Page 1

vM?|u?? ?š…œ œ—u?? ! Íb?½u?? ?Ö W# ÂËu?? ?ý Íb½u?? ?! W?? ?! v?M|u?? ? ? ?š…œ vM?|“ËW?? ? ? Ö…œ œ—u?? ? ? ?! w$W?? ? ? ?Ö W?? ? ? ! 4O?Ð…œ u?? ? }? ? ?š vÐ œ—u?? ? ! w?²? ? ?šWÐ w?²? ? ?šWð W?? ? ! 4?O? Ð…œ u?|œ Íd?? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ÝW?z åw??½U?1W??#u?? ? ? ? ? ? ?Ýò œ—u??~? †W??¼ Í—«u?? ? ? ? ? ? ? ? ?"W??¼U??½ Ë ó?? ? ? ? ? ? ? ? ?}? # Í—U??M? Ð œ—u?? ? ? ? ? ? ! ÍôW?ЗW?? ? ? ? ? ? ! w?²? ? ? ? ? ? ?ý…œ W?ðï?Ð 4??O?Ð…œ Êó??|˙…œ —W?? ? ? ? ? ? ? ? ?ýï??J?}? ð w??M? |u?? ? ? ? ? ? ? ? ?š ‚W?¼U??½W??Ð Êó?? ? ? }?½…œ s?|u?? ? ? ý vÐ Ë —W?? ? ? Ý v?Ð Íb?? ? ? O?¼W?? ? ? ý

Ë«—˛u?? ! «dÐ Íœ—u?? ?! W?? â? ?! wM?OM|u?? š w?JýWz ÍW?? ! U?ðW¼ ÊU??²? ÝW?? " ”…œ W??²|—bÐ ÊUM?"˛œ w"“WÐ W# Ë …œUÐ w?}? ł W# Í“U?? ?³?½U?? ?O? ? ?Ö W# ‰W?? ? Ö w½U?? ? "…—U?? ?% w?½U?? ?!W?†˘˙ sÝd?ðW?? ?" ÊU?? ?²? ? ÝW?? ?! „W?¹ W?? ?%Uð W½U?ÇË vÐ W?ðUÐW?? ?š ÂW?z Í˙ï?? ?! W# …—«Ë˛œ Ë ‘Ëu?ð wÇ—W?? ? ? ÖWz Íœ«b?? ? ? }?Ð w½«b?½W?? ? ?³?†ï?¼W?? ? ?Ý ÊU²Ý“ ÍËËœW# Èœ —W¼ —U¼WÐ È˛˘˙ „…Ë …—ËuÝ r}# ÂüWÐ Íœ«“U?z w?&?¹—U?ð …ËËb?½U?*W?? ? ? ? Ý w?"W?#U?? ? ? ? Ž w?J?†W?? ? ? ? šW?Ð ÊU?? ? ? ? ²? ? ? ? ? Ý…œ …ËW?𫜗W?Ð Ê«—W?? ? ? ? ýï?J?}?ð —W?ÐW?# r?†«“ v?Ð…œ

¿¿¿

X?? ?ÝW?? ?Ä ÍW?? ?M? ? "˛Ëœ ËW?? ?z U?? ?~? ? Ð v?? ?ð U?? ?Ð ÂüW?? ?Ð X?Ý…œ—«œW?Ð e?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? Ö—W?¼ Èd?? ? ? ? ? ?!U?½ œ—Ë “…Ë…˙ Èñ?? ? ? ? ? ? ? ? ?H? Ð W??½«d??|Ë Ë…—W?Ð —W??¼ b??½u?? ? ? ? ? ? ? ? ?! v??Ð…œ Èñ?ÐW??½ W?½«“—W??ЗW?? ? ? ? ? ? ?Ý …u?? ? ? ? ? ? ?}? ? ? ? ? ? ? ! ËW?# ï??†W?¼

±π∑∑ر±Øπ …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ ≠ „˘—WýUÄ W# ¿¿¿

vÐU½ œ—Ë “…Ë…˙ ø˙Ëu??Ý Í…bÐ Èb†W¼ ËË˙W# ‘U??²? ,? }z °ÍË…“

±≥µ∏≠≤≠≤∑ …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ ≠ „˘—WýUÄ W#

ø˙Ëu?? ? ?! XA?Ä Íd?? ? ?OÄ w?½U?? ? L? ? ? ÝU?z ÍU?? ? šËË˙W?½ ¿¿¿

4??O? Ð…œ «ËU??z ÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?"—«“ w??†U?? ? ? ? ? ? ? ? ? Š W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?!

ÙUz Í—U¼WÐ

4??O? Ð…œ «ËU??z ÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? L? †«“ w??†U?? ? ? ? ? ? ? ? ? " W?? ? ? ? ? ? ? ? ? !

W??M? " w??ð«ËU?? z …ó?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? }? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? "W??# W?? ?M? ? Ý w?? ðüË r?? ?M? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?³? ? Ð œ—u?? ? ? ? ! w?½W?? ? ? ?Ý…˙ Ë Êï?? ? ? ? ! Íb?|“ œ—u?? ? ? ? ? ? ? ! w?½W?? ? ? ? ? ? ? "W??ð w?¹«ó??|—œW?Ð U?? ? ? ? ?Ý…—U?? ? ? ? ? ! Ê«—«“W?¼ ÍW?~?½«Ë˙  U??ÐW?? ? ? ? ? ? ? š Íe??|—W?ðW?? ? ? ? ? ? ? ?" Ë W?M? Ð Í—U?~½…—W?Ð w?²? ? ? šW?? ? ? Ý Í…—Ëu?? ? ?ý Í—U?? ? ? ?!«b?? ? ? ? O? ? ? ? 1 w?²? ? ? ? š…Ë Í…œd?Ä 258

4?O?Ð…œ „U?Ç w?½U?? ? ? ? ? ?!…ËU?? ? ? ? ? ! w?Ö—W?? ? ? ? ? " W?? ? ? ? ? ! 4?O?Ð…œ „UÇ ñ?Ä ÊU?? ? ? ?!…ó?? ? ? ? O? ? ? ? ! w?Ö—W?? ? ? ?ł W?? ? ? ?! 4?O?Ð…œ —Ëu?? ? ? ? ? ?Ý Í—U?¼W?Ð ¨5?ý Í˙ï?? ? ? ? ? ?! W?? ? ? ? ? ! 4??O?Ð…œ —Ëu?? ? ? ? ? ? ? L? zW?? ? ? ? ? ? ? " 5?"W??z U?½ Íå5??"W?zò 4??O? Ð…œ «Ë«“ v??Ð Í—Ëu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý w??!Ëu??Ð W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?! 4??O?Ð…œ «ËU?? ? ? ? ? ? ? ?Ý ÍU??½ï?? ? ? ? ? ? ? ?Ö v?Ð Í…“ËËñ?? ? ? ? ? ? ? ?! …Ë«ñ?Ð ÊU?? ? ? ? ? ?!ËU?Ð ËU??Ç W?# w?¹U?? ? ? ? ? ?"ï?? ? ? ? ? ?Ý W?? ? ? ? ? ?! …Ë«˙œ«œ ÊU?? ?J? ? ?¹«œ …d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? Ä w?? ? !˘—W?? ?Ð 257


q?? ? ?!W?? ? ?Ð ÂW?? ? ?J? ? ? Ð Èœ—W?? ? ?Ð È“ï?? ? ?ð åq?ð …Ë«œW½ w?}?Ä ÊËËœ—W?? ? ?Ö W?? ? ?!ò u?? ? ? ?}?Ä ÊU?? ? ? ?"«—ËW?¼ w?½«—ï?? ? ? ?Ö „…Ë åu|œ ÍWJK?O?á? }Äò —W?Ý W??L? }MÐ vÄ ÊËË˙ ÍËU?? ? ? ?O?½U?? ? ? ?!W?Ð r?}? ? ? ? ÝËu?½«œ ÊËu?? ? ? ÝW?†W?¼ —W?? ? ? ÝW?# r}?? ? ? ?AJ?Ы˙ r??M? ?â? Ð W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ýËW??½…Ë v??J? ?ÄW??Ç +ñ?? Ð W?? M? ,? ?|u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý v?? J? ?Ý…œ b?½WÐ ÂW?J?Ð wJ?}? ? ? A? ? ? O?ð W?# Âï?? ? ?š b?½WÐU?? ? ? ?O? ? ? ?Ö v?à?Ç rM?}? ? ? ?,? ? ? ? á†W?¼ Âd?? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ÐW??# v??ÇW??½ v??ðËW??J? ýW??z Âd?? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ÄU??Ð ï??Ð Ëu?Ð U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ÖU??½W??Ä w?"W?? ? ? ? ? ?š Ë ê?}?Ä Ë …ËW?? ? ? ? ? ?Ö Âd?~?Ð w"W?? ? ²? ? ÝWz Íb?½Ëœ —W?? ?Ý W?? ?L? ? ?âÐ e?|—U?z Í“—W?Ð Íu?? ? ? ? ?}? ? ? ? ?! —W?? ? ? ? ?ÝW?# e?? ? ?}? ? ? "U?z W?? ? ?"d?~Ð ÊU?? ? ? ²? ? ? Ýœ—u?? ? ?! …ËU?J? Ý˙ï?? ? ? ? ? ? ?š ËW??z w?½«u?? ? ? ? ? ? ? łW?Ð …ËU?? ? ? ?Ç ËËœ ÂW?? ? ? ?z …ËW?? ? ? ?M? ? ? ? Ð ÊËË˙ …ËU?? ? ? ? ? ? ? " v??#W?? ? ? ? ? ? ? Ö ÍW?½«ËU??Ç ÂW?z …ËU?¹d?? ? Ö ÊU?? ? ²? ? ?Ýœ—u?? ? ! w|u?? ? Ý W?# Xý˙ ÊU?? OJ,?? }? ?"d??1 ÍW½«ËU?Ç ÂWz X?ýu?J? ¹…œ s?"˛œ w?J?|œ—u?? ? ? ? ? ?! ï?Ð ÊËU?? ? ? ? ? Ýd?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ?Ö«œ ÍW?½«ËU?Ç ÂW?z ÊËU?¹d?? ? ? ? ?Ö ÊU?¹U?~?M?O? ? ? ? ? ý W?# b?M?}?¼ ÈËW??# Ë …d?? ? ? ? ? ? ? ? }? # s??}? †…œ v?Ä r??Ç ÈË…œ ‘ï?? ? ? š +U?? ? ?²? ? ? ?Ýœ—u?? ? ?! s?"

—…œWM?†ï?? ! ÍW?? Ö—W?? L? A? ?}?Ä ÍW?? ÝïÐ —W?? ?!d?? ?O? ? ?Ö«œ ÍUÄu?? ?Ý ÍW?½U?? ?š˙ï?? ?Ö Ê«d?? ? ? }? ? ? ?ý W?J?ÇWÐ w?½ô W?? ? ? L? ? ? ?â?Ð Ê«d?? ? ? }? ? ? ? " ÍW½U?~?½Wð ÍU?? ? ? ?ÖüW?? ? ? % Ê«u?? ? ? ? }?~?½W?z d?? ? ? ? O?ð w½U?J?¹W?Ä v?ł Ê«u??|e??Ð ”…œ w?½U??J? }? Ä w?}? ? ? ? ? ? ? ? ? ł “W?? ÐW?? ½ Í…ËW?? ðW??½ w?? !U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? š “W?? z “W??z W?? ¹Ëu?? ðu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ö —W?? ¼

260

259

¿¿¿

w??½W?1œ W??/«Ëñ??Ð d?? ? ? ? ? ? ? ? }? ð d?? ? ? ? ? ? ? ? }? ð w?½W?? ? ? ? š r?³?Ð w?½U?? ? ? ? O? ? ? ? ?ýï?? ? ? ? š W?# ó?? ? ? ? ? ? ? }?# Ë œ˛˙ W??# Âñ?? ? ? ? ? ? ? }?~? Ð ËU?Ç ó?? |˙U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý 6?? ?Ð r?? M? ?¹d?? ?Ð U?? ð w?? ½…Ë…œ s?? Ð W?? # r?? A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ?½«œ w?½W?? ? ? ? ? "W?Ç Ë ¯d?? ? ? ? ?}? ? ? ? ? ?" W?/«Ëñ?Ð Ê«d?? |u??½…“ Í«ËW?? ¼ Âó?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? †W?? ¼ Ê«d?|b?†W?¼ËU?z —W??Ð W?? ? ? ? ? "…b?Ð ï?? ? ? ? ? š Ê«œ—…“ Ë “«˙ W?? ? ?Ð r?? ? |˙W?? ? ?~? ? ?†W?? ? ?¼ Ê«œ—W??Ð W?†U?? ? ? ? ? ? ? ? ?ł …ËW?? ? ? ? ? ? ? ? "…œ—W??Ð r?? M? |u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?&? ?Ð Ê«“…Ë…˙ ÊU??Ð W?? # r??M? }? Ð @??½…œ…Ë ÊU?¹W??Ð ÍËW?? ? ? ? ? ? ? ? ? !‹ Ë…˙ ÂW?? ? ? ?J? ? ? ? Ð W?? ? ? ? ½«u?? ? ? ?½˙ ËW?? ? ? ?#  Ë…“ ÊË«d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? !W?? ½ Íï??Ð s?? "˛œ v?Ä Âd?? ? ? ? ? Ö«œ „W?¹…—U?? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ?" W?# Èd??~?½…—W?? ? ? ? ? ? ? ? Ý œd?? ? ? ? ? ? ? ?! ÍËW?ðW??½


«˙ï?ð u?? ? ? }?½W?# ÊËu?Ð Ê«œ—W?? ? ? Ö—W?? ? ? ?Ý «˙ï?? ? ? ?Ö ÊU?¹u?? ? ? ? }?½ W?? ? ? ?O? ? ? ? O?½ Í…ËW?Ð ÊU?? ? ?"…—U?? ? % w?A? ? ?}?JðW?? ? ?L? ? ?Š…“ ï?Ð ÊU?? ? ? ? "—…œ W½ W?¹W?¼ —ï?? ? ? ? ²? ? ? ? !Ëœ W?½ Í—«Ë…b??M? |u?? ? ? ? ? ? ? ? ?š W??# Ê…d?¼W??Ð v??Ð øÍ—«Ë…œ—u?? ? ? ? ? ?! Ë Í—«Ë…b?M?|u?? ? ? ? ? ?š ¿¿¿

ËËe?Ð p?†W?? ? ? ? ? ?š Íe?? ? ? ? ? ?}?¼ U?ðW?¼  ËËeÐ ‘W?? ?Ö w?†W?? ?&? ?ýW?? ?"W?Ð ËuÐ X,?š—…œ Íï??š —W?ýïJ}ð w?J†W?š X?,? ? ? ? "W?Ð Ëu?Ç«œ ‘W?ð—W?z ó?? ? ? ?ÖW?Ð W?? ?M? ? ?|Ë v?? ?Ð Ëu?? ? Ð p?? ?}? ? M? ? ?¹˙W?? ?Ä«˙ W?M?|u?? ? ? ?š w"ï?? ? ? ?Ö ¨ u?~?ð…œ  üË Íï?? ? ?š w?M²?? ? ? Ý«—UÄ ï?Ð —ï?ðU?? ? ?²J?¹œ Íï?Ð «d?? ? ? ?!…œ W?? ? ? ?! wÇ—W?¼ Íœd?? ? ? ?! Ê«ËU?ð Ë ÂW?? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?Ý w?²? ? ? ? ? ? Ý…œW?Ð Ê«Ëô …˙ï?? ? ? ? ? ? ? ? ? ý w??M?|u?? ? ? ? ? ? ? ? ? š «˛˙ …ËW?? ½U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? " —˘“ ï?? Ð Í—«œ—˘“ …ËW?? ½«b?? ¹W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?" W?? ðU?? ¼ ‚˙W?? Ð b?½U?? ? ? ? ? ý…Ë w?²? ? ? ? ? ? Ý…œ w?¹…“W?Ð v?Ð b?½«˛˙ ÍËU?? ? ? ? ? ? ?O?Ä Ë Ê˛ w?M? |u?? ? ? ? ? ? š b?½U?ðËu?? ? ? ? ? Ý Íd?? ? ? ? ? O?Ä w?!ËU?Ð w?Ö“ b??½U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1˙ p??¹«œ —W??ÐW??# ÍW??†˘˙ Ê«d?? ? ? ?}?z w?!U?Ä w?!U?? ? ? ?š w?²? ? ? ? ,?¹Ë Ê«d?? ? ? ?|Ë U?? ? ? ?J? ? ? ?Ð Íœ Íb?? ? ? ?½…ËW?? ? ? ?z —«e?? ? ?}Ð ÊU?? ? ?O? ? ?Ö W?# wJ?†W?? ? š ÂüW?Ð —«œ—˘“ —W?? ? ? ÐW?? ? ?# b?? ? ? ½«u?? ? ?½W?? ? ? ½ Í«œ 262

Íu?|œ Ë w??½Ë s?}? ? ? ? ? ? ?à?Ð r??A? ? ? ? ? ? ?}?Ä Íu?? ? ? ? ? ? ?}? ? ? ? ? ? ?! Ë ñ??Ç r?²? ? ? ? ? ? ? Ý—W?Ä…œ X?ý…œ v?Ä …ËW?? ? ? ? L?|˙W?? ? ? ? ?Ö…œ U?? ? ? ? ł X?ýW?? ? ? ? ? ? ?Ö ÂW??J?Ð «b?½U?? ? ? ? ? ? ?O? |œôW?Ð ÍË«—W?? Ð Ë r?? ?|œ r?? M? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?³? ?Ð ÍË«—œW??½ v??# s??ÝU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ö Í…—Ëu??Ð ÊU?? ? ? ?"—W½ Ë Ë…ó?|˙W?Ð ÍW?~?à? ? ? ?}? ? ? ? ! ÊU?? ? ? ? "—W?? ? ? ? š Ë ÊU?¹ï?? ? ? ? š v?Ð ÂüW?Ð b?½W??Ð W?½ Ë Ê«ËU?M?Ð W??½ ¨œW?? ? ? ? ? ? Ý W?½ b½W?? ?" ÍË«d?? !W½ ÙU?? "ï?? ?ł ÍW?? Öï?? ł ÊW?? ? ? Öï?Ð Í…Ëu?Ð ñÄ Íd?? ? ? ?}? ? ? ?²? ? ? ?ÝW?z ÊW??ÖW??ł Ë Ëu?? Ý vÝ Ë W??²? O?# W# ñÄ Ùï?ð Ë b?½u?ð Ë «“U?z Í—U?? ? ? ? ? O?ðu?? ? ? ? ?ł Ùï?? ? ?! wM?ÝU?? ? ?Ö Ë ˙W# w?ðËu?? ? łU?? ? ?Ö ÊU?? ? ? ð…—…œ v?? ? ? ?Ð —«˛W?? ? ? ¼ w?? ? ? ?Ýd?? ? ? Ð ÊU?? ? ½ Ë Ëï?? ? ?ð v?? ? Ð Ë ËË˙ Ë ‘…˙ Ë«d?? ?O? ? Ö«˙ vÄ u?? ?O? ? A?†W?? ?% w²?? ?Ý…œ Ë«—œ v?Ð Ë Ë«˙œ w?½U?? ? ? ? ? 1d?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?Ö œ—u?? ? ? ? ?ÖW?Ð w?½ï??¼ W?†«u?? ? ? ? ?Ý ÍW?†U?Ä œ—u?? ? ? ? ? ! w?M?"˛œ ÍËU??Ç w?à? ? ? ? ? ?%W?Ç ‘d?Ð Ë ‘…˙ Ë ‰ËU?? ? ? ? ! ÍËu?½U?? ? ? ? š ‘d?? ? ? ð ͢œ Ë ‚…˙ w?? ? ? ½U?? ? ?½ —W?? ? ? ¼ W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ÝW??#…œ Ë ˘—œ «d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ! Íï??Ð øW?? ? ? ?Ý…—œW?? ? ? ?" Ë ÊU?ÐËU?~?|˙ «u?? ? ? ?! …Ë«—œW?½ —U?? ? ? OðËu?? ? ? ?ł w1U?? ? ? " „W?½ …Ë«d?? ? ? ? ? ? ?! —Ëu?ÄU?? ? ? ? ? ? ?š ÊU?? ? ? ? ? ? ?L?|œô 261


…ËW?? ¹U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ! …ËW?? ðU?? ¼ „U?? ÄU?? ½ …ËW?? ¹U?? ½ p?? †W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?š ï?? Ð ÍË«œ Èñ??Ð…œ È˛u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?!…œ Èd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ö…œ È˙œ…œ ¯“ v?ý˘d?? ? ? ? ? ? ? 1…œ ˙W?? ? ? ? ? ? ? ý Èe?? ? ? ? |—U?? ? ? ? ÄU?? ? ? ? ?½ Ù«b?? ? ? ? M? ? ? ? ?" Ë Ê˛ Èe?|—W?ðW?? ? ? ? " Èd?? ? ? ?Ö…œ ÊU?? ? ? ? L? ? ? ? ?}?# d?? ? ? ? ? ? ? ?O? ~? ÐW?½U?? ? ? ? ? ? ? ?š Ë W??ðËË˙ …Ë«˙ d?Oð X,}?ý ÍW?"d?% Ë WÄïð ÍW"d?Ö v?M? |u?½‹…œ Íï?? ? ? ? ? ? ? š w?~? ½…“ Ë d?Ð…“ v?M? |“ËW?? ? ? ? ? ?Ö…œ s?|u?? ? ? ? ? ? š W?# Ê«Ëô W?†U?z Í—U??¼W?Ð ÊU?? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? Ýœ—u?? ? ? ? ? ?! W?†üu?? ? ? ?ÖWÐ U?¹ v?Ð s?|u?? ? ? šW?Ð U?? ? ? ?ł

…ËU?? ~? M? ?¹d??ÄW?? ½ Ûï??ð Ë p?? ½U??ð W?? # …ËU?~?M?¹—“W??½ W?K?#u?? ? ? ? ? ÖW?Ð w??|u?? ? ? ? ? Ö Í“W??ÐW?½ w??%W??Ç ¨ d?? ? ? ? ? ? ? ?Ö«œ w?}? Ä Í“W?ð ÍËuÇ—u?? ? Ö —W?? ? ?!d?? ? O? ? ?Ö«œ U?ð ¿¿¿

åÈË…œ r?M¹œ Ë —W?? ? ? Ý«œËW?? ? ? Ý wI?? ? ? ýUz s?"ò ∫X?ðu?? ? ?Ö u?ð åÈË…œ r?M? ¹œ ÍW?~? Ð X?ð«ËU?zW??Ð u?? ? ? ? ? ? !U??ðò ∫-u?? ? ? ? ? ? ?Ö s?" ÂW?? J? ?Ð —«b?? ¹œ W?? # w?? J? ?|ËU?? ?Ç w?? J? ?|ËU?? ð ÈËW?? J? ?†W?? ¼ øÈË…œ r??M?¹œ Ë Ùœ v??½«u?? ? ? ? ? ? ? ? ł ï??Ð v?½«u?? ? ? ? ? ? ? ? ! w??½«e?Ð U??ð øÍW?? ? !W?ÐUð ‘W?? ? Ö w?ðW?? ? "ËË˙ v?ýï?? ? áЫœ ‘…˙ Í˙u?? ? Öe?Ð øÈË…œ rM?O? ?³? ?ý…˙ ÍËU?Ç ø«u?? ! Ë rMO?? ?³? ?ýW?? Ö Íd?? O? ? ŽU?? ý s??" W??# ÍËu?Ð ÊË ï??ðW??z °ÍœU??ÐU??¼W?? ? ? ? ? ? ? ? ?" Íœ«e?¹—W??Ä ÍW??z ÈË…œ r??M? O? Ç Í—W??Ä Ë …œ«e??¹—W??Ä Èu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?!W??# v??ÐW??¼ Âï??ð …ËW?? ? ? ²? ? ? ?}?ÇU?½ d?? ? ? OÐW?# r?L? ? ? ?A?¹—ËUz Ë  Ëu?? ? ? %U?¹ Ë -ËË˙ ÈË…œ r?MO?Ç 5Ç Ë ËU?? ? ? š wJ?,Ð Ë ÙU?z Ë —Ëu?? ? ?Ý Íu?? ? ?}?#

Ëu?Ð UÐW?? ? š Í—«b?? ? ýW?Ð g¹œ—u?? ? ! Ëu?Ð  U?? ? ? ? ? ?Ý…—U?? ? ? ? ? ?! Ͳ˘˙ ÍW?†˘˙ «b?? ?O? ?H?½U?? O? ? Ö Í«b?? ?O? ?H?½U?? O? ? Ö ÍËô «œ Íb?? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ¼W?? ? ? ? ? ? ? ? ?ý ¨W??½U??¹«“U??z «b??¹ËU??M?|u?? ? ? ? ? ? ? ? ?š w??ðU??ÐW?? ? ? ? ? ? ? ? š W??# «b?? ? ?¹ËU?? ? ? ~? ? ? ½W?? ? ?ð w?? ? ?ð…˙W?? ? ? ¼ W?? ? ?# üW?? ? ? %W?Ð Ëu?Ð —W?¼ ÊU?? ? ? ²? ? ? ? Ýœ—u?? ? ? ! üW?? ? ? ? ?Ð Ë œ—…œ —«“W?? ? ? ? ¼ w?? ? ? ? ?²? ? ? ? ?¹œ r?ýW?? ? Ö w?M|u?? ? ?š v†…œ U?? ? ?²? ? ?,? ? ?}?z ør?ýWÐ «u?? ? ! …u?? ? ?²? ? ?ý˙ ‘˙ï?? ? ý ï?Ð Â«Ë —W?? ? ? ? ? ¼ ¨ÂËu?? ? ? ? ?Ð Í—«œ—˘“ Ͳœ «˅˙ w??1U?? ? ? ? ? ? ? " ÈËW?? ? ? ? ? ? ? "…œ —W??¼ “U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ½W??Ð ÂW?~? Ð ÈËW?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?"…œ “«u?? ? ? š Í“«ËU?? ? ? ?O? ? ? ?ł v?½W?? ? ? " ÂËU?½ X?Ý…—W?ÄW?½ï?? ? ? ? ?! p}?#ï?Ä w?ÇW?? ? ? ? ?! X?? ?Ý…œ—«œ W?? ?½Ëu?? ?Ð W?? ?½U?? ~? ? }? ? Ð ï?? ?Ð «b?? ? ? ? ? ¹œ«“U?? ? ? ? ?z Í—U?? ? ? ? ? ¼W?? ? ? ? ?Ð W?? ? ? ? ? # «b?¹œU?? ? ? ? ý Ë w?ýï?? ? ? ? ?š w?ðU?? ? ? ? ! W?# Ë…d??Ð …ËW?? ðËW?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?! W??Ä«d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? š ËW?? ? ? ? ? ? ? ?ýW??Ð U?J? Ð ˛˘˙ W?¹U?? ? ? ? ? ? ? ?"W??ð œd?? ? ? ?! ÍËUM?|u?? ? ? ?š w?½«u?? ? ? ł ÍW?M?Ý œd?? ? ? ? ! ÍËU?? ? ? ? O?ÄU?½ Ë è?}? ? ? ? ?1 Ë ˘—œ

264

263

±≥µ∏≠±≠±∞ …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ ≠ „˘—WýUÄ W# ¿¿¿

