Page 1

KOGNITIIVISTA NEUROPSYKOLOGIAA Käsittelen tässä esseessä millä tavoin tunteet vaikuttavat oppimiseen ja millä tavoin aivot ja hermosto toimivat.

2018 – Jari Hiltunen

Tunteiden merkitys oppimiseen.


Sisällys 1. KOGNITIIVISEN NEUROTIETEEN SYNTY ................................................. 1 2. AIVOTUTKIMUSMENETELMIÄ ................................................................... 2 2.1 AIVORAKENTEIDEN NIMEÄMINEN ......................................................... 3 2.2 AIVOKUVIEN SUUNNAT .......................................................................... 3 3. AIVOJEN KEHITYS, RAKENNE JA TIEDONKULKU ................................... 3 3.1 HERMOSOLUT JA SYNAPSIT.................................................................. 3 3.2 KESKUSHERMOSTO ............................................................................... 4 3.3. AIVOKUORI JA LIMBINEN JÄRJESTELMÄ ............................................ 5 3.4 ÄÄREISHERMOSTO, SYMPATIKUS JA PARASYMPATIKUS ................. 6 3.5 TIEDONKULKU HERMOSOLUISSA ......................................................... 6 3.6 HERMOSTON KIIHDYTYS JA HIDASTAMINEN ...................................... 8 3.7 AIVOSAIRAUKSISTA JA LÄÄKITYKSESTÄ ............................................. 9 3.8 AIVOJEN ENERGIANKÄYTTÖ JA TIEDON PROSESSOINTI AIVOISSA ...................................................................................................................... 10 4. MUISTISTA ................................................................................................ 10 5. HAVAINNOINTI .......................................................................................... 12 5.1 KUULO .................................................................................................... 12 5.2 NÄKÖ ...................................................................................................... 13 6. OPPIMINEN JA MITEN TUNTEET VAHVISTAVAT MUISTIA ................... 14 7. LOPPUPÄÄTELMÄ .................................................................................... 16

1


Olen istunut lukuisissa esityksissä muistamatta esityksistä jälkeenpäin juuri mitään. Esitykset ovat olleet pääosin monologeja diaesityksineen. Havahduin muistamisongelmaan myös omissa esityksissäni. Havaitsin, että kaikkea ei pidä tuoda esille täysin valmiiksi loppuun saakka mietittynä, vaan ihmisten tulee antaa osallistua esitykseen ja ikään kuin antaa heidän tehdä itse ne samat päätelmät, joihin itse olen päätynyt ajat sitten. Tällä tavoin kuulijat kokevat olevansa fiksuja ja tärkeitä ja he voivat tuoda esille myös sellaisia näkökulmia, joita itse ei ole tullut ajatelleeksi. Todettuani menetelmän hyväksi, lisäsin esitykseeni lauseen ”olen oppinut, että ihmiset unohtavat mitä olen sanonut tai tehnyt, mutta ette unohda sitä mitä sain teidät tuntemaan”. Näyttäisi siis siltä, että tunne vahvistaa tiedon muistamista ja oppimista. Tarkastelen tässä esseessä aivojesi kannalta miten kognitiivinen neurotiede vastaa huomiooni tunteiden osuudesta oppimisessa, samalla kuulon, näön ja muistamisen perusteet ja kirjallisuusalueen tiedot tiiviisti yhteen vetäen. 1. KOGNITIIVISEN NEUROTIETEEN SYNTY Filosofit ovat kautta aikojen pyrkineet selittämään mielen ja aivojen suhdetta toisiinsa. Empiirisen tutkimustiedon lisääntyessä 1970-luvun lopulla kognitiivinen neurotiede sai alkunsa useiden eri tieteenalojen yhdistyttyä yhdeksi tieteeksi. Materialismissa, eli aineellisessa todellisuuskäsityksessä dualistinen interaktionismi erottaa mielen ja aivot, joiden välillä tapahtuu vuorovaikutusta. Reduktiivisessa materialismissa psyykkiset ilmiöt redusoituvat materialistiksi ilmiöiksi kuten neuraaliset ja hormonaaliset ilmiöt. Emergentissä materialismissa psyykkiset ilmiöt ovat oma ilmiötasonsa, joita ei voida nähdä neuraalisina ilmiöinä. Kognitiivinen neurotiede on lähellä neuraalista monismia, jossa aivotutkijan näkökulmasta tarkastellaan aivoja ja aivojen omistajan näkökulmasta psyykkistä mieltä. (Paavilainen 2016, 11-17.) Tällä hetkellä valtaosa tutkijoista uskoo psyykkisten toimintojen olevan riippuvaisia aivojesi toiminnasta, jolloin tieto aivojesi toiminnasta auttaa ymmärtämään myös mielesi toimintaa. Neurotieteessä tutkitaan aivoja eri näkökulmista, kuten esimerkiksi neurobiologia tutkii hermosolujen toimintaa, neuroanatomia hermoston rakennetta ja neurokemia neurosolujen kemiallisia tapahtumia. Viime aikoina tunteiden merkitys ihmisen tiedonkäsittelyssä on korostunut ja ihmisten välisten vuorovaikutusten tutkiminen on johtamassa uuden sosiaalisen neurotieteen syntymiseen. (Paavilainen 2016, 18-30.) Koska aivosi ovat keskeisin materialistinen tutkimuskohde, käydään lyhyesti läpi, millaisia menetelmiä aivojen tutkimiseen käytetään.

1


2. AIVOTUTKIMUSMENETELMIÄ Aivojen rakennetta voidaan tutkia monilla eri menetelmillä. Elävän ihmisen, kuten sinun, aivoja on voitu kuvata 1900-luvun alusta lähtien röntgenillä ja 1970luvulla kehitetyn tietokonekerroskuvan, eli CT:n avulla. Näillä tekniikoilla nähdään aivojen rakenteita, mutta hyvin epätarkasti eikä esimerkiksi harmaata ainetta ja valkeaa ainetta voida erottaa toisistaan. Tutkimuksen mullisti 1980-luvulla kehitetty magneettikuvaus, MRI, joka mahdollistaa millimetrin tarkkuudella otettuja kuvia. MRI:llä erityisen hyvin erottuu aivojen harmaa aine, mutta valkea aine ei erotu hyvin. (Paavilainen 2016, 75-88.) Aivokuvat eivät kuitenkaan kerro aivojen toiminnasta kognitiivisissa toiminnoissa. Tarvitaan menetelmiä kysymyksiin ”missä jotain tapahtuu” ja ”milloin jotakin tapahtuu”. Aivotoimintaa voidaan mitata esimerkiksi aivojen sähköistä toimintaa mittaavilla menetelmillä, kuten esimerkiksi elektrodeilla yksittäisistä soluista tai EEG:llä eli elektroenkefalografialla solukon massatoiminnasta. Hermosolut tarvitsevat myös ravinteita ja palotapahtumaan happea, jolloin hermosolukon käyttämää energiaa ja esimerkiksi välittäjäaineita voidaan tarkastella PET:llä eli positroniemissiotomografialla merkkaamalla glukoosi, välittäjäaineet tai happimolekyylit radioaktiivisesti. Radioaktiivinen merkkiaine estää kuitenkin hedelmällisessä iässä olevien naisten käyttämisen tutkimuksissa. Magneettisesti aivotoimintaa voidaan mitata MRI:stä kehitetyllä diffuusiotensorikuvauksella, DTI:llä, jolla voidaan nähdä aksonien välisten vesimolekyylien liikettä, joka mahdollistaa aivoalueiden yhteyksien tutkimisen, tai MEG:llä eli magnetoenkefalografialla, jolla voidaan mitata aivojen tuottamia heikkoja magneettikenttiä, tai fMRI:llä eli toiminnallisella magneettikuvauksella voidaan tarkastella aivojen verenkiertoa. (Hämäläinen 2017.) Menetelmien ongelmana ovat ajallinen ja paikallinen tarkkuus, eli EEG ja MEG ei tiedä missä tapahtuma tarkalleen tapahtuu, mutta osoittaa millisekuntien tarkkuudella solujoukon tuottaman hermoimpulssin, kun taas esimerkiksi PET ja fMRI kertovat missä jotain tapahtuu, mutta ei pysty nopeaan paikalliseen erotteluun. Yhdistelemällä hyvän ajallisen erottelukyvyn ja paikallisen tarkkuuden mittauksia voidaan päästä kohtalaiseen tarkkuuteen. Optinen kuvantaminen, jossa hyödynnetään infrapunasäteilyä, tai matalataajuista valoa, on kokeiluasteella ja siltä odotetaan paljon. (Paavilainen 2016, 75-88). Aivokuoren toimintaa voidaan häiritä tai voimistaa TMS:llä eli transkraniaalisella magneettisimulaatiolaitteella, jolloin saadaan selville noin neliösentin kokoisen alueen toiminnallinen vaste. Voidaan antaa esimerkiksi impulssi motoriselle aivokuorelle ja mitata voimistuuko jalan kyky nostaa painoa. Myös tDCS eli transkraniaalisella tasavirtastimulaatiolla voidaan häiritä aivojen toimintaa johtamalla aivojen läpi heikkoa tasavirtaa, joka muuttaa solujen laukeamiskynnystä. (Paavilainen 2016, 89-93.) Varhaisimmissa tutkimuksissa aivovammoja saaneiden ihmisten käytöksen tutkiminen johti ajatukseen siitä, että toiminnot ovat keskittyneet tietylle aivojen alueelle. Uudet tutkimusmenetelmät ovat kuitenkin paljastaneet aivojen toimivan monimutkaisena verkostona, vaikka jotkin aivojen alueet ovatkin erikoistuneet suorittamaan tiettyjä tehtäviä. 2


