Page 1

สมุนไพรขัดผิว (มะขามน้ำ�ผึ้งนมขมิ้น)

๑ ตำ�บล

๑ ผลิตภัณฑ์

จังหวัดลำ�ปาง ผลิตโดย

กลุ่มสมุนไพรขัดผิวมะขามน้ำ�ผึ้งนมขมิ้น ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำ�ปาง โทรศัพท์ 054-322844 084-1707171


ร้านเหรียญทอง ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล4 อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000 โทรศัพท์ 085-0304307 ,054-322844 E-mail. mayuree1171@hotmail.com


ปลอดภัย มีอย. ผลิตจากธรรมชาติ ไร้สารกันบูด

สรรพคุณ


วิธีใช้

ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์

สาวยุ ค ใหม่่ ที่ ไ ม่ มี เ วลาเข้ า สปาต้ อ งการขั ด ผิ ว ให้ ข าวผ่ อ ง แบบสาวไทยโบราณด้ ว ยสมุ น ไพร หลั ง จากอาบน้ำ � ด้ ว ยสบู่ แ ล้ ว ใ ช้ ค รี ม ม ะ ข า ม น้ำ � ผึ้ ง น ม ข มิ้ น ท า ซ้ำ � บ น ผิ ว ห น้้ า แ ล ะ ผิ ว ก า ย ชโลมทิ้งไว้ซักครู่แล้วล้างออกด้วยน้ำ�เปล่า เมื่อใช้เป็นประจำ�ทุกวัน จะช่ วยขจั ดเซลล์ เ ก่ า ที่ ห มดสภาพแล้ วหลุ ด ออกไป ลดรอยหมอง คล้ำ�ให้จางลง จะช่วยบำ�รุงผิวพรรณให้เต่งตึงสดใส และขาวเนียน แลดูออ่ นเยาว์เป็นธรรมชาติ


ใบรับรองผลิตภัณฑ์


ประวัติโดยย่อ อดีตนางงามชื่อดังภาคเหนือ นางสาวเหรียญทอง อินทะชุ่ม อายุ 75 ปี ภูมิลำ�เนาอยู่จังหวัดลำ�ปาง ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบความ สวยความงามจนประสบความสำ�เร็จในการผลิตสมุนไพรขัดผิว จากมะขามได้สำ�เร็จ จุดเริ่มต้นได้สืบทอดการใช้สมุนไพรจากปู่-ย่า จากที่ชอบ ความสวยความงามมาตั้งแต่วัยสาว ทางครอบครัวได้นำ�สมุนไพร ต่างๆ บำ�รุงผิวให้ผู้เข้าประกวดสาวงามในภาคเหนือ “ก่อนนั้นทาง ครอบครัวมีอาชีพคัดตัวนางงามเข้าประกวดในเวทีต่างๆ ป้าเอง ก็เป็นอดีตนางงามหลายเวทีทั่วประเทศ ได้ความรู้จากปู่ ย่า ตา ยาย บอกต่อๆ กันมาว่าน้ำ�มะขามทาหน้า ทาผิวกายจะทำ�ให้ผิวสวย อ่อนนุ่ม ได้ใช้บำ�รุงผิวนางงามตลอด - ลองผิดลองถูกก่อนส่ง ประกวดประกวดสินค้า 1 ตำ�บล 1 ผลิตภัณฑ์ ทดลองนำ�มะขาม ผสมกับสมุนไพรอื่นก่อน เช่น น้ำ�มะขามผสมน้ำ�ผึ้ง ผสมนม ผสมขมิ้น ผสมงา จนได้สูตรที่ลงตัวจึงเข้าประกวดในปีแรก ได้ 1 ดาว จากนั้นปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ให้ดีกว่าเดิม


เข้ า ประกวดปี พ .ศ.2549ได้ ร างวั ล โอท็ อ ป5ดาว เมื่ อ มี สินค้าได้มาตรฐาน เดินทางไปประกวดนางงามเวทีไหนก็นำ�ไปขาย ด้วย วิธีการทำ�นั้นไม่ยากผลิตแบบครัวเรือน พี่สาวและหลานๆ ช่วยกัน ใช้คน 1-2 คนนำ�มะขามมาเคี่ยว ให้แห้ง ผสมน้ำ�ผึ้ง เพราะมีฮอร์โมนทำ�ให้ผิวชุ่มชื้น ผสมน้ำ�นมบำ�รุงผิวนุ่มเนียน ผสม ผงขมิ้นช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและผสมงาที่สามารถต้านอนุมูล อิสระได้ เท่านี้ก็ได้สมุนไพรขัดผิวมะขามน้ำ�ผึ้งนมขมิ้น วิตามินสูตร ธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีอื่นๆ และให้อีก 1-2 คนบรรจุผลิตภัณฑ์ อีก 1 คนส่งสินค้าเท่านั้น มีการจัดแสดงตามงานแสดงสินค้า พื้นบ้าน ภูมิปัญญาไทยและ จำ�หน่ายสินค้าและบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในงาน Chiangmai GMS Fair 2010 เชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่ที่เรือนไทย 4 ภาคอุทยานหลวง ราชพฤกษ์ทผี่ า่ นมานัน้ ลูกค้าได้สงั่ ซือ้ สินค้าจำ�นวนมากจนถึงปัจจุบนั


