Page 1

Quadern de treball CICLE SUPERIOR I ESO

1 ÀMBIT NATURA

La bultra del

Parc de Santa Maria de les Franqueses

Joan Arjona Sales, Mercè Plens Giral i Josep M. Gené Pau

Conèixer

*

Balaguer

Be*


La bultra de Santa Maria de les Franqueses Situació Situa en el mapa superior els noms següents: 1. El riu Segre 2. El polígon Campllong 3. Carretera de Balaguer a Lleida per Menàrguens 4. Carretera de Balaguer a Lleida 5. Vallfogona de Balaguer 6. Horta d’Avall 7. Balaguer 8. Sèquia del Cup 9. Monestir de les Franqueses

Situa en la foto inferior els noms següents: 10. El canal de Balaguer 11. Arborètum del Parc de les Franqueses 12. Central elèctrica de Vallfogona Térmens 13. Riu Segre 14. Monestir de les Franqueses 15. Zona per repoblar


Localització El bosc de ribera de les Franqueses es troba situat a poc menys de 4 km, aigües avall de Balaguer, concretament al marge dret del riu Segre i a 204 metres sobre el nivell del mar.

Entorn A les Franqueses conviuen des de fa segles les explotacions agrícoles (Horta d’Avall), el riu Segre en el seu tram mig/ baix i la bultra. La bultra no és un ecosistema estàtic, sinó que és fruït del resultat de centenars d’anys d’inundacions i canvis en la morfologia del canal fluvial, en el marc de canvis climàtics passats i actuacions de l’home. Podem dir que la naturalesa d’aquest bosc obeeix a la supervivència de l’ecosistema permanentment lligat a la seva destrucció. Així aquest bosc és fruit de la darrera gran riuada que hi va haver al novembre de 1982 que va destruir pràcticament part de la seva vegetació, i a més a més, va modificar el curs del riu.

Quadre de dades bàsiques

L’ecosistema de les Franqueses Els ecosistemes riberencs són aquells que apareixen associats a corrents d’aigua. És auí on es desenvolupa una vegetació singular que anomenem vegetació de ribera o bultra. Aquest espai també és una zona important en riquesa faunística. En els estudis realitzats aquests darrers anys per Jordi Larrégula Guerrero han permés catalogar les diferents espècies de flora i fauna que hi habiten (veure quadre que s’adjunta) que indiquen que aquest es un espai ideal per ser conegut i estudiat.


El Segre El riu Segre és afluent de l’Ebre, té 261 km de longitud i és un dels rius més importants de Catalunya. Neix a la Cerdanya francesa en ple Pirineu. Les neus hivernals i les abundants pluges li asseguren un cabal considerable des de la seva capçalera, aquest cabal es manté important gràcies a les aigües dels seus afluents, el Noguera Pallaresa, el Noguera Ribagorçana, el Cinca i altres. El Segre aporta a l’Ebre mes de 5.000 milions de metres cúbics anualment. L’existència d’aigua al sòl possibilita l’existència a la seva ribera de petits boscos caducifolis (Bultra) amb abundància de xops, verns, salzes, oms, etc. i un seguit d’arbustos com l’arç blanc, el sanguinyol i altres plantes herbàcies com el timó o el fonoll. Aquesta vegetació acostuma a disposar-se en bandes paral·leles, cada una de les quals correspon a un espècie diferent segons la seva necessitat d’aigua. Al marge d’aquestes comunitats boscanes n’hi trobem altres de típiques dels ambients d’aiguamolls, integrades bàsicament pel canyís, la canya xisca i la bova. Un dels problemes més greus del riu Segre és el de les riuades que al llarg dels segles han inundat part de la seva conca, especialment al seu pas per Balaguer. D’aquestes, les més conegudes són les riuades dels anys 1907, 1937 i la de l’any 1982. La de l’any 1982 va coincidir amb les festes del Sant Crist (9 de novembre) i va produir efectes catastròfics sobre la comarca de la Noguera i Balaguer.