2.1 AIVORAKENTEIDEN NIMEÄMINEN Tieteellisen kommunikaation kannalta olisi tärkeää yhtenäistää käytetyt käsitteet eri aivojen alueista. Uudet menetelmät ovat tuoneet kuitenkin uusia nimeämistapoja entisten lisäksi ja yhtenäistä standardia ei näyttäisi olevan. Tästä syystä aivojen eri alueita voidaan määritellä useilla erilaisilla termeillä. Alueita on nimetty esimerkiksi aivovammojen tutkimuksen seurauksena löytäjänsä nimen mukaisesti kuten puheen tuottamiseen liittyvä Brocan ja puheen ymmärtämiseen liittyvä Wernicken alueet, tai histologisesti löydetyt Brodmannin alueet. Korbinian Broadmann julkaisi alustavan kartastonsa vuonna 1909 ja myöhemmin 1925 Economon ja Koskinasin tarkensi kartastoa havainnoillaan. Samaa aivojen kohtaa voidaan tarkoittaa myös eri tutkimusmenetelmillä tuotetuissa tuloksissa esimerkiksi tehtävään erikoistuneen alueen mukaan, kuten FFA, fusiform face area, joka tarkoittaa kasvojen tunnistukseen erikoistunutta aluetta. Nimet voivat myös olla peräisin aivojen rakenteen väristä, kuten mustatumake, eli substantia nigra, tai aivorakenteen ulkomuodosta, kuten oliivitumake. (Paavilainen 2016, 190-201.) 2.2 AIVOKUVIEN SUUNNAT Aivokuva itsessään näyttää läiskältä kaksiulotteisella tietokoneen ruudulla tai tulosteena. Kuvaa katsellessa on tärkeää tietää millä tavoin kuva on otettu. Suuntien määrittelyssä tärkeimmät kuvantamistasot ovat horisontaalitaso, eli rakenne ylhäältäpäin katsottuna, sagittaalitaso, eli rakenne sivusta katsottuna, koronaalitaso eli rakenne edestäpäin katsottuna. Tärkeimmät suunnat ovat dorsaalinen (selänpuolinen), ventraalinen (vatsanpuoleinen), anteriorinen (etummainen), posteriorinen (takimmainen), superiorinen (ylempi), interiorinen (alempi), lateraalinen (sivunpuolinen tai kaukana keskitasosta), mediaalinen (sisäpuolinen tai kaukana reunasta), proksimaalinen (läheinen), distaalinen (etäinen) ja näiden vastakohdat eli ipsilateraalinen (samalla puolella kehoa) ja kontralateraalinen (vastakkaisella kehon puolella oleva). (Paavilainen 2016, 47.) Koronaalitasolta katsottuna vasen silmäsi on siis kontralateraalisesti suhteessa oikeaan silmään, mutta ipsilateraalisesti suhteessa vasemman kätesi kanssa. 3. AIVOJEN KEHITYS, RAKENNE JA TIEDONKULKU Ennen kuin olet saapunut seuraamaan esitystä, aivosi on kehittynyt sellaiseksi kuin ne juuri esityshetkellä ovat. Aivojesi kehitys on alkanut sikiöaikanasi geenien ohjaamana hermostoputkesta, jonka sisällä aivoselkäydinnestettä sisältänyt keskuskanavan alue on alkanut muodostaa erikoistuvia soluja ja ne ovat siirtyneet radiaalisoluja hyödyntäen kohdealueilleen. 3.1 HERMOSOLUT JA SYNAPSIT Toimintojasi toteuttavat hermosoluliitokset syntyivät kehityksesi eri aikoina. Ensimmäisenä kehittyivät tietojen vastaanottoon liittyvät solut ja liikehermosolut. Abstrakteja asioita hallitsevat ja kognitiiviset toiminnot, joita esitystä seuratessasi tarvitset, kehittyivät myöhemmin. Geenit tuottavat myös hermosolusi ja aivoalueidesi sisäiset ja niiden väliset yhteydet. Mikäli olet aikuinen, uusia hermosoluja syntyy hippokampuksessasi, joka on muistisi tärkein osa. Lisäksi niitä 3


syntyy striatumissasi, joka ohjaa sinua lähestymään hyviä asioita liikkeillä, eli tapoihisi liittyviä asioita. Toimintojesi kehityttyä synapsiesi määrä on vähentynyt, koska aivoratasi optimoituvat ja turhat solut kuolevat pois solukuolemalla, apoptoosilla. Solukuolema tapahtuu tunnistamalla kohdesolun troofisia kasvutekijöitä. Mikäli niitä ei ole, tekee solu itsemurhan käynnistämällä apoptoosimekanismit ja lyysautuu pois. Mikäli troofisia kasvutekijöitä on, välittäjäainetta vastaanottanut solu kiittää sitä antanutta solua erittämällä lisää kasvutekijää ja soluliitos syntyy. Arviolta noin 70% hermosoluliitoksistasi muuttuu päivittäin, eli mikäli haluat säilyttää hermoverkossasi yhteydet, tulee yhteyksiä käyttää, muuten yhteydet häviävät. Tällaiset rakenteelliset muutokset mahdollistavat tarkemman viestinvälityksen. Mikäli yhteydet pysyvät, hermosolusi alkavat kypsyä, eli rasvatupet kehittyvät johtokimpuiksi, jolloin yhteyksien määrä kasvaa ja niiden nopeus ja teho kasvaa. Harmaan aineen määrä aivoissasi ei kuitenkaan ole merkityksellistä, sillä harmaa aines vähenee ikääntyessä kokemusten karttuessa edellä mainituista syistä. Mikäli esimerkiksi peität toisen silmäsi, alkaa silmäsi hermo hävittää yhteyksiään. Silmän peittämistä voidaan käyttää myös tarkoituksellisesti esimerkiksi lapsen karsastuksen hoitamisessa ja antaa kehittymättömän silmän ottaa kehittynyttä silmää kiinni. (Penttonen 2017.) Hermosolusi kasvattivat tuoja- ja viejähaarakkeita ja soluliitoksia. Viejähaarakkeen kasvun ohjaus tapahtui kasvukartiolla, kontaktiohjauksella, kemotaksiaohjauksella, houkuttelulla ja karkottamisella. Synaptinen soluliitos syntyi, jos tuojahaarakkeen eli denriitin ulokkeiden ja kasvavan aksonin filopodiumin avulla suoritettu yhteistyötunnustelu tuntui mahdolliselta. Tätä tapahtumaa kutsutaan synaptogeneesiksi. (Penttonen 2017; Paavilainen 2016, 55-68.) 3.2 KESKUSHERMOSTO Hermostosi jakautuu sekä luiden sisään suojattuun keskushermostoon että ääreishermostoon. Keskushermostosi, CNS, jakautuu selkäytimeen ja aivoihin. Aivosi painavat keskimäärin 1340g jos olet mies ja 1200g jos olet nainen. Aivojesi koosta ei voi kuitenkaan päätellä paljoa, ainakaan älykkyydestä, kuten tulet myöhemmin havaitsemaan. Kahdesta aivojesi puolikkaasta eli hemisfääristä muodostuvat rakenteellisesti ja toiminnallisesti epäsymmetriset isoaivot ja sen pintakerros eli korteksi jakautuvat keskusuurteesta ja sylvaniuksen uurteesta otsalohkoon eli frontaalilohkoon, päälaenlohkoon eli parietaalilohkoon, takaraivolohkoon eli okkipitaalilohkoon ja ohimolohkoon eli temporaalilohkoon Aivoissasi on lähes 100 miljardia hermosolua, mutta niiden lisäksi on noin kymmenen kertaa enemmän tukisoluja, joita kutsutaan glia-soluiksi. Jokaisella hermosolullasi on keskimäärin 7000 yhteyttä muihin hermosoluihisi. (Hämäläinen 2017.)

