɠž ř·ƆŬƅ§ ²Ƅ§±ƈ ÃţƊ ¨§°ŠƊƛ§ Ƒƅ¥ ¦¯ŕŗƈƅŕŗ ŕƄÆ Ŭƈś ¯§±žƗ§ ¿Ɓ£ ¿ƔƈƔ žřƂƔƂţƅ§ ƓžÃ

ÁƔƅŕśŬã±ƆśƎƄÅÃƁ¯œŕƁ ±Ǝ¸Ɣ ŕƈƊƔţÃÁƔƔ¯ŕŸƅ§ÁƔƊ·§Ãƈƅ§Áƈ±ŝƄ£řƔƅÃƈŮƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§


§Ãś£ÁƔ°ƅ§©¯ŕƂƅ§Ƒśţžř·ƂƊƅ§Ƌ°ƍ¯ƊŷÃƌžŕƂƔ¥±ƔŬŸƅ§ÁƈÁÃƄƔžƓž§ °Ƃƅ§ãÁƔŬţÀ§¯Űã

Ɠƅïƅ§ÁÃŕŸśƅ§ÁŷřƔƅŕŝƈƅ§řƔƄ§±śŮƛ§±ŕƄžƗ§©±ŰƊƅ Ŷſś±ƈªÃŰŗÁÃƆƆƎƔÀƍÃř·ƆŬƅ§Ƒƅ¥

§ÃţžŕƄƓśƅ§¯±§Ãƈƅ§řƔ¤±ƓžřŗŻ±ƅ§ÁÃƄƆƈƔƛÀƎƊƗ±ŕƈŸśŬƛ§ÃřƔƈÃƂƅ§©ŕŷ¯Áƈ ÁñƔŰƔ ÀƎś±·ƔŬ½ŕ·Ɗ¬±ŕŦıŦ£Àƈ£Ƒƅ¥¿ƂśƊśƓƍÃŕƎƔƆŷ©±·ƔŬƆƅ

Ɠśƅ§řƈƔƂƆƅ¬ŕśƊƓƍ¬ŕśƊƙ§ƑƆŷŕƎś±·ƔŬ¶±ſśƓśƅ§řƔƅÃƈŮƅ§¿Ã¯ƆƅřƔ±ƄŬŸƅ§©²Ɣ±żƅ§Á¥

Áƈ²Ƅ±ƈƅ§Áƈƌś§±ŕƔśŦ§Ã¯±ſƅ§ř·ŮƊ£ƌƔŠÃśÀ²ƅ§°ŐžƌśƔ±ţï±ſƆƅªŕŸƈśŠƈƅ§Ƌ°ƍŕƎƔƅÃś

··ŦŶƈ½ž§Ãśƅ§ƑƆŷ¯§±žƗ§±ŕŗŠƙ±ŬƂƅ§À§¯ŦśŬ§Á°¥¨ŠƔžřƔƈÃƁ¼§¯ƍ£½ƔƂţś¿Š£ ŕƎƊ£ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ƌ°ƍ řŸƔŗ· Áƈà řƈţ± Ɯŗ řƈÃŕƂƈ ã řŲ±ŕŸƈ Å£ Ŷƈ ¿ƈŕŸśƅ§Ã žřƅïƅ§

ÀƎŗ°śŠśÃ ŶƈśŠƈƅ§¯§±ž£±¸ƊƓžřƈƔƁŕƎƅřƔƁƜŦ£©¯ŷŕƁ¿Ƅ½±ŦƅÁƔ¯ŸśŬƈ¯§±ž£Ƒƅ¥¬ŕśţś

ƓžƓśōśªŕƔƁƜŦƗ§Á£ŕƎƔžÀŷ²Ɠśƅ§©±ƔƎŮƅ§ƌśƅÃƂƈÁƔƊƔƅ ÁƆŷ£ žÏ×ÐÎÀŕŷƓſžŕƎƔƅ¥ Ɠž ÀƄţƅ§ ©¯Ŭ ¿ŕŠ±ƅ§ ¡ƛ¤ƍ ¿ŝƈ ƓƆśŸƔ ÁƔţà řƔƈƅŕŸƅ§ ©±Ãŝƅ§ ªŕŠŕƔśţƛ řƔÃƊŕŝ řŗś±ƈ

¿ţƅŕŗªƔƈŬƓśƅ§ řƔ²ŕƊƅ§©¯ŕŗƙ§±§±ŻƑƆŷřƊœŕŮªŕŬ±ŕƈƈřŠƔśƊƅ§ÁÃƄśžřƆƈŕƄªŕŸƈśŠƈ

ŕƔ¯ÃŗƈƄƓž¿śƂƅ§ ¿ÃƂţÞřƔžŕƂŝƅ§Ãŕƈ©±ÃŝÞƓśƔƔžÃŬƅ§¯ŕţśƛŕŗ¬ƛÊƅ§¿ƂśŸƈÞ ±ƔŦƗ§

ÁƈřƈÃƄţƅ§±ƔƔżśƅřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§¿ŗŬƅ§¯ŸŗśŬÊśÃž©±ţƅ§ªŕŸƈśŠƈƅŕŗřƂƆŸśƈƅ§ªŕƈÃƆŸƈƅ§¨ŠţÊś ŶƈŕƎśŕŬŕƔŬřŬ±ŕƈƈƓžřƂƔƆ·řƅïƅ§¯ƔÁÃƄśÃž¾ƅ°Ƅ±ÃśŬ¯ƅ§Áƈà ªŕŮƁŕƊƈƅ§Ã«Ɣ¯ŕţƗ§ ¡ŕŮśŕƈƄıŦƗ§¿Ã¯ƅ§

¿ƃœŶƃ¦ŗƆÂƂš¨°Ƃż®œŪż ªŕŬŬ¤ƈ ¯ÃŠÃ Ãƍ ÀƅŕŸƅ§ ©¯ţÃà ÀƜŬƅ§ řƔŲƁ řƈ¯Ŧƅ ¿ŲžƗ§ ¿ƔŗŬƅ§ Á£ ÁñƔŝƄ ¶±śſƔ ŶƔ·śŬś ªŕƔ¯śƊƈƄ ¿ƈŸśÃ žřƔƈŬ± ªŕƔƁŕſśŕŗ ¶Ÿŗŗ ŕƎŲŸŗ ÀƈƗ§ ·ŗ± ŕƎƊƄƈƔ řƔƅï ½Ãž

ªœŮƊ£ž¨Ã±ţƅ§ƌśƁ²ƈÅ°ƅ§ƓŲŕƈƅ§Á±Ƃƅ§¿ƜŦŕƎƊƔŗ ŕƈƔžªƜƄŮƈƅ§¿ţŕƎƔžªŕƈÃƄţƅ§ řƈ¸Ɗƈà ÀƈƗ§ řŗŰŸž §¯¯Šƈ ¿Ã¯ƅ§ ÁƔŗ ª§Ã§¯Ÿƅ§ ¿ŕŸśŮ§ Áï řƅÃƆƔţƅ§ ¼¯Ǝŗ ªŕŬŬ¤ƈ Æ ŶƁ§Ãƅ§ Ɠž ÁƄƅ ¿ƔŗƊƅ§ ¼¯Ǝƅ§§°ƍ řƈ¯ŦƅŕƎŸƔƈŠ ªŬŬōś ƓŗñÃƗ§ ¯ŕţśƛ§Ã ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§

řƔ±Ã±Ųƅ§ řƔţñƅ§Ã řƔžŕƂŝƅ§Ã řƔ¯ŕŰśƁƛ§ ·ŗ§Ã±ƅ§ ªŕƄŗŮ ½ƆŦś Ɠśƅ§ Ɠƍ ªŕƈÃƄţƅ§ ªŬƔƅ

ŢƈŕŬśƔ Áƅ Ɠśƅ§ žřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Ƒśţà §°ƍ ¿Ÿſś Ɠśƅ§ Ɠƍ ¨ÃŸŮƅ§ ¿ŗ žÀƜŬƅ§ ¸ſţƅ ¿ƔŗŬ Ɠž ã Á·Ãƅ§ Áŷ ¹ŕž¯ƅ§ ¶±żŗ řƈœŕƁ ªŬƔƅ ©¯śƈƈ ¨±ţ Å£ Ŷƈ ŕƎƔž ÀŕŸƅ§ Å£±ƅ§

ªŕſƔ±Ÿśƅ§ ¶±ž ¿ƜŦ Áƈ õ ªŕƈÃƄţƅŕž řƄŗŮƅ§ Ƌ°ƍ ¡ŕƊŗ řƁŕŷƙ ¿Ɣƈś Ÿřƅ¯ŕŷ řƔŲƁ ¡ƓŬśƓśƅ§©¯Ŭŕſƅ§¿Ã¯ƆƅřƔŠ±ŕŦƅ§řƔƅŕƈƅ§ª§¯ŷŕŬƈƅ§Ŷž¯Ãž©±ŕŠśƅ§ƑƆŷřƔŗŬƊƅ§µŰţƅ§Ã


½ƆŦś Ɠśƅ§ ª§¯ƂśŸƈƅ§Ã ¿ŝƈƅ§ Ê Ã ªŕƈ¯Ŧƅ§Ã ŶœŕŲŗƆƅ ±ţƅ§ ½ž¯śƅ§ ½ƔŸś õ ŕƍ¯ŕŰśƁ§ ©±§¯¥

½ž¯ś Áƈ ¯ţś Ɠśƅ§ řƔ±ÃśŕśƄƔ¯ƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ¶±ſś ¿ŕţƅ§ řŸƔŗ·ŗà ÀƜŬƅŕ ŗ ŕƄƱśŮƈ ŕƈŕƈśƍ§ Æ Á¥ À¯Ƃśƅ§ §°ƍ Ƒƅ¥ ů¤ƈƅ§ ½Ɣ±·ƅ§ ƑƆŷ ±ŗƄ£ ªŕƁà Ÿƈ ±ŕƄžƗ§Ã řƔŗƊŠƗ§ ª§±ŕƈŝśŬƛ§

ÁƔţÞƌƆŸſśÁ£ŕƎƔž¡ŕŲŷƗ§ªŕƈÃƄţƅ§ŶƔ·śŬśŕƈƈ±ŝƄ£¿ŸſśÁƅřƔƅï ƅ§½ÃžªŕƈÃƄţƅ§ Ɠž¿ŕţƅ§ÃƍŕƈƄžªŕŬŬ¤ƈƅ§Ƌ°ƍƑƆŷ©¯ŗśŬƈƅ§ÃřƔ±ÃśŕśƄƔ¯ƅ§ªŕƈÃƄţƅ§ª§°¿Ã¯ƅ§ÁƈƔƎś

ÀƜŬƅ§řƔŲƂŗ±ŲśÁ£ÁƄƈƔƌƊŐžž©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§

¿ƚŪƄƃ¨®ƈŞ¢ žřƔƅ§±ŗƔƆƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§Ãž©±ţƅ§©±ŕŠśƅ§řŝƜŝƅ§¦¯ŕŗƈƅ§²Ɣ²ŸśÃƍÀƜŬƅ§½ƔƂţśƅ¿ŝƈƗ§¿ƔŗŬƅ§

ƑƆŷŕƎś±¯ƂŗÁƈ¤śƓśƅ§řƔ¯§¯ŗśŬƛ§řƈ¸ƊƗ§Ãƍ¨Ã±ţƆƅƓŬŕŬƗ§¨ŗŬƅ§ÃřƔ±ƄŬŸƅ§©ÃƂƅ§Ã ¾±śŮƈ Ţŗ± řƁƜŷ ½ƆŦś ©±ţƅ§ ©±ŕŠśƅ§ ıŦƗ§ ¿Ã¯ƅ§ ¨ŕŬţ ƑƆŷ ŕƎś§Ã±ŝà ŕƎś·ƆŬ ©¯ŕƔ²

©±ŕŠśƅ§¯Ÿś§°ƅ¾œ§¯ŷ£©Ã±ŝ±ƈ¯śŕƈƄ¾ś§Ã±ŝ¯¯ŗśÁ£¨±ţƅ§ÁōŮÁƈÃŶƔƈŠƅ§ŕƎƊƈ¯ƔſśŬƔ řƅ¯Ɨ§±Ǝ¸śžŕƔƊŕŝ¿Ã¯ƅ§ÁƔŗřƔƈƆŬƅ§ªŕƁƜŸƆƅž È ±ƔŻÁŕƄÁ§Ãǔ žŕƔĎ±Ã±ŲŕŬŕŬ£© ¼ŕƄ ±ţƅ§ Æ Æ ŕƈƔž¨±ţƓž¿Ŧ¯śÁ£ŢŠ±ƈƅ§±ƔŻÁƈřƔƅ§±ŗƔƆƅ§řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ƑƊŗśśƓśƅ§¿Ã¯ƅ§Á£řƔŦƔ±ŕśƅ§

Ɠž ŕśƆŦ¯ řƔƅ§±ŗƔƆƅ§ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ÁŕƂŗ·ś ÁƔśƅï ƑƆŷ ťƔ±ŕśƅ§ Ɠž ¯ţ§Ã ¿ŕŝƈ ¯ŠÃƔ ƛà ŕƎƊƔŗ ŕƈ¥ žřƔ±ƄŬŸƅ§ ŕƎśÃƁ ƑƆŷ ¸ŕſţƅ§ řƔƅ§±ŗƔƆƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ ƑƆŷ ¨ŠƔ žŕÆŝƅŕŝ ŕƈƎƊƔŗ ŕƈƔž ¨±ţ

¨±ţƅ§ÁƈŕœƔŮƓƊŠƔÁƅƌƊōŗ¿ƈśţƈ¯śŸƈÅ£¼Ɣ ±ŸśÃƍŕƊƍ¼¯Ǝƅ§ÃřŸƈśŠƈãį§±ž Æ

oř¸ƔƆŻŕŰŷ¾¯Ɣŗ¾Ŭƈ£ÁƄƅž½ž±ŗ«¯ţśƜœŕƁ Æ ªƆž²Ã±ůƔś³Ɣœ±ƅ§ƑŰã¯ƁÃ

¿ƚŪƃ¦ŗƒƆƋ¢ ÀƅŕŸƅ§¯±ŕ·Å°ƅ§řƔÃÃƊƅ§řƁ±ţƈƅ§ƓžªÃƈƅ§¨ŷ±ÃžÁƔśƔƈƅŕŸƅ§ÁƔŗ±ţƅ§¿§Ãƍ£ÃŢŗ§°ƈŕƊ±Ƅ°ś

Á£¯ŗƛ±Ůŗƅ§¿ŕţÁ¥¿ÃƂƔťƔ±ŕśƅ§ƓžÁÃƊŕƁ¯ŠÃƔƛƌƊōŗž©¯±ŕŗƅ§¨±ţƅ§©±śž¯§¯śƈ§ƑƆŷ

Ɠž ŶƈŠśś ¿Ã¯ƅ§ Áƈ ±ƔŝƄà ½ţŗ řƈƔ¸ŷ řƈƔ¯Ƃƅ§ ÀƜŬƅ§ ª§Ãŷ¯ řŗŕŠ¥ ¯œ§Ãŷ Á¥ ÁŬţśś

¼ŰƊ±§¯ƈƑƆŷÀƜŬƅ§ƑƆŷ¸žŕţÅ°ƅ§©±ţƅ§©±ŕŠśƅ§Àŕ¸ƊƑƊŗśśÃ©±ţƅ§©±ŕŠśƆƅª§¯ŕţś§

Á£Ã řŰŕŦ ž¶±Ɨ§ ¨ÃŸŮƅ ±ţƅ§ ÁÃŕŸśƅ§ ¯œ§Ãž ƓƊŠśŬ ŕƎƆƄ řƔƊŕŬƊƙ§Ã À±ŰƊƈƅ§ Á±Ƃƅ§ ÀƈƗ§ÃÀƜŬƅ§Ã¡ŕŦ±ƅ§Áƈ¯Ɣ¯Š¯ƎŸŗ±ŮŗƔÁ£ƌƊōŮÁƈřƔ±ŕŠśƅ§ŢƅŕŰƈƅ§¨ŕţŰ£ŶƈŠś řƔ±ţƅ§ÁÞ±ŸƔƛÁƔ°ƅ§¯§±žƗ§ÁƔƔƜƈ©¯ŕſśŬ§±¯Ƃŗ³ƔƅÁƄƅžÄ±ŦƗ§Ɠƍ¯ƔſśŬśŬ©±ƍ¯²ƈƅ§

ÀŕŸ·ÁƈÀƎƔſƄƔŕƈÁÃƄƆƈƔƛÃÁƈƗ§ã


©¦ ¦°ſ Raymond Aron, On Peace and War, London, Weidenfeld & Nicholson, 1966. Friedrich Hayek, The Road to Serfdom, London, University of Chicago Press, 1976 (1944), chapter 15. David Hume, Essays: Moral, Political and Literary, Indianapolis, Liberty Press, 1981 (1742). Ludwig von Mises, Liberalism, Irvington-on-Hudson NY, Foundation for Economic Education, 1985.

°ŕ®řƄƃŗƄőŪ¢ ÁƈŝÅōŗÀƜŬƆƅƓŸŬƅ§¡±ƈƅ§ƑƆŷƓżŗƊƔ¿ƍÏ  Ä±ŦƗ§¿Ã¯ƅ§¨Ã±ţƓž¿Ŧ¯śƅ§õ³ŕŬƗ§Áƈ¨ŠÃÁ¥õŕƊƔƆŷƓżŗƊƔƑśƈÐ  ÀƜŬƅ§Àŷ¯ŕƊƊƄƈƔ¼ƔƄÑ


ŗŮœŤƃ¦ŗƒƂƄƆƃ¦ ©±·ƔŬƅ§¯Ã¯ţŶŲś ŕƎƊ¥řƅïƅ§ řƊƈƔƍÁƈƌƔž±±ţśƔŕÆ·Ɣţƈ¯±ſƆƅ½ƆŦśřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§ Æ ƓžÃ řƔŬŕƔŬƅ§ř·ƆŬƅ§Ŷƈ¨ƊŠƑƅ¥ŕŗƊŠ¶ÃƎƊƅ§ÁƈÄ ±Ŧ£ÄÃƁÁƄƈśÃžřƔ¯§¯ŗśŬƛ§©¯§±ƙ§ Æ

ořƅïƆƅ¼ƔƊŸƅ§¿Ŧ¯śƅ§Áŷ©¯ƔŸŗƅ§ř·ŮƊƗ§ŶƔƈŠ³ŕŬ£ŢŗŰśŕƎƊŐž§°ƄƍÃŕƎśƎŠ§Ãƈ ²±ƒƆÀÂżŝƒż®Âƃ

ŸŗŮœŤƃ¦ŗƒƂƄƆƃœŕ®ÂŮƀƆƃ¦œƆ ¡§ÃŬžŕƔϱŰţřƄà Ɔƈƈ¡ŕƔŮ£Ƒƅ¥ŕƎƈƔŬƂśÃƍªŕƔƄƆƈƅ§µŦƔŕƈƔž±Ůŗƅ§įƅ¯œŕŬƅ§¼±Ÿƅ§ Ê

¶ŸŗÁ£ŶƈÃřƅïƅ§À£řŬŬ¤ƈÀ£õÁƔŠÃ²ÁƔŗřƄ§±ŮřƁƜŸƄõřŷŕƈŠÀ£¯±žř·Ŭ§Ãŗ£ À¯Ƃśƅ§ ÁŐž žřƆŰſƊƈªŕƄƆśƈƈ Ƒƅ¥ ªƈŬÊƁ Á£ ŕƔĎŦƔ±ŕś ŕƎƅ ½ŗŬƔ Àƅ±ţŗƅ§Ã ¡§ÃƎƅŕƄž¡ŕƔŮƗ§ Ɠśƅ§ ½ÃƂţƅŕž ¡ŕƔŮƗ§ Áƈ ŶŬã ½ŕ·Ɗ ƑƆŷ Àŕ¸Ɗƅ§ §°ƍ ½Ɣŗ·ś Áƈ ŕƊƊƄƈƔ ƓŠÃƅÃƊƄśƅ§

ƓžµŦŮƅ§½ţžŸřŬÃƈƆƈƅ§¡ŕƔŮƗ§ƑƆŷ ·Ƃž¨ţŬƊśƛÀƎśŕƄƆśƈƈƑƆŷ¾Ɯƈƅ§ŕƎŬ±ŕƈƔ

ŶƊŰƈ㶱£řŸ·ƂƅƌśƔƄƆƈÁŷřƔƄƆƈ½ţƌƊÃƄƓž¿ƂƔƛ¯ƎŠƅ§§°ƍ©±ƈŝãƋ¯ƎŠŶƔŗ

¾ƅŕƈž ÁƔ±Ŧƕ§ řƔƄƆƈ ÁŕƄƈà Áŕƈ² ²Ã੶ś ŕƎƊ¥ °¥ Ÿ©±¯ŕŰƈƆƅ řƆŗŕƁ ±ƔŻ řƔƄƆƈƅ§ ½ÃƂţà ±Ŧ¢µŦŮřƔƄƆƈ¯Ã¯ţÁƈŲŶƂśƌśƔƄƆƈªƊŕƄ§°¥ŕƈŷ±¸Ɗƅ§¶żŗƌƅŕƄÆ ƅŕƈ¿¸Ɣ¡ƓŮƅ§

ŕƎƔž ¼±Űśƅ§Ã ªŕƄƆśƈƈƅ§ ¨ŕŬśƄ§ Áƈ ¯§±žƗ§ řƔƄƆƈƅ§ ½ÃƂţ ÁƄƈś ž ©±ţƅ§  ªŕŸƈśŠƈƅ§ ƓžÃ ¯ÃƔƁÁïÃÀƎƅÃƆţƔŕƈƄŕƎƈ§¯ŦśŬ§Ã

¹§ÃƊƗ§ÁƈÀƍ±ƔŻÁŷ±Ůŗƅ§²ƔƈƔ¾Ɔƈśƅ§Àŕ¸ƊžŕƎś§°©±ŕŲţƅ§À¯ƁřƈƔ¯ƁřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§

­±ŮƔŕ Ɗ§Æ ÃƔţ¯ţ£Ä£±Á£½ŗŬƔÀƅ¿ÃƂƔ«ƔƈŬÀ¯¢¨śƄ¶±Ɨ§±Ǝ¸ƑƆŷ´ƔŸśƓśƅ§ ¯ŸśŬƈƓƊƊ£Ã Ÿ¾ƄƆƈ¾§°Á£ÃƓƄƆƈ¡ƓŮƅ§§°ƍÁ£řƔŸƔŗ·ƅ§ƌśŕţƔŰÃƌśŕƄ±ţŗ±Ŧ¢Á§ÃƔţƅ

ŸÀƎś±ŕŲţƓžŕƔϱÃţƈ ƜƈŕŷÁŕƄ±Ůŗƅ§ƌŷ¯śŗ§Å°ƅ§ÀÃƎſƈƅ§§°ƍ o¾§°¿ŗŕƂƈ§°ƍ¾ţƊƈƅ Æ

ªŕƄƆśƈƈƅ§¾ƆƈśƓžÁŕŬƊƙ§½ţŗ ŕƊƅřž±Ÿƈ¿Ã£ª¡ŕŠ¯ƁèƊŠƑƅ¥ŕŗƊŠÁŕƊŝƛ§ŕƈƊ¯ƁÃ Æ ©±ŕŠśƅ§ÁƈřƈƔ¸ŷřƄŗŮřƈŕƁ¥¿ƎŬ½ţƅ§§°ƍà Ÿ·ŬÃśƈƅ§±ţŗƅ§řƂ·ƊƈÁƈŕƎƔž¼±Űśƅ§Ã

Áŷ §¯ƔŸŗ Æ řƔ±ţŗƅ§ ©±ŕŠśƅ§ ª±ƍ¯²§ ±ţŗƅ§ ƑƆŷ řƆ·ƈƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§Ã Œž§±ƈƅ§Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ÁƔŗ

ÁŕƊÃƔƅ§ ¯Ɯŗ Ɠž řƔ±ţƅ§Ã řƔƄƆƈƅ§ ÁƔŗ řƁƜŸƅŕŗ ±§±Ɓ¥ ¿Ã£ ±Ǝ¸Ã ÁƔƔƆţƈƅ§ ÀŕƄţƅ§ řŲŗƁ žřƅïƆƅƑƈŬƗ§±ƔŦƅ§ƓƍřƔ±ţƅ§Áōŗ§ÃƈƆŬªƔ±Ƅ±ÃśŬ¯ƓŸŲ§ÃÁ£¼±ŸƊÁţƊÃřƈƔ¯Ƃƅ§


