Page 1

LEDELSE I  AKUTAFDELINGER    Arbejdsmøde/Workshop  3.  Efterår  2012  


Dagens program   08.15  –  08.30

Hvor  er  vi  i  processen  +  rundstykker

08.30 –  09.30  

 

Opsamling  fra  camp/workshops.  Et  blik  på  tværs  af  de                                        deltagende  hospitaler  og  et  tilbageblik  på  jeres  arbejde  på  workshops  

09.30 –  10.15      

     

Optakt  til  gruppearbejde,  indlæg  omkring  de            væsentlige  elementer  i  det  nye  akut-­‐setup  v.  Akutafdelingsledelsen        (akutlægen,  visitationen,  modtagelse,  triagering  og  koordinering  af        akutte  patientforløb)  

10.15 –  10.30

Pause  

10.30 –  11.30    

   

Drøftelse  af,  hvordan  det  nye  akut-­‐setup  bedst  muligt  sættes  i  spil  -­‐        herunder  dialog  om,  hvilke  muligheder  der  er  for  at  optimere        patientforløbene  

11.30 –  12.00

Frokostbolle  

12.00 –  12.45  

 

Præsentation  af  tanker  og  idéer  samt  evt.  udvælgelse  af  konkrete  tiltag,    der  ønskes  afprøvet  

12.45-­‐13.15

 

Opsamling  og  drøftelse  af,  hvad  der  er  vigtigst  at  bringe  videre  til    følgegruppen          

 

 


Formål med  dagen   Samle  op  på  workshops  og  camp  –  herunder  de  ideer,  den  viden   og  de  erfaringer,  I  har  taget  med.     Drøfte,  videreudvikle  og  beslutte  hvilke  konkrete  tiltag,  der  skal   afprøves  for  at  højne  samarbejdet  omkring  de  akutte  patienter.    

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Hvor er  vi  i  processen?  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Opsamling på  camp/workshop  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


De tre  fokusområder   §  Udvikling  og  beskrivelse  af  ledelsesrum  i   Akutafdelingen  -­‐  herunder  det   ledelsesmæssige  samarbejde  omkring  de   akutte  patienter.    

Specialerne

§  Beskrivelse af  en  kompetenceprofil    for   akutlæger  og  akutsygeplejersker  samt   udvikling  af  kliniske  og  organisatoriske   strategier  for  akutteams.     §  Udvikling  af  ledelsesmæssige  og   organisatoriske  strategier  for  det   sygeplejefaglige  personale  i  Akutafdelingen.    

© 2012

Flowmaster-­‐team, Akutmodtagelsen  

Afdelingsledelse,   Akutmodtagelsen  

C O NC EPT M A KING

TM


1: Udvikling  og  beskrivelse  af  ledelsesrum  i  Akutafdelingen,  herunder   det  ledelsesmæssige  samarbejde  omkring  de  akutte  patienter  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


1: Udvikling  og  beskrivelse  af  ledelsesrum  i  Akutafdelingen  -­‐  herunder   det  ledelsesmæssige  samarbejde  omkring  de  akutte  patienter     §  Patientens  behov  i  fokus  –  opbygge  fællesskab  omkring  den  akutte   patient.  Fokus  på  FÆLLES  Akutafdeling/Akuthospital  -­‐  fælles  forståelse   for  opgaven     §  Forventninger  til  HL:  dedikeret  opmærksomhed,  tydelig  udmelding,   udstikke  rammer  og  retninger  fra  helikopterperspektiv  samt  sikre  fælles   indsats  og  samarbejde  på  tværs  af  hospitalet     §  Etablering  af  styregruppe/driftsgruppe/board  (effektiv  og  dynamisk   mødefora),  der  sikrer  direkte  og  definerede  indgange  til  HL  og  sikrer   ligeværdigt  fælles  ledelsesrum.  Evt.  inddragelse  af  eksternt  blik  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