4


3.3. AIVOKUORI JA LIMBINEN JÄRJESTELMÄ Monimutkaisimpia toimintojasi suorittavan ja voimakkaasti poimuttuneen aivokuoren harmaan aineksen kehitys tapahtui sisäpuolelta ulospäin, eli ensin muodostui aivokuoren alin eli kuudes solukerros, sitten viides jne. Kuudes kerros viestittää kauas, neljäs ottaa vastaan viestejä ulkomaailmasta, ja ylimmät kerrokset ohjaavat tiedonkäsittelyä rajatulla miniatyyriaivopylväistä muodostuvalla alueella. Osa soluistasi erikoistuivat isoiksi pyramidisoluiksi, jotka ottavat tietoa vastaan monesta eri paikasta ja pieniksi soluiksi kuten neljännen kerroksen solut. Samassa miniatyyripylväässä olevat solusi ovat erikoistuneet saman tyyppiseen tiedonkäsittelyyn. Assosiaatioradat yhdistävät saman aivopuoliskosi aivokuoren eri osia. Komissuraaliradat yhdistävät aivopuoliskojasi, kuten corpus callosum eli aivokurkiainen tekee. Projektioradat ovat laskevia ja nousevia ja ne yhdistävät aivokuortasi ja hermostosi alempia osia mm. aivoverkoston väliaseman, eli talamuksen avulla. Tyvitumakkeet ovat keskeisiä mm. tahdonalaisen motoriikkasi säätelyssä ja taitojen oppimisessa. Välihermosolut myös rytmittävät hermoston toimintaa, eli hermostosi toimii rytmisesti monilla eri taajuusalueilla. (Penttonen 2017; Hämäläinen 2017.) Aivokuoresi harmaa aines on paksuudeltaan 2-4mm ja ne liittyvät hippokampuksessasi toisiinsa pitkien solukimppujen avulla. Solukimppuja kutsutaan valkoiseksi aineeksi. Saadessasi esimerkiksi aivotärähdyksen voi tärähdys katkoa valkean aineesi aksoneita, jotka vaikuttavat aivokuoren harmaan aineksen välisiin yhteyksiin. (Hämäläinen 2017.) Limbinen järjestelmäsi toteuttaa tunteita ja motivaationaalista käyttäytymistä. Järjestelmässä on useita toisiinsa kytkeytyneitä rakenteita kuten hajukäämi, hippokampus eli aivoturso, mantelitumake eli amygdala. Järjestelmään kuuluu lisäksi hypotalamus ja aivokuoren pihtipoimu eli cingulatus. Keskiaivoissasi sijaitsee näkö- ja kuuloradan osia sekä motoriikkaan liittyviä osia. Aivosillallasi eli ponssilla on paljon risteäviä järjestelmiä, jotka ovat elintoimintojesi kannalta tärkeitä. Ydinjatkeellasi eli medullala on refleksiesi säätelyyn, hengitykseesi ja sydämen sykkeeseen liittyviä järjestelmiä. Pikkuaivoissasi eli cerebellumilla on yli puolet aivojesi neuroneista, vaikka se onkin kooltaan vain 10% aivojesi painosta. Se on osallisena korkeampiin kognitiivisiin toimintoihisi, kuten työmuistisi toimintaan ja tarkkaavaisuuteen ja se myös yhdistää sensomotoriikkaa ja osallistuu mm. liikkeiden hienosäätöön ja klassiseen ehdollistumiseen. Ventrikkeleissäsi, eli neljässä aivokammioissa ja selkäytimessä kiertää likvor, eli aivoselkäydinneste. Aivojasi ympäröi aivo-verieste ja kalvo, joka suojaa aivoja. (Hämäläinen 2017; Paavilainen 2016, 54.)

5


3.4 ÄÄREISHERMOSTO, SYMPATIKUS JA PARASYMPATIKUS Ääreishermostosi, PNS, jakautuu raajoihisi ja aistinelimiisi vievään eli efferenttiin ja tuovaan eli afferenttiin somaattiseen hermostoon ja ei-tahdonalaisia sisäelintoimintojasi ohjaavaan autonomiseen hermostoon. Autonominen, eli vegetatiivinen hermosto jakautuu aktiivisessa tilassa toimivaan sympaattiseen ja lepotilassa toimivaan parasympaattiseen hermostoon. Välittäjäaineista asetyylikoliini on parasympatikuksen tärkein välittäjäaine. Tunteisiisi ja niiden kokemiseen liittyy sympatikuksessa tärkeimpänä noradrenaliini. Aivoissasi samankaltaisten hermosolujen rypästä kutsutaan tumakkeeksi ja aksonikimppuja radoiksi. Ääreishermostossasi aksonikimppuja kutsutaan hermoiksi ja hermosolujen soomaosien kasautumaa ganglioksi. Keskushermostosi ja ääreishermostosi kytkeytyvät toisiinsa selkäytimessäsi ja aivorungossasi. Aivorunkosi sisältää väliaivot, keskiaivot, aivosillan ja ydinjatkeen. Aivorunkosi säätelee esimerkiksi vireystilaasi ja univalverytmiäsi suprakiasmaattisen tumakkeen avulla. Aivorunkoosi kytkeytyy 12 aivohermoparistasi 11, sillä näköhermosi menevät suoraan väliaivoihisi. Aivohermosi liittyvät pään alueesi aistielinten, lihastesi sekä joidenkin sisäelintesi toimintoihin. Niitä on sekä sensorisia ja motorisia. Selkäydinhermosi jakautuvat segmentteihin, kuten tunnon kannalta tärkeisiin dermatomeihin. Bell-Magendien laki määrittää selkäydinhermojen toiminnan siten, että sisään tulevat dorsaaliset hermojuuret tuovat aistitietoa iholtasi, ulos menevät ventraaliset hermojuuret vievät motorisia käskyjä lihaksiisi. (Paavilainen 2016, 44-47; Hämäläinen 2017.) 3.5 TIEDONKULKU HERMOSOLUISSA Tarkastellaan hermosolujasi tarkemmin, sillä ne ovat tiedonkulussa keskeisimmässä asemassa. Hermosolujasi on siis sekä sensorisia, eli aistimiseen liittyviä soluja, että motorisia, eli liikkumiseen liittyviä soluja. Näiden väliin on kytkeytyneenä välineuroneita, joita on eniten hermosoluista. Välineuronit muodostavat monimutkaisia verkostoja, joissa tiedonkäsittely tapahtuu. Hermosolujen solukeskuksessa eli soomassa sijaitsee tuma, jonka sisältämät kromosomit ohjaavat solun toimintaa geneettisen koodin mukaisesti. Solukeskuksessa kytkeytyvät toisista hermosoluista tietoa vastaanottavat haarakkeet eli dendriitit. Yhdestä solusta voi olla yhteyksiä jopa kymmeniin tuhansiin muihin soluihin. Solukeskuksessa on aksonikeko, josta lähtee yksi tietoa vievä haarake eli aksoni. Aksoni voi haarautua loppupäästään useiksi päätehaarakkeiksi. Tiedon vastaanottoa yhteen hermosoluun useista eri hermosoluista kutsutaan konvergenssiksi ja tiedon lähettämistä yhteen tai useampiin hermosoluihin kutsutaan divergenssiksi. Raajoihisi menevät aksonit ovat pisimpiä ja aivoissasi lyhyimpiä. Hermosolujen välissä sijaitsee synaptinen liitos, jossa tietoa tuovaa hermosolua kutsutaan presynaptiseksi ja vastaanottavaa hermosolua postsynaptiseksi soluksi. Hermostossasi on lisäksi monen tyyppisiä tukisoluja, joiden tehtävä on huoltaa hermostoasi välittämällä niille ravintoaineita ja poistamalla kuona-aineita ja ohjaamalla uusia hermosoluja oikeille paikoilleen ja poistamalla kuolleita hermosoluja. Tukisolut muodostavat myös aksoneidesi ympärille tiedonvälitystä nopeuttavaa myeliinituppea Ranvierin kuroumineen. (Paavilainen 2016, 34-38; Hämäläinen 2017.) 6


