Page 1


คณะผู้จัดทำ


1. นำงสำวจริญำ ทิศกระโทก รหัส 554186004


2. นำงสำวกำญจนำลักษณ์ สุทธินำ รหัส 554186021


3. นำงสำวนภสร ศรีบุระ รหัส 554186023


4. นำงสำวเกสร สิงห์ซอม รหัส 554186025


5. นำงสำวพรธิภำ โชคคุณ รหัส 554186056


นักศึกษำสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย ปี 1 หมู่ 1


ซอฟต์แวร์(software) ควำมสำคัญของซอฟต์แวร์ การที่คอมพิวเตอร์ดาเนินการได้อย่างไรและก่อให้เกิดประโยชน์ได้ มากน้อยเพียงใดนั้นจึงขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนสาคัญ ของระบบคอมพิวเตอร์ หากขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถ ทางานได้ ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญมาก ซอฟต์แวร์เป็น ส่วนประกอบหนึ่งที่ทาให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้ตามที่ต้องการ


ควำมหมำยของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง ชุดคาสั่งหรือโปรแกรมที่ ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทางานตามลาดับขั้นตอนการทางานที่เขียนขึ้น ด้วยภาษาของคอมพิวเตอร์ คาสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทางานตามคาสั่ง การ ทางานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทากับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้ แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้


ชนิดของซอฟต์แวร์ ในบรรดาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ งานกับคอมพิวเตอร์มีมากมาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจได้รับการพัฒนา โดยผู้ใช้งานเอง หรือผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ผลิตจาหน่าย หากแบ่งแยก ชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพการทางานซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์มีมากมาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจได้รับการพัฒนาโดยผู้ใช้งานเอง หรือผู้พัฒนา ระบบ หรือผู้ผลิตจาหน่าย หากแบ่งแยกชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพ การทางาน จะแบ่งชนิดของซอฟต์แวร์แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)


ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ จัดการ อุปกรณ์รับเข้าและส่งออก การรับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระ การ แสดงผลบนจอภาพ การนาข้อมูลออกไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์ การจัดเก็บ ข้อมูลเป็นแฟ้ม การเรียกค้นข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบจึง หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ดูแลจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ ซอฟต์แวร์ระบบที่รู้จักกันดี คือ ระบบปฏิบัติการ (operating system) เช่น เอ็มเอสดอส ยูนิกซ์ โอเอสทู วินโดวส์ ลีนุกซ์ เป็นต้น แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และผู้ใช้


หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย 1) ใช้ในกำรจัดกำรหน่วยรับเข้ำและหน่วยส่งออก เช่น รับรู้การกด แป้นต่างๆ บนแผงแป้นอักขระ ส่งรหัสตัวอักษรออกทางจอภาพหรือเครื่องพิมพ์ ติดต่อกับอุปกรณ์รบั เข้าและส่งออกอื่นๆ เช่น เมาส์ ลาโพง เป็นต้น 2) ใช้ในกำรจัดกำรหน่วยควำมจำ เพื่อนาข้อมูลจากแผ่นบันทึกมาบรรจุ ยังหน่วยความจาหลัก หรือในทานองกลับกัน คือนาข้อมูลจากหน่วยความจาหลักมา เก็บไว้ในแผ่นบันทึก 3) ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่ำงผู้ใช้กับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น การขอดูรายการในสารบบ (directory) ในแผ่น บันทึก การทาสาเนาแฟ้มข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบพื้นฐานที่เห็นกันทั่วไป แบ่งออกเป็นระบบปฏิบัติการ และ ตัวแปลภาษา ซอฟต์แวร์ทั้งสองประเภทนี้ทาให้เกิดพัฒนาการประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ขึ้น


ระบบปฏิบัติการกับการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการทาหน้าที่ประสานงานหรือกากับดูแลการทางาน ของคอมพิวเตอร์ ในการกาหนดว่าจะเก็บโปรแกรมหรือข้อมูลเก็บไว้ใน ส่วนใดของหน่วยความจา ดูแลการติดต่อระหว่างส่วนต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมใช้งานหรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมการส่ง สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นไปปรากฏบนจอภาพ ควบคุมการพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ควบคุมการแปลสัญญาณจากแป้นพิมพ์ ให้เครื่องรับรู้ ควบคุมการบันทึกหรือการอ่านข้อมูลของเครื่องขับแผ่น บันทึก