Ëu½Ë˙ wJ,}"d1


ÂU?? ? ? ? ? ? ? O?Ç w??†U?Äô W??# r?A? ? ? ? ? ? ? ?O?½«œ …œËu?? ? ? ? ? ? ? ÝU??z s?†W??¹U?½ øÈË…œ rMO?? " w¹W??"d??Ö vÐ ¨ËW??!W??ÝU??š w?á? ÝU??% W??á? ÝU??% Íó??Ð Íœ«“U??zW??Ð W?½U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ,? M?O? z w??Ç—W??¼ W?? ? ? ? ? ? ? ? ?"ËË“…—U??z øÈË…œ rM?O~?"W?? ? š Ë U?? ?" Ë q?¹œ Ë ËU?? ?"«œ w?#W?? ? Ö ÊïÇ ÂW?J?Ð Êï?? ? ? ! w?!ôW?? ? ? ! w?½ï?Ð U?¹ È˛ñÐ s?|u?? ? ? ?š ÈËW?? ? ? "U?½ ÈË…œ r?M¹d?? ? ? ÝW½ w?½ï?Ð Ë W†üu?? ? ? Ö Ë W?? ? ?%ö?? ? ?}? ? ? ?" w~?½…˙ r?J?ÝU??½ w?²? ? ? ? ? ?ÝW??¼ Íu?|e?Ð…œ 5?½W?J? }?Ä Ë s?¹˙W?? ? ? ? ? ?á?†W?¼ øÈË…œ r?M?¹d?ÐW?Ð w?Ö—W?? ? ? ? ł Ë ·ïz Ë g?}?z ñ?Ä w?†œ «u?? ? ? ? ! d?? ? ? ?"W?½ w?½«b?? ? ? ?O?¼W?? ? ? ? ý w|u?? ? ? ? Ý W?# r†œ Ëu?Ð Ê˛U?z Í“—…œ ÈË…œ r?MO?JÝW?ð v†U?? ? ?!“ïð Ê…b?Р«œËW?? ? " ¨W?? ? ?O? ? ?O½ ”W?Ð Âï?? š w1U?? " ï?Ð ÂüWÐ ¨W?? ýï?? š —W½ ÍËË—U?Ä ¨Â—W?? Ö w}?? ł ÈË…œ r?M¹œ—W?Ð wM?|u½ Ë œ—U?? ? ?Ý w?ðËWJ?ýW?z Í—W?? ? ³? ? ? }? ? ? Ý b½…—…“ Ë …d?? ? !W?? ? ! „…Ë W?†Uð Í“«u?? ? &? ? ?O½“W?? ? " Í—«“W?Ð ïÐ øÈË…œ rM?¹d?? ? O? ? ý Íd?? ? ÝW?? ? % w½«ËW?? ? ÝUÄ s?" r}?? ? àÐ —W?? ? Ö v?†…œ v?M?}?†u?Ð…œ Ë r?}?# U?? ? ? ? ?!…œ Ùï?J?L? ? ? ? ? Ý ˙W?? ? ? ? ?ý Íu?|œ ÈË…œ r?M? ¹“—ËW?ð …u?? ? ? ? ? ? ?}? z Ëu?? ? ? ? ? ? ?"W??¼ w?½«œ—W?? ? ? ? ? ? ?ÝW??# ï?Ð …ËW?? ? š«œ Ë W?MO?? ? ! W?# ñ?Ä ÍWM?O? ? ?ÝWÐ œ«œ ÍW?? ? ?²? ? ?A¹d?? ? 1 ï?Ð ÈË…œ r?MO?ðU¹W?? ? ?ý wL?? ? ?ł…˙ ∫wðu?? ? ?Ö ÊU?? ? ²? ? ?Ýœ—u?? ? ?! WðU?¼ s|u?š w%—Wſ œd! ÍW?MÝ Ë ŒxÐUÝ Ë Xý…œ—W?Ý Ë eI?%WÝ ÈË…œ rM?O? ? Ý ËW?? Š …d?? ?H? ? Ý ïÐ ∫w?ðu?? ?Ö 7,¹Ë Íd?ð w}?? ?Ý øs??}?M? Ð ÂË«˙ U??¹ W?K? #u?? ? ? ? ? ? ? ?Ö —W??Ð W?½…b??0 W??¹«Ë…˙ ÍW?? ? ? ? ? ? ? ?! ÈË…œ r?M¹˛ Âï?? ? š w?½U?? ? ²? ? ?Ýœ—u?? ? ! W?# Âœ—u?? ? ! -u?? ? Ö —W?? ? Ö øÍW?? ?!W½ö?? }?¼ vÐ W½«d?|Ë —W¼ W?? ?! …b½u?? ! —W?? ?ÖW?? " œ—u?? ?! ÈË…œ r?M?O?~½…˙ w?½«u?? ? ? ? ł w?½«œ…ËU?z w?½U?? ? ? ?L? ? ? ? ?²? ? ? ? A? ? ? ? ?O?½ v?Ð W?? ? A? ? ?}? ? ?! v?Ð ÂW?? ? !W½U?? ? ²? ? ? Ýœ—u?? ? ! W?? ? ! -«ËUzW?Ð —˘“ øÈË…œ r?MO?? ? ? % Ë ‚˙ ñ?Ä wðüË «u?? ? ? ! “«u?? ? ? &? ? ? ?O? ? ? ?²? ? ? ýU?z

Íñ?Ð v?½U?? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ÝU??z W?# ÂËU?Ç ËW?? ? ? ? ? ?ý W?¹ï?Ð Íu??¹œW?½ u?ð øÈË…œ rM?¹Ë—WÄ Ë @?½U?? ?" wýd?? ? Ö W?? ?ýd?? ?Ö ÂW?? ?! ÍœW?Ð uð ÊU?? ? ? ?"W½ ÍËüU?ð v?ð«b?? ? ? "W?½ ‰W?? ? ? ?łWz w?%U?? ? ? ?Ý u?? ? ? !…Ë U?ð ÈË…œ r?M?¹d?? ? ? ?O? ? ? ? ?ý w?ÇU?? ? ? ? " ¨Íu?|e?Ð ”…œ ¨W?? ? ? ?!ñ?Ð …ËU?Ç d?? ? ?}? ? ? ?šWÐ ÍœU?¹ w?ð…Ëô Íu?? ? ?O? ? ? ÝW?Ä Ë W?KO?? ? ? Ý sÐ w?½«Ë˛ ÈË…œ r??M? ¹d??|œ ÍœU?¹ Âd?? ? ? ? ? ? ? ? ? "W??½ W??½«d?? ? ? ? ? ? ? ? ?O? Ä Í…ËW??z ï??Ð ø—«ËW¼ v?ł ÍW~½«Ë˛ W# W?~½…b?? }Ð …—U?? ÖËW?? ý ËWz v½«u?? ! ÈË…œ rM?O? ?L? ? łW?? Š °W?Ð Íb?? }¼ ∫-u?? ?Ö s" Ëu?Ð „…Ë…˙ ê! œd?? !…œ r?~½UÐ d?? ?Ö…œ rO?ÄïÇ—W?? Ý W?? ?! Í…˛˘˙ ËWz v?½«u?? ! øÈË…œ rM?O? A? ?šW?½ W??$W?Ä Ë Ê“UÐWÐ Ùï?? % ͢œ ¨ÈË…œ ¢œ ‚ï?? ý W# ¨r²?? }? ?ý ¨Â˙W??²?†œ ¨r²?? Ý—WÄ w½«u?? ł ¨Âd?? O? ŽU?? ý ÈË…œ r?MO?~½…˙ w?²? ? ? ý…œ Ê«u?? ? ?ł w½W?1œ ¨s?|ËóÐ Íu?? ? ?}? ? ? ! ÂËuÐ …œ—…Ë—WÄ œ—u?! w½U?²?,|u! ÍËu½Ë˙ wJ?,}?"d?1WÐ s" ÈË…œ r?M¹d?? ? ?1W?Ð w~?MO?? ? ?Ý Ë ÙU?? ? ?! ÍËUÇ Ë ÙU?z w?L†u?? ? ?! 5?½…“U½ Ë „U?Ä WJ?|œ—u?? ? ! W?? ? â? ? ? ! s" w?²? ? ?,¹ËW?? ? ?ýï?? ? š ÈË…œ r??M? ¹˛—W??ÄW??Ð w??šU??Ð Ë Â…d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? Ä W??½«ËW?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? šU??Ð ˘—œ Ë Í“U?? ? ?³? ? ?à? ? ? }? ? ? 1WÐ Èd?? ? ?"…œ U?ð Èd~?Ð ËË˙ ÈËW?? ? "U?½ ÈË…œ r?M?O? ? ? ? ? ? ?"—W?? ? ? ? ? ?ý Í—U?¹œ ¨Í—U?ÐW??# ¨Í—«œ“U?½ ¨Í—U?¹ øW?O? OÇ ïР©w¹U?1…Ë® w½d??O?ý „…Ë wJ}?,?|˙ wýWð s" ÈË…œ r?M?O?½«“ …d?? ? ? ? }? ? ? ? ?1 Í…Ë«d?? ? ? ? ?!ËU?Ç ÍU¹—Ë Íó?? ? ? ? ?O? ? ? ? ?! ∫-u?? ? ? ? ? ? ? ? ?Ö W??J? ½u??Ç U??J?Ð +«b??M? ¹“ W??# s??¹b??M?|“ v??Ð…œ ï??Ð åøÈË…œ rM¹“ 3Wz ÍW²ýu! ¨3W?š ÍW²ÝWš ¨3W" “Wzò ∫U?½…œ s?" Âó?? ? ? ? ?}? ? ? ? ? â?Ð Íœ«“U?z Íó?? ? ? ? ?}?Ç  W?? ? ? ? ?% s?†W?¹U?½ ÈË…œ r?MO?M|u?? ? ?š w?"—W?ð «u?? ? ?! ÈË…œ rM?¹d?? ? ?O? ? ? ý wM?|u?? ? ?š r}?? !W?ðu?? ²†W?¼ ©ï?? !WÇ® W?? Öd?? }? ? " u?? }½W# Ê…œU?½ Â…Ë Í—«uÐ ÈË…œ rM?O? ?ý —W?? Ý Ë s|u?? !W?Ð q" wJ?¹«œ ÍW?? ÝdÄ WJ?½uÇ

266

265


5~"W?? š ÍW†U½ W# W~?−? }Ð ÂËË—W??Ö W# W¹U?½ W??²? ,? }z ÂËuÐ ˙WÄ˙WÄ w?†u?Ö …—Ëu??Ý Ëu?"W?¼ Íñ?}~M?O?ý W??! s" 5?ý s??" ï?Ð U?J? Ð …d?? ? ? ? ? ? }? # u?¹˙W??Ä w?!˙œ —W?¼ W??~?½…˙ b?½«˙WÄ…œ —Ëu?M?Ý wà?? ? ? }?¼ Ùu?? ? ? Ö wM?²?¹œ ïÐ W?? ? ? ! s?" 5?A½W?½U?? ? š «d?? ? ?! WðËË˙ v?Mðu?? ? ?Ö ‚W¼ —W?? ? ?ÝW# —W?¼ ÙW?? ? ? ? ? ?"ï?Ç ÍË«—…œ W?# «Ë È˙W?? ? ? ? ? ?Ö…œ W?M?&?¹˙…ËU?? ? ? ? ? ?ý s?¹ËW?z W?# ñ?Ä Ùœ w#u?? ? ? ? ³?#u?Ð ËW?z W?†u?? ? ? ?Ö w?M?¹œ w?M?¹œ s" ÂW?? ?²? ? Ý…œ vÐ Ë W?? ?²? ? ÝWÐ˙W?Ä Ë W?? ?²? ?ÝW?? ?&?†œ …“Uð 5?"W?? ? ?! W?# Ë s}?#W?? ? ?! W?# ‚…ñ?†œ Í—W?? ? ?!Ë«˙ —…œ …—…Ë ó?|—œ wM?¹˛ —W?? ? ? ÖW?z w?ýï?? ? ? šU½W?Ð …b?M}?¼ È˙W?? ? ? á? ? ? ?}?ð s¹˛…œ …œËu??ÝUz Ë ÂW??! ÍW½«ËWÐ W??Ö“ï??š œW?Ý W??Ö“ï??š ±≥∂∞ ÈËUz ÊöOý …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ ≠ eÖd}½ vJÄWÇ ÙuÖ vJÄWÇ W# ¿¿¿

ıU" Íï#ïÄUz v½«u?? ?ł .œ …ËW?? O? ? O? ?"ö?? ?,? ?O?z wÐU?? ?−? ?O? ? ŠWÐ W?½U?? ? ? ?"—W?? ? ? š Ë W?#W?? ? ? ?š ËW?# ÍU?z ,UÐ W?†U?? ? ? ?" v?Ð „U½ËË˙ «Ë …œ—U?Ç w~?½U?? ? ?" Ëu?? ? ? ³¹b?? ? ?"W?½ W½U?? ? "—W?? ? š Íe?? ? ſW?? ? ł u?? ?}?½W# „U?Ä ÍËU?? ? ÝWÐ

ÍËW??K?¼W??Ä Í—U??ÐW??#U?½ Í—«ËW??M? |u?? ? ? ? ? ? ? ? ý r??à? ? ? ? ? ? ? ? ?}? ¼W?½ U??ð ÈË…œ r?MO?J?,? ? ? ?" w?ýï?? ? ? š Ë ÊU?? ? ? !…—«œ—˘“ w?ðW?? ? ? ³? ? ? ?ÖW?½ «˅˙ w?1U?? ? ? " —W?? ? ? ?ÝW?# U?2Wz Â˙W?? ? ? ?1œW?Ð «u?? ? ? ! ¨Â˙W?? ? ? ?ýô øÈË…œ rM¹—ËUz w?²?ÝW¼ Ë «u??O¼ Ë ÊU?L? Oz ¨„WÇ Ë XÝ…œ W?? ? ? ?ÝW?J?}Ð Ë —«˛W?¼ Ë W?K?¹ï?? ? ? ?! W?#W?? ? ? ?Ö ÂW?z wðU?? ? ? ?łW?½ ï?Ð øÈË…œ r?MO?? ? ?ÝU?½ W?~|˙ Ë ó?? ? ?O?ð Íd?? ? ?O?Ð Ë „UÄ w?½U?? ? ?O? ? ? Ö w??%W??¼U?? ½ Ë Í—«˛W??¼ Ë Í—«œ—˘“ w??½Ëu??Ç«œó?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ÖW??Ð ï??Ð ÈË…œ rM?OM?ÝUz w?²? ? ,? ? " Ë U?? ?ÖU?z Íd?? ?}ðËu?? ? ł Ë —W?? ?Ö—U?? ?! —…œW?M†u?? ? ? ! Íœ—u?? ? ?! W?¹U~?|˙ ÂWz …—«u?? ? ? "W¼U?½ Ë X?šW?? ? ?Ý ÈË…œ r?M?O? ð Ë ˙u?? ? ? ? ? ?Ö ÊW?¹U?? ? ? ? ? ?š ó?|—œ w?J?}? ðU?ÐW?? ? ? ? ? ?š ï?Ð üË …—Ëu?ÄU?? ? ? š w?ýu?? ? ? ?š Ë w½«œ…ËU?z ï?Ð  U?? ? ? łW?½ Í«Ëœ ÈË…œ r?M?O?Ðœ—Ë Ë X?Ý«˙ Ë „UÄ Ë „U?Ç w?J?}?†W?? ? ? ? "ï?? ? ? ? ! ‰W?? ? ?Ö Íó?? ? ?O?ðËb½u?ð w?½U?? ? ?,? ? ? !W¹ w?ýW?ÐËU¼ w?ðUÐW?? ? ?š ï?Ð ÈË…œ r?MO?~½W?? ? Ý Íó?? ? O? ? ?! Ë ¯—W?? ? łW?Ð ÍW?? ? "«—U?? ? ! ÍËô „W†W?? ?³? ?ý…˙ sL?? ?}¼ Í˙ï?? Ö Í—Ë…œ W# Êd?~Ð ˙u?? ! Ë ó?? ?O? ?! ÈË…œ rM?O? ? ý Èu?? ?! W?# +«b?? ?O¼W?? ? ý Íñ?? ?}~?MO?? ?ý W?? ? ! s" ±≥µ∏ر≤Ø≥ ≠ œUÐU¼W" …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ ≠ „˘—WýUÄ W# ¿¿¿

¿¿¿

5A½W½Uš

ÂU?? ? ? ? Ýd?ðW?½ ¨w?½«Ëñ?†W?¼ r}?ð ¨Ëu?ÐW?½ ÕU?½u?? ? ? ? Ö w??†ï?Ð W??†ï?Ð Ë u?? ? ? ? ? ? ? ? }?M? ł Ë W??†ï?? ? ? ? ? ? ? ?"W?Ç W??# œd?? ? ?! .œW?Ð «œËW?z ÍËË˙ W# Ëu?Ð Ê«u?? ? ?ł ÍËW?z w?†˘ó?? ? ? ?" ¨˘d?Ð ¨…b?¹œ ¨W?? ? ? ?L?†u?? ? ? ?! ¨W?? ? ? ?O?½W?¼ ï?ð ï??Ð È˙ï?? ? ? ? ? ? ?Ö…œ w??M?¹œ ¨v??ÐW?½ s??¹œ W?? ? ? ? ? ? ?! ıU?? ? ? ? š w?ÝËu?1«— ”d?ð vÐ ÍW?¹U?? ? ? ? Ý—W?ð ËW?z

5?~?½…˙ Í—U?¼W?ÐW?Ð «b?¹W?? ? ? ? ? !˙ W?# ÂËu?Ð p?}?#u?? ? ? ? ?³?#u?Ð s?¹d?? ? ?ÝW?½ Ë W?†üu?? ? ? Ö Í—«b¹œ W?# Ë —«e?†u?? ? ?Ö W?# —ËËœ .ñ?? ? ? ? 1…œ w?ſU?Ð w?†u?? ? ? ? Ö wÄï?Ä Ë p?# ï?Ð ¨…u?¹“U?? ? ? ? ! s¹ñ?? ?1 Íe?? ?}¼ d?? ?²? ? Oz W?? ?L? ? O½ ¨U?? ?"W½ …u?? ?}Ä Âï?Ä Ë ˙WÄ X?ÝñÐ Ë “U?Ð Íñ?Ð W?? ? ?! È“ñ?Ð …—W?? ? ? !Ë«˙ ËW?z w²?? ? ? Ý…œ 5ý wÖd?? }? " W??"W?JÐ ËË˙ Ë Â…bÐ Ùu??Ö—Ëu?? Ý Í˙Ëu??Ý ËuÐœd?? ? ! ñÄ w?½W?? ?"W?Ç wÇËu?? ?Ý Ëu?? ? "W¼ ÂW?J¹d?Ç s"

268

267

¿¿¿


—ËWł Í—ËWð v?½W?ðW?Ð ‚…ñ?†œ w??%W?K?1W?z W?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ?O? ½ Íœ—u?? ? ? ? ? ! w?M?"˛Ëœ v?½W?J?³†W?¼ ÈËW?¹…œ v?%«d?? ? ? ?}? ? ? ? ?Ž w?J†W?? ? ? ? š w?¹W?? ? ? ?A?¹˙ Èd?~?Ð ÍËU?Ç Í—W?Ð w?J?}? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ý ͲU?½ ‚«d?? ? ? ? ? }? ? ? ? ? Ž W?# v?? ½…Ë…œ Ë q?? šW?? ½ W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L? ?†«“ Èñ?? Ð…œ È—ËW??ðW?? Ð —W?? ¼ Í—ï?? ? ? ? ?ýU?z Ë w½W?? ? ? ? ?"—W?z ¨„—u?ð Ë œ—u?? ? ? ? ! Ë »…—W?? ? ? ? ?Ž v?½WÐW?½ Í…b?? ? ? łu?? ? ? Ý v?ðuÐ „…Ë ¨È˛u?? ? ? !…œ U?¹ ¨Èd?? ? ? Ö…œ «œœW?? ? ? ? ? ? ? ? Ý …ó?? ? ? ? ? ? ? ? O? ð Ë ÍËU??~?½…˛ w??M? ÝU??z øw?Ç Íñ??|“ v?½W?? ? ?ýW?ð 4?|œ W?? ? ?!W?? ? ? ²? ? ? ,? ? ? ?}?z ÊËWz Í—ï?? ? ? ÝU?½ W½ï?? ? ? ! Ê«d?? ? ? ? ?}?z w?ÐuM?ł W?# Íœd?Ð Ë Íb?½U?ðËu?? ? ? ? ?Ý ¨w?²? ? ? ? ?ýu?? ? ? ? ?! v?½W1d?¼W?z U?JÐ Í“«˙ Íï?? ? ? ?š W# W?? ? ? ?! v#Ëu?? ? ? ?ſW?? ? ? " „…Ë ÊU?? ? ? ²? ? ? ?Ýœ—u?? ? ? ! ÙW?? ? ? Ö…œ Íœ—W?? ? ?"U?½W?Ð Íœd?? ? ? ! ËWz ÍËW?z v½W?? ?"W?? ?ÝU?¹ Ë Ê…—W?? ?²? ? ÝW½ Ë Ùu?? ?ÖW?Ð œdJ?¹W½ W?? ?²? ? šW?? ?ý œd?J?†W?¼ wðüË Í—U?? ? ? ? ý Ë Èœ W?# w"ï?Ð Ë „W?? ? ? ? ýËu?? ? ? ?" v?½W?? ? ? ? ? ? "…œ Ë ÊôW?ð Ë X?ý…œ ï??Ð Ëu?Ð …—«ËU?z w?J? †W?? ? ? ? ? ?š Ê«u?? ? ? ?ł Ë d?? ? ? ? O?Ä —W?? ? ? ?ÝW?# …“—W?ð u?? ? ? ?!…Ë Í—U?Ыœ W?K?#u?? ? ? ?Ö øv½W?? ? "W?Ç ÍU?? ? O? ? ?Ö Ë Ùu?? ? ÖWÐ Èœ w?¹…“WÐ v?½«u?? ? ! …“—Wð v??łW??Ð Í—U?? ? ? ? ? ? ? ? ?"ôW??ÄW??Ð w??A? ¹W?? ? ? ? ? ? ? ? ?ł …ËW??ðï??Ð Ëx??Ð «Ë v?½W?? ? ? ? ? ? ?ýW?Ð Ë è??}?ÐW?Ð …—«Ë˛œ …ËW?? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? }?Ðï?? ? ? ? ? ? ?! …“U?ð w?½«“ d?? ? ? ?}K?²? ? ? ? O?¼W?Ð Ë e?? ? ? ?O~?½W?ÇW?Ð Ë Ê˘d?? ? ? ?}½W?Ð Íï?? ? ? ?š v??½W?Ç W??# w?½«d?? ? ? ? ? ? ? Ö w??²? ? ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ? ?" È—œ…œ w?½«“…b??¹W?½ Èd?|b?†W?¼ Íï?? ? ? ? ?š W?? ? ? ? ? ! Ëu?Ыœ ÍW?½œ W?½U?~?}?Ð w?²? ? ? ? ? Ý…œ v?½W??Ð…—«œ w?#W??Ä w?Ö—W?? ? ? ? ? ? ?ł Í…˙W?Ä W?# Ëu??Ç«˙ w?ÇW?? ? ? ? ? ? ?! …u?¹œ w?J?†W?? ? ? ? ?š w?¹W?½«d?? ? ? ? ? }? ? ? ? ? ý w?ðW?? ? ? ? ?L?†W?¼ ÍW?ð…ËW?# v??½W??Ç…œ«˙ ¨È˙W??Ä…œ«˙ ËW?? ? ? ? ? ? ? ? ? ýW??Ð ¨…Ë«—ï??ð ÍËW?? ? ? ? ? ? ? ? ? š ÂüW?Ð ¨ËuÐ w?šU?? ? "…œ…“—W?Ð w¹W?? ? ?" w²?? ? ?ÝW?? ? " „W?¹…ËU?? ? " v½…ó?Ыœ Ëu# …ËW?? ? ²? ? ?}?Ð —U?? ?"u?? ? š W?? ? !  U?¼ Í…Ë wðU?? ? ! 270

v?A? ? ? ?O½…œ Í—Ëu?? ? ? ÝËË˙W?Ð 5?"—W?? ? ?ý w?â? ? ? ?! ıU?? ?" Íï?#ïÄUz g?OJ?|ËW?? ?ý ïð ÍËË˙ —W?? ? ÝW# ±≥∂≥≠¥≠≤ v"—Ë …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ≠eÖd}½ vJÄWÇ ÙuÖ vJÄWÇ W# ¿¿¿

Ê«—U¹ ÍWÖ—UÐ øÂW?J?³? Ç s?" Ê«Ë…˙ ÍË—W?? ? ? ? ? ?Ý u?? ? ? ? ? ? !…Ë Èd?Ð…œ«˙ Ë X?|œ øÂW?J?³?Ç s?" Ê«Ë…˙ wŠËË˙ ÂW?? ? ? ? !W?½ w?½U?Зu?? ? ? ? %W?Ð W?? ? ? ? ! ”Ëu?? ,? ?1W?z W~½…œW?? ?š Ë ŒËËœ u?? !…Ë W?? šï?? ý ËW?z ÍœW?? % øÂWJ?³Ç s?" Ê«ËW?? ?! w?†U?? ?" u?? ? !…Ë W?? ?"ï?? ? ! ÂW?? ?!W?? ? ²? ? ?AÄ Ë«˙ËW?? ? ? ? ? ? ? ? ý ï??Ð v?Ð…œ v??½«u?? ? ? ? ? ? ? ? ! r??K?ý ÍËU??~? ½W?¼ …“U??ð øÂW?J³?Ç s?" Ê«ËW?? ? ? ! w?ðË…˙ v?†W?Ð W½«u?? ? ? ?ł —˘“ W?½«u?? ? ? ł ÂËW?? ? ? ? ?à? ? ? ? ?ł w?²? ? ? ? ? Ý…œ …Ëu?Ð q?ý Ë «ñ?Ð w?~?½…“ËU?z Íd?Ð…“ øÂW?? J? ³? ?Ç s?? " Ê«Ë…b??Ð Ë —ï?? Ð w??¹W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? "ñ??Ä U?? ½…œ Èœ +ËW?? ? ? ? ? ? ? š W?? ? ? ? ? ? ? ²? |œ w?ð…Ëô w??ð…˙W?¼ w??ýï?? ? ? ? ? ? ? š w?½«Ë˛ øÂW?J?³?Ç s?" Ê«ËW?? ? ? ? ?š…b?M?¹“ ÙW?? ? ? ? Ö…œ W?J?K?¹ËU?z w?ðU?? ? ? ? ?! Èœ ÂW?†U??½ r?ýW??# w?A? ? ? ? ? ? ? ?}?z —W??ÐW?# È˛˘˙ U??ðW?¼ ËW?? ? ? ? ? ? ? ý øÂWJ³?Ç s" Ê«åËW?ý…u??O½ò Ë åï#W??Öò w~½…œ r?|u?Ö W??²|œ Ê«—U?¹ ÊËu??Ð È˙W?Ð Ë U?? ? ? ? ? ? â? ? ? ? ? ? }? Ä …ËW?J?}? ð ÊU?¹W?? ? ? ? ? ? Ö—U?Ð øÂW?? ?J? ? ?³? ? Ç s?? ?" Ê«ËW?? ?z w?? ? ýU?? ?Ä v?? ?½W?? ?ðW?? ? Ð «Ë v?? ?½œW?? ?# …˙W?Ä…œ—…“ w"…œ Í—ï?? ? ? ?š u?? ? ? !…Ë W?? ? ? ²? ? ? ?,? ? ? ?}?z s?" w½U?¹˛ øÂW?J?³?Ç s" Ê«ËW?ð Ë e?? ? ? ? }?¼ Ë ˙u?? ? ? ?Ö Ë 5?ð U?? ? ? ?"W?½ r?}?Ä s?ðËuJ?AÄ »…œW?z w?šUÐ w?†u?? ? ?Ö W?? ? ?â½u?? ? ?š U?¼ …Ëd?? ? ?Ý øÂW?J?³?Ç s?" Ê«ËW?? ? ? ? ? ł …“U??ð W?? ? ? ? ? !…—W?? ? ? ? ? Ö w?½«ËW?? ? ? ? ? šU?Ð Ëu?Ð œ—u?? ? ? ? ?! w?½«ËW?#W?? ? ? ? ?" s?L? ? ? ? ? }?¼ w?"…œ ËW?z Ëu?ÐW?½ ËU?z ÂW?J?³? Ç s?" Ê«ËW?#W?? ? ? ? ? ?" ËË“ Ê—…Ë …—˘“ d?? ? ? ? ? ?!u?? ? ? ? ? ?ý ËU?z ±≥∂¥ …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ≠eÖd}½ vJÄWÇ ÙuÖ vJÄWÇ W# ¿¿¿ 269


