Page 1

PORTFOLIO JAROSLAV VORLÍČEK Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - Český pavilon pro EXPO Miláno - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


ČESKÝ PAVILON PRO EXPO V MILÁNĚ Vedoucí ateliéru: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Ing. Jan Pustejovsky Konzultace statiky: Ing. Jakub Růžička ZADÁNÍ Úkolem bylo vytvořit pavilon ČR pro EXPO 2015, s důrazem na rozebíratelnost a ohledem na životní prostředí, zároveň vzít do úvahu téma EXPA - potraviny pro planetu, energii pro život. Pavilon musí splňovat zónování, hlavní oblasti jsou program pro běžné návštěvníky včetně restaurace a obchodu, VIP zóna a část zázemí pro pracovníky. TÉMATA Za hlavní témata konceptu byla zvolena jasnost orientace, materiály s nízkou ekologickou stopou, využití stínících prvků a uvolnění parteru. Byla navržena prostorová struktura, která je návštěvníkovi jasná na pochopení,díky průběžnému schodišti z parteru až na střechu je jasná i v orientaci a zároveň umožňuje uvolnit parter pro venkovní expozice. Velké množství zeleně v dočasné stavbě během léta není znakem udržitelnosti, proto je využita pouze ve sporadickém množství a to pohledová a snadno udržovatelná. Konstrukce je plně rozebiratelná a po skončení expa mohou být dřevěné prvky využitelné pro jinou konstrukci. OCENĚNÍ NÁVRH ZÍSKAL ŽLUTOU KARTU KATEDRY ARCHITEKTURY

školní práce - Český pavilon pro EXPO Miláno - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - Český pavilon pro EXPO Miláno - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - Český pavilon pro EXPO Miláno - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - Akademická restaurace - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - Akademická restaurace - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


NÁVRH INTERIERU MASARYKOVY RESTAURACE Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Vladimír Gleich Ing. arch. Vít Domkář ZADÁNÍ Akademická restaurace ČVUT spadající pod Masarykovu kolej hledá nový způsob prezentace, který již poněkud zastaral. Cílem bylo vytvořit příjemný prostor, který bude vyhledáván širokou veřejností. Velkorysost prostoru umožňuje značnou velkorysost návrhu. KONCEPT Principem návrhu je nepopíraat charakter prostoru a tedy nevstupovat do vysokého prostoru mohutnou hmotou. Zároveň ale přizpůsobit výšku lidskému měřítku a aspoň dojmově ji snížit, bez toho aby bylo sníženo osvětlení. K tomu byla zvolena lehká levitující struktura nad ortogonálním zařízením restaurace. PROVEDENÍ Stěžejní prvek návrhu - plovoucí struktura, je provedena z hliníkových plechů zavěšených na lehké konstrukci. Aby nebyl omezen její efekt, je osvětlení v hlavní lodi tvořeno jen subtilními svítidly nad jednotlivými stoly. V hlavní lodi dále vzniká ještě těžší struktura dřevěná, která je ortogonální a vymezuje prostory jednotlivých sezení. MATERIÁLY Provedení materiálové je spíše střídmé a klidné, bez výrazných akcentů. Pozornost je upřena především na plovoucí strukturu. Opačná situace se odehrává pouze v salónku a ve vstupním koridoru. ZAŘÍZENÍ Vzhledem k výraznému účinku struktur je nábytek střídmý a logický, stejně jako osvětlení.

školní práce - Akademická restaurace - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - Akademická restaurace - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


architektonická soutěž - Stará pošta Běchovice - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


architektonická soutěž - Stará pošta Běchovice - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


STARÁ POŠTA BĚCHOVICE

PŮDORYS 1 : 250

6

Obec Běchovice vyhlásila architektonickou soutěž na zpracování nového centra veřejného dění v prostoru dvora „Staré pošty“. Tímto hodlá vykompenzovat chybějící náves. Navrhli jsme flexibilní prostor pro pořádání kulturních akcí, trhů a trávení volného času.

