Page 1

2018 Oppimisen psykologiaa

Tässä dokumentissa yhdistyy kirjan Fundamentals of Cognition ja kognitiivisen psykologian luentojen osuudet oppimisen näkökulmasta. Kyse ei ole esseestä, vaan lähinnä tenttiä varten koostetusta muistiinpanosta. 2018 – Jari Hiltunen

1

10.3.2018


Sisällys 1.

KOGNITIIVISEN PSYKOLOGIAN HISTORIAA .................................................................... 3 1.1 INTROSPEKTIO ................................................................................................................. 3 1.2 BEHAVIORISMI .................................................................................................................. 3 1.3 KOGNITIIVINEN PSYKOLOGIA ......................................................................................... 4

2.

NYKYAIKAINEN KOGNITIIVINEN PSYKOLOGIA ............................................................... 5

3.

HAVAITSEMINEN ................................................................................................................. 7 3.1 NÄKÖHAVAINTOJEN JÄRJESTÄYTYMINEN TUNNISTUKSEKSI................................... 7 3.2 VISUAALISET AGNOSIAT ................................................................................................. 9 3.3. KASVOJEN TUNNISTAMINEN ......................................................................................... 9 3.4 VISUAALISET MIELIKUVAT ............................................................................................ 10 3.5 MIELESSÄ TAPAHTUVA ORIENTAATION KÄÄNTÖ ..................................................... 11 3.6 VISUAALISET ILLUUSIOT ............................................................................................... 12 3.7 KOLMIULOTTEINEN HAVAITSEMINEN.......................................................................... 15 3.8 ÄÄNIEN HAVAITSEMINEN .............................................................................................. 18

4.

TARKKAAVAISUUS ............................................................................................................ 20 4.1 TARKKAAVAISUUS ÄÄNISSÄ ......................................................................................... 20 4.2 TARKKAAVAISUUS NÄHDYSSÄ ..................................................................................... 21 4.3 TARKKAAVAISUUTEEN LIITTYVIÄ ILLUUSIOITA SAIRAUKSIA ................................... 22 4.4 VISUAALINEN ETSIMINEN .............................................................................................. 23 4.5 MONIAJO .......................................................................................................................... 25 4.6 TIETOISUUS ..................................................................................................................... 27

5.

MUISTI ................................................................................................................................ 30 5.1 LYHYTKESTOINEN MUISTI ............................................................................................ 30 5.2 TYÖMUISTI ....................................................................................................................... 32 5.3 PITKÄKESTOISEN MUISTIN JÄRJESTELMÄT .............................................................. 37

6.

OPPIMINEN ........................................................................................................................ 41 6.1 TIEDOSTAMATON JA TIEDOSTETTU OPPIMINEN ...................................................... 42

7.

OPPIMISSTRATEGIAT JA OPPIMISTYYLIT ..................................................................... 44

2


1. KOGNITIIVISEN PSYKOLOGIAN HISTORIAA Kognitiivisen filosofian juuret yltävät aina Aristoteleen (384-322 ekr.) aikaan. Hän oli kiinnostunut monista psykologian aihepiireistä, kuten mielikuvista ja oppimisesta. Aristotele väitti esimerkiksi ihmisten, tapahtumien ja asioiden olevan usein linkittyneenä toisiinsa ja tapahtumat muistetaan kolmen assosiaatiolain mukaisesti: viereisyys tai läheisyys, samankaltaisuus ja kontrasti. Esimerkiksi Donnan näkeminen voi saada meidät ajattelemaan Jackia kolmesta eri syystä: olemme aiemmin nähneet Donnan ja Jackin yhdessä (viereisyyden laki), Donna ja Jack muistuttavat toisiaan (samankaltaisuuden laki) tai Donna ja Jack ovat hyvin erilaisia (erilaisuuden laki). (Eysenck 2012, 6) 1.1 INTROSPEKTIO Aristoteles ajatteli introspektion eli itsehavainnon olevan ainoa tapa tutkia ajattelua, mutta nykyisin sitä ei juurikaan käytetä siksi, että on todella hankalaa todentaa sitä mitä ihmiset kertovat ajattelevansa ja ihmisillä on myös mielikuvituksettomia ajatuksia. Lisäksi meidän käytökseemme vaikuttavat tietoisuutemme ulkopuolella olevat prosessit, kuten jotkin meitä motivoivat prosessit. Ihminen on pitkälti tietämätön siitä mitkä kaikki prosessit vaikuttavat motivaatioon ja käytökseen. Ihmisten kertomukset tietoisuuteen vaikuttaneista tekijöistä voi olla hyvin pirstaleista, kuten esimerkiksi se, että voimme näytellä ajatuksiemme olevan positiivisia kuin ne ovatkaan. Ihmisillä on myös viivettä siinä, miten tietoisuuden kokemus ja siitä kertominen tapahtuu, eli voimme unohtaa kokemuksen ennen siitä kertomista. Ihmiset ovat kuitenkin yleensä tietoisia siitä miten kognitiiviset prosessit näkyvät ulospäin, mutta emme varsinaisista prosesseista itsessään. Esimerkiksi kuka tuli presidentiksi George W. Bushin jälkeen? Ajattelet varmaan nopeasti Barack Obamaa, mutta et kuitenkaan tiedä miten tuotit oikean vastauksen. (Eysenck 2012, 6-7) 1.2 BEHAVIORISMI Behaviorismi oli 1900-luvun aikana eniten käytetty lähestymistapa ihmisen psykologisessa tutkimuksessa. John Watson (1878 – 1958) oli keskeisessä asemassa behaviorismin kehittymisessä. Watson katsoi, että paras tapa tutkia ihmisen mieltä on tehdä hyvin kontrolloitua kokeita laboratorio-olosuhteissa. Watsonin mukaan psykologian kannattaa keskittyä havaittaviin ärsykkeisiin ja niistä aiheutuviin käytösvasteisiin. Oppiminen tapahtuu, kun ärsykkeen ja käytösvasteen välille syntyy assosiaatio. Mielen sisäisiä tapahtumia ei voida mitata, joten ne on syytä unohtaa. Watsonin mukaan behaviorismissa ei tule käyttää termejä tietoisuus, psyykkinen tila, mieli, sisältö ja itsehavainnoinnilla vahvistettu. Watsonin oletus oli se, ettei ihmistä ja petoa voida erottaa, sillä emme voi tietää muiden eläinlajienkaan itsehavainnointia tai mielentiloja. (Eysenck 2012, 7-8)

3


1.3 KOGNITIIVINEN PSYKOLOGIA Behaviorismista täysin poikkeava kognitiivinen psykologia keskittyy mielen sisäisten prosessien ja rakenteiden ymmärtämiseen. Molemmat lähestymistavat painottavat tieteellistä ja kokeellista lähestymistä. Kognitiivinen psykologia on tavallaan behaviorismin jatke, jossa mielen sisäiset prosessit ja rakenteet pyritään kuvailemaan. Kognitiivisen psykologian pioneerit kuten Hermann Ebbinghaus (1850-1909), Hugo Münsterberg (1863-1916) ja Sir Frederic Bartlett (1886-1969) keskittyivät muistin toimintaan. Radiosähköttäjien morsekoodien ja kommunikaation oppimista tutkinut Noble Harter ja Willian Bryan (1899, 1897) havaitsivat sähkötyksen oppimisessa olevan hetkiä jolloin kehittymistä tapahtuu nopeasti ja hetkiä jolloin kehittymistä ei tapahdu. Ehkä eniten kognitiivisen psykologian syntyyn on vaikuttanut henkilö oli William James (1842-1910), joka kirjoitti kirjan Principles of Psychology (1890), joka sisältää useita näkökulmia tietoisuudesta, havaitsemisesta, tunteista, muistista ja järkeilystä. William Jamesin mukaan minuus muodostuu toiminnastamme ja tavoistamme. Vuosi 1956 oli tärkeä vuosi kognitiivisen psykologian syntymisessä, sillä tuolloin useampi vaikutusvaltainen tutkija toi esille kielen kehitykseen, muistiin ja ongelman ratkaisuun tutkimuksiaan. Kognitiivisessa psykologiassa sensoriseen taltioon saapuvan informaation prosessointi katsotaan olevan kapasiteetiltaan rajoittunutta, eli emme voi havainnoida kaikkia tapahtumia rajoittuneen prosessointikapasiteettimme johdosta. Stimuluksen ja käytösvasteen välillä tapahtuu tarkkaavaisuutta, havainnointia, ajatusprosesseja ja päätöksiä. Ajatusprosessit voivat olla yksinkertaistettuna ylhäältä-alas-prosessointia, joille tunnusomaista ovat ulkoisten ärsykkeiden aiheuttamat käytösvasteet, joita henkilön aiempi ja tietämys tai odotukset muokkaavat. Prosessi voi olla joko sarjamuotoista prosessointia tai rinnakkaismuotoista prosessointia. (Eysenck 2012, 8-12)

4


2. NYKYAIKAINEN KOGNITIIVINEN PSYKOLOGIA Nykyisin kognitiivinen psykoterapia voidaan jakaa neljään eri alueeseen: 1. Kokeellisessa kognitiivisessa psykoterapiassa terveillä ihmisillä tehdään kokeita, kuten esimerkiksi testattavan suoriutumiskykyä mittaamalla pyritään ymmärtämään sisäisiä kognitiivisia prosesseja. Tyypillisesti kokeet mittaavat kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa suoritettuja tehtävien suoriutumisnopeutta ja laatua. Yksi tärkeimmistä ilmiöistä on Stroop-efekti (Stroop, 1935), jossa testataan sanojen ja värien välistä yhteyttä, jossa esimerkiksi sana punainen kirjoitettuna punaisella voidaan lausua nopeasti, mutta jos sana on punainen ja värinä on sininen, kuluu paljon pidempi aika oikean tuloksen lausumiseen. 2. Kognitiivisessa neurotieteessä tehdään myös kokeita, mutta keskittyen aivojen materiaaliseen mittaamiseen ja käyttäytymisen tarkkailuun. Aivojen rakenteista tärkeimmät rakenteita osoittavat suunnat ovat dorsaalinen, eli superiorinen tai kohti huippua osoittava, ventraalinen eli inferiorinen tai kohti pohjaa osoittava, anteriorinen eli kohti etuosaa oleva, posteriorinen eli kohti takaosaa oleva, lateraalinen eli sivulla oleva ja mediaalinen eli keskellä oleva rakenne. Aivot ovat jakautuneet neljään lohkoon eli hemisfääriin, otsalohko (frontal lobe, lobus frontalis), päälaenlohko (parietal lobe, lobus parietalis), takaraivolohko (occipital lobe, lobus occipitalis), ohimolohko (temporal lobe, lobus temporalis). Näiden lisäksi neurologi Korbinian Broadmann (1868-1918) tuotti kartaston aivojen rakenteista tutkimalla alueiden toimintaa ja antamalla niille numeron, kuten BA17. Tämä auttaa selvittämään mitä ja missä jokin aivojen aktiviteetti tapahtuu. Mittauksia voidaan suorittaa esimerkiksi EEG:llä, PET:llä, fMRI:llä, MEG:llä. 3. Kognitiivisessa neuropsykologiassa tehdään myös kokeita, mutta usein aivovauriopotilaita, joita testaamalla pyritään ymmärtämään myös terveitä ihmisiä. Valitettavan monella ihmisellä on sairauden tai tapaturman aiheuttamia leesioita aivoissaan, eli rakenteellisia vahinkoja, jotka aiheuttavat kognitiivisen prosessoinnin vaikeuksia. Kognitiiviset vaikeudet voivat tulla esille esimerkiksi hahmotushäiriöinä, agnosioina. Teorian lähtökohtana on nähdä aivojen toiminta moduuleina, jotka suorittavat itsenäisesti jotain toimintaa. Esimerkkinä kasvojen tunnistukseen liittyvä moduuli. Moduulien katsotaan olevan kaikilla ihmisillä samankaltainen ja korvautumaton, jolloin jollakin aivojen alueella olevan vaurion näkyminen kognitiivisissa prosesseissa katsotaan pätevän myös terveiden ihmisten aivojen suhteen. Esimerkiksi amnesioita, muistiin liittyviä ongelmia, voidaan tutkia vertailemalla millä tavoin lyhyt- ja pitkäkestoinen muisti toimii aivovauriopotilailla ja terveillä, jolloin eri muistityyppeihin liittyvät moduulit paljastuvat. Transaktionaalisella magneettistimulaatiolla, TMS:llä voidaankin tuottaa ilman leesioita terveelle ihmiselle hetkellinen paikallinen aivokuoren häiriö. Aivokuorelle tuotetaan voimakas alle 1 ms kestävä magneettinen impulssi noin neliösentin kokoiselle alueelle. Häiriö yleensä vähentää tehtävän suoritustehokkuutta, jolloin voidaan päätellä häirityn alueen osallistuvan kyseiseen tehtävään. Mikäli häiriö ei tuota 5


havaittavaa tehtävän suoritustehon heikkenemistä, silloin alue ei osallistu tehtävän suorittamiseen. TMS:n vaikutussyvyyttä kortikaalisella alueella ei tarkalleen tiedetä, mutta koska se yleensä vähentää aktivaatiota, vastaa se leesiota. On myös havaittu, että heti annetun impulssin jälkeen aivojen aktivaatio voi myös lisääntyä hetkeksi. 4. Laskennallinen kognitiotiede keskittyy luomaan laskennallisia malleja kognitioiden selittämiseen. Laskennallisilla malleilla pyritään tuottamaan tietokoneille ohjelma, joka mallintaa kognitiivista toimintaa. Menetelmä poikkeaa keinoälystä siinä, että laskennallinen malli tuottaa ihmisiin liittyviä malleja, kun taas keinoäly tuottaa ihmisen käyttämistä prosesseista poikkeavia malleja. Esimerkiksi shakkimestari Garry Kasparovin voitti toisessa erässä Deep Blue-supertietokone vuonna 1997 käymällä läpi 200 miljoonaa siirtoa sekunnissa. Tämä on hyvin erilainen lähestymistapa kuin mitä ihminen käyttää. Laskennallisen kognitiotieteen edustajat tukeutuvat yleensä aiempiin yhteen tai useampiin hyviksi arvioituihin teorioihin tai malleihin tehdessään laskennallisia mallejaan. Malleilla he pyrkivät löytämään niitä tekijöitä, jotka usein jäävät piiloon verbaalisesti esitetyissä tulkinnoissa tai termeissä. Tietokoneohjelmissa mikään detaili ei jää piiloon. Esimerkiksi Atkinson ja Shiffrin (1968) malli selitti pitkäkestoisen muistin toimintaa, jossa sanojen toistoharjoittelu paransi sanojen muistamista pitkällä aikavälillä. (Eysenck 2012, 1226) Uudempia malleja ovat esimerkiksi John Anderssonin ACT-R malli (2008), jossa kognitiivisen järjestelmän katsotaan sisältävän useita moduuleita, jokaisen suorittaessa itsenäisesti omaa tehtäväänsä. Anderssonin ACT-R-malli yhdistää laskennallisen kognitiotieteen ja kognitiivisen neurotieteen. Anderssonin mallissa on neljä päämoduulia, hakumoduuli joka sisältää vihjeet siitä mihin tieto on varastoitu, tavoitemoduuli joka pitää kirjaa yksilön tavoitteista ja kontrolloi tiedon prosessointia, mielikuvitusmoduuli joka muuttaa ongelman ilmentymät ongelman ratkaisuksi ja muiden moduulien kanssa kommunikoiva proseduraalinen moduuli, joka käyttää erilaisia sääntöjä seuraavan tehtävän suorituksen määrittämisestä.

Konnektionismissa mielenkiinto kohdistuu konnektionistisiin verkkoihin tai rinnakkaiseen hajautettuun prosessointiin, PDP-malleihin. Mielenkiinto alkoi Rumelhartin ym. (1986) ja McClellandin ym. (1986) kirjoista. Konnektionistissa verkoissa hyödynnetään tietoa eri aivokerrosten tai rakenteiden perusyksiköistä tai 6


solmukohdista. Esimerkiksi Sejnowskin ja Rosenbergin (1987) tuottama konnektionistinen verkko NETtalk kykeni oppimaan 95% tarkkuudella 1000 sanan tavutukseen liittyvät suhteet käytyään läpi 50 000 koetta. Tämä vaikutti mahtavalta, mutta vastaa kuitenkin vain keskimääräisen lapsen kykyä. Aivokuvantamiset vahvistavat konnektionismin käyttämän oletuksen siitä, että aivot toimivat rinnakkaisesti. (Eysenck 2012, 12-26) 3. HAVAITSEMINEN Havaitseminen on käyttöliittymä maailmaan, tarkoituksena selviytyminen, ei suurimman mahdollisen havaintotarkkuuden saavuttaminen. Havaitseminen on aktiivinen prosessi, jolla poimimme olennaista tietoa. Poimintaa ohjaavat sisäiset mallit, jotka nopeuttavat havaitsemista, mutta voivat aiheuttaa illuusioita ja virheitä. (Häkkinen 2017) Tarkemmin kuvailtuna, havaitseminen tarkoittaa ulkoisen maailman objektien tuottaman sensorisen tiedon vastaanottamista ja prosessointia, joka mahdollistaa näkemisen, kuulemisen, maistamisen ja tuntemisen. Objektien havaitseminen ohjaa organismien käytöstä. Havaitseminen on siis pohjimmiltaan biologinen prosessi, mutta sitä on vaikea ymmärtää ilman kognitiivisen tason ilmiöitä ja laskennallisia malleja. Näkeminen on jokapäiväisen elämämme tärkeimpiä havaintokykyjä. Näön avulla voimme liikkua vapaasti, voimme tunnistaa ihmisiä, lukea, katsoa televisiota ja ihmetellä luontoa. Näkö on hyvin monimutkainen ja näön toimintaan liittyy useita prosesseja. Myös kuuleminen on erittäin tärkeä jokapäiväisessä elämässämme. Kuulon avulla voimme ymmärtää mitä kaverimme meille kertovat ja ymmärrämme mitä televisiossa kerrotaan. Kielen ymmärtäminen on kehittynyt niin automaattiseksi, ettei sen monimutkaisuutta tule ajatelleeksi. Ymmärrämme helposti muita ihmisiä, vaikka he puhuisivatkin eri murretta. Osaamme myös suodattaa häiriöäänet pois keskittyessämme kuuntelemaan.

