Page 1


ผู้จัดทำ� : เพจ Japanthaifanclub ผู้ออกแบบ : Bookcreation ติดต่อโฆษณา : 0807719111 Email : japanwowmag@gmail.com


. Editor s Talk สวัสดีครับเพื่อน ๆ ก่อนอืน่ ต้องขอขอบคุณทีเ่ พือ่ นๆ สนใจดาวน์โหลด Japan Wow ฉบับปฐมฤกษ์ มาอ่านกันก่อนเลยครับ ในสมั ย ก่ อ นนั้ น การเดิ น ทางไปเที่ ย วญี่ ปุ ่ น เรามั ก จะเดิ น ทางไปกั บ บริษัททัวร์เพราะไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการเตรียมเอกสาร หรือวางแผนการ เดินทาง  เนือ่ งจากการไปญีป่ นุ่ นัน้ ยากมาก  แต่อย่างไรก็ตามเมือ่ เวลาผ่านไป การเทีย่ วญีป่ นุ่ ด้วยตัวเองก็สะดวกสบายมากขึน้   ไม่วา่ จะเป็นการสนับสนุนของ รัฐบาลญี่ปุ่นในเรื่อง  Free Visa  ให้แก่นักท่องเที่ยวไทย  หรือการรีวิวตาม บล็อกต่างๆ ที่ท�ำให้เราตามรอยกันเองได้ง่าย หรือการมีอุปกรณ์สื่อสาร เช่น Smart Phone พ่วงกับซิมการ์ดของญีป่ นุ่ หรือแม้แต่ระบบ Pocket Wifi ทีท่ �ำให้ เราไม่ต้องพกเอกสารไปมากมาย  ติดขัดอะไรก็เปิดหาข้อมูลได้ทันที อีกทั้งยัง สามารถเช็คข้อมูลได้อย่าง Real Time ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาซากุระบาน และ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีตามเมืองต่างๆ ท�ำให้เราสามารถปรับแผนหน้างานได้อย่าง ทันท่วงที เพื่อนๆ  ที่ยังไม่เคยไปญี่ปุ่นแต่มีความฝันว่าอยากไปญี่ปุ่นด้วยตนเอง สักครั้ง ส่วนคนที่เคยไปมาแล้ว ก็มีหลายคนที่เกิดอาการติดอกติดใจอยากจะ วางแผนเก็บเงินกลับไปเทีย่ วญีป่ นุ่ อีก  เนือ่ งจากว่าญีป่ นุ่ มีมนต์เสน่หท์ คี่ นไทย สัมผัสได้ง่าย  แต่การเตรียมการเดินทางไปญี่ปุ่นนั้น หลายคนก็มีสิ่งที่ยังเป็น กังวลหรือไม่มั่นใจอยู่บ้าง ทางทีมงานจึงได้ออก E Magazine ให้เพื่อนๆ ได้ ดาวน์โหลดฟรี ไว้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเที่ยวญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นลายแทง หาของชอป ของกิน ในขณะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้สะดวกง่ายดายขึ้น

ส�ำหรับฉบับปฐมฤกษ์นี้  อาจเปรียบได้กับบทเรียน Japan  101 เลยก็ว่าได้ เริ่มจากการวางแผนก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นซึ่งจะท�ำให้เพื่อนๆ เห็นภาพได้ง่ายขึ้น โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ตอน 3 เล่ม  ซึ่งเล่มนี้จะเป็น เรือ่ งการหาข้อมูล การเลือกเดือนและฤดูกาลทีอ่ ยากไปเทีย่ ว และการเลือก ซื้อตั๋วเครื่องบินครับ

แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ทีมงาน Japan Wow


Chapter 1

การหาข้อมูล

การไปเที่ยวญี่ป่นุ ด้วยตนเอง


การเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง  เป็นเรื่องสนุกสนาน เพราะเราสามารถเลือกแผนการเดินทางได้ตามความ ชอบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเทียว เทศกาล ร้านอาหาร หรือทีพ่ กั   แต่การไปญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นประเทศทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูง และปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษก็อาจไม่สะดวกทั้ง ส�ำหรับเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว ดังนั้นการหาข้อมูลมา ประกอบท�ำแผนการเดินทางจึงเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นและ ส�ำคัญมาก ดังนั้นเรามาดูกันว่าเราจะสามารถหาข้อมูล ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเองได้จากที่ไหนบ้าง