řƔ¯ÃŗŸƅ§řƅŕţƓžŕƈƊƔŗžÀƍ±ƔŻÁï ŕƎƊòÃţƔÁƈ µŦśªŕƄƆśƈƈƅ§ ÁŐžƋ¯ţèŗŬƅ§§°ƎƅÃ

oÀŕƄţƆƅ¡ƓŮ¿Ƅ¿ÃœƔ

ŕƈƅŕ· ÁƔ°ƅ§ žÁÃƔ·±ŗŬƛŕž ¡ŕƈ¯Ƃƅ§ įƅ ªŕŗŝŗ ťŬ±śś Àƅ řŰŕŦƅ§ řƔƄƆƈƅ§ ©±Ƅž ±Ã°Š ÁƄƅ ¿ŗ žřƁ±Ŭƅŕŗ §ÃţƈŬà žřƔ¯±ſƅ§ řƔƄƆƈƅŕŗ §Ãž±śŸƔ Àƅ ž·ŬÃśƈƅ§ ±ţŗƅ§ Ɠž ©±ŕŠśƅ§ ÃƈƊ §ÃƈÃŕƁ

ŕÆƂţƛ ÞřƔ·±ŗŬƛ§ªŕŬ±ŕƈƈƅ§Ƌ°ƍ©¯ÃŸƅ÷Ŭ±£ÃÁ÷Ɯž£Áƈ¿Ƅ½ŕś¯ƁÃŕƎƔƆŷ§ÃŸŠŮà ¨ƎƊ ¿ƜŦ Áƈ řŰŕŦƅ§ řƔƄƆƈƆƅ řœŮŕƊƅ§ ²Ƅ§±ƈƅ§ ŕƎśÃ±ŗŠŗ řƔƊŕƈñƅ§ řƔ±Ã·§±ŗƈƙ§ ªƂţŬ ƑƆŷ řƈœŕƁ ©¯Ɣ¯Š ª§±ŕŲţ¯ƅÃƈƑƆŷ řƆŝƈōŗ ÀƔ¯Ƃƅ§ ÀƅŕŸƅ§ ŒƆśƈƔà ¬ŕ·±Ɓà «Ɗ±ÃƄ ƓśƊƔ¯ƈ ´ÃƔŠƅ§ÃªŕƈÃƄţƅ§ªŕƈŠƍ¨ŗŬŗª§±ŕŲţƅ§Ƌ°Ǝƅ±ŕƔƎƊ§ŕƎŸŗśžřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅŕŗ¼§±śŷƛ§

Ɠśƅ§řƔƆƈŸƅ§Ƌ°ƍŕÆſۧÃÁïƆŦÁŗ§ƓƈƜŬƙ§ƓƊÃƊŕƂƅ§ƌƔƂſƅ§¨śƄ¯ƁÃřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§ƑƆŷ ¯ÃŸś ž©±ŬƗ§ ÀƄţ řƔ§¯ŗ Ɠž ƜœŕƁ Æ řƈƔ¯Ƃƅ§ řƔ±Űƈƅ§ ©±ŕŲţƅ§ ±ŕƔƎƊ§Ã ºÃ²ŗ Ƒƅ¥ ªŲž£ ¿§Ãƈōŗ¨œ§±Ųƅ§¯ÃŸśž©±ŬƗ§ÀƄţřƔŕƎƊƓžÃž©±ƔżŰªŕƄƆśƈƈÁƈřƈƔ¸ŷ¿§Ãƈōŗ¨œ§±Ųƅ§

o©±ƔŗƄªŕƄƆśƈƈÁƈřƆƔƆƁ

À§¯ŦśŬ§ƑƆŷ¼§±Ůƙ§ÁƈªŕƈÃƄţƅ§¿ÃţśŶƈƛ¥¿¯ŕŗśƅ§ÃřŝƔ¯ţƅ§©±ŕŠśƅ§³Ŭ£ŶŲÃśÀƅÃ

Å°ƅ§ ž¾Ãƅ ÁÊ Ãƍ Àŕ¸Ɗƅ§ §°Ǝƅ ÁƔŷ§¯ƅ§ ¿Ã£ ÁŕƄ ¯§±žƗ§ ªŕƄƆśƈƈřƔŕƈţ Ƒƅ¥ ªŕƄƆśƈƈƅ§

½ÃƂţƅ§³ŕŬ£ Ɠƍ řƔƄƆƈƅ§ ½ÃƂţÁ£ŕƈŗořƅ§¯ŷ¯ŠÃśƛžªŕƄƆśƈƈ¯ŠÃśƛÁƔţƌƊ£ÁƆŷ£

řƔƄƆƈŗ ŶśƈśƔ µŦŮ ¿Ƅ Á£ ¾Ãƅ Àŷ² ¯Ɓà řƔƄƆƈƅ§½ÃƂţƅ½±Ŧ ƛ¥ Ãƍŕƈ ÀƆ¸ƅ§Ã žŕƎƆƄ ²ŕŠÁ¥žƌƔ¯ƔŶƊŰïŬŠƅ§§°ƍ¿ƈŷ©±ƈŝñŦ¢µŦŮÅ£½ţƅ§§°ƍƓžƌŷ²ŕƊƔƛÞƌś§°

řƅÃŕţƈŕŲƔ£¿ŗž ¨Ŭţž řƔŬŕƔŬřƔ±¸ƊƋ°ƍÁƄśÀƅo¿ŝƈƅŕŗƌśŕƄƆśƈƈÁƈƓƍž¿ÃƂƅ§ŕƊƅ Æ

Ƒ¸ţśŕƈƎƔž řƔƄƆƈƅ§ ½ÃƂţªƊŕƄÁŕśƈ£ŕƈƍÞ±ŮŷÁƈŕŝƅ§Á±Ƃƅ§ Ɠž§¯ƊƅÃƍ籜ƆŠƊ¥¼ŰÃƅ

Å£±ƅ§§°ƍ¯Ƅ¤ƔƅžÁ±Ƃŗ¾ƅ°¯ŸŗžÀÃƔƍ¯ƔſƔ¯ƑŲƈñŦ¢ÁŕƄƈÅ£Áƈ±ŝƄ£ÀƔ¸ŷÀ§±śţŕ ŗ ÀÃƔƎƅà ¾ŕƊƍřƔƄƆƈƅ§½ÃƂţÀ§±śţ§Ƒƅ¥§±śƆŠƊ¥řƈ¸ŷžo±§ śƆŠƊ¥ťƔ±ŕśƌſČƅ¤ƈƓžž§²ŷÁƔţ ƌſČƅ¤ƈ Ɠž ±Ƅ° «Ɣţ žŶƈśŠƈƅ§ ¯±§Ãƈƅ řƔƄƆƈƅ§ ¨ŕƔŻ ¼²§ ƊśŬ§ ¿Ãţ ©±ƔƎŮ ř¸ţƜƈ ŕŲƔ£ Æ

ƛ §¯ţ£ÁƗ Æ Ÿ·±ſƈƅ§À§¯ŦśŬƛ§¿ƜŦÁƈ¶±Ɨ§ªŗ±ŦřƈŕŸƅ§řƔƄƆƈƅ§Á£ ořƈŕŸƅ§©ŕŬōƈ ¯ƔŸŗƅ§¯ƈƗ§ƑƆŷŕƎƔƆŷ¸ŕſţƅ§ÁƈřƔ±ŕŠś©¯ŕſśŬ§½ƂţƔ


ÀœŪƈƗ¦¼Âƀšƃ®ÂŞÂƙŗƒƂƄƆƃ¦¼ÂƀšÀ® Ƌ±ƔŻ¼§¯ƍ£ÁŷřſƆśŦƈ¼§¯ƍ£¡§±ÃƓŸŬƅ§Ɠžƌś§±ŕƎƈÃƌž± ŕŸƈ±ƔŦŬśƓž¯±ſƅ§řƔ±ţ¯ƈśŸś ¯±ž ¿Ƅ ¼§¯ƍ£ ÁÃƄś ž¯§±žƗ§ µŦś ªŕƄƆśƈƈ ¯ÃŠÃ Áïž řŰŕŦƅ§ řƔƄƆƈƅ§ ÀÃƎſƈ ƑƆŷ

žřƔƄƆƈƅ§ ½ÃƂţ ƑƆŷ řƔÃƅÃƗ§ ŕƎƅÁŕŬƊƙ§½ÃƂţÁ¥¶Ÿŗƅ§¿ÃƂƔ řƅïƅ§¿ŗƁ Áƈ řƈÃƄţƈ

¿ŗž¨Ŭţž§°Ƅƍ ¾ƆƈśƆƅ ŕÆƁà Ƃţ ªŬƔƅ řƔƄƆƈƅ§½ÃƂţž·ÃƆżƈÀƎžƑƆŷƓƊŗƈÀŷ²ƅ§§°ƍÁƄƅ

ƓžƌƂţ ÃƍřƔ±ƍÊÁŕŬƊƙ§½ÃƂţ±ŝƄ£Á£ŕƈŗžŶƁ§Ãƅ§ƓžÃ ¾Ɔƈśƅ§ƓžÁŕŬƊƙ§½ÃƂţƓƍ ¿ƄÃƌƆƈŷ±ŕƈŝ½ţśŬƔ¯±ž¿ƄžÁŕŬƊƙ§½ÃƂţƅ±§Æ ¯ŰƈřƔƄƆƈƅ§½ÃƂţ¯ŸśžƋ¯ŬŠřƔƄƆƈ ƓŸŬƅ§ÃřƔ±ţƅ§Ã©ŕƔţƅ§Ɠž½ţƅŕƄžƓƄƔ±ƈƗ§¿ƜƂśŬƛ§ÁƜŷ¥ßŲ§Ãŕƍ¯±Ã£Ɠśƅ§½ÃƂţƅ§ ŕƊŬſƊƗŕƊśƔƄƆƈƓž½ţƅ§¾ƅ°ƓžŕƈŗžřƔƄƆƈƅ§½ÃƂţƑƆŷŕƎŸƔƈŠ¯ƈśŸśž©¯ŕŸŬƅ§½ƔƂţśƅ

¾Ɔƈśƅ§ƓžÁŕŬƊƙ§½ţŗÁŕŬƊƙ§½ÃƂţƅ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ÁƜŷ¥ÁƈÏÕ©¯ŕƈƅ§±ƂśÃ

ŗŮœŤƃ¦ŗƒƂƄƆƃ¦§Ƅ¶řř°ƒŕŶřƃ¦ŗƒ°š řŷŕƁ ±ŕŠœśŬ§ Ɠž ¯±ſƅ§ ½ţ Áïž ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ ¨Ɣżś žřŰŕŦƅ§ řƔƄƆƈƅ§ ¨Ɣżś ÁƔţ ÁƅžªƊ±śƊƙ§řƄŗŮƑƆŷã řŷÃŗ·ƈ ©±ÃŰƓžƌƔ£±Áŷ±ƔŗŸśƅ§ƓžãžƜŝƈžªŕŷŕƈśŠƜƅ Æ

ŕƊŬſƊƗžřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§ƑƆŷ¯ƈśŸśŕƊŬſƊ£ÁŷŕƊ±ƔŗŸśřƔ±ţ±ƔŗŸśƅ§řƔ±ţƅ¯ÃŠÃ¾ŕƊƍÁÃƄƔ

ªƊŕƄ žŕƔƊŕ·Ɣ±ŗ Ɠž ÁƔ±ŮŸƅ§ Á±Ƃƅ§ ªŕƔƊƔŝƜŝ Ɠž ŶƈśŠƈƅ§ Ɠž ©¯ÃŠÃƈƅ§ řƔ¯ŕƈƅ§ ¯±§ÃƈƆƅÃ

ÁÃśŬƊÞřƈÃƄţƅ§Áƈ±ƈ§ÃōŗžřƔƊŕ·Ɣ±ŗƅ§řŷ§°ƙ§řœƔƍªŸƊƈà ŸƓŷ§°ƙ§«ŗƅ§¾ƆśƈśřƈÃƄţƅ§ řŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƆƅřƅïƅ§ ŶƈƁ Á¥řƔ²ŕƊƅ§ŕƔƊŕƈƅ£ÁƈÀ¯ŕƂƅ§¯Ɣ¯Ǝśƅ§Áŷƌœ§±¢řŷ§°¥Áƈ¿Ů±Ůś

řƔƊ¯ƈƅ§ ªŕƔ±ţƅ§ ³ŕŬ£ řŰŕŦƅ§ řƔƄƆƈƅŕž ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ ŶƈƁ ÁŕƄƈ ¿Ƅ ƓžÃ ŕƈœ§¯ Æ ƓƊŸƔ ÁÃƄƆƈƔÁƈ¿ŗƁÁƈÀƎśŕƄŬ¥ÁƄƈƔ¾Ɔƈśƅ§Ɠž½ţƅ§Áƈ¯§±žƗ§¯±ŠƔÁƔţÞřƔŬŕƔŬƅ§řƔ±ţƅ§Ã

ƌƅƜŦÁƈ±ƔŗŸśƆƅÁŕƄƈ¯ŠÃƔƛƌƊƗŸřƔŷÃƔŮƅ§¿Ã¯ƅ§Ɠž±ƔŗŸśƅ§řƔ±ţƅ¯ÃŠÃƜžř·ƆŬƅ§

®°ŽƄƃ¾ƚƀřŪ¦ŗšœŪƆ ¯Ɣ¯ţśÃƌś§±±§ ƁŶƊŰÃŕƎƔž´ƔŸƅ§ŶƔ·śŬƔřţŕŬƈ¯±ſƆƅ¯ŠÃƔřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƆƅ±ţƅ§À§¯ŦśŬƛ§

¯±ſƅ§¿¸ƔŬžřţŕŬƈƅ§Ƌ°ƍÁïÃƌś§°řƈƔƁà ƌśƔÃƎŗ ƌŬŕŬţ¥ÅÃƂƔƌś§°ªƁÃƅ§ƓžÃžƋ±ƔŰƈ

Á¥řƂŝƅ§ÁƈřŠ±¯ÅōŗƌƆŗƂśŬƈƅ·Ɣ·Ŧśƅ§Áŷ²ŠŸƔŬ ÀŝÁƈÞ±ƔżƆƅ řƔſŬŸśƅ§©¯§±ƙ§Áƍ±

ž©¯Ã¯ţƈ¯±§ÃƈÅ°¨ƄÃƄƑƆŷž¨ƊŠƑƅ¥ŕŗƊŠ´ƔŸƅ§Áƈ³ŕƊƅ§ÁƄƈƔřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§Àŕ¸Ɗ Æ


žŕƊƄƈƈ ŕœƔŮ Æ ŶƈśŠƈƅ§ ¿ŸŠś ©¯±ſśƈ ©±Ƅž ŕƎƊ¥ ÁƔ±Ŧƕ§ ½ÃƂţ ƑƆŷ Àƍ¯ţ£ įŸśƔ Á£ Áï Æ

¿ţśƓƍÃŕƎƊƔŸŗřŷŕƈŠãƌƊƔŸŗµŦŮƅ¡ŕƔŮƗ§¶ŸŗƑƆŷ©±·ƔŬƅ§ŢƊƈ¿ƜŦÁƈ¾ƅ°Ã

Áƈž ¾ƅ°Ƅ ŕƍ±ŕŗśŷŕŗà ÅÃƂƆƅ ¹ÃŲŦƅ§Ã ¼ƊŸƅ§ ÄÃŬ ŕƎƆţƅ ±Ŧ¢ ¿ƔŗŬ Áƈ ŕƈ ªŕŷ§²Ɗ ±Ůŗƅ§ÁƈƌƊ§ÃŦ¥Ŷƈ¯±ſƅ§řƔƊŕŬƊ¥Áŷé±ŕŲţƅ§ÁŷŕƎƆŰž¿ƔţśŬƈƅ§

ŗƃ¦®Ŷƃ¦§ƒźřŗƒƂƄƆƃ¦§ƒźřÀƒš řƈÃƄţƅ§ ƑƆŷ ƓżŗƊƔ Ɠśƅ§ žřƅ§¯Ÿƅŕž ©ÃƂƅ§ ƌƔž ¯ÃŬś Å°ƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ¶ƔƂƊ Ãƍ řƔƄƆƈƅ§ £¯ŗƈ řƔƄƆƈƅ§ Áï ¯ÃŠÃ ŕƎƅ ÁÃƄƔ Áƅ ž±Ůŗƅ§ ÁƔŗ ƓŷŕƈśŠƛ§ ÁÃŕŸśƅ§ ÁŕƈŲ ª¯§±£ §°¥ ŕƎŲ±ž ½±Ŧã ¯Ÿś È Åōž õ ŕƊśŕƔƊśƂƈÃŕƊƆƈŷÃŕƊ¯ŕŬŠ£Ɠž õ ŕƊƁÃƂţťŬ±śřƔƄƆƈƅ§ÁƗÃřŰŕŦƅ§

Áŷ ¾ƔƍŕƊ ž½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍ ¼Ɣ±Ÿś ¿ŕţƈƅ§ Áƈà ÀƆ¸ƅ§ ¿ŕƄŮ£ Áƈ ƜƄŮ Æ ¯ŸƔ ½ÃƂţƅ§ Ƌ°Ǝƅ

¼±Űśƅ§Ã ŕƎƈ§¯ŦśŬ§Ã ªŕƄƆśƈƈƆƅ Ɠŷ±Ůƅ§ ¨ŕŬśƄƛ§ Ɠž ¯±ſƅ§ ½ÃƂţ À±śţÊś Àƅ ŕƈ žŕƎśƔŕƈţ

¿ƄÁŕƄ§°¥Œ·Ŧƈƅ§Áƈýţƈƅ§Áƈ¯Ɣ¯ţśÁŷÁƔſƆţƈƅ§řœƔƍãƓŲŕƂƅ§²Š ŸƔŬÃŕƎƔž ¿ŗžřƁ±Ŭƅ§Ã¿śƂƅ§ÁŷŕƊƈƔƍŕſƈÁ£ŕƈƄªŕƄƆśƈƈÅ£ÁŕƄƆƈƔƛƌƔƆŷƑŷ¯ƈƅ§ÃƓŷ¯ƈƅ§Áƈ Ƌ°ƍ ¿ƂƊ ¯¯ţśÃ ÀƄţś Ɠśƅ§ ¯ŷ§ÃƂƅ§ ƑƆŷà řƔƄƆƈƅ§ ©±Ƅž ƑƆŷ ÀÃƂś ž±ƔƎŮśƅ§Ã ¿ŕƔśţƛ§ Ƒśţ

ÀŕƄţ£Ã žÀƎśƈƅ§©¡§±ŗ ¶§±śž§Ã žřƅ¯ŕŸƅ§ ªŕƈƄţƈƅŕƄ ŕƔƆŸƅ§ ¿ŝƈƅ§ Ê Á£ŕƈƄ ³ŕƊƅ§ÁƔŗ řƔƄƆƈƅ§

ŕƎƅ¯ŕŗśÃŕƎƈ§¯ŦśŬ§ÃªŕƄƆśƈƈƅ§¾ƆƈśƓž§±§Æ±ţ£ÁƄƊÀƅ§°¥ƑƊŸƈª§°±ƔŻÁÃƄśŬ ¡§±¸Ɗƅ§

ƑŲÞ±ƔŰƔÃŶƈśŠƈƅ§ťŬſśƔŬžřƅ§¯ŷÁïÃ

ŴƆřŞƆƃœŕ¿řƌƒ®°Žƃ¦¾ŶŞřŗŮœŤƃ¦ŗƒƂƄƆƃ¦ ƑƆŷ ªŕƄƆśƈƈƆƅŶŬ§Ãƅ§ŶƔ²Ãśƅ§ÃŕŲƔ£¿¯ŕŸƅ§ Þ±ţƅ§ŶƈśŠƈƆƅ³ŕŬ£ƓƍřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§ Æ ±§±ƂśŬƛ§ ƑƆŷ řŸŠŮƈ ²ž§Ãţ ½ƆŦƔ ©±ţƅ§  ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ɠž ÅÃŕŬśƈƅ§ ŶƔ²Ãśƅ§ Áƈ ¶ƔƂƊƅ§

ƌƊƗ ±§ §Æ±ƂśŬ§ ±ŝƄ£ ŶƈśŠƈƅ§ ¿ŸŠƔ ªŕƄƆśƈƈƆƅ ŶƔ²Ãśƅ§ §°ƍà řƔ¯±ſƅ§ řƔƅÃœŬƈƅ§Ã ƓŷŕƈśŠƛ§

Á£řƂƔƂţÁ¥ŶƈśŠƈƅ§§°ƍÁƈ§¡Æ²Š¾ƆśƈƔƌƊƗž§±ţŶƈśŠƈƅ§¡ŕƂŗŐŗŕ Ď ƈĎ śƎƈµŦŮ¿Ƅ¿ŸŠƔ ůƔƗ§ ÁƔƔƜƈ řƔŕŷ± ¿ţƈ ÁÃƄƔŬ ±ţƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ Á£ ƛÆã ƓƊŸś ÁÃƄƆƈƔ ŕƈŗ ÁÃƈśƎƔ ±Ůŗƅ§

¡ŕƊśƁŕŗ ŢƈŬś ƛ Ɠśƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ ¨ƔŰƔ Å°ƅ§ ťŬſśƅ§Ã ¿ŕƈƍƙ§ įŕſśƊ §°Ǝŗà žřƆŰſƊƈƅ§

¨Ɓ§ÃŸŗ ³ŕƊƅ§ ·ŗ±ś řŰŕŦƅ§ řƔƄƆƈƅ§ řŰŕŦ ªŕƔƄƆƈƄ ¿ŕƈƅ§ ³£± ã ¿²ŕƊƈƅ§ ã ƓŲ§±Ɨ§

ƑƆŷ ŶŠŮś ŕƎƊ£ ŕƈƄ ¾ƅ° Áƈŝ Áßž¯ƔŬ Áƈ ÀƎž žÁÃƄƆƈƔ ŕƈ §ÃƆƈƍ£ §°Őž ŕŲƔ£ Æ ÀƎƅŕŸž£


řƔƄƆƈƅ§ ½ÃƂţ ¯ŠÃś Àƅ §°¥ ¯Ŭſś ã ¯¯ŗśś Á£ ÁƄƈƔ Ɠśƅ§ žřƆƔœŲƅ§ ¯±§ÃƈƆƅ řŰƔ±ţƅ§ ©±§¯ƙ§ řƔ±Ã¯řſŰŗÀÊƎƆƅřŲ±ŷ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍªƊŕƄ§°¥ãžřŰŕŦƅ§

Ä®œŮřſƙ¦ÂƑſƚŤƕ¦¿®ƀřƄƃŗƒ°Â°ŰŗŮœŤƃ¦ŗƒƂƄƆƃ¦ ¿ƈŸƆƅŕƎƈ¯ƂśƓśƅ§ª§²ſţƈƅ§¨ŗŬŗ¾ƅ°ÃŸÅ¯ŕŰśƁƛ§À¯ƂśƆƅƓŬŕŬ£¾±ţƈřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§

Ŷŗ§±ƅ§ Á±Ƃƅ§ Ɠž ůŕŰśƁƛ§ À¯ƂśƆƅ ŕƔĎŬŕŬ£ ŕÆ·±Ů ªŕƄƆśƈƈƅ§ Áŕƈ£ ¯ŸƔ Ê Àŝ Áƈ ±ŕƈŝśŬƛ§Ã ²žŕţƅ§ ·ŗŝƔ ¯§±žƗ§ ªŕƄƆśƈƈ ƑƆŷ ůŸśƅ§ ƌƅÃƂŗ řƔƆƈŸƅ§ Ƌ°ƍ ÁïƆŦ Áŗ§ ¼Űà ž±Ůŷ

řŠ±¯ Á§¯¯ţƔ Ƌ§¯ƈà řƔƄƆƈƅ§ ½ÃƂţ ƑƆŷ ůŸśƅ§ řŠ±¯ Á£ ŕƈƄ ªŕƄƆśƈƈƅ§ ¾Ɯśƈ§Ã ¨ŬƄ ƅ ƓŬŕŬƗ§¾±ţƈƅ§řƔƄƆƈƅ§¯ŷ§ÃƁƓžÀÃƔƍ¯ƔſƔ¯Ä£±ÃoƋ§¯ƈêŕƄƆśƈƈƅ§¨ŬƄƓžƓŦ§±śƅ§