3.1 NÄKÖHAVAINTOJEN JÄRJESTÄYTYMINEN TUNNISTUKSEKSI Näköhavaintojen erottelu on tärkeä tutkimusalue. Ensimmäisiä tutkimuksia tekivät hahmopsykologit, kuten saksalaiset Koffka, Köhler ja Westheimer ennen toista maailmansotaa. He tuottivat useita lakeja, kuten Prägnanzin lain, Gästaltin prinsiipit, jotka perustuivat keinotekoisiin hahmoihin. Myöhemmin Elder ja Goldberg (2002) tuottivat luonnollisilla kuvilla tietoa kohteen läheisyyden merkityksestä, Schwarzkopf ym (2009) siitä miten nopeasti ihminen oppi tunnistamaan epätyypillisiä kohteita jne. Havaintopsykologien mukaan ihmiset havaitsevat yksinkertaisimman kohteiden järjestäytymisen näkemästään. He olivat oikeassa siinä, että nähdyn kohteen läheisyys ja samankaltaisuus olivat tärkeitä 7


havainnoissa, mutta he eivät kuitenkaan tiedostaneet aiempien kokemuksien merkitystä havainnon syntymisprosessissa. (Eysenck 2012, 32-35) Yksinkertaistetun sapluunateorian mukaan ihmisillä on sapluunoita, kuten muotoja tai kuvioita tallennettuna pitkäkestoiseen muistiin vastaten jokaista näkemäämme kuviota. Kuvio tunnistetaan sen mukaan, mikä sapluuna osuu lähimmäksi näkemäämme kohdetta. Pidemmälle viedyn teorian mukaan näköärsyke käy läpi normalisointiprosessin, jossa näköärsykkeen positio kuten ylhäällä oikealla, koko jne. tunnistetaan ennen kuin sopivia muistissa olevia sapluunoita aletaan käydä läpi. Piirreteorioiden mukaan kuvio sisältää sarjan erityisitä piirteitä tai ominaisuuksia (Jain & Duin, 2004). Esimerkiksi piirreteoreetikoiden mielestä kirjain A on kaksi suoraa viivaa ja poikkiviiva. Tällaisen teorian etuna on samankaltaisen näköhavainnon erottelu koon, orientaation ja pienten yksityiskohtien avulla. Piirreteoriaa on tutkittu monella eri tavalla käyttämällä erikokoisia kirjaimia ja mittaamalla aikaa joka kuluu kirjaimen tunnistamiseen näköaivokuorella, okkipitaalilohkolla. Hubel ja Wiesel saivat vuonna 1981 aiheesta Nobelin tutkimalla aluksi okkipitaalilohkon solujen aktivoitumista valon ollessa päällä tai pois päältä. He löysivät kahdentyyppisiä neuroneita, toisten ollessa yksinkertaisia muodoltaan suorakulmaisia on-off-tyyppisiä neuroneita, jotka aktivoituvat tummiin tietyssä asennossa nähtyihin palkkeihin vaalealla pohjalla, tai vaaleisiin palkkeihin tummalla pohjalla, tai suoriin reunoihin. Monimutkaisemmat neuronit vastaavat liikkeeseen ja niitä on aivokuorella eniten. Lisäksi he löysivät soluja jotka vastaavat ärsykkeen pituuteen ja orientaatioon. Kaikki nämä löydetyt solut vastaavat piirteiden hahmottamiseen. Uusimpien tutkimusten mukaan (Mather, 2009), on löydetty vieläkin monimutkaisempia soluja, jotka voivat tunnistaa orientaation ja paikan näkökentässä. Piirreteoriat korostavat aivojen alhaalta-ylös prosesseja, mutta myös ylhäältäalas prosessit ovat merkittäviä. Esimerkiksi tekstin tunnistamisessa kirjaimet voidaan tunnistaa tekstin pituudesta, alku ja loppukirjaimista. Kuvioiden tunnistaminen on tärkeä ominaisuus myös esimerkiksi sormenjälkitunnistuksessa. (Eysenck 2012, 35-40) Kohteiden tunnistamiseen liittyen ”tunnistus komponenttien avulla”-teoria (Irvig Biederman, 1987) on vaikuttanut merkittävästi. Teoriassa kohteet sisältävät geoneita, geometrisiä ioneita. Geonit ovat lohkoja, sylintereitä, palloja, kaaria ja kiiloja. Teorian mukaan geoneita on ihmisellä 36, joka tuntuu vähäiseltä. Voimme kuitenkin ymmärtää rajattomasti puhuttua kieltä, vaikka esimerkiksi englannin kielessä on vain 44 foneemia. On siis todennäköistä, että geonit tai geonien kaltaiset komponentit liittyvät kohteen tunnistamiseen myös näössä. Logogeenit ovat verbaalisia muistiedustuksia, imageenit visuaalisia muistiedustuksia. (Hyönä, Tieto- ja tapahtumamuisti 2017)

8


3.2 VISUAALISET AGNOSIAT Kohteiden tunnistamiseen liittyviä sairauksia ovat esimerkiksi appersetiivinen agnosia, jossa kohteen tunnistus on häiriintynyt hahmottamisprosessien vuoksi ja assosiatiivinen agnosia, jossa havaintoprosessit toimivat, mutta pitkäaikaismuistissa olevien tietojen hakemisessa on vaikeuksia. Agnosiat voidaan erotella esimerkiksi siten, että jos potilas pystyy kopioimaan näkemänsä piirtämällä, on hänellä assosiatiivinen agnosia ja ne jotka eivät pysty, omaavat appersetiivisen agnosian. Appersetiivistä agnosiaa voidaan testata esimerkiksi Gollinin kuvatestillä. Agnosioiden välinen ero ei kuitenkaan ole erityisen tarkkarajainen. (Eysenck 2012, 42-47)

3.3. KASVOJEN TUNNISTAMINEN Kasvojen tunnistaminen on erittäin tärkeä ominaisuus. Voimme tunnistaa ihmiset myös heidän fysiologiastaan, kävelytyylistä, maneereista jne. Usein tunnistus edellyttää kuitenkin kasvojen näkemistä. Kasvojen tunnistus on ollut tärkeää esimerkiksi oikeudenkäynneissä, mutta valitettavan usein todistajat ovat erehtyneet näkemässään. DNA-testaus onkin paljastanut todelliset rikolliset. Kasvojen tunnistus on monimutkainen prosessi ja moni asia voi mennä siinä pieleen. Kasvojen tunnistus tapahtuu laajemmilla ja eri prosesseilla kuin kohteiden tunnistus. Farah (1994), Young ym. (1987) ja McKone ym (2007) ovat tutkineet kasvojen tunnistusta ja erityisesti kasvokomponentteja, joissa kasvojen kuva koostuu kahdesta väärin asemoidusta kuvasta ja näistä syntyvää yhtenäistä kasvoilluusiota. Taubert ja Alais (2009) ovatkin todenneet aivoissa olevan pyrkimys muodostaa nähdystä yhtenäinen kasvokuva, erityisesti jos kuva on asemoitu väärin vertikaalisesti. Horisontaalisesti väärin asemoidussa kuva on ilmeisesti biologisesti liian poikkeava ja tästä syystä sitä ei tunnisteta. Kyvyttömyys tunnistaa kasvoja on prosopagnosiaa (pros-uh-pag-NO-see-uh eli kreikan 9


kielen kasvo ilman tietoa), joka on usein aivovamman seurausta. Osalla prosopagnosiaa sairastavilla on hyvä kohteiden tunnistamiskyky, mutta kasvojen tunnistamiskyky on huono. Kasvojen tunnistus oletetaan tapahtuvan alueella, joka on nimetty FFA:ksi, eli fuciform face areaksi (Kanwisher & Yovel, 2006). FFA vastaa aivokuvantamisessa tyypillisesti kaksi kertaa vahvemmin kasvoihin kuin muihin kohteisiin. On kuitenkin väärin määritellä FFA:n liittyvän pelkästään kasvojen tunnistamiseen, sillä tutkimusten kuten Grill-Spector ym (2006) mukaan alueella sijaitsee kategorioihin vastaavia vokseleita, kolmiulotteisen kuvamatriisin kuva-alkioita, jotka näyttäisi liittyvän objekteihin kuten eläimet, autot ja abstraktit veistokset. Kasvojen tunnistusteorioista merkittävimmän esitti Bruce ja Young (1986). Katsoessamme tuttuja kasvoja, haemme aluksi tuttuustietoa ja henkilöön liittyvää tietoa muististamme kuten henkilön nimen. Tätä yksinkertaisemman teorian esitti Duchaine ja Nakayama (2006), jossa ihminen näkee ensin kasvot, jonka jälkeen aivot prosessoivat kasvojen rakenteisiin liittyviä tekijöitä ja myöhemmin hakevat rakenteellisia esiintymiä kasvojen tunnistamiseen liittyvästä muistista. On myös olemassa kasvojen supertunnistajia, kuten Russel ym. (2009) pystyivät todistamaan. He voivat tunnistaa kasvoja pitkänkin ajan jälkeen. Tällaiset ihmiset pystyivät tunnistamaan julkkiksen esimerkiksi lapsikuvista, eli kuvista, jotka olivat otettu vuosia ennen henkilön julkisuutta. Ominaisuus on mitä ilmeisimmin geneettinen ominaisuus, jota Wilmer ym. kaksoistutkimus (2010) vahvistaa.

3.4 VISUAALISET MIELIKUVAT Visuaalisilla mielikuvilla ja näköhavainnoilla on paljon yhteistä. Visuaalinen mielikuva edellyttää kuvan palauttamista mieleen ilman kuvaan liittyvää ulkoista näköärsykettä, eli tapahtuma on ylhäältä-alas prosessi. Havainto edellyttää ulkoista näköärsykettä ja on näin ollen alhaalta-ylös prosessi. Mikäli havainto ja mielikuva ovat samanlaisia, niin eivätkö ne voi mennä sekaisin? Näin tapahtuu esimerkiksi hallusinaatioissa, joissa ihminen kuvittelee näkevänsä jotain ilman todellista ympäristöstä tulevaa näköärsykettä. Erityisesti Charles-Bonnetin syndroomassa hallusinaatiot eivät ole potilaan hallinnassa. Tällaisilla potilailla näkyy erityisen suurta aktivaatiota samoilla aivojen alueilla, joissa näköhavaintokin tapahtuu. Miksi sitten visuaalinen mielikuvitus on meille hyödyllistä? Moulton ja Kosslyn (2009) mukaan mielikuvilla on mahdollista vastata ”mitä jos”-kysymyksiin, kuten autoa ajaessa mielikuvilla voi pohtia millaisia seurauksia toiminnasta voi

10


seurata, esimerkiksi ennakoida hirvikolaria kuvittelemalla kohtaamistilanteen ja tähtäämällä hirven takaosaan, jolloin hirven koko paino ei tule tuulilasista sisään. Teorioista siitä missä visuaaliset mielikuvat syntyvät vaikuttavin on Stephen Kosslyn (1994) ”hahmotus-ennakointi”-teoria. Kosslyn ja Thompson (2003) mukaan muistiedustukset syntyvät aikaisessa vaiheessa okkipitaalilohkon näköaivokuorella. Primääri näköaivokuori tunnistetaan Broadmannin alueena BA17 (V1) ja sekundaarinen näköaivokuori BA18 (V2). Nämä kaksi aluetta liittyvät visuaaliseen puskuriin, joissa muistiedustus luodaan. Zenon Pylyshyn (2002, 2003) teoria lähtee taasen siitä, että mentaalinen mielikuvitus ei sisällä kuvailua tai kuvitettua muistiedustusta. Hänen mukaansa tietoisuuden ulkopuolella oleva hiljainen tieto on merkityksellistä mielikuvien luomisessa. Mikäli kaksi erilaista visuaalista ärsykettä eli kuvaa esitetään erikseen molemmille silmille, vain toinen kuva nähdään. Se kumman silmän kuva nähdään vaihtelee ajan mittaan. Tätä ilmiötä kutustaan binokulaariseksi (kaksisilmäiseksi) kilpailuksi. (Eysenck 2012, 48-55) Erilaiset aivovammat, kuten Antonin syndroomassa (Bartolomeo 2002, 2008) ihminen on sokea eikä hän ole tietoinen sokeudestaan, eikä hän usko olevansa sokea, paljastavat aivojen toimintaan liittyviä seikkoja. Syndrooma johtuu lähes poikkeuksetta primääriaivokuoren vauriosta, mutta silti sokeat voivat nähdä visuaalisia mielikuvia, vaikka havaintoja sokeudesta johtuen heillä ei olekaan. (Eysenck 2012, 59)

3.5 MIELESSÄ TAPAHTUVA ORIENTAATION KÄÄNTÖ Aivoissamme on myös kyky kuvitella miltä jokin objekti näyttäisi, jos orientaatiota muutettaisiin. Shepard ja Metzler (1971) tutkivat tätä ilmiötä. Arjessa tätä kykyä tarvitaan spatiaalisessa prosessoinnissa liikkuessamme ympäristössämme. Erityisesti astronauteilla tulee olla hyvä kyky mielessä tapahtuvaan orientaation kääntämiseen, sillä heillä ei ole maata ja taivasta erottamassa mikä on alaspäin ja mikä ylöspäin. Menchera-Brandan ym. (2007) kehittivät virtuaalitodellisuuteen perustuvan laboratorion simuloimaan avaruusasemalla olemista. Osallistujat, jotka saavat simulaatiosta parhaat pisteet valittiin käyttämään robottikättä avaruudessa. Sukupuolilla on vähemmän eroa kuin on kuviteltu. Tutkimusten kuten Hyde (2005) mukaan verbaalisissa ja matemaattisissa kyvyissä on hyvin vähän sukupuolten välistä eroa, mutta spatiaalisissa kyvyissä miehet ovat kuitenkin naisia parempia. Tätä eroa selittänee esimerkiksi miesten käyttämä aika peleissä (Terlecki & Newcombe, 2005). 11


Yksi merkittävimmistä eroista sukupuolten välillä liittyy mielessä tapahtuvaan orientaation kääntöön, jossa miehet ovat parempia kuin naiset. Kaikkiaan 53 kansakuntaa käsittävässä tutkimuksessa Lippa ym. (2010) todistivat näin olevan kaikissa tutkituissa maissa. Jostain syystä ero miesten hyväksi oli suurempi niissä maissa, joissa sukupuolten välinen tasa-arvo oli korkein. Eroa on alun perin arvioitu johtuneeksi metsästäjä-keräilijä taustasta (Silverman ym., 2007), jossa miehet metsästivät ja heidän tuli osata suunnistaa takaisin koteihinsa metsästysreissuiltaan. Naiset vastaavasti käyttivät spatiaalisia kykyjään kerätessään kasveja. Asiaa on tutkineet myös mm. Pacheco-Cobos ym. (2010) testaamalla miten meksikolaiset naiset osasivat kerätä sieniä paljon pienemmällä työllä kuin miehet. Tutkimalla millä tavoin esimerkiksi pelit kehittävät mielessä tapahtuvaa objektin kääntämistä on voitu arvella harjoittelun parantavan ja tasoittavan sukupuolieroja (Cherney, 2008). Kognitiivisen neurotieteen näkökulmasta visuaalinen aivokuori okkipitaalilohkolla ja temporaalilohkot, jotka liittyvät objektien konseptuaaliseen informaatioon ovat molemmat tärkeitä visuaalisen mielikuvan syntymisessä (Kosslyn & Thompson, 2003). Mielessä tapahtuvan objektin kääntäminen tapahtunee posteriorisella parietaalisella lohkolla kuten BA7 (Zacks, 2008). (Eysenck 2012, 59-62)

3.6 VISUAALISET ILLUUSIOT Psykologit ovat löytäneet monia erilaisia visuaalisia illuusioita, kuten MüllerLyerin illuusio, Ponzon illuusio ja muita vastaavia. Miten ihmiset sitten ovat selvinneet evoluutiossa, vaikka mahdollisuus illuusioihin on niin suuri? Mitä ilmeisimmin ainakin osa illuusioista liittyy keinotekoisiin kaksiulotteisiin näkymiin. Käsittelemme aivoissamme kaksiulotteista näkymää kuten kolmiulotteista näkymää. Milner ja Goodalen (1998, 2008) mukaan ihmisillä on kaksi näköjärjestelmää. Teoriaa tukee myös Gazzaniga ym. (2009) neurotieteelliset tutkimukset. Ensimmäinen järjestelmä on ”näkymä havaintoa varten”, joka tunnistaa objektit kuten onko kyseessä kissa vai lehmä. Tämä järjestelmä on myös se, joka visuaalisissa illuusioissa aktivoituu. Toinen järjestelmä on ”näkymä toimintaa varten”, joka kertoo sijainnistamme suhteessa objekteihin. Tätä järjestelmää käytämme silloin kun kiihdytämme autoa tai tartumme objekteihin. On olemassa myös parietaaliselle korteksille menevät ”mitä- ja missä” (dorsaaliset) radat, mutta ne keskittyvät lähinnä objekteihin, kuten Farrivar (2009) ,Zanon ym. (2010) ja Bruno ym. (2008) ovat vahvistaneet. 12


Koverat kasvot-illuusio on yksi merkittävimmistä illuusioista. Illuusiossa koverat kasvot näyttävät normaaleilta Kroliczak (2006) jota voit testata täällä. Illuusiotapahtumaan liittyy sekä näkymä havaintoa varten- ja näkymä toimintaa vartenjärjestelmät. Kohteisiin tarttuminen myös heikkenee, jos ihminen joutuu hakemaan samaan aikaa tietoa pitkäkestoisesta muistista käyttäen näkymä havaintoa järjestelmästä, kuten Creem ja Proffitt (2001) tutkimuksessaan totesivat. Havainnon johdosta voidaan todeta, että visuaaliset illuusiot vähenevät, jos tilanteeseen liittyy osoittamista tai tarttumista. Lisäksi nämä kaksi järjestelmää toimivat yhdessä, kuten Schenk ja McIntosh (2010) todistivat. (Eysenck 2012, 63-66) Vaikka jokin olisikin suoraan näkyvissä, emme välttämättä havaitse sitä. Chabris (1999) toteutti testin jossa kesken esityksen nainen pukeutuneena gorilla-asuun tuli näkyviin ja hakkasi rintaansa. Luulisi, että suurin osa havaitsisi tämän tapahtuman, mutta puolet eivät havainneet naista ollenkaan. Simons ja Levin (1998) toteutti vastaavan testin yliopiston kampuksella siten, että tuntemattomat pysäyttivät ovea kantaessaan ihmisiä ja kysyivät osoitetta. Samaan aikaan toinen kantajista vaihtui ja hänellä oli täysin erilaiset vaatteet kuin alkuperäisellä ja tällöinkin vain puolet havaitsivat kantajan vaihtuneen. Ilmiö johtuu tahattomasta sokeudesta, jossa odottamaton objekti ilmestyy näkökenttään ja muutossokeudesta, jossa objektin muuttaessa paikkaa tai hävitessä emme havaitse sitä. Me pyrimmekin luontaisesti liioittelemaan visuaalista havaintokykyämme, kuten Levin ym. (2002) vahvistivat. Arjen esimerkkinä Airbus AT320-111 lensi vuoreen Strasbourgissa vuonna 1992 siksi, ettei lentäjä havainnut näkökentässään tapahtunutta muutosta. Galpin (2009) löysi tutkiessaan autolla ajavia ja ei ajavia ihmisiä miten kompleksisessa näkymässä moni keskeinen asia jää huomaamatta, vahvistaen muutossokeusteoriaa. Taikurit käyttävät muutossokeutta hyväkseen tempuissaan ja samoin myös elokuvien tekijät hyödyntävät tätä ilmiötä, kuten elokuvassa Basic Instrinct, jossa Sharon Stone istuu tuolilla ja avaa ristissä olevat jalkansa paljastaen, ettei hänellä ole alushousuja. Samaan aikaan hänen kädessään oleva tupakka häviää ja palaa takaisin kuvaan. Myös elokuvassa Timantit ovat ikuisia James Bond ajaa autoa kahdella pyörällä kujalla siten, että tullessaan kujalle auto on oikeanpuoleisilla pyörillä ja tullessaan kujan päähän, auto onkin vasemmanpuolisilla pyörillä. Muutossokeus voi olla hieman vähäisempää, jos ihmisille kerrotaan etukäteen muutoksesta, jolloin ihminen voi keskittyä pyrkiessään havaitsemaan muutosta, mutta silti esimerkiksi Rosiellen ja Sacksin (2008) tekemässä tutkimuksessa voitiin todeta, että erityisesti pitkäkestoisessa muistissa oleva monimutkainen näkymä onkin yllättävän heikko, jos pitää todeta onko jokin tuttu paikka muuttunut tai muuttumaton. Muutossokeus johtunee siitä, että emme muista näkymien yksityiskohtia kuin lyhyen aikaa ja siitä, ettemme keskity tarpeeksi. (Eysenck 2012, 66-71) Ihmisten muuttaessa elinympäristöään voi visuaaliseen illuusioon sortua myös eläimet. Esimerkiksi Australian jalokuoriaiset yrittävät lisääntyä olutpullon kanssa ja ne ovat siksi sukupuuton partaalla. Jalokuoriaiskoiraan tullessa rakastelemaan olutpullon kanssa, kuolee se olutpullon viereen ja muurahaiset ovatkin 13