U?ÐU?½ W?J?¹œ w?"W?? ? ? ? ?š ÊU?1W?#u?? ? ? ? Ý d?? ? ? ? ?O?Ä U?ÐU??ЗU?z w?½…Ë…œ Ë —«œ W?? ? ? ? ? ? ?,? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ?Ý …ñ?? ? ? ? ? }?~?M?O? ? ? ? ? ý …ËW?ð…ËU?? ? ? ? ? " 5?ý ÍËW?z …ñ?? |œ Ê«—«“W?? ¼ w?? !W?? ¹üW?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ö —W?? ¼ „W?¹ Í—U?? ? ?!ËU¼W?Ð Í˛«d?? ? ?O? ? ? " Ë p?}? ? ? " „WÇ v?Ð Í—«˛W¼ w?J†W?? ? š —W?? ? Ý W?½ËuÇ Ê«—U?? ? ? ? ?ł Í—«—W?? ? ? ? ?% W?# d?? ? ? ? ²? ? ? ? ? %˙W?Ð —˘“ ‹Ê«—U?? ? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? ? ?"ï?Ð «d?? ? ? ? ? ? ? ! ¨W??½«d?|Ë W??½U?Ð Í“—W?Ð Ë Âe??½ W?# Ëu??Ð Ëu?½U?? ? ? ? ? ? ?š w??Ç—W?¼ Í“—W?# w,?? ? ŽW?Ð Í—W?JÝW?? ? Ž w?†œ „…Ë ”W?! œW?,?ýW?ý s}?†…œ W?ýï?š —«“WÐ —W¼ ”W?? ? 1W½ W?¹ËU?? ?" ÙU?? ? ŠWÐ W?½U¹ ¨U?? ? "W?½ U¹ „U?? ? š Ë Ùï?? ? š u?? ? }?½W# …Ë«ó?Ä WJ?A? ? ?}? ? ?" „U?Ä w??"«b?½W?z Ë ‘W?# Ëu??Ð W?Ä Ë  W?# ÊËu??Ç—…œ ï?½˛W??z ¨W??†…e??¹œ ¨W?? ? ? ? ? ? ? ? "W?†ï??Ç ÊËuÇ—W?? ? Ý ¨U¹ ¨U?? ? "˙ W½U?¹ ¨U?? ?"W?½ ÙU?? ?" „UÇ ‘W?MO?? Ý UJ?ý …—Ëu?? " ¨Í˙WÄ ”…œ „U??Ç ÍËU?? ? ? ? ? ? ? ? O?Ä «ñ??Ð ¨w??¹˘˙ „U?Ä w??½˛ œ—Ë w??ÝU??½˙Ëœ w?? #W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ö W?? ½«e??Ð ‘U??Ð œ—u?? ? ? ? ? ! ï?Ð ‚W?K?1W?z w??%W?¼ —W?¼ ¨W?¹…ËW?z W?? ? ? ?L†U?Ä Ë X?A?Ä Ë —W~?½W?? ? ? ?ÝËU¼ ÍËW?z W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? †U?? ÄU??½ Í…ñ??Ð Í—U?? ¹œ «œ Í—U??¹œ w½«d?? ?}?z ÍWz W?? ?O? ? O? ? ,? ? ŽWÐ ‘˘d?? ?1˙W?? ?ý w?½«d|Ë øW?? ? ? ?!…—W?? ? ? Ö w?Ç ‘˘d?? ? ? ?1˙W?? ? ? ý ‰Ëu?? ? ? ? ? ? ? ? ?1“œ Ë W??½U??Ð ı v??Ð b?½…ËU??¼W??½ ı ‰Ëu?? ¾? ÝW?? " U?? ²? ,? ?}z …—W~?½«d|Ë w,?? ŽWÐ ÈË«œ v³?? ?"ï?Ð Ë „W?? ýËu?? ?" ‘˘d?? ?1˙W?? ?ý ÈËU?½ ÍW?? ? L? ? ? }z w?ðW?? ? ?Š«˙ ‘˘d?? ? 1˙W?? ? ?ý 272

”W?J?}Ð Ë —«˛W?¼W?Ð W?? ? ? ?% w?¹…“W?Ð  U?? ? ? ?N?¹W?½ W?? ? ? ?! ËW?z øv?½W?? ? ? ? ?!W?½ w?²? ? ? ? ? ?Ý…œ v?Ð…œ Êï?Ç Ê«ËW?z W?½U?~?½W?ð Ͳ˘˙ «œœW?? ? Ý v?ÐU½W?½ …u?? ? }J?Çu?? ? !WÐ w?Ö—W?? ? ł W?? ? O? ? ?O?½ ”W?? ? ! øv½W?½ …u?? }JÇu?? !W?Ð wJ†W?? š g?¹ËWz wÖ—W?? ł v?Ð…œ ÊïÇ »…—W?? ?Ž ÍåX?š√ò Ë åŒ√ò W# ËWz v?ÐW½ w?!UÐ v?Ð…œ ÊïÇ øv?½W½ …—Ëu?Ä Ë ‘…˙W?? ? ?"U?? ? ?" ”…œ W# Èœ w?ðU?? ? ?łW½ Êï?Ç U?? ? ? ?! s?ý˘˙ ˙W?? ? ? ? ý Íd?? ? ? ?ÖU?z «œ…œ w?½U¼ ÍW?? ? ? ? ÝW?? ? ? ?! ËW?z v?½W?? ? !…œ vÄ ¨g?¹ñÄ Ë d?? ? }?ð  ËW?? ? ! W?? ? ! ÍU½U?¼ W?? ? ²ÇU?½ …—«Ë˛œ ‚«d?? ? ? ? ? }? ? ? ? ? Ž w?J? †W?? ? ? ? ?š ”…œ W?# Í—U?? ? ? ? ? Ö“˙ …“U?ð v??½W??ð…œ v?# Í—W??ÐË—Ë…œ Ëu?? ? ? ? ? ? ? ? ?"W??¼ ¨v??ÇU??M? }? Ä …b?M? }? ¼ W?? ? !˘ñ?? ? "Wz ‚«d?? ? }? ? ?Ž wJ?†W?? ? š —W?? ? ÖWz W?¹U½ ”…œ W?# wÇ v??½…œ w??†U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? "«˙ ¨v?? ½…œ ”…œ ¨Êd??~? Ð „W??¹ ¨Ê˙W??Ä«˙ ÊËu?Ð w?¹UÐï?? ? ? ?š W?# w?"Ëu?? ? ? ?ý wðW?? ? ? ?³? ? ? ? O? ? ? ? %U?z W¹W?? ? ? ?"W?z v?½W??ð…Ë Ë p?†W?? ? ? ? ? ? š w??M?"˛Ëœ W?¹W?? ? ? ? ? ? ?"W?z w?ÝËu??½…—U?Ç ±≥∂¥ Í—U¼WÐ …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ≠eÖd}½ vJÄWÇ ÙuÖ vJÄWÇ W# ¿¿¿

Íñ}~MOý ÊW¹ôW# W½UÐ Í—Uý w½œdJ½U"œ—ïÐ ÍW½ïÐWÐ ±π∏¥ w½«œ—…“ïł Í±µ W# ‚«d}Ž w½U!…ñ1W†UÐ W?? ? ?½U?? ? ?¹d?? ? ? Ð —W?? ? ?~? ? ? ł W?? ? ?½«d?? ? ? |Ë W?? ? ?½U?? ? ?Ð W?½U??¹d?? ? ? ? ? ? Ö ËU??Ç ¨…ñ?Ä Ùœ ¨…ñ?? ? ? ? ? ? ?Ý ‘W?# ÊËu?Ð ˙W??Ä˙W?Ä ÈË w??†u?? ? ? ? ? ? ? Ö …—U?¼W??Ð ÂW?Ð ÊËu??Ç e??¹U?? Ä w??†…“W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?š Íœ—…œW??Ð «Ë ÊËuÐ ‘…˙ ÊU?? ?š«œ W# W?? ?%ö?? }? ? " wÖ—W?? ?ł ÊËu?Ð ‘W?? ? ?Ö Ë s?¹—…Ë …d?? ? ? }?KK?ý w?JýW?z 271


e?? ? ? ? ? ? ?}?¼ Íñ??Ð w?}?# W??½U?? ? ? ? ? ? "…“ ÍW??¹ï?¼U??Ð ËW?z e?? ?}? ? "U?z u?? ?}½ WðW?¹Ëuðd?? ?Ö W?½«u?? ?ł ó?? ?O? ? ! ÂU?? ?! w??½«u?? ? ? ? ? ? ? ł Ë X??,?¹Ë…œ w??½«Ë˛ «Ë ÍW?†œ ËW??z w?½«—W?~?O½ W?# Ë ÂW?? ? ? ? ſ W# …ñ?Ä U?? ? ? ? ²? ? ? ? ,? ? ? ? }?z Ê«u??! Ë dðu??! …ËËœd??! Í…“—W??ý ÍW?½U??O? }Ä ËWz Ê«Ë˛ v?ł ÍïÇu?ðU¼ W?# W?? ? % ËuÐW?½ ËËb½U?? ? " ±≥¥∑ …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ ≠ eÖd}½ vJÄWÇ ÙuÖ vJÄWÇ W# ¿¿¿

Ê«Ëô Íó|ñÝ…œ

W?? ? ? ? L? ? ? ? ? }?z w?†U?? ? ? ? ŠW?Ð v?ðËu?? ? ? ? ÝU?½ w?Ö“ W?? ? ? ? L? ? ? ? ? }? ? ? ? ?! ËW?z w?%˙ W?# …œ—u?? ? ? ? ! w?†œ u¹“˙ wJ?A? }? " —W??ÖW?" w?J†W??š U??Ö…b??}ð u?¹œËW?z Íœ—u?? ? ? ?!W?Ð w?,? ? ? ? ?ŽWÐ U?? ? ? ? !…œ ı …—Ëu?? ?N? ? ýW?? " b?? ?O?¼W?? ýW?Ð Í…“œüW?? ?% ÂWz …—Ëu??ÄU?? ? ? ? ? ? ? ? ?š f?ŽW??Ð w??L? †U??ÄU?½W??Ð —W??¼ ˙u?? š Ë s|u?? š u?? }½ W?# …—U?? ý ÂW# Í“ËW?? Ö ˙u?? ? ?! Ë ó?? ? ? O? ? ? ! ÙU?M" Ë d?? ? ?O?Ä Ê«œW?? ? ?ÝW?Ð Êb?½U?? ? ?šËË˙ v?# Ëu?? ? ? "W¼ w?½U?? ? ? !…b½u?? ? ? Ö Êb?½U?ðËu?? ? ? ? ?Ý v?# Ëu?? ? ? ? "W?¼ w?½U?? ? ? ? ?!…“…˙ 7?ý˙«œ XO?? ? ?L? ? ? ?ÝWÐ w?½U?? ? ?!W?? ? ?O? ? ? O?½U?? ? ?! 7??ýU??½ w?? ½U??¹˛ Í…ËU??Ç—W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ý w??½U??¹ r??ÝU?M? O?Ð ÍËW??z …—«b?? ? ? ? ? ? ? ?}? ? ? ? ? ? ? ?Ý W??# Í«œ r?ÝU?? ? ? ? ? ? % ö??¹W?# u?? ? ? ? ? ? !…Ë Í—«“W?¼ b??½W?Ç «b?? ¹œ—W?? Ð w?? †œ W?? # «u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?! w?? ¹…“W?? Ð «b?¹œ—W?? ? ? ? "U?½ W?# v?ðU?? ? ? ? ÖU?½ Íd?? ? ? ? "u?? ? ? ? ý v?Ð —W?? ? Ý…d?? ? ?}? ? ? š ÍËWz ËW?z ÍW?? ? ?,? ? ?%W?Ð v?Ð —W?? ? ³? ? ? "W?? ? G? ? ? }?Ä Í˙u?? ? ! U?Ð È˛uJ?¹…œ

Íd?|“W??½ËU?Ç w?ðW?? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ÝW?Ð Íu??|˙ ˘ñ?Ð Íd?? ? ? ?}? ? ? ? ?ý w?½ô ï?Ð WÐW?? ? ? ? " È—U?? ? ? ?"ôW?Ä d?? ? ? ?}? ? ? ? ?ý È˙W?Ä—…œ v½ô W?# W?½U?¹Ëu?ðu?? ? ? ?Ö Íd?? ? ? ? ? ?}?½ Ë v?" W?M? |“W?Ð s?"˛œ Ëu?? ? ? ? ? ?"W?¼ W?M?}?J?ý „ï?M?O?½ U?? ? ? ? ? O?Ç ÂW?z ï?Ð W?¹W?? ? ? ? ? " Íd??}? ?ÝW??"—W?? Ö w!˘˙W?? Ö Ë W??"d?? O? Ý Í“œ vJݢ˙WL†W¼ ÂW²?ÝWz Ë XšWÝ wJOðWÐ øÍd?|b?? ? ?³?†W¼ ÊU?½«ËW?? ? ?šU?? ? ?ý w?J?¹—W?? ? ?š ¯…d?? ? O?ð Ë d|b?†W?¼ Ë W?? ? !˙ Ë œ˛˙ Ë ïðW?z øÍd?? }ð Ë —«e?? }Ð —W?? ÖW??" ï?? š w½U?? O? ?Ö W# X?½ü…b?½W?? ? ? ? ! Ë p?†«ñ?? ? ? ? ?Ö s?Ð …Ëï?? ? ? ? â?Ð øÍd?}M! Ë s?,|u?Ý u?}½ Íd?}? 1 ÍW?! ïðWz “ï?†W?? ? ? ? ? Ö u?? ? ? ? ?}?½ …u?? ? ? ? ? }?M?Ð X?J?K?! ˘ñ?Ð Íd?? ? ?}? ? ? ?1 wýU?Ð W?ðï?? ? ?š w?A? ? ? O?z sðüW?¼ ó|ñM?|u?š w½U?¼U?A?½W¼W??ý «b?ýïð g?}Ä W# Íd?}Ð Ë d?}?š sà?}¼W?½ w}Ä ÊËuÐ p¹—W?š ˙W?? ? ýô w!U?Ä Íœ—u?? ? ! …d?? ? }? ? ?1 …ó?? ? }? ? ?"W# Íd?? ? ? ?}?#œ ¨Í—U?? ? ? !«b?? ? ? ?O? ? ? ? 1 ¨Í—U~?½…—W?Ð

È“—W?#…œ Íe?? ? ? ? ? ?}?¼ v??Ð W?# «Ë ÍW?? ? ? ? ? ?$W?Ä ËW?z È“—W?ÐüU?Ð ÍW†ï?J?"W?? ? ? ?" w?ðW?¹u?? ? ? ?O? ? ? ? ?ýu?? ? ? ?! w?%U?ð …ËU?? ? ? ? ? ?"W?½ v?²? ? ? ? ? ? ,? ? ? ? ? ? }?z ÍW?½«œœ ËW?z w%U?? ?Ý ÍW?? ?ÖW½WÇ —U?? ?ł —˘“ w?ðW¹Ëu?? ?²? ?ÝW?? ?Ö …Ë«ñ??Ð v??# w??¹U?? ? ? ? ? ? ? ? ?"ï?? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý ÍW??½«ËU??Ç ËW??z …Ë«d?? ? ? ?O? ? ? ? Ö«œ ¨«d?? ? ? O? ? ? ? Ö«œ ÊU?½«u?? ? ? ?ł W?# bM?}?¼ …Ëu?ðd?? ? ? ?Ö Í—U?Ð v?²? ? ? ? ,? ? ? ? }?z «Ë Í…u?? ? ? ?}?# ËW?z …Ëu?ðd?? ? ? ? ?Ö Í—U?¹ w?†ï?½ Ë Â—W?½ ÍW?? ? ? ? ? L?†u?? ? ? ? ?!

274

273

¿¿¿

Ê«Ëó}ł


œ—u?? ! wâ?? ! , XðU?ÐW??š Í˙ï?? ! Í«b?? O? ?1 Íd|u?Ð Ë —U?? ? !«b?? ? O? ? ?1 Ë “U?? ? ³½U?? ? O? ? ?Ö W?? ? ! XM|u??šW?Ð Ë Í—Ëu?ÝËË˙ Ë “—W?ЗW??Ý ïðWz Íd?|œ…œ Íœ«“U??z Í—Ëu?? ? ? ? ? ? Ý ÍW?†üu?? ? ? ? ? ? Ö œ—u?! Í˙u?! , X~½W?H?ð ÍW#Ëu# Í«b?O?1 Íd?|u?ÐU?½ W?~?½W?? ? ? ? H?ð ËW?Ð s?"˛Ëœ W?? ? ? ? ?! X~?½W?? Hð Ë X?Ý…œ b½U¹W?? ?Ö«˙ wJ†W?? ?šWÐ Íd?? ? ? ? }? ? ? ? ?š Í“«u?? ? ? ? š«œ Ë w?¹—«œ—˘“ Ͳœ œ—u??! ÍU??1…ËU?Ð ÍW†˘— W??Ö—W??L? A? ?}Ä ÍóÐ Íd?|u?? ? ? Ý Ë ÙU?ð Ë !…˙ W?# wÝd?ðU?½ W?? ? ? ! ÍW½Ëu?/ U?? ׆u?? ?Ý Ë w¹“«u?? ?š w²?? ýU?z W# Íd?? }? " Ë „U?Ð vÐ UðW?? L†W¼ Ë W?K"W?? Š W# ±π∂≥≠±≥¥≤ …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ ≠ „˘—WýUÄ W# ¿¿¿

WM¹—«uÇ —…ËUš —W"uŽ Í—W²ÝïÄ ïÐ …œ—W?? ? ? ?"U?½ W?? ? ? ?O? ? ? ? ÝœU?? ? ? ?% w?½U?? ? ? ?"…—U?? ? ? ?% …œ—W?? ? ? ? ? ?ł ¨…d?~? |˙ ¨…“œ ¨…˛u?? ? ? ? ? ?!˘d?? ? ? ? ? ?" u¹œËWz Íœ—u??! W# œd??! wÇ …Ëu??²?,? O? ³ðW½ u¹“˙ pA??}? " ÍW?²? ,? O?ýU??1 …—«œ—˘“ ËWz ±≥∂∑ Í˙W"W½UÐ ¨≤…—U"˛ ¨…ËdÝ Í—UÑï! ¿¿¿

276

w?!Ëu??Ç Ë „˘—«“ w?à? ðU?? ? ? ? ? ? ? % —W?¼ ï??ðW?z Íd??|Ë…œ «u??½W??z v??Ð Ë d?? ? ? ? ? ? ? ? ?O? Ä Ë q??¹œW??Ð Ê«Ëô Íó?|ñ?? ? ? ? ? ? Ý…œ —W?ÐW?# p??ý v?Ð U?½…œ Íd??}? ?ý…Ë ï??š —W¼ ËW?? !…˙UÐ „…Ë vÐ…œ w½«“…œ ‘UÐ —W??Ö  ï??š Í—U??! wÐU??,?O? Š øÍd?|uÐ…œ ï?? ? š w?ÇïÐ W?? ? L? ? ?}?z w1U?? ? " W?# U?~|˙ …—«u?? ? ? ?"W¼U?½ W?? ? ? ?!U½ËË˙ X?}?# W?? ? ? ! Íd?? ? ? ? ? }? ? ? ? ? á? ? ? ? ? ?ÝU?½ —«b?|˙W?Ð È˙ ï?Ð ÍœW?z ïð Í—‹W? ?³? ?}? ?Ý ¨vÐ ‘U?? "u¼ w?†UÐ —W?? ÖWz Íd|˛ W?? ?²? ? OÇU?½ Í…œW½ œ—u?? ?! w1U?? ?" W?? ?! ”W?! —W¼ W?²?,¹u?}Ä vÐW¼ —W?Ö  W#«œW?Ž Íd?|œ…ËUÇ Íï?? ? ?š U?J?Ð Íï?? ? ?š w†U?? ? ?" W?# W?½ü…œ—W?Ð Ë ¯—Ë“ W?? ? ? ݢd?? ? ? ?Ö«“ ÍU?? ? ? O?Ç Íd?|ó?Ðœ—W?Ð U?? ? ? ? ?!U??½ Ë œd?J?¹W?½ „W?#W?? ? ? ? ?1 …“U½W?? "  ï?? š w?J}?? " Ë Ûïð Ë p½U?ðWÐ Íd?? }Ð…œ—WÐ —W?~½W?? ÝWÐ Íœd?? ! Ê«u?? ý W?? ! Ëu?? ? ? ? ?ýU?Ð ÍË«˙ ï?Ð W?? ? ? ? !W?#ï?Ç Íd?? ? ? ? ?}?½…œ Íd?? }½…œ d?? }ðËu?? ł Í˙W?? ý ïÐ Íb½u?? ł W?? !  ËUÇ W?# U?? !˘˙ ÂW†W?? % d?? O? ?³? ? !U½ËË˙ W?? ! Íd|u?? ? ! Ë dðu?? ? ! —W?¼ „…ËW½ w†ôË˙W?? ? ! —W?? ?,? ? ?!W¹ …—«e?? ?}?Ð  ˘—œ Ë ÊU?? ?²? ? šu?Ð W# Íd?|œ Íd?? ? OÄ U?ð U?? ? %W?½U?? ? š w?&? ? ?}? ? ?ý W?# Ê«b¹W" W?ðU¼ „WÇ «œ w²Ý…œ œ—u?! w#WÖ Íd??}?ÐW~½W??ý Ë Ê«u?? ý …—ËW??Ö ÍU??ýU?? "W𠜗u?? ?! ÍW?? "…—ï?ð 7ýu?? ?! W# UÐU?? ?Ýdð W?? ?! Íd?? ? }? ? ?²? ? ?Ý Ëu?Ð ÊË ÊU¹˛ w?½U?? ? L? ? ?ÝUz W?# 275


UO!—uð Íœ—u! w½«bO¼Wý ïÐ Ëu½Ë˙ w½U¹dÖ Íœ—u?? ? ?! Íb?? ? ?O?¼W?? ? ?ý w?J¹«œ ÍW?z Íd?? ? ? ? ? ? ?ÖU?z ÍU?? ? ? ? ? ? ?O? Ç u?? ? ? ? ? ? ?!…Ë ï?ð ÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1ï??ð Ë U??Ð Ë Â˛ËW?? ð —W??ÐW??# Íd?? ? ? ? ?Ö«b?? ? ? ? ? }?Ä Ë ‚…˙ Ë X?šW?? ? ? ? ?Ý W?? ? ½«œ—…œ Ë Œ«œ ÂW?? ? z X?? ? ?ÝU?? ? z W?? ? # Íd?? ? ? ?Ö«˙ï?? ? ? š Ë W?? ? ? ?L? ? ? ? L? ? ? ?O?¼W?Ð W?? ? ? ?O?¹Ë«d?? ? ? ?1WÐ Ë w?á? ? ? ? Ý  —W?? ? ? ?Ý Íd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ÖU??z w??à? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ! X??½ËË—…œ X?½U?¹d?? ? ? ? ?Ö w?F?½W?? ? ? ? ? " U?? ? ? ? ?!…œ v?! øÍd?? ? ÖU½ ÊU?? ? ²? ? ?,|u?? ? ! ÍËu?½Ë˙ ïÐ …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ ≠ „˘—WýUÄ W#

278

277


wJ}!W¼—WÐ b½WÇ w¹«—WÐ

280

279


‰öIO²,Oz ÍW"WJŠW" wMOý W# W! WJ}J,}"d?1 WÄ b½WÇ ËËd|˛ ÍW²ÝW³†W¼ ÂWzò W¹«Ë r}?Ä Ë W?"Ëu?ð˛˙ «œœ—u?! w?¹ï??šWЗW??Ý ÍU~|˙ w½«b??O¼W??ý œ—U?? ? ?Ý s?|u?? ? ?š ı X?OР—W?? ? ? Ö s|u?? ? ?š ı p?|œ—u?? ? ?! Ëu?? ? ?"W?¼ Ë Èó|˙…œ p,?}?"d?1 —U?O?²?&?Oz v?Ð ÊU?!…d?F?}?ý Í…ËW½bM|u?šWÐ ÍWJÝËd?ð W?!® W??ÝËu??×½W??" W??"WJŠW??" ÂW# WM?ŽW# Ë „Ëuð w½U?? ? ²? ? Ýœ—u?? ?! w?¹ï?? ?šW?ЗW?? ?Ý Ë …Ë…b?½«˛u?? ?! Íœ—u?? ?! Í«u?? ? O¼ wÐU½W??ł wMO??Ý…ËüW¼ Íd?"Wz Ê«ËU?ð Ë ıËu?Ý vÐ ¨X,??š«Ëœ…Ë «b½«ËWz w?MO??ý W# Ë œd??!—…œ w½U?J|˙ËU¼ Ë —œU??I#Ëb?ÐW??Ž a}??ý ÆåU!…œ ©U½«œ ï½˛WzuÝ…œ WAO"W¼ ïÐ Íœ—u! Í…ËWðW½

«dÐ w?ÇïÐ r?}? ?à?Ð X}Ä ¨˛˘˙ U?ðW¼ ÂU?¹d?? Ö ÈËW?? ?ý ÈËœ …ËWðU¼ Âd?OÐ…Ë ‰ö?I?O?²?,?O?z wÝËu?×½W?" ÍW?"WJŠW?" Ëu?"W?¼ w²?A? Ö UM" ÍËUÇ g}Ä W# Ëu??³?²? ÝWÐ ÊU¹…e¹˙ …ËW?ð«ËUz œW?? ? ? ÝWÐ ÊËU?J?Mš W?? ? ? ! ÍW?½«b?? ? ?O?¼W?? ? ?ý ÂW?z —UÐW?Ð wJ|u?? ?}# Ë èðW?? ?ý UM|u?? š W?# wJ}?MH?? !W?Ð „UÄ …ËW?ðU?? ? " Ë Ëu¹˙W?Ä wJ?}? ? ?1U?? ? O? ? ?% Ë p}?~½…˙W?Ð „UÄ UðW?š vÐ s¹«—˛u! W?L?}zò u~½U¹…œ «ñJ}# r|u?Ö WðU¼ …ËWðU?? ? !U½ ÊU?? ? "W†ï?ð w~?½W?? ?!W?Ð U𠜗u?? ? ! wðW?KKO?? ? " ÂW?!…œ «Ë«œ ‚W?Š W# u?}?! ÍbMO?àÐ ÍW?Jðu# —W?ÝW# s" …ËWðU?ð ÍËË˙ —W?? ?ÝW# a?}? ? ý wÐU?½W?? ?ł …u|˙U?? ?á?Ð ‘ïð rO?? Š…˙ Íb½…Ë«œu?? š ÊU?? L? ?}Ä U?JÐ wJ}?? L? ?ŠË˙ uJ?†WÐ …ËWðU?? &½U?? "—W?? Ý…Ë ÊU??,?¹œ 5ÐW½ ”…œ d|˛ W?J¹b?? OÇ œ—W?? ? 1 Ë Ù«ËU?¼ v?Ð w½«œ“W?¹ vÐW?½«Ë X}?Ä ©UM?L? ? ?}?¼® …ËWð«œU?½ »U??,? ?O? ?Š vÐ ¨…—˘“ Ë r?†Ë“ ÂWz Í—W?? H¹W?? ! ±π¥≥≠±≥≤≤ ¨≤ …—U"˛ ¨ÊUL²AO½ Í—UÑïÖ