ประเภทของระบบปฏิบัติการ เนื่องจากระบบปฏิบัติการเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทางานได้ แต่ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันมีสถาปัตยกรรมที่ แตกต่างกัน เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานทั่วไปจะมีคุณสมบัติ และการทางานที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น มินิคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่เป็นเครื่องให้บริการที่ต้องคอยให้บริการและดูแลเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เป็นบริวารจานวนมาก ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานกับ คอมพิวเตอร์ประเภทนี้จึงต้องมีความซับซ้อนกว่าระบบปฏิบัติการที่ใช้ใน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเราสามารถแบ่งประเภทของระบบปฏิบัติการ ตามลักษณะการทางานได้เป็น 3 ประเภทดังนี้


(1) ประเภทใช้งำนเดียว (single-tasking) ระบบปฏิบัติการประเภทนี้จะ กาหนดให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ครั้งละหนึ่งงานเท่านัน้ ใช้ในเครื่องขนาดเล็กอย่าง ไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการดอส (2) ประเภทใช้หลำยงำน (multitasking) ระบบปฏิบัติการสามารถควบคุมการ ทางานพร้อมกันหลายงานในขณะเดียวกัน ผู้ใช้สามารถทางานกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้หลาย ชนิดในเวลาเดียวกัน โดยระบบปฏิบัติการจัดสรรทั้งเวลาและเนื้อที่ที่ต้องใช้ในการประมวลผล คาสั่งของซอฟต์แวร์แต่ละชนิด เช่น แบ่งปันเวลาในการประมวลผลของซีพียู และการแบ่งเนื้อที่ ในหน่วยความจาสาหรับเก็บข้อมูลและคาสั่งของซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน เช่น ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ 95 และ 98 (3) ประเภทใช้งำนหลำยคน (multiuser) ในหน่วยงานบางแห่งอาจใช้ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ทาหน้าที่ประมวลผล ทาให้ในขณะใดขณะหนึ่งมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมกันหลายคน แต่ละคนจะมีสถานีงานของตนเองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จึงต้องใช้ ระบบปฏิบัติการที่มีความสามารถในการจัดการสูง เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถทางานเสร็จได้ใน เวลา ระบบปฏิบัติการในกลุ่มนี้ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็นที


ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ เนื่องจำกระบบปฏิบัติกำรจะต้องมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโปรแกรมใช้ งำน ดังนั้นระบบปฏิบัติกำรจึงมีหลำยชนิด ปัจจุบนั ระบบปฏิบัติกำรที่นยิ มใช้ งำนกันแพร่หลำยมีดังนี้ (1) ระบบปฏิบัติกำรดอส (Disk Operating System : DOS) บริษัทไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ขึ้นมำและให้ชื่อว่ำคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ได้มอบหมำยให้บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้พัฒนำระบบปฏิบัติกำร โดยให้ชื่อว่ำ พีซีดอส ต่อมำเมื่อไมโครคอมพิวเตอร์แบบนี้เป็นที่แพร่หลำย จึง มีผู้ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ซงึ่ มีกำรทำงำนแบบเดียวกับไมโครคอมพิวเตอร์ ของบริษัทไอบีเอ็ม ไมโครคอมพิวเตอร์เหล่ำนี้จะใช้ระบบปฏิบัติกำรของ บริษัทไมโครซอฟท์เช่นกันแต่ใช้ชื่อว่ำเอ็มเอสดอส (Microsoft Disk Operating System : MS-DOS) ซึ่งมีกำรทำงำนคล้ำยพีซีดอส แต่ ปัจจุบันไม่ได้รับควำมนิยมแล้ว


