Page 1

Projecte TIC

octubre / 2008 Curs : APLICACIONS TIC. CONCRECIÓ EN UNITATS DIDÀCTIQUES.

Esquema pel disseny d’una unitat de programació amb un o més recursos TIC

EL MAR

Adriana Plana i Adriana Clavaguera Escola Cor de Maria – Maria Reina Educació Infantil P4

1


Projecte TIC

octubre / 2008 Curs : APLICACIONS TIC. CONCRECIÓ EN UNITATS DIDÀCTIQUES.

Esquema pel disseny d’una unitat de programació amb un o més recursos TIC

UNITAT DE PROGRAMACIÓ: Etapa: Educació Infantil

EL MAR

Cicle: segon cicle

Nivell: P4

Àrea/es implicades: Coneixement del medi natural Sessió/ns: 8

Durada i temporització: 1 mes, contant que cada sessió dura 45 minuts i farem 2 sessions setmanals.

Objectius: - Recollir coneixements previs dels infants sobre què hi ha al mar. - Conèixer el nom d’alguns dels animals que viuen a l’aigua. - Conèixer les característiques de mitjans de transport com el vaixell i el submarí. - Identificar la figura del submarinista. - Familiaritzar-se amb l’ús de l’ordinador i algun dels recursos TIC.

CONTINGUTS CURRICULARS conceptuals - Els animals marins - Mitjans de transport: el vaixell i el submarí - Relació entre el mar i les persones: el submarinista procedimentals

-

Activació dels coneixements previs sobre el mar. Observació indirecta d’alguns elements marins. Familiarització amb els elements TIC.

actitudinals

-

Interès pels elements del món marí. Respecte pels elements de l’entorn. Participació de forma activa en les activitats que es proposen, respectant i compartint les aportacions dels altres.

competències TIC

-

Iniciar-se en l’ús de l’ordinador i en la utilització del ratolí. Conèixer la dinàmica de les activitats Clic.

competències LOE (a l’etapa infantil la LOE parla de CAPACITATS)

-

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa: Observar i explorar l’entorn natural amb una actitud de curiositat i respecte, participant en les activitats proposades. Aprendre a conviure i a habitar el món.

-

Valors treballats: - Respecte vers els altres. - Esforçar-se en el treball. - Tractar amb cura els elements de l’entorn.

2


Projecte TIC

octubre / 2008 Curs : APLICACIONS TIC. CONCRECIÓ EN UNITATS DIDÀCTIQUES.

Esquema pel disseny d’una unitat de programació amb un o més recursos TIC Recursos TIC aplicats: - CD interactiu de l’editorial Barcanova. Activitat: “els animals que viuen al mar” - CD interactiu de l’editorial Barcanova. Activitat: “conèixer el nom d’alguns animals marins” - Clic d’animals marins: http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3313 - Vídeo i fotos sobre el fons marí: http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/fons_mari/fons_mari.html - Powerpoint de conclusions finals: "què hem après sobre el mar", elaborat per les tutores de P4. Altres recursos que hem trobat i que ens serviran a les mestres per preparar la unitat de programació: - Webquest “una passejada pel mar”: http://www.xtec.net/~dvert/dvmp - Informació diversa sobre l’aigua: http://www.educalia.org/externs/aigua/c/index.html?8nens - Webquest “mamífers marins”: http://webquestcat.cat (entrar a webquests escoles d’estiu, cicle inicial, mamífers marins)

PER DISFRUTAR-HI MÉS… - DVD’s de Les tres bessones “20000 llegües de viatge submarí” i “Moby dick”. En aquests enllaços es poden veure els resums dels contes: http://www.lestresbessones.com/sinopsis/s53-65.html# http://www.lestresbessones.com/sinopsis/s53-65.html#

Requeriments per treballar el recurs: - Ordinador a l’aula o possibilitat d'anar a l'aula d’informàtica - Canó de projecció, ordinador portàtil i pissarra digital - Connexió a Internet

l’alumnat: - Fer ús del ratolí

coneixements tècnics que ha de tenir el professorat: - Saber utilitzar el canó i l’ordinador per la projecció. - Dominar els components informàtics a nivell d’usuari.

Espais on es desenvolupa l’activitat: - Aula ordinària - Aula d’informàtica - Aula polivalent

Materials necessaris: - Ordinador portàtil - Canó de projecció

Agrupació de l’alumnat: Es faran activitats en gran grup, algunes amb grup flexible i també treball individual.

3


Projecte TIC

octubre / 2008 Curs : APLICACIONS TIC. CONCRECIÓ EN UNITATS DIDÀCTIQUES.

Esquema pel disseny d’una unitat de programació amb un o més recursos TIC Relatiu al professorat Tipus d’intervenció: - Fer de guia de les activitats - Acompanyar l’alumne en aprenentatge.

el

Necessitats de coordinació: - Cal programar-ho d’acord amb la professora d’informàtica del centre i la seu tutora paral·lela de curs.

Relatiu a l’alumnat Tipus de treball que ha de fer: Informació que necessita: - Observació i comprensió (powerpoint) - Participació directa en les diferents activitats TIC.