Hermostosi tiedonvälitys toimii sekä binäärisesti että analogisesti. Tietokoneista tuttua binääristä tiedonvälitystä tapahtuu hermosoluissasi, jotka voivat olla joko lepotilassa (0) tai lauenneena (1). Lepotilassa (0) hermosolun varaus on miinus 70mV ja lauenneena (1) plus 50mV. Depolarisaatiolla tarkoitetaan solun ja ympäröivän tilan jännite-eron vähenemistä ja hyperpolarisaatiolla jännite-eron kasvamista. Depolarisoitunut solukalvon kohta depolarisoi myös viereistä hermosolua ja tämä jännitemuutos eli hermoimpulssi lähtee etenemään aksonia pitkin 110 m/s riippuen aksonin paksuudesta. Mikäli hermosolua ympäröi eristävä myeliinituppi ja Ranvierin kuroumat, voi hermoimpulssi kulkea jopa 120 m/s hyppimällä kuroumasta toiseen. Hermosolu ei voi kuitenkaan laueta määrättämän nopeasti, vaan jännitepotentiaalia ylläpitävien solun natrium-kaliumionipumppujen pitää palauttaa solun negatiivinen varaus aina ennen seuraavaa laukeamista. Tämä estää myös hermoimpulssin kulkemisen väärään suuntaan. Palautumiseen ja uuteen valmiuteen kuluu aikaa noin 2 ms, jota kutsutaan refraktääriajaksi. Näin ollen hermosolusi voi enimmillään tuottaa noin 500 hermoimpulssia sekunnissa. Hermoimpulssit ovat aina suuruudeltaan samanlaisia ja tästä syystä sensoristen hermosolujen ärsyke on koodattava hermoston kielelle esimerkiksi taajuuskoodauksella. (Paavilainen 2016, 38-40.) Synapseissasi tiedonvälitys on kemiallista eli analogista. Tiedon välitys hermosolusta toiseen tapahtuu välittäjäaineiden avulla. Synapsirako on noin 20-30 nm sisältäen nestettä joka erottaa pre- ja postsynaptiset hermosolut toisistaan. Kun hermoimpulssi saapuu presynaptisen aksonin päätelevyihin, alkaa se vapauttaa synapsikuiluun välittäjäainetta. Välittäjäaine siirtyy synapsikuilun yli postsynaptisen hermosolun dendriiteissä oleviin välittäjäainereseptoreihin. Hermostosta on löydetty yli 100 erilaista välittäjäainetta. Välittäjäaineita tuotetaan hermosolussa itsessään ja niitä varastoidaan aksonin presynaptisissa päätteissä oleviin rakkuloihin. Ravintoaineet välittäjäaineiden tekemiseksi tulevat ruoan mukana, esimerkiksi serotoniinia eli 5-hydroksi-tryptamiini (5HT) tuotetaan tryptofaanista. Ravinnossa tryptofaania esiintyy eniten maitotuotteissa, kananmunissa ja soijatuotteissa. Serotoniini on myös kudoshormoni. Välittäjäaineet kierrätetään takaisin rakkuloihin tai ne pilkotaan entsymaattisesti osatekijöiksi ja syntetisoidaan uudelleen. Esimerkiksi mielialalääkityksellä, serotoniinin takaisinoton estäjillä, SSRI:llä, ja joillakin huumaavilla aineilla voidaan vaikuttaa välittäjäaineen pysymiseen synapsiraossa, joka lisää välittäjäaineen vaikutusaikaa synapsiraossa. (Paavilainen 2016, 43.)

7


3.6 HERMOSTON KIIHDYTYS JA HIDASTAMINEN Välittäjäaineet voivat olla joko kiihdyttäviä eli eksitatorisia tai estäviä eli inhibitorisia. Eksitatoriset välittäjäaineet muuttavat postsynaptisen solun lepojännitettä positiiviseen suuntaan kohti miinus 50mV laukeamiskynnystä, inhibitoriset negatiiviseen poispäin laukeamiskynnyksestä. Lepojännitettä depolarisoivaa muutosta kutsutaan EPSP:ksi eli eksitatoriseksi postsynaptiseksi potentiaaliksi ja vastaavasti hyperpolarisoivaa IPSP:ksi eli inhibitatoriseksi postsynaptiseksi potentiaaliksi. Yleisin inhibitorinen välittäjäaine on gaba, eli gamma-aminovoihappo ja yleisin eksitatorinen välittäjäaine on glutamaatti. Muita keskeisimpiä välittäjäaineita ovat asetyylikoliini, serotoniini, dopamiini ja noradrenaliini. (Hämäläinen 2017.) Usein samaa välittäjäainetta käyttävät aivojen alueet muodostavat toisiinsa kytkeytyneitä alueita säädellen tietynlaisia erikoistuneita toimintojasi, kuten asetyylikoliini kolienergisen järjestelmän, joka liittyy vireystilaasi ja oppimiseesi, dopaminerginen järjestelmä liikkeidesi säätelyyn ja mielihyvän kokemiseesi, adrenaliinia käyttävä adreginen järjestelmä tunteidesi säätelyyn ja serotonerginen järjestelmä vireystilaasi ja mielialaasi. Välittäjäaineiden muutokset ovat portaattomia ja kestävät vain sen aikaa, kun välittäjäaine poistuu tai entsymaattisesti hajotetaan synapsiraosta. Hajoamistuotteita voidaan tutkimusmielessä mitata likvorista. Koska samaan hermosoluun voi kytkeytyä suuri määrä presynaptisia hermosoluja ja osa hermosoluista voi olla inhibitorisia ja osa eksitatorisia, niiden tuottama IPSP/EPSP:n summa määrittelee sen mihin suuntaan ja miten paljon sooman lepojännite muuttuu. Mikäli hermosolun laukeamiskynnys ylitetään, laukeaa hermoimpulssi. Mikäli hermosoluja olisi vain eksitatorisia, aivosi ajautuisivat kierteeseen, jossa hermosolut kiihdyttäisivät aina vain lisää tosiaan laukomaan lisää hermoimpulsseja. Esimerkiksi tarkkaavaisuutta edellyttämissä tilanteissa pitää sinun pystyä vaimentamaan IPSP:llä ei-tarkkailtua kohdetta ja vahvistamaan EPSP:llä tarkkaavaisuuden kohdetta, kuten esimerkiksi lukemaan keskittyminen keskellä lasten rääkyessä taustallasi. Monissa hermosoluissasi on myös itsesyntyistä spontaania aktiivisuutta, joiden tuottamia hermoimpulssien taajuutta säädellään IPSP:n ja EPSP:n avulla. Tarkkaavaisuutta voidaan päätellä aistielimistäsi ulospäin näkyvästä tarkkaavaisuudesta, se voi olla kätkettyä sisäisen tarkkaavaisuusmekanismin aktivoivaa tarkkaavaisuutta, yhteen asiaan kohdistuvaa valikoivaa tarkkaavaisuutta, useaan kohteeseen jaettua tarkkaavaisuutta, itseohjautuvaa sisäsyntyistä tarkkaavaisuutta tai ympäristösi ohjaamaa ulkosyntyistä tahatonta tarkkaavaisuutta. (Paavilainen 2016, 41-42 & 134-137.) Sensoristen ja motoristen hermosolujen välillä toimiva monimutkainen välineuroniverkostosi voi myös tuottaa hermoimpulsseja spontaanisti. Synapsit sijaitsevat tyypillisesti presynaptisen solun aksonin ja postsynaptisen solun dendriittien välillä, mutta esimerkiksi motorisen hermosolun aksonin ja lihassolun välisessä synapsissa hermosolu vapauttaa välittäjäainetta, joka saa lihassäikeesi supistumaan. Samalla tavoin aksonin ja sisäelinrauhasen välisen liitoksen avulla 8