°ƔſƊśÃžoƓŲ§±śƅŕŗřƔƄƆƈƅ§¿ƂƊÞořƔƄƆƈƅ§±§±ƂśŬ§Ɠƍ¯ŷ§ÃƂƅ§Ƌ°ƍÃůŕŰśƁƛ§À¯ƂśƆƅ

ŕƔĎŬŕŬ£§±ŰƊŷřƔƄƆƈƅ§½ÃƂţ©¯ŕŸśŬ§ ŢŗŰś§°ƍƑƆŷïÃƂŸƅ§À§±śţ§ƌŗ¯ŰƁÅ°ƅ§žo¯ÃŷÃƅ§ Æ ž«Ɯŝƅ§ÀÃƔƍ ¯ŷ§ÃƁªƂƂţś§°§Ãǔ ůŕŰśƁƛ§¡§¯Ɨ§²Ɣ²Ÿś¿Š£ÁƈůŕŰśƁƛ§­ƜŰƙ§Ɠž

ÀƎƅřƔƄƆƈƅ§řƅïƅ§ªƆƂƊÁƈ©²ÃţƓž³ƔƅÞŕƎƊÃŷ±ƔÁƈ¿Ųž£©²ÃţƓžªŕƄƆśƈƈƅ§ ÁÃƄśŬž §°Ǝŗ ƓƎž žÅ¯ŕŰśƁƛ§ À¯ƂśƆƅ ©±Ã±Ų ƓŷŕƈśŠƛ§ ÁÃŕŸśƅ§ Áƈ ¿ŸŠś řŰŕŦƅ§ řƔƄƆƈƅ§ ÁƗÃ

ƌƊ§±ƔŠ¯ƔſƔ«Ɣţŗ¯±ſƅ§¿ƈŷ¿ƄŮśÃž¶ŸŗƅÀƎŲŸŗ±Ůŗƅ§¨±Ƃś

ÀÂƂƄřƆƒÀƆ®ƒŽřœƆƄśƆÀÂƂƄřƆƒƙÀƆ®ƒŽřŗŮœŤƃ¦ŗƒƂƄƆƃ¦ Á£±ƈƗ§ŶƁ§ÃèŬţþƜƈƅ§¯ƔſśŕƎƊ£ƑƆŷ ŕƎƔƅ¥±¸ƊƔÃřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§ÀƎž¡ŕŬ Ɣ©¯ŕŷ Ê Ê Ê ¯±ſƅ§ƑƆŷ ¯ÃŸśƓśƅ§¯œ§Ãſƅ§ ½ÃſśřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§Áƈ¿ƄƄŶƈśŠƈƅ§ƑƆŷ¯ÃŸśƓśƅ§¯œ§Ãſƅ§

¶±Ɨ§ÁÃƄƆƈƔ ƛ ÁƈÀŸ·Ɣ Á£ ƌƔƆŸž žŕŷ Ʊ§²ƈ Ƌ±ŕŗśŷŕŗ ¿Ŧ¯ ½ƔƂţś ¶±Ɨ§¾ƅŕƈ¯§±£§°Őž

řœƔŗƅ§ Ƒŷ±Ɣ Á£Ã ž¼Ɣ±ƅ§ ¹±²Ɣ Á£ ŕŲƔ Æ £ ƌƔƆŷà ©¯ƔŸŗ Á¯ƈ Ɠž ÁÃŮƔŸƔ §ÃƊŕƄ ŕƈŗ± ÁƔ°ƅ§

ŕƈ¨ŬƄƑƆŷ±¯ƂƔÁƆžž±ƔƂž­Ɯž¯±ŠƈÁŕƄ§°§Ãǔ ¿ŗƂśŬƈƅ§ƓžƌƆŦ¯ÁƔƈōś¯§±£§°¥µ±ţŗ

ƌƔž¯ÃŸśÅ°ƅ§ªƁÃƅ§ƓžÃ¿Ųž£¾ƅŕƈƑƅ¥ƌŲ±£ŶƔŗƑƅ¥±·ŲƔŬ§°ƎŗÿŦ¯ƅ§ÁƈƌƔſƄƔ

À¸ŷ£ÁÃƄśŬŶƈśŠƈƅ§ƑƆŷ¯ÃŸśƓśƅ§¯œ§Ãſƅ§ÁŐžžŕƎƄƜƈƑƆŷ¨ŬŕƄƈƅŕŗřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§ ¿ƜŦÁƈôƔŸƅ§Ã¿ƈŸƅ§ÁƈÀƎƊƎƈª§Ã¯£ÁÃƄƆƈƔƛÁƈƈÁƔƔƜƈƅ§ÁƄƈƔÀŕ¸Ɗƅ§§°ƍÁƗ

ƓžÀŝž¿ŕƈƅ§³£±ŶƔƈŠśÁƈ¯§±žƗ§ÁƄƈśƔŬž©±ÃŰƅ§Ƌ°ƎŗŶƈśŠƈƅ§¡ŕŠ±£ Ɠž¡ŕŦ±ƅ§¿ƂƊ

ÁÃŮƔŸƔÁƈřŗŬƊŶſś±śž¯ƔŸŗƅ§įƈƅ§ƑƆŷÿŕƈŷ£¨ŕţŰ£§ÃţŗŰƔÁ£ÁƈÁÃƊƄƈśƔŕƈÀÃƔ řŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§řƔŕƈţ¿¸Ɠžŕƍ¯ţÃÀƎśŕƄƆśƈƈ¯œ§ÃŷƑƆŷ


ŗŮœŤƃ¦ŗƒƂƄƆƃ¦ŗƒœƆšÂƋŗƆÂƂšƃ¦°Â® řƔƅŕƈŬ£± Áŷ ±ƔŝƄ §Æ ¼ƆśŦƔ řŰŕŦƅ§ řƔƄƆƈƅ§ ƑƆŷ ÀœŕƂƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ Á£ ±Ƅ°śƊ Á£ ÀƎƈƅ§ Áƈ

ŕƎƔžÁƔƅÃœŬƈƅ§Áƈ ÁƔŗ±Ƃƈƅ§¿ŕƈŷƗ§¿ŕŠ±¶ŸŗƅřƈÃƄţƅ§©ŕŗŕţƈƑƆŷřƈœŕƂƅ§õªŕƁƜŸƅ§

ªŕƄƆśƈƈƆƅ¯Ŭŕſƅ§¿ƂƊƅŕžřƂŗŕŬƅ§řƔŷÃƔŮƅ§¿Ã¯ƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§ƓžřƔŷÃƔŮƅ§¿ţƈªƆţƓśƅ§ õ

Áƈ ÁƗ ŸřŰŕŦƅ§ řƔƄƆƈƅ§ ƌƔž À±śţÊś ŶƈśŠƈ Ɠž«¯ţƔ Á£ ÁƄƈƔ ƛ ŕƔžŕƈƅ§ Ƒƅ¥ řƅïƅ§ Áƈ

©±ţ ƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ɠž ªŕƄƆśƈƈƆƅ ±œŕŠƅ§ ¾Ɔƈśƅ§ ÀƎƅ ½ţƔ Áƅ ©ÃƂƅ§ À§¯ŦśŬ§ ƑƆŷ ÁÃŮƔŸƔ ÀƎśŕƄƆśƈƈƅ ©ŕŷ± ¾Ɯƈƅ§ Á£ ÁƈŲƔ Àŕ¸Ɗ Ɠƍ ¿ŗ žŕƔĎŷŕƈśŠ§ ²ŕƔśƈ§ §Æ řŰŕŦƅ§ řƔƄƆƈƅ§ ªŬƔƅ

žřŰŕŦƅ§řƔƄƆƈƅ§řƔŕƈţÃƍřƈÃƄţƅ§±Ã¯Á¥ÀƎƊ§±Ɓ£Áƈ¿Ųž£ŶƈśŠƈƅ§řƈ¯ŦÁßƔ·śŬƔÃ

Ɠž řƔ±Ƅſƅ§ řƔƄƆƈƅ§ ½ÃƂţƅ ©¯Ɣ¯Šƅ§ ¯Ã¯ţƅ§ ±ŗŷ ŕŲƔ£ Æ ¿ŗ žřžÃ±Ÿƈƅ§ ŕƍ±ÃŰ Ɠž ·Ƃž ³Ɣƅ

ÀƎƈ ±¯Űƈà žřƔ·§±ƂƈƔ¯Ɔƅ ƓŬŕŬ£ ·±Ůà ƓƊŕŬƊ¥ ½ţ řŰŕŦƅ§ řƔƄƆƈƅ§ ƓƊñśƄƅƙ§ ¡ŕŲſƅ§ řƔƄƆƈƅ§ ¯œ§ÃžÃ ©Ã±ŝƅ§ ¬ŕśƊƙ řƅŕŸž řƆƔŬÃà žƓŬŕƔŬƅ§ ±§±ƂśŬƛ§Ã řƔŰŦŮƅ§ řƔÃƎƆƅ řƔŕżƆƅ

ŕƎś§°©±ŕŲţƅ§¯œ§ÃžƓƍřŰŕŦƅ§


ŠŒ Œ°ſ Tom Bethell, The Noblest Triumph: Property and Prosperity throughout WKH$JHV1HZ<RUN6W0DUWLQœV3UHVV Samuel Blumenfield, Property in a Humane Economy, La Salle, ILL, Open Court, 1978. Jim DeLong, Property Matters, New York, Basic Books, 1997, chapter 3. Friedrich Hayek, The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, London, University of Chicago Press, 1988, chapter 2. John Locke, A Second Treatise on Government, Cambridge, Cambridge University Press, 1960 (1690), chapter 5. Richard Pipes, Property and Freedom, New York, Knopf, 1999.

°Ĺ&#x2022;ÂŽĹ&#x2122;Ć&#x201E;Ć&#x192;Ĺ&#x2014;Ć&#x201E;Ĺ&#x2018;Ū¢  Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2014;Ă&#x192;Ĺť Ć&#x2020;Ć&#x2C6;Ć&#x2026;§¯ŸĹ&#x203A;§°Ĺ&#x2022;Ć&#x2C6;Ć&#x2026;Ă? Ă&#x2020; Ă&#x2020; ÂąĆ&#x2C6;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ć&#x201D;ĹŽĹ&#x2122;Ĺ°Ĺ&#x2022;ĹŚĆ&#x2026;§Ĺ&#x2122;Ć&#x201D;Ć&#x201E;  žĆ&#x2026;²Ć&#x160;Ć&#x2C6;Ĺ&#x2014;Ć&#x152;Ć&#x2020;Ć&#x2C6;šžĆ&#x201D;Ć&#x2020;šĆ&#x201C;ĹźĹ&#x2014;Ć&#x160;Ć&#x201D;Ĺ&#x2022;Ć&#x2C6;Ĺ&#x2014;ž¹Ĺ&#x2014;ĹŚĹ&#x203A;Ă ÂŁĆ&#x201C;Ĺž½ţĆ&#x2026;§Ĺ&#x2122;Ć&#x2026;Ă&#x192;ÂŻĆ&#x2020;Ć&#x2026;Ă Ă&#x192;Ć&#x201E;Ć&#x201D;Ă ÂŁ¨ŠĆ&#x201D;ÂżĆ?Ă?  Ĺ&#x2122;Ć&#x2026;Ă&#x192;ÂŻĆ&#x2026;§Ĺ&#x2122;Ć&#x201D;Ć&#x201E;Ć&#x2020;Ć&#x2C6;Ć&#x152;Ć&#x2020;ŸſĹ&#x203A;Ĺ&#x2022;Ć&#x2C6;Ć&#x2C6;¿ŲŞ£Ă&#x192;ĹŁĆ&#x160;Ć&#x2018;Ć&#x2020;šĹ&#x2122;Ĺ&#x201C;Ć&#x201D;Ĺ&#x2014;Ć&#x2026;§Ĺ&#x2122;Ć&#x201D;Ĺ&#x2022;Ć&#x2C6;ĹŁĹ&#x2122;Ĺ°Ĺ&#x2022;ĹŚĆ&#x2026;§Ĺ&#x2122;Ć&#x201D;Ć&#x201E;Ć&#x2020;Ć&#x2C6;Ć&#x2026;§½Ă&#x192;Ć&#x201A;ĹŁĹśĆ&#x201D;¡Ĺ&#x203A;ĹŹĹ&#x203A;ÂżĆ?Ă&#x2018;


ÀÂƈœƀƃ¦¨®œƒŪ o·ƁŕƍßŲƔÀƅıŦ£ÁƔƊ§ÃƁŕ ŲƔ£ÀƎƔ¯ƅÁƄƅžÀƎŸƊŰÁƈÁƔƊ§ ÃƁÁƔƆƁŕŸƅ§±ŮŗƆƅÁÃƄƔ¯Ɓ Æ ÂƒƂŪřƈÂƆÄÂƃ¾°œŬ

ŸÀÂƈœƀƃ¦¨®œƒŪŕ®ÂŮƀƆƃ¦œƆ žªŕƈÃƄţƅ§ãřƔŸƔ±Ůśƅ§ªŕœƔƎƅ§ŕƍŕƊŗśśƓśƅ§ ÁƔƊ§ÃƂƅ§¼ŰÃƅ oÁÃƊŕƂƅ§řƈƆƄÀ¯ŦśŬÊś©¯ŕŷ ƑƆŷ¨ŠƔ ƑƈŬ£ÁÃƊŕƁ ¯ÃŠÃ ƓƊŸś ÁÃƊŕƂƅ§ ©¯ŕƔŬÁ£ ƛ¥ŕƎŷŕŗś§ ŶƔƈŠƅ§ÁƈŶƁÃśƔ Ê Ɠśƅ§Ã ƓžřƔƈÃƄţƅ§ À¸Ɗƅ§ÃªŕŸƔ±Ůśƅ§³ŕƔƁÁƄƈƔà ƌŸŗśśÁ£ õ ©¯ŕŷªŕŸƔ±Ůśƅ§ õ oÁƔƊ§ÃƂƅ§

ÁÃƊŕƂƅ§©¯ŕƔŬ¦¯ŕŗƈÁƈÃƓŸƔŗ·ƅ§ÁÃƊŕƂƅŕŗ¼±ŸÊśƓśƅ§řƔƁƜŦƗ§¦¯ŕŗƈƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈ¡ÃŲ ¿ƜƂśŬ§Ã ž©¯±Šƈƅ§Ã řƈŕŸƅ§¯ŷ§ÃƂƅ§Ã žřƔŸƔŗ·ƅ§řƅ§¯Ÿƅ§£¯ŗƈà žÁÃƊŕƂƅ§Àŕƈ£ ©§ÃŕŬƈƅ§£¯ŗƈ Ƌ°ƍ řƅïƅ§řƎŠ§ÃƈƓž¯±ſƅ§řƔ±ţřƔŕƈţÃƍ¯ŷ§ÃƂƅ§Ƌ°ƍ¼¯ƍÃƓœŕŲƂƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ 

Ɠž ŕƍ±Ã°Šŗ ¨±Ųś řƔƊŕŬƊƙ§ ©¯§±ƚƅ ¬ŕśƊ ¯±Šƈ ³Ɣƅà ¼Ů É ÊśƄ § ŕœƔŮ Æ ÁÃƊŕƂƅ§ ÁÃƄ ©±Ƅž Á¥ ¨ŠÃƈŗ ÁÃƊŕƂƅ§ ±ƔƔżś ŕƊƄƈƈ ÁƄƔ Àƅ žƓ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ÀƄţƅ§ ©Ã±° Áŕŗ¥ ŕƊƔŝ£ Ɠž Ƒśţž ťƔ±ŕśƅ§ Æ ªōƔÀƅÃÁÃƊŕƂƅ§¡ŕƎƂžŕŗƔÆ ±ƂśƌƆƄƌſŮśƄ§ƓƊŕƈñƅ§ÁÃƊŕƂƅ§ÃřƔŸƔ±ŮśřœƔƎƅ¹ŕƈśŠ§ãÀÃŬ±ƈ

³ƔƅÀƅŕ¸ƅ§ÁÃƊŕƂƅ§Á£Ƌ¯ŕſƈ ƓŬŕŬ££¯ŗƈŕƎśƁà Ɠ Č Ŭ±Ê£ÃřƔŗŕƔƊãřƔ±Ã·§±ŗƈ¥ÀƔŬ§±ƈƅŕŠŕśƊ Æ Ì

řƅÃŕţƈ³ŕŬƗŕŗÁŕƔƊśŬŠ±Ã·§±ŗƈƙ§ŕƎŗ±ƈ£Ɠśƅ§ÁƔƊ§ÃƂƅ§ŶƔƈŠśřƔƆƈŷªƊŕƄà oÁÃƊŕƂŗ řƔƆƈŸƅ§¿ƈśŮśÀƅÃřŷŕ·Ã±Ɣ¯Ƃś¿ţƈªƊŕƄÃÃţƊƅ§§°ƍƑƆŷ¿Ÿſƅŕŗ©¯ÃŠÃƈÁƔƊ§ÃƁřŻŕƔŰƅ

©¯Ɣ¯ŠÁƔƊ§ÃƁÅ£ŶŲÃƑƆŷ

ªƛŕţ ŶƁ§Ã Áƈ ¼ŮÊśƄ § žÀŕŷ ÁÃƊŕƁ ©±ÃŰ °ŦōƔƅ §°ƍ ±Ã·ś ƓƄƔ±ƈ£ÃƆŠƊƗ§ ÀƅŕŸƅ§ Ɠž

řƎŠ§ÃƈƓžÀŕŸƅ§ÁÃƊŕƂƅ§Ɠž­Ã±ƅ§«ŗƓƊŕ·Ɣ±ŗƅ§Áŕƈƅ±ŗƅ§¹ŕ·śŬ§ §°ƄƍÃřƔœŕŲƁ½ŗ§ ÃŬà ÁŕƄŬ¨ƅŕ·¯ƁÿÃƗ§³ƈƔŠ¾Ɔƈƅ§řƎŠ§ÃƈƓž¾ÃƄ¯±§Ã¯¥±ƔŬ¿ŸžŕƈƄŸ¾ÃƆƈƅ§ªŕ·ƆŬ

ŲƔƆŠƊƙ§¨ŸŮƆƅřƔ¯ƔƆƂśƅ§ªŕƔ±ţƅ§ÃÁƔƊ§ÃƂƅŕŗª§±ƈŸśŬƈƅ§ÀƄţÊśÁōŗ Áà ƔƄƔ±ƈƗ§ª§±ƈŸśŬƈƅ§

õ řƔŗñÃƗ§©±ŕƂƆƅƓŬƔœ±ƅ§±ŗƅ§ƓžÃƓƊŕ·Ɣ±ŗƅ§Áŕƈƅ±ŗƅ§ŕƍ±±ƈƔƓśƅ§ oÁƔƊ§ÃƂƅ§¾Ɔś ³Ɣƅà «ƔţžoÁÃƊŕƂƅ§řƅïÀŬŕŗ¼±ŸƔŕ õŕƔƊŕ·Ɣ±ŗ¯ŕŸŗśŬ§ŶƈÅ£ Æ Ê ÆſƆśŦƈƜƔŗŬ¯ƔƆƂśƅ§§°ƍ¾ƆŬ

Ƌ±Ɣ±ŗś¨ŠƔřƈÃƄţƆƅ¼±Űś¿ƄžÁÃƊŕƂƆƅřŸŲŕŦřƈÃƄţƅ§ªŕž±ŰśÁōŗ ±§±Ɓ¥¯ŠÃƔÁŕƄ


¿ƄƓž§°ƍÁƔŗśÁƄƈƔà ¼±Űśƅ§§°ƍƑƆŷřƔŷ±Ůƅ§ƓſŲƔÅ°ƅ§ÁÃƊŕƂƅ§ŢƔŲÃś¿ƜŦÁƈ

Å£ƓžŶƔ±Ůśƅ§ã¼±Űśƅ§ř·ƆŬƑƅ¥©±ŕŮƙ§¨ŠƔ ƌƊ¥ƑśţžƓŗñÃƗ§¯ŕţśƛ§ƋŕƊŗśÁÃƊŕƁ ¦¯ŕŗƈƅ§Ƌ°ƍ¶ŸŗŗÁŕŬƊƙ§½ÃƂţƅ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ÁƜŷ¥±Ɓ£ŕƈƄ ƓŗñÃƗ§¯ŕţśƜƅ©¯ƍŕŸƈ

ÁƔƊ§ÃƁ ¯ÃŠÃŗ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řƔŗñÃƗ§ ©¯ƍŕŸƈƅ§ ±Ƃś ž¿ŝƈƅŕŗà ÏÏ Ƒƅ¥ Õ Áƈ ¯§Ãƈƅ§ Ɠž řƔƊ·Ãƅ§ªŕŸƔ±Ůśƅ§ÁƈƑƈŬ£

n°ŬŕƙÀƒƈ¦ÂſŗƆÂƂš~ ¨ŠƔŕƎƊƄƅž±Ůŗƅ§ŶƊŰÁƈž¿ŕţƅ§řŸƔŗ·ŗžÁƔƊ§ÃƂƅ§±Ůŗƅ§ÀƄţŶƈÁÃƊŕƂƅ§©¯ŕƔŬ¶ƁŕƊśś

ŶƊƈś ¯ŷ§ÃƂƅ§ ã ÁƔƊ§ÃƂƅ§ Ƌ°ƍ ƌœÃŲ Ɠž ŕƎƔƆŷ ÀƄţÊƔ ã ƑƈŬ£ ŕƔϱƍÊ ŕƊÆà ƊŕƁ Ŷŗśś Á£ §°Ǝŗ ŲƔƆŠƊƙ§ ±ÃśŬ¯ƅ§ ƓŸŲ§Ã ¯ţ£ žƓŬƔ§¯ Ɠž ƌƔ¥ ¿ÃƂƔ ř·ƆŬƆƅ ƓſŬŸśƅ§ À§¯ŦśŬƛ§ ŶŲÃƈƓžÀƍÁƈřŬ±ŕƈƈƑƆŷ ÀœŕƁƓƈÃƄţÀŕ¸Ɗ¿ƄŶƈÁÃƊŕƂƅ§©¯ŕƔŬ¶ƁŕƊśśžƑƊŸƈƅ§

ÁÃƈÃƄţƈ ÀƎŬſƊ£ ÁÃŷ±Ůƈƅ§Ã ÀŕƄţƅŕž ořƔ¯ŕƎśŠ§ ã řƔſŬŸś ã řŸŬ§Ã ªŕ·ƆŬƅ ř·ƆŬƅ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ Ɠž ÁƄƅ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ ½Ɣŗ·ś Áƈ ŕƎŬſƊ ¡ŕƊŝśŬ§ řƈÃƄţƅ§ ŶƔ·śŬś ƛà řƊƔŸƈ ¯ŷ§ÃƂŗ

³ſƊŗ ¯§±žƗ§ ÀŕƔƁ Á£ Ŷƈ žřƔœŕŲƂƅ§ řƂţƜƈƅ§ ¯Ų řƊŰţƈ řƈÃƄţƅ§ ¿ŕŸž£ ÁÃƄś žÁ§¯Ɔŗƅ§

ÁÃƊŕƂƆƅŕÆſƅŕŦƈ¯ŸÊƔřƈÃƄţƅ§¿ŕŸž£

řŠƈ¯ƈ řƈŕŷ ¦¯ŕŗƈ ř·Ŭ§Ãŗ ¯¯ţśś Á£ ƓżŗƊƔ ¯§±žƗ§ Áƈ Ƌ±Ɣżŗ ¯±ſƅ§ řƁƜŷ Á£ §°ƍ ƓƊŸƔ

ŶƈśŠƈƅ§ÃÀŕƄţƅ§ã¡§±²Ãƅ§ã¾ÃƆƈƆƅřƔſŬŸśƅ§±ƈ§ÃƘƅřŲ±ŷ ªŬƔƅÞƓƊÃƊŕƁÀŕ¸Ɗ ÁƈŲ Á£ƓƊŸśÁÃƊŕƂƅ§řƅïñţ §Ď ŕŸƈśŠƈ³ƔƅÁÃƊŕƂƅ§Àŕƈ£ÁƔƅÃœŬƈƋ¯§ Æ ±ž£¶ŸŗÁÃƄƔƛÅ°ƅ§ ŕƈƄ¼±Űśƅ§řƅïƅ§ŶŬÃŗ³ƔƅÃÀƍ±ƔŻÁō٧°ƍƓžÀƎƊōŮÁÃƊŕƂƅ§©¯ŕƔŬƅÁßŲŕŦÀŕƄţƅ§