(2) ระบบปฏิบัติกำรยูนิกซ์ (UNIX) เป็นระบบปฏิบัติกำรประเภทใช้ หลำยคน และหลำยงำน ได้มีผู้พัฒนำระบบปฏิบัติกำรยูนิกซ์ให้สำมำรถใช้กับ เครื่องชนิดต่ำงๆ หลำยระบบโดยตั้งชื่อใหม่ เช่น ซีนิกซ์ (Xenix) วีนิกซ์ (Venix) ไมโครนิกซ์ (Micronix) เอไอเอ็กซ์ (AIX) อัลทริกซ์ (Altrix) เป็นต้น ปัจจุบนั มีควำมพยำยำมจะกำหนดให้ระบบปฏิบัติกำรที่มีชื่อต่ำง ๆ เหล่ำนี้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โปรแกรมที่พฒ ั นำภำยใต้ระบบยูนิกซ์นี้ มีข้อดี ตรงที่ไม่ต้องขึ้นกับเครื่องแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพำะ (3) ระบบปฏิบัติกำรไมโครซอฟต์วินโดวส์ (Microsoft Windows) ระบบปฏิบัติกำรที่พัฒนำโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เป็น ระบบปฏิบัติกำรที่มีลักษณะกำรใช้งำนแตกต่ำงจำก 2 ระบบแรกที่กล่ำวมำ เนือ่ งจำกมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (user interface) เป็นแบบที่เรียกว่ำระบบ ติดต่อผูใ้ ช้แบบกรำฟิก (Graphic User Interface : GUI) หรือที่ เรียกว่ำจียูไอ คือมีกำรแสดงผลเป็นรูปภำพ และใช้สัญลักษณ์ในรูปรำยกำร เลือก (menu) หรือสัญรูป (icon) ในกำรสั่งงำนคอมพิวเตอร์แทนกำร พิมพ์คำสั่งทีละบรรทัด ทำให้กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ง่ำยขึ้น ทัง้ ยังมีสีสันทำ ให้ซอฟต์แวร์น่ำใช้งำนมำกขึ้น


(4) ระบบปฏิบัติกำรลีนุกซ์ (Linux) เป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ระบบหนึ่งเช่นเดียวกับซีนิกซ์หรือวีนิกซ์ ได้รับการพัฒนาโดยนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยเฮลซินกิประเทศฟินแลนด์ชื่อ ลีนุซ ทอร์วาลด์ (Linus Torvalds) เขาเริ่มพัฒนาระบบปฏิบัติการ ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2523 ด้วยเขาต้องการพัฒนาระบบปฏิบัติยูนิกซ์ที่มี ความสามารถมากกว่าไมนิกซ์ซึ่งเขาใช้งานอยู่ จึงเริ่มต้นพัฒนา ระบบปฏิบัติการนี้เอง โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบจากระบบยูนิกซ์อื่นเลย และ ในปี พ.ศ. 2534 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เวอร์ชั่น 0.010 ก็ได้รับการ เผยแพร่ โดยมีการแจกให้ใช้งานฟรีรวมทั้งรหัสต้นแบบ (source code) ก็เป็นที่เปิดเผย จึงเป็นที่นิยมและมีผู้นาไปพัฒนาลีนุกซ์ของตนเองขึ้นใช้งาน มากมาย รวมทั้งมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ขึ้นใช้งานบนลีนุกซ์อีกด้วย

หน้าจอซอฟต์แวร์ระบบลินุกซ์ใน สภาวะตัวอักษร


ซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะทาง เป็นโปรแกรมที่ได้รบั การออกแบบและพัฒนาสาหรับนาไปใช้งานเฉพาะด้าน หรือในสาขาใดสาขาหนึ่งตามความต้องการของผู้ใช้ โดยที่ผู้เขียนคือ โปรแกรมเมอร์ (programmer) ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ และต้องศึกษาทาความเข้าใจเข้าใจงานและรายละเอียดของ การประยุกต์นั้นเป็นอย่างดี เช่น โปรแกรมช่วยจัดการด้านการเงิน โปรแกรมช่วย จัดการบริการลูกค้า ฯลฯ ตามปกติจะไม่ค่อยได้พบเห็นซอฟต์แวร์ประเภทนี้ใน ท้องตลาดทั่วไป แต่จะซื้อหาได้จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายใน • ราคาค่อนข้างสูงกว่าซอฟต์แวร์ทใี่ ช้งานทั่วไป โครงสร้างของซอฟต์แวร์เฉพาะทางมักจะประกอบด้วย ฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บ ข้อมูลลูกค้า และระบบหลักของงาน ภายในซอฟต์แวร์ควรจะมีส่วนทางาน ประมวลคาเพื่อใช้สร้างรายงาน ติดต่อโต้ตอบจดหมาย และการนัดหมายตาม กาหนดการ ลักษณะของซอฟต์แวร์เฉพาะทางนี้ มีทั้งรูปแบบที่มีผู้ใช้งานคนเดียว หรือผู้ใช้งานได้พร้อมกันหลายคน ตัวอย่างซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะทาง


(1) ซอฟต์แวร์ระบบงำนด้ำนบัญชีได้แก่ ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลกู หนี้ บัญชีสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาสะสม บัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีเงินเดือน (2) ซอฟต์แวร์ระบบงำนจัดจำหน่ำย ได้แก่ ระบบงานรับใบสั่งซื้อสินค้า ระบบงานบริหารสินค้าคงคลังและระบบงานประวัติการขาย (3) ซอฟต์แวร์ระบบงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ได้แก่ ระบบงานกาหนด โครงสร้างผลิตภัณฑ์ การวางแผนกาลังการผลิต การคานวณต้นทุนของงาน การ ประเมินผลงานของพนักงาน การวางแผนการผลิต หลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมการทางานภายในโรงงาน การกาหนดเงินทุนมาตรฐานสินค้าและการกาหนดขั้นตอนการผลิต (4) ซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้แก่ ระบบการสร้างรายงาน การบริหารการเงิน การ เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ และการเช่าซื้อรถยนต์


ซอฟต์แวร์ประมวลคา ซอฟต์แวร์ประมวลคาเป็นซอฟต์แวร์ในการนาตัวอักษรมาเรียงต่อเป็น คา ประโยคหรือย่อหน้า คล้ายการใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์ข้อความบน กระดาษ แต่ต่างกันที่ตัวอักษรที่พิมพ์หรือป้อนเข้าทางแผงแป้นอักขระจะเข้า ไปเก็บอยู่ในหน่วยความจาของคอมพิวเตอร์ ทาให้สามารถแก้ไขดัดแปลงได้ ง่าย ภายใต้ข้อกาหนดของซอฟต์แวร์ผู้ใช้สามารถกาหนดปรับแต่งรูปแบบได้ ตามต้องการ เช่น การกาหนดเส้นกั้นหน้าและกั้นหลัง กั้นบนและกัน้ ล่าง เมื่อ มีการแก้ไขจนเป็นที่พอใจแล้ว สามารถสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ ได้หลายชุดตามที่ต้องการ เอกสารที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ จะมีคุณภาพดีไม่มี รอยเปื้อนจากการแก้ไขดัดแปลง เป็นซอฟต์แวร์ประมวลคา ที่พัฒนาโดยคนไทยชื่อโปรแกรมปลาดาว


ซอฟต์แวร์ตารางทางาน การวิเคราะห์และคานวณตัวเลขของผู้ใช้ ด้วยการสร้างเป็นรูป แบบจาลองในลักษณะของสูตรคานวณและสมการทางคณิตศาสตร์ มักมี การขีดเขียน คานวณ และจดบันทึกลงในกระดาษ โดยมีเครื่องคิดเลขเป็น เครื่องมือช่วยในการคานวณ การคานวณตามงานที่ออกแบบหรือการค้นหา คาตอบของรูปแบบจาลองสมการที่สร้างขึ้น นับเป็นงานที่น่าเบื่อและต้องใช้ ความอดทนมากพอสมควร เพราะผู้ใช้จะต้องทาการคานวณใหม่ ซ้าแล้วซ้า อีกหลายๆ ครั้ง ตามการแปรเปลี่ยนอย่างไม่หยุดนิ่งขององค์ประกอบหรือ ปัจจัยสาคัญของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานนั้นเกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินด้วยแล้ว การคานวณต่างๆ ก็ต้องยิ่ง ระมัดระวังให้มีการตรวจทานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยา


ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศยุคปัจจุบัน ข้อมูลที่มีอยู่ จานวนมากจะต้องมีการจัดเก็บ และเรียกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การรวบรวมและเก็บข้อมูลไว้ด้วยกันจะช่วยให้การเรียกค้นเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงทาได้ง่าย ซึ่งการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันนี้เรียกว่า ฐานข้อมูล ประโยชน์ของการใช้ฐานข้อมูลจะช่วยให้สามารถใช้ข้อมูล ร่วมกัน ช่วยหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนของข้อมูลที่จะเกิดขึ้น ช่วยขจัด ความขัดแย้งของข้อมูลและสามารถกาหนดความเป็นมาตรฐาน เดียวกันได้ง่าย เป็นต้น ตัวอย่างซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล สามารถสร้างตารางเก็บข้อมูล แบบฟอร์มสาหรับป้อน แสดงผล และแก้ไขข้อมูล และแบบสอบถาม สาหรับสืบค้นข้อมูล


ซอฟต์แวร์นาเสนอ การนาข้อมูลตัวเลข โดยปกติจะอยู่ในรูปของตาราง เป็นแถวและสดมภ์ ซึ่ง ไม่ใช่วิธีนาเสนอข้อมูลที่ดี เพราะการนาเสนอข้อมูลในรูปตารางไม่ดึงดูดความสนใจ และตีความข้อมูลตัวเลขได้ลาบากไม่สมบูรณ์ การแปลงข้อมูลตัวเลขให้อยู่ในรูปภาพ และแผนภูมิจะเป็นวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง เพราะการนาเสนอข้อมูลด้วยวิธีนี้จะ ดึงดูดความสนใจสื่อความหมายได้กระจ่างชัด และเข้าใจง่าย ในปัจจุบันนิยมนาข้อมูลมาเขียนเป็นแผนภูมิหรือนาข้อมูลมาวิเคราะห์คานวณ ตัวเลขทางสถิติ ได้ข้อมูลตัวเลขชุดใหม่ แล้วจึงค่อยนามาสร้างเป็นแผนภูมิ ซึ่ง แผนภูมิที่ได้นี้จะนาไปเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้วางแผนและตัดสินใจ หรืออาจ ใช้เพื่อนาเสนอบุคคลทั่วไป เพื่อการประชาสัมพันธ์ แผนภูมิทางธุรกิจเพื่อการนาเสนอ มักมีการจัดทาขึ้นเป็นพิเศษเพราะจะต้องให้เข้าใจง่าย ดึงดูดความสนใจผู้พบเห็น


ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิก ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิกเป็นซอฟต์แวร์ที่ทาหน้าที่เหมือน กระดาน หรือสมุดวาดเขียนที่ผู้ใช้สามารถสร้างภาพเขียนได้ และมี อุปกรณ์ที่ช่วยในการวาดรูปเช่น ปากกาช่วยวาดลายเส้น พู่กันระบายสี และยางลบช่วยลบลายเส้นหรือสีที่ไม่ต้องการได้ ตัวอย่างการตกแต่งภาพ ตัดต่อภาพโดยใช้ ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิก ตัวอย่างการกวาดภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์จัดการ ด้านกราฟิก


ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสาร เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสาคัญในการใช้ทางานและ การใช้งานคอมพิวเตอร์ของมนุษย์มากขึ้น และมีบริการหรือการ ประยุกต์ทางานหลายๆ อย่างบนระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์จากซีกโลกหนึ่งสามารถเลือก ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ในอีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้การติดต่อสื่อสารไม่ว่าใน รูปของการส่งข้อความหรือการติดต่อด้วยเสียงก็สามารถทาได้ ความ สะดวกสบายเหล่านี้ล้วนแต่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ทาหน้าที่ จัดการทั้งสิ้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในกลุ่มติดต่อสื่อสารที่มีใช้งานเป็น หลักในสังคมปัจจุบันคือซอฟต์แวร์ค้นผ่านเว็บ (web browser) ตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ค้นผ่านเว็บ สืบค้นสารสนเทศที่เผยแพร่บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต