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว แห่งประเทศญี่ป่นุ (Japan National Tourism Organization)

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JNTO เป็นหน่วยงานที่เราสามารถไปขอข้อมูลหรือ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ในการเที่ยวญี่ปุ่น  นอกจากนี้ที่นี่ยังมี เอกสาร แผ่นพับ ทั้งสถานที่เที่ยว พัก กิน ฯลฯ ตามเมือง ต่างๆ ให้ฟรีด้วยครับ ที่ตั้ง : ชั้น10 เสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 การเดินทาง : รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีสุขุมวิท ทางออก 1 * รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก ทางออก 3 เวลาท�ำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 17.00 น. โทรศัพท์:  02-261-3525-6 โทรสาร:  02-261-3529 อีเมล์: info@japantourist.org

6

อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์


บทความ : หาข้อมูล

งานออกบูธท่องเที่ยวญี่ป่นุ ในแต่ละปีจะมีงานท่องเทีย่ วญีป่ นุ่   จัดกระจายกัน ไปตามสถานทีต่ า่ งๆ เช่น ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ หรือ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ  แต่ทเี่ ป็นงานใหญ่กค็ งไม่พน้ งาน “เที่ยวทั่วไทย  ไปทั่วโลก  *Thai International Travel Fair” หรือที่รู้จักกันในงาน TIFT ซึ่งจะจัดปีละ 2 ครั้ง ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในเดือนกุมภาพันธ์  และ สิงหาคมของทุกปี  ซึง่ จะมีบธู การท่องเทีย่ วของเมืองต่างๆ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก หรือร้านอาหาร มาให้เพื่อนๆ ได้ ส อบถามข้ อ มู ล กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง ญี่ ปุ ่ น และไทยได้ โดยตรงเลย แถมบางบูธได้เตรียมเอกสาร ของที่ระลึก และกิจกรรมไว้ต้อนรับผู้เข้าชมงาน นอกจากนั้นยังมีบูธ จ�ำหน่ายตั๋วเครื่องบิน หรือ JR Pass มาให้เลือกซื้อใน ราคาพิเศษกันอีกด้วยครับ เพื่ อ นๆ  สามารถดู ร ายละเอี ย ดในการจั ด งานได้ ที่ นี่ www.titf-ttaa.com

7


หนังสือ / Pocket Book ตอนนี้หนังสือคู่มือน�ำเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเต็มแผง หนังสือไปหมด เพื่อนๆ สามารถหาหนังสือหรือ Pocket Book เหล่านี้ได้ตามร้านขายหนังสือทั่วไป ทางทีมงาน  Japan  Wow  เพียงแนะน�ำว่าให้ เลื อ กซื้ อ หนั ง สื อ ที่ มี ก ารอธิ บ ายรายละเอี ย ดในการ เดินทางไปแต่ละสถานที่และทางออกของสถานีรถไฟ ต่างๆ  ซึง่ จะเป็นพืน้ ฐานในการวางแผนเทีย่ วของเพือ่ นๆ ได้ง่ายขึ้นครับ

เวบไซต์์ และ Facebook หนึ่งในแหล่งข้อมูลส�ำหรับหาเรื่องราว ลายแทง ของการเทีย่ วญีป่ นุ่ นัน้ มีมากมายหลากหลาย  ทัง้ เวบไซต์ หรือ Fanpage ต่าง ๆ ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ ลองไป ดูตัวอย่างกันนะครับว่ามีที่ไหนบ้าง