MÍSTO PRO UPEVNĚNÍ VÁNOČNÍHO STROMU, MÁJKY, VLAJKY

1

IDEA Dvůr nabízí průchod směrem z centra k rybníku, hlavní vstup je z boku od samoobsluhy. Vzhledem k umístění v městské zeleni není třeba vytvářet prostor parkového charakteru.

MLAT

5

Využitím stávajících přirozených vstupů vznikly dvě hlavní komunikační osy, které dělí dvůr na 3 části. Do těžiště prostoru v křížení os, je umístěn multifunkční pavilon. Ten do prostoru přivádí život už v 1. fázi. V jihovýchodním rohu vzniká intimní zelený kout. Centrální prostor pro dění je uzpůsobený na pořádání trhů, a různých nejen kulturních akcí.

OCELOVÁ KCE., DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ

7

Autoři: Kryštof Peřestý Marek Raab Jan Šembera Jaroslav Vorlíček (Zpracováno v rámci skupiny PROSTORA)

LAVICe oDĚLUJÍCÍ hLAVnÍ PRoSToR

2

STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA

3

VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

4

ZELENÁ PLOCHA

PAVILON Pavilon zintenzivní využití prostoru. Funguje jako zázemí při pořádání trhů. Jako pódium při koncertech. Je vhodný pro umístění letního kina. Ale i pro utužení sousedských vztahů. HLAVNÍ PRVKY NÁVRHU Velký centrální prostor s mlatovým povrchem. Menší intimní prostor městské zeleně. Místo pro upevnění vánočního stromu, májky, nebo vlajky. Lavice oddělující hlavní prostor od přístupové cesty. Pítko k osvěžení a hygieně jako součást pavilonu. Podium sloužící k pořádání akcí, stolování nebo umístění promítacího plátna OCENĚNÍ NÁVRH BYL UMÍSTĚN NA SDÍLENÉM 2. MÍSTĚ, 1. MÍSTO NEBYLO UDĚLENO.

architektonická soutěž - Stará pošta Běchovice - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


architektonická soutěž - Stará pošta Běchovice - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - chata 4554 m.n.m. - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - chata 4554 m.n.m. - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - chata 4554 m.n.m. - 2014

Jaroslav Vorlíček - portfolio


HORSKÁ CHATA 4554 M.N.M. KOMUNIKACE 23 m²

POKOJ 12 L 22,1 m²

²

POKOJ 12L 23,6 m²

POKOJ 6L 8,7 m²

SM ĚR

POKOJ 8L 8,5 m²

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Petr Šikola ng. arch. Petr Lédl prof. Ing. Jan Tywoniak Csc., Ing Jan Růžiřka Ph.D.

POKOJ 12L 21 m²

Ň

ST UP U

Ř

POKOJ 10 L 19,4 m²

40

45

Zadání: Úkolem je navržení energeticky soběstačné horské chaty s restaurací v extrémních podmínkách s ohledem na udržitelnost a optimalizaci návrhu. 4554 m.n.m.

WC

1,8 m²

UMÝVÁRNA Ž 4,4 m²

WC

1,8 m² CHODBA

11,2 m² OHØEV JÍDLA 10 m²

CHODBA WC

ZÁVÌTØÍ 12,9 m²

Lokalita: Stavební „parcela“ je na vrcholu Signalkuppe v Alpách, na místě stojící horské chaty Cappana Regina Margherita. Nadmořská výška je 4554m.n.m. a je to tedy nejvýše položená stavba tohoto typu.

5,3 m²

1,8 m² WC

1,8 m²

RESTAURACE 53,8 m²

SUŠÁRNA 8,7 m²

UMÝVÁRNA M 4,4 m²

ZÁDVEØÍ 14,4 m²

KOMUNIKACE 10,1 m²

Architektonické řešení: Objekt respektuje horizont hory a reaguje na kontrast sněhové čepice a vystouplé kamenné části. Stavba je velice kompaktní, ve většině hmoty s minimem otvorů. V místě umístění restaurace a nejkvalitnějšího výhledu je chata prosklena na celou světlou výšku 7-mi komorovým systémem. SPRCHA 2 m²