¾ƅ°ŗÀ²śƆśÀƅ§°¥ŕƎśŗŬŕţƈÁƄƈƈƅ§ÁƈÞÁÃƊŕƂƅ§řŷŕ·¥ŕƎƔƆŷ¿ŗžŕƎƅÃƆţƔ

ÀÂƈœƀƃ¦¿œƆ¢¨¦ÂœŪƆƃ¦ ¶żŗ žŶƔƈŠƅ§ ƑƆŷ ©§ÃŕŬƈŗ ÁÃƊŕƂƅ§ ½ŗ·Ɣ §Æ ÁÃƊŕƂƅ§ ŶŲƔ ƛ Ê Á£ ¯ŗ Ɯž µŕŦŮƘƅ ±ŕŗśŷ§ ŶƔ±Ůś Ɠž ÀƎƊƔŸŗ µŕŦŮ£ řƔƈŬśÃ ÀƎśŕ·ƆŬ ãřƔŬŕƔŬƅ§ÀƎŗŰŕƊƈãÀƎśƊŕƄƈ Áŷ ±¸Ɗƅ§

µŕŦŮƗ§¡ƛ¤ƍ¨ŕƂŷ Ãƍ¼¯Ǝƅ§ÁŕƄ£¡§ÃŬž£¯ŗƈƅ§§°ƍŶƈ½ſśƔƛž¿ŕŝƈƅ§¿ƔŗŬƑƆŷžŕƈ

¿ƈţśƓśƅ§ÁƔƊƔŸƅ§řŗÃŰŸƈ ©¯ƔŬƅ§Ɠž¿ŝƈśƈƅ§řƅ§¯ŸƆƅŶœŕŮƅ§²ƈ±ƅ§Ã¨ŕƂŸƅ§ÁƈÀƍ¤ŕſŷ¥ À£ ŶƔƈŠƅ§ ƑƆŷ Ƌ¯ŷ§ÃƁ ½ŗ·Êś ¯±Šśƈ ƌƔ²Ɗ ƓƊÃƊŕƁ Àŕ¸Ɗ ¯ÃŠÃ ƑƊŸƈ ±Ŧƕ§ Ãƍ ¿ŰÃƔ Á§²Ɣƈƅ§


ÀƎśŕƂŗ· ¿ƍ੶Ɣ «Ɣţŗ ž¯§±žƗ§ ÁƔŗ §¯Ɣŕţƈ ƈŗ Æ ã ŕÆƎƔ²Ɗ ÁÃƊŕƂƅ§ ÁÃƄƔ Á£ ¨ŠƔ ©§ÃŕŬ ±ƔŻ řƔƂƔƂţƅ§ řƅ§¯Ÿƅ§ Á¥ řƔŬƊŠƅ§ ÀƎƅÃƔƈà ÀƎŷÃƊà řƔŬŕƔŬƅ§ Àƍ¡±§ ¢Ã ÀƎśŕƊŕƔ¯Ã řƔŷŕƈśŠƛ§

Á£ÁƄƈƔƛà õ ³ƔƅƑƊŸƈƅ§§°ƎŗÁÃƊŕƂƅ§ÃƌŬſƊ¿ŸſƅŕŗŕƈƊ§Ãǔ ž¿ŸſƅŕŗÀŕƁÁƈřƔÃƎŗřƔƊŸƈ

ŕƎƔ¯Ɣ¤ƈƅª§²ŕƔśƈƛ§ŕƎƅƜŦÁƈŢƊƈśãžŕƎƔŲ±ŕŸƈŕƎŗ±ƈ¯śřƅïƅ§¯ƔƓž©§¯£ õÁÃƄƔ

¨®°ŞƆƃ¦ÂŗƆœŶƃ¦Àƒƈ¦Âƀƃ¦ ƑƆŷ ³ƔƅÞŶƔƈŠƅ§ƑƆŷ½ŗ·ÊśÁ£Ãž©¯±ŠƈÃřƈŕŷÁƔƊ§ÃƂƅ§ÁÃƄśÁōŗ¾Ɣŕƍ¼ÃŬƆƔſƅ§ įŕƊ ¿Ƅƅ§ ƑƆŷ ½ŗ·Ɗś Á£Ã žřƆƈŕŮ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ ÁÃƄś Á£¨ŠƔ ¿ŗ ŕƎƊƔŸŗ řŷŕƈŠ ãƌƊƔŸŗ µŦŮ

½ŕŬśƛ§±ƔƔŕŸƈřŝƜŝŗÁƔƊ§ÃƂƅ§ƓſśÁ£¨ŠƔêŕŷŕƈŠƅ§ã¯§±žƗ§ÁƔŗřƁ±ſśÁïž ©§ÃŕŬƈŗ

ŸÁƔ±Ŧƕ§ƑƆŷ½ŗ·ƊśŕƈƄƌś§°¡±ƈƅ§ƑƆŷ½ŗ·Ɗś«Ɣţŗ²Ɣţśƅ§À¯ŷßřƎŗŕŮśƈƅ§ªƛŕţƅ§ÁƔŗ

řŗƔ·ƅ§©ŕƔţƆƅřƊƔŕŗśƈƅ§ª§±ÃŰśƅ§ÁƔŗ½±ſśƛ£Å£žřƔƁƜŦƗ§řƔ¯ŕƔţƅ§Ã

¡ŕƊŝśŬ§Å£ §¯ŷŕƈƔž ¡ŕƊŝśŬ§ÁïŶƔƈŠƆƅ­ŕŗƔÃŶƊƈ Ɣ­ŕŗ ƔŕƈÁŕƄ§°¥ ¾Ɣŕƍ¿ÃƂƔ Ê Ê ƔÃŶƊƈ Ê Ê

§¯ŷŕƈƔž řƔœŕƊŝśŬ§ªŕ·ƆŬŗŶśƈśśƛř·ƆŬƅ§ƑśţªƊŕƄ§°§Ãǔ ž řƈŕŷıŦ£©¯ŷŕƁÁƈŶŗŕƊ o±¯ƊŕƈƔžƛ¥¹ÃƊƈƈ¡ƓŮƑƆŷÀ§¯Ɓƙ§Ɠž¯ţ£¨Ż±ƔÁƆžžÁÃƊŕƂƅ§½Ɣŗ·śř·ƆŬ

¯§±žƗ§ŶŲÃÀ²ƆśŬƔƓƈÃƄţƅ§·Ɣ·ŦśƅŕžÁÃƊŕƂƅ§©¯ŕƔŬÀÃƎſƈŶƈ ··Ŧƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ ½ž§ÃśƔƛ Ê ¯§±žƗ§°ŕŦś§©±ƄžŶƈ½ž§Ãśƅ§Àŕ¸Ɗƅ§§°ƎƅÁƄƈƔƛřƊƔŸƈªŕƁãÃř ƊƔŸƈÁƄŕƈ£ƓžªŕƄƆśƈƈƅ§Ã

¯Ɣ¯ţśƑƅ¥řƈÃƄţƅ§¬ŕśţśžř··Ŧƈƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ ƓžÀƎśŮƔŸƈÃÀƎƆƈŷÁŕƄƈÁōŮŗÀƎś§±±§ Ɓ Ê řŠŕţ¾ŕƊƍ³Ɣƅ±ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§ƓžÁƄƅÀƎƔƆŷ©±·ƔŬƅ§ÃŕƎƊƔŸŗªŕŷŕƈŠãÀƎƊƔŸŗµŕŦŮ£

±ŕ·¥Ƒƅ¥ ©±ţƅ§½ÃŬƅ§ ¬ŕśţśÀŝÁƈÞÁÃƊŕƂƅ§©ÃƂŗřƔ¯±ſƅ§řƔ±ţƅ§řƔŕƈţïÃƂŸƅ§°ƔſƊśƅ ƛ¥

½ƆŦ ½Ɣ±·ƓžřƔŬƔœ±řŗƂŷ řƅ²ƊƈŗÁÃƊŕƂƅ§§°ƍ¨ŕƔŻÁŕƄà ŕƎƆƈŷů¤śƓƄƓƊÃƊŕƁ¿ƈŷ įƅÁÃƄƔŬž§°ƎƄ¿ƈŷ±ŕ·¥ÁïÃřƂŗŕŬƅ§řƔŷÃƔŮƅ§¿Ã¯ƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§Ɠž©±ţƅ§½§ÃŬƗ§

ÁƔ±Ŧƕ§¿ƜżśŬŕŗŢƔ±ŰśžŕƔžŕƈƅŕƄžřƔÃƂƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§

ŗƒŶƒŕ¶ƃ¦ŗƃ¦®Ŷƃ¦®ŵ¦Âſ ƑƆŷ©±¯Ƃƅ§ÃžřƂŝƅ§¯ŷ§ÃƂƅ§Ƌ°ƍÁƈŕƎŷŕŗś§¹±Ůƈƅ§ƑƆŷřƔŸƔŗ·ƅ§řƅ§¯ŸƆƅřƊƔŸƈ¯ŷ§ ÃƁřƈŝ Ì ž¿ŕţƈƅ§ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ ¨Ɔ·ś ƛ£Ã žªŕŗŝƅ§Ã ž­ÃŲÃƅ§Ã žƓŸŠ± ±ŝōŗ ©¯ŷŕƂƅ§ ½Ɣŗ·ś À¯ŷà ž¤ŗƊśƅ§

©¡§±ŗƅ§¶§±śž§Ã


ŕƊƊƄƈƔž±Ɣżƅ§¿ŗƁÁƈŕƊƁÃƂţÀ±śţÊśÀƅ¿ŕţƓžƌƊōŗ¼±ŸƊÁţƊÃŕƊśŕƔţ´ƔŷÁƈŕƊƊƄƈśřƂŝƅ§ ¡ŕŮƊƙƌƆŸž ŕƊƔƆŷ ŕƈŗ ŕƊ±ŗŦƔ Ɯŝƈ Æ ªŕƄ±Ůƅ§ ÁÃƊŕƂž ¶Ɣßśƅ§ ¨Ɔ· ãÁÃƊŕƂƅ§ Ƒƅ¥¡ÃŠƆƅ§

žŕƈ§¯ƁŕŸśřƄ±Ůƅ§ªſƅŕŦÃƅãž¿ŕƈƅŕŗřƄ±ŮƆƅŕ ƊƔ¯ƈÀƍ¯ţ£ÁŕƄ§° §Ãǔ řƄ±ŮƄ©±Šŕśƈƅ§ÃřƄ±Ů Æ Æ

½ÃƂţŗŕƍñƔ¯ƈŶśƈśƔƓƊÃƊŕƁÁŕƔƄřƄ±Ůƅ§ÁƗÁÃƊŕƂƅ§Ƒƅ¥¡ÃŠƆƅ§řƔƊŸƈƅ§¼§±·Ɨ§½ţÁƈž

ÁÃƊŕƂƅ§Ɠž řƂŝƅ§řƈŬřƔƈƍ£ƑƆŷƓſƄƔŕƈŗ¯ƔƄōśƅ§ÁƄƈƔƛ ƌƊ£ ¾ƔŕƍÄ£±¯Ɓà ªŕƔƅÃœŬƈà ¯±ſƊƈ ¿ƈŕŷŢŠ±Ɨ§ƑƆŷ¯ŠÃƔƛÞ©¡ŕſƄÃřŬƜŬŗřƔ¯ŕŰśƁƛ§©ŕƔţƅ§ ř·ŮƊ£±ƔƔŬś¿Š£Áƈ ªƂƂţśƓśƅ§ÁÃƊŕƂƅ§ Ɠž řƔŗŬƊƅ§ řƂŝƅ§¿ƈŕŷÁƈ±ŝƄ£ ÿƓŗ±żƅ§ÀƅŕŸƅ§¡ŕŦ±ƓžÀƎŬ£±Ŧ¢

o¨±żƅ§Ɠž§±Ƅŗƈ Æ

ÁƔ±¯ŕƁ§ÃƊÃƄƔÁ£ ¯ŗƜžžÁÃƊŕƂƅ§³ŕŬ£ƑƆŷřƈœŕƁª§±±§ Ɓ§Ã°ŦśƔÁ£¯§±žƗ§ƑƆŷÁŕƄ§°§Ãǔ ±ƔŗƄ±¯ƂƅřŲ±ŷãřƈƎŗƈÁƔƊ§ÃƂƅ§ªƊŕƄ§°ŐžÁÃƊŕƂƆƅŕÆƁ±Ŧ ¿ŝƈśƓśƅ§¿ŕŸžƗŕŗ¤ŗƊśƅ§ƑƆŷ ƓžÃ ƛ À£ ÁÃƊŕƂƆƅ ŕÆƁ±Ŧ ¿ŝƈś ƌƅŕŸž£ ªƊŕƄ §°¥ ŕƈƈ ÁƂƔśƅ§ Áŷ ¯±ſƅ§ ²ŠŸƔŬž ž¿ƔÃōśƅ§ Áƈ

ƌƔŬžŕƊƈ Áƈ ƑƆŷ£ ±ŕŸŬōŗ ŶƔŗƔ ƌƊƗ ²ŕŗŦÀƄŕţƔ Ê žořƅÃƂŸƈƅ§ ±ƔŻ ²ŗŦƅ§řƅ¢ Á§ÃƊŸŗ řŰƁ

½ÃŬƅ§±ƄśţƔƌƊ£±ŕŗśŷŕŗƌƔŬžŕƊƈÁƈ¿Ɓ£±ŕŸŬōŗŶƔŗƔÁƔţÀƄŕţƔÞƌƊœŕŗ ²´żƔƌƊ£±ŕŗśŷŕŗ Ê Ŷƈ ±ƈŋśƔ ƌƊ£ ±ŕŗśŷŕŗ ƌŬſƊ Áƈŝƅŕŗ ²ŗŦƅ§ ŶƔŗƔ ƌƊƗ ÀƄŕţƔÃ Ê žƌƔŬžŕƊƈ Áƈ µƆŦśƆƅ ƑŸŬƔà ÁƔ±Ŧƕ§ÁƔ²ŕŗŦƅ§

řƈƄŕţƈÁƄƈƔƜžƓŸŠ±±ŝōŗ³ƔƅÞ·Ƃž řƔƆŗƂśŬƈƅ§¿ŕŸžƗ§ƑƆŷÁƔƊ§ÃƂƅ§½ŗ·ÊśÁ£¨ŠƔà ¨ŠƔŕƈƄƌŗƌƈŕƔƁªƁà ÁÃƊŕƂƆƅŕÆſƅŕŦƈÁƄƔÀƅ¿ŸžƑƆŷƌśƈƄŕţƈ Å£ŸƓŸŠ±±ŝōŗµŦŮ

¿ƔţśŬƈ¿ƈŷ¡§¯£ÁŷƋ²ŠŸ ƅµŦ٨ÉƁŕŸÊƔƛ£ 

Áƈž řƔŸƔŗ·ƅ§ řƅ§¯ŸƆƅ řƔŬŕŬƗ§ ¦¯ŕŗƈƅ§ Áƈ oƌśƊ§¯¥ ªŗŝś Ƒśţ ¡Å±ŗ ÀƎśƈƅ§ ©¯ŷŕƁ ¯ŸśÃ ¨Ɔ·śƔ řƊ§¯ƙ§ ªŕŗŝ¥ ÁƗ žƌƊƔ¯ś ¼Ã±¸ƅ§ Á£ §¯ŗ §°¥ Ƒśţ žŕŗƊ°ƈ Æ µŦŮƅ§ ¯ŸƔ ƛ£ ÀƎƈƅ§ řƔ±ÃśŕśƄƔ¯ƅ§řƈ¸ƊƗ§ƓžŕƔŕŲƂƆƅŶœŕŮ½ƔſƆśÁƈ«¯ţƔŕƈƈ¶ƔƂƊƅ§ƑƆŷžř·ƆŬ

ŗƒőœŰƀƃ¦ŗ¶ƄŪƃ¦¾ƚƀřŪ¦ ÁÃƄƔ Á£ ¨ŠƔ ž§°Ǝƅà ŕƎś§° řƈÃƄţƅ§ ƑƆŷ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ ¶±ž řƔœŕŲƂƅ§ ř·ƆŬƅ§ ¼œŕ¸Ã Áƈ

¯ÃŠÃƑƊŸƈŗªŕ·ƆŬƅ§ÁƔŗ¿Űſƅ§£¯ŗƈƑƅ¥§°ƍŕƊ¯ÃƂƔÀŕƄţƅ§ÁŷŕƔĎŬŕƔŬÁƔƆƂśŬƈ©ŕŲƂƅ§ ř·ƆŬƅ§ ªŕŸƔ±Ůśƅ§ °ƔſƊś Áŷà ž řƔŸƔ±Ůśƅ§ ř·ƆŬƅ§ ŶƔ±Ůśƅ§ Áŷ řƅÃœŬƈ řſƆśŦƈ ªŕœƔƍ

¿ƜŦÁƈ¡ŕŲƂƅ§¿ƜƂśŬ§ ÁŕŰƔà řƔœŕŲƂƅ§ř·ƆŬƅ§ ÁƔƊ§ÃƂƅ§Ɠž¿Űſƅ§ÁŷÞ řƔ°ƔſƊśƅ§


©ŕŲƂƅ§ ¿²ŷ ÀŕƄţƅ§ ƑƆŷ ¨ŸĐ ŰƔ Å°ƅ§ žƓſƔ¸Ãƅ§ ÁƈƗ§Ã ž©ŕŲƂƅ§ ŕƎŗ ÁƔŸ Ì Ɣ Ê Ɠśƅ§ řƂƔ±·ƅ§ ª§±ƔŝōśƆƅ ÀƎŲƔ±Ÿś ã ±ƔżƆƅ ÀƎśƔŸŗś ŶƊƈƅ ©ŕŲƂƆƅ řƔŬŕƔŬƅ§ ř·ŮƊƗ§ ƑƆŷ ¯ÃƔƂƅ§ ŶŲÃśÃ

řƔŬŕƔŬƅ§ÀƎśŕƈŕƈśƍ§ãÀƍ¤±§ ¢¿Ŧ§¯śśƛ£ÃžřƔ¯ŕƔţƅ§£¯ŗƈ©ŕŲƂƅ§ŶŗśƔÁ£ƓżŗƊƔà řƔŬŕƔŬƅ§ řŬŕƔŬƅ§ÁŷÁÃƊŕƂƅ§¿ŰžƓżŗƊƔƑƊŸƈƅ§§°ƎŗÃƓƊƎƈƅ§ÀƎƄÃƆŬŶƈ

¨®Â®šƆƃ¦ŗƆÂƂšƃ¦Âŗƒ°ÂřŪ®ƃ¦ŗ¶ƄŪƃ¦ ř·ƆŬ©ŕŲƂƅ§¾ƆƈƔÁ£ƓżŗƊƔ ©¯ŷÁƄŕƈ£ƓžªŕƈÃƄţƆƅ ©¯ƔƂƈƅ§ÁƔƊ§ÃƂƅ§ƑƆŷ±ÃŝŸƅ§ÁƄƈƔ ±ƔƔŕŸƈà ½ſśś ŕƎśŕŸƔ±ŮśÃ řƈÃƄţƅ§ ¿ŕŸž£ Á£ Áƈ ½ƂţśƆƅ ¾ƅ°Ã žÁƔƊ§ÃƂƅ§ řƔŷ±Ů Ɠž ¿Űſƅ§

±¯ŕŰƈƅ§¯ţ£¿ŕŸžƗ§Ƌ°ƍ¿ŝƈÀƔƔƂśƅ±¯ŕŰƈřŝƜŝƅ ¹ÃŠ±ƅ§ ©ŕŲƂƆƅÁƄƈƔà ÁÃƊŕƂƅ§ ©¯ŕƔŬ ÁÃƊŕƂƅ§ ©¯ŕƔŬ £¯ŗƈ ñŰŕƊƈ ÁÃƄƔ ©¯ŕŷ ¨ŗŬƅ§ §°Ǝƅà žÀøƊƈƅ§ ã ¨ÃśƄƈƅ§ ±ÃśŬ¯ƅ§ Ãƍ

ÁƔŬŬ¤ƈƅ§¡ŕŗƕ§¯ţ£žÁÃśƆƔƈŕƍ±¯ƊŕŬƄƅ£ÁƆŷ£¯ƁÃřŗÃśƄƈ±ƔśŕŬ¯ƅ§ÁÃƄśÁƗŕŲƔ£ÁƔ¯Ɣ¤ƈ Æ

©ŕŲƂƅ§¿ŗƁÁƈƋ±ŕŗśŷ§¨ŠƔ±ÃśŬ¯ƅ§Á£ořƔƅ§±¯Ɣſƅ§½§±ÃƗ§Ɠſƅ¤ƈ¯ţ£ÃƓƄƔ ±ƈƗ§±ÃśŬ¯Ɔƅ

ƌƆŸž ªŕƈÃƄţƅ§ ŶƔ·śŬś ŕƈ ƑƆŷ řƔ±ƍÊ §¯ÃƔƁ Æ ±ƔśŕŬ¯ƅ§ ¶±ſśÃ oƓŬŕŬ£ ÁÃƊŕƁ řƅ²Ɗƈŗ

ƑƆŷ ¡ŕƊŗřƔƊÃƊŕƂƅ§¯ŷ§ ÃƂƆƅ¡ŕŬ±¥ ·Ƃž³ƔƅÁÃƊŕƂƅ§§°ƍÃÀŕŸƅ§ÁÃƊŕƂƅ§ÃƍƓƊŕŝƅ§±¯Űƈƅ§Ã Æ ¯ţ£ ¨śƄ ŕƈƄà ƌŸƊŰś ƛ ŕƎƊƄƅ ž¨Ŭţž ÁÃƊŕƂƅ§ ­±Ůś ½ŗ§ÃŬƅ§ Ƌ°Ǝž žřƔœŕŲƂƅ§ ½ŗ§ÃŬƅ§

ŕƔŕŲƁÁƈ¼ƅōśƔƛÀŕŸƅ§ƓƊŕ·Ɣ±ŗƅ§ÁÃƊŕƂƅ§ÁŐž±ŮŷÁƈŕŝƅ§Á±Ƃƅ§ƓžÁƔƔƊŕ·Ɣ±ŗƅ§©ŕŲƂƅ§

¦¯ŕŗƈÀŕŸƅ§ÁÃƊŕƂƅ§½ŗ·Ɣà oŕƍ±ŬſśÃŕƔŕŲƂƅ§Ƌ°ƍŕƎţŲÃśřƈŕŷ¦¯ŕŗƈÁƈ ŕƈƊ§Ãǔ žřƊƔŸƈ

±¯Űƈƅ§ ŕƈ£ řƔ±ÃśŕśƄƔ¯ƅ§ řƔſŬŸśƅ§ ª§±±§ Ƃƅ§ ŕƎƔƅ¥ ¬ŕśţś řƂƔ±·ŗ řƊƔŸƈ ŕƔŕŲƁ ƑƆŷ řƈŕŷ

řƔƊà ƊŕƂƅ§ ªŕŮƁŕƊƈƅ§ řƔŗƅ௠ÁÃƄś ¨ŗŬƅ§ §°Ǝƅà žƓŸƔŗ·ƅ§ ÁÃƊŕƂƆƅ ƓſŬƆſƅ§ ÀƎſƅ§ ÃƎž «ƅŕŝƅ§

ŕƎśŸƔŗ·ŗřƔſŬƆž

±ţƅ§±ƔŻŶƈśŠƈƅ§Áŷ±ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§²ƔƈƔ¡ƓŮƛï±ſƅ§řƔŕƈţƓƍÁÃƊŕƂƅ§©¯ŕƔŬřƔŕŻÁ¥ ÁƔŗ½±ŕſƅŕƄŶŬŕŮ½±ŕžřƔſŬŸśƅ§ř·ƆŬƅ§ÃÁÃƊŕƂƅ§©¯ŕƔŬÁƔŗ½±ŕſƅŕžÁÃƊŕƂƅ§©¯ŕƔŬÁƈ±ŝƄ£

ÁƔŗà ŕƊśƎŠÃƅ ¿ÃŰÃƅ§ ¿Š£ Áƈ ƌƄƆŬƊ Á£ ŕƊƔƆŷ Å°ƅ§ ½Ɣ±·ƅŕŗ ŕƊ±ŗŦś řƔ±Ã±ƈ řƈƜŷ ¾±ţśƅ§ŕƊƊƄƈƔƑśƈÃÁƔ£ŕƊ±ŗŦśÁōŗŕƊśƄ±ţřƔ±ţ¯ƔƂśƓśƅ§řƔƈÃƄţƅ§ª§¡Ɯƈƙ§


 ©¦ ¦°ſ Friedrich Hayek, The Constitution of Liberty, London, Routledge, 1960, chapters 11-13. Friedrich Hayek, The Road to Serfdom, Chicago, University of Chicago Press, 1972 (1944), chapter 6. Bruno Leoni, Freedom and the Law, Indianapolis, Liberty Press, 1991 (1972). Charles-Louis Montesquieu, The Spirit of the Laws, London, Dent, 1949 (1734). Michael Oakeshott, Rationalism in Politics, Indianapolis, Liberty Press, 1991 (1962) pp. 384-406.