8


บทความ : หาข้อมูล

• เวบไซต์ภาษาไทย • Fanpageภาษาไทย เพื่อนๆ  สามารถหาข้อมูลจากเวบไซต์ภาคภาษา ส�ำหรับแฟนเพจภาคภาษาไทยต่างๆ  เป็นศูนย์ ไทยจากแหล่งข้อมูลหรือรีวิวต่างๆ  ได้อย่างมากมาย รวมบล็อกเกอร์ที่แบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ใน จากเวบดังต่อไปนี้ การไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเองมากมาย  แถมยังเป็นแบบ Real Time โพสต์วันต่อวัน ใหสามารถเก็บข้อมูลการไป เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเอง ทั้งลายแทงร้านอาหาร ชอปปิง • http://pantip.com/forum/blueplanet แหล่งชมซากุระหรือใบไม้เปลี่ยนสี ได้อย่างทันเวลา ซึ่ง เพจที่แนะน�ำการเที่ยวญี่ปุ่น เช่น เพจ Marumura, • www.yokosojapan.org/th เพจ Japaijapan, เพจ Oak Explorer เที่ยวต่าง • www.trekkingthai.com เป็นต้น ประเทศด้วยตนเอง, เพจ Shoppingjapan, เพจ Tripjapan, เพจ มาดามkumamoto, เพจ เที่ยวญี่ปุ่นด้วย ตัวเอง, เพจ ไม่ใช่กรูรู แต่กรูรู้ ของถูกในโตเกียวฯ • เวบไซต์ภาษาอังกฤษ นอกจากเวบไซต์ภาษาไทยดีๆ แล้ว ยังมีเวบไซต์ ภาษาอั ง กฤษที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเทศญี่ ปุ ่ น อี ก ซึ่ ง เราสามารถเลื อ กลายแทงร้ า นอาหาร ราย มากมายเช่นกัน ที่พอจะยกตัวอย่างที่นักท่องเที่ยวไทย ละเอี ย ดที่ พั ก หรื อ วิ ธี เ ดิ น ทางไปชมทิ ว ทั ศ น์ ต ่ า งๆ อ่านง่ายใช้กันเยอะครับ ได้แก่ จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้แล้วน�ำมาประยุกต์ให้ตรงกับ

• http://www.japan-guide.com/

• http://www.yokosojapan.org/

• http://www.visitjapan.jp/eng/ เป็นต้น

จุดประสงค์ในการไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเองสักครั้งได้ เลยครับ

9


12


บทความ : ฤดูที่แตกต่าง

เมือ่ รวบรวมข้อมูลกันแล้วก็ถงึ เวลา ต้ อ งมาตกผลึ ก แล้ ว ว่ า เพื่ อ นๆ จะไป ญี่ ปุ ่ น เดื อ นไหน  เมื อ งอะไร  และฤดู อะไร  ซึ่งเป็นสีสันในการวางแผนเที่ยว ญี่ปุ่นเลยทีเดียว

ร่วงไปแล้วก็มี ซึง่ บางครัง้ ก็เปลีย่ นตัว๋ และทีพ่ กั ทัน แต่บาง ครัง้ ก็ตอ้ งเลยตามเลย แล้วไปปรับแผนเอาหน้างานแทน

ตัวอย่างง่ายๆ  เช่น ซากุระชอบอากาศร้อนครับ ถ้า เริม่ ร้อนเมือ่ ไหร่ซากุระก็จะเริม่ บาน  บางครัง้ ไวกว่าปีกอ่ นๆ ก็มี ส่วนใบไม้แดงชอบความเย็น ถ้าปีไหนร้อนจัดและ อากาศยังไม่เย็น โอกาสทีเ่ ราจะได้ชมใบไม้แดงตรงตาม การที่เราจะวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นแล้วให้เกิดอาการ พยากรณ์กย็ ากเลยทีเดียว “ฟิน” นั้น มีปัจจัยสามอย่างคือ  ฤดูกาล วันเดินทาง และสถานที่เที่ยวที่เราจะไปนั้นต้องสัมพันธ์กัน

ดังนั้นอยากให้เพื่อนๆ  มาดูข้อมูลกัน แต่ยงั มีสงิ่ ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ เพราะต่อให้เราวางแผนดี ก่ อ นว่ า ตนเองชอบฤดู ไ หน  เมื่ อ เลื อ กเสร็ จ อย่างไร แต่ถ้าไม่มี “ดวง” ก็ล�ำบาก เพราะว่าสภาพ แล้ว  เราจึงไปจองตั๋วเครื่องบิน  และที่พักกัน อากาศที่ญี่ปุ่นนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้  ปรวนแปรอยู่ ต่อไป ตลอด บางปีถงึ คิวทีซ่ ากุระควรจะมาแล้ว แต่ดนั ไม่มาหรือ