น้ำ�ผึ้ง

มี ป ระโยชน์ บำ � รุ ง ผิ ว กายเนื่ อ งจากมี ฮ อร์ โ มนเอส โตรเจน(Estrogen)ซึ่ ง เป็ น ฮอร์ โ มนเพศหญิ ง ที่ เ กิ ด ตามธรรมชาติ และมี เ อ็ น ไซม์ ที่ จ ะช่ ว ยทำ � ให้ ผิ ว ชุ่มชื้นนุ่มนวลขึ้น ช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เพราะมี ความเข้มข้นของน้ำ�ตาลสูง ช่วยรักษาแผลได้ เพราะว่ามี ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogenperoxide)


เพิ่มความชุ่มชื้น ผิวนุ่ม

รักษาแผล

ลดอาการอักเสบของสิว


ขมิ้น

มี ก ารศึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์ พ บว่ า สารสี เ หลื อ ง ส้ ม ของขมิ้ น ที่ เ รี ย กว่ า Curcuminสามารถฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย เชื้ อ ราช่ ว ยลดการอั ก เสบบนผิ ว หนั า ภู มิ ปั ญ ญาคุ ณ ปู่ คุ ณ ย่ า เวลายุ ง กั ด จะนิ ย มเอาหั ว ขมิ้ น มาทาลดการอาการ


ผิวเนียน เพิ่มความกระจ่างใส

ลดอาการอักเสบ


นม

-มีวิตามินหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย -ะบำ�รุงผิวให้ผุดผ่อง เต่งตึง -ประทินผิวให้เกลี้ยงเกลาได้ และขาวนวลน่าสัมผัส


ผิวนุ่ม เพิ่มความชุ่มชื้น ลดริ้วรอยก่อนวัย


น้ำ�มันงา งาเป็นพืชที่ให้น้ำ�มันมากที่สุดที่ใช้กันมานาน ในอดีตผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อย่างเข้าฤดูหนาวจะรับประทาน งาให้ร่างกายอบอุ่น และเอาน้ำ�มันงาทาผิว เพื่อรักษา ผิวหนังไม่ให้แห้งแตกลาย เนื่องจากมีสาร Sesamin ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สกัดการเจริญเติบโตของ เซลล์มะเร็งผิวหนัง และมีสาร Nacin (วิตามิน B3) , วิตามิน E ลดแรงตึงผิวจึงทำ�ให้ผิวนุ่ม และช่วยเก็บกัก ความชุ่มชื้นให้แก่ผิว


รูขุมขนเล็กลง

ขจัดสิวเสี้ยน

ผิวชุ่มชื้น


แป้งร่ำ�

ทำ�มาจากดินสอพอง (Marly limestone) ทีผ่านการฆ่าเชื้อแล้วมีสรรพคุณช่วยขจัดสิวเสี้ยน ปรับสภาพผิวในอดีตนำ�มาทำ�แป้งน้ำ�ไทยหรือเรียก ว่า คาลาไมน์มีองค์ประกอบทางเคมีเป็น Calcium carbonate (CaCO3) หรือหินโคลนที่อุดมไปด้วย แร่เคลย์(Clay) อาราโกไนต์ (Aragonite) และแร่ซลิ กิ า (SiO2) เป็นสิ่งคู่บ้านของไทยมาตั้งแต่เดิมโบราณใช้ ทำ�แป้งประร่างกายเพื่อให้เย็นสบายแก้ผดผื่น และ ลดอาการคัน


ปรับสภาพผิว

ขจัดสิวเสี้ยน แก้ผดผื่น


มะขาม พืชสมุนไพรที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปี เป็นทั้งยา และ อาหาร มีความเปรีย้ วทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นกรดอ่อนๆ (AHA) ช่วยดับกลิน่ ตัวคราบไคล สิง่ สกปรก และความมัน ซึง่ เป็นสาเหตุของการเกิด สิว ทัง้ ยังช่วยผลัดเปลีย่ นเซลล์ผวิ เก่าทีเ่ สียแล้ว รูขมุ ขนสะอาด ขึ้น ทำ�ให้สมุนไพรอื่น ๆ แทรกซึมสัมผัสผิวได้ดียิ่งขึ้น ผิวจะดู กระจ่างใส อ่อนเยาว์ รอยแผลเป็น และผิวทีห่ มองคล้ำ�จะจางลง ผิวจึงแลดูขาวนวลเนียนสม่ำ�เสมอ น่ายกย่องภูมปิ ญ ั ญาของคน ไทยในอดีตไม่มสี บูก่ ป็ ระยุกต์ใช้มะขามเปียกชำ�ระล้างร่างกาย ยุค ปัจจุบนั ผูค้ นหันกลับมานิยมใช้สมุนไพรเพราะปราศจากสารเคมี ตกค้าง เราควรอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้สร้างค่านิยมใหม่หันมา ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


ลดสิวอักเสบ ขจัดสิ่งสกปรก ลดความมัน ผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว

ดับกลิ่นตัว


ใบรับรองผลิตภัณฑ์


ใบรับรองผลิตภัณฑ์


Review


Instagram : jarinartshop facebook : https://www.facebook.com/otop5thai


ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์

1. หลังอาบน้ำ�ตักแบ่งครีมมะขามพอประมาณ

4. ขัดถูหรือพอก ทั่วทั้งตัวและใบหน้า ทิ้งไว้ตามต้องการ หรืออย่างน้อย1-2นาที

6. ผ ขจัด


2. ล้างหน้าด้วยน้ำ�สะอาด แล้วนำ�ครีมมะขามมาแต้มให่ทั่วบน

5. ทิ้งไว้ประมาณ1-2นาที เพื่อให้ครีมมะขามซึมเข้าไป หลังจากนั้นล้างหน้าออกด้วยน้ำ�สะอาด

ผลที่ได้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นทันตา และ ดสิ่งสกปรกบนผิวหนัง


Present  
Present  
Advertisement