oppineet odottamaan jalokuoriaista ruoaksi. Miten tämä sitten on mahdollista? Jalokuoriaiskoiraan mielestä sopivan parittelunaaraan visuaaliset kriteerit ovat ”kivan ruskea”, ”kiiltäviä läikkiä selässä”, ”mitä isokokoisempi sen parempi”, joka vastaa olutpulloa. Jalokuoriaisella on siis olemassa sisäinen malli olennaisesta informaatiosta, kuten kumppanin löytymisestä, mutta se tulee häiriintyneeksi ihmisen luomasta esineestä. (Häkkinen 2017) Havaitsemisen tavoitteet ilmenevät sisäisissä malleissa, sillä aivoillamme on voimakkaat ennakko-olettamukset, sisäiset mallit. Sisäinen malli eli representaatio tarkoittaa sitä, että havaitsemisen edellytyksenä on jonkinlainen sisäinen malli todellisuudesta. (Kenneth Craik 1943.) Sisäiset mallit auttavat meitä selviämään tietotulvasta, sillä tärkeintä on tietää kuinka selvitä tästä hetkestä ja säilyttää jatkossa kyky toimia. Maailma ei ole satunnainen, joten voimme hyödyntää tietoa maailman rakenteesta. Lisäksi tiedämme, että tietyt asiat esiintyvät aina tai harvoin yhdessä. Tiedämme myös, että tietyt asiat ovat yleensä jossakin tilassa ja harvoin jossain toisessa tilassa. Tätä tietoa hyödynnämme, kun teemme olettamuksia. Sisäinen malli ei siis ole maailman kopio, vaan sinne tallentuu vain olennainen tieto. (Häkkinen 2017)

Vaatiiko havainnointi tiedostavaa tietoisuutta? Onko olemassa tiedostamatonta havaitsemista tai piilotajuista havaitsemista? Nykytutkimusten mukaan on olemassa. Piilotajuista havaitsemista tukee monet eri tutkimukset, kuten James Vicaryn (1957) tutkimus, jossa hän vilautti 1/300 sekunnin aikana sanoja NÄLKÄINEN, SYÖ, POPCORN, JUO COCA-COLAA elokuvan Picnic aikana. Vicaryn mukaan elokuvan jälkeen Coca-Colan myynti kasvoi 18% ja popcornien myynti 58%. Myöhemmin vuonna 1962 Vicary kuitenkin paljasti, että tutkimus oli vain huhu. Tämä ei kuitenkaan pysäyttänyt mainostajia käyttämästä tätä piilotajuntaan olevinaan vaikuttavaa kikkaa. Tiedostamattomaan havainnointiin liittyy kolme erilaista tapaa tuottaa muuttumaton näkymä. Ensimmäinen on näköärsyke, joka on heikko. Toinen on näköärsyke, joka on nopea. Kolmas on peittäminen, jolla alkuperäinen näköhavainto häivytetään. Merikle ym. (2001) mukaan tietoisen havaitsemisen voi erottaa subjektiivisen havaintokynnyksen mukaan, jossa yksilö ei kykene havaitsemaan näköärsykettä ja objektiivisen kynnyksen mukaan, jossa yksilö voi päättää pakottaa itsensä näköärsykkeen havaitsemiseen. Ilmiötä ovat tutkineet Naccasche ym. (2002) käyttämällä testiä jossa pitää nopeasti kertoa onko numero suurempi vai pienempi kuin 5. Lisäksi 29 ms ennen numeron näyttämistä 14


ihmisille näytettiin peittävä (maskaava) numero, joka saattoi olla yhteneväinen tai poikkeava varsinaisesti näytetystä numerosta. Testattavat eivät havainneet peittävää numeroa, eivätkä he osanneet arvata onko peittävä numero alle vai yli 5, mutta heidän havaintonopeutensa kasvoi, mikäli 28 ms näytetty peittävä numero oli yhteneväinen varsinaisen numeron kanssa. Tämä vahvistaa sitä, että tiedostamatonta havaitsemista oli tapahtunut. Jiang ym. (2006) testasivat alastomien miesten ja naisten kuvilla tiedostamatonta havainnointia liittyen seksuaaliseen kiihotukseen. Yleisesti arvellaan, että tietoisuudessamme vastaanotettua tietoa voidaan käyttää vasteisiimme, mutta tiedostamattomasti vastaanotettua tietoa ei. Tätä vahvistaa Parsaud ja McLeod (2008) tutkimus, jossa kirjainta b ja h näytettiin joko 10ms tai 15ms ajan. Testattavien piti raportoida kumpaa kirjainta ei näytetty. Lyhyempi aika 10 ms tuotti tuloksen, jossa puuttuva kirjain havaittiin 43%, mutta pidemmällä 15 ms ajalla 83% tunnisti puuttuvan kirjaimen oikein. Tiedostettua havainnointia voidaan siis tutkia käyttämällä subjektiivista tai objektiivista kynnystä. Myös aivokuvantamasilla on voitu todeta aivoissa tapahtuvan visuaalista prosessointia ilman tietoisuutta. (Eysenck 2012, 71-75)

3.7 KOLMIULOTTEINEN HAVAITSEMINEN Italialainen psykologi Gaetano Kaniza esitteli kuvionsa (1955), jolla voidaan tutkia kuvioiden organisoitumista gestalt-psykologisesta näkökulmasta. Esimerkiksi Kanizan kolmiossa aukon suurentuessa illuusion voimakkuus heikkenee, koska aukon ja ääriviivojen suhde muuttuu. Neuraalisella tasolla voidaan tutkia millä aivoalueilla Kanizan kolmion tai neliön aiheuttama ärsyke näkyy. Tulosten perusteella voidaan esimerkiksi ärsyttää yksittäisiä soluja. Laskennallisella tasolla voidaan rakentaa malleja, jotka pyrkivät ennustamaan jotain ilmiötä. (Häkkinen 2017) Havainnot tapahtuvat vihjelistojen avulla. Okulomotoriset, monokulaariset, binokulaariset ja muut aistit osallistuvat havainnon muodostamiseen. • • •

Okulomotoriset: akkommodaatio ja konvergenssi. Monokulaariset: perspektiivi, pintakuviointi, objektin koko, peittyneisyys, varjot, liikemuoto, liikeparallaksi. Binokulaariset: vaakasuuntaiset paikkaerot eli horisontaalinen disparaatio, pystysuntaiset paikkaerot eli vertikaalinen disparaatio, kokoerot, muotoerot, peittyneisyyserot. Muut aistit: kuuloaisti, tuntoaisti.

Monokulaariset eli yksisilmäiset vihjeet: (Häkkinen 2017) 15


• • •

Perspektiivi. Tätä voi testata esimerkiksi Myller-Lyer-illuusiolla. Näköaistin tehtävä on hahmottaa minkä pituiset viivat ovat ulkomaailmassa, joka edellyttää tietoa kohteen etäisyydestä meistä. Pintakuviointi. Tekstuurin systemaattisen muunnoksen avulla voidaan hahmottaa kolmiulotteisuutta. Lentokenttien valot ovat tästä syystä psykologien tekemiä. Ilmaperspektiivi. Väri, kontrasti ja terävyys. Mitä kauempana objekti on, sitä sinertävämpi ja epäterävämpi se on. Peittyneisyys. Kvalitatiivinen vihje, esimerkkinä päällekkäisten suorakaiteiden T-risteys kuviossa. Varjomuoto. Kummut ja kuopat. Tulosteessa olevat varjostukset aiheuttavat sen, että kuopilta näyttävät pallot muuttuvat kummuiksi kun kääntää kuvan ylösalaisin. Näköaisti pyrkii aina tekemään yksinkertaisen tulkinnan nähdystä. Usein valolähde on ylhäällä kuten aurinko ja valolähteitä on vain yksi, jolloin vaaleampi osa ajatellaan olevan ylhäällä. Eläinkunnassa esimerkiksi eläinten suojaväritys mukailee samaa ilmiötä, eli eläimet pyrkivät olemaan erottumatta luonnosta.

Binokulaariset, eli kaksisilmäiset vihjeet: •

Ihmisen näkökentän koko on noin 180 astetta, binokulaarinen näkökenttä 120 astetta. Ihmisen silmät ovat frontaalisesti sijoittuneita kuten saalistajilla. Saaliseläimillä on panoraaminen näkö, eli silmät ovat sivuilla. Esimerkiksi jäniksellä ja linnuilla binokulaarinen näkökenttä on tosi pieni. Mitä enemmän silmät ovat kallon etupuolella, sitä enemmän binokulaarista näköä, mutta toisaalta taakse näkymää ei ole. Näkökentät jakautuvat sen mukaan, miten olet sijoittanut eliökuntaan. Kaksisilmäisyyden hyötynä on esimerkiksi suojavärittyneiden kohteiden parempi hahmottaminen. (Häkkinen 2017) Binokulaarinen summaatio auttaa hahmottamaan pimeässä himmeää tähtisumua. Näköaisti pyrkii hahmottamaan alhaisia valoja, neuraalinen kohina sotkee näkemistä pimeässä. Vessassa ilmiötä voi kokeilla totaalisen pimeässä. Täysin pimeässä näkyy silmissä himmeitä valonvälähdyksiä, jotka ovat neuraalista kohinaa, himmeitä havaintokokemuksia. Voit erottaa tuleeko ärsyke kohinasta vai ulkopuolelta vertailemalla vasempaan ja oikeaan silmään tulevia valonvälähdyksiä: jos välähdys tulee vain yhdestä silmästä, tulee välähdys omista aivoista, mutta jos välähdys tulee molempiin silmiin samana aikaan, tulee välähdys todennäköisesti ulkoisesta maailmasta. (Häkkinen 2017)

Etäisyyden arviointi tapahtuu silmien katselukulmien avulla. Konvergenssikulma antaa vihjettä etäisyydestä. Kolmiulotteinen näkö tapahtuu stereonäön avulla. Tämä on tärkein binokulaarinen prosessi. Stereonäky perustuu näkymäeroihin. Paikkaerot tulee parhaiten esiin horisontaalisista eriäväisyyksistä, kokoeroista ja muotoeroista. Liittyy läheisesti stereoteknologian kehitykseen. (Häkkinen 2017)

16


Stereoskoopilla voi simuloida stereonäkemistä, kuten Wheatsonen peilistereoskooppilla (1838) tai Brewster-stereoskooppi (1849), jossa linssit kääntävät kuvien näköakselit. Stereoskooppi sai aikaan valtavan stereoskooppikuvavillityksen aikoinaan ja sille tuotettiin vaikka minkälaisia kuvia. Kuviteltiin, että ihmiset halusivat ostaa laitteen kauniiden kuvien vuoksi, mutta todellisuudessa porno ajoi laitteen suosiota. Nykyisissä VR-laseissa käytetään samaa teknologiaa. (Häkkinen 2017) Binokulaarisen stereonäön prosessit ovat motorinen fuusio, sensorinen fuusio ja stereopsis. Lopputuloksena käsitys objektin syvyydestä ja suunnasta. (Häkkinen 2017) •

Motorinen fuusio perustuu vergenssiliikkeisiin. Vergenssiliikkeissä fiksaatiopisteen syvyyssijainti muuttuu. Jos kumpikin silmä kääntyy nenän suuntaan, tapahtuu konvergenssiä ja fiksaatiopiste siirtyy lähemmäs. Jos kumpikin silmä kääntyy ohimon suuntaan, tapahtuu divergenssiä ja fiksaatiopiste siirtyy kauemmas. Tapahtuma käynnistyy kun kohde näkynyt 200 ms. Ilmiö pyrkii maksimoimaan korrelaation, eli kohteiden ei tarvitse olla identtisiä. Kun motorinen fuusio on valmis, lukitus pysyy, vaikka kohteiden sijaintia muutettaisiin. Tämä maksimoi näkymien korrelaation. Sensorisessa fuusiossa kaksi näkymää pitää yhdistää yhdeksi näkymäksi. Mitä monimutkaisempi kuva, sitä kauemmin tapahtuma kestää. Ilmiö saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi stereokuvissa, kuten elokuvuissa, jos kuvien vaihto leikattu liian nopeaksi. Fuusio ei tällöin pysy perässä. Stereoelokuvat on pakko tehdä vanhanaikaisesti, hitaammin, koska stereonäkö toimii hitaammin. Stereopsis tuottaa varsinaisen stereonäön, joka laskee kolmiulotteisen rakenteen hyödyntämällä vaakasuuntaisia näkymäeroja, disparaatioita. Stereonäky perustuu suurelta osin vaakasuuntaisten disparaatioiden erotteluun. Stereokuvia voi tehdä siirtelemällä juttuja vaakasuuntaisesti. Disparaatio tulee silmän kuvageometriasta.

Objekteilla on visuaalinen suunta. Visuaalinen suunta on vasemmassa ja oikeassa silmässä näkyvän vaakasuuntaisen paikan keskiarvo. Ilmiötä kutsutaan allelotropiaksi, eli se on paikan keskiarvoittamista. (Häkkinen 2017) Jos näytetään vasempaan ja oikeaan silmään eri kuvia, motorinen fuusio kohdistaa silmät kuviin, mutta sensorinen fuusio ei onnistu. Ajan suhteessa kuvat vaihtelisivat vasemman tai oikean silmän näkemään. Tätä kutsutaan binakulaariseksi kilpailuksi. (Häkkinen 2017) Näkötutkimuksessa ei käytetä senttejä, vaan näkökulman astetta, joka määrittää koon. Sormi on esimerkiksi 1 näkökulma-astetta, peukalo 2. Minuutit jakautuu /60 ja ne per /60. Kaksoiskuvat, eli diplopiat syntyvät, jos kuvassa on liikaa syvyyttä. Lyhytaikaisesti, esimerkiksi 250 ms esitellyllä kuvalla maksimidisparaatio on 5-20 kaariminuuttia. Jos esitysaika on pidempi, vergenssiliikkeet auttavat ja maksimisyvyys voi olla 1-2 astetta. Suurempi syvyys on sallittua, jos kuvan koko on suurempi, kuva on epäterävä tai kuvan syvyyttä kasvatetaan 17


asteittain. Diplopiaa, eli kaksoiskuvia tulee helposti, jos ihminen on väsynyt, humalassa tai silmälihakset ovat heikot. (Häkkinen 2017) Myös stereosokeutta on olemassa. Usein taustalla on lapsen karsastus, joka liittyy aivojen herkkyyskausien häiriöihin. Ihmiset eivät itse välttämättä tiedä olevansa stereosokeita.

3.8 ÄÄNIEN HAVAITSEMINEN Äänien havaitsemisessa puhe on tärkein tekijä, mutta monelle ihmiselle myös musiikki on tärkeä osa elämää. Äänteiden tunnistaminen voi tapahtua foneemien ja kategorisen havainnoinnin avulla, kuten Liberman ym. (1967) ja Raizada ja Poldrack (2007) ovat vahvistaneet tutkimuksissaan. Aiemmin ajateltiin, että kategorinen havainnointi pätee vain puhuttuun kieleen, mutta Locket ja Kellar (1973) tutkivat musikaalisten ja epämusikaalisten kykyä erottaa A minor ja A major äänet ja todistivat musikaalisilla olevan kategorista havainnointia musiikinkin suhteen. Foneemien kategorinen havainnointi on kuitenkin riippuvainen kontekstista, kuten Fanong (1980) tutkimuksessaan osoitti. Konteksti vaikuttaa myös kategoriseen havainnointiin musiikin suhteen, kuten McMurray ym. (2008) todisti ylhäältä-alas prosesseja tutkiessaan. Möttönen ja Watkins (2009) pohtivat onko puheen tuotto riippuvainen kategorisesta havainnoinnista ja foneemeista. He estivät huulten liikkumisen antamalla TMS:llä impulssin motoriselle aivokuorelle. Tämä johti heikentyneeseen kategoriseen havainnointiin äänissä, joihin liittyi huulten liikuttelua, eli äänten havainnointiin liittyy tällöin myös motorisia prosesseja. Tämä myös vahvistaa käsitystä siitä, että äänet joihin ei liity puhetta prosessoidaan eri tavoin, mutta kuitenkin hyvin samoilla aivojen alueilla, kuten Hussain ym. (2006) tutkiessaan aivojen alueiden 18


aktivoitumista puheäänillä ja äänillä joihin ei liity puhetta. He havaitsivat samojen aivojen alueiden aktivoituvan molemmissa. Selviä todisteita puheääniin ja musiikkiin liittyvistä aivojen alueista tulee aivovammaisilta ihmisiltä. Joillakin heillä on heikentynyt kyky musiikin havainnointiin ilman puheen havainnoinnin heikentymistä ja toisin päin (Peretz ja Coltheart 2003). Suurin osa tutkimuksista vahvistaa käsitystä siitä, että useat äänien havainnointiin liittyvät mekanismit ovat kaikille yleisiä, joihin liittyy kategorista havainnointia johon vaikuttaa aiemmin opitut top-down prosessit. Puheääneen liittyvät prosessit ovat monimutkaisempia kuin ei-puheääniin liittyvät prosessit ja puheäänten osalta useampia aivojen alueita aktivoituu (Obleser ym. 2006). Myös motoriset prosessit ovat tärkeämpiä puheäänen havainnoinnissa kuin yleisesti äänten havainnoinnissa. Puhuttu kieli sisältää noin 10 foneemia sekunnissa, eli meidän on prosessoitava ääntä todella nopeasti. Voimme ymmärtää keinotekoisesti nopeutettua puhetta jopa 50-60 ääntä tai foneemia per sekunti (Werker ja Tees 1992). Puheen havaitsemisessa tulee esille myös segmentointiongelma, eli mistä kohtaa äänteitä foneemi tai sana alkaa ja loppuu. Sanavälit voidaan erottaa esimerkiksi siitä, että tietyt kirjaimet eivät esiinny koskaan yhdessä (Dumay, 2002), tai siitä mihin sana loppuu (Norris ym., 1997) tai tavun painosta (Cutler ja Butterfield, 1992). Myös artikulointi vaikuttaa siihen miten puhuttua ääntä tulkitaan (Harley, 2008). Osaamme myös poistaa häiriöäänet keskittyessämme kuuntelemaan puhetta (Matteys ja Liss, 2008). Kuurot ihmiset hyödyntävät puheen ymmärtämisessä näköaistiaan lukiessaan huulilta. Myös täysin kuulevat hyödyntävät huuliltalukemista (Rosenblum, 2008). McGurk ja MacDonald (1976) testasivat käyttämällä videota, jossa sana ”ba” toistui peräkkäin. Äänikanavaa muutettiin siten, että vaikka videolla sanottiin ”ba”, äänenä kuului ”ga”. Videota katselleet kuulivat ”da”, joka on yhdistelmä nähdystä ja kuullusta informaatiosta. Tätä kutsutaan McGurk-efektiksi. McGurk-efektiin vaikuttaa ylhäältä-alas prosessit, joihin vaikuttaa kuulijan olettamukset. Myös lauseiden sisältö vaikuttaa siihen, miten puhe tulkitaan, kuten esimerkiksi Warren ja Warren (1970) testissä, jossa sana ankerias sekoitti kontekstuaalisen lauseen sisällön. Tätä ilmiötä kutsutaan foneemiseksi palautumisefektiksi. Grossberg, (2003) ja Warren (2006) ovat esittäneet omat teoriansa syiksi miksi näin tapahtuu. Konteksti vaikuttaa siihen, miten tulkitsemme lauseessa olevia sanoja. Myös kuulijan motorinen järjestelmä voi matkia puhujan huulen liikkeitä, joka häiriintyy, jos huulien liike poikkeaa kuullusta ja mikäli motorista aivokuorta häiritään esimerkiksi rTMS:llä, puheen ymmärtäminen heikkenee (Meister ym., 2007). (Eysenck 2012, 75-80)

19


4. TARKKAAVAISUUS Tarkkaavaisuutta voi olla kolmea erilaista. Keskittyneessä tarkkaavaisuudessa yksilö pyrkii tarkkailemaan vain yhtä kohdetta. Tätä kutsutaan myös selektiiviseksi tarkkaavaisuudeksi. Käytämme tätä esimerkiksi etsiessämme jotain esinettä näkemästämme. Jakautuneessa tarkkaavaisuudessa tehdään kahta tehtävää yhtä aikaa. Tätä kutsutaan myös moniajoksi, joka on nykypäivänä erittäin tärkeä tarkkaavaisuuden muoto. Varjostavassa tarkkaavaisuudessa voidaan suodattaa häiriö pois.