13


14

ปราสาท Matsumoto, Nagano


บทความ : ฤดูที่แตกต่าง

สวน Kenrokuen Kanazawa

สวน Ueno, Tokyo

ฤดูใบไม้ผลิ

เดือน มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม ซากุ ร ะที่ ญี่ ปุ ่ น จะบานมาจากทางใต้ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ ฤดูใบไม้ผลิของญีป่ นุ่ เป็นหนึง่ ในฤดูกาลทีค่ นไทย เลือกไปเที่ยวกันมากที่สุด  เนื่องจากลูกหลานปิดเทอม จั ง หวั ด   Okinawa  ไล่ ขึ้ น มายั ง ภู มิ ภ าค  Kyushu  – และตรงกับช่วงสงกรานต์  อากาศทีญ ่ ปี นุ่ เย็นสบาย  และ Kansai – Kanto – Tohoku แล้วไปปิดยังเหนือสุดที่ เกาะ  Hokkaido ที่ดึงดูดคนไทยอย่างสุดๆ ก็คือ ดอกซากุระ ..... จุ ด ชมซากุ ร ะที่ เ ป็ น โซนมหานิ ย มส�ำหรั บ นั ก ท่องเที่ยวไทยก็คือ กรุง Tokyo Osaka และเกียวโต ซึ่ง พยากรณ์หลายๆ  ปีที่ผ่านมาจะบานในช่วงปลายเดือน มีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน แต่อย่างที่บอกเพื่อนๆ แล้ว ว่าอากาศทีญ ่ ปี่ นุ่ เอาแน่เอานอนไม่ได้  เราจึงต้องติดตาม พยากรณ์กันอย่างใกล้ชิด เวบพยากรณ์ส�ำหรับการชมซากุระที่ทางทีมงาน Japan Wow ขอแนะน�ำก็คือของเวบ Japan Guide เพราะดู ง ่ า ยและแม่ น ย�ำ และเขามี ร ายงานสดจาก สถานที่จริงด้วยนะครับ  http://www.japan-guide. com/e/e2011.html

15


นอกจากดอกซากุ ร ะแล้ ว   ที ม งาน Japan  Wow  ก็ขอแนะน�ำ  ดอกทิวลิป  ซึ่งจะ มีเทศกาลดอกทิวลิปตามเมืองต่างๆ  เช่นที่ Huis Ten Bosch ที่ Nagasaki ดอกชิบะซากุระ ซึ่งจะบานในช่วงปลายเดือนเมษายน  แถว Saitama  รวมทั้ง  ดอกวิสเทอร์เรีย  ที่จะบาน ในช่ ว งเดี ย วกั น ที่   Fukuoka  แต่ ก ารไป ชมดอกไม้ ส องอย่ า งหลั ง นี้ ต ้ อ งท� ำ การบ้ า น หาลายแทงกั น ดี ๆ   ครั บ   เพราะว่ า ไม่ ไ ด้ มีอยูท่ วั่ ไป  และการเดินทางไม่สะดวกเท่าไหร่

16

สวนทิวลิปบนเกาะ Enoshima Kawagawa


บทความ : ฤดูที่แตกต่าง

กำ�แพงหิมะ Tateyama Toyama

นอกจากนีใ้ นฤดูใบไม้ผลิกย็ งั มีอกี หนึง่ Unseen ที่ นักท่องเที่ยวชาวไทยอยากไปสัมผัส นั่นก็คือการขึ้น ไปสัมผัสก�ำแพงหิมะที่เขาทะเทยะมะ (Mt. Tateyama ) ซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมในช่วงกลางเดือน เมษายนถึ ง ต้ น เดื อ นมิ ถุ น ายนของทุ ก ปี เป็ น หนึ่ ง ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว และสุดท้ายส�ำหรับการเที่ยวญี่ปุ่นในฤดูใบไม้ผลิ ที่คนไทยชอบสุดๆ  ก็คือ การเก็บสตรอเบอร์รสี่ ดๆ จากไร่   บางแห่ ง จะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา แต่วิธีการเดินทางไปไร่ สตรอเบอร์รนี่ นั้ ก็ไม่งา่ ย  เพราะส่วนมากจะอยูน่ อกเมือง บางแห่งต้องนั่งแท็กซี่ไป  ซึ่งลายแทงและเรื่องราวของ สตรอเบอร์ร ี่ คงต้องแยกออกมาอีกบทหนึง่ ต่างหากครับ ซึ่งตอนนี้เอาพอสังเขปไปก่อน