ìË Âœ—u! ÂW?? ? ? !…œ Âï?? ? ? š w?†U?? ? ? "W?¹U?Ä w%u?? ? ? ?I? ? ? ?Š Í«Ë«œ Ë Âœ—u?? ? ? ! ÂW??!…œ Âï?? š w†U?? " w¹«Ë«œ ªœ—u??! w?J†u??" W?? "ï??š w?†U??" W?M" Íd?? ? ?O?ÄU?Ð Ë »UÐ w?Ýd?? ? ?Oz ÊU?? ? ? ²? ? ? Ýœ—u?? ? ?! wJ?†u?? ? ?" ÂW?? ? !…œ Âï?? ? ?š w?†üW?? ? Š w?ð«d?? ? O? ? ?" Ë o?%W?? ? ?Š ÍU?? ? Žb?? ? O?z s?|u?? ? š wJ?ýWz È—«u?? ? š W?? ? ²?|œ ÂËUÇ W?# Ê«—UÐ u?? ? !…Ë—W?¼ ÂW?? ? ?!…œ Âï?? ? š w?†U?? ? Š W?# wJ?|b½…Ë…˛—W?Ð p}?½U?? ? "…“ —W?¼ W?? ? ? ?O?K?K?O? ? ? ? " …ËU?? ? ? ?š w?†U?¹W?? ? ? ?š U?? ? ? ?ſU?z Íô w?Ç—W?? ? ? ?Ö ÂW?? ? ? !…œ Âï?? ? ? ?š w†U?¹W?? ? ? ?š ÂËU?? ? ? " U?ðW¼ W?? ? ? ?ýU?Ð ÂôW# s?" oO?? ? 1…˙ ÍW?z  W¹U?Jý ÂW?? ? !U½  W?? ? % W?½U~?}Ð ”…œW?# s" ÂW??!…œ Âï?? š w†U??š Ë ÂU?? " w~½WÇ W?# ÂW??!  W¹UJ?ý —W??Ö uð Íd?JO?? 1 W?†U?? ŠW?? " Íd?JO?? 1 và?Ð r}Ä ”W?Ð U?? ×? ?O? ? ÝU½ ÂW?? ?!…œ Âï?? ? š w†U?? ?ŠW?? ? " ÍdJO?? ? 1 s"W?z ÈËU½ -W?? ?×? ? ?,½  W??OKKO??" w,?O? Š v³ðW?¼  u?Ö r}Ä Ë X?¹œ r&?}? ý È˛˘˙ ÂW?? ? ?!…œ Âï?? ? ?š w?†«u?? ? ?Ý …Ë«œ W½«ËW?# r?OÇ s?" -u?? ? ?Ö w}?Ä —W?ÐW# ÂW?? ? ?!U½ w?ÐWM?łWz w?†U?? ? ?ý Ë  Ëu¼U?? ? ?" d?? ? ²? ? ? Oz s?" ÂW?!…œ Âï?š w?†U?ý w~½…˙ ÍËË“ËuÐ W# Âï?š ÍW??ſïÇuJ½«˙ rA?? ? }? ? !U½ w?J†W?? ? š w†«b?M" ïÐ W?#  W?? ?L? ? Š…“ W?J¹b?? ? OÇ ÂW?? ? ?!…œ Âï?? ? š w?†UM?" Íd?? ? }? ? ? 1 —W?½u¼ Ë X?,½«“ Ë r?KO?? ? ?Ž …œW?? ? ,? ? ?%W?? ? " ÂWz —W?? ? ÝW# Âï?? ? š w?!UÄ w?M|u?? ? š Âó?|˙…œ U¹ ÂW?? ?!…œ Âï?? ?š w?†U?? ?ł…˙ Ë  ËË˙ Í«dÐ ïÐ w?J|d?JO?? ?1 W?½U¹ s"W?z rO?? ? ²? ? ÝW?ЗW?? ?Ý w½ó?? ? }? ? ł w?ýï?? ?š Ͳ˘˙ Íd?|œ…ËUÇ ÂW?? ? ?!…œ Âï?? ? š w?†U?ð Ͳ˘ñ?? ? "W?z ÙW?? ? ?Ö…œ «Ë «—«œu?? ? " —W?? ? ?Ö ±π¥≥≠±≥≤≤ Í—…u†…“Wš ¨ÂW!W¹ w†UÝ ¨≤ …—U"˛ ¨ÊUL²AO½ Í—UÑïÖ ¿¿¿

¿¿¿ 282

281


-u??Ö w}?Ä «œËW??š W# åsL??}¼ò ÊW?ð…Ë wJ¹«œ ÈËW??ý ÈËœ ÂW?? !…œ ‰W??Š —U?? ²? 1u?? Ö w~½W?? ! ¨WÐU??,? ?O? Š —«œd?? ! W†˘˙ ±π¥µ d³"U,¹œ ≤±≠±≥≤¥ “…ËU"—WÝ ≥∞ ¨ÂW!W¹ w†UÝ ¨≤ …—U"˛ ¨ÊU²Ýœ—u! Í—UÑïÖ ¿¿¿

5½«“ Í—U¼WÐ …u?? ? ?}# W?? ? ?!U?? ? ?š w?ýï?? ? ?š w~?½U?? ? ?" U¼ «ËW?z …u?|ñ?? ? ? ? ? ? ! Ë Ê«—Ëu?Ð Ë U?? ? ? ? ? ?"—W?? ? ? ? ? ?Ý U?? ? ? ? ? ? "W?½ ÊU?9üË w½U?? ? ?²? ? ?,?|u?? ? ?! WðËW?? ? ?! ‘…˙ „W†W?Ä …u?? ? ? ? ?}? ? ? ? ? à? ? ? ? ?ý Ë …e?? ? ? ? ?}?~?½W?# Ë Ê«—U?Ð Ë U?ÐW?Ð …—U?ÐW?Ð ó?? ? ? ?Ö Ë ËU?? ? ? O? ? ? ? Ö ˛W?? ? ? ?! Ë u?? ? ? ?}? ? ? ? ! W?# …u?? ? ? ?}?# W?#  üU?? ? ? ?"Ë˙W?? ? ? ? " Ëu?Ç—…œ d?? ? ? ?²? ? ? ? O?z ˘˙ËW?z W?? ? ? ?%ö?? ? ? ?}? ? ? ? " W?#W?? ? ? Öï?? ? ? ?ł Íu?? ? ? ?}?# W?# …u?? ?}ÄW?Ð U?? ²? ? ,?|Ë —Ëu?? Ý Í“U?ЗW?? Ý s?¹u?? ?Ö W# Ùu?? ? ? ³?½u?? ? ? Ý W?J?†WР—U?¹ w?†ï?? ? ? !U?? ? ? ! „…ËW?½ …u?? ? ? ? ? }? ? ? ? ? ? ýW?Ä w?½U?? ? ? ? ? L?†W??z Ë Êï?Ä«˛ u?? ? ? ? ? !…Ë U?? ? ? ? ? ?ýU?? ? ? ? ? ?"W?ð Ë d?¹W?? ? ? ? ? ?Ý ï?Ð W?½«u??|œ —W?¼ W?½ …u?? ? ? ?}? ? ? ? ! W# ‘U?½«“ Ë è?%U?? ? ? ?Ž U?? ? ? ?²? ? ? ?,?|ËW?z U?? ?²? ?ý…œ W?# W?? ! d?? ?}ðËu?? ?ł w"U?? ?" ÍU?? ýU?? ?"Wð …u?? ? ? ? ?}? ? ? ? ? ?ý Ë œ—…Ë w?J?¹—W?? ? ? ? ?š w?"—W?~?†œW?Ð ‘ï?ð È—…œ U??M?}? ¼ Í—W?? ? ? ? ? ? Ý Ùu?? ? ? ? ? ? ?Ö …—U??¼W?Ð …u?? ? ?}½W?? ? ?"—W?? ? ?Ý Íb?? ? O?Ç …œ—u?? ? ?! W?? ? ²? ? ? ,†W?¼ “«—ËW¼ W# …Ëu?ðËW??!—W??Ý…Ë p?}? "ËW??% Ëu?? "W¼ …u?? ? ? ?}? ? ? ? ?A?½ —W?¼ ÍW?? ? ? ?!U?ð …œ—u?? ? ? ?! ï?ð w?ýW?Ð W?ЗW?½u??¼ Ë X?,?½«“ Íd?? ? ? ? ? ? }? ? ? ? ? ? 1 W?M?|u?? ? ? ? ? ? &?Ð …u?|“œ q?O?¼U?? ? ? ? ? ł v?ÝW?? ? ? ? ? ! w?K?#u?? ? ? ? ? ! ÍôW?# Âe?¹“W?? ? ? ? ? ?Ž W?Ð ÊËœW?? ? ? ? ? ?"W?ð Íd?? ? ? ? ? }? ? ? ? ? ? 1 …—…Ë 284

ÂW!…b†W¼ ÂW?? ? ?!…œ ‰W?¼ Í˙ï?½…ËUÇ U?? ? ?²? ? ? ?,|ËW?z r?~½…b?? ? ?}?Ð W?? ? ?! s?" ÂW?? ? !…b†W?¼ v# w?LJÝU?Ð U?? ? $Wz ËWJ?†W¼ Âï?Ð W?? ? ! ‰W¼ ÂW?? ? !…œ—…œ ÍW?? ? !U?Ä W?? ? !U?? ? š ËW?# «œu?? ? š Íb?? ? }? ? ?"uzW?Ð —˘“ ÂW?? ? ? ? ?!…b?†W?¼ ÍË ÙW?? ? ? ? ?Ö…œ Êï?Ç d?? ? ? ? ?šU?z W?½U?~?}?Ð W?M?"˛Ëœ n¹—W?? ?Š wЗ«u?? ?Ý w}# Ë  «u?? ?&Ð s" Í—«œ Íb?? ?OÇ w?ÐU½ ÂW?? ? ?!…b†W?¼ U?? ? ?ſUz w?½U?? ? š Íô ï?ÐW?# Âï?? ? š ÍW?? ? ?"«œ Í—«œ Èd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ö«œ -üË W?? J? ¹b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? Ç w??J? ?¹—U??ð r??†W?? ¹U??½ ÂW?? ? !…b†W?¼ «b?? ? }ð w?²? ? ?,½«“ Í«d?Ç vÐ —U?? ? !œ‹…œW?? ? " «u?? ? š U??š…b?? }ð Íï??š w?~ł ”W??! —W?¼ ÊU??"…“ W¹«Ë s?}~ł „…Ë ÂW?? ? !…œ ‰WÄ Âï?? ?š w?~ł s?" vM?O? ? N?Ð Ê«Ëu?? ?"W?¼ w%W?Ç Uð g?ýï?? ? ? ? ? ! .«œ Ë Âï?? ? ? ? ? š Íb?M? à?ЗW?? ? ? ? ? Ý s?" ÈËW?? ? ? ? ? "U?½ ÂW?? ? ? ? ? !…œ ‰W?? ? ? ? ?Ö w?½Ëu?Ðœ«“U?z ¨Ë Í“—W?Ð Ë Íb?M?O? ? ? ? ? ?à?Ð ï?Ð w?†u?? ? ? !U½ ÂËu?½«œ w?¼x†…Ë ÊU?? ? ? !W?½U?~}?Ð ÙW?? ? ? Ö…œ  W?? ? ? % ÂW?? ?!…œ ‰W?? ?% wO?? ?I? ? O? ? 1…˙ —W?? ?šUz ÊïK?Ç rM?}¼U?? ?ý W?? ?! s" «d?Ð ÈËb?Ð œW?Ð W?? ? ? ? ? "ËW?? ? ? ? ? % ËW??z Í…—U?З…œ v?ÝW?? ? ? ? ? ! —W?¼ ÂW?? ? ?!…œ ‰W?? ? ?! w½«œœ s?" Í—«“ W?# p}?? ? ?²? ? ? ,? ? ? " Â…œ…œ «Ë ÊWð…Ë w?!U?? ?š ÍœW?? ? Š—W?? ?Ý Ë —Ëu?MÝ Íô ï?Ð vÝW?? ? ! —W¼ ÂW?? !…œ ‰W?? ý Ë‹Wz vłW?? ³? ?Ý…œ w%ô W# p|œ—W?Ð Â…œ…œ ¨vÐ Èu?? ?Ö ËËœ—W¼ Uð ÍËW?? ?! r|Ë s"˛Ëœ W?? ?! .Ëx?? }? ? 1 …bM?}¼ ÂW??!…œ ‰…“ Ë W?²? O# wýËu?ð ËWz è}??1WÐ WJ½uÇ ¨vÐ…œ Âu??% W??−¹—U?š w?L?ýWÄWÐ r?łU?²? ×?" ı Âï??š ÍËË“ËuÐ wÐ ‘ï??š ÂW?? ? !…œ ‰W*W?? ? " w¹W?? ? "U?? ? ł ïÐ w?ÐW¼ Âï?? ? š ÍËU?? ? ł u?? ? !Uð p}#W?? Ö «œu??šW?Ð …Ëu??²? ?A? }Ç Â—U?? Ö˛˘˙ w"—W?? Ö Ë Íœ—U??Ý ÂW??!…œ ‰W?Š Âï??š wKJA??" , ”W??! włU?²? ×? " Í…ËWz vÐ 283


‹ W?L?Š…“ p}#W?Ö ‘U?Ä W?! u?}# vÐ…œ˛u?"  W?M? ¹W?? ? ? ? ? ? ?" Ë w?†U?ð Ë !…˙ —˘“ w??ýU?Ä Í—…œW?З…œ Ë @??½W?? ? ? ? ? ? ?ł Ë ÊüU?ð w??ýU?Ä Í—W?? ?ÝWÐ˙u?? % Ë 5?ý Ë —U?? ²? ? ýu?? ! w?ýUÄ —«œ—W?? ? Ý —«“W?¼ ¨Ê“W?? ? " œW?? ? Ý Í…Ë ‘UÄ —«œ —W?? ? ? ? ? ? ? Ý W??M?¹Ë˘˙ Íœ«“U??z —W?? ? ? ? ? ? ? ÝW?# „U?ÇËô Í˙u?? ? ! —«“W?¼ œW?? ? Ý Í…Ë wýU?Ä „U?? ? ? š Ë s|u?? ? ? š W# ∫ÊU?M?"˛Ëœ w²?? ? ? Ý…œ «œ w~?MO?? ? Ý W?# ÍïÐ wJ?¹«œ ËuÐ Í“ËW?? ? Ö «œu?? ? ? š W?? ? ?L? ? ? ?}?z w?†U?? ? ?ŠW?Ð  U?¼ w¹…“W?Ð —Ëu?? ? ? ? L?zW?? ? ? ? ?" W?¹œd?? ? ? ? ! Ë s?¹«œ Í…b?¹—U?¹ —Ëu?? Ý ÍËËœ—ï¼ ¨Íœ—u?? ! w½«b?ðU??łW?½ ïÐ —U?? ? ? ?Ö“˙ w?ÝW?J?}Ð Íœ—u?? ? ? ? ! wðW?K?K?O? ? ? ? " —«œ—˘“ w?M?"˛Ëœ w??~?½W?Ç d?|˛W??# ¨œd?? ? ? ? ? ?! Ëu??Ð œ«“U?z È—U?? ? ? ? ? ? ? ? ?łW??Ð Í—«Ë…œ—u?? ? ? ? ? ? ? ? ! ËuÐ œU?? ? ý Ë n¹W?? ?!W?Ð 5~?"W?? ?ſ Íœ—u?? ?! œ—u?? ? ? ? ? ? ? ?! w??%…d??¹W?Ð …Ë«d??J?†W??¼ «d??J?ýU??z œ—u??! w?%W??Š œ—u??! ÍËô w²?? Ý…œ …ËWðU¼ ÂW?? ?š w?"…œ U?? ?"W½ ‘…˙ Ͳ˘˙ Í˙W?? ?á? ? ?}ð ÂW?ð Ë ó?? ? ? ?" d?|˛W# —…œW?ðU?¼ œ—u?? ? ? ?! Ͳ˘˙ ÊU?? ? ? ²? ? ? Ý“ Êï?KÇ W?? ? ? !W?†U?? ? ?Ý ËW?z W?? ? ?"ï?Ð Ê«œ—…“ï?? ? ł w~½U?? ? " W# ¨—˘“ …d?? ? ²? ? ýï?? ? š ÊW??"WÇ W# Ùu??Ö …ËU??"W?½ U??²? ,? }z wÇ—W??Ö ÊW?ð…Ë w½«˙u?? ? ?! w?ðW?? ? ?"ËË˙ W?†u?? ? ?Ö „…Ë œ—u?? ?! wðWK?KO?? ?" ÍË«ËWð W?½U?? !W?? ?²? ? ,? ? Oz œ—Ë Ë X?ý—œ Ê˛ Ë ËU?? ? ? ? ?O?Ä ˙u?? ? ? ? ?! Ë ê?! 286

…u?|œ …œ—u?? ? ? ? ? ? ! Êó?? ? ? ? ? ?}?ÐW??½ w?J?†W?? ? ? ? ? ? š U?ðW?¼ W?? ? ! ÍËW?? ?% b?? ? }? ? "u?z Ë ”Ëu?? ?O?zW?? ?" WÐW?? ? " …u|˙W?Ð XO?? ?²? ? ÝWЗW?? ?Ý w½«u?? ?ł ÍW?? ?²? ? A¹d?? ?1 p†W?? ?š u?? ?!…Ë X?O½ œ«“Uz W?? ?%—W?? ?1  …b?½…ËWz …u?? ? ? ?}? ? ? ?ýW?Ð p?|˙…“ W?? ? ? O? ? ? ? O?½ X?%—W?? ? ? 1 U?½…œ W??½«ËË“ ËW?Ð —W??¼ v??"…œ  …œ˛u?? ? ? ? ? ? ? ? " ‘…ËW??z …u?? ? }? ? ?ł W# ‘ï?ð U?? ? ł …˙W?? ? á†W?¼ ¨“U?? ? Ý wÐ…œ w?A? ? ? }?Ä W?Mâ?Ð 5#d?? ? ? }?Ð W# p?}? ? ? ?O? ? ? }?Ä UðW?¼ …u?? ? ?}z Íœ«“U?z g}?Ä W?? ? ?²|œ ¨—Ëu?? ? ?Ý ÍUÄu?? ? ?Ý ”ËË˙ Í«ËW?? ?A? ? ?}Ä 5#U?? ? ²? ? Ý ‰U?? ?ý—U?? ? " ÍóÐ …u?? ? ? ? ?}? ? ? ? ? ýW?Ыœ w?²? ? ? ? ? }? ? ? ? ? Ö W?# Íœ«“U?z W?? ? ? ? ?! ±π¥µ≠±≥≤¥ ÍW"Wý…˙ ¨± …—U"˛ ¨W†üW¼ Í—UÑïÖ ¿¿¿

Íœ«“Uz w½ó}ł œ—u?? ? ? ? ? ? ! ÍU?¹—Ë Ë d?¹˛ w??½U?½«ËW?? ? ? ? ? ? łËW?½ œ—u?? ? ? ! Í«“U?z Ë ËU?? ? ? O?Ä w½«ËU?? ? ? O?Ä…d?? ? ? O?Ä „U?? ? ³? ? ?}?Ð Ë pÄU?Ç w½«d?? ? }? ? ?ý …u?? ? â? ? ?}?Ð „U?? ? ? ? á?M?|u?? ? ? ? š Ë w?K?K?O? ? ? ? ?" w?½«Ëô …“U?ð «ËU?z ÍW?? ? ? ? â? ? ? ? ?ſU?Ð w½U?? ? ? ? "U?? ? ? ? "W?½ËW?½  «d?? ? !u?1œ wÐe?? ? O? ? ? Š w½U?? ? ²? ? ?Ý…œW?ЗU?? ? ! ÊËu?Ð ÊU?¹d?? ? ? ÖW?Ð ËU?Ç W?? ? ? ?! ÍW½«ËW?z ÍW?z ÊËu?Ð ÊU?? ? ? ?A?|—W?Ä Ë e?? ? ? ? ! ¨ËU?? ? ? ?"«œ Ë ˛œ —«“ ÊU?¹d?? ? ? ? ? ?Ö…œ ËW?? ? ? ? ? ?ý Ë ˛˘˙ ÊW?ð…Ë ï?Ð —«“U??z —«“W??¼ «œW?? ? ? ? ? ? ? ? O? |˙ ËW??# u?? ? ? ? ? ? ? ? ²? ¹œ ÍœU?? ? ? ? ?ý Ë w?ýï?? ? ? ? š W?# ÊËu?Ð Ë«ñ?Ð ‘W?Ð Íœ«“U?? z w?? ſU?? Ð W?? # ÊËu?? Ыd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?!—…œ 285


°óLM|uš ËËœ ÍW%WðW"…œ ∫Ëuàſïz ëdOÝ +U?? ? ?!…ËUÇ—W?? ? ?Ý w?|d?? ? }? ? ? šW?Ð «u?? ? šU?¹ +U?? ? ? ? O? ? ? ? ?Ö w?"«—U?z «œ X?"«Ë…œ «u?? ? ? ? š ∫bOŽWÝ Í—u½ w!U?Ç Íö?? "W?? ?(Wz ¨wðW?¹“Wz vÐ ï?? ?š w?!U?M"W?? ? ? ?š «Ë ï?Ð —ËËœ üWÐ Ë «“W?? ? ? ?% ∫Ëuàſïz ëdOÝ …ËU?"ËW% fOÄ —˘“ ,W½ „UM"W?š ÊïÇ …ËU?M}?¼ ÊU¹—˘“ ÊU?? ? ?!…œ—u?? ? ?! ÊU?? ? ?,?¹œ ÊW?? !…œ ï?? ?š w%W?? ?Š Í«Ë«œ ÊU¹Ëu?? ?"W¼ ÊW?? ?!…œ ïð Ë s?" W# W?? ?ý…˙W¼ Ë ·W?? ?Ö W?½«œ—u?? ? ! w!U?? ? ?š W?? ? !U?? ? š ËW?z s}?†…œ W?½U?~}?Ð «u?? ? ? ?&? ? ? ? O?Ð Íb?? ? ? ?O?Ç 5†W?¹U?½ Í—«Ë…œ—u?? ? ? ?! W?? ? ? ! w?½«“…œ ‘ï?ð ï?? ? ? š Í—«˛W¼ 5|œ ‘Ëuð wâÐ ÊU?L?,O?% W# ÊU?? ? "u?¹ó?Ð Ë ‚“— …ËWz Íï?? ? ?ł Ë +W?? ? Ö ÊU?? ? ? ? ?"u?¹œ W?? ? ? ? ? !U?½ËË˙ …ËW?z w?ðËW?½W?Ð s?¹d?? ? "…œ ÊU?? ? Ýd?Ð W# v?ÐW?½ W/W?? ? Ö ËW?z s¹d?? ?Ö…œ Íd|u?? ?!ËW?? ý v?ÐW½ WðËW?½ ËWz …ËË“ u?? ? ? ? ? ?!U?ðW??¼ W?J?Ð p?|d?? ? ? ? ? ? O?ÐœW?ð …Ëu?ÇW½ ”…œ W?# W?? ? ?Ýd?? ? ?1 Ë ‰W¼ U?ð ∫bOŽWÝ Í—u½ ÍËU?? ? ? ? ? ?!˙e?Ыœ ï?Ð ÈËW?? ? ? ? ? !W??½ X?M?"W?# ÍËU?? ? ?" È˙u?? ? % W?# —W?? ? ! u?? ? ?!…Ë wÇï?Ð Íó?? ? LM?|u?? ? š w!—u?ð  ï?? ? šWM?!W# u?ðWz 288

ÊœU?? ? ? ?ý Ë …b?½W?? ? ? šW?Ð u?? ? ? ?}?# Ë ÂW?? ? ? š v?Ð Êœ«“U?z W?? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? ,?|ËW?z u??J?½u?Ç w??Çï?Ð “ï?? ? ? ? ? ? ?,? †œ Ë w?K? K?O? ? ? ? ? ? ? " w??½U?¹«d??Ð ÍW?z “˘d?? ? ? ? ?O?Ä ÊU?ðW?½ó?? ? ? ? }? ? ? ? ? ł Ë ‘U?Ð ÊU?ð˛˘˙ u?? ? ? ? ? ? ? ? ?²?¹œ Ëu??Ð …u?? ? ? ? ? ? ? ? ?}? z w?ð«ËU??z ÍËW??z Ëu?Ð œ«“Uz Ë ï?? ? šW?ЗW?? ? Ý ÊU?? ? ?L? ? ?²? ? ?A? ? ?O?½ U?? ? ?²? ? ?,? ? ? }?z W¹W?? ? ?L? ? ?}?z w?½«u?? ? ł w?%…d¹W?Ð U?Ð p?|bM?O? ? ? ? àÐ —W?¼ W?# w?M}?? ? ? ?!W?? ? ? A?¹…œ W?½U?? ? "ï?? ? ?š w?²? ? ?Ý…œW?Ð ÊU?? ? ?"ï?? ? š Í—U?? ? ?! W?½U~?}?Ð ÍËUÇ v?Ðd?|u?? ? ?! U?Ð W?? ? ? ²? ? ? ?,? ? ? }?z 5?#U?? ? ? ²? ? ? ?,? ? ? ?Oz W?J?¹œ w?†U?? ? ? Ý —«“W¼ U?ð 5??"U??z s?? }? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? à? Ð ∫w??Ð…˙U?? ¹ Íó??Ð —W??¼ W?½U?? ? H? ? ? O? ? ? Ž…“ w%W?? ? ?Š X?ÝWЗ…œ W?J½u?Ç W?? ½U?? ?¹«ËW?? ½ v?? ?Ð Ë q?? ¹œ Íd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Öô —ËËd?? ? ? ÝW?? ? ? " U?JÐ ÊU?? ? ? ÝW?J?}?Ð Í…ËWz ï?Ð —Ëu?? ? ? ? ? ? ?Ý ÍËËœ—ï?¼ v?M? }?0 Ë v?З«œW??¹U?Ä W?? ? ? "e?? ? ? ?š ï?ÐW# Íó?Ð ÊU?? ? ? "«ËW?? ? ? ?A? ? ? ?}?Ä  W?KK?O? ? ? " Ë »W?¼“W?? ? ?" Ë s¹œ ¨w?½œd?? ? ?! w?Ðœ—u?? ? ! w?M"˛Ëœ W?? ? ! ”W?? ? ?! —W¼ w?Ð…˙ w?? ?Ðœ—Ë w?? ? K? ? " Ë È—…œ ÍËU?? ? Ç ËËœ—W?? ?¼ ÍœU?¹“ —W?? ? ? ?ÝW# ï?ð W?? ? ? ?! ©s?L? ? ? ?}?¼® …d?0 Íœ«“U??z X?? ²? ¹œ u??J? ½u?? Ç ¨…ËW??¹U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? " ±π¥∂ W¹—u1 π≠±≥≤¥ Ê«b½W³|˙ Í≤∞ ¨±≤ …—U"˛ ¨ÊU²Ýœ—u! ÍW"U½˛˘˙ ¿¿¿