POKOJ ZAMÌSTNANCÙ KOUPELNA 8,8 m² 2,9 m²

CHODBA 5 m²

TECHNICKÉ ZAØÍZENÍ 22 m²

CHODBA 2,6 m²

+6.760

POKOJ ZAMÌSTNANCÙ 10 m²

WC 2 m² ZÁDVEØÍ 4 m²

SKLAD 13,4 m²

VÝTAH 0,5 m²

+3.040

Stavebně - technické řešení: Budova je konstrukčně skelet ze dřevěných a lepených dřevěných nosníků ztužených ocelovými lany. Obálka je tvořena z dřevěných lepených I vazníků s vloženou tepelnou izolací a je navržena jako provětrávaná s titanzinkovým plechem na povrchu fasády.

+-0.000

-3.000

-6.000

WINTERRAUM 13 m²

TECHNICKÉ ZAØÍZENÍ 20 m²

ZÁDVEØÍ 5,5 m²

školní práce - chata 4554 m.n.m. - 2014

Pasivita objektu: Objekt je navržen v pasivním standardu. Návrh byl optimalizován při výpočtu bilancí energetické náročnosti stavby s důrazem na to, aby byl v každém měsíci objekt v energetickém plusu. V případě nadbytku výroby je energie (elektrická, tepelná) uložena - jedná se o 3-denní zásobu. V případě nedostatku slunečního svitu je možné využít k produkci tepla a elektřiny agregátu.

Jaroslav Vorlíček - portfolio


architektonická soutěž - Mezimostí Písek - 2013

Jaroslav Vorlíček - portfolio


architektonická soutěž - Mezimostí Písek - 2013

Jaroslav Vorlíček - portfolio


architektonická soutěž - Mezimostí Písek - 2013

Jaroslav Vorlíček - portfolio


soutěž na řešení pravobřežního parteru v Písku Autoři: Marek Raab, Jan Šembera, Jaroslav Vorlíček (Zpracováno v rámci skupiny PROSTORA) Autorská zpráva: Řešené území leží na pravém břehu Otavy mezi starým a novým píseckým mostem. V současnosti slouží pro chodce a cyklisty jako spojnice centra a sídlišť. Vzhledem k rozmanitosti a dimenzím veřejných prostorů, parků a hřišť ve městě Písek je návrh koncipován spíše jako malý zásah radikálně měnící charakter, kvalitu a využitelnost řešeného prostoru. Cílem bylo vytvořit prostor reálného využitelného měřítka reflektující potřeby obyvatel města písek. Stěžejním bodem návrhu je odklonění současné komunikace, jež slouží jako pěší a cyklo spojnice centra se severními sídlišti, od řeky. V současném stavu zvolené pořadí provozů nevyužívá potenciál místa. V nejatraktivnější pozici na hraně svahu k řece je umístěna cyklostezka, poté chodník pro pěší a až za nimi jsou lavičky, které jsou součástí poměrně rušné cesty. Cílem bylo opačné řazení: park navázaný na řeku následovaný chodníkem a poté cyklostezkou. Návrh využívá a rozvíjí původní vedlejší komunikace a doplňuje je o klidové komunikace, nesloužící primárně jako spojnice. Odkloněním hlavní komunikace od hrany svahu vzniká klidný prostor orientovaný na řeku. V tomto prostoru jsou rozmístěny lavice kryté korunami stromů. Změna směru hlavní komunikace je řešena jejím zalomením orientovaným na kulturní dům. Před ním je vytvořena multifunkční plocha – centrum parku. Tato plocha rozvíjí současný motiv a propojuje pomyslným molem kulturní dům s řekou. “Molo” nabízí otevřené pohledy na oba přilehlé mosty. Při pohledu z protilehlého břehu v tomto místě kompozice parku graduje a zdůrazňuje tak průčelí kulturního domu. Dalším faktorem modelující směrové řešení hlavní komunikace je orientace její severní části osovým průhledem na úřad práce – druhou dominantní stavbu na nábřeží. OCENĚNÍ NÁVRH BYL OCENĚN ODMĚNOU POROTY. architektonická soutěž - Mezimostí Písek - 2013