สวนสตรอเบอร์รี่ Saga

17


ฟูจิซังยามฤดูร้อน ที่ Gotemba Shizuoka

ฤดูร้อน

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม พูดถึงฤดูร้อนของญี่ปุ่นต้องขอบอกว่าร้อนจริงๆ ครับ เนือ่ งจากการเทีย่ วญีป่ นุ่ นัน้   99 %  เราจะเทีย่ วกัน กลางแจ้ง ต้องสัมผัสความร้อนทัง้ จากแสงอาทิตย์  คลืน่ ความร้อน อีกทั้งอากาศที่อบอ้าวเหมือนบ้านเรา  หรือ บางครัง้ หนักกว่าบ้านเราอีกครับ  ซึง่ การวางแผนไปเทีย่ ว ญีป่ นุ่ ช่วงนีก้ ไ็ ม่ตอ้ งคาดหวังวิวทิวทัศน์อะไรเป็นพิเศษ ไป ที่ไหนก็เขียวพรืดไปหมดเลย

แต่จุดท่องเที่ยวที่เป็น Highlight ของฤดูร้อนที่ ญี่ปุ่นนั้นจะมีอยู่สองสามอย่างที่เห็นได้ชัดๆ  ก็คือ  การ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่เกาะ Hokkaido การปีนเขาฟูจิ  และ เทศกาลรื่นเริงใหญ่ๆ  ของชาวญี่ปุ่น ทุ่งลาเวนเดอร์ที่  Hokkaido  โดยเฉพาะที่เมือง Furano  ช่วงพีคจะอยู่ในกลางเดือนกรกฎาคมจนถึง ต้นเดือนสิงหาคม  ซึ่งอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเหมือนซากุระ หรือใบไม้เปลี่ยนสีว่าจะมาช้ามาเร็ว  เพราะเป็นการ ลงแปลงดอกไม้ของทางฟาร์ม  ซึง่ ช่วงบานสวยของดอกไม้ จะค่อนข้างตรงเวลา .... สบายใจได้เลยครับ ส�ำหรั บ การปี น เขาฟู จิ นั้ น   เพื่ อ นๆ  ก็ ต ้ อ งฟิ ต ร่างกายกันครับเพราะฟูจซิ งั นัน้ มีความสูงถึง  3,776 เมตร บนนั้นนอกจากอากาศจะเบาบางแล้ว ยังแปรปรวน ตลอดเวลา แต่ถา้ เพือ่ นๆ พิชติ ได้ ก็นบั ว่าเป็นความภูมใิ จ เลยทีเดียว  ซึ่งช่วงที่เปิดให้ขึ้นได้ก็คือเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนสิงหาคม ส่วนเทศกาลหน้าร้อนของญีป่ นุ่ ก็เป็นอีกหนึง่ สีสนั ส�ำหรับนักท่องเที่ยวแบบเราที่จะได้ไปสัมผัสวัฒนธรรม ญี่ปุ่น  เช่น  เทศกาลดวงดาวหรือเทศกาลTanabata ที่  Sendai หรือ เทศกาล NebutaMatsuri  ที่  Aomori รวมทั้งการดูพลุที่กรุง  Tokyo เป็นต้น

ฟาร์ม Saika No Sato Furano

18

เทศกาล Belly Button Furano


บทความ : ฤดูที่แตกต่าง

ฟาร์ม Tomita Furano

19


20

Nyuto Onsen, Akita


บทความ : ฤดูที่แตกต่าง

ถนนแป๊ะก๊วย Meiji Jingu Gaian, Tokyo

ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน

ใบไม้เปลีย่ นสีเป็นอีกหนึง่ ฤดูกาลทีน่ กั ท่องเทีย่ วไทย อากาศในช่วงฤดูใบไม้เปลีย่ นสีนนั้ เย็นถึงเย็นมาก นิยมไปเยือนญี่ปุ่นมากที่สุดเช่นกัน  ใบไม้เปลี่ยนสีชอบ แล้วแต่ภูมิประเทศ  ซึ่งบนเขาอากาศจะเย็นใบไม้จะ อากาศเย็นซึง่ จะเริม่ เปลีย่ นสีมาจาก  Hokkaido แล้วไป เปลีย่ นสีเร็วกว่าด้านล่าง จบที่  Okinawa จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยสุดๆ ที่นักท่องเที่ยวไป ก็จะเป็นภูมิภาค  Tohoku ในช่วงปลายเดือนตุลาคม และภูมิภาค  Kanto  และ  Kansai  ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายนต่อต้นเดือนธันวาคม และเช่นเดิมเพือ่ นๆ  อย่าได้ไว้วางใจสภาพอากาศ ทีญ ่ ปี่ นุ่   เพราะช่างเปลีย่ นแปลงบ่อยดีแท้  ให้ดพู ยากรณ์ ไว้ส�ำหรับอ้างอิงนะครับ  ที่  http://www.japan-guide. com/e/e2014_when.html