 °ŕ®řƄƃŗƄőŪ¢ ÁÃƊŕƂƅ§©¯ŕƔŬřƔƈƍ£¨ŕŗŬ£ŕƈÏ  ƓƊÃƊŕƁ±ƔŻÁÃƄƔÁ£ŕƈŶƔ±ŮśƅÁƄƈƔ¿ƍÐ  řƔœŕŲƂƅ§ř·ƆŬƅ§¿ƜƂśŬ§ƓƈţƊ¼ƔƄÑ


ƑőœƀƄřƃ¦¿œ·ƈƃ¦ oűŮŗ·Ɣ·Ŧśƅ³ƔƅÁƄƅà žřƔ±Ůŗ¿ŕŸžƗ ¬ŕśƊƓƍřƔ±Ůŗƅ§À¸Ɗƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ÀÂŪŞ°ƒż¿®¡

ŸƑőœƀƄřƃ¦¿œ·ƈƃ¦œƆ ±ÃŰŸƅ§±ƈƑƆŷřſŬƜſƅ§ÃÁƔƔŬŕƔŬƅ§ÁƔ±ƄſƈƆƅřƔŬƔœ±ƅ§¿ŻŕŮƈƅ§¯ţ£Àŕ¸Ɗƅ§ÁŕƄŕƈƅŕ·ƅ

¯§±žƗ§ÁƔŗžƓŷŕƈśŠƛ§ÀƜŬƅ§ãžÀŻŕƊśƅ§ÁƈřƅŕţÃƍÀŕ¸Ɗƅ§Á£ÀÃƔƅ§ƌƔƆŷ½ſśƈƅ§ÁƈÃ

Àŕ¸ƊƑƆŷ¸ŕſţƅ§ƌƊ£ƑƆŷÀƎſƔŢƆ·Űƈƅ§§°ƍÁŕƄž«Ɣ¯ţƅ§±ŰŸƅ§¿ŗƁŕƈ© ±śžƓžƌƊ£±ƔŻ Ê ƌƊ£ƑƆŷÀŕ¸ƊƆƅ±¸Ɗƅ§ŕŲƔ£ÁƄƈƔ à ŕƈƎƔƆƄãřŸƔŗ·ƅ§ã¨±ƅ§ÁƈŕÆſƆŬ±¯Ƃƈ±ƂśŬƈƓƈ±ƍ Æ

¯ŸśÀƅÀŕ¸Ɗƅ§©±ƄžÁ£ Ŷƈà ƑŲÃſƆƅ¨ŕƔŻÃž±Ůŗƅ§ÁÃœŮƓžŶƁÃśƅ§řƔƆŗŕƁÃÀผƊƜƅ¯ÃŠÃ ¿§²ś ƛŕƎƊŐžžř·ƆŬƅ§Ãª§²ŕƔśƈƛ§½žÃřƅ²Ɗƈƅ§ ŕƎƔž¯¯ţśśƓśƅ§ řƈ±ŕŰƅ§ªŕŸƈśŠƈƅŕŗř·ŗś±ƈ

ÁƈřƊƔŕŗśƈƅ§ÀƔƂƅ§Ãªŕƈŕƈśƍƛ§Å𨵷žƗ§ÁƄƈƔÀŕ¸Ɗƅ§Á£ Ƒƅ¥§°ƍŶŠ±ƔñƔŗƄ±Ɣ¯Ƃś¿ţƈ

Ƌ°ƍÃřƔƆƍƗ§¨Ã±ţƅ§ãªŕŷ§±Űƅ§ãªŕŷ§²ƊƆƅ¡ÃŠƆƅ§Áï¯ţ§ÃŶƈśŠƈƓžŕŸƈ´ƔŸƅ§ Æ ƓœŕƂƆśƅ§Àŕ¸ƊƆƅřŝƔ¯ţƅ§©±Ƅſƅ§Ɠƍ

Ɠž ¿Ɣž¯Ɗŕƈ ů ¯±ŕƊ ±Ɣŗ Ãƍ ƓœŕƂƆśƅ§ Àŕ¸ƊƆƅ «Ɣ¯ţƅ§ ÀÃƎſƈƅ§ §°ƍ Áŷ ±ŗŷ ±Ƅſƈ ¿Ã£ ÁŕƄ řţƆŰƈƅŕƄžořƔŰŦŮƅ§¿œ§°±ƅ§Á£ řƁ±ŕſƈ¿ƈŸƅ§§°ƍ´ƁŕƊo¿ţƊƅ§©±Ã·Ŭ£Á§ÃƊŸŗ¨ŕśƄ

¿ŰŕţÁ£¸ţƛ¯ƂƅƌƆƄŶƈśŠƈƅ§ŕƎŗ¯ƔſśŬƔořƈŕŷ ¯œ§ÃžƑƅ¥ů¤śÁ£ÁƄƈƔžřƔŰŦŮƅ§ Àƍ¯ţ£ ŕƔ§ÃƊ Áƈ §¡Æ²ŠÁƄƔ ÀƅŕƔĎ±ŕŠś ŕŸƈśŠƈ şśƊ£ řƆŰſƊƈŶž§Ã¯ ÁƈřŸŗŕƊƅ§ ¯§±žƗ§¯ÃƎŠ Æ

ŕŲŸŗÀƎŲŸŗřƈ¯ŦÁƈ¯§ Æ ±žƗ§ÁƄƈřƔƊŕŬƊƙ§ À¸Ɗƅ§±Ã·ś Á¥¿ÃƂśƓśƅ§©±Ƅſƅ§Ƌ°ƍ ªƊŕƄà Űƅ§ ůƊƆśƄŬƛ§ ±ƔÃƊśƅ§ ¨ƅ Ɠƍ õ řƔŰŦŮƅ§ řţƆŰƈƅ§ ªƊŕƄ ŕƈŗ± ÀƎŸž§Ã¯ Á£ Ŷƈ õ ½Ɣŗ·śƑƅ¥¡ƛ¤ƍƑŸŬ¯ƂƅÁÃŬŠ±ƔžÀ¯¢ÃÀÃƔƍ¯ƔſƔ¯Ã«ƔƈŬÀ¯¢Áƈ¿Ƅ¯ƔƑƆŷ±ƍ¯²§

řżƆƅ§Ã ÁÃƊŕƂƅ§Ã ©±ŕŠśƅ§ ¾ƅ° Ɠž ŕƈŗ žřƔƊŕŬƊƙ§ À¸Ɗƅ§ Áƈ ŶŬ§Ã ½ŕ·Ɗ ƑƆŷ ©±Ƅſƅ§ Ƌ°ƍ

«ƔƈŬÄ£±ž½ƔŲƅ§ůŕŰśƁƛ§ ±Ã¸Ɗƈƅ§Áŷ§¯ƔŸŗ Æ ž¼§±ŷƗ§Ãª§¯ŕŸƅ§Ƒśţÿŗž½ƜŦƗ§Ã

ªƊƄƈ Ɠśƅ§ ıŦƗ§ À¸Ɗƅ§ Ŷƈ ª±Ã·ś ½ƜŦƗ§ Á£ ořƔƁƜŦƗ§ ±ŷŕŮƈƅ§ řƔ±¸Ɗ ƌŗŕśƄ Ɠž Áƈ²ƅ§±ŕŗśŦ§Àŕƈ£Ɠžª¯ƈŰá·ŗŗŶƈśŠƈƅ§ŕƎƆŗƂśÃ ±ŕƍ¯²ƛ§Ã¡ŕŦ±ƅ§ÁƈřƔ±Ůŗƅ§


¯œ§Ãž řƔ±ŮŗƆƅ ½Ƃţśƅ À¸Ɗƅ§Ã ÀƔƂƅ§ Ƌ°ƍ ŕƎŗ ª±ƍ¯²§ Ɠśƅ§ řƂƔ±·ƅŕŗ ÁñƄſƈƅ§ ¡ƛ¤ƍ Áśśž§

Á£ÁÃŬŠ±ƔžÀ¯¢ř¸ţƜƈª±±Ƅś¯Ɓïţ§Ã¿ƂŷÁƈřŸŗŕƊ ±ŕƄž£ §Æ ÁƄśÀƅŕƎƊ£ ŶƈžřƈƔ¸ŷ ·Ɣ·Ŧśƅ§ ƌƂƂţ Å°ƅ§ ¾ƅ° Áƈ ƑƈŬ£ ŶƈśŠƈƅ§ Ɠž Àŕ¸Ɗƅ§ Áƈ ƜƄŮ Æ ªŠśƊ£ řƔ±Ůŗƅ§ ¿ŕŸžƗ§

řƈƔ¯Ƃƅ§©±Ƅſƅ§¾Ɣŕƍįţś¾Ɣŕƍ¾Ɣ±¯Ɣ±žÅÃŕŬƈƊƅ§±Ƅſƈƅ§¿ŕƈŷ£ƓžÁƔƊ±Ƃŗ¾ƅ°¯ŸŗűŮŗƅ§

Áƈ«ƅŕŝ¹ÃƊ ¯ŠÃƔ ¾Ɣŕƍ ¿ŕƁ ořƔŷŕƊ·Ű§ÃořƔŸƔŗ·žÁƔŷÃƊƑƅ¥ÀŬƂƊś À¸Ɗƅ§ Á¥řƆœŕƂƅ§

ŶƊŰÁƈŕƎƊ£³ŕƊƅ§¶±śſƔžřƈ¸Ɗƈà řŗś±ƈ À¸Ɗƅ§Ƌ°ƍÁƗÃřƔŷŕƈśŠƛ§ À¸Ɗƅ§ƓƍßÀ¸Ɗƅ§ ©±Ƅſƅ§ Ƌ°ƍ Á£ ŢŲã ƌƊƄƅ ±Ůŗƅ§ ©¯§±Őŗ ŕƎśƆƄƔƍ ©¯ŕŷ¥ ã ŕƍ±ƔƔżś  ÁƄƈƔ Àŝ Áƈà ž±Ůŗƅ§ ¾Ŭŕƈś ƑƆŷ ª¸žŕţ Ɠśƅ§ À¸Ɗƅ§ À¯ƍà ŕŸƈ Æ ±§ ÷ś ŶƈśŠƈƅ§Ã űŮŗƅ§ ¿ƂŸƅ§ ÁƗ ř·ÃƆżƈ

Å°ƅ§Àŕ¸Ɗƅ§±ƈ¯ƔÁ£ƌƊōŮÁƈžÁÃƔƄ±§ śŮƛ§ůŕƊƔŕƈƄž¯Ɣ¯ŠÁƈŕƎœŕƊŗ©¯ŕŷ¥ÀŝŶƈśŠƈƅ§ ­ŕŠƊŗ¿ƈŸƅ§ÁƈŶƈśŠƈƅ§ÁƄƈ

°Ɔ¦Â¢À®¿œ·ƈ ²Ƅ±ƈƅ§ Áƈ ±ƈ§Ã£ ±§¯Űƙ řŠŕţƅ§ Áï ŶƈśŠƈƅ§ řƆŠŷ Á§±Ã¯ ƑƆŷ ƓœŕƂƆśƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ¸žŕţƔ

¯ƔƅŕƂśƅ§ ÁƗ ¿ŗ žÁÃƆŸſƔ ŕƈ ÀƎƔƆŷ ƑƆƈƔ Ê ³ŕƊƅ§ ÁƗ ³Ɣƅ žÀ¸Ɗƈ ŶƈśŠƈ ±ţƅ§ ŶƈśŠƈƅŕž ÀƎţƅŕŰƈ ¡§±Ã ƓŸŬƅ§ Áƈ ¯§±žƗ§ ÁƄƈś űŮŗƅ§ ŶƈśŠƈƆƅ řŝñÃƈ ƅ§ ¼§±ŷƗ§Ã ©±Ã·śƈƅ§ ŕÆ·ŕƈƊ£ ±Ůŗƅ§ ªŕƔƄÃƆŬ Ŷŗśś ¶Ÿŗ ªŕŠŕƔśţ§ ÀƎŲŸŗ ƓŗƆƔ ž¾ƅ° ¿ƜŦ Áƈà žřŰŕŦƅ§

Ɠśƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ªƊƄƈŕƎƊƗ ŸřƔ§¯ŗƅ§ÁƈŶƈśŠƈƅ§ÁƈřƅÃŗƂƈªƊŕƄ·ŕƈƊƗ§Ƌ°ƍÁƗ ŸřƊƔŸƈ

ƓžÁƔŕŗśƅ§±ÃŰ¯Ů£Á£řž¯ŕŰƈƅ§¿ƔŗƁÁƈ³ƔƆžž¾Ɣŕƍ¿ÃƂƔŕƈƄñŕƍ¯²ƛ§ÁƈŕƎśƊŗś ªŕŸƈśŠƈƅ§Ãž¼Ɣ±ƅ§ŶƈřƊƔ¯ƈƅ§À¯ŕŰśś«Ɣţž«ƅŕŝƅ§ÀƅŕŸƅ§ƓžŕƎśƔ¤±ÁƄƈƔřƔ¯ŕƈƅ§řƔƍŕž±ƅ§

±ƔƔŬśƅřƈœƜƈƅ§¯ŷ§ÃƂƅ§ŕƎŗÁÃƄśƓśƅ§řƔƈƔƈţƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§Ŷƈ ÁƔƊ§ÃƂƅŕŗřƈÃƄţƈƅ§©¯ƂŸƈƅ§ §¯ƂŸƈ Æ ŕƔĎŷŕƈśŠ§ ŕƈŕ¸Ɗ Æ ÁƄƈś Ɠśƅ§ ¯ŷ§ÃƂƅ§ Á¥ řƔŕżƆƅ řſƆśŦƈ řŬƜŬŗ ŶƈśŠƈƅ§ ¾ƅ° ¿ŕƈŷ£ ŢƆ·Űƈƅ§§°ƎƅƌƔƆŷ¼±ŕŸśƈƅ§ƑƊŸƈƅŕŗ±ƈ§Ã£ªŬƔƅ¿ƈŸƅ§ÁƈƓƈƅŕŸƅ§¯ŕŰśƁƛ§ãřƊƔ¯ƈƅŕƄ

ã ¿ŕƔśţƛ§ã řƁ±Ŭƅ§Ɠž ·§±ŦƊƛ§ ã ŕŲŸŗ Æ ÀƎŲŸŗ ¡§°Ɣ¥Áƈ ¯§±žƗ§ŶƊƈś Ɠśƅ§ ¯ŷ§ÃƂƅŕž

±ŗŦśƓƎžÀƎśŕƔƄÃƆŬƓžřƔ±ţƅ§Áƈ§±ƔŗƄ §Æ ±žƘƅ±ƈƗ§řƂƔƂţƓžƓ·Ÿś¯ÃŷÃƅ§ ¶ƂƊ Æ ±¯Ɓ¯§ ƌƆŸž¨ŠƔŕƈÀƎƔƆŷƓƆƈśƛŕƎƊƄƅž¡ŕƔŮƗ§¿ƈŷřƔſƔƄŗ¯§±žƗ§


¼ƚŤƕ¦°Â¶ř Ŷƈ ±Ɣżśƅ§ Àœ§¯ Ãƍ ¿ŗ ž±ŦŰƅ§ Ɠž ±Ãſţƈ §Æ ³Ɣƅ űŮŗƅ§ ŶƈśŠƈƆƅ ƓƁƜŦƗ§ ±ŕ·ƙ§ Á¥

ŕÆſƆŬű¯ƊƛŕƊƊ£řƆƄŮƈƅ§Ã¿Ųž£ÃţƊƑƆŷ¿ƈŸƅ§ÁƈŶƈśŠƈƅ§ÁƄƈś©¯Ɣ¯Š¯ŷ§ÃƁ¼ŕŮśƄ§ ŕƊƆƔŰÃś Ɠž ŢƆž£ŕƈŕƊƅ ÁƔŗś řƈœŕƂƅ§ ¯ƔƅŕƂśƅ§Ã ÁƔƊ§ÃƂƅ§Á¥ ŢƆſś Áƅ ŕƎƔ£Ã ŢƆſśŬ¯ŷ§ÃƂƅ§Å£ ō·Ŧƅ§Ã řƅÃŕţƈƅ§Ã ±ŕƄśŗƛ§ řƔƆƈŸž ¾ƅ° Ŷƈà žÁƕ§ ŕƎƔƆŷ ÁţƊ Ɠśƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ±Ã·ś řŠ±¯ƅ

ÁƔƄƈśŕƎƊōŮÁƈ¿ŗƁÁƈŕƎž±ŸƊÁƄƊÀƅ©¯Ɣ¯Š¯ŷ§ÃƁ¼ŕŮśƄ§Ɠž±ƈśŬƊÁ£ŕƊ¯±£§°¥řŗÃƆ·ƈ

ª§¯ŕŸƅŕƄ žŶƈśŠƈƅ§ Àŕ¸Ɗ ƑƆŷ ¸žŕţś Ɠśƅ§ řƔŷŕƈśŠƛ§ À¸Ɗƅŕž ­ŕŠƊŗ ¿ƈŸƅ§ Áƈ ŶƈśŠƈƅ§

ÁōŮŗŕƊƔƆŷřƂŗŕŬƅ§¿ŕƔŠƗ§¼±ŕŸƈ¿ƈţśƓƍê§Ã¯£¯±ŠƈƓƍžÀƔƂƅ§Ã¯ƔƅŕƂśƅ§Ã¼§±ŷƗ§Ã

Ƒƅ¥ ¿ƂƊÊśŬ ¾ƅ° ¯Ÿŗà ž¯ŷŕŰƅ§ ¿ƔŠƅ§ ¯Ɣ ƑƆŷ ¿Ɣ¯ŸśƆƅ ŶŲŦśŬà ž¼±Űśƅ§Ã ¾ÃƆŬƅ§ řƔſƔƄ ¨ŗŬƅ§¼±ŸśÁ£Áï¾ƅ°Áƈ¯ƔſśŬś¯ŷ§ÃƂƅ§Ƌ°ƍƑƊŗśśƓśƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ÃƌƔƆƔÅ°ƅ§¿ƔŠƅ§

řŠƔśƊ©±Ã±Ųƅŕŗ³ƔƅÞ±Ůŗƅ§¿ŕŸžƗ¬ŕśƊƓƍŕƎƊŷªŕƈÃƆŸƈƅ§¿ƂƊśƓśƅ§ À¸Ɗƅ§Ã©±Ã±Ųƅŕŗ űŮŗ·Ɣ·Ŧś

®ŵ¦Âƀƃ¦¾ƀƈ žŕƊŬſƊōŗ ŕƎƈƈŰƊ Ɠśƅ§¾Ɔś ƓƍŕƎƅã řƔŷŕƈśŠƛ§ ¯ŷ§ÃƂƆƅ«Ɯŝ ªŕœž ¯ŠÃś ƌƊ£ ¾Ɣŕƍ ıƔ žŕƎŸŗśƊƓśƅ§¯ŷ§ÃƂƅ§ÁƈÁÃƄśśÃ žořƔƊƈŲƅ§řž±Ÿƈƅ§ŕƍŕƈŬ£žřƔƊŕŝƅ§ÃřƔƊŕƈƅ±ŗƅ§ªŕŸƔ±ŮśƅŕƄ

¯ŠÃś ±ƔŦ£ §Æ à ªŕƈƆƄƅŕŗ ŕƎƊŷ ±ƔŗŸśƅ§ ŶƔ·śŬƊ ƛ ÁƄƅ ŕŸƔƈŠ Æ ŕƎƈƎſƊà žřƅ§¯Ÿƅ§ ã ©§ÃŕŬƈƅŕƄ ÁƄƅ žŕƎśŗŕśƄà ŕƎś¸ţƜƈ ŕƊƊƄƈƔ Ɠśƅ§ ž©¯Ɣſƈƅ§ ªŕƔƄÃƆŬƅ§ µŦś ¯ŷ§ÃƂƅ§ Áƈ řŝƅŕŝ řŷÃƈŠƈ

ÀŕŸƅ§ÁÃƊŕƂƅ§Àŕ¸Ɗ¯ŸƔŕƊƊŕƍ°Ɨ¸ţƜ ±ƂśƓž·ƂžŢƆſś ŕƎƂƔŬƊśÃŕƎƈ¸ƊřƅÃŕţƈ É ƈƅ§£¯ŗƈƅ§¨Ɣ Ê

ÀŕƄţ£ÃŕƔŕŲƁ±ŗŷ±Ã·śƌƊ¥°¥Ÿ¯ŷ§ÃƂƅ§Áƈ«ƅŕŝƅ§¹ÃƊƅ§§°ƍƑƆŷ ƛŕŝƈƓƊÃŬƄŕŬÃƆŠƊƗ§ Æ ¿§²ƔƛÃƓŠƔ±¯śƅ§ŢƔƂƊśƆƅ ÁÃƊŕƂƅ§ŶŲŦÞÁñƁ±§¯ƈƑƆŷÁÃƊŕƂƅ§ ÁŕƔƊŗƑƅ¥ªžŕŲ£řſƆśŦƈ

À¯ŷÁƈÀŻ±ƅ§ƑƆŷŕƎƔƅ¥¼ƔŲƊïŷ§ÃƂƅ§Ƌ°ƍÁƈÀƆŸśƊ ÁţƊÿŗƂśŬƈƅ§Ɠž¿Ɣ¯ŸśƆƅŕţÃśſƈ Æ

Áŕś±¯ŕƂƅ§ ŕƈƍ ŕƈƍ¯ţà řŝƅŕŝƅ§Ã řƔƊŕŝƅ§ ÁƔśœſƅ§ Á¥ ¼§Ã ÃţƊ ƑƆŷ ŕƍ±ƔŬſś ƑƆŷ ±ƔŝƄ §Æ ŕƊś±¯Ɓ

ƌŗÀƆƔÁ£Ƌ¯±ſƈŗűŮŗ¿ƂŷÅ£²ŠŸƔ¼±ŕŸƈƅ§Áƈ§±¯ƁÀ¯ŦśŬƔ¯ƂŸƈÀŕ¸Ɗ½ƆŦƑƆŷ Æ


Ÿŗƒ°šƃ¦«œřšƈ¦¯œƆƃ ¼±ŕŸƈƅ§Ã ªŕƈÃƆŸƈƅ§ ÁƗ ­ŕŠƊŗ ¿ƈŸś ƓƄ řƔ±ţƅ§ Ƒƅ¥ ©¯ƂŸƈƅ§ řƔŷŕƈśŠƛ§ řƈ¸ƊƗ§ ¬ŕśţś

À§¯ŦśŬ§řƅÃŕţƈÃŕƎƔ¯Ɣ ÁƔŗŕƎŸƈŠŗřƔ²Ƅ±ƈř·ƆŬÀÃƂśÁ£¿ƔţśŬƔ­ŕŠƊƅ§ÁƈŕƎƊƄƈśƓśƅ§

ƓœŕƂƆśƅ§Àŕ¸Ɗƅ§Áƈřŝƅŕŝƅ§ÃřƔƊŕŝƅ§ÁƔśœſƅ§±ƔƔżśƅ õ ªŕŸƔ±Ůśƅ§ õ¯ŷ§ÃƂƅ§ÁƈƑƅÃƗ§řœſƅ§

ŶƈśŠƈƅ§¯§±ž£ÁƄƈÅ°ƅ§ÃƍřƔ±Ůŗƅ§¼±ŕŸƈƅ§ƓƅŕƈŠ¥ÁƗ¿ŮſƅŕŗŕƎƔƆŷÀÃƄţƈ řƅÃŕţƈƓƍ ŕƎŗŶśƈśƊƓśƅ§ƓƊŕƄŬƅ§¯§¯Ÿśƅ§Ã¡ŕŦ±ƅ§ªŕƔÃśŬƈŕƊƅ¨ƆŠÃ ž¶ŸŗŶƈÀƎŸŲŗ´ƔŸƅ§Áƈ