hermosto voi säädellä hormonien erittymistä verenkiertoosi. (Paavilainen 2016, 42.) Esimerkiksi stressissä sympatikuksen aktivoiva stressireaktio lisää kortisolin tuotantoa lisämunuaistesi kuorikerroksessa, verensokerisi nousee, luurankolihaksille menevä verisuonistosi laajenee ja vatsaasi menevä verisuonisto supistuu. 3.7 AIVOSAIRAUKSISTA JA LÄÄKITYKSESTÄ Kuten edellä mainittiin, välittäjäainejärjestelmät toimivat verkostoina pääsi sisällä. Vauriot näillä alueilla tuottavat monenlaisia sairauksia. Esimerkiksi Alzheimerin taudissa vaurioituu kolienerginen rata, Parkinsonin taudissa vaurioituu dopaminergistet radat, jotka ovat mukana motoriikan kontrollissa. Skitsofreniassa tuotetaan liikaa dopamiinia. Sekä Parkinsonin tautia että skitsofreniaa voidaan hallita dopamiinireseptoreihin vaikuttavilla synteettisillä lääkeaineilla, joko antagonisteilla eli reseptorisalpaajilla tai agonisteilla eli reseptorinaktivoijilla kuten skitsofrenian hoidossa pitkään käytetty antipsykootti haloperidoli. Agonistit pyrkivät matkimaan elimistön itsensä tuottamaa ainetta, eli endogeenistä ainetta. Agonistit ja antagonistit voivat kilpailla siitä kumpi saa solun ionikanavan auki tuottaen hermoimpulssin. Aivojen mielihyväkeskukseen, eli nucleus accumbensiin vaikuttavat lääkeaineet kuten Parkinson-lääkityksessä dopamiinia lisäävät lääkkeet voivat aiheuttaa myös lisääntynyttä addiktiota mielihyvää tuottaviin tapahtumiin, kuten markettien peliautomaattien pelaamiseen. (Hämäläinen 2017.) Myös lihavuus muuttaa riippuvuus- ja mielihyvämekanismeja vähentämällä opioidireseptoreita striatumissa, insulassa, amygdalassa ja talamuksessa aiheuttaen lisääntynyttä syömistä mielihyvän saavuttamiseksi. Lihavuusleikkaus palauttaa reseptoritasot normaaliksi. Noradrergisten ratojen häiriöt, erityisesti locus coeruleuksessa, välittyy laajalti aivokuorelle, talamukseen, pikkuaivoihin ja selkäytimeen tuottaen paniikkireaktioita ja ahdistuneisuutta. Serotonergisen radan solut keskittyvät aivosiltaan, jossa raphe nuclei vapauttaa serotoniinia aivoihin. Keskeisin serotonerginen rata liittyy univaiheen säätelyyn liittyvien alueiden säätelyyn. Esimerkiksi useissa ihmisen toimintaan liittyvissä sairauksissa, kuten esimerkiksi vakavassa masennuksessa, on voitu aivokuvantamisella nähdä alentunutta serotoniinin määrää synapsiraossa, mutta on kuitenkin mahdotonta sanoa, onko välittäjäaineen muutokset syy-seuraussuhteessa toisiinsa, eli onko masennus seurausta välittäjätasapainon häiriintymisestä vai onko välittäjätasapainon häiriintyminen masennuksen seurausta. Masennuksen lisäksi serotoniini liittyy myös syömisen hallintaan. (Hämäläinen 2017; Paavilainen 2016, 42-44.) Välittäjäaineisiin tai niitä lukeviin reseptoreihin vaikuttavat myös useat myrkyt ja huumeet. Esimerkiksi mustan lesken (käärme) tuottama myrkky lisää asetyylikoliinin määrää synpatisessa raossa. Botuliinimyrkky estää asetyylikoliinin vapautumista presynaptisesta raosta. Nikotiini tarttuu reseptoreihin kuten asetyylikoliini. Amfetamiini edesauttaa dopamiinin vapautumista presynaptisista rakkuloista. Alkoholi vaikuttaa gamma-voihapporeseptoreihin. Reseptoreissa voi olla kiinnittymiskohtia useille eri ligandeille. (Hämäläinen 2017.) 9


3.8 AIVOJEN ENERGIANKÄYTTÖ JA TIEDON PROSESSOINTI AIVOISSA Aivojesi jatkuva käyttö johtaa siihen, että hermosolut kuluttavat paljon energiaa ja happea. Aivosi kuluttavat noin 25W eli 21,5 kcal tunnissa eli 516 kcal vuorokaudessa energiaa vaikka niiden paino on vain noin 2% painostasi. Tiedonkäsittely aivoissasi aktivoi eri aivoalueita eri tavoin ja happea ja energiaa sisältävää verta ohjataan tarvittaville aivojen alueille. Aivot säätelevät omaa verenkiertoaan laajentamalla tai supistamalla verisuonia. Näitä ilmiötä voidaan tutkia nykyisillä kuvantamismenetelmillä. (Paavilainen 2016, 42-44.) Aivosi prosessoivat tietoa rinnakkaisesti ja osa aivojen alueista on erikoistunut prosessoimaan tietyn tyyppistä tietoa, mutta yleensä aina yhdessä monimutkaisen hermoverkoston kautta. Esimerkiksi okkipitaalilohkollasi sijaitsee näkemiseen liittyviä toimintoja, parietaalilohkollasi sijaitsee liikkeiden suuntaamiseen, kielioppiin, matemaattisiin kykyihin, tarkkaavaisuuteen ja spatiaaliseen havaitsemiseen liittyviä toimintoja. Temporaalialueellasi voidaan havaita kuuloon, persoonallisuuteen ja sosiaaliseen havaitsemiseen liittyviä järjestelmiä sekä näön ja kuulon varaista objektin tunnistamista kuten kasvojen tunnistusta. Frontaalialueellasi, erityisesti prefrontaalialueellasi sijaitsee liikesuorituksiin liittyvät alueet, työmuisti ja tulevaisuuteen tähtäävät toiminnot. (Hämäläinen 2017.) Sympaattisen ja parasympaattisen hermostosi toiminnan näkee ulospäin esimerkiksi pupilliesi koosta ja ihon sähkönjohtavuudesta. Kielellisten toimintojesi kannalta tärkeä kortikaalinen alue planum temporale sijaitsee posteriorisesti auditorisella aivokuorellasi, Sylvanuksen uurteen sisällä, muodostaen kolmiomaisen Werniken alueen, jonka vasen puoli liittyy puheen prosessointiin ja oikea alue musiikin prosessointiin. Vaurio näillä alueilla voi aiheuttaa esimerkiksi lukemisen erityisvaikeutta, dysleksiaa. (Hämäläinen 2017.) 4. MUISTISTA Muistisi toimii tärkeänä osana havainnointiasi. Muistisi on sisällön suhteen hajautettuna aivojesi eri alueilla ja se on ajan suhteen muuttuvaa ja rakentuu muiden toimintojen päälle. Muistiasi on vaikea sijoittaa aikajanalle sensorista muistia lukuun ottamatta. (Salmitaival 2017). Muistisi koostuu sekä lyhytkestoisesta että pitkäkestoisesta muistista. Lyhytkestoinen muistisi jakautuu sensoriseen ja työmuistiin. Pitkäkestoinen muistisi jakautuu deklaratiiviseen, asiatietoa ja tapahtumia muistavaan muistiin ja non-deklaratiiviseen muistiin, jossa sijaitsee taitosi ja tapasi, jotka ovat klassisen ehdollistumisen, habituaation ja herkistymisen seurausta. (Salmitaival 2017; Paavilainen 2016, 162-168.) Otsalohkon solujen on havaittu käsittelevän valikoivasti sekä työmuistin osavaiheita että ärsykkeen piirteisiin liittyvää tietoa. Havainnot perusteella voidaan päätellä otsalohkolla sijaitsevan yhtenäisen toimintaa ohjaavan keskusyksilön olemassaolo. Muistisi osatekijöitä ovat muistissa pitäminen ja muistiin palauttaminen, jota toistat koko ajan. Työmuistissasi pidetään jotain tiettyä muistitietoa ja epäolennaisia tietoja poistetaan koko ajan. Mikäli haluat muistaa jonkin asian, esimerkiksi kauppalistan, tulee sinun virkistää muistijälkeä, eli engrammia jatkuvasti. Työmuistitehtävät aktivoivat laajan aivoverkoston, jonka alueet 10