287


∫Ëuàſïz ëdOÝ ìWÐ X?²? ?Ý…œ p}?? ?³? ?O?ð—Wð »W?? ?łW?? Ž r?M!W?# W?? ? ?²? ? ? ?ÝW?¼ œd?? ? ?! f?OÄ X?ðü…Ë ï?¼…œ Ë „W??†W?? ? ? ? ? ? ?! …ËU?? ? ? ? ? ? "W??½ ÍËU?Ð ˘—œW?Ð ÍœW?ÐWz «u?? ? ? ?šU?½ u?¹d?? ? ? 1 œ—u?? ? ? ?! s½U?? ²¹W??ý …bM?}¼ …d??ÝW??Ž ËW?z Íœ—u??! s?½«“…œ —W?? ? !WÐ q?Ç—WÇ Ë Ëu?ð Ë s"W?z …—Ë…œ ËW?z Íœ—u?? ? ? ? ?! s?ÐW?¼“W?? ? ? ? ?"ô «Ë …—ËW?? Ö ÍôW??" W?½ …ËU??" ÊU?? O? &? ?}? ?ýW½ ÈËW?? š W# ÊU?? ²? ÝW?¼ ÊU?? !Wð…d?? O? ýW?? Ž ÈË…œ ÊU¹œ«“Uz …Ëu²ÝWÐ p}# ÊU?O²AÄ ∫bOŽWÝ Í—u½ ÊU?? ? ? ? "ï?? ? ? ? š W?# üW?? ? ? ?Ý «d?Ð v?ЫËW?? ? ? ? ! ÊU?? ? ? "˘œ …Ë«ñ?Ð Ë œd?? ? ? " ÊU?? ? ? "U~?½U?? ? ? " ±π¥∂ ”—U" ≤π≠±≥≤µ …u}#W!Uš ¨ÂW!W¹ w†UÝ ¨± …—U"˛ ¨ÊUL²AO½ Í—«ËU¼ Í—UÑïÖ ¿¿¿

p|œ—u! W½˛ wMOý

Ͳu??!ËU??O?Ä ¨d~|˙ ¨w½«˙W?? ý ¨˙W??1œWÐ ÊËuÐW½ Íñ?|u?š «Ë g}?Ä Í…ËW# w!—uð ÊËuÇ…œ …ËWA?š WÐ wÝdÐ wÖ—uÖ „…Ë ‰U?? ?"W?? ! Í…—Ë…œ W?# ÊËuÐW?½ …u?? }?z —W¼ ÙU?? ?"W?? ?Ö „…Ë d?? Ö…œ u?½«œ—u?? ?! w%ô 7?ýu?? ? ? ? ?! ÊU?ð…—ËW?? ? ? ? ?Ö Ë Ù«b?M?" Ë Ê˛ 7?ý˙ uJ?|u?? ? ? ?O½ Ë Êï?? ? ? ?OK?" w?M?|u?? ? ? š …ËW½ËW?!ï??š…Ë wâÐ …ËuÇW½ ‘U?²? ,?}z …ËW?½…œ —«œW?# ÊU?? ? ? ?O?½«—ËW?? ? ? ?Ö …—ËW?? ? ? ?Ö b½WÐu?}½ W½W?&½U?OÐ Ê˛u?J½U?OÐ Êd~½U?OÐ b??½W??Ä …b?Ð ï??ðW??z r??ÝW??Ð Âb?½W?? ? ? ? ? ? ? ? ?1W??z ∫Ëuàſïz ëdOÝ ÊË«œ ÂW?Ð…—“W?? ? ? ł Âï?? ? ? š wýW?Ð g?OM?" ÊËU?? ? ? ? ?!d?? ? ? ? "W?½«œ ÂW?? ? ? ? ?!W?? ? ? ? š«œ ÂüW?Ð ÊËË—b??OÐ Íb½W?Ç —W¼ W??!W¹U??O? Ö œ—u??! ÊËu?? ? ? ? ÝW?†W?¼ ÊU?? ? ? ? ,?¹œ …ËW?𫜅b?†W?¼ Íb?½W?? ? ? ? ? 1W?z W?J?Ð Íœ w?J?|d?? ? ? ? ? O?ÐœW?ð Íb?½W?? ? ? ?L?†œ «Ë ï?Ð V?¹U?? ? ? ? łW?? ? ? ?Ž U?ÐU?¹ ∫bOŽWÝ Í—u½

˘˙ W??†˘˙ ˘˙ ÍW?? ¼ œ«b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? }? Ð ÍW?? ¼ œ«œ ÍW??¼ ï?? ?ð ï?? ? Ð +«d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ö w?? ?š«œ W?? ? †˘˙ ÍW?? ?¼ +«ËW?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ł ÍW??†˘˙ —W??Ð…œ r??M? |u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?! ÍW??¼ +U??¹˛ ÍW??¹U?? ? ? ? ? ? ? ? ? " —W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý…Ë Â˙u?? ? ? ? ? ? ? ? ? % Í…Ë Â—«œ“U?? ?½ ÍW?? ?†˘˙ Èd?? ?0 W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?!W?? ?J? ? ¹«œ —«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý…˙ï?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ý ï?? ð ‘U??Ä .˛W?? ½ „…œ

W½U?? ?"ï?? ?š ÍU?? ?ſUz f?OK?~MO?z ÂU?? ?" «dÐ W?½U?? ? L? ? ?OÇ w?"W?? ? š wÐ ÊU?? ? "ËW?z UðW?¼ …—U?? Ç U?? J? ?½U?? ¹…œ s??¹W?? Ð…œ ï?? Ð ÍU?? ½W?? Ä …—U??Ä Ë ‰Ëu?? ÄW??Ð «œ…œ ÊU?? ¹u??¹d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 ôW?? " Ë a?}? ?ý œW?? Ý U?? !…œ “U?? Ý ÊU?¹ïÐ üW?Ð Ë œ—…œ œW?? ? ? ?Ý v?M|œ ÊU?¹—W?? ? ? ?ÝW?Ð —UÐ d?|˛ W?? ? ²? ? ?}M?|œ ÊU?? ? !Wð…d?? ? O? ? ?ýW?? ? Ž —U?M? ¹œ Ë ‰Ëu?ÄW??Ð W?? ? ? ? ? ? ? Ý…—…œ Ë ˘—œW?Ð

290

289

±


5?? ? ? ? ? ½…“U?? ? ? ? ? ½ ÍW?? ? ? ? ? ?†˘˙ w?? ? ? ? ? Çï?? ? ? ? ? Ð w?? ? ? ? ? ½«“…œ 5?ý Í˙ï?? ? ? ? ? ?! ˙ï?? ? ? ? ? Ö —W?? ? ? ? ? ?ÝW?# r?²? ? ? ? ? ? ÝW?Ð…œ „U?? ? ? ? ? ? ? á? M?|u?? ? ? ? ? ? ? ?š ÍËô ÍW?z .d?? ? ? ? ? ? ? ÖU??½ W?¹ï??Ð „U?? ? ? ? š W?# X,?? ? ? ? š ÊU?¹ï?ð w?Ö—W?? ? ? ? "W½«u?? ? ? ? łW?Ð œ—W?? ~? ?ÄW??Ç w?? š—W?? Ç ËW?? z .d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ö…œ W?? ¹ï?? Ð œ—W?? ? ? ? ? " ÍËU?? ? ? ? ? O?Ä u?? ? ? ? ? ?!…Ë Í«œW?M?}?Ä Í…ËU?? ? ? ? ? " Í…b?Ð Xýu?? ? !W?Ð  ï?? ? š ÊU?? ? L? ? ?²? ? ? A? ? ?O½ —W?? ? ÝW?# ÍW?J?Ð —U?? ? ? ? ? Ö“˙  ï?? ? ? ? ? š w?½U?? ? ? ? ? !W?M?|u?? ? ? ? ? šËU?¼ Ê«—W??Ð „…Ë W??†˘˙ Íœd?? ? ? ? ? ? ? ? ?! Âu?? ? ? ? ? ? ? ? ?}? ? ? ? ? ? ? ? ? šW??Ð ÊU?Зu?? ? ? ? % W?? ? ? ? "W?J?²Ð ÊU?? ? ? ? L? ? ? ? ?²? ? ? ? ?A? ? ? ? ?O?½ ï?Ð U?ð ÊU?? ? L? ? ÝU?z XA?? ? }? ? N?¹W½ Ë X?ýu?? ?! Íï?ð wÇW?? ? ! ÊU?? ? ? L? ? ? ?²? ? ? ? A? ? ? ?O?½ ïÐ s?" ÂW?JÐ p?}? ? ? ?O?½U?Зu?? ? ? % ˘˙ W??†˘˙ ˘˙ ÍW?? ¼ œ«b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? }? Ð ÍW?? ¼ œ«œ ÍW??¼ ˘˙ËW?z 5?ÝW?? ? ? ? ?! v?Ð ÊU?? ? ? ? L? ? ? ? ? ²? ? ? ? ?A? ? ? ? ? O?½ Ë s?" ¥

ÍU?? ? ? ? ³?¹“ËW?? ? ? ? Ö —W?? ? ? ? ?ÖW?z U?M?|u?? ? ? ? š Ë „U?? ? ? ? š W?# Í«œu?? ? ? ?šWÐ ∫w?²? ? ? ? ÝWЗW?? ? ? ?Ý Ë Íœ«“U?z —W?? ? ? ÝW?# ÂU??¹d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ö…œW??½ ï?? Ð ÍËu??Ð…œW??½ 3W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ſ ÂüW??Ð W?? ? ? ? ? ? ? ? ?ýï?? ? ? ? ? ? ? ? ?š —˘“ «Ë w?½œd?? ? ? ? ? ? ? ? ?" Êu??Ç Êœd?? ? ? ? ? ? ? ? ? " w?F? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ÐW??ð w??Ö—W?? ? ? ? ? ? ? ? ?"W??Ð W??†˘˙ s?" s??!W?# W?? ? ? ? ? ? ³?¹W?? ? ? ? ? ? Ž Ê«œ—u?? ? ? ? ? ? ! ï?Ð g??¹ËW?z Íœd?? ? ? ?" W?½«e?? ? ? ? O? ? ? ? Š ÂW?? ? ? ? !W?½U?? ? ? ?O? ? ? ? ?Ö n?¹W?? ? ? ?Š Íœd?? ? ? ? ? ? ? ?"W??½ «“U??z ÍËU?? ? ? ? ? ? ? ?O? Ä „…Ë n??¹W?? ? ? ? ? ? ? ?Š Ùu?? ? ? ?Ö u?? ? ? ?!…Ë s|ËU?? ? ? ?š w?$W?? ? ? ?Ö ÍWz n?¹W?? ? ? ?Š è??ÝU?? ? ? ? ? ? ? ? ?Š Ëu??ÐW??½ s??" ÍËË“…—U??z Ë Íœd?? ? ? ? ? ? ? ? ?" 292

ËW?? ? ? ? ? ? ? ? ?à? ? ? ? ? ? ? ? ? ł Ë X?Ý…œ ï??ÐW??# r??M?}? ? ? ? ? ? ? ? ? "W??½  ËW?? ¼ËW?? ¼ ˘˙ËW?? ?z W?? ¹U?? ½ ï?? Ð øv?? ½«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?! X?? ?ý…˙ Íó?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? % ï?? ?Ð v?? ?Ð ‘…˙ ÂËU?? ?½W?? ?¼ X?ýW?? ? ? ? ?Ö ÍW?? ? ? ? ?L?†u?? ? ? ? ! ï?Ð v?Ыd?? ? ? ? ?š r?Ö—W?? ? ? ? ?ł X?? "«œU??Ð u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?!…Ë ÍËU??Ç ï?? Ð n??¹W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Š X?? "U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? "W?? ½ËW?? ½ „…Ë w?? ½˛W?? ?Ð ï?? Ð m?? |—œ w?à? ? ? }? ? ? ?×? ? ? ł U?? ? ? ²? ? ? ?A? ? ? }?¼ u?ðWz ÊU?? ? ? O? ? ? Ö W?†˘˙ w??à? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? }? Ð v??łW??Ð s??" W??¹…Ë w?? ²? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?š…Ë ı ˘˙ W??†˘˙ ˘˙ ÍW?? ¼ œ«b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? }? Ð ÍW?? ¼ œ«œ ÍW??¼ ï?? ?ð w?? ?ðU?? ? ÐW?? ?# s?? ?" ÂU?? ?Ðœd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? " U?? ?¹d?? ?Ð ≤

ËU??ðËu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ý ¯“ Íd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? Ä Í—«˛W??¼ w?? M? " Ëô…˙ï?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ý d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? šU??z .ó??Ð ï?? ð ‘U??Ä Êï??Ç r??Ö—W?? ? ? ? ? ? ? ? ?ł W?ðW??K? ðW??# r??†œ W?½u?? ? ? ? ? ? ? ? ?! Êu?? ? ? ? ? ? ? ? ?! r??Ö—W?? ? ? ? ? ? ? ? ? " W??½«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ł ÍW??½U?? ? ? ? ? ? ? ? ? %U??ð ï??ð ï??Ð ÂW??J? Ð 5??ý ï??ð ï??Р—W?? ? ? ? ? ? ? ? ? Ý s??" W??ð—W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ý ÂW?? ? ? J? ? ? ? Ð 5?? ? ? ý ï?? ? ? ð ï?? ? ? ?Ð r?? ? ? M? ? ? ?}? ? ? ?0 U?? ? ? ?ðW?? ? ? ¼ ËË“ «Ë ÍËu?Ð fO?? ? ? Ý ï?Ð ÂW?? ? ? !W?? ? ? ýW?? ? ?Ö W?†u?? ? ? Ö ËË“…—U?? ?z —«“W?? ¼ „U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? š d?? ?|˛ ï?? Ð œd?? ?Ð Âœd?? ? ? ?! X?²? ? ? ? ?šW?ÐœWÐ r?²? ? ? ? ?A? ? ? ? }?¼ X?}? ? ? ? łW?Ð ï?Ð Âœd??ÐW??½ X??O? Ç ï??Ð Èu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ! ï??Ð w??²? ? ? ? ? ? ? ? ? ?A? ¹˘˙ «œ…ËôW?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?! ËW??# X??A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}? ¼ v??łW??Ð X??M? " «œu?? ? ? ? š  W?? ? ? ? "e?? ? ? ? š ï?Ð w²?? ? ? ? A?¹˘˙  ï?? ? ? ? š ï?Ð ˘˙ W??†˘˙ ˘˙ ÍW?? ¼ œ«b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? }? Ð ÍW?? ¼ œ«œ ÍW??¼ ï?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý ï??Ð ï??ð w?|u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý W??# +ËË—…œ W??# Èœ 291


—«˛W¼ ïÐ sL}¼ w"W¹W!U½‹ ∫—«˛W¼ …dOÄ ÂW!W²,¹ËWýïš œ—u?! W?†«bM" Ê«—«“W¼® ÍËËbM¹“ Ë ‚…“ —W?¼ d?!u??ý W?!U??²?,? }z WJ½uÇ r}†…œ X?}Ä W¹ïÐ ÆÈœ XÝ…œW# Í…b½…ËWz —W?¼ ¨ÈË…œ …ËU?"«œ ¨…ËU?"ËW?I?}# …ËWðW½ ËW# X?Ç ÍœWz ©…Ë«d?!ËU½WÐ ËWz øÍW?? !…œ œ—u??! W?# w¹WKÖ —W?¼ ïÐ ¨…ËW¹b½«“«˙…œ ï?Ð wA?? O†Wðï?? ! UЫd??! w?}Ä —W??ÖW?z U½…œ WH?O#Wš  W"e?š W# —WÖW" s}†…b†W¼ v?Ä ÊU¹…bM}¼ U²,?}z W! ‘W½UÝ—U?1 Ë »…—WŽ …dO?ŽUý ¨W¹U?O?L?O?! Ù«u?Ý W??²?Ý«˙ ¨…ËËœd?! „UÄ ÊU?O?,?1 Í—W?Ý ÍbM¹“WÐ U½…œ s?ÐËuÐ U?ý ÍU?Ö…—UÐ U¹ ÊU?ÝdÐ W?# Ë  uJ†W¼ ÊU¹d?OÄ Ë Íñ?|u?šWÐ Í—˘“ ìÊU?"ï?š ÍËU?Ç —WÐW# ÆU½ d?O?ŽU??ý ïÐ ÂüWÐ s" w!ËUÐ Æ…ËËœd! ÊU?"ïšWÐ ÊU"…ËWz ÊU?"ïš ødO?ŽUý WMO³Ð œd?! —UÇU½ Íïð Ë s" v! Æœd" ÆÂb½«˙˘œ «œdF}ý Í—U"u% W# Âïš ïÐ øXA}¼ vłWÐ s" ïÐ w"W! ËWz w?½«“…œ ø©ÍËuÐW½ ï?Ð ,UÐ w?š—WЮ ôW?? ?" WðUJ?²Ð w?²? ?,?¹Ë ÍbM|u?? ?š w?}Ä ïð w?!ËUÐ W?"WŠ œW?%WÐ W?! ÊU?"ï?š w½U!W†«ËUz ø…b?½W"W†Ë…œ b½WÇ ÊôW?z œd!…œ X½Ë ïð Í…—œU?% v%W?1 W¹W¼ ÊU¹«Ë wz ¨…ËW?!«u?O?Ý Ë «ËW! Ë rýWÄ Ë g¹˙W?Ð ¨ÊWÖU½ Ÿ—W?ý Ë rKO?Ž W# gO½«ËW?ýUz Æ…d|œ—UOKO" ÍïÐ r!ËUÐ ÍWJ?à?" ËW# ÙU?Ý ËWz ÆvÐU½ «b¹WÄ vÄ w½U½ ÂW?†W?% Âu?O¹W?Ö Í…Ë…œ …ó?}?"W# s" ÂËuÐ b?O¼U?ý Âï??š ïÐ ¨…u?O¹W?Ö vÄ rJ}½«u??ý œW?%WÐ œU¹“ Ë ÂW?! vÐ Ë«ËWð ¨ÂËu?²? A?}¼ vłWÐ w½U"“ ı WÐ …u?O½«uðW½ “WſU?! Í˙WÄ ËËœ «b¹d"uŽ ÍË«ËWð W# W¹«Ë r}?Ä W! „W¹ôW" ÙU?,"Wz W# W?~ł Æó|uM?A? }Ä W?0U½ ÊW9 —«“W¼ œW?? ÝWÐ wðu?? Ö œ—«u??š Íb?M|u??Ý ¨…ËW?ðUJÐ ‘…˙ W¹U?? O½œ Xýï??š ïÐ ÆvÐ Èœ —W??ÝW?# Íd?O?½WÄ Ë XÝU??" Ë Í—U??!…˙Wð Ë …u??O? " œd??! Í—«—W?% …d??²? 1—W??Ý W"dOÐW# Æ…ñ?}Ö—…Ë ©Êu½U%® —W¼ ,UÐ wÐUÐ ˘ñÐ…œ ©È˙WÖ…œ vÄ wýUz® W½U?"W†W% —WÝ w½«“…œ ©W??"UM1…˙W??ý® w½«ñ??}? Ö—…Ë ïÐ W??!  d??Ö…œ ©˙ï?!® W?# ÍWMš…˙ wðW??L? Š…˙ ©Íœ—Ë® wJ|—U??ł ËËœ s" sÐb?O¼Uý …u}z WM?Oâ! Ë WM¹˙u?! -uÖ ¨ËuÐ v# —˘“ wJ†W?š ¨ïðWÐ …Ë«œ …—UÄ ÊU¹—˘“ Ë Íœ—u?! ÍW?"UM?1…—W?ý v½«u?²Ð Wð—W?ý ËW?Ð U?²?Ýï?"U?"WÐ Â…œ…œ —«˛W¼WÐ W?¹Ë«œ ˙ï?! Í…b½…ËWz w†U??Ý wà?ÝU??Š —“U?Š ‘U??²?,? }z Æ…ËW?²? }M|u??&Ð W?L? }z ïÐ ©Íœ—u??! ÍW?1U??%W?Ý® W# w?Ý—U?1 Æ…ËW?²}M?|u&Ð  W†W?ſ vÐ v½«u?²Ð wÝ—U?1 Ë wÐ…—WŽ w?½Ëu½U% W?! W¹ôW?" ËWÐ Â…bÐ ÂËuðU¼«œ Ëu??"W?¼W# Èd??ÖUM?†W¼ «u??š W?? ! Íu??}Ä…œ wðW?? L? Š…˙ Í©ôW?? Ž® U??²? Ýï?? "U??" ïÐ Í˙u?? % ïð …“Uð 294

œ«d?? ? ? ? ? ? ? "W??Ð r?O? ¹W?? ? ? ? ? ? ? ÖW??½ Íœd?? ? ? ? ? ? ? " W?†˘˙ ·ï??z œ«“U??z ÊËu?ÐW??½ œ—u?? ? ? ? ? ? ? ! Ë Íœd?? ? ? ? ? ? ? ?" W?†˘˙ ·ï??z ˘˙ W??†˘˙ ˘˙ ÍW?? ¼ œ«b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? }? Ð ÍW?? ¼ œ«œ ÍW??¼ ˘—W??Ä Èd?? ? ? ? ? ? ? ?!U??½ W?? ? ? ? ? ? ? ? % r?Ö—W?? ? ? ? ? ? ? ? ł w??M?¹d??Ð ±π¥∂ ≠±≥≤µ Í˙W"W½UÐ ¨ÂW!W¹ w†UÝ ¨≥ …—U"˛ ¨W†üW¼ Í—UÑïÖ ¿¿¿

ÊUOÖ…œ—u! ÊU?? O? ?Ö…œ—u?? ! …—«b?? }Ð X?M"˛Ëœ Í«b|ËW?? š w?Ы˙u?? ſ W# ÊUO?Ö…œ—u! …—U! ÍW~½Wł W?!˘ñLOz …ËWš ÂW# W?²,†W¼ ±π¥µ≠±≥≤¥ Í—U¼WÐ ¨π\∏\∑ …—U"˛ ¨ÊUL²AO½

293


sL}¼ ïÐ —«˛W¼ w"W¹W!U½‹ Æ…ËWL,}#…œ XÝËW# Ë Â‹…œ ¨ËxÝ ÊUOÖ sL}¼ ÂU" wH¹dýWð —U?ł „ËËœ—W¼ ¨…ËuðdÖ -W!W½Ëu?1W#Wð Í—WÝ Íœ—…œ —«“W¼WÐ —UłËËœ U²?,}z Uð w#U½ w½«u¹œ wJ¹—W?š @½…—œ —˘“ Uð wJ|ËWý œWL?ŠWz „U! ÙWÖ…œ Æ…Ëu?ÐW½ ÈËW# XH¹—Wý wðW†WÄ W†Wſ vÐ ÊU"ïš ÍW,% ÂüWÐ Æ…ËËœd! ó?}Ö «b}ð WL}z „…Ë wA¹ËWz «œuš ¨s¹ËuÐ ÙU??Š—W¼WÐ ìÍW?! w?!UÇ …ËuÇ  d?O?ÐW# ÊïÇ ïðWz ËuÐ d¹W??Ý ÊU?"ô W?¹«Ë Í—U?ł Ë ÊW¼ «b??}ð w}# w†ï!…Ë w}# Uð w#U½ WJ½uÇ rÝËuMÐ —W?ÝW# wJ|b%W½ Ë ÂWJÐ «b}Ä wJ}²?ýWÖ ÂU"WðWÐ ÆvÐ…œ «b¹WÄ Í—«œ“—W%WÐ Ë Âd?}MÐ ÊUðïÐ Uð ÊWJÐ p}ÐU,?OŠ …œ—Ë W¹UJð —«œ“—W?% ÊUð—˘“ ¨ÊUOÖ W?!U! Æ…ËWLM}"W½ ÊU?OJ}ÄWÖËW?²†U?Ö ÂüWÐ ÍËËœd! f?OL?šWð r²½U?!…dF?}ý å…“U?ł« UÐò ∫s}†…œ w½«d?}z „…Ë —WÖWz ¨œWL?ŠWz „U! w#ËW%WÐ Uł ¨vÐ vÄ n¹W?! ÊU¹—˘“ Ê«—«Ë…bM|uš W~½…˙ …ËuÐ «b¹WÄ v# ÆWðïš wH¹W! d?²Oz ¨WOO½ Û«dš ÍWJÐ wÄU?Ç Ë wÐW½ f†W% ÊUL}# Ë vÐW¼ Xð—ïá?Ý w½UOÖ Ë vÐ ©ÂU!U½® ÍW!…ËWz —W¼ rÝdð…œ ©ÊU~¹U?,L¼ a¹—Uð —œ œd!® …Ë«dÝËu½ ∫@½…œ ïð È—Wz ©wÐW#WÇU??O#ËWz® ÍW?!W?O? !—uð W# WJ¹œ wJ?}?ýWÐ ©‚ËË—U?1 „U??!® —W?ÖWz ¨wÝ—U?1 W??²|dJÐ wÐW#WÇ ÍW"UMðW?ŠU¹WÝ ¨WOO½ Xý vÄ Â…ËWz U½…œ ‹ÆËuÐ ‘UЗ˘“ wÝ—U?1 ÊU¹ Íœ—u!WÐ UÐœd! ÆW¹«b}𠜗u! wÝUÐ Í—˘“ …bKł ZM}Ä wÝUÐ ï?Ð —U¼WÐ WJ?½uÇ ÈËW??!—…œ —«uÇ …—U??"˛ …ËU?? " ÊU??²? Ý“ Uð sýu?J†W¼ ÊUðï?? š «u??šuð w%üWð Ë …Ë«—ó|ËU¼—…œ v?# ©ÍW?!W?O?ýWð s¹d?O?ý® W?! w¹U?1…Ë w½«u¹œ —W??ÝW# ÆvÐU½ ÊU?²?Ý“ w¼ W?! W¹Ëu?²?,?OÐ U?O½Ëœ Ëu?"W¼ ¨ÂËu?Ð @½W?²†œ —˘“ ¨W?O?O½ w¹U?1…Ë w¼ W?! …Ë«—u?š —W?ÝW# ïÐ w!W?¹WMOÄ ËuÐ…œ øW??O? }? ! w?z W??O? O½ ËWz wz —W??ÖWz…œ ÆwðW?¹—U??!U??ý ‘W??"Wz Ë W??O? O¹U??1…Ë WÐ…—U?Šu??"® W?! ©wÝËu# w½«˙® ÍW??L?O#W?! w?}?ł W# U?O½W?ð W¹«uÐ…œ ìvýï?ṫœ W??! …ËW½“˘bÐ ÆÊWJÐ wÄUÇ Ë s}½«œ W²šu½ W¹©«œuš ÙWÖ…œ Í“—WŽ Ë ÂôW?Ý —˘“ W¹WL}z w†U?" W# Í“U% ÍœW?LŠWz „U! ¨…∂¥Ø±Ø≤µ W?!˘ñ"Wz «ËWz —WÖWz ÆÂW!…œ ıU" ÕôWÝ ÍËUÇ ¨+UšW¹«œ ïÐ w½Uš wJ¹«œ Ë s" w"ôWÝ ¨W¹W¼ wÝö&Oz w½U?²?Ý«œ ËWz —W¼ ÍW?!…œ—W?"U?½ Ë œ—W?" vàÐ w}Ä Wðd?ÝWÐ X¹œ X¹—W??H?ŽW?ł wM¹d?ÝW½  U?š 296