ªƈŠŕƍƓśƅ§řƂŗŕŬƅ§řƔƄ§±śŮƛ§řƔśƔƔžÃŬƅ§řƔ±Ã·§±ŗƈƙ§ªŕƔ±ÃƎƈŠƓž±ƈƗ§§°ƍŕƊƔ£±ÀÃƔƅ§

ƌƔž ª¯ƈśŷ§ Å°ƅ§ªƁÃƅ§Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§Ã řƅ§¯Ÿƅ§Ã řƔ¯ƔƆƂśƅ§ ªŕƔƁƜŦƗ§ ªŲÃƁà řƈÃƄţƅ§ ŕƎƔž

Ɠśƅ§ªŕƔÃśŬƈƅ§ÁïŕƈƑƅ¥řŮƔŸƈƅ§ªŕƔÃśŬƈ¶ŕſŦƊ§ƑƆŷ¸ŕſţƆƅ¨±żƅ§ªŕƔ¯ŕŰśƁ§ƑƆŷ

ƛŕƊƊƗŶƈśŠƈƅ§ƓžƓœŕƂƆśƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ ½ƆŦřƔƆƈŷƓžƓŬŕŬ£¿ƈŕŷřƔ±ţƅ§ ´ƔŸƅ§ÁƈÁƄƈś

ƑŸŬƊ ō·Ŧà řƅÃŕţƈ řƔƆƈŷ Ɠƍ ³ŕŬƗ§ Ɠž řƔ±ţƅ§ ÁƗ žŢƆſśŬ ¯ŷ§ÃƂƅ§ Å£ ŕÆƂŗŬƈ ÀƆŸƊ Ɠž ƛ¥ ŕƍ±ŕƎ¸¥ ÁƄƈƔ ƛ ÁŕŬƊƚƅ řƔŷ§¯ŗƙ§ ª§±¯Ƃƅ§ ÁƗà žŢƆſƔ ŕƈ Ƒƅ¥ ¿ŰÃśƆƅ ŕƎś·Ŭ§Ãŗ ŶƈśŠƈƅ§ƑƆŷ§²ƍŕŠŕ Æ·ƈƊŕƊŲ±ž§°§Ãǔ ŶŬ§Ã½ŕ·ƊƑƆŷřž±Ÿƈƅ§Ãř·ƆŬƅ§ƌƔž¹²ÃśśŶƈśŠƈ Æ ±ƈƗŕŗÀ¯Ƃśƅ§½ƔƂţśÁƄƈƔƛřƔŷ§¯ŗ¥©ÃƂƄ¿ƈŸƅ§ÁŷŶƈśŠƈƅ§§°ƍ¼ƁÃśƔŬž

ŗ¶ƄŪƃ¦Ŵƒ±Âř ¶ƔƂƊ ƑƆŷ ¾ƅ°Ã žƋ¯§±ž£ ÁƔŗ ř·ƆŬƅ§ ŶƔ²Ãś À¸Ɗƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ À¯Ƃśƅ řƔ±Ã±Ųƅ§ ¿ƈ§ÃŸƅ§ Áƈ

ÀƄţśƓśƅ§¼§±ŷƗ§Ã¯ŷ§ÃƂƅ§řŗ±ŠśÁƈŶƈśŠƈƅ§±ƈƗ§§°ƍÁƄÌ ƈƔřƅïƅ§¯ƔƓžř·ƆŬƅ§²ƔƄ±ś Áƈ©±ƔżŰřţƔ±ŮƑƆŷ¡ŕ·ŦƗ§±Ɣŝōś±ŰţśƋ°ƍō·Ŧƅ§ÃřƅÃŕţƈƅ§řƔƆƈŷÁ£ Ŷƈà ƌƄÃƆŬ ¿Ŧ§¯ŕƎŰŕŰśƈ§žÁƄƈ£Á¥žÀŝžŕƎśŕƄŕţƈÃřţŠŕƊƅ§¯ŷ§ÃƂƅ§ř¸ţƜƈŗŢƈŬśŕƎƊ ŐžžŶƈśŠƈƅ§

ƌŗٱÃƈ£¯ŷ§ÃƂƅ§±ŬƄé±·ŕŦƈƅ§ƑƆŷÀ§¯Ɓƙ§Á¥±ţƅ§ŶƈśŠƈƆƅƓŷŕƈśŠƛ§¿ƈŸƅ§±ŕ·¥

¸ŕſţƆƅ řƔ±Ã±Ų ¿ƈ§Ãŷ ƓƎž §°ƍ Ŷƈà žřƔƈƔƈţƅ§ ©±ƔżŰƅ§ řƔſƔ±ƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ɠž řƆƔţśŬƈ řƔƈƔƈţƅ§ Áƈ ©¯±Šƈƅ§ řŸŬ§Ãƅ§ řŝƔ¯ţƅ§ ©ŕƔţƅ§ ªŕŸƈśŠƈ Ɠž ÁÃŮƔŸƔ Áƈ ¯§¯ŷ£ ƑƆŷ ¯§±ž£ ÁƔŗ řŷ²Ãƈ ř·ƆŬƅ§ ÁƄś Àƅ ŕƈ «¯ţś Á£ řƈƔƁ ª§° ř·ŮƊƗ ÁƄƈƔ ƛà řƔŰŦŮƅ§

řƔ²Ƅ±ƈřƈÃƄţ¯ƔƓž©²Ƅ±ƈªŬƔƅÞŶƈśŠƈƅ§


þŗƒŽŤ®ƒœƌƈŋƂ ƓƊŸƔ ƛ §°ƍ ÁƄƅ žřƅïƅ§ ±ŕŗŠ¥ Áƈ ±¯Ɓ ¿ƁƗ ¯§±žƗ§ ©ŕƔţ ¶±Ÿśś ž±ţƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ Ɠž ŶƈśŠƈƅ§ÁƗŸřŗŸŰ±ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§Ɠž©ŕƔţƅ§ÁÃƄśÁ£ÁƄƈƔž±ƈƗ§řƂƔƂţƓſžƑŲÃſƅ§

ƌƊƗ ­ŕŠƊŗ ¿ƈŸƔ ±ţƅ§ ŶƈśŠƈƅŕž ÁƔ±Ŧƕ§ ªŕŠŕƔśţ§ Ŷƈ ¼ƔƄśƅ§ ƑƆŷ ¯§±žƗ§ ±ŗŠƔ ±ţƅ§

¿ƜŦÁƈÀƎśŕŗŻ±¡ŕŲ±¥ƑƆŷ¯§±žƗ§²Ɣſţś¿ƜŦÁƈřŲ±ŕŸśƈƅ§ªŕŗŻ±ƅ§Ƌ°ƍÁƔŗ½ŬƊ Ɣ ½ƔƂţś ŕƎƔž ¯±ſƅ§ ŶƔ·śŬƔ ƛ Ɠśƅ§ řƔÃŲÃſƅ§ řƅïƅ§ ¶ƔƂƊ §°ƍà ÁƔ±Ŧƕ§ ªŕŗŻ± ¡ŕŲ±¥

ªŕŠŕƔśţ§ řƈ¯Ŧƅ Áà ŷÞ¯ƈ ŕƊƊŐž «ƔƈŬ À¯¢ ­±śƁ§ ŕƈƄà ÁƔ±Ŧƕ§ ¨ŕŬţ ƑƆŷ ƛ¥ ƌž§¯ƍ£

řƔſŦ¯Ɣř·Ŭ§Ãŗ§°ƍÁŕƄÃƅŕƈƄžřŰŕŦƅ§ŕƊţƅŕŰƈ½ƔƂţś¡§±ÃŕƊƔŸŬ¡ŕƊŝ£ÁƔ±Ŧƕ§

©¯ŮŗÁƔſƆśŦƈƅ§±ŮŗƆƅřŲ±ŕŸśƈƅ§ªŕŗŻ±ƅ§ÁƔŗÁƈ§²śƅ§ÃÀŻŕƊśƅ§½ƆŦƔÅ°ƅ§¯ƂŸƈƅ§Àŕ¸Ɗƅ§§°ƍ

ÃƍŕƈƑƅ¥±¸ƊƊÁ£űñŲƅ§ÁƈÁƄƅžřƔ§¯ŗƅ§ƓžŕƄÆ ŗ±ƈïŗƔÁ£ÁƄƈƔ¶ŸŗÁŷÀƎŲŸŗ ƓŬƄƅ£¿ŰÃÁƔţž±ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§¿ƈŷřƔſƔƄřƔ¤±ŕƊ¯±£ §°¥Ɠœ¯ŗƈƅ§¾ŕŗś±ƛ§§°ƍ Áƈ¯Ÿŗ£ ořƄŗś±ƈ řƈƎƈƍ»ŗƌſŰÃŕƈŶƈŬžÏÖÑÏÀŕŷƓžƑƅÃƗ§©±ƈƆƅ¾±ÃƔÃƔƊƑƅ¥¿ƔſƄÃśů

žřƔƄƔ±ƈƗ§ƓŲ§±Ɨ§ƑƆŷ¾Ɣƈ¯ƁŶŲśŕƈƅŕţ¿ÃƂƔƓƄƔ±ƈƗ§ŶƈśŠƈƆƅÀƔ¸Ÿƅ§®±¤ƈƅ§¨śƄà ¼ƛ¢Ã ž¨ÃŰà ¨¯ţ ¿Ƅ Áƈ ŕƎŸƈŬś řƄŗ±ƈ řŗƆŠ Ÿ¨ŦŰƅ§ Áƈ ¨ƔŠŷ ¹ÃƊ ¾śŻŕŗƔ ±ƔŬſś řƅÃŕţƈ Á¥ ořƔŷŕƈśŠƛ§ ŕƎśŕŗŻ± ¡ŕŲ±Őŗ ŕƎŸƔƈŠ ¨ƅŕ·ś Ɠśƅ§ řƊƈ§²śƈƅ§ ª§ÃŰƗ§

ÁÃƄƔŬž±ƔŝƄƅŕŗ¾±ŗŦśÁƅƌƔƅ¥¹ŕƈśŬƛ§Ãƌś¯ƍŕŮƈŗ¡ŕſśƄƛ§¿ƜŦÁƈŶƈśŠƈƅ§¿ƈŷřƔſƔƄ ƓżŗƊƔƓśƅ§řƂƔ±·ƅŕžªƁÃƅ§řž±Ÿƈ¿ƜŦÁƈřŷŕŬƅ§¿ƈŷřƂƔ±·ÀƎžřƅÃŕţƈŗƌŗŮ£±ƈƗ§

¿ƈŸƅ§Ɠž±§±ƈśŬƛ§ÁƈŶƈśŠƈƅ§ÁƄƈśƓśƅ§ƓƍÀƎƊƔŗŕƈƔžŕƎŗ§ÃƆŷŕſśƔÁ£¯§±žƗ§ƑƆŷ

¿Źœƈřƃ¦ŴŞŬřŗƒ°šƃ¦ ŶŠ±Ɣ§°ƍß±ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§ƓžƓŸƈśŠƈƅ§ÁÃŕŸśƅ§½Ɣ±·¯ƎƈƔřƔ±ŕŠśƅ§ªƜƈŕŸƈƅ§şƔŠŲÁ¥

­ŕśśƅÁƄśÀƅŕ۱žž ±ƔżƆƅƌśƈ¯Ŧ¿ƜŦÁƈž¯±ſƆƅÀ¯ƂśªƜƈŕŸƈƅ§Ƌ°ƍÁ£Ƒƅ¥ƌƊƈ¡²ŠƓž Æ ŕƈƔžÁÃŕŸśƅ§ÁƈŕƊƊƄƈƔ²Ɣſţśƅ§§°ƍÃŶƔƈŠƅ§¯Ų¹§±Űƅ§ÁƈřƅŕţƓžãƋ¯±ſƈŗ¿ƈŷ§°¥ƌƅ

ŕƔϱ°Š¼ƆśŦś¯ƁřƔƊƔ¯ƅ§ŕƊś§¯ƂśŸƈãřƔŬŕƔŬƅ§ŕƔŕŲƂƅ§ÁōŮŗŕƊ¡±§ ¢Á£ÁƈÀŻ±ƅ§ƑƆŷ ŕƊƊƔŗ Áƈ Ŷƈ ÁÃƈƆŸƔ ƛ ÀƎž žÀƍ±ƔŻ Áƈ ŕƎƊñśŮƔ ã ªŕƈ¯Ŧƅ§Ã ŶœŕŲŗƅ§ ¯§±žƗ§ ±žÃƔ ÁƔţÃ

Å±ŕŠśƅ§ ·ŕŮƊƅ§ Áƈ ŕŸƔƈŠ ÁïƔſśŬƔ ÁÃƈƆŬƈƅ§Ã ¯ÃƎƔƅ§Ã ¾ƔƅÃŝŕƄƅ§Ã ªƊŕśŬśÃ±ŗƅŕž ÁÃƆƈŕŸśƔ Æ

řƔ±ƍÊƅ§ÀƎś§¯ƂśŸƈÁƈ¡ƓٱƔżśƔÁ£Áï±ţŶƈśŠƈƓžÀƎƊƔŗŕƈƔž


½ÃſƔ ©±ţƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ ƓžÃ ž¶Ÿŗ ¡ŕŦ±Ã Áƈ£ ƑƆŷ ÀƎŲŸŗ Á§¯ƈśŸƈ Àƍ¡ŕŦ±Ã ÀƎƊƈ£ Á¥

Ƌ°Ǝž¹§±Űƅ§ŕƎƔžª§¯ƂśŸƈƅ§ªŕžƜśŦ§¨ŗŬśƓśƅ§ÁƄŕƈƗ§ƓžƋ±Ɣ¸Ɗ¡ŕŦ±ƅ §ÃÁƈƗ§ÄÃśŬƈ

ªƆŰà ÀƔƂƅ§ Ƌ°ƍ ¯œ§Ãž ÁƗ Ÿ©±ţƅ§  ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ɠž řţŗ±ƈà řƔƈƆŬ ©±ÃŰŗ ¿ţÊś ªŕžƜśŦƛ§

řƔƁƜŦƗ§ÀƔƂƅ§¿ƂƊřƔƅ¢¨ŕƔŻÃƓƁƜŦƗ§Ƌ±ŕ·¥Áƈ§¡Æ²Šª±ŕŰÃŶƈśŠƈƅ§¿ƜŦÁƈ¯§±žƘƅ

ÀŬśƓśƅ§řƔŷŕƈśŠƛ§ªŕŷ§²Ɗƅ§ÃřƔƊƔ¯ƅ§ªŕŷ§±Űƅ§¨ŕŗŬ£¯ţ£ Ãƍ©±ţƅ§±ƔŻªŕŸƈśŠƈƅ§Ɠž

¿ŗƁÁƈƜƔŗŬřƔ ±ţƆƅ¼±ŸśÀƅƓśƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§¾Ɔś Æ

¿œ·ƈƃ¦¼ƄŤřŗƒ°šƃ¦ ŶƈśŠƈƅ§Ɠſž±ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§¡§²Š£ÁƔŗÀŕŠŬƊƛ§½ƆŦśƓśƅ§řƔ±ƍÊƅ§À¸Ɗƅ§¯ţ£ÁÃƊŕƂƅ§¯ŸƔ

ž©¯ŗśŬƈƅ§Ã řƔƅÃƈŮƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ɠž ¯œŕŬƅ§ ƓſŬŸśƅ§ ÀƄţƆƅ ŕƔÃŕŬƈ ÁÃƊŕƂƅ§ ÁÃƄƔ ƛ ž±ţƅ§ Æ

³ÃƈŕƊ řƅ²Ɗƈŗ žŕƊƔ£± ŕƈƄ žÃƍ ¿ŗ řƔŗ±żƅ§ řƔŗŕƔƊƅ§ ³ƅŕŠƈƅ§ ªŕŸƔ±Ůśƅ ¿ŝƈƅŕŗ ŕƔÃŕŬƈ³ƔƅÃ Æ ƌŗŕśƄ Ɠž ¿ƔſƄÃś ¼Űà ©ŕŲƂƅ§ ª§±±§ Ɓ ¿ƜŦ Áƈ ¿ŗ žÁƔƔŬŕƔŬƅ§ ¯Ɣ ƑƆŷ ³Ɣƅ ±Ã·ś

Á¥ ¿ÃƂƔ ±ţƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ Ɠž Àŕ¸Ɗƅ§ ƑƆŷ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ ¸žŕţś ¼ƔƄ oŕƄƔ±ƈ£ Ɠž řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¨ƆƁ Ƒƅ¥ ¿Űśƅ ŕƔĎŠƔ±¯ś ŕƎƊ§±¯Š ½±śŦś ÀƄŕţƈƅ§Ã ªŕŸƈŕŠƅ§ Ɠž ªōŮƊ Ɠśƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ ­Ã± Ƌ±Ŭōŗ ¨ŸŮƅ§ ŶŗŮśƔ ¼ŕ·ƈƅ§ řƔŕƎƊ Ɠž ƌƊ¥ Ƒśţ žªŕƂŗ·ƅ§ ƑƊ¯£Ƒƅ¥·ŗƎś «Ɣţ žŶƈśŠƈƅ§

Áƈ ³Ɣƅ ž±ţƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ Ɠž À§±śţ§¿ţƈ ÁÃƊŕƂƅŕž oÀƎƁ§Ã°£Ã ƓœŕŲƂƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ ¯§±ž£ ª§¯ŕŸŗ ƑƆŷƓƊŗƈƌƊƗ¿ŗž řƔ±ţƅ§řƔŕƈţƅ©ÃƂƅ§À§¯ŦśŬ§Ɠž½ţƅ§ªŕƈÃƄţƆƅÁ£ Ŷƈ ž©ÃƂƅ§½Ɔ·Ɗƈ

Áŷ řƆŰśƈžÁÃƊŕƂƅ§ ­Ã± ãžÁÃƊŕƂƅ§ ÀƔƁà žřƔŸƁ§Ãƅ§ ©ŕƔţƅ§Ɠž ª±ŗÊśŦ§Ã ªƈƊ Ɠśƅ§ ¯ŷ§ÃƂƅ§ ¿ƜŦ Áƈ À§±śţƛ§ §°ƍ ¶ÃƂś řƈÃƄţƆƅ ř·±ſƈƅ§ ©±·ƔŬƅ§Ã ©±ŕŲţƆƅ řƔƁƜŦƗ§ ÀƔƂƅŕŗ ¨ŝƄ

řƔ±ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§¯§±ž£ƌŝ±§ÃśƔÅ°ƅ§ō·Ŧƅ§Ã¨§ÃŰƅ§³ţýſśśƛŶƈśŠƈƅ§ƑƆŷ ¯ÃƔƁ¶±ž ¸ſţƓžřţƆŰƈ³ŕƊƆƅ¿ŸŠś±ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§ªŕŬŬ¤ƈÃÀ¸Ɗà ŶƈśŠƈƅ§ƓžÀŕ¸Ɗƅ§Ƒƅ¥ů¤ś

¿ŕƂśŷ§±ƄŬŸƈãřƔŬƔƅÃŗřƅïÅ£Áƈ¿Ųž£ÃţƊƑƆŷ¾ƅ°ÃžÀƜŬƅ§


©¦ ¦°ſ Norman Barry, The Invisible Hand in Economics and Politics, London, Institute of Economic Affairs, 1988. Friedrich Hayek, Law, Legislation and Liberty, London, Routledge, 1982. Friedrich Hayek, New Studies in Politics, Philosophy and Economics, London, Routledge, 1978, chapter 6. Adam Smith, A Theory of Moral Sentiments, Indianapolis, Liberty Press, 1976 (1759). Alexis de Tocqueville, Democracy in America, New York, Fontana, 1968 (1840).

°ŕ®řƄƃŗƄőŪ¢ ŕƔĎ±Ã±ŲÀŕ¸Ɗƅ§¯ŸƔ§°ŕƈƅÏ  ÁƔƊ§ÃƂƅ§Ƒƅ¥ƓƁƜŦƗ§¾ÃƆŬƅ§¬ŕśţƔ¿ƍÐ  řƔś§°ƅ§ÀƎţƅŕŰƈ¼ƆŦ¯§±žƗ§ƑŸŬƔŕƈƊƔŗÀŕ¸Ɗƅ§¯ŠÃƔÁ£ÁƄƈƔ¿ƍÑ


 ŠƆœŪřƃ¦ oŕŸƔƈŠ Æ ±Ůŗƅ§ÀƔŮÁƈō·Ŧƅ§ ½ÂƃÀÂŞ

ŸŠƆœŪřƃ¦œƆ ½ſśƔƛƓśƅ§¿ŕŸžƗ§ãªŕƔƄÃƆŬƅ§Ɠž¿Ŧ¯śƔƛ£ ¡±ƈƅ§ƑƆŷƓżŗƊƔƌƊōŗÁŕƈƔƙ§ÃƍŢƈŕŬśƅ§

¶±ſƔÁ£¯±ſƅ§¶ž±ÃžÁƔŸƈ¾ÃƆŬƑƆŷřƂž§Ãƈƅ§À¯ŷÁƔśƔ±ƍÊÁƔśƈŬŗÀŬśƔÃƍà žŕƎŸƈ ¨ŠƔà ƌŸƈ ½ſśƔ ¡ƓŮ Ŷƈ ŢƈŕŬśƈ ƌƊōŗ ¯±ſƅ§ ¼ŰÃƔ Á£ ÁƄƈƔ Ɯž ÁƔ±Ŧƕ§ ƑƆŷ ƌƔ£± řƔƁƜŦƗ§ ¨Ɓ§ÃŸƅŕŗ ¯±ſƅ§ ©ƛŕŗƈ À¯ŷ ƓƊŸś Ɠśƅ§ ŸřƔƁƜŦƗ§ ©ƛŕŗƈƜƅ§Ã ŢƈŕŬśƅ§ ÁƔŗ ½Ɣ±ſśƅ§

¾ÃƆŬÅōƄ¿ÃŗƂƈƓƁƜŦ£¾ÃƆŬÅ£Á£¯ŕƂśŷƛ§ƓƍßřƔƁƜŦƗ§řƔŗŬƊƅ§ãžÁƔ±Ŧƕ§¾ÃƆŬƅ

¯ŸƔƛž¿ŝƈƅŕŗÃÀƎŸƈÁÃţƈŕŬśƔÀƎƊ£ƓƊŸƔƛÀƎƅŕſ·ƗŒƔŬƅ§¾ÃƆŬƆƅ¡ŕŗƕ§¿ƍ੶ž±Ŧ¢

ŕƊÃƄśƑśţ±ŬƁŕƎ §Æ Ɣƈ¯Ɓ¯ƔƔƂśřƅŕţƓžŕƈƄž©£±ƈƅ§řƆƈŕŸƈ©¡ŕŬ¥řƊ§¯¥¶ž±ŢƈŕŬśƅ§¿ƔŗƁÁƈ

ŢƈŕŬśƅ§ oƓŗ±żƅ§ ƓžŕƂŝƅ§ ±ŕƈŸśŬƛ§ ¿ƔŗƁ Áƈ ÁÃƄƔŬ §°ƍ ¿Ÿž Á£ ³ŕŬ£ ƑƆŷ ž±żŰ£

Áŷ ÀŕŠţƙ§ ±Ɣ±ŗśÃ ¿ŕŸžƗ§ ƑƆŷ řƂž§Ãƈƅ§ À¯ŷ ¿Š£ Áƈ žřƔƁƜŦƗ§ ¦¯ŕŗƈƅ§ ¶Ÿŗ ¨Ɔ·śƔ Á£žÁƔƔƆŝƈƅŕƄžªŕƔƆƁƗ§±ŸŮś©¯ŕŷžřƂž§Ãƈƅ§À¯ŷƌśŕƔ·Ɠž¿ƈţƔŢƈŕŬśƅ§ÁƗÃŕƎƔž¿Ŧ¯śƅ§