1: Udvikling  og  beskrivelse  af  ledelsesrum  i  Akutafdelingen  -­‐  herunder   det  ledelsesmæssige  samarbejde  omkring  de  akutte  patienter  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Øvrige temaer  under  fokusområde  1   §  Er  rammen  klart  defineret  fra  Sundhedsstyrelsens  side?  (Fordel  eller   ulempe  at  hospitalerne  selv  kan  fortolke  inden  for  nogle  meget   overordnede  rammer?)   §  Akutafdelingen  som  fremskudt  post     §  ”Forventet  gevinst,  af  akutafdelingerne,  er  allerede  høstet”  gennem   besparelser.  Mangel  på  ressourceoverblik  og  -­‐fordeling  på  tværs  af   hospitalet  (helhedstænkning  mangler)   §  Akutafdelingen  og  akutlægens  berettigelse.  Hvad  skal  der  til  -­‐  hvordan  skal   set-­‐up’et  være  for  at  konceptet  omkring  akutafdelinger  giver  mening?  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


2: Beskrivelse  af  en  kompetenceprofil    for  akutlæger  og   akutsygeplejersker  samt  udvikling  af  kliniske  og  organisatoriske   strategier  for  akutteams  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Two by  Two  -­‐    funktioner  drøftes  og  kategoriseres  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


2: Beskrivelse  af  en  kompetenceprofil    for  akutlæger  og   akutsygeplejersker  samt  udvikling  af  kliniske  og  organisatoriske   strategier  for  akutteams       Akutlægens  overordnede  kompetencer  og  funktioner:   §  Kompetencer:  beslutningsdygtig,  samarbejdsdygtig,  brede   kliniske  kompetencer,  overblik,  gode  kommunikationsevner   §  Funktion:  diagnostisering,  visitation  (patienten  på  rette  spor),   prioritering  og  evt.  flowstyring,  forløbsansvarlig,  supervision  af   basislæger,  ledelse,  uddannelse,  udvikling  (og  forskning)   §  +    Kendskab  til  ”huset”  og  til  andres  kompetencer      

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Basisfunktioner for  akutlægen     (stor  mængde  af  udførelser)     §  Initial  gennemgang   §  ABCDE  –  vurdering   §  Team  –triage   §  Foretage  stabiliserende  behandling   §  Igangsætte  udredning  og  behandling   §  Afslutte  patienter   §  Teamledelse  ved  akutkald   §  Ultralyd     © 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Basisfunktioner for  akutlægen     (lille  mængde  af  udførelser)  

§  Traumeledelse (opfattes  også  som  special-­‐funktion)   §  Blokader   §  Lumbal  punktur   §  Pleuradran  (opfattes  både  som  en  special-­‐  og  basis  funktion)   §  Sepsis  behandling   §  Øre/Næse/Hals  -­‐  ballon   §  Ascites  punktur   §  Nødtraheotomi   §  Skadestue-­‐arbejde     © 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Specialfunktioner for  akutlægen     (lille  mængde  af  udførelser)     §  Pleuradræn  (opfattes  også  som  basalfunktion)   §  Suprapubisk  KT  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Øvrige temaer  under  fokusområde  2,1  (akutlægen)  

§  Behandler og/eller  flowmaster?   §  Manglende  forståelse  for  akutlægefunktionen     §  Diffuse  overgange  til  specialerne   §  Identificering  af  og  fokus  på  forløb  med  uajlarede  patienter   §  Akutmedicinsk  speciale/ikke  speciale?    