4.1 TARKKAAVAISUUS ÄÄNISSÄ Colin Cherry ihmetteli sitä, miten ihmiset voivat keskittyä kuuntelemaan vain yhtä keskustelua coktailkutsuilla, kun samaan aikaan moni muukin ihminen on äänessä. Hän testasi ilmiötä vuonna 1953 tuottamalla toiseen korvaan järkevää puhetta ja toiseen korvaan eri kielistä tai käänteistä puhetta ja tutki sitä millä tavoin ihmiset reagoivat. Vain järkevä puhe havaittiin, samoin kuin jatkuva yhtenäinen ääni. Mikä sitten selittää sitä, miksi kykymme havaita kahta eri äänilähdettä on niin rajoittunutta? Ihmisillä on äänen prosessointiin liittyvä pullonkaula, joka estää kahden tai useamman äänilähteen kuuntelun samaan aikaan. Ääni, johon ei keskitytä, jätetään prosessoimatta, vaikka se kuullaan. EEG:llä mitattuna, ääni johon keskitytään, näkyy impulssina 100ms kuluttua aivokuorella (Coch ym., 2005). Auditiivisella aivokuorella näkyy samankaltaista aktivaatiota, oli kyse sitten tunnistamattomasta taustamelusta tai tunnistetusta äänestä, mutta noin 50250 ms jälkeen auditiivisella aivokuorella näkyy jälkikuvio, mikäli kyse oli tunnistetusta äänestä, eli tämä osoittaa prosessointia tapahtuvan. Päätelmä on kuitenkin hyvin yksinkertaistettua, sillä äänien havainnointi on hyvin hienostunut prosessi. Näyttäisi siltä, että ”voittaja saa kaiken”-tyylinen aktivaatio saa huomion, kuten Kurt ym. (2008) todistivat testatessaan uudelleen coktailkutsuasetelmaa. Näyttää siltä, että ihminen voi aktivoida estoprosessit häivyttämään häiriöääniä. On siis paljon helpompaa erotella kahdesta äänilähteestä tulevia ääniä fyysisen eroavaisuuden kuin tarkoituksen mukaan. Pullonkaula ei näytä liittyvän varhaiseen äänen prosessointiin ja pullonkaulaa ei juurikaan ole, jos ääniviestit kuuluvat eri modaaleihin. Ylhäältä-alas tapahtuva prosessointi vahvistaa sitä mihin ääniin kuulojärjestelmä kulloinkin herkistyy. (Eysenck 2012, 80-87)

20


4.2 TARKKAAVAISUUS NÄHDYSSÄ Näön varassa tapahtuva havainnointi voi olla keskittynyttä, keskittymätöntä tai jakautunutta havainnointia. Müller ym. (2003) mukaan pieneen yksityiskohtaan kohdistettu katse havaitaan nopeammin kuin enemmän yksityiskohtia sisältävään kohteeseen katsottaessa. Tämä vahvistaa zoom-linssi teoriaa, mutta käytämme kuitenkin näköämme vapaammin kuin teoria antaisi olettaa. Awh ja Pashler (2000) testasivat käyttämällä numeroita ja tyhjää tilaa ja päättelivät, ettei teoria pidä paikkaansa, vaan ihminen voikin jakaa havainnointiaan useampaan kohteeseen samaan aikaan. Myös Morawtz (2007) on vahvistanut jaetun tarkkaavaisuuden olemassaolon testaamalla viittä eri näköärsykettä yhtä aikaa. Tutkimusten perusteella voikin olettaa keskittymättömän visuaalisen ärsykkeen tarvitsevan vähemmän prosessointia kuin keskitetyn ärsykkeen prosessointi. Martinez (1999) vahvisti tämän olettamuksen käyttämällä EEG:tä. Aivovammapotilaat, kuten oikean hemisfäärin vauriot, jotka usein tulevat aivoveritulpasta, tuottavat usein neglet-syndrooman, jossa vasemman näkökentän ärsyke jää huomiotta. Tämä johtuu osittain siitä, että näköjärjestelmässä näkökentät menevät ristiin ja neglet-potilas ei osaa esimerkiksi piirtää kellotaulusta vasenta puolta, kun ei sitä havaitse. Heidän aivoissaan tapahtuu kuitenkin jonkinlaista prosessointia, vaikka keskittynyttä havainnointia vasempaan näkökenttään ei ole. Vuilleumier ym. (2002, 2008) testasivat näyttämällä kahta kuvaa yhtä aikaa molempiin näkökenttiin ja neglet-potilaat eivät nähneet vasemmalla olevaa kuvaa, mutta osoittivat kuitenkin muistavansa vasempaan näkökenttään tulleen kuvan informaation, joka näkyi myös aivokuvantamisessa. Keskittymätön näköärsyke siis prosessoidaan jollain tasolla aivoissa, koska neglet-potilaat eivät ole tietoisia näköärsykkeestä, mutta muistavat silti siitä jotain. (Eysenck 2012, 87-90) Ideaalimaailmassa olemme immuuneita häiriöille, mutta todellisuudessa on vaikea olla havainnoimatta tahtotilasta riippumatta näköärsykettä. Häiriöherkkyyteen vaikuttaa persoona, kuten esimerkiksi levoton persoona häiriintyy helpommin kuin rauhallinen persoona (Eysenck ym. 2007). Esimerkiksi kyky keskittyä lukemaan häiriintyy levottomilla persoonilla helpommin kuin rauhallisilla (Calco ja Eysenck, 1996). Käytännön elämässä 10% autoonnettomuuteen joutuneista kertovat häiriintyneensä jostain autolla ajamiseen liittymättömästä tekijästä, kuten ulkopuolella olevasta ihmisestä tai hyönteisestä (McEvoy ym., 2007). Sophie Foster ja Nilli Lavie (2008) todistivat lisäksi sen, että häiriintyminen tapahtuu sitä helpommin mitä vaikeammasta tehtävästä on kyse, sillä mitä enemmän tehtävä kuormittaa, sitä vähemmän kapasiteettia on käytettävissä muuhun. Näin ollen esimerkiksi autolla ajaminen moottoritiellä ei häiriinny niin helposti kuin ruuhkassa ajettaessa. Myös mielen sisäiset ajatukset voivat häiritä keskittymistä ja tässäkin persoonallisuus vaikuttaa siten, että rauhattoman persoonan omaavat häiriintyvät helpommin (Khetrapal, 2010). 21


Usein oletamme, että näköhavaintoon vaikuttavat vain näköön liittyvät tapahtumat, mutta todellisuudessa havaintoon vaikuttavat myös muut aistimodaliteetit, kuten ääneen liittyvät. Kun äänen ja näön varassa tuleva ärsyke poikkeaa toisistaan, tapahtuu vatsastapuhujan illuusio. Vatsastapuhuja pyrkivät puhumaan liikuttamatta huuliaan, jolloin kuvittelemme äänen tulevan käsinukesta. Sama tapahtuu katsellessa televisiota, sillä vaikka ääni tuleekin kaiuttimista, kuvittelemme äänen kuuluvan näyttelijöiden suusta. Racazone ja Shutter (2008) mukaan tietyt asiat tulee tapahtua, jotta vatsastapuhujan illuusio tapahtuu: näön varaisen ärsykkeen ja äänen tulee olla lähekkäin ajan ja paikan suhteen toisiaan ja äänen tulee vastata niitä olettamuksia, joita visuaaliseen ärsykkeeseen liittyy. Syy miksi pidämme näön varassa saatua ärsykettä todempana, kuin kuulon varassa saatua ärsykettä, johtuu näön varassa saadun spatiaalisen informaation luotettavuudesta. Mikäli näön varassa saatu informaatio on heikosti paikannettavaa, luotamme tällöin enemmän kuulon varassa saatuun informaatioon (Alais ja Burr, 2004).

4.3 TARKKAAVAISUUTEEN LIITTYVIÄ ILLUUSIOITA SAIRAUKSIA Yhdistelemme siis sekä näön että kuulon varassa saatua informaatiota. Myös näön ja kosketukseen liittyvät modaliteetit risteävät. Hyvä esimerkki tällaisesta on tekokäsi-illuusio (Hohwy & Paton, 2010), jossa ihminen kuvittelee kosketuksen liittyvän omaan käteensä, vaikka näkökentässä olisikin tekokäsi. Näön varainen informaatio menee siis tuntemuksen edelle. Samalla tapaa kehon osan vaihtumis-illuusio aiheuttaa tuntemuksen siitä, että toisen ihmisen kehon osa olisikin oma (Petkova ja Ehrsson, 2008). Tällä ilmiöllä on merkitystä esimerkiksi siinä, miten voimme asettautua toisen ihmisen osaan. Kehonkoko-illuusio (Van der Hoort ym., 2011), jota testattiin eri kokoisilla nukeilla siten, että ihminen kuvitteli nuken puristamisen liittyvän omaan kehoonsa, vaikuttaa siihen, miten näemme muut taustalla olevat objektit. Mikäli nuken koko on pieni, vaikuttivat muut objektit olevan kauempana ja suurempia kuin suuren nuken kanssa. Aivovauriopotilaat, kuten neglet-syndrooman omaavat, tuovat lisävalaistusta aivojen toimintaan. Neglet-potilaat elävät usein kuten puolta maailmaa ei olisi olemassakaan (Driver ja Vuilleumier, 2001). Kaikki näyttäisi tapahtuvan vain oikealla puolella, eli huoneessa on vain oikealla ihmisiä, lautasella on ruokaa vain oikealla jne. Tämä elämästään puuttuva puoli johtunee siitä, että leesion vastaisen puolen, eli ipsilateraalisen puolen aivopuolisko ei pysty kilpailemaan leesion

22


puoleiselle tarkoitetun ärsykkeen kanssa, eli ikään kuin on kyvytön kilpailemaan huomiosta (Marzi ym., 2001).

Neglet-syndroomaa tarkasteltaessa tulee ymmärtää kahden eri havainnointijärjestelmän, tavoiteriippuvaisen ja ärsykeriippuvaisen järjestelmän erot. Tavoiteriippuvaiseen järjestelmään vaikuttavat odotukset, kokemus ja tavoitteet. Tämä järjestelmä käyttää ylhäältä-alas prosesseja. Ärsykeriippuvainen järjestelmä käyttää alhaalta-ylös prosesseja ja tätä järjestelmää käytetään erityisesti tilanteissa, joissa odottamaton ja potentiaalisesti tärkeä ärsyke kuten tulipalo havaitaan. Ärsykeriippuvainen järjestelmä myös katkaisee meneillään olevan tavoiteriippuvaisen järjestelmän toiminnan (Corbetta ym., 2002, 2008). Neglet-potilailla on vioittunut ärsykeriippuvainen järjestelmä (Bartolomeo ja Chokron, 2002), sillä heidän tavoiteriippuvainen järjestelmänsä toimii. Tavoitteisiin riippuvat kyvyt paranevat neglet-potilailla, jos he saavat harjoitella tavoiteriippuvaista järjestelmäänsä (Smania ym., 1998). Tyypillisesti neglet-potilailla vaurio näkyy posteriorisella parietaalisella aivokuorella (Bays ym., 2010). Neglet-potilaat eivät kykene havaitsemaan leesionpuoleiselle tarkoitettua ärsykettä siksi, kun posteriorinen parietaalinen aivokuori ei saa riittävästi huomiota ja tämä näkyy myös havainnoitaessa neglet-potilaiden silmän liikkeitä. Pyydettäessä neglet-potilasta osoittamaan suoraan eteen, he osoittavat usein muutaman asteen oikealle. Tämä tila voidaan parantaa prisma-adaptaatiolla, jossa näkökenttää muutetaan 10 astetta oikealle, jolloin potilaat kykenevät osoittamaan suoraan eteenpäin (Rossetti, 1998). Prismalla tehty näkökentän korjaus näkyy myös piirroksissa siten, että neglet-potilaat voivat kopioida vasemman näkökentän kuvaa muutamia viikkoja prisman poiston jälkeenkin (Chokron, 2007). Prisma-adaptaatio auttaa siis potilaiden ylhäältä-alas prosesseja mukauttamaan huomiota vapaaehtoisesti vasemmalle (Nijboer, 2008). Vapaaehtoisesti tapahtuva huomion siirtyminen vasempaan kompensoi siis potilaan oikeaan näkökenttään liittyvää yksipuoleisuutta. (Eysenck 2012, 90-95) 4.4 VISUAALINEN ETSIMINEN Käytämme paljon aikaa etsiessämme jotain kohdetta. Etsimme esimerkiksi paperia pöydältä tai kaveria väkijoukosta. On myös tärkeää osata lukea nopeasti ihmisten kasvonilmeitä, sillä vihaiset kasvot voivat olla merkki vaarasta. Ihmiset löytävätkin vihaiset kasvot ihmisjoukosta nopeammin kuin muiden ilmeiden omaavat kasvot (Hansen ja Hansen, 1988; Pinkham, 2010). Myös katsojan emotionaalinen tila vaikuttaa paljon visuaalisessa etsimisessä. Rauhattoman luonteen omaavat ihmiset löytävät vihaiset kasvot väkijoukosta nopeammin kuin rauhallisen luonteen omaavat (Juth ym., 2005). On useita syitä, miksi tunteita ilmaisevat kasvot löydetään nopeammin kuin tunteettomat kasvot. Esimerkiksi Calvo ja Marrero (2009) totesivat hymyilevien kasvojen tulluksi nopeammin havaituksi kuin vihaiset tai surulliset siksi, että 23


hymyilevissä kasvoissa erottuvat vaaleat hampaat. Myös liikkuva kohde liikkumattomien kohteiden keskellä, kuten käden heilutus, havaitaan nopeammin kuin liikkumaton kohde liikkuvien kohteiden keskellä (Royden ym., 2001). (Eysenck 2012, 95-97) Mikä sitten määrittää minkä aikaa kestää löytää tavallinen, ei uhkaava kohde? Treisman ja Gelade (1980) testasivat sitä, kuinka katselijat löysivät kohteen näkökentässä olevista 1-30 kohteista samalla häiriten näkemistä. Mitä monimutkaisempi yhdistelmä oli kyseessä ja mitä enemmän häiriöistä, sitä hitaammaksi tunnistaminen muuttui. Visuaalinen etsintä onkin nopeaa yhden ominaisuuden perusteella, joka on ominaisuuksien integraatioteorian mukaan helppoa siksi, että yhden ominaisuuden omaavat kohteet ikään kuin pompahtavat mieleen tuosta vain riippumatta häiriöiden määrästä (Geldale, 1980). Esimerkiksi lentokenttien turvatarkastuksessa tulosta heikentää se mitä enemmän kohteita on tarkisteltavana. Wolfe ym. (2007) toi lisävalaistusta prosessointiin valaisemalla sitä, että peruspiirteet kuten väri tuottaa aktivaatiokartan jokaiselle näkökentässä olevalle kohteelle. Mikäli esimerkiksi joku etsii punaista vaakasuoraa kohdetta, huomio ohjataan punaisiin ja pystysuoriin esineisiin. Tämä myös selittää sen miksi samankaltaisen esineen näkeminen, eli häiriö, haittaa kohteen löytämistä (Duncan ja Humphreys, 1989). Thornton ja Gilden (2007) testasivat yhden ja useamman kohteen löytämistä 29 erilaisella visuaalisella tehtävällä ja heidän löydösten mukaan käytämme 72 % rinnakkaista prosessointia ja vain 28% sarjamuotoista prosessointia etsiessämme esineitä. Koska haettu kohde voi löytyä samalla todennäköisyydellä mistä tahansa kohtaa näkökentästä, visuaalinen haku luulisi olevan satunnaista. Käytännössä kuitenkin etsiessäsi kissaa puutarhasta, etsit kissaa valitsemalla kohteita, jättäen taivaan pois ja keskityt maahan ja ehkä puihin. Tällöin visuaaliseen etsintään liittyy ylhäältä-alas prosesseja perustuen aiempaan tietämykseesi missä kissa voisi olla. Samalla tavoin lentokenttien turvatarkastuksessa voidaan testilaukuilla parantaa vaarallisten esineiden löytymistä. (Eysenck 2012, 97-101)