Jaroslav Vorlíček - portfolio


architektonická soutěž - Mezimostí Písek - 2013

Jaroslav Vorlíček - portfolio


Řešené území se nachází na přímé spojnici centra a periferních sídlišť. Ta se zde kříží s nábřežní cyklostezkou. Návrh zakomponovává tyti komunikační prvky tak, aby nepůsobily provozní konflikty. Lokalita přímo vybízí k zapojení řeky Otavy,

kterou v současném řešení odřezávala od dění v parku rušná pěší komunikace s cyklostezkou. Návrh zdůrazňuje dominantní roli kulturního domu, kde se soustředí veřejný život. Nábřeží nabízí výhledy na starý kamenný most a protilehlou náplavku.

HISTORICKÉ CENTRUM

KINO

PĚŠÍ KOMUNIKACE

SÍDLIŠTĚ

CYKLOSTEZKA

KULTURNÍ DŮM

VÝHLEDY

PODÉLNÝ ŘEZ M1:500

PŘÍČNÝ ŘEZ M1:500 architektonická soutěž - Mezimostí Písek - 2013 ZÁPADNÍ POHLED

DETAIL SKLADBY CHODNÍKU M 1:20 Jaroslav Vorlíček - portfolio NÁMĚSTÍ


bakalářská práce - Dům s terasou - 2013

Jaroslav Vorlíček - portfolio


DŮM S TERASOU Vedoucí práce: Doc. akad. arch Mikuláš Hulec Autorská zpráva: Lokalita: Pozemek je situován na nábřeží Mělníka, v ulici Rybáře, v kontextu historické zástavby a historického panoramatu Mělníka. Nacházel se na něm historický stavební objekt, který byl stržen kvůli statickému narušení po povodních. Důležitou charakteristikou pozemku je jeho stupňovitost, v jeho severovýchodní části se nachází terasa navazující na opěrnou zeď, na k terou j e m ožné v stoupit z veřejného prostoru. Pozemek má tedy vstupy ve dvou úrovních. Z této terasy je také mnohem lepší výhled do zahrad. Koncept: Bylo rozhodnuto vytěžit maximum z předností parcely a potlačení jejich nedostatků. Terasa Terasa nabízí větší intimitu, dovoluje vstup na pozemek z východu, nabízí kvalitní výhledy. Proto bude rozšířena a více provázána s budovou. Ateliér Pracovat chceme jinde, než žijeme. Ateliér bude samostatný objekt. Bude ale zachován kontakt s rodinným domem. Oslunění Slunce z východu se nedostává. Je nutné získat ho z jihu a jihozápadu, budou tam tedy orientovány hlavní fasády. Výhled Z pozemku je příjemný výhled do Hořínského parku. Bude v maximální míře umožněn výhled z obytných místností, pozemku i terasy. Záplavy Úroveň terénu bude zvýšena nad úroveň stoleté vody. Zeleň Zeleň na pozemku je nevhodná. Bude vykácena. Naopak historicky byl pozemek vždy „schován“ za stromořadí. Bude obnoveno v rámci pozemku. bakalářská práce - Dům s terasou - 2013

Jaroslav Vorlíček - portfolio


bakalářská práce - Dům s terasou - 2013

Jaroslav Vorlíček - portfolio


Bylo využito hlavních kladů pozemku. Jednoduchou úvahou jsem dospěl k tomu, že je třeba tyto klady vyzdvihnout a zesílit, jako první proto vzniklo zvětšení terasy. Do této terasy byl vložen objekt rodinného domu – hmotově jednoduchá stavba se sedlovou střechou a objekt ateliéru – kvádr. Dalším kladem je výhled, objekty byly proto seříznuty, aby z intimní části byl výhled co největší. Tím vzniklo hmotové řešení. Vzhledem k umístění na záplavovém území jsem (přes budování povodňových stěn) rozhodl o zvýšení terénu na 1,5 metru oproti úrovni cesty, tedy 0,5m nad úroveň stoleté vody. Abych ještě podpořil charakter budovy na dvou úrovních, rozhodl jsem o umístění francouzských oken do většiny místností a tedy umožnění výstupu na pozemek nebo terasu z většiny místností. V historii byl tento pozemek vždy ukryt za stromy, jak je patrno z historických kreseb a fotografií. V současnosti stromy zmizely kvůli výstavbě protipovodňových stěn. Na pozemku proto vznikl pás stromů na jeho hraně. Další strom bude umístěn do intenzivní zelené střechy garáže, což zvýší intimitu terasy. Provozně je ateliér a rodinný dům zcela oddělen, každý má vlastní vstup z veřejného prostoru. Přesto je možné je virtuálně propojit pouhým otevřením francouzských oken. Jihovýchodní část pozemku je krom garáže využita i jako parkovací místo pro návštěvníka ateliéru.