¿ŕƄŮ£¶Ÿŗō·ŦÅ£ÀƎƅŕŸž£Ɠž¯ŠÃƔƛƌƊōŗ ¿ÃŗƂƅ§Ƒƅ¥ÁßŬƔ¿ŗžŕƔžŕƄ³ƔƅŢƈŕŬśƅ§ Æ ã±ŬƁÁïÁƄƅžřŠţƅ§Ã½·Ɗƈƅ§À§¯ŦśŬ§ÃƓƁƜŦƗ§¹ŕƊƁƙ§¿ŝƈžřŷñŮƈÁÃƄś¯Ɓ¿Ŧ¯śƅ§ ƌƊƄƅžÁƔŦ¯śƅ§Áŷ¼ƁÃśƅ§ƑƆŷƌƂƔ¯ŰŶƔŠŮśÀƍ¯ţ£¿ÃŕţƔ¯Ɓ ¿ŕŝƈƅ§¿ƔŗŬƑƆŷ±ŕŗŠ¥ ƜƄŮŢƈŕŬśƅ§°ŦśƔ¯Ɓ à Ƌ±œŕŠŬƌƂƔ¯ŰÁƈ½±ŬƔãÁƔŦ¯śƅ§ƑƆŷ±¸ţƅ§¶±ſŗ¨ƅŕ·ƔÁƅ Æ

Ŷƈ ÀƎŲŸŗ ÀŻŕƊś Ɠž ´ƔŕŸśƅ§ Áƈ ±Ůŗƅ§ ÁƔƄƈś ¿Š£ Áƈ řŲƁŕƊśƈ ©±Ã±Ų Ɠƍà žŕƔĎŗƆŬ ÁƈùÃƊśƅ§Ã ¼ƜśŦƛ§¯œ§ÃžÁŷřƔŗŕŠƔ¥±ŝƄƗ§ŢƈŕŬśƅ§¼ŮƄƔ¯Ɓƌś§°ªƁÃƅ§ƓžÃž¶Ÿŗ

ŕƈƔƁ Æ ÁÃƂƊśŸƔ Áƈƈ ÁƔ±Ŧƕ§ Ŷƈ ´ƔŸƅ§ ¡±ƈƅ§ ŶƔ·śŬƔ Á£ ©±Ųţśƈƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ ³Ŭ£

ª§¯ƂśŸƈÃÀƔƁÁƈƌƂƊśŸƔŕƈŷ©¯ŮŗřſƆśŦƈª§¯ƂśŸƈÃ

ÁƈÁÃƔ±ÃśŕśƄƔ¯ƅ§ÁïŗśŬƈƅ§ƓƍƑƅÃƗ§ ÁƔś±ÃŰƓžŢƈŕŬśƅ§ ƌŠ§ÃśƓśƅ§ª§¯Ɣ¯Ǝśƅ§ƓśōśÃ

ƛ Àŝ Áƈà žÀƎśŕŷŕƊƁ řţŰ Ɠž ¾ƔƄŮś Å£ ÁÃƆŗƂśƔ ƛ ÀƎƊ¥ Áà ž±·śƈƅ§ ±ŕŬƔƅ§Ã ÁƔƈƔƅ§ ƑƈŬƔ ŕƈƈ ƓƊŕŝƅ§ ¯Ɣ¯Ǝśƅ§ ŶŗƊƔà řƔƁƜŦ£Ɯƅ§ ªŕž±Űśƅ§ ŶƈƂƅ ©ÃƂƅ§ À§¯ŦśŬ§ Áŷ ÁÃŷ±ÃśƔ


¨ŗŬśžřœ·ŕŦ À£řţƔţŰ ªƊŕƄ£ ¡§ÃŬ ž¡§±ƕ§ Áƈ ±ƔŝƄƅ§ Á£ıś Ɠśƅ§žřƔŬŕƔŬƅ§ řŬŕƔƄƅ§ ¾Ɔś ±¸ţ ƓżŗƊƔ Àŝ Áƈà žřƔŬƊŠƅ§Ã řƔƊƔ¯ƅ§Ã řƔƁ±Ÿƅ§ ªŕƔƆƁƗ§ ¿ŝƈ žÁƔ±ŦƖƅ ÀƅƗ§Ã ©¡ŕŬƙ§

¡§±ƕ§

ŠƆœŪřƃ¦ÂŗŽŪƚŽƃ¦ ƓžªŕŸƈśŠƈƅ§¨ƆŻōžŶƈśŠƈƆƅŕƔ¯ŕƍ§ Æ Ƌ±ŕŗśŷŕŗ ŕƔĎŗŬƊ«Ɣ¯ţÀÃƎſƈÃƍ ŢƈŕŬśƅ§ÀÃƎſƈ ¯Ů±ƈ Æ žƌƈŕ¸ƊƑƆŷ¸žŕţƔíŕŠƊŗŶƈśŠƈƅ§¿ƈŸƔƓƄƅƌƊōŗªƊƈ¢Ƒ·ŬÃƅ§±ÃŰŸƅ§ÃÀƔ¯Ƃƅ§ÀƅŕŸƅ§

ªŕƔƆƁƗ§ã©¯œŕŬƅ§©¯ƔƂŸƆƅÁƔſƅŕŦƈƅ§¨ƔŰƊÁŕƄóƊ੶ƅ§ÁƈřƔƅŕŷřŠ±¯ŗŶśƈśƔÁ£¯ŗƜž

žřƔƊƔ¯ƅ§¨Ã±ţƅŕŗŕŗñãťƔ±ŕśƘśƈ§¯ƁÃƓſƊƅ§ã¯œŕŬÃƍŕƈƑƅ¥¿Ãţśƅ§ƑƆŷ±ŕŗŠƙ§ŕƈ¥

ªƊŕśŬśÃ±ŗƅ§įţśÁƔţƑśţé¯ţ§ÃřƂƔ±·ŗĺ§§Ã¯ŗŸƔÁ£¨ŠƔŶƔƈŠƅ§Á£Á¸ƔÁŕƄ«Ɣţ Ê Áŷ§ÃŲƔŸśŬƔÁ£§ÃƊƈśÁƔ¯ƅ§ÁŷÁƔƂŮƊƈ¯ƔƑƆŷ©¯ŕŷ§°ƍ«¯ţžřƔƄƔƅÃŝŕƄƅ§řŬƔƊƄƅ§ř·ƆŬ ÀƎś§¯ƂśŸƈƑƆŷřƈœŕƁıŦ£ř·ƆŬŗřŬƔƊƄƅ§ř·ƆŬ

ŗŕœřƂƃ¦ŗƒ°š ¶±śŷ§ Å°ƅ§ žÁÃśƆƔƈ ÁÊ ŲƔƆŠƊƙ§ ±ŷŕŮƅ§ Áƈ ŢƈŕŬśƆƅ ©±Ƅŗƈƅ§ ÅÃŕŷ¯ƅ§ įţ¥ ª¡ŕŠ

¿Ƅ À²ƆƔ ÁÃƊŕƁ ¹Ã±Ůƈ ƑƆŷ ÁÃśƆƔƈ¶±śŷ§ ÏÔÒÒ Àŕŷ ƌƅ ±ƔƎŮ ¨ƔśƄ Ɠž řŗŕƁ±ƅ§ ƑƆŷ ÅƗ ŢƔ±Űśƅ§ ¶ž± ¡ŕŗƁ±ƅ§ ½ţ Áƈà řƈÃƄţƅ§ Áƈ µƔŦ±ś ƑƆŷ ¿ÃŰţƅŕŗ řŷÃŗ·ƈ

ª§±ÃŮƊƈƅ§Ã ¼ţŰƅ§ ±¸ţ ÀƎƂţ Áƈ ÁŕƄà řƈ§¯ƍ ã řƔ¯ƔƆƂś ±ƔŻ ±ŕƄž£ §Æ ¿ƈţś řŷÃŗ·ƈ

ÁƔ¯Ɔƅ řœƔŬƈƅ§Ã ŕƎƅ ­±Űƈƅ§ ±ƔŻÃ ©±ÌƎŮƈƅ§Ã řŲ±ţƈƅ§Ã řƔ²Ŧƈƅ§Ã řƂſƆƈƅ§Ã řŗ°ŕƄƅ§ ¨śƄƅ§Ã

řƔ±ţÁŷ¦¯ŕŗƈƅ§ƑƆŷŕƔĎƊŗƈŕŷŕž¯§ Æ Ãƈ¯ƁÁƔ°ƅ§ÁƔ±Ƅſƈƅ§¿œ§Ã£¯ţ£ÁÃśƆƔƈÁŕƄà ořƈÃƄţƅ§Ã ±ŮƊƅ§ÃřŗŕśƄƅ§

¿Š£ÁƈƌƊ£ŕƎƅã³Ŭ£©¯ŷƑƆŷŕƔĎƊŗƈªŕŷÃŗ·ƈƅ§ƑƆŷřŗŕƁ±ƅ§ƑƆŷÁÃśƆƔƈ¶§±śŷ§ÁŕƄ

§Ã°ŦśƔƓƄ¡ŕŗƁ±ƅ§Ɠž¡±ƈƅ§½ŝƔÁ£ÁƄƈƔƛžŕƔƊŕŝřƆƔ°±ƅ§řž ±ŸƈÁƈ¯ŗƛžřƆƔŲſƅŕŗƓƆţśƅ§ Æ

ÁÃƄśŬ žŕÆŝƅŕŝ ¾ƅ°Ƅ ±Ůŗ Áƈ ŕƈà žō·Ŧƅ§ Áƈ ÁƔƈÃŰŸƈ §ÃƊŕƄ §°¥ ƛ¥ žª§±±§ Ƃƅ§ Ƌ°ƍ ¿ŝƈ

ŕƊƔƆŷ ƓżŗƊƔ žŕŸŗ§ §Æ ¶±ſ Ɣ Ê ÁŕƈƔƙ§ ÁŕƄ §°¥ ©¯Ŭŕž řƂƔƂţƅ§ Æ ± ř·ƆŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ ¨Ɗ੠Áƈ ±ŬƁ

ō·Ŧƅ§½Ɣ±·ŗřƂƔƂţƅ§řƈÃƄţƅ§¨Šţś¯ƁžŕŬƈŕŦà ŕƎŬ§±Ŧ¥ƛžřœ·ŕŦƅ§¡§±ƕ§¯ƔƊſś Æ


Ƒƈƒ®ƃ¦ŠƆœŪřƃ¦ Áŷ ¨ŕ·Ŧ ƌſƅ¤ƈ Ɠž ¾Ãƅ ÁÊƅ ƓŬƔœ±ƅ§ ¹ÃŲÃƈƅ§ ƓƊƔ¯ƅ§ ¯ŕƎ·Ųƛ§ Áƈ ±±ţśƅ§ ÁŕƄ ©ŕƔţƅ§ řƔŕƈţ řƅïƅ§ ±Ã¯ ÁŕƄ Ãƅ ƌƊ£ ƑƆŷ ŕŬŕŬ£ Æ ÀÃƂś ƌśŠţ ªƊŕƄ ÏÔÖ× oŢƈŕŬśƅ§ ŢƈŕŬśƅ§Á¥±Ůŗƅ§±œŕƈŲƓžŕƈƑƆŷ¿ſ·śƅ§ƓžÁ°¥½ţƅ§ŕƎƅ³ƔƆžžªŕƄƆśƈƈƅ§ÃřƔ±ţƅ§Ã

řƔţƔŬƈƅ§ÀƔƅŕŸś õ ƌŗ¨ƅŕ·ś¿ŗ õ Ŷƈ½ſśƔo©¯ƔƂŸƅ§Ɠž ÁƔ±Ŧƕ§ÁŷÁÃſƆśŦƔÁƈŶƈ

±ŕŗŠƙŕž řƔ±ŬƁ ¿œŕŬÃŗ řƔƊƔ¯ƅ§ ª§¯ƂśŸƈƅ§ ťƔŬ±ś ÁƄƈƔ ƛà ÁŕŬţƙ§Ã řŗţƈƅ§ƑƆŷ řƈœŕƂƅ§

žÁŕŬƊƙ§©¯§±ƙ ÁƔŸŲŕŦŕŬƔƅÀƎſƅ§ÃÁŕƈƔƙ§ÁƄƅžªŕŗÃƂŸƅ§¿ƜŦÁƈÁŕŬƊƙ§©¯§±¥ŶŲŦƔ

ƑƆŷŕƊŲ±ſŗƌŗŬƄƊŬÅ°ƅ§ŕƈ¾Ãƅ¿ŕƁÁŕƈƔƙ§¡ŕŷ¯ŕŗÁŕƈƔƙ§¨ŕŬśƄ§¡±ƈƆƅÁƄƈƔƛ§°ƅ

¯ƂśŸƈƅ§§°ƍřţŰŗÁŕƈƔƙ§Á¥ ƌƆƈŷƓžƌśŗŻ± ªƊŕƄŕƈƎƈžƌś±¯Ɓ½ŕ·Ɗ¬±ŕŦ Ãƍŕƈ ¡±ƈƅ§

ã¾ŮƑƆŷřƔƊŗƈ ªŬƔƅŢƈŕŬśƆƅƌśÃŷ¯Á£ŢŲã¯ƁÃoŕƊś¯§±ƙ ŕŸŲŕŦ Æ ±ƈ£³Ɣƅ¾§°ã §Æ Ɠž řƔś§° ±¸Ɗ řƎŠÃ ƌƅ ÁƄś Àƅà řţƔţŰƅ§ ©¯ŕŗŸƅ§ řƂƔ±· Ɠž ã žĺ§ ¯ÃŠÃ Ɠž ¨ŕƔś±§

řƆƔŲſƅ§

³Ɣƅà řƔţƔŬƈƆƅ ¼ŕƊƈ È ±ƈ£ ŢƈŕŬśƅ§ À¯ŷ Á£ ŕƎƅã řƔŬŕŬ£ şŠţ «Ɯŝ ƑƆŷ ¾Ãƅ ¯ƈśŷ§

¼ƜśŦ§ ¨ŗŬŗ ±Ɣżƅ§ ¯ŕƎ·Ų§Ã ŕÆƂƔž± ÁƄƔ Àƅ §°¥ ŕĎƂţ ŕƔĎţƔŬƈ ÁÃƄƔ Á£ µŦŮƅ§ ±Ã¯Ƃƈŗ

ÁƈÀƎś§žŕƔƊŕŝřƔţƔŬƈƅ§ŶƈŢƈŕŬśƅ§À¯ŷƓžŕƊśƔ§°ƎŗÞ§°ƍ½ž ±ƅ§£¯ŗƈŶƈƑžŕƊśƔÀƎś§¯ƂśŸƈ Æ

ÁƄƅž­§Ã±Ɨ§°ŕƂƊ¥ÃƍÀƎž¯ƍÁ£ÁÃƈŷ²ƔÀƎžÀƎſƁÃƈƑƆŷªŕŗŝƅ§À¯Ÿŗ ÁƔ±Ŧƕ§ÁïƎ·ŲƔ

ƌŬſƊ³ŕƈţƅŕŗÀƄŕţÊśƛõo¯Ƃţƅ§Ã¿ŕƔśţƛ§Ã±ƎŸƅ§¾ÃƅŕƎƊƈ¯¯ţõ£ÃŬ£ŕƔŕ·Ŧ¯ŠÃś ¯Ɣ¯ƎśÀƎƊ£ƑƆŷ©¯ŕŷÀƎƊñÃŰƔÀƎƔŲƍŕƊƈÁ¥ÁÃƅÃƂƔÁƔƔƆŝƈƅ§Á£¯ŠƊ±ŰŕŸƈ¿ŕŝƈƓžÃ ¾ƅ° ŶƈýƜ·ƅ§ÃÁƔŠÃ²śƈƅ§±ƔŻ±ŕżŰƅ§¡ŕŗƕ§ÁƈƓśōƔƓƂƔƂţƅ§¯Ɣ¯Ǝśƅ§Á£ Ŷƈž©±ŬƘƅ

©ŕŷ¯Á£Ɠž¾Ůƅ§Ƒƅ¥ŕƊÃŷ¯ƔŕƈÃƍÞ§¯Ď Š¿ƔƆƂŗ¿Ɓ£ŕƔŕŲƂƅ§Ƌ°ƍ¿ţƅ¿Ã°ŗƈƅ§¯ƎŠƅ§ÁŐž

ƜžŸƓƂ·Ɗƈ±ƔŻ±ƈ£§°ƍÁ£Ä£±žŕÆŝƅŕŝ©±ŬƗ§ƑƆŷÀƎžÃŦŗŕĎƂţÁà ŷÞ¯ƈo©±ŬƗ§řƔŕƈţ ÁƄƈƔƛŕƈÃƍÞŶƁ§Ãƅ§řƂƔƂţƅ¯±ſƅ§±ÃŰśƑƆŷřƔƊŗƈŕƎƊƗ©¯§±ƙŕŗª§¯ƂśŸƈƅ§±ƔƔżśÁƄƈƔ

¿ŸſśÁ£řƔƄƔƅÃŝŕƄƅ§´Ɣśſśƅ§ÀƄŕţƈªƅÃŕţŕƈƄž©ÃƂƅŕŗƋ±ƔƔżś

¨œƒšƃ¦§°œŞř ¶±ŷ£ŕÆƁŕ·Ɗ¿ƈŮƔƅŢƈŕŬśƅ§½ƔƂţśƑƅ¥ořƔ±ţƅ§ÁŷƌŗŕśƄƓž¿Ɣƈª±§ÃƔśŬÁÊƑŸŬ Áŷ¿ƈŮƗ§ƌŷŕž¯Áƈ¡²ŠƄ¾ƅ°ÃžÁƔ¯ƅ§ ƑƆŷ·Ƃž±ŰśƂƔƛ©ŕƔţƅ§¨ƔƅŕŬ£Ã±ƔŗŸśƅ§Áƈ


řŗƔ·ƅ§©ŕƔţƅ§ÁŷřŬžŕƊśƈƅ§±ŕƄžƗ§ÁƄƈśƓśƅ§o©ŕƔţƅ§¨±ŕŠśƋŕƈŬ£ŕƈŷŶž§¯¯ƂƅřƔ±ţƅ§

¾ƄٱƔŗŸśƅ§řƔ±ţÁŷ±ƔƎŮƅ§ƌŷŕž¯žµÃŰŦƅ§ƌŠÃƑƆŷžÀ¯Ɓ¯ƁÃÁ±ŕƂÊśÃ´ŕŸÊśÁ£Áƈ

ŶƂƔ§°ƍÁƗ³ŕƊƅ§įƅřƆƔŰƗ§ªŕŷŕƊƂƅ§±ƔƔżśƅÁßŬƔÁƈřƔƂ·ƊƈƓžž¾Ãƅ¿ŸžŕƈƄž¿Ɣƈ ±ŕŗŠƙ§½ŕ·Ɗ¬±ŕŦ

ŠƆœŪřƃ¦Àŵœŵœż® Å ©ŕƔţƆƅřƔŰŦŮƅ§ƌśƔ¤± ¡±ƈƅ§ŶŗśƔ«ƔţžřƔ¯±ſƅ§řƔ±ţƅŕŗÀ§²śƅƛ§ÁŷÀƎƈ±ƔŗŸśŢƈŕŬśƅ§žƛÆã

¯§±žƗ§ ŶśƈśƔ Á£ ƓżŗƊƔ ÁƔ±Ŧƕ§ ¨ƆŻ£ řƔ¤± Áŷ ±ƔŝƄ §Æ řſƆśŦƈ ÁÃƄś ¯Ɓ Ɠśƅ§ žřŗƔ·ƅ§

Áƈ ƛ¥ řƂƔƂţƅ§ ¼ŕŮśƄ§ ÁƄƈƔ ƛ žŕƔƊŕŝ Æ ƌžÃ±¸Ã ƌśŕƔţ Ɠž ¡±ƈƅ§ ÀƄţśƔ Á£Ã žřƔƅƜƂśŬƛŕŗ ½ŕ·ƊƑƅ¥¹ŕƈśŬƛ§¿ƜŦÁƈ·ƂžřƂƔƂţƅ§¯Ɣ¯ţśƌƊƄƈƔ¯±ſƅŕž±ŕƄžƘƅ±ţƅ§³žŕƊśƅ§¿ƜŦ

§°ƍ¿§²ŕƈéÃƂƅŕŗřƔŰŦŮƅ§½œŕƂţƅ§¶±žÁƄƈƔƛÃŕƎƈƔƔƂśÀŝ¡§±ƕ§ÃşŠţƅ§Áƈ¶Ɣ±ŷ

¬ŕśţƔà žƜƈŕƄÁÃƄ Æ ƔÁ£ÁƄƈƔƛŕƎƅŕƊƈƎžÁƄƅà ž¿Ÿſƅŕŗ©¯ÃŠÃƈřƂƔƂţƅ§Á£©±ƄžƑƆŷ¯ƈśŸƔ ƓżŗƊƔà řŰŕŦƅ§©ŕƔţƅ§ÃřƈŕŸƅ§©ŕƔţƅ§ÁƔŗŢŲ§Ã½±ŕž ¯ŠÃƔžŕÆŝƅŕŝ±§±ƈśŬŕŗÁƔŬţśƅ§Ƒƅ¥ ř·Ŭ§Ãŗ ¼·ÊśŦ§ ƌƊ£ Àƍ¯ţ£ Áƈ¤Ɣ ÁōƄ žřƔŝŗŷ ±ŕƄžƗ§ ±ŝƄōŗ Ƒśţ ÁŕƈƔƙŕŗ ¯§±žƘƅ ­ŕƈŬƅ§ ƓŰŦŮƅ§ ±Ã·śƅ§ žŕŸŗ§ Æ ± ÁƔ±Ŧƕ§ ©ŕƔţ ƑƆŷ §°ƍ ±ŝ¤Ɣ ƛ£ ř·Ɣ±Ů žřƔœŕŲž ªŕƁÃƆŦƈ

¾§±¯¥ã¿Ųž£ ÃţƊƑƆŷÀƎŬſƊ£ÀƎž¿Š£Áƈ¡§ÃŬž±ŕƔśŦƛ§¯§±žƗ§Áƈ¨Ɔ·śƔ ƓƁƜŦƗ§Ã «Ɣţž½ŗŕ·śƈÃţƊƑƆŷ³ŕƊƅ§¼±Űś±·ŕŦƈÁƈ§¯Ɣ¯ţś¿Ɣƈ¼ÃŦś¯ƁÃÀƎƅŕŸž£¨Ɓ§ Ãŷ Æ

ůŕŰśƁƛ§ À¯Ƃśƅ§ ¯ƈśŸƔ žŕŬƈŕŦ ©¯Ɣ¯Š ±ŕƄž£ řŗ±Šś Áŷ ¯§±žƗ§ ¯œŕŬƅ§ Å£±ƅ§ ƓƊŝƔŬ Æ

ƌƊ£ŕÆƂţƛŢŲśƔ¯ƁŕƎŗƆŻ£žřƔ¯ƔƆƂś±ƔŻ±ƔƄſś½±·Ã±ŕƄžƗ¯§±žƗ§¶±ŷƑƆŷƓŷŕƈśŠƛ§Ã ±¯ƊŕŬƄƅ£ ±ŗ É Êśŷƛ ¾ƅ° ƛÃƅà ŶƈśŠƈƆƅ řƄ±ţƈƅ§ ©ÃƂƅ§ ¿ŝƈƔŬ ŕƎŲŸŗ ÁƄƅ žŒ·ŕŦ ã ½ƈţ£ «¯ţśƅ§ ³ŕƊƅ§ ÁŕƄƈŐŗ Á£ ƑƅÃƗ§ ©±ƈƆƅ ­±śƁ§ ÁƔţ ŕƊÃƊŠƈ Æ Ã£ ±§Ã·Ɨ§ ¨Ɣ±Ż ¿Ɣŗ Àŕƍ§±Š

¼śŕƎƅŕŗŕÆƂţƛ ¼±ŸƔ±ŕŰŕƈ¿ƜŦÁƈ¶ŸŗŶƈÀƎŲŸŗ

°ƒŕŶřƃ¦ŗƒ°š ƌƊ£ŕƈƅŕ·žŕŲƔżŗ Æ §¯ŗÃƅƑśţžƌśŷ§°§Ãǔ Ƌ±ŮƊáƓŮÅ£řŷŕŗ·řƔ±ţ±ƔŗŸśƅ§řƔ±ţƓŷ¯śŬś