ตัวแปลภาษา ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จาเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีหลายภาษา ภาษาระดับสูงเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนชุดคาสั่งได้ ง่าย เข้าใจได้ ตลอดจนถึงสามารถปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ในภายหลัง ได้ ภาษาระดับสูงที่พัฒ นาขึ้นมาทุกภาษาจะต้องมีตัวแปลภาษา สาหรับแปลภาษา ภาษาระดับสูงซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันมากใน ปัจจุบัน เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี ภาษาโลโก และ ภาษาจาวา เป็นต้น


ภาษาคอมพิวเตอร์ มนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสารมาตั้งแต่สมัยโบราณ การใช้ภาษาเป็นเรื่องที่ มนุษย์พยายามถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกต่างๆ เพื่อการโต้ตอบและสื่อ ความหมาย ภาษาที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ต่างเรียกว่า ภาษาธรรมชาติ (natural language) เพราะมีการศึกษา ได้ยนิ ได้ฟังกันมาตั้งแต่เกิด การใช้งานคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทางานตามที่ ต้องการ จาเป็นต้องมีการกาหนดภาษาสาหรับใช้ติดต่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นภาษาประดิษฐ์ (artificial language) ที่มนุษย์คิด สร้างมาเอง เป็นภาษาที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวและจากัด คืออยู่ใน กรอบให้ใช้คาและไวยากรณ์ที่กาหนดและมีการตีความหมายที่ชัดเจน จึงจัด ภาษาคอมพิวเตอร์เป็น ภาษาที่มีรูปแบบเป็นทางการ (formal language) ต่างกับภาษาธรรมชาติที่มีขอบเขตกว้างมาก ไม่มีรูปแบบตายตัวที่แน่นอน กฎเกณฑ์ ของภาษาจะขึ้นกับหลักไวยากรณ์และการยอมรับของกลุ่มผู้ใช้นั้น ๆ ภาษาคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ภาษาเครื่อง ภาษาระดับต่า (low-level language) และภาษาระดับสูง (high-level language)


การทางานของโปรแกรมแปลภาษา ดังกล่าวมาแล้วว่าในการประมวลผลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษา ระดับสูงจาเป็นต้องอาศัยโปรแกรมที่ทาหน้าที่ช่วยในการแปลโปรแกรมภาษา ระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง โปรแกรมภาษาที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ (1) คอมไพเลอร์ (compiler) เป็นโปรแกรมที่ทาหน้าที่ในการแปล โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงที่เรียกกันว่า โปรแกรมต้นฉบับ (source program) ให้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่อง (object program) ถ้ามี ข้อผิดพลาดเครื่องจะพิมพ์รหัสหรือข้อผิดพลาดออกมาด้วย ภายหลังการแปล ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด ผู้ใช้สามารถสั่งประมวลผลโปรแกรมและสามารถเก็บ โปรแกรมที่แปลภาษาเครื่องไว้ใช้งานต่อไปได้อีกโดยไม่ต้องทาการแปล โปรแกรมซ้าอีก ตัวอย่างโปรแกรมแปลภาษาแบบนี้ ได้แก่ โปรแกรมแปลภาษาฟอร์แทรน โปรแกรมแปลภาษาโคบอล โปรแกรมแปลภาษาปาสคาล โปรแกรมแปล ภาษาซี


(2) อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)เป็นโปรแกรมที่ทา หน้าที่ในการแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงให้เป็น ภาษาเครื่องเช่นเดียวกับคอมไพเลอร์ ความแตกต่างจะอยู่ที่อินเตอร์พรี เตอร์จะทาการแปลและประมวลผลทีละคาสั่ง ข้อเสียของอินเตอร์พรี เตอร์ก็คือ ถ้านาโปรแกรมนี้มาใช้งานอีกจะต้องทาการแปลโปรแกรมทุก ครั้ง ภาษาบางภาษามีโปรแกรมแปลทั้งสองลักษณะ เช่น ภาษาเบสิก เป็นต้น