Contesta Quina llargària té el riu Segre? .............. A quin riu desemboca el Segre?............ .................................................................... Quants m3 aporta a l’Ebre anualment? .................................................................. Què és la Bultra? ....................................... .................................................................. .................................................................... .................................................................. .................................................................. ................................................................... Quines han estat les riuades més importants del Segre al segle XX? ........ ..................................................................... ................................................................. Resegueix de color blau el riu Ebre i el Segre i amb un altre color els afluents del Segre següents? Sió Noguera Pallaresa

Cinca


Observa que el bosc de ribera de les Franqueses es disposa en forma de franja, tot seguint el curs del Segre. Marqueu amb una ratlla el tram de franja que correspon al bosc de ribera de la fotografia. En quin marge del riu Segre es troba el bosc ? a la dreta

a l’esquerra

als dos costats

En aquest cas quin costat és més ample? .................................................................................................. Quants metres d’amplada creus que hi ha a la banda més ampla? 5 metres

10 metres

20 metres

més de 30 metres

En quin espai de la fotografia faries una repoblació per recuperar aquest bosc de ribera (marca’l amb una creu). Quins arbres hi plantaries?.......................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................... L’aspecte d’aquest bosc varia amb les estacions de l’any? .......................................................................................................................................................................... Per què?.......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................


Vegetació de la bultra de les Franqueses La vegetació que es troba present en aquest espai és tipicament catalogada com de vegetació de ribera, encara que amb el pas del temps s’estan instal.lant altres espècies al.loctònes de fàcil adaptació i de caracter invasor, com la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia). Tocant a les aigües del riu ens trobem amb espècies adaptades a la freqüent inundació del terreny per les crescudes del riu, com són el salze, el saulic (Salix purpurea), la sarga (Salix elaeagnos) i el canyís (Phragmites australis). A mesura que ens endinssem terra endins la vegetació va variant, comencen a aparèixer arbustos com els esbarzers (Rubus ulmifolius, Rubus caesius) i el sanguinyol (Cornus sanguinea). La vegetació arbòria també canvia passant a ser tipicament de sòls amb la capa freatica alta com, l’alber (Populus alba), el xop (Populus nigra) i el vern (Alnus glutinosa). I a segona línia ens trobem espècies com ara l’om (Ulmus minor). Quadre de les espècies vegetals més importants del bosc de ribera

Treball d’observació És difícil circular per l’interior d’aquest bosc?................................................................................................ Per tant és un bosc esclarissat

espès

buit d’arbres

arbustiu

herbaci

Quin és l’estrat dominant arbori

Observa si en el bosc hi ha alteracions produïdes per l’home. Quines? arbres tallats

camins

foc

Pots observar restes/signes de vida animal. Quins? plomes

excrements

rastres

motos


Distribució del bosc per estrats Les plantes d’un bosc de ribera s’estructuren per estrats: a) herbaci

b) arbustiu

c) arbori

Observa aquest dibuix i marca amb una linea on creus s’ubica cadascun d’aquests estrats Com creus que s’estructura la bultra de les Franqueses i en quina proporció aproximadament es troben els els diferents estrats. Pinta aquesta proporció en el cercle arbres arbustos 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 lianes 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012

herbes

Elements del bosc

LIANA

ARBUST

ARBRE

vegetal enfiladís, pot ramificar-se des de terra

vegetal llenyós, amb ramificació des de la base, de menys de 5 m d'alçària

vegetal llenyós amb ramificació al capdamunt d'un tronc de més de 5 m d'alçària


L’estrat arbori Parts de la planta Assenyala les parts de l’arbre i escriu els noms: 1. 3. 5. 7.

capçada 2. branques fulles 4. tronc escorça 6. arrel principal arrels secundàries

La capçada Escriu al requadre del tipus de capçada que li correspon: fusiforme, arrodonida, irregular, para-sol i cònica

Les fulles

Les flors

Assenyala les parts d’una fulla 1. pecíol 3. nervi secundari 5. marge

2. nervi principal 4. limbe 6. àpex

Assenyala les parts d’una flor 1. pedicel 3. estigma 5. filament 7. pètal

2. ovari 4. antena 6. estam 8. estil


Observa un xop i omple aquesta fitxa

Nom de l’arbre:

Les fulles Pecíol

Dibuix de les fulles absent

curt

llarg

Limbe simples

Forma

compost (pinnaticompost)

compost (palmaticompost)

acicular

linear

lanceolada

ovalada

eliptica

romboidal

cordiforme

triangular

Vora entera

dentada

serrada

lobulada

espinosa

dividida

Disposició alternes

Mida

petita

Durada

perenne

esparses

mitjana

gran

caduca

Dibuix general de l’arbre

oposades

verticil.lades

Color anvers

verd clar

verd fosc

Consistència

endurida

tendra

Dibuix i descripció de les flors

Dibuix i descripció dels fruits

Recompte: nombre d’exemplars trobats

1 a 5 (poc)

