Page 1

โครงสรางรายวิชา (เพิ่มเติม) โครงสรางรายวิชา ง30243 การเขียนโปรแกรม กลุมสาระการเรียนรูยอยคอมพิวเตอร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 6) ลําดั ชื่อหนวย บ การเรียนรู ที่ 1

ปฐมนิเทศ ภาษาคอม พิวเตอร และ หลักการ เขียน โปรแกรม

ผลการ เรียนรู

ขอ 1

2

แนะนํา ภาษาซี

ขอ 2 3

3

องคประก อบที่สําคัญ ของภาษาซี

ขอ 2 3

สาระสําคัญ

การเขียนโปรแกรมผูเขียนสวนใหญมักประสบปญหา คือไม ทราบวาจะเริ่มตนอยางไรในการเขียนโปรแกรมเพื่อใหได ผลลัพธตามตองการ ซึ่งการเขียนโปรแกรมที่ดีนั้นจะตอง คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ คือ 1.ตองมีความเขาใจการทํางานของระบบคอมพิวเตอร และเขาใจ หนาที่ของแตละองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 2. ตองมีความเขาใจขั้นตอนของหลักการเขียนโปรแกรมตองมี ความเขาใจหลักเกณฑและโครงสรางของภาษาที่ใชเขียน โปรแกรม ภาษาซีเปนภาษาที่มีลักษณะเป น โครงสร า งและใช ไ ด กั บ งาน หล าย ๆ ด า น คํ า สั่ ง ที่ ใ ช ใ นภาษ าซี มี ลั ก ษ ณ ะคล า ย กั บ ภาษาระดั บ สู ง อื่ น ๆ แต มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษเพิ่ ม ขึ้ น นั่ น คื อ ภาษ าซี ส าม าร ถ ใ ช ง าน ใ นร ะดั บต่ํ า (Low Level) ไ ด เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงภาษาเครื่องซึ่งเปนภาษาระดับต่ํ า เขา กั บ ภาษาระดั บ สู ง ทํ า ให ภ าษาซี ส ามารถใช ง านในด า น ซอฟต แ วร ร ะบบ (System Software) เช น ใ ช ใ นการเขี ย น ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (Operating Software) และสามารถ ใชกับงานอื่นทั่ว ๆ ไป เชน โปรแกรมที่ใชในการแกปญหาทาง วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร หรือโปรแกรมที่ใชทางด า น ธุรกิจตาง ๆ การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิ ว เตอร ภ าษาใดภาษาหนึ่ ง สิ่งสําคัญที่ตองศึกษาทําความเขาใจ คือองคประกอบของภาษา เพราะการศึกษาองคประกอบของภาษาทําใหเกิดความเข า ใจใน การเขียนโปรแกรม สามารถนําสวนตาง ๆ ของภาษามาใช ใ น การเขียนโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