24


4.5 MONIAJO Monien tehtävien yhtä aikaa suorittaminen, eli multitaskaus, on nyky-yhteiskunnassamme aina vain tärkeämpi ominaisuus, koska elämämme on aina vain kiireisempää. Vuonna 2003 ComPsych tutkimuksen mukaan 54% työntekijöistä lukee sähköposteja samalla kun puhuvat puhelimeen ja 11% kirjoittaa tehtävälistoja kokouksissa. Ophir ym. (2009) tutkivat paljon ja vähän monia yhtäaikaisia työtehtäviä suorittavia ihmisryhmiä ja totesivat, että ne jotka kykenevät suorittamaan monta tehtävää samaan aikaan, ovat kehittäneet ”hengitykseen perustuvan kognitiivisen kontrollin”. He eivät siis valikoi tai hyljeksi tarkkaavaisuuttaan, mutta se tekee heistä herkempiä häiriöiden vaikutuksille ja heikentää kykyä keskittyä. Vastaavasti matalan kyvyn yhtäaikaisiin tehtävien suoritukseen omaavat kykenevät suuntaamaan keskittymistään hyvin. Lin (2009) mukaan matalan yhtäaikaisten tehtävien suorituskyvyn omaavien ongelmana voi olla se, etteivät he havaitse potentiaalisesti hyödyllistä tietoa. Tämä voi tehdä heistä vähemmän luovia ja sopeutuvia. Useimmat meistä uskovat kykenevänsä tekemään useita tehtäviä samaan aikaan, joka uskomustemme mukaan säästää meidän aikaamme verrattuna tehtävä kerrallaan suoritettuihin tehtäviin. Mikäli tämä ei ole totta, niin silloin stressaamme itseämme turhaan. Yleisesti naisten uskotaan kykenevän paremmin monien tehtävien yhtäaikaiseen suorittamiseen. Floro ja Miles (2001) tutki naisten ja miesten eroja kotiolosuhteissa ja totesi naisten todennäköisemmin tekevän kodeissa useita tehtäviä yhtä aikaa kuin mies. Aivotutkimuksissa miehen ja naisen aivoissa on havaittu eroja aivokurkiaisessa, corpus callosumissa, joka yhdistää tiedonvaihtoa aivopuoliskojen välillä. Naisilla aksonien tiheys ja on suurempi (Higlhley, 1999) jonka uskottiin liittyvän suurempaan kapasiteettiin yhtäaikaisissa tehtävissä, mutta Rubinstein (2001) ei löytänyt miesten ja naisten välillä eroja testissään, jossa tehtävä vaihtui nopeasti toiseen. Lehle ym. (2009) testasi sarjamuotoisia tehtäviä yksi kerrallaan ja rinnakkaista tehtävien suoritusta ja totesi, että sarjamuotoisia tehtäviä tehneet pärjäsivät paremmin kuin rinnakkaiset, mutta sarjamuotoiset raportoivat tehtävien vaatineen enemmän ponnisteluita. Kyky tehdä montaa asiaa korostuu esimerkiksi autolla ajaessa ja puhelimeen puhuttaessa. Onnettomuusriski on 4,3 kertaa suurempi, jos puhuu puhelimeen ajaessaan (Tibshiani, 1997). Tämä näyttää olevan tosi vain silloin, kun keli on märkä ja liukas (Kolko, 2009). Caird ym. (2008) mukaan reaktioajat ovat 250 ms pidemmät puhelimeen puhujilla esimerkiksi jarruvalojen tai liikennevalojen suhteen riippumatta siitä, oliko käytössä handsfree-systeemi vai ei. Kyseinen 250ms aikana auto kulkee 5,5 metriä 80 km/h nopeudessa, eli vaikutus voi olla hyvinkin suuri. On siis hyvin vaikeaa prosessoida useita asioita yhtäaikaisesti, sillä useat asiat yhtä aikaa voivat ylikuormittaa havainnointikykyämme. Harjoittelulla voidaan

25


kuitenkin parantaa kahden yhtäaikaisen tehtävän suoritusta, kuten Diane ja John sekä Spelke ym. todistivat 1976. Hill ja Shiffrin (2006) erottivat kontrolloidun ja automatisoidun prosessoinnin. Kontrolloitu prosessi rajoittuu käytössä olevaan kapasiteettiin, joka vaatii huomiota, jota voidaan helposti käyttää olosuhteiden muuttamiseen. Sarjamuotoinen prosessointi osallistuu tapahtumiin. Automaattinen prosessointi ei omaa kapasiteettirajoitteita, ei vaadi huomiota ja sitä on vaikea muuttaa, kun se kerran on omaksuttu. Ilmiötä voidaan tutkia esimerkiksi muistitestillä, jossa käytetään sekä johdonmukaisesti järjesteltyjä kirjain-numerokarttoja ja vaihtelevia kirjain-numerokarttoja. Harjoittelu parantaa kahden tehtävän yhtäaikaista suorittamista, mutta siihen liittyy kuitenkin ongelmia. Esimerkiksi Levy ym. (2006) mukaan esimerkiksi psykologinen uudelleenlatautumisaika (psychological refractory period PRP) vaikuttaa siihen, miksi toisella tehtäväkerralla vaste tehtävään on hitaampi. Vaste on hitaampi siksi, että ihminen ei ole oppinut vastaamaan kahteen ärsykkeeseen samaan aikaan. Pashler (1993) totesi ilmiön olevan tosi vielä 10000 harjoituskerran jälkeenkin. Yksinkertaisissa testeissä Schumacher (2001) löysi ihmisiä, joilla 2000 harjoituskerran jälkeen ei havaittu kyseistä ilmiötä ja Greenwald (2003) vahvisti tämän käyttämällä erittäin yksinkertaista testiä, jossa kuului kirjainta A tai B ja aina kun kuului A, piti joystickiä liikuttaa vasemmalle, joka siirsi näytön kursoria vasempaan. Greenwaldin mukaan kyseessä on suora yhteys ärsykkeen ja palautteen välillä ja siitä syystä PRP-ilmiötä ei esiintynyt. Näin ollen kahden tehtävän yhtäaikainen tekeminen paranee harjoittelemalla vain, jos ärsykkeen ja palautteen välillä ei ole suoraa yhteyttä. (Eysenck 2012, 101-107)

26


4.6 TIETOISUUS Tietoisuus on aina ollut yksi tärkeimmistä tutkimuskohteista. Tietoisuudella tarkoitetaan hereillä olevan ihmisen mentaalista tilaa, jota kuvaa havainnoista seurannut kokemus, ajatukset, tunteet, tietoisuus ulkoisesta maailmasta ja itsestään (Colman, 2001). Steven Pinker (1997) toi esille kolme asiaa, joita tulee pohtia tietoisuuden suhteen: 1. Aistimukset ovat yksilön itsensä kokemia subjektiivisia kokemuksia tai huomioita. 2. Pääsy tietoisuuteen, joka vaikuttaa siihen, miten voimme tuoda esille subjektiivisia kokemuksiamme ilman että tiedämme, mikä prosessi kokemuksen tuotti. 3. Itsetietoisuus, joka on kykyä olla tietoinen omasta itsestään. Terveiden ihmisten osalta voimme kysellä ihmisiltä itseltään tai tarkkailla heidän käytöstään päätellessämme tietoisuutta. Aivovammapotilailla tilanne on kuitenkin toinen. Esimerkiksi lähes kokonaan halvaantunut potilas voi olla täysin tietoinen, vaikka ei kykene ilmaisemaan itseään millään tavoin. Hyvä esimerkki tietoisuuden ja ulospäin näkyvän käytöksen suhteesta on Jean-Dominique Baudy, (1997), joka kirjoitti kirjan itsestään valitsemalla seuraavan kirjaimen tekstistä räpyttämällä vasenta silmäänsä. Vegetatiivinen tila tarkoittaa kyvyttömyyttä vastata ärsykkeisiin. Owen tutki vuonna 2006 naista, joka oli auto-onnettomuudessa saanut vaikean aivovamman ja sen jälkeen ollut vegetatiivisessa tilassa. Hän ei vastannut ulkoisesti millään tavoin ärsykkeisiin, mutta aivokuvantamisella voitiin todeta hänelle kerrottujen tehtävien aktivoivan täysin samat aivojen alueet kuin terveilläkin, kuten esimerkiksi pyyntö kuvitella tenniksen pelaamista. Owen havaitsi naisen myös oppivan uusia sanoja ollessaan vegetatiivisessa tilassa. Coleman (2009) tutki 41 vegetatiivisessa tilassa olevaa potilasta fMRI:llä ja kaksi potilaista osoitti puheen tuottoon liittyvien alueiden aktivaatiota ja he parantuivatkin paremmin kuin toiset vegetatiivisessa olleet. Aivokuvantaminen kertookin enemmän tietoisuudesta kuin ulospäin näkyvät behavioristiset tulokset. Vegetatiivisessa tilassa olevilla voi siis olla jonkin asteista tietoisuutta. (Eysenck 2012, 107-108) Tarkkaavaisuudella ja tietoisuudella on selvä suhde toisiinsa, mutta ei kuitenkaan aina. Koch ja Tsuchya (2007); Lamme (2003) totesivat sen, että tarkkaavaisuus voi vaikuttaa käytökseen tietoisuuden puuttuessa. Toisaalta, vaikka on olemassa tarkkaavaisuutta ilman tietoisuutta, voi myös olla tietoisuutta ilman tarkkaavaisuutta, kuten Landman ym. (2003) osoittivat tutkimuksessaan. Mikä sitten hallitsee toimintaamme? Onko se vapaa tahto, jossa valitsemme mitä teemme useista mahdollisuuksista vai tiedostamattomat prosessit, jotka määrittävät toimintaamme?

27


Daniel Wegner (2003) väitti, että se mitä me olemme, on illuusio tietoisuudesta tai vapaasta tahdosta. Toimintamme olisi siis tiedostamattomien prosessien seurausta. Mikäli Wegner on oikeassa, niin meidän tulisi tehdä virheitä, kuten luulla, että emme aiheuttaneet jotain tapahtumaa, vaikka aiheutimmekin. Tukea tälle ajatukselle tulee yllättävästi 1900-luvun alun spiritualisteilta, jotka uskoivat kuolleiden kykenevän keskustelemaan ja jopa liikuttelemaan pöytiä. Spritismiä harrastavat istuivat yhdessä pöydän äärellä samalla painaen pöytää alaspäin ja silti pöytä lähti värisemään ja liikkumaan. Michael Faraday todisti kuitenkin spiritismiä harrastavien itsensä liikuttavan pöytää, eikä henkien. Wegnerin 2003 mukaan ihmiset uskoivat spiritismiin koska ihmiset uskovat ajatustensa olevan tekojensa taustalla, mikäli jotain tapahtuu heti ajattelun jälkeen (prioriteettiperiaate) ja lisäksi ajatukset, jotka ovat yhdenmukaisia tekoon, muodostavat kausaalisen yhteyden (yhdenmukaisuusperiaate). Libert ym. (1983) todisti aivotutkimuksissa ihmisen aivoissa näkyvän aktivaation 350 ms ennen kuin ihminen edes kertoi tapahtumasta. Koehenkilöiden ranteita käännettiin sokkona ja heidän tuli raportoida milloin he tuntevat käännöt. Samalla tavoin myös käden kääntäminen näkyy 200ms ennen tapahtumaa aivojen aktivaationa, eli tulevat tapahtumat näkyvät aivoissa ennen tietoisuutta. Soon ym. (2008) tutkivat päätöksen tekoon liittyviä aivojen alueita prefrontaalisella aivokuorella. Osallistujia pyydettiin käyttämään vasenta tai oikeaa etusormeaan ja yllättäen aivoissa näkyi jo 7 sekuntia ennen ihmisten tietoisuutta mitä he aikovat tehdä. Motorisella aivokuorella aktivaatio näkyi 5 sekuntia ennen kuin he käyttivät etusormeansa. Tarkoituksellinen toiminta riippuu tyypillisesti kolmesta päätöksestä: mikä toiminta tuotetaan, milloin se tuotetaan ja tuotetaanko sitä vai ei. Soon ym. (2008) mukaan prefrontaalinen ja parietaalinen aivokuori osallistuu kysymykseen ”mitä” ja motorinen aivokuori ”milloin” päätöksiin. Tästä voidaan päätellä, että päätöksiäsi valmistellaan aivoissa pitkälle ennen kuin olet niistä tietoinen. Tämä johtaa kysymykseen siitä, voiko ihminen sanoa ”en se minä ollut, se oli aivoni joka niin teki”. Kaliski (2009) mukaan näin ei voi olla, koska persoona ja aivot eivät ole erotettavissa. Lisäksi tutkimukset ovat keskittyneet mitä ja missä- tehtävissä triviaaleihin tehtäviin, jolloin todellisen elämän tilanteet eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. (Eysenck 2012, 108-112) Usein oletetaan, että tietoisuus olisi yhtenäistä. Voisi olettaa, että esimerkiksi potilailla joilla, corpus callosum, eli aivojen puoliskon yhdistävät radat on katkaistu epilepsian tai jonkin muun syyn vuoksi, omaisivat jakautuneen tietoisuuden. Näin ei kuitenkaan ole, vaan potilaat pärjäävät jokapäiväisessä elämässä normaalisti siksi, että he liikuttelevat silmiään hahmottaakseen koko ympäristönsä, jolloin informaatio menee molemmille aivopuoliskoille. Roger Sperry (1913-1994) sai aikoinaan Nobelin siitä, että tällaisilla potilailla olisi kaksi tietoisuutta.

28


Gazzangiga ym. (2009) kuitenkin toi esille sen, että aivohalkiopotilailla on vain yksi tietoisuus, jossa vasen aivopuolisko toimii tulkitsijana, joka hakee selityksiä sisäisille ja ulkoisille tapahtumille tuottaakseen tarvittavia behavioristisia vasteita. Syy miksi vasen aivopuolisko on dominoiva, johtuu siitä, että vasemmalla puolella sijaitsee kielelliset taidot. Toisaalta, koska oikean aivopuoliskon kielelliset kyvyt ovat heikot, on vaikea tietää, millainen oikean aivopuoliskon tietoisuus on. On kuitenkin tutkimuksia, joiden mukaan aivohalkiopotilailla voisi olla kaksi tietoisuutta, joten täyttä varmuutta asiaan ei ole. Aivokuvantamisen näkökulmasta tietoisuus tapahtuu yleisen työtilan teorian mukaan (Baars ja Franklin, 2007). Siinä varhaiset tiedon prosessoinnit tapahtuvat erikoistuneissa prosessoreissa, jotka tuottavat erikoistuneita toimintoja, kuten värien ja liikkeen prosessointi. Nämä prosessorit sijaitsevat eri puolilla aivoja eivätkä ne yleisesti liity tietoisuuteen. Tietoisuus muodostuu erikoistuneiden prosessoreiden tuottamien tietojen yhdistämisestä, joka näkyy laajojen aivojen alueiden aktivaationa. Vaikka tietoisuus voidaan nähdä aktivaationa useilla aivojen alueilla, prefrontaalinen aivokuori ja pihtipoimu (anterior cingulate) osoittavat eniten aktivaatiota. Teorian on vahvistanut todeksi useammat tutkimukset. (Eysenck 2012, 112-116)

29


5. MUISTI Muisti on erittäin tärkeä osa meitä. Ilman muistia emme osaisi puhua, kirjoittaa ja persoonallisuutemme olisi todella yksinkertaista, koska meillä ei olisi kokemusta elämästä eikä tietoa itsestämme. Käytännössä olisimme kuin vastasyntyneet vauvat. Muisti on jaettu Freudin ajoista saakka pitkäkestoiseen ja lyhytkestoiseen muistiin vertaamalla muistia selluloosalla päällystettyyn laattaan. Kirjoitus selluloosassa näkyy selkeästi, mutta laatassa kirjoitus näkyy vain heikosti. Selluloosan hävittyä vain laatassa oleva teksti näkyy, eli selluloosa on lyhytkestoista ja laatta pitkäkestoista. Muisti on sekä rakenne että prosessi (Atkinson & Shiffrin. 1968). On olemassa sensorinen muisti, lyhytkestoinen muisti ja pitkäkestoinen muisti. Sensoriset muistit voivat rappeutua, lyhytkestoinen muisti korvautua, pitkäkestoinen muisti voi häiriintyä. Tarkkaavaisuus sijoittuu sensorisen muistin ja lyhytkestoisen muistin väliin. (Hyönä, Tieto- ja tapahtumamuisti 2017)

5.1 LYHYTKESTOINEN MUISTI Lyhytkestoisen muistin kestoa ja kapasiteettia on tutkittu paljon. Ensimmäisen lyhytkestoisen muistin kapasiteettia tutki John Jacobs (1887) testaamalla satunnaisilla numero- ja kirjainsarjoilla kuinka hyvin ihminen muistaa kuulemansa numerot. Numerot muistetaan paremmin, keskimäärin 9,3 numeroa kirjaimiin 7,3 verrattuna. Tutuimmilla yhdistelmillä, jotka eivät siis ole satunnaistettu, George Miller (1956) sai arvoksi 7 plus/miinus kaksi kirjainta tai numeroa. Tämä johti ajatukseen siitä, että muistettavat yhdistelmät voivat olla lyhyitä lohkoja, kuten IBM, joka on tuttu kirjainyhdistelmä ja näitäkin lohkoja voidaan muistaa noin 7, mutta siten, että mitä pidempi lohko on, sitä vähemmän muistamme. Myös kirjoituksen ääntämisasu vaikuttaa muistettuun sisältöön ja tämä selittää joitakin kulttuurisia eroja. Esimerkiksi mandariinikiinaa puhuvilla on paljon parempi numeromuisti kuin englantia puhuvilla (Chen ym., 2009). Ero johtunee siitä, että mandariinikiinassa numeroiden puhuminen kestää lyhyemmän aikaa kuin englannin kielessä. Cowan (2000) kuitenkin todisti, että pitkäkestoinen muisti ja oppiminen voivat vaikuttaa suoritukseen ja hänen tutkimustensa mukaan lyhytkestoisen muistin pituus on 3,87 lohkoa. Lyhytkestoisen muistin kapasiteetti on hyvin rajallinen. Lyhytkestoisen muistin kestoa tutki Peterson ja Peterson (1959) siten, että osallistujat toistivat kolmen konsonantin yhdistelmiä. Muistitarkkuus heikkeni 50% kuudennen lohkon jälkeen ja unohtaminen on lähes täydellistä kahdeksannentoista lohkon jälkeen. 30