osallistuvat myös monien muiden tehtävien tekemiseen. Esimerkkinä näköaivokuorellasi tapahtuu aktivaatiota silloin kun muistelet jotain näkymää. (Salmitaival 2017.) Pitkäkestoinen muistisi edellyttää tiedon ylläpitämistä ja muokkaamista. Otsalohkoasi tarvitaan mieleen painamiseen ja muistitiedon palautukseen. Muistosi voivat häiriintyä esimerkiksi otsalohkojen vaurioissa. Myös muistojen oikeellisuus ja muistitiedon adekvaatti käyttö voi vääristyä. Et päättele, suunnittele tai muista menneisyyttäsi ilman käsitteellistä tietoa. Tähän tarvitset semanttista muistia, johon liittyy kulttuuri, tiede, kirjallisuus, sosiaaliset järjestelmät, uskonnot ja taide. (Salmitaival 2017.) Semanttinen pitkäkestoinen muistisi on keskeisessä roolissa kognitioissasi. Esimerkiksi sanan merkityksen tunnistaminen edellyttää sinulta assosiaatioita aiemmin oppimaasi, kuten leijona on lihansyöjä, esiintyy Afrikassa, on eläin, tietyn värinen ja liikkuu tietyllä tavalla. Aiemmin opituista havainnoistasi on muodostunut eri kategorioita aivojärjestelmääsi, josta ne voit nopeasti poimia. Esimerkiksi elollisille ja ei-elollisille on eri aivojärjestelmänsä. Semanttinen muistisi yhtyy ohimolohkosi alaosaan, otsalohkoosi ja päälaenlohkoosi mahdollistaen nopean pääsyn muistitietoon ja tiedonkäsittelyn. Lukuisat aisti- ja ärsykeriippuvaisen aivojen alueesi osallistuvat myös semanttisen muistisi toimintaan. (Salmitaival 2017.) Episodinen pitkäkestoinen muistisi käsittelee henkilökohtaisia kokemuksiasi ja tapahtumiasi. Episodinen muistisi jakaa useita toimintoja semanttisen muistisi kanssa. Episodinen muistisi pitää sisällään ”mikä”-tiedon lisäksi ”missä” ja ”koska" tietoa. Episodinen muistisi on hyvin herkkä häiriöille. Episodisen muistin kannalta hippokampuksen aktivointi on keskeisimmässä roolissa. Sairauden, aivovaurion, stressin tai psykologisen trauman aiheuttamat muistihäiriöt, eli amnesiat jakautuvat ajalliseen eli episodiseen ja kategoriseen eli semanttiseen amnesiaan. Amnesia voi olla joko uudet muistot estävä anterogradinen tai takautuvat muistot estävä eli retrogradinen amnesia. Théodule Ribot (s. 1839 k. 1916) hypoteesin mukaisesti amnesiapotilailla on tavallisesti parempi muisti vanhoille kuin uusille tapahtumille. (Salmitaival 2017; Paavilainen 2016, 170-179.) Hippokampuksessasi sijaitseva avaruudellinen muisti mahdollistaa mielikuvat ja suunnistamisen. Hippokampuksessasi on havainnostasi ja näkökulmastasi riippumaton koordinaattijärjestelmä avaruudellisen tiedon käsittelyyn. Päälaenlohkosi osallistuvat myös havaintojesi ja näkökulmakeskeisen kartan yhdistämiseen. Myös paikkatiedon käsittely häiriintyy helposti esimerkiksi dementoivien sairauksien alkuvaiheessa. On myös olemassa paikkasoluja, jotka reagoivat tiettyihin paikkoihin. Esimerkiksi oikean aivopuoliskon hippokampuksen harmaan aineen määrän on osoitettu kasvaneen Lontoon taksikuskeilla, koska he joutuvat koko ajan pohtimaan ajoreittejä. Potilaat joilla on oikean aivopuoliskon hippokampuksen vaurio ovat huonoja muistamaan tilatietoa, kun taas vasemman hippokampuksen vaurioista seuraa tapahtumamuistin ongelmia. (Salmitaival 2017; Paavilainen 2016, 179-181.)

11


5. HAVAINNOINTI Muistin lisäksi käytät aistejasi havainnointiin ja uuden oppimiseen. Käsitellään lyhyesti kuulon ja näön toimintaa ja millä tavoin niistä syntyvät aistiärsykkeet näkyvät aivojen eri alueilla. 5.1 KUULO Puhujien ääni, eli paineaallot, saapuvat ulkokorviisi korvakäytävää pitkin ja saapuva ääni saa tärykalvon ja siihen kytkeytyneet välikorvan kuuloluut värähtelemään ja vahvistamaan ääniä. Kuuloluun jalustin on kiinni sisäkorvasi eteisikkunassa, jota kautta värähtelyt siirtyvät sisäkorvan simpukkaan saaden simpukassa olevan endolymfan värähtelemään. Koska simpukka kapenee kohti keskustaansa, ääni etenee simpukassa sitä pidemmälle mitä matalammasta äänestä on kyse. Simpukan tyvikalvolla on karvasoluista ja tukisoluista muodostuva Cortin elin. Elimessä olevat karvasolut taipuvat tyvikalvon liikkuessa ja osuvat yläpuolella olevaan katekalvoon, jolloin karvasolut depolarisoituvat tuottaen reseptoripotentiaalin. Karvasolut ovat virittyneet värähtelemään eri taajuuksilla ja ne poikkeavat toisistaan paksuuden ja pituuden suhteen, eli niissä voidaan nähdä tonotooppista järjestäytymistä, joka jatkuu kuuloaivokuorelle saakka. Meluvaurioissa ensimmäiseksi vaurioituvat uloimmat soikean ikkunan lähellä olevat, korkeita ääniä tunnistavat karvasolut, jotka myös säätelevät Cortin elimen herkkyyttä. Karvasoluista lähtevät bipolaarisolujen aksonit muodostavat kuulohermon ja päätyvät simpukkatumakkeeseen. Muita tärkeitä tumakkeita jotka liittyvät kuuloon ovat oliivitumake, nelikukkulatumake ja sisempi polvitumake. Äänen tulkinta tapahtuu pääosin kuuloaivokuorella. Kutakin ääntä vastaava tonotooppinen kuuloaivokuoren solualue laajenee harjoittelulla, eli hermosolut muovautuvat harjoittelun mukaisesti. Koska hermosolut voivat depolarisoitua ja repolarisoitua vain noin 2ms välein, äänen koodaaminen tapahtunee ns. Volleyteorian mukaisesti, jolloin useat eri hermosolut yhdessä koodaavat äänen korkeutta. Äänestä muodostuvat aktiopotentiaalit kulkevat kuuloaivokuorelle noin 20ms. Koodauksen lisäksi ääniin liittynee myös ”mitä-missä”-tyyppistä tietoa. (Aho 2017.) Puheen prosessoinnissa vasen aivopuoliskosi osoittaa voimakkaampaa aktivoitumista, mutta molemmat hemisfäärisi kuitenkin aktivoituvat. Esimerkiksi afferentti afasia voi olla seurausta vasemman hemisfäärin vauriosta. Suunnan tunnistus tapahtuu korviin tulevien äänien aikaeroja vertaamalla, etenkin matalilla äänillä. Korkeilla yli 100 Hz äänillä suunta päätellään äänen voimakkuuseroista, sillä korkeat äänet tulevat voimakkaampana lähempänä olevasta äänilähteestä, eli korkeat äänet absorboituvat välittäjänä toimivassa ilmassa. Matalan äänen aallonpituus ylittää korvien välisen etäisyyden ja siksi matalat äänet kiertävät ikään kuin pään ympäri. Aivorunkovasteiden EEG-mittauksella on havaittu kuuloaivokuorellesi muodostuvan kaikumuistin, joka voidaan todeta siten, että jos ääni poikkeaa kaikumuistijäljestä, syntyy EEG:llä havaittava poikkeavuusnegatiivisuusaalto, MMN. Kaikumuistia tutkimalla on voitu havaita esimerkiksi unkarilaisten tunnistavan ä-kirjaimen, koska heidän kielessään on ä-äänne, mutta kielet joissa ei ole ä-äännettä, eivät tuota poikkeavuusnegatiivisuusaaltoa. Samaisesta syystä lapsi voi vielä erotella eri kieliä ja äänteitä, mutta vanhemmiten kun 12