bakalářská práce - Dům s terasou - 2013

Jaroslav Vorlíček - portfolio


B

KOUPELNA 6,6 m²

CHODBA 11,1 m²

PRACOVNA 15,7 m²

B' LOŽNICE RODIČŮ 16,7 m²

C'

DĚTSKÝ POKOJ 16 m²

A'

DĚTSKÝ POKOJ 15 m²

SKLÍPEK / SPÍŽ 13,3 m² TECH. MÍSTNOST 4,5 m²

lednice

TOALETA 2,3 m²

SKLAD 4,1 m²

VYTÁPĚNÍ 5,7 m²

KOUPELNA 4,5 m²

C

A

KOUPELNA 4,4 m²

B

ATELIER 27,1 m²

ZÁDVEŘÍ 8,2 m² GARÁŽ 27,7 m²

bakalářská práce - Dům s terasou - 2013

C

ZÁDVEŘÍ 4,8 m²

A

DOMÁCÍ PRÁCE 9 m²

B'

OBÝVACÍ POKOJ S KK 70,4 m²

Jaroslav Vorlíček - portfolio


soutěžní workshop - návrh studentského klubu - 2012

Jaroslav Vorlíček - portfolio


STUDENTSKÝ KLUB FSV Autoři: Radek Smrčina Jaroslav Vorlíček Autorská zpráva: Předmětem zadání bylo vytvoření prostor studentského klubu na fakultě stavební ČVUT. Zadaný prostor byl koncipován jako dvouúrovňový, ovšem využitelnost takového prostoru se ukázala jako velmi nízká, přistoupili jsme tedy k větší světlé výšce jinak - pojali jsme ji jako příležitost k vytvoření zklidněného prostoru pro setkávání, trávení volného času, ale i pořádání diskusí a přednášek. Modelováním podlahy jsme vytvořili prostor nabízející řadu využití dle potřeby. Otevření klubu do exteriéru je chápáno jako nabídnutí mezifakultní spolupráce a snazší přístupnost klubu i pro osoby nespadající pod čvut.

soutěžní workshop - návrh studentského klubu - 2012

Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - smuteční síň Roudnice nad Lambem - 2011

školní práce - smuteční síň Roudnice nad Labem - 2011

Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - smuteční síň Roudnice nad Labem - 2011

Jaroslav Vorlíček - portfolio


SMUTEČNÍ SÍŇ ROUDNICE NAD LABEM

17 16 15 14 13 12 11

Vedoucí ateliéru: Doc. akad. arch Mikuláš Hulec Ing. Arch Petra Krobotová Ing. arch. akad. arch. Jiří Pošmourný

10 9

A

8 7 6 5 4 3 2 1

8

4

8

9 10 7

11

6

12

5

13

9

14

4 3

15

2

16

1

13

1 2

6

Východní pohled

Západní pohled

A

A

3

Lokalita: Pozemek pro obřadní síň se nachází při západním okraji Roudnice nad Labem. Navazuje na pozemek hřbitova a rozptylové loučky, poblíž starého židovského hřbitova.

11

7

Program: Smuteční síň je prostor pro pohřbívání nezávisle na náboženských a jinýc zvycích. Z tohoto hlediska je proto neutrální. Smuteční sál musí umožnit obřad min. pro 120 osob.