Jonides (2008) mukaan muistaminen heikentyy kahdesta eri syystä, sekä biologisten prosessien aiheuttamasta häipymisestä että muistitehtävässä olevista häiriötekijöistä. Useampia tutkimuksia on tehty ja edelleen on yllättävän vähän todisteita siitä, että muisti häipyisi itsekseen, vaan käytännössä unohtaminen johtuu häiritsevistä tekijöistä. (Eysenck 2012, 120-124) Useimmat teoreetikot ovat pitäneet eroa lyhytkestoisen ja pitkäkestoisen muistin suhteen merkittävänä. Onhan niiden välillä suuria eroja, lyhytkestoisen muistin kapasiteetti on pieni ja kesto muutamia sekunteja ja pitkäkestoisen muistin kapasiteetti on lähes rajaton ja kesto pitkä. Atkinson ja Shiffrin (1968) tuottivat monimuistimallin, jossa ulkoinen ärsyke havaitaan lyhyesti sensorisessa muistissa, modaalissa, kuten esimerkiksi näköön liittyen visuaalisessa sensorisessa muistissa (ikonisessa muistissa) tai kuuloon liittyen auditorisessa muistissa (kaikumuistissa). Pieni osuus sensorisesta muistista prosessoidaan pidemmälle lyhytkestoisessa muistissa. Osa lyhytkestoisen muistin prosessoimaa tietoa siirretään pitkäkestoiselle muistille. On ajateltu, että harjoituksen määrä vahvistaa lyhytkestoista muistia ja tiedon siirrosta syntyvää jälkeä pitkäkestoiseen muistiin. Aivosairauksista kärsivien potilaiden tutkiminen on antanut osviittaa siihen sijaitsevatko lyhytkestoinen muisti ja pitkäkestoinen muisti eri paikoissa aivoja. Amnesiaa sairastavilla suurimmalla osalla on ongelmia pitkäkestoisen muistin kanssa, mutta kaikilla on täysin toimiva lyhytkestoinen muisti (Spiers ym., 2001). Tunnetaan vain harvoja potilaita, joilla on heikentynyt lyhytkestoinen muisti ja toimiva pitkäkestoinen muisti. Esimerkiksi potilas KF, joka sai aivovamman moottoripyöräonnettomuudessa, oppii normaalisti, eli pitkäkestoinen muisti toimii, mutta hänellä on suuria vaikeuksia suoriutua lyhytmuistitesteistä (Shallice ja Warrington, 1970). Voidaan siis olettaa pitkäkestoisen muistin ja lyhytkestoisen muistin sijaitsevan eri aivojen alueilla. Viime vuosina kritiikki monimuistimallia kohtaan on kuitenkin kasvanut. Esimerkiksi Jodies ym. (2008) väittävät, että jakamattoman muistin malli korvaa monimuistimallin. Olettamus lähtee siitä, että osa pitkäkestoisesta muistista voi aktivoitua tiettynä aikana. Atkinson ja Shiffrin (1968) korosti muistien erilaisuutta, kun taas jakamattoman muistin teoreetikot korostavat samankaltaisuutta. Lyhytkestoisen muistin prosessointi vaatii usein pitkäkestoisen muistin osallistumista. Semanttisen, eli tarkoituksenmukaisen muistin osallisuudesta lyhytkestoisen muistin toimintaan raportoi Ruchkin ym. (1999) testaamalla aitojen ja pseudosanojen aiheuttamaa aktivaatiota aivoissa. On kuitenkin liian yksinkertaista ajatella lyhytkestoisen olevan vain aktivoitunut osa pitkäkestoista muistia (Badeley, 2007). (Eysenck 2012, 124-127) Tuntuisi siltä, että lyhytkestoisesta muistista ei ole paljoakaan apua arjessa. Mikäli haluat esimerkiksi muistaa puhelinnumeron, häviää se mielestä muutaman sekunnin päästä. Kännyköiden aikakaudella tällä ei juuri ole merkitystä, mutta näyttäisi siltä, että lyhytkestoinen muisti on tärkeä monimutkaisissa tehtävissä, 31


kuten Alan Baddeley ja Graham Hitch (1974) todistivat. Mikäli olet laskemassa yhteen lukuja 13 + 18 + 24, lasket ehkä ensin yhteen 13 +18 ja pidät lyhytkestoisessa muistissasi välisumman 31. Lisäät sitten 24 välisummaan. Tämä johti ajatukseen työmuistista.

5.2 TYÖMUISTI Työmuisti koostuu neljästä komponentista: 1. Keskeisestä toimeenpanijasta, joka toimii työmuistin johtajana käskien mitä tapahtuu muiden komponenttien sisällä. Se pystyy prosessoimaan tietoa mistä tahansa modaliteetista, kuten näkö ja kuulo, mutta sillä ei ole tallennuskapasiteettia. 2. Fonologisesta silmukasta, joka vastaa puheeseen liittyvästä lyhytkestoisesta muistista. 3. Visuospatiaalisesta luonnoslehtiöstä, joka vastaa lyhytkestoisesta visuaalisen ja spatiaalisen tiedon muistamisesta. 4. Episodisesta puskurista, joka voi pitää sisällään tietoa fonologisesta silmukasta, visuospatiaalisesta luonnoslehtiöstä ja pitkäkestoisesta muistista.

32


Oletetaan, että kaikilla työmuistin osilla on rajoittunut kapasiteetti ja ne voivat toimia itsenäisesti toisista riippumatta. Näillä olettamuksilla voimme ennustaa voidaanko kaksi tehtävää suorittaa samaan aikaan. Mikäli kaksi tehtävää käyttää samaa komponenttia työmuistista, niitä ei voida suorittaa yhdessä. Tämä johtuu komponentin kapasiteetin puutteesta. Mikäli kaksi tehtävää sisältää eri komponentit, pitäisi olla mahdollista suorittaa tehtävät yhdessä. Käytännössä tätä lähtökohtaa voidaan testata tutkimalla shakin pelaamista. Robbins ym. (1996) pyysivät hyviä ja huonoja shakin pelaajia tekemään siirron samalla kun heitä pyydettiin tekemään yksi toissijainen tehtävä, joko satunnaisen numeron kertomisen, joka siis edellyttää keskeisen toimeenpanijan aktivoitumista, näppäimistön naputtelua vastapäivään, joka vaatii visuospatiaalisen luonnoslehtiön käyttämistä tai sanaparin ”see-saw” toistamista nopeasti, joka vaatii fonologisen silmukan aktivaatiota. Tuloksena shakissa siirto heikkeni, jos toissijaiseen tehtävään liittyi keskeisen toimeenpanijan tai visuospatiaalisen luonnoslehtiön käyttöä. Fonologisen silmukan käyttö ei vaikuttanut tuloksiin, eli sanan toistelulla ei ole vaikutusta shakissa. Samat tulokset toistuivat sekä hyvillä että huonoilla shakin pelaajilla. Tämä vahvistaa sitä, että molemmilla ryhmillä työmuisti toimi samalla tavoin. Esimerkiksi yhtäaikaisessa kielenkääntämisessä työmuistin merkitys on suuri. (Eysenck 2012, 127-130) Fonologisen silmukan toiminnassa häiritsevä tekijä on fonologisen samankaltaisuuden efekti. Toisistaan paljon poikkeavat äänteet tunnistetaan nopeammin kuin toisiaan lähellä olevat äänteet. Larsen ym. (2005) mukaan samankaltaisten sanojen tunnistaminen on 25% heikompaa kuin toisistaan poikkeavien sanojen tunnistaminen, mutta myöhemmin Acheson ym. (2010) todistivat, ettei kyse ole pelkästään fonologisesta silmukasta, vaan ero selittyy myös semanttisista prosesseista. On olemassa myös sananpituusefekti. Lyhyemmät sanat muistetaan paremmin kuin pitkät sanat. Samalla tapaa mandariinikiinan numerot muistetaan paremmin koska ovat lyhyempiä äänteinä. Baddeley ym. tutki 1988 aivovauriopotilasta PV, joka muisti ainoastaan kaksi numeroa peräkkäin, mutta hänen pitkäkestoinen muistinsa oli normaali. Potilas pärjäsi kuitenkin hyvin jokapäiväisessä elämässä. Tämän jälkeen hän testasi sitä, miten potilas oppii uutta kieltä ja havaitsi, ettei hän oppinut uutta kieltä ollenkaan edes kymmen kerran jälkeen. Tätä huomiota, jossa fonologinen silmukka näyttää olevan tärkeä kielten oppimisessa tukee myös Papagno ym. (1991) tutkimus. (Eysenck 2012, 131) Visuospatiaalista luonnoslehtiötä käytetään väliaikaiseen muistamiseen ja visuaalisten kuvioiden ja spatiaalisen liikkeen muokkaamiseen. Visuaalinen prosessointi edellyttää muistamista kysymykseen ”mitä” ja spatiaalinen prosessointi kysymykseen ”missä”. Käytämme visuospatiaalista luonnoslehtiötä arjessa esimerkiksi suunnistaessamme paikasta toiseen (Logie ja Della Sala, 2005) tai katsellessamme televisiota (Toms ym., 1994) tai pelatessamme tietokonepelejä (Logie ym., 1989).

33


Visuospatiaalisen luonnoslehtiön kapasiteetiksi arvellaan neljää kohdetta (Vogel ym., 2001; Xu ja Chun, 2009). Vogel ym. (2001) näyttivät näytöllä 3-12 kohdetta ja 900 ms kuluttua toiselle näytöllä tuli joko täysin samanlainen kuva tai yksi kohde oli vaihtunut. Testattavien kyky havaita, olivatko kuvat täysin samanlaisia, oli erinomainen neljällä kohteella, mutta tätä enemmän kohteita heikensi tulosta merkittävästi. Ovatko visuaalinen ja spatiaalinen järjestelmä yksi ja sama järjestelmä vai kaksi eri järjestelmää? Useat tutkimukset vahvistavat, että järjestelmien välillä on merkittäviä eroja. Esimerkiksi Fortin ym. (2008) testasi sokeiden olevan parempia kuin näkevät opetellessaan tietä ihmisen kokoisessa labyrintissä. Tämä johtui siitä, että sokeat harjoittavat spatiaalisia kykyjään enemmän kuin näkevät. Ero näkyy myös sokeiden hippokampuksen koosta, eli sokeilla on suurempi hippokampus spatiaalisten kykyjen johdosta. Klauer ja Zhao (2004) tuottivat myös merkittävää todistetta järjestelmien eroista. Myös kognitiivinen neurotiede on havainnut visuaalisen ja spatiaalisen prosessoinnin tapahtuvan eri aivojen alueilla. Smith ja Jonides (1997) testasivat eroja ja totesivat aivojen oikean hemisfäärin olevan aktiivisempi spatiaalisissa tehtävissä ja vasemman aktiivisempi visuaalisissa tehtävissä. Zimmer (2008) tarkensi havaintoa. (Eysenck 2012, 131-133) Keskeinen toimeenpanija on tärkein monipuolisin työmuistin komponentti. Se osallistuu prosesseihin kuten suunnittelu ja koordinaatio, mutta se ei tallenna tietoa. Keskeinen toimeenpanija osallistuu myös inhibitorisiin prosesseihin, jotka estävät meitä häiriintymästä epärelevanteista häiriölähteistä kuten television äänestä (Miyake ym., 2000; Friedman & Miyake, 2004). Joka kerran, kun suoritamme monimutkaista älyllistä tehtävää, kuten tekstin lukeminen, tai ratkaisemme ongelmaa, hyödynnämme keskeistä toimeenpanijaa. Tietyt kohteet preforntaalisella aivokuorella liittyvät keskeisesti keskeisen toimenpanijan toimintaan. Mottaghy (2006) kävi läpi tutkimukset, joissa rTMS:llä oli tarkoituksella häiritty dorsolateraalista prefrontaalista korteksia, joka häiritsi keskeisen toimeenpanijan toimintaa. Tämä ei kuitenkaan ollut ainoa alue joka osallistuu toimintaan. Esimerkiksi aivovauriopotilaat eivät aina vahvista tätä näkemystä, sillä osa voi toimia hyvin kyseisen alueen vauriosta huolimatta (Andres, 2003). Frontaalilohkon vauriot näyttävätkin liittyvän keskeisen toimeenpanijan häiriöön siten, että ne tuottavat esimerkiksi dyseksekutiivisen syndrooman, jossa henkilö ei voi organisoida tai suunnitella käytöstään. Episodinen puskuri tuli osaksi työmuistimäärittelyä David Baddeley tutkimusten perusteella. Episodinen puskuri on rajoitetun kapasiteetin muisti, jossa tallennetaan hetkellisesti fonologiselta silmukalta, visuospatiaaliselta luonnoslehtiöltä ja pitkäaikaismuistista tulee tietoa (Repovs ja Baddeley, 2006). Darling ja Havelka (2010) testasivat teoriaa kysymällä osallistujilta laittamaan satunnaiset numerot järjestykseen eri tavoin hyödyntämällä näyttöä ja tuttua kännykän näppäimistöä. Oletettiin, että suoritus on paras tutun näppäimistön kanssa, sillä näön varaisen havainnon ja spatiaalisen näppäimistön käyttöön liittyvän informaation luulisi olevan paras episodisessa puskurissa. Tämä olikin 34


totta sarjamuotoisessa tiedon haussa. Episodinen puskuri auttaa siis työmuistia integroimaan tietoa. Episodisen puskurin toiminta on kuitenkin vielä monilta osin epäselvää. (Eysenck 2012, 135-136) Työmuistin kapasiteetti on yksilöllistä, mutta on vaikeaa tietää mitkä työmuistin komponentit tuottavat erot. Työmuistin kapasiteettia voidaan mitata Deneman ja Carpenter (1980) tuottamalla testillä, jossa osallistujat lukevat muutamia lauseita siten että he ymmärtävät ne ja myöhemmin palauttavat lauseiden viimeisen sanan. Turner ja Engle (1989) testasivat käyttämällä erilaisia väittämiä, kuten ”ONKO (4x2) -3 = 5? PÖYTÄ” jossa testattavan tuli vastata aritmeettiseen kysymykseen ja muistaa viimeinen sana. Hyvän työmuistikapasiteetin omaavat selvisivät testistä paremmin kuin huonon ja tämän ajateltiin liittyvän myös älylliseen kapasiteettiin. Conway (2003) tutki asiaa vastatakseen kysymykseen minkä verran työmuistikapasiteetilla ja yleisellä älykkyydellä on yhteistä ja hänen mukaansa korrelaatio on vahva (+0,6), eli korkean työmuistikapasiteetin omaavat ovat älykkäämpiä. On kuitenkin erilaisia älykkyyden muotoja. On esimerkiksi joustavaa älykkyyttä, joka auttaa ymmärtämään nopeasti uudenlaisia yhteyksiä. On myös kiteytynyttä älykkyyttä, jossa aiemmat kokemukset ja osaaminen vaikuttavat tuloksiin ja tätä voidaan mitata sanastotesteillä. Unsworth (2010) totesi, että työmuistin kapasiteetti korreloi vahvasti joustavaan älykkyyteen. Eroa selittänee myös se, että kiteytynyt älykkyys vaatii saavutettua osaamista, kun taas joustava älykkyys käyttää erinäisiä lyhytkestoisia älyllisiä prosesseja. Kausaliteetti on kuitenkin edelleen epäselvää, sillä emme tiedä onko korkea työmuistikapasiteetti korkean älykkyyden seurausta vai tuottaako korkea älykkyys korkean työmuistikapasiteetin. Työmuistikapasiteetilla ja joustavalla älykkyydellä on suuri korrelaatio siksi, että korkean työmuistikapasiteetin omaavilla on myös erittäin suuri tarkkaivaisuuskontrolli, eli he eivät häiriinny niin helposti häiriöistä (Barret ym., 2004; Sorqvist, 2010; Unsworth ym., 2004). Myös pitkäkestoisen muistin ja tarkkaavaisuuskontrollilla on selkeä korrelaatio. (Eysenck 2012, 136-139)

35


Ihmisten työmuistikapasiteetin eroja selittää kaksi eri teoriaa: (Hyönä, Tieto- ja tapahtumamuisti 2017): 1. Kapasiteettiteoria. ihmiset eroavat keskusyksikön kokonaiskapasiteetin määrässä (Just / Carpenter, 1992). Rajallista kapasiteettia jaetaan prosessoinnin ja taltioinnin välillä. Kun ylimääräistä kapasiteettia tarvitaan prosessointiin, väliaikainen taltiointi kärsii (ja päinvastoin). Vaikutukset suurempia alhaisen kuin korkea kapasiteetin omaavilla. Kapasiteettiteoriaa on kritisoitu kehäpäätelmäongelmasta. 2. Inhibitioteoria. Kapasiteettierot seurausta kyvystä inhiboida epäolennaista tietoa valtaamasta alaa työmuistista (Engle, 1996). Tarkkaavaisuuden suuntaaminen keskeisessä asemassa (vertaa oman nimen inhiboiminen dikoottisessa kuuntelussa Martin Conway ym., 2001). Tähän liittyy relevantin tiedon aktivointi ja ylläpito ja irrelevantin tiedon inhibointi. Hyvän kapasiteetin omaavat havahtuvat heikommin oman nimensä kuulemiseen dikoottisessa kokeessa. Toimivat muististrategiat auttavat muistamisessa, kuten semanttisien yhteyksien luominen sanojen välillä on hyvä muististrategia (McNamara & Scott, 2001). Ne ihmiset joilla on korkea työmuistikapasiteetti kertovat käyttävänsä semanttista työmuististrategiaa. Matalan työmuistin omaavilla käytössä on toistomekanismi (Kaakinen ja Hyönä, 2007). Strategiaerot mahdollisesti yhteydessä kykyyn nopeasti aktivoida relevanttia tietoa säilömuistista (Kaakinen ym. 2003). Toiminnanohjausteoria (Miyake ym. 2000) on sukua epärelevantin tiedon inhibitoimisesta. Tarkkaavaisuuden ohjaaminen on tässä keskeisessä roolissa. Komponentit tarkkaavaisuuden siirtäminen tehtävien välillä, muistiedustusten päivittäminen ja ylläpito ja irrelevantin reaktion estäminen. Työmuistia voi harjoitella, esimerkiksi N-Back harjoitteilla. Niillä on hyödyllisiä vaikutuksia toisten työmuistitehtävien tekemiseen (Waris, Soveri & Laine, 2015) mutta vaikutukset eivät yleisty esimerkiksi joustavaan älykkyyteen (MelbyLervåg & Hulme, 2013).