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


2: Beskrivelse  af  en  kompetenceprofil    for  akutlæger  og   akutsygeplejersker  samt  udvikling  af  kliniske  og   organisatoriske  strategier  for  akutteams       Akutsygeplejerskens  overordnede  kompetencer  og  funktioner:     §  Kompetencer:  overblik,  fleksibel,  gode  kommunikative  evner,  empati,   team-­‐player,  omstillingsparat,  god  til  tværfagligt  samarbejde,   prioritere,  selvstændig   §  Funktion:  modtagelse,  triagering,  observation,  pårørende-­‐  og   primærsektorkontakt,  initialbehandling,  dokumentation,   koordinering,  basal  sygepleje,  basis  kompetencer  inden  for  det  akutte   område,  forløbsledelse      

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Basisfunktioner for  akutsygeplejersken     (stor  mængde  af  udførelser)   §  Modtage  pa*enter   §  Sikre  ABCDE   §  Triagering   §  Ini*al  Behandling  (fx  PVK,  katheter,  sonde,  A-­‐gas,  EKG,  spirometri,  blærescan,   ukomplicerede  bandager,  medicin)   §  Bes*lle  parakliniske  undersøgelser   §  Basal  sygepleje   §  Obersva*on  (+  handle  på  denne)   §  Dokumenta*on   §  Assistere  *l  diverse  indgreb   §  Pårørende  kontakt  (og  primærsektoren)   © 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Basisfunktioner for  akutsygeplejersken     (lille  mængde  af  udførelser)  

§  Kontakt med  primærsektoren   §  Assistere  ved  avanceret  genoplivning    

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Specialfunktioner for  akutsygeplejersken     (lille  mængde  af  udførelser)     §  Kvalitet     §  Forskning      

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Specialfunktioner for  akutsygeplejersken     (stor  mængde  af  udførelser)     §  Hospitalsvisitation   §  Koordinering   §  Lægevagtfunktion     §  Bestille  røntgen  +  konferencer   §  Behandlersygepleje   §  Tjenestetidsplanlægning   §  Faglige  supervision   §  Sygeplejefaglig  specialist  funktioner   §  Støttefunktion  til  sekretariat   §  Stabsfunktioner   © 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Øvrige temaer  under  fokusområde  2,2  (akutsygeplejersken)  

§ 

Det er  nødvendigt  at  anerkende,  at  akutsygeplejersken  ikke  kan  det  hele,   og  at  der  er  brug  for  specialiserede  sygeplejersker,  der  er  stærke  inden   for  specifikke  områder  

§ 

Basisuddannelse der  sikrer  fælles  sprog/grundlag  

§ 

Akutsygeplejersken som  leder?  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


2: Beskrivelse  af  en  kompetenceprofil    for  akutlæger  og   akutsygeplejersker  samt  udvikling  af  kliniske  og  organisatoriske   strategier  for  akutteams       Akutteam:   §  Kompetencer:  overblik,  stress-­‐stærk,  nærværende,  gode  kommunikative  evner,   situationsbevidst,  tværfaglighed,  omstillingsparat   §  Funktion:  Ledelse,  diagnostik,  logistik,  koordinering,  service,  sikre  flow  +  kvalitet  i   patientforløb   §  Organisering:  Ad  hoc/Behovs  Bestemt  Team  (BBT)  -­‐  tilkalde  ad  hoc  kompetencer   akængig  af  patientens  symptomer,  vilje  til  at  arbejde  på  flere  niveauer  og  med   utraditionelle  opgaver,  klar  rollefordeling   §  Forudsætninger:  introoplæring,  vedligeholdelse,  basisakutuddannelse     Øvrige  tematikker:     §  Inspiration  fra  hjertestopsteam,  traumekald  og  medicinsk  kald   © 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Kliniske og  organisatoriske  strategier  for  akutteams  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Situeret ledelse  i    fælles  ledelsesrum  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Akutteams -­‐  dialog  og  forhandling  om  ledelse  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Akutteams -­‐  dialog  og  forhandling  om  ledelse  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Hillerød-­‐modellen

Fagligheder i  akutteamet   Sekretær:  Modtager  og  indskriver  patienten   Triagerende  akutsygeplejerske:  Triagerer/starter  forløbet  op  (sammen  med  akutlægen)   Serviceassistent/portør:  Kører  patienten  fra  triageområdet  ind  på  stuen  (en  del  af  afdelingen  og   temaet  +  ordentlige  oplæring  è  ansvar)   Akutlæge:  flowmaster