Desenvolupament de la sessió: ACTIVITAT 1

Farem una pluja d’idees sobre el que els alumnes creuen que podem trobar al mar, i ho anotarem a la pissarra. Per tal que vagin participant, els anirem guiant amb preguntes del tipus: Què hi ha al mar? Qui hi viu? etc. Després, amb la fitxa del quadern, anomenarem cadascun dels elements dels quals trobem dibuixada la silueta, i hi enganxarem l'adhesiu corresponent Al final, recollirem en forma de mapa conceptual els coneixements previs sobre què sabem del mar.

Observacions

La sessió es durà terme a l'aula ordinària.

ACTIVITAT 2

Es tracta de treballar amb el CD interactiu de l’editorial. Els explicarem com funciona l’activitat, partint de la base que no és la primera vegada que utilitzem l’ordinador. Les activitats consisteixen en dos jocs senzills i que ells poden fer sols: un és d’associar el dibuix amb el nom de l’animal que es diu, i l’altre és de trobar quins errors hi ha a la il·lustració.

Observacions

Serà una sessió amb grups flexibles a l’aula d’informàtica, per tal que cada dos nens tinguin un ordinador.

ACTIVITAT 3

Iniciarem la sessió conversant sobre quins animals viuen a l’aigua, per tal de treballar vocabulari específic sobre el tema. Després realitzarem la fitxa tot resseguint amb rotuladors els noms dels animals. Ampliaríem l’activitat fent tots plegats una llista a la pissarra d’altres animals que poden viure al mar i que no han sortit a la fitxa.

Observacions

Activitat individual a l’aula ordinària.

4


Projecte TIC

octubre / 2008 Curs : APLICACIONS TIC. CONCRECIÓ EN UNITATS DIDÀCTIQUES.

Esquema pel disseny d’una unitat de programació amb un o més recursos TIC ACTIVITAT 4

Es partirà la classe en dos grups. Mentre un grup treballa racons d’aula, l’altre va a l’aula d’informàtica a realitzar l’activitat Clic sobre animals marins que hem proposat: http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3313

Observacions

Necessitem fer aquesta sessió en una hora on disposem de la mestra de suport.

ACTIVITAT 5

Començarem la sessió parlant amb els nens i nenes sobre els submarinistes: qui són, què fan, com van vestits, què porten a l’esquena,... Els donarem un joc d’adhesius amb els quals hauran de vestir a un submarinista, tot anomenant-ne els diferents elements: ulleres, bombolla, peus,...

Observacions

Activitat a l’aula ordinària.

ACTIVITAT 6

Anirem tots plegats a l’aula polivalent a veure un treball (conté vídeo i fotos) sobre els submarinistes. http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/fons_mari/fons_mari.ht ml Després farem un col·loqui per comprovar què s’ha entès de la projecció.

Observacions

Activitat conjunta a l’aula polivalent de l’escola.

ACTIVITAT 7

Prèviament haurem demanat als alumnes que portin de casa llibres i/o contes d’embarcacions per tal de poder-ne fer l’observació indirecta. * (veure circular al final de la programació) Després d’això, decorarem lliurement un vaixell i un submarí. Deixarem aquests llibres uns dies a la biblioteca d’aula per poder-los consultar.

Observacions

Cal haver donat la circular informativa als pares prèviament.

ACTIVITAT 8

Per tal de fer una conclusió i de repassar tots plegats què hem après sobre el mar, anirem a veure un powerpoint que hem preparat les mateixes mestres com a resum de la unitat. Per acabar, ampliarem el mapa conceptual que s’havia construït a l’activitat 1, de manera que els nens i nenes s’adonin de què és el que sabien i què és el que han après després de fer aquesta unitat.

Observacions

Activitat conjunta a l’aula polivalent de l’escola.

5


Projecte TIC

octubre / 2008 Curs : APLICACIONS TIC. CONCRECIÓ EN UNITATS DIDÀCTIQUES.

Esquema pel disseny d’una unitat de programació amb un o més recursos TIC

AVALUACIÓ DE LA UNITAT: què i com avaluem?

L’avaluació d’aquesta unitat serà contínua, de tal manera que cada sessió tindrà el seu enregistrament en funció del que estiguem treballant. Mitjançant la pregunta directa i la realització de les fitxes, serà com avaluarem si s’han assolit els continguts proposats. També considerem molt important en aquesta etapa avaluar la participació de forma activa dels nostres alumnes en les diferents activitats, i l’interès que mostren pel món que ens envolta.

6


Projecte TIC

octubre / 2008 Curs : APLICACIONS TIC. CONCRECIÓ EN UNITATS DIDÀCTIQUES.

Esquema pel disseny d’una unitat de programació amb un o més recursos TIC

* model de circular per entregar als pares abans de l’activitat 7:

HOLA PARES! AQUEST TRIMESTRE TREBALLAREM EL PROJECTE DEL MAR, PER AIXÒ US VOLEM DEMANAR LA VOSTRA COL.LABORACIÓ:

* Els alumnes escriuran el que han de portar aprofitant una activitat de lectoescriptura.

7

Model d'uniat de programació  

En el curs es demana reelaborar una UP amb la integració de les TIC. I es proposa un model de document per a elaborar-la. Aquí es mostra un...

Model d'uniat de programació  

En el curs es demana reelaborar una UP amb la integració de les TIC. I es proposa un model de document per a elaborar-la. Aquí es mostra un...

Advertisement