6 a 12 (bastant)

més de 13 (molt)


L’estrat arbustiu Dins de l’estrat arbustiu el dominador clar es el esbarzer (Rubus sp) seguit del sanguinyol (Cornus sanguinea), on aquests dos tipus formen el 90 % del total en freqüència d’aparició, d’altres espècies presents com la Vitis riparia, Humulus lupulus, Rosa sp, Arundo donax, Prunus domèstica...

Observa aquest estrat i escriu les diferents espècies que has pogut identificar Arbust

Característiques

1 ............................................... 2 ...............................................

................................................................................................... ...................................................................................................

3 ............................................... 4 ...............................................

................................................................................................... ...................................................................................................

5 ...............................................

...................................................................................................

Treball d’observació Escull l’esbarzer com arbust més representatiu, observa’l bé i descriu alguna de les seves característiques (pots orientar-te amb la fitxa dxe la planta). Fes-ne un dibuix. Nom comú: ............................................................... Nom científic:............................................................

Descripció característiques: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Propietats i altres .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

Dibuix


L’estrat herbaci La vegetació herbàcia és formada principalment per l’heura (Hedera helix), la qual assoleix un nivelll de desenvolupament molt alt. Altres espècies que es troben en menor freqüència són: el fenàs de bosc (Brachypodium sylvaticum), l’apelagós (Galium aparine), la sabonera (Saponaria officinalis), el fenoll o fonoll (Foeniculum vulgare) i així fins a 40 espècies diferents. Observa aquest estrat i escriu les diferents espècies que has pogut identificar Herba

Característiques

1 ............................................... 2 ...............................................

................................................................................................... ...................................................................................................

3 ............................................... 4 ...............................................

................................................................................................... ...................................................................................................

5 ...............................................

...................................................................................................

Treball d’observació L’heura és una planta enfiladissa de la família que pot arribar a viure fins a 500 anys. Creix en llocs d’ambient humit i és originària d’Europa. A part de ser una planta amb aplicacions farmacològiques també s’utilitza per ornamentar i decorar jardins. Fes una descripció de les fulles, les flors i els fruits i escriu-ne les característiques

..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... .....................................................

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ...................................................

Quins mecanismes utilitza per enfilar-se? ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Busca a internet, a la Viquipèdia, els usos medicinals d’aquesta planta.................................................... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................


La fauna del bosc de ribera La bultra, ofereix habitatge a rèptils (sargantanes i colobres) i amfibis (granotes, gripaus) i a moltes espècies d'insectes (papallones, mosquits, mosques...), però el grup més vistós i un dels més significants és el dels ocells. A les vores del riu es poden observar a les nits les guineus, les fagines, els porcs senglars i el tímid eriçó. I entre els molts peixos que podem trobar en el tram del Segre al seu pas per Balaguer destaquem la madrilla (Chondros-toma miegii), la carpa (Cyprinys carpio), el barb comú (barbus graellsii), el luci (Esox lucius), la truita irisada (Salmo gairdneri), l'anguila (Anquilla anguilla) i altres. Quadre de la fauna més representiva de la Bultra de les Franqueses

Fauna boscana de la comarca de la Noguera. Font: Viu la Noguera. Museu Comarcal de la Noguera. Dibuix: Xavier Castellà

En aquests dibuixos de la fauna de la Noguera localitza els animals representatius de la Bultra de les Franqueses 1. Gripau comú 6. Esquirol

2. Fagina 7. Conill

3. Mustela 8. Òliva

4. Porc senglar 9. Mussol banyut

5. Llebre 10. Llambric


Fauna de les zones aquaàtiques de la comarca de la Noguera. Font: Viu la Noguera. Museu Comarcal de la Noguera. Dibuix: Xavier Castellà

1. Bernat pescaire 5. Llúdriga 9. Granota verda

2. Carpa 6. Ànec coll verd 10. Cranc de riu

3. Barb 7. Rata d’aigua

4. Serp d’aigua 8. Libèl.lula

El nostre comportament al bosc Com has d’actuar davant d’aquestes situacions: -

Veus companys que estan fumant, jugant amb un encenedor ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

-

Trobar deixalles al bosc ............................................................................................................................................................