36


5.3 PITKÄKESTOISEN MUISTIN JÄRJESTELMÄT Yhteisesti on sovittu muutamista pitkäkestoiseen muistiin liittyvien järjestelmien olemassaolosta. Tärkein erottava tekijä on deklaratiivinen ja nondeklaratiivinen muisti. Deklaratiivinen viittaa muistoihin jotka voidaan ilmaista, eli deklaratiivinen muisti säilöö tiedot, tapahtumat ja asiat, jotka voidaan tietoisuudella saavuttaa. Deklaratiivista muistia verrataan joskus tietoiseen muistiin, muistiin joka edellyttää tietoisuutta ja aiempia kokemuksia (Graf ja Schacter, 1985). Deklaratiivinen muisti on se, jota käytät muistaessasi jonkun ihmisen nimen, fyysisen ominaisuuden tai miten suunnistat kaverisi luokse. Nondeklaratiivista muistia verrataan usein tiedostamattomaan muistiin, sillä se ei sisällä tietoista tietojen poimimista muistista. Tyypillisesti käytökseen liittyvien muutoksien, kuten aiempien kipukokemusten aiheuttamien käytösmuutosten tutkiminen paljastaa nondeklaratiivisen muistin toimintaa. Deklaratiivisessa muistissa on sekä episodinen muisti että semanttinen muisti. Episodinen muisti liittyy johonkin elämäntapahtumaan, kuten esimerkiksi tietoon siitä, jos menit elokuviin eilen. Semanttinen muisti muistaa faktat tai tietoa, kuten nykyisen presidentin nimen, planeettojen määrän tai sanan psykologia merkityksen. Semanttinen muisti sisältää tiedon kielestä ja maailmasta. Lisäksi on elämänkertamuisti, joka muistaa henkilökohtaiset tapahtumat ja niiden merkitykset elämässämme, kuten ensimmäinen poika/tyttöystävämme. Elämänkertamuisti on kuin episodinen muisti, mutta poikkeaa siinä, että episodisessa muistissa on vähemmän merkityksellisiä muistoja. Elämäkertamuisti ryhmittyy siis kolmeen tasoon Conway & Rubin (1993): vuosia kestävät elämänjaksot kuten koulu, opiskelu, ensimmäinen vakinainen työpaikka, laajat tapahtumat kuten harrastukset, ensimmäinen ulkomaanmatka ja korkeintaan tunneissa mitattavat episodit. Elämänkertamuisti heikkenee tapahtuman ja muistin palautuksen välisen ajan funktiona. Vuosien jälkeen tarvitaan yhä parempia hakuvihjeitä vanhojen muistien virkistämiseksi. Omaelämänkerralliset kokeet vahvistavat tämän havainnon, esimerkkinä Linton 1986 ja Wagenaar 1986 pitämät tarkat päiväkirjamerkinnät. Antamalla muistivihjeen päiväkirjasta palautuu muutkin muistot. Muistamiseen tarvittavien vihjeiden määrä kasvaa rajusti vuosien mittaan. Bartlett 1932 vajavaista muistikuvaa täydennetään muulla sopivan tuntuisella informaatiolla (muistin rekonstruktiivinen luonne) johtaa valemuistojen mahdollisuuteen. (Hyönä, Tieto- ja tapahtumamuisti 2017) Nondeklaratiivinen muisti sisältää pohjustusta, sillä aiemmat samanlaiset kokemukset nopeuttavat muistamista. Tulvig ja Schachter (1990) testasivat näyttämällä testattaville niin nopeasti sanoja, ettei niitä pystynyt lukemaan, mutta sanoista osa oli opittuja aiemmin näytetystä listasta ja osa ei. He totesivat, että aiemmin opitut sanat havaittiin nopeasti näytetystä sanalistasta. Lisäksi nondeklaratiivinen muisti pitää sisällään proseduraalisen muistin, eli taitomuistin (Foerde ja Poldrack, 2009). Esimerkkejä taitomuistista ovat sanojen prosessointi, musiikin soittaminen tai pelaaminen. (Eysenck 2012, 154-156) 37


Sanojen merkitykset aktivoivat semanttista muistia, eli sanalistat kuuluvat sekä episodiseen että semanttiseen muistiin. Sanojen mieleen palauttaminen jostain aiemmasta hetkestä on episodista muistia. (Hyönä, Tieto- ja tapahtumamuisti 2017) Pidämme siis episodisessa muistissa aiempia meille tapahtuneita asioita. Episodinen muisti sisältää yleensä mmm-tietoa, eli mitä, missä ja milloin. Tämän voisi kuvitella olevan kuin videonauhuri, mutta näin ei kuitenkaan ole. Schacter ja Addis (2007) todistivat, että episodinen muisti on pohjimmiltaan rakentava, eikä reproduktiivinen prosessi, joka on herkkä erilaisille häiriöille ja illuusioille. Ihmiset kuitenkin valittavat muistinsa olevan rajoitteinen ja häiriintyvän helposti, joka oikeastaan liittyy tarkoituksenmukaiseen unohtamiseen. Episodinen muisti häiriintyy myös siksi, että jokaisen tapahtuman tallentaminen muistiin vaatisi tavattomasti prosessointia ja tulevaisuuteen tähtäävien mielikuvien ja mahdollisuuksien luominen mielessä on meille tärkeää (Schacter ja Addis, 2007). Tulevaisuuteen tähtäävien tapahtumien luominen mielessä riippuu pääosin episodisesta muistista. Käytämme kuitenkin aiempaa tietoisuuttamme maailmasta luodessamme mielikuvia tulevasta, jolloin myös semanttinen muisti voi osallistua tähän prosessiin (Szpunar, 2010). Episodisen muistin toimintaan liittyy tunnistusmuisti, joka kertoo meille, onko havaittu ärsyke tapahtunut aiemmin jossain viitekehyksessä. Muistiin palauttamiseen liittyy muiston kontekstuaalisen ja tuttuustiedon haku. Näitä tietoja yhdistää mitä ja missä (Diana ym 2007). (Eysenck 2012, 156-158) Semanttinen muisti sisältää uskomattoman määrän yleistietoa. Episodisen ja semanttisen muistin välillä on samankaltaisuuksia. Muistat esimerkiksi kokouksen ystäväsi kanssa eilen iltapäivällä kahvilassa. Muistoon liittyy episodinen muisti, koska muistat tapahtuman tiettynä aikana ja tietyssä paikassa. Semanttinen muisti osallistuu muistitapahtumaan siksi, että muistosi edellyttää tietämystä kahviloista, miltä kahvi maistuu jne. Episodinen muisti on herkempi häiriöille kuin semanttinen muisti, kuten amnesiapotilaiden tutkimus on tuonut esille. Myös aivokuvantamisella voidaan nähdä eroja muistien välillä. Wheeler (1997) mukaan vasen prefrontaalinen aivokuori on aktiivisempi episodiseen muistiin tallennettaessa ja oikea puoli tietoa haettaessa. Näyttääkin siltä, että sekä episodinen että semanttinen muisti ovat vuorovaikutuksessa keskenään (Prince ym. 2007). (Eysenck 2012, 158-159)

38


Monet asiat semanttisessa muistissa on tallennettuna skeemoina. Skeemat ovat organisoituja ihmisiin, maailmaan ja tapahtumiin liittyviä osaamista sisältäviä pakkauksia. Kuvitellessasi esimerkiksi tyypillistä pankkiryöstöä, saatat ajatella ryöstäjien olevan miehiä, joilla on maski kasvojensa suojana ja he kantavat aseita. Nämä ominaisuudet löytyvät ihmisten pankkiryöstöskeemasta (Turkey ja Brewer, 2003). Muistissa olevat skeemat voivat johtaa vääriin muistikuviin, kuten Lampinen ym. (2001) todistivat kokeellaan, jossa 48 tunnin päästä tutkittiin, miten ihmiset muistelivat nähneensä kohteita, joita oikeasti ollut testissä näkyvillä.

Nondeklaratiivisen muistin toiminta tulee esille käytöksen kautta, sillä sen käyttö ei sisällä tietoista muistitoimintaa. Edeltä muistamme, miten nondeklaratiiviseen muistiin liittyy pohjustaminen. Pohjustaminen tapahtuu yleensä nopeasti, kun taas proseduraalinen muisti ja taitojen oppiminen ovat hitaita ja kasvavat asteittaisesti (Knowlton ja Foerde, 2008). Pohjustaminen edellyttää myös oppimisen sitomista ärsykkeeseen, kun taas taitojen oppiminen yleistyy toisiin ärsykkeisiin. Pohjustus liittyy sekä hahmottamiseen että käsitteisiin. Hahmottamiseen liittyvää pohjustusta tapahtuu toistuvissa ärsykkeissä, jotka johtavat nopeampiin ja tarkempiin hahmotusominaisuuksiin. Käsitteellistä pohjustamista tapahtuu silloin, kun toistuva ärsyke nopeuttaa ärsykkeen tarkoitukseen liittyviä prosesseja. Pohjustukseen liittyvä prosessi on hahmotuksen sujuvuus, jossa toistuva ärsykkeen prosessointi voidaan suorittaa vähemmin resurssein. Tämä näkyy myös aivokuvantamisessa, eli aivot työskentelevät tuolloin vähemmän (Poldcrack ja Gabrieli, 2001; Schacter ym., 2007; Voss ym., 2008). Taitojen oppiminen on yleensä paljon yleisempi ja mukautuvampi kuin pohjustus, jonka perusteella voisi olettaa taustalla olevien prosessien olevan erilaiset. Schwarz ja Hashtroudi (1991) tutkivat tätä asiaa sanojen tunnistamistehtävällä. Tiedostamatonta oppimista on tutkittu myös amnesiapotilailla siten, että heidät on laitettu ajamaan autoa (Andersson ym., 2007) ja amnesiapotilaat näyttivät oppivan tiedostamatta samalla tavoin kuin terveet verrokit. Löydökset viittaavat siihen, että proseduraalinen ja deklaratiivinen muisti ovat hyvin erilaiset. (Eysenck 2012, 159-163) Muistisairaat ovat olleet hyvä vertailukohta muistiteorioiden tutkimisessa. Suurin osa tutkituista on liittynyt anterogradiseen amnesiaan, eli uudet muistot eivät 39


tallennu muistiin. Vastaavasti retrogradinen amnesia tarkoittaa sitä, ettei muista aiempia tapahtumia. Amnesiapotilailla on tyypillisesti tallella vanhat kyvyt käyttää koneita ja tehdä asioita käsillään sekä heidän pohjustamiseen liittyvät tehtävät ovat terveen tasolla. Arvioidaan, että amnesiapotilailla on terve nondeklaratiivinen muisti. Yleensä amnesia vaikuttaa sekä semanttiseen että episodiseen muistiin, jolloin ongelmia on erityisesti deklaratiivisessa muistissa. Keskeinen ongelma on kahden tietoon liittyvän konseptin yhdistämisessä. Paivian kaksoiskoodausteorian mukaan asioita helpompi muistaa, jos asiasta voidaan luoda sekä visuaalinen että verbaalinen muistiedustus. Sanojen muistamiseen vaikuttaa myös se, kuinka helppo niiden pohjalta on luoda visuaalinen mielikuva (Paivia ym. 1968). Konkreettiset sanat on helpompi muistaa kuin abstraktit. Muistihirmut käyttävät tyypillisesti hyväksi mielikuvia. (Hyönä, Tietoja tapahtumamuisti 2017) Synesteetikoilla savanteilla, kuten Daniel Tammet, viereiset aivoalueet koodaavat eri asioita ja sitä kautta näkevät kirjaimia väreinä jne. Afasiassa voi sanalistoja muistaa paremmin melodiana ja voisi selittyä kaksoiskoodausteoria, sillä samaa asiaa on voitu koodata kahdella täysin eri tavalla (sanana ja melodiana). (Hyönä, Tieto- ja tapahtumamuisti 2017) Koodauksen spesifisyyshypoteesissa (Tulving) asiat koodataan aina yhteydessä johonkin kontekstiin eli asia- tai tilanneyhteyteen. Teesi: mitä läheisempi kontekstiyhteys koodauksen ja muistista palauttamisen välillä, sitä parempi muistisuoritus. (Hyönä, Tieto- ja tapahtumamuisti 2017) Asiayhteys vaikuttaa myös muistamiseen, kuten Thomson & Tulvin (1970) totesivat. He esittivät sanapareja, joiden välillä joko vahva tai heikko semanttinen yhteys. Muistisuoritus oli parhaimmillaan silloin, kun palautusvihje oli sama kuin koodaustilanteessa. Tilanneyhteys vaikuttaa myös, kuten Godden & Baddeley (1975) totesivat. Koehenkilöt opettelivat ja palauttivat sanalistoja joko maalla tai veden alla. Samanlainen tilannekonteksti oppimisen ja palauttamisen välillä vahvisti voimakkaasti oppimista. Episodinen muisti toimii tilannevihjeenä. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta tunnistukseen, eli tilanne vaikuttaa vai muistista palauttamiseen. Mielialayhteys vaikuttaa myös muistista palauttamiseen, kuten Bower (1981) totesi. Mikäli oppijan mieliala tai tunnelma oli yhteneväinen muistiin koodauksen kanssa, oli palautus helpompaa. (Hyönä, Tieto- ja tapahtumamuisti 2017)

40


6. OPPIMINEN Muisti ja oppiminen ovat tärkeimpiä aiheita kognitiivisessa psykologiassa. Muistin merkitys on erityisen tärkeää, sillä kuten tiedämme Alzheimerin sairaudesta, muistin heikentyessä kyky tehdä asioita häviää. Oppiminen tarkoittaa tiedon karttumista muistiin, eli ilman muistia ei ole osaamista. Muistiinpanemiseen liittyvät prosessit vaikuttavat siihen, miten hyvin muistamme asioita, kuten Fergus Craik ja Robert Lockhart (1972) totesivat. Heidän teoreettinen lähtökohtansa lähti kahdesta lähtökohdasta, ärsykkeen tasosta tai syvyydestä, jolla on suuri vaikutus muistamiseen ja syvällisempi ärsykkeen analyysi tuottaa kypsemmän ja pidempään kestävän muistijäljen kuin kevyempi analyysi. Heidän mukaansa toisto ei aina parananna pitkäkestoista muistia, sillä toistamisessakin toistetaan aiempia ärsykkeeseen liittyviä analyysejä. Arveltiin, että muistamme paremmin sellaisia asioita, jotka liittyvät meihin itseemme, sillä itseemme liittyvät asiat vaativat syvällisempää prosessointia. Rogers (1977) vahvisti tämän olettamuksen ja Symons ja Johnsson (1997) tuotti tästä käsitteen minäreferenssiefekti. Oppiminen on siis keskimäärin parempaa, jos se oppiminen tapahtuu minäreferenssi viitekehyksessä. Useat muuttujat vaikuttavat minäreferenssiefektiin, kuten esimerkiksi organisaatio (Klein ja Kihlström, 1986). Myös omaleimaisuus on tärkeä pitkäkestoiseen muistiin vaikuttava tekijä (Hunt, 2006). Omaleimaisuus tarkoittaa sitä, että uusi muistijälki poikkeaa merkittävästi aiemmista muistijäljistä. Samankaltaisten asioiden oppiminen on vaikeampaa. Prosessointitasojen teorian mukaisesti syvä tai semanttinen, eli minään liittyvä prosessointi parantaa pitkäkestoista muistia. Muistitestaamisen ongelmana on se, että testaamisessa vaadittava tieto tulee olla pitkäkestoisessa muistissa alun perin oikein. Tähän vaikuttaa se, onko tieto implisiittistä, eli tiedostamatonta vai eksplisiittistä eli tiedostettavaa. (Eysenck 2012, 143-148). Asiat opitaan paremmin, kun asia esitetään hyvin organisoidussa muodossa. Lorch ja Lorch (1996) luetuttivat asiatekstin kolmella eri tavalla: tekstin alateemat erotettiin toisistaan otsikoihin sekä esitettiin tekstin alku- ja loppuosassa yhteenvetoina. Puolet alateemoista signaloitiin otsikoihin, tekstin organisaatioita ei esitetty otsikoin eikä yhteenvedoin. Ihmiset saivat kattavamman kuvan, kun teksti oli hyvin organisoitu, eli ihminen muistaa asioita useammasta alateemasta, mutta ei välttämättä enempää. Hyönä ym. (2002) osoittivat silmänliikkeitä analysoimalla, että käytetty prosessointistrategia on keskeisellä sijalla. Ne lukijat, jotka pyrkivät integroimaan kunkin alateeman sisällä asiat yhteen (eli palasivat kutakin alateemaa lukiessaan alun ideavirkkeeseen), muistivat enemmän asioita tekstistä. (Hyönä, Tieto- ja tapahtumamuisti 2017). Koodauksen aikana käytetty näkökulma parantaa näkökulman kannalta relevantin tiedon muistamista. Näkökulman omaksuminen vasta palautusvaiheessa ei toimi (Bransford ym., 1972; Baillet & Keenan, 1986; Kaakinen ym., 2001).

41


6.1 TIEDOSTAMATON JA TIEDOSTETTU OPPIMINEN Tiedostamaton oppiminen tapahtuu tiedostamattomatta itse oppimistapahtumaa. On esimerkiksi vaikea kuvailla verbaalisesti, miten pystymme ajamaan polkupyörällä. Tiedostamaton oppiminen on läheisessä suhteessa tiedostamattomaan muistiin. Tyypillinen tapa tutkia tiedostamatonta oppimista on reaktioajan mittaus (Shanks, 2005). Rober (1983) esitti tiedostamattoman ja tiedostetun oppimisen eroiksi seuraavien systeemeiden eroja: • • • •

Kestävyys, sillä tiedostamaton järjestelmä harvoin vaurioituu sairauksien kuten amnesioiden johdosta. Riippumattomuus iästä Vähäinen vaihtelevaisuus, sillä älykkyys ei vaikuta tiedostamattomiin suorituksiin. Yhteneväisyys muiden eläinlajien kanssa.

Howard ja Howard (1992) ja Gabeuer ja Mackintosh (2007) ovat vahvistaneet Roberin havainnot. On ajateltu, että tiedostamaton oppiminen, ei tiedostettu oppiminen, riippuisi aivojuoviosta (striatum) ja muista tyvitumakkeista (basal canglia) (Foerde ja Poldrack, 2009). Näin ollen potilailla, joilla on aivovamma kyseisillä alueilla pitäisi osoittaa ongelmia tiedostamattomassa oppimisessa. Esimerkiksi Parkinssonissa tyvitumakkeet vaurioituvat, jolloin tiedostamaton oppiminenkin pitäisi heikentyä. Tämä vahvistui Brown ym. (2003) ja Wilkinson ja Jananshahi (2007) tutkimuksissa. Voisi olettaa, että Parkinsonissa tiedostettu oppiminen ei heikkenisi, mutta näin ei ole etenkään monimutkaisemmissa oppimistehtävissä (Vingerhoets ym., 2005). Tyvitumakkeet näyttäisivät osallistuvan myös osittain tiedostettuun oppimiseen, vaikka onkin vähäisempää kuin tiedostamattomassa oppimisessa. Toisaalta tiedostettu oppiminen edellyttää mediaalisen temporaalisen lohkon sekä hippokampuksen toimintaa, niin silloin amnesiapotilaiden tulisi kyetä tiedostamattomaan oppimiseen normaalisti. Näin asia onkin, jos tutkitaan aivovauriopotilaita, kuten Meulemans ja Van der Linden (2003) ja Vandenberghe ym (2006) vahvistivat. Amnesiapotilaiden tiedostamaton oppiminen vastaa lähes terveen ihmisen oppimista. Aivojen aktiviaatioon liittyvillä aivokuvantamisella tätä ei kuitenkaan ole voitu täysin vahvistaa. Tiedostettua ja tiedostamatonta oppimista on tutkittu behavioristisilla sekä terveisiin että aivovamman omaaviin kohdistuvilla tutkimuksilla, että terveisiin liittyvillä aivokuvantamisilla eikä näistä saada yhtenäistä tutkimustulosta. (Eysenck 2012, 148-154)