Æ dÖ—…Ë w!…dÄWÇ w"W†W% w%WŠ d²ýUÐ wJ|œ—u! W½U??&ÄUÇ ÆËuÐ w?Ý—…œ w³?}? ²? ! Í«b?O? 1 ÊU??"…—U?−? "Wz Í—«Ëï??Ö ¨s¹d~†W?¼ W½«ËW# ”…œ UÐ Ë ˙u! Í“W?ſU! Èd?!…œ ÊUL}Ä —W¼ È˛˘˙ Æ…—W?ÝW# —U−?!W¹ wM}"˙ wÇW?! ÆsðËW!…œW½ d?OÖ…Ë w$—W??Ý Ë ÊU¹U~}?ł —˘“ W?ð…u¹W?Ö Æs|œ ïÐ ÊU??L?A? O?ýUÐ w²??ý Æ…ËWMOM|u??&Ð ÊU?!…Ëô W??â?! Uð w"WðËW?Š Í—W1W½ ïð ¨W½Ëu?Ð Ë«ËWðWÐ p¹e}½ …ËWz ÊU?L?ý…—U"˛Wz ÂWz Æ…ËU?A}?!«˙ w½«—˘“ WM¹W?J¹…œ È—U¼WÐ ïÐ vЗU?¹ «u??š W¹«Ë r}Ä ¨…ËWM¹ËËœ—U?½ ïÐ ÍË«dJ#W??Š w#…ËœW??ł W??! Èd??}Ä W?! sÝËu½…œ —˘“ g¹ó?|—œ w²?ý Èœ ÊU?"ïÐ ÍW½UMO??ÝËu½ Ëu?"W¼ ËW# W~ł WJ½u?Ç ¨W½U~½U?" Ëu?"W¼ Ë W"W?! —˘“ ÊU"—œU?! …ËW?š«œWÐ ÆvÐU½ ‘…—U"˛ ËËœ ïÐ Ë …ËW?²|ËU?ŠU½ «b!W¹…—U?"˛ W# ÆW¹W¼ ÊULAOðW³¹Uð Íœ—…œ œWÝ W! s¹WJÐ w}łW³}ł ÊU"ïš ïÐ vÐ…œ p}²ý s¹WJÐ ÊUO?!UÇ 5J¹—Wš W?! W¹W¼ ÊULA¹œ—u?! wýUÐ w!W¹ Ë wÝ—U1 w!Ëu?âÄ wJ}³}?²! Æs¹d}MÐ ÊUOÄUÇ ïÐ Ë w²?? ?Ý…œ …Ë«œ wA?? ?O½e?? ?Oz Ë …ËËœd?? ?! …œU?? "Uz w?ýUÐ wJ?}? ?²? ? ý ©…œ«“ Íe¹W?? ?1® w²?? ?Ý«˙WÐ Æs¹W¹U½ Xݢ—…œ …—˘“ ‹…bM}¼ ÊU"—U! ÂüWÐ 5J¹—Wš Ë«œu†œWÐ ‘WL}z ¨s¹…œ—…u}ð ÊU?L?}Ä Æ…ËWM¹ËuÐœd?! Í—W?ÝWÐ wM¹e?"W?ý Í—œU?I#ËbÐW?Ž a}?ý åXL?Š— ÍU?C?% “«ò vM|Ëœ a}?ý® ÍËWMÝW" wM}?²,Ð Ê«b¹d?" W# ïÐ ÊU"Ë«—œ ïð —W?ÖWz ÂüWÐ ¨WO?O½ ÊU"Ë«—œ W?L}?z  uÖ ©œËu??L? ŠW?" `†U??Ý® „U??! ÆUJO?Ð ÈdJÐ w}Ä ÍËWz «œ w?#ËW?% Æs?¹W?!…œ ÛU?Ç ©öK¹b¹WÐu??Ž …d}# gOM?" …d~Ð ÙWÖ…œ wÝU"Wð W¹…u?}z Íô W# —WÖWz W¹W¼ ô W# r!W¹W?&Ýu½ s" ÍËu?"—W1 Æ«b¹U½ Í“U% U½…œ ÆÂËW!…œ wš«—ïÝ

sL}¼ …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ≠eÖd}½ vJÄWÇ ÙuÖ vJÄWÇ W#

295


ËUJ?ý WJ?½ô Wð…Ëu?Ð rA?? ? O? ? ýW?# ¨ËuÐ q?" r#W?Ä —«uÇ °øË«˙ËW?? ? ? ? ý ï?Ð v?Ð…œ v?½«u?? ? ? ? ! r?K?ý ÍËU?~?½W?¼ …“U?ð øÂWJ?³Ç s" Ê«ËW?? ?! wðË…˙ v?†WÐ W½«u?? ?ł —˘“ W½«u?? ?ł ©¥®

ÂËW??J?З…Ë b??½W?Ç—W??¼ W?¹U??½ ÂËW?? ? ? ? ? ? ? ?š w?Ýd??Ð w?Ö“W??Ð ÂËW?? ? ? ?š W?? ? ? ²? ? ? ? }?Р—W?? ? ? Ö w?½U?½ W?¹…ËWz —W?¼ ÂËË“…—U?z ÂËW??Ö Ë n†W?% gÖ W??,Ä fÄ u¹“˙ wJ?}Jý…˙ w!…Ë ÂËW?? ? ?à? ? ? ł w²?? ? ?Ý…œ …Ëu?Ð qý Ë «ñ?Ð w~?½…“ËUz Íd?Ð…“ øÂW??J? ³? Ç s?" Ê«Ë…b??Ð Ë —ï??Ð w??¹W?? ? ? ? ? ? ? ? ?"d??Ä U??½…œ Èœ ©µ®

+ËW?? ? ? ? ? ?! —˘“ s?"W??z Ëu?Ð v?M?|Ëœ …ËW??z øw?Ç w?"œ Âœ +ËWð ÍËu?ÐUðu?? ?! W?¹U?? ?Ý ËWz w?ðW?? ?L? ? Š…˙ Í«Ë W?J¹«œ +ËW?? ? ? ?ý ïÐ r?|˙W?? ? ? ?Ö…œ …“U?ð …ËW?? ? ? "Ëu?Ð ‚…˙ Ë p?ýË +ËW?? ? ? ? ? š W?? ? ? ? ?²?|œ w?ð…Ëô w?ð…˙W?¼ w?ýï?? ? ? ? ? š w?½«Ë˛ øÂW?J³?Ç s" Ê«ËW?? ? ? š…bM?¹“ ÙW?? ? ?Ö…œ WJ?K?¹ËUz w?ðU?? ? ?! ©∂®

Èœ ÂW†U?? Ö Ë «—W?¼ W½U?? O? ?ýï?? š W# W?¹«Ë w}Ä w?J†W?? š Èœ ÂW?†«“ ÊU?? ? ? ? ? ? ?!W?? ? ? ? ? ? L?†«“ w??Ý…œ W?# ÂW?? ? ? ? ? ? !«d??Ð U?½ Èœ ÂW?? †«ËU?? z Â…œ w?? ½U??M? ?¹d?? Ð W?? ½ï?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?! w?? ¹W?? ð—Ë Èœ ÂW?†U?½ r?ýW?# w?A? ? ? ? ? }z —W?ÐW?# Ͳ˘˙ U?ðW?¼ ËW?? ? ? ? ?ý øÂWJ³?Ç s" Ê«ËW??ý…u?? O½ Ë ï#W??Ö w?~½…œ r|u??Ö W?? ²|œ ©∑®

Ê«—U?? ? ? ý Ë Èœô W?# Ë ÊU?? ? ? ²? ? ? ? ý…œ W# Ë ÊU?¹U?? ? ? ?OÇ W?# Ê«—U?? ł Í—U??ł u?? !…Ë …ËU?? "W½ W?? ²? ?,? }?z p}?? ²? ý ê?O¼ 298

W¹…ËWz —W¼ ÍW?!W%—W?1 ÂüWÐ ¨U?!…œ wÝUÐ «œ©—WJ¹WÄ ËW?Š® W# w"«eO½ W?! W¹…˙W?ý Ë d}?š Ë œ—W??" ÂW# …d??²? ýï?? š g¹—˘“ Ë …ËuÐ —«œ˙W??" wJ?|œ—u??! w"«e??O½ w½U??²? ?Ý«œ w½U??"…—U??% W??! ÆWAšW³0 XÝ˙ —˘“ ÆW¹«œdJÐ W"Wł—Wð ÍËWz —W¼ U¹dÐ Æ…œ—W"U½ ∂¥Ø±Ø≤µ —«˛W¼  «dÐ …ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ≠eÖd}½ vJÄWÇ ÙuÖ vJÄWÇ W# ¿¿¿

Ê«—U¹ ÍWÖ—UÐ w,OLšWð …ËËœd! fOLšWð wML}¼ ÂU" ÍdF}ý —«˛W¼

Ê«—U" ÍWÖ—«˛ ©±®

øÂWJ³Ç s?" Ê«ËW?ý °W?"U??"—W?Ý W¹W¼ ‘W?JǢ˙WЗWÐ øÂW?J³?Ç s" Ê«ËW?? ? ! Ë ”«d?? ? ! v?Ð W?? ? ! W½ü«b?M" ÂW?z øÂW?J³?Ç s?" Ê«Ë…—W?? ? ? ! Íu?? ? ?O?ðW?? ? ? â? ? ? ?! ÂËËœdÐ w?†œ øÂW?J³?Ç s?" Ê«Ë…˙ ÍË—W?? ? ?Ý u?? ? ? !…Ë ÈdÐ…œ«˙ Ë X?|œ øÂW?J³?Ç s" Ê«Ë…˙ w?ŠËË˙ ÂW?? ? !W½ w?½UЗu?? ? %W?Ð W?? ? ! ©≤®

”ËË˙W½ ¨wJ?¹d??"WzW½ Ë rO?ЗW??ſW½ Ë rO??%—W?? ýW½ s" ”Ëu?łW?" W½ Ë ÂËu?ł W½ Ë rO?²?Ý«˙WÐ w½U?L†u?Ýu?" W½ ”Ëu# w?â? ? ! ïÐ r?†œ Èœ ÍWÄ—u?? ?š Ë +U?¼—Ë“ Ë d?? ?OÄ ”Ëu?,?1W?z W~½…œW?š Ë ŒËËœ u?!…Ë W?šï??ý ËWz ÍœW?% øÂWJ?³Ç s" Ê«ËW?? ! w†U?? " u?? !…Ë W?? "ï??! ÂW?? !W?? ²? ?AÄ ©≥®

ËU?? ?"W½W?Ä ¯“ Ë qý W?? ?!ïÇ Ë Ùu?? ?% Ë „˘“—W# …—W?? ?Ý ËUÇ …e?? ? ! Ë ‘ËËdÄ ¨…—«u?? ? Ý ÂËu?? ?A?Ä ¨…—«u?? ?š r?K"ô 297


Ê«—U?Ð ÙU??Äï?? ? ? ? ? ?Ö Ë ó?? ? ? ? ? ? " Ͳ˘˙W?Ð Èd?¹W?? ? ? ? ? ? Ý …—…Ë…œ Ê«—U?¹ ÊËu?Ð È˙W?Ð Ë U?? ? ? ? â? ? ? ? ?}?Ä …ËWJ?}?ð ÊU?¹W?? ? ? ? Ö—U?Ð øÂW?? J? ?³? Ç s?? " Ê«ËW?? z w?? ýU??Ä v?? ½W?? ðW?? Ð «Ë v??½œ W?? # ©∏®

…˙W?! Ë d|u??! w}†…œ È—U?! ïÐ vÝW??! —W¼ Íô W?LÇ…œ …˙W?¼ Íó?? ? ? ? ? }?z d?ð ÍËW?z ËU?Ç —W?ÐW?# ï?Çô v?†…œ „W?¹ …˙W?? ? ?Ö w²?? ? ?,? ? ?}?Ä Ë ˙Wð ÍËU?Ç …ËWð…ËU?? ? ?" ÂïÐ ÍËW?z …˙WÄ…œ—…“ w?"…œ Í—ï?? ? š u?? ?!…Ë W?? ? ²? ? ?,? ? }?z s" w?½U¹˛ øÂW?J³?Ç s" Ê«ËW?ð Ë e?? ? }¼ Ë ˙u?? ? Ö Ë 5?ð U?? ? "W½ r?}Ä ©π®

s?ðËË˙ gO?½U?? ? ?!W?†˘—«“ Ë WðËu?? ? ?%W?½˙…“ u?? ? ?!…Ë Âï?? ? ?š sðËuŠ ËW?Š „…Ë v½œ—«uš w"…œ W?! ÊW¼ Â«Ë wðËWŠ s?ðËuð X?,? ? ? š r?†W¼ v?½UЗW?? ? ?Ý W?# È—«u?? ? ?}?z vM?|Ëœ sðËu?JAÄ »…œW?z wšUÐ w†u?? Ö W?? â?½u?? š U¼ …Ëd?? Ý øÂW?J?³Ç s?" Ê«ËW?? ? ? ?ł …“U?ð W?? ? ? ?!…—W?? ? ? ?Ö w½«ËW?? ? ? ?šU?Ð ©±∞®

sL}¼ ≠ ÂW" œËu#ËW" œW"W×" ≠ —«˛W¼ ∫…ËW²Ý«— W#

300

ËuÐœd?? ?" w?J¹«œ w?"…œËWz d?? ?}? ? šW?Ð ÍœU¹ ”U?Ð W†U?? ?š Ëu?Ðœd?? ? ? ?A¹W?½ d?ÐW?? ? ? ?% W?¹U½ @?M?¹d?Ð Ë pýË U?¼…Ë—W?¼ ËuÐ œd?? ?Ö Ë ÊôWð Ë r?|œ ÍËu?? "W¼ W?? ?L? ?}?z ÍW?? !W?? ?O|œ Ëu?Ð œ—u?? ? ?! w?½«ËW?#W?? ? ? " sL?? ? ? }?¼ w"…œËW?z Ëu?ÐW½ ËU?z øÂW?J³?Ç s" Ê«ËW?#W?? ? " ËË“ Ê—…Ë …—˘“ —u?? ? !u?? ? ý ËU?z

299


„ï~½W¼—W# w!ï~½W¼—W1 ËËœ—W¼ Í…Ë«d!ï! W# WOO²|dÐ W!ï~½W¼—W1 ÂWz W! w¹«œuł ÍW†U½ w½«u¹œ Ë ÊËË— Ë p¹—Uð w½«u¹œ U²Ýï"U" Ë ·—U" włUŠ w½ULŠ…˙ËWz Æœ Ê«e|—WÐ ÊW¹ôW# ÊUL!W¹ WL}z ÆÊË«d! …œU"Uz .—W! ôW" ÍœW"W×" ÆÊËËœd! «b}ð ÊULA¹—UJ²Ý…œ p}"W! Ë ÊËu²,š ”«—Uz ÍUÖ“…œ

302

301


Èœ—U!WÐ gOÑ˘d" ïÐ ¨ÈdOÖW½ 5ý˘œ ïÐ ˙W" w½œd!e¹˙ ∫d}Ð ÊUÐUOÐ ∫ÊËËd}Ð ‘˘œ˙W" ∫Íd}Ð X,¹ËWýïšU½ ¨ËuðËW! ËUÇ—WÐW# ∫Ë«—e}Ð Ê«u¹W¼—WÐ ∫x}Ð Í…ËWz vÐ ∫Í…u}Ð ÊïÐ ∫s}Ð Ë ˛«˛ u}½ ïÐ Ë …bMàÐ ¨w½U²,|u! W!W¹UOÖ ∫«eOÐ Èœ—U!WÐ UOýdð

Û ËUzd}ð ∫Ë«—UÄ W# W! ©„W†W!WJýË® œ—WÐWJýË Í—«u¹œ ∫…œ—UÄ sA}!…œ Í«Ë w²ý Ë w½U! Í—Ë…œ ”üW" p}²ý ïÐ ïš Í“œWÐ Ë w¹UáÝWzWÐ ∫e|—UÄ Ê«œ Ë b½…œ W# WJ|—«œ ¨WðËuł Í“«d"Uz ∫…—U³ýUÄ vð ÍWýËW!W²Ý…œ Ë È—œ…œ g}JÝUÐ vÄ w²Ý…œ —UOðËuł Í…ËWz ïÐ Èdðu!…œ Èd~Ð ¨UOÇ ÍœW%ô w¹«˙ïÖ Ë ÊU²šWð ∫„ËU½UÄ ÈdðuÖ…œ vÄ wýWJ½UÄ W½«u&ýUÄ ¨…ËULýUÄ ∫„˘—WýUÄ XÝË—œ W²ÝUAO½ W# W!WOO½W"…œ—«uš ∫…œËu#UÄ Èd!…œ ˘˙…uO½ Í«Ëœ ¨˘˙…uO½ ‘UÄ ∫s}†UÄ Wſ…œW% ∫Ê«ËUÄ XÝu&}Ä ∫…“dÄ sðËWJ!WÄ ¨ÊËu³ýWÐ vÐ ∫Ê«ñÐ…“dÄ s¹—…u†W¼ ¨s¹—…Ë ¨s¹Ëdá†W¼ ∫s¹ËdÄ „ö|uÖË—WÝ ¨ê}ÄË—WÝ ¨„«ñðïÄË—WÝ ∫„«ñðïÄ ïJAÄ ∫Ëu#ïÄ 304

Êd}ýËuÐ ¨sýu~Ð ∫sA!uÐ Í—W³½«—WÐ ¨…—«u}z w½ËË˙ Ë p¹—Uð ∫è}#ËuÐ …u¹“U! Ë«˙U¼ ÍWJA¹dÐ …uO½ W# WJ}²A}Ç ∫Ë«—œïÐ ÊW!…œ w²ÝË—œ v" ÍË«d" ∫5Ç—ïÐ sðdÖ«œ s"˛Ëœ W# ïš ¨5"W! ∫WÝïÐ Ëu" ¨Í—uš ¨WJ†u! w½UðËuÝ w½ïÐ ∫“ËËñ!ïÐ wðU!W# wÝ—u! wðUOłW# WJ|œ—WÐ ∫d}Ð…œ—WÐ vAO½…œ«œ Í—WÝW# Ê«uý «bMOý˘œ˙W" „˘—WÐ ÍWLÖËœ ∫…˛ï!—WÐ ËWz ¨WM}³†—WÐ ¨s}³†W¼—WÐ ¨WJM}ЗWÐ ∫s}³†…—WÐ W# «b½œd!—U! wðU!W# ÊU½˛ ÍWýU"u% ÊdÖ…œ Í…ËW½U¹ïšWÐ —«ušË…—WÐ …ËWM}²AÄ b½WÐ Êœ—WÖ ¨WJ½«uK" ∫—Ëu"—WÐ dÖËUðW¼ wM|uý ¨ËUðW¼—WÐ ∫WJǢ˙WÐ vÐ…œ ÊU½U²,|u! W# W!W¹UOÖ ∫«“…˙WÐ w¹…“WÐ ∫…“WÐ Ë«dÝWÐ ¨Ë«dš«œ ∫W²ÝWÐ Ë U¹—…œ Í—U½W! ¨…—Ëu²ÝWÐ ¨XÝWÐ ∫s}²ÝWÐ Æ—UÐËË˙ wý«u}¼WÐ ¨w¹UáÝWzWÐ ∫w¹UáÝWÐ Œ—WÐ w¹—uš ¨«Ëu# ∫sÖ—WÐ ÙWšUÐ Ë @MOÝ ¨„˘—WÐ ∫ËË—WÐ …˙…ËWÖ—W" Íd!WÐ W# XÝWÐW" ∫…—U1ïý …d!WÐ vÄ Ë ï½˛Wz w½«u}½ ∫„W#WÐ 7ÝWÐ…œ vÄ wÑ˘d" ÍWðWÄ ËWz ∫„…b½WÐ w¹…b½WÐ ∫wÖ…b½WÐ ÊôWð Ë u}! ∫Ê…b½WÐ ÊU¹WÐ ÍUð…—WÝ wMðËW!—…œ ∫sðu~½Wz ÊU¹WÐ Wýïš ÊïÐ wOáÝ wJ}†uÖ ∫ÊËu³¹WÐ w½UÝUzWÐ ÍW†…˛Uz ËWz ¨„…Ë…˙ ∫XÝ…b¹WÐ

ÊËuÐb½W"W†Ë…œ —˘“ ¨ÊËuÐËW†W% —˘“ ∫Ê«ñ~½Wz ËË—WÖ ¨¯˙u% ∫„ËWz Í—«b†œ oAOŽ ¨5ÑWz ∫s¹ËWz w½«—…“u~ýïš ¨w¹…œËuÝUz ¨ÍñÄËd}ð ∫ËËdOz WšW¹ ∫W&}z

» ©ËËœdÐUЮ Wð«Ë «bàÝWz W# Æ“«Ëô ∫W†…œdÐUÐ W†ï" wMðd~†W¼ ÊïÐ ∫ïÐUÐ …bM†UÐ ÍW†U,!W¹ ÍËuâ}Ð ∫˙UÐ “U³|˙ ¨U~|˙ ∫“UÐ ÈËUNÐ ∫ÈËUÐ WO¹œ—u! w½«—ïÖ wðW³¹Uð wJ|“«ËUz ∫…—ï#UÐ «œ˙u! Ë óO! Ê«u}½ W# ïÖu²HÖ Í…u}ýWÐ ËËbM¹“ ¨ËuM¹“ ¨Ëu²,Ð ∫Ëu½UÐ w~½U" ¨—«ËW¼ ïÐ è}š wM²A¹˘˙ wðU! ∫˙W"W½UÐ ÊüuÖ e}¼ ¨U½«uð ∫XÝñÐ d}½ Í“«—WÐ ∫„…˙ñÐ Ù˘ó" ¨@½«˛dÐ ∫@½«óÐ w†ïÖËUOÖ W! p}M|uý ¨b½W"…“ ÍWÖ˙…ËW# ∫s|ËóÐ vЗ˘“ ÍóÐ vÄ Í˘d" Í…ËWz ¨ÊU¹˛ ÍW¹U" ∫u¹óÐ wJ|u²,Ð U¹ u}! ¨„ËuâÐ wJ}#W! ∫W!ï²,Ð „ËuâÐ ËËbM¹“ ¨ËuM¹“ ¨Ëu½UÐ ∫Ëu²,Ð È—bà}¼…œ«˙ «b½«œdÖUz —WÝWÐ WJ}MÝUz ∫W²,Ð n#Ë“ ∫p,Ð UÐ…œ ¨UÐ ∫xÐ Í—U¹œ Ê˛WÐ Ê˛ ïÐ W! „ËuâÐ wJýuš ∫pAÄ sÐ vЫd! ÊU²,}Ð ÍW!ñÐ sÐ wMO†ï! ∫ÙïJMÐ …ËW½—Uý…œ «b}ð ÍË«˙ ÍËW! W! ÍW¹U~}ł ËWz ∫WMÐ 303

‡z È—Wz ¨v†WÐ ∫ÍœUz W½«“˘“ Í—W³½«—WÐ ¨ÊUO"—WÖ ∫Ê«—Uz ÈuÝ ¨ïÝUz ∫¯ïÝUz XýË…˙ ¨‚öšWz ∫—U!Uz s|Ë«œ Ω s|Ë«œ…œËu#Uz ¨fOÄ ¨ËüWJ}ð ∫…œËu#Uz fOÄ ÙWšUÐ ¨‘…ËUÐ ∫e}"Uz …Ë«d! ∫ü…ËUz 5A½ËU¼ ¨@½…œËU¼ ∫@½…œËUz dÖUz ∫—ËUz Ëu½«u! ¨⁄Uł…Ë ¨Ê«œdÖUz ∫¯—ËUz p}JA¹ñÄ wðW³¹UðWЮ dÖUz wJA¹ñÄ ∫@M¹—ËUz ©…ËW²}³Ð …Ë…ËuЗËuÝ wMÝUz W# W! s¹˙uš v# ∫Êb½«Ë˛ËUz +ËWý ∫@½ËUz 7A¹ËU¼ ∫7¹ËUz ¨p,O½W¼ ¨@½“ËUz ¨w~½…“ËUz ∫WJK¹ËUz ÊU¹˛ ÍËuAÄ«Ëœ ¯—W"…—WÝ w†UŠ ¨Ê«œËuAÄ«Ëœ ∫Ê«œWJK¹ËUz XÝW¼ ¨ÍWšïz ¨5JÝWð ¨w"«—Uz ∫Êóšïz Êœd! wýïšWÐ dÖï¼ ∫dÖïz W!W#ËuÄ ∫W¹ïz ·W! ÊËuÐUÝ „…Ë ÍW!WA¹˙ W!W¹UOÖ ∫ÊïáÝWz ÊUOKł ÊU!…—«˛W¼ WOOO|œô Ê«—Uł ¨U!Wz Xýuý…œ vÄ XšWÝ ∫ÂW²ÝWz pK}²ÝWz ¨¯d}²ÝWz ¨œdJ²Ý…œ w#ïÖ ∫d}²ÝWz ÙULý…˙ ÍW!W†ï! ∫¯…b½u²ÝWz p,}"d1 ∫pýWz Ë«dJ}Ä ∫WðËU~½Wz


…—ËWÖ ÍËUOÄ «b½«d}z wJ†Wš Í—˘“ wJ}ýWÐ u}½W# ∫5ÝËWŠ „«—ïš ËWŠ “˘—ËW½ w½ó}ł ÍËWý …ËUÐ s}½…œ«œ s|dJÐ vÄ ”…œ 5Ý w²OÄWÐ W!

