Page 19

Ichishima Shuzo Honjozo Ichishima Ginjo Koshu Ichishima Junmai Genshu Ichishima Silk Deluxe

Smart Assist

Sakura Shinrai “Thunder Boy” Fukuju Tenpouichi Tokubestu Zui Kan

Silkroad Mizuho Kuromatsu Kenbishi Silkroad Plum Sake Silkroad Raspberry Sake Mizbasho Ginjo Mizbasho Junmai Daiginjo Mizbasho Sparkling Sake PURE Mizbasho Sparkling Sake NIGORI Kuro Ninki Junmai Ginjo Ninki Ichi Daiginjo

M&M MoMo Cosmo MoMo Nigori

19

2010 Beer and Sake Festival Report  
2010 Beer and Sake Festival Report  

2010 Beer and Sake Festival Report

Advertisement