21


เทศกาลประดับไฟปีใหม่ที่Shiodome City Center Tokyo

ฤดูหนาว

ธันวาคม - มกราคม - กุมภาพันธ์ ส�ำหรับเพื่อนๆ  ที่ชอบความหนาวเย็น  หิมะ หรือ ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข เช่น คริสต์มาส  หรือ แม้ แ ต่ กี ฬ าในฤดู ห นาว  เช่ น   Ski  /  Snowboard ปี ใ หม่ ที่ ญี่ ปุ ่ น   จะมี ก ารตกแต่ ง และประดั บ ไฟสวยๆ ก็ล็อคเวลาเที่ยวไว้ในช่วงนี้ได้เลยครับ ตามเมืองใหญ่  ซึ่งสวยงามมากมาย  และสิ่งส�ำคัญที่ ไม่มีที่ไหนนอกจากญี่ปุ่น  ก็คือ การซื้อถุงโชคดี Fukubukuro  ซึง่ จะเป็นถุงของขวัญทีใ่ ห้เราได้ลนุ้ ว่าข้างในจะ มีอะไรบ้าง ซึ่งส่วนมากมูลค่าของสิ่งของในถุงนั้นจะ มากกว่าราคาขาย  จึงเป็นที่นิยมส�ำหรับคนญี่ปุ่นและ นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ส่วนใครอยากสัมผัสหิมะ  ซึ่งจะพีคสุดๆ  ก็ช่วง ปลายเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม  นักท่องเที่ยวไทย ส่วนมากจะไปเทีย่ วสกีรสี อร์ท  หรือขึน้ เหนือเพือ่ ไปสัมผัส ความหนาวเย็ น ที่ เ กาะ  Hokkaido  โดยเฉพาะงาน เทศกาล Sapporo Snow Festival ที่จะจัดขึ้นทุกปี ที่เมือง  Sapporo

22

เทศกาลถุงโชคดี Fukubukuro


บทความ : ฤดูที่แตกต่าง

เขต Yuzawa Niigata

23


แต่ถา้ เพือ่ นๆ  ชอบแนวชมวัฒนธรรมก็ให้วางแผน เที่ ย วไปยั ง หมู ่ บ ้ า นมรดกโลกอย่ า ง  Shirakawago เพื่อชมความงามของเทศกาล Light Up ซึ่งสวยงาม ราวกับหมู่ในบ้านในฝันเลยทีเดียว และที่ เ ป็ น หนึ่ ง ใน Unseen ฤดู ห นาวส�ำหรั บ การท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น  ถึงแม้จะไปยากนิดนึง  แต่นัก ท่องเทีย่ วชาวไทยก็อยากไปสัมผัส  ....  น้องลิงแช่ออนเซน ที่   Nagano  ครั บ   ซึ่ ง เพื่ อ นๆ  ที่ อ ยากไปเที่ ย วก็ ต ้ อ ง วางแผนกันดีๆ เลย ทั้งแผนเดินทาง เสื้อผ้า ฯลฯ ที่ เหมาะสมกับการเที่ยวที่นี่ครับ

หมู่บ้าน Shirakawago , Gifu

เมื่ อ เพื่ อ นๆ  ได้ ข ้ อ ตกลงกั บ สมาชิ ก ในกลุ ่ ม แล้ ว ว่ า จะไปเที่ ย วญี่ ปุ ่ น ในเดื อ นไหน ฤดู อ ะไร คราวนี้ก็ถึงเวลาวางแผน เก็บเงิน และลางาน เพื่อ ไปให้ ถึ ง ฝั ่ ง ฝั น ของการ เที่ ย วญี่ ปุ ่ น ด้ ว ยตนเอง สักครั้ง 24