aivoradat toistojen seurauksena vahvistuvat ja adaptoituvat niihin äänteisiin ja kieleen jota ihminen käyttää, kyky erotella muiden kielien äänteitä häviää. Ympäristössä on paljon ääniä joihin ihminen ei kiinnitä huomiota, mutta diktoottisen kuuntelun kokeilla on voitu havaita ihmisten kykenevän valikoimaan tarkkaavaisuuttaan esimerkiksi siten, että vaikka seuraat esitystä tarkasti kuunnellen ja katsellen, tunnistat silti nimesi mikäli se jossain lähellä lausutaan. (Aho 2017; Paavilainen 2016, 138-156.) 5.2 NÄKÖ Katselet esitystä hyödyntäen silmän optisia ominaisuuksia ja silmänliikkeitä. Silmää käyttäessäsi silmäsi tarkentaa ja tekee koko ajan pieniä nopeita liikkeitä, sakkadeja, joihin kuluu aikaa noin 100 ms. Esityksestä heijastuvat fotonit saapuvat sarveiskalvosi ja linssisi kautta verkkokalvollesi eli neuraaliselle retinalle. Retinalla olevat kahdenlaiset reseptorisolut, silmän keskelle sijoittuneet tarkan näkemisen tapit, cones, ja silmän laidoille sijoittuneet hämärän näön sauvat, rods, absorboivat silmään saapuvia fotoneita ja muuttaa niiden reseptoreiden kalvopotentiaaleja. Tappisoluja on kolmenlaisia, joista kukin on virittynyt eri valon aallonpituudelle mahdollistaen värinäön. Reseptoreihin kytkeytyneet bipolaarisolut ottavat vastaan informaatiota reseptoreista ja lähettävät informaatiota gangliosoluihin. Gangliosolujen aksonit muodostavat aivoihisi menevän näköhermon ja näköhermossa amakriinisolut ja horisontaalisolut integroivat lateraalisesti informaatiota. Lateraalinen inhibitio terävöittää näköhavaintoasi. Tarkan näkemisen aluetta kutsutaan foveaksi, sokea piste sijaitsee näköhermon liittymäkohdassa. Näiden lisäksi keskeisiä näköjärjestelmän rakenteita ovat optinen kiasma, lateraalinen polvitumake eli LGN, ylemmät nelikukkulat eli superiorinen colliculus, talamuksen tumake pulvinar ja näköaivokuori okkipitaalilohkosi takaosassa. Gangliosolut toimivat päällä-pois päältä periaatteella. Solun keskellä olevalle alueelle tuleva valoärsyke lisää aktiopotentiaaleja ja solun sivuille tuleva valoärsyke vähentää aktiopotentiaaleja. Tämä mahdollistaa terävien piirteiden erottelun ja suuren herkkyyden. Näkökentistä, ei silmistä, tuleva informaatio menee ristiin siten, että vasemmalta tuleva informaatio projisoituu oikean silmän retinan lateraalisiin osiin. Vasemmanpuoliset lateraaliset retinat menevät samalle puolelle aivokuorta, mutta oikeanpuoleiset menevät ristiin. Tästä syystä aivojesi oikea hemisfääri on parempi kasvonpiirteiden tunnistamisessa ja vasen puoli tekstin tunnistamisessa. (Hietanen 2017; Paavilainen 2016, 101-106.) Silmästäsi lähtevistä hermosäikeistä osa menee aivojesi tietoisen näkemisen ja tunnistamisen ”mitä”-rataan eli geniculo-striataaliseen rataan ja osa näköärsykkeiden paikantamisen ”missä”-rataan eli tecto-pulvinaariseen rataan. Talamuksesi lateraalisessa genigulatum tumakkeessa erottuvat P- ja M-systeemit, jotka tulevat sanoista parvo eli pieni ja magnus eli suuri. P-systeemissä sijaitsee tarkan näkösi ja värien tunnistus ja M-systeemissä liikkeen tunnistus. Systeemit liittyvät aivokuoren neljänteen solukerrokseen, joissa vierekkäiset solupylväät koodaavat kukin hieman erilaista tietoa. Toiset solut ovat herkkiä pystysuorille kontrastipinnoille, toisissa orientaatio muuttuu. Aivokuoren näköalueista tiedetään paljon ja esimerkiksi primäärit V1-V3 näköalueet sijaitsevat mediaalipinnalla ja uurteiden piilossa on paljon näkötietoa prosessoivia alueita. Aivosi 13


toimivat kuitenkin paralleelisesti ja hierarkkisesti, eli näköalueet eivät rajoitu pelkästään okkipitaalilohkolle, vaan näkemisestä vastaa suuret alueet myös temporaali- ja frontaalilohkoissa. Kortikaalisia näköalueita on identifioitu neuronien responssiselektiivisyyden ja alueiden välisten yhteyksien perusteella. Esimerkiksi retinotooppisen kartan sisältävä V1, striate cortex, eli Broadmannin alue 17 on piirteiden havainnointiin liittyvä alue, V4 väreihin ja niiden konstanssiin, V5 liikkeisiin jne. Mitä korkeammalle näköalueiden neuroneja mennään temporaalilohkojesi etualueella, sitä monimutkaisempi on näkemäsi asia. Esimerkiksi kasvojen tunnistukseen ja pään asennolle herkkiä soluja on tunnistettu, mutta jokaiselle ihmiselle ei kuitenkaan ole omaa soluaan. Kuulojärjestelmän tapaan myös näköjärjestelmässäsi voidaan erottaa kortikaaliset visuaaliset prosessointiväylät, dorsaalinen okkipito-perietaalinen ”missä ja miten” prosessointiväylä sekä ventraalinen okkipito-temporaalinen ”mitä”-prosessointiväylä. (Hietanen 2017; Paavilainen 2016, 106-118.) Aivoperäisiä näkemiseen liittyviä sairauksia ovat visuaaliset agnosiat, kuten apperseptiivisessa agnosiassa henkilöllä on vaikeuksia tunnistaa kohteita, jos kohteet esitetään epätavallisessa katselukulmassa eli orientaatiossa, integratiivisessa agnosiassa henkilöllä on vaikeuksia tunnistaa päällekkäin olevia kohteita, assosiatiivisessa agnosiassa henkilö ei pysty nimeämään esineitä vaikka tunnistaa ne normaalisti. Agnosia voi esiintyä niinkin ihmeellisesti kuin kirjassa ”Mies joka luuli vaimoaan hatuksi” neurologi Oliver Sacks kirjoittaa potilaastaan. Ongelma voi näkyä myös allosentrisessä tilanhavaitsemissa, jossa esineiden sijainti ja liike toisiinsa ei hahmotu oikein tai esimerkiksi neglect-syndroomana, jossa usein vasen näkökenttä jää huomiotta, jolloin potilaat eivät osaa esimerkiksi piirtää kellotaulua kokonaisena, vaan kellotaulusta jää vasen puoli piirtämättä. (Hietanen 2017; Paavilainen 2016, 119-120 & 156-158.) Aivosi myös yhdistävät eri aistitietoja. Esimerkiksi näkö ja kuulo toimivat yhdessä. Tästä esimerkkinä vatsastapuhujan illuusio tai esimerkiksi McGurkefekti, jossa kuullun ja näön varassa saatu informaatioero aiheuttaa konfliktitilanteen, esimerkiksi nähdyn sininen värin sanominen punaiseksi. 6. OPPIMINEN JA MITEN TUNTEET VAHVISTAVAT MUISTIA Materialististen tutkimusten perusteella ihminen näyttäisi olevan genetiikan rajoittama, sähköisesti ja kemiallisesti ohjattu sätkynukke. Tunteesi ovat läheisessä vuorovaikutuksessa toimintaan liittyvien motiivien kanssa. Tunteesi ovat yksinkertaistettuna tiloja, jotka liittyvät palkitseviin tai rankaiseviin tilanteisiin, valenssiin. Motiivisi sen sijaan käynnistää toimintoja, jotka pyrkivät saamaan sinua kohti palkitsevia tilanteita tai välttämään rankaisevia tilanteita. Tällaiseksi voisi katsoa esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn. Mikäli tiedät, että hyvillä tuloksilla saat bonuksia, todennäköisesti et halua vastata totuuden mukaisesti, vaan vastaat siten että maksimoit tyytyväisyytesi. Totuudenmukaisesti vastaamalla voisit lisätä pelkoa esimerkiksi työpaikan tai etuuden menettämisestä, jolloin pelon tunne vahvistaa ja kohdistaa havaintotoimintojasi. Tunteesi ovat siis tärkeä osa päätöksenteossasi, sillä ne viestivät eri vaihtoehtojen miellyttävyydestä. Yleensä et kuitenkaan tunnista tunteidesi vaikutusta 14