ระบบติดต่อใช้งานคอมพิวเตอร์ ตามปกติเมื่อซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้งาน มักจะได้ ระบบปฏิบัติการมาพร้อมกับเครื่อง ซึ่งสามารถช่วยจัดการให้ผู้ใช้ เรียกใช้หรือติดต่อกับเครื่องได้ทันที โดยรูปแบบของการติดต่อกับเครื่อง จะขึ้นกับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง และซอฟต์แวร์เสริมสภาพแวดล้อม การใช้งาน ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบติดต่อระหว่าง เครื่องกับผู้ใช้ให้ใช้ง่ายและทางานได้รวดเร็วขึ้น ระบบติดต่อใช้งาน คอมพิวเตอร์ อาจแบ่งได้เป็นสามกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มพิมพ์คาสั่งเข้า ไปทีละบรรทัด กลุ่มเลือกรายการเมนู และกลุ่มเลือกสัญรูป


กลุ่มพิมพ์คาสั่งเข้าทีละบรรทัด ระบบการติดต่อแบบนี้เป็นระบบติดต่อแบบแรกที่พัฒนามาพร้อมๆ กับ คอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบอื่นๆ เป็นการป้อนคาสั่งทีละ บรรทัด ซึ่งไม่เอื้อต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์เท่าใดนัก เพราะผู้ใช้จะต้อง เรียนรู้หรือจดจาคาสั่งต่าง ๆ ไว้ให้ได้เสียก่อน เช่นการเรียกใช้คาสั่งของ ดอส ระบบนี้ ผู้ใช้จะมีความสับสนในระยะแรก เพราะจะต้องเรียนรู้ คาสั่งว่าใช้งานอะไร และใช้ได้อย่างไร ซึ่งการป้อนหรือพิมพ์คาสั่งเข้าไป จะต้องพิมพ์ไม่ผิดเลย ระบบติดต่อนี้จะใช้ยากและเสียเวลาบ้างถ้าจา คาสั่งไม่ได้ แต่ถ้าใช้ไปนาน ๆ จนคุ้นเคย อาจมีข้อดีที่สามารถเรียก โปรแกรมมาทางานได้รวดเร็วที่สุด ใช้พื้นที่หน่วยความจาน้อยเพราะลด การแสดงผลในส่วนของกราฟิก


กลุ่มเลือกรายการเมนู ในระบบนี้จะแสดงรายการย่อยของคาสั่งต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็น ข้อความ ตัวอักษรไม่เป็นรูปกราฟิก ผู้ใช้เพียงแต่เลื่อนตัวชี้ แถบสี หรือ สัญลักษณ์ลูกศรขึ้นหรือลง รูปสัญลักษณ์อื่น ๆ ไปยังรายการที่ต้องการ แล้วกดปุ่มเลือกรายการนั้น หรืออาจใช้เมาส์เลือกรายการใช้เช่นกัน ระบบติดต่อใช้งานคอมพิวเตอร์กลุ่มนี้จะใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องจดจา คาสั่งมาก เพราะจะมีรายการคาสั่งแสดงไว้ให้เลือก


กลุ่มเลือกสัญรูป มีลักษณะคล้ายระบบติดต่อกลุ่มที่สองที่เป็นรายการเมนูให้เลือก เพียงแต่ว่ารายการของกลุ่มที่สามจะเป็นรูปภาพ หรือสัญรูปสาหรับ เลือกโดยมีอุปกรณ์เมาส์เป็นตัวเลื่อนตัวชี้และเลือกรายการ ในบางกรณี ก็อาจเป็นรายการเมนูย่อยของข้อมูลในระบบ การติดต่อระหว่างเครื่อง กับผู้ใช้ในลักษณะนี้ได้รับความสนใจมาก เพราะใช้งานง่าย ไม่ต้อง เรียนรู้ หรือจดจาคาสั่งที่ซับซ้อน


ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติกำร หรือที่เรียกย่อๆ ว่า โอเอส (Operating System : OS) เป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนี้ ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมากและเป็นที่รู้จักกันดีเช่น ดอส วินโดวส์ ยูนิกซ์ ลีนุกซ์ และแมคอินทอช เป็นต้น


ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ ออกจาหน่ายมาก การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย เราอาจแบ่ง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์สาเร็จ และซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สาเร็จในปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคา ซอฟต์แวร์ตารางทางาน ฯลฯ