 

bioanalytiker:   Farmaceuter:   KBU  læge:  Refererer  til  specialet   Læger  fra  specialerne:  Tilkaldes  adhoc   Tre  akutsygeplejersker  i  teamet  (flere  forløb  ad  gangen)   En  koordinerende  sygeplejerske:  Har  overblikket  (er  tværgående)   En  tværsektoriel  koordinator:  Hjælper  med  at  få  patienterne  hjem  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Hillerød-­‐modellen (fortsat)  

Bemanding 1  team  fra  kl.22  -­‐  kl.10   2  team  fra  kl.10  –  kl.22  

Tiltag   § 

Ledelsesfokus

§ 

Kortlægning af  plejegruppen  

§ 

Løbende temadage,  omhandlende  de  vigtigste  kerneområder,  med  deltagelse  fra   involverede  på  tværs  af  afdelinger  og  fag  

§ 

Uddannelse og  oplæring  i  hverdagen  (bedside  og  patientside)    

§ 

Actioncards udarbejdet  på  tværs  af  afdelinger  og  fag  

§ 

Tjeklister, som  skal  sikre  ensartethed  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Hvad er  et  akutteam  og  hvilke  patienter  tager  det  sig  af?   To  forskellige  definitioner/forståelser:   A.  Akutteamet  samles  omkring  de  grønne  og  0range  patienter.  Dvs.  de  blå,  ikke   syge  patienter,  og  de  meget  syge,  og  nærdøde,  patienter  ryger  uden  om  teamet.   B.    Akutteamet  stiller  op  til  de  fleste  patienter  med  akutlægen  som  teamleder,    der    ordinerer  undersøgelser/behandling  og  tildeler  lægekompetencer  på  rette    niveau.  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


3: Udvikling  af  ledelsesmæssige  og  organisatoriske  strategier   for  det  sygeplejefaglige  personale  i  Akutafdelingen  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


3: Udvikling  af  ledelsesmæssige  og  organisatoriske  strategier   for  det  sygeplejefaglige  personale  i  Akutafdelingen   § 

Generalist/specialist –  vigtig  balance  

§ 

Ikke entydig  ledelse  –  hvem  refererer  den  enkelte  sygeplejerske  til?  

§ 

Faglig identitet  (forskellige  kulturer  samles  i  akutafdelingen)  

§ 

Fleksibilitet i  organiseringen  (rokering  –  løsning  af  flowproblemer)    

Øvrige tematikker:   § 

Drift (her  og  nu)  /  udvikling  (fremadrettet)  

§ 

Læge/sygeplejerske kulturer  (normer,  selvforståelse  og  fokus)  

§ 

Akutlægen som  ny  lederfigur  blandt  sygeplejerskerne  –  interessekonflikter      

§ 

Fusion af  skadestuesygeplejersker  og  sengeafsnitssygeplejersker  –  kommunikation,   forberedelse,  timing,  ”gødning  af  jorden”  

§ 

’Usynlige’ opgaver  sygeplejerskerne  udfører   © 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Ledelse af  fusionerede  sygeplejersker  -­‐  kulturanalyse    

 

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Touch Home    

 

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Opsamling på  workshops  og  møder     Opmærksomhedspunkter  (listet  i  vilkårlig  rækkefølge)   1. 

Tværorganisatorisk realtime-­‐workshop  i  Skadestuen    

Formål:     § 

Foretage fælles  deltagende  observationer,  der  kan  kvalificere  og  være  en  optakt  til  at  arbejde  med  at   kortlægge  patientforløb/grupper/flow  og  det  lægefaglige  samarbejde  heromkring  

§ 

Fælles forståelse  for  ledelsesrum/matriklen/centrum    

§ 

Udkrystallisere den  gruppe,  der  har  brug  for  akutlægen  ”hvor  er  det,  at  akutlægen  beriger  vores  system”?  