řţŲŕſƅ§ÃřƔ±Ãŝƅ§ÃŕƔĎŬƊŠ©²Ɣţśƈƅ§ÃřƔ±ŰƊŸƅ§±ŕƄžƗ§ÃřżƆƅŕž©±Ůŕŗƈ  ©±ÃŰŗ§¯ţ£ Æ Å°¤ Ɣƛ řƆœŕƍ©¡ŕŬŐŗÁÃƈƆŬƈƅ§±ŸŮ±ƈƗ§À²ƅÁ¥žŕƍ¯ŕƂśƊ§ ÀŝŕƎŗ­ŕƈŬƅ§ƓżŗƊƔřƔƆŝƈƆƅřŲƍŕƊƈƅ§Ã

¨ŕśƄƅ§±¸ţƅƓŸŬƅ§ō·Ŧƅ§ÁƈÁŕƄÁƄƅžÅ¯Ů±ÁŕƈƆŬ¨śŕƄƆƅ ořƔƊŕ·ƔŮªŕƔ¢¨ŕśƄÁƈ


ÁŷƌŗŕśƄƓž±ƔŗŸśƅ§řƔ±ţÁŷ±ƎŮƗ§ƌŷŕž¯¿Ɣƈª±§ÃƔśŬÁʨśƄƌſƅ¤ƈÀ§¯ŷ¥ã

ÁŕƄŕƈƅž¯ţ§Ã¯±žÅ£±ƅ§§°ƍƓžÀƎſƅŕŦÞţ±ƑƆŷŕŸƔƈŠ±Ůŗƅ§ŶƈśŠ§Ãƅ ¿ŕƂžořƔ±ţƅ§ Æ

ÃƆž ÿ¾ƅ°ƅ ř·ƆŬƅ§ ¾Ɔśƈ§ÃƅƑśţ žÀƎśŕƄŬ¥ ƌƅ½ţƔƛŕƈƄŕƈŕƈś Æ žƋÃśƄŬƔÁ£ ÀƎƂţÁƈ

žŕœ·ŕŦ ÁŕƄ Ãƅà Ÿō·Ŧƅŕŗ řƂƔƂţƅ§ ¿§¯ŗśŬ§ ř۱ž ÁÃƈ±ţƔŬž žµŦŮƅ§ §°ƍ Å£± ŢŰ Æ ŕƎƈ§¯·Ű§Áŷ şśŕƊ řƂƔƂţƆƅ ÄÃƁ£±ƔŗŸśÃ ŢŲ㾧±¯¥ƓžřƆŝƈśƈřƈƔ¸ŷ©¯œŕžÁñŬŦƔŬž

oō·Ŧƅŕŗ

ō·Ŧƅ§ Áƈ ÁƔƈÃŰŸƈ ±ƔŻ ±Ůŗƅ§ Á£ žƛÆã şŠţ Ŷŗ±£ ƑƆŷ ÀœŕƁ ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ Ɠž ½ţƅ§

ƌƊ£ŕÆƂţƛŢŲśƔ¯ƂžŕƈŕƔ£Æ±ŕƊŸƈƁ§°§Ãǔ ŕƊ²œ§±ŻÃŕƊƂ·ƊƈƓžō·ŦƆƅřŲ±ŷ±Ůŗ §Æ ŕƊ±ŕŗśŷŕŗÁţƊž Œ·ŦƊÁ£¿ƔţśŬƔŕƊƊ£ŕƊŲ±śž§§°¥ƛ¥ŕţƔţŰ³ƔƅƌƊ£Áƈ¯Ƅōśƅ§ ŕƊƊƄƈƔƛÃÀƔƆŬƅ§Å£±ƅ§ Æ

žřž±Ÿƈà řžŕƂŝ³ŕƊƅ§ ±ŝƄ£ÁƈãžřƂţŕŬřƔŗƆŻ£¨ƊŕŠÁƈŕƈÃŷ¯ƈ ŕƈ Å£±ÁŕƄ§°¥ƑśţÃ Æ ŕƎſŰÃŗŕŗƔÆ ±Ƃś ³ŕƊƅ§ ŶƔƈŠ¿ŗƁÁƈ¡§±¢ªƂƊÊśŷ§ŕƈ§±ƔŝƄà ıŦƗ§ ¡§±ƕ§ŶƈƁ±±ŗƔƛ§°Ǝž Æ

Á£ ƌƈŷ² ¨ŗŬŗ ÃƔƆƔƅ੠řŬƔƊƄƅ§ ªƈƄŕţ ¯Ƃƅ ŕƎśţŰ À¯ŷ ŕÆƂţƛ ªŗŝ Àŝ žŕƈŕƈś Æ řţƔţŰ ½ţƛªƁÃƓžÃŕƎśƁïœŕŬƅ§ ¯ŕƂśŷƛ§ÁŕƄŕƈƄ³ƄŸƅ§³ƔƅÞ³ƈŮƅ§¿Ãţ±Ã¯ś¶±Ɨ§

¯ţƑƅ¥řœ·ŕŦƅ§±ŕƄžƗ§Ƒśţ žŕƔƊŕŝ³ÃƄƔƊ ±ŗÃƄřƔ±¸Ɗ ªƆŗÊƁà žŕĎƂţƈÁŕƄÃƔƆƔƅŕŠÁ£ªŗŝ Æ Ãƅ õ ŕƈŕƈśřţƔţŰÁÃƄśŕƈ§ ±¯ŕƊ¡§ ±ƕ§Á£ŕƈŗè§ÃŰƅ§Áƈ§±ƔŬƔ§ Æ Æ ±¯Ɓ¿ƈţś¯Ɓ¯ƔŸŗ Æ Æ ¡§±ƕ§ ¶±Ÿŗ ­ŕƈŬƅ§ Ãƍ ŕƎŰƂƊƔ ŕƈ ¼ŕŮśƄƛ ¯ƔţÃƅ§ ¿ƔŗŬƅŕž õ ³ŕŬƗ§ Áƈ §°ƍ «¯ţ

ƛŕƈśƄ§±ŝƄ£řƂƔƂţ±Ǝ¸ś¯ƁŕƎƊƈÞřœ·ŕŦƅ§ Æ

ŕƊƈƎžÃŗŦƔŬžž¯ƂƊƅ§Ã řŸŠ§±ƈƆƅŶŲŦƔÀƅ§°ŐžžřƂƔƂţƅ§ÃƍŶœŕŮƅ§Å£±ƅ§ÁŕƄÃƅƑśţžŕÆŝƅŕŝ

ŶÉž§¯ƔÀƅ§° §Ãǔ ±Ƅſƅ§ƛ²ŕƔţƊƛ§Ŷž§¯ŗ½ƊśŸƔŬÞţ ±ƅ§řţۨŕŗŬ£ƑŬƊÊśŬªÃƈƔÃřƂƔƂţƆƅ Ê Ê À¯ŷ Áƈ ÀŻ±ƅŕŗ ¿ÃƂƔ ¿Ɣƈ ¨śƄ ÀƎſƅ§ ¡ÃŬà ±ŠƎƅ§ ŕƍ±ƔŰƈ ÁÃƄƔŬž ž©ÃƂŗ ±ŕƄžƗ§ Áŷ

±ŝ¤śÁ£¯ŗƜžžŕœ·ŕŦÅ£ ±ƅ§§°ƍÁÃƄřƔƊŕƄƈŐŗ¼§±śŷƜƅƌƔ£±ŗ¾ŬƈśƔÅ°ƅ§µŦŮƅ§¯§¯ŸśŬ§ Æ

¿ƈŕƄ ÃţƊ ƑƆŷ Å£±ƅ§ §°ƍ ´ÉƁŕƊƔ Ê Àƅ §°Őž ƌƔ£± řţŰ įƈ Áŷ ±¸Ɗƅ§ ¶żŗ ƌƊ£ ©±Ƅž ƌƔž

ÁÃƆŬŕƄśƔÁÃƈƆŸśƈƅ§ÃÁÃƈƆŸƈƅŕžřƔţřƂƔƂţƄƛžřśƔƈ©¯ƔƂŸƄ½ƊśŸƔŬžž¼ÃŦ Ɯŗà ±±ƄśƈÃ Ê ŶŲŦśÀƅŕƈ¿ƈŸƅ§Ƒƅ¥řƂƔƂţƅ§ŕƊ¯ÃƂśÁƅžŕŸŗ§ Æ ±ÃořƄ±Ÿƈƅ§řţŕŬÁƈïŸƅ§ƓſśŦƔŕƈƅŕţ ƌƅÁÃƄƔŬ ÀŝÁƈà žŕŦŬ§ Æ ± ŕƊƔƂƔƌſŰÃŗ ½ƊśŸƔÁƅƌƊƄƅž¯œŕŬƅ§Å£ ±ƅ§³ŕƊƅ§¿ŗƂśƔ¯Ƃž¯ƂƊƆƅ Æ Ê

ÀƎƅŕŸž£ƑƆŷ¿ƔœŲ±ŝ£


ŠƆœŪřƃ¦®Â®š ¿ŕŸž£¨ŗŬŗ©±Ůŕŗƈ ©±ÃŰŗÀƍ¯ţ£Ä°ōśƔÁƔţž¼Ɓ§Ãƈƅ§¿ƄƓžŢƈŕŬśƅ§À¯ŷƓżŗƊƔƌƊ£±ƔŻ

ÁƔ±ŠŕƎƈƅ§¿śƂƅřƔŠƈƎƅ§©Ãŷ¯ƅŕžƌŗţŕŰřŗƁŕŸƈŕƈŗ±Ã¿Ÿſƅ§§°ƍřƊ§¯¥ƓżŗƊƔž±Ŧ¢µŦŮ

řƔ±ŬƂƅ§ ¿ŕŸžƗ§Ã ¼ƊŸƅ§ ƑƆŷ ¶Ɣ±ţśƅ§ řƈƎśŗ ÀƄŕţÊś Á£ ¨ŠƔ ÀƎƅ²ŕƊƈ ½±ţà ¨ƊŕŠƗ§ ªƊŕƄ Ãƅ Ƒśţ ž¿ŕſ·Ɨ§Ã ÁƔżƅŕŗƅ§ ÁƔŗ řƔŬƊŠƅ§ ªŕŬ±ŕƈƈƅ§Ã ŕƎśŗƁŕŸƈ ¨ŠƔ ¨ŕŰśŻƛŕƄ

±¯Ƃƅ¯Ã¯ţŕŲƔ£ Æ ¯ŠÃśÀƎƅŕŸž£¨Ɓ§ÃŷÀƎžÁŷÁò Šŕŷ¿ŕſ·Ɨ§ÁƗŕƎŸƊƈ¨ŠƔžƓŲ§±śƅŕŗ

ƓŰŦŮƅ§±ƔŗŸśƅ§ÃřƔƈÃƄţƅ§ř·ƆŬƅ§Ã©ÃƂƅ§À§¯ŦśŬ§ÁƔŗ±ƔŗƄ½±ŕž ¯ŠÃƔà ±±ŗƈƅ§ŢƈŕŬśƅ§

ÁƄƅ žƌśŠÃ²ƅ ƌŰƜŦ¥ À¯Ÿƅ Àƍ¯ţ£ ¯ŕƂśƊ§ ÀœƜƈƅ§ Áƈ ÁÃƄƔ ¯Ɓà ©¡ŕŬƙ§Ã ¶ŕŸśƈƛ§ Áŷ §°ƍ¿Š£ÁƈƌƊŠŬãƌƈƔ±żśō·Ŧƅ§ÁƈÁÃƄƔŬ

ÁƔƄ±ŕŮƈƅ§Á£ŕƈƅŕ·ÁƄƅžřƔƊŕŬƊ¥±ƔŻÃřſƔƊŷÆř ŲŕƔ±řƈƄƜƈƅ§¼ƔƊŰśƓžÀƍ¯ţ£¨Ż±Ɣ¯Ɓ

©¯ŷŕƂƅ§½ŗ·ƊśŕƊƍñ¸ţśƛ£ƓżŗƊƔžžřƆƈśţƈƅ§±·ŕŦƈƅ§ÁÞ±ŸƔç±ŕƔśŦ§ Æ Æ Ãŕŷ÷ŕƎƊÃŬ±ŕƈƔ ƑƆŷ ½ŗ·ƊƔ ƌƊƔŷ ±ƈƗ§Ã oƑŲś±§ Áƈ ƑƆŷ ±±Ų ƛ ¿ÃƂś Ɠśƅ§ řƔƊŕƈñƅ§ řƔƊÃƊŕƂƅ§

řƔŮÃŬŕƈƅ§řƔ¯ŕŬƅ§ªŕƔƄÃƆŬƅ§

§ŮŶřƃ¦®ƒ®ƌř Ãƍ ¨ŰŸśƅ§Ã ō·Ŧƅ§ Áƈ řƈŰŸƅ§ ¶§±śž§ Ãƍà ž¨ŰŸśƅ§ Ãƍ ŢƈŕŬśƅ§ À¯ŷ ±¯ŕŰƈ ¯ţ£

À¯Ÿƅ¬ŕƔśţƛ§ §°ƍÃřƔŮŕſƅ§Ã řƔŷÃƔŮƅ§Ãž±ŕŬƔƅ§ÃÁƔƈƔƅ§Áƈ ÁƔ¯ŗśŬƈƅ§ ÀŕƄţƅ§ ©¯ƔƂŷ³ŕŬ£ Ɠž ±¸ţƔž Ê ŕƔƊŕƈƅ£ Ɠž řž±·śƈƅ§ ¨§²ţƗ§ ±¸ţ ±Ɣ±ŗśƅ À¯ŦśŬƔ ŢƈŕŬśƅ§ À¯ŷ Ŷƈ ŢƈŕŬśƅ§ ÁƈÁƔƔƜƈřśŬŕƎƔž¿śƁƓśƅ§ õřƔ¯ÃƎƔƅ§řƁ±ţƈƅ§Á£Àŷ²ƅ§µŦŮÅ£ƑƆŷŕŬƊ±žÃŕƔƊŕƈƅ£

Ƌ°ƍ¹ÃƁÃƑƆŷřƔŦƔ±ŕśƅ§řƅ¯Ɨ§Á¥·ƁŶƂśÀƅ õƋÃƎƔ¯ÃƎŮřſœŕ·Ã±Šżƅ§ÃÁƔƔƆŝƈƅ§Ã¯ÃƎƔƅ§

¾ƅ°ŶƈÃřƔƈŕŬƅ§©§¯ŕŸƈŗÁƔŷÞ¯ƈÁà ƊÃƄƔ¯ƁÀŷ§²ƈƅ§Ƌ°ƍ¿ŝƈŗÁÃƅÃƂƔÁƈÞřżƈ§¯řƁ±ţƈƅ§

ŕƎœ·Ŧªŕŗŝ¥ÀŝžÀƎœ§±¢Áŷ±ƔŗŸśƅ§ƓžřƔƈŕŬƅ§¡§¯ŷ£½ţÁŷŶž§¯Ɣ±ƔŗŸśƅ§řƔ±ţ£¯ŗƈ ÁŐž ¾ƅ°¯Ÿŗ


ŗƒŪœƒŪƃ¦ŗŪœƒƂƃ¦ řƔŬŕŬţ ±Ɣŝś Ɠśƅ§ ªŕŷÃŲÃƈƅ§ Áŷ «Ɣ¯ţƅ§ Ɠž řżƆƅ§ À§¯ŦśŬ§ Ɠƍ řƔŬŕƔŬƅ§ řŬŕƔƄƅ§ ±ŕƄžƗ§Áŷ±ƔŗŸśƅ§±¸ţƅƑŸŬśƓƍÞřœƔŬƈ±ƔŻ©±ÃŰŗõ¹ÃƊƅ§ã½±ŸƅŕƄõřƔŷŕƈśŠ§ Àòƅƛ©¡ŕŬ¥Ɠž¨ŗŬśƅ§¨ƊŠś ¡±ƈƅ§¿ÃŕţƔÁ£¨Ɣ°Ǝśƅ§ ÁŬţÁƈž©¡ŕŬ¥¨ŗŬś¯ƁƓśƅ§

Ɠž ÀƎśƔ±ţ Áƈ ¯ţƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ÁƔ±ŦƖƅ ©¡ŕŬƙ§ ¨ŗŬś řƔŬŕƔŬƅ§ řŬŕƔƄƅ§ ©±Ƅž Á£ ƛ¥ ŕƎƅ ŕƈ¥±ƔŗŸśƅ§Ã±ŕƄžƗ§ƑƆŷřŗŕƁ±ƅ§¶±ſƅƑŸŬśƓƎžŕƎŬſƊŗŕƎŬſƊ¶ţ¯śŕƎƊŐž§°ƅž±ƔŗŸśƅ§ Áŷ «Ɣ¯ţƅ§ ÀƔ±ţśŗ ¾ƅ°Ã řƔŷŕƈśŠƛ§ ·ÃżŲƅ§ Áƈ řƔƅŕŷ řŠ±¯ ¿ƜŦ Áƈ ã ÁÃƊŕƂƅ§ ©ÃƂŗ

řƊƔŸƈ±ŕƄž£

´Ã± ÁŕŝŕƊÊ ŢŲÃƔ ÁƔ±Ŧƕ§ Ƒƅ¥ ©¡ŕŬƙ§ ŕƊŕƔţ£ ƌƔž ¨ÃŻ±ƈƅ§Ã űñŲƅ§ Áƈ ƌƊ£ ±ƔŻ Æ řƔŕƈţ Ɠƍ ŕƎśŠƔśƊ ÁƄƅ žřƔƊŕŬƊ¥ ª§±ŕŗśŷŕŗ řŷÞ¯ƈ ÁÃƄś ©¯ŕŷ řƔŬŕƔŬƅ§ řŬŕƔƄƅ§ Á£ ¼ƔƄ ±Ŧ¢ů§¯ŗśŬ§Àŕ¸ƊÅ£¿ŝƈ¯§¯ŗśŬƛŕŗÀŬśś¯ƁÃ¿ŕŸžƗ§Ã¡§±ƕ§Áƈ¨ŬţÃřƊƔŸƈřŷÃƈŠƈ

ÁƔ±ÃƎƂƈƅ§Áƈ©¯Ɣ¯ŠřŷÃƈŠƈ½ƆŦƓž¨ŗŬśśžªŕƔƆƁƘƅ¯Ɣ§²śƈÀ§±śţ§ ½ƔƂţśƅŕƎƔŸŬ¡ŕƊŝōž ƋŕƈŬ£ Å°ƅ§ £¯ŗƈƅ§ Ãƍà ž¯ƂƊƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ©¯ŕŷ űŠƔ řƂƔƂţƅ§ Áŷ «ţŗƅ§ Á¥ ÁƔŬ±Ŧƈƅ§ Ê Ɠž ½ţƅ§ ŕƊƅ Á£ ´Ã± ıƔà oō·Ŧƅ§ řƔƆŗŕƁ ±ŗÃŗ ¿±ŕƄ ±ƔŬ řƔƈƆŸƅ§ řž±Ÿƈƅ§ ¼ÃŬƆƔž

ŕƊœ§±¢řŸŠ§±ƈŗ¿Ã ŗƂƅ§ÃÁƔ±Ŧƕ§¡§±¢řŸŠ§±ƈřƔƅÃœŬƈŕƊƔƆŷÞ©¡ŕŬƙ§ 

¨°œŰšƉ°œŕřŵœŕŠƆœŪřƃ¦ ÁƔ±Ŧƕ§ ½ÃƂţ À§±śţ§ űñŲƅ§ Áƈ ž¹ÃƊśƈ ů¯Ÿś ŶƈśŠƈ Ɠž ÁƔ±Ŧƕ§ Ŷƈ ´ƔŸƊ ƓƄ

À¯ŷ Ãƍ±Ųţśƈƅ§¾ÃƆŬƆƅ řƔŬŕŬƗ§ ŢƈƜƈƅ§ ¯ţ£Ã ÁïƔ±Ɣ ŕƈƄÀƎśŕƔţ´Ɣŷ Ɠž ÀƎśƔ±ţà ±ƔŻ ¾ÃƆŬƅ§ ¯ŕƂśƊ§ řƔƅÃœŬƈ Áƈ ŕƊƔſŸƔ ƛ §°ƍ Á£ ±ƔŻ ªŕŷ§²Ɗ ƅ§ řƔÃŬśƅ ¼ƊŸƅ§ À§¯ŦśŬ§ ŕƎƈ§¯ŦśŬ§ŶƔ·śŬƊƓśƅ§½±·ƅ§¯¯ţƔ§°ƍÁ£±ƈƗ§Ɠžŕƈ¿ƄÀƎŸƈ¼ƆśŦƊÁƈƅƓƁƜŦƗ§

řƂƔƂţƅ§Áŷ«ţŗƅŕŗÁƔŗÃţŰƈŕƊÃƄƔÁ£¯ŗƛ ¡ŕ·ŦƘƅ±Ůŗƅ§¨ŕƄś±§řƔƈśţ¿ŗƂśÃŶŲ§Ãśƅŕž ÀƎśŕƔƄÃƆŬÃÀƍ±ŕƄž£¯ƂƊŗ­ŕƈŬƅ§ÁÃŲž±ƔÁƈ¡§±¯²§Ã


©¦ ¦°ſ H.L. Hart, Law, Liberty and Morality, Oxford, Oxford University Press, 1963. Alan Haworth, Free Speech, London, Routledge, 1998. John Locke, A Letter Concerning Toleration, Hague, Martinus Nijhoff, 1963 (1689). John Stuart Mill, On Liberty, London, Penguin, 1971 (1859). John Milton, Areopagatica, London, Dent, 1993 (1644). Jonathan Rauch, Kindly Inquisitors: The New Attacks on Free Thought, Chicago, University of Chicago Press, 1993.

°ŕ®řƄƃŗƄőŪ¢ ƓŬƊŠƅ§¾ÃƆŬƅ§ÁƈřƊƔŸƈ¿ŕƄŮ£ŶƊƈƓżŗƊƔ¿ƍÏ ªŕƂƔƆŸśƅ§ ¾ƅ° Ɠž ŕƈŗ žƌƊŷ ±ƔŗŸśƅ§ ã ±ŮƊƅ§ Áƈ ¡ƓŮ Å£ ±¸ţ ±Ɣ±ŗś ÁƄƈƔ ¿ƍ Ð  řƔƆŝƈƅ§řƔƍ§±ƄÁŷ©±ŗŸƈƅ§ÃřƔŬƊŠƅ§ÃřƔ±ŰƊŸƅ§

řƈƄƜƈƅ§řŲŕƔ±±¸ţƓżŗƊƔ¿ƍÑ


‫رح عمتجمل ئدابم لوح يسارد ليلد‬ ‫دروفشا لجين روتكدلا‬ ‫نوسرملاي ناي ةسسؤم نم فيلكتب‬

‫تاملك ‪.‬حتفنمو يطارقميد ‪,‬رح عمتجم لجا نم ةيرورضلا ميقلاو ةيساسالا ئدابملا حرشي رح عمتجمل ئدابم‬ ‫ةرشعانثا لوانتي ”رح عمتجمل ئدابم ” ‪.‬مهفت املق نكلو اريثك ددرت ةواسملاو ةيرحلا ‪,‬ةيطارقميدلا لثم‬ ‫لوح راوحلا يف مهاسيل ةيركف تايلا ىلع ئراقلا لصحي ‪ .‬رح عمتجم يف اهتيمها حضويو ةيساسا ةركق‬ ‫‪.‬ملاعلاو هدلب لبقتسم‬

‫ةيناسنالا تاساردلا دهعم يف جمارب لوؤسم دروفشا لجين روتكدلا‬ ‫يسيئر رضاحمك اقباس لغش امك ‪.‬نطنشاو يف نوسام جروج ةعماج يف‬ ‫يبوروالا جامدنالا يف تينوم نيج يسرك لغشو ةيسايسلا مولعلا يف‬ ‫ةسايسلا ” ررحمو فلؤم هنا امك ‪.‬ارتلجنا يف رياشدروفاتس ةعماج يف‬ ‫تاسايسلا ” ‪ 1999),‬سرب يتيسرفينوي رتسشنام( ”مويلا ةيكيرمالا‬ ‫ركفلل سرهف ”‪ 1994),‬رتنيب( ”ديدجلا نيميلا ريثأتو ةماعلا‬ ‫)‪ 1991‬جدلتيور( ”يلاربيللاو ظفاحملا‬

Profile for Jarl Hjalmarson

Principles for a free society - in Arabic  

"Principles for a free society", a study guide by Dr. Nigel Ashford for the Jarl Hjalmarson Foundation, translated into Arabic.

Principles for a free society - in Arabic  

"Principles for a free society", a study guide by Dr. Nigel Ashford for the Jarl Hjalmarson Foundation, translated into Arabic.

Advertisement