-

Ensopegar amb un foc mal apagat ............................................................................................................................................................

-

Trobar una font ............................................................................................................................................................

-

Veus persones que estan collint flors, branques... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

-

Trobar ermites, cases de pagès...o altres edificacions mig enrunades ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................


Recorregut per l’arborètum de les Franqueses Un arborètum és un espai botànic especialitzat, que agrupa senta nombroses espècies d'arbres o essències llenyoses en forma de col·leccions molt sovint temàtiques. L’arborètum de les Franqueses agrupa un nombre important d’espècies de plantes de l’entorn propi d’un bosc de ribera amb una informació detallada de les seves característiques.

6

2

3 5 4 7

1

9 8

10 12

11


Identifica els espais més significatius de l’arborètum de les Franqueses seguint el recorregut que suggerim al plànol. Descriu amb tres línies el que hi ha. 1

...................................................... ...................................................... ...................................................... 4

...................................................... ...................................................... ...................................................... 7

...................................................... ...................................................... ...................................................... 10

...................................................... ...................................................... ......................................................

2

...................................................... ...................................................... ...................................................... 5

...................................................... ...................................................... ...................................................... 8

...................................................... ...................................................... ...................................................... 11

...................................................... ...................................................... ......................................................

3

...................................................... ...................................................... ...................................................... 6

...................................................... ...................................................... ...................................................... 9

...................................................... ...................................................... ...................................................... 12

...................................................... ...................................................... ......................................................


Recorregut per l’arborètum Comença el recorregut en el punt de sortida i escriu el nom de les espècies vegetals senyalitzades a l’arborètum. Ubica-les a la fotografia. 1. .................................................. 2. .................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. 5. .................................................. 6. ................................................... 7. .................................................. 8. ................................................... 9................................................... 10.................................................. 11................................................. 12. ................................................. 13 .................................................. 14................................................. 15 ................................................. 16 .................................................. 17................................................... 18 .................................................. 19................................................... 20.................................................. 21.................................................. 22.................................................


Gimcana de l’arborètum Fes un recorregut per l’arboretum, llegeix els plafons informatius i contesta les preguntes següents. Guanyarà l’alumne o l’equip que respongui més aviat totes les preguntes de manera correcta. 1. Escriu tres utilitats de la fusta del plataner ……………………………………………………………....................................................................…………………. 2. De l’escorça de quin arbre s’extreu un colorant groc? ………………………………………….......................................................................………………………….. 3. Fins a quants metres d’alçada pot arribar a tenir el roure? ........................................................................................................................................................................... 4.- El licor que s’elabora a partir del fruit verd del noguer és? el vodka

la crema catalana

la ratafia

l’anís

5.- Quin aliment s’elabora amb el fruit de l’esbarzer? ........................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 6.- Relaciona cada arbre o arbust amb els tractaments de malalties arç blanc vern

faringitis bronquitis

heura xop

circulació sanguínia nafres i ferides

7.- Completa les dites següents: «Més …............................…… que un roure» «Qui dorm sota una noguera, la ……….............................…… espera» 8. – Quin arbre s’ha utilitzat i es segueix utilitzant com una alternativa a l’aspirina? ...............................................................................................................................................……………….. 9.- Quan floreix la vinya? gener-febrer

març- abril

maig-juny

juliol- agost

Quin és el seu fruit? ………………………………………………. 10.- Còpia i aprèn de memòria la dita del tamariu: .......................................................................................................................................................................... 11. Quantes fonts hi ha en el conjunt del Parc de les Franqueses? ......................................................... 12. Completa la poesia que hi ha en un plafó a l’entrada de l’arborètum ...que les nostres petjades siguin de silenci; la..................................................................... les nostres armes; ........................................, murmuris d’amor el nostre rastre..., inexistent!


Identifica el nom dels arbres tenint en compte la imatge (observa dels fitxes de l’arborètum)

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES Localitza a l’entrada de l’arborètum de les Franqueses el plafó que defineix els següents conceptes. Escriu el que allí hi diu: Bosc de ribera: ..................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................... Arbre:.............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................ Arbust:.............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................ Herba:.............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................ En aquest mateix plafó hi ha el comentari de la catologació d’un total de 85 espècies i a continuació es relacionen les més importants. Escriu a cada columna les més representatives: Arbres ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... .........................................