10 12

±0,000

A

5

Severní pohled

Autorská zpráva: Základní koncept řešení smuteční síně principielně vychází z megalitických staveb, kdy masivní pilíře podpírají těžkou desku. Hmotové řešení tedy pracuje s pilíři různé mohutnosti – ve vestibulu se vyskytují velké, hmotné pilíře, které jsou duté – a v tomto prostoru je umístěno zázemí síně. Z vestibulu se prostorem pod chórem vchází do samotné síně, kde se pilíře stávají subtilnější a zvětšuje se zasklená plocha. Vyvrcholením je pak otevřený pilíř s katafalkem, osvětlený shora. Důležitým prvkem řešení je přístupová cesta, která budovu protíná a rozděluje ji na smuteční síň a kolumbárium.

17 16 15 14

Jižní pohled

13 12 11 10 9

A

8 7 6 5 4 3 2 1

26

8

21

27

9 10 7

11

6

12 13

5

14

4 3

15

2

16

1

22

A

Západní pohled

20

23

25 24

18

A

19

Budova je postavena z pohledového železobetonu, kdy pilíře jsou nosnými prvky bezprůvlakového železobetonového zastřešení z probarveného železobetonu.

15 AA

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 17

16

15

14

13

12

11

10

17

A

16

BB 7

6

5

4

3

2

1

7,400 6,700

8 9

10

11

12

13

14

15

16

B

B

Jižní pohled

3,000 ±0,000

0,000

A

A

-3,000

školní práce - smuteční síň Roudnice nad Labem - 2011

Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - smuteční síň Roudnice nad Labem - 2011

Jaroslav Vorlíček - portfolio


školní práce - bytový dům Klamovka - 2011

Jaroslav Vorlíček - portfolio


BYTOVÝ DŮM KLAMOVKA Vedoucí ateliéru: Ing. Arch. Luboš Knytl Doc. Ing. Arch. Milan Nesměrák Ing. Jana Hořická Ing. Arch. Ladislav Stupka Autorská práva Řešení vychází přímo z vlastností pozemku. Na jih útočí rušná Plzeňská ulice, zatímco na Severu se nachází klidný, příjemný park. Dům se skládá ze dvou hmot, přičemž jižní hmota funguje jako štít, obrana proti ruchu a uzavírá se do sebe, zatímco severní hmota se natahuje k parku a otevírá se do něj. V objektu se nachází 14 bytů 2+kk a 3+kk, parkování je řešeno v úrovni vstupního podlaží pomocí parkovacího systému firmy Klaus. Plocha pozemku: 636 m2 Zastavěná plocha: 528 m2 Obestavěný prostor: 7020 m3