น้ําหนั เวลา ก (ชั่วโมง) คะแน น 2 4 5

4

5

4

10


ลําดั ชื่อหนวย บ การเรียนรู ที่

ผลการ เรียนรู

สอบกลาง ภาค ขอมูลและ ตัวแปรใน ภาษาซี

ขอ 2 3

4

5

ตัว ดําเนินการ และนิพจน ในภาษาซี

6

ฟงกชันรับ ขอมูลและ ฟงกชัน แสดง ผลลัพธ

ขอ 2 3

สาระสําคัญ

การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง สิ่งสําคัญที่ตองศึกษาทําความเขาใจ คือองคประกอบของภาษา เพราะการศึกษาองคประกอบของภาษาทําใหเกิดความเขาใจใน การเขียนโปรแกรม สามารถนําสวนตาง ๆ ของภาษามาใชใน การเขียนโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนการรวมคําสั่งตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา หรือเพื่อใหได ผลลั พธ ต ามต องการคํ า สั่ ง แตละคํ าสั่ งต อ งมี ตัว ดํ าเนิ น การเพื่ อ กํ าหนดค าหรื อกระทํ าการ อยางใดอย างหนึ่ ง ดังนั้นการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัว ดําเนินการและนิพจนจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะการเลือกใชงานตัว ดําเนินการและนิพจนอยางเหมาะสม ทําใหโปรแกรมที่เขียน ขึ้นมานั้นทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวดําเนินการและนิพจนในภาษาซีสวนใหญจะ เหมือนกับตัวดําเนินการและนิพจนในภาษา อื่น ๆ สวนความ แตกตางที่มีอยู คือรูปแบบการใชงาน และมีตัวดําเนินการที่ไม มีในภาษาอื่นเพิ่มขึ้นมา ขอ 4 5 6 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนการรวมคําสั่งตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา หรือเพื่อใหไดผลลัพธ ต ามต องการ สิ่งที่ สําคัญในการทํ างานของโปรแกรม คือการรั บข อมู ลเข ามาเพื่ อทํ า การประมวลผล และการแสดงผลลัพธที่ไดออกมาในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง ซึ่งถือเปนสวนประกอบที่ทุกโปรแกรมตองมี ดังนั้นการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชันรับขอมูลและ ฟงกชันแสดงผลลัพธจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะการเลือกใชงาน ฟงกชันรับขอมูลและฟงกชันแสดงผลลัพธอยางเหมาะสม ทํา ใหโปรแกรมที่เขียนขึ้นมานั้นทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

น้ําหนั ก เวลา (ชั่วโมง) คะแน น 2 10 6

10

4

10

4

10


ลําดั ชื่อหนวย บ การเรียนรู ที่ 7

คําสั่ง ควบคุม การทํางาน ของ โปรแกรม แบบเลือก ทํา

8

คําสั่ง ควบคุม การทํางาน ของ โปรแกรม แบบ วนรอบ

น้ําหนั ก ผลการ เวลา สาระสําคัญ เรียนรู (ชั่วโมง) คะแน น ขอ 4 5 6 การเขียนโปรแกรมเพื่อแกไขปญหาที่ซับซอน หรือโปรแกรมที่ 4 10 เกี่ยวของกับเงื่อนไขการทํางานที่ยุง ยาก จํ า เป น ต อ งใช คํ า สั่ ง ควบคุมการทํางานของโปรแกรมประเภทต า ง ๆ เพื่ อ ทํ า ให โปรแกรมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ งายในการเขียนคํา สั่ ง และสะดวกตอการบํารุงรักษาโปรแกรม ซึ่งคําสั่ ง ควบคุ ม การ ทํ า งานของโปรแกรมมี ห ลายแบบด ว ยกั น แต ใ นบทนี้ จ ะ กลาวถึงเฉพาะคําสั่งควบคุมการทํางานของโปรแกรมแบบเลือก ทําเทานั้น 4 10 ขอ 4 5 6 การเขียนโปรแกรมเพื่อแกไขปญหาที่ซับซอน หรือโปรแกรมที่ เกี่ยวของกับเงื่อนไขการทํางานที่ยุง ยาก จํ า เป น ต อ งใช คํ า สั่ ง ควบคุมการทํางานของโปรแกรมประเภทต า ง ๆ เพื่ อ ทํ า ให โปรแกรมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ งายในการเขียนคํา สั่ ง และสะดวกตอการบํารุงรักษาโปรแกรม ซึ่งคําสั่ ง ควบคุ ม การ ทํ า งานของโปรแกรมมี ห ลายแบบด ว ยกั น แต ใ นบทนี้ จ ะ กลาวถึงเฉพาะคํ า สั่ ง ควบคุ ม การทํ า งานของโปรแกรมแบบ วนรอบเทานั้น สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) 2 20 รวมทั้งสิ้น 40 100


หนวยการสอน รหัสวิชา ง30243 วิชาการเขียนโปรแกรม จํานวน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห สัปดาหที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

ชื่อหนวยการสอน

จํานวนชั่วโมง

ปฐมนิเทศ ภาษาคอมพิวเตอรและหลักการเขียนโปรแกรม แนะนําภาษาซี องคประกอบที่สําคัญของภาษาซี ขอมูลและตัวแปรในภาษาซี สอบกลางภาค ตัวดําเนินการและนิพจนในภาษาซี ฟงกชันรับขอมูลและฟงกชันแสดงผลลัพธ คําสั่งควบคุมการทํางานของโปรแกรมแบบเลือก คําสั่งควบคุมการทํางานของโปรแกรมแบบ สอบปลายภาค

2 4 4 4 6 2 4 4 4 4 2

รวม

40

โครงสร้างรายวิชา  
Advertisement