Œ …ËôW! ¨‰ËU! ¨Ê«d|Ë ∫—ËuÄUš p}ÝW! wMðdÖ «b†U" W# ∫ÍdO~ÐW½Uš @½W#WÇ ¨@½Wý Ë Œïý ¨—UÐW# ¨Ê«uł ∫ÊU"u½Uš WOO½U²,|u! w"—W½ —˘“ w!W¹UOÖ ∫ËUš …—…œ ¨Ù˘œ ¨uOý ∫ñš èAš w~½…œ ∫Êó"dš èAš w~½…œ ∫W~M¹dš W½“UÐ Í…˙“ ∫W½“UÐ ÍW~M¹dš ËË—WÝ Íô Í…—ËWÖ w½«œœ ∫WM}Kš ˛W¼ ¨‘W¼ ¨Âuš ∫rš …ËuðU¼—U!WÐ W½ö¹ï! ËWz ÍWð«ËWÐ «œ…d}# ∫Wł«uš Ë Êb½UÝW&½U¹…œ —«œWK¹ï! Ë ¯WÐ…—…œ W! «b½UO½U!Wâ! Ë Ê˛ Ê«u}½ W# …ËW†U" W# Êœd!…œ vÄ ÊU¹—U! Ê…ËUš ∫Ê«œuš W"UÝWÐ wO¹W½U,1Wz wJ|—«b½UOÖ ¨‰Ëuſ ∫‰Ëuš ¨Ê«—UÐW"—W½ ¨Ê«—UÐ…œ—Ë ¨W!ËU½uš ∫…ËU½Ëuš ÈdM}¼…œ—U!WÐ g¹W%…—Uz ÍWð«ËWÐ Ê«ñL!uŠ ∫—UJ½Ëuš «ËñÐ ˙ušWÐ ÍËUz ÍW¹U~}ł ËWz ∫s|˙uš «Ë˙…œ w½«ËW! W! WJ}Äïð ∫…—Uá"uš WKý ∫Xý—ïš ‘ï&~½…œ ∫Ê«u&ýïš ¨s}²ÝWz s|uš ¨—W!«Ë«œ s|uš ∫d~M|uš s}²ÝWzW†ïð Ë…˙b½uð ¨Ë…býïš ∫“W³ýïš 306

WšüË ËWz s}†…œ ¨Ùï% Ë ÊUý w½Ëu³ðW%WÝ ∫Ë…bł ËuÐ Ë…bł ËuÐ ”—u% …b½…ËWz ÍW!…—UÐ Ë wM¹dOý ïÐ W! ¯—uÖWâO" ∫¯—uÖW~ł ÊdÖ…œ w†W¼ Í—…ËW²šWÐ ∫uOLł ÆÊUM}NÝ…—W¼ ¨ÊU"˙ ¨ÊUšËË˙ ∫5Lł ËËœd³Ý…—W¼ ¨ËUšËË˙ ¯—W"…—WÝ ÍW%…—Uz ∫ËU½«uł UOÇ ÍœW% Í…—ËWÖ Ë s¹—WÐ w¹üËu% ∫Âïł WÖïł Í…ËW½œdJ!UÄ ∫ÙU"ïł ‘ïš ÍW,% Ë W"WÖ Ë ÛWÖ ∫@½W1Wł —WÐW# „WÇW" w½UA}z Ë ÊËuЗËu²ÝWz ∫ÂU"Wł —˘“ Í—U! ‘W# ¨Â—W𠨄ôW! ∫„…b½Wł 7A¹W~J}Ä wM|uý ¨W~½«Ë˛ ∫Ê«Ëó}ł

ı b½WÐËË— ¨‘ïÄËË˙ ¨‘ïÄ—WÝ ∫u}ý—UÇ —«“W" ¨„UÇËUOÄ ¨fšWý ¨dOÄ ∫„UÇ —«Ë…ñ}# ¨ñÄ w½U²Ý—«œ ∫ñÇ WO¹u}! Í…—ËWÖ w!W¹…bM†UÐ ¨¯dÇ ∫¯ñÇ Œd½ vÐ ¨ıËuÄ ∫„ËËdÇ dÖUz —WÝW# ÍWÖËËœ WÇ—UÄ ËWz ¨pO†eÇ ∫pK¹eÇ vÐU"W½ …u}Ä w¹«—ËWÇ Ë vЫeâ†W¼ ÊU²Ý“ w½U!WKÇ ∫Ê«uKÇ —«œ ÍWÄïÄ ∫„ËuàÇ ËË“ ÊU½U¹WÐ W!W¹W!W#ïÇ …—ïł ∫w!WMÄïÄ …˙uÇ U!…œ ÊbM|ušWÐ XÝ…œ ‰ô…œ ¨Ê«uł ¨@½Wý Ë Œïý ∫@½W#WÇ 7ÝWÐ b½uð ∫Wâ}ÄW†ïÇ WMOý WAO"W¼ W! ÍW½“…—Wð w¹UMOý ËWz ∫WJM}Ç …ËUOÇWÐ

Õ w½«e}š Ë Ê˛ w½U!WOOðW³¹Uð …—Ë˲ ∫W½U&"…—WŠ

vÐUðËuÝ ËUðW¼ —WÐW# wÇ—W¼ ∫ ËuÝ…ËUð s¹˛—WÄ ¨ÊU1Wð ∫ÊU"Uð ÊU¹ Íe}¼ vÐ Ë wðWŠ…˙U½ —WÐW# sðËW! ∫è}&ð w²ÝW" —WÐW# s¹U" Ë éÝWz Ídðb½uð —Uſ W# w½œd!«˙ ∫ÊU²š…dð WJðËu# ¨u}! Íb½Ëœ ¨WÄïÄ ¨Û˘dð ∫pĢdð ÙUM" ¨nàð ∫èHð ÊUJ,OKš ∫ÊËuÐUÝöð ¨UÝöð ∫UÝUz qð p|—ïł êO¼WÐ ¨ W% ¨eOÖ—W¼ ∫Ëuð ¨Ëuð Ëuð ¨Ëïð ∫ïð …—ïð ¨—ïð ¨…—WÐ ¨qÝW½ ∫W"…—ïð ˙W1œWÐ ¨‘ïšU½ ¨XšWÝ ¨—«Ë˛œ ∫‘Ëuð n†Wš ¨ÂU"W½ ∫‰Ëuð Ë«˙ ïÐ WOOðW³¹Uð wJ|—ïł® W#ïJâÐ wÖWÝ ∫W†uð ©4|œ Í—U!WÐ sðËWJJ|˙ ¨wýïš Ê«u}½ ∫w¹UÐWð d~|˙ ¨…b¹—Wð ¨WÄ«dš ∫…b¹—Wð „˙uâ" ∫ËË“Wð XÝ«˙…u}½ ¨w¹U½UÄ ¨w¹«“—WÐ ∫oýWð s}!Wð ÊUý Ë “UÐU¹˙ Ë —W!ËU²ÝU" ∫f|˙ wýWð vÐW½ w¹U²ý…œ wÇ—W¼ ∫ÊôWð W# pA|Ë—W! Í…ËWM²¹œ ¨Íœ—U¹œ ¨…œ—U¹œ ∫ÙU"Wð «b½ô UO½Wð ∫v½Wð Ù˘“dÄ ∫Ùï²Oð ¯WKO𠨄öOð ¨ÙU¹ ∫¯…dOð Ë Â…œ w½œdJ½«uł Ë ÊœdJÝËu# —˘“ ∫WHOð nOð ËUÇ …ËWðdÖ…œ w!W¹ Ë ËuÇ…œ «b!W¹WÐ ∫UI†…œ p}ð

à ŒU,"Ë˙u% ∫‘W!Uł 305

W½UL}KÝ…uÄWÄ∫ËuÄWÄ ∫…u}~M¹dÄW" ¨…ËWM¹Ë…˙ ¨…ËWMO"WàÝ ∫…ËW½U~M¹dÄ …u|Ë…˙W" „ËuâÐ Íd1WÐ Ëu½…˙ ∫ËËeÄ È—ó|ËUNÐ W! p|—«œ ∫—öKÄ ËxÐ˲dÄ ∫…b½W!«—WÄ Í—WJO²ý—WÄ—WÝ wð…d1Uz ¨…dOA"W¼ ∫—U²Ý—WÄ ‘ïšW½ W# vł s¹dð“—WÐ ¨ÊULÝUz ÍW!…˙WÄ ∫WJǢ˙WÄ˙WÄ «b½ULÝUz ËË—WÝ Íô ∫˙WÄ˙WÄ …e}¼WÐ Ë ˙œ w!ËuâÐ w!W¹ï†W¼ …—Ëuł ∫—Ëu!˙WÄ WOOáÝ w†UЗWÝ Ë Wý…˙ W! ÂUÝ ¨ÊUÝd𠨄UÐ ∫«Ë—WÄ W#WÖËUz ¨w!…ËUz ¨—…œWЗ…œ ¨…—«ËUz ∫…u¹˙WÄ W1Wš ¨—WÝW! ¨ÂWš ∫…—«˛WÄ sðdÖ«œ b½uð ¨…ËW½U²ÝWÄ ∫Ê«u²ÝWÄ W! „W¹U~}ł ¨U½WÄ ¨u¹œW½ ¨WÖ—UýUŠ ∫uOÝWÄ …ËW²|——UAÐ «b}ð Íïš ¨—…œW²}Ð —Ë˲ W# sà}¼W½ W!  …d1Uz ∫—ï" Ë ZMÄ ZMÄ «bð…˙WMÐ W# ¨…Ë«d! —ï" Ë ZMÄ s}†Wz ¨výWà%Wz U¹ vJýWz …“ïÖ W! s}†Wz …ËWÐ „…Ë ÊW!…œ ÍWMOÄ Ëu" Ë è,%WÐ …ËW½ËË—bOÐ v½«uðU½ Ë Í˛…œ «œËUz W# WJ|—«b†UÐ ∫W½Ëu%WÐ vÄ ÈñHÐ ï! Í…d}²ÝWz ∫ËËd}Ä XÝ…œ ÍW$WÄ Uð …ËW½Uý W# ‘W# w!W¹ô ∫qOÄ

”Ëu# Ë ·UÝ Ë ÊUÄ Íœ—WÐ ∫ Uð ˜ôïÝ ¨s}ý…Ë—WÝ ¨d|b†W¼ËUz ¨W~ÑUð ∫WÖËUð Êï! ¨—œUÇ ¨ÙULý…˙ ∫ÙËUð


Êü…œ—WÐ Ë XšWÝ —˘“ wšUý ¨…U" ∫œ—…“ Ë sðu~½Wz wðU!W# —ïš wJAOð ∫…œ—…“ W½Wš…œ—…“ ¨…eÐ ¨«b½ËuЫËUz W½«—U" W!W†U! s}†…œ w}Ä W!W¹UÖWA¹˙ ∫b½…—…“ ÆW†…˛Uz w"d! Ë W†Uð —˘“ Ë«˛ñâJ}ð ÍUOÖËóÖ ∫b½W"…“ Í…—ËWÖ wAOà% ¨œ—WÐWýUð ËU½ Í—WÐW#W! ∫Ù˘b½…“ ÍË…“ pð ¨pð ∫Ùu~½…“ ¨Ùu~½…“ ÊU²,|u! Í—UÖ“UÝ Ë ˙Wð ÍWÇËU½ ∫d|u½…“ ”W!W½x1 s}†…œ ¨XýñÐ ¨e}¼ ¨w¹U½«uð ∫p³¹“ —U! v½«uð…œ Wð«Ë ¨WJ³¹“WÐ wJ|ËUOÄ w¹W"«—U! ¨U³Ð…u|˙WÐ ˜˘d" w½Ëu³J¹«œW# wM|uý ∫b|“ …ËUý…Ë v# WÄ«dš Ë gšW³½U¹“ ∫˘—uš w½U¹“ W¹…b½WÐ W# XÝWÐW" ¨Ë«—ñ! …—UÄWÐ ∫b¹ñšñ|“ Ê«b†W¼ «œ—WÝWÐ ñ|“ ∫ÊœdJ½Uý…Ëñ|“ Ë«—ïð ¨d|Ë“ ∫e¹“ ‘…˙ —˘“ ∫q¹“ ÍËW½ Ë “—WÐ ÍUIOÝï" w~½…œ ËËœ ∫ÂWÐ Ë q¹“

˛

d1WÐ ÍËW! ∫Ëu½˙ ÙWÖW# ŒüË Íb½uð —˘“ w½œd!«˙ ∫ uJH}!˙ ÍWſdÐW%ô W# Ê«bO~½…“ËUz Ë«—WÐ ¨UO½…ËUz ∫W²,Ä…˙ Wý…˙W#W% ¨ËüU% ∫Ù«bý…˙ wÝ«œ Æï½˛Wz Í…ËW²AÄ Íu¹œ ¨WJ,O1…˙ ∫W½U"…˙ WJ,O1…˙ W²|—ó|ËUÐ wJ}Ý«œ W½U"…˙ —U"ôWÄ ¨‘d}¼ ¨sðüW¼ ∫Ë…˙ W#WÖ ∫…Ë…˙ ŒUý w†UÄœW% Íœ—WÐW!W†W! ∫“…Ë…˙ „ï"˙ ¨èÝ ¨„dÝ ∫„…Ë…˙ „U⽫uł ¨«“Uz ¨”dðW½ ∫b½…˙ v½W¹UšW½ —˘“ W! b½uð w½«—UÐ …ËUð ∫W½ó|˙ …ËW½ËuГËWÝ ¨…ËW½«ËË˙ ∫Ê«ËË˙ —˘“ Íd1WÐWÐ ¨‚…˙ —˘“ Íœ—W¼ ¨—Uš ∫ËË˙ s}†…œ g¹Ëu²ÝWÐ Ë«dýïÄ«œËË˙ ∫W²ÝWÐËË˙ …˙WÄ ∫˙WÄËË˙ W"UÝWÐ Ë „UMÝdð w¹W½U,1Wz wJ}²ý ∫Ê“Ëu"˙ Ê“Ëu"˙ ∫W½“Ëu"˙

ñÄñÄ ∫…Ë«˛

” …—ËWÖ wM$Wz XýïÖ ∫—ïðUÝ »«—Wý ÍW†UOÄ ∫dſUÝ w²Ý…œ ÍU²½Uł ÊU¹ ÙËUÐ ∫„UÝ Ê«d}z w½U²Ýœ—u! W# WJ}½U²,|u! ∫b½…d"UÝ w½UÝUz ¨w½UÝU¼ ∫w½UÝ —ËW¼ vÐ w½ULÝUz ¨ÙU"UÝ ∫ËUÝ ”«œ w½œd!óOð Ë ÊËuÝ ∫s¹ËUÝ —W³}Ý ¨W½U½˛ wM}"«œËUz Ë ˙ïý Í«ËW! ∫W¹UÝ 308

p}ÄuJ|— ∫ÊËu!«“ Õö#WÐ…“ ¨—ïÐWð—“ ∫—ËuÝWð—“ XšWÝ w½«—ïÐ ∫ÊU¹—“ Ê«u¹—W" W# W!W¹WÇU¹—…œ ∫—U³|—“ —«e}Ð ¨“˙…Ë ¨ËU"ËWI}# ¨ÊUA|—WÄ ∫—UÖ“ „ËuâÐ —˘“ w½U! ¨Ê“…˙Wð ∫W½“ X1W½W! Ë dOÄ —˘“ ∫ÊU¼—Ë“ W#ïJâÐ W#ïJâÐ ÍœdÖ ∫„—ËË“ ËUJ#…“ ∫@½˘“ ÊU¹“ ∫˙…“

«œ…œ w†W¼ —W³$…˙ w²Ý…œ Í…ó|uð ËWz ∫ —˘“ w½œd!—U! Íï¼WÐ U³½«dÖ w²ý ÍW#ïJâÐ w%ËËbMÝ ∫ט WJðu# ¨s|uý s¹dð“—WÐ ∫b½Ëœ vЫ—ËËœ ∫vЫ˗ËËœ vЫœ˙u! w²Ý…œ W# «bO¹Uý W# Í…óO! ËWz ∫˘œ ÍüWÖ —WÝWÐ «œ…dOý Í…u}ý W# WJ}ðW1Uz ∫„˘œ vÐWz «b¹WÄ …ËWMðËuð @½Wð Í“U³|˙ ∫ËË—…œ Ê«d|Ë vÄ ∫sðU¼ Xݢ˙…œ U!…œ Í˙W" Íï²ÝWz W# Ê«uý W!W¹W²Ý˙ ∫s}³Ý…œ v½«eÐ vÄ «˙WÖ—…Ë ˙W" Ë XÝËu½ —WÖWz Uð «˙ ¨ÍËW! ∫ï"W²Ý…œ XÝ…œWÐ ÍWM|Ë—œ ¨…ËWMO½˙ ∫W½WJÝ…œ œdJÝ…œ ∫d~Ý…œ s|œ—…œ X,}Ä W# ∫s|ËdÖ…œ sÐ…œ èÐ ∫s|ËïÖ…œ wÇW²šUÝ ∫—UJ†Wſ…œ g}!—WÝ ¨wšU¹ ¨…˙Ëuð ∫ÊU"…œ W¹U³½«dÖ wJ}ýU"u% ∫U³¹œ 7¹œ ∫s¹œ …—ËWÖ wJýuš ∫b|œ ¨«b½UOO¹U,OŽ Íd|œ W# 7AO½«œ ∫wMOA½d|œ WO¹e|—WÄ…—ËËœ Ë w¹UO½Wð W# XÝWÐW"

— ÊU²ÝW¼ ∫ÊËuЫ˙ ŒUý ∫“«˙ «˅œ—WÐ Ë W#WÄWÐ ÍïÇuðU¼ ∫WJâ|Ë«˙ ÍËW! ¨ï"WÝ…œ ∫«˙ UJÐ ıU" ∫vÝËu"«˙ ˙Ëu! Í“«—ËW¼ ¨W!˙ ¨“«—ËW¼ s¹d²²šWÝ ∫œ˛˙ 307

‘ï&~½…œ ∫s|u&ýïš …Ë…Ë«d!W½UOł p}# Ë Ë«d!œ—Ë wàſ…œ Ë U! ∫ÊU¹ïš —«u&OÝ ¨r%Ë“ ∫—UÝËuš Ù«œ ∫‰Wð—Wš vЫdM}ÝWš ∫v³OÝWš W†U,!W¹ w"U"W½ ∫n†Wš ‘ï&†œ ¨Í“«˙ ¨Ê«—W"U! ¨—UO²šWÐ ¨œUý ∫w½Wš ‘Wš ¨—ËWſ ¨W!W# ∫‘ËWš a¹“ ∫eOš Ê…ËUš ¨Ê«œuš ∫u}š WMÇ…œ ÍW½UÝW! ËWz ¨—WÇï! ¨b½…Ë…˙ ∫ x}š —«ËW¼

œ W¹«bÐ ∫UЫœ Êœd! Êu! Êu! ∫ó}Ыœ Ê«œ«˙ —«ušË…—WÐ —WÝ ∫Êb½«˙WÄ«œ —…œ…ËuðU¼ W%ïÐ W# …“Uð w/WÖW†uÖ ¨mâ†W% ∫ËuÝ«œ —«ušW½«˙WÖ«œ ∫…e|˙W~½«œ ËWz w!˘—WÝ ¨fO#ïÄ ¨”W×ÝWŠ ∫Wſ˘—«œ w²š…Ë ¨sA}!‹…œ —Uý wJA}z ÍW½UÝW! ïÐ ÊË«˙WÖ «˙«“UÐWÐ …Ë«dðË W½«ËWÐ Íïš U!…ËW½ p†Wš W# ÊËuЗ«œUÖUz ÊWJÐ „WOO¹«Ë…˙U½ Ê«uł Ͳœ ¨X|d! ¨s¹dOýU½ ∫u|“œ Ë«—e}¼«œ ∫Ë«e}¼«œ Ë ‹ó" Ë‹ÙW!ËËœ wMðËËeÐW½ ¨5¹W" ∫ÊU²Ý…Ë«œ «Ë‹w²ý …—W!U"WÝ W!ËuÐ ∫Ù…Ë«œ ÈËU¼…œ ∫ÈË«œ ÙœËËœ ¨pýWÐ ∫@½˘œ˙œ w½u}áÝWz Ë wMJàÇ ¨Êu}áÝWz ∫s|˲œ vÐËuÇ «bJ}²ýWÐ w†œ Í…ËWz ∫W²ÝW³†œ


wðW% ¨ W! ∫˙u!˙u! Ê«d¹WŠ Wâ! Í—U¹ ∫Ê«d¹WŠ …˙u! w²,¹ËWýïš —WÐW# ¨„ËuâÐ Í˙u! ∫WÖó¹˙u! s}†…œ ËUOÄWÐ 7ý qł ∫Ùu! ÊüULý…˙ u}½ ÍWMO$WÖ ∫s}#u! ËuÐWÐ…b½u! ∫b½u! Æ…Ë«d½Wð ‘…˙ ÍËu" W# W! ÙULý…˙ ÍW²šWð ∫s|u! v# ÊUOJ}†ULý…˙ Ë ÙËUð s|u! b½WÇWÐ W# Í—U³"WðU" ÍW½UAO½ ÆÈd!…œ XÝË—œ q" W# s|u! …ËuÐ …ËWz «b½ï! w¹—«Ë…œ—u! ÆÊWJÐ W!W¹…d}²ÝWz W†W"ï! ¨s¹Ë—WÄ ¨ËËd}Ä ∫ï! —WJ¹WÄ ∫ÙWðï! ËWÐ «bð…˙WMÐ W# g¹©WJÇu! vÝ® Æœ—WÐ ∫pÇu! «b½«u}½W# ÊU¹dÖUz W! …Ë«dðË …œ—WÐ vÝ Ùœ Æ…Ë«d½«œ —WÝW# ÊUO†W$W" Ë …ËWð…Ë«d! Ùœ W# W¹W¹UMO! Ê«œ …ËWJÇu!WÐ ÆÊb½UðËuÝ ÊU¹d!u" w½ü«bM" Ë ÊUÝU³àÐW½˛ ÍËx! ∫WJÇï! Œï! ∫W²šï! ÍUOÖ ¨ÈË—bÐ v# ÍUOÖ W! W"—W½ w!WO¹Ë…“ ∫…œï! Ë«d²ÝWÐW½ ¨ËËœd"«Ë«“ ∫ËuðËW! XÝï! Æ«Ë«“ ∫XÝï! ËuÐ Ê«d|u†U" —W$Wš wMðdÖ«˙ ÊôU!W# mOð Íb½WÐ ∫„W²Ýï! —ïšW†WłËuł Í…bM†UÐ ∫…—ôï! s¹WÄ ¨èГ ¨œU"WÝ ∫ Ëu! d}½ ÍW†U,!W¹ wJ,OÖ ∫—Ëu! q}ŠW! ¨œËËbŠ ¨ÊWÝ…˙ wáÝWz ∫ÊöŠW! …—«˛WÄ ¨ W1Wš ¨ÂWš ∫—WÝW! sðu!…œ vÄ w½ËWð WJ|“«d"Uz ∫XO!—W! 310

Êx}! ÂW!W¹ ¨Ù…ËW¼ w½x}! ∫u}ý W†ïJÇ w†˘œ ∫uOý

⁄ “«—WÐ wMðd~½U" wðW³¹UðWÐ ¨sðd~½U" ∫s¹—“Wſ s"˛Ëœ ∫rO½Wſ w¹x}# ¨ÂWð ¨@½…˛ ∫—ËWſ

· wðW¹UÖWÐ…—…œ ∫w†«œu¾O1 W½U&ÐUðu% ∫WÖd}1 ÊœdJ#Ëu# ıdÄ ∫ñ}1

‚ ÊËuÇW½ËËœ W# ¨ÊUA}!«˙ —˘“WÐ ∫wÝ…—W"Wšd% „WÇ ÍW%Wð w~½…œ ∫Êó"d% @M†u% ∫@M¹—u% s}†…œ pA|Ë—W!WÐ ∫5ýW†u% —WÖ ÍËUðW¼—WÐ Íd1WÐ W# ÍWL†W¼ ËWz ∫Â…œW% v²Ý…b†W¼ @½…œ Ë ‘…˙ Ë —ïÐ wJ}#W% …—Ëuł ∫w½ËuÐUÝW#W% WýïšU½ W# s}†…œ WOO¹W½U,1Wz w!W¹…bM†UÐ ∫”WM%W% Ͳ…œ «œdÖUz

„ W³ŽW! ∫WÐU! w½U¹WÐ w½ËË˙ Ë p¹—Uð ∫…u¹“U! WÝUð ¨ËË“…—Uz ¨ «ËUz ¨œ«d" ∫ËU! w†U" W# WýW¹UMO! ¨W½«d|Ë wýUz ∫‘ôËU! s}†Wz «bMðdÖ ÂW!WÐ ïš W# ÆÊ«—«˛W¼ ÆåW½«eÐ  ïš wýôËU!WÐ s" w†U"ò dÖUz w†W"ï! Ë ÊU"—Wš ∫è! Ê«œô ∫Êœd! q! ËuÐ pýË wàſ…œ ∫‘ïà!

¨…ËuÐ s|uš w†üWý ”W!W½x1 s}†Wz ∫ÙüWý ”W!W½x1 U¹ Æ…ËuÐ r%u½ «bM|uš W# Wð«Ë Í—˘“ wJ}%…—Uz Wð«Ë ¨W%…—Uz w†üWý …ËËœd! @½…˙ ¨è}# ¨Ë«˙ïÖ ¨Ë«˙u% ¨s&O# ∫ÈuKý ËuâJ}ð …ËW½ËuÐ˙ïý ∫WЫ—ïý WO1Wš ¨—U!œWÐ ∫—U1ïý dÖW½ËUz ÍË…“ ∫W½ïý p#Ëuý ∫Ëuý Íu}!UÖ ∫—Ëuý ÊUâ}Äb½uð ¨7ÝWÐb½uð ∫„WðWý W†U,!W¹ Í˙ËU! ∫„Wý ÍU~}ł wM²ý«œËUz ïÐ „ËuâÐ Í…˙WL}Ä ∫ï!Wý ÂW! ÍËUzWÐ ó}# Âï" ∫ÂWý W# w¹ËËó}" Í—«b†œ ËËœ ∫s¹e"Wý Ë ÂWý s¹e"Wý Ë ©ê!® ÂWý «b¹œ—u! ÍïKJ#ï1 …—WÝW# ÊUOýïš wJ}²¹WÐ ©˙u!® Ë«u}ý ¨ËU!˙eÐ ¨ËuâJ}ð ∫Ë«e"Wý ∫Íd}Ð ¨‘˘œ˙W" w½«uł wð…d1Uz ∫Íd}ÐW~½Wý ‘˘œ˙W" ËWý ÍUÐ ∫UÐËWý ÍW½«ËWý wM¹ñ1 wðW³¹UðWЮ ¨ËWý wM¹ñ1 ∫˙WÄËWý ©«œ˛˘˙ v" ÍW~½Wł W# ËW!…d}½ ËWýWÐ …ËWMO½˙ ∫Ê˙ËWý W½«ËWý w½«Ë˛ ∫œ—uÖËWý È˙WÖ…œ Í—«b†œ ïÐ W½«ËWý Í…Ëô ËWz ∫˙WÖËWý «œËWý ÍdšUz W# ˙W" w½b½«˙…ËW# ∫s|ËWý Ê«œW½ ÊUÇË ¨ÍdÖ«b}Ä ¨—ËuÝ ∫dO~K}ý v# ÍËUz WÖïł W# ÍW¹U~}ł ËWz ∫WÖWK}ý 4}Jý…œ 309

Êb½«u½—W½u¼ ¨sðdÖ«˙ïš ∫ U³Ý WáÇ ∫WðdÝ Â—W½ ÍUÐWMý ∫…ËdÝ ËËñ|uš ∫…b½W¼WÝ …Ë«Ë—Ëœ w/WÖ WJÄWÇ ∫W†«uÝ W½«u,|uÖ ∫W½«uÝ …ËWMðËW!dÖUz ∫ÊU9ËuÝ ¨s}ÝdO~†W¼ WM²O1 ∫…—œïÝWЗWÝ ¨WM²O1 ∫…—œïÝ ”W! Êx1 s}†…œ ¨Wý…b½W¼WÝ ÍWð«ËËU¼ W¹…b½W¼WÝ Ë …—œïÝ W! ‰“ ÙU"Uz Íœ—WÐ ¨W!ñš ¨WýUÖ ∫W!˙uÝ È—ó|ËUNÐ pÇu~½Wz ¨W½UO%W1 ∫w½«—ïÝ »U³ÝWz ¨ï¼ ∫W~½ïÝ ¯ïÝUz ¨ïÝUz ¨”…ËW¼ ¨WÝUð ¨ËË“…—Uz ∫ÈuÝ wOðUÐW# Ë Èd!…œ XÝË—œ èÖ W# WJ|d1…œ ∫WM|uÝ Èœ—U!WÐ XýWð „UðïÄË—WÝ ∫—WÝ Ë«u}A}#—WÝ ∫W²ýWÖ—WÝ W! p|—«u¹œ ¨…œ—UÄ ¨‘—«Ë ∫sâ~½WÝ vЫ—b½«œ œ—WÐWJýËWÐ W½U&¹b½WÐ ¨‘…˙ w†UÇ ∫ÙUÇUOÝ —U¼WÐ ÍUð…—WÝ ÍËW!…Ë«˙ wðU! ∫ ËuÝUOÝ Êœd!WI†Uz ıñÄ ∫w~½W³}Ý —UÝuš ¨r%Ë“ ∫—«u&OÝ “UÐ Ë d%WÝ Ë ï†W¼ w~½…œ ∫…ñOÝ sðdÖW½UAO½ ∫sðdÖ…d}Ý W†ïA¹˙ ∫ËËd}Ý pâMO#u% ¨ıËuÝ ¨WýïÖ ∫WKOÝ