42


6.2 UNOHTAMINEN, VÄÄRÄT MUISTOT JA JÄLKIVIISAUS Unohtamista tapahtuu eniten heti oppimisen jälkeen ja unohtaminen lisääntyy asteittain ajan kuluessa. Unohtamista tapahtuu sekä tietoisessa että tiedostamattomassa muistissa. Konteksti, jossa oppiminen on tapahtunut vahvistaa muistiin palauttamista. Konteksti voi olla emotionaalinen tila, ympäristö tai jokin sisäinen fysiologinen tila. Aiemmin opittu voidaan unohtaa aiemman samankaltaisen opin vuoksi, eli proaktiivisen häiriön vuoksi tai jos oppiminen tapahtuu uudelleenmuistamisen aikana, retroaktiivinen häiriö. Häiriö on pahimmillaan, jos ärsyke liittyy kahteen eri vasteeseen. Asioiden yhdistely, tiiviistäminen, liittyy fysiologiseen muistin sisällön organisoitumiseen. Äskettäin tallentuneet muistot ovat herkkiä häiriintymään yhdistelyn aikana. Tiivistysteoria selittää sitä miksi amnesioissa retrogradinen amnesia on tyypillisempää äskettäin muodostuneille muistoille. Jälkiviisaudessa ihminen luulee tienneensä koko ajan oikean vastauksen. Jälkiviisautta on vaikea kitkeä pois, koska se liittyy muistin tiivistymiseen. Tapahtuman jälkeiseen muistijälkeen voi vaikuttaa esimerkiksi todistajien näkökulmasta tapahtuman jälkeen annettu väärä tieto. Väärä tapahtumaan liittyvä tieto yhdistyy muistijäljen tiivistysprosessissa. (Eysenck 2012, 163-179). Virheellistä muistamista tapahtuu silloin kun muistin uudelleenorganisoitumisessa tapahtuu virheitä. Tiivistynyt muistijälki voi palautua muistiin väärin ja tiivistyä uudelleen. Valemuistot voivat perustua esimerkiksi vääriin assosisaatioihin. Esimerkiksi sänky, lepo, yö -> uni (Rodiger & MCDermott, 1995) tai myöhemmin hankitun tiedon aiheuttamaan muistivääristymään (Loftus, 1979). Esimerkiksi kahden auton törmäysnopeustesti, jossa testattaville esitettyä auton nopeuteen liittyvää verbiä muutettiin kysymyslauseessa, aiheutti sen, että ihmisten arvio tapahtuneesta muuttui verbin mukaan, eli jos kysymyksessä käytettiin voimakkaampaa sanaa, arviokin oli väärä suhteessa nähtyyn. Miten asiaa kysytään vaikuttaa siis vastaukseen. Tätä varten on laadittu haastatteluskeemoja, jotka eivät johdattele vastaajaa. Shaw & Porter 2015 tutkimuksen mukaan ihmiset on mahdollista saada palauttamaan muistista rikoksen, jota he eivät ole tehneet. Ihmiset uskoivat näin käyneet ja he pystyivät palauttamaan yksityiskohtia rikoksesta, jota eivät ole tehneet. Valemuisto saatiin aikaseksi siten, että haastattelija viittasi vanhemmilta saatuun tietoon henkilön vanhoista tapahtumista ja haastattelija kertoi myös muita yksityiskohtia haastateltavan elämästä valerikoksen tekoaikana. Kun ensimmäisellä haastattelukerralla kukaan ei muistanut tekemäänsä rikosta, haastattelija kertoi, että unohdettuja muistoja voi usein saada takaisin yrittämällä muistella sinnikkäästi. Vastaajat yhdistivät vanhat aidot muistot ja haastattelijan istuttamat valemuistot ja ihmiset alkoivat kertoa tehneensä rikoksen, vaikka eivät olleetkaan sitä tehneet. (Hyönä, Tieto- ja tapahtumamuisti 2017)

43


7. OPPIMISSTRATEGIAT JA OPPIMISTYYLIT Oppiminen on elinikäinen prosessi. Opiskelijan aktiivinen rooli on tärkeä sekä yksilönä että osana yhteisöä ja sulautuvia ympäristöjä. Ei saa olla erillään muusta elämästä. Oppiminen on luonnollista ja sitä tapahtuu koko ajan. Oppiminen on osallistumista yhteisöön. Oppiminen on yhteistä tiedon luomista ja rakentelua. Motivaatio ja tunteet tärkeitä oppimisessa. (Lonka 2017) Ihmisen aistien, muistin ja fysiologian rajoitteista johtuen ”superlearning” ei ole mahdollista, vaikka sellaista markkinoidaankin monella eri tavalla. Ihmisillä on olemassa erilaisia oppimisstrategioita, joista osa vaatii enemmän työtä kuin toiset. Oppimistulosten kannalta onkin suuria eroja sillä, millaisen strategian valitsee. Dunlosky ym. (2013) tutkivat alleviivauksen, uudelleen lukemisen, visuaalisten mielikuvien luomisen, yhteenvetojen tekemisen, syiden ja selitysten miettimisen, oman osaamisen testaamisen ja opiskelun ajoittamisen pitkälle aikavälille tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että: •

Käyttämällä alleviivausta tehokkuus on alhainen. Tyypillisesti alleviivataan liikaa asioita, joita ei voida myöhemmin muistaa. Menetelmä voi joissakin tapauksissa parantaa alleviivattujen asioiden muistamista, mutta heikentää päätelmien tekemistä. Luetun uudelleen lukeminen toimii paremmin kuin alleviivaus, jos lukukertojen välillä on lyhyehkö tauko. Ongelmaksi muodostuu se, että uudelleenluetun asian tuttuuden tunne johtaa yliarvioimaan omaa oppimistaan ja ymmärrystään. Tehokkuus on tässäkin menetelmässä alhainen. Visuaalisten mielikuvien käyttäminen toimii tekstien opiskelussa paremmin kuullun kuin luetun tekstin kanssa, mutta sanaston oppimisessa vaikutukset ovat lyhytaikaisia. Tehokkuus on tässäkin menetelmässä alhainen. Yhteenvetojen tekeminen kirjoittamalla keskeiset asiat ylös. Menetelmä on parempi kuin alleviivaus tai uudelleen lukeminen, mutta tehokkuus on silti alhainen. Syiden ja selitysten miettiminen, ”miksi”-kysymyksiin vastaaminen, omien selitysten antaminen, myös oman ymmärtämisen monitorointi. Menetelmä toimii huonommin silloin, jos vastaukset ovat jossain jo olemassa. Menetelmän tehokkuus keskitasoista. Oman osaamisen testaaminen parantaa merkittävästi muistista palautusta, mutta ei tunnistusta. Koska testaus edellyttää muistista palautusta, testauksesta saa palautetta vain, jos testaus tehdään selvästi tauon jälkeen. Testausta tulee jatkaa niin pitkään kunnes asiat on palautettu oikein muistista. Menetelmän vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja menetelmän tehokkuus on korkea. Opiskelun ajoittaminen pitkälle aikavälille sarjoittamalla opiskelu useaan, toisistaan ajallisesti selvästi eroavaan oppimiskertaan on tehokkain menetelmä. Opettelukertojen väli kannattaa olla 10-20% siitä ajasta, jonka haluaa vähintään muistavan asian. Esimerkiksi jos sinun tulee muistaa 44


asiat viikon päästä, opetteluvälin on hyvä olla 12-24 tuntia. Opiskelun ajoittaminen lyhyeen ja intensiiviseen jaksoon tuottaa toisinaan paremman välittömän tuloksen, mutta huonomman tuloksen pitkällä aikavälillä. Tenteistä pääsee siis läpi intensiivisellä opiskelulla, mutta puolen vuoden päästä asioita ei muista enää silla tavoin kuin jos olisi opiskellut hitaammin.

Oppimistyyliajatteluun kuten visuaalinen, kinesteettinen ja auditiivinen kannattaa suhtautua kriittisesti, sillä tällä hetkellä mikään tutkimusnäyttö ei tue näiden väittämien paikkansapitävyyttä. (Hyönä 2017) Edellä olevista kappaleista aivojen ja muistin toiminnasta opimme millä tavoin häiriöt vaikuttavat muistamisprosesseihin. Ne ihmiset, jotka voivat keskittyä tehtävään häiriöistä riippumatta omaavat myös tyypillisesti korkeamman älykkyyden. Putnam, Sungkhasettee, Rodiger ym. (2016) tutkivat ympäristön merkitystä oppimisessa .Tutkimustulosten perusteella sinun tulee välttää ympäristöä, joissa tarkkaavaisuutesi helposti siirtyy pois opeteltavasta asiasta. Unohda sosiaalinen media luennon ajaksi. Yritä vastata uutta asiaa koskeviin kirjan kysymyksiin ennen luvun lukemista. Vastausyrityksesi aktivoivat olemassa olevia tietojasi, joihin voi myöhemmin helpompi liittää uutta asiaa. 1. Lue ja palauta keskeiset seikat mieleesi vaikka et vielä ymmärtäisi kaikkea. 2. Lue ennen luennolle tuloa asiaa käsittelevä kirjan luku uudelleen ja palauta mieleesi valmiiksi odottamaan ”tartuntapinnat”, joihin luento antaa lisävalaistusta. Tällä tavoin sama asia tulee käsiteltyä kahdesta eri näkökulmasta, joka parantaa oppimista. 3. Muistisääntö: Lue (read) – Palauta mieleen (recite) – Tarkastele uudelleen (review). Tutkimusten mukaan muistiinpanojen tekeminen käsin verrattuna koneella kirjoittamiseen tuottaa paremman tuloksen. Mitä ilmeisimmin hitautensa vuoksi 45


käsin kirjoitus laittaa ihmisen miettimään, mikä on tärkeää ja mikä taas vähemmän tärkeää. Oppiaksesi hyvin, käy läpi luentomuistiinpanosi vielä saman päivän aikana, vertaa niitä kirjasta nostamiisi keskeisiin pointteihin ja selvitä kirjan avulla sellaisia kohtia, joita et ymmärtänyt. Yleensä 15-20 min riittää. Tämä auttaa tiedon integroinnissa ja yhdistymisessä eli konsolidoitumisessa mieleen. Mikäli sinulla on mahdollisuus käydä asioita läpi jonkun toisen ihmisen kanssa, niin tutkimustulosten perusteella pienryhmäopiskelusta voi olla etua, sillä kysymysten tekeminen toiselle luontevampaa kuin itselle ja hyvä tapa oppia on opettaa asia toiselle. Hyvä uni on kaiken keskiössä, sillä unessa aivot organisoivat tiedot uudelleen. (Hyönä 2017) Paras, eli siirtovaikutukselle otollinen oppiminen Morris ym. (1977) ja Roediger (1990) tapahtuu silloin, kun palautuksessa vaadittava muistiedustus on vahvasti käytössä jo koodaustilanteessa. Esimerkiksi jos palautettavien sanojen ääntämysasu, fonologinen koodaus toimii semanttista paremmin. Tämä näkyy esimerkiksi monivalinta vs. esseetenttien suhteessa: monivalintatentissä keskeistä on tunnistus ja esseeteinteissä vapaa mieleen palautus. (Hyönä, Tieto- ja tapahtumamuisti 2017) Mikäli pitää oppia suuri määrä tekstiä ja aikaa on rajoitetusti, auttaa, jos jaksottaa lukemista ja testaa aktiivisesti itseään. Kannattaa katsoa aluksi tiivistelmät, sitten lukea otsikot, alaotsikot ja katsoa tekstin hierarkiaa samalla miettien, miten priorisoi. Kaverin kanssa kannattaa ääneen selittään toisilleen asioita. Motorinen aktiviteetti, kuten kutominen auttaa myös oppimaan. (Lonka 2017) Lonka, Lindblom-Ylänne & Maury, 1994 kehittelystrategia toistaa edellä kerrottua siitä, että omin sanoin kirjoittaminen, selittäminen, keskustelut, käsitekartat (mindmap), systemaattinen jäsentäminen, tiivistäminen auttavat parhaiten oppimaan. Myös kertausstrategiat toimivat osittain, eli mekaaninen alleviivaus, kopiointi, toistaminen ja kertaaminen. Kehitysstrategiat ovat yhteydessä ongelmanratkaisuun ja sovellukseen, kertausstrategiat tuottavat tekstisidonnaista muistamista. Spontaanisti tehdyillä muistiinpanoilla on siis vaikutusta, vaikka niitä ei saa ottaa mukaan kokeisiin. Ne jotka eivät tee muistiinpanoja, pärjää aineistokokeissa heikoimmin. (Lonka 2017) Opiskelustrategiatutkimuksessa 1988-2001 testattiin Dijkin ja Kintschin (1983) mallia. Pintamuistissa huomio kiinnitetään pintapuolisella tavalla yksityiskohtiin, jolloin kokonaisuus ei hahmotu. Tekstimalli eli kokonaiskuva oli opittavasta tekstistä, joka on hyvin sidoksissa tekstiin. Sisältömalli on malli tekstin kuvaamasta ilmiöstä tai tilanteesta, jossa ei pelkästään muisteta tekstiä, vaan ymmärretään tekstin kuvaama ilmiö. Tekstin tieto integroituu oppijan sisäisiin malleihin pikemminkin ilmiölähtöisesti kuin tekstilähtöisesti. Asiantuntijoiden ajattelu perustuu usein tällaiseen sisäiseen malliin ja he tulkitsevat tekstiä voimakkaasti aikaisemmista ajatuksistaan käsin. (Lonka 2017)

46


1. Hypoteesi 1: merkityksettömät yksityiskohdat muistetaan vain, jos niihin on kiinnitetty huomiota, kun taas keskeiset käsitteet muistetaan strategioista riippumatta. 2. Hypoteesi 2: tekstisidonnaiset strategiat auttavat tekemään yhteenvetoa tekstin keskeisistä argumenteista. 3. Hypoteesi 3: käsitekarttojen tekeminen on yhteydessä menestymiseen tehtävässä, jossa pitää kriittisesti arvioida tekstin sisältöä. Vain 14% tekee käsitekarttoja eli mindmappeja ja niistä 36% pääsee esimerkiksi lääkikseen sisään. Ference Marton variaatioteoriassa kertaus ei ole opintojen äiti, vaan vaihtelu on opintojen äiti. Ne jotka käyttävät monenlaisia reittejä saman asian tuottamiseen pärjäävät paremmin. Taitojen oppiminen on kuitenkin toinen juttu. Tässä siis kyse sisällön oppimisesta. Asiantuntijalla on hahmottunut sisäiset tyypilliset mallit ja siksi esimerkiksi lääkäri tuhansia potilaita hoitaneena voi erottaa diabetes 2 potilaan kokemukseensa perustuen ilman että osaa edes perustella miksi. Ihminen tulee käyttää sitä opiskelustrategiaa, joka hänelle on ominaista. Kaikille ei esimerkiksi sovi käsitekarttojen tekeminen. (Lonka 2017) Oppimisen esteinä voivat olla esimerkiksi se, että opiskelijaa syytetään passiivisuudesta, koska opettajalla on aktiivinen rooli. Fyysinen tila ja vanhat tietokäytännöt ohjaavat myös rooleja. Ihmiset eivät kehtaa kysyä ja jakaa ajatuksiaan. Bulimiaoppiminen. Oikeassa olemisen kulttuuri. (Lonka 2017) Oppimisen tasot ovat: tiedon lisääntyminen, muistaminen ja toistaminen. Tiedon sovellus ja ymmärrys. Asian näkeminen uudessa valossa. Muuttuminen ihmisenä, identiteetin kehittyminen. Ihmisten välisten sosiaalisten verkostojen muuttuminen, erilaiset kontekstit ja identiteetit. Uuden tiedon ja uusien käytäntöjen luominen. (Lonka 2017) Kannustava ilmapiiri lisää motivaatiota ja parantaa opiskelijan saamia arvosanoja. Aivoriiheen (brainstormingiin) ei kuulu kritiikkiä. Ensin lätkitään ideoita taululle ja vasta myöhemmin katsotaan kriittisesti. Ideoinnin siis tuhoaa kriittisyys. Feed-forward-metodi. (Lonka 2017) Erilaisia oppimismenetelmiä ovat aktivoiva opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, prosessikirjoittaminen ja projektioppiminen. Menetelmät toimivat mitä paremmin ryhmä toimii. Muita ovat moniammatillinen tiimityö, tutkiva oppiminen, ja ilmiölähteinen oppiminen. (Lonka 2017) Oppiminen ei ole vain tiedon hankintaa, vaan myös osallistumista kulttuuriin ja kasvamista sen jäseneksi. Jaetut arvot, normit ja roolit. Älyllinen työnjako: osaaminen hajautuu ihmisten välille. Käytäntöjä on tätä vaikea muuttaa, koska ne ovat osa laajempaa toimintakulttuuria. Kun yksi ihminen muuttuu, koko sosiaalinen yhteisö järjestyy uudestaan. Esimerkkinä uuden oppilaan tulo luokkaan muuttaa koko sosiaalista järjestelmää Wenger (1998); Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2004).

47


Tärkeää on ottaa huomioon sopivuus (fit) ja epäsopivuus (misfit), eli ryhmän hyljeksintä, jotka liittyvät ihmisten hyvinvointiin, eli oma identiteetti ei välttämättä sovi yhteisöön jossa työskentelee. (Lonka 2017) Verkostoituneessa älykkyydessä (Hakkarainen & Lonka & Paavola, 2004) ihmisen ajattelu on paitsi sosiaalisesti, myös fyysisesti hajautettua ihmisten ja apuvälineiden kesken. Oppiminen ei ole vain tiedon hankkimista, vaan siihen liittyy sosiaalisia käytäntöjä. Fyysiset tilat ja sosiaaliset normit työntävät ihmistä tiettyihin rooleihin. Oppiminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa, joko ihmisten välillä tai ihmisen ja esimerkiksi kirjan välityksellä tai ihmisen ja koneen välillä. Mikäli esimerkiksi kännykkä hajoaa, tuntee ihminen olevansa alaston. Reunatuntemuksia syntyy, kun ihminen menee omien uskomusmaailmojen ulkopuolelle. Episteemiset tunteet ovat oppimisen kannalta tärkeät. Mitä hämmentyneempi, sitä paremmin oppii. (Lonka 2017) Ei ole olemassa huonoa päivää. On olemassa huonoja tilanteita ja huonoja olotiloja. Tilanne ja olotila muuttuvat. Vanha kansa opetti, että kannattaa aamulla kun toistaa useita kertoja ”tästä tulee hyvä päivä” – ohje on edelleen hyvä ja sille löytyy tieteellinen perustakin. Jos uskoo stressin olevan haitallista, on se haitallista. Ne jotka eivät usko stressin olevan haitallista ei stressi ole haitallista. Stressaaminen tuottaa pahaa oloa. Ahdistuminen on negatiivinen tunne, joka haittaa oppimista. (Lonka 2017) Perfektionisteille ei pidä laittaa lisää haasteita. Pitää katsoa milloin pitää boostata pystyvyyden tunnetta, koska lisätä haasteita, jotta he pikkuhiljaa pääsevät flow-tilaan. (Lonka 2017)

48


Lainatut lähteet Eysenck, Michael. ”Fundamentals of Cognition.” Teoksessa Fundamentals of Cognition, tekijä: Michael W. Eysenck, 1-179. Psychology Press Ltd, 2012. Hyönä, Jukka. ”Luento: oppimistrategioista ja oppimistyyleistä.” Turku: Turun yliopisto, 17. 7 2017. —. ”Luento: Tieto- ja tapahtumamuisti.” Turku: Turun yliopisto, 02. 11 2017. Häkkinen, Jukka. ”Luento: Kolmiulotteinen havaitseminen.” Helsinki: Helsingin yliopisto, 17. 10 2017. Hämäläinen, Heikki. ”Luento: Mitä aivot tekevät ja kuinka sitä mitataan?” Turku: Turun yliopisto, 2017. Lonka, Kirsti. Luento: Oppimisen psykologiaa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 09. 11 2017.

49

Kognitiivinen psykologia - oppiminen  
Kognitiivinen psykologia - oppiminen  

Tässä olen yhdistänyt kirjan Fundamentals of Cognition tiedot ja kognitiivisen psykologian luennot yhdeksi muistiinpanoksi.

Advertisement