Arbustos ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

Herbes ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

Les inundacions del Segre al seu pas per Balaguer El dia 13 d'octubre de 1907 hi va haver una riuada que va afectar els murs de contenció del riu. El dia 20 el rei Alfons XIII va venir a Balaguer per veure les destrosses. El 22 el Segre va pujar de nou i va arribar a set metres d'altura sobre el nivell ordinari. L’octubre de 1939 hi va haver noves inundacions. El dia amb el cabal més important fou el 29 d'octubre al matí, que l'aigua va arribar fins a la baixada del Portalet. El nivell de l'aigua va canviar diferents vegades al llarg dels quatre dies que va durar la inundació. Els dies 7 i 8 de novembre de 1982 va esclatar un violent temporal que va afectar les capçaleres dels rius Segre, Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana. Els efectes es traslladaren a les zones baixes de les conques respectives, encara que amortits pels embassaments, que van evitar una tragèdia més gran. A la part baixa del Segre el cabal màxim fou de 3.200 m3/s contra els 5.200 m3/s de l'any 1907. Llegeix i contesta:


Quina de les tres inundacions creus que fou la més important? ...............................Perquè?...................... ......................................................................................................................................................................... Quines són les causes que les provoquen? ........................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Quins rius aboquen les aigües al Segre abans d’arribar a Balaguer?.......................................................... ........................................................................................................................................................................ Creus que les inundacions va provocar algun canvi en la vegetació de la Bultra de les Franqueses?........... Quins?..................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ Reforestació de la Bultra de les Franqueses Donat que dins del Parc hi ha espais buits de vegetació des de fa uns anys s’ha planificat una reforestació a càrrec dels alumnes dels centres educatius de Balaguer. Tenint en compte el sistema ecològic d’aquest espai s’han dissenyat uns mòduls de plantació amb un llistat d’espècies pròpies d’aquest ecosistema per portar la repoblació de tots aquests espais al llarg d’aquests anys. Observa les fotografies i escriu que et sembla que fan aquests alumnes:

..................................................

......................................................

......................................................

Contesta les preguntes següents: Creus que s’haurien de reforestar aquestes zones?....................................................................................... Raona la resposta............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................... Creus idoni que la facin els alumnes de Balaguer. Per què?......................................................................... ........................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................... Paral.lelament a la plantada es fan altres activitats formatives. Enmarca les que creguis que s’hi fan: Visita al monestir Regar les plantes

Recorregut pel bosc de ribera Jugar un partit de futbol

Un ball de bastons

Una gimcana de descoberta

En quina època es fan les reforestacions..................................................................... Perquè?.................... ........................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................


Vocabulari: Busca a internet les següents paraules i escriu-ne el significat Perenne............................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................... Riuada.............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. arbori.................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... Caducifoli....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Cabal............................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Arbustiu.......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Herbaci............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... A continuació, per ajudar-nos en l’observació i l’estudi, us adjuntem algunes de les fitxes informatives de les plantes més representatives de l’arborètum de les Franqueses

Plantes per estudiar l’estrat herbaci


Plantes per estudiar l’estrat arbustiu

Plantes per estudiar de l’estrat arbori


FITXA DESCRIPTIVA D’UN ARBRE

Nom de l’arbre:

Les fulles Pecíol

absent

curt

............................................................ ..............................................................

llarg

Dibuix de les fulles

Limbe simples

Forma

compost (pinnaticompost)

compost (palmaticompost)

acicular

linear

lanceolada

ovalada

eliptica

romboidal

cordiforme

triangular

Vora entera

dentada

serrada

lobulada

espinosa

dividida

Disposició alternes

Mida

petita

Durada

perenne

esparses

mitjana

gran

caduca

Dibuix general de l’arbre

oposades

verticil.lades

Color anvers

verd clar

verd fosc

Consistència

endurida

tendra

Dibuix i descripció de les flors

Dibuix i descripció dels fruits

Recompte: nombre d’exemplars trobats

1 a 5 (poc)

Fitxa extreta d’un material didàctic del Camp d’Aprenentatge de Can Santoi

6 a 12 (bastant)

més de 13 (molt) Material fotocopiable

PARC DE LES FRANQUESES  

Proposta didàctica per visitar el bosc de ribera del Parc de les Franqueses de Balaguer

Advertisement