Page 1

producent niebanalnych akcesoriów dla dzieci

Mamy przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu, kilka naszych czo³owych produktów. Wszystkie one zosta³y wykonane z materia³ów najwy¿szej jakoœci.. Co odró¿nia nasze produkty od innych? Niebanalny wygl¹d i niesamowite materia³y, które pochodz¹ a¿ ze Stanów Zjednoczonych.. Kolorowe wzory na bawe³nie zosta³y zaprojektowane przez znanych designerów, a polar posiada niesamowicie przyjemne w dotyku, miêciutkie wypustki. Wszystko wyprodukowane w POLSCE, z najwy¿sz¹ starannoœci¹.


Kolekcja STRAWBERRY DREAM

Strawberry dream KOLEKCJA


Strawberry dream Kolory do wyboru: STRAWBERRY/RED STRAWBERRY/CORAL STRAWBERRY/IVORY

Podusia SLEEPY BEAR 27 x 35cm

coral

ivory

red

Kocyk z wype続nieniem JUNIOR 75 x 100cm

red coral

ivory

Kocyk z wype続nieniem BOBAS 65 x 90cm


Kocyk z wype³nieniem JUNIOR 75 x 100cm

Kocyk dwustronny. Jedna strona to bawe³na z designerskim wzorem, druga to polar minky z wypustkami. Kocyk wype³niony antyalergiczn¹ w³óknin¹. Rogi kocyka lekko zaokr¹glone. Model JUNIOR wystêpuje w bardzo wielu kolorach. Ka¿dy koc zapakowany jest w lniany worek, na którym mo¿e byæ wyhaftowane np.logo.


Kocyk z wype³nieniem BOBAS 65 x 90cm

Kocyk dwustronny. Jedna strona to bawe³na z designerskim wzorem, druga to polar minky z wypustkami. Kocyk wype³niony antyalergiczn¹ w³óknin¹. Model BOBAS wystêpuje w bardzo wielu kolorach. Kocyk idealnie sprawdza siê na spacerach. Do kompletu mo¿na dobraæ poduszkê SLEEPY BEAR. Razem prezentuj¹ siê uroczo. Ka¿dy koc zapakowany jest w lniany worek, na którym mo¿e byæ wyhaftowane np.logo.


Kocyk BOBAS + Podusia SLEEPY BEAR

Dwustronna podusia z wst¹¿eczkami, do których mo¿na doczepiaæ np.smoczek. Jedna strona z bawe³ny, z designerskim wzorem, druga to polar minky z wypustkami. Kocyk wype³niony antyalergiczn¹ w³óknin¹ o odpowiedniej gruboœci, ergonomiczna i dopasowana do potrzeb najm³odszych. W póŸniejszym wieku mo¿e s³u¿yæ jako przytulanka. Model SLEEPY BEAR wystêpuje w bardzo wielu kolorach. Do kompletu mo¿na dobraæ kocyk BOBAS. Razem prezentuj¹ siê uroczo.


Kocyk BOBAS + Podusia SLEEPY BEAR


Podusia SLEEPY BEAR

Koce BOBAS, JUNIOR, oraz Podusie SLEEPY BEAR dostêpne s¹ w wielu kolorach..


Stylowa torba z filcu z haftem z wbudowanym PRZEWIJAKIEM i BIDONEM


Stylowa torba z wbudowanym PRZEWIJAKIEM i BIDONEM

tasiemki skupiaj¹ce wzrok dziecka, jak równie¿ mog¹ce s³u¿yæ jako uchwyt do grzechotki lub smoczka

³atwo zmywalny materia³

wiele porêcznych kieszonek


producent niebanalnych akcesoriów dla dzieci

POLSKI PRODUCENT GuGa DESIGN Wojciech Œwiacki 76-248 Dêbnica Kaszubska ul. Zjednoiczenia 71 NIP: 839 287 37 89 BIURO: ul.Zamiejska 9 76-200 S£UPSK tel. 601 310 480 pn-pt 8 -16

Dziêkujemy za zapoznanie siê z naszymi produktami. Mamy nadziejê, ¿e przypad³y Pañstwu do gustu.

GUGA Design  
GUGA Design  
Advertisement