päätöksentekoosi, vaikka ne taustalla toimivatkin. Mikäli ostat esimerkiksi asuntoa, voit järkeillä pitkäänkin erilaisia asuntoon liittyviä seikkoja, mutta usein päätös tapahtuu kuitenkin tunteiden pohjalta. Voit myös eläytyä toisten ihmisten tunteisiin, joka auttaa sinua ymmärtämään heidän toimintaansa. Käyttäytymisen tasolla ulkoisesti tärkeimpänä tunteiden ja toiminnan ilmaisijana ovat muiden ihmisten kasvonilmeet. Tunteesi kytkeytyvät läheisesti kehosi toimintaan ja tunteisiisi liittyy aina jonkinlaisia somaattisia, eli kehollisia muutoksia. Esimerkiksi nolostuessasi kasvosi punastuvat, rakkaasi nähdessäsi kätesi voivat alkaa hikoilla ja sydämesi syke voi nousta ilman ensimmäistäkään juoksuaskelta. (Paavilainen 2016, 220-227.) Oppiminen on kykyä muuttaa toimintaa kokemuksien perusteella. Oppiminen tekee mahdolliseksi ennakoida tulevia tapahtumia. Oppiminen edellyttää muistiin painamista ja muistista palauttamista, jota voidaan tutkia esimerkiksi EEG:llä siten, että tuhansien soluen tuottamaa kenttäpotentiaalia eli aivojen sähköfysiologista toimintaa mitataan pään pinnalle asetettavilla elektrodeilla. Aivoissa syntyvien kenttäpotentiaalien taajuus on välillä 0,1 – 300 Hz ja jännitevaihtelu +/-1mV luokkaa. Jännitevaihtelut luokitellaan taajuuden mukaisesti deltaksi eli 1,5Hz, theetaksi eli 7 Hz ja gammaksi eli 40Hz. Pään pinnalta mitatut summautuvat signaalit erotellaan kaistanpäästösuotimella amplitudin ja vaiheen välillä tapahtuvasta tahdistumisesta, sillä hermosolujoukkojen keskinäinen kommunikaatio säätelee hermosolujen laukeamistodennäköisyyttä. Samainen tapahtuma vahvistaa tai heikentää olemassa olevia hermosolujen välisiä yhteyksiä. (Nokia 2017; Paavilainen 2016, 79-84.) Oppimisen kaksivaiheteoriassa hippokampus vastaa uusien muistojen muodostumisesta. Hippokampuksesi on erityisen tärkeä oppimisen alkuvaiheessa. Hippokampuksessa voi ikään kuin sijaita hakemisto missä aivokuoren osoitteessa muistijälkesi sijaitsevat. Hippokampuksen värähtelyä mittaamalla on voitu todeta nopeita levossa ja unessa havaittavia 200Hz väreitä, jotka liittyvät muistiinpanemiseen ja valveilla koettujen tapahtumien kertaamiseen. Oppimisessa erityisestä theeta-aaltojen määrä liittyy oppimiseen, eli mitä enemmän theeta-aaltoja, sitä enemmän tapahtuu oppimista. EEG-mittauksilla on voitu myös arvioida pykäläpoimun olevan erottelukyvylle tärkeä, joka auttaa muistamaan mitä söin eilen tai mitä toissa päivänä. (Nokia 2017.) Jamesin-Langen teorian mukaisesti somaattiset muutoksesi ovat ensisijaisia ja subjektiivisesti koetut tunteet seuraavat niitä, eli jos olet peloissasi siksi että sydämesi hakkaa lujaa. Scachterin-Singerin teorian mukaan tunnekokemus on seurausta tulkinnasta, jossa ihminen hyödyntää sekä kehoaan että ympäristöstään vastaanottamaa tietoa. Somaattisten vihjeiden teorian mukaisesti kokemasi ärsyke tai tilanne laukaisee kehossasi toiminnallisia muutoksia, jotka rekisteröityvät aivoihisi ja muunnetaan tunteiksi. Tunteet siis antavat olennaista tietoa siitä, miten kussakin tilanteessa kannattaa toimia ja vähitellen tunteet ja niitä vastaavat somaattiset vihjeet yhdistyvät tilanteita seuranneisiin kokemuksiin ja näin syntyneet yhteydet tallentuvat muistiin. (Paavilainen 2016, 228-231.)

15


7. LOPPUPÄÄTELMÄ Tunteita aiheuttamaton monologinen esitystapa häviää tunteita herättävälle dialogille, johon ihminen voi osallistua. Ymmärrät nyt kognitiivisen neurotieteen kannalta, miksi tunteiden merkitys tapahtuman muistamisessa on niin suuri. Stressin vaikutus episodiseen muistiin selittää myös sitä miksi stressaantuneena kognitiivinen kyvykkyys laskee ja jälkikäteen muistaminen hankaloituu. On kuitenkin syytä muistuttaa siitä, että vaikka tässä esseessä onkin käsitelty uudehkoja tutkimustuloksia, ei niitä pidä kuitenkaan pitää ainoana totuutena. Aivojesi merkitys psyykkisessä toiminnassa ymmärrettävästi painottuu kognitiivisessa neurotieteessä, mutta todellisuudessa sisäelimiämme säätelee pitkälti itsenäisesti erittäin monimutkainen hermosoluverkosto, jolla on myös yhteydet aivoihin. Ihmisen suoliston seinämissä olevassa verkostossa on arvioiden mukaan enemmän hermosoluja kuin kissan aivoissa. Aivotutkimuksista saadut tulokset ovat myös tuottaneet uusfrenologisen neurohypetyksen, jossa aivoista vaikuttaa löytyvän tämän tästä keskuksia ja tarkkarajaisia alueita mitä erilaisimmille psyykkisille toiminnoille. Nämä ovat kuitenkin poikkeuksetta vain pintaraapaisu kokonaisuuteen, sillä toimintoihin osallistuu aina laajojen aivoalueiden verkosto. Myös kulttuurimme muokkaa aivojamme ja erot esimerkiksi minäkuvan muodostumisessa poikkeaa merkittävästi yhteisöllisissä maissa kuten Kiina ja länsimaisissa kulttuureissa kuten Suomi. Tutkimusten tekeminen on myös hyvin kallista ja tuolloin rahoittaja voi haluta vastineeksi julkaisuja, jotka tuottavat tutkijalle paineita tuottaa edes joitakin rahoittajaa hyödyttäviä tuloksia. Tällöin tutkimusaineistoa voidaan tahallaan ylianalysoida, jotta julkaisukynnys ylittyy ja tilastollinen merkitsevyys lopulta saavutetaan (Paavilainen 2016, 230 & 346-356.)

16


LÄHDELUETTELO Paavilainen, Petri. 2016. Toimivat aivot. Teoksessa Paavilainen Petri, Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Ensimmäinen painos. Edita Publishing Oy, 1-368. Aho, Kimmo. 2017. Luento Mitä kuuluu? Kuulojärjestelmän toiminta. Helsingin yliopisto, 23.11.2017. Hietanen, Jari. 2017. Luento Näkevät aivot. Tampereen yliopisto, 28.11.2017. Hämäläinen, Heikki. 2017. Luento Mielen toiminta ja mielen tasapaino: Hermosolut, synapsit ja välittäjäaineet. Turun yliopisto, 16.11.2017. Hämäläinen, Heikki. 2017. Luento Mitä aivot tekevät ja kuinka sitä mitataan? Turun yliopisto, 14.11.2017. Hämäläinen, Heikki. 2017. Luento Mielen toiminta ja mielen tasapaino: Hermosolut, synapsit ja välittäjäaineet. Turun yliopisto, 16.11.2017. Nokia, Miriam. 2017. Luento Aivojen sähköfysiologinen toiminta ja oppiminen. Jyväskylän yliopisto, 2017. Penttonen, Markku. 2017. Luento Hermostonkehitys ja muovautuvuus. Jyväskylän yliopisto, 21.11.2017. Salmitaival, Juha. 2017. Lento Muistavat aivot. Turun yliopisto, 30.11.2017.

1

Tunteiden merkitys oppimiseen kognitiivisen psykologian näkökulmasta  
Tunteiden merkitys oppimiseen kognitiivisen psykologian näkökulmasta  

Käsittelen tässä lyhyessä esseessä miten tunteet vaikuttavat oppimiseen.

Advertisement