§ 

Ansvarsoverdragelse (hvor  er  der  mange  overdragelser,  hvor  har  vi  brug  for  at  definere  disse  snitflade?)  

§ 

Ajlare åbenlyse  svagheder  (lavt  hængende  frugter  –  som  eksempel  nævnes  det,  at  der  altid  tages  røntgen   af  thorax,  selvom  det  ikke  skal  bruges)  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Opsamling på  workshops  og  møder  (fortsat…)       Opmærksomhedspunkter  (listet  i  vilkårlig  rækkefølge)   2. 

Ejerskab af  patienten     Der  er  behov  for  at  arbejde  med  ”ejerskab  af  patienten”  for  at  undgå,  at  patienterne  tabes.  Herunder  få   drøftet  og  ajlaret,  hvordan  man  kan  få  visiteret  patienterne  så  tidligt  i  forløbet  som  muligt  

3. 

Hvordan får  vi  mest  værdi  af  lægekompetencerne?  

4. 

Skal sygeplejersker  tage  imod  patienterne,  når  vi  taler  om  specialister  i  front?  

5. 

Hvor mange  uajlarede/komplekse  forløb  har  vi  om  dagen?  (Der  bliver  skudt  på  ca.  5  i  snit)    

6. 

Kan Fælles  Akutafdeling  lære  noget  af  det  samarbejde,  der  foregår  i  MVA’en?  

7. 

Gamle damer,  med  brækkede  ben,  og  med  anden  alvorlig  sygdom  –  disse  patienter  er  vores  organisation   ikke  god  nok  til  at  håndtere  –  hvad  gør  vi?  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Opsamling på  workshops  og  møder  (fortsat…)   Opmærksomhedspunkter  (listet  i  vilkårlig  rækkefølge)   8. 

Helt uajlarede  patienter  er  ligeledes  en  udfordring  (i  dag  er  det  de  yngste  læger,  der  tager  sig  af  de   sværeste  forløb)    

9. 

Udfordring med  ortopæd  i  traume-­‐situationer  (fra  1  juni  skal  erfarne  ortopæder  gå  i  vagt)  

10.  Splittelse og  usikkerhed  omkring  faglig  identitet  –  Fælles  Akutafdeling/speciale,  det  kliniske/det   omsorgsmæssige,  generalist/specialist.  Udarbejde  ledelsesmæssig  strategier  ift.  sygeplejerskernes   faglighed  og  fagidentitet  som  ansat  i  Fælles  Akut  Afdeling.  Fokus  på  basal  sygepleje     11.  Højne  status  og  identitet  for  serviceassistenter  +  indramme  og  prioritere  deres  funktioner/opgaver   12.  Integrere  sekretærer  i  fællesskabet   13.  Åbenhed  og  kommunikation  mellem  Fælles  Akutafdeling  og  samarbejdspartnere        

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Optimerede patientforløb  

Hvilke typer  af  patientforløb,  kan  med  det  nye  akut-­‐setup,  optimeres  og  hvordan?  

C O NC EPT M A KING

TM


Frokost (30  min.)  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Hvordan forvaltes  ledelsesrummet   Ledelsesrummets  rammer  –   Lederen  kan:  Påvirke,  fortolke  og   udfordre     Ledelsesrummets  relationer  –   Lederen  bør  søge:  A2laring,   etablering,  udbygning  og   vedligeholdelse    

Kilde: Væksthus for ledelse

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Næste skridt   §  Opsamling   §  Projekt-­‐  og  følgegruppemøde  d.  3/10  

© 2012

C O NC EPT M A KING

TM


Tak for  jeres  indsats…      

Projekt: "Ledelse i Akutmodtagelser"  

Præsentation fra Workshop III som blev afholdt efter Camp. Mødet blev brugt til at samle op på tidligere workshops og campens input/refleks...

Projekt: "Ledelse i Akutmodtagelser"  

Præsentation fra Workshop III som blev afholdt efter Camp. Mødet blev brugt til at samle op på tidligere workshops og campens input/refleks...

Advertisement