‘ Êb½«˙“ËU½ —˘“ ∫ïý Ë dý —W½ ÍUÐ…ËdÝ ∫WMý


wÇWMOÄ wðu! —WÇ ∫W²A" WÝW#WÐ ¨wšU¹ ∫˙uJ" Wð«Ë U!…œ WK" WáÝWz ÂWz s}†…œ ¨Í—WÐU!— ∫WK" ÈËW!…œ g}Ä ¨ UÐWš ¨WK" ¨w½U!…—WЗWÐ ¨w½«—˘“ ∫W½ö" Í—WÐW%˙ @½«óÐ ¨@½«˛dÐ ∫Ù˘ó" w²ý…œ—…“ wMO¹Uz Í«ËWA}Ä ∫⁄u" Œï" ∫ŒËu" W!Wðï" ∫Wðï" W†ËUð Ë s|œ—W½ Í—«“ ∫…—ï" Ù…˛Uz w½Ëu³†W"ï! wM|uý ∫W~†ï" —W~½WÝ ∫e|—WðW" U~½U" W"—WÇ ÍWJýW" ∫”ËUÖ ÍWJýW" s|˛W¼WJýW" wð…d1Uz ∫s|˛WJýW" ÊœdJðU"ïš ∫”üW" ÊïÐ Ë ÂUð Ë Ê«uł w½U²,|u! w!W¹UOÖ ∫„˘b½W" Wýïš @½U" „…Ë ∫‘…u¼W" vÐœd! ‘ïš—WÝ Í—˘“ ÍW" Í…ËWz ∫…œ…e¹W" v" W! W¹WðU! ËWz ¨ËW! v" ÍË«˙ wðU! ∫˛˘˙ v" vÐ…œ „—u! Ë vÐ…œ ÊË ËW!…d}½ W# ËW! wð…ËUOÄ ¨Íœd}" ∫Íd}" ÙWšUÐ ¨‘…ËUÐ ¨e}"Uz ∫e}" WMOý ÙuÖ w!W¹UOÖ ∫œËËó}" ÊU²Ý—«œ ¨WA}Ð ∫WA}" ÍW!…u}½ W! WOO¹W†UOÄ Í—ËuÝ wJ}†uÖ ∫W%ö}" Wý…˙

Ë ‘ïš Ë Â—W½ wJ}~½…œ ∫W~M|—Ë Uð…ËW# ¨wð…ËW# ∫wð…Ë u}ý ‘UÄ ÍË…“ Í…ËW½x}! …—UÐËËœ ∫œ—…Ë 312

Êœd!WýWÖ Ë Ê«b†W¼ W# UOÖ ∫…ËU½…u}Ä Í—WÝ UOÖ W¹«œ Ë«d½«œ „W¹—WÝW# ÍUOÖ ï†W" Ë W%UÐ ∫WAOÖ

‰ u}! ÍœW% ∫ÙUÄô vÄ—«uÇ Í—…ËW½Uł ÍU~}ł ∫Êô È—«uš ïÐ …Ë…—WÝ W# ÊUM}¼ ‘d}¼ ∫…ËW½ËuЗËu# X," ¨WL†uÖ ¨XA" ∫ê|u# vÐó|—œË«ó|—œ W! …Ë…Ë«d!ï! Íœ—Ë w²ý ∫…œï# d}½ Íd²ýË ∫„ï# Ê«˛ñ†W¼ b½uðWÐ ∫Ë…“Ëu# ËU½W# ∫˙ËœW# e}¼WÐ Ë b½uð w½«—UÐ Ë UÐ ∫…e}~½W# ÙW~½Wł ¨—«Ë…ñ}# ¨ñÇ ¨ÊU²Ý—«œ ∫ñ}# w¼W# ¨Ëx}Ý ¨ËU1ô ∫XAL}#

 w!W¹WýË® ¨u}# w½œd!—ËuÝ w½U"—…œ ∫pOðU" Æ©WOO½UOÐ ÍWJ²OÄW#WÄ ∫@½WHð ÍWýU" ¨WJ²OÄW#WÄ ∫WýU" @½WHð Ë«d,|˙ w½WÐ Í…—ËWÖ ÍW1üW! ∫—WýU" Ëu% Ë  ËË˙ ¨ ËuÐU½ ∫w~M1U" W!U" ¨èÝWz ¨…œU" ∫„U" v" Í“«—WÐ ∫”ï#U" ÍË…“ w½œdJ²šWð Ë ÊœdJÝËu# Í“«d"Uz ∫Ëu†U" Êx}! Í«Ëœ ¨Í—ïKJ#ï1 w!˘ñOÇ w½U"…—U% ∫W"WšW"U" ïÐ wðUÐWš Ë «u&Ð p†Wš w"Wš p}ÝW! U!W½ XšWÝ —˘“ wšUý ¨œ—…“ ∫…U" Êï" ¨˛dÖËË˙ ∫˙ï" Ë ê"

UſUz w²Ý…œWЗU! ∫d¹eÖ ÊUO½U¹WÐ ÍËUðW¼ wJAOð ÂW!W¹ ¨@½eÖ ∫@M¹eÖ Ë«—bM|uš v# UŽËœ ÍË«—œUÐ w½WÐ ∫„W²AÖ vЫdJ²ÝË—œ ˙u% W# W! p}"Uł ∫WM}àÖ “—uÖ ∫ÙUÄïÖ ïÐ Ë U!…œ œ—…“ w†uÖ …“—WÐ w!W¹UOÖ ∫ÂWÖïÖ vÐ…œ ËËœ—ËUz sÐ…œ èÐ ∫s|uÖ…œ ÆÊËuÐ èÐ ∫Ê«uÖ UJÐ ¯—uÖ w¹—U!ËU¼ W! p}ÖWÝ ∫g}"WÖ—uÖ Ê«˙ ÍW"—W½ ¨Ê«˙ ÍWJKý ∫Ê«˙ ÍWL†uÖ ‘WÖ Ë …—ËWÖ …—W¼ w†uÖ ¨ÙuÖUý ∫„Ëu†uÖ Ê«˙ïÖ —WÝW# W! …—ËuÝ wJ}†uÖ ∫…d}KKýW†uÖ È—ó}½…œ ñ}Ö ¨ÃïÖ ∫œïÖ s¹dÐ Í…ËW½ËuÐUÇ ¨s¹dÐ wMðU¼ËË˙…Ë ∫ÊËË“W²ýïÖ w$Uð…d}½ ¨d}½ w¹˛Uð ∫włUðW†ïÖ ¨b½…ËU"…“ ¨ …Ë«œ ¨wÄïÇ ¨w¹Uý ∫b½…ËïÖ s¹˙Wá†W¼ W! p½Wð Ë b½W" Ë Â—WÖ wJ|ËUz ∫p"—WÖ «b}ð ÍË«d" Ë v²ÝW³¹W½ ÊU½U²Ý“ …ËWM³Ðï! W½«d}z w½U²Ýœ—u! w~½UÐËU½WÐ wJ}½U²,|u! ∫…œWÖ Ùu!WÐ wJ}½U¹dÖ ¨w¹«ñJ}ð wJ}"WðU" ∫5ýW"—WÖ Ù«˙WÖ ∫…b¹˙WÖ „ï,! ¨¯WÝ ∫ÙU"WÖ ”«œ ÍñÐ ∫“ËWÖ Í«ËœWÐ —ËW¼ wMðU¼ ¨W²Ý…œ W²Ý…œ ∫Ù«ËWÖ Ù«ËWÖ «b!W¹ —WÐ ¨ôWÐô ¨Wâ}Ä…—«uš ¨ —ï% ¨u}! wâ}Ä ∫…ËWÖ «œu}! ÍœW% W# ÍËW½ Ë sâ}Ä…œ Í…œWý W# Ê˛ ÍW½U~M†uÖ ËWz ∫WK}Ö q}Ö Wýï&½ïÐ wO½U²,|u! w!W¹UOÖ ∫b½WÐUOÖ 311

UÐ —WÐW# UOÖ Ë èſ…œ w†ïÄWý ∫WJA|Ë—W! wJ|d1WÐ …œ—Ë ¨WðUðW#WÄ ¨WýËËñÄ ∫W,OÝ…˙W! È—U³Ð œ—UÝ —˘“ Ͳ˘˙ ıdÄ ¨…Ë«d½ï¼ wÇdÄ ¨WJ#WÄ ∫Í“W! —ôËW$W# ¨…uAOŽ Ë “U½ ∫rýW½ Ë rýW! W†Uð —U−!W¹ w!W¹UOÖ ∫…d!W! …ËWA}Ä w½«œœ ¨W³†W! ∫é†W! WO¹“—…œüWÖ ÍbMOàÐ w!W¹UOÖ ∫U"W! …ËW²|˙W~Ð Ë ÈËWJÐ p}²ý…Ë W! p|dOð ∫W½U"W! ïÐ W! «b†WſUz W# Ë«d²ÝWÄ w†WJAÄ ∫…d"W! 4|œ Í—U!WÐ ËËœ—ËUz b½W! W¹U~|˙ ÂWz ∫s}†…œ ¨Âe½ Ë “—WÐ ∫b½W# Ë b½W! …—˘“ Íb½W# Ë œ—…“ w†uÖ Ë W¹WJ#WÄ vÝ üWÖ w!W¹UOÖ ∫…d}½W! U!…œ Íd1WÐ p¹e½ W# Ë W¹…—ËWÖ wJ|ËW! ∫Í—…œËW! ͲU½ vÐW½ —ËuMÝ ∫ÊWýËW! XÝWÐW" ¨Ê«—Uł wM|uý ¨W½ô W½ï! ∫ÊôW½ËW! W½«Ëó}ł —UЗWÐ ¨Â«˙ ¨ï"W²Ý…œ ¨d1WÐËu½˙ ¨Wà}à! ∫ÍËW!

¯ …—ËWÖ Íœ—WÐ ∫WýUÖ 7,š«œ ∫Ê«œW†UÖ ïÐ Ê«u¹WŠ wM¹ñЗWÝ ¨w½UЗu% ∫ÊËËœ—WÖËËUÖ Í“«uA}Ä …ËW½«dOÖ ∫…ËW½«dÖ —U¹ ¨Xݢœ ∫ÍË«dÖ dÖ—ËËœWÐ p†WšW# ïš Ë e|—WÄ…—ËËœ ∫5A½…œdÖ ÈdÖ ∫W½U1dÖ dÖ „˙Ë ÍËu½UOÐWÐ w!ïM¹dÖ w†UM" ∫dÖËËñÖ Ë«d!…d}Ö ÍUOÖ ∫…—eÖ


sðdÖ…d%ïz ¨sðdÖ Â«—Uz ∫Ê«œ«œW¼ w²½WÄ ¨nàł ¨„ËuÝ ∫…“—W¼ UJÐ …“—W¼ Ë „ËuÝ ÍW,% ÍWÝW! ËWz ∫ïÖ…“—W¼ —Ëu#Uý ¨q³KÐ ¨‰u³#uÐ ∫ÊU²Ý…œ—«“W¼ —U³"WðU" ¨‘W¼WÐ —WÝ Ærš ¨Âuš ∫‘W¼ Xš…—œ wM¹ñÐ p# ∫sðËUð—Wá†W¼ ÊU"—…œ Ë Êœ—«uš ïÐ WOO½U²,|u! w!W¹UOÖ ∫e†W¼ Èœ—U!WÐ wðU! W# …bM†UÐ w½œdJðU"ïš ∫ÊU"—uJ†W¼ ¨“UłW"WÐ «b½Ëu³!—u! U¹ …ËW½UÝWŠ Í“…˙…ËWÐ ÈdðË…œ vÝW!WÐ vÐUJýËËd²†W¼ …bM†UÐ w½Ëu³ðU" ∫ÊU"—uJ†W¼ “U% W# wáÝ Ë —ËuÝ w¹ËUz w!W¹…bM†UÐ ∫!UðW†W¼ W½«uł —˘“ Ë dð…—ËWÖ ÍË«d" W# Ë d²!ËuâÐ —«“W¼WÐ —«“W¼ ¨XšWÝ —˘“ Íu}! ∫ Ëu"W†W¼ ÊïÝW1«œ ∫‰…e"W¼ Ê«ËUÇu}½ w²šWð ∫w½W¼ q|uð ¨w½Wz ¨Ê«ËUÇu}½ ¨Ê«ËUÇËU½ ∫WO½W¼ ËU½W# …ËW†W% —˘“ w!ËuâÐ w!W¹…bM†UÐ ∫…œd|ËW¼ Ͳ…œ «b½«œ—W¼ Ë œ—…ËUMOý Êœd!—…œ ¨Ê«b~½…œ ∫Èœ ÍW¼

Í u}! ÍWK"ô ¨ÙUÄ ∫ÙU¹ Ê«ËWÝUÄ ¨ÙËUÝU¹ ∫ÙËUÝW¹ ÙUÝ ÍËWý s¹dðó|—œ ∫«b†W¹ d}½ Í“«—WÐ ∫„…ñÐ ∫W½U!W¹ …—ËWÖ ÍWJý…˙ ∫Í—W,!W¹

314

313

wýËuð —˘“ w"Wš —WÐW# W!WOOýïšW½ ∫ÂW¼—…Ë sÐ…œ X}Ä ∫X|Ë —«œ Ë œ—WÐ wM²A¹ËU¼ w~½…œ ∫…ñ¹Ë WK#uÖ w~½…œ ∫…e¹Ë

Ê 5~"Wš Ë é! wJ}~½…œWÐ sðuÖ w½«—ïÖ ∫—U½…—U½ Êï! w"«“ ¨s¹dÐ ∫—ïÝU½ V¹—Wſ ∫ï"U½ «œU½ w!U½ËË˙ ¨vðËuÝU½ ∫v,O¹U½ UOÇ W# —W³}Ý Íô ∫—U,½ Ê«bLÝ—WÝ Û«dš ¨b½uð w½œd³ð…˙ ∫ïJ,½ ËËœd! „W/ ∫…œ—uš „W/ UOÇ wM|ËóÐ Ë ÊU"—W½ ÍU~}ł ∫W†«u½ vÝËu½…œ …ËW²ýWÐ WJ}!˙œ ∫W!WÝËu½ W²ýu½ ∫Ëu²ýu½ ‘…dðW¼ ¨…—Ë ∫…dðW½ X,¹ËWðW½ ¨«ušœWÐ ¨s"˛Ëœ ∫ÍËWðW½ d}½ wM!Ëuð Íd²ýË ∫˙W½ s|œ—W½ ¨W†ËUð ∫œ—W½ @½…—œ Íe¹UÄ wJ}àſ…œ ¨è}!…œ—UÝ ∫…b½…ËW½ vЫdM}Ç Í˛Uð Ë éÝWz Í—ôËW$W# ∫WJ,}½ dÖUz wMOðWÐ ÍËüU¼ Ë @½…œ ∫Wà}½

Á ÊUM}¼ ¨f½Uý ¨XšWÐ ∫ U¼ «˛ËË—Ë ∫«˛ËË—U¼ ¨Ê«˛ËË—Ë ∫Ê«˛ËË—U¼ ˙W" Ë Œ—WÐ Í…ËW½œd!UOł p}# ∫d|ËU¼ …ËW²}³Ðï! v# w†ULý…˙ b½WÇ W! p}M|uý ∫WÐï¼ WK¼…“ ¨…dðW½ ¨…—Ë ∫‘…dðW¼ ÂWN†W" ¨ÊU"—…œ ∫Ê«uðW¼


W?Mý 186 ìììììììììììì w¹«—«œ ÍœU³?# ÍUſUz ïÐ 187 ììììììììììììììììììì “˘d??OÄ w%˙

ÊU"Wz wàÄWð 135 ìììììììììììììììììì d??F?}? ý Í—WÄ 138 ìììììììììììììììì U½W?ýW?ð Í—ï?ÝU½ 139 ììììììììììììììììììì -üW?¼ ‚…˙ 140 ììììììììììììììììììì 5ýW??"—W??Ö 142 ììììììììììììììì ·…—Wý Íe?|—WðW" 144 ìììììììììììììììììì Íd??}ÐW~½W??ý 145 ììììììììììììììììììì Ê˛ Íe?}?"Uz 146 ììììììììììììììììì W†ï?ð w†ïÄW?? ?ý 148 ìììììììììììììììì Í—U?Ö“˙ wJĢdð 150 ìììììììììììììììì ÊËËœ—W??Ö Ë ËU??Ö 151 ììììììììììììììììì ÊU²¹Wý Ë ËWý 154 ììììììììììììììììììììì —Ëu?? M? Ý 154 ìììììììììììììììììì 5??ð Ë ‚…—U??z 158 ìììììììììììììììì …u¹˙WÄ ÍW²A¹d1 160 ìììììììììììììììì UÐW?š w½«Ë—U?! 163 ìììììììììììììììììì W!W?" ÂdOÐ W# 169 ììììììììììììììììììì ÊW?J?Ð ÂœU?¹ 170 ìììììììììììììì  UÐW?? š wðËW?JÝ…œ 176 ììììììììììììììì w¹UO½Wð Í—UÖËWý 176 ììììììììììììììììì d?O?ŽU?ý ÍËW?ý 179 ìììììììììììììììì œ—u?~?†W¼ Í—U?M?Ð 184 ìììììììììììì Ë«—b½W?¹W?? ÖW½«˙ w"U?¹WÄ 185 ìììììììììììììììììììì W??†«Ë…œ—Ë 185 ìììììììììììììììììì d??O?ŽU??ý w†œ 185 ìììììììììììì …ËW¹—…u½Wz W# W??"W?ł—Wð 185 ììììììììììììììììììììì sL?Ç ïÐ 185 ììììììììììììììì p|œ—u??! W?â? ! ïÐ 186 ìììììììììììììììììì Íœ«“U?z Í—WÄ 186 ììììììììììììììììì —«“ô w/U??š ïÐ 186 ììììììììììììììììììì q??¹œ w?K? ¹œ

186 ììììììììììììììììììììììì

w¹«œuł ÍW†U½

134 ìììììììììììììììììì

WÇU?? ³|œ 195 ììììììììììììììììììì ËW?ýW?~½U?" 195 ììììììììììììììììì w¹«œu?ł ÍW†U½ 205 ìììììììììììììììì ‘ï?áý…˙ w½«u?ł 205 ììììììììììììììì Íe?? ?}¼ vÐ w?½«ËUð 206 ìììììììììììììììììì e¹UÄ Í…—«u?}z 214 ììììììììììììììììììì ï?ÝUz Ë…—WÐ 215 ììììììììììììììììì vðËuÝU½ Ê«uł 215 ìììììììììììììììììì “U?ÝU½ Í“U?Ý 217 ììììììììììììììììì w¹«œu?š wÇU?" 218 ììììììììììììììììì u¹“W?ð w²?? ?Ý…œ 219 ììììììììììììììììììììì øv½«u?! 219 ììììììììììììììì W?O?O?½ ”WÐ w½«u?ł 220 ìììììììììììììì ‘ïáý…˙ Í—U?²Ý—WÄ 221 ìììììììììììììììììììì W?J?K¹ËU?Ç 221 ììììììììììììììììììììì W?? Ö“ï??š 222 ìììììììììììììììì Íœ«“Uz Ë oA?OŽ 223 ìììììììììììììììì Ê«—Ë…œ Í˙Ëu?? ? ?Ý 248 ìììììììììììììììììììììì „U?? š 249 ìììììììììììììììì XÝW??š wЫ—W??ý 249 ììììììììììììììììììì W¹U?½ ÂËW?? š 250 ìììììììììììììììììììììì W??½ó?|˙ 191 ììììììììììììììììììììì

Ê«—U¹ ÍWÖ—UÐ 253 ìììììììììììììììììì œ—…“ Í—U?¼W?Ð 254 ììììììììììììììììììì ÙUÇW?Ð…bM¹“ 256 ììììììììììììììììì Èœ —W?¼ —U?¼W?Ð 257 ìììììììììììììììì

v??ÐU??½ œ—Ë “…Ë…˙ 316

„˘˙…ËU½ 89 ììììììììììììì w½U−?¹UЗ…“Uz Ë œ—u!

7 ìììììììììììììììììììììì

90 ìììììììììììììììì ‘…˙ Í—U?? ? Ö˛˘˙

œUÐU¼W?" wâ! 98 ìììììììììììììì ÊU?²? Ýœ—u?! Í—U¼WÐ 105 ìììììììììììììììììììì W??†…œd?ÐU??Ð 107 ìììììììììììììììì ‘WÖ wJ,}"d1 108 ìììììììììììììììì ËW?ý…uO½ w½U¹d?Ö 109 ìììììììììììììììì s¹ñ?? ? 1 ÍËË“…—Uz 110 ìììììììììììììììì fO?Ý ÍW??â½u?š 111 ìììììììììììììììììì s|u??š w"ï??Ö 112 ìììììììììììììììììì “—W?Ð w??ð«ËU?z 116 ììììììììììì vÐ W?O|˙ Í…‹u? O½ «b?ſWÐ 117 ìììììììììììììììììì rM}?,ÄU½ Ëu" 118 ìììììììììììììììììììì w??¹…˙Ëu??ð 119 ììììììììììììììììì —UÖ˛˘˙ ÍW?ÝïÐ 119 ìììììììììììììì d?O?ŽU??ý wÝËu½…—UÇ 120 ììììììììììììììììììììì W½ôï?? ?ł 121 ììììììììììììììììì s¹d??O?ý wÇU??" 122 ììììììììììììììììì ÙUðWÐ ÍW½ö?}¼ 123 ììììììììììììììììì dOŽUý ÍWM}KÖ 123 ìììììììììììììì Ê«“W?š ÍW!Ëu?†…ó}?Ö 125 ììììììììììììììììììì «u?O¼ w†u?Ö 126 ììììììììììììììììììì “«—W?? ?Ð …Ë«˙ 132 ìììììììììììììììììì Ê«—ï?Ö wMO?ý 97 ììììììììììììììììì

315

„W¹W?ýË

ÊËË˙ Ë p¹—Uð øÈu??! ïÐ …u?|u??! W# 60 ìììììììììììììììììì s"W?z Âœ—u??! 60 ìììììììììììììì ˙u?! Ë ê! Íó|ËuðË 61 ìììììììììììììììììì ñ|“ w?½…ËU??š 62 ììììììììììììììì r!UÐ vÐ Ë r}ๅœ 64 ìììììììììììììììì ÊUL²AO½ ÍüW% 64 ììììììììììììììììì ÊüuÖ wÖW"Wz 66 ììììììììììììììììì Èœô Í—U??¼W?Ð 69 ìììììììììììììììì …d?? ?OÐW# —W?¼ Âïð 70 ìììììììììììììììììì Èœô Íó??O? ! 71 ììììììììììììììì „U?½ËË˙ Ͳ˘˙«Ëœ 74 ìììììììììììììììììì ÍœU?ý Ͳ˘˙ 75 ìììììììììììììììì Êd??O?ý Í—U??ÖœU¹ 77 ìììììììììììììì d?O?ŽU?ý Ë Ê«b½W?³|˙ 79 ìììììììììììììììì «ñ??!u??L|œ ÍóÐ 80 ììììììììììììììììì wýï?? ? š Ͳ˘˙ 82 ìììììììììììììììì ÙU?³?I?Oz ÍËUðW¼ 83 ìììììììììììììììììììì W??"W??ý…˙ 84 ììììììììììììììì ÊU?L²?A?O½ wJ¹«œ 85 ìììììììììììììì Í—U?? ? ?Ö“˙ Í“˘—ËW?½ 87 ìììììììììììììììì Ùu?? Ö wMO½W?J}Ä 88 ììììììììììììììììì Ê«u?? ý Íd|u?KÐ 11 ìììììììììììììì


w¹«—WÐ wJ}"W¼—WÐ b½WÇ Ë Âœ—u?? ? ! 282 ìììììììììììì ‰öIO²?,Oz ÍW"WJŠW" 283 ìììììììììììììììììììì ÂW!…b†W¼ 284 ììììììììììììììììì 5??½«“ Í—U?¼W??Ð 285 ììììììììììììììììì Íœ«“Uz w½ó?}?ł 288 ìììììììììì °ó??LM?|u??š ËËœ ÍW??%WðW??"…œ 290 ìììììììììììììì p|œ—u?! W?½˛ wMO?ý 293 ììììììììììììììììììì ÊU?O?Ö…œ—u?! 294 ììììììììììì —«˛W¼ ïÐ sL}¼ w!W¹W"U½‹ 296 ììììììììììì sL}¼ ïÐ —«˛W¼ w!W¹W"U½‹ 297 ììììììììììììììììì Ê«—U??" ÍW?Ö—«˛ 301 ìììììììììììììììììì „ï~½W?¼—W??1 281 ìììììììììììììììììììì

318

ÙU??z Í—U?¼W??Ð 264 ììììììììììììììì Ëu½Ë˙ wJ,??}?"d?1 267 ììììììììììììììììììì 5A?½W½U?? ?š 268 ìììììììììììììììììì ıU??" Íï#ïÄUz 269 ììììììììììììììììì Ê«—U¹ ÍW?? ? Ö—UÐ 270 ìììììììììììììììììì —ËW??ł Í—ËWð 271 ììììììììììììììììììì Íñ??}~?MO??ý 273 ììììììììììììììììììììì Ê«Ëó?}?ł 274 ìììììììììììììììì Ê«Ëô Íó|ñ?? ? Ý…œ 276 ììììììììììììììììììììì WM¹—«uÇ 277 ìËu½Ë˙ w½U¹dÖ≠U?O!—uð Íœ—u! w½«b?O¼Wý ïÐ 258 ìììììììììììììììììì

317


≤∞∞≥ w†UÝ W( ”«—Uz ÍUÖ“…œ w½U"…Ë«dJÄUÇ ÆÂU!U½ bOŽWÝ w½U!WO¹—…Ë…dOÐ ≠± ‫ أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‬:‫ ﺗﺄﻟﻴﻒ‬.‫ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل‬.‫ اﻟﺒﺎرزاﻧﻲ‬-٢ ÆqOŽUL,Oz qOŽUL,Oz œWLŠWz ∫wMOÝËu½ ÆÊü«bM" ïÐ Í—WÖï½Uý Æw½«“—UÐ ≠≥ ÆËUMýïš Íb¼W" ∫…ËWOOÐ…—WŽ W# w½«ñ}Ö—…Ë wðW"ËuJŠ w½U!WOO!ôUÇ Æ—˘“ wJ}"W¼—WÐ Ë ÂW! wJ}½W"Wð ∫Â…—«uÇ ÍWMOÐU! ≠¥ Æ«œ≤∞∞≤ w†UÝ W# ÊU²Ýœ—u! wL|—W¼ ‫ ﻧﻘﻠﻪ‬.‫ ﺷﻮﻛﺖ ﺷﻴﺦ ﻳﺰدﻳﻦ‬:‫ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻜﺮدﻳﺔ‬.‫ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺑﺎد اﻟﻰ اراس‬-٥ .‫ ﺷﺎﺧﻮان ﻛﺮﻛﻮﻛﻲ‬:‫اﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ÆÊWÝWŠ œ«“d}ý ÆÊU"˘— Æb½…—Wš —WÝ w"Wð ≠∂ ÆsL}¼ ÍdFOý w"Wł—WÝ ÆÊ«—U¹ ÍWÖ—UÐ ≠∑ ÆsL}¼ wMOÝËu½ w"Wł—WÝ Æw†Uš Í—«ËW¼ ≠∏

320

319

باره‌گای یاران هێمن3  
باره‌گای یاران هێمن3  

X????ÝW???? Ä ÍW????M???? " ˛Ëœ ËW????z U????~????Ð v????ð U????Ð ÂüW????Ð X?Ý…œ—«œW?Ð e????????????O????????????Ö—W?¼ Èd???????????? ! U?½...

Advertisement