25


ที่นั่งชั้น Premium Economy ของสายการบิน Cathay Pacific Airways

การจองตั๋วเครื่องบินขึ้นอยู่กับงบประมาณ  และแผน การท่ อ งเที่ ย วของเราว่ า จะไปลงที่ ส นามบิ น ไหนในญี่ ปุ ่ น เช่ น   Narita,  Haneda,  Kansai,  Chitose  หรื อ   Fukuoka ซึง่ เพือ่ นๆ  สามารถเลือกบินไปกลับจากสนามบินเดิม หรือจะ เปลีย่ นสนามบินก็ได้ตามเส้นทางการบิน เช่น  เข้าทาง Narita ออกทาง Kansai เป็นต้น  ก็ขึ้นอยู่กับแผนการเดินทางของเรา ซึ่งถ้าวางแผนดีๆ  แล้วการเที่ยวข้ามโซนอาจไม่จ�ำเป็นต้อง ซื้อ  JR  Pass  ก็ได้ สายการบินที่บินไปญี่ปุ่นจะมีอยู่ 2 กลุ่ม  ก็คือบินตรง กับแวะเปลี่ยนเครื่องหรือ Transit ที่อื่นก่อน • สายการบินที่บินตรง เช่น การบินไทย,  Air Asia,  Jet Asia,  Jet Star, United Airlines,  Delta Airlines,  JAL,  ANA เป็นต้น • สายการบินที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศอื่นก่อนไปต่อญี่ปุ่น  เช่น Cathay Pacific Airways, China Airlines, Hong Kong Airlines, Vietnam Airlines เป็นต้น การจองตัว๋ เครือ่ งบินสามารถจองผ่านทางหน้าเวบไซต์ของสายการบินต่างๆ  หรือจอง ผ่านกับเอเยนต์  แล้วแต่ความสะดวก  ซึง่ ราคาอาจจะไม่ตา่ งกันเท่าไหร่ครับ ส่วนราคานั้นถ้าตามช่วงเทศกาลต่างๆ  เช่น  เดือนเมษายนกับการชมซากุระ เดือนพฤศจิกายนช่วงการชมใบไม้แดง  หรือเดือนกุมภาพันธ์ส�ำหรับเทศกาลหิมะ ก็จะหาโปรโมชัน่ ยากมากครับ  ซึง่ ถ้าเพือ่ นๆ อยากได้ตวั๋ ราคาถูกก็อาจต้องวางแผนจอง

28


บทความ : จองตั๋วเครื่องบิน

สายการบิน Budget ของ Jet Asia

อีกหนึ่งเงื่อนไขที่อยากให้เพื่อนๆ  น�ำมา ประกอบในเลือกซือ้ ตัว๋ เครือ่ งบินก็คอื   สิทธิใ์ นการ โหลดกระเป๋า เช่น  บางสายการบินให้น�้ำหนัก โหลดกระเป๋ า ส� ำ หรั บ ชั้ น ประหยั ด แค่ ใ บเดี ย ว ใบละ  20-25 กิโลกรัม แต่บางสายการบินให้ถงึ 2  ใบ ใบละ 23 กิ โ ลกรั ม   ซึ่ ง เหมาะกั บ เพื่ อ นๆ ที่ชอบชอปปิงเลยครับ

กันข้ามเดือน ข้ามปีเลยทีเดียว หรืออาจรอโปรโมชั่น ของสายการบินต่างๆ ทีจ่ ะออกมาเป็นช่วงๆ ให้เราได้สอย ตั๋วถูกๆ กัน ราคาปกติของตั๋วไปญี่ปุ่นในชั้นประหยัด ก็จะ อยู ่ ร ะหว่ า ง  10,000  -  25,000  บาท  แต่ ถ ้ า เป็ น สายการบิน Low Cost ซึ่งจะมีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆ เราอาจได้เฮ  ซือ้ ตัว๋ ไปกลับในราคาต�ำ่ กว่าหมืน่ บาทก็เคย มีให้เห็นมาแล้ว  เพื่อนๆ  ที่สามารถไปญี่ปุ่นในช่วงนั้น โปรโมชั่นนั้นได้ ก็สอยเลยครับ การให้น�้ำหนักโหลดกระเป๋า 2 ใบ ใบละ 23 กิโลกรีม ฟรี ส�ำหรับชั้น Economy ของสายการบิน Delta Airlines ในรูทระหว่าง BKK- NRT-BKK ณ 31 ธันวาคม 2557

พบกันใหม่ฉบับหน้ากับการเตรียม ตัวจองทีพ่ กั ทีญ ่ ปี่ นุ่ กันครับ …

Japan Wow ที่นั่งชั้น Business ของสายการบิน Hong Kong Airlines

29


Japan wow ฉบับ1/2014  

นิตยสารรีวิวการเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเอง แนวห้องบลูพลาเน็ต พันทิป ฉบับแรกของประเทศไทย

Advertisement