ซอฟต์แวร์สาเร็จ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีบริษัทผู้ผลิตได้สร้างขึ้น และวางขายทั่วไป ผู้ใช้ สามารถหาซื้อมาประยุกต์ใช้งานทั่วไปได้ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ไม่ได้ มุ่งเน้นเฉพาะสาหรับงานใดงานหนึ่ง ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้นาไป ประยุกต์กับงานของตน ผู้ใช้อาจต้องมีการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน ภายในซอฟต์แวร์ต่อไปอีก ราคาของซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไปนี้จะไม่สูง มากเกินไป

ตัวอย่างซอฟต์แวร์สาเร็จ


ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ การประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์สาเร็จมักจะเน้นการใช้งานทั่วไป แต่ อาจจะนามาประยุกต์โดยตรงกับงานทางธุรกิจบางอย่างไม่ได้ เช่นในกิจการ ธนาคาร มีการฝากถอนเงิน งานทางด้านบัญชี หรือในห้างสรรพสินค้าก็มี งานการขายสินค้า การออกใบเสร็จรับเงิน การควบคุมสินค้าคงคลัง ดังนั้นจึง ต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะสาหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะมักเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษา รูปแบบการทางานหรือความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ แล้วจัดทาขึ้น โดยทั่วไป จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่วนรวมกันเพื่อร่วมกันทางาน ซอฟต์แวร์ใช้งาน เฉพาะที่ใช้กันในทางธุรกิจ เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัด จาหน่าย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารการเงิน และการเช่าซื้อ


ความจาเป็นของการใช้ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคาสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทางาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลาดับขั้นตอนการ ทางานที่เขียนขึ้นด้วยคาสั่งของคอมพิวเตอร์ คาสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทางานตาม คาสั่ง การทางานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทากับข้อมูลที่เป็นตัว เลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่ เป็นเสียงพูดก็ได้


ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ เมื่อมนุษย์ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการดาเนินการ มนุษย์จาเป็นต้องบอกขั้นตอนและการดาเนินการให้คอมพิวเตอร์ทราบ การ ที่จะบอกสิ่งที่มนุษย์เข้าใจให้คอมพิวเตอร์รับรู้ และทางานได้อย่างถูกต้อง จาเป็นต้องมีสื่อกลาง ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตประจาวันแล้ว เรามีภาษาที่ใช้ ในการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกันถ้ามนุษย์ต้องการจะถ่ายทอดความ ต้องการให้คอมพิวเตอร์รับรู้และปฏิบัติตาม จะต้องมีสื่อกลางสาหรับการ ติดต่อเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับรู้ เราเรียกสื่อกลางนี้ว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทางานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า ใช้แทนด้วยตัวเลข 0 และ 1 ได้ ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์ใช้ตัวเลข 0 และ 1 นี้เป็นรหัสแทนคาสั่ง ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ รหัสแทนข้อมูลและคาสั่งโดยใช้ระบบ เลขฐานสองนี้ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เราเรียกเลขฐานสองที่ประกอบ กันเป็นชุดคาสั่งและใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ว่าภาษาเครื่อง


ภาษาเครื่อง เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทางานด้วยสัญญาณไฟฟ้า เปิดและปิด ซึ่งใช้แทนด้วยตัวเลข 0 และ 1 ได้ ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์จึงใช้ตัวเลข 0 และ 1 นี้เป็นรหัสแทนคาสั่งในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ รหัสแทน ข้อมูลและคาสั่งโดยใช้ระบบเลขฐานสองนี้ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ ได้ เราเรียกเลขฐานสองที่ประกอบกันเป็นชุดคาสั่งและใช้สั่งงาน คอมพิวเตอร์ว่าภาษาเครื่อง


ประโยชน์ของซอฟแวร์ 1. เป็นโปรแกรม Office ที่สามารถทดแทนการใช้โปรแกรม microsoft office ได้ ประกอบด้วยหลาย ๆ โปรแกรม 2. มี Writer ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคา (word processor) 3. มี Calc ซึ่งเป็นโปรแกรมตารางคานวณ (spreadsheet) 4. มี Impress ซึ่งเป็นโปรแกรมนาเสนองาน (presentation) 5. มี Draw ซึ่งเป็นโปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์ (drawing) 6. สามารถเปิดการใช้งานร่วมกับ microsoft office ได้


software  

software powerpoint

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you