školní práce - bytový dům Klamovka - 2011

Jaroslav Vorlíček - portfolio


LODŽIE 2,8 m²

LODŽIE 3,7 m²

3NP M1:150 1NP M1:150

KONSTRUKČNÍ SCHEMA M1:200 + 20.600

+ 19.100

0m

+ 16.700

5

Z M1:150

10

+ 16.800

HALA 5,4 m² WC 1,5 m²

+ 13.800

+ 4.800

+ 12.300

SITUACE M1:300

OBÝVACÍ POKOJ 38 m²

+ 15.300

+ 10.800

PARKOVACÍ SYSTÉM 3 MÍSTA

POKOJ 12,6 m²

PARKOVACÍ SYSTÉM 3 MÍSTA

10

20

+ 7.800

+ 6.300

PARKOVACÍ SYSTÉM 3 MÍSTA

KOUPELNA 6,3 m²

LOŽNICE 13,4 m²

ŠATNA 4,6 m²

KOUPELNA 6,3 m²

HALA 6,3 m²

PARKOVÁNÍ 365 m² + 4.800

PARK KLAMOVKA

PARKOVACÍ SYSTÉM 2 MÍSTA

HALA 6,3 m²

POHLED JIŽNÍ M1:150 HALA 4,2 m²

1,4 m²

+ 3.300

OBÝVACÍ POKOJ 29,2 m²

MÍSTO PRO INVALIDY

+- 0.000

+- 0.000

WC 1,4 m²

KOUPELNA 3,1 m²

KUCHYŇ 14 m²

LOŽNICE 14,3 m²

OBÝVACÍ POKOJ 23 m²

0m TECHNICKÁ MÍSTNOST 4,6 m²

5 LODŽIE 3,7 m²

VYTÁPĚNÍ 12,3 m²

ODPADY 4,5m²

6NP M1:150

2NP M1:150

KOČÁRKÁRNA 10 m²

OB PO

10

LODŽIE 2,8 m²

CHODBA 6,3 m²

ŠATNA 4,6 m²

WC 1,9 m²

WC

+ 5.550

LOŽNICE 12,6 m²

LOŽNICE 12,4 m²

1NP M1:150

30

PARKOVACÍ SYSTÉM 2 MÍSTA

MÍSTO PRO INVALIDY

ŠATNA 7 m²

+ 9.000

PARKOVACÍ SYSTÉM 3 MÍSTA

5

POKOJ 12,6 m²

LOŽNICE 12,6 m²

+ 9.300

0m

+ 16.8

KOUPELNA 6,1 m²

PARKOVACÍ SYSTÉM 3 MÍSTA

PARKOVACÍ SYSTÉM 3 MÍSTA

PARKOVACÍ SYSTÉM 3 MÍSTA

PARKOVACÍ SYSTÉM 3 MÍSTA

SKLEPNÍ KÓJE 55 m²

AHA, FAKULTA STAVEBNÍ, ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ ÚKLID 1,6 m²

ZÁDVEŘÍ 4 m²

KOUPELNA 3,7 m²

ŠATNA 5,4 m²

WC 2,1 m²

JAROSLAV VORLÍČEK

SKLAD 11,6 m²

10/2011 ATELIER Ing. Arch. Luboš KNYTL - Doc.Ing.arch.CSc. Milan NESMĚRÁK - Ing. Jana HOŘICKÁ - Ing. Arch. Ladislav STUPKA PRODEJNA 42,7 m²

PARKOVACÍ SYSTÉM 2 MÍSTA

PARKOVÁNÍ 365 OBÝVACÍ m² POKOJ 38 m²

HALA 5,4 m²

PARKOVACÍ SYSTÉM 2 MÍSTA

WC 1,5 m²

MÍSTO PRO INVALIDY

ZÁDVEŘÍ 6,2 m²

MÍSTO PRO INVALIDY

+ 4.800

KOUPELNA 6,1 m²

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

POKOJ 12,6 m²

TECHNICKÁ MÍSTNOST 4,6 m²

LOŽNICE 12,6 m²

KOUPELNA 6,3 m²

LOŽNICE 12,4 m² VYTÁPĚNÍ LOŽNICE 13,412,3 m² m²

ŠATNA 4,6 m² HALA 6,3 m² WC 1,4 m²

SKLEPNÍ KÓJE 55 OBÝVACÍm² POKOJ 29,2 m²

CHODBA 6,3 m²

WC 1,9 m² HALA 4,2 m²

KOUPELNA 3,1 m²

POHLED JIŽNÍ M1:150 LODŽIE 2,8 m²

ŠATNA 7 m²

KOČÁRKÁRNA 10 m² LOŽNICE 14,3 m²

OBÝVACÍ POKOJ 23 m² ÚKLID 1,6 m² KOUPELNA 3,7 m²

ŠATNA 5,4 m²

3NP M1:150 PRODEJNA 42,7 m²

ODPADY 4,5m²

ZÁDVEŘÍ 4 m²

WC 2,1 m²

SKLAD LODŽIE 3,7m² m² 11,6

KONSTRUKČNÍ SCHEM

ZÁDVEŘÍ 6,2 m²

+ 20.600

PLZEŇSKÁ ULICE školní práce - bytový dům Klamovka - 2011

+ 19.100

+ 16.800

+ 16.700

ŘEZ M1:150

+ 15.300

Jaroslav Vorlíček - portfolio


Bc. Jaroslav Vorlíček tel. 728 264096 jaravor@gmail.com www.prostora.cz

kontakt

Jaroslav Vorlíček - portfolio


Jaroslav Vorlíček - portfolio


Jaroslav Vorlíček - portfolio

Portfolio Jaroslav Vorlíček  

architektonické projekty

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you