Page 1

Organizator: Fundacja Na Rzecz Upowszechniania Kultury [su:p]

Wroc続aw 11.04.2012

[su:p] Propozycja zagospodarowania Wyspy S続odowej czerwiec - sierpie単 2012

Nazwa projektu:

WYSPA INSPIRACJI Wroc続aw

Miasto przyjazne rodzicom


WYSPA INSPIRACJI NAUKA

KULTURA

Organizator

REKREACJA

Przedstawiamy propozycje ³¹cz¹c¹ zalety dobrego eventu z wyj¹tkowo bogat¹ ofert¹ skierowan¹ do najm³odszych. Stworzymy miejsce w którym poprzez zabawê bêdziemy poszerzaæ granice wyobraŸni, rozwijaæ zdolnoœci motoryczne, stymulowaæ rozwój. Wprowadzimy odwiedzaj¹cych w œwiat nauki, kultury i sportu.

[su:p]

idea: rodzice dzieciom

piktogramy

lokalizacja: Wroc³aw - Wyspa S³odowa

wc

czas trwania zadania: czerwiec - sierpieñ 2012

Ÿród³o: http://maps.google.pl

- kontener

- park edukacyjny

- kino wakacyjne

- frizbi, bule

- letnia scena

- warsztaty

- mini golf

Fundacja Na Rzecz Upowszechniania Kultury [su:p]

[su:p]


Wyspa Doœwiadczeñ

Kurator Wydarzenia

Sta³a wystawa od czerwca do sierpnia inspirowana projektami z Drezna Technischen Sammlungen Dresden, muzeum Kopernika z Warszawy i Humanitarium na Praczach z Wroc³awia. Sensoryczny park edukacyjny, z interaktywn¹ ekspozycj¹ przybli¿aj¹c¹ prawa fizyki. Bez w¹tpienia wpisuje w potrzeby nowoczesnej oferty edukacyjnej i rekreacyjnej dla mieszkañców oraz turystów.

wc

- park edukacji

- kontener

Fundacja Na Rzecz Upowszechniania Kultury [su:p]

[su:p]


Kurator Wydarzenia

Wyspa Kulturalna Dla chêtnych dzieci oprócz standardowych zajêæ bêdziemy organizowaæ cykliczne warsztaty. Bêd¹ to eksperymentalne, zajêcia, maj¹ce pokazaæ dzieciom œwiat nauki. Wprowadziæ dzieci w œwiat muzyki, plastyki, filmu i teatru, czy fotografii. Za pomoc¹ tych dziedzin chcemy wyzwoliæ w dzieciach twórczoœæ, stymulowaæ wyobraŸniê, któr¹ w przysz³oœci dziecko bêdzie mog³o wykorzystywaæ w szkole i ¿yciu. .

wc

- kino wakacyjne

- letnia scena

- warsztaty

Fundacja Na Rzecz Upowszechniania Kultury [su:p]

[su:p]


Wyspa Sportowa

Kurator Wydarzenia

Wypo¿yczalnia urz¹dzeñ rekreacyjnych takich jak: bule, frizbi, babington. Minigolf jako gra, zapewniaj¹c¹ rozrywkê ca³ej rodzinie, przy której wspólnie mo¿na spêdziæ przyjemne chwile na œwie¿ym powietrzu.Szczególnie istotne jest to, ¿e w minigolfa mo¿na graæ w ka¿dym wieku. Gra nie wymaga poœpiechu, poniewa¿ nie liczy siê czas tylko liczba wykonanych przez zawodników uderzeñ. .

wc

- frizbi, bule

- mini golf

- kontener

Fundacja Na Rzecz Upowszechniania Kultury [su:p]

[su:p]

wyspa Slodowa  

